E-200 Serisi Üniversal Gelişmiş Sayısal Kontrol Cihazı

Yorumlar

Transkript

E-200 Serisi Üniversal Gelişmiş Sayısal Kontrol Cihazı
E-200 Serisi
Üniversal Geliþmiþ
Sayýsal Kontrol Cihazý
Kullaným Kýlavuzu
8.
129.
8.8.8
2.
8.8.8
12
2.8
2.
200
Elimko Elektronik Ýmalat ve Kontrol Ltd. Þti.
8. Cadde 68. Sokak No:16 06510 Emek- Ankara / TÜRKÝYE
Telefon: + 90 312 212 64 50 Fax: + 90 312 212 41 43
www.elimko.com.tr e-mail:[email protected]
Elimko
E-200
Ýçindekiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taným....................................................................................... 2
Teknik Özellikler....................................................................... 3
Tipe Göre Kodlama.................................................................. 4
Dýþ Boyutlar............................................................................. 4
Pano Montajý............................................................................5
Ön Panel.............................................................................6 - 7
Baðlantý Þemasý................................................................. 8 - 9
Hata Mesajlarý........................................................................10
Giriþ Tipi - Ölçüm Aralýðý........................................................ 11
Alarm Tipleri........................................................................... 12
Auto-Tune...............................................................................13
PID Parametrelerinin Manüel Ayarlanmasý............................ 14
Geri Beslemeli Vana Kontrol........................................... 15 - 16
Geri Beslemesiz Vana Kontrol............................................... 17
Operatör Sayfalarý..................................................................18
Otomatik Mod Operatör Sayfasý.............................................19
Manüel Mod Operatör Sayfasý....................................... 20 - 21
Kongigürasyon Sayfalarý................................................ 22 - 23
PID Ayarlarý Sayfasý.............................................................. 24
Set Noktasý Konfigürasyon Sayfasý....................................... 25
Alarm Konfigürasyon Sayfasý......................................... 26 - 27
Kontrol ve Çýkýþ Birimleri Konfigürasyon Sayfasý........... 28 - 31
Genel Konfigürasyon Sayfasý......................................... 32 - 34
Güvenlik Ayarlarý Sayfasý...................................................... 35
Kalibrasyon Sayfasý........................................................ 36 - 39
Ýletiþim Bilgileri................................................................ 40 - 44
Tablolar........................................................................... 45 - 49
Dipnotlar................................................................................ 50
1
Elimko
E-200
1. Taným
E-200 Serisi üniversal süreç kontrol cihazlarý; açýk/kapalý ve
PID kontrol yapmak üzere, geliþmiþ yeni nesil mikro
denetleyici kullanýlarak tasarýmlanmýþ, 96x96 mm
ebatlarýnda, IEC 668 normlarýna uygun, üniversal giriþ ve
çýkýþlarýn kullanýcý tarafýndan kolaylýkla programlanabildiði
endüstriyel cihazlardýr
Yüksek okuma hassasiyeti ve kolaylýðýna sahip, oynar
mekanik parçasý bulunmayan, sonsuz ömürlü, zaman ve dýþ
etkenlerle bozulmayan kalibrasyonlu, yüksek giriþ
empedanslý, ölçü eleman ve kablolarýnýn kopmalarýna karþý
sistemi koruyan ve ikaz eden, set edilen deðerin ve ölçülen
deðerin -1999’dan 9999'a kadar 4'er dijitlik iki ayrý göstergede
izlenebildiði elektronik cihazlardýr.
Endüstrinin her alanýnda; sýcaklýk, basýnç, seviye, hýz, akým
gerilim, direnç ve diðer fiziksel birimlerin ölçüm ve
kontrolünde; Demir-Çelik, Çimento, Kimya, Gýda, Plastik,
Petrokimya, Rafineriler, Seramik, Cam ve diðer sanayi
dallarýnda kullanýlmaktadýr.
2
Elimko
E-200
2. Teknik Özellikler
Giriþ Tipleri
Termokupl ( TC ) : B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Rezistans Termometre ( RT ) : Pt-100
Akým : 0-20 mA, 4-20 mA (Lineer)
Gerilim : 0-50 mV, 0-1 V, 0.2-1 V (Lineer)
Alarm Çýkýþlarý
Röle : SPST-NO 250V AC, 5A
Akým : 0-20 mA, 4-20 mA (Ýzole)
Pulse : 24V DC, 25 mA (SSR için)
Röle : SPST-NO 250V AC, 5A
Gösterge Tipi
2 x 4 dijit 14 mm 7 parçalý led gösterge
Doðruluk Sýnýfý
Termokupl : (Okunan deðerin ±%0.5'i ya da ±1 C)
±1 dijit maks.
o
Pt-100 : (Okunan deðerin ±%0.5'i ya da ±1 C)
±1 dijit maks.
Gerilim/Akým : ±%0.5 FS ±1 dijit maks.
Kontrol Çýkýþý
o
Analog Sayýsal Çevirici
Sayýsal Analog Çevirici
Kontrol Tipi
Çalýþma Gerilimi
Güç Tüketimi
Koruma Sýnýfý
Çalýþma Ortamý
Sýcaklýðý
16 bit
12 bit
Açýk/Kapalý, PID
85-265 V AC / 85-375 V DC
20-60 V AC / 20-85 V DC
7W (10 VA)
Ön Panel : IP 66 (NEMA 4X)
Arka Panel : IP 20
o
o
o
o
-10 C, +55 C (+14 F, +131 F)
(Yoðunlaþma ve Buzlanma olmadan)
o
o
o
o
-25 C, +65 C (-13 F, +149 F)
(Yoðunlaþma ve Buzlanma olmadan)
10.000.000 açma-kapama (Rölelerin çalýþma
ömrü kullaným konfigürasyonuna göre deðiþir.
Rölelerin Mekanik Ömrü Ömrünü tamamlamýþ rölelerin kontaklarý
eriyebilir veya yanabilir.)
Depolama Sýcaklýðý
Rölelerin Elektriki Ömrü >1.000.000 açma-kapama (1/10 yükte)
EEPROM (Maksimum yazma silme : 100.000 kere)
Kalýcý Hafýza
430 gr
Aðýrlýk
3
Elimko
E-200
3. Tipe Göre Kodlama
E-200-W-X-Y-Z
W
X Analog Çýkýþ Y Ýletiþim Z
Röle/SSR
2 2 Röle
3 3 Röle
4 4 Röle
5 1 Röle,1 Pulse
6 2 Röle,1 Pulse
1 1 Analog Çýkýþ
2 2 Analog Çýkýþ
Çalýþma Gerilimi
0 Yok
0 85-265 V AC/85-375 V DC
1 RS 485
1 20-60 V AC/20-85 V DC
7 3 Röle,1 Pulse
4. Dýþ Boyutlar
96 mm
91 mm
96 mm
SP
OP
91 mm
PV
200
100 mm
91 mm
10 mm
4
Elimko
E-200
5. Pano Montajý
m E-200 cihazý topraklanmýþ metal bir panele monte
edilerek kullanýlmalýdýr. Bu kullaným cihazýn
terminallerindeki yüksek gerilime insan elinin ve
metal aletlerin ulaþmasýný önleyecektir.
m Cihazýn besleme hattý ve güç çýkýþlarýnda uygun
sigorta veya anahtar kullanýlmalýdýr.
m Elektriksel gürültünün etkilerini azaltmak için düþük gerilimli
hatlarý (özellikle sensör giriþ kablolarýný) yüksek akýmlý ve
gerilimli hatlardan ayrý kablolamaya dikkat edin. Bu mümkün
deðilse ekranlý kablo kullanýn ve ekranlý kabloyu her iki
uçtan topraklayýn.
m Cihazýn beslemesi için kullanýlacak kablolar IEC 60245 veya
IEC 60227 standartlarýnýn koþullarýný saðlamalýdýr.
92 x 92 mm
-0.0
+0.5
35 mm min.
10 mm min.
Pano Kesiti ve Minimum Aralýklar
q Pano üzerinde, yandaki þekilde ölçüleri verilen yuvayý açýn.
q Cihazý panonun önünden yuvaya yerleþtirin.
q Kelepçe týrnaklarýný cihaz üzerindeki yuvalarýna oturtarak
kelepçeleri yerleþtirin.
q Kelepçeler pano yüzeyine sabitlenene kadar vidalarý sýkýn.
5
Elimko
E-200
6. Ön Panel
Üst
Gösterge
Alt
Gösterge
8.8.8.8.
8.8.8.8.
Aþaðý/Yukarý
Tuþlarý
Geçiþ
Tuþu
R1 Ledi
R2 Ledi
R3 Ledi
R4 Ledi
PR Ledi
MN Ledi
Yýldýz
Tuþu
R1 Ledi
1. Röle enerjili iken yanar.
R2 Ledi
2. Röle enerjili iken yanar.
R3 Ledi
3. Röle enerjili iken yanar.
R4 Ledi
4. Röle enerjili iken yanar.
PR Ledi
PR ledi yanýyorsa cihaz konfigürasyon modundadýr.
MN Ledi
- Cihaz manüel modda iken yanar.
- Auto-tune iþlemi sýrasýnda yanýp sönerek iþlemin
devam ettiðini belirtir.
Üst
Gösterge
- Normal çalýþma durumunda proses deðerleri ve
hata mesajlarý izlenir.
- Konfigürasyon sayfalarýnda parametre isimleri
izlenir.
6
Elimko
E-200
6. Ön Panel (Devamý)
Alt
Gösterge
- Normal çalýþma durumunda kontrol set noktasý
(Otomatik mod) veya manüel çýkýþ (Manüel mod)
izlenir.
- Konfigürasyon sayfalarýnda parametre deðerleri
izlenir.
D Yýldýz
Tuþu
- C tuþu ile birlikte basýlýrsa konfigürasyon
sayfalarýna geçilir.
- Konfigürasyon sayfalarýndan normal çalýþma
durumuna dönmek için kullanýlýr.
- OCNF sayfasýndaki CTYP parametresi NONE seçili
deðil ise ve ayný sayfadaki MNPR parametresi ENB
seçili ise normal çalýþma durumunda bu tuþa 3
saniye basarak otomatik ve manüel modlar
arasýnda geçiþ yapýlabilir.
- Normal çalýþma durumunda iken AXLT = ENB
ise ve alarm alýnmýþsa D tuþu kilitli alarmlarý kaldýrýr.
C Geçiþ
Tuþu
- D tuþu ile birlikte basýlýrsa konfigürasyon
sayfalarýna geçilir.
- Konfigürasyon sayfalarýnda bir sonraki
parametreye ulaþmak için kullanýlýr.
- Konfigürasyon sayfasýnýn içinde iken bu tuþa
2 saniye süre ile basýlýrsa sayfa baþýna dönülür.
- Normal çalýþma durumunda operatör sayfasýndaki
parametrelere ulaþmak için kullanýlýr.
A Aþaðý
F Yukarý
Ok
Tuþlarý
- Normal çalýþma durumunda kontrol set noktasýný
(Otomatik mod) veya manüel çýkýþý (Manüel mod)
deðiþtirmek için kullanýlýrlar.
- Konfigürasyon modunda iken konfigürasyon
sayfalarýný seçmek ve parametre deðerlerini
deðiþtirmek için kullanýlýrlar.
7
Elimko
E-200
7. Baðlantý Þemasý
PULSE*
Transmitter +
21
31
11
2
22
32
12
3
23
33
13
4
24
34
14
5
25
35
15
26
36
16
1
RL1
RÖLE 1 /
PULSE *
+
AO1
AO2
}
Analog Çýkýþlar*
37
17
8
28
38
18
9
29
39
19
10
30
AIN2
TC
mA
mV
SM Pot
20
Sayýsal
Giriþler *
}
}
COM
DI1
DI2
DI3
GÜÇ
KAYNAÐI
27
7
RL4
RÖLE 4
TX
RT
AIN1
6
Harici Set
Noktasý
A
B
GND
RÖLE 3
RL3
RÖLE 2
RL2
Transmitter -
RS 485
Ýletiþim
Baðlantýlarý
q Cihazýn iki yanýnda yeralan etiketlerde tipi, seri numarasý
ve baðlantý þemasý verilmiþtir.
q Opsiyonel özellikler baðlantý þemasýnda iþaretlenmiþtir.
8
Elimko
E-200
7. Baðlantý Þemasý (Devamý)
m 01-07 numaralý terminallerde tehlikeli gerilim
olduðu için cihaz enerjili iken bu terminallere
dokunmayýn.
m Cihazý devreye almadan önce parametrelerin
istenen kullanýma uygun olarak ayarlandýðýndan
emin olun. Hatalý konfigürasyon hasara neden olabilir.
*Sayýsal Giriþ Baðlantýsý
DI1
Otomatik/Manüel mod seçme
DI2 ve DI3 Spsr=DINP iken;
SETP sayfasýndaki set1, set2, set3 ve set4
parametrelerini Tablo 22 ye göre seçer.
*AO1, AO2 Analog Çýkýþlar, Pulse Çýkýþý ve Sayýsal Giriþler
kendi aralarýnda izole deðildir.
9
Elimko
E-200
8. Hata Mesajlarý
Mesaj
Open
Ufl
Yapýlmasý Gereken
Anlamý
Sensör ve sensör
Cihaza baðlý sensör ile cihaz baðlantýlarýný kontrol
arasýndaki baðlantý kopuk.
edin.
Proses deðeri sensör tipi sýcaklýk aralýðý altýnda.
Proses deðeri sensör tipi -
Ofl sýcaklýk aralýðý üstünde.
Proses deðeri ekranda
Nnnn gösterilebilecek deðerin
üstünde.
Proses deðeri ekranda
Vvvv gösterilebilecek deðerin
altýnda.
10
Sensörü ve INPT
parametresi ile belirlenen
giriþ tipini kontrol edin
Dp, Zero ve span
parametreleri ile
belirlenen skalanýn doðru
olup olmadýðýný, giriþ
terminali üzerindeki
analog deðeri kontrol
edin.
Elimko
E-200
9. Giriþ Tipi - Ölçüm Aralýðý
SICAKLIK SENSÖRLERÝ
Sensör Tipi
Type B
Type E
Type J
Type K
Type L
Type N
Type R
Type S
Type T
Type U
Pt-100
Standart
IEC584-1
IEC584-1
IEC584-1
IEC584-1
DIN43710
IEC584-1
IEC584-1
IEC584-1
IEC584-1
DIN43710
IEC751
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
Pt
Sýcaklýk Aralýðý
o
( F)
( C)
60 , 1820 140 , 3308
-200 , 840 -328 , 1544
-200 , 1120 -328 , 1562
-200 , 1360 -328 , 2480
-200 , 900 -328 , 1652
-200 , 1300 -328 , 2372
-40 , 1760 104 , 3200
-40 , 1760 104 , 3200
-200 , 400 -328 , 752
-200 , 600 -328 , 1112
-200 , 840 -328 , 1544
o
LÝNEER GÝRÝÞLER
Tip
Ölçüm Aralýðý
Akým
0a20
0-20 mA DC
Akým
4a20
4-20 mA DC
Gerilim
0v50
0-50 mV DC
Gerilim
00v1
0-1 V DC
Gerilim
02v1
0.2-1 V DC
11
Elimko
E-200
10. Alarm Tipleri
AXtp
AÇIKLAMA
AXSP > 0
AXSP < 0
Alarm Durumu
1
Alarm Durumu
1
LO
0
0
0
PV
ASP
PV
0
ASP
Alarm Durumu
Alarm Durumu
1
1
HI
0
0
0
PV
ASP
Alarm Durumu
1
Aþaðý
Sapma
(Baðýl)
LOD
0
0
SP
SP+ASP
PV
0
Alarm Durumu
SP+ASP
SP
PV
Alarm Durumu
1
1
Yukarý
Sapma
(Baðýl)
HID
0
0
0
SP
SP+ASP
PV
0
Alarm Durumu
1
SP+ASP
SP
PV
Alarm Durumu
1
Band
Ýçi
Alarm
LOB
0
0
0
SP-ASP SP SP+ASP
PV
0
SP
PV
Alarm Durumu
Alarm Durumu
1
1
Band
Dýþý
Alarm
HIB
0
0
0 SP-ASP
SP
Üst
Alarm
(Mutlak)
0
ASP
Alarm Durumu
1
0
Alt
Alarm
(Mutlak)
SP+ASP PV
0
SP
PV
OFF AXtp parametresi off yapýldýðýnda alarm fonksiyonu iptal edilmiþ olur.
AXHY
Grafiklerde taralý
olarak gösterilen
alan histerezisi
belirtmektedir.
Alarm Durumu
1
Alarm durumu "1" ise
çýkýþ (röle) aktiftir.
0
PV
0
12
Elimko
E-200
11. Auto-Tune
q Auto-tune iþlemi, iyi bir kontrol için cihazýn özelliklerinin
prosese uyarlanmasýný saðlar. Auto-tune iþlemi sonunda PID
parametreleri otomatik olarak hesaplanarak kayýt edilir. Ýþlem
sýrasýnda çýkýþ açýlýp kapanarak proses deðerinde bir
osilasyon oluþturulur. Osilasyonun genliði ve periyodundan
PID parametreleri hesaplanýr.
q Auto-tune iþlemi istenen herhangi bir zamanda baþlatýlabilir.
Normalde cihaz ilk defa devreye alýnýrken bir kez yapýlýr.
Ancak, sistem özelliklerinde bir deðiþiklik sonucu kontrol
kararsýz olmuþsa iþlem tekrarlanabilir.
q Auto-tune iþlemini baþlatmak için:
1- OCNF sayfasýndaki CTYP parametresini SCO seçin.
2- Sistemi kontrol eden çýkýþ (röle veya analog çýkýþ)
fonksiyonunu CO-1 ("+" yöndeki kontrol çýkýþý) seçin.
3- Kontrol set noktasýný, Auto-tune iþlemi sýrasýnda proses
deðerinin kontrol set noktasýný aþabileceðini gözönünde
bulundurarak, uygun bir deðere ayarlayýn.
4- TUNE sayfasýndaki HYS parametresini 0.1 (DP=1 iken) veya
1 (DP=0 iken) olarak ayarlayýn.
5- TUNE sayfasýndaki AT parametresini ON durumuna getirerek
Auto-tune iþlemini baþlatýn ve D tuþuna basarak normal
çalýþma durumuna dönün.
q Auto-tune iþlemi sýrasýnda normal çalýþma durumunda MN
ledi ve alt gösterge yanýp söner.
q Ýþlem bittiðinde hesaplanan PID parametreleri PB-1, IT ve DT
belleðe alýnýr.
q AT parametresi iþlem devam ederken OFF yapýlýrsa veya
iþlem sýrasýnda cihazýn çalýþma gerilimi kesilirse eski PID
parametreleri korunur.
13
Elimko
E-200
12. PID Parametrelerinin Manüel
Ayarlanmasý
Herhangi bir nedenle Auto-tune iþlemi sonunda hesaplanan
PID parametreleri ile iyi bir proses kontrolü saðlanamýyorsa bu
parametreler manüel olarak ayarlanabilir. Bu iþlem için pek çok
yöntem vardýr. Aþaðýda Ziegler-Nichols yöntemi açýklanmýþtýr.
1- OCNF sayfasýndaki CTYP parametresini SCO seçin.
2- Sistemi kontrol eden çýkýþ (röle veya analog çýkýþ)
fonksiyonunu CO-1 ("+" yöndeki kontrol çýkýþý) seçin.
3- Eðer sistem röle ile kontrol ediliyorsa OCNF sayfasýndaki CPRD
parametresini 2 olarak ayarlayýn.
4- TUNE sayfasýndaki IT, DT ve HYS parametrelerini 0 olarak
ayarlayýn.
5- Proses deðerinin kontrol set noktasýnda oturmayacaðýný
gözönünde bulundurun.
6- Proses deðerinde salýným varsa PB parametresini osilasyon
kalkana kadar arttýrýn. Proses deðeri kararlý ise PB deðerini
adým adým düþürerek proses deðerinde osilasyon elde etmeye
çalýþýn. PB parametresi her deðiþitirildiðinde sistemin kararlý
hale gelmesi için bir süre beklenmelidir. Prosesin osilasyona
baþladýðý PB (B) parametresi bulunduðunda osilasyon
periyodunu (T) ölçerek kayýt edin.
7- PB, IT ve DT parametrelerini aþaðýdaki tabloya göre
hesaplayarak ayarlarýný yapýn.
Kontrol
P
PI
PID
Oransal
Band
(PB)
Ýntegral
Zamaný
(IT)
Türev
Zamaný
(DT)
2xB
2.2xB
1.7xB
0
0.8xT
0.5xT
0
0
0.12xT
14
Elimko
E-200
13. Geri Beslemeli Vana Kontrol
Son Kontrol Elemaný
Kapa
01
02
RL1:5A
250VAC
30VDC
1k-5k
Aç
03
04
RL2:5A
250VAC
30VDC
O 19
Besleme
Gerilimi
C 20
E-200 cihazý üzerindeki rölelere ve 19-20 numaralý terminallere
þekildeki gibi bir servo motor ve buna akuple konum geri
beslemesi oluþturan, 1k-5k deðerindeki bir potansiyometre
baðlanarak geri beslemeli vana kontrolü yapýlabilir.
15
Elimko
E-200
13. Geri Beslemeli Vana Kontrol (Devamý)
Bu kontrole ait parametreler çýkýþ konfigürasyonu sayfasý OCNF
içerisindeki CTYP, DBND, SRVL ve SRVH parametreleridir. Bu
parametreler ile ilgili açýklamalar aþaðýdadýr.
q Bu kontrolün yapýlabilmesi için CTYP parametresinin pfb
seçilmiþ olmasý gerekmektedir.
q DBND parametresi, vana kontrolü sýrasýnda rölelerin sýk sýk
açma/kapama yapmasýný engellemek amacýyla kullanýlýr.
Birimi konum bilgisinin yüzdesi olarak belirlenir. Miktarý her
iki rölenin de açýk kalacaðý ölü band deðerini belirler.
q Srvl parametresi kontrol edilen vananýn tam kapalý
durumundaki konum bilgisini saklayan parametredir. Bu
parametre ekrana geldiðinde A tuþuna basýlarak motor
kapama yönünde harekete baþlatýlýr. Tam kapalý konuma
geldiðinde ekranda gösterilen deðer DA tuþlarýna ayný anda
basýlarak kalýcý hafýzada saklanýr.
q SrvH parametresi kontrol edilen vananýn tam açýk
durumundaki konum bilgisini saklayan parametredir. Bu
parametre ekrana geldiðinde F tuþuna basýlarak motor
açýlma yönünde harekete baþlatýlýr. Tam açýk konuma
geldiðinde ekranda gösterilen deðer DA tuþlarýna ayný anda
basýlarak kalýcý hafýzada saklanýr.
16
Elimko
E-200
14. Geri Beslemesiz Vana Kontrol
Son Kontrol Elemaný
Kapa
01
RL1:5A
250VAC
30VDC
02
Aç
03
04
RL2:5A
250VAC
30VDC
Besleme
Gerilimi
E-200 cihazý üzerindeki röleler kullanýlarak þekildeki gibi
geri beslemesiz vana kontrolü yapýlabilir. Bu kontrole ait
parametreler çýkýþ konfigurasyonu sayfasý oCNF içerisindeki
Ctyp, DBND ve trtm parametreleridir. Bu parametreler ile
ilgili açýklamalar aþaðýdadýr.
q Bu kontrolün yapýlabilmesi için CTYP parametresinin BND
yapýlmýþ olmasý gerekmektedir.
q DBND parametresi, vana kontrolü sýrasýnda rölelerin sýk sýk
açma/kapama yapmasýný engellemek amacýyla kullanýlýr.
Birimi konum bilgisinin yüzdesi olarak belirlenir. Miktarý her iki
röleninde açýk kalacaðý ölüband deðerini belirler.
q TRTM parametresi kontrolü yapýlan vananýn sürekli enerjili
iken tam kapalý konumdan tam açýk konuma ulaþmasý için
geçen süredir. Birimi saniye olarak verilir.
17
Elimko
E-200
15. Operatör Sayfalarý
q Cihaz enerjilendikten sonra 1 saniye boyunca göstergedeki
tüm dijitler ve ön paneldeki ledler yanar. Ardýndan 1 saniye
boyunca üst göstergede "cihaz tipi", alt göstergede "versiyon
numarasý" görülür ve normal çalýþma durumuna geçilir.
q Cihazýn iki çalýþma modu vardýr.
- Otomatik modda; cihazýn çýkýþý, proses deðerini kontrol set
noktasýnda tutmak için otomatik olarak ayarlanýr.
- Manüel modda; çýkýþ, kontrol set noktasýndan baðýmsýz
olarak ayarlanabilir.
q Cihazýn çalýþma modu ön panel üzerindeki MN ledinden
takip edilebilir. MN ledi yanýyorsa cihaz manüel modda
çalýþýyor demektir.
q OCNF sayfasýndaki CTYP parametresi NONE seçili deðil ise ve
ayný sayfadaki MNPR parametresi ENB seçili ise normal
çalýþma durumunda D tuþuna 3 saniye basarak otomatik ve
manüel modlar arasýnda geçiþ yapýlabilir.
q Normal çalýþma durumunda üst göstergede "proses deðeri",
alt göstergede çalýþýlmakta olan moda göre "kontrol set
noktasý" veya "manüel çýkýþ" izlenir.
q Normal çalýþma ekraný ve sýk kullanýlan parametrelerin
bulunduðu sayfaya ise operatör sayfasý denir. Normal
çalýþma durumunda iken operatör sayfasýndaki parametrelere
ulaþmak için C tuþu kullanýlýr.
q Operatör sayfasýndaki parametreler cihazýn çalýþma moduna
baðlý olarak deðiþir.
18
Açýklama
(2)
19
0.0 Alarm-4 Set Noktasý
A4SP
0.0 Alarm-3 Set Noktasý
A3SP
0.0 Alarm-2 Set Noktasý
A2SP
0.0 Alarm-1 Set Noktasý
A1SP
0.0 Yürüyen Set Noktasý
PSP
0.0 Manüel Çýkýþ
OUT
0.0 Kontrol Set Noktasý
23.4 Proses Deðeri (Normal Çalýþma)
Ekran
EU
EU
EU
EU
EU
%
EU
EU
A4tp ¹
OFF
A3tp ¹
OFF
A2tp ¹
OFF
A1tp ¹
OFF
SPRR ¹
OFF
CTYP ¹
NONE
Ýzleme
Birim Koþulu
A / F $99.9 - 999.9
A / F $99.9 - 999.9
A / F $99.9 - 999.9
A / F $99.9 - 999.9
(1)
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F SPLL - SPHL
Tuþ
E-200
Elimko
16. Otomatik Mod Operatör Sayfasý
20
stp Vana Hareket Yönü
(3)
EU
= PFB
EU CTYP
Geri
23.4 Proses Deðeri (Normal Çalýþma)
23.4 Proses Deðeri (Normal Çalýþma)
%
50.0 Manüel Çýkýþ
%
EU CTYP = DCO
23.4 Proses Deðeri (Normal Çalýþma)
50.0 Manüel Çýkýþ
%
Geri
Beslemesiz
Vana
Kontrol
CTYP = BND
Beslemeli
Vana
Kontrol
Çift Yönlü
(+/-) PID
Kontrol
Tek Yönlü
(+) PID
Kontrol
50.0 Manüel Çýkýþ
Ýzleme
Birim Koþulu
EU CTYP = SCO
Açýklama
23.4 Proses Deðeri (Normal Çalýþma)
Ekran
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
Vana Kýs /
A / F Vana Aç
A / F SOLL - SOHL
A / F DOLL - DOHL
A / F SOLL - SOHL
Tuþ
Elimko
E-200
17. Manüel Mod Operatör Sayfasý
Açýklama
21
0.0 Alarm-4 Set Noktasý
A4SP
0.0 Alarm-3 Set Noktasý
A3SP
0.0 Alarm-2 Set Noktasý
A2SP
0.0 Alarm-1 Set Noktasý
A1SP
Ekran
EU
EU
EU
EU
A4tp ¹
OFF
A3tp ¹
OFF
A2tp ¹
OFF
A1tp ¹
OFF
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F $99.9 - 999.9
A / F $99.9 - 999.9
A / F $99.9 - 999.9
A / F $99.9 - 999.9
Tuþ
E-200
Elimko
17. Manüel Mod Operatör Sayfasý (Devamý)
Elimko
E-200
18. Konfigürasyon Sayfalarý
q Konfigürasyon sayfalarýnda cihazýn çalýþma prensiplerini
belirleyen parametreler bulunur.
TUNE = PID Ayarlarý Sayfasý
SETP = Set Noktalarý Konfigürasyon Sayfasý
ACNF = Alarm Konfigürasyon Sayfasý
OCNF = Kontrol ve Çýkýþ Birimleri Konfigürasyon Sayfasý
GCNF = Genel Konfigürasyon Sayfasý
PRTC = Güvenlik Ayarlarý Sayfasý
CLBR = Kalibrasyon Sayfasý
q Konfigürasyon sayfalarýna girmek için D ve C tuþlarýna
birlikte basýlýr.
q Bu iþlemden sonra PR ledi yanar, üst göstergede COD
parametresi, alt göstergede 0 deðeri görülür.
q A ve F tuþlarý kullanýlarak alt göstergeye COD þifresi girilir
ve C tuþuna basýlarak ilk konfigürasyon sayfasýna (TUNE)
ulaþýlýr.
q COD þifresinin fabrika ayarý "10" dur.
q COD þifresi PRTC sayfasýndaki SCOD parametresi ile tanýmlanýr.
q COD þifresi doðru girilirse konfigürasyon sayfalarýndaki tüm
parametrelere ulaþýlabilir. COD þifresi hatalý girilirse
konfigürasyon sayfalarýna girilebilir, ancak PRTC sayfasýnda
bulunan DPRL ve APRL parametrelerince izin verilen sayfalara
ulaþýlabilir ve deðiþtirilebilir.
q Konfigürasyon sayfalarýnda;
A ve F tuþlarý üst göstergede PAGE mesajý varken
konfigürasyon sayfalarýnýn seçiminde kullanýlýr.
C tuþu sayfanýn baþýnda iken sayfanýn içindeki parametrelere
ulaþmak ve bir sonraki parametreye geçmek için kullanýlýr.
C tuþuna 2 saniye basýlarak konfigürasyon sayfasýna dönülür.
D tuþu ile normal çalýþma durumuna dönülür.
22
Elimko
E-200
Konfigürasyon Sayfalarýna Giriþ
Normal
Çalýþma
DC
D
COD F
0
A
C
D
PAGE F
TUNE
A
D
C
Parametreler
23
Þifre
$999 - 9999
Konfigürasyon
Sayfalarý
tUnE, SETP, ACNF,
OCNF, GCNF, PRTC,
CLBR
Oransal Band-2 (“-” Yöndeki Kontrol
24
0.1 Histerezis
HYS
7 Türev Zamaný (OFF = Kapalý)
DT
28 Ýntegral Zamaný (OFF = Kapalý)
IT
20.0 Çýkýþý Ýçin)
PB-2
(4)
Açýklama
Oransal Band-1 (“+” Yöndeki Kontrol
20.0 Çýkýþý Ýçin)
PB-1
OFF Auto-Tune
AT
Ekran
EU
s
s
EU
EU
Tablo
7
CTYP ¹
NONE
CTYP ¹
NONE
CTYP =
DCO
CTYP ¹
NONE
CTYP ¹
NONE
CTYP ¹
BND
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F 0.0 - 999.9
A / F OFF, 1 - 2500
A / F OFF, 1 - 9999
A / F 0.1 - 999.9
A / F 0.1 - 999.9
A / F Tablo-7
Tuþ
Elimko
E-200
19. PID Ayarlarý Sayfasý (PAGE=TUNE)
Açýklama
25
Set Noktasý Ýlerleme Hýzý
(OFF = En hýzlý)
0.0 4.Seçmeli Set Noktasý
SET4
0.0 3.Seçmeli Set Noktasý
SET3
0.0 2.Seçmeli Set Noktasý
SET2
0.0 1.Seçmeli Set Noktasý
SET1
0.0
SPRR
999.9 Set Noktasý Üst Sýnýrý
SPHL
$99.9 Set Noktasý Alt Sýnýrý
SPLL
INT Set Noktasý Kaynaðý
SPSR
Ekran
EU
EU
EU
EU
EU/dk
EU
EU
Tablo
13
SPSR =
DINP
SPSR =
DINP
SPSR =
DINP
SPSR =
DINP
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F SPLL - SPHL
A / F SPLL - SPHL
A / F SPLL - SPHL
A / F SPLL - SPHL
A / F OFF, 0.1 - 60.0
A / F SPLL - 999.9
A / F $99.9 - SPHL
A / F Tablo-13
Tuþ
E-200
Elimko
20. Set Noktasý Konfigürasyon Sayfasý
(PAGE=SETP)
Açýklama
26
(5)
DSB Alarm-2 Kilidi
A2LT
(5)
0.5 Alarm-2 Histerezis Deðeri
A2HY
OFF Alarm-2 Tipi
A2TP
DSB Alarm-1 Kilidi
A1LT
0.5 Alarm-1 Histerezis Deðeri
A1HY
OFF Alarm-1 Tipi
A1TP
Ekran
Tablo
6
EU
Tablo
11
Tablo
6
EU
Tablo
11
A2tp ¹
OFF
A2tp ¹
OFF
A1tp ¹
OFF
A1tp ¹
OFF
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F Tablo-6
A / F 0.0 - 999.9
A / F Tablo-11
A / F Tablo-6
A / F 0.0 - 999.9
A / F Tablo-11
Tuþ
Elimko
E-200
21. Alarm Konfigürasyon Sayfasý
(PAGE=ACNF)
Açýklama
27
DSB Alarm-4 Kilidi (5)
A4LT
0.5 Alarm-4 Histerezis Deðeri
A4HY
OFF Alarm-4 Tipi
A4TP
DSB Alarm-3 Kilidi (5)
A3LT
0.5 Alarm-3 Histerezis Deðeri
A3HY
OFF Alarm-3 Tipi
A3TP
Ekran
Tablo
6
EU
Tablo
11
Tablo
6
EU
Tablo
11
A4tp ¹
OFF
A4tp ¹
OFF
A3tp ¹
OFF
A3tp ¹
OFF
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F Tablo-6
A / F 0.0 - 999.9
A / F Tablo-11
A / F Tablo-6
A / F 0.0 - 999.9
A / F Tablo-11
Tuþ
E-200
Elimko
21. Alarm Konfigürasyon Sayfasý
(PAGE=ACNF) (Devamý)
Açýklama
28
0.0 Tek Yönlü (+) Kontrol Çýkýþý Alt Limiti
SOLL
0.5 Kontrol Çýkýþý Ölü Bandý
DBND
100 Motorlu Vana Hareket Süresi
TRTM
DSB Manüel Mod Geçiþi
MNPR
2 Kontrol Peryodu
CPRD
REV Kontrol Formu
CFRM
SCO Kontrol Tipi
CTYP
Ekran
%
%
s
Tablo
6
s
Tablo
8
Tablo
12
CTYP ¹
NONE
CTYP ¹
DCO
CTYP ¹
NONE
CTYP =
BND
CTYP ¹
NONE
CTYP ¹
NONE
CTYP ¹
NONE
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F 0.0 - SOMR
A / F 0.1 - 25.0
A / F 10 - 2500
A / F Tablo-6
A / F 1 - 250
A / F Tablo-8
A / F Tablo-12
Tuþ
Elimko
E-200
22. Kontrol ve Çýkýþ Birimleri Konfigürasyon
Sayfasý (PAGE=oCNF)
Tek Yönlü (+) Kontrol Çýkýþý Üst
Limiti
Açýklama
29
0 PID Kontrol Enerjilenme Davranýþý
PONC
Çift Yönlü (+/-) Kontrol Çýkýþý
0.0 Manüel-Reset Deðeri
DOMR
Çift Yönlü (+/-) Kontrol Çýkýþý Üst
100.0 Limiti
DOHL
Çift Yönlü (+/-) Kontrol Çýkýþý Alt
$00.0 Limiti
DOLL
Tek Yönlü (+) Kontrol Çýkýþý Manüel50.0 Reset Deðeri
SOMR
100.0
SOHL
Ekran
Tablo
20
%
%
%
%
%
CTYP ¹
NONE
CTYP =
DCO
CTYP =
DCO
CTYP =
DCO
CTYP ¹
NONE
CTYP ¹
DCO
CTYP ¹
NONE
CTYP ¹
DCO
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F Tablo-20
A / F DOLL - DOHL
A / F DOMR - 100.0
A / F $00.0 - DOMR
A / F SOLL - SOHL
A / F SOMR - 100.0
Tuþ
E-200
Elimko
22. Kontrol ve Çýkýþ Birimleri Konfigürasyon
Sayfasý (PAGE=oCNF) (Devamý)
Açýklama
30
4-20 1.Analog Çýkýþ (AO1) Skalasý
AO1R
CO-2 2.Analog Çýkýþ (AO2) Fonksiyonu
AO2D
CO-1 1.Analog Çýkýþ (AO1) Fonksiyonu
AO1D
AL-4 4.Röle (RL4) Fonksiyonu
RL4D
AL-3 3.Röle (RL3) Fonksiyonu
RL3D
CO-2 2.Röle (RL2) Fonksiyonu
RL2D
CO-1 1.Röle (RL1) Fonksiyonu
RL1D
Ekran
Tablo
15
Tablo
14
Tablo
14
Tablo
10
Tablo
10
Tablo
10
Tablo
10
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F Tablo-15
A / F Tablo-14
A / F Tablo-14
A / F Tablo-10
A / F Tablo-10
A / F Tablo-10
A / F Tablo-10
Tuþ
Elimko
E-200
22. Kontrol ve Çýkýþ Birimleri Konfigürasyon
Sayfasý (PAGE=oCNF) (Devamý)
Açýklama
3756 Motorlu-Vana Tam Açýk Konum Ayarý
SRVH
1889 Motorlu-Vana Tam Kapalý Konum Ayarý
SRVL
4-20 2.Analog Çýkýþ (AO2) Skalasý
AO2R
Ekran
Tablo
15
CTYP =
PFB
CTYP =
PFB
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
Konumu Kaydet
Konumu Kaydet
A / F Vana-Kýs /Vana-Aç
DA
A / F Vana-Kýs /Vana-Aç
DA
A / F Tablo-15
Tuþ
E-200
Elimko
22. Kontrol ve Çýkýþ Birimleri Konfigürasyon
Sayfasý (PAGE=oCNF) (Devamý)
31
Açýklama
32
Analog Giriþ Skalasý Üst Deðeri
400.0 (Lineer giriþ tipleri için)
SPAN
Analog Giriþ Skalasý Alt Deðeri
0.0 (Lineer giriþ tipleri için)
ZERO
1 Ondalýk Noktasý (6)
DP
2.Analog Giriþ (AIN2) Tipi (Harici
4A20 set noktasý giriþi için)
INP2
1.Analog Giriþ (AIN1) Tipi (Proses
K deðeri ölçümü için)
INP1
Ekran
EU
EU
Tablo
5
Tablo
17
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F $99.9 - 999.9
A / F $99.9 - 999.9
A/F 0 - 3
A / F Tablo-5
A / F Tablo-17
Tuþ
Elimko
E-200
23. Genel Konfigürasyon Sayfasý
(PAGE=GCNF)
Açýklama
33
HI Sensör Kopuk Davranýþý
SNBR
0.5 Ölçüm Filtre Katsayýsý
FLTR
0.0 Sýcaklýk Ofset Deðeri
OFST
*C Sýcaklýk Birimi (7)
UNIT
400.0 Retransmission Üst Sýnýrý
TRHL
0.0 Retransmission Alt Sýnýrý
TRLL
Ekran
Tablo
4
EU
EU
Tablo
9
EU
EU
INP1 =
TC / RT
INP1 =
TC / RT
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F Tablo-4
A / F 0.1 - 10.0
A / F $00.0 - 100.0
A / F Tablo-9
A / F TRLL - 999.9
A / F $99.9 - TRHL
Tuþ
E-200
Elimko
23. Genel Konfigürasyon Sayfasý
(PAGE=GCNF) (Devamý)
Açýklama
EVNE Parite Tipi
PRTY
4.8 Ýletiþim Hýzý
BRTE
1 Ýletiþim Adresi
ADRS
Ekran
Tablo
16
kb/s
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F Tablo-16
A / F 4.8, 9.6, 19.2, 38.4
A / F 1 - 127
Tuþ
Elimko
E-200
23. Genel Konfigürasyon Sayfasý
(PAGE=GCNF) (Devamý)
34
(9)
(OFF = Ýptal)
35
OFF Fabrika Ayarlarýna Dönüþ
FCST
DSB Kalibrasyon Sayfasý Giriþi
CPRL
(10)
2 Parametre Deðiþtirme Seviyesi
APRL
5 Parametre Ýzleme Seviyesi
DPRL
OFF Otomatik Çýkýþ Süresi
ARTN
(8)
Açýklama
10 Þifre Set Deðeri
SCOD
Ekran
Tablo
7
Tablo
6
Tablo
19
Tablo
18
s
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F Tablo-7
DA Onayla
A / F Tablo-6
A / F Tablo-19
A / F Tablo-18
A / F OFF, 5 - 25
A / F $999 - 9999
Tuþ
E-200
Elimko
24. Güvenlik Ayarlarý Sayfasý (PAGE=PRTC)
Açýklama
36
2.Analog Giriþ (AIN2) 20mA
8784 Kalibrasyonu
IN2H
1.Analog Giriþ (AIN1) 20mA
8845 Kalibrasyonu
20.MA
1.Analog Giriþ (AIN1) 390W
6545 Kalibrasyonu
390.R
1.Analog Giriþ (AIN1) 0.0°C
83 Kalibrasyonu (Type-K TC ile)
0.0*C
1.Analog Giriþ (AIN1) 50mV
6832 Kalibrasyonu
50.MV
Ekran
Ýzleme
Birim Koþulu
DA
DA
DA
DA
DA
Tuþ
Kalibrasyon
Deðerini Kaydet
Kalibrasyon
Deðerini Kaydet
Kalibrasyon
Deðerini Kaydet
Kalibrasyon
Deðerini Kaydet
Kalibrasyon
Deðerini Kaydet
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
Elimko
E-200
25. Kalibrasyon Sayfasý (PAGE=CLBR)
Açýklama
37
Ýzleme
Birim Koþulu
Tuþ Fonksiyonu /
Ayar Aralýðý
A / F 6500 - 8191
A / F 1300 - 3000
A / F 6500 - 8191
A / F 1300 - 3000
Tuþ
m CALB sayfasý cihazýn kalibrasyon parametrelerinin bulunduðu
sayfadýr. Bu sayfada yapýlacak hatalý bir iþlem cihazýn ölçüm
deðerlerini bozar. Bu sayfadaki parametreler ölçüm ve
kaynak cihazlarý kullanýlarakayarlanýr. Doðruluklarý uygun
kalibratörler mevcut deðilse bu sayfaya girilmesi önerilmez.
2.Analog Çýkýþ (AO2) 20mA
7400 Kalibrasyonu
AO2H
2.Analog Çýkýþ (AO2) 4mA
1600 Kalibrasyonu
AO2L
1.Analog Çýkýþ (AO1) 20mA
7400 Kalibrasyonu
AO1H
1.Analog Çýkýþ (AO1) 4mA
1600 Kalibrasyonu
AO1L
Ekran
E-200
Elimko
25. Kalibrasyon Sayfasý (PAGE=CLBR) (Devamý)
Elimko
E-200
25. Kalibrasyon Sayfasý (PAGE=CLBR) (Devamý)
Analog Giriþ 50 mV Kalibrasyonu: Kalibratör milivolt kaynaðý
konumuna getirilir ve çýkýþý 50.000 mV olarak ayarlanýr.
Kalibratör çýkýþý cihazýn 16(-) ve 18(+) numaralý terminallerine
uygulanýr. Bu parametre seçili iken D ve A tuþlarýna birlikte
basýlarak kayýt iþlem yapýlýr.
Analog Giriþ 0°C Kalibrasyonu: Kalibratör K tipi termokupl
kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý 0.00 °C olarak ayarlanýr.
Kalibratör çýkýþý cihazýn 16(-) ve 18(+) numaralý terminallerine
uygulanýr. Bu parametre seçili iken D ve A tuþlarýna birlikte
basýlarak kayýt iþlemi yapýlýr.
Analog Giriþ 390 W Kalibrasyonu: Kalibratör direnç kaynaðý
konumuna getirilir ve çýkýþý 390.00 W olarak ayarlanýr. Cihazýn
16 ve 18 numaralý terminalleri kýsa devre edilir. Kalibratör çýkýþý
cihazýn 15 ve 16 numaralý terminallerine uygulanýr. Bu parametre
seçili iken D ve A tuþlarýna birlikte basýlarak kayýt iþlemi yapýlýr.
Analog Giriþ 20 mA Kalibrasyonu: Kalibratör miliamper
kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý 20.00 mA olarak ayarlanýr.
1. Analog Giriþ için 17 ve 18 numaralý terminaller kýsa devre
edilir ve kalibratör çýkýþý 16(-) ve 17(+) numaralý terminallere
uygulanýr. 2. Analog Giriþ için kalibratör çýkýþý 14(+) ve 15(-)
numaralý terminallere uygulanýr. Bu parametre seçili iken D ve
A tuþlarýna birlikte basýlarak kayýt iþlemi yapýlýr.
38
Elimko
E-200
25. Kalibrasyon Sayfasý (PAGE=CLBR) (Devamý)
Analog Çýkýþ 4 mA Kalibrasyonu: Kalibratör miliamper ölçüm
konumuna getirilir. 1. Analog Çýkýþ için 11(+) ve 12(-) numaralý,
2. Analog Çýkýþ için 31(+) ve 32(-) numaralý terminallerden alýnan
çýkýþ kalibratöre uygulanýr. Bu parametre seçili iken kalibratörün
göstergesinde 4.00 mA okunan kadar A ve F tuþlarý ile ayar
yapýlýr. C veya D tuþlarýna basýlarak parametre deðeri kayýt
edilir.
Analog Çýkýþ 20 mA Kalibrasyonu: Kalibratör miliamper ölçüm
konumuna getirilir. 1. Analog Çýkýþ için 11(+) ve 12(-) numaralý,
2. Analog Çýkýþ için 31(+) ve 32(-) numaralý terminallerden alýnan
çýkýþ kalibratöre uygulanýr. Bu parametre seçili iken kalibratörün
göstergesinde 20.00 mA okunan kadar A ve F tuþlarý ile ayar
yapýlýr. C veya D tuþlarýna basýlarak parametre deðeri kayýt
edilir.
39
OPRT
40
14-35
13
12
AT
11
Rezerve
Auto-Tune
Kontrol Set Noktasý
OUT Manüel Çýkýþ
10
9
Ondalýk Noktasý (DP)
SPSR Set Noktasý Kaynaðý
CTYP Kontrol Tipi
Tablo7
EU
%
Tablo12
Tablo13
10
DP(6)
10
0
Yok
Max.
0
0
0
0
0
0
0
Var
Var
0
1
Var -1999 9999
Var -1000 1000
0
Yok
0
0
0
0
0
Min.
Yok
Yok
Rezerve
7
8
Yok
Rezerve
6
(6)
Yok
Rezerve
Yok
Yok
Yok
5
10
DP(6)
Yok
Rezerve
EU
PSP Yürüyen Set Noktasý
3
10
Çarpan
DP(6)
Yok
Ayar Ýzni
4
EU
Proses Deðeri
2
Tablo1
Rezerve
Adres
1
Kýsaltma
Durum Bitleri
Birim
0
Açýklama
Elimko
E-200
26. Ýletiþim Bilgileri
TUNE
SETP
41
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
SPSR
SPLL
SPHL
SPRR
MSP1
MSP2
MSP3
MSP4
s
IT Ýntegral Zamaný (0 = Kapalý)
DT Türev Zamaný (0 = Kapalý)
HYS Histerezis
38
Rezerve
4.Seçmeli Set Noktasý
3.Seçmeli Set Noktasý
2.Seçmeli Set Noktasý
1.Seçmeli Set Noktasý
Set Noktasý Ýlerleme Hýzý (0 = En Hýzlý)
Set Noktasý Üst Sýnýrý
Set Noktasý Alt Sýnýrý
Set Noktasý Kaynaðý
10
EU
EU
EU
10
DP(6)
DP(6)
DP(6)
10
10
DP(6)
DP(6)
DP(6)
DP(6)
DP(6)
DP(6)
10
10
10
10
0
2
0 9999
0 2500
0 9999
1 9999
1 9999
Var -1999 9999
Var -1999 9999
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var -1999 9999
Var -1999 9999
Var -1999 9999
Var
0 600
EU/dk 10
DP(6)
EU 10
Var -1999 9999
EU
EU
Tablo13
EU
s
EU
PB-2 (“-”Yöndeki Kontrol Çýkýþý Ýçin)
37
Oransal Band-2
EU
Oransal Band-1
PB-1 (“+”Yöndeki Kontrol Çýkýþý Ýçin)
36
26. Ýletiþim Bilgileri (Devamý)
ACNF
Adres
42
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
Kýsaltma
A1TP
A1HY
A1LT
A1SP
A2TP
A2HY
A2LT
A2SP
A3TP
A3HY
A3LT
A3SP
A4TP
A4HY
A4LT
A4SP
Alarm "4" Set Noktasý
Alarm "4" Kilidi
Alarm "4" Histerezis Deðeri
Alarm "4" Tipi
Alarm "3" Set Noktasý
Alarm "3" Kilidi
Alarm "3" Histerezis Deðeri
Alarm "3" Tipi
Alarm "2" Set Noktasý
Alarm "2" Kilidi
Alarm "2" Histerezis Deðeri
Alarm "2" Tipi
Alarm "1" Set Noktasý
Alarm "1" Kilidi
Alarm "1" Histerezis Deðeri
Alarm-1 Tipi
Açýklama
Birim
EU
Tablo6
EU
Tablo11
EU
Tablo6
EU
Tablo11
EU
Tablo6
EU
Tablo11
EU
Tablo6
EU
Tablo11
10
10
10
10
10
10
10
10
Çarpan
DP(6)
DP(6)
DP(6)
DP(6)
DP(6)
DP(6)
DP(6)
DP(6)
Ayar Ýzni
Var -1999 9999
1
0
Var
6
0 9999
0
Var
Var
Var -1999 9999
1
0
Var
6
0 9999
0
Var
Var
Var -1999 9999
1
0
Var
6
0 9999
0
Var
Var
Var -1999 9999
1
0
6
Var
Min.
0 9999
0
Max.
Var
Var
Elimko
E-200
26. Ýletiþim Bilgileri (Devamý)
OCNF
43
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
CTYP
CFRM
CPRD
MNPR
TRTM
DBND
SOLL
SOHL
SOMR
DOLL
DOHL
DOMR
PONC
RL1D
RL2D
2.Röle (RL2) Fonksiyonu
1.Röle (RL1) Fonksiyonu
PID Kontrol Enerjilenme Davranýþý
Çift Yönlü (+/-) Manual-Reset Deðeri
Çift Yönlü (+/-) Kontrol Çýkýþý Üst Limiti
Çift Yönlü (+/-) Kontrol Çýkýþý Alt Limiti
Tek Yönlü (+) Manual-Reset Deðeri
Tek Yönlü (+) Kontrol Çýkýþý Üst Limiti
Tek Yönlü (+) Kontrol Çýkýþý Alt Limiti
Kontrol Çýkýþý Ölü Bandý
Motorlu Vana Hareket Süresi
Manüel Mod Geçiþi
Kontrol Peryodu
Kontrol Formu
Kontrol Tipi
Tablo10
Tablo10
Tablo20
%
%
%
%
%
%
%
s
Tablo6
s
Tablo8
Tablo12
10
10
10
10
10
10
10
1
250
1
4
250
0 1000
0 1000
0 1000
1
10 2500
0
1
0
0
Var
Var
Var
0
0
0
14
14
4
Var -1000 1000
Var -1000 1000
Var -1000 1000
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
E-200
Elimko
26. Ýletiþim Bilgileri (Devamý)
OCNF
GCNF
Adres
RL3D
RL4D
AO1D
AO2D
AO1R
AO2R
Kýsaltma
87
INP1
88 INP2
89
DP
90 ZERO
91 SPAN
92 TRLL
93 TRHL
94 UNIT
95 OFST
96 FLTR
97 SNBR
86
85
84
83
82
81
Tablo15
1.Analog Çýkýþ (AO1) Skalasý
44
Tablo5
2.Analog Giriþ (AIN2) Tipi
EU
EU
Retransmission Alt Sýnýrý
Retarnsmission Üst Sýnýrý
Tablo4
EU
Ölçüm Filtre Katsayýsý
Sensör Kopuk Davranýþý
EU
Sýcaklýk Ofset Deðeri
Tablo9
EU
Analog Giriþ Skalasý Üst Deðeri
Sýcaklýk Birimi
EU
Ondalýk Noktasý ( DP )
Analog Giriþ Skalasý Alt Deðeri
(6)
Tablo17
1.Analog Giriþ(AIN1) Tipi
Tablo15
Tablo14
2.Analog Çýkýþ (AO2) Fonksiyonu
2.Analog Çýkýþ (AO2) Skalasý
Tablo14
Tablo10
4.Röle (RL4) Fonksiyonu
1.Analog Çýkýþ (AO1) Fonksiyonu
Tablo10
Birim
3.Röle (RL3) Fonksiyonu
Açýklama
10
10
10
10
10
10
Çarpan
DP(6)
DP(6)
DP(6)
DP(6)
DP(6)
DP(6)
Ayar Ýzni
0
0
0
3
1
15
3
3
3
3
14
14
Max.
0
1
Var
Var
0
1
1
100
Var -1000 1000
Var
Var -1999 9999
Var -1999 9999
Var -1999 9999
Var -1999 9999
Var
Var
Var
0
Var
0
0
0
0
0
Min.
Var
Var
Var
Var
Var
Elimko
E-200
26. Ýletiþim Bilgileri (Devamý)
Elimko
E-200
27. Tablolar
Tablo-1
Durum Bitleri
Bit Kýs.
Açýklama ( 1 için )
0
1.Röle ( RL1 ) Enerjili
2.Röle ( RL2 ) Enerjili
1
3.Röle ( RL3 ) Enerjili
2
4.Röle ( RL4 ) Enerjili
3
4 OPEN Sensör Kopuk
Ölçüm Sensör Skalasý Üstünde
5 OFL
Ölçüm Sensör Skalasý Altýnda
6 UFL
Manüel
7
Vana Açýlýyor
8 OPN
Vana Kýsýlýyor
9 CLS
Rezerve
10
Rezerve
11
Tablo-3
COIL Ýletiþim Adresleri
Ad. A.Ýzni Açýklama ( 1 / 0 )
0
Var Mod ( Manüel / Otomatik )
1
Var Vana ( Aç / Býrak )
2
Var Vana ( Kýs / Býrak )
3
Var Rezerve
Var Rezerve
4
Tablo-4
0 LO
1 HI
Proses Deðerini Aþaðý Çek
Proses Deðerini Yukarý Çek
45
Elimko
E-200
27.Tablolar
Tablo-5
0 0A20 0-20mA ( Lineer )
1 4A20 4-20mA ( Lineer )
Tablo-6
0 DSB
1 ENB
Yok / Geçersiz
Var / Geçerli
Tablo-7
0 OFF
1 ON
Kapalý
Açýk
Tablo-8
0 DIR
1 REV
Düz
Ters
Tablo-9
0 *C
1 *F
ºC
ºF
Tablo-10
0 CO-1
1 CO-2
2 DO-1
3 DO-2
4 AL-1
5 AL-2
6 AL-3
7 AL-4
8 AL-A
9 AL-B
10 AL-C
11 AL-D
12 AL-O
13 AL-H
14 AL-E
“+” Yöndeki Kontrol Çýkýþý
“-” Yöndeki Kontrol Çýkýþý
On / Off Isýtma Çýkýþý
On / Off Soðutma Çýkýþý
Alarm-1 Uyarýsý
Alarm-2 Uyarýsý
Alarm-3 Uyarýsý
Alarm-4 Uyarýsý
Rezerve
Rezerve
Rezerve
Rezerve
Rezerve
Rezerve
Rezerve
Tablo-11
0 OFF
1 LO
2 HI
3 LOD
4 HID
5 LOB
6 HIB
Kapalý
Alt Alarm (Mutlak)
Üst Alarm (Mutlak)
Aþaðý Sapma (Baðýl)
Yukarý Sapma (Baðýl)
Band Ýçi Alarm
Band Dýþý Alarm
46
Elimko
E-200
Tablo-12
0 NONE
1 SCO
2 DCO
3 PFB
4 BND
Kontrol Yok
Tek Yönlü (+) PID Kontrol
Çift Yönlü (+/-) PID Kontrol
Geri Beslemeli Vana Kontrol
Geri Beslemesiz Vana Kontrol
Tablo-13
0 INT
Cihaz Üzerinden veya Ýletiþim ile
1 E/T
2.Analog Giriþ (AIN2) Üzerinden
2 DINP Sayýsal Gir.ile Seçmeli (Tablo22)
Tablo-14
0 CO-1
1 CO-2
2 PVTR
3 SPTR
“+” Yöndeki Kontrol Çýkýþý
“-” Yöndeki Kontrol Çýkýþý
Proses Deðeri Çevirici
Set Noktasý Çevirici
Tablo-15
0 0-20
1 20-0
2 4-20
3 20-4
0-20mA
20-0mA
4-20mA
20-4mA
Tablo-16
0 NONE Yok
Tek
1 ODD
2 EVEN Çift
47
Elimko
E-200
27. Tablolar
Tablo-17
0 B
1 E
2 J
3 K
4 L
5 N
6 R
7 S
8 T
9 U
10 PT
11 0A20
12 4A20
13 0V50
14 0.0V1
15 0.2V1
Type-B (TC)
Type-E (TC)
Type-J (TC)
Type-K (TC)
Type-L (TC)
Type-N (TC)
Type-R (TC)
Type-S (TC)
Type-T (TC)
Type-U (TC)
Pt-100 (RT)
0-20mA (Lineer)
4-20mA (Lineer)
0-50mV (Lineer)
0.0-1.0V (Lineer)
0.2-1.0V (Lineer)
Tablo-18 ( Bkz. Not-1 )
0 Sadece Proses Deðeri Ýzlenebilir
1 Proses Deðeri ve Set Deðeri Ýzlenebilir
2 Operatör Sayfasý Parametreleri Ýzlenebilir
3 Rezerve
4 Rezerve
5 TUNE Sayfasý Parametreleri Ýzlenebilir
6 SETP Sayfasý Parametreleri Ýzlenebilir
7 ACNF Sayfasý Parametreleri Ýzlenebilir
8 OCNF Sayfasý Parametreleri Ýzlenebilir
9 GCNF Sayfasý Parametreleri Ýzlenebilir
48
Elimko
E-200
Tablo-19 ( Bkz. Not-1 )
0 Hiçbir Parametre Deðiþtirilemez
1 Sadece Set Deðeri Deðiþtirilebilir
2 Operatör Sayfasý Parametreleri Deðiþtirilebilir
3 Rezerve
4 Rezerve
5 TUNE Sayfasý Parametreleri Deðiþtirilebilir
6 SETP Sayfasý Parametreleri Deðiþtirilebilir
7 ACNF Sayfasý Parametreleri Deðiþtirilebilir
8 OCNF Sayfasý Parametreleri Deðiþtirilebilir
9 GCNF Sayfasý Parametreleri Deðiþtirilebilir
Not-1: Tablo-18 ve Tablo-19 daki büyük numaralý
seviyeler önceki seviyeleri kapsar.
Tablo-20
0 Son Kontrol Deðerleri Ýle Çalýþtýr
1 Otomatik Moda Geç
2 Otomatik Moda Geç ve “Int = 0” Yap
3 Manüel Moda Geç
4 Manüel Moda Geç ve “Out = 0” Yap
Tablo-22
DI2 DI3
0
0
0
1
1
0
1
1
0 / 1 = Açýk / Kapalý
1.Seçmeli Set Noktasý ( SET1 )
2.Seçmeli Set Noktasý ( SET2 )
3.Seçmeli Set Noktasý ( SET3 )
4.Seçmeli Set Noktasý ( SET4 )
49
Elimko
E-200
Dipnotlar
(1) Set noktasý kaynaðý dahili deðil ise ( SPSR ¹ INT ) bu ayar
yapýlamaz.
(2) Kontrol tipi, geri beslemesiz vana ise ( CTYP = BND ) bu
ekranda manüel çýkýþ yerine vana hareket yönü izlenir.
( STP = Vana Hareketsiz, CLS = Vana Kýsýlýyor,
OPN = Vana Açýlýyor )
(3) STP = Vana Hareketsiz , CLS = Vana Kýsýlýyor, OPN = Vana
Açýlýyor
(4) Manüel modda iken Auto-tune iþlemi baþlatýlamaz.
(5) Normal çalýþma durumunda AXLT = ENB ise ve alarm
alýnmýþsa D tuþu kilitli alarmlarý kaldýrýr.
(6) Ondalýk Noktasý normal olarak DP parametresi ile belirlenir.
Fakat 1. Analog Giriþ Tipi ( INP1 ) TC veya RT iken DP
parametresi "1" den büyük olarak seçilirse, Ondalýk Noktasý
1 olarak alýnýr. DP parametresi deðiþtirildiðinde birimi EU olan
tüm parametreler yeniden ayarlanmalýdýr.
(7) Tablolarda kullanýlan EU ( Mühendislik Birimi ), termokupl
o
o
ve rezistans termometre giriþ tiplerinde C veya F, lineer giriþ
tiplerinde ise kontrol edilen ölçü birimidir. Birimi EU olan
parametrelerin ondalýk derecesi DP parametresi ile belirlenir.
(8) Þifre set deðerinin fabrika ayarý "10" dur.
(9) ARTN parametresinin deðeri, herhangi bir tuþ iþlemi
yapýlmadýðýnda normal çalýþma durumuna dönmek için
geçecek süreyi tanýmlar. OFF seçili ise konfigürasyon
sayfalarýndan normal çalýþma durumuna geçmek için
kullanýcýnýn müdahale etmesi gerekir. Otomatik çýkýþ
fonksiyonu iþlevsizdir.
(10) Kalibrasyon sayfasý dýþýnda tablolarda "Ekran" sütununda
verilen parametre deðerleri cihazýn fabrika ayarlarýdýr.
Kalibrasyon sayfasýnda "Ekran" sütununda verilen parametre
deðerleri tipik deðerlerdir.
50

Benzer belgeler

Elimko

Elimko direnç ve diðer fiziksel birimlerin ölçüm ve kontrolünde; Demir-Çelik, Çimento, Kimya, Gýda, Plastik, Petrokimya, Rafineriler, Seramik, Cam ve diðer sanayi dallarýnda kullanýlmaktadýr.

Detaylı