Nesibe Aydın - ön kayıt nesibe aydın eğitim kurumları

Transkript

Nesibe Aydın - ön kayıt nesibe aydın eğitim kurumları
Nesibe Aydın
Konya Okulları
NESİBE AYDIN KONYA İLKOKULU
2016 - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
ANAOKULU (4 - 5 yaş) ve İLKOKUL (1, 2, 3, 4. sınıf) AKADEM‹K PROGRAM
30 yıldır ANKARA’da okul ve dershane eğitimi; TÜRKİYE genelinde de yayıncılık hizmeti veren Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, verdiği
tüm sözlerin arkasında fazlasıyla durarak, bu sözlere artılar ekleyerek eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının, markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim felsefesi, yaşam boyu
öğrenme çerçevesinde başarı odaklıdır. Eğitim programımız, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarının ( bilişsel, sosyal, duyuşsal, psikomotor
ve dil ) desteklenmesini sağlar.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve IB (Uluslararası Bakalorya Programı)
Okulları olarak hizmet vermenin yanı sıra, anaokulundan, lise 12. sınıfa kadar her kademe için kaliteli ders ve test kitapları ile çeşitli eğitim
materyalleri üretmektedir.
Başarı odaklı olan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Türkiye geneli yapılan Üniversite Giriş Sınavlarında ve TEOG (Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş) Sınavlarında toplu ve yüksek başarıları gerçekleştirmekle birlikte, sanatta ve sporda da Ankara, Türkiye ve dünyada
birçok başarıya imza atmaktadır.
2016 - 2017 eğitim - öğretim yılından itibaren hizmet vermeye başlayacak olan Nesibe Aydın KONYA OKULLARINDA da Ankara okullarımızdaki sistem ve yöntemi aynen uygulayarak toplu ve yüksek başarı hedefimizi gerçekleştireceğiz.
E⁄‹T‹M PROGRAMIMIZ
1.Okulumuzda, MEB tarafından belirlenen öğretim programları uygulanır ve öğrencilerimiz çok yönlü gelişimlerini sağlayacak kulüp
çalışmalarına ilgileri doğrultusunda yönlendirilirler.
2.Eğitim programımız içerisinde; sanata, spora ve bilime eşit oranlarda yer verilmeye çalışılır.
3.Derslerimiz yaparak yaşayarak öğrenme anlayışı doğrultusunda, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda ( tarım alanları,
laboratuvarlar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, parklar, bahçeler vb.) yapılır.
4.‹lkokulun tamamında, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi ve Ödev derslerine, o sınıf düzeyinde
uzman olan sınıf öğretmeni girer. Sınıf öğretmeni bir sonraki yıl öğrencilerini, bir üst sınıf düzeyinde uzmanlaşmış olan sınıf
öğretmenine teslim eder. ‹ngilizce, Seçmeli Yabancı Dil, Sanat, Spor, Bilgisayar, Satranç, Drama, Oyun ve Dans derslerine branş
öğretmenleri girer.
5.Öğrencilerimiz, kütüphanede öğretmenleri eşliğinde düzenli olarak “okuma etkinliği” gerçekleştirirler.
6.Öğrencilerimizin takibi, sınıf öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, eğitim uzmanları ve yönetim tarafından yapılır.
7.Öğrencilerimiz, tüm alanlardaki gelişmeleriyle ilgili bireysel olarak takip edilirler. İhtiyaca göre özel çalışma grupları oluşturulur.
8.Öğrencilerimizin gelişimleri, başarıları, sınav sonuçları ve ödevleri İnternet sitemizden okulumuz için özel hazırlanan eğitim
portalı aracılığıyla velilerimiz tarafından da takip edilebilir.
9.Okulumuzda öğrencilerimizin öz yönetim becerilerini geliştirmeye dayalı önleyici disiplin anlayışı vardır.
10.Sınıflarımız son teknolojik imkânlarla donatılmıştır. Her sınıfta; akıllı tahta, bilgisayar ve dersliğin özelliğine uygun eğitim materyalleri vardır. Sınıflarımız çok merkezli bir yapıya sahiptir; her sınıfta matematik, teknoloji, okuma ve oyun merkezleri bulunmaktadır.
11.Sınıf mevcutlarımız 4 yaş gruplarımızda 16 kişilik, üst sınıflarımızda 18 - 20 kişiliktir.
12.Beden eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, kendilerine uygulanan fiziki ölçümler dikkate alınarak yetenekleri doğrultusunda eğitim
alırlar.
13.Gölbaşı Kampüsümüzde toplam 1.600 öğrencinin 1.000’e yakını lisanslı sporcudur. Konya Okulları öğrencilerimizin de en az bir
spor dalında lisans alması sağlanacaktır. Spor takımlarının alt yapısı, ilkokul öğrencilerinden oluşturulur.
1
Beyhekim Mahallesi, Merhale Sokak, No: 2 Selçuklu – KONYA • Tel: (332) 320 85 11 • www.nesibeaydin.k12.tr / konya
E€itim program›m›z›n, ana sınıfı ö€rencilerimizi kapsayan bölümü afla€›da ana hatlar›yla verilmifltir.
1.Ana sınıflarımızda 4 ve 5 yaş grubu (2012 ve 2011 doğumlular) ö€rencileri için, Millî E€itim Bakanl›€› taraf›ndan belirlenen Okul
Öncesi E€itim Program› uygulanmaktad›r. Bu programda, ö€rencilerimizin çok yönlü geliflimlerini sa€layacak; onlar› spor yapmaya özendirecek, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sosyal içerikli branfl derslerine yer verilmektedir.
2.Her s›n›f›m›zda 2 ö€retmen (okul öncesi) görev yapmaktadır. Branfl derslerinde (İngilizce, resim, müzik, beden eğitimi, drama,
dans, satranç vb.) ise okul öncesi ö€retmenlerimizden birisi derse kat›larak, branfl ö€retmenine efllik etmektedir. Branş dersleri,
alanında uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.
3.Ana sınıflarımızda belirlenen haftal›k akademik ders saati say›s›; 4 yafl ö€rencilerimiz için 25 ders saati; 5 yafl ö€rencilerimiz
için ise 30 ders saatidir. Her ay düzenli olarak e€itim program›n› destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Sosyal etkinlikler kapsam›nda, gezi-gözlem çal›flmalar›n› içeren çevre gezileri, tiyatro, göster - anlat etkinlikleri, proje çal›flmalar›, mutfak
çal›flmalar› uzman konuklarla uygulamal› şekilde yürütülmektedir.
4.4 yafl program›m›zda, ö€renciler e€itim program›m›z arac›l›€›yla say›lar, renkler, flekiller gibi pek çok kavramla tan›flmakta ve
bunlar› günlük yaflamlarında kullanmay› ö€renmektedirler. Baflka çocuklarla birlikte oynarken s›ras›n› beklemeyi, paylaflmay›,
oyunu kurallar›na uygun flekilde sürdürmeyi ve bunların yanı sıra, temel özbak›m ihtiyaçlar›n› karfl›lamayı öğrenmektedirler. Hepsinden daha önemlisi özgüvenlerini, özdenetimlerini, kendisine ve çevresine olan sayg›lar›n› gelifltirmektedirler.
5.5 yafl program›m›z; ö€rencilerin dikkat, bellek, mant›k yürütme ve muhakeme etme becerilerini desteklerken, el-göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini gelifltirmeyi hedeflemektedir. Bu y›l›n sonunda ö€rencilerimiz kendine güvenen, temel ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilen, sorumluluklar›n› yerine getiren, farkl›l›klara uyum sa€layabilen ilkokula haz›r ö€renciler olarak mezun olurlar.
Y ABANCI DİL
1.Okulumuzda İngilizce öğretimi, eğitim programımızda önemli bir yer tutmaktadır. Öğrencilerimiz 4 yaştan itibaren yoğun İngilizce eğitimi almaktadırlar. 4 yaş gruplarımızda haftada 8 saat; 5 yaş gruplarımızda ise haftada 10 saat İngilizce dersi verilmektedir. Ana sınıflarımızda İngilizce dersi, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından verilmektedir.
2.1, 2, 3 ve 4. sınıflarımızda ‹ngilizce dersleri, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler ile Türk öğretmenler tarafından
verilir.
3.İngilizce ders saatlerimiz; ilkokulun tüm sınıflarında haftada 14 saattir. ‹ngilizce dersinde dil bilgisi, konuşma, okuma, yaşam
becerileri ve oyun çalışmaları ayrı ayrı dersler olarak yer alır.
4.Öğrencilerimiz; liselerimizden mezun olup üniversiteye başladıklarında, İngilizceyi yurt içinde ve yurt dışında kendilerini her alanda
en iyi şekilde ifade edebilecek düzeyde öğrenmiş olurlar.
5.‹lkokulumuzda, ikinci bir yabancı dilin öğretimi (İspanyolca, Almanca veya Fransızca) seçmeli ders olarak 2. sınıftan itibaren
verilir. Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenirler.
G ÜNLÜK ZAMAN AKIŞI
1.Öğrencilerimiz, her gün en geç 07.50’de okulda olurlar ve 08.00’da oyun, etkinlik ve dersler başlar.
2.Ana sınıfı öğrencilerimiz, 08.40 - 09.00 arasında; ilkokul öğrencilerimiz, 08.00 - 08:15 arasında kahvaltılarını yaparlar. Öğle yemeklerini 11.25’te; ikindi kahvaltılarını ise 15.15’te yaparlar.
3.16.40’ta son etkinlik ve ders tamamlanır. Öğrencilerimiz okul servisleri ile birlikte okuldan ayrılır.
4.Evlerine servisle gitmeyen öğrenciler, 16:40 - 18:00 saatleri arasında nöbetçi sınıf uygulaması ile nöbetçi öğretmen eşliğinde
serbest zaman etkinliklerine devam ederler.
S ORUMLULUK VE ÖDEV
1.Öğrencilerimizin sorumluluk gelişimine yönelik ev çalışmaları, ana sınıflarında hafta sonu etkinlikleri olarak verilir.
2.Öğrencilerimize sınıf seviyelerine uygun, yapabilecekleri kadar günlük ödevler ve hafta sonu ödevleri verilir. Verilen ödevin bir
kısmı okulda öğretmen gözetiminde; kalan kısmı da evde veli denetiminde yaptırılır. Öğrencilerin yapamadıkları veya yanlış
yaptıkları ödevlerin, öğretmenlerinin denetiminde öğrenci tarafından yapılması sağlanır.
3.Öğrencilerimize verilen projelerin öğretmenlerinin denetiminde, öğrenci tarafından yapılması sağlanır.
4.Okulumuzda öğrencilerimize, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan aylık ödev kitapçıkları verilir ve düzenli olarak öğretmenlerimiz tarafından kontrolleri yapılarak bitirilmesi sağlanır.
5.Öğrencilerimize yaz tatili için çeşitli etkinlik programları, rehberlik önerileri, kitaplar ve yaz ödevleri verilir.
2
Beyhekim Mahallesi, Merhale Sokak, No: 2 Selçuklu – KONYA • Tel: (332) 320 85 11 • www.nesibeaydin.k12.tr / konya
D EĞERLENDİRME
1.Ana sınıflarımızda etkinlik gözlemi, oyun gözlemi, anekdot kayıtları ve gelişim gözlem formları ile öğrenci gelişimi takip edilir.
2.İlkokul öğrencilerimize problem çözme, işlem becerisi, okuma - anlama, yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme, tahmin
etme gibi becerileri ölçmeye yönelik uygulamalar yapılır.
3.1, 2 ve 3. sınıflarda değerlendirmeler, öğrencilerimizin gelişimini takip etmek amacıyla yapılır.
4.Okulumuzda yapılan değerlendirmelerde öğrencinin bireysel gelişimi esastır. Öğrencilerin gelişime ihtiyaç duyulan alanlarına
yönelik bire bir etütler ve ek çalışmalar yapılır.
5.4. sınıfta sınavlar, aynı gün ve saatte uygulanır. Sınav sonuçlarına göre takviyeye ihtiyacı olan veya bulunduğu sınıfın ilerisinde
olan öğrencilerimiz için ek çalışmalar ve bire bir etütler yapılır.
YEMEK
1.Ö€rencilerimiz yemeklerini yemekhanede ö€retmenleri eflli€inde, kendi yafl gruplar›na ayr›lm›fl bölümde yerler.
2.Ö€rencilerimiz ellerini y›karken, yemekleri ö€renci masalar›na servis yap›lm›fl olur. 4. sınıf öğrencilerimiz yemeklerini kendileri alırlar.
3.Ö€rencilerimizin sa€l›kl› beslenme al›flkanl›€› edinebilmeleri için sabah kahvalt›s›, ö€le yeme€i ve ikindi kahvalt›s› zorunludur.
Özellikle menüler hazırlanırken meyve, sebze tüketimi ve günlük süt içilmesi gibi temel beslenme alışkanlıklarına dikkat edilir.
4.Diyabet rahatsızlığı olan ve vejetaryen öğrenciler için ayrı menü hazırlanır.
5.Sabah kahvalt›s›, ö€le yeme€i ve ikindi kahvalt›s›nda verilen yiyecekler, beslenme uzman› denetiminde, ö€rencilerimizin günlük
besin ve enerji ihtiyac› göz önünde bulundurularak haz›rlan›r (Yemekler, Kampüsümüzün mutfağında hazırlanır ve pişirilir.).
6.Spor antrenmanları için okulda kalacak öğrencilere, antrenman öncesi kumanya verilir.
SAĞLIK
1. Okulumuzda, bir sağlık ekibi görev yapar.
2. Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri, okul portal sistemine kaydedilir ve okul yöneticileri tarafından izlenir.
TOPLANTILAR VE GÖRÜŞMELER
1.Eylül ayı başındaki uyum haftasında, ana sınıfları ve 1. sınıfa başlayan öğrencilerimizin velileriyle tanışma toplantısı yapılır.
2.Yılda iki defa dönem ortalarında, velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır.
3.Dönem sonlarında, öğrencimizin ailesinin ve sınıf öğretmeninin katılımı ile portfolyo sunum günü (öğrenci gelişim dosyası
paylaşımı) düzenlenir. Bu paylaşım günlerinde; öğrencimizin ailesi (anne, baba, kardeş, büyükanne, büyükbaba vb.) ve sınıf
öğretmenimiz ile Yabancı Dil öğretmeni, öğrencimizin gelişim dosyası sunumunu izler.
4.Akademik danışmanlarımız, eğitim uzmanları ve sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesiyle, bireysel anne - baba görüşmeleri düzenlenir. Öğrencilerimizin gelişimi ve eğitimi ile ilgili bireysel görüşler bu görüşmelerde paylaşılır.
5.Velilerimiz, tüm öğretmenler ve yöneticiler ile portal üzerinden randevu alarak bire bir görüşmeler yapabilirler (Okulun açıldığı
ilk hafta ve okullar kapanmadan önceki son hafta hariç).
6.Velilerimizin istekleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak; alan uzmanı akademisyenlerin katılımı ile yıl boyunca aile eğitimleri,
seminerler ve paneller düzenlenir.
U LAŞIM
1.Öğrencilerimiz okulumuza, okul servisi ile gelip gidebilmektedirler.
2.Trafikte izleme (uydu servis takip) sistemi ile servislerin hangi güzergâhta olduğu her an görülebilir.
3.Okul servislerimiz, sıkı güvenlik yönergeleri çerçevesinde titizlikle yönetilir ve sık sık denetlenir.
S OSYAL ETKİNLİKLER VE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da var olan ilgi alanlarında
profesyonelleşmelerini sağlamanın yanında, kendilerinin güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek bedensel, zihinsel ve duygusal
yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
3
Beyhekim Mahallesi, Merhale Sokak, No: 2 Selçuklu – KONYA • Tel: (332) 320 85 11 • www.nesibeaydin.k12.tr / konya
Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarında aşağıdaki ilkeler gözetilir:
1.Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde; öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde
tutulur.
2.Öğrencilerimiz öğretmenlerinin planladığı, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar.
3.Okulumuzda ayda bir, profesyonel tiyatro topluluklarının oyunları sergilenir.
4.Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları için alanında uzman birer danışman öğretmen görevlendirilir. Bu öğretmenin liderliğinde çalışmalar sürdürülür.
5.Gönüllü velilerimiz de aile katılımı, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarına katılabilir, öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik yapabilirler.
6.Öğrencilerimiz, haftada iki gün, ikişer ders saati sürecek olan iki farklı kulüp çalışmasına katılırlar.
7.Okulumuzda sergiler, konferanslar, paneller, söyleşiler düzenlenir. Düzenli olarak yazar imza günleri yapılır.
ÖĞRETMEN KADROSU
1.Öğretmenlerimiz, alanlarında kendilerini kanıtlamış, eğitim sektörünün en donanımlı ve güçlü öğretmenleridir.
2.Öğretmen seçimine üç aşamalı mülakat sürecinin ardından karar verilmektedir. Aday öğretmenlerin referansları ile iletişim kurulmasının ardından, mülakatın ilk aşaması insan kaynakları bölümü ile gerçekleşir. ‹nsan kaynakları müdürü, okul müdürü ve ilgili
bölümün zümre başkanı, aday öğretmeni kurum için uygun bulursa, ikinci aşama başlar. ‹kinci aşamada, aday öğretmenler mülakat
ekibi ile görüştürülür. Mülakat ekibi ile yapılan soru cevap sürecinin ardından, aday öğretmenden ekibe bir demo dersi sunması istenir. Ekip bu esnada öğrenci rolünü üstlenir. Bu iki aşamanın sonunda, ekip kararını verir ve yönetim kuruluna bildirir. Son aşamada,
yönetim kurulu üyelerinden biri öğretmenle görüşür ve pozisyonu teklif eder.
3.Öğretmenlerimize, hizmet içi eğitimler verilir ve alanları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitimlere gönderilirler. Öğretmenlerimiz, bilgi
ve iletişim teknolojilerini etkin kullanırlar.
2016 - 2017 E⁄‹T‹M Ö⁄RET‹M YILI KAYIT KABUL KOfiULLARI
1.2016 – 2017 e€itim ö€retim y›l›nda, Anaokulu 4 ve 5 yafl s›nıflar›na alınacak ö€renciler için, 2 Ocak 2016 tarihinden itibaren bire bir
ö€renci-veli görüflmeleri başlayacaktır. Öğrenci-veli görüşmelerimiz, s›n›f kontenjanlar›m›z tamamland›€›nda sona erecektir.
2.İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarımıza alınacak öğrenciler için mülakatlar, 2 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. Mülakatlar, sınıf
kontenjanlarımız tamamlandığında sona erecektir.
3.İlkokul 4. sınıflarımıza alınacak öğrenciler için, 3 Nisan 2016 tarihinde sınav yapılacaktır.
4.Öğrencinin ön görüşmeye / sınava katılabilmesi için, öğrenci velisinin iletişim ofisimize gelerek Ön Kayıt yaptırması ve Ön Görüşme/
Sınav Kartı alması gerekmektedir.
VERİLECEK BURSLAR HAKKINDA
Konya Okullarımıza Giriş Sınavında, İlkokul 4. sınıf, Ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) ve Lise (9, 10, 11 ve 12. sınıf) olacak öğrencilere, sıralamalarına göre ilan ettiğimiz oranlarda OKULA GİRİŞ SINAV BURSU verilecektir.
DİKKAT! Konya Okullarımıza kayıt olmak isteyen 4. sınıf öğrencileri, 28 Şubat 2016 Pazar günü, Ankara’da yapılacak Okulumuza Giriş Sınavımıza da katılabilirler.
Sınav için, Ankara’ya gelmek isteyen öğrencilerin tren biletleri okulumuz tarafından karşılanacaktır.
NESİBE AYDIN KONYA OKULLARI İLETİŞİM OFİSİ
NESİBE AYDIN KONYA OKULLARI KAMPÜSÜ
Armağan Mahallesi, Anayasa Sokak, No: 10/1
Meram – KONYA
Beyhekim Mahallesi, Merhale Sokak, No: 2
Selçuklu – KONYA
Tel: (332) 320 85 11
Tel: (332) 320 85 11
NESİBE AYDIN YILDIZLAR LİSESİ NESİBE AYDIN GÖLBAŞI KAMPÜSÜ
( Dershaneden Dönüşüm )
( İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, IB DP )
KIZILAY / Tel: (312) 418 07 78
GÖLBAŞI / Tel: (312) 498 25 25
NESİBE AYDIN ÜMİTKÖY
İLKOKULU ve ANAOKULU
NESİBE AYDIN
ÇANKAYA ANAOKULU
NESİBE AYDIN
SANAT AKADEMİSİ
ÜMİTKÖY / Tel: (312) 498 26 26
YILDIZ / Tel: (312) 498 24 24
ORAN / Tel: (312) 490 98 71
4
Beyhekim Mahallesi, Merhale Sokak, No: 2 Selçuklu – KONYA • Tel: (332) 320 85 11 • www.nesibeaydin.k12.tr / konya

Benzer belgeler

ÖZEL NES‹BE AYDIN İLKOKULU - Nesibe Aydın Eğitim Kurumları

ÖZEL NES‹BE AYDIN İLKOKULU - Nesibe Aydın Eğitim Kurumları 4. Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları için alanında uzman birer danışman öğretmen görevlendirilir. Bu öğretmenin liderliğinde çalışmalar sürdürülür. 5. Gönüllü velilerimiz de sosyal etkinlik ve k...

Detaylı

Nesibe Aydın - ön kayıt nesibe aydın eğitim kurumları

Nesibe Aydın - ön kayıt nesibe aydın eğitim kurumları 9. Eğitim ve öğretim, okullar açılmadan 1 ay önce, 16 Ağustos 2016 Salı günü, YO⁄UN PROGRAMLA başlayacaktır. Bu programda, müfredat sırasına göre konular işlenmeye başlar. 10. Eylül ayının sonu...

Detaylı