Plastik İşleme Sektörü için GKV Tüzüğü- Davranış Kuralları

Transkript

Plastik İşleme Sektörü için GKV Tüzüğü- Davranış Kuralları
Plastik İşleme Sektörü için
GKV Tüzüğü- Davranış Kuralları
Giriş
Taşıyıcı kuruluşları AVK, IK, pro-K ve TecPart yoluyla GKV yaklaşık 1200 şirketi (2010’daki
durum) temsil etmektedir. Üye şirketler girişimsel faaliyetleri çerçevesinde sosyal sorumluluklarına
bağlıdırlar (Kurumsal Sosyal Sorumluluk).
Mevcut GKV tüzüğü (CoC) gönüllü bir anlaşmadır ve bu anlaşma aracılığıyla üye şirketler özellikle
etik ve ahlaki eylemleri dayalı küresel taleplerin yanında rekabet ve anti-tröst kanunu alanlarında
uygun davranış standartlarına uygun davranmayı garanti ederler (uygunluk). Diğer bir değişle
tedarikçiler ve müşterilerin yanında kendi şirket personeliyle ilgilenirken teşvik edici adil ve
sürdürülebilir standartlar anlamına gelmektedir.
Tüzüğü tanıyan şirketler düzenli olan şirket üyelerini bu tüzüğün amaçları ve davranış ilkeleri
konusunda bilgilendirmektedir. Ayrıca tedarikçilerin de kılavuzları kabul etmelerini
amaçlamaktadırlar.
I.
Genel düzenlemeler
1.
Geçerlilik
İşbu tüzük şirketin tüm şubeleri ve üretim sahaları için geçerlidir.
2.
Kanunlar, standartlar ve etik davranış
Şirket, faaliyet gösterdiği ilgili ülkelerde geçerli kanunlara ve standartlara uyar. Özellikle bütünlük,
dürüstlük yanında insan onuru gibi etik değerler ve ilkelerden tavsiye alır.
3.
İş ortakları, yetkililer ve tüketiciler
Şirket genel kabul görmüş iş uygulamaları olan adillik ve dürüstlüğe uygun olarak hareket eder.
Yetkililerle dürüst şekilde ilgilenir. Tüketicileri koruyan standartlara da uyulur.
4.
Ticari sırlar
İş ortaklarının ticari sırları şirketler ve üyeleri tarafından kati gizlilikle ele alınacaktır. Gizli bilgilerin
üçünü taraflara geçesi veya bu bilginin kamuya açık hale getirilmesi yasaktır. Bu durum çalışanlar
için, istihdamları sona erdikten sonra bile geçerlidir.
II.
Anti-tröst ve rekabet kanunu kılavuzları
1.
Anti-tröst kanunu
Şirket adil rekabete bağlıdır. Adil rekabeti koruyan kanunlara, özellikle de anti-tröst kanununa ve diğer
rekabeti düzenleyici kanunlara uyulmaktadır.
Fiyat veya diğer koşullarda, satış alanlarında hile yapmak veya müşterilerle danışıklı dövüş yanında
Pazar gücünün kötüye kullanılması şirketin ilkeleriyle çatışmaktadır.
2.
Rüşvet, rüşvetçilik ve yolsuzluk
Şirket rüşvet ve yolsuzluğa karşıdır ve söz konusu davranışlara müsamaha göstermez.
Çalışanlar müşteriler veya tedarikçilere karşı şahsi bağlılık veya yükümlülük yaratmamaya dikkat
edeceklerdir. Özellikle, çalışanların, makul beklentiler altında ticari kararları etkileyebilecek hediyeleri
kabul etme veya vermelerine izin yoktur.
Hediyelerin ülkenin bir geleneği olması halinde, hiçbir bağlayıcı bağımlılığın oluşturulmadığına ve
yerel standartlara uyulduğuna dikkat etmek önemlidir.
Bunu hükmü ihlal etmenin rutin yasal sonuçları olacaktır.
III.
Küresel kılavuzlar
1.
İnsan Hakları
Uluslararası kabul görmüş insan hakları1 açık şekilde ve sürekli olarak desteklenmektedir.
Eşit şekilde, disiplin önlemleri olması halinde tüm şirket personeline onurlu ve saygılı şekilde
yaklaşılacaktır. Söz konusu önlemler yalnızca mevcut ulusal ve uluslararası standartlar ile uluslararası
kabul görmüş insan haklarına1 uygun olarak gerçekleşecektir.
2.
Çocuk işgücü
Çocuk işgücü ve çocuklar ile ergen gençlerin herhangi şekilde istismarı kabul edilmemektedir. İlgili
kanunlara da uyulmaktadır.
1
İnsan Hakları Genel Beyannamesi- UN-Doc.217, BM İnsan Hakları Sözleşmesi.
3.
Zorla çalıştırma
Her türlü zorla çalıştırma, borç esareti, köle çalıştırma veya kölelik veya benzer durumlar kabul
edilmemektedir. Şirket üyeleri doğrudan veya dolaylı olarak şiddet uygulanarak veya gözdağı
verilerek çalışmaya zorlanmamalıdır.2
4.
Maaşlar
Tam zamanı çalışan tüm çalışanlar en az temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar makul ücret
alacaklardır. Maaşlar pratik bir şekilde ödenecek (nakit, çek, banka havalesi) ve maaş bordrosu makul
sürede verilecektir.3
5.
Çalışma saatleri
Çalışma saatleri geçerli ulusal kanunlara, uluslararası standartlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü
konvansiyonlarına uygun olacaktır. Ekstra çalışma gönüllülük esasıyla yapılmak zorundadır.4
6.
Sağlık ve çalışanı koruma
İş yerinde sağlık ve güvenliği temin altına almak için ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyulacaktır.
Sağlık ve güvenlik risklerini engellemek için ilgili sistemler oluşturulacaktır.5
7.
Çevrenin korunması
Şirket sürdürülebilir çevre koruması amaçlarına uymaktadır. Bu bağlamda, çevre dostu üretim
yöntemleri hedeflenmektedir. Birleşmiş Milletlerin Çevre ve Kalkınmayla ilgili Rio Bildirgesi
ilkelerine6 uygun olarak şirket doğal kaynakları sorumlulukla ele alır.
IV.
Etik ve sosyal ilkeler
1.
Ayrımcılık yapmama
Şirket iş veya meslekle, özellikle de ırk, etik veya ulusal orijin, cilt rengi, cinsiyet veya zihinsel veya
fiziksel sakatlık, yaş, mezhep, ticaret sendikasına üyelik veya diğer kişisel özelliklere bağlı
ayrımcılığın karşısındadır.7
2.
Taciz
Şirket fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddeti onaylamamaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütünün29 ve 105 no’lu konvansiyonuna bakınız
Uluslararası Çalışma Örgütünün 26 ve 131 no’lu konvansiyonuna bakınız
4
Uluslararası Çalışma Örgütünün 1 ve 14 no’lu konvansiyonuna bakınız
5
Uluslararası Çalışma Örgütünün 155 no’lu konvansiyonuna bakınız
6
Çevre ve Kalkınmayla ilgili Birleşmiş Milletler Konferansı (UNCED), Rio de Janeiro, 1992
sonrasında karar verilen Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesinin 27 ilkesi
7
Uluslararası Çalışma Örgütünün 100, 111, 158 ve 159 no’lu konvansiyonuna bakınız
2
3
3.
Düşünce özgürlüğü
Düşünce ve düşündüğünü ifade etme özgürlüğü garanti edilmektedir.
4.
Gizlilik
Gizliliğe saygı gösterilmektedir.
V.
Tüzüğe uyulması
1.
Önlemler
Şirket, tüzüğü üyelerine uygun şekilde ve aralıklarla sunacak ve yerine getirildiğinden emin olacaktır.
2.
Belgelendirme
Belgelendirme gerekliliği, kendiliğinden ifşa çerçevesinde her iki yılda bir üyelere düzenli anketler
yapılmasıdır.
Belgeli şirketle GKV ve taşıyıcı kuruluşları aracılığıyla uygun şekilde kamuya ifşa edilebilirler.
Katılımcı şirketler Tüzük için GKV logosunu kullanma hakkını elde ederler.
Şirketlerin belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmemeleri veya yerine getirmeye ara vermeleri
halinde, uygunluk inisiyatifi kapsamındaki üyelik geri çekilecektir.