DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

Transkript

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
DERS PLANI
FAKÜLTE
FEN EDEBİYAT
BİRİM
KİMYA
DERSİN KODU
KİM 101
DERSİN ADI
KİMYA
KREDİ
3
ÖNKOŞUL
YOK
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
PROF.DR.NERGİS ARSU
AMAÇ
Mühendislik öğrencilerine verilen genel kimya dersinin amacı, öğrencileri maddenin özellikleri,
stokiyometri, sulu çözelti kimyasal tepkimeleri, gazların ve çözeltilerin özellikleri, termodinamik,
kimyasal kinetik ve denge hakkında bilgilendirmektir. Bunu yaparken de bilimsel gelişimde önemli
olan “neden” ve “nasıl” sorularının sorulma alışkanlığını ve en önemlisi adım adım problem çözme
becerisini kazandırmayı hedefler.
İÇERİK
Kimyanın temelleri, atomlar, moleküller ve iyonlar, atom teorisi, kimyasal reaksiyonlarda
stokiyometri ve kimyasal hesaplamalar, kimyasal bileşikler, sulu çözeltilerin reaksiyonları,
yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları, gazlar, termokimya, periyodik tablo ve özellikleri,
çözeltilerin özellikleri, kimyasal reaksiyon kinetiği ve kimyasal denge prensipleri. Laboratuar
deneyleri ve bilgisayar simülasyonları derse eşlik etmektedir.
DERSİN İŞLENİŞ ŞEKLİ
a) Karşılıklı soru-cevap şeklinde
b) Kavramların daha iyi anlaşılabilmesi için sınıfta örnek problemler çözülür
c) Laboratuar deneyleri ve bilgisayarda simüle edilmiş deneyler yapılır
TEMEL KAYNAK
Genel Kimya: İlkeler ve Modern Uygulamalar (General Chemistry: Principles and Modern
Applications) , R.H. Petrucci, W.S.Harwood ve F.G. Herring; 8. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü:
Tahsin Uyar, Serpil Aksoy
EK KAYNAKLAR
1) Chemistry, Steven S. Zumdahl and Susan A. Zumdahl, 5th Ed., 2000, Houghton Mifflin Co.
2) Chemistry: Matter and Its Properties, Bradly and Holums, 3rd Ed. 2000, Wiley
3) Chemistry: The Central Science, T.L. Brown, H.E. Lemay, B.E.Burnsten, and C.J. Murphy, 11th
Ed., Prentice-Hall, 2009
NOTLANDIRMA
1) İki ara sınav: 40% (her biri 20% )
2) Ödev, habersiz sınav, laboratuar, kanaat: 20%
3) Final: 40%
ÖĞRETİM PLANI
1.Hafta
1. Bölüm. Maddenin Özellikleri ve Ölçümü
Kimyanın tanımı, bilimsel yöntem, maddenin ölçümü, bilimsel ölçümlerde belirsizlik, anlamlı
rakamlar, çevirme faktörleri, sıcaklık ve sıcaklık eşelleri, yoğunluk, maddenin sınıflandırılması.
2.Hafta
2. Bölüm. Atomlar ve Atom Kuramı
Kütlenin korunumu yasası, sabit oranlar yasası, Dalton atom kuralı, atom çekirdeği, periyodik
çizelgeye giriş, mol kavramı ve hesaplamalarda kullanılışı.
3.Hafta
3. Bölüm. Kimyasal Bileşikler
Moleküler bileşikler, iyonik bileşikler, bileşiğin molü, elementin molü, kimyasal bileşiklerin
bileşimi, yakma analizi, yüzde bileşim, inorganik bileşiklerin adlandırılması.
4.Hafta
4. Bölüm. Kimyasal Tepkimeler
Kimyasal eşitlikler, stokiyometri, çözeltide kimyasal tepkimeler, molarite, sınırlayıcı bileşen, yüzde
verim.
5. ve 6.Hafta
5. Bölüm. Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş
Sulu çözeltilerin doğası, kuvvetli ve zayıf elektrolit, çökelme tepkimeleri, asit-baz tepkimeleri, asit
ve bazların doğası, suyun iyonlaşması, pH eşeli, yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri ve
eşitliklerinin denkleştirilmesi, yükseltgenler ve indirgenler, titrasyonlar.
7. , 8. ve 9. Hafta
7. Bölüm. Termokimya
Enerjinin doğası, enerjinin korunumu, entalpi, tepkime ısısı, kalorimetri, Hess yasası, standart
oluşum entalpisi, enerji kaynağı olarak yakıtlar.
9. ve 10.Hafta
6. Bölüm. Gazlar
Gaz basıncı, Boyle ve Charles basit gaz yasaları, Avogadro yasası, ideal gaz ve genel gaz denklemi,
kimyasal tepkimelerde gaz, Dalton’un kısmi basınçlar yasası, gazların kinetik-molekül kuramı,
sıcaklığın anlamı, yayılma ve dışa yayılma, gerçek gazlar.
11.Hafta
14. Bölüm. Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri
Çözücü, çözünen, çözelti derişimleri, çözünme entalpisi, çözelti oluşumu, gazların çözünürlüğü,
sıcaklığın ve basıncın etkisi, çözeltilerin buhar basıncı, osmotik basınç, ideal ve ideal olmayan
çözeltiler, donma noktası alçalması ve kaynama noktası yükselmesi, elektrolit çözeltiler, kolloit
karışımlar.
12. ve 13. Hafta
15. Bölüm. Kimyasal Kinetik
Tepkimelerin hızları ve hız yasaları, tepkimelerin dereceleri, kimyasal kinetikte kuramsal modeller,
tepkime mekanizmaları, kataliz.
13. ve 14. Hafta
16. Bölüm. Kimyasal Denge
Dinamik denge, denge sabiti, gaz dengeleri, net tepkime yönünün belirlenmesi, Le Chatelier ilkesi,
denge hesaplamaları.

Benzer belgeler

KATALOG DERS İÇERİK FORMU * Laboratuvarsız DERSİN

KATALOG DERS İÇERİK FORMU * Laboratuvarsız DERSİN Kimyanın temelleri, atomlar, moleküller ve iyonlar, atom teorisi, kimyasal reaksiyonlarda stokiyometri ve kimyasal hesaplamalar, kimyasal bileşikler, sulu çözeltilerin reaksiyonları, yükseltgenme-i...

Detaylı