“Altyap› inflaatlar›nda uzman kurulufluz” > HMF Makina ANKOMAK

Yorumlar

Transkript

“Altyap› inflaatlar›nda uzman kurulufluz” > HMF Makina ANKOMAK
Bir HMF Makina dergisidir.
> “Altyap›
inflaatlar›nda
uzman kurulufluz”
> HMF Makina
ANKOMAK
Fuar›’n› sallad›
> “Defterimde
baflar›s›zl›k yoktur”
‹Ç‹NDEK‹LER
HABERLER
8. Lojistik Zirvesi’ndeydik
Intermat Fuar›
MÜfiTER‹LER‹M‹Z
Adnan Çeltikçio¤lu:
“Altyap› inflaatlar›nda
uzman kurulufluz”
MÜfiTER‹LER‹M‹Z
Güvenin ad›
Dumanlar Makina
06 >
08 >
10 >
FUARLAR
HMF Makina
ANKOMAK Fuar›’n› sallad›
BAY‹LER‹M‹Z
“Defterimde baflar›s›zl›k
yoktur”
BÖLGELER‹M‹Z
O’nun hayat›, ifli
12 >
14 >
16 >
SERV‹SLER‹M‹Z
‹kinci kuflak arkadafll›k
‹Ç‹M‹ZDEN B‹R‹
“‹nsan çal›flt›¤› yerde
mutluysa evine de
mutlu gider”
ÜRÜNLER‹M‹Z
Hyundai’den bir yenilik
daha HL780-7A
18 >
20 >
21 >
‹mtiyaz Sahibi
Tamer Öztoygar
HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi.
Ankara Devlet Yolu Berberbostan Mevkii
No: 12 34870 So¤anl›k-Kartal/‹stanbul
HMF MAK‹NA VE SERV‹S SAN. VE T‹C A.fi.
Yayg›n süreli yay›n
Üç ayda bir yay›mlan›r.
Bu dergide yay›nlanan haber,
foto¤raf ve yaz›lar izin al›nmadan
kaynak gösterilerek dahi kullan›lamaz.
Tipografik hatalar ba¤lay›c› unsur teflkil etmez.
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Reyhan U¤urlu Yücel
HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi.
Ankara Devlet Yolu Berberbostan Mevkii
No: 12 34870 So¤anl›k-Kartal/‹stanbul
Yay›n Kurulu
Ömer Uzun, Serhad Taflk›nmeriç,
H. Nüzhet Gökberk, Bora Ça¤larcan,
Elvan Küçükdemiral, Sinan K›rgül,
P›nar Topkaya
Yönetim Adresi
HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi.
Ankara Devlet Yolu Berberbostan Mevkii
No: 12 34870 So¤anl›k-Kartal/‹stanbul
Tel: (0216) 488 80 00
Faks: (0216) 488 91 91
Yap›m
Rota Yay›n, Yap›m, Tan›t›m Tic. Ltd. fiti.
Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1
Rota Binas› 34360
fiiflli-‹stanbul
Tel: 0212 224 01 44
Faks: 0212 233 72 43
[email protected]
www.rotaline.com
Yaz› ‹flleri
Türkflan Zeytino¤lu
Cihan Ald›k
Banu Ayseli
Aylin Ünal
Görsel Yönetmen
Özgül Sarar Kara
Görsel Uygulama
P›nar Gazanfer
Yasemin Can
Murat Genç
Bask› Tarihi
Temmuz
Bask›
Tor Ofset
Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti.
‹mam Çeflme Caddesi
No: 26/2 Ayaza¤a
fiiflli-‹stanbul
Tel: 0 212 332 08 38 (PBX)
[email protected]
Da¤›t›m
HMF MAK‹NA VE SERV‹S
SAN. VE T‹C. A.fi.
BAfiYAZI
BÜYÜYEREK DEVAM ED‹YORUZ
Merhaba,
HMFV‹ZYON dergimizin ilk say›s›, içeri¤i ve tasar›m› ile sizlerden olumlu geri dönüfller ald›. Siz
okuyucular›m›z›n göstermifl oldu¤u ilgiye çok teflekkür ederiz. Ayn› kaliteyi ilgi çekici konu bafll›klar› alt›nda bu say›m›zda da sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
2006 y›l›n›n ilk alt› ay›n› geride b›rakt›¤›m›z dönemde HMF Makina olarak h›zla önemli çal›flmalara imza at›yoruz. ‹fl makinalar›n›n en önemli organizasyonlar›ndan biri olan Ankomak’06
Fuar›’nda, HMF stand› Hyundai teknolojisinin en yeni ürünlerinin sergilendi¤i ve nefes kesen
flovlar› ile en dikkat çeken stant oldu.
Müflterilerimiz ile söylefli bölümünün bu say›daki konuklar›ndan biri Çeltikçio¤lu Yönetim Kurulu Baflkan› H. Adnan Çeltikçio¤lu’ydu. Kendisi ile uzmanl›k alan› olan altyap› inflaatlar› ve
sektörle ilgili keyifli ve bilgilendirici bir söylefli yapt›k. Yine Ankara müflterilerimizden Erhan Duman ve Aziz Karagöz bizlere tecrübelerini ve çal›flmalar›n› aktard›lar. Tüm söyleflilerimizi keyifle okuyaca¤›n›z› umuyoruz.
Her say›m›zda bir bayimizin tan›t›m›na yer veriyoruz. 2006 y›l›nda devam eden bu baflar›lar›m›zda Türkiye’deki iyi ifl ortaklar›yla çal›fl›yor olmam›z›n büyük katk›s› var. Bunlardan biri de,
‹stanbul Bayimiz Gürtay Makina. fiirketin kurucusu Gürsel Y›ld›r›m’› ve tak›m›n› yak›ndan tan›ma f›rsat›n› bulacaks›n›z.
Sat›fl Sonras› Hizmetler, HMF Makina’n›n müflteriye verdi¤i de¤eri en güzel flekilde ifade edebildi¤i bir bölüm. Bu say›m›zda ‹zmir Yetkli Servisimiz Bornova 93’ün %100 müflteri odakl› çal›flma yaklafl›m›n› da sizlere aktarma f›rsat› buluyoruz.
HMF ailesini tan›tmaya bu say›m›zda da devam ediyoruz. Çok güzel projelere imza atan Ankara Bölge Müdürlü¤ü ekibini ve bu ekibin kaptan› Bölge Müdürümüz Suat K›ral’› sizlere tan›taca¤›z.
‹çimizden biri köflesinde ise ‹zmir Bölge Müdürümüz Tarkan Yorulmaz ve ailesini konuk ettik.
Tarkan Bey’i baflar›l› sat›c› kimli¤i d›fl›nda da tan›ma olana¤› bulaca¤›z.
Teknoloji köflesinde Yeni ürünümüz HL 780-7A yükleyicimizi ve dergimizin içinde sizlere ulaflt›rmak istedi¤imiz ürün katalo¤umuzu görebilirsiniz.
Ayr›ca HMF Makina ailesi olarak h›zla büyümeye devam ediyoruz. Sizlerle birlikte gerçekleflen
büyüme sürecinde mevcut yerimize s›¤amad›¤›m›z düflüncesiyle yeni ve daha büyük bir yuvada hizmet vermeye devam edece¤iz.
“
HMF Makina ailesi olarak h›zla
büyümeye devam ediyoruz. Sizlerle
birlikte gerçekleflen büyüme
sürecinde mevcut yerimize
s›¤amad›¤›m›z düflüncesiyle yeni ve
daha büyük bir yuvada hizmet
vermeye devam edece¤iz.
”
Yeni say›larda tekrar buluflmak dile¤iyle, bol kazançl› günler, nefleli ve güneflli bir yaz dilerim,
Sayg›lar›mla,
Tamer Öztoygar
Genel Müdür
HMFV‹ZYON N‹SAN-HAZ‹RAN 2006
> 05
HABERLER
8. Lojistik Zirvesi’ndeydik
HMF reklamlar›
her yerde...
Son bir ayd›r ulusal ve yerel bazl› gazetelerde devam eden foklift gazete ilanlar›m›za
müflterilerimizden ilgi büyüktü. Olumlu sonuçlara da imza att›¤›m›z ilanlar›m›z sayesinde Hyundai Forklift gücü ve prestiji daha
da perçinlendi.
HR Dergi taraf›ndan yedi y›ld›r düzenli olarak gerçeklefltirilen Lojistik Yönetimi
Zirvesi’nin sekizincisi 17-18 Nisan 2006 tarihleri aras›nda Lütfi K›rdar Kongre
ve Sergi Saray›’nda gerçekleflti.
Günümüzde gittikçe önemi artan lojistik sektörünün bulufltu¤u zirvede lojistik/tedarik zinciri yönetimi konusunda hizmet üreten ya da alan kurumlar›n
tüm dünyada otorite olarak kabul edilen temsilcileri, bir araya geldi. 2000’e yak›n kat›l›mc›yla gerçekleflen 8. Lojistik Zirvesi’nde, “Türkiye’nin bölgemizde lojistik hizmetlerin baflar›yla verildi¤i bir üs olmas›na, bunun yarataca¤› katma de¤erin milli ekonomimize büyük katk› sa¤lamas›na destek ver-
mek” ana tema olarak belirlendi. DHL ve BORUSAN
Lojistik’in ana sponsorlu¤unda gerçekleflen zirvede
UPS, Üçge Raf Sistemleri, Yurtiçi Kargo gibi sektörün önemli firmalar› yerlerini ald›.
‹fl makinalar› sektöründen Toyota ‹stif Makinalar›n›n sadece stand›yla yer ald›¤› zirvede, HMF, Hyundai Forklift ve Atlet Depo ‹çi Ekipman ürünlerini sergileyen stand›yla büyük ilgi gördü.
Ankomak Fuar›’n›n ard›ndan…
HMF’den bir
yenilik daha...
Hyundai Heavy Industries
Co., LTD’den ithal edilen
orijinal Hyundai yedek
parçalar›n› art›k kolayl›kla ay›rt edebilmek mümkün olacak. Çünkü HMF
yedek parça deposundan
sevk edilen tüm Hyundai
yedek parçalar›n›n üzerinde yeni yapt›r›lan özel
gümüfl renkli “HOLOGRAM”lar yer almaya bafllad›. Böylelikle müflterilerin taklit yedek parça
kullanarak makinalar›na istemeden zarar vermelerinin de önüne geçilmifl olacak.
SSH Departman Yeme¤i
HMF Makina çal›flanlar› 31 May›s-4 Haziran tarihleri aras›nda gerçekleflen 16. Ankomak Fuar›’n›n ard›ndan elde edilen baflar› ve performans› 6 Haziran akflam›, fiaflk›nbakkal Tike Restaurant‘da düzenlenen bir akflam yeme¤iyle kutlad›. 32 kiflinin kat›ld›¤› akflam yeme¤inde Genel Müdür Tamer Öztoygar tüm çal›flanlara teflekkürlerini sundu.
06 <
SSH departman› 12 Haziran 2006 Pazartesi günü yeni Sat›fl Sonras› Hizmetler Müdürü Sinan
K›rgül ile Kalam›fl Marina Develi Restaurant’ta
tüm departman›n kat›ld›¤› tan›flma ve motivasyon yeme¤i gerçeklefltirdi.
Gürtay Makina’dan kutlama yeme¤i ve bayii gezisi
HMF ‹stanbul Bayisi Gürtay Makina, 2006 y›l›n›n ilk dört ay›nda yakalad›¤› baflar›l› sat›fl grafi¤ini düzenledi¤i bir yemekle tüm ekibi ve HMF yetkilileriyle birlikte Rakkas Restaurant’da kutlad›. Gürtay Makina ilk çeyrekte 50 adet Hyundai ‹fl Makinas› sat›fl› gerçeklefltirdi.
kal odakl› yemek organizasyonlar›m›z›n yan› s›ra baflar›m›zda eme¤i olan tüm
müflterilerimizi zaman zaman yurtd›fl› seyahatlere ç›kararak a¤›rlamak istiyorduk. Bu y›l sat›fllar›m›z iyi gidince bütçemizi yapt›k ve ilk olarak Ukrayna seyahatini gerçeklefltirdik.
Ukrayna Gezisi
‹kinci bir grubu da A¤ustos sonu için organize etmeye çal›fl›yoruz. Bayi seyahatlerini düzenlemekte tek bir amac›m›z var; o da müflterilerimizle olan iliflkilerimizi daha da güçlendirmek” dedi.
Gürtay Makina, müflterilerine özel etkinlikler kapsam›nda bir de Ukrayna gezisi düzenledi. 25 Gürtay müflterisi 27-28 May›s’da tarihimizde önemli bir yere
sahip Sivastopol ve Yalta’ya giderek tarihi ve turistik bir geziye kat›ld›. Müflteriler aras›nda düzenlenen mini anket sonucunda Ukrayna’n›n belirlendi¤ini söyleyen Gürtay Makina Sat›fl Müdürü Mehmet Kuflçu; “Y›lda 110-120 ifl makinas› satan bir bayiyiz. Müflterilerimiz de do¤al olarak bizim için çok önemli. Lo-
Ukrayna’da Yalta Konferas›’n›n yap›ld›¤› tarihi saraylar› gezen Gürtay müflterileri ayr›ca Özbek yörük çad›rlar›n› da gezerek otantik Özbek yemeklerini
tatt›lar.
Uluslararas›
‹nflaat
Makinalar›,
Makina
Teknolojileri
Fuar›,
INTERMAT
2006 24-29
Nisan 2006
tarihleri
aras›nda
Paris’de
düzenlendi.
Intermat Fuar›
Afyon Merfes
2006 Fuar›
HMF Makina bu y›l yedincisi gerçekleflen ‹scehisar
Mermer, Mozaik, El Sanatlar› ve Makina, Araç,
Ekipmanlar Festivali’nde 167 m2’lik aç›k alanda yerini ald›. 23-25 Haziran 2006 tarihleri aras›nda gerçekleflen fuarda, R360LC-7, HDF30-5, Folex
35DS-7, SG3300S olmak üzere dört ürün sergilendi. Fuarda HMF stand›na ve Hyundai marka ürünlere ilgi büyüktü.
Kapal›, aç›k ve demo alanlar›ndan oluflan Intermat Fuar› geçmifl y›llara nazaran bu y›l biraz daha
sakin bir tempoda geçti. 6. Hall’da yer alan Hyundai Europe‘un 1000 m2’lik iki katl› stand›nda 15
ürün sergilendi. Sergilenen ürünler a¤›rl›kl› mini ekskavatörlerdi. R 500 ve HL 780 ürünlerinin de
tan›t›mlar› yap›ld›. Yer s›k›nt›s›ndan dolay› sadece bir forklift model sergilenebildi. Gün içerisinde
dansç› k›zlar›n yapt›¤› flovlara fuar ziyaretçilerinin yo¤un ilgisi vard›. Hyundai Avrupa, yeni reklam
kampanyas›yla fuarda etkin yer ald›.
Fuar süresince aç›k ve kapal› alanlardaki tüm firmalar ürün maketleri ve promosyon malzemelerini satt›lar.
Fuar›n ifl makinalar› salonlar›n›n ço¤unda irili ufakl› pek çok firman›n üretti¤i mini makinalar dikkat
çekti. Sektör d›fl›nda Sandvik firmas›, kurdu¤u üç boyutlu mini sinemayla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye çal›flt›. Fuarda birçok k›r›c› firmas›n›n standlar›n› da gezen Hyundai yetkilileri motor markalar›n›n yer ald›¤› salonda Cummins, Perkins, Deutz, Yanmar ve JCB Motor bölümünün standlar›n› da
yak›ndan inceledi.
Intemat Fuar›’nda yer alan Türk firmalar›: Hema, Hidromek, ‹mder ve Makina Market Dergisi, ‹nan
Makina-MTB ve Mesa ‹malat.
HMFV‹ZYON N‹SAN-HAZ‹RAN 2006
> 07
MÜfiTER‹LER‹M‹Z
Altyap› inflaat› deyince akla gelen birkaç isimden biri olan Çeltikçio¤lu fiirketler Grubu’nun
temeli 1953 y›l›nda baba Hilmi Çeltikçio¤lu
taraf›ndan at›lm›fl. fiah›s firmas› olarak kurulmufl ve uzun y›llar müteahhitlik hizmeti vermifl. 1991 y›l›na gelindi¤inde ise bayra¤› o¤ullar› devralm›fl. Böylece Adnan Çeltikçio¤lu ve
Kemal Çeltikçio¤lu babalar›n›n kurdu¤u firmay› müesseselefltirerek Çeltikçio¤lu fiirketler Grubu’nu kurmufllar.
“‹fli mutfa¤›nda ö¤rendim”
Halen Çeltikçio¤lu fiirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Baflkan› olarak görev yapan
Adnan Çeltikçio¤lu’nun hikayesi sektördeki
ço¤u isimden farkl› de¤il. O da di¤er müteahhitler gibi bu ifle çocukluk y›llar›nda gönül
vermifl. Kendini bildi bileli inflaatlar›n içinde
oldu¤unu söyleyen Adnan Çeltikçio¤lu, “Çocuklu¤um flantiyelerde geçti. Fiilen maafl almaya ise Lise 1’de bafllad›m. Asl›nda maafl
de¤il de yevmiye al›yordum” diye anlat›yor o
günleri.
Adnan Çeltikçio¤lu:
“Altyap›
inflaatlar›nda
uzman kurulufluz”
Altyap› inflaat›nda Türkiye’nin önde gelen
kurulufllar›ndan biri olan Çeltikçio¤lu Grubu,
ayr› ayr› firmalar halinde hizmet verdi¤i müteahhitlik
sektöründe HMF Makina ile çal›fl›yor.
08 <
Çeltikçio¤lu inflaatç›l›¤›n her aflamas›nda aktif olarak çal›flm›fl. Boru atölyesinde imalatta
çal›flm›fl, boru döflemifl, makinalar› kullanm›fl hatta kamyonla hafriyat bile yapm›fl. Deyim yerindeyse ifli mutfa¤›nda ö¤renmifl, basamaklar› tek tek ç›km›fl. “Böyle yapmazsan›z bugün flantiyede neler olup bitti¤ini bilemezsiniz” diyor.
Faaliyete bafllad›klar› günden bu yana sadece altyap› inflaat› alan›nda hizmet verdiklerini
ve genellikle de ‹ller Bankas›’n›n ifllerini yapt›klar›n› söyleyen Çeltikçio¤lu, müteahhitlikte
uzmanlaflman›n gerekli oldu¤unu düflünüyor
ve ekliyor: “Ben her ifli yapar›m tarz›ndaki
müteahhitlikten hariç tutuyorum kendimi. Biz
sadece altyap› yapar›z. Ama iyi yapar›z.”
“Müteahhitlerin uzmanlaflmas› gerekiyor”
Müteahhitlerde uzmanlaflma konusuna büyük önem veren Çeltikçio¤lu, uzmanlaflm›fl
müteahhitlerin oluflturdu¤u Birleflik Altyap›
Müteahhitleri Derne¤i’nin baflkanl›¤›n› da yürütüyor. Çeltikçio¤lu, 1989 y›l›nda altyap› inflaat› yapan firmalar›n ayn› çat› alt›nda toplanarak ortak sorunlar›na çözüm bulunmas›
amac›yla kurulan dernekte dört dönemdir
baflkanl›k görevini yürütüyor. Çeltikçio¤lu;
“Her sektörde olan sorunlar bizde de var.
Bunlar kimi zaman idareden kaynaklanan sorunlar kimi zaman da sektörün kendi içinden
gelen sorunlar olabiliyor. Mesela kullan›lan
boru cinsinde de¤ifliklikler yap›l›yor. Bizim
üyelerimizin zaten boru fabrikalar› var. Onla-
r›n kalitelerini art›rmak için mücadele ediyoruz. Hatta dernek olarak entegre contal› beton ve betonarme boru imal edenlere sertifika veriyoruz. Böylece bir kalite standardizasyonu sa¤lamaya çal›fl›yoruz” diyor.
“Altyap›m›z iyi de¤il”
Uzun y›llardan bu yana profesyonel olarak altyap› inflaat›yla u¤raflan Çeltikçio¤lu’nun Türkiye’nin altyap›s› konusundaki görüflleri pek
de iç aç›c› de¤il. Türkiye’nin altyap›s›n›n geç
kalm›fl bir yat›r›m oldu¤unu düflünüyor. Bu s›k›nt›n›n nedeninin ise altyap› çal›flmalar› için
gereken ödene¤in ayr›lmamas›ndan kaynakland›¤›n› söylüyor ve devam ediyor: “Türkiye
altyap› yat›r›mlar›na çok sonra bafllad›. Yani
1800’lü y›llarda Avrupa’n›n bitirmifl oldu¤u
kanalizasyonu biz 2000’li y›llarda bitirmeye
çal›fl›yoruz. Türkiye’deki belediyelerin ve beldelerin %70’inin hem içme suyu hem de kanalizasyon konusunda altyap› sorunu var.”
Çeltikçio¤lu’na göre sorun sadece karayla
s›n›rl› de¤il. Altyap› yetersizli¤inden nasibini
denizler, nehirler ve göller de al›yor. Deniz
deflarjlar›n›n ve nehirlerin kanalizasyon ve
ar›tma sistemindeki hâlâ çözülemeyen sorunlar da, bu konuda yaflanan en büyük s›k›nt›lardan biri.
“Altyap› ihtiyac› bitmez”
Türkiye’nin altyap› ihtiyac›n›n bitmeyece¤ini
söyleyen Adnan Çeltikçio¤lu, “Bu sektörü
çok uzun y›llar çal›flt›racak bir kapasite var.
Türkiye’de çok büyük miktarlarda konut yap›l›yor. Bu konutlar yerleflim alanlar›n›n içinde de¤il, hep d›fl›nda… fiehirler büyüdükçe
altyap› ihtiyaçlar› da devam ediyor ve artarak gidiyor. Tabii bu arada 50 sene sonra
yeniden yap›lanlar› da gözden geçirmek gerekecektir. Dolay›s›yla altyap› ihtiyac› bitmeyecektir” diyor.
Ancak Türkiye’nin dünyada hem altyap› hem
de üstyap› konusunda önemli projelere imza
atabilecek müteahhitlere sahip oldu¤unu da
ifade ediyor. Müteahhitlik sektörünün t›pk›
turizm gibi ülkesine döviz kazand›ran bir sektör oldu¤unu belirten Çeltiko¤lu; “Bu sektörün desteklenmesi gerekiyor. Çünkü müteahhit eninde sonunda kazand›¤› paray› Türkiye’de yat›r›ma çeviren bir ifladam›d›r” diyor.
Bir müteahhidin en önemli sermayesi ifl gücü
ve ekipmanlar› kuflkusuz. Hele de yaflad›¤›m›z yüzy›lda… ‹fllerin çabuk ve sa¤lam yap›lmas› için makina ve ekipmanlar›n kaliteli ol-
mas› kaç›n›lmaz. Çeltikçio¤lu bu konuda,
“Biz üç saç aya¤›ndan bir tanesiyiz. Kendi bafl›m›za bu sektörde müteahhit olamay›z. Hem
malzeme imalatç›lar› hem de makina imalat
ve sat›c›lar› bu sektörün içerisinde birlikte yaflamak zorundad›r”
“HMF’den alt› makina ald›k”
‹flleri gere¤i çok say›da ifl makinalar› olan
Çeltikçio¤lu, bir makinayla her ifli yapmaktan
ziyade iflin cinsine göre makina alman›n daha do¤ru bir yat›r›m oldu¤unu ifade ediyor.
Ancak sektörün Türkiye’de henüz ifl bitince
makinay› elden ç›kartma noktas›na gelmedi¤ini de sözlerine ekliyor. Avrupa’n›n bu konuyu ikinci el piyasa uygulamas›yla çözdü¤ünü
ifade ediyor. “Türkiye’de düzenli ikinci el piyasas› oluflursa ifl makinalar›n›n kullan›m› olmas› gerekti¤i gibi olacak. Biz olmas› gereken flekliyle kullanm›yoruz. Makinay› al›yoruz,
makina flantiyede duruyor. Ufak bir ifl de olsa kocaman bir makinayla oraya gidiyoruz.
Ama bunlar de¤iflecek yavafl yavafl.”
Türkiye’nin dört bir yan›nda baflar›yla altyap› çal›flmalar›n› sürdüren Çeltikçio¤lu fiirketler Grubu, son üç y›ld›r HMF Makina’yla çal›fl›yor. “Biz ilk Hyundai’yi HMF Ankara Bölge Müdürü Suat K›ral’dan ald›k. fiimdiye kadar HMF Makina’dan alt› makinam›z var.
Kullanmaya da daha yeni bafllad›k. Gayet iyi
durumdalar.”
“Teknolojiyi yak›ndan takip ediyoruz”
Teknolojik geliflmeler her alanda oldu¤u gibi
ifl makinalar› sanayinde de sevindirici geliflmelere yol aç›yor. Bu durumdan tüm müteahhitler gibi geliflmeleri yak›ndan takip eden
Çeltikçio¤lu oldukça memnun. “Teknolojiye
ba¤l› olarak motor de¤iflikli¤i oluyor, yak›t
sarfiyat› düflüyor. Yak›t› zaten yurtd›fl›ndan
al›yoruz. Ama yeni makinalar hakikaten yak›t› kokluyorlar. Eskiden her bir gözünden ya¤
bas›l›rd› makinalara. Sonralar› tek bir noktadan ya¤layabilir hale geldi. Art›k o da de¤iflti,
ya¤›n› bile kendi bas›yor makinalar. Bundan
15 y›l önce ekskavatörler, kontrol levyeleriyle
çal›fl›rd›. fiimdi ise pilot kumandayla çal›fl›yor. Onun için çok pahal› bir makine almak
yerine, iki-üç senede bir de¤ifltirebilece¤in
makul fiyatl› bir makina almak laz›m.”
Çeltikçio¤lu fiirketler Grubu bünyesinde, Çeltikçio¤lu ‹nflaat’›n yan› s›ra ayr› ayr› müteahhitlik hizmetleri veren bir grup firma bulunuyor. Bunlardan beton inflaatlar› konusunda
hizmet veren Betel Beton 1992 y›l›ndan bu
“
1955 y›l›nda Artvin’de dünyaya
gelen H. Adnan Çeltikçio¤lu,
Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme
Bölümü mezunu. Evli ve iki çocuk
babas› olan Çeltikçio¤lu’nun
özel zevkleri aras›nda resim
koleksiyonerli¤i bulunuyor.
Çeltikçio¤lu’nun koleksiyonu
‹stanbul ve Ankara’daki
galerilerden bir araya getirdi¤i
Avni Arbafl, Mustafa Ayaz,
çoban ressam Süleyman fiahin ve
Nuri Abaç gibi de¤erli ressamlar›n
tablolar›ndan olufluyor.
”
yana faaliyet gösteriyor. Deniz inflaatlar› konusunda 1999 y›l›nda kurulan Denizalt› ‹nflaat, ar›tma inflaatlar› ile ilgili olarak 2000 y›l›nda kurulan Uzay Ar›tma ve yine ayn› y›l kurulan proje hizmeti veren Deniz Proje ile Bragfor Besi Tar›m Ormanc›l›k da fiirketler Grubu’nun hizmet vermeye devam eden di¤er firmalar›.
“Müteahhitin kendine has bir
zaman› olmaz”
Genel Müdürlü¤ü Ankara’da olan Çeltikçio¤lu
fiirketler Grubu’nda zaman zaman 500 ile
1000 kifli istihdam ediliyor. Ankara’n›n yan›
s›ra ‹stanbul ve Bakü’de bürosu bulunan fiirketler Grubu, boru fabrikalar›n›n bulundu¤u
Mersin, Rize, Manisa ve Adana gibi flehirlerde de bölge büro fleklinde hizmet veriyor. Bu
kadar büyük ve baflar›l› bir flirketin Yönetim
Kurulu Baflkan› olman›n yükü de a¤›r oluyor.
Adnan Çeltikçio¤lu da ifliyle ilgili olarak di¤er
meslektafllar›yla ayn› s›k›nt›lar› yafl›yor: “Müteahhitin kendine has bir zaman› olmaz. Sürekli olarak evinden ailesinden uzaktad›r ve
bu hiçbir kazançla ölçülemeyecek bir kay›pt›r.
Ama maalesef sektör öyle gerektiriyor.”
HMFV‹ZYON N‹SAN-HAZ‹RAN 2006
> 09
MÜfiTER‹LER‹M‹Z
Güvenin ad› Dumanlar Makina
Hafriyatç›l›kta ailenin
üçüncü kuflak temsilcisi
olan Erhan Duman,
dededen ald›¤› ilkeli
ticaret anlay›fl›n›
sahiplenerek ifllere yön
veriyor. Bu meslekte
kiflisel duruflun önemine
dikkat çeken Duman,
“Hafriyatç›l›kta a¤›zdan
ç›kan söz alt›n
de¤erindedir. Çünkü
borcu senet de¤il
flahsiyet öder” diyor.
Erhan Duman, aslen Çorumlu, ancak 35 y›ldan beri Ankara’da yafl›yor. 1967 y›l›ndan
bu yana hafriyatç›l›¤› babadan ve dededen
ald›¤› ö¤retilerle “do¤ru-dürüst” yapan bir
isim. Karayollar› ve DS‹’de müteahhitlik
yapt›ktan sonra farkl› bir alana, ikinci el makina al›m-sat›m ifline giriyor. Son 30 y›ld›r
Ankara’da ikinci el al›m-sat›m› yap›p da üniversite mezunu olan nadir isimlerden. Gazi
Üniversitesi ‹flletme Bölümü’nden mezun.
Okurken de pek okula gidememifl asl›nda.
‹fl hayat› ve okul hayat› bir arada gitmifl.
Hafriyatç›l›kta önemli olan›n flantiyenin tozunu yutmak oldu¤unu söylüyor Erhan Duman. Piyasada kendisi gibi çal›flan firmalar›
da rakip olarak görmüyor. “Herkesin müflteri portföyü de hizmet anlay›fl› da farkl›. Herkes farkl› flekilde mal›n› tafl›yor” diyor.
Her meslekte oldu¤u gibi bu meslekte de
namusuyla ifl yapman›n en büyük kazanç oldu¤unu söyleyen Duman, flirket olarak sektördeki sayg›n konumlar›n› flu temele dayand›r›yor: “Ailemizin bize vermifl oldu¤u dürüstlük ilkesiyle hareket etti¤imiz için bugün
bu noktalara ulaflabildik. Müflterilerimiz seçici, biz de seçiciyiz. Çok fazla eski ve y›pranm›fl mala girmemek kayd›yla bu konumumuzu muhafaza etmeye çal›fl›yoruz.” Dumanlar’›n 11’i kirada, 30’u depoda, 10’u
da sergide olmak üzere 51 makinas› var.
10 <
Dumanlar’›n fark›
Kimi zaman 600 kifliye istihdam yaratt›klar›n› söyleyen Erhan Duman, 1994’deki ekonomik krizin ‹zmir Emlak Bankas› Konutlar›’n› yapt›klar› bir döneme rastlad›¤›n› ve
sektör durma noktas›na gelirken kendilerinin çal›flmaya devam ettiklerini söylüyor. O
halde bir s›rr› olmal› bunun diyoruz ve Erhan
Duman’a soran gözlerle bak›yoruz: “Bunu
firmam›z›n ilkeli durufluna, do¤ru bir ifl anlay›fl› ve ifl ahlak›na sahip olmam›za ba¤l›yorum. Babamdan bu yana gelen iyi iliflkiler ve
itibar› devam ettirmeye, üzerine bir fleyler
katmaya çal›fl›yoruz.”
Büyük müteahhitlerden, tafleron firmalara
genifl bir müflteri yelpazesinde hizmet veren
firma, s›f›r hasara yak›n kalitede veya az y›p-
ranm›fl ikinci el makinalarla parkurunu geniflletmeyi hedefliyor.
Makinan›n dili olur mu?
‹kinci eldeki en kritik konu do¤al olarak makinan›n durumu. Bunu anlamak da iflin uzman›
için hiç zor de¤il. Erhan Duman makinan›n dilinden anlayan üstatlardan. “Her makinan›n
kendine özgü test flekilleri var. Kimi teknik
parçalara bak›nca makinan›n durumunu hemen anlayabiliyorsunuz. Üzerine binip kulland›¤›n›zda ç›kan sesten de yorum yapma olana¤›n›z var. Nas›l ki otomobilin bir taraf›ndan
ses geldi¤inde bir ar›za oldu¤unu anlars›n›z,
ifl makinas›nda da öyle. Motor, hidrolik pompa, yürüyüfl motorlar›, tekerlekler, döner paletler vs. size çal›flt›klar›nda hangi durumda
olduklar›yla ilgili ipuçlar›n› verirler” diyor.
Pazar büyüyecek ama nas›l?
Altyap› ve yeniden yap›lanma ad›na pazar›n önü aç›k. Ç›kacak yeni ihaleler pazar›n büyümesine neden
olacak. Ekonominin iyi olmas› gerekiyor, borçsuz büyümek esas olan. Bu sektörde kal›c› olabilmek için,
dürüstlük, iyi ifl, kaliteli hizmet çok önemli. Sadece bu yüzden ikinci elde piyasa ortalamas›n›n üzerinde
bir sat›fl rakam› koyar›m ben. Bunun tek nedeni de güvendir. ‹flin arkas›nda Dumanlar vard›r.
‹nflaat sektöründe önemli sorunlar var. Müteahhit dedi¤in de ‘ucuza ifl yapan kifli’ anlafl›lmamal› ama bugün maalesef bu duruma geldi. Hükümetlerin verdi¤i ifllerde 50’nin alt›ndaki k›r›mlar›n onaylanmamas›
gerekiyor. Müteahhit için biçilmifl bir kâr vard›r ve bu da %25’tir. Yeni ihale yasalar› ç›k›nca bunlar de¤iflti. Mühendislik hesaplamalar›, hak edifller, ekspertiz ç›kartma hepsi müteahhite kald›. Öncesinde devlet
“bu iflin keflif bedeli fludur, bu paraya yap›lacak” diyordu. Devlet yükünü hafifletmek ad›na art›k bu tür
sorumluluklar› özel sektöre b›rakt›. 50’nin alt›nda k›r›m olay›nda daha ucuz ve sa¤l›kl› nas›l yap›l›r felsefesinden yola ç›kt› belki ama ucuz fley sa¤l›kl› olmaz. Neticede flu an yap›lan yollar›n hali ortada.
MÜfiTER‹LER‹M‹Z
Folklorik
hafriyatç›
Hafriyatç›lar›n birço¤unun
yetiflti¤i Sivas-‹mranl›’da
do¤uyor Aziz Karagöz.
Hafriyatç›l›ktan önce
kültürümüzün en güzel
alanlar›ndan biri olan halk
oyunlar›nda sahne tozu
yutuyor. Uluslararas›
yar›flmalarda ülkemizi
baflar›yla temsil eden
Aziz Karagöz’le hafriyatç›l›¤›
konufltuk.
Aziz Karagöz biraz da do¤du¤u kentin co¤rafi
yap›s› gere¤i baba mesle¤ine soyunmufl ikinci kuflak hafriyatç›lardan. 1960 rak›ml› Sivas’›n tar›ma elveriflli olmayan arazi yap›s›nda tek geçerli mesle¤in hafriyatç›l›k olmas›,
neden bu alanda çok say›da Sivas ‹mral›l› çal›fl›yor sorusunun da yan›t›. K›z›lda¤ eteklerinde büyüyen Aziz Karagöz için hafriyatç›l›k
bafllang›çta zorunlu bir seçim gibi gözükse
de, sonradan tüm hayat›n› kaplayacak denli
büyük bir paya sahip oluyor. Hatta bu u¤urda
uzun y›llar yapt›¤› halk oyunlar›na bile ara veriyor. Aziz Karagöz, a¤abeyi ile birlikte babas›n›n b›rakt›¤› yerden flirketi daha ileri noktalara tafl›yor. “Ankara’da kazmad›¤›m›z yer
kalmad› herhalde. Babalar›m›z zaman›nda bu
ifl kazma kürekle yap›l›rd›. Babam Maltepe’deki Koç Yurdu’nu kazma kürekle iki senede yapt›klar›n› anlat›r. Keza Kocatepe Camisi, ‹nönü stadyumu da öyle” diyen Aziz Karagöz teknolojinin bugün geldi¤i noktaya bir
gönderme de yap›yor.
Kend im izi iyi tan ›t am ad › k
Aziz Karagöz hafriyatç›l›¤›n kamuoyundaki
olumsuz imaj›na dem vurarak “Kendimizi iyi
tan›tam›yoruz. ‹fli bilen de bilmeyen de hafriyatç› olursa kurunun yan›nda yafl da yanar.
Bizim sa¤lam bir etiketimiz yok. Bizi sahiplenecek, haklar›m›z› savunacak bir sivil toplum
örgütü yok” diyor.
Hafriyatç› olmak için belli kriterlere sahip olmak gerekmedi¤ini, kim daha ucuza ifl yapar-
sa onun hafriyatç›l›k yapt›¤›n› belirten Karagöz, “Müteahhitlerin bu noktada daha seçici
olmas›, kurumsal olmayan hafriyatç›larla çal›flmamalar› gerekiyor” diyor.
A rt›k ifl mak in adan korkar halde
“Bizim iflimizde kiflisel iliflkiler çok önemli.
Güven unsuru ön planda. Böyle olunca suistimale de aç›k oluyor” diyor Aziz Karagöz ve
devam ediyor: “150-200 bin dolarl›k makinay› 120-130 bin dolara almak daha mant›kl›.
Biz hangisi daha avantajl› olursa onu kullanmay› tercih ediyoruz. 150 bin dolara al›nacak
bir makinay› 200 bin dolara ald›¤›m›z zaman
aradaki fark› bizim ç›kartmam›z pek mümkün
de¤il. Hem ekonomik hem tasarruflu olan
makinay› tercih ediyoruz. Her yerde her parçay› bulabiliyorsunuz art›k. Ayn› ifli yapacak
makinay› pahal›ya alman›n bir mant›¤› yok.
Biz A kalite çal›flt›¤›m›z için Hyundai ‹fl Ma k inalar›’n› tercih ediyoruz. Tabi daha önceden
tan›d›¤›m›z Suat K›ral’›n da HMF’de çal›flmaya bafllamas› bizim Hyundai’yi tercih etmemizde etkili oldu. Elimizdeki makinalar› satt›k. fiu an Hyundai 290 Ekskavatör kullan›yoruz. Herkes eskiden iflten korkard›. Art›k ifl
makinadan korkar oldu. Bir arabay› bir makina befl dakikada gönderiyorsa Hyundai üç
dakikada gönderiyor. Çok arabayla ve az makinayla ifl yapm›fl oluyorsunuz.
“K›z evine ziy ar ete gittik”
Hyundai Makinalar› al›nca ifllerinin daha kolaylaflt›¤›n› söyleyen Aziz Karagöz HMF’nin
Kore gezisine de kat›lm›fl. Hyundai tercihinin
ne kadar do¤ru oldu¤unu bu geziden sonra
daha iyi anlad›¤›n› ifade eden Karagöz; “Kore’de Hyundai’yi ve o makinalar› görünce karar›m›z›n ne kadar yerinde oldu¤unu bir kez
daha anlad›k. Dünya gemi pazar›n›n %35’ine
sahip bir firma arkam›zda.
Alan memnun satan memn u n
Hyundai ‹fl Makinas› alanlar›n memnuniyetlerini gören Aziz Karagöz ekskavatörlerin avantajlar›n› flöyle s›ral›yor: “Makinan›n çal›flma
yeri ve zemini çok önemli. Bir makinan›n çal›flt›¤›nda dolduraca¤› kamyon makinan›n alt›ndaysa hemen yüklemesi daha tasarrufludur. 30 tonluk bir makinan›n 20-22 litre yak›t› var. Di¤er makinalara göre Hyundai’nin daha tasarruflu yak›t sarfiyat› var. Biz bunu kullan›c› olarak da söylüyoruz. Bizim için 50 litrelik mazot kâr› 100,000 YTL demek. Bu yolla makina kendi kendine borcunu kapat›yor.”
Hyundai ‹fl Makinalar›’n›n kullan›m› d›fl›nda
bir de HMF taraf›ndan sa¤lanan memnuniyetle aktar›yor Karagöz; “Hyundai almadan
önce baz› firmalarla görüflmüfltük. Bana
herhangi bir basit mesele için ‹sviçre ve
Hollanda ile görüflmeleri gerekti¤ini ondan
sonra karar verebileceklerini söylüyorlard›.
Benim muhatab›m ‹sviçre olamaz ki. Bizim
muhatab›m›z yan›m›zda olmal›. T›pk› HMF
gibi. Bunun HMF’nin pazar liderli¤ine ulaflmas›nda çok büyük bir etkisi oldu¤unu düflünüyorum.”
HMFV‹ZYON N‹SAN-HAZ‹RAN 2006
> 11
FUARLAR
HMF Makina
Fuar›’n›
sallad›
kazan›n yaratt›¤› gerekçelerden dolay› sabaha kadar süren çal›flmalar sonucunda tamamlanabildi. Bu olumsuzlu¤a ra¤men organizasyonuyla rakiplerine fark atan HMF
stand› en çok ilgi gören noktalardan biri oldu. Hyundai marka paletli ve lastik tekerlekli ekskavatörler, yükleyiciler ve forkliftlerin
yan› s›ra Atlet markal› depo içi ekipmanlar,
Kwanglim marka k›r›c›lar ve Hyundai teknolojisinin sundu¤u en büyük ve en güçlü ekskavatör R 500LC-7’ün sergilendi¤i standta
endüstriyel ürünler de fuar kat›l›mc›lar›n›n
dikkatine sunuldu.
Hyundai, teknolojisinin
sundu¤u yeni ürünleri ve
nefes kesen flovlar›yla
ANKOMAK Fuar›’n›n en çok
ilgi çeken stantlar›ndan biri
oldu. 2000 m2’lik standta
Gürtay Makina taraf›ndan
dizayn edilen endüstriyel
ürünler de büyük ilgi gördü.
12 <
‹fl makinalar› alan›nda Avrasya’n›n en büyük
fuar› say›lan 16. ANKOMAK Uluslararas› ‹fl
Makinalar› ve ‹nflaat Teknolojileri Fuar› 31
May›s-4 Haziran tarihleri aras›nda CNR Expo
Center’da düzenlendi. 38 bin m2 kapal› alan,
22 bin m2 aç›k alanda gerçekleflen fuara 220
firma kat›ld›. Aç›k alanda yer alan HMF Makina’n›n 20 0 0 m2’lik stand› da gerek sergilenen ürünler gerekse düzenlenen birbirinden
ilginç flovlarla renkli görüntülere sahne oldu.
Fuar›n ilk günü meydana gelen kazadan k›l
pay› kurtulan HMF stand›nda haz›rl›klar da
HMF Makina, ilk defa ANKOMAK Fuar› kapsam›nda gösteri amaçl› bir de yar›flma organize etti. Dansç› k›zlar›n hareketli figürlerinden sonra bafllayan yar›flmalarda Hyundai
ürünlerini halatla çekerek çeflitli güç gösterileri yapan Türkiye’nin en güçlü adamlar›
yer ald›. ‘Hyundai En Güçlü Adam Maratonu’
ad›yla yap›lan yar›flma kimi zaman interaktif
kat›l›mlarla daha da renklendi. Büyük tonajlardaki t›rlar› ve otobüsleri çeken ancak ilk
defa forklift çekme deneyimi yaflayan ‘güçlü
adamlar’ bu sporu daha genifl kitlelere sevdirebilmek amac›yla HMF’yi temsilen fuara
kat›ld›klar›n› ifade ettiler.
‘Hyundai En Güçlü Adam Maratonu’ fikrini
Türkiye’nin en güçlü adamlar› onlar
IFSA taraf›ndan alt› kere Türkiye’nin en kuvvetli adam›, dünyan›n en kuvvetli
Türk’ü seçilen Ersin Kuruel, Türkiye A¤›r Siklet fiampiyonu, Balkan ve Akdeniz
flampiyonlu¤u, flampiyonlar flampiyonu gibi unvanlara sahip. Profesyonel bir sporcu
olan Kuruel güreflle bafllad›¤› spor hayat›na basketbolla devam etmifl, tüm uzak do¤u
sporlar›n› yapm›fl, sonra da vücut gelifltirmeye yönelmifl. Bu alanda Hollanda,
Almanya, Japonya, Hollanda, K›rgizistan gibi pek çok ülkede düzenlenen
yar›flmalarda çeflitli dereceler elde etmifl. Alt› kiflilik Türkiye’nin en güçlü adamlar›,
Emotions Organizasyon yoluyla asl›nda tüm Türkiye’ye bu sporu sevdirmek üzere
kendilerine bir rol biçmifller. Hatta bu yüzden Hyundai ile bir çeflit
sponsorluk çal›flmas› içine girmek üzereler. “Biz insano¤lunun son
noktas›y›z, Hyundai de ifl makinas›ndaki son nokta diyen Ersin
Kuruel, sporu destekleyen bir firma olmas›ndan ötürü HMF ile
çal›fl›yor olmaktan büyük mutluluk duyduklar›n› ifade ediyor.
gelifltiren Pazarlama Müdürü Reyhan U¤urlu
Yücel, Hyundai’nin ‘heavy industry, happy
industry’ slogan›ndan yola ç›karak böyle bir
yar›flma düflüncesinin flekillendi¤ini ve uzun
u¤rafllardan sonra Emotions organizasyon
arac›l›¤›yla Türkiye’nin en güçlü adamlar›n›
bulabildiklerini söyledi.
Son y›llarda inflaat sektöründe yaflanan h›zl›
büyüme, gayrimenkul al›m sat›mlar›n› dolay›s›yla da ifl makinas› sektörünü canland›rd›.
Pazar hacminin 3,2 milyar dolarlara ulaflt›¤›
ifl makinalar›nda, teknoloji otomotivde oldu¤u kadar h›zl› bir de¤iflkenlik göstermiyor ancak sürekli yeni modeller üretilerek ihtiyaca
en uygun çözümler üretiliyor. Fuarlar iflte bu
çeflitlili¤i ve teknolojinin ulaflt›¤› son noktay›
göstermesi aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. ‹lk
olarak 1984 y›l›nda düzenlenen ANKOMAK,
b a fl l a ng›çta her y›l düzenli olarak gerçekleflitiriliyordu. Daha sonra sektördeki geliflmelere ba¤l› olarak iki y›lda bir olmaya bafllad›.
Dünyadaki benzer nitelikli fuarlar›n genellikle üç y›lda bir düzenleniyor olmas› sebebiyle Türkiye’de en son 2003 y›l›nda gerçeklefltirildi. Bu y›lki kat›l›mlar›n % 75 oran›nda
artt›¤› ANKOMAK, ifl makinalar› sektörünün
tüm oyuncular›n›n bir arada oldu¤u y›l›n son
buluflmas›yd›.
HMFV‹ZYON N‹SAN-HAZ‹RAN 2006
> 13
BAY‹LER‹M‹Z
“Defterimde baflar›s›zl›k yoktur”
HMF’nin ‹stanbul’daki en büyük bayisi Gürtay Makina’n›n kurucusu ve flirket müdürü
Gürsel Y›ld›r›m, uzun y›llard›r ifladaml›¤› kimli¤iyle kazand›¤› deneyimlerin kendisine
hangi iflte baflar›y› yakalayabilece¤ine dair yol gösterdi¤ini ifade ediyor. Hyundai
markas› alt›nda Gürkama adl› yeni endüstriyel tip ürünleriyle HMF iflbirli¤iyle yeni bir
sayfa açan Gürsel Y›ld›r›m ile keyifli bir söylefli yapt›k.
Bu sektör içinde oldukça do¤al bir bafllang›c› var Gürsel Y›ld›r›m’›n. ‹fl hayat›na ilk ad›mlar›n›, ilkokula bafllad›¤› ça¤da atan Y›ld›r›m’›n ilk ifli ayakkab› boyac›l›¤›. Bundan çok
daha iyi bir bafllang›ç yapabilecek f›rsatlara
sahip olmas›na ra¤men, en alt kademeden
bafllay›p basamaklar› birer birer ç›kmak konusunu daha o yafllarda kendisine bir ilke
edindi¤inden söz ediyor. Ve o günden bugüne ne yollar kat etti¤ini dile getiriyor Gürtay
Makina’n›n kurucusu. “Babam›n b›rakt›¤› paraya hiç dokunmad›m. Boyac›l›ktan bir süre
sonra a¤abeylerimin parça ve tamir dükkân›na geçtim. Y›llar geçtikçe ifllerimi de ilerletmifl oldum. Yurt d›fl›nda nakliye ifline girerek, ‹ran ve Irak’a yönelik ticari faaliyetlere
bafllad›m. fiehirler aras› yolcu tafl›mac›l›¤›
derken ticari yaflam›mdaki portföyümü Rusya’da g›da, Kanada’da ka¤›t fabrikas› ile daha da bir zenginlefltirmifl oldum. fiu anda
baflta Gürtay Makina olmak üzere temizlikten g›daya, inflaattan güvenlik ve ka¤›t sektörüne toplam sekiz flirketin yönetim kurulu
baflkanl›¤›n› yapt›¤›m ifl yerlerimde toplam
1150 kifli istihdam ediyorum.”
Alt› ay öncesine kadar yo¤un ifl temposunda
bile her hafta futbol oynayan ve koflan Y›ld›r›m, büyük bir kalp krizi atlatt›ktan sonra futbola da kofluya da süresiz ara vermifl. Seyahat etmekten ve bir de Edremit’teki çiftli¤inde toprakla u¤raflmaktan büyük keyif alan
Y›ld›r›m, iflleri peflinde koflmaktan ne toprak
ne de do¤aya çok fazla zaman ay›rabildi¤ini
dile getiriyor.
2002’de HMF ‹stanbul Ba y i s i
Gürtay Makina’n›n HMF bayisi olmas›, ekonomik krizin yafland›¤› 2002’deki bir döneme denk geliyor. “Yapra¤›n k›m›ldamad›¤› bir
dönemde yat›r›m yaparak HMF bayisi olduk.
Çünkü HMF ve Hyundai ismine olan güvenimiz tamd›” diyen Y›ld›r›m, bu iflbirli¤inin ileride getirece¤i katma de¤eri o zamanda görebildi¤ini söylüyor. ‹lk tan›flma, Y›ld›r›m’›n flir14 <
de arkama alarak fikirlerimi gerçe¤e dönüfltürdüm. Bir y›ld›r baflka bir firmayla ortak
çal›flmam›z sonucunda Gürkama’y› ortaya
ç›kard›k. Hatta fuara yetifltirebilmek için
adeta gece gündüz çal›flt›k. HMF’nin, özellikle Genel Müdürümüz Tamer Öztoygar’›n,
stand›nda bu ürünlerimizi sergileme f›rsat›n›
bize tan›m›fl olmas› da bizi ayr›ca onurland›ran bir davran›fl.”
ketlerinden biri olan Y›lkay ‹nflaat’›n müteahhitlik ifllerinde kullan›lmak üzere HMF’den ifl
makinalar› sat›n al›nmas›yla bafll›yor.
HMF’nin bayilerine ve müflterilerine yönelik
düzenledi¤i Kore gezisinden adeta büyülenmifl gibi dönüyor Gürsel Y›ld›r›m. ‘Hyundai ‹fl
Makinalar›’n› kullan›yorduk, herhangi bir sorun yaflamam›flt›k ama teknolojilerini bildi¤imiz de söylenemezdi. Kore gezisinde Hyundai’nin gücünü yak›ndan görmüfl oldum ve o
andan itibaren bütün müteahhitlik ifllerimiz
için ne kadar makina gerektiyse, di¤er markalardan vazgeçip Hyundai’yi tercih ettim.”
“Sadece ve sadece Hyundai sat›yoruz”
2002 y›l› sonunda üç kifliyle bafllayan Gürtay Makina bayilik süreci, sat›fllarda yakalad›¤› yüksek rakamlar› insan kaynaklar› alan›ndaki büyümeyle pekifltirerek bugün 23 kifliyle yoluna devam ediyor. Gürsel Y›ld›r›m,
y›lda 140 makina satt›klar›n› söylerken tüm
tak›m arkadafllar›n›n bu sonuçtaki katk›lar›n›
da göz ard› etmiyor ve “Bu baflar› hepimizin”
diyor.
Gürtay Makina, Bursa hariç Marmara Bölgesi’nin tamam›na hizmet veren bir co¤rafyadan sorumluydu. Bu y›l›n bafl›nda gerçeklefltirilen yeni bir organizasyon flemas›yla Avrupa Yakas›, HMF Merkez Ofis’in hizmet sahas›na girdi. Sadece Anadolu Yakas›’ndan sorumlu hale gelmifl olsalar da, önceki y›llarda
tüm bölgeden elde ettikleri ciro ve sat›fl rakamlar›n› yakalama çabas›nda olacaklar›n›
söyleyen Gürsel Y›ld›r›m “Sadece ve sadece
Hyundai markas› sat›yoruz. Merkez ofisin öngördü¤ü 80 makina sat›fl›n› daha y›l›n ortas›na gelmeden aflt›k. Nisan ay› itibariyle 86 ifl
makinas› satt›k. Bizim hedefimiz 80 de¤il,
160 asl›nda. Burada ufak bir endiflemiz, kurdaki dalgalanmadan kaynaklan›yor” diyor.
2006’da fark› daha da açaca¤›z
Gürsel Y›ld›r›m, kurda yaflanan art›fl›n talebi
yavafllatmas› gibi olumsuz etkisinin yan› s›ra, satt›klar› ifl makinalar›n›n fiyatlar›n›n düflürülmesi gibi olumlu bir sonuç yaratt›¤›n›
da söylüyor. “Euro-dolar baz›ndaki paritenin
aç›lmas› sonucunda daha önce 100 bin Euro’ya satt›¤›m›z makina 95 bin Euro’ya düfltü; böylece makinam›z ucuzlam›fl oldu. Biz
dolar baz›nda sat›fl yapt›¤›m›z için di¤er firmalar›n Euro baz›ndaki fiyat art›fllar› sebebiyle müflteri bize yönelmifl oldu. Bölgemiz baz›nda pazar araflt›rmalar› yap›yor, bir ad›m
önde gitmek için gayret sarf ediyoruz. HMF
sonuçta kurumsal bir flirket; bu yüzdendir ki
önü aç›k olan bu markaya yat›r›m yapmay›
de¤er görüyorum. ”
“
Rizeliyim. Rizeli olmaktan da gurur
duyuyorum. Memleketimin insan›
duygular›n› oldukça yo¤un yaflayan,
ac›ma hissi olan, yard›msever bir halk.
Ço¤unlukla Karadeniz’in haflin dalgalar›
gibi bir anda coflup köpüren ama sonra
hemen sakinleflen bir toplum. Fatih
Sultan Mehmet’in ye¤eniyim. Üç evlat
ve üç torun sahibiyim.
”
Gürsel Y›ld›r›m’la Ankomak Fuar›’nda sohbet etme imkân› bulmuflken, fuarda bir anlamda ifl makinalar› pazar›na damga vuran
bir geliflmeye daha tan›kl›k etmifl olduk.
Gürtay Makina, Hyundai ‹fl Makinalar›’n›
modifiye ederek Gürkama ad› alt›nda ortaya
ç›kard›¤› yeni endüstriyel tip ürünlerini HMF
stand›nda sergiledi. Endüstriyel tip makinalar öyle talep gördü ki, stantta sergilenenlerin sat›lmas›n›n yan› s›ra fuar süresince ciddi oranda siparifller de al›nd›. Gürsel Y›ld›r›m, Gürkama’n›n ortaya ç›k›fl sürecini flöyle
özetledi: “Benim biraz ç›lg›n bir yan›m da
var. Yaln›z bunu Don Kiflot gibi yel de¤irmenleriyle savafl fleklinde bir ç›lg›nl›k olarak
alg›lamay›n. Gerçek olan flu ki, Hyundai’yi
yak›ndan tan›maya bafllad›kça ve üretim
yerlerini gördükten sonra akl›ma yepyeni fikirler geldi. Türkiye’de son zamanlarda ithalat›n artmas› sonucu endüstriyel tip makinalara çok fazla ihtiyaç duyuldu¤unu gördüm.
HMF ve Hyundai de gerçekten at›l›mc›, yat›r›mc›, kat›l›mc›, ilerisini gören ve iflini benimseyen insanlar› destekliyor. Bu deste¤i
Peki Gürkama’n›n avantajlar› neler? Gürsel
Y›ld›r›m, Gürkama’n›n muadili olan di¤er
markalar›n makinalar›yla k›yaslama yaparak
bu avantajlar› ortaya koyuyor; “Di¤er bir
marka 18 metrede 2,5 ton kald›rabiliyorken, Gürkama 20 metrede 3,5 ton kald›r›yor. Özellikle gemi yükleme-boflaltma ifllerinde kullan›lan endüstriyel ifl makinalar›nda h›z ve makinan›n seri olmas› art› özellikler. Bizim makinam›zla gemideki istenen
her noktaya ulaflmak çok daha h›zl› ve seri
bir flekilde oluyor. Gürkama’n›n tercih edilmesinin di¤er bir nedeni de 280 bin Euro olmas› ve bir ayda teslim edilebilmesi. Di¤er
marka 420 bin Euro ve ancak alt› ayda teslim ediliyor.” Servis ve yedek parça hizmetinin Gürtay Makina çat›s› alt›nda verilmesi,
yedek parçan›n ucuz ve de bulunabilir olmas›, ayr›ca limanlarda çal›flma saatinin 24
saat olmas› nedeniyle gezici servisin 24 saat hizmet vermesi de Gürtay Makina’n›n sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlerde müflteri
memnuniyetini ön planda tuttu¤unun bir
göstergesi. Hyundai servis olarak, ‹stanbul
ve ‹zmit flubeleri olmak üzere bu servislerde
toplam 16 kifli hizmet veriyor.
Her y›l 30-40 adet endüstriyel tip
ifl makinas› satmak
Endüstriyel tip ürünleri daha ucuza mal etmenin yollar›n› arayan Y›ld›r›m, “HMF-Kore
ba¤lant›lar› sonucu makinalar› daha ucuza
mal edip, böylece fiyat avantaj›m›z› daha da
art›rmak istiyoruz” diyor. Her y›l 30-40 adet
endüstriyel tip ifl makinas› satma gibi bir düflünceleri oldu¤unu da dile getiriyor. Bu tip
makinalara sadece yerli talep de¤il, yabanc›
taleplerin de oldu¤unu vurguluyor.
Bu arada Gürkama, Hyundai ‹fl Makinas›’n›n
modifiye edilmesiyle ortaya ç›k›yor demifltik.
Hangi parçalar Hyundai’ye ait diye sordu¤umuzda, “Makinalar›n pompas›, motoru, yürüyüfl tak›mlar› tamamen Hyundai’ye ait. Makinan›n alt›ndaki yükseltme, palet genifllikleri,
bomu ve di¤er ataçmanlar› ise bize ait. Bütün bu parçalar› kendi imalathanemizde üret i y o r u z” diyor Gürsel Y›ld›r›m.
HMFV‹ZYON N‹SAN-HAZ‹RAN 2006
> 15
BÖLGELER‹M‹Z/Ankara Bölge Müdürlü¤ü
O’nun hayat›, ifli
‹fl makinas› sektörünün uzman sat›flç›lar›ndan biri oldu¤unu anlamam›z çok uzun
sürmedi. Çünkü o 23 y›ld›r ifl makinas› sat›yor. 2003 y›l›ndan beri de HMF çat›s›
alt›nda Hyundai ‹fl Makinalar›’n›n Ankara pazar›nda sa¤lad›¤› yüksek cironun tek
suçlusu! Sözünü etti¤imiz kifli Suat K›ral; HMF Ankara Bölge Sat›fl Müdürü.
Neredeyse satmad›¤› ifl makinas› markas›
kalmam›fl Suat K›ral’›n. Meslekteki 20. y›l›nda HMF ile buluflmas›n›n ard›ndan son
gözdesi de Hyundai ‹fl Makinalar›. K›ral, satt›¤› ürüne o kadar güveniyor, kalitesine o kadar inan›yor ki ulaflt›¤› sat›fl rakamlar›yla
Kostarika’n›n ülke baz›ndaki sat›fl rakamlar›n› egale ediyor.
Sat›fl uzun bir ö¤renme süreci
1961 Ankara do¤umlu olan K›ral 23 y›ld›r ifl
makinalar› sat›yor. Mesle¤e yeni bafllayacak olan insanlara da tavsiyeleri var 23 y›l›n
tecrübesiyle: “Biz ilk ifle bafllad›¤›m›zda önce ithalat, teflvik mevzuat›, yedek parça,
servis ve muhasebe ö¤rendik ard›ndan makinay› tan›tt›lar. ‹lk kartvizitimde ‘Sat›fl Temsilcisi Yard›mc›s›’ yaz›yordu. Uzun bir ö¤renme sürecidir sat›fl. Bunu göze almak için
baz› tavizler vermek, ço¤u zaman da fedakârl›klar yapmak gerek. Özel hayat›n›z neredeyse kalm›yor. Cep telefonunuzu daima
aç›k tutmak, müflterileriniz arad›¤›nda her
zaman bir yan›tla dönmek zorundas›n›z. Aksi halde basamaklar› ç›kamazs›n›z. Özveri
ve sürekli iletiflim bu iflin s›rr›.”
Suat K›ral, sat›fl iflinin cilvelerinden de söz
ediyor. “Gün olur iki y›ll›k tan›fl›kl›k sonunda
müflteriye mal› satars›n›z, gün olur hiç ifl konuflmad›¤›n›z havadan sudan sohbet etti¤iniz bir yeme¤in ard›ndan siparifli al›rs›n›z.
Ne çok h›rs yapmak ne dizginleri elden b›rakmak do¤ru. Karar›nda, samimi ve devaml› olabilirseniz avantajl›s›n›z demektir.”
Bir sevdad›r çal›flmak
Peki sat›fl ifline nas›l sevdalanm›fl Suat K›ral. “Hani, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses gibi unutulmaz flark›c›lar›m›z
vard›r ya; kaç yafl›nda olursan›z olun, o flark›lar› da sesleri de unutmaz, her seferinde
keyifle dinlersiniz. Çünkü sizin yaflam›n›zda
16 <
bir iz b›rakm›flt›r. Bu meslek de öyle iflte,
sevilirse yap›lacak, sevilirse vazgeçilmeyecek bir ifl. Ben de mesle¤imi çok seviyorum
çünkü onu icra ederken kendimi çok özgür
hissediyorum.”
Suat K›ral, kendi ifli olmad›¤› halde kendini
nas›l bu kadar özgür hissetti¤inin s›rr›n› da
bizlerle paylafl›yor: “HMF’de bana sa¤lanan
en büyük özgürlük, inisiyatif kullanabilme yetkisi. Çünkü inisiyatif koyabiliyorsan›z, çözümü de an›nda üretme flans›n›z var demektir.
Bu da ifli çok zevkli hale getiriyor. Çünkü her
an kendinizi gelifltirebilece¤iniz yeni bir mücadele alan› yaratm›fl oluyorsunuz. Vizyonunuz geniflliyor, ufkunuz aç›l›yor.
Önce güven sonra para
Bu meslek yüksek rakamlar›n telaffuz edildi¤i bir ifl oldu¤undan güven unsuru da oldukça ön planda. “Her fleyin bafl›nda güven gelir” diyor K›ral. Sadece sat›c›n›n da verdi¤i güven yetmiyor tabi; markan›n güvenilirli¤i de
çok önemli. Bundan yana çok flansl› oldu¤unu hissediyor K›ral: “Arkan›zda duran firman›n imaj›, gücü, marka de¤eri, tan›n›rl›¤› çok
önemli. Bizler arkam›zdakilerin s›k›flt›¤›m›z
a n d a, bize her türlü deste¤i sa¤layaca¤›n› bildi¤imiz için rahat›z. Bize yans›yan güven dolay›s›yla müflteriye de yans›yor. Heyecan›m›z›
ve olumlu elektri¤i müflteriye aktar›yoruz. Biz
korkmuyoruz, çünkü arkam›zda HMF var.”
Hyundai en do¤ru adres
“‹fl makinas› satt›¤›n›z müflterinin size duydu¤u sadakatin, sizin ona duydu¤unuz sadakatla do¤ru orant›l› oldu¤unu unutmamal›s›n›z” diyor Suat K›ral. Bu, sadece sat›c›al›c› iliflkisiyle kurulabilen bir ba¤ de¤il. Biraz özel, biraz samimi ama kendi içinde tutarl› ve mesafeyi koruyan, her iki taraf›n da
birbirlerinin haklar›na sayg› gösterdi¤i bir
iliflkiyi gerekli k›l›yor. Bu iliflkinin temelini
temsil edilen markan›n ya da firman›n gücü
kadar kiflisel iliflkilerin düzeyi, makina parçalar›n›n bulunabilirli¤i, makina kullan›l›rkenki sarf malzemelerinin maliyeti de etkiliyor. K›ral, “Do¤ru kar›fl›m› yakalamak uzmanl›k gerektiriyor” diyor ve ekliyor; “Hyundai y›llard›r Türkiye’de olan bir marka ve en
do¤ru adres.”
Ad›m ad›m HMF
Ankara Bölge Müdürlü¤ü’nün kurulmas›
Suat K›ral’›n 2003 y›l›nda bir hafriyat grubuna 14 adet ifl makinas› sat›fl›n›n hemen ard › ndan oluyor. Tek bafl›na rekor sat›fllar›n
ard›ndan bugün 11 kiflilik ekibiyle yola devam eden Suat K›ral, kuzeyde Trabzon’a,
do¤uda Erzurum’a ve güneyde de Kayseri’ye kadar uzanan bölgeden sorumlu. Hacimli bir bölge olmas› sebebiyle Erzurum ve
Kayseri’de ‘home office’ uygulamas›n› tercih eden K›ral, “Bizim iflimizde bütünlük çok
önemli. Biz bu ifli yap›yoruz ama arkam›zda
da iflin devam›n› getiren iyi bir ekibimiz var.
En alttan en üste kadar hepimiz bir aile gibiyiz. Ekiptekiler ‘Kap›dan da kovsan›z biz
bacadan gireriz’ diyecek kadar bu ortam›
sahiplendiler. Hastal›klar›nda, sa¤l›klar›nda
hep beraberiz.
Her co¤rafyan›n makinas› farkl›d›r
Bölgelerin co¤rafi yap›s›na göre makina tercihleri de de¤iflkenlik gösteriyor. K›ral uzmanl›¤›n› ve y›llar›n birikimini konuflturarak bir genelleme yap›yor ve flöyle devam ediyor:
“Hyundai ‹fl Ma k i n a l a r ›’ndan en çok 290 modeli ra¤bet görüyor. Karadeniz Bölgesi’nde
makinalar›n nakliye problemi var. 22 tonluk
makinayla 30 tonluk makinan›n kiras› ayn› oldu¤undan daha çok 22 tonluk makina sat›l›yor. Çünkü nakliye problemi daha az. Güneydo¤uya gitti¤inizde 30 küçük kal›yor, 36
ton büyük geliyor. 320 modeli daha çok tercih ediliyor. Di¤er bölgelerde ise genelde 30
tonluk 290 modeli kullan›l›yor. Bu y›l oldukça
hareketlenen ‹ller Bankas› projelerindeki müteahhitler genellikle 14 tonluk paletli ekskavatör veya 15 tonluk lastikli ekskavatör kullan›yor. Makinan›n cinsi o y›lki yat›r›ma göre de¤ifliklik gösteriyor.”
Piyasa bilinçsiz
2004’te baflar›l› bir sat›fl grafi¤i yakalayan
Ankara Bölgesi bunun bir tesadüf veya dönemsel bir baflar› olmad›¤›n› 2005’de de ayn› baflar›y› yakalad›klar›nda ispatlam›fl. Bölge 2006 için de aç›k ara önde gidiyor. Piyasada ifl makinas› alan kiflilerin ço¤unun hafriyatç›lardan olufltu¤unu söyleyen K›ral, gelece¤e yönelik bir endiflesini de bizlerle paylafl›yor. “Bilinçsizce yap›lan al›mlar ve yanl›fl
ifl politikalar›ndan dolay› birkaç y›l sonra garip bir demir y›¤›n› oluflacak. Süreç sonunda
piyasada gerçek uzmanl›¤› hafriyatç›l›k olan
tan›d›k bildik birkaç oyuncu kalacak. Bu ifle
özenenler bitecek.”
Müflteri gecenin üçünde de hakl›d›r
“Müflteri velinimetimizdir” yaz›s›n› birçok iflletmenin bafl köflesinde görürüz de bunu
kelimenin tam manas›yla uygulayan kaç iflletme vard›r bilinmez. Suat K›ral anlafl›lan o
ki bu sözü iliklerine kadar hissetmifl ve hayat›na entegre etmifl. Öyle ki sokak ortas›nda kendisine fiziksel taciz uygulayan müflterisine, b›rak›n el kald›rmay› en ufak kötü bir
söz dahi söylememifl. Telefonda yüzüne tüküren bir baflkas›na hapfl›rd›¤›n› varsayarak
“çok yafla abi” diyebilecek kadar sab›rl›. Baz› müflteriden zarar edece¤ini bildi¤i halde
sat›fl yaparak uzun vadede kazançlar›n› hesap edebilecek kadar da öngörü sahibi. ‹lginç bir de anekdotunu aktar›yor bu vesileyle: “Bir müflterimle 9,5 saat havadan sudan
konufltuk. Akflam art›k yorgunluk belirtileri
bafllam›flken o ana kadar hiç makinadan
söz etmedik. Kalkt›m art›k gidiyorum. Adam
biraz mahcup, ‘Suat makinay› ne yapaca¤›z’
dedi. Ben ‘a¤abey hallederiz makina iflini,
kafana takma’ dedim. Ertesi gün telefon açt›: ‘Para hesab›nda alabilirsin’ dedi.”
HMFV‹ZYON N‹SAN-HAZ‹RAN 2006
> 17
SERV‹SLER‹M‹Z/Bornova 93-‹zmir
HMF ‹zmir Yetkili Servisi Bornova 93 çal›flanlar›
‹kinci kuflak arkadafll›k
HMF’nin ‹zmir yetkili servisi Bornova 93’ün bir de¤il iki tane müdürü var.
Ama ayr› ayr› iki kifli de¤iller; tek vücut olmufllar. ‹ddialar› da büyük: Türkiye’nin
en iyi servisi olabilmek...
Babalar› da çocukluktan arkadafl olan Murat
Belge ve Yusuf Akgün ayn› mahallede büyüm ü fl, ayn› okullara gitmifller; flu anda da ayn› iflletmeyi baflar›l› bir flekilde yürütüyorlar.
1990’dan bu yana ifl makinas› sektörünün
içinde bulunan ikili makinan›n elektronik aksam›n›n adeta kompetan› olmufllar. E¤itimlerini de elektronik üzerine zaten. Murat Belge
ve Yusuf Akgün, 1993’te HMF’nin kardefl kuruluflu olan S‹F’in bünyesinde önce ‹stanbul
servisinde daha sonra da ‹zmir servisinin kur ul ufl u nda yer alm›fl ve 2000 y›l›na kadar da
bu poz i sy o nda görev yapm › fllar. Befl senelik
özel servislik maceras›ndan sonra HMF ‹zmir
Yetkili Servisi olarak Nisan 2005’te Bornova
93’ü kurm u fllar. HMF’nin çiçe¤i burnunda
servisi Bornova 93 bir seneden biraz fazla
geçmifline karfl›l›k oldukça iyi ifller yapm›fl.
Bölge d›fl›ndan da ar›zalara bakacak kadar
nam salm›fllar.
kadar tüm flikayetlerin ve haks›zl›klar›n buluflma noktas› servisler olsa da biz müflterilerimizi yönlendiriyoruz. Yeri geliyor e¤itiyoruz.
‘Bir defa bak›m› yap›lmayan makina garanti
kapsam› d›fl›ndad›r’ diyoruz müflterilerimize.
Dolay›s›yla makinan›n ar›za yapmas›na sebep
olacak nedenler ortadan kalkm›fl oluyor” diyor Murat Belge. Yusuf Akgün ise birinci önceli¤in makinan›n devaml› çal›fl›r olmas›na y önelik çabalar oldu¤unu söylüyor. “Ar›zal› makinaya 12 saat içinde müdahale ediliyor. Müflteri de bu dur u mdan old u kça memnun tab i . ”
Akgün, mü flt eri memn un iy eti için; “Klasik
müflteri probl e ml eri kalm ad› art›k. Örne¤in
y a nl›fl mazot kull an ›m › ndan kayn a kl an a n
problemlerle çok nad iren karfl›l afl ›y oruz. Bak›mlar ›n› hiçbir flek i lde aks a tt › rm ›yoruz. Böyle
olunca da ar›za ç›karan makina say›s› oldukça azal›yor. Yani bak›ms›zl›ktan kaynaklanan
bir problemimiz hiç olmad›” diyor.
“Yapt›klar›m›z yapacaklar›m›z›n
teminat›d›r”
Vizyonlar›n› sürekli geniflletmeye çal›flt › kl a r›n›
ve “en iyi” olabilmek gibi bir amaçla yol ald › kl ar ›n› söyl üyor Bornova 93 kurucular›. “Her ne
Servis iyiyse makina satar
HMF’nin mutlak müflteri memnuniyeti ilkesine dayal› olan misyonlar›nda önemli bir yer
teflkil ediyor asl›nda servisler. HMF Sat›fl
Sonras› Hizmet Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak
18 <
çal›flmakta olan Bornova 93’ün müdürleri
Murat ve Yusuf Beyler makina sat›fl›n› etkileyen unsurlardan birinin de servisin do¤ru ve
hatas›z hizmet verip vermedi¤ine ba¤l› oldu¤unu belirtiyorlar. “Bizim bölgemiz de di¤er
bölgeler de iyi çal›fl›yor ki makinam›z pazar lideri konumunda. Makina ne kadar iyi olursa
olsun servisi düzgün de¤ilse iyi satamaz” diyor Murat Belge.
HMF’nin genel müdüründen en ufak personeline kadar eskiye dayanan tecrübelerinin olmas› da makinan›n Türkiye’deki sat›fl›nda
önemli faktörlerden. Yeni kurulmufl bir firma
olmas›na karfl›n hem sat›fl hem de sat›fl sonras› hizmet olarak bu tecrübesiyle birçok firmadan daha iyi konumda olmas›na da Yusuf
Akgün dikkat çekiyor. “Sat›fl ne kadar önemliyse sat›fl sonras› hizmette en az o kadar
önemli. Tam bir tak›m oyunu asl›nda bu ifl.
Müflteri memnun olmazsa o makinadan bir
daha almaz. Hyundai’ye bakt›¤›n›zda ise durum çok farkl›. Bir yere bir tane Hyundai ‹fl
Makinas› giriyorsa ikincisi, üçüncüsü mutlaka al›n›yor. Bu da makinan›n kalitesi ve sat›fl
sonras›n›n iyi oluflundan kaynaklan›yor.”
Yusuf Akgün
Murat Belge
Gözümüzü Hyundai ile açt›k
Uzun y›llardan beri ifl makinalar›na hizmet
veren ikili özel servislik yapt›¤› zamanlarda
bile yetkili servislerin onaramad›¤› ar›zalar›
gidererek dikkat çekmifller. Hyundai ‹fl Makinalar› HMF ile ayr› konumlan›nca hiç tereddüt etmeden HMF’yi tercih etmifller. Nedeni ise Hyundai ‹fl Makinas›’n›n kaliteli oluflu ve deneyimli HMF yönetici kadrosu. Tabi
bunun yan›nda dostane iliflkiler de HMF’yi
tercih etmelerinde önemli bir etken. Baflka
ifl makinalar›nda da yetkili servislik teklifi almalar›na ra¤men bütün bu HMF vizyonu Bornova 93’ü HMF ailesine katmaya yetmifl.
Bursa, Yalova ve Afyon’a genel müdürlü¤ün
talebi üzerine servise giden Bornova 93 bu
özelli¤i ile de fark yaratm›fl durumda. Murat
Belge “Ben bölgeden ç›k›p da Bursa’ya ya
da baflka bir bölgeye gidiyorsam, çözülmeyen ifli çözüyorsam benim bir ayr›cal›¤›m var
demektir” diyor. Di¤er servislerden ve genel
müdürlükten farks›z olan taraflar› ise yine
müflteri memnuniyeti ad›na telefonlar›n›n
24 saat aç›k olmas›. Bu durumdan her ne
kadar eflleri rahats›z olsa da gecenin üçünde çözülebilecek bir problem varsa kalk›p
gidiyorlar servise.
lardan biri d›fl servislere, bir di¤eri iç servislere, ötekisi ise forklift grubuna bak›yor.
Fark› fiyat›!
Hyundai ‹fl Makinalar›’n›n di¤er ifl makinalar›ndan ayr›lan özelli¤inin ilk önce fiyat› oldu¤unu söylüyor Murat Belge. Kalitesine oranla
fiyat›n›n bu kadar uygun oluflunun tercih edilmesinde en büyük etken oldu¤unu belirtiyor.
“Çok ifllevsel bir makina. Piyasada, flu anda
mevcut bulunan ifl makinalar›n›n en seri olan› Hyundai. Bu piyasa flartlar›na göre çal›fl›labilecek en uygun makina. Yedek parça problemi hiç yaflam›yorsunuz. Hemen bulunabilen ve uygun fiyata sahip olunabilen özelli¤e
sahip. Yedek parçadan dolay› 15 günü geçen
m a k i na yatma olay› yaflanmam›flt›r” diyor.
Yusuf Akgün ise bu uygun fiyat› oluflturan nedenleri teknik bir bak›fl aç›s›yla ortaya koyuyor: “Üretici firmalara bakt›¤›n›zda hidrolik veya makina içindeki di¤er kompanentler dünya
m a k i na pazar›n›n önde gelen markalar›ndan
olufluyor. Hiçbir makinan›n tamam› kendi üretimi de¤ildir. Üretici firmalardan parçalar temin edilip makina dizayn edilir. Önemli olan
makinada motor ve hidroliktir. Hidrolikte
önemli olan ise bütün sistemi etkileyen Kapo
Sistem denen elektronik sistemle destekleniyor olmas›d›r. Hangi markaya bakarsan›z bak›n Hyundai haricindekiler Kapo Sistem kurulumlar› d›flar›dan tafleron firmalara yapt›r›yor.
Hyundai’de ise bu sistem kendi bünyesinde
oldu¤undan fiyat› olumlu yönde etkiliyor. Bizde CPU denen ana kart 1500-2000 YTL iken
di¤er markalarda 8 0 0 0 - 10000 YTL’ye kadar
ç›kabiliyor. Makinam›z ile di¤er makinlar›n fiyat fark› elektronik düzen kurulumu ve Hyundai’nin dünya pazar›nda demir-çelik devi oluflundan kaynaklan›yor. ”
Marka Hyundai ise tamamd›r
‹fl makinas›n›n, Hyundai’nin kendi ürün yelpazesinde ufak bir yer kaplad›¤›n›, çok köklü
ve çok büyük bir firma oldu¤unu söylüyor Akgün. “Hyundai markas›na oluflan güvenden
dolay› ifllevsel özelliklerini bilmeden ifl makinas› talep edenler dahi oluyor. Makinan›n
elektronik sistemi ve demir-çeli¤i kendi üretimi olunca ortaya bariz bir fiyat fark› ç›k›yor.
Maliyetler düflük oldu¤undan fiyat da ucuzluyor. Bizler elektronikçi olarak Hyundai ‹fl Makinlar›’n›n Kapo Sistemi’ne çok güveniyoruz.
Bunu müflteriye lanse edebilmek için h epim ize büyük görevler düflüyor.”
Yo¤unlu¤a göre yedek parça
Tüm ürün gruplar›n›n yedek parçalar›n› yedek
parça depolar›nda bulundurman›n olanaks›z
oldu¤unu, buna karfl›l›k bölgede en çok tercih edilen lastikli 200W7, paletli 2 1 0 L C - 7 ve
290LC-7 serisinin yedek parçalar›nda yo¤unlaflt›klar›n› belirtiyor Murat Belge. Forklift grubunun yedek parçalar›nda ise ürün çeflitlili¤inin fazla oluflundan zaman zaman s›k›nt› yaflanabildi¤ini belirtiyor.
Uflak ve Afyon haricinde tüm Ege Bölgesi’nin ar›za ve bak›mlar›ndan sorumlu olan
Bornova 93’de toplam 17 kifli çal›fl›yor. Müdürler Murat Belge ve Yusuf Akgün’de tulumlar› giyip bizzat ustalarla beraber makinalar›n alt›ndan girip üstünden ç›k›yorlar. Üç
tane ustalar› var. Emektar ustalar uzun y›llardan beri ayr›lmam›fllar yanlar›ndan. UstaHMFV‹ZYON N‹SAN-HAZ‹RAN 2006
> 19
‹Ç‹M‹ZDEN B‹R‹
HMF ‹zmir Bölge Müdürü
Tarkan Yorulmaz,
soyad›ndan ald›¤› güçle
HMF’nin ‹zmir’deki
organizasyonunu kurarak
zorlu bir süreci baflar›yla
tamamlam›fl. Tarkan
Yorulmaz; “Zorluklar
insan› güçlü k›lar” diyor.
“‹nsan çal›flt›¤› yerde mutluysa
evine de mutlu gider”
Kendinizi tan›t›r m›s›n›z?
19 Mart 1971 de K›r›kkale’de do¤dum. Babam Albay emeklisi, annem ev han›m› ve iki
yafl büyük a¤abeyim var. Asker çocu¤u oldu¤umdan Türkiye’nin birçok yerinde bulunduk.
‹lkokulu Kars-Sar›kam›fl-Ma r e fl a l Fevzi Ç a kmak ‹lkokulu’nda, ortaokulu Samsun ‹lkad›m
‹lkokulu’nda, liseyi de Ankara Atatürk Lisesi’nde bitirdim. 1988 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisli¤i Bölümü’nü
kazand›m. O zamanlarda ailem ‹stanbul’a
tafl›nd›¤› için okulun özel yurdunda befl y›l
kald›m. 1994 y›l›nda mezun olduktan sonra
yedek subay olarak askerlik görevimi
fi›rnak’da tamamlad›m. Çukurova Hold i n g ’de sat›fl temsilcisi olarak çal›flmaya
bafllad›m. Üç y›l burada hizmet verdikten
sonra; S‹ F Otomotiv A.fi.’de çal›flma hayat›ma devam ettim. 2004 y›l›nda sat›fl müdürlü¤ü görevine getirildim. Ayn› y›lda sektörün
h›zla geliflmesiyle, grup bünyesinde bulunan
HMF Makina ve Servis’e transfer olarak bölge müdürü oldum.
Sorumluluk alanlar›n › z neler?
fiu andaki pozisyonum Ege Bölgesi’nde bulunan toplam yedi ilde sat›fl organizasyonu
kurup, sat›fllar› belirtilen hedefler do¤rultusunda yapmak. ‹lk bir y›l›m›z gerçekten zorluklarla geçti; bölge müdürlü¤ü kurmak, yeni elemanlar al›p onlar› yetifltirmek, HMF’nin
iletiflim bilgilerini sektöre yaymak 1,5 y›l›m›z› ald›. Bununla birlikte servis a¤›m›z› kuv20 <
vetlendirmek için yeni servislerle görüflüp
kurumsal standartlar›m›z› onlara anlatmam›z da belirli bir enerji ve zaman gerektirdi.
Ama hayatta zor olan fleyleri baflarmak her
zaman insan› güçlü k›lm›flt›r. Ancak bu kadar zahmetli yollardan sonra sistemimizi
o t u rtup, bu sistemin çal›flt›¤›n› görmek gerçekten büyük bir keyif veriyor. Kolayl›klar›
nedir diye sorarsan›z: Sektörde dürüst ve
çal›flkansan›z, referanslar›n›z iyiyse baflaramayaca¤›n›z ve kabul ettiremeyece¤iniz hiçbir fley yoktur.
HMF’nin sizce en güçlü alanlar› neler?
Satt›¤›n›z ürün iyi olduktan sonra geriye flirketinizin iç yap›s›n›n ne derece kuvvetli oldu¤u k a l › y o r. HMF’nin en güçlü yan› insan iliflkilerinin dürüst ve kuvvetli olmas›d›r. fiirket
bünyesinde tabandan tavana kadar her çal›flan› birbirine karfl› dürüst olan ve sadece ifllerini yapmay›p, iletiflimlerini de kuvvetlendiren arkadafllar›m›z var. Bunun yaratt›¤› pozitif enerjiyi düflünebiliyor musunuz? ‹nsan çal›flmaktan nas›l zevk almaz? HMF’de çal›flmadan önce ifl hayat›n›n hep k›ran k›rana oldu¤unu düflünürdüm; ama insan çal›flt›¤›
yerde mutluysa evine de mutlu gidiyor. Efline, çocu¤una, tan›d›¤› herkese mutluluk
enerjisi da¤›t›yor. ‹nsan daha ne isteyebilir
ki...
Hobileriniz, ilgi alanlar›n›z neler?
Kitap okumay› severim. En çok zevk ald›¤›m
fley seyretti¤im filmleri tekrar seyretmek. ‹lk
izlemede kaç›rd›¤›m detaylar› yakalamay›
seviyorum. Her hafta hal› saha maçlar›m›z
oluyor. Stres atman›n en güzel yollar›ndan
birisi tak›m sporlar› yapmak.
Ailenizle birlikte neler yapmaktan
hofllan›yorsunuz?
Yaklafl›k sekiz y›ld›r evliyim, eflim ev han›m›
ve alt› yafl›nda bir o¤lum var. Haftada en az
iki kez ailece tenis oynar›z. Eflim ve ben o¤luma karfl› hep arkadafl gibi davranmaya çal›fl›r›z. Ona verebilece¤imiz en büyük fley, aile kültürümüz oldu¤undan; yak›nlar›m›zla bol
bol vakit geçirmeye çal›fl›yoruz. fiu s›ralar o¤lumla bilgisayar oynamak son derece zevkli,
yafl› küçük ama flimdiden beni yenebiliyor.
Keflkeleriniz var m›?
Keflkelerim pek yoktur. ‹stediklerimi hayat›m›n bundan sonraki anlar›na yayar›m. Hayat›n her an›ndan zevk almay› ö¤renmeye çal›fl›yorum. Umar›m bunda baflar›l› olurum.
Kendinizde en çok neyi sever,
en çok neye k›zars›n›z?
Dürüst, sab›rl›, sonuç ve çözüm odakl› bir
yap›m var. Dinlemesini bilirim ve paylafl›mc›y›m. Ço¤unlukla güler yüzlüyüm, espri yapmak hofluma gider. ‹nsanlar› güldürdü¤ünüz
anlar en güzel paylafl›m anlar›d›r bence. Yalan ve yüksek sesle yap›lan tart›flmalara hiç
tahammülüm olmaz.
ÜRÜNLER‹M‹Z
Hyundai’den bir yenilik daha
HL780-7A
Dünya devi Hyundai’nin son yenili¤i 7 serisi yükleyicilerde HL780-3A’n›n
yerini alan HL780-7A modeli. Yeni ürün ilk defa Nisan 2006’da Paris
Intermat Fuar›’nda Avrupa müflterisinin be¤enisine sunuldu.
HL780-7A’n›n turbo flarjl› Cummins motoru
11 litre 6 silindir, 335 beygir, QSM11-C ile
güçlendirilmifl olup düflük ses seviyesi ile
Tier IIIA standartlar›n› sa¤l›yor. Yak›t tasarrufu ön planda tutularak 2000rpm’deki motor h›z›ndaki yak›t tüketimi düflürülüyor.
Yeni Hyundai yükleyici HL780-7A’n›n özellikleri aras›nda operatör konforu da ön planda
tutuluyor. Joystick kontrollü kumanda sistemi, gelifltirilmifl fren pedal›, ›slak tip fren
sistemi ve güçlü yol kontrolü sa¤lan›yor.
Standart lastik ölçüsü 29.5R25. Kabin içi
monitöre ilave edilmifl bilgisayar sistemi ile
hidrolik ve di¤er fonksiyonlar›n tamam›nda
ar›za teflhisi kabin içinde operatör taraf›ndan yap›labiliyor.
Servis müdahalesi için uygun donan›m ve
ekipmanlar gelifltirilmesiyle servise de operatör konforu kadar önem verildi¤i görülüyor. Radyatör bak›mlar›nda ve so¤utmalarda fan geriye çevrilerek bak›m yapma kolayl›¤› sa¤lan›yor.
5,1 m3 a¤›r hizmet tipi kova kapasitesine
sahip olan HL780-7A tafl ocaklar› ve a¤›r
inflaatlarda kolay kullan›m sa¤layan yeni
ürün 3,4m yükleme yüksekli¤inde ve 80
ton kapasite üzerindeki kamyonlara yükleme yapabiliyor.
Hyundai’nin 10 tondan 30 tona uzanan 6
farkl› yükleyici serisinde XTD (uzat›lm›fl
bom) ve TM (yükleri paralel kald›rma) teknolojisi bulunuyor. Bu teknolojiler daha kuvvetli ve seri çal›flmay› sa¤l›yor.
HMFV‹ZYON N‹SAN-HAZ‹RAN 2006
> 21
‹NSAN KAYNAKLARI
Rahatl›¤›n s›n›rlar› içine s›k›flmay›n
Her birimizin kendimize özgü rahatl›k s›n›rlar›m›z, d›fl›na ç›kt›¤›m›zda kendimizi rahats›z
hissedece¤imiz alanlar›m›z vard›r. Sizin kiflisel rahatl›k alan›n›z iflinizde, yaflam›n›zda
ve yaflad›klar›n›zda kendinizi rahat hissetti¤iniz yerdir. O alan içinde risk olas›l›¤› ya da
kayg› bulunmaz. Baz›lar› bunun kifliyi son
derece s›n›rlad›¤›n› ileri sürerler. Siz yerinizde sayarken yaflam yan› bafl›n›zdan akar gider. E¤er yeni fleyler denemiyor, yeni fleyler
ö¤renmiyor ve geliflmiyorsan›z; siz, ifliniz ya
da göreviniz bir gün gelecek küfleneceksiniz. Bunun için, kiflisel ve mesleki geliflimi
yaflam boyu sürecek bir al›flkanl›k haline
getirmelisiniz.
Ço¤umuzun evindeki ›s›tma sisteminde ›s›y›
ayarlayan bir termostat bulunur. Is› çok yükseldi¤inde termostat devreye girerek, s›cakl›¤› kabul edilebilir bir düzeye indirir. Is›, içeridekileri rahats›z edecek kadar düfltü¤ünde
de yine devreye girerek ortam›n yeterli s›cakl›¤a ulaflmas›n› sa¤lar. Rahatl›k alan›m›zda da ortam ne çok s›cakt›r ne de çok
so¤uk; tam istedi¤imiz gibidir.
Vücudumuzda da kayg›, korku ve huzursuzluk düzeylerimizi ayarlayan do¤al birer "termostat" vard›r. Bilgi, beceri, al›flkanl›k ve tav›rlar›m›zda normal s›n›rlar›m›z›n d›fl›na ad›m
atmaya kalk›flt›¤›m›zda, rahats›z edici duygular gelip yakam›za yap›fl›r, kayg›lan›r›z. ‹nsan›n bu durumdaki do¤al e¤ilimi geri çekilmektir. Bu olumsuz duygulardan kaç›nma iste¤ine boyun e¤di¤imizde, rahatl›k s›n›rlar›m›z içine s›k›fl›p kalman›n öldürücü olabilece¤ini de
düflünmemiz gerekir. fiu yüksek tempolu, rekabetçi dünyada rehavete kap›l›p oturmak
kariyerinizi bitirebilir; kiflisel ve mesleki gelifliminizi ciddi ölçüde s›n›rlayabilir.
“Peki rahatl›¤›n s›n›rlar› d›fl›na nas›l ç›kacaks›n›z?” Baz› basit fleyler deneyebilirsiniz: Evinize her günkünden farkl› bir yoldan
dönün. Birgün de farkl› bir marketten al›flverifl yap›n, restorana gitti¤inizde daha önce
hiç tatmad›¤›n›z bir yeme¤i ›smarlay›n; yata¤›n öbür taraf›nda uyuyun.
Yeni fleyler denemek için çaba gösterin.
Adrenalin düzeyinizin yükseldi¤ini hissetme
zevkini kendinize tan›y›n. B›rak›n kayg› içinizi kemirsin. Kalp at›fllar›n›z›n, solu¤unuzun
h›zland›¤›n› hissedin. Adrenalin, ›l›ml› ölçülerde salg›land›¤›nda daha atak, daha yarat›c›, daha h›zl› olman›z› sa¤layacak do¤al bir
22 <
ilaçt›r. Yeni bir fley denemekten kaynaklanan heyecan ve keyif duygusunu o yarat›r.
Bu arada, korku ve gerginlik yaflayabilece¤inizi de unutmay›n. Bir parça gerginlik yararl›d›r. Fazlas› zarar verir. Bir parça gerginlik
enerjinizi art›r›r. Fazlas› ac› verir ve yaflam
enerjinizi tüketebilir.
“Kendinize rahatl›k s›n›rlar›n›z›n d›fl›na ç›kman›n verece¤i gerginlik duygusunu yaflatmay› neden istemelisiniz?” Çünkü baflka
türlü geliflemezsiniz. Nas›l kaslar›n›z› normalin üzerinde çal›flt›rarak güçlendirebiliyorsan›z, al›flkanl›klar›n›z›n ve rutin düzeninizin
d›fl›na ç›kt›¤›n›zda da siz daha güçlü olursunuz. Yeni fleyler denedikçe güveniniz artar.
Kendinizi güçlü ve iyi hissedersiniz. Yeni fikirleri uygulayabildi¤inizi görüp kendinize güveniniz artt›¤›nda, yeni denemeler yapma iste¤i de duyars›n›z.
“Peki nerede durmal›?” Tabii ki risk yönetimi konusunda gerçekçi olmal›s›n›z. Baflar›l›
insanlar›n ço¤u, risk alman›n olas› sonuçlar›n› düflünüp hesaplar. Sonra da her biri ile
nas›l bafla ç›kacaklar› konusunda haz›rl›k
yaparlar. Risk al›rlar ama bunu cahil cesareti ile yapmazlar.
“Kiflisel ve mesleki gelifliminize katk›da
bulunabilecek daha üst düzey faaliyetler
neler olabilir?” Size flöyle bir önerim var:
Yirmi maddelik bir liste yap›n. Bu listedeki
ifller, baflard›¤›n›zda daha iyi bir insan olman›z› sa¤layacak türden olsun.
Örne¤in, bir konuflma yap›n, bir makale yaz›n ve yay›nlat›n, bir egzersiz program›na
bafllay›n, her gün meditasyon yap›n, bir s›n›fa ders verin, evsiz bir insan›n karn›n› doyurun, gönüllü çal›flmalara kat›l›n, bir da¤a t›rman›n, yeni bir müzik enstrüman› çalmay›
ö¤renin, dans kurslar›na yaz›l›n, size önerilen daha üst düzey ama daha zorlu görevi
kabul edin.
Sonra listenizden sonraki doksan gün içinde yapaca¤›n›z bir ya da iki ifl seçin. Bunlar
için bir zamanlama plan› ç›kar›n ve uygulamaya bafllay›n. Kendinizi rahatl›k s›n›rlar›n›z
içine hapsetmeyin.
Kiflisel ve mesleki geliflimi yaflam boyu sürdürece¤iniz bir al›flkanl›k haline getirin.
*Bu makale Gary Lockwood taraf›ndan kaleme
al›nm›flt›r. Lockwood, profesyonel dan›flmand›r.
Personal Excellence, Ocak 2001.
Bölge Müdürlükleri ve Bayilerimiz
HMF Makina ve Servis
San. ve Tic. A.fi.
Genel Müdürlük
Ankara Devlet Yolu Berberbostan
Mevkii No: 12 34870
So¤anl›k-Kartal/‹STANBUL
Tel : (0216) 488 80 00
Faks : (0216) 488 91 91
HMF ‹stanbul Avrupa Yakas›
Bölge Müdürlü¤ü
Ankara Devlet Yolu Berberbostan
Mevkii No: 12 34870
So¤anl›k-Kartal/‹STANBUL
Tel : (0216) 488 80 00
Faks : (0216) 488 91 91
HMF Ankara Bölge Müdürlü¤ü
Çetin Emeç Bulvar› 6. Cad.
75/15 Dikmen/ANKARA
Tel : (0312) 472 71 61
Faks : (0312) 472 91 61
HMF ‹zmir Bölge Müdürlü¤ü
Egemenlik Mah. 108. Sok.
No: 8 Ifl›kkent/‹ZM‹R
Tel : (0232) 436 51 80
Faks : (0232) 436 51 85
Adana Bayisi
Teknik Makina ‹nflaat San.
ve Tic. Ltd. fiti.
Yefliloba Mah. Metal Sanayi Sitesi
1 Nolu Çarfl› 13. Sok. No: 22/24
Seyhan/ADANA
Tel : (0322) 428 09 88
428 09 98
428 07 37
Faks : (0322) 428 07 47
HMF Ankara Alt Bayisi
HMSESA
689. Sok. No: 85 ‹vedik Org. San.
Bölgesi Ostim/ANKARA
Tel : (0312) 395 56 81/82/83
Faks : (0312) 395 58 80
HMF Ankara Alt Bayisi/Trabzon
Birlik Makina Hafriyat Nakliyat ve
Tic. Ltd. fiti.
Pelitli Beldesi Rize Cad. 194/B
Havaalan›/TRABZON
Tel : (0462) 334 37 43
Faks : (0462) 334 07 55
Antalya Bayisi
Hüseyin Turan Önal ‹fl Makinalar›
Ltd. fiti.
Yeflilbahçe Mah. Savafl Cad. Bar›fl
Apt. K: 1 D: 4 ANTALYA
Tel : (0242) 316 75 29
Faks : (0242) 316 75 30
HMF ‹stanbul Alt Bayisi
Rem Makina
fiehit Ahmet Sok. Mecidiyeköy ‹fl
Merkezi. No: 4 K: 8 D.96-100-101
Mecidiyeköy/‹STANBUL
Tel : (0212) 275 24 90
Faks : (0212) 275 24 96
Bursa Bayisi
Prokar Makina A.fi.
Bar›fl Mah. ‹kbal Sok. Atalay 10
Sitesi No: 13 D: 11 Nilüfer/B U R S A
Tel : (0224) 453 14 54
Faks : (0224) 453 10 66
Kayseri Forklift Bayisi
Zen Makina
Ambar Mevkii
Osman Kavuncu Cad.
No: 503 Melikgazi/KAYSER‹
Tel : (0352) 326 43 46
Faks : (0352) 326 61 91
Diyarbak›r Bayisi
Nett Makina A.fi.
D‹YARBAKIR Merkez
Elaz›¤ Karayolu 5. km D‹YARBAKIR
Tel : (0412) 339 05 50
Faks : (0412) 339 06 73
K›br›s Bayisi
Oved Ltd.
Tanzimat Sok. No: 5
Hisarüstü-Lefkofle/KKTC
Tel : (0392) 229 10 53
Faks : (0392) 229 10 51
‹stanbul Bayisi/Anadolu Yakas›
Gürtay Makina Ltd. fiti.
‹ncirlibostan Mah. Yeniyol S ok.
Etap ‹fl Merkezi No: 22 D Blok
D: 2-3 80010 Ac›badem/ ‹STANBUL
Tel : (0216) 428 90 40
Faks : (0216) 428 90 46
Servislerimiz
B.‹.M Forklift
Beflevler Küçük San. Sit. 10. Blok
No: 4 Nilüfer/BURSA
Tel
: (0224) 441 21 99
Faks : (0224) 441 13 99
Eralp Otomotiv
Beflevler Küçük Sanayi Sitesi 6. Blok
No: 20 BURSA
Tel
: (0224) 441 79 80
Faks : (0224) 441 79 82
HMÇ Forklift
Teksan San. Sit. E3 Blok N/3
ESK‹fiEH‹R
Tel
: (0222) 228 11 71
Faks : (0222) 228 11 71
Özgür Makina
Sanayi Keresteciler Sitesi No:13
ERZURUM
Tel
: (0442) 242 70 97
Faks : (0442) 242 06 80
Birlik Makina
Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Mah.
No: 190 TRABZON
Tel
: (0462) 334 37 43
Faks : (0462) 334 07 55
Gap ‹fl Makinalar›
Küslet G Blok 61 Nolu Cad.
No: 2 GAZ‹ANTEP
Tel
: (0342) 235 21 00
Faks : (0342) 235 30 44
HMSESA
689. Sok. No: 85 ‹vedik Org. San.
Bölg. Ostim/ANKARA
Tel
: (0312) 395 56 81/82/83
Faks : (0312) 395 58 80
Raf ‹stif
Mimar Sinan Cad. Veli Baba San.
Sit. C-1 Blok No:1
Pendik/‹STANBUL
Tel
: (0216) 583 04 07
Faks : (0216) 583 04 10
Bornova 93
Egemenlik Mah. 108 Sok. No:8
Ifl›kkent/‹ZM‹R
Tel
: (0232) 436 61 61
Faks : (0232) 436 61 01
Görüfl Makina
Ayaza¤a Köy Yolu No: 1 Maslak
‹STANBUL
Tel
: (0212) 285 20 78-79
Faks : (0212) 285 91 63
Kartal Forklift
Gül Sanayi Sitesi G Blok No:1
ISPARTA
Tel
: (0246) 224 13 43
Faks : (0246) 224 13 44
Egemen Forklift
Org. San. Bölgesi. Demirciler Sit. E2
Blok No: 421
‹kitelli/‹STANBUL
Tel
: (0212) 671 13 22-23
Faks : (0212) 671 13 24
Güç Servis
Akdeniz San. Sit. 5023 Sok.
No: 40 ANTALYA
Tel
: (02 4 2) 221 61 37
Faks : (0242) 221 23 69
Keskin Makina
Yeni San. Bölg. fieker K›sm›
21. Sok. KAYSER‹
Tel
: (0352) 331 70 78
Faks : (0352) 331 70 68
Gürtay Makina
‹ncirlibostan Mh. Etap ‹fl Merkezi
Mertflel Forklift
Sümer Mah. 3. San.Sit. 25. Sok.
No: 15 DEN‹ZL‹
Tel
: (0258) 268 05 98
Faks : (0258) 251 03 05
Elce Makina
Karatay San. Beykent Sok.
No: 9/11 KONYA
Tel
: (0332) 2332404
Faks : (0332) 233 24 03
D Blok Yeniyol Sok. No: 22 D: 2/3
Ac›badem/‹STANBUL
Tel
: (216) 428 90 40
Faks : (216) 428 90 46
Güven ‹fl Makinalar›
19 May›s San. Sit. 74. Sok.
No: 33 SAMSUN
Tel
: (0362) 266 59 17
Faks : (0362) 266 59 18
Sistem Makina
2. Küçük San Sit. 10. Ada 4.Blok
No: 5 AFYONKARAH‹SAR
Tel
: (0272) 223 15 28
Faks : (0272) 223 15 28
Standart Makina
Yeni Sanayi Sitesi M/6 Blok No:8
Tekirda¤/ÇORLU
Tel
: (0282) 673 51 88
Faks : (0282) 673 48 69
Nett Otomotiv
Elaz›¤ Karayolu 12. km Alt›nda¤
Tesisleri Yan›/D‹YARBAKIR
Tel
: (0412) 339 06 70-71-72
Faks : (0412) 339 06 73
Teknik Makina
Yefliloba Mah. Metal San.
Sit. 1 Nolu Çarfl› 13. Sok.
22/24 ADANA
Tel
: (03 2 2) 429 54 92
Faks : (03 2 2) 428 09 65
HMFV‹ZYON N‹SAN-HAZ‹RAN 2006
> 23

Benzer belgeler