MARKA, Türkiye`de - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Yorumlar

Transkript

MARKA, Türkiye`de - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
3
4
Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli,
daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.
M. Kemal ATATÜRK
3
4
Bireylerin ve kurumların oluşturduğu sinerji
Türkiye’nin gücüne güç katacaktır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
5
6
Başarılarımızın tamamı aslında milletimizin başarılarıdır.
R. Tayyip ERDOĞAN
BAŞBAKAN
7
YÖNETİM KURULU
8
Esengül C‹VELEK
Yönetim Kurulu Başkan›
Yalova Valisi
İbrahim ÖZÇİMEN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bolu Valisi
Ercan TOPACA
Yönetim Kurulu Üyesi
Kocaeli Valisi
Mustafa BÜYÜK
Yönetim Kurulu Üyesi
Sakarya Valisi
Vasip ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi
Düzce Valisi
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı
Zeki TOÇOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Sakarya Büyükşehir
Belediye Başkanı
İsmail BAYRAM
Yönetim Kurulu Üyesi
Düzce Belediye Başkanı
Alaaddin YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
Bolu Belediye Başkanı
Yakup Bilgin KOÇAL
Yönetim Kurulu Üyesi
Yalova Belediye Başkanı
Fahim KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Kocaeli
İl Genel Meclisi Başkanı
Oktay YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi
Sakarya
İl Genel Meclisi Başkanı
Muzaffer BÜLBÜL
Yönetim Kurulu Üyesi
Düzce
İl Genel Meclisi Başkanı
Mücahit KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Bolu
İl Genel Meclisi Başkanı
Atalay BEŞTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Yalova
İl Genel Meclisi Başkanı
Ayhan ZEYTİNOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Kocaeli Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut KÖSEMUSUL
Yönetim Kurulu Üyesi
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Metin BÜYÜK
Yönetim Kurulu Üyesi
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin SEMERCİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Celalettin ÖZEL
Yönetim Kurulu Üyesi
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
9
YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU
2009 yılı Temmuz ayında Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetlerine başlayan ve sürekli artan bir ivmeyle yerel potansiyelin
hareketine hareket katan T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2011 yılı sonu itibariyle sahip olduğu etkin Yönetim Kurulu,
aktif Kalkınma Kurulu ve konusunda uzman teknik kapasitesi yüksek personeliyle pek çok alanda ilk ve tek olmayı başararak Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan Doğu Marmara Bölgesi’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına
yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir.
Kurumsal gelişim ve yönetim çalışmalarına büyük önem veren MARKA, yönetim ve kurumsallaşma sürecini sistematize
etmek ve bu süreci uluslararası kabul görmüş bir model ile uygulamak amacıyla 2010 yılı Aralık ayında Türkiye’de “Ulusal
Kalite Hareketi” ne katılan ilk ve tek kalkınma ajansı olmuş ve EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulamaya başlamıştır.
MARKA, EFQM Mükemmellik Modeli’ne ilişkin 2011 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde modelin mükemmellik aşamalarından birini başarıyla uyguladığını kanıtlayarak “Mükemmellikte Kararlılık” belgesini almaya hak kazanmış
ve sürecin sonunda alınacak olan “Mükemmellik” belgesi için kararlılığını ortaya koymuştur.
2010 yılı içerisinde T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülerek 3194 sayılı imar kanununu kapsamında yürürlüğe giren ve otoritelerce örnek bir plan olarak nitelendirilen Doğu Marmara Bölge Planı Ajans tarafından hazırlanmış ve
Ajans’ın faaliyetleri ile Bölge kalkınmasına altlık teşkil edecek şekilde yürürlüğe girmiştir. Planın yürürlüğe girmesine paralel
olarak 2011 yılında, plandan girdi bulan otomotiv, bilişim, süs bitkiciliği, lojistik, turizm, tarım gibi pek çok bölgesel öncelikli sektöre ve Dilovası, Karasu, Sapanca Havzası, Düzce ve İpek Yolu Turizm Koridoru gibi mekânlara yönelik araştırma
ve planlama çalışmaları yürütülmüştür.
MARKA 2011 yılı boyunca bölgesel kalkınmayı gerçekleştirme noktasında elinde bulundurduğu Mali ve Teknik Destek
araçlarını Doğu Marmara Bölgesi’nin ihtiyaçları dâhilinde başarıyla kullanmaya devam etmiştir. MARKA tarafından 2011 yılında; üç mali destek, iki teknik destek ve iki doğrudan faaliyet desteği süreci başlatılmıştır. Bunlardan bir doğrudan faaliyet
desteği programı ile bir teknik destek programı 2012 yılına ait programlar olup nakit akışının etkin ve verimli yönetilmesine
yönelik olarak 19 Aralık 2011 tarihinde beş ilde düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile ilan edilmişlerdir.
Kalkınma Ajansları arasında 2011 yılı mali destek programlarını yürütmeye başlayan ilk Ajans olan MARKA, 2010 yılında başlattığı 15.000.000 TL bütçeli Kobileri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı’nın ardından 2011 yılında
10
da aynı başlıklı 7.000.000 TL bütçeli Program ile biri beş, diğeri dört milyon olmak üzere toplam 9.000.000 TL bütçeli ArGe ve Yenilikçilik Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Bu çağrılar kapsamında toplam 312 proje başvurusu Türkiye’de
ilk kez internet ortamı üzerinden kabul edilmiştir. Ayrıca, 2010 yılı içerisinde ilan edilen teknik destek programı, 2011 yılının ilk yarısında yeniden ilan edilmiş ve başvuru yapan 222 projeden 96’sı destek almaya hak kazanmıştır. Bunun dışında,
2011 yılında ilk kez ilan edilen 2.431.343 TL bütçeli Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında başvuru yapan 128
kurum/kuruluş projesinden 43’ü destek almaya hak kazanmıştır.
Desteklenen projelerin etkili, başarılı ve kaynakları etkin kullanır şekilde hayata geçirilmesi amacıyla; tedarik, ihale,
denetleme gibi konularda da yararlanıcılara azami destek sağlanmıştır. Gerektiğinde revize edilen başarılı projelerin bütçelerindeki düşüşler bunun kanıtı olmuştur. Bilgi teknolojilerini yoğun şekilde kullanan MARKA, proje desteklemenin yanı
sıra bölgedeki iş süreçlerinin geliştirilmesine de katkı sağlamıştır.
Kalkınma sürecinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliklerinin geliştirilmesi yoluyla güç birliğine ulaşılacağına duyulan inançla kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak ve
yönetişimi etkili olarak tesis etmek amacıyla MARKA tarafından 2011 yılında 10 işbirliği ağı oluşumuna gidilmiştir. İşbirliği
ağları altında; eğitim programları, yarışmalar, seminerler, çalıştaylar, toplantılar düzenlenerek birçok yararlı proje hayata
geçirilmiştir. Aynı zamanda MARKA, Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası niteliğe haiz kuruluşlarla sıkı işbirlikleri geliştirmiş, işbirliği protokolleri düzenlemiş, AB 7. Çerçeve Projesinde yer alan ve projesi kabul edilen ilk kalkınma ajansı olma
başarısı göstermiştir. Bunun yanında, MARKA’nın hazırladığı birçok proje AB kurumlarınca kabul edilerek fonlanmaya hak
kazanmıştır. Bu işbirliği ağları ve faaliyetleri önümüzdeki dönemde daha da çeşitlendirilecektir.
2011 yılında MARKA, uluslararası arenada kabul gören ekonomik teori kitaplarının bölgede dağıtımından dış ticaret
eğitimlerine, proje döngüsü yönetiminin benimsetilmesinden girişimcilik eğitimlerine ekonomik kalkınmanın sosyal ayaklarına ilişkin de birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. İlerleyen dönemlerde sosyal içerikli faaliyetlere devam edecek olan Ajans,
teknik destekler ve sosyolojik araştırmalar kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle Doğu Marmara Bölgesi’nin sosyal kalkınmasına katkı sağlamıştır.
MARKA, Doğu Marmara Bölgesi’nin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı için de azami çaba göstererek 2011 yılında çok
sayıda organizasyon düzenlemiş, organizasyona katılım göstermiş ve tanıtım materyalleri hazırlamıştır.
Ajansın faaliyet gösterdiği her ilde bulunan Yatırım Destek Ofisleri, kurulduğu günden bugüne pek çok büyük ve orta
ölçekli yatırımın bölgeye kazandırılmasında önemli rol oynamış ve illerindeki kurumlara azami desteği sağlamışlardır. Ayrıca, bölgenin barındırdığı girişimcilere bilgilendirici ve yönlendirici olarak katkı sağlamış, bölgede faaliyet gösteren KOBİ’lere gerek mali gerekse de kurumsal kapasitelerini arttırıcı nitelikte destek vermiştir.
2011 yılında da diğer kalkınma ajanslarına örnek olacak şekilde faaliyetlerini gerçekleştiren MARKA, bundan sonraki
süreçte de Doğu Marmara Bölgesi’nin kalkınmasına ilişkin faaliyetlerine hızla devam edecektir.
Esengül CİVELEK
Yalova Valisi
Ajans Yönetim Kurulu Başkanı
11
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU
Kalkınma Kurulu Başkanlık Divanı
12
Halit UÇAR
Kalkınma Kurulu Başkanı
Gebze Sanayici ve
İşadamları Derneği Başkanı
Yıldız BEZEK
Kalkınma Kurulu Başkan Vekili
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkan Yardımcısı
Eyüp ÇAKIR
Katip Üye
Düzce Sanayici ve
İşadamları Derneği Başkanı
Mustafa ERDOĞAN
Katip Üye
Bolu Sanayici ve
İşadamları Derneği Başkanı
T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU
Kalkınma Kurulu Üyeleri (Toplam 100 üye)
BOLU İLİ
KALKINMA KURULU ÜYELERİ
TEMSİLCİNİN
ADI SOYADI
TEMSİLCİNİN
ÜNVANI
Bolu İl Özel İdaresi
Oktay GÜNEŞ
Genel Sekreter V.
Bolu Belediyesi
İsmail YAMANTÜRK
Başkan Yardımcısı
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Uğur YETKİN
Müdür
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Hasan KAPLAN
Müdür
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
Sezgin AKAY
Müdür Vekili
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç Dr. S. Selim EREN
Öğretim Görevlisi
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası
Atilla ÇELİKPENÇE
Başkan Yardımcısı
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası
Mustafa ALLAR
Yönetim Kurulu Başkanı
Bolu Ziraat Odası
Fikret ÖZEN
Meclis Başkanı
Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Tahir GAYRET
Birlik Başkanı
Bolu Organize Sanayi Bölgesi
Mustafa GÜLEN
Bölge Müdürü
İzzet Baysal Vakfı Bolu Temsilciliği
Mehmet Şerafettin ERBAYRAM Vakıf Sekreteri
Bolu Sanayici ve İşadamları Derneği
Mustafa ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Batı Karadeniz Otelciler Birliği
Ali TERZİBAŞOĞLU
Başkan Vekili
DÜZCE İLİ
KALKINMA KURULU ÜYELERİ
TEMSİLCİNİN
ADI SOYADI
TEMSİLCİNİN
ÜNVANI
Düzce İl Özel İdaresi
Kenan ÜSTÜNEL
Genel Sekreter
Düzce Belediyesi
Bayram BAYRAKTAR
Başkan Yardımcısı
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Zülfü KAYA
Müdür
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Özcan BUDAK
Müdür
Akçakoca Belediyesi
Fikret ALBAYRAK
Başkan
Düzce Üniversitesi
Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA
ŞERİFOĞLU
Rektör
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
Bahri BAKAN
Y. Kurulu Başkan Vekili
Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası
Mustafa VURAL
Yönetim Kurulu Başkanı
Düzce Ziraat Odası
Ramazan ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı
Düzce Ticaret Borsası
Nurettin KARSLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Mustafa KAYIKÇI
Yönetim Kurulu Başkanı
Cumayeri Belediyesi
Yakup KELEŞ
Belediye Başkanı
Düzce Organize Sanayi Bölgesi
Aylin ÖZDEMİR
Bölge Müdürü
Düzce Sanayici ve İşadamları Derneği
Eyüp ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı
Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı
Veysel ÇAKAR
Yönetim Kurulu Üyesi
13
KOCAELİ İLİ
KALKINMA KURULU ÜYELERİ
TEMSİLCİNİN
ADI SOYADI
TEMSİLCİNİN
ÜNVANI
Kocaeli İl Özel İdaresi
Burhan ERES
Genel Sekreter V.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Tahir BÜYÜKAKIN
Genel Sekreter Yardımcısı
Kocaeli Üniversitesi
Arif DEMİR
Rektör Yardımcısı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Doç. Dr. Halit YANIKKAYA
Öğretim Üyesi
Derince Kaymakamlığı
Cengiz CANTÜRK
Kaymakam
İl Planlama ve Koord. Müdürlüğü
Nevzat GÖÇER
Müdür
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü
İhsan ERTUĞRUL
Müdür
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
Mustafa YILMAZ
Müdür
Dilovası Belediye Başkanlığı
Cemil YAMAN
Belediye Başkanı
Gebze Belediye Başkanlığı
Adnan KÖŞKER
Belediye Başkanı
Gölcük Belediye Başkanlığı
Mehmet ELLİBEŞ
Belediye Başkanı
Karamürsel Belediye Başkanlığı
İsmail YILDIRIM
Belediye Başkanı
KOSGEB Kocaeli – Gebze İşletme Geliştirme
Merkez Md.
Kamil Atacan YÜCELEN
Merkez Müdürü
Kocaeli Sanayi Odası
Ayhan ZEYTİNOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Kocaeli Ticaret Odası
Recep EKŞİ
Meclis Başkanı
Gebze Ticaret Odası
Nail ÇİLER
Yönetim Kurulu Başkanı
Körfez Ticaret Odası
Mustafa EFE
Yönetim Kurulu Başkanı
Kocaeli Ziraat Odası
Şinasi TUROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Kocaeli Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği
Kemal KAYA
Birlik Başkanı
Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği
Bora ERGENE
Yönetim Kurulu Üyesi
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği
Özlem GÜLŞEN
Genel Sekreter
Tema Vakfı Kocaeli Şubesi
Nermin TOL
Kocaeli Temsilcisi
Gebze Sanayici ve İş Adamları Derneği
Halit UÇAR
Dernek Başkanı
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri
Derneği
Tunçer GÖMEÇLİ
Genel Sekreter
Gebze Dilovası OSB Sanayicileri Dayanışma
Derneği
Turgay ENER
Yönetim Kurulu Başkanı
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Derneği
Engin ŞAHİN
Genel Sekreter
Kocaeli - Kartepe (Keltepe) Turizm Merkezi Birliği
Mustafa ÜNALDI
Birlik Başkanı
Kocaeli - Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği
Hamza ERKAL
Kandıra Kaymakamı
Kocaeli Yazlık Yeniköy Termal Turizm Merkezi
Birliği
Adem YAZICI
Gölcük Kaymakamı
Kocaeli AB İş Geliştirme Merkezi
Mehmet Barış TURABİ
Genel Müdür
Kocaeli Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği
Osman YAVUZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Selüloz, Kâğıt ve Mam. İşçileri Sendikası
(Selüloz-İş)
Bekir TANRIKULU
Kocaeli Şube Başkanı
İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği
Dr.R.Turgay ASLAN
Yelken Kulübü Başkanı
Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği
Bahri SOYYİĞİT
Yönetim Kurulu Başkanı
14
SAKARYA İLİ
KALKINMA KURULU ÜYELERİ
TEMSİLCİNİN
ADI SOYADI
TEMSİLCİNİN
ÜNVANI
Sakarya İl Özel İdaresi
Recep SOYTÜRK
Genel Sekreter
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Ayhan KARDAN
Genel Sekreter Yardımcısı
Sakarya İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Hüsamettin AYTAŞ
Müdür
İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Yaşar GÜVENÇ
Müdür
Adapazarı Belediyesi
Süleyman DİŞLİ
Başkan
Akyazı Belediyesi
Yaşar YAZICI
Başkan
Arifiye Belediyesi
İsmail KARAKULLUKÇU
Başkan
Serdivan Belediyesi
Yusuf ALEMDAR
Başkan
Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih ÜSTEL
Rektör Yardımcısı
Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör Yardımcısı
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Yıldız BEZEK
Başkan Yardımcısı
Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası
Zafer Şinasi BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Başkanı
Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Hasan ALİŞAN
Birlik Başkanı
Sakarya Ticaret Borsası
Ahmet GÜZ
Meclis Başkanı
Sakarya Ziraat Odası
Hamdi ŞENOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi
Hüsnü GÜRPINAR
Şube Başkanı
Sakarya Sanayicileri ve İşadamları Derneği
Hasan ÇELEBİ
Dernek Başkanı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Sakarya
Şubesi
Halit İNCİ
Şube Başkanı
Sakarya Genç İşadamları Derneği
Vecdi ÇELEBİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Sakarya Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri
Derneği
Hüseyin MERCAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbisleri
Derneği
Oktay MERAL
Dernek
Başkan Vekili
Pamukova Sanayici ve İşadamları Derneği
İsmail GÖKOĞLU
Başkan
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi
Musa BATI
Müdür
Sakarya Kanal 54 TV
Ahmet BAĞ
Genel Müdür
15
YALOVA İLİ
KALKINMA KURULU ÜYELERİ
TEMSİLCİNİN
ADI SOYADI
TEMSİLCİNİN
ÜNVANI
Yalova İl Özel İdaresi
Atilla AKOĞUZ
Genel Sekreter
Yalova Belediyesi
Ahmet ÖZSÜMER
Başkan Yardımcısı
Yalova İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Ali Rıza ALAGÖZ
Müdür
Çiftlikköy Belediyesi
Metin DAĞ
Belediye Başkanı
Yalova Üniversitesi
Prof. Dr.M. Niyazi ERUSLU
Rektör
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası
Vahdettin TİRYAKİ
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Fehmi ÖNCÜ
Birlik Başkanı
Yalova Ziraat Odası
Şaban BEŞLİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü
Hasan SOYGÜZEL
Yönetim Kurulu Başkanı
Yalova Gemi Sanayicileri Derneği
Behram KAVLAK
Dernek Başkanı
Yalova Aktif Sanayiciler ve İşadamları Derneği
Mustafa Hikmet YAŞAR
Dernek Başkanı
Yalova Güney Marmara Çiçek Yetiştiricileri Derneği
Ertuğrul PEHLİVAN
Dernek Başkanı
Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği
Abdullah OKUL
Dernek Başkanı
16
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER.......................................................................................................................................................................17
TABLOLAR LİSTESİ.............................................................................................................................................................18
ŞEKİLLER LİSTESİ.................................................................................................................................................................18
FOTOĞRAFLAR LİSTESİ...................................................................................................................................................19
1.GENEL BİLGİLER.............................................................................................................................................................24
1.A. MİSYON VE VİZYON...............................................................................................................................................26
1.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR................................................................................................................26
1.C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER.......................................................................................................................................27
1.C.1. Fiziksel Yapı.............................................................................................................................................................27
1.C.2. Teşkilat Yapısı..........................................................................................................................................................31
1.C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...............................................................................................................................39
1.C.4. İnsan Kaynakları......................................................................................................................................................41
1.C.5. Sunulan Hizmetler..................................................................................................................................................46
1.C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.............................................................................................................................52
2. AMAÇ VE HEDEFLER...................................................................................................................................................54
2.A. AJANSIN AMAÇ VE HEDEFLERİ............................................................................................................................56
2.B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER.................................................................................................................56
3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.......................................................................................58
3.A. MALİ BİLGİLER...........................................................................................................................................................60
3.A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları...................................................................................................................................60
3.A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar...........................................................................................................62
3.A.3. Mali Denetim Sonuçları........................................................................................................................................62
3.A.4. Mali Yeterlilik Denetimi.........................................................................................................................................62
3.B. PERFORMANS BİLGİLERİ.........................................................................................................................................63
3.B.1. PROJE VE FAALİYET BİLGİLERİ............................................................................................................................63
3.B.1.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri......................................................................................................63
3.B.1.2 Planlama Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri...................................................................................65
3.B.1.3 Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri........................................................................................................82
3.B.1.4 Yatırım Destek ve İşbirliği Ağları Faaliyetleri................................................................................................ 129
3.B.1.5. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri........................................................................................................................ 164
3.B.1.5.1.Bölge Tanıtım Faaliyetleri.............................................................................................................................. 164
3.B.1.5.2. Ajans Tanıtım Faaliyetleri............................................................................................................................. 173
3.B.1.6. Katılım Sağlanan/Düzenlenen Çalıştaylar, Seminerler ve Toplantılar.................................................... 176
4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.................................................................. 184
4.A. ÜSTÜNLÜKLER....................................................................................................................................................... 186
4.B. ZAYIFLIKLAR............................................................................................................................................................ 187
4.C. DEĞERLENDİRME.................................................................................................................................................. 188
5. ÖNERİ VE TEDBİRLER............................................................................................................................................... 190
17
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1. Ajans Personelinin Birimlere Dağılımı............................................................................................................43
Tablo 2. Ajans Personelinin Lisans Eğitimine Göre Dağılımı.....................................................................................44
Tablo 3. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu...............................60
Tablo 4. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu..............................61
Tablo 5. 2011 Sonu İtibariyle 2010 KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması MDP...........................................91
Tablo 6. 2010 Yılı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Arttırılması MDP Projeleri.........................................................91
Tablo 7. 2011 MDP Proje Başvurularının İllere Dağılımı...........................................................................................99
Tablo 8. 2011 Yılı MDP Almaya Hak Kazanan Projelerin İllere Dağılımı............................................................ 102
Tablo 9. 2011 Yılı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Arttırılması MDP Projeleri...................................................... 103
Tablo 10. 2011 Yılı Ar-Ge ve Yenilikçilik MDP Projeleri (Kar Amacı Güden)................................................... 106
Tablo 11. 2011 Yılı Ar-Ge ve Yenilikçilik MDP Projeleri (Kar Amacı Gütmeyen)............................................ 106
Tablo 12. Teknik Destek Programı İllere Dağılımı.................................................................................................... 110
Tablo 13. 2011 yılı TD Programı Kapsamında Desteklenen Projeler................................................................... 112
Tablo 14. 2011 Sonu İtibariyle DFD Uygulama Görünümü.................................................................................. 119
Tablo 15. 2011 Yılı DFD Programı Kapsamında Desteklenen Projeler............................................................... 122
Tablo 16. KASEM Proje Döngüsü Eğitimleri.............................................................................................................. 126
Tablo 17. Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Gerçekleştirilen Paydaş Görüşmeleri......................................... 129
ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil 1. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması......................................................................31
Şekil 2. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İnternet Adresi (www.marka.org.tr)......................................................40
Şekil 3. Ajans Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı...................................................................................44
Şekil 4. Ajans Personelinin Eğitim Aldığı veya Almakta Olduğu Üniversiteler......................................................45
Şekil 5. Ajans Personeli İş Deneyimi Durumu..............................................................................................................45
Şekil 6. Ajans Personeli Sertifikalı Yabancı Dil Bilgisi..................................................................................................45
Şekil 7. Kocaeli Yeni Kent Merkezi Katılımcı Planlama Çalıştayı, 12 Temmuz 2011..........................................69
Şekil 8. Bölgesel CBS Ekranından Görüntüler..............................................................................................................77
Şekil 9. Kandıra Kıyıları Nazım İmar Planlama Süreci Çalışmaları, Eylül-Kasım 2011..........................................79
Şekil 10. Mali Destek Programı Online Proje Hazırlama Eğitimi Ekranı.................................................................84
Şekil 11. 2010 Mali Destek Programı Değerlendirme Süreci...................................................................................85
Şekil 12. BD ve TD Uzmanlığı Başvuru Ekranından Görüntü.................................................................................86
Şekil 13. 2011 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Ekranı.....................................................................................98
Şekil 14. 2011 Yılı Mali Destek Programları Değerlendirme Süreci........................................................................99
Şekil 15. 2010 ve 2011 Yılı TD Programı Başvurularının İller Bazında Kıyaslanması........................................ 110
18
FOTOĞRAFLAR LİSTESİ
Fotoğraf 1. MARKA Hizmet Araçlarından Görüntüler...............................................................................................27
Fotoğraf 2. MARKA Merkez Hizmet Binası ve Kocaeli Yatırım Destek Ofisi........................................................27
Fotoğraf 3. Sakarya Yatırım Destek Ofisi......................................................................................................................27
Fotoğraf 4. Düzce Yatırım Destek Ofisi........................................................................................................................28
Fotoğraf 5. Bolu Yatırım Destek Ofisi............................................................................................................................28
Fotoğraf 6. Yalova Yatırım Destek Ofisi........................................................................................................................28
Fotoğraf 7. MARKA Hizmet Binası Açılış Günü Görüntüleri (1), 22 Nisan 2011, Kocaeli.................................29
Fotoğraf 8. MARKA Hizmet Binası Açılış Günü Görüntüleri (2), 22 Nisan 2011, Kocaeli.................................30
Fotoğraf 9. MARKA Hizmet Binası Açılış Günü Görüntüleri (3), 22 Nisan 2011, Kocaeli.................................30
Fotoğraf 10. 2011 Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı (1), 8 Nisan 2011, Kocaeli...................................32
Fotoğraf 11. 2011 Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı (2), 8 Nisan 2011, Kocaeli...................................33
Fotoğraf 12. 2011 Yılı II. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı (1), 22 Ağustos 2011, Kocaeli...........................33
Fotoğraf 13. 2011 Yılı II. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı (2),22 Ağustos 2011, Kocaeli............................34
Fotoğraf 14. Kalkınma Kurulu Kocaeli İstişare Toplantısı, 14 Aralık 2011, Kocaeli..............................................34
Fotoğraf 15. 2011 Yılı IV. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, 29 Nisan 2011, Kocaeli.....................................35
Fotoğraf 16. 2011 Yılı II. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, 25 Şubat 2011, Bolu............................................36
Fotoğraf 17. 2011 Yılı II. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı , 25 Şubat 2011, Bolu...........................................36
Fotoğraf 18. 2011 Yılı VI. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, 24 Haziran 2011, Sakarya.................................37
Fotoğraf 19. 2011 Yılı IX. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı , 30 Eylül 2011, Düzce........................................37
Fotoğraf 20. 2011 Yılı X. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı , 26 Ekim 2011, Kocaeli.......................................38
Fotoğraf 21. Personel Alım Mülakatından Görüntü, 26 Temmuz 2011, Kocaeli.................................................42
Fotoğraf 22. Mali Yeterlilik Denetiminden Görüntü, 12-16 Eylül 2011, Kocaeli..................................................62
Fotoğraf 23. MARKA Ulusal Kalite Hareketi İmza Töreni, 06 Aralık 2010, Kocaeli............................................63
Fotoğraf 24. KALDER Ödül Töreni (1), 29 Kasım 2011, İstanbul............................................................................64
Fotoğraf 25. KALDER Ödül Töreni (2), 29 Kasım 2011, İstanbul............................................................................64
Fotoğraf 26. Çevre ve Bölgesel Kalkınmada Dilovası Örneği Çalıştayı (1), 5 Mart 2011...................................66
Fotoğraf 27.Çevre ve Bölgesel Kalkınmada Dilovası Örneği Çalıştayı (2), 5 Mart 2011....................................66
Fotoğraf 28. Çevre ve Bölgesel Kalkınmada Dilovası Örneği Çalıştayı (3), 5 Mart 2011...................................67
Fotoğraf 29. Dilovası Çalıştayı Raporu Basın Toplantısı, 13 Eylül 2011, Kocaeli..................................................67
Fotoğraf 30. Karasu’nun Vizyonu Çalıştayı (1), 12 Mart 2011.................................................................................68
Fotoğraf 31.Karasu’nun Vizyonu Çalıştayı (2), 12 Mart 2011..................................................................................68
Fotoğraf 32. Karasu’nun Vizyonu Çalıştayı (3), 12 Mart 2011.................................................................................69
Fotoğraf 33.Sapanca Turizm Ortak Vizyonu Çalıştayı, 9 Temmuz 2011...............................................................70
Fotoğraf 34.Sapanca Turizm Ortak Vizyonu Çalıştayı, 9 Temmuz 2011...............................................................70
Fotoğraf 35. Başkanlar Buluşması Masa Toplantısı, 12 Eylül 2011..........................................................................71
19
Fotoğraf 36. Sapanca Gölü ve Havzası Yol Haritası Çalıştayı (1), 20 Eylül 2011, Sakarya................................71
Fotoğraf 37. Sapanca Gölü ve Havzası Yol Haritası Çalıştayı (2), 20 Eylül 2011, Sakarya................................72
Fotoğraf 38. Sapanca Gölü ve Havzası Yol Haritası Çalıştayı (3), 20 Eylül 2011, Sakarya................................72
Fotoğraf 39. Düzce’nin Geleceği Çalışma Toplantısı (1) , 15 Eylül 2011, Düzce................................................73
Fotoğraf 40.“Düzce’nin Geleceği” Çalışma Toplantısı (2) , 15 Eylül 2011, Düzce..............................................73
Fotoğraf 41. İpekyolu Çalıştayı (1), 8-9 Aralık 2011, Bolu.........................................................................................74
Fotoğraf 42. İpekyolu Çalıştayı (2), 8-9 Aralık 2011, Bolu.........................................................................................74
Fotoğraf 43.İpekyolu Çalıştayı (3), 8-9 Aralık 2011, Bolu..........................................................................................75
Fotoğraf 44. İpekyolu Çalıştayı (4), 8-9 Aralık 2011, Bolu.........................................................................................75
Fotoğraf 45. İpekyolu Çalıştayı (5), 8-9 Aralık 2011, Bolu.........................................................................................76
Fotoğraf 46. İpekyolu Çalıştayı (6), 8-9 Aralık, Bolu....................................................................................................76
Fotoğraf 47. Kümelenme Çalışma Toplantısı, 05 Ocak 2011, Kocaeli...................................................................78
Fotoğraf 48. MDP Açılış Toplantısı (1), 5 Ekim 2010, Kocaeli..................................................................................84
Fotoğraf 49. MDP Açılış Toplantısı (2),5 Ekim 2010, Kocaeli...................................................................................84
Fotoğraf 50. 2010 Yılı MDP Ön İnceleme Çalışmaları, 10 Ocak 2011................................................................86
Fotoğraf 51. BD Çalışmaları, 24 Ocak - 11 Şubat 2011............................................................................................87
Fotoğraf 52. Değerlendirme Komitesi Çalışmaları, 16 Şubat - 3 Mart 2011.........................................................87
Fotoğraf 53. Ön İzleme Ziyaretleri, 7 -25 Mart 2011.................................................................................................88
Fotoğraf 54. Nihai Yararlanıcı Listesinin Belirlendiği YK Toplantısı, 26 Mart 2011..............................................88
Fotoğraf 55. Temsili Sözleşme Töreni, 22 Nisan 2011, Kocaeli...............................................................................89
Fotoğraf 56. Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri (1), 28 Nisan 2011, Kocaeli......................................89
Fotoğraf 57. Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri (2) , 28 Nisan 2011, Kocaeli....................................89
Fotoğraf 58.İlk İzleme Ziyaretleri (1)..............................................................................................................................90
Fotoğraf 59. İlk İzleme Ziyaretleri (2).............................................................................................................................90
Fotoğraf 60. 2011 Yılı MDP Bilgilendirme Toplantısı, 2 Mayıs 2011, Sakarya.....................................................96
Fotoğraf 61. 2011 Yılı MDP Bilgilendirme Toplantısı, 3 Mayıs 2011, Kocaeli......................................................96
Fotoğraf 62. 2011 Yılı MDP Bilgilendirme Toplantısı, 4 Mayıs 2011, Yalova.......................................................97
Fotoğraf 63. 2011 Yılı MDP Bilgilendirme Toplantısı, 5 Mayıs 2011, Düzce.......................................................97
Fotoğraf 64. 2011 Yılı MDP Bilgilendirme Toplantısı, 5 Mayıs 2011, Bolu..........................................................98
Fotoğraf 65. B.D. Çalışmaları, 3 Ağustos-9 Eylül 2011, Kocaeli............................................................................ 100
Fotoğraf 66. Değerlendirme Komitesi Çalışmaları, 05-23 Eylül 2011, Kocaeli................................................. 100
Fotoğraf 67. Nihai Yararlanıcı Listesinin Belirlendiği YK Toplantısı, 30 Eylül 2011, Kocaeli............................ 101
Fotoğraf 68. Proje Uygulama Eğitimleri, 3-16 Kasım 2011.................................................................................... 102
Fotoğraf 69. İlk İzleme Ziyaretleri, 1-15 Aralık 2011............................................................................................... 103
Fotoğraf 70. TD ve DFD Bilgilendirme Toplantısı, 21 Şubat 2011, Sakarya....................................................... 108
Fotoğraf 71. TD ve DFD Programları Bilgilendirme Toplantısı, 21 Şubat 2011, Kocaeli................................. 108
20
Fotoğraf 72. TD ve DFD Programları Bilgilendirme Toplantısı, 22 Şubat 2011, Düzce.................................. 109
Fotoğraf 73. TD ve DFD Programları Bilgilendirme Toplantısı, 22 Şubat 2011, Bolu.................................... 109
Fotoğraf 74. TD Programı İzleme Ziyaretleri (2), 6 Haziran 2011, Bolu............................................................. 111
Fotoğraf 75. TD Programı Uygulaması, Roman Ritim Atölyesi Teknik Destek Projesi, Yalova...................... 111
Fotoğraf 76. DFD Temsili Sözleşme Töreni, 9 Haziran 2011................................................................................ 117
Fotoğraf 77. DFD Başlangıç Toplantısı, 9 Haziran 2011........................................................................................ 118
Fotoğraf 78. DFD Proje Uygulamaları (1), 21 Haziran 2011, Kocaeli................................................................. 118
Fotoğraf 79. DFD Proje Uygulamaları (2), 23 Haziran 2011, Kocaeli................................................................ 119
Fotoğraf 80. Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Kapanış Toplantısı, 6 Ekim 2011, Kocaeli.................. 121
Fotoğraf 81. Kocaeli Denizyolu Taşımacılığı Fizibilite Çalışması Basın Toplantısı, 16 Aralık 2011, Kocaeli.121
Fotoğraf 82. TD ve DFD Bilgilendirme Toplantısı, 19 Aralık 2011, Yalova....................................................... 125
Fotoğraf 83. KASEM PCM Eğitimi Görüntüler (1), 13 Haziran 2011, Bolu....................................................... 126
Fotoğraf 84. KASEM PCM Eğitimi Görüntüler (2), 12 Aralık 2011, Sakarya.................................................... 127
Fotoğraf 85. Proje Uygulama Birimleri Toplantısı (1), 1-2 Aralık 2011, Kocaeli................................................ 127
Fotoğraf 86. Proje Uygulama Birimleri Toplantısı (2), 1-2 Aralık 2011, Kocaeli................................................ 128
Fotoğraf 87. Yatırımcılarla Yapılan Görüşmelerden Görüntüler........................................................................... 129
Fotoğraf 88. AER 2. Bölgesel Politika Konferansı, 5-6 Nisan 2011, Batum......................................................... 132
Fotoğraf 89. Maryland Heyetinin MARKA Ziyareti, 16 Mayıs 2011.................................................................... 134
Fotoğraf 90. SERDA ile İyi Niyet Mektubu İmza Töreni, 8 Temmuz 2011......................................................... 134
Fotoğraf 91. SERDA Yetkililerinin Kocaeli Ziyareti, 5-9 Temmuz 2011............................................................... 135
Fotoğraf 92. SERDA Brüksel Ofisi Resepsiyonu, 12 Ekim 2011, Brüksel............................................................ 135
Fotoğraf 93. UNDP ile İşbirliği Protokolü İmza Töreni, 6 Haziran 2011............................................................ 136
Fotoğraf 94. Yerel Kalkınma Ajansları 1. Dünya Forumu, 5-7 Ekim 2011, İspanya........................................... 137
Fotoğraf 95. Open Days Etkinlikleri, 11-13 Ekim 2011, Belçika............................................................................ 138
Fotoğraf 96. Teknik İnceleme Ziyaretleri, 10-14 Ekim 2011, Almanya-Hollanda.............................................. 138
Fotoğraf 97. UCLG-MEWA ile İşbirliği Protokolü İmza Toplantısı, 20 Ekim 2011, Düzce.............................. 139
Fotoğraf 98. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Semineri, 8 Haziran 2011, Kocaeli..... 141
Fotoğraf 99. Marmara Belediyeler Birliği ile işbirliği protokolü, 27 Ekim 2011, Sakarya................................. 142
Fotoğraf 100. Doğu Marmara AFAD Müdürlükleri İstişare Toplantısı, 13 Aralık 2011, Kocaeli.................... 142
Fotoğraf 101. Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile İşbirliği Protokolü, 27 Ekim 2011, Kocaeli.................... 144
Fotoğraf 102. Halka Arz Seminerleri, 3 Kasım 2011, Kocaeli............................................................................... 144
Fotoğraf 103. T.C. Ziraat Bankası Eş Finansman Protokolü, 19 Ekim 2011, Yalova......................................... 145
Fotoğraf 104. T. Vakıflar Bankası T.A.O. Eş Finansman Protokolü, 21 Kasım 2011, Kocaeli.......................... 145
Fotoğraf 105. TURSEFF ile İşbirliği Protokolü, 26 Aralık 2011, Kocaeli............................................................... 146
Fotoğraf 106: Sanayi Kuruluşları Çizgi Üstü Sektörel Performans Değerlendirme Yarışması, Sakarya........ 147
Fotoğraf 107. İşadamları Dernekleri İstişare Toplantısı, 15 Aralık 2011, Kocaeli.............................................. 148
21
Fotoğraf 108. Kent Konseyleri Protokolü İmza Töreni, 5 Ocak 2011................................................................. 148
Fotoğraf 109. Kent Konseyleri I. Proje Yarışması Ödül ve İmza Töreni, 4 Mart 2011, Kocaeli..................... 149
Fotoğraf 110. Kent Konseyleri II. Proje Yarışması Basın Toplantısı, 6 Haziran 2011........................................ 150
Fotoğraf 111. Kent Konseyleri II. Proje Yarışması Töreni, 22 Ağustos 2011, Kocaeli...................................... 150
Fotoğraf 112. Kent Konseyleri III. Proje Yarışması Töreni, 22 Ağustos 2011, Kocaeli..................................... 151
Fotoğraf 113. Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması İşbirliği Protokolü, 29 Nisan 2011, Kocaeli............................. 152
Fotoğraf 114. Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması Ödül Töreni, 25 Kasım 2011, Kocaeli...................................... 152
Fotoğraf 115. KOSGEB ile Girişimcilik Eğitimi Protokolü İmza Töreni, 20 Ocak 2011, Kocaeli................... 153
Fotoğraf 116. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Mülakatları...................................................................................... 154
Fotoğraf 117. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri (1), Kocaeli................................................................................. 154
Fotoğraf 118. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri (2), Kocaeli................................................................................. 155
Fotoğraf 119. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni (1), 18 Mart 2011, Bolu.................................. 155
Fotoğraf 120. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni (2), Düzce.......................................................... 156
Fotoğraf 121. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni (3), Yalova.......................................................... 156
Fotoğraf 122. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni (4) , Düzce......................................................... 157
Fotoğraf 123. Teknogirişim Sermaye Desteği Bilgilendirme Sunumu, Sakarya................................................. 157
Fotoğraf 124. Kadın Girişimci Kuruluyla Görüşme.................................................................................................. 158
Fotoğraf 125. Müzeler Arası Tematik İşbirliği Oluşturma Toplantısı, 22 Kasım 2011, Kocaeli...................... 160
Fotoğraf 126. Dış Ticaret Eğitimlerinden Görüntüler (1), 28 Şubat 2011........................................................... 160
Fotoğraf 127. Dış Ticaret Eğitimlerinden Görüntüler (2), 4 Mart 2011............................................................... 161
Fotoğraf 128. Dış Ticaret Eğitimlerinden Görüntüler (3), 4 Mart 2011............................................................... 161
Fotoğraf 129. Dış Ticaret Eğitimlerinden Görüntüler (4), 7 Haziran 2011......................................................... 162
Fotoğraf 130. Dış Ticaret Eğitimlerinden Görüntüler (5), 23 Kasım 2011.......................................................... 162
Fotoğraf 131. D-8 Ülkeleri Sanayi Bakanları Zirvesi, 4-6 Ekim 2011, İstanbul................................................... 163
Fotoğraf 132. Türk-Arap Sanayi İşbirliği Zirvesi, 6 Aralık 2011, İstanbul............................................................. 164
Fotoğraf 133. EMITT 2011 Fuarı (1), 10 – 13 Şubat 2011, İstanbul.................................................................... 165
Fotoğraf 134. EMITT 2011 Fuarı (2), 10 – 13 Şubat 2011, İstanbul.................................................................... 165
Fotoğraf 135. EMITT 2011 Fuarı (3), 10 – 13 Şubat 2011, İstanbul.................................................................... 166
Fotoğraf 136. EMITT 2011 Fuarı (4), 10 – 13 Şubat 2011, İstanbul.................................................................... 166
Fotoğraf 137. DOMİF 2011 Fuarı, 5-7 Mayıs 2011, Kocaeli................................................................................. 167
Fotoğraf 138. DOMİF 2011 Fuarı MARKA Tanıtım Standı, 5-7 Mayıs 2011 , Kocaeli..................................... 168
Fotoğraf 139. 3. Kocaeli Kitap Fuarı’nda MARKA Standı, 14-22 Mayıs 2011, Kocaeli.................................... 168
Fotoğraf 140. CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı (1), 6-9 Ekim 2011, İstanbul............................................................... 169
Fotoğraf 141. CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı (2), 6-9 Ekim 2011, İstanbul............................................................... 169
Fotoğraf 142. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi (IWES) (1), 2 Kasım 2011, İstanbul....................... 170
Fotoğraf 143. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi (IWES) (2), 2 Kasım 2011, İstanbul....................... 170
22
Fotoğraf 144. 20. Kalite Kongresi, 28-30 Kasım 2011, İstanbul............................................................................ 171
Fotoğraf 145. 2. Küresel Girişimcilik Zirvesi, 3-6 Ankara 2011, İstanbul............................................................ 172
Fotoğraf 146. Marka Kent Logo ve Slogan Yarışması Basın Toplantısı, 25 Haziran 2011.............................. 173
Fotoğraf 147. Konuk Olunan Televizyon Programlarından Görüntüler (1)........................................................ 173
Fotoğraf 148. Konuk Olunan Televizyon Programlarından Görüntüler (2)........................................................ 174
Fotoğraf 149. Konuk Olunan Televizyon Programlarından Görüntüler (3)........................................................ 174
Fotoğraf 150. Konuk Olunan Televizyon Programlarından Görüntüler (4)........................................................ 174
Fotoğraf 151. Konuk Olunan Televizyon Programlarından Görüntüler (5)........................................................ 174
Fotoğraf 152. Hannover CeBIT Fuarı, Almanya........................................................................................................ 176
Fotoğraf 153. Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleriyle Toplantısı, Kocaeli....................................................... 177
Fotoğraf 154. İSTKA, BEBKA, TRAKYAKA ve MARKA Genel Sekreteri Toplantısı............................................ 178
Fotoğraf 155. 1. Kalkınma Ajansları Konferansı, 16 Haziran 2011, Erzurum..................................................... 179
Fotoğraf 156.Cengiz Topel Havaalanı Açılış Töreni, 2 Kasım 2011, Kocaeli..................................................... 180
Fotoğraf 157. Körfez Geçişi ve Otoyol Etki Analizi Toplantısı, 6 Aralık 2012, Bursa....................................... 181
23
1
24
GENEL BİLGİLER
1.GENEL BİLGİLER
25
T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3’üncü maddesine dayanılarak T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 14.07.2009 tarihli ve 2009/15236 Karar Sayılı
“Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile kurulmuştur.
MARKA’nın görev alanı Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsamakta, Ajansın merkezi Kocaeli’de bulunmaktadır. MARKA, kamu tüzel kişiliğini haiz olup, bu bağlamda kamusal görev ve yetkiler ile donatılmıştır.
1.A. MİSYON VE VİZYON
MARKA’nın faaliyet bölgesi olan Doğu Marmara Bölgesi’nin vizyonu “Stratejik konumu ve işbirliği ağlarından güç
alan, çok yönlü ekonomik yapısı ile değer üreten, zengin beşeri potansiyeliyle geleceğe yön veren, yaşam kalitesi ile fark
yaratan, insan ve bilgi odaklı, yeniliklere açık, küresel rekabette lider ve sürdürülebilir kalkınmada MARKA bölge olmak”tır.
Bu vizyona yönelik olarak, MARKA’nın misyonu; bölge paydaşlarının etkin katılımıyla yerel potansiyelleri harekete geçirecek bölgesel kalkınma politikalarını üretmek ve uygulamalarını yürütmek, bölgenin rekabet gücünü arttırıcı faaliyetleri
ve işbirliği ağlarını geliştirip desteklemek ve böylece bölgesel kalkınmayı tetiklemektir.
1.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
MARKA’nın yetki, görev ve sorumlulukları 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanun” kapsamında belirlenmektedir. 5449 sayılı Kanunun görev ve yetkiler başlıklı ikinci bölümünün 5. Maddesinde Ajans görev, yetki ve sorumlulukları;
1. Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
2. Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını T.C. Kalkınma Bakanlığı’na
bildirmek.
3. Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
4. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları
açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
5. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğini geliştirmek.
6. 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
7. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
8. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
9. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile
diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine
etmek.
10. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
11. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve
bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
12. Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. şeklinde tanımlanmaktadır.
26
1.C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER
1.C.1. Fiziksel Yapı
MARKA Kocaeli merkez ofisi 24 Ağustos 2009 tarihinden 2010 yılının sonuna dek; Kocaeli Fuar alanı içerisinde bulunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Hizmet Binası’nın giriş katında hizmet vermiştir. Ancak 2010 senesi son aylarında müstakil merkez binası kiralama yolu ile temin edilmiş, bina tadilat çalışmalarının tamamlanmasını takiben yeni binaya taşınma
işlemleri 2010 yılı sonunda gerçekleştirilmiştir. MARKA; 03 Ocak 2011 tarihi itibariyle Kocaeli Ajans merkez hizmet binası
olarak Yenişehir Mahallesi, Demokrasi Bulvarı, No:72/A, İzmit adresinde hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca faaliyet alanı
içerisine giren tüm illerde, paydaşların erişebileceği merkezi yerlerde birer Yatırım Destek Ofisi bulunmaktadır. Fiziksel
yapı kapsamında ilaveten; 2011 yılında ayında kiralama yoluyla elde edilen 9 araç Ajans hizmetlerinde kullanılmıştır.
Fotoğraf 1. MARKA Hizmet Araçlarından Görüntüler
Fotoğraf 2. MARKA Merkez Hizmet Binası
ve Kocaeli Yatırım Destek Ofisi
MARKA Merkez Hizmet Binası: Kocaeli Yatırım Destek Ofisi, merkez birimler ile beraber “Yenişehir Mahallesi, Demokrasi Bulvarı,
No:72/A, İzmit” adresinde hizmet vermektedir.
Fotoğraf 3. Sakarya Yatırım Destek Ofisi
Sakarya Yatırım Destek Ofisi
“Sakarya Mah. No: 19 SATSO Binası, Arifiye” adresinde
hizmet vermektedir.
27
Fotoğraf 4. Düzce Yatırım Destek Ofisi
Düzce Yatırım Destek Ofisi
“Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No:11, Düzce”
adresinde hizmet vermektedir.
Fotoğraf 5. Bolu Yatırım Destek Ofisi
18 Mayıs 2010 tarihinde Bolu Valiliği
Giriş Katında hizmet vermeye başlayan
MARKA Bolu Yatırım Destek Ofisi,
2011 yılı sonunda 2012 yılında hizmet
vermeye başlamak üzere “İzzet Baysal
Caddesi Özel İdare Hizmet ve İş merkezi Binası No:94 Bolu” adresine taşınmıştır.
Fotoğraf 6. Yalova Yatırım Destek Ofisi
Yalova Yatırım Destek Ofisi “Fatih Cad. Hürriyet Sok.
No: 24/3” adresinde hizmet vermektedir.
28
Merkez Hizmet Binası Açılış Töreni
22 Nisan 2011 tarihinde MARKA merkez hizmet binası ile beraber; KOSGEB Kocaeli Hizmet Merkezi Müdürlüğü, MARKA
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova Yatırım Destek Ofisleri
Koordinatörlükleri’nin de açılışı yapılmıştır. MARKA Merkez Hizmet
Binası’nın açılışı; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat
Ergün’ün, KOSGEB Başkanı Sayın Mustafa Kaplan’ın, Bölge Milletvekillerinin, T.C. Kalkınma Bakanlığı’ndan üst düzey bürokratlar ile
MARKA Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Fotoğraf 7. MARKA Hizmet Binası Açılış Günü Görüntüleri (1), 22 Nisan 2011, Kocaeli
29
Fotoğraf 8. MARKA Hizmet Binası Açılış Günü Görüntüleri (2), 22 Nisan 2011, Kocaeli
Fotoğraf 9. MARKA Hizmet Binası Açılış Günü Görüntüleri (3), 22 Nisan 2011, Kocaeli
30
1.C.2. Teşkilat Yapısı
14.07.2009 tarihli ve 2009/15236 Karar Sayılı “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkındaki
Bakanlar Kurulu Kararı” ile merkezi Kocaeli’de olmak üzere Doğu Marmara Kalkınma Ajansı kurulmuştur. Faaliyet alanı Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerini kapsayan MARKA’nın teşkilat yapısı; 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” kapsamında belirlenmektedir.
5449 sayılı Kanunun “Ajansın Teşkilat” başlıklı üçüncü bölümünde kalkınma ajansları teşkilat yapısı Kalkınma Kurulu,
Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisleri şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çerçevede, MARKA organizasyon yapısı Ajansın faaliyetlerini etkili ve etkin bir şekilde yürütebilmesi amacıyla 23 Aralık 2011 tarihli MARKA Yönetim
Kurulu kararına istinaden aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi güncellenmiştir.
Şekil 1. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması
31
KALKINMA KURULU
Kalkınma Kurulu; ajansın danışma organıdır. Kurul, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum
ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı
yönlendirmek üzere oluşturulmuştur.
Kalkınma Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanunun 9. Maddesinde tanımlanmaktadır:
Tek ilden oluşan bölgelerde Yönetim Kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve
iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.
Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Yönetim Kuruluna
tavsiyelerde bulunmak.
Toplantı sonuçlarını T.C. Kalkınma Bakanlığı’na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu
MARKA Kalkınma Kurulu illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda toplam 100 üyeden oluşmaktadır. MARKA
Kalkınma Kurulu üyelerinin %30’u kamu kesimi, %70’i özel kesim ve STK temsilcilerinden oluşmaktadır.
Fotoğraf 10. 2011 Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı (1), 8 Nisan 2011, Kocaeli
32
Fotoğraf 11. 2011 Yılı I. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı (2), 8 Nisan 2011, Kocaeli
MARKA Kalkınma Kurulu, 2011 yılı içerisinde iki kez olağan toplanmış ve ayrıca MARKA’nın faaliyet alanı içerisinde
bulunan her ilde birer defa olmak üzere İl Bazlı Kalkınma Kurulu İstişare Toplantıları düzenlenmiştir. 8 Nisan 2011 tarihinde MARKA Merkez Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirilen 2011 Yılı Birinci Olağan Kalkınma Kurulu’nda istifa
nedeniyle boşalan Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliği görevi için açık oylama yapılmış; oylama neticesinde Sakarya Ticaret
ve Sanayi Odası Başkan Vekili Sayın Yıldız Bezek 2 yıl süreyle Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliği görevine oybirliğiyle seçilmiştir. Olağan Kurul toplantısında ayrıca; MARKA 2010 Yıllık Faaliyet Raporu, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve
Seyahat Fuarı (EMITT) 2011’in etki analizi raporu, TR42 Düzey-2 Bölgesi İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
araştırma raporu, 2010 ve 2011 yılları mali ve teknik destek programları bilgileri Kurula sunulmuştur.
Fotoğraf 12. 2011 Yılı II. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı (1), 22 Ağustos 2011, Kocaeli
22 Ağustos 2011 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen 2011 yılı İkinci Olağan Kalkınma Kurulu
Toplantısı’nda MARKA’nın 2011 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiği faaliyetlerin sunumu yapılmış, MARKA 2011 yılı Mali
Destek Programları başvuru sonuçları ve değerlendirmelere ilişkin bilgilendirme gerçekleştirilmiş ve 2011 yılı Doğrudan
Faaliyet Desteği Programı’nın başvuruları ile sonuçları değerlendirilmiştir.
33
Fotoğraf 13.
2011 Yılı II. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı (2),
22 Ağustos 2011, Kocaeli
22 Ağustos 2011 tarihli Kalkınma Kurulu toplantısı ile
Kalkınma Kurulu Başkanlığını
Gebze Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Sayın
Halit UÇAR, Kocaeli Sanayi
Odası Başkanı Sayın Ayhan
ZEYTİNOĞLU’ndan devralmıştır.
Fotoğraf 14. Kalkınma Kurulu Kocaeli İstişare Toplantısı, 14 Aralık 2011, Kocaeli
2011 yılında, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak yönetişimi etkin bir şekilde tesis edebilmek amacıyla MARKA’nın
faaliyet gösterdiği her ilde ayrı ayrı Kalkınma Kurulu İstişare Toplantıları düzenlenmiştir. Toplantılarda; MARKA’nın kurulduğu günden itibaren yürüttüğü faaliyetler, afet yönetimi, sanayi, turizm, istihdam ve illeri ilgilendiren diğer önemli konular il
ölçeklerinde değerlendirilerek yeni işbirlikleri gündeme getirilmiştir. Kalkınma Kurulu İl Bazlı İstişare Toplantıları aşağıdaki
tarihlerde düzenlenmiştir:
••
••
••
••
••
Kalkınma Kurulu Sakarya İl İstişare Toplantısı, 31 Ekim 2011, Sakarya
Kalkınma Kurulu Düzce İl İstişare Toplantısı, 18 Kasım 2011, Düzce
Kalkınma Kurulu Bolu İl İstişare Toplantısı, 25 Kasım 2011, Bolu
Kalkınma Kurulu Yalova İl İstişare Toplantısı, 1 Aralık 2011, Yalova
Kalkınma Kurulu Kocaeli İl İstişare Toplantısı, 14 Aralık 2011, Kocaeli
34
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu; ajansın karar organıdır. Kurul, başkanın daveti üzerine üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile her ay
en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık eder. Kurul, toplantıya
katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu yönünde karar alınır. Ajans Genel Sekreteri, oy hakkı
olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanunun 11. Maddesinde tanımlanmaktadır:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Yıllık çalışma programını kabul etmek ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak.
Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.
Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu T.C. Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.
Ajans bütçesini onaylamak ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.
Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.
Genel Sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.
Genel Sekreteri belirlemek ve T.C. Kalkınma Bakanlığı onayına sunmak.
Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında Genel Sekreterin yetkili olacağı
sınırları tespit etmek.
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla
Genel Sekretere devredebilir.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu
MARKA Yönetim Kurulu faaliyet alanına giren illerin (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde (Bolu, Düzce ve Yalova) il merkez belediye başkanları, il genel meclisi
başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşmaktadır. Ajansı Yönetim Kurulu
başkanı temsil etmektedir.
Fotoğraf 15. 2011 Yılı IV. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, 29 Nisan 2011, Kocaeli
2011 yılında MARKA Yönetim Kurulu, her ay bir defa olmak üzere toplam 12 kez olağan toplantı gerçekleştirmiştir.
35
Fotoğraf 16. 2011 Yılı II. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, 25 Şubat 2011, Bolu
2011 Yılı Şubat ayı Yönetim Kurulu toplantısı; Kalkınma Bakanı Sn. Cevdet Yılmaz’ın, dönemin milletvekilleri Sn. Metin
Yılmaz ve Sn. Fatih Metin’in, T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Ahmet Yaman’ın ve Bölgesel Gelişme ve
Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Sn. Serkan Valandova’nın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu Yönetim Kurulu toplantısında Sn. Bakan, Yönetim Kurulu üyelerinin kalkınma ajanslarının işleyişi hakkındaki
görüşlerini almıştır. Ayrıca, Bakan Beye Ajansın 2010 Yılı faaliyetleri MARKA Genel Sekreteri Sn. Erkan Ayan tarafından
aktarılmıştır. Toplantıda; MARKA tarafından hazırlanan 2010 Yılı Doğu Marmara Ekonomik Görünüm Raporu’nun üyelere
sunumu, MARKA Genel Sekreterlik Birimlerine Ait Birim Faaliyet Raporu’nun sunumu, İlçe Bazlı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Raporu’nun sunumu, 2011 EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Etki Analizinin sunumu
ve MARKA Merkez Hizmet Binası tanıtım ve maliyet sunumu gerçekleştirilmiş ve bu konular Yönetim Kurulu Üyeleri
tarafından değerlendirilmiştir.
Fotoğraf 17. 2011 Yılı II. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı , 25 Şubat 2011, Bolu
2011 Yılı VI. Olağan Yönetim Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sn. Mustafa İsen’in katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
36
Fotoğraf 18. 2011 Yılı VI. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, 24 Haziran 2011, Sakarya
MARKA Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 26 Ağustos 2011 tarihinde Yalova Valisi Sayın Esengül CİVELEK, Sakarya Valisi
Sayın Mustafa BÜYÜK’den devralmış ve MARKA 2011 yılı VIII. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Sayın Esengül Civelek’in
Başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
Fotoğraf 19. 2011 Yılı IX. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı , 30 Eylül 2011, Düzce
2011 yılı X. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı 26 Ekim 2011 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın
Nihat Ergün’ün katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
37
Fotoğraf 20. 2011 Yılı X. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı , 26 Ekim 2011, Kocaeli
GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri Genel Sekreterdir.
Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri
Genel Sekreter’in görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanunun 14. Maddesinde tanımlanmaktadır:
•• Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
•• Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
•• Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usûl ve esaslar ile bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına
uygun olarak harcamaları yapmak.
•• Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.
•• Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
•• Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri götürmek.
•• Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
•• Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.
•• Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
•• Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.
•• Personelin işe alınması ve işine son verilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek.
•• Ajans Genel Sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı
temaslarda bulunmak.
•• Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.
•• Yönetim Kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.
38
1.C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İçinde yaşadığımız yüzyıl teknolojinin gelişimi açısından dünya tarihinde görülmemiş bir hıza sahne olmaktadır. Bilgisayar ve internet teknolojisi insanlığın hizmetinde olup internet sayesinde dünya üzerindeki gelişmeler fark gözetilmeden
tüm dünyaya bilgi olarak anında ulaştırılabilmektedir. MARKA merkez hizmet binasında kullanılan bilişim teknolojilerinin
hızla gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi için kullanılan yazılımlar, donanımlar, internet ve altyapı sistemlerinin devamlı
güncel tutulması gerekmektedir. Doğu Marmara Bölgesi’nde hizmet veren MARKA’nın iller ve bölgeler arasındaki sosyal,
kültürel ve ekonomik farklılıkları azaltacak çalışmaları yapabilmesi için merkez hizmet binası ve yatırım destek ofislerinde
bilişim teknolojilerinin en üst düzeyde kullanılması gerekmektedir.
Ajans web sitesine ait olan domain isimleri ve host hizmeti güvenli kullanım için her zaman güncel tutulmaktadır. Ayrıca, internet ve iletişim altyapısında yapılan iyileştirme ile daha iyi hizmet verilmeye başlanmıştır. Düzenli olarak sistem
bakımları yapılmış, ajans personelinin daha sistematik, güvenli, hızlı ve etkin bir biçimde verilere ulaşması sağlanmış, Proje
Uygulama Birimi, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Yatırım Destek Ofisleri
ve Kurumsal Yönetim ve Kalite Biriminin sunucu, yazılım ve donanım ihtiyaçları iyileştirilmiş, Ajans uzmanlarının (özellikle
bilgilendirme, eğitim, toplantı, seminer ve sunum çalışmaları gibi) kurum dışı çalışmalara katılımları esnasında ihtiyaç duydukları dizüstü bilgisayar ve diğer sarf malzemelerin alımları gerçekleştirilmiştir. Sunucu sistemleri ile 20 adet Thin Client
alımları gerçekleştirilmiş, güvenliği üst düzeyde olan sunucularla oluşturulan bağımsız değerlendirici yazılımı ile sistem
üzerinden çevrimiçi değerlendirme süreci kullanıma açılmıştır.
2011 yılında bilgi ve teknolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan dokümanlar, alınan malzemeler ve gerçekleştirilen kurulumlar aşağıdaki gibidir:
•• Elektronik haberleşme ( Superonline Fiber İnternet ) hizmet alımı gerçekleştirilmiş,
•• Fiber internet donanım altyapısı için Cisco Catalyst 3600 Series 24 Port Switch donanımı alınmış,
•• Web sunucuda geliştirilen Bağımsız Değerlendirici Sistemi yazılımı için 20 adet Thin Client alımı gerçekleştirilmiş,
•• Ajans personelince kullanılmak üzere beş adet diz üstü bilgisayar alımı gerçekleştirilmiş,
•• İzleme Bilgi Sistemi için Linux server (sunucu) ve yazılımı kurulmuş,
•• Kurumsal faks sunucu hizmeti oluşturulmuş, gelen ve giden fakslar güvenlik yazılımları ile (e-posta, web panel gibi)
online sistem üzerinden sağlanmış,
•• SQL sunucusu oluşturulmuş ve veri tabanı sistemiyle verilerin daha güvenilir bir ortamda saklanması sağlanmış,
•• Web sunucusu oluşturulmuş ve kurumsal yazılımlar online olarak kurum web sunucularından hizmet vermeye
başlanmış,
•• Dosya sunucusu oluşturulmuş ve kurumsal tüm verilerin güvenli bir ortam da tutulması sağlanmış,
•• Anti virüs sunucusu oluşturulmuş, sunucular ve kullanıcıların kullandığı masaüstü ve dizüstü bilgisayar ve diğer
mobil cihazlar için (Virüs, Spam gibi) tehlikelerden korunması için güvenlik yazılımları kurulmuş,
•• Lync Server 2010 sunucusu oluşturulmuş, MARKA’da bulunan tüm personelin internet üzerinden yurt içi ve yurt
dışı sesli ücretsiz iletişim (VoIP) kurmalarına olanak sağlanmış,
•• Kurumsal yedekleme işlemleri için backup sunucu oluşturulmuş,
•• Kurumsal Belge Yönetim Sistemi yazılımı için sunucu oluşturulmuş,
•• MARKA’da kullanılan Personel Takip Sistemi için (PDKS) sunucu oluşturulmuş,
•• Cwiz IP santral sistemi kurulmuş,
•• MARKA’da kullanılmak üzere firewall cihazları alımları gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, kurumsal VPN hizmeti
ile merkez hizmet binası ve yatırım destek ofisleri arasında sadece MARKA’ya ait bir hat üzerinden kesintisiz ve
yüksek kaliteli bir bağlantı kurulmuş,
•• MARKA merkez hizmet binasında internet ve diğer erişimler için access point (kablosuz) cihazlar alınmış güvenliği
sağlanmış,
•• Kurulan otomasyon sistemleri ile MARKA hizmet binasının güvenliği sağlanmış,
•• Mail sunucu Metro Ethernet Hattı internet hizmetine alınmış,
•• Dizüstü ve masaüstü bilgisayarın donanımlarında iyileştirme ve güncelleme yapılmış,
•• Kuruma alınan yeni personelin donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanmış,
39
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Yeni işe başlayan personellerin sisteme kayıtları ve mail hesapları oluşturulmuş,
MARKA merkez hizmet binasında bulunan sistem odasına Coğrafi Bilgi Sistemi Server Sistemi kurulmuş,
Bilgi işlem işlerinde kullanılmak üzere 1 TB USB 3.0 2.5” Taşınılabilir disk alınmış,
Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Organizasyon işlerinde kullanılmak üzere 1 TB USB 3.0 2.5” Taşınılabilir disk alınmış,
Ayrıca, bilgi ve teknolojik kaynaklar mevzuatının sistematize edilerek kurumsallaşmanın güçlenmesi amacıyla:
MARKA Elektronik Posta Kullanım Politikası,
MARKA Bilgi ve İletişim Sistemleri Kullanım Yönergesi,
MARKA Bilgi Sistemleri Yedekleme Politikası,
MARKA Kriz-Acil Durum Yönetimi Politikası,
MARKA İnternet Erişimi ve Kullanımı Politikası,
MARKA Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Politikası,
MARKA Sanal Özel Ağ (VPN) Kullanım Politikası,
MARKA Şifre Kullanım Politikası,
MARKA Ağ Cihazları Güvenlik Politikası,
MARKA Ağ Yönetimi Politikası,
MARKA Fiziksel Güvenlik Politikası,
MARKA Kablosuz İletişim Kullanımı Politikası,
MARKA Sunucular için Güvenlik Politikası,
••
••
••
••
••
••
••
••
MARKA Güvenlik yazılımı Anti Virüs Kullanım Politikası,
MARKA Firmalar için Uzaktan Erişim Politikası,
MARKA Tüm Sistemler için Risk Değerlendirmesi Politikası,
MARKA Bilgi Sistemleri Geri Dönüş için Usül ve Esaslar Politikası,
MARKA Sunucular ve kullanıcılar için Veritabanı Güvenlik Politikası,
MARKA Genel Sistemlerle ilgili Bakım Politikası,
MARKA Sunucu ve kullanıcılar için File Transfer Protocol (FTP) Politikası, hazırlanmıştır.
“http://www.marka.org.tr” web sitesi tasarımı, içerik yönetimi ve haber yönetimi paneli oluşturulmuştur.
Şekil 2. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İnternet Adresi (www.marka.org.tr)
40
2011 yılında MARKA resmi internet sitesi toplam 549.697 defa görüntülenmiş ve 158.556 kişi tarafından ziyaret
edilmiştir.
MARKA tarafından bilgi ve teknolojik kaynakların güçlendirilmesi amacıyla aşağıdaki yazılımlar geliştirilmiştir:
Online Mali Destek Başvuru Sistemi
••
••
••
••
••
••
••
Mali Destek Başvuru Sistemi,
Proje Teslim Alma Modülü,
Ön inceleme ve Eksik Evrak Bildirim Modülü,
Proje -Bağımsız Değerlendirici Atama Modülü,
Bağımsız Değerlendirici Proje Değerlendirme Sistemi,
Bağımsız Değerlendirici Hakediş -Harcama Pusulası ve Tutanağı Modülü,
Proje Raporlama Modülü yazılımları oluşturulmuştur.
Bağımsız Değerlendirici Başvuru Sistemi ve Yönetimi
•• Bağımsız Değerlendirici Başvuru Sistemi
•• Bağımsız Değerlendirici Puanlama Sistemi ve Rapor Ekranları yazılımları oluşturulmuştur.
Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru ve Yönetim Sistemi
••
••
••
••
DFD Başvuru Sistemi
Uzman-Proje Atama Sistemi
Uzman Proje Puanlama Sistemi
Puanlama Raporlama ve İzleme Sistemi yazılımları oluşturulmuştur.
Teknik Destek Başvuru ve Yönetim Sistemi
••
••
••
••
Teknik Destek Başvuru Sistemi
Uzman-Proje Atama Sistemi
Uzman Proje Puanlama Sistemi
Puanlama Raporlama ve İzleme Sistemi yazılımları oluşturulmuştur.
Kurumsal Araç Takip Rezervasyon Sistemi yazılımı oluşturulmuş,
ÖSYM Sınav Puan Sorgulama Web Servis Modülü Yazılımı oluşturulmuş,
Girişimcilik Eğitimleri Başvuru ve Yönetim Sistemi yazılımı oluşturulmuş,
Dış Ticaret Eğitimleri Başvuru ve Yönetim Sistemi yazılımı oluşturulmuş,
Beşeri Zenginliklerin Geliştirilmesi Proje Yarışması Başvuru ve Yönetim Sistemi yazılımı oluşturulmuş,
Marka Kent Logo ve Slogan Yarışması Başvuru Kabul Sistemi, raporlamaları yazılımı oluşturulmuş,
Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması Başvuru ve Yönetim Sistemi yazılımı oluşturulmuş,
CRM Yazılımı ve Yönetim Sistemi oluşturulmuştur.
1.C.4. İnsan Kaynakları
MARKA’nın insan kaynakları politikası; 5449 sayılı Kanun’un 18 ve 25’inci maddeleri ile Kalkınma Ajansları Personel
Yönetmeliği’nin 4, 5 ve 6’ıncı maddelerinde belirlenmiş olan ilkelere, 23 Aralık 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
onaylanan İnsan Kaynakları Politikası belgesinin 1.2’inci maddelerinde belirlenmiş olan ilkelere ve 2010-2013 dönemini
kapsayan Doğu Marmara Bölge Planı’nın Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi genel amacı altında yer alan ‘2.2.işgücüne ekonominin ihtiyaç duyduğu niteliklerin kazandırılması’ ile ‘projecilik kültürünün geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası desteklerden faydalanma konusunda farkındalığın arttırılması’ başlıklı stratejik hedeflere uygun olarak düzenlenmektedir.
MARKA Yönetim Kurulunca onaylanan İnsan Kaynakları Politikası Ajans’ın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine
getirebilmesi için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamı, personelin niteliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği esasına dayanmaktadır.
41
Ajansın personel istihdamına ilişkin ise, 2011 yılı içerisinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
•• 13-24 Aralık 2010 tarihlerinde 5 uzman, 1 iç denetçi ve 1 destek personel alımı başvuruları kabul edilmiş; 26-27
Ocak 2011 tarihlerinde yapılan mülakat sonucunda 2 uzman ve 1 destek personel alımı gerçekleşmiş fakat bunlardan sadece 1 uzman işbaşı yapmış, diğerleri işbaşı yapmayacaklarını bildirmişlerdir. 28 Mart- 8 Nisan 2011 tarihlerinde 1 iç denetçi, 7 uzman ve 1 destek personel alımı başvuruları kabul edilmiş; 26-27 Nisan 2011 tarihlerinde
yapılan mülakat sonucu 1 iç denetçi, 3 uzman ve 1 destek personel alımı gerçekleşmiştir.
•• 4-15 Temmuz 2011 tarihlerinde 7 uzman personel alımı başvuruları kabul edilmiş; 26 Temmuz 2011 tarihinde
yapılan mülakat sonucunda 2 uzman personel alımı gerçekleşmiştir.
•• 5449 sayılı Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 2011 senesinin ilk 8 ayı içerisinde 3
personel alım süreci yaşanmış, 4. personel alımı süreci ise 29 Ağustos 2011 tarihinde personel alım ilanı ile başlatılmıştır. 4. personel alım sürecinde, 5 uzman personel alımı ilanına çıkılmıştır. 3-14 Ekim tarihleri arasında başvurular
alınarak, uygun bulunan adaylarla 24-25 Ekim tarihleri arasında işe alım mülakatları gerçekleştirilmiş ve 28 Ekim
2011 tarihli MARKA Yönetim Kurulu Kararı ile 3 uzman personelin alımı sağlanmıştır.
Fotoğraf 21. Personel Alım Mülakatından Görüntü, 26 Temmuz 2011, Kocaeli
2011 yıl sonu itibari ile 1 Genel Sekreter, 1 iç denetçi, 35 uzman ve 8 destek personel olmak üzere MARKA, 45 çalışandan oluşmaktadır.
42
Tablo 1. Ajans Personelinin Birimlere Dağılımı
Ajans Birimleri
Personel Yapısı
Genel Sekreterlik
1 Genel Sekreter, 1 İç Denetçi ve 1 Hukuk
Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel
Merkez Birimler
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi
1 Birim Başkanı ve 6 Uzman
Proje Uygulama Birimi
1 Birim Başkanı ve 5 Uzman
İzleme ve Değerlendirme Birimi
1 Birim Başkanı ve 6 Uzman
Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi
1 Birim Başkanı, 7 Sorumlu Destek Personel
Yatırım Destek Ofisleri
Kocaeli Yatırım Destek Ofisi
1 Koordinatör, 2 Uzman ve 1 Destek Personel
Sakarya Yatırım Destek Ofisi
1 Koordinatör ve 2 Uzman
Düzce Yatırım Destek Ofisi
1 Koordinatör ve 2 Uzman
Bolu Yatırım Destek Ofisi
1 Koordinatör ve 1 Uzman
Yalova Yatırım Destek Ofisi
1 Koordinatör ve 1 Uzman
Genel Sekreterlik; 1 Genel Sekreter, 1 iç denetçi ve 1 hukuk müşavirliğinden sorumlu uzmandan oluşmaktadır.
Merkez Birimleri; Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 1’i Birim Başkanı olmak üzere 7 uzman, Proje
Uygulama Birimi 1’i Birim Başkanı olmak üzere 6 uzman, İzleme ve Değerlendirme Birimi 1’i Birim Başkanı olmak üzere
7 uzman ve Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi 1’i Birim Başkanı, 7’si sorumlu destek personel olmak üzere 8 çalışandan
oluşmaktadır.
Yatırım Destek Ofisleri; Kocaeli Yatırım Destek Ofisi 1 koordinatör, 2 uzman olmak ve 1 destek personel olmak üzere
3 çalışandan, Sakarya Yatırım Destek Ofisi 1 koordinatör ve 2 uzman olmak üzere 3 çalışandan, Düzce Yatırım Destek
Ofisi 1 koordinatör ve 2 uzman olmak üzere 3 çalışandan, Bolu Yatırım Destek Ofisi 1 koordinatör ve 1 uzman olmak
üzere 2 çalışandan, Yalova Yatırım Destek Ofisi 1 koordinatör ve 1 uzman olmak üzere 2 çalışandan oluşmaktadır. Yatırım
destek ofislerinde toplam 5 koordinatör, 8 uzman ve 1 destel personel görev yapmaktadır.
Ajans çalışanlarının %84’ü (38 çalışan) erkek ve %16’sı (7 çalışan) kadın; %67’si (30 çalışan) evli ve %33’ü (15 çalışan)
bekar personelden oluşmaktadır ve Ajansın yaş ortalaması 32’dir.
Ajans çalışanlarının %31’i (14 çalışan) lisans mezunu, %29’unun (13 çalışan) yüksek lisansı devam etmekte, %20’si (9
çalışan) yüksek lisans mezunu, %18’inin (8 çalışan) doktorası devam etmekte ve % 2’si (1 çalışan) doktora mezudur.
43
Şekil 3. Ajans Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Ajans personeli; %20’si kamu yönetimi, %16’sı iktisat, %14’ü endüstri mühendisliği, %11’i işletme, %7’si şehir ve bölge
planlama ve %32’si diğer lisans programları olmak üzere toplam 16 farklı lisans eğitim kökeninden gelmektedir.
Tablo 2. Ajans Personelinin Lisans Eğitimine Göre Dağılımı
44
MARKA personelinin lisans, ikinci lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldıkları üniversitelerin yurtiçinden/yurtdışından olduğu, çeşitlilik gösterdiği ve ayrıca lisans eğitimleri sırasında da birden fazla üniversitede eğitim aldıkları görülmektedir. Ajans personeli; 2’si yurtdışından üniversiteler olmak üzere toplam 22 üniversiteden eğitim almış veya almaktadır.
Şekil 4. Ajans Personelinin Eğitim Aldığı veya Almakta Olduğu Üniversiteler
MARKA çalışanlarının ortalama iş deneyimi 2011 yılı sonu itibariyle yaklaşık 7 yıl olmakla beraber %51’inin (23 personel) 5 yıldan fazla 10 yıldan az iş deneyimi vardır. Geriye kalan ajans çalışanlarından 13’ünün 1 yıldan fazla 5 yıldan az,
7’sinin 10 yıldan fazla, 2’sinin ise 1 yıl ve daha az iş deneyimi vardır.
Şekil 5. Ajans Personeli İş Deneyimi Durumu
MARKA uzman personelinin tamamı İngilizce diline ileri düzeyde hakim olmakla beraber, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca ve Korece olmak üzere 5 dilde daha ajans uzmanlarının sertifikalı yabancı dil bilgisi bulunmaktadır. Sertifikalı
olmasa dahi; Arapça, Bulgarca, Rusça ve Lehçe dillerinde de dil hakimiyeti bulunan Ajans uzmanları istihdam edilmiştir.
Şekil 6. Ajans Personeli Sertifikalı Yabancı Dil Bilgisi
45
1.C.5. Sunulan Hizmetler
MARKA Genel Sekreterliği 2010 senesi başında ilk personel alımını gerçekleştirmiştir. Ajans Genel Sekreterliği; Genel
Sekreter, Uzman Personel ve Destek Personelden oluşmaktadır. Ajans faaliyetleri merkezde Planlama, Programlama ve
Koordinasyon Birimi, Proje Uygulama Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi ile Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi tarafından, illerde ise Yatırım Destek Ofisleri tarafından yürütülmektedir.
MERKEZ BİRİMLER
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB), bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörler bazında
plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar
yapılmasından sorumludur. Uzman Personel arasından Birim Başkanı Uzman Personel Genel Sekreterce seçilir ve Yönetim
Kurulu onayıyla görev yapar. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi’nin görevleri aşağıda sıralanmaktadır:
•• Yerel aktörlerin katılımı ile ve Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak Ajans tarafından hazırlanacak bölge planının
hazırlık faaliyetlerini koordine etmek,
•• Bölge planında tanımlanan amaç ve önceliklerin bir veya birkaçının gerçekleştirilmesine yönelik olarak bölgesel operasyonel programları hazırlamak,
•• Bölge planı ve bölgesel operasyonel programlar ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak,
zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak,
•• Yıllık çalışma programı ve bütçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarları belirlemek,
•• Diğer birimlerle işbirliği içinde, bölge planı, bölgesel operasyonel programlar ve destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program ve proje düzeyinde performans göstergelerini belirlemek,
•• Proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış geniş göstergeler setini belirlemek
•• Birimi ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
•• Ajans faaliyet raporlarını hazırlamak,
•• Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak.
Proje Uygulama Birimi
Proje Uygulama Birimi (PUB), PPKB tarafından hazırlanan bölge planı ve bölgesel operasyonel programlara göre oluşturulacak destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PUB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına
kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur. Uzman Personel arasından Birim Başkanı Uzman Personel Genel Sekreterce seçilir ve Yönetim Kurulu onayıyla görev yapar. Proje Uygulama Birimi’nin görevleri aşağıda sıralanmaktadır:
•• Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
•• Destek programları kapsamında, bu Kılavuzda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme
kriterlerini belirlemek,
•• Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak,
•• Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak,
••
•• Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve gerçekleştirmek,
•• Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan
Sorular (SSS)” bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,
•• Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,
•• Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak,
•• Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; seçim
46
sürecinde etkin rol oynamak,
•• Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek,
•• Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
•• Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek,
•• Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte
bildirmek,
•• Genel Sekreterin talep ettiği destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek;
proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,
•• Destek almaya hak kazanan projelerin sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek,
•• Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi sisteminde tutulmasını temin
etmek,
•• Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek.
•• Birimi ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
•• Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak.
İzleme ve Değerlendirme Birimi
İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapar.
Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar.
Bu nedenle destek programları çerçevesinde başarılı olup, sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa
ve usullere uygunluğunun kontrolü, proje sahibinin sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir. Uzman Personel arasından
Birim Başkanı Uzman Personel Genel Sekreterce seçilir ve Yönetim Kurulu onayıyla görev yapar. İzleme ve Değerlendirme
Birimi’nin görevleri aşağıda sıralanmaktadır:
•• Genel Sekreterin talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini yapmak ve bu ziyaretlerde yapılacak
projenin risk ve ihtiyaç analizlerine göre ön ödeme miktarını belirlemek,
•• Proje sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak, sözleşme imzalanması sürecine aktif olarak katılmak,
•• Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak ve bunlara
binaen ön ödeme yapılmasının uygunluğu görüşünü Muhasebe ve Ödeme Birimine bildirmek,
•• Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak proje sahiplerine eğitimler vermek,
•• Bilgi sisteminin genel koordinasyonunu sağlamak,
•• Proje sahiplerini projenin uygulanması ve bilgi sisteminin etkin kullanımına yönelik bilgilendirmek,
•• Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin bilgi sistemine aktarılmasını sağlamak,
•• Proje sahiplerinin projelerin uygulama aşamasındaki sorularını yanıtlamak, sıkça sorulan sorulardan oluşan bir listeyi
cevapları ile birlikte Ajansın internet sitesinde yayınlamak,
•• Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre
uygulanmasını temin etmek,
•• Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek
ve geri ödemelerin gerektiği durumlarda Muhasebe ve Ödeme Birimini bilgilendirmek,
•• Proje sahiplerinin ödeme taleplerini teknik açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Muhasebe ve Ödeme Birimine görüşünü iletmek,
•• Projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,
47
•• Proje sahiplerine, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,
•• Desteklenen projelerle ilgili değerlendirme raporları (altı aylık ve yıllık) hazırlamak,
•• Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim
Kurulu Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek,
•• Tamamlanan projelerin sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek,
•• Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı gösterge setinin belirlenmesine
katkı sağlamak,
•• Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve T.C. Kalkınma
Bakanlığı’na raporlamak
•• Birimi ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
•• Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak.
Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi
Uzman Personel arasından Kurumsal Yönetim ve Kalite Birim Başkanı Genel Sekreterce seçilir ve Yönetim Kurulu onayıyla görev yapar. Kurumsal Yönetim ve Kalite Biriminin temel görevleri aşağıdaki gibidir:
•• Ajansın mali işlerinin yasa, yönetmelik ve kurallara uygun yürütmek,
•• Ajansın mal, hizmet ve Yapım işleri, satınalma ve ihale faaliyetlerini yürütmek,
•• Ajansın verimli ve sağlıklı çalışabilmesi için tüm faaliyetleri gerçekleştirmek,
•• Ajansın sistem ve donanımlarının verimli çalışmasını sağlamak,
•• Ajansın tanıtım, halkla ilişkiler ve organizasyonlarıyla ilgili tüm faaliyetleri gerçekleştirmek,
•• Ajansın insan kaynakları politikasını yürütmek,
•• Ajansın tüm personel işlerini yasal mevzuata göre yürütmek,
•• Ajansın insan kaynakları eğitim politikalarını yürütmek,
•• Ajans birimlerine her türlü konuda destek vermek,
•• Ajans sabit kıymetlerinin kaydından ve güvenliğinden sorumlu olmak,
•• Ajans hizmet binalarının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ile bakımlarının yapılmasını sağlamak,
•• Birimi ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
•• İlgili çalışma birimlerinden alanı ile ilgili tüm evrak, yazışma, belge akışının takibini yapmak,
•• Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak.
Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi’ne faaliyetlerini daha verimli yürütebilmesi amacıyla bağlı sorumluluklar tanımlanmıştır. Buna göre birim; Mali İşler Sorumlusu, Satın Alma Sorumlusu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Sorumlusu, İdari İşler
Sorumlusu, Bilgi İşlem Sorumlusu, Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Sorumlusu, Arşiv Sorumlusu’ndan oluşmaktadır.
Mali İşler Sorumlusu:
•• Ajansın mali yönetiminden sorumlu olmak,
•• İDB tarafından uygunluğu bildirilen projelerin sahiplerine ön ödemenin yapılması,
•• Desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek,
•• Proje sahiplerinin İDB’nin teknik açıdan uygun bulduğu ödeme taleplerini mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda gerekli ödemeleri zamanında yapmak,
•• Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemelerin takibini yapmak,
•• Ajansın ilgili mali açıdan tüm yasal işlemlerini Ajans adına yürütmek.
48
•• Ajansın sağladığı desteklerin proje/faaliyet düzeyinde mali denetimini yapmak
•• Mali Yönetim Yeterliliği kapsamındaki tüm faaliyetleri yürütmek,
•• Bağımsız Denetim Kuruluşu ile İç Denetçi çalışmalarına destek vermek,
•• Mali ve idari yazılım programlarının T.C. Kalkınma Bakanlığı ve ilgili yasalarla uyumlu işlemesinden sorumlu olmak,
•• Ajans sabit kıymetlerinin kaydından sorumlu olmak,
•• Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak
Satın Alma Sorumlusu:
•• Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esaslarına göre Satınalma ve İhale işlemlerini
gerçekleştirmek, bu alandaki tüm yasal mevzuatı eksiksiz ve hesap verilebilir şekilde uygulamak,
•• Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak
İnsan Kaynakları ve Eğitim Sorumlusu:
•• Ajansın tüm insan kaynakları faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
•• Ajansın tüm personel işlemlerini yasal mevzuata göre tam ve doğru olarak gerçekleştirmek,
•• Ajansın insan kaynakları eğitimlerini planlamak ve yürütmek,
•• Yıllık hizmet içi eğitim programlarının planlanmak ve uygulanmak,
•• Ücretsiz staj ve beceri eğitimlerinin gerçekleştirilmek,
•• İş süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi sağlamak,
•• Performans geliştirme, izleme ve raporlama çalışmalarının yürütülmek,
•• Yönetim kültürünü dönüştürmeye yönelik eğitim ve organizasyonların gerçekleştirilmek,
•• Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik organizasyon ve etkinliklerin gerçekleştirilmek,
•• İşe yeni başlayan personelin adaylık temel eğitimlerinin ve oryantasyon faaliyetlerini yürütmek,
•• Personel istihdamının ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
İdari İşler Sorumlusu:
•• Ajansın gelen-giden evrak yönetimini gerçekleştirmek,
•• Ajansın idari işlerini yürütmek,
•• Ajans hizmet binalarının ve taşıtlarının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ile bakımlarının yapılmasını sağlamak,
•• Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Sorumlusu:
•• Ajans birimleri arasındaki bilgisayar çalışmalarının uyumlu olmasını sağlamak.
•• Bilgi sistemi ihtiyaçlarını analiz ederek, teknolojik çözümler konusundaki özellikleri belirlemek ve birim başkanına bilgi
vermek.
•• Network sisteminin bakımını, işletilmesini ve güvenliğini sağlamak.
•• Kullanıcıların network ayarlarını yapmak ve onlara network kullanımı ile ilgili temel bilgiler vermek.
•• Bilgi işlem operasyonlarının planlanmasını, uygulanmasını ve koordinasyonunu yasalara uyun şekilde gerçekleşmesini
sağlamak.
•• Diğer birimlerin bilgi işlem konusundaki (yazılım-donanım) taleplerine ve ihtiyaçlarına göre gerekli bilgi ve eğitim desteğini vermek veya sağlamak.
•• Yazılım ve donanım seçimi ve satın alınması işlemlerini amirine danışarak satın almadan talep etmek.
•• Tüm yazıcı, tarayıcı ve bilgisayarların yazılım-donanım problemleri ile ilgili başvuruları takip etmek ve cevaplandırmak.
•• Bilgisayar ve diğer çevre cihazlarının yer değişikliklerini takip etmek.
•• Servise giden arızalı parça ve sistemlerin takibini yapmak.
•• Arızalı, servise giden ve sağlam parça ve sistemleri sınıflandırarak stokta tutmak ve bu kayıtları güncelleştirmek.
•• Yazılımları kullanıcıların bilgisayarlarına yüklemek ve gerekli ayarlamaları yapmak.
•• Ajansta lisanslı program kullanılmasını sağlamak,
49
•• İnternet ve iletişim programlarının yüklenmesi ve ayarlanmasını yapmak.
•• Periyodik teknik yayınları takip etmek, program arşivi oluşturmak.
•• Bilgisayarlarda bulunan virüs programlarını periyodik güncellemek.
•• Ajans internet adreslerinin güncel kalmasını sağlamak ve adresleri yürütmek
•• İnternet aracılığıyla gelen şikayet, talep ve tavsiye maillerini gerekli birimlere iletmek ve arşivlemek.
•• Ajans tüm veri kayıtlarının doğruluğunu kontrol etmek ve T.C. Kalkınma Bakanlığı ile uyumunu sağlamak.
•• Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak.
Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu:
•• Ajans ve bağlı birimleri arasında koordineyi sağlayarak Ajansın Basın-Yayın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler politikasını tespit
etmek, Ajansın yayın faaliyetlerini yönlendirmek, çeşitli tür ve düzeylerde yayın hazırlamak, basımını sağlamak,
•• Ajans ile basın ve yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine etmek, haber ve bilgi akışını düzenlemek,
•• Ajans çalışmalarıyla ilgili basın toplantılarını organize etmek, tören, kutlama ve toplantılarda basın ile ilişki kurmak,
•• Ajans faaliyetleri ve yapılan hizmetleri medya ve halka etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak,
•• Kitle iletişim araçlarında Ajans ile ilgili yayınlanan yazı ve haberleri devamlı şekilde izlemek, incelemek ve değerlendirmek, Genel Sekreterliğe sunmak,
•• Ajans ve çalışanlarının halkla ilişkilerini olumlu yönde geliştirmek, Ajans ile bölge halkı arasında etkili bir iletişim sistemi
kurmak, bu amaçla öneri ve faaliyetlerde bulunmak,
•• Ajansın hizmetleriyle ilgili basın bülteni, süreli ve süreli olmayan yayın video kaset, CD, VCD, internet, dev ekran,
billboard, bilgi panosu, pankart, afiş gibi yazılı görsel ve sanal araçlardan yararlanmak,
•• Bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak, bu tür etkinlikler düzenlemek ve ilişkileri arttırmak,
•• Protokol isim, adres arşivi hazırlamak, adres ve isimlerin güncelleştirilmesini sağlamak,
•• Ajans ile bölge halkı arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak. Bu kapsamda her türlü kitle iletişim araçları yanı sıra
sivil toplum kuruluşları, sektörel gruplar, özel ilgi grupları ve yatırımcılarla ilgili çeşitli bilgilendirme toplantıları, yatırım
günleri, panel, söyleşi açık oturum gibi özel düzenlemeler yapmak,
•• Bilginin erişilebilir olması, halkın Ajans ile ilgili bilgiyi edinebilme haklarını kullanabilmelerini sağlamak, bu amaçla
gerekli tedbirleri almak,
•• Birimi ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında uyumlu haberleşme ve işbirliğini kurmak,
•• Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yapmak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatlar vererek önerileri dinlemek,
•• Yasa ve yönetmeliklerle verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak
•• Birim işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekreterliğe öneride
bulunmak
•• Bölgenin ulusal ve uluslar arası tanıtımına yönelik planlar hazırlamak ve uygulamak.
•• Ajansın tüm organizasyon faaliyetlerini yürütmek.
•• Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak.
Arşiv Sorumlusu:
•• Ajansa ait arşivlik malzemeleri kontrol edip teslim almak ve muhafaza etmek,
•• Ajans merkez arşivinin yönetimini gerçekleştirmek.
Yatırım Destek Ofisleri
5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 15. Maddesi uyarınca,
bölge illerinde, Yönetim Kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri
teşkil edilir. Yatırım destek ofislerinde çalışan uzman personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği
takdirde bu sayı, Yönetim Kurulu kararı ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın onayı ile artırılabilir.
Yatırım Destek Ofisleri (YDO) Uzman Personel ve Destek Personellerden oluşur. Uzman Personel arasından Yatırım
50
Destek Ofisi Koordinatörü Genel Sekreterce seçilir ve Yönetim Kurulu onayıyla görev yapar. Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörleri direkt olarak Genel Sekretere bağlıdır. Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanunun 16.
Maddesinde tanımlanmaktadır:
•• Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat
işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere Yönetim Kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları
izlemek.
•• İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek.
•• Başvurular hakkında ön inceleme yapmak.
•• 5449 sayılı kanunun 4. maddesi uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak.
•• İş ve işlemler konusunda valiliğe ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek.
•• Yatırım Destek Ofislerinin 5449 sayılı Kanunun tanımlanan görev ve yetkilerinden ayrıca, MARKA iç düzenlemesiyle
Yatırım Destek Ofislerine yüklenen diğer görev ve yetkileri aşağıda listelenmiştir:
•• Ofisi ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
•• İllerle ilgili çalışma birimlerinin bilgi taleplerini takibini yaparak, il çapında düzenlenecek planlama, programlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına Genel Sekreter talimatıyla destek vermek;
•• Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak.
İç Denetçi
İç Denetçi Genel Sekretere bağlı olarak çalışır ve Genel Sekretere karşı sorumludur. 5449 sayılı Kanunun 18’inci maddesi gereği istihdam edilmiştir. İç denetim faaliyeti, kuruluşların çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla
yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini gerçekleştirmektir. T.C. Maliye Bakanlığı tarafından
26 Aralık 2007 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile T.C. Kalkınma
Bakanlığı’nca yayınlanan yönetmelik ve belirlenen usul, esaslar çerçevesinde iç kontrol ve denetim faaliyeti yapmaktadır.
İstihdamından sonra her yıl üçer aylık dönemlerin sonunda faaliyet raporunu ve denetim raporunu Genel Sekretere sunar.
İç denetçinin görev ve yetkileri aşağıda listelenmiştir;
•• Ajansın tüm görev ve işlemlerine, elektronik ortamdakiler dahil olmak üzere tüm kayıt, belge ve defterlerine herhangi
bir kısıtlama olmaksızın erişebilir,
•• Denetim sıklığını ve kapsamını Genel sekreter ile istişare halinde belirleyebilir,
•• Denetimin başarıyla sonuçlanması için denetim öncesinde, denetim sırasında ve denetim sonrasında gerekli tedbirleri
alır,
•• Denetim yapılan Birimlerde uzmanlığına gerek duyulan Ajans personelinden veya Ajans dışındaki uzmanlardan yardım alabilir
•• Yukarıda belirtilen esaslar baz alınarak İç Denetçinin görev tanımı aşağıdaki gibidir:
•• Birimlerde yapacağı uygunluk, performans ve sistem denetimleriyle mali denetimlere ilişkin olarak ilgili yayınlanmış
yönetmelikler ile T.C. Kalkınma Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muhtemel usulsüzlük ve yolsuzluklara karşı, önleyici bir iç kontrolün oluşturulmasına katkıda bulunmak,
•• Yukarıda belirtilen esaslar baz alınarak İç denetimin tanımı ve kapsamında belirtilen alanlarda, Ajansın çalışmalarının
kontrolü ve risklerin yönetilmesine ilişkin tüm çalışmaların etkinliği ve yeterliliği konusunda üç aylık değerlendirmeler
ile yıllık bir değerlendirme yapmak ve Başkana sunmak,
•• Ajans faaliyetlerinin ve işlemlerinin kontrol süreçlerinde saptanan hususlar ve bu süreçlerin iyileştirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik denetim, bulgu ve önerileri hakkında Başkana rapor sunmak,
•• Yıllık denetim planlarının içeriği ve sonuçlarını gerçekleştirmek için gerekli kaynakların yeterliliği konularında Başkana
ve Genel Sekretere bilgi sunmak,
•• İç denetçilik faaliyetlerini dönemsel olarak iç değerlendirmeye tabi tutmak ve geliştirilmesi
•• amacıyla araştırmalar yapmak,
•• Risk yönetimi, iç mevzuat, kurum dışı faktörler ve bağımsız dış denetim gibi diğer kontrol ve izleme fonksiyonları ile
51
koordineli biçimde faaliyet göstermek, bunlara ilişkin olarak gözlemlerde bulunmak ve gözlem sonuçlarına yönelik Genel
Sekretere rapor sunmak,
•• Denetim sonuçlarını Genel Sekretere sunmadan önce denetlenen Birim ile görüşerek denetim sonuçları hakkında
gereğinin yapılması için bilgi vermek, alınması gereken önlemler konusunda önerilerde bulunmak, denetlenen Birimlerin saptanan konular hakkındaki cevaplarını ve eylem planlarını almak ve gerekiyorsa denetim sonuçlarını buna göre
revize etmek,
•• Bu yönerge belirtilen iç denetim faaliyetlerine ilişkin hedeflerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini ve değişen denetim ortamı için denetim faaliyetinin yeterli olup olmadığını izlemek,
•• İç denetime ayrılan kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
•• İç denetim çalışmalarının ahlaki kurallar ve standartlara uygun olmasını sağlamak,
•• Denetim plan ve raporlarını Genel Sekretere, Genel Sekreter onayından sonra ve yönetmeliklerde belirlenen Ajans
ilgili organlarının onayına sunmak,
•• Ajans Başkanı veya Genel Sekreterce belirlenen konu ve kapsamlarda özel iç denetim faaliyeti yapmak ve rapor hazırlamak,
•• Ajans mali yönetim yeterliliği konusunda çalışmalar yapmak ve bağımsız denetim çalışmalarını Genel Sekreter ile
birlikte koordine etmek.
•• İç denetçi tüm görevleri gerçekleştirirken ilgili Kanun, yönetmelikler, tebliğler çerçevesinde tarafsızlık, şeffaf, gizlilik,
bilgi verme vb. ilke ve denetim etik kurallarına eksiksiz uyarak gerçekleştirir.
Hukuk Müşaviri
Genel Sekretere bağlı olarak çalışır ve ona karşı sorumludur. Ajansın hukuki konuları hakkında görüş bildirmek, Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak ve anlaşma ve sözleşmelerin bu
esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, davalarda ve icra ve takiplerde gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu
davalarda ve icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen dava ve
icra - iflas takiplerini takip ve koordine etmek, Ajans personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeniyle kendisine gönderilen
inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak, Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri
üstlenmek ve çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak üzere avukatlık ruhsatnamesine ve uzman personel niteliklerine sahip
kişiler arasından bir kişiyi, uzman personelin istihdam usullerine uygun olarak Genel Sekreter tarafından görevlendirilir.
Genel Sekreterin gerekli gördüğü tüm yazışma ve sair işlemlerde, yahut Ajansı bağlayıcı nitelikler taşıdığı öngörülen
diğer işlerde hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personelin yazılı görüşünün alınması zorunludur.
1.C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Yönetim ve İç kontrol Sistemi konusunda sunulan hizmetleri geliştirmek amacıyla, 2011 yılı Mayıs ayı sonunda iç denetçi istihdamı gerçekleştirilmiş ve iç denetim çalışmalarına başlanmıştır. Ajans risklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak etkin
bir iç denetim birimi oluşturmak ve iç denetimden sağlanan faydayı arttırmak amacıyla MARKA’da iç denetim faaliyetinin
işleyişi ve yönetimi ile İç Denetçinin iç denetime ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik esas ve usulleri düzenleyen
“İç Denetim Yönergesi”, iç denetim planı ve programı, iç denetim risk değerlendirme çalışmaları, iç denetim faaliyetlerinin
yönetilmesi ve gerçekleştirilmesi, raporlanması ve izlenmesi ile iç denetim danışmanlık faaliyetleri ve iç denetim uygulamaları ile ilgili olarak “İç Denetim Rehberi” hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.
Ayrıca, Ajansın misyonunu gerçekleştirecek ve vizyonuna ulaşmasına yardımcı olacak, kurumun operasyonel faaliyetlerine, mali iş ve işlemlerine makul güvence verecek ve değer katacak bir faaliyet icra edilmesini sağlamaya yönelik risk
odaklı “2011 Yılı İç Denetim Çalışma Programı” ve “2012-2014 Yılları İç Denetim Planı” hazırlanmıştır. İç Denetim Yönergesi uyarınca da İç Denetçinin görevlerini ifa ederken ihtiyaç duyacağı özel ihtisas alanlarına ilişkin gerekli bilgi, beceri ve
deneyimi sağlamaya yönelik “Mesleki Eğitim Planı” tanzim edilmiştir.
Ajansın yeni kurulmuş olması, kurumsallaşma faaliyetlerini sürdürüyor olması göz önünde bulundurularak 2011 yılında
danışmanlık faaliyetlerine yer verilmiştir. Bu amaçla iç denetçi tarafından Mali Yönetim Yeterlilik Komisyonu faaliyetlerine
hazırlık ve İç Kontrol Sistemi kurulmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, İç kontrol sisteminin tanımı, özellikleri ve genel esasları ile iç kontrol alanında modeller, standartlar ve iç kontrolün bileşenleri, iç
52
kontrol sisteminin kurulması için yapılması gerekenler ve yapılabilecek eylemlere ilişkin önerileri içeren inceleme raporu
hazırlanmıştır. Söz konusu iç kontrolün oluşturulması çalışmalarına; risk yönetimi, kontrol ve Yönetişim sistemleri ile ilgili
detayları bu faaliyet raporunun “Kurumsal süreç ve prosedür tanımlama faaliyetleri” başlığı altında belirtilen faaliyetlere
danışmanlık yapılmıştır.
2011 yılı sonunda, İç Denetçi tarafından daha önce kaleme alınan Raporda yer alan bulgular, öneriler, İdarece alınan
aksiyonlar, eylem sonuçları ile dikkate edilmesi gereken hususlara işaret edilen ve MARKA Genel Sekreterinin bu rapora
görüşlerini ekleyerek Yönetim Kuruluna ve Kalkınma Kuruluna sunduğu “Yıllık İç Denetim Raporu” hazırlanmıştır.
2011 İç Denetim Raporunda özet olarak, Ajans bünyesinde bulunan mevcut sistemlerin etkin karar alınması ve uygulanmasını temin edecek şekilde bilişim ve teknolojinin yeni imkanlarından yararlanmak suretiyle sürekli iyileştirilmesinin gerektiği ayrıca bahsedilen sistemlerin dengeli ve paralel olarak işletilebilmesi için birbiri ile entegre edilmesi ve uygulamanın
devamlı izlenmesi, elde edilen yazılı ve sözel sonuçların etkin karar alma süreçlerinde bilgi kaynağı olarak kullanılmasının
tavsiye olunduğu belirtilmektedir.
53
2
54
AMAÇ VE HEDEFLER
1.GENEL BİLGİLER
55
2.A. AJANSIN AMAÇ VE HEDEFLERİ
MARKA’nın amacı; 5449 Sayılı Kanun’un kendisine verdiği görevleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi
için; İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBSS) göre Doğu Marmara Bölgesinde gelişmeyi hızlandırmak ve bölge içi
gelişmişlik farklarını fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde azaltmaktır.
MARKA; bölgenin sürdürülebilir kalkınması için bütüncül ve katılımcı bir yaklaşım ile yerel kaynakları harekete geçirerek
planlama çalışmalarına katkıda bulunmak, politika önerileri ve yeni uygulama araçları geliştirmek, uygulamayı koordine etmek, yönlendirmek, izlemek ve değerlendirmek misyonu ile çalışmalarını 5449 Sayılı Kanun kapsamında ve 28 Eylül 2010
tarihli yazı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafında uygun görülen Doğu Marmara Bölge Planı ile uyumlu şekilde sürdürecektir.
2.B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
MARKA’nın benimsediği temel ilke ve politikalar şunlardır;
•• Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel plan ve
programların etkili bir şekilde uygulanmasını desteklemek,
•• MARKA’nın faaliyet gösterdiği beş ilin (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) kurumsal, idari ve beşeri kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunmak,
•• Katılımcı, yenilikçi, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğa sahip ve çözüm odaklı bir anlayış çerçevesinde; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine, vatandaş ile devlet arasında hızlı,
etkin ve sürekli bir iletişim sürecinin oluşturulmasına katkı sağlamak,
•• Doğal ve kültürel varlıkların korunmasına, bölgenin beşeri sermayesi ve maddi kaynaklarının sürdürülebilir bir çerçevede, etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına, yatırım ortamının iyileştirilmesine, istihdam ve rekabet gücünün
artırılmasına yönelik faaliyetlere destek vermek,
•• Yürütülecek faaliyetlerin tamamında açıklık, adalet, hakkaniyet, tarafsızlık, şeffaflık, toplumsal mutabakat, katılımcılık,
eşit muamele, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, etkinlik, erişilebilirlik, öngörülebilirlik ve hesap verilebilirliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,
•• Belirtilen tüm bu amaçları gerçekleştirebilecek, planlama ve programlama faaliyetlerini destekleyebilecek gerekli koordinasyon kabiliyetini haiz, teknik kapasitesi yüksek, bölgesel gelişme politikalarının uygulanmasını desteklemek üzere
yereldeki bütün aktörlerle birlikte etkin ve verimli bir kurumsallaşma sürecini tamamlamaktır.
56
57
3
58
FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
59
3.A. MALİ BİLGİLER
2011 yılına ait Ajans Bütçesi’nin uygulama sonuçları, mali tablolara ilişkin açıklamalar ve mali denetim sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
3.A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Ajansın ulusal ve bölgesel düzeyde plan ve programlara, Yüksek Planlama Kurulu’nca belirlenen ödenek tavanına ve
yıllık çalışma programına göre hazırladığı bütçesi, ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Bütçe yılı
takvim yılıdır ve bütçe dışı harcama yapılamamaktadır. MARKA 2011 yılı Bütçesi’ne 2010 yılından 17.103.360,22 TL’si
nakit devri ve 16.753.000,83 TL’si alacak devri olmak üzere toplam 33.856.361,05 TL devir gerçekleşmiştir.
5449 sayılı kanun kapsamında Ajans’a aktarılması gereken paylardan; 2011 yılında Merkezi Yönetim Bütçesinden
2.991.000,00 TL, İl Özel İdarelerinden 996.197,00 TL, belediyelerden 7.038.141,52 TL, Sanayi ve Ticaret Odalarından
211.514,61 TL olmak üzere toplam 11.236.853,13 TL tahsil edilebilmiştir. Ayrıca diğer faaliyet gelirleri kalemi dahil
1.874.268,51 TL tutarında faaliyet geliri ile önceki yıllardan devreden alacaklardan 10.917.326,81 TL tahsil edilmiş ve
2011 yılı gelirler toplamı 24.028.448,45 TL olarak gerçekleşmiştir.
2011 yılında personel giderleri için 3.396.925,81 TL, mal ve hizmet alımı giderleri için 3.148.279,69 TL olmak üzere genel yönetim hizmetlerine toplam 6.545.205,50 TL harcama yapılmıştır. 2011 yılında proje ve faaliyet destekleme
hizmetlerine yönelik 5.005.146,35 TL’lik harcama gerçekleşirken; izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerine
82.393,54 TL, plan, program ve proje hizmetlerine 963.315,84 TL, araştırma ve geliştirme hizmetlerine 213.029,15 TL ve
tanıtım ve eğitim hizmetlerine 1.369.889,01 TL harcanmıştır. Genel toplamda ise bütçe giderleri 14.178.979,39 TL olarak
gerçekleşmiştir.
Tablo 3. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tablosu
Gerçekleşen Gelirler
2011 Yılı İçin
Öngörülen Bütçe
2011 I. Çeyrek
2011 II. Çeyrek
2011 Yılı III.
Çeyrek
2011 Yılı IV.
Çeyrek
2011 Yılı
Toplamı
Merkez Yönetim
Bütçesinden Aktarılan
Paylar
14.955.261,00
0,00
0,00
0,00
2.991.000,00
2.991.000,00
İl Özel İdaresinden
Aktarılan Paylar
996.197,00
380.302,00
615.895,00
0,00
0,00
996.197,00
Belediyelerden
Aktarılan Paylar
10.366.166,79
19.892,00
273.911,29
5.516.046,18
1.228.292,05
7.038.141,52
Ticaret ve Sanayi Odalarından
Aktarılan Paylar
211.893,92
0,00
202.951,38
0,00
8.563.23
211.514,61
AB ve Diğer
Uluslararası Fonlardan Sağlanan
Kaynaklar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Faaliyet Gelirleri
397.697,24
229.369,23
483.053,97
604.754,22
557.091,09
1.874.268,51
Önceki Yıllardan
Devreden Alacaklar
33.856.361,05(*)
9.883.284,10
332.632,78
335.759,06
365.650,87
10.917.326,81
TOPLAM
60.783.577,00
10.512.847,33
1.908.444,42
6.456.559,46
5.150.597,24
24.028.448,45
Nakit Mevcudu (Kasa
Mevcudu)
17.103.360,22
24.018.944,78
19.075.571,15
21.684.441,69
17.409.402,61
-
(*) 2011 yılı bütçesinde bulunan Önceki Yıllardan Devreden Alacaklar Kalemi, 2010 yıl sonu nakit miktarı ile önceki
yıllardan devreden ajans alacaklarını içermektedir.
60
Tablo 4. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu
2011 Bütçe
Ödeneği
2011 I. Çeyrek
2011 II. Çeyrek
2011 Yılı III.
Çeyrek
2011 Yılı IV.
Çeyrek
2011 Yılı Toplamı
A.Genel Hizmetler
26.152.234,00
3.601.084,45
1.803.978,80
1.671.231,43
2.097.538,36
9.173.833,04
1. Genel Yönetim
Hizmetleri
12.986.757,60
2.499.014,07
1.246.183,94
1.232.194,01
1.567.813,48
6.545.205,50
1.1.Personel Giderleri
4.623.246,70
728.069,69
802.126,05
896.795,15
969.934,92
3.396.925,81
1.2.Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
5.324.332,05
1.770.944,38
444.057,89
335.398,86
597.878.,56
3.148.279,69
1.3.Yedek Ödenekler
3.039.178,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.İzleme,
Değerlendirme
ve Koordinasyon
Hizmetleri
1.812.059,98
6.551,82
14.218,12
7.942,96
53.680,64
82.393,54
3.Plan, Program ve
Proje Hizmetleri
2.680.033,52
554.644,73
192.367,89
153.118,81
63.184,41
963.315,84
4.Araştırma ve
Geliştirme Hizmetleri
2.664.723,90
10.256,00
44.291,28
63.594,00
94.887,87
213.029,15
5.Tanıtım ve Eğitim
Hizmetleri
6.008.659,00
530.617,83
306.917,57
214.381,65
317.971,96
1.369.889,01
B.Proje ve Faaliyet Destekleme
Hizmetleri
34.631.343,00
0,00
49.690,34
612.021,94
4.343.434,07
5.005.146,35(*)
GENEL TOPLAM
60.783.577,00
3.601.084,45
1.853.669.14
2.283.253,37
6.440.972,43
14.178.979,39
Gerçekleşen Giderler
(*)2011 yılında ayrıca, 10.086.570,45 TL tutarında avans niteliğinde proje ve faaliyet desteği ödemesi gerçekleştirilmiş
olup bu tutar avans hesaplarının mahiyeti gereği bütçeleştirilmemiştir.
61
3.A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
MARKA 2011 yılı öngörülen bütçesi 60.783.577,00 TL iken; 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle gerçekleşen gelirler
24.028.448,45 TL olarak gerçekleşmiştir. Yerel kaynaklardan 2011 yılında toplam 8.245.853,13 TL tutarında tahsilât yapılabilmiştir. İl özel idarelerinden öngörülen bütçenin tahsil edilme oranı 2011 yılında %100 olarak gerçekleşirken; sanayi
ve ticaret odalarından öngörülen bütçe aktarımının gerçekleşme oranı %99’dur. Ajansın belediyelerden olan alacaklarını
tahsil etme oranı ise %66’dır. 6111 sayılı ‘’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’
kapsamında yapılandırma oranının yüksek tutulması amacıyla ilgililerle sürekli yüz yüze ya da telefon ile irtibat halinde
olunmuştur. Bunun sonucunda Ajansa pay ödeme yükümlülüğü bulunan 81 Büyükşehir, İlçe ve Belde belediyesi ile Sanayi
ve Ticaret Odalarından 15’i 2009 ve 2010 yılllarına ait vadesi geçmiş ajans paylarını 6111 sayılı Kanun çerçevesinde yapılandırmıştır. Bu yapılandırmalardan 6 tanesinin uygulanmasına devam edilmektedir.
Yapılan giderlere bakıldığında ise sosyal güvenlik giderlerini de içeren personel giderleri için 3.396.925,81 TL, mal ve
hizmet alımı giderleri için toplam 3.148.279,69 TL harcama yapıldığı anlaşılmaktadır. 2011 yılı genel toplamda giderler
14.178.979,39 TL olarak gerçekleşmiştir.
3.A.3. Mali Denetim Sonuçları
5449 sayılı Kanunun denetim başlıklı 25. maddesi uyarınca ajanslar iç ve dış denetime tabidirler. İç denetimde; ajansın
faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansı Yönetim Kurulu başkanı veya Genel Sekreter ile bir iç denetçi tarafından
denetlenir. İç denetim raporları Yönetim Kuruluna ve Kalkınma Kuruluna sunulur.
Dış denetimde; T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C. Maliye Bakanlığı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı’nca müştereken belirlenecek
esas ve usullere göre ajansın her türlü hesap ve işlemleri, Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç mart ayında ve gerekli
görülen hallerde her zaman Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilir. Bağımsız dış denetim kuruluşları, hazırladıkları raporu eş zamanlı olarak T.C. İçişleri Bakanlığı’na ve T.C. Kalkınma
Bakanlığı’na sunar.
İlgili mevzuat gereği, Ajans 2010 dönemine ait bağımsız dış denetimini 29.03.2011 tarihinde yaptırmıştır. İncelemeler
sırasında, Ajans faaliyetleriyle ilgisi olmayan, olağandışı işlemlere rastlanmamıştır. İlgili dış denetim raporuna MARKA resmi
internet sitesinden erişmek mümkündür.
3.A.4. Mali Yeterlilik Denetimi
Ajansların proje ve faaliyet destekleri için kaynak kullanımı ve bu amaçla merkezi bütçeden transfer ödeneğinin kullandırılması ancak mali yönetim yeterliklerinin T.C. Kalkınma Bakanlığı’nca uygun görülmesi halinde gerçekleşeceğinden 1216 Eylül 2011 tarihlerinde ajansımızda Mali Yeterlilik Denetimi gerçekleştirilmiştir. T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C. Maliye Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Mali Yeterlilik Komisyonu,
gerçekleştirdiği denetimin sonuçlarını içeren rapor hazırlayarak ilgili makamlarla paylaşmıştır.
Fotoğraf 22. Mali Yeterlilik Denetiminden Görüntü, 12-16 Eylül 2011, Kocaeli
62
3.B. PERFORMANS BİLGİLERİ
3.B.1. PROJE VE FAALİYET BİLGİLERİ
3.B.1.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri
3.B.1.1.1. MARKA Mükemmelik Yolculuğu Faaliyetleri
MARKA, “Toplam Kalite Yönetimi” modelini içselleştirmek, kurumsallaşma sürecini sistematize etmek ve bu süreci
uluslararası kabul görmüş bir model ile uygulamak amacıyla 2010 yılı Eylül ayında üye olunan Türkiye Kalite Derneği
(KALDER)’nin koordinatörlüğünde 2010 yılı Aralık ayında “Ulusal Kalite Hareketi”ne katılmış ve EFQM Mükemellik modelini uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda Ajans, 2011 yılı boyunca kurumsal gelişim ve yönetim çalışmaları gerçekleştirmiştir.
MARKA, Türkiye’de “Ulusal Kalite Hareketi”ne katılan ve
EFQM Mükemmellik Modeli uygulamaya başlayan ilk ve tek
Kalkınma Ajansı’dır.
Fotoğraf 23. MARKA Ulusal Kalite Hareketi İmza Töreni, 06 Aralık 2010, Kocaeli
2011 yılında EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:
•• Stratejik yönetim sistemi yapısı oluşturulmuş,
•• Kurumsal Stratejik Plan’ın hazırlanması için gerekli veriler ve verilerden sorumlu ilgili birimler belirlenmiş,
•• Kurumsal Stratejik Plan takvimlendirmesi gerçekleştirilmiş,
•• Stratejik amaç, hedef ve performans kriterleri belirlenmiş,
•• MARKA İş Süreçleri (Ana süreç/Alt Süreç) tanımlanmış,
•• Her iş sürecine ilişkin süreç ekipleri oluşturulmuş,
•• Süreç ekipleri toplantılar gerçekleştirmiş, performans göstergeleri ve ilgili yönerge, yönetmelik, prosedür, talimat ve
formlar hazırlanmıştır.
MARKA, EFQM Mükemmellik Modeli’ne ilişkin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde Türkiye Kalite Derneği tarafından
verilen “Mükemmellikte Kararlılık” belgesini almaya hak kazanmış ve 29 Kasım 2011 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile EFQM modeli mükemmellik aşamalarından birini başarıyla tamamladığını kanıtlamış ve sürecin sonunda alınacak olan “Mükemmellik” belgesi için kararlılığını
ortaya koymuştur.
63
Fotoğraf 24. KALDER Ödül Töreni (1), 29 Kasım 2011, İstanbul
Fotoğraf 25. KALDER Ödül Töreni (2), 29 Kasım 2011, İstanbul
3.B.1.1.2. MARKA Kurumsal Süreç ve Prosedür Tanımlama Faaliyetleri
•• MARKA’da yeni süreç oluşumu, süreçlerin sınıflandırılması, süreç hiyerarşisinin belirlenmesi, tanımlanması, sahiplendirilmesi, ve süreç değişikliklerinin duyurulması yöntemlerine ilişkin süreç yönetimi oluşturulmuştur.
•• MARKA İnsan Kaynakları politikası ve yönetimi dahilinde, İnsan Kaynakları El Kitabı oluşturulmuştur.
•• Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi yürürlüğe konulmuştur.
•• Ajans personelinin kullanımına açık bulunan araçların kullanılma usul ve esaslarını belirlemek, araçların hizmet gereğine uygun olarak etkin ve yerinde kullanılmasını sağlamaya yönelik yönerge hazırlanmış ve bu Yönergeye uygun
elektronik ortamda rezervasyon sistemi uygulamaya konulmuştur.
•• Ajans personelinin performans değerlendirmelerinin yapılmasına ilişkin usul, esas ve kriterler belirlenmiştir.
64
•• Etik yönergesi yayınlanmış ve eki olan etik sözleşmesi tüm personele imzalatılmıştır. MARKA etik ilkelerinin de belirlendiği Yönerge ile etik komisyonu oluşturulmuş, ilgili personele tebliğ edilmiş ve çalışmalara başlamıştır.
•• Şikayet, hata, usulsüzlük ve ihbarların kaydına, incelenmesine ve sonuçlandırılarak raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile düzenlenmiştir. Buna ilişkin olarak MARKA internet sayfasında form oluşturulmuştur.
•• Ajans, sistemli bir şekilde faaliyet ve süreçlerine yönelik riskleri analiz ederek, alınacak önlemlere ilişkin eylem planları
oluşturulmaya başlamıştır.
•• Başvuru rehberleri ilan edilinceye kadar gizliliğini korumak adına, tüm ilgililere tarafsızlık - gizlilik beyannamesi imzalatılmıştır.
•• Bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin etkinliği amacıyla, eğitim duyuruları, ücretsiz eğitimler, katılımcı listesi-paydaş
veri tabanına kayıt, anket, yazılı ve sözlü cevapların kaydı, online işlemler, Katılımcı eğitim değerlendirmeleri, Ajans
uzmanı eğitim raporu uygulamaları gerçekleştirilmiştir.
•• Başvuruların ön incelemesinde kullanılan ve çift kontrol esaslı rapor örnekleri ve kontrol listelerinin yararlanıcılara
önceden bildirilmesine yarayan rehberler hazırlanmıştır.
•• Ödemeye esas teşkil eden belgeler (ödeme emri, harcırah beyannamesi, harcama talimatı, vb.) standartlaştırılmıştır.
•• Uygun Nitelikleri haiz Arşiv Sorumlusu belirlenmiştir. Arşiv standart dosya planı oluşturulmuş, gizlilik dereceleri kademelendirilmiş ve buna ilişkin usul ve esaslar yönergede belirtilmiştir.
•• Ajans personelinin imza yetki ve devirlerine ilişkin hususlar İmza Yetkileri Yönergesi ile belirlenmiştir.
•• Ajansa ait tüm varlıklar taşınır işlem fişi, dayanıklı taşınırlar defteri ve taşınır mal zimmet listesi ile kayıt altına alınmaktadır.
•• Bilgi güvenliği politikasına yönelik Bilgi ve İletişim Sistemleri Kullanımı Yönergesi oluşturulmuştur.
•• İzleme, Risk Değerlendirme Usul ve Esaslarının belirlendiği yazılı prosedür oluşturulmuştur. Ayrıca, İBS (İzleme Bilgi
Sistemi)’ne ilişkin yazılıma Ajans internet ana sayfası üzerinden erişim sağlanmıştır.
•• Ajansta yürürlülükte olan 11 adet yönerge, 40 adet süreç ve 50 adet iş akışı bulunmaktadır.
3.B.1.1.3. Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri
2011 yılında Ajans aleyhine açılmış dava yahut icra takibi bulunmamaktadır. Bu dönemde Hukuk Müşavirliği tarafından, Ajans Genel Sekreterliği ve diğer birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 290 adet yazılı, vasati 400 adet sözlü mütalaa
verilmiştir. Ajansın bu dönemde taraf olduğu 92 sözleşme ya da protokol, düzenlenmiş ya da revize edilmiştir.
2011 yılında gerçekleştirilen 12 Yönetim Kurulu ve 2 Kalkınma Kurulu Toplantısı için resmi evraklar, toplantı tutanakları,
yazışmalar hazırlanmıştır.
Ajans’ın mevzuattan gelen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için hazırlanan, plan ve programlar, destek mekanizmalarına ait evraklar, bütçe, çalışma programı, görünürlük usul ve esasları vb. tüm iş işlemler hukuki unsurlar bakımından
gözden geçirilmiş ve Ajans çalışmalarının tümü yakından izlenmiştir.
3.B.1.2 Planlama Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri
3.B.1.2.1 Koordinasyon Çalıştayları
5449 Sayılı Kanunun “Ajansın Görev ve Yetkileri” maddesinde: “Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik
olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, bölgenin kaynak ve olanaklarını
tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak”
maddesine dayanarak;
••
••
••
••
••
Ulusal/uluslararası arenada öneme sahip olabilecek,
Bölgesel kalkınmada kilit role sahip,
Birden fazla ve çeşitli kurumların yetki alanında bulunan,
Kurumlar arasında iletişimin güçlendirilmesi gereken,
Kurumlar üstü bir işbirliği yapılması gereken
65
mekan ve sektörlerde; ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak ve katılımcı yöntemlere başvurularak çalıştaylar düzenlenmektedir.
Düzenlenen çalıştaylarda ortaya konan sorunlar ve öneriler, stratejik sonuç raporları ile belgelenmektedir.
1) Çevre ve Bölgesel Kalkınmada Dilovası Örneği Çalıştayı, Mart 2011
Doğu Marmara Bölgesi’nin bölgesel kalkınmasında önemli bir sanayi odağı olan Kocaeli ili Dilovası ilçesinin; çevresel,
sosyal ve ekonomik sorunlarının tespiti ve gelecek vizyonunun oluşturulması amacıyla “Çevre ve Bölgesel Kalkınmada
Dilovası Örneği Çalıştayı” 5 Mart 2011 tarihinde düzenlenmiştir. Çalıştay; MARKA koordinasyonunda ve Kocaeli Valiliği
ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.
Arama konferansı olarak düzenlenen çalıştayda grup çalışmalarının yanı sıra toplu beyin fırtınası seanslarına yer verilmiştir. Çevre ve Bölgesel Kalkınmada Dilovası Örneği Çalıştayı’na merkezi/yerel düzeyde kamu kurum/kuruluş yetkililerinden, Dilovası ile ilgili çalışma yapmış akademisyenlerinden ve Dilovası ile ilgilenen STK ilgililerinden olmak üzere
katılmıştır. Katılımcılar, grup çalışmaları vasıtasıyla çalıştay süresince birçok fikir ve öneri üretmişlerdir.
Fotoğraf 26. Çevre ve Bölgesel Kalkınmada Dilovası Örneği Çalıştayı (1), 5 Mart 2011
Fotoğraf 27.Çevre ve Bölgesel Kalkınmada Dilovası Örneği Çalıştayı (2), 5 Mart 2011
66
Fotoğraf 28. Çevre ve Bölgesel Kalkınmada Dilovası Örneği Çalıştayı (3), 5 Mart 2011
Çalıştayın ardından; çalıştayda edinilen bilgilerin derlendiği, mevcut sorunları
çözmeye yönelik araştırma ve önerileri içeren “Çevre ve Bölgesel Kalkınmada Dilovası Örneği Çalıştay Raporu ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. İlgili çalışmaya MARKA
resmi internet sitesi üzerinden erişilebilmektedir.
Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hazırlanan çalıştay
raporu ve eylem planı, işbirliğine gidilen kurumlarla yürütülen istişare sonucunda
Kocaeli Valisi Sayın Ercan Topaca tarafından 13 Eylül 2011 tarihinde MARKA koordinasyonuyla düzenlenen basın toplantısı aracılığı ile sorumlu birimlerle, ilgili
kurumlarla ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Sürece ilişkin ilerleme toplantıları ve çalışmaları, Kocaeli Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar düzeyinde
gerçekleştirilmektedir.
Fotoğraf 29. Dilovası Çalıştayı Raporu Basın Toplantısı, 13 Eylül 2011, Kocaeli
67
2) Karasu’nun Vizyonu ve Bölgesel Kalkınmadaki Rolünü Belirleme Çalıştayı, Mart 2011
Çalıştayda ‘Karasu Nerede?’ ve ‘Karasu Nereye Gidiyor?’ sorularının yanıtı aranmış ve Karasu’nun geleceğine ilişkin
stratejiler belirlenmiştir. Karasu’nun ortak vizyonu, ekonomik ve ekolojik uyumunu değerlendirmek amacıyla düzenlenen
Karasu Çalıştayı; MARKA’nın organizasyonuyla; Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Özel İdaresi
ile işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.
Fotoğraf 30. Karasu’nun Vizyonu Çalıştayı (1), 12 Mart 2011
Fotoğraf 31.Karasu’nun Vizyonu Çalıştayı (2), 12 Mart 2011
Çalıştay, Karasu’nun Gelecek stratejileri; ekonomi, ekoloji, bütünleşme ve değerler temaları üzerine kurgulanmıştır.
Katılımcıların tematik gruplar özelinde geliştirdiği fikirler, öneriler ve tartışma konuları tüm katılımcılar tarafından ortak
stratejik hedefler ve eylem alanları haline getirilmiştir. Karasu’nun vizyonu temalı çalıştaya kamu/sivil/özel/üniversitelerden
katılmıştır.
68
Fotoğraf 32. Karasu’nun Vizyonu Çalıştayı (3), 12 Mart 2011
Çalıştayın ardından çalıştay süresince tartışılan konuları
ve sonuçları içeren Karasu Stratejik Çerçeve raporu hazırlanmıştır. Rapor; Karasu’nun değişime ve gelişime nasıl devam
edeceği, bugünün ve yarının koşullarına nasıl tepki vermesi
gerektiği gibi kararları belirleyen ‘Stratejik Yönün’ tanımlanmasını amaçlamaktadır. İlgili çalışmaya MARKA resmi internet sitesi üzerinden erişilebilmektedir.
3) Kocaeli Yeni Kent Merkezi Katılımcı Planlama Çalıştayı, 12 Temmuz 2011
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya kenti vizyonu doğrultusunda yeni Merkezi İş Alanı’nın (MİA) oluşturulmasına yönelik olarak kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcıları ile 12 Temmuz 2011 tarihinde bir çalıştay düzenlenmiştir. Yeni merkez’in vizyonunu belirlemek için kentin değerleri, projenin sorun ve potansiyellerinin sorgulandığı,
tarafların beklentilerinin alındığı; Ekonomi, Ekoloji, Uygulama, Mekansal Çerçeve başlıklı 4 Tema belirlenmiştir.
Şekil 7. Kocaeli Yeni Kent Merkezi Katılımcı Planlama Çalıştayı, 12 Temmuz 2011
69
70’e yakın katılımcının tematik gruplar özelinde geliştirdiği fikirler, öneriler ve tartışma konuları, yeni merkezin geleceğine yönelik karar alma süreçlerinde belirleyici ilk adım niteliğindedir. Çalıştay süresince tartışılan konuları ve sonuçları
içeren Yeni Merkez Katılımcı Planlama Çalıştayı Raporu hazırlanmış olup amacı; kent merkezinin nasıl gelişeceğini ve
gelişiminin ne yönde olması gerektiğini belirleyecek “vizyon” yaklaşımlarını ortaya koymak olmuştur. MARKA, söz konusu
organizasyona ve içeriğine yönelik destek sağlamıştır.
4) Sapanca Turizm Ortak Vizyonu ve Bütünleşik Kentsel Strateji Belirleme Çalıştayı, Temmuz 2011
MARKA koordinatörlüğünde 9 Temmuz 2011 tarihinde düzenlenen Çalıştay, kamu ve özel sektör ile sivil toplum örgüt
temsilcilerinin beklentilerinin ortak bir paydada karşılanmasını ve taraflar arasında işbirliği ve paylaşım kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir. Sapanca havzanın geleceğinin değerlendirilmesi, tartışılması ve somut öneriler üzerinde çalışılması
amaçlarıyla düzenlenen çalıştaya kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 100’ün üzerinde katılım olmuştur.
Fotoğraf 33.Sapanca Turizm Ortak Vizyonu Çalıştayı, 9 Temmuz 2011
Fotoğraf 34.Sapanca Turizm Ortak Vizyonu Çalıştayı,
9 Temmuz 2011
Katılımcıların
tematik
gruplar özelinde geliştirdiği
fikirler, öneriler ve tartışma
konuları tüm katılımcılar tarafından ortak stratejik hedefler ve eylem alanları haline getirilmiştir. Çalıştaydaki
tartışma konuları raportörler
tarafından sistematik bilgi haline getirilerek, “Sapanca’nın
Geleceği: Kentsel Strateji Çalıştay Raporu” hazırlanmıştır.
Çalıştay Raporu, Sapanca Havzasının Geleceği Yol Haritası
için altlık niteliğindedir. Ortak vizyon, temalar, temel ilkeler,
uygulamaya yönelik yenilikçi program, proje ve modeller içeren yol haritası taslak raporu 20 Eylül 2011 tarihinde düzenlenen yeni bir çalıştay ile katılımcıların görüş ve önerilerine
sunulmuştur.
70
5) “Başkanlar Buluşması” Masa Toplantısı, 12 Eylül 2011
Fotoğraf 35. Başkanlar Buluşması Masa Toplantısı, 12 Eylül 2011
9 Temmuz 2011 tarihli Çalıştay sonuçlarını içeren Sapanca Havzasının Geleceği Çalıştay Raporunu değerlendirmek
üzere Belediye Başkanlarının, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel
Müdürlerinin bir araya geldiği masa toplantısı 12 Eylül 2011 tarihinde düzenlenmiştir.
6) Sapanca Gölü ve Havzası Yol Haritası Çalıştayı, Eylül 2011
9 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayda ve 12 Eylül tarihli
“Başkanlar Buluşması”nda oluşan fikirler ışığında gerçekleştirilen çalışma neticesinde Sapanca Gölü ve Havzası Yol Haritası Taslağı oluşturulmuş ve bu
yol haritası taslağının görüşülmesi amacıyla 20 Eylül 2011 tarihinde “Sapanca Gölü ve Havzası Yol Haritası” konulu çalıştay düzenlenmiştir.
Fotoğraf 36. Sapanca Gölü ve Havzası Yol Haritası
Çalıştayı (1), 20 Eylül 2011, Sakarya
Hazırlanan yol haritası taslağına ilişkin
düzenlenen çalıştayda, başta Kocaeli ve Sakarya Valileri ile Büyükşehir Belediye Başkanları olmak üzere, katılımcılar görüş ve
önerileri ile katkı sağlamışlardır.
71
Fotoğraf 37. Sapanca Gölü ve Havzası Yol Haritası Çalıştayı (2), 20 Eylül 2011, Sakarya
Fotoğraf 38. Sapanca Gölü ve Havzası Yol Haritası Çalıştayı (3), 20 Eylül 2011, Sakarya
Sapanca Gölü ve Havzası Yol Haritası Çalıştayı’nda ele alınan konuların ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare edilmesine
paralel olarak yol haritası nihai şeklini alarak “Sapanca Gölü ve Havzası Yol Haritası- Ortak Gelecek” adıyla 2 Kasım 2011
tarihinde ilgili kurum, kuruluşlara dağıtılmıştır. İlgili rapora MARKA resmi internet sitesi üzerinden erişebilmek mümkündür.
72
7) “Düzce’nin Geleceği” Çalışma Toplantısı, Eylül 2011
Düzce’nin geleceğine yönelik sorun ve fırsatların ekonomi ve ekoloji temaları üzerinden değerlendirilmesi amacıyla
düzenlenen çalışma toplantısı 15 Eylül 2011 tarihinde Düzce Pelemir Otel’de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 78 temsilcinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalışma Toplantısı, Düzce’nin geleceğine ilişkin beklentilerin ortak bir
paydada karşılanmasını ve taraflar arasında işbirliği ve paylaşım kapasitesinin artırılmasını hedefiyle düzenlenmiştir.
Fotoğraf 39. Düzce’nin Geleceği Çalışma Toplantısı (1) , 15 Eylül 2011, Düzce
Birinci oturumda gerçekleşen genel tarama çalışmasının ardından ikinci oturumda ekonomi ve ekoloji başlıklı iki grup
oluşturularak 6E ve 6K Analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizler sonucunda da Düzce’nin geleceğine yönelik eylem alanları ve yöntemleri ortaya çıkarılarak çalışma toplantısı sonuuçlarını içeren ve çalışma toplantısını özetleyen 10 temel ilke
belirlenmiş ve katılımcılara sunulmuştur.
Fotoğraf 40.“Düzce’nin Geleceği” Çalışma Toplantısı (2) , 15 Eylül 2011, Düzce
Düzce’nin Geleceği Çalışma Toplantısı’ndaki tartışma konuları raportörler tarafından sistematik bilgi haline getirilmiş ve
“Düzce’nin Geleceği 1. Çalışma Toplantısı Raporu” hazırlanmıştır. İlgili rapor, Düzce’nin Geleceği Yol Haritası için altlık niteliğindedir. 2012 yılında hazırlanacak olan Yol Haritası Raporu, uygulamaya yönelik yenilikçi program, proje ve modeller
içerecek ve gerçekleştirilecek ikinci bir çalıştayla katılımcıların görüş ve önerilerine sunulacaktır.
73
8) İpekyolu Turizm Koridorunda Yeni Fikirler, Turizmde Yeni Fırsatlar Çalıştayı, Aralık 2011
Fotoğraf 41. İpekyolu Çalıştayı (1), 8-9 Aralık 2011, Bolu
Ayaş-Sapanca
İpekyolu Turizm Koridorunda turizm potansiyelinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi
amacıyla 8-9 Aralık
2011 tarihlerinde Bolu
Abant Palace Otel’de
‘Yeni Fikirler, Turizmde Yeni Fırsatlar’ çalıştayı düzenlenmiştir.
Fotoğraf 42. İpekyolu Çalıştayı (2), 8-9 Aralık 2011, Bolu
Çalıştay ile somut çıktıların elde edilmesi, Ayaş-Sapanca İpek yolu hattı üzerinde yer alan 9 ilçeyi kapsayan turizm
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yeni fikirlerin oluşturulması ve bu fikirlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla eylem
planlarının hazırlanması amaçlanmıştır.
İki gün süren çalıştay, MARKA ve Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA) işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya; Yalova
Valisi ve Marka Yönetim Kurulu Başkanı Esengül Civelek, Bolu Valisi ve Marka Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Özçimen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, Bolu Belediye Başkanı Alaadddin Yılmaz, Sakarya İl Genel Mec.
Bşk. Oktay Yıldırım, Bolu Tic. ve Sanayi Odası Bşk. Emin Semercioğlu, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, MARKA Genel
Sekreteri Erkan Ayan, ANKARAKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, İpek Yolu üzerinde yer alan ilçelerin Kaymakamları
ile Belediye Başkanları, akademisyenler, kamu kurumları temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden 113 kişi katılmıştır.
74
Fotoğraf 43.İpekyolu Çalıştayı (3), 8-9 Aralık 2011, Bolu
Çalıştay Programının ilk gününde katılımcıların tanışması ve güzergah konusunda genel bir bilgilendirme amaçlanmış
ve dileyen katılımcılar koridor veya kendi bölgelerinde turizmin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları ve
tecrübeleri paylaşmışlardır.
İkinci günde kavramsal olarak turizm koridorunun tanıtımı ve koridor temelinde turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinin önemi, Avrupa ve Türkiye’de Turizm Koridoru Örnekleri konularını kapsayan bir sunum yapılmıştır. Daha sonra iki
aşamalı bir çalışma yöntemi izlenmiştir. İlk aşamada tüm ilçelerden, kurum ve kuruluşlardan gelen katılımcılardan karışık
olarak 10 koridor masası oluşturulmuş ve genel olarak İpekyolu Turizm Koridoru bazında fikirler tespit edilmeye çalışılmıştır.. İkinci aşamada katılımcılar iki gruba ayrılarak 9 ilçe masası ve 2 genel masa oluşturulmuş ve ilçeler bazında ve bölgede
hedeflenen turizm gelişiminin genel olarak değerlendirilmesine ilişkin fikirler alınmıştır.
Fotoğraf 44. İpekyolu Çalıştayı (4), 8-9 Aralık 2011, Bolu
Katılımcılar, iki ayrı gruba ayrılarak 9 ilçe masası ve 2 genel masa oluşturulmuştur.
75
Fotoğraf 45. İpekyolu Çalıştayı (5), 8-9 Aralık 2011, Bolu
Bakanlıkların temsilcileri, akademisyenler, ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin yer aldığı Genel
Masa Grubu’ndan Koridor bazındaki grup çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli faaliyet alanlarını tüm koridor boyunca bütüncül bir bakış açısıyla entegre eden yol haritasının çıkartılması talep edilmiştir.
Fotoğraf 46. İpekyolu Çalıştayı (6), 8-9 Aralık 2011, Bolu
İlçeler masalarında katılımcılardan koridorun geliştirilmesine katkıda bulunulabilecek faaliyetleri, ilçelerinin potansiyelleri temelinde belirlemeleri talep edilmiş ve çıkan
sonuçlar masa raportörlerince sunulmuştur. Çalıştayın son
aşamasında ise genel değerlendirme gerçekleştirilmiştir.
Çalıştay sonunda; görüşülen konular, öne çıkan ve değerlendirilen görüşleri içeren “Ayaş- Sapanca İpekyolu Turizm Koridorunda Yeni Fikirler- Yeni Fırsatlar” çalıştay sonuç raporu hazırlanmış olup, bütünleşik yol haritası ve eylem planı hazırlama
çalışmaları devam etmektedir.
76
3.B.1.2.2. Veri Analiz, Planlama, Programlama ve Raporlama Çalışmaları
3.B.1.2.2.1. Ekonomik Görünüm Raporları
Aylık, dönemlik ve yıllık olarak Türkiye’deki ve Bölgedeki sosyo-ekonomik gelişmelerin rutin takibinin yapılması ve paydaşlarla paylaşılması amacıyla Ekonomik Görünüm Raporları hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında;
•• 2010 Yıllık Sosyo-Ekonomik Görünüm Raporu
•• 2011 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ekonomik Görünüm Raporu,
•• 2011 yılı Nisan-Mayıs Haziran Ekonomik Görünüm Raporu,
•• 2011 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül Ekonomik Görünüm Raporu,
•• 2011 yılı Ekim-Kasım-Aralık Ekonomik Görünüm Raporu hazırlanmıştır.
Söz konusu raporlarda Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Otomotiv Sanayi Derneği, Türk Patent
Enstitüsü, T.C. Merkez Bankası ile Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu veri kaynakları arasında yer almaktadır.
3.B.1.2.2.2. Faaliyet Raporları
2011 tarihinde;
Ajans 2010 Yıllık Ajans Faaliyet Raporu,
Ajans 2011 Ara Faaliyet Raporu,
Ajans faaliyet sunumları ve bilgi notları,
Ajans haftalık faaliyet raporları hazırlanmıştır.
3.B.1.2.2.3. Bölgesel Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Çalışmaları
Bölge veri altyapısının kurulması amacıyla; ilgili Genel Müdürlüklerle, İl Müdürlükleriyle ve Belediyelerle verilere yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Doğu Marmara Bölgesel CBS çalışmalarında MARKA’nın mevcut sunucusu ve geçici
lisanslı yazılımlar kullanılmaktadır.
Söz konusu sistemde idari sınırlar, ulaşım aksları ve odakları, doğal yapıya ilişkin veriler ile bu verilere ilişkin öznitelik
bilgileri derlenmiştir. Yatırım Destek Ofisleri’nin yatırımcılara yönelik arazi envanterini tutarak analiz ve sorgularda kullanabilecekleri bir ara yüz oluşturulmuştur. CBS’ye ilişkin çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edilecektir.
Şekil 8. Bölgesel CBS Ekranından Görüntüler
77
3.B.1.2.2.4. Bütçe, Çalışma Programı ve Harcama Programları
5449 sayılı Kanun ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde belirlenmiş olan esaslara göre hazırlanan
2011 Yılı Çalışma Programı 28 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 25 Mart 2011 tarihinde T.C.
Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.
2011 yılı Bütçesi, 25 Mart 2011 tarihinde MARKA Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 26 Mart 2011 tarihinde
T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş ve MARKA Yönetim Kurulu tarafından kesinleştirilmiştir.
MARKA gelir ve giderlerinin aylara göre gerçekleşme tahminlerini gösteren Harcama Programları aylık olarak hazırlanmış ve Aralık, Mart, Haziran ile Eylül aylarında üçer aylık dönemler itibariyle T.C. Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.
3.B.1.2.2.5. Kümelenme Çalışmaları
Kümelenme kapsamında T.C. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürütülmüş, T.C. Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı & Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen “Küme Destek Programı” çalışmalarına paydaş olarak destek verilmiş ve bölgedeki kümelenme faaliyetlerine aktif katılım sağlanmıştır.
Bu kapsamda aşağıdaki organizasyonlar düzenlenmiş / katılım sağlanmıştır:
•• 5 Ocak 2011 tarihinde, “Küme Destek Programı Saha Çalışması”, Kocaeli.
•• 25-26 Ocak 2011 tarihlerinde,“Kalkınma Ajansları Arası Kümelenme İstişare Toplantısı”, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ankara.
•• 29 Ocak 2011 tarihinde “Kandıra GİOSB Genel Kurulu’nda Kandıra GİOSB’a Yönelik Kümelenme Vizyonu Konulu
Sunum”, Kocaeli.
•• 17-18 Mart 2011 tarihlerinde, “ Küme Destek Programı Toplantısı” (UNDP-BSTB ortak projesi), Ankara.
•• 27 Nisan 2011 tarihinde, “Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Kümelenme Toplantısı”, İstanbul.
•• 02 Ağustos 2011 tarihinde, “Kümelenme Temelli Rekabet Stratejileri Toplantısı, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli.
•• 06 Aralık 2011 tarihinde, “ KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Toplantısı”, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ankara.
Fotoğraf 47. Kümelenme Çalışma Toplantısı, 05 Ocak 2011, Kocaeli
78
3.B.1.2.2.6. KOLMAP (Kocaeli Lojistik Etüdü ve Stratejik Planlama) Çalışmaları
MARKA tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 2025 Kocaeli Ulaşım Ana Planı çalışmalarının
devamı niteliğindeki, il sınırlarındaki sanayi ve lojistik kuruluşların kent içindeki mevcut ve gelecekte olması beklenen lojistik operasyonları tanımlayarak, bu aktiviteleri kısıtlayan ve kısıtlaması muhtemel ulaştırma altyapısı eksiklerini belirlemek
ve bu bağlamda daha akıcı lojistik operasyonların oluşturulması amacıyla başlanan KOLMAP çalışmalarına içerik ve görüş
bazında katkı sağlanmıştır.
3.B.1.2.2.7. Kandıra Kıyıları 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapım Süreci
MARKA, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli Kandıra Kıyıları Nazım İmar Planı çalışmaları
kapsamında katılımcılığın sağlanmasına yönelik olarak destek vermiştir.
Şekil 9. Kandıra Kıyıları Nazım İmar Planlama Süreci Çalışmaları, Eylül-Kasım 2011
MARKA tarafından internet sitesinden duyurusu yapılarak görüş ve öneriler derlenmiş ve Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’ne iletilerek sürece girdi olması sağlanmıştır.
79
3.B.1.2.2.6 Araştırma Çalışmaları ve Yayınlar
1) Doğu Marmara Bölgesi Kamu Yatırımları Raporu
Bölge illerinde 2005-2010 yılları arasında gerçekleşen kamu yatırımları Bölgede yer alan İl Planlama ve Koordinasyon
Müdürlükleri ile iletişime geçilerek ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın geçmiş dönem kayıtları incelenerek analiz edilmiştir.
Hazırlanan rapor MARKA Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
2) Doğu Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri Raporu
Bölgede yer alan Organize Sanayi Bölgelerinin doluluk oranlarının irdelendiği, henüz kurulmamış olan organize sanayi
bölgelerinin kuruluş aşaması bilgilerinin verildiği ve diğer OSB bilgilerinin yer aldığı rapor MARKA Yönetim Kurulu’na sunulmuştur ve MARKA resmi internet sayfasında yayınlanmaktadır.
3) Doğu Marmara Bölgesi İlleri Uygun Yatırım Alanları Raporları
Bölge illerinde teknik altyapı ve ulaşım ağlarıyla beraber illerin sosyo-ekonomik yapısı irdelenmiş ve illerdeki potansiyel
yatırım alanlarına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Tüm bölge illeri için ayrı olarak hazırlanan raporlar MARKA resmi internet
sayfasında yayınlanmaktadır.
4) Doğu Marmara Bölgesi Yatırım Teşvik Durumu ve Analizi Raporu
Doğu Marmara Bölgesi’nde 2005-2011 döneminde devlet teşvikleri ile gerçekleşen yerli ve yabancı yatırımlar T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı geçmiş kayıtları incelenerek analiz edilmiş
ve oluşturulan rapor MARKA Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
5) EMITT 2011 Fuarına Ortak Katılım Etki Değerlendirme Raporu
EMITT 2011 Fuarına bölgesel düzeyde ortak katılımın koordinasyonu çalışmalarının ve EMITT 2011 Fuarı’nın bölge
turizmcilerine sağladıklarının değerlendirilmesi amacıyla “EMITT 2011 Fuarına Ortak Katılım Etki Değerlendirme Raporu”
hazırlanmıştır. Raporun hazırlanmasında, Fuara katılım gösteren ve katkı sağlayan tüm paydaşlara uygulanan anketin sonuçları temel teşkil etmiştir. Hazırlanan etki analizi MARKA Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
6) İzmit Körfezi Liman Bölgesi Raporu
Kocaeli Valiliği bünyesinde İzmit Körfezi’ndeki limanların Türkiye’nin 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefi çerçevesinde kapasite projeksiyonları ile verimlilik artırımına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi üzere bir üst ve bir alt komisyon kurulmuş olup, sürece sonradan Ajans da dahil edilerek uzman statüsünde destek sağlamıştır. Daha önce derlenmiş
mevcut durum analizi ve kapasiteler ile ülke hedefleri, iyimser ve kötümser tahminler, yük-bilanço oranı değişimleri, çeşitli
iktisadi modellerde ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Daha sonra çalışma sonuçları özetlenerek ilgili makama sunulmuştur.
7) Doğu Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu
Türkiye’nin, Doğu Marmara Bölgesi’nin ve Bölge illerinin mevcut yenilenebilir enerji altyapısının ve potansiyelinin
incelendiği “Doğu Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu” bölge enerji sektörünün detaylı analizi niteliğinde olup;
MARKA resmi web sitesinde yayınlanmaktadır.
8) Viking Projesi’ne Karasu’nun Entegre Edilmesi Çalışmaları
Litvanya, Beyaz Rusya ve Ukrayna’nın katılımı ile Karadeniz’i İskandinav ülkelerine lojistik olarak bağlamak amacıyla
yapılan bir girişim olan Viking Projesi’nde Türkiye’nin konumu hakkında araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu projede Doğu
Marmara Bölgesi’nde lojistik ve sanayi ile turizm alanlarında gelişme potansiyeli bulunan Karasu’nun yerinin ne olabileceğine yönelik raporlama yapılmıştır.
9) Kocaeli Taşocakları Raporu
Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen Kocaeli’ndeki taşocaklarının iyileştirilmesine yönelik çaılşmalara destek olması
amacıyla, Kocaeli’ndeki taşocakları bilgileri derlenmiş, bu hususta gerek T.B.M.M. gerekse diğer kurumlar tarafından hazırlanan raporlar araştırılarak derlenmiştir.
10) Yatırımlarda Devlet Yardımları Raporu
T.C. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen “Yatırımlarda Devlet Yardımları” konulu çalışmaya ilişkin
80
MARKA tarafından bilgi notu hazırlanarak ilgili makamlarla paylaşılmıştır.
11) Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GİOSB) Analiz Çalışması
Kandıra’da GİOSB kurulmasına ilişkin farklı alanlarda analiz ve araştırma çalışmaları yapılmış ve yapılan bu çalışmalar
rapor haline getirilerek Kandıra GİOSB Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
12) Doğu Marmara Bölgesi Turistik Konaklama Analizi Çalışması
Doğu Marmara Bölgesi’nde açılmakta olan oteller konusunda araştırma yapılarak 2011 yılı ve sonrası turizm yatırımları
hakkında bilgi notu hazırlanarak ilgili makamlarla paylaşılmıştır.
13) Gümüşova ve Kaynarca Organize Sanayi Bölgesi Fizibilete Çalışması
Düzce İli Gümüşova ilçesi ve Sakarya ili Kaynarca ilçesinde kurulması planlanan organize sanayi bölgelerine ilişkin
fizibilite çalışması gerçekleştirilmiş ve çalışma ilgili makamlarla paylaşılmıştır.
14) Kandıra Yolu Yatırım Envanteri
Kandıra yolu yatırıma uygun arazi envanteri çalışması gerçekleştirilmiş ve Coğrafi Bilgi Sistemi için veri hazırlanmıştır.
15) Doğu Marmara Bölgesi Sürdürülebilir Şehirler Araştırması
Türkiye’de yaşanan hızlı kentleşme ve planlama sorunları bağlamında uzun soluklu ve sürdürülebilir bir kalkınma için
politika üretme sürecine katkı sağlama hedefiyle Doğu Marmara Bölgesi Sürdürülebilir Şehirler Araştırması yapılmış ve
konuya ilişkin sunum hazırlanmıştır.
16) MARKA Paydaş Memnuniyet Anketi Araştırması
MARKA memnuniyet anketi hazırlanarak özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına sirküle edilmiş ve sonuçlar
değerlendirilerek Genel Sekreterlik Makamı ile paylaşılmıştır.
17) Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım İstatistikleri Çalışması
Ülke bazında ve sektörel bazda Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım İstatistikleri analiz edilerek rapor haline getirilmiş ve Genel Sekreterlik Makamı ile güncellenen veriler düzenli olarak paylaşılmıştır.
18) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Sonuç Analiz Raporları
MARKA bünyesinde rekabet gücünün arttırılması ve beşeri kaynakların geliştirilmesi amaçlarıyla gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nin sonuçlarına ve etkilerine ilişkin düzenli olarak analiz raporları hazırlanmış ve Genel
Sekreterlik Makamı ile paylaşılmıştır.
19) Kocaeli Bilişim Vadisi Ön Araştırma Raporu
Rapor, kurulması planlanan Bilişim Vadisi Projesine yönelik olarak Doğu Marmara Bölgesi’nin altyapısını ve potansiyellerini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Raporda bilişim sektörünün yapısı ve geleceği, olası proje alanının özellikleri ve dünya
örnekleriyle karşılaştırmalarını içeren analiz çalışm aları ile sonuç ve öneriler yer almaktadır.
20) Otomotiv Test Pisti Analiz Raporu
Dünyadaki otomotiv test merkezlerini ve pistlerini inceleyerek, Doğu Marmara Bölgesi’nde olası uygun alanları ve bu
alanların meteorolojik, çevresel, iklimsel durumlarını inceleyen bir rapor hazırlanmıştır.
21) Viking Projesi Çalışmaları
Baltık ülkeleri ve Karadeniz’i kapsayan ve bu aksın hinterlandlarına hitap eden bir lojistik projesi olan Viking Projesi
kapsamında Karasu Limanı ve İzmit Körfezi başta olmak üzere Doğu Marmara Bölgesi’nin yerini ve projenin olası etkilerini
inceleyen bir bilgi notu hazırlanmıştır.
22) BALO Projesi Çalışmaları
Entegre ve çok modlu ulaşımın geliştirilmesine yönelik çalışmalardan olan BALO projesi kapsamında bölge lojistiğinin
yeri ve projenin bölgeye etkileri incelenmiştir. Anadolu’daki yük toplama merkezlerinden blok trenlere yüklenen yüklerin
İstanbul’a uğramadan Avrupa’ya nakledilmesini kapsayan projeye Karasu Limanı’nın dahil edilmesinin, Batı Anadolu’dan
81
Karadeniz ülkelerine gidecek yüklerin nakliyesini kolaylaştıracağı ve Karasu Limanına yapımı devam eden demiryolu ile
yüklerin Karasu’ya getirilmesi ve buradan Karadeniz ülkelerine nakledilmesine ilişkin bilgileri ve bölgeye etkilerini içermektedir.
23) Gerede Stratejik Turizm Planı 2010-2014
Stratejik Plan, Gerede’nin temel turistik ürünleri olan kış turizminin, spor turizminin ve yayla turizminin geliştirilmesine,
Gerede’nin sahip olduğu ama tek başlarına talep çekme güçleri olmayan diğer turizm arz verileri tarafından desteklenmelerine ve tanıtımlarının yapılmalarına imkan veren hedefleri ve eylemleri içermektedir. Plana, MARKA resmi internet sitesi
üzerinden erişilebilmektedir.
24) Gemi Yan Sanayinde Standardizasyon Raporu
Gemi yan sanayinde hemen tüm gemilerde kullanılabilecek, hızlı ve ucuza temin edilebilecek donatım kalemlerinin
üretimini yapan modern bir tesise ihtiyaç olup olmadığı sorusunun cevabı çok belirgin değildir. İşbu rapor, bu soruya
mümkün olduğunca net cevaplar bulmayı hedeflemiştir. Rapora, MARKA resmi internet sitesi üzerinden erişilebilmektedir.
25) Yalova Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB Raporu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmak üzere Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgileri ve yatırımcıların taleplerini içeren araştırma raporu hazırlanmıştır.
26) Kandıra Gıda İhtisas OSB Raporu
Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin üst ölçek planlarla ilişkileri, bölgesine, çevresine ve sektöre katkılarını
içeren bir rapor olarak hazırlanmıştır.
27) Doğu Marmara Makine İmalat Sanayii İhtisas OSB Raporu
Bölgede yer alan makine imalat sektörü temsilcilerinin talebi üzerine ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasına yönelik olarak yatırımcı taleplerini, başvuru sürecinde gerekli olan bilgileri ve verileri içeren bir rapor hazırlanmıştır.
28) Doğu Marmara Mobilya İhtisas OSB Raporu
Bölgede konuşlanmış olan mobilya sektörüne yönelik ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasına yönelik olarak başvuru sürecinde gerekli olan bilgileri içeren bir belge olarak hazırlanmış olup, rapor kapsamında belirlenen faaliyetler neticesinde yatırımcı – kamu görüştürmeleri, dernekleşme faaliyetleri, alternatif alan önerileri ve yer seçim çalışmaları ile çeşitli
ortamlarda tanıtım sunumları gerçekleştirilmiştir.
3.B.1.3 Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri
MARKA, kalkınma ajansları arasında 2011 yılı Mali Destek Programlarını (MDP) yürütmeye başlayan ilk kalkınma ajansı
olmuştur.
MARKA tarafından 2011 yılında; üç mali destek, iki teknik destek ve iki doğrudan faaliyet desteği süreci başlatılmıştır.
Bunlardan bir doğrudan faaliyet desteği programı ile bir teknik destek programı 2012 yılına ait programlar olup nakit akışının etkin ve verimli yönetilmesine yönelik olarak 19 Aralık 2011 tarihinde ilan edilmişlerdir.
1) KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı – 2010
KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı MARKA tarafından uygulanan ilk mali destek programıdır. Program; rekabet gücü oluşturma, istihdam, katma değer yaratma ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortadan
kaldırmanın en önemli aktörleri olarak kabul edilen KOBİ’leri hedef almaktadır.
Programın amacına yönelik olarak mali destek sağlanacak öncelikli alanlar şöyle belirlenmiştir:
İşletmelerin üretim, hizmet, yönetim ve insan kaynakları kapasiteleri ile ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama ve değişen
rekabet koşullarına uyum yeteneklerinin artırılması,
82
2010 YILI KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
Amaç
Bölge KOBİ’lerinin rekabet güçlerini geliştirmelerine katkıda bulunacak faaliyetlerini destekleyerek; Bölgenin rekabet edebilirlik kapasitesinin artırılması
Hedef Kitle
Doğu Marmara Bölgesi KOBİ’leri
Program Bütçesi
15.000.000 TL
Proje Desteği:
Proje maliyetinin %50’sinden fazla olmamak üzere Asgari 30.000
TL, azami 300.000 TL
Başvuru Kabul Dönemi
5 Ekim 2010 – 31 Aralık 2010
Proje Değerlendirme Dönemi
1 Ocak 2011 – 26 Mart 2011
Proje Sözleşmelerinin İmzalanması 1-30 Nisan 2011
Gelen Başvuru
322 Proje Başvurusu
Kabul Edilen Proje
68 Proje
Programın amacına yönelik olarak mali destek sağlanacak öncelikli alanlar şöyle belirlenmiştir:
•• İşletmelerin üretim, hizmet, yönetim ve insan kaynakları kapasiteleri ile ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama ve
değişen rekabet koşullarına uyum yeteneklerinin artırılması,
•• Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslar arası belgelerin alınması,
•• İşletmelerde Ar-Ge, ürün iyileştirme/geliştirme/çeşitlendirme altyapısının kurulması veya kurulu altyapının iyileştirilmesi,
•• Çevre dostu üretim süreçlerine geçişin sağlanması.
2010 yılı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı çalışmalarına 2010 yılı içerisinde başlanmış;
projelerin değerlendirilmesi ve uygulanması çalışmalarına ise 2011 yılında geçilmiştir. Programın açılışı 5 Ekim 2010 tarihinde Kalkınma Bakanı Sn. Cevdet Yılmaz’ın ve MARKA Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı bir organizasyon ile ilan edilmiştir.
83
Fotoğraf 48. MDP Açılış Toplantısı (1), 5 Ekim 2010, Kocaeli
2010 Mali Destek Programı için 5 ilde toplam 45 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş ve 28 noktada proje hazırlama
eğitimleri verilmiştir ve toplamda 3.650 kişiye ulaşılmıştır. Proje başvuru sürecinde MARKA resmi internet sitesi önemli
bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Herkesin ulaşabileceği ve kullanabileceği şekilde “Online Proje Hazırlama Eğitimi”
sistemi web sitesinde yayınlanmıştır.
Fotoğraf 49. MDP Açılış Toplantısı (2),5 Ekim 2010, Kocaeli
Şekil 10. Mali Destek Programı Online
Proje Hazırlama Eğitimi Ekranı
Son başvuru tarihi 31 Aralık 2010 olan Mali Destek Programı’na toplam gelmiştir. Projelerin; %11,5’i “Başka yerde sınıflandırılmamış makine
ve teçhizat imalatı”, %10,6’sı “Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı”,
%10’u “Gıda ürünleri ve içecek imalatı”, %7’si “Ana metal sanayi”, %6,5’i
“inşaat” sektörlerinden gelmiştir.
84
Proje Değerlendirme Süreci
Şekil 11. 2010 Mali Destek Programı Değerlendirme Süreci
1. Aşama: Ön İnceleme
Ön inceleme aşamasında Genel Sekreter tarafından belirlenen Ajans uzmanları tarafından Projelerin “idari kontrol”
ve “uygunluk kontrolü” yapılmıştır. Ön incelemede; 119 yazılı eksik evrak takibi yapılmış, 3 dosya için ortalama 3 evrak
takibine göre 1000 civarında evrak tamamlaması ve dosyalaması gerçekleşmiştir. Ön inceleme çalışmalarına Ajans yeni
hizmet binasına taşınma işlemleri nedeniyle 1 hafta gecikmeli olarak 10 Ocak 2011’de başlanmıştır.
Eksik evrak istenmesi zorunlu olmadığı halde eksik evraktan dolayı “RED” edilmemesine gayret gösterilmiştir. Ön inceleme aşamasında başvuran projelerden 16’sı reddedilmiş olup; bunlardan 6’sı 2010 yılında kurulan firma başvurusu olması
nedeniyle, 3’ü Bölge dışı başvuru olması nedeniyle, 4’ü program önceliklerine uygun olmaması nedeniyle, 2’si projeden
çekildiğini veya başladığını bildirmesi nedeniyle ve 1’i de eksik evrak nedeniyle reddedilmiştir.
85
Fotoğraf 50. 2010 Yılı MDP Ön İnceleme Çalışmaları, 10 Ocak 2011
2. Aşama: Teknik ve Mali Değerlendirme
Teknik ve mali değerlendirme bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız Değerlendiriciler tarafından; başvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen yöntem kalitesi
ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ve projenin bütçe ve maliyet etkinliği değerlendirilmiştir. Projelerin
teknik ve mali değerlendirmesini yapacak olan Bağımsız Değerlendiricilerin belirlenmesi çalışmaları 2010 yılı içerisinde
yürütülmüştür.
Kalkınma ajansları arasında ilk kez online bağımsız
değerlendirici başvuruları MARKA tarafından alınmıştır.
Toplam 808 bağımsız değerlendirici başvurusu alınmış, bu başvurular değerlendirilerek 350 kişiyi içeren Bağımsız Değerlendirici havuzu oluşturulmuştur
Şekil 12. BD ve TD Uzmanlığı Başvuru Ekranından Görüntü
Projelerin bağımsız değerlendiriciler
tarafından
teknik ve mali değerlendirilmesi 3 hafta sürmüştür.
Ajans uzmanı takibinde bağımsız değerlendiricilerin
çalışmalarının görüntü ve
ses kayıtları tutulmaktadır.
Bu değerlendirme aşamasında 77 Bağımsız Değerlendirici görev yapmış ve
726 değerlendirme raporu
yazılmıştır.
86
3. Aşama: Değerlendirme Komitesi
Değerlendirme Komitesi üyeleri 5 il dengeli şekilde gözetilerek bölge içinden seçilmiştir.
4. Aşama: Genel Sekreterce Ön İzleme Yapılması
Genel Sekreter projeler konusunda görüş oluştururken, proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla, Ajans personelini görevlendirerek ön izleme ziyaretleri ve bütçe revizyonu yaptırmıştır. Ön inceleme ve bütçe revizyonu çalışmaları
paralel yürütülmüş; 7 – 25 Mart arasında kalan 3 haftalık dönemde tamamlanmıştır. Ön izleme ziyaretlerinde 16 Ajans
çalışanı görev almış, 130 ziyaret ve 6.500 km yol yapılmış, 130 izleme raporu hazırlanmış ve 1.243 fotoğraf çekilmiştir.
Fotoğraf 51. BD Çalışmaları, 24 Ocak - 11 Şubat 2011
Fotoğraf 52. Değerlendirme Komitesi Çalışmaları, 16 Şubat - 3 Mart 2011
87
Fotoğraf 53. Ön İzleme Ziyaretleri, 7 -25 Mart 2011
Genel Sekreter tarafından proje listeleri Yönetim Kurulu’na sunulmadan önce, listede yer alan her bir projenin bütçe
kalemleri ve bunlar için öngörülen bütçe tutarları Ajans personeline inceletmiştir. Bütçe revizyonu çalışmalarında 6 kişi
görev almış, toplam 133 Proje üzerinde çalışılmış ve 3 Milyon TL üzerinde bütçe revize edilmiştir.
5. Aşama: Yönetim Kurulu Onayı
Proje listeleri son aşamada Yönetim Kurulu’na sunulmuş; 26 Mart 2011 tarihli 2011 Yılı 3. Olağan Yönetim Kurulu’nda
nihai yararlanıcı listesi belirlenmiştir. Aynı gün nihai yararlanıcı listeleri MARKA resmi internet sayfasında ilan edilmiştir ve
başvuru sahiplerine bildirim yapılmıştır.
Fotoğraf 54. Nihai Yararlanıcı Listesinin Belirlendiği YK Toplantısı, 26 Mart 2011
2010 yılı mali destek programına gelen 322 proje başvurusunun 68’i değerlendirme süreci sonucunda karşılıksız mali
destek almaya hak kazanmış olup, bunlardan 66 tanesinin uygulaması devam etmektedir. Destek almaya hak kazanan projelerin, bütçe revizyonu çalışmaları sonrası proje bütçeleri toplamı 32.353.170 TL iken; bu projelere program kapsamında
sağlanacak olan karşılıksız mali destek tutarının 14.184.943 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.
88
Program Uygulama Süreci
Program uygulama süreci yararlanıcılarla sözleşmelerin imzalandığı 1-30 Nisan 2011 tarihleri
itibari ile başlamıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Sn. Nihat Ergün’ün, KOSGEB Başkanı Sn.
Mustafa Kaplan’ın, Bölge Milletvekillerinin ve T.C.
Kalkınma Bakanlığı’ndan üst düzey bürokratlar ile
MARKA Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı Ajans
merkez binası açılış töreninde temsili olarak seçilen 5 yararlanıcı ile sözleşmeleri protokol eşliğinde
imzalanmıştır.
Fotoğraf 55. Temsili Sözleşme Töreni, 22 Nisan 2011, Kocaeli
Yararlanıcılara proje uygulama süreci hakkında
bilgi vermek amacıyla başlangıç toplantısı ve uygulama eğitimleri düzenlenmiştir. 2’si Kocaeli merkezde, 1’i Düzce’de olmak üzere 3 defada “Proje
Uygulama ve Satın Alma Eğitimi” verilmiş, bu eğitimlere yaklaşık 130 kişi katılmıştır.
Fotoğraf 56. Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri (1), 28 Nisan 2011, Kocaeli
Destek almaya hak kazanan projelerin ilk izleme ziyaretleri 1 Mayıs – 30 Haziran
2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu izleme ziyaretlerinde hak kazanan projelerin
tamamını kapsamak üzere 68
ilk izleme ziyareti yapılmıştır.
İlk izleme ziyaretleri sonucunda yararlanıcılara blokeli olarak ön ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
Fotoğraf 57. Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri (2) , 28 Nisan 2011, Kocaeli
89
Fotoğraf 58.İlk İzleme Ziyaretleri (1)
Fotoğraf 59. İlk İzleme Ziyaretleri (2)
24 Haziran 2011 tarihinde karşılıksız mali destek almaya hak kazanan projelerin satın alma süreci başlamış olup projelerin uygulama süreçlerinin (satın alma, ara izleme, nihai izleme, nihai rapor ve nihai ödeme süreçleri) 2012 yılında
tamamlanması öngörülmektedir.
90
Tablo 5 . 2011 Sonu İtibariyle 2010 KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması MDP
2010 MDP
KOCAELİ
SAKARYA
DÜZCE
BOLU
YALOVA
TOPLAM
Başvuru Sayıları
139
75
47
42
19
322
Uygulana Proje
Sayıları
27
16
12
7
4
66
Uygulama Yüzdesi
19,4%
21,3%
25,5%
16,7%
21,1%
20,5%
Gerçekleşmesi
Öngörülen Toplam
Destek Tutarı
6.407.154,00 TL
3.510.010,00 TL
2.207.762,00 TL
1.398.092,00 TL
661.925,00 TL
14.184.943,00 TL
2011 yılı sonu itibariyle, 2010 Yılı Mali Destek Programı kapsamında aşağıdaki firmaların proje uygulama süreçleri
devam etmektedir;
Tablo 6. 2010 Yılı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Arttırılması MDP Projeleri
BAŞVURU SAHİBİ
PROJE ADI
1
MAKERSAN MAKİNA OTOMOTİV SAN. TİC. LTD.
ŞTİ.
YENİ NESİL YÜKSEK TEKNOLOJİLİ OTOMOTİV
SENSÖR EKİPMANLARIN ÜRETİM YETENEĞİ VE
MEVCUT KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI
2
SİTİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.
KERESTE ÜRETİM TESİSİNE YENİ MAKİNE YATIRIMI
İLE KAPASİTESİNİ VE REKABET EDEBİLİRLİĞİNİ
ARTIRMA PROJESİ
3
CESA MAKİNA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
CESA MAKİNE TÜM PAZARLARDA REKABET
GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI
4
POLAR KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
SANAYİ BOYALARI KÜTLE ÜRETİM PLATFORMU
5
NETMAK METAL MAKİNA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
NETMAK KALDIRMA EKİPMANLARI AKREDİTE
TEST LABORATUARI KURULUMU
6
KARAMAN DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DİKEY HAVA KANALLI 800-1200 KW MOTOR
GÖVDESİ ÜRETİMİ YATIRIM PROJESİ
7
KOZLAB KOZMETİK ÜRÜNLER LAB. MALZ. KAĞIT
ÜRN. DAN. ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İLAÇ ÜRETİM TESİSİ
8
TEKOM ELKTRİK ELEOKTRONİK MEKANİK İNŞAAT
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TEKOM ELEKTRONİK ÜRETİM, İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM İYİLEŞTİRME PROJESİ
9
KARAKAYA 86 KATOFEREZ KAPLAMA KİMYEVİ
MADD. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ALKALİ ÇİNKO KAPLAMA ÜNİTESİNİN İMALATI
10
EMRE ORMAN ÜRÜNLERİ- EMRE ERZURUM
ORMAN ÜRÜNLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE
KAPASİTE ARTIRIMI
11
ARGEM KALIP FİKSTÜR SANAYİ A.Ş.
FINDIK KIRMA VE ELEME TESİSİ KURULMASI VE
PAZARLANMASI
12
ENTEK EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞ. SAN. VE
TİC. A.Ş.
ENTEK AŞ REKABETÇİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
13
ŞENER KERESTECİLİK TİC. LTD.ŞTİ.
MODERNİZASYON İLE KAPASİTE ARTIRMA, REKABET EDEBİLİRLİK GELİŞTİRME PROJESİ
14
EMC ELEKTRONİK SANAYİ İNŞAAT TİCARET LTD.
ŞTİ.
EMC TEST TEKNOLOJİSİ YENİLEME PROJESİ
91
15
TEKNOLOJİ ELDİVEN İŞ GÜVENLİĞİ VE TEK TİC LT.
ŞTİ.
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE KAPASİTE ARTIRIMI
PROJESİ
16
ERTUĞ REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş.
ERTUĞ REKLAM MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI
KAPASİTE ARTIRMA PROJESİ
17
ŞALLILAR KAĞIT AMBALAJ NAKLİYE İNŞ.
MADENCİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ
AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA TESİSİ
KAPASİTE ARTIRMA PROJESİ
18
YALÇIN ORMAN ÜRN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİNİN HAMMADDE KAYBININ ÖNLENMESİ VE ÜRÜN
KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK
MODERNİZASYONU PROJESİ
19
BA-HEM TEKNİK ORTOPEDİ MEDİKAL PROTEZ
ORTEZ REHABİLTASYON MERKEZİ SAN. TİC. LTD.
ŞTİ.
ORTEZ-PROTEZ ÜRETİM KALİTESİNİN VE
KAPASİTESİNİN TEKNOLOJİ TRANSFERİYLE ARTTIRILMASI
20
BUMERANG ATIK BERTARAF VE GERİ KAZANIM
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ATIK ÇAMUR BERTARAF TESİSİ MODERNİZASYON
VE KAPASİTE ARTIRIMI
21
OKAYTAŞ MADENCİLİK MÜH. İNŞ. OTM. SAN.
TİC.LTD.ŞTİ
TEKNOLOJİ, KALİTE VE İNSAN KAYNAKLARI YATIRIMIYLA REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI
22
APA TEKNİK YAY TEL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
APA TEKNİK KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ
23
SAĞLAM METAL SAN. TİC.A.Ş.
YÜKSEK TEKNOLOJİLERDE KULLANILAN ÖZEL BAKIR ALAŞIMLARIN YENİ TEKNOLOJİLERLE DÖKÜLEREK ÜRETİM YENİLEME VE KAPASİTE ARTTIRMA
PROJESİ.
24
BAYRAK GRUP ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. İŞLERİ
İNŞ. MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC.
LTD.ŞTİ.
BAYRAK GRUP ÜRETİM HATTI
MODERNİZASYONU VE BAYİLİK AĞI
OLUŞTURULMASI PROJESİ
25
DOĞANAY İNŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
DOĞANAY’IN ÜRETİM KAPASİTESİNİN,
TEKNLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PAZAR PAYININ ARTIRILMASI
26
TEVAZU METAL MAK. TİC. LTD. ŞTİ.
TEVAZU METAL KAPASİTE ARTTIRIMI
27
MEB METAL BİLEŞİKLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.
ŞTİ.
ÇİNKO – BOR GÜBRESİ ÜRETİMİNİN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
28
RE-HA TEKSTİL ÜRÜNLERİSAN. TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
REHA TEKSTİL ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILMASI
PROJESİ
29
BENOPLASTIK AMB. KALIP SAN. TİC LTD. ŞTİ.
PLASTİK ÇİÇEK FİDAN KASASI VE İHRACATA
YÖNELİK ONE WAY PALET ÜRETİMİ
30
ADA TEKNİK MAKINE MUH. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.
ADA TEKNİK REKABET EDEBİLİRİLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ
31
YAP TEKNİK HİDROLİK PNÖMATİK MÜHENDİSLİK
LTD. ŞTİ.
YAP TEKNİK GEBZE’DE BÜYÜYOR
32
DÖKMAK ÇELİK DÖKÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
DÖKMAK KAPASİTE ARTIRIMI, TEKNOLOJİ
YENİLENMESİ VE GERİ KAZANIM PROJELERİ
33
EMSAN EMPRENYE SAN. A.Ş.
HAMMADDE FİRELERİNDEN YENİ ÜRÜN ÜRETEREK KAPASİTE ARTIRMA PROJESİ
34
CANELSAN ÇELİK KONSTRÜKSİYON İNŞAAT
NAKLİYAT MALİNE MONTAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜVENLİ VE MODÜLER İSKELE SİSTEMİ ÜRETİMİ
35
MİR YAPI ENDÜSTRİ DANIŞMANLIK PEYZAŞ İNŞ.
SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ÇEVRE-İŞÇİ DOSTU KUMLAMA ÜNİTESİNİN ÇELİK
SEKTÖRÜNE KAZANDIRILMASI
92
36
YİĞİTLER BETON KUM ÇAKIL HARFİYAT NAKLİYE
SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
BETON SANTRALİ KAPASİTE ARTTIRMI PROJESİ
37
DORUK AĞAÇ ÜRÜNLER İMALAT İNŞ. NAK. SAN.
TİC. A.Ş
DORUK AĞAÇ ÜRÜNLERİ ÜRETİM ALTYAPISI
MODERNİZASYONU
38
ORKA AHSAP URUNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YÜKSEK VERİM İÇİN KAPASİTE ARTIRIM PROJESİ
39
UÇAR METAL MAKİNE OTOMOTİV PARÇA SAN.
VE TİC. A.Ş.
VERİMLİLİK, İHRACAT ARTIRMA,
İTHALAT ÜRÜNLERİNİ YERLİLEŞTİRME VE
MODERNİZASYON AMAÇLI MAKİNE ALIMI
PROJESİ
40
YİĞİTLER ÇELİK YAPI TAR. ÜRN. GIDA ORM. ÜRN.
İNŞ. TAAHHÜT NAK.İTH.İHR. TİC VE SAN.LTD.ŞTİ
ÜRETİM YETENEĞİ VE REKABET GÜCÜMÜZÜN
ARTIRILMASI İÇİN ÜRETİM TESİSİNİN
MODERNİZASYONU
41
ERDEM SİPAHİ BAHARAT AKTAR TIBBİ BİTKİLER
VE KOZMETİK SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ.
ERDEM SİPAHİ ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTTIRMA
PROJESİ
42
GÜVEN İŞ KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.
PVC ÜRETİM HATTI MODERNİZASYONU VE
KAPASİTE ARTIRIMI
43
ALTUN AHSAP TASARIM-CAFER ALTUNTAŞ
KAPASİTE VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTTIRILIP
MALİYETİN DÜŞÜRÜLMESİ-BELGELENDİRME
44
KRIYOJENIK BASINCLI KAPLAR ENDUSTRIYEL
TESISLER ISITMA SOĞUTMA GERI DONUSUM VE
OTOMASYON SISTEMLERI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MODERNİZASYON VE KAPASİTE ARTIRIMI
PROJESİ
45
ÖZBEYZA GIDA TEM. TEKS. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZBEYZA GIDA MODERNİZASYON YATIRIMI
46
PAKFORM PLASTIK AMBL. SAN. VE TİC. A.Ş.
AMBALAJ ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİK
ÜSTÜNLÜĞÜN,VERİMLİLİĞE, REKABETE, ÇEVREYE
YANSIMASI
47
LIDER GIDA SAN. A.Ş.
TÜNEL FIRIN
48
YÜKSEL METAL MAK. İNŞ. NAK. SAN.VE TİC. LTD.
ŞTİ.
KAYNAK ROBOTU SİSTEMİ KULLANILARAK REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI.
49
BAYDAR ÇELİK YAPI TAAHHÜT YAPI SANAYİ VE
TİC.LTD.ŞTİ.
BAYDAR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ YENİLEME
PROJESİ
50
SARP İNŞ. MOB. SAN. VE TİC. A.Ş.
KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ÜRETİMİ
51
EROL ÖZTÜRK MAKİNA KAROSER YEDEK PARÇALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZTÜRK METAL KAPASİTE GELİŞTİRME VE REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMA
52
VEYSEL YILDIRIM KERESTECİLİK ORMAN
ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ
KAPASİTE ARTIRMA VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME
PROJESİ
53
BOLTEK PLASTİK VE ELEKTRİK KONTROL
CİHAZLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BOLTEK KAPASİTE ATTIRIMI PROJESİ
54
MURAT TURİZM VE AKARYAKIT TİC. LTD. ŞTİ.
TATLI, TUZLU KURABİYE ÜRETİMİ KAPASİTESİNİN
ARTIRIMINA YÖNELİK YATIRIM.
55
GİSAŞ DÖKÜM MAKİNA VE KURULAMA SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.
GİSAŞ KAPASİTE ARTIRIMI, VERİMLİLİK VE GERİ
DÖNÜŞÜM PROJESİ
56
ELKAP ELEKTROLİTİK KAPLAMACILIK SAN. İTH.
İHR. TİC. LTD.ŞTİ.
DEMİR VE ÇELİK ÜRETİM TESİSLERİNDE KULLANILAN MERDANELERİN İMALAT YÖNTEMLERİNİN
İYİLEŞTİRİLMESİ VE KAPASİTE ARTIŞININ
SAĞLANMASI
57
ATC KERESTE- ALİ TALİP CAN
ATC KERESTE TEKNOLOJİ YENİLEMESİ İLE
ÜRETİMDE KALİTE VE KAPASİTE ARTIRIMI
93
58
EXITCOM RECYLCING ATIK TASIMA TOPLAMA
DEPOLAMA VE ELEKTRONIK SAN. TİC LTD. ŞTİ.
TÜRKİYE’DE İLK KEZ ATIK TONER GERİ KAZANIM
SİSTEMİ KURULMASI
59
BAL ARISI GIDA SAN. TİC. A.Ş.
BALARISI GIDA ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI
60
BORTEK MÜHENDİSLİK ELEKTRİK SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
ELEKTRİK SİSTEMLERİNİN TEST VE ANALİZLERİ
İÇİN ALTYAPI KURULMASI
61
TESMAK MAKINA TAAH. LTD. ŞTİ.
BÖLGEDE REKABET GÜCÜMÜZÜN ARTIRILMASI
62
LUREC KİMYA VE DESTİLASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ATIK KİMYASAL GERİ KAZANIMINDA VERİMLİLİK
VE KALİTE ARTIŞI
63
BALKAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DENİZCİLİK
SAN.TİC.LTD. ŞTİ.
SAVUNMA SANAYİNE YÖNELİK POLİMER
KOMPOZİT ÜRÜN İYİLEŞTİRMESİ/GELİŞTİRMESİ
64
ÖZ İŞ OTO YAN SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
CNC TEL BÜKME MAKİNESİ
65
BAŞOLSAN MAKİNA VE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
KAĞIT FABRİKALARI İÇİN ORİJİNAL YEDEK PARÇA
İMALATI
66
BEŞERLER ÇELİK EŞYA MOBİLYA SAN. TİC. A.Ş.
İŞLETME ÜRETİM ALT YAPISI VE TEKNOLOJİSİNİN
YENİLENMESİ
2) 2011 Yılı Mali Destek Programları
2011 yılında MARKA aynı anda üç mali destek programı başlatmıştır:
•• KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması (Bütçesi:11.149.217 TL).
•• Ar-Ge ve Yenilikçilik (Kar amacı güden kuruluşlar) (Bütçesi:1.079.276 TL).
•• Ar-Ge ve Yenilikçilik (Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar) (Bütçesi:3.851.927 TL).
KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI- 2011
Amaç
Bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak
Hedef Kitle
Doğu Marmara Bölgesi KOBİ’leri
Program Bütçesi
Proje Desteği:
Başvuru Kabul Dönemi
94
11.149.217 TL (Program Bütçesi 30 Eylül 2011 tarihli MARKA Yönetim Kurulu kararı ile güncellenmiştir.)
Proje maliyetinin %50’sinden fazla olmamak üzere Asgari 10.000
TL, azami 300.000 TL
22 Nisan 2011 – 21 Temmuz 2011
AR-GE VE YENİLİKÇİLİK (KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR)
Amaç
Bölge içi yenilikçi ürün, teknik, yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi/
katma değere dönüştürülmesine yönelik faaliyetleri destekleyerek;
Bölgenin ulusal ve uluslar arası rekabet gücüne katkı sağlamak
Hedef Kitle
Doğu Marmara Bölgesi KOBİ’leri
Program Bütçesi
Proje Desteği:
Başvuru Kabul Dönemi
1.079.276 TL (Program Bütçesi 30 Eylül 2011 tarihli MARKA Yönetim Kurulu kararı ile güncellenmiştir.)
Proje maliyetinin %50’sinden fazla olmamak üzere Asgari 50.000
TL, azami 400.000 TL
22 Nisan 2011 – 21 Temmuz 2011
AR-GE VE YENİLİKÇİLİK (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUŞLAR)
Amaç
Bölge içi yenilikçi ürün, teknik, yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi/
katma değere dönüştürülmesine yönelik faaliyetleri destekleyerek;
Bölgenin ulusal ve uluslar arası rekabet gücüne katkı sağlamak
Hedef Kitle
Bölge kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşları
Program Bütçesi
Proje Desteği:
Başvuru Kabul Dönemi
3.851.927 TL (Program Bütçesi 30 Eylül 2011 tarihli MARKA Yönetim Kurulu kararı ile güncellenmiştir.)
Proje maliyetinin %75’inden fazla olmamak üzere Asgari 25.000 TL,
azami 400.000 TL
22 Nisan 2011 – 21 Temmuz 2011
Program İlanı ve Eğitimler
2011 Yılı Mali Destek Programları tanıtım faaliyetleri kapsamında; 1.000 adet afiş ile 6.000 adet broşür basılmış ve
dağıtılmış, 10 adet branda hazırlanmıştır. Ayrıca, Ar-Ge Yenilik Destekleri Kitabı 1.000 adet basılmış ve dağıtılmıştır.
Mali destek programları için 5 ilde ve ilçelerde olmak üzere toplam 46 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş; bu toplantılarla 2.100 kişiye ulaşılmıştır. Bilgilendirme toplantıları haricinde; Yatırım Destek Ofisleri tarafından 1.800 işletme ve kişi
birebir görüşmeler ve telefon ile mali destek programları hakkında bilgilendirilmiştir.
95
Fotoğraf 60. 2011 Yılı MDP Bilgilendirme Toplantısı, 2 Mayıs 2011, Sakarya
Fotoğraf 61. 2011 Yılı MDP Bilgilendirme Toplantısı, 3 Mayıs 2011, Kocaeli
96
Fotoğraf 62. 2011 Yılı MDP Bilgilendirme Toplantısı, 4 Mayıs 2011, Yalova
2011 Yılı mali destek programlarında MARKA websitesinden Online Eğitim Başvurusu alınmıştır. Online Eğitimler haricinde; 5 ilde 25 Eğitim düzenlenmiş ve düzenlenen eğitimlere 700 kişi katılmıştır.
Fotoğraf 63. 2011 Yılı MDP Bilgilendirme Toplantısı, 5 Mayıs 2011, Düzce
97
Fotoğraf 64. 2011 Yılı MDP Bilgilendirme Toplantısı, 5 Mayıs 2011, Bolu
Proje Başvuruları
Türkiye’de ilk defa mali destek başvuruları internet üzerinden
online olarak alınmıştır.
Şekil 13. 2011 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Ekranı
Başvuruları 22 Nisan - 21
Temmuz 2011 tarihlerinde kabul edilen programlara toplam
312 başvuru olmuştur. Başvuruların Ön İnceleme, Teknik
ve Mali Değerlendirme, Ön
izleme, Değerlendirme Komitesi ve Yönetim Kurulu onay
süreçleri öngörülen süreler
içerisinde sona ermiştir.
98
Tablo 7. 2011 MDP Proje Başvurularının İllere Dağılımı
İl
Ar-Ge ve Yenilikçilik
(Kar Amacı Güden)
Ar-Ge ve Yenilikçilik
(Kar Amacı Gütmeyen)
KOBİ’lerin Rekabet
Gücünün Artırılması
-2011
Toplam
Kocaeli
27
6
103
136
Sakarya
5
11
61
77
Düzce
2
7
26
35
Bolu
0
7
26
33
Yalova
2
18
11
31
TOPLAM
36
49
227
312
Proje Değerlendirme Süreci
Şekil 14. 2011 Yılı Mali Destek Programları Değerlendirme Süreci
1. Aşama: Ön İnceleme
Ön inceleme aşamasında Genel Sekreter tarafından belirlenen Ajans uzmanları tarafından projelerin “idari kontrol” ve
“uygunluk kontrolü” yapılmıştır. Ön incelemede; 186 proje için eksik evrak takibi yapılmış, 500’ün üzerinde eksik evrak
tamamlaması ve dosyalaması gerçekleşmiştir. Ön inceleme çalışmalarına 25 Temmuz 2011 tarihinde başlanmıştır. Eksik
evrak istenmesi zorunlu olmadığı halde eksik evraktan dolayı “RED” edilmemesine gayret gösterilmiştir. Ön inceleme
aşamasında başvuran projelerden 14’ü elenmiş olup; bunlardan 12 tanesi uygun olmayan başvuru sahibi olması, 1 tanesi
2011 yılı proje teklif çağrısı mali destek programları kapsamında her programa tek başvuru yapılacağı belirtildiği halde aynı
programa ikinci proje başvurusu olması ve 1 tanesi de eksik evraklarını tamamlamaması nedeniyle reddedilmiştir.
99
2. Aşama: Teknik ve Mali Değerlendirme
Mevzuat hükümlerince bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirme süreci için
toplam 595 bağımsız değerlendirici başvurusu alınmış ve bu başvurular değerlendirilerek 134 kişiyi içeren bağımsız değerlendirici havuzu oluşturulmuştur.
Projelerin bağımsız değerlendiriciler tarafından teknik ve mali değerlendirilmesi 4 hafta sürmüştür. Ajans uzmanı takibinde bağımsız değerlendiricilerin çalışmalarının görüntü ve ses kayıtları tutulmuştur. Teknik ve mali değerlendirme aşamasında 43 bağımsız değerlendirici görev yapmış ve 706 değerlendirme raporu yazılmıştır.
Fotoğraf 65. B.D. Çalışmaları, 3 Ağustos-9 Eylül 2011, Kocaeli
3. Aşama: Değerlendirme Komitesi
MARKA’nın faaliyet alanına giren illerden dengeli şekilde seçilen Değerlendirme Komitesi üyeleri, tarafsızlık ve gizlilik
beyannamesine uygun bir şekilde, bağımsız bir değerlendirme gerçekleştirmişlerdir. Değerlendirme Komitesi çalışmalarına
5 Eylül 2011 tarihinde başlamış ve üç hafta içerisinde çalışmalarını tamamlayarak mevcut bütçe tutarlarına göre asil ve
yedek listeleri Genel Sekreterliğe sunmuştur.
Fotoğraf 66. Değerlendirme Komitesi Çalışmaları, 05-23 Eylül 2011, Kocaeli
100
4. Aşama: Genel Sekreterce Ön İzleme Yapılması
Genel Sekreter, projeler konusunda görüş oluşturuken, her projeye sözleşme öncesi ön izleme ziyareti yaptırtmıştır.
Bu ziyaretlerle, uygulanacak olan projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapılmaya çalışılmıştır. Ön izleme ziyaretleri, Genel
Sekreterliğin sorumluluğunda olup, Genel Sekreter’in kararına müteakip olarak muhtemel proje kazananlarının durumunu
incelemek, proje ile ilgili kapasitelerini ölçmek, mali yeterliliklerini etüd etmek ve muhtemel projeye ilişkin riskleri saptamak
için gerçekleştirilmiştir.
2011 yılında mali destek programları değerlendirme sürecinde 110 ön izleme gerçekleştirilmiş, 110 rapor yazılmış,
455 fotoğraf çekilmiş ve 6.500 km üzerinde yol katedilmiştir.
Genel Sekreter proje listelerini Yönetim Kuruluna sunmadan önce, listede yer alan her bir projenin bütçe kalemlerini
ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını değerlendirme komitesinden gelen bütçe revizyonu önerilerini de göz önünde
bulundurarak ayrı ayrı incelemiş ve inceletmiştir. Bu inceleme sonucunda, 65 ve üzeri puan alan 142 proje incelenmiş
ve 2 milyon TL’ye yakın bütçe revizesi gerçekleştirilmiştir. Proje başvurularında yüksek gösterilmiş bütçe tutarları, her bir
bütçe kalemi itibarıyla Genel Sekreter ve uzman personel tarafından yeniden belirlenmiş veya uygun olmayan maliyetler
çıkartılmıştır.
5. Aşama: Yönetim Kurulu Onayı
Proje listeleri son aşamada Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur. 30 Eylül 2011 tarihli 2011 yılı IX. Olağan Yönetim
Kurulu’nda nihai yararlanıcı listesi belirlenmiştir. Aynı gün nihai yararlanıcı listeleri MARKA resmi internet sayfasından ilan
edilmiş ve başvuru sahiplerine bildirim yapılmıştır.
2011 yılı mali destek programlarına gelen 312 proje başvurusunun 75’i değerlendirme süreci sonucunda karşılıksız
mali destek almaya hak kazanmıştır. Başvuruda bulunulan toplam proje bedeli 148.071.564 TL, başvuruda bulunulan
toplam karşılıksız mali destek bedeli 68.805.081 TL’dir. Başarılı bulunan projelerin, bütçe revizyonu çalışmaları sonrası
proje bütçeleri toplamı 33.548.494 TL; bu projelere programlar kapsamında sağlanabilecek olan karşılıksız destek miktarı
16.080.419 TL’dir (Destek miktarı, 30 Eylül 2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenmiştir.)
Fotoğraf 67. Nihai Yararlanıcı Listesinin Belirlendiği YK Toplantısı, 30 Eylül 2011, Kocaeli
101
Tablo 8. 2011 Yılı MDP Almaya Hak Kazanan Projelerin İllere Dağılımı
İl
Ar-Ge ve Yenilikçilik Başvuru
Sayısı
(Kar Amacı
Güden)
Ar-Ge ve Yenilikçilik Asil Listede Yer Alan
Proje Sayısı
(Kar Amacı
Güden)
Ar-Ge ve Yenilikçilik Başvuru
Sayısı
(Kar Amacı
Gütmeyen)
Ar-Ge ve Yenilikçilik Asil Listede Yer Alan
Proje Sayısı
(Kar Amacı
Gütmeyen)
KOBİ’lerin Rekabet Gücünün
Artırılması
-2011 Başvuru
Sayısı
KOBİ’lerin Rekabet Gücünün
Artırılması
-2011 Asil Listede Yer Alan
Proje Sayısı
Kocaeli
27
3
6
3
103
26
Sakarya
5
0
11
3
61
13
Düzce
2
0
7
4
26
4
Bolu
0
0
7
3
26
8
Yalova
2
1
18
5
11
2
TOPLAM
36
4
49
18
227
53
2011 Yılı Mali Destek Programlarının Uygulama Süreci
2011 yılında ilan edilen mali destek programlarının uygulama süreci, sözleşmelerin imzalandığı 3-28 Ekim 2011 tarihleri itibariyle başlamıştır. Projeleri başarı bulunan ve karşılıksız mali destek almaya hak kazanan 75 yararlanıcıya proje uygulama süreci hakkında bilgi vermek amacıyla uygulama eğitimleri verilmiştir. 3 Kasım 2011 ve 15 Kasım 2011 tarihlerinde
MARKA merkez hizmet binasında ve 16 Kasım 2011 tarihinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen eğitimlerle
tüm yararlanıcılara ulaşılırak proje uygulama ve satın alma süreçleri hakkında bilgi verilmiştir.
Fotoğraf 68. Proje Uygulama Eğitimleri, 3-16 Kasım 2011
102
Destek almaya hak kazanan 75 projeye ilişkin ilk izleme ziyaretleri 1-15 Aralık 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İlk izleme ziyaretlerini müteakip, yararlanıcılara ön ödemeler blokeli olarak gerçekleştirilmiştir.
Fotoğraf 69. İlk İzleme Ziyaretleri, 1-15 Aralık 2011.
2011 yılı Mali Destek Programının ön ödemelerinin ödemelerine 2011 yılında başlanmış olup her 3 programın uygulama süreci devam etmektedir.
15 Aralık 2011 tarihinde karşılıksız mali destek almaya hak kazanan projelerin satın alma süreci başlamış olup projelerin uygulama süreçleri (satın alma, ara izleme, nihai izleme, nihai rapor ve nihai ödeme süreçleri) 2012 yılında tamamlanması öngörülmektedir.
2011 Yılı sonu itibariyle, 2011 yılı Mali Destek Programları kapsamında aşağıdaki firmaların proje uygulama süreçleri
devam etmektedir.
Tablo 9. 2011 Yılı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Arttırılması MDP Projeleri
BAŞVURU SAHİBİ
PROJE ADI
1
ÇEVRE HURDA KAĞITÇILIK TİCARET LTD. ŞTİ.
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ
DÖNÜŞÜMÜ İLE DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE
2
MARSAN TAVUKÇULUK EKİPMANLARI
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MARSAN TAVUKÇULUK EKİPMANLARI SULUK
SİSTEMİ VE YEMLİK İMALATI PROJESİ
3
TUNÇAY KONTRAPLAK ORMAN ÜRÜNLERİ
İNŞAAT TURİZM TİC. LTD ŞTİ
KURUMSAL GELİŞME, İHRACAT VE KAPASİTE ARTIRMA PROJESİ
4
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
KALİTELİ ÜRÜN ELDE ETMEK AMACIYLA GERİ
DÖNÜŞÜM SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU VE
ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
5
RAD-TEK RADYATÖR METAL
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
RADTEK ÜRETİM SÜREÇLERİ, İNSAN KAYNAKLARI
VE İHRACAT GELİŞTİRME PROJESİ
6
EKA ENDÜSTRİYEL KAĞIT ÜRETİM
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ATIK KAĞITTAN ÜRETİLEN ENDÜSTRİYEL KAĞIT
KALİTESİNİN ARTIRILMASI
7
MERT VETERİNERLİK TARIM HAYVANCILIK TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MRT HAVA KLAPESİ İMALATI VE ÜRETİM
KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ
103
8
ÖZELSAN POMPA TEKSTİL MAKİNALARI VE YEDEK
PARÇA İMALAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
TEKNOLOJİ TRANSFERİYLE ÜRETİM SÜRECİNİN
YENİLENMESİ, KALİTE-KAPASİTE VE PAZARIN ARTIRILMASI İLE MARKALAŞMANIN SAĞLANMASI
9
SANDİVİÇ PLASPANEL PVC ÜRÜN. ISI VE SES
İZOLASYONU ÇATI VE CEPHE ÜRT. A.Ş.
ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ve ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK AMAÇLI YATIRIM PROJESİ
10
2M PLASTİK VE KALIP SAN TİC LTD.ŞTİ.
KALİTELİ ÜRÜN İÇİN YENİ TEKNOLOJİLER
11
İLERİ ELEKTRO-KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK YÜKSEK KATMA
DEĞERLİ ÜRETİM İÇİN KAPASİTE ARTIRIMI
12
ASAN HAZIR MUTFAK ÇELİK KAPI MOBİLYA
İNŞAAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU VE KALİTE YÖNETİMİ
İLE MARKALAŞMA SÜRECİNE KATKI PROJESİ
13
ESÇEM ENERJİ SİSTEMLERİ VE ÇEVRE ETÜT MERKEZİ
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YASAL YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE BÖLGE
AÇISINDAN YENİ VE GELİŞİMCİ ÇEVRE LABORATUVAR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
14
KET-MAK MAKİNA VE TESİS İMALAT
SAN. TİC. A.Ş.
ATIK SU ARITMA VE GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ
İMALATINDA KAPASİTE ARTIŞI İLE REKABET GÜCÜ
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
15
DENİZ UNLU MAMÜLLER VE PASTACILIK GIDA
SAN. TURİZM İNŞAAT TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
BOLUDAN GELEN LEZZET
16
ARP OTOMOBİL AKSESUARLARI YEDEK PARÇA
PLASTİK KİMYEVİ MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
POLİSAJ VE BÜKME İŞLEMLERİNDE OTOMASYON
UYGULAMASI İLE İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ
17
ATK BANT VE KAYIŞÇILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÜRETİMİN YENİDEN DÜZENLENMESİYLE
POLİÜRETANDAN KAYIŞ İMALATINDA
KAPASİTE,VERİMLİLİK İLE PAZAR PAYI ARTTIRMA
PROJESİ
18
EMESİS ELEKTRİK MEKANİK ELEKTRONİK SİST. SAN.
VE TİC.LTD. ŞTİ
EMESİS TEKNİK VE KURUMSAL KAPASİTE ARTTIRIMI
VE İYİLEŞTİRME PROJESİ
19
SARINALBANTLAR KOLLEKTİF ŞİRKETİ ENİS SABRİ
SARINALBANT VE EREN SARINALBANT
ENS AHŞAP ÜRETİMDE VE SATIŞTA REKABET
GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ
20
OCAK KALIP MAKİNE İMALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK BÖLGENİN İLK
ÖZEL AKREDİTE LABORATUVAR KURULUŞ PROJESİ
21
ATILGAN MAKİNA ZİRAİ ALETLER YEDEK PARÇA
GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
AR-GE ÇALIŞMALARIYLA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN
SAĞLANMASI VE KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ
22
FORMPLAST YALITIM BANTLARI
İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
GÜNEŞLİK SUNVİSOR ÜRETİMİ İÇİN YENİ
TEKNOLOJİ MAKİNE TECHİZATIN KURULUM VE
UYGULAMASI
23
GÜVEN MATBAASI MUAMMER DİŞLİ
MATBAACILIK SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK İŞLETMELERİN
YENİLİKÇİ REKABET STRATETJİSİYLE MEYDAN OKUMASI
24
MANAVOĞLU MAKİNA İMALAT
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MANAVOĞLU MAKİNE TÜM PAZARLARDA REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ
25
PROSES TİCARET İMALAT MÜHENDİSLİK
ENDÜSTRİYEL MADDE VE MALZEME İMALATI
İNŞAAT VE SAN. LTD. ŞTİ.
KARTUŞ VE TORBA FİLTRE ÜRETİMİNDE KAPASİTE
VE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI
26
SYS ROBOT TEKNOLOJİLERİ OTOMASYON
MAKİNE VE MÜHENDİSLİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ROBOT OTOMASYON SİSTEMLERİNDE TEKNİK
VE KURUMSAL KAPASİTE ARTIŞI İLE REKABET
GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
27
DEMİR RAF VE STAND SAN. LTD. ŞTİ.
DEMİR RAF STAND SANAYİ ÜRETİM
TEKNOLOJİSİNİ YENİLİYOR
104
28
EMİN KARDEŞLER MAKİNA
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KURULACAK ALÜMİNYUM ENJEKSİYON
BÖLÜMÜNDE FIRIN BEKİ ÜRETİLMESİ İLE EMKA
MAK. KAPASİTE VE REKABET GÜCÜ ARTTIRMA
PROJESİ
29
ARMETAL MAKİNA METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HAFİF VE AĞIR TİCARİ ARAÇLAR İÇİN METAL YAKIT
DEPOSU ÜRETİMİ
30
GÜVEN KEPÇE MAKİNE İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
GÜVEN KEPÇE KAPASİTE ARTIRMA VE
MODERNİZASYON PROJESİ
31
CANSU SU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
DOĞAL KAYNAĞINDAN MUTFAĞINIZA
32
ÖZKAN MAKİNA-ÖMER ÖZKAN
ÖZKAN MAKİNA MALİYET DÜŞÜRME,ZAMAN
TASARRUFU,KAPASİTE VE REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMA PROJESİ
33
ISILSAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TRAKTÖR ve KAMYON GRUBU ÜRETİM ve MONTAJ HATTI
34
AKSAN MAKİNA DEMİR DOĞRAMA MOBİLYA
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AKSAN MAKİNA MALİYET-ETKİN ÇÖZÜMLERLE
REKABETÇİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
35
PAKSAN MÜH. MAK.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU İLE ÜRETİMDE KALİTE
VE VERİMLİLİK ARTIŞI
36
KAMİL ÜSTÜN
KUMLAMA VE BOYAMA HİZMETLERİNDE ÇEVREYE
DUYARLILIĞIN VE KALİTENİN YÜKSELTİLMESİ
37
BOLPARSAN BRODE TEKSTİL METAL SAN.VE
TİC.A.Ş.
KALİTE, ÜRETİM VE ÇEVRE GELİŞTİRME PROJESİ
38
HÜNER TEKNİK ELEKTRİK TAAH.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ŞALT MALZEMELERİ İMALATINDA KAPASİTE VE
REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI
39
KITA YAPI ENDÜSTRİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRETİMDE OLUŞAN DAR BOĞAZIN GİDERİLMESİ
İÇİN MAKİNE YATIRIMI VE PAZAR PAYININ ARTTIRILMASI PROJESİ
40
BOLU MERVE MEDİKAL MLZ. TEM. HAYV.
ELTRK. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ENJEKTÖR
ÜRETİM TESİSİ YATIRIMI VE MARKALAŞMA SÜRECİ
41
SOYLU DİZEL OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
YENİ NESİL DİZEL ARAÇLAR BAKIM SERVİSİ ENTEGRASYONU PROJESİ
42
VANASAN VANA-FİTTİNGS VE DÖVME
SAN. VE TİC. A.Ş.
AR-GE ÇALIŞMASI YAPILAN BÜYÜK VE YÜKSEK
BASINÇLI VANA ÜRETİMİ
43
SAKARYA İZ REKLAM MATBAA SERİGRAFİ
BİLGİSAYAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SAKARYA İZ REKLAM ÜRETİM SÜREÇLERİNİN
İYİLEŞTİRİLMESİ İLE REKABETÇİ YAPININ
GÜÇLENDİRİLMESİ
44
TİMKA SANAYİ VE MÜHENDİSLİK HİZ. LTD.ŞTİ.
TİMKA MÜHENDİSLİK KAPASİTE VE REKABET
GÜCÜ ARTIRIMI İLE PAZAR PAYINI BÜYÜTME
PROJESİ
45
GÜRKANLAR GIDA İHT.MAD.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
MÜCADELECİYİM,ARZULUYUM, REKABETTEN
KAÇAMAM ASLA; KUVVETLİ OLMAK BÜYÜMEK
İSTİYORUM (MARKA KOBİ)
46
AKOVA UN VE YEM SAN. TİC. A.Ş.
AKOVA UN-YEM TAM OTOMATİK PAKETLEME
TESİSİ PROJESİ
47
SANMETAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
TEKNOLOJİK MAKİNE YATIRIMI İLE YURTİÇİ
VE YURTDIŞI RAKİPLERİMİZE KARŞI REKABET
GÜCÜMÜZÜN ARTTIRILMASI
48
ÖLMEZ ÇELİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT PETROL
HAFRİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÖLMEZ ÇELİK YENİ ÜRETİM HATTI VE KURUMSAL
GELİŞİM PROJESİ
105
49
PAKTAŞ PLATFORM KALDIRMA VE TAŞIMA
MAKİNALARI SAN. TİC.LTD. ŞTİ.
PLATFORM ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİN
GELİŞTİRİLMESİ YOLUYLA DIŞ TİCARET HACMİNİN
ARTIRILMASI PROJESİ
50
ÖZALAN METAL OTOMOTİV NAKLİYE İNŞAAT
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BOLU’DA İLK DEFA ÖZGÜN TASARIMLI VE YÜKSEK KAPASİTELİ DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ ÜRETİM
PROJESİ
51
MKT MAKİNA KALIP TAKIM
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HAVACILIK VE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖRLERİ İÇİN
ORİJİNAL PARÇA İMALATI
52
DÜNDAR METAL NAKLİYAT İNŞAAT VE MAKİNE
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
DÜNYAYI KALDIRIYORUZ
53
DİNLER ÇİVİ, BOYA, ÇİVİ İNŞAAT, GIDA NAKLİYAT
TURİZM VE MADEN ÜRÜNLERİ İMALAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
ÇİVİ ÜRETİM KAPASİTESİNİN ve PAZAR PAYININ
ARTTIRILMASI
54
KOLAYLI İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV
SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ
SPİDER ÜRÜN KALIBININ GELİŞTİRİLMESİ
Tablo 10. 2011 Yılı Ar-Ge ve Yenilikçilik MDP Projeleri (Kar Amacı Güden)
BAŞVURU SAHİBİ
PROJE ADI
1
PROTAG PROJE TEK. MEK. ELEK. SİS. VE AR-GE SAN.
TİC.LTD. ŞTİ
ULTRASONİK ÇATLAK KONTROL CİHAZI
GELİŞTİRME VE AR-GE KAPASİTESİ ARTTIRMA
PROJESİ
2
ERTUĞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM TAŞIT
ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YATLARIN KONSTRÜKSİYONUNDA KULLANILAN
ALÜMİNYUM YELKEN DİREKLERİNİN TASARIMI VE
YURT İÇİNDE İMALATININ SAĞLANMASI
3
SARAÇ YAĞMURLUK TEKNİK KORUYUCU GİYİM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLLİ İŞ
YAĞMURLUĞU VE PLASTİKTEN GİYİM EŞYALARIN
TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ ÜRÜNLER ÜRETİLMESİ
Tablo 11. 2011 Yılı Ar-Ge ve Yenilikçilik MDP Projeleri (Kar Amacı Gütmeyen)
BAŞVURU SAHİBİ
PROJE ADI
1
KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ
MİKRO KREDİ OTOMASYON SİSTEMİ
2
ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ
BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHINDA BİYOTEKNOLOJİNİN
KULLANIMI
3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEK
OKULU BÜNYESİNDE GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİK
GIDA ANALİZLERİ LABORATUARI KURULUMU
4
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
DOĞU MARMARA BÖLGESİ İLLERİNDE
FARMAKOGENETİK TEMELLİ BİREYE ÖZGÜ TEDAVİ
5
ALİFUATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALİFUATPAŞA KENT E-DÖNÜŞÜM PROJESİ
6
YALOVA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM
MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVADA AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN
YENİLİKÇİ,DEĞER ÜRETEN, YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRAN ŞEKİLDE OLUŞTURULMASI PROJESİ
7
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİYLE ÇALIŞAN HİBRİT
TERS OSMOZ DENİZ SUYU ARITMA SİSTEMİ
8
GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AKILLI BİLGİ YÖNETİMİ: BOLU-GÖYNÜK BELEDİYESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE HİZMET YÖNETİMİ
PROJESİ
9
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İNTERAKTİF VERİ TABANI
10
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA İLİNDE ÖZEL EĞİTİMİ GELİŞTİRME PROJESİ
11
TC YALOVA YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI
YALOVA SAHİL BÖLGESİNE YERLEŞTİRİLEN YAPAY
RESİFLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
106
12
T.C. YALOVA VALİLİĞİ ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI
SERMAYECİK KÖYÜNDE ALBİON VE SAN ANDREAS ÇİLEK ÇEŞİTLERİYLE PLANTASYON YENİLEME
PROJESİ
13
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAKARYA ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM
YÖNETİMİ SİSTEMİ (SESULAŞ): 1.ETAP-AKILLI
KAVŞAK KONTROL MERKEZİ KURULUMU
14
DÜZCE İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN GÜLÜ BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN DELİ BALIN GRAYANATOKSİN İÇERİĞİNİN SAPTANMASI VE
TÜKETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
15
BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KENT BİLGİ SİSTEMİ (KBS) ÇAĞRI MERKEZİ VE
RESEPSİYON HİZMETLERİ
16
DÜZCE VALİLİĞİ İL MAHALLİ İDARELER
MÜDÜRLÜĞÜ
E-MUHTARIM
17
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOCAELİ AKILLI PAYLAŞIMLI BİSİKLET SİSTEMİ
18
YALOVA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGEMİZ İÇİN YENİ BİR ÜRÜN: KULACIK MANTARI (PLEUROTUS ERYNGİİ)
2011 Yılı Teknik Destek (TD) Programı
Amaç
Yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek; ancak
kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak
Hedef Kitle
Bölge kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşları
Program Bütçesi
1.200.000 TL
Proje Desteği:
Projenin Ajansa maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz
Başvuru Kabul Dönemi
21 Şubat – 25 Mart 2011
Proje Değerlendirme Dönemi
28 Mart – 07 Nisan 2011
Sözleşme Satın Alma Dönemi
11 Nisan – 31 Mayıs 2011
Program Uygulama Dönemi
2 Mayıs – 30 Haziran 2011
Gelen Başvuru
222 Proje Başvurusu
Kabul Edilen Proje
96 Proje
Uygulanan Proje Sayısı
89 Proje
Programın amacına yönelik olarak teknik destek sağlanacak öncelikli
alanlar şöyle belirlenmiştir:
•• Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,
•• Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya
yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
•• Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya
katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi,
•• Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya
katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi,
•• Bölgenin küresel ölçekte rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi,
•• Bölgede girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi,
•• Bölge içi işbirliği ve ortaklık kültürünün sağlanması,
•• Tarımsal yeni ürün üretim ve pazarlama olananlarının araştırılması,
•• Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar
107
2011 Yılı Teknik Destek Programı İlan ve Başvuru Süreci
2011 Yılı TD Programı ile DFD bilgilendirme toplantıları beraber yürütülmüştür. Programların duyurulması amacıyla 5
ilde toplam 46 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş ve bu toplantılar ile toplam 2.200 kişiye ulaşılmıştır.
Fotoğraf 70. TD ve DFD Bilgilendirme Toplantısı, 21 Şubat 2011, Sakarya
Fotoğraf 71. TD ve DFD Programları Bilgilendirme Toplantısı, 21 Şubat 2011, Kocaeli
108
Fotoğraf 72. TD ve DFD Programları Bilgilendirme Toplantısı, 22 Şubat 2011, Düzce
Fotoğraf 73. TD ve DFD Programları Bilgilendirme Toplantısı, 22 Şubat 2011, Bolu
2011 Yılı TD Programı’na Düzce’den 47, Kocaeli’den 47, Bolu’dan 45, Sakarya’dan 44 ve Yalova’dan 39 olmak üzere
toplamda 222 proje başvurusu gelmiştir. 2010 Yılı TD Programı ile kıyaslandığında toplam başvuruda %33 oranında bir
artış görülmektedir.
109
Şekil 15. 2010 ve 2011 Yılı TD Programı Başvurularının İller Bazında Kıyaslanması
Proje Değerlendirme Süreci
2011 Yılı TD Programı’nda başvuran projeler ilk aşamada Genel Sekreter tarafından belirlenen Ajans uzmanları tarafından Projelerin “idari kontrol” ve “uygunluk kontrolü”nün yapıldığı ön incelemeden geçmiştir. Bu aşamada 12 proje
elenmiştir. Değerlendirme sürecinin ikinci ve son aşamasında ise Genel Sekreter tarafından belirlenen Ajans uzmanları
tarafından Projelerin nihai değerlendirmesi yapılmış; 96 proje başarılı bulunmuştur. Projelerin kabul edilme oranı ise %34
olarak gerçekleşmiştir.
Program Uygulama Süreci
2011 Yılı TD Programı uygulama dönemi; yararlanıcılarla sözleşmelerin imzalandığı 11-29 Nisan 2011 tarihleri itibari
ile başlamıştır. Program izleme ve uygulama dönemi ise Mayıs-Haziran aylarında devam etmiştir.
TD Programında toplam 96 proje başarılı bulunmuş; 89 projenin uygulaması gerçekleşmiştir. 96 projenin başarılı bulunmasıyla ilk tahmini fiyat 1.106.319 TL iken, program uygulama döneminde 89 proje için satınalma bedeli 733.796 TL
olarak gerçekleşmiş ve program uygulama süreci tamamlanmıştır.
Tablo 12. Teknik Destek Programı İllere Dağılımı
İl
2011 Yılı Teknik Destek Yararlanıcı Sayıları
Satın Alma Bedelleri
Kocaeli
15
123.471 TL
Sakarya
18
145.943 TL
Düzce
19
125.497 TL
Bolu
17
174.033 TL
Yalova
20
164.852 TL
TOPLAM
89
733.796 TL
5 ilde Yatırım Destek Ofisi ve Proje Uygulama Birimi uzmanları tarafından toplam 51 izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Uygulanan projeler neticesinde 23 adet rapor üretilmiş ve çok sayıda teknik ve genel eğitim düzenlenmiştir.
110
Fotoğraf 74. TD Programı İzleme Ziyaretleri, 6 Haziran 2011, Bolu
Fotoğraf 75. TD Programı Uygulaması, Roman Ritim Atölyesi
Teknik Destek Projesi, Yalova
Teknik destek programı vasıtasıyla çok sayıda
sosyal proje uygulama alanına kavuşmuştur. Roman
öğrencilerin okula devam etmesini sağlamak amacıyla Yalova Cumhuriyet İ.Ö.O.’da gerçekleştirilen
teknik destek uygulaması bunlardan biridir. Proje
vasıtasıyla 3. sınıf ile 7. sınıf arasında olan 20 Roman
öğrenciye; Roman kültürel mirası olarak kendi müziklerini icra ettikleri atölye eğitimi verilmiştir.
111
2011 Yılı TD Programı ile aşağıdaki kurumların projeleri desteklenmiştir:
Tablo 13. 2011 yılı TD Programı Kapsamında Desteklenen Projeler
BAŞVURU SAHİBİ
PROJE ADI
1
DÜZCE SOSYAL ETKİNLİKLER DERNEĞİ-DÜSED
ENGELSİZ GİRİŞİMCİLER
2
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE
BAŞKANLIĞI
MİKRO ÖLÇEKLİ ULAŞIM MODELLEME VE
SİMİLASYON PROGRAMI VISSIM EĞİTİMİ
3
YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEKİ BECERİLERİN KAZANDIRILMASINDA
YARATICI DRAMA MODELİ
4
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/YALOVA ÜNİVERSİTESİ
ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YÜÇAM WEB SİTESİ ELEKTRONİK DERGİ UYGULAMASI
5
ALTINOVA BELEDİYESİ
SULAK ALAN EKOSİSTEMİ OLARAK HERSEK
GÖLÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ
6
BOLU İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
TSE EN ISO/IEC 17025 - DENEY VE KALİBRASYON
LABORATUARLARININ AKREDİTASYONU KAPSAMINDA EĞİTİMLER DÜZENLENMESİ
7
BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
FOSİL ORMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN
SAĞLANMASINDA GÜVENLİK ÖNLEMİ
STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
8
BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ACİL SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN İLERİ YAŞAM
DESTEĞİ KONUSUNDA EĞİTİMİ
9
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAMEK (SANAT VE MESLEK EĞİTİMİ KURSLARI) PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ARTTIRILMASI
10
YALOVA BELEDİYESİ
ICT POLİCY SUPPORT PROGRAMME 2011 ÇAĞRISI
İÇİN TEKNİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ
11
YIĞILCA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
ENGEL OLMA DESTEK OL
12
SAKARYA BYŞ BLD ÇEVRE KORUMA KONTROL
DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE EĞİTİMİ VEREN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ VE
ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ÇİZGİ
FİLM HAZIRLANMASI PROJESİ
13
TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNARCA
KAYNARCA İLÇESİNDEKİ BİYOGAZ
POTONSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI
14
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
FELÇLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE
NÖROGELİŞİMSEL BOBATH YAKLAŞIMI
15
ALTINOVA İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
İYİ TARIM UYGULAMALARI VE GLOBALGAP TEMEL
EĞİTİMİ
16
SAKARYA SERDİVAN BELEDİYESİ
TARİHİ JÜSTİNYEN KÖPRÜSÜ VE ÇEVRESİ
ARAŞTIRMA RAPORU
17
BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ANA ARI VE ARI SÜTÜ ÜRETİMİ
18
MUDURNU YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU
MUDURNU YİBODA SERACILIK EĞİTİMİ
19
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE
ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
İMAR HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA TEKNİK
PERSONELİN KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI
20
DÜZCE VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ
EĞİTİM PROGRAMI
21
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
ESNAF VE SANATKÂRLARIN ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI PROJESİ
112
22
KARAMÜRSEL ALP YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ
ULUSAL VE ULUSLARARASI SU SPORLARI
ORGANİZASYONU EĞİTİMİ
23
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OHSAS18001
DENETÇİ/BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ
24
YALOVA VALİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET İL
MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA İLİNDE SANAYİ ALANLARININ TESPİTİ
25
YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI
YALOVANIN İNŞAAT VE YAPI SEKTÖRÜNÜN
ANALİZİ
26
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
İTFAİYE PERSONELİNİN İLK MÜDAHALE
KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI
27
AVNİ AKYOL İLKÖĞRETİM OKULU
ENGELLERİ EĞİTİMLE KALDIRALIM
28
DARICA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM ÖĞRETİMDE YARATICI DRAMA TEKNİKLERİ
29
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AYKOMEDE ENTEGRE BİR CBS STRATEJİSİNİN
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖN RAPOR HAZIRLANMASI
PROJESİ
30
SAKARYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM
DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞİDDETSİZ OLUN, ŞİDDET SİZ OLMAYIN
31
KARAMÜRSEL ZİRAAT ODASI
BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI İLE MÜCADELE
YÖNTEMELRİ EĞİTİMİ
32
GEREDE BELEDİYESİ
KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA
33
DÜZCE KONURALP MÜZESİ
FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ
34
DSİ 53. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DAMLA SULAMA VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA
PROJELERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULANMASI
35
KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGİ İŞLEM BÜROSU
İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
36
YALOVA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA KÖY ENVANTERİ VE TARIMSAL GELİŞME
RAPORU İÇİN TEKNİK DESTEK
37
GÖLYAKA KAYMAKAMLIĞI
GÖLYAKA İLÇESİ RESMİ DAİRELERİNDE
OFİSLERDE ÇALIŞAN PERSONELİN BİLİŞİM
OKUR YAZARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ VE
ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
38
MUDURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TURİZM MASTER PLANI YAPILMASI
39
GÜMÜŞOVA M.Y.O. MAKİNE VE METAL
TEKNOLOJİLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
MAKİNA VE İMALAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN
PERSONELİN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
40
KARTEPE KAYMAKAMLIĞI
EVLİLİK OKULU
41
NECATİBEY İLKÖĞRETİM OKULU
SERHAYAT PROJESİ - HAYATA DAİR
42
ÇEVRE VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ
YOLOVA İLİNİN FAUNASININ TESBİTİ
43
DÜZCE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRETMENİM ÖĞRENİYOR EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ
PROJESİ
44
ÇİLİMLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM
MÜDÜRLÜĞÜ
UTERUS SAĞLIĞI, SUNİ TOHUMLAMA, BESLENME
PROBLEMLERİ VE MEME HASTALIKLARI
45
SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINA GÖRE
ÜYELERİN EKONOMİK FAALİYETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI HİZMETİ DANIŞMANLIĞI
46
SAKARYA GİRİŞİMCİ VE SANAYİCİ İŞADAMLARI
DERNEĞİ
KOBİLERİN KURUMSALLAŞMASINDA YÖNETİM
SİSTEMLERİNİN BELGELENDİRME YETERLİLİĞİNİN
SAĞLANMASI
113
47
ORGANİK FINDIK VE KESTANE ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
DADALI KÖYÜ KIRSAL TURİZM PAZARLAMA
AKTİVİTELERİ
48
GEBZE TİCARET ODASI
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK
İŞÇİLER İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ
49
TÜM SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ SAKARYA ŞUBESİ
İŞLETMELERİN YÖNETİMSEL VE KİŞİSEL
BECERİLERİNİN ARTTIRILMASI EĞİTİM ÇALIŞMASI
50
KOCAALİ BELEDİYESİ
İLÇEMİZ YENİ - KARŞI MAHALLE ARASINDA KALAN
DERE REHABİLİTASYON PROJESİ
51
İÇMİMARLAR ODASI KOCAELİ TEMSİLCİLİĞİ
KOCAELİNDE BULUNAN TARİHİ VE KÜLTÜREL ESERLER İÇİN UYGULAMALI EĞİTİM VE
YAPILARDAN BİRİNİN YAŞATILMASI
52
AKÇAKOCA TURİZM TANITMA DERNEĞİ
AKÇAKOCADA TURİZMİ DÖRT MEVSİME YAYACAK TURİZM HARİTASI PROJESİ
53
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
KURUM İÇİ İLETİŞİM
54
SAKARYA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
BİYOGAZ
55
DÜZCE İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZCE İLİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
56
SAKARYA TURİZM PLATFORMU
SAKARYA TURİZM DEĞERLERİNİN SOSYAL MEDYA
PAZARLANMASI İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ
57
ÇAĞRI MERKEZİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
ÇALIŞANLARI DERNEĞİ ( ÇABİT )
ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜ FİZİBİLİTE VE ANALİZ
RAPORU
58
YIĞILCA İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
YIĞILCA ARISI VE ARI ÜRÜNLERİ TANITIMI, PAZARLANMASI
59
BOLU EL İŞİ HATIRALARI DERNEĞİ(BEH-DER)
GELENEKSEL ÜRÜNLERİN İNTERNET BAZLI PAZARLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI
60
SAPANCA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
HALK EĞİTİM VE ÖĞRETMEN EVİ YENİ BİNA
PROJELENDİRMESİ
61
MENGEN TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMDA VE TARIM MAKİNELERİNDE GPSİN KULLANIMI EĞİTİMİ
62
YALOVA VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE
KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA İLİNİN REKABET GÜCÜNÜ ETKİLEYEN
NİTELİKLİ VE NİTELİKSİZ İŞGÜCÜ PROFİLİ İLE BU
PROFİL ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN İÇ VE DIŞ GÖÇÜN
ANALİZİ
63
TÜRKİYE İŞ KURUMU YALOVA İL MÜDÜRLÜĞÜ
(İŞKUR YALOVA)
DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK İŞ
DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
PROJESİ
64
ÇİLİMLİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ÇİLİMLİDE ORGANİK TARIM VE ALTERNATİF
ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ
65
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
AMATÖR TELSİZCİLİK
66
CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU YALOVA
ROMAN RİTİM ATÖLYESİ
67
DÜZCE TİCARET BORSASI
ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM
SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ
68
SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON HASTANESİ
HASTANE FİZYOTERAPİSTLERİNE REFLEKSOLOJİ
KONULU EĞİTİMİN VERİLMESİ
69
GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA VE LİDERLİK
70
KARAMÜRSEL SU ALTI SPORLARI DERNEĞİ
MAVİ ADIM
71
AKÇAKOCA İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
AKÇAKOCADA SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK
114
72
BOLU VALİLİĞİ
KAMUDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
73
YALOVA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
ENDÜSTRİYEL TASARIM
74
DÖRTDİVAN TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
ALTERNATİF ÜRÜNLERİN VE TARIMDA
VERİMLİLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ
75
KARASU BELEDİYESİ
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE PERFORMANS
GELİŞTİRME EĞİTİMİ
76
BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
BOLU İLİ 2010 YILI İKTİSADİ RAPORU
77
ÇİFTLİKKÖY ZİRAAT ODASI
İYİ TARIM UYGULAMALARININ TANITILMASI VE
YAYGINLAŞTIRILMASI
78
BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ
ENGELLİ BİREYLERLE DOĞRU İLETİŞİM
YÖNTEMLERİ EĞİTİMİNİN VERİLMESİ
79
MUDURNU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
BAŞKANLIĞI
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
80
ADAPAZARI BELEDİYESİ
ADAPAZARI BELEDİYESİNİN PROJE YAZMA
KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
81
SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SİRKE ÜRETİM TESİSİNİN MİMARİ VE UYGULAMA
PROJESİNİN YAPILMASI
82
GÖLYAKA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
BOŞANMIŞ AİLE ÇOCUKLARININ
REHABİLİTASYONU
83
ARMUTLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ARMUTLUNUN ZEMBİLİ
84
GÖLCÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGE EĞİTİM YÖNETİCİSİ SERTİFİKA PROGRAMI
85
YALOVA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ULUSLARARASI MODEL ORMAN AĞI TEMEL
DÖKÜMANLARININ GAYRİ RESMİ TERCÜMESİ İÇİN
TEKNİK DESTEK
86
KARTEPE HALK EĞİTİM MERKEZİ
KARTEPE EĞİTİM SEVİYESİ ARTIYOR
87
İZMİT ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK
LİSESİ
TEMİZ ENERJİ KURSU
88
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İİBF. ÇALIŞMA EKONOMİSİ
VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
WEB SİTESİ ELEKTRONİK DERGİ UYGULAMASI
89
BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
EĞİTİMİ
115
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD)
Amaç
Bölge Planı’nın uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmasına mali destek sağlamak.
Hedef Kitle
Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar
Program Bütçesi
Program bütçesi revize edilmiştir.
Proje Desteği
Proje toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %100’ünden fazla olmamak üzere asgari 18.000 TL, azami 70.000TL
Son Başvuru Tarihi
25 Mart 2011
Proje Değerlendirme Dönemi
11 Nisan – 21 Nisan 2011
Sözleşme Dönemi
09 Mayıs – 31 Mayıs 2011
Program Uygulama Dönemi
01 Haziran – 01 Eylül 2011
Gelen Başvuru
128 Proje Başvurusu
Kabul Edilen Proje
43 Proje
Uygulanan Proje Sayısı
36 Proje
••
••
••
••
••
••
••
DFD programının öncelikleri:
Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması,
Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması,
Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılması,
Bölgenin rekabetçilik, Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik teknoparklar, teknoloji geliştirme, iş geliştirme ve fuar merkezlerinin kurulması ve etkin şekilde faaliyetlerini yürütmeleri amacıyla yapılacak fizibilite,
plan ve proje çalışmalarının desteklenmesi,
Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetler,
Bölgenin potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik fizibilite, araştırma, istatistiki veri ve analiz çalışmalarının desteklenmesi,
Yerel yönetimlerin imar planlama çalışmaları gibi kurumların asıl ve süreklilik arzeden/rutin görevlerine ilişkin faaliyetleri dışında kalan bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemli olabilecek stratejik planların yapılması ve
buna yönelik eylemlerin desteklenmesi.
2011 Yılı DFD İlan ve Başvuru Süreci
2011 Yılı TD ile DFD bilgilendirme toplantıları beraber yürütülmüştür. Son başvuru tarihi 25 Mart 2011 olan DFD
programına toplam 128 proje başvurusu kabul edilmiştir.
2011 Yılı DFD Proje Değerlendirme Süreci
2011 Yılı DFD projelerinin değerlendirme sürecinde ilk aşama ön incelemede Genel Sekreter tarafından belirlenen 10
Ajans personeli tarafından Projelerin “idari kontrol” ve “uygunluk kontrolü” yapılmış; ön incelemede toplamda 1.055.217
TL destek bütçesine sahip 22 proje elenmiştir.
Proje değerlendirme sürecinin ikinci aşaması olan teknik ve mali değerlendirmede; Genel Sekreter tarafından belirlenen 8 Ajans personeli tarafından başvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri
ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ve projenin bütçe ve
maliyet etkinliği göz önüne alınmıştır. Üçüncü aşamada ise yine Genel Sekreter tarafından belirlenen 5 Ajans uzmanı tarafından bütçe revizyonu yapılmıştır.
Değerlendirme sürecinin son aşamasında proje listesi 29 Nisan 2011 tarihli 2011 Yılı 4. Olağan Yönetim Kurulu’na
sunularak nihai yararlanıcılar belirlenmiştir. Kesinleşen asil ve yedek proje listesi aynı gün MARKA resmi internet sitesinde
yayınlanmış ve proje sahiplerine posta yolu ile haber verilmiştir.
116
Başvuruları 25 Mart 2011 tarihinde sona eren programa 128 proje başvurusu olmuş ve bunlardan 43 tanesi başarılı
bulunmuştur. Mevcut durumda bu projelerden 36’sının uygulaması gerçekleşmektedir. Başarılı bulunan projelerin, bütçe
revizyonu çalışmaları sonrası proje bütçeleri toplamı 3.287.473,64 TL iken; uygulanmakta olan projelere sağlanacak olan
karşılıksız mali destek tutarının 1.455.128,25 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.
2011 Yılı DFD Proje Uygulama Süreci
2011 Yılı DFD uygulama süreci 19 Mayıs – 3 Haziran 2011 tarihleri arasında yararlanıcılarla sözleşmelerin imzalanmasıyla beraber başlamıştır. 9 Haziran 2011 tarihinde MARKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Valisi Sn. Mustafa
Büyük’ün katılımıyla her ilden temsili birer yararlanıcı ile sözleşme imzalanarak tören düzenlenmiştir. Aynı gün DFD başlangıç toplantısı yapılmış; proje uygulama ve satın alma süreçleri hakkında bilgilendirme ve eğitim verilmiştir.
Fotoğraf 76. DFD Temsili Sözleşme Töreni, 9 Haziran 2011
Destek almaya hak kazanan 43 proje için ilk yerinde ziyaretler gerçekleştirilmiş; ilk izleme ziyaretlerinin ardından uygulanan projelerin ön ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Proje uygulama hazırlık döneminde yararlanıcılarla proje hazırlık toplantıları düzenlenmiştir. DFD projeleri kapsamında gerçekleşen ve gerçekleştirilmekte olan ihalelere İzleme ve Değerlendirme
Birimi uzmanları katılım sağlamaktadır. DFD projeleri kapsamında düzenlenen toplantı, seminer ve diğer organizasyonlara
Ajans uzmanları tarafından katılım sağlanmaktadır.
117
Fotoğraf 77. DFD Başlangıç Toplantısı, 9 Haziran 2011
Fotoğraf 78. DFD Proje Uygulamaları (1), 21 Haziran 2011, Kocaeli
118
Fotoğraf 79. DFD Proje Uygulamaları (2), 23 Haziran 2011, Kocaeli
MARKA tarafından 2011 yılında DFD programı kapsamında yararlanıcılara 1.416.072,32 TL tutarında faaliyet desteği
ödemesi gerçekleştirilmiş olup program uygulama sürecinin 2012 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.
Tablo 14. 2011 Sonu İtibariyle DFD Uygulama Görünümü
2011 DFD
KOCAELİ
SAKARYA
DÜZCE
BOLU
YALOVA
TOPLAM
Başvuru Sayıları
34
27
17
25
25
128
Uygulanan Proje
Sayıları
12
8
4
7
5
36
Uygulama Yüzdesi
35,3%
29,6%
23,5%
28%
28%
28,1%
Program Sonunda
Öngörülen Toplam
Destek Tutarı
493.266,76 TL
337.805,06 TL
167.639,32 TL
266.021,50 TL
190.395,61 TL
1.455.128,25 TL
119
2011 yılında tamamlanan projelerin nihai raporları teslim alınmış ve nihai ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
MARKA DFD Programı kapsamında hazırlanan projelerden bir
örnek: “Sakarya 2014, II. Karadeniz Spor Oyunları Adaylık Kitabı”.
Projelerini tamamlayan yararlanıcıların bazıları projelerini düzenledikleri kapanış toplantılarıyla kamuoyuyla paylaşmıştır.
MARKA DFD programı kapsamında hazırlanan projelerden bir
örnek: “Kocaeli Denizyolu Taşımacılığı Fizibilite Çalışması Raporu”.
120
Fotoğraf 80. Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Kapanış Toplantısı, 6 Ekim 2011, Kocaeli
Fotoğraf 81. Kocaeli Denizyolu Taşımacılığı Fizibilite Çalışması Basın Toplantısı, 16 Aralık 2011, Kocaeli
121
2011 Yılı DFD Programı ile aşağıdaki kurumların projeleri desteklenmektedir.
Tablo 15. 2011 Yılı DFD Programı Kapsamında Desteklenen Projeler
BAŞVURU SAHİBİ
PROJE ADI
1
T.C. ARMUTLU KAYMAKAMLIĞI
ARMUTLU İLÇESİ YAPAY RESİF ALANLARININ
BELİRLENMESİ PROJESİ
2
DERİNCE KAYMAKAMLIĞI
DOĞU MARMARA TURİZMİNDE KÜMELENME VE
İNOVASYON İLE REKABETİN ARTIRILMASI
3
TERMAL KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET
GÖTÜRME BİRLİĞİ
TERMAL KENT ORMANI FİZİBİLİTE VE PROJE
ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
4
KAYNARCA KAYMAKAMLIĞI
ACARLAR LONGOZU ARAŞTIRMA, BİLGİLENDİRME
VE UYGULAMA VE REKREAKTİF AMAÇLI PLANLAMA ÇALIŞMASI
5
MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ KOCAELİ ŞUBESİ
KOCAELİ KENT KÜLTÜR BİLİNCİNİN
OLUŞTURULMASINDA TARİH VE KÜLTÜREL TURİZM MARKA POTANSİYELLERİNİN
ARAŞTIRILMASI VE TANITILMASI
6
BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU İLİ TERMAL SULARININ SAĞLIK TURİZMİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
7
YALOVA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN EKOSİSTEMİNDEKİ DİP KÜTÜKLERDE
ORGANİK KAYIN MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
8
SAKARYA TURİZM PLATFORMU DERNEĞİ
SAKARYA’DA TURİZM YATIRIMLARININ VE PLANLANMASI VE YATIRIMCILARA TANITILMASI
9
BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI
BİLİNÇLİ GÜBRE KULLANIMI İÇİN TOPRAK
VERİMLİLİK ENVANTERİNİN ÇIKARTILMASI
10
BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
BOLU İLİ SEKTÖREL TANITIM FİLMİ
11
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÜZCE TEKNOPARK YÖNETİM VE İNKÜBATÖR
BİNASI PLAN VE PROJE ÇALIŞMASI
12
KOCAELİ SANAYİ ODASI
KOCAELİ DENİZ TAŞIMACILIĞI FİZİBİLİTE
ÇALIŞMASI
13
S.S: NALKÖY, SARIAHMETLER VE GÜRPINAR
KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
KIRSAL TURİZM MERKEZİ OLUŞUM ÇALIŞMALARI
PROJESİ
14
KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET
GÖTÜRME BİRLİĞİ
KÖRFEZDE MODERN TARIM UYGULAMALARI
ARAŞTIRMASI
15
MUDURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MUDURNUDA AGRO TURİZM
16
SAKARYA GENÇLKİ VE SPOR KULÜBÜ
2. KARADENİZ SPOR OYUNLARI ADAYLIK DOSYASININ HAZIRLANMASI
17
DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI
DÜZCE İŞGÜCÜ GELİŞİM PROJESİ
18
İZMİT GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
BİLİŞİM SEKTÖRÜ İÇİN İNOVASYONA DAYALI
BÖLGESEL GELİŞİM STRATEJİSİ
19
SAKARYA TİCARET BORSASI
HAYVANCILIKTA DAHA FAZLA ÜRETİM DAHA
FAZLA KAZANÇ
20
YALOVA İL KÜLTÜR VE TURZİM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA TURZİM ENVANTERİ VE TURZİM
GELİŞTİRME STRATEJİK PLANI
21
ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ
DOĞU MARMARA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK
VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ
22
TC KOCAELİ VALİLİĞİ DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI
DİLOVASI&8217;NDA SOSYAL DOKU
ARAŞTIRMASI
122
23
GEBZE İLİM KÜLTÜR VE ÇEVRE DERNEĞİ
DİLOVASI&8217;NDA DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI
ARAŞTIRMASI
24
DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
EFTENİ GÖLÜ TURİZM AMAÇLI ÇEVRE
DÜZENLEMESİ PROJESİ
25
DARICA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DARICA İLÇESİNDE ŞİDDET SORUNUNUN BOYUTLARI VE SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMASI
26
KOCAELİ AKTİF SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI
DERNEĞİ
DOĞU MARMARA BÖLGESİ KOBİLERİNİN AVRUPA
BİRLİĞİNE ENTEGRASYONUNUN ANALİZİ
27
GÜMÜŞOVA İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZCE FINDIK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİME MERKEZİ
28
SAKARYA ÜNİVERSİTE İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
TR42 BÖLGESİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İŞGÜCÜ
İHTİYACININ BELİRLENMESİ VE PLANLANMASI
29
İZMİT BELEDİYESİ
ŞİRİNTEPE EKOPARK PROJESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
30
T.C.KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ
KOCAELİDE SEKTÖREL BAZDA REKABET ANALİZİ
RAPORU
31
BOLU İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
2012 TÜRKİYE ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI BOLU
DA DÜZENELENİYOR
32
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ SERDİVAN ŞUBE
BAŞKANLIĞI
AFET BİLİNCİ ARTTIRMA PROJESİ
33
YALOVA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
EKOTURİZMDE TREKKİNG PARKURLARI
34
KOCAELİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİDE SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN
TESPİTİ
35
SAKARYA EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR
MERKEZİ
SAKARYA HAFIZA MERKEZİNİN KURULMASI
36
BOLU İL ÖZEL İDARESİ
BOLUYU TEHDİT EDEN OLASI FAYLARIN JEOLOJİK
VE JEOFİZİK ÇALIŞMALARLA ARAŞTIRILMASI
2012 Yılı Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
2012 yılında uygulanacak olan DFD ve TD programları, önceki yıllardan farklı olarak, nihai ödemelerin 2012 yılı içerisinde tamamlanabilmesi, nakit akışının verimli yönlendirilmesi, program içerisinde sürekliliğin daha verimli sağlanabilmesi
ve programa ilişkin bilgilendirme sunumlarının mümkün olduğunca çabuk tamamlanabilmesi amaçlarıyla aynı anda 19
Aralık 2011 tarihinde başlatılmıştır.
2012 Yılı Teknik Destek (TD) Programı
Amaç
Hedef Kitle
Doğu Marmara Bölgesi’nde kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmaları desteklemek ve kaynak
yetersizliği yüzünden atıl kalan potansiyeli harekete geçirmek.
Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek
okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlik
ve kooperatifler, adı geçen bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya
ortağı olduğu işletmeler.
Proje Desteği:
Projenin Ajansa maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz
Başvuru Kabul Dönemi
Başvurular program bütçesi sonlanana kadar kabul edilecektir.
Proje Değerlendirme Dönemi
Başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos,
Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir.
123
TD programının amacına yönelik olarak destek
sağlanacak öncelikli alanlar şöyle belirlenmiştir:
•• Planlama, modelleme ve projeksiyon çalışmaları,
•• Ulusal ve bölgesel plan/programları uygulama,
destekleme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar,
•• Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer çalışmalar.
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
Amaç
Hedef Kitle
Proje Desteği:
DFD Programı, Doğu Marmara Bölge’sinde ulusal plan ve programlar çerçevesinde Doğu Marmara Bölge Planı’nın uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya
yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali
destek sağlamayı amaçlamaktadır.
Yerel Yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri,
endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatifler,
adı geçen bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.
Proje toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %100’ünden fazla olmamak üzere asgari 19.500 TL, azami 75.000TL.
Başvuru Kabul Dönemi
Başvurular program bütçesi sonlanana kadar kabul edilecektir.
Proje Uygulama Süresi
Azami 3 ay
DFD programının öncelikleri:
•• Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ve Bölge ekonomisine yönelik tehdit
ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar,
•• Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
•• Bölgenin rekabetçilik, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik teknoparkların, teknoloji geliştirme, iş geliştirme ve fuar merkezlerinin kurulması ve faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla
yapılacak fizibilite, plan ve proje çalışmaları,
•• Büyük hacimli yatırım kararlarının alınmasına kısa vadede etki edecek faaliyetlere yönelik çalışmalar,
•• Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik fizibilite, araştırma, istatistikî veri ve analiz çalışmalar.
Ajans faaliyetlerine yüksek oranda katkı sağlayacak Doğu Marmara Bölge Planı’nda tanımlanmış ve aşağıda yazılı stratejik amaç ve eylemlerle ilişkili projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir. Bunlar;
•• Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji
•• Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması
•• Türkiye 2023 Vizyonu Bölgesel Projeksiyon Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
•• Sektörel İşbirliği, Araştırma ve Rekabetçilik Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
•• Kümelenme Analizleri ve Girişimleri (küme yol haritası ve yönetişim modelinin geliştirilmesi).
•• Bölgesel ve Sektörel İnovasyon Stratejilerinin Desteklenmesi
•• Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmaya Yönelik Analiz ve Proje Çalışmaları
•• Bölge, İller ve İlçeler Ölçeğinde Yapılacak Her Türlü İstatistikî ve Mekânsal Analizlerle Eşik Analizi Çalışmaları.
124
2012 Yılı Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programı İlanı
2012 yılında uygulanacak olan TD ve DFD programları 19 Aralık 2011 tarihinde ilan edilmiş ve MARKA’ nın faaliyet
alanında bulunan beş ilde bilgilendirilme toplantıları gerçekleştirilerek uygulanacak programlar hakkında kamuoyuna detaylı bilgi verilmiştir.
Fotoğraf 82. TD ve DFD Bilgilendirme Toplantısı, 19 Aralık 2011, Yalova
19 Aralık 2011 tarihinde Yalova’da düzenlenen TD ve DFD bilgilendirme toplantısı, 20 Aralık 2011 tarihinde Bolu’da,
21 Aralık 2011 tarihinde Düzce’de, 22 Aralık 2011 tarihinde Kocaeli’de ve 23 Aralık 2011 tarihinde Sakarya’da düzenlenmiştir.
Güdümlü Proje Desteği Çalışmaları
Doğu Marmara Bölge Planı’nın; rekabet gücünün arttırılması, beşeri zenginliklerin geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amaçları altında yer alan stratejik hedeflere ulaşma gayesi gözetilerek konusu ve koşulları MARKA
öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenecek olan projelere, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan güdümlü proje
desteği sağlanması konusunda çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda 2011 yılında, “güdümlü proje desteği”’ne ilişkin
proje konularının belirlenmesi ve işbirliği ağlarının değerlendirilmesi amacıyla; Türk standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE),
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme San. Ve Tic. A.Ş. (OTAM), Taşıt Araçları Yan
Sanayi Derneği (TAYSAD), TOSB İhtisas OSB, Bursa Eskişehir Bilecik (BEBKA) Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı
(İSTKA) yetkilileri ile toplantılar ve ortak çalışma grupları gerçekleştirilmiştir.
Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi (KASEM) Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri
Mali ve teknik destek programlar kapsamında verilen eğitimlere ek olarak, KASEM kapsamında dokuz ayrı noktada
Proje Döngüsü Eğitimleri verilmiş; bu eğitimlere toplam 159 kişi katılmıştır.
125
Tablo 16. KASEM Proje Döngüsü Eğitimleri
Eğitim Tarihi
Katılımcı
Sayısı
Gebze Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
28.03-01.04.2011
12
Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / Körfez Belediyesi
09.05-13.05.2011
33
Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
23.05-27.05.2011
18
Sakarya İl Özel İdaresi
30.05-03.06.2011
12
Bolu Valiliği
13.06-15.06.2011
23
Armutlu Kaymakamlığı
17.06-21.06.2011
10
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
04.07-06.07.2011
16
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
26.09-30.09.2011
21
Hendek Kaymakamlığı
12.12-16.12.2011
14
Eğitim Verilen Kurum Adı
TOPLAM
Fotoğraf 83. KASEM PCM Eğitimi Görüntüler (1), 13 Haziran 2011, Bolu
126
159
Fotoğraf 84. KASEM PCM Eğitimi Görüntüler (2), 12 Aralık 2011, Sakarya
Proje Uygulama / Program Yönetim Birimleri Tecrübe Paylaşım Toplantısı
Kalkınma Ajansları arasında proje ve faaliyet destekleme süreçleri arasında eşgüdümün sağlanması, çalışma usullerinin
ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla 1-2 Aralık 2011 tarihlerinde MARKA’nın ev sahipliğinde 22 Kalkınma Ajansı’nın katılımıyla Proje Uygulama / Program Yönetim Birimleri Tecrübe Paylaşım Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Fotoğraf 85. Proje Uygulama Birimleri Toplantısı (1), 1-2 Aralık 2011, Kocaeli
127
Fotoğraf 86. Proje Uygulama Birimleri Toplantısı (2), 1-2 Aralık 2011, Kocaeli
Bölgesel Kalite Yapılandırması Projesi
MARKA, sorumlu olduğu illerdeki kamu kuruluşlarında, çağın gereksinimi olan ve Toplam Kalite Yönetim Standardı
olarak Dünya’da kabul gören, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin olarak uygulanmasına USB Ulusal Sistem Belgelendirme Hizmetleri proje koordinatörlüğünde ve UDEM Ulusal Denetim ve Eğitim Merkezi proje ortaklığında katkı
sağlamaktadır.
Bu kapsamda yapılacak çalışmada USB Ulusal Sistem Belgelendirme Hizmetleri tarafından yürütülecek değerlendirme, tespit edilen eksikleri giderme ve sistemin etkin olarak uygulanması amacıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kamu
Kurumlarında Bölgesel Kalite Yapılandırması Projesini oluşturmuş, kuruluşların paydaşlarının memnuniyetine etki edecek
kalite yönetim sistemini, konunun uzmanları rehberliğinde ve öğretiminde etkin uygulanması ve belgelendirilmesi amacını
taşımaktadır.
Kalkınma ajansları arasında ilk kez MARKA tarafından yürütülecek olan Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi Sözleşme
İmza Töreni için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Merkez Binası’nda sözleşme imza töreni amacıyla kurumlar bir araya
gelmiştir ve denetim, kalite ve belgelendirmeye yönelik eğitimler ve bilgilendirmelerin yapılması kararlaştırılmıştır.
128
3.B.1.4 Yatırım Destek ve İşbirliği Ağları Faaliyetleri
Yatırım Destek Faaliyetleri
Kuruldukları tarihten 2011 yılı sonuna kadar Yatırım Destek Ofisleri tarafından paydaşlarla toplam 8434 birebir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşmelerin 2124’si kamu kurum ve kuruluşları ile, 6076’i özel sektörden KOBİ’ler, girişimciler
ve yatırımcılar ile, 658’si sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde, devlet destekleri
hakkında KOBİ ve girişimci yönlendirme, Ajans destek programları hakkında bilgilendirme, Ajans eğitimleri hakkında bilgilendirme, yatırım takip ve yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Tablo 17. Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Gerçekleştirilen Paydaş Görüşmeleri
GÖRÜŞME
KOCAELİ
SAKARYA
DÜZCE
BOLU
YALOVA
TOPLAM
Kamu Kurumu
Görüşmeleri
(Ofis+Saha)
547
369
226
583
399
2124
Özel Sektör
Görüşmeleri
(Ofis+Saha)
2745
1447
443
1041
400
6076
STK/Meslek Odaları
Görüşmeleri
(Ofis+Saha)
183
140
116
159
60
658
Yatırım Takip ve Yatırımcı Bilgilendirme Süreçleri
Yatırımcı ve girişimci görüşmelerinde öncelikle devlet destekleri ve Ajans destekleri konularında yatırımcılar bilgilendirilmiş; yatırımcının bölgede yatırım yapmak istediği sektörün durumu ve uygun araziler ile ruhsat ve izin işlemleri konularında veri derlenmiş ve yatırımcılarla paylaşılmıştır. Yatırım Destek Ofislerine başvuran yatırımcılar, yatırım süresince takip
edilmiş, gerekli destek verilmiştir. İhtisas OSB oluşumları için özel yatırımcı kümeleme çalışmaları yapılmış ve yatırımcı
ilişkileri Kalkınma Ajansınca yürütülmektedir. Boş OSB parsellerinin yatırımcılara tanıtımı ve tahsisi için özel çalışmalar
yapılmaktadır.
Fotoğraf 87. Yatırımcılarla Yapılan Görüşmelerden Görüntüler
Yerel Araştırma ve Envanter Çalışmaları
Yerel, ulusal ve uluslar arası platformlarda sunulmak üzere bölgenin ve bölge illerinin potansiyellerinin vurgulandığı
Ajansı, illeri ve bölgeyi tanıtıcı sunumlar güncel tutulmaktadır. Ayrıca illerde geliştirilmeye açık alanlarda çeşitli ihtisas konularında mevcut durumu ortaya koyan ve önerlerin geliştirildiği raporlama çalışmaları yürütülmüştür.
Yatırım Destek Ofislerine başvuran yatırımcı ve girişimcileri yönlendirirken destek olması amacıyla bazı envanter ve
raporlama çalışmaları yürütülmüştür. Potansiyel yatırım arazilerin tespiti, takibi ve yatırımcıya bilgisinin aktarılması amacıyla, bölgede tarım, turizm ve sanayi envanterleri ile 28 OSB arazi envanteri tutulmaktadır ve envanterlerde yer alan bilgiler
güncel tutulmaktadır. 4 İhtisas OSB başvuru raporları ve dosyaları Kalkınma Ajansınca hazırlanmış ve OSB oluşum işlemleri
ile yatırımcı ilişkileri Ajansça yürütülmektedir. Bununla beraber, yatırımcıların yatırım süreçlerinde yardımcı olmasına yönelik olarak; her bir il için “Yatırım Ortamı” ve “Girişimcilik Raporu” hazırlanmıştır.
129
Bölgede Takip Edilen Yatırım ve Projeler
Yatırım Destek Ofisleri çalışanları ve ihtisas alanlarına göre merkez birimlerindeki uzmanlar tarafından bölgenin kalkınmasında kilit öneme sahip olan yatırım ve projelerin takibi yapılmakta, bu yatırım ve projelerle ilgili yürütülen çalışmalara
aktif katılım sağlanmakta ve ayrıca, yatırımların tanıtımları da gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede takip edilen yatırım ve
projeler;
•• Yalova Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB
•• İleri Malzemelerin (Karbon Elyaf ve Kompozit) üretilmesine dönük iki İhtisas OSB
•• Yalova Tersanecilik OSB
•• Yalova Tersanecilik ve Gemi Yan Sanayi OSB
•• Yalova Süs Bitkiciliği İhitsas OSB
•• Kandıra Gıda İhtisas OSB
•• Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB
•• Doğu Marmara Mobilya İmalatçıları İhtisas OSB
•• Bilişim Vadisi Projesi
•• Kuzey Marmara Otoyolu ve Körfez Köprüsü Projeleri
•• Cengiz Topel Havaalanı
•• Karasu Limanı Projesi
•• Dubai Port Projesi
•• Viking Projesi
•• Gölcük Termal Turizm Alanı
•• AB ve 7.ÇP. Projeleri … vb. şeklindedir.
Bölgede Takip Edilen Yerel Toplantılar
5 ilde yerel kurum ve kuruluşların yürütücülüğünde düzenlenen ve kent gelişimine yönelik stratejilerin gündeme geldiği komisyon ve kurul toplantılarına katılım düzenli sağlanmaktadır. Rutin olarak katılım sağlanan Kurul ve Komisyonlar;
OSB Denetleme Komisyonu toplantıları, OSB Bilgilendirme toplantıları, AB’ye Uyum, Yönlendirme ve Dayanışma Kurulu
toplantıları, AB İl İstişare Kurulu toplantıları, İl İstihdam Kurulu toplantıları, İl Genel Meclisi toplantıları, İl Planlama-Koordinasyon toplantıları, Ticaret ve Sanayi Odaları Meslek Komiteleri toplantıları, KÖYDES Tahsisat Komisyonu toplantıları, İl
Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu toplantıları şeklindedir.
İşbirliği Ağları Faaliyetleri
MARKA tarafından kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak ve yönetişimi etkili olarak tesis etmek amacıyla; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler İşbirliği Ağı, Kamu ve Yerel Yönetimler İşbirliği Ağı,
İşadamı Dernekleri İşbirliği Ağı, İşletmeler İşbirliği Ağı, Genç Girişimciler İşbirliği Ağı, Kadın Girişimciler İşbirliği Ağı, Dış
Ticaret ve İhracat İşbirliği Ağı, Kent Konseyleri işbirliği Ağı, Üniversitelerarası İşbirliği Ağı, Turizm ve Markalaşma İşbirliği
Ağı olmak üzere 10 işbirliği ağı oluşumuna gidilmiştir.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler İşbirliği Ağı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler İşbirliği Ağı, Avrupa Birliği (AB) ile ilgili konular başta olmak üzere dış ilişkiler faaliyetlerini
kapsamaktadır. 2011 yılında İşbirliği ağı kapsamında işbirliği protokolleri, proje hazırlama çalışmaları, kurum ziyaretleri,
çalışma toplantıları ve teknik inceleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu ağın elektronik haberleşme platformu olarak East Marmara International e-grubu kurulmuştur. Grubun
MARKA dâhil olmak üzere bölgedeki kamu kurumları, mahalli idareler, üniversiteler ve teknoparklardan toplam 99 üyesi
bulunmaktadır.
130
InTraRegio Projesi / 7.ÇP Bilgi Bölgeleri Çağrısı
2010 yılı Temmuz ayında ilan edilen 7. Çerçeve Program Bilgi Bölgeleri proje teklif çağrısına yürütülen ortaklık arayışı sonucunda InTraRegio adlı bir projenin ortağı olarak başvuru yapılmıştır. InTraRegio projesinde Almanya, İtalya ve
Bulgaristan’dan ulaşım kümeleri temsil edilmektedir. Türkiye’den ise Doğu Marmara Lojistik Kümesi projede yer almaktadır. Kümenin kamu ayağını ve küme liderliğini MARKA temsil etmekte olup akademi ayağını Koç Üniversitesi ve İTÜ, özel
sektör ayağını ise UND temsil etmektedir. Proje, 2011 Nisan ayı itibarıyla fonlanmaya hak kazanmıştır.
Proje süresince Köseköy Lojistik köyü, İzmit Liman Projesi, Doğu Marmara demiryolları, Cengiz Topel Havalimanı ve
bunlara ilişkin oluşacak yük trafiği, değer zinciri ilişkileri, güvenlik, çevresel etki, maliyet konularının ele alınması, eğitim
olanakları ile uluslararasılaşmanın değerlendirilmesi öngörülmektedir.
Türkiye’de ilk defa AB
7. Çerçeve Projesinde
yer alan ve projesi kabul
gören kalkınma ajansı
MARKA olmuştur.
131
AB ICT-PSP / Rekabetçilik ve İnovasyon Programı
Rekabetçilik ve İnovasyon programının alt programlarından biri olan Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojileri Politika Destek Programı 2011 yılı çağrısı çerçevesinde Bulut Bilişim ile ilgili başlığına liderliğini Fransa’dan bir kamu ortaklı
bir STK’nın yürüttüğü ve İtalya, Bulgaristan ve İngiltere’den ortakların yer aldığı projeye MARKA da ortak olarak katılım
göstermektedir. Proje mevcut internet tabanlı hizmetlerin (e-hizmetlerin) bir buluta taşınmasını ve yurtdışında kurulu bir
sunucu üzerinden pilot uygulamasının yapılmasını ön görmektedir. Fransa’da Kurulu bulut servise MARKA mevcut ve ileriki dönemde geliştirmeyi planladığı e-hizmetlerin (mali destek, teknik destek, yatırım destek ekranı, OSB bilgi takip ekranı)
bir bulut üzerinden erişimi pilot uygulamasını gerçekleştirecektir.
Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı
5-6 Nisan 2011’de Batum’da gerçekleştirilen AER 2. Bölgesel Politika Konferansı’na ve 27 Haziran 2011 tarihinde
İstanbul’da ABGS ve Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Ortak Yönetim İdaresi’nce düzenlenen Ortaklık
Forumu’na katılım sağlanmıştır. İşbirliği Programı kapsamında 2011 yılı proje teklif çağrısı döneminde MARKA tarafından
üç proje hazırlanmış olup projelerin değerlendirme süreci devam etmektedir.
Fotoğraf 88. AER 2. Bölgesel Politika Konferansı, 5-6 Nisan 2011, Batum
IPA - İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı AB-ı Hayat Projesi
“İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Proje Teklif Çağrısı’na” Doğu Marmara’nın tüm valiliklerinden başvuru yapılmıştır. MARKA tüm proje başvurularına ortak olarak katılım göstermiştir. Bu projelerden biri olan ve Kocaeli Valiliği AB Projeler Koordinasyon Merkezi liderliğinde hazırlanan AB-ı Hayat projesi, desteklenmeye hak kazanmıştır. MARKA, esasen orta öğretim
kurumlarında çalışan eğitim görevlileri ile okuyan öğrencilere yönelik olarak tasarlanan proje çerçevesinde ortaöğretim
kurumları idareci ve öğretmenlerinin de yer aldığı farklı gruplara yönelik internet üzerinden anketler düzenleyecek ve internet üzerinden anketlerin doldurulması konusunda hedef gruplar bilgilendirilecek ve bilgi eksikleri tespit edilerek giderilecektir. Projenin ilk kısmı olan EuroKamp etkinliği 4-6 Haziran 2011 tarihlerinde Seka Kamp’ta Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardan seçilen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. MARKA’nın
organizasyonu ile SERDA heyetinin kamp alanını ziyaret etmesi sağlanmıştır. MARKA, etkinlikte biri açılış biri de kapanışta
olmak üzere iki anket düzenlemiştir. Anket sonuçları, mukayeseli olarak değerlendirilmiş ve rapor hazırlanmıştır. Ayrıca
biri açılışta biri de programın ikinci günü iki test düzenlenmiş final testinde en yüksek skoru elde eden öğrenciye Kocaeli
Valisi Ercan Topaca tarafından ödül olarak plaket takdim edilmiştir. İki test sonucu MARKA tarafından mukayeseli olarak
değerlendirilmiş ve rapor hazırlanmıştır.
Projenin bir sonraki aşaması çerçevesinde 12-23 Eylül 2011 tarihlerinde İzmit Kaymakamlığı toplantı salonunda Kocaeli
İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nden seçilen öğretmenlere eğitim verilmiştir. Eğitimin açılışı ve kapanışında birer anket yapılarak
rapor hazırlanmıştır.
132
Projenin diğer bir aşaması olarak 2011 yılı Ekim ayının ilk üç haftası toplam 27 okulda (İlköğretim ve Lise) öğrencilere
eğitim verilmiştir.
Leonardo Da Vinci Programı Bölgesel Kalkınma İçin Hareketlilik Projesi
Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci programı dahilinde proje sahibinin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) olduğu
“Bölgesel Kalkınma İçin Hareketlilik” adlı on bir ortaklı projenin ortaklarından biri de MARKA olmuştur. Proje ile farklı alanlarda iyi bir eğitime sahip ancak bölgesel kalkınma ve yatırım destek tanıtım alanında yeterli deneyim ve pratik bilgiye sahip
olmayan katılımcıların; bölgesel kalkınma, sosyo-ekonomik araştırma yöntemleri, stratejik planlama, program yönetim süreçleri, izleme değerlendirme ve tanıtım faaliyetleri konularında bilgilerini artırarak bu konularda aktif olarak sürdürdükleri
çalışma hayatlarında daha iyi bir seviyeye geleceklerdir. Bu kapsamda katılımcılar teorik ve pratik eğitimler alarak mesleki
bilgi ve deneyimlerini artıracaklardır. 2011 yılında başvurusu gerçekleştirilen ve yedek listeden asil listeye alınarak kabul
edilen proje mevcut durumda uygulama aşamasındadır.
Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Programı Work & VET Bridging the GAP Projesi
Proje sahibinin MARKA olduğu ve dokuz ayrı kurumun ortağı olduğu “Work & Vet” adlı Leonardo Da Vinci Yenilik
Transferi Projesi 2011 yılı Ağustos ayında Ulusal Ajans tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 125 başvuru arasında
21 başarılı projeden biri olarak fonlanmaya hak kazanmıştır. 11 Ekim 2011 tarihinde Ulusal Ajans ile proje sözleşmesi
imzalanmıştır.
Proje, öğrenciler, öğretmenler ve iş dünyası arasında sosyal medya (internet ve mobil teknolojiler bazlı iletişim ağları)
kullanımının geliştirilerek bilgiye erişim, karşılıklı etkileşim ve eğitim ile iş dünyası arasındaki boşluğun doldurulmasını amaçlamaktadır. Projede İspanya’da yerleşik Ciberespacio SL kurumu proje ortaklarına sosyal medyanın kullanımı konusunda
eğitim vererek diğer katılımcıların da bu ağları etkin olarak kullanması için kapasite artırımı gerçekleştirilecektir.
Projeyle ilgili olarak Ulusal Ajans, 6 Eylül 2011 tarihinde Ulusal Ajans Merkezi’nde (Ankara) Leonardo da Vinci Yenilik
Transferi Projeleri çağrısı altında başvurusu yapılan projelerin sahiplerinin katılımının mecburi olduğu “Başarılı Proje Sahipleri Eğitim Toplantısı’’ düzenlemiştir.
IPA – Sivil Toplum Diyoloğu II; AB- Türkiye Kültürlerarası Diyalog: Müzecilik Hibe Programı Arkeoloik Eserler ile
Tarihsel Gerçeklik Arasında Bağın Yeniden Kurulması Projesi
IPA programı çerçevesinde Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından ilan edilen AB - Türkiye Kültürlerarası Diyalog: Müzecilik Hibe Programı proje teklif çağrısına başvuru için hazırlanan Kocaeli Müzesi’nin liderlik ettiği ve Bolu Müzesi, Düzce Konuralp Müzesi, Sakarya Müzesi ile Piraeus Bank Group Cultural Foundation’ın ortakları olduğu Re-connecting
the bonds between archaeological artifacts and historicity (Arkeolojik Eserler ile Tarihsel Gerçeklik Arasında Bağın Yeniden
Kurulması) adlı projeye MARKA iştirakçi olarak destek vermektedir. Eylül 2010’da başvurusu yapılan projenin değerlendirme süreci tamamlanmış ve 2011 yılında proje sözleşmeye hak kazanmıştır. Proje kapsamında, bünyesinde endüstriyel
tarih üzerine 5 tematik müze bulunduran Piraeus Bank Kültür Vakfı tarafından koordine edilen müzeler ağı ile yakın ilişkiler
kurularak, özellikle işbirliği ağı yönetimi konusunda karşılık bilgi alışverişinde bulunulacaktır.
CIP- ICT PSP 2011 Programı Openly Accessible Services and Interacting Society (OASİS) Projesi
Rekabetçilik ve İnovasyon (Competitiveness and Innovation Programme – CIP) programının alt programlarından biri
olan Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (Information and Communication Technology Policy
Support Programme – ICT-PSP) 2011 yılı çağrısı (5. Çağrı) çerçevesinde “Bulut Bilişim” başlığına, liderliğini Fransa’dan bir
kamu ortaklı bir sivil toplum kuruluşunun yürüttüğü ve Fransa başta olmak üzere İtalya, Bulgaristan ve İngiltere’den toplam
13 ortağın yer aldığı OASIS projesine MARKA da ortak olarak katılım göstermiştir.
Proje konusu, mevcut internet tabanlı hizmetlerin (e-hizmetler, e-servisler) bir buluta taşınmasını ve yurtdışında kurulu bir sunucu üzerinden pilot uygulamasının yapılmasını ön görmektedir. Farklı alanlarda hizmet veren kurumların
e-hizmetlerinin ala-carte olarak yüklenebildiği Fransa’da kurulu bulut servise MARKA mevcut ve ileriki dönemde geliştirmeyi planladığı e-hizmetlerin (mali destek, teknik destek, yatırım destek ekranı, OSB bilgi takip ekranı, kamu kurumlarından
veri akışı ekranı) bir bulut üzerinden erişimi pilot uygulamasını gerçekleştirecektir. Cloud sistemlerinin en büyük avantajı
mevcut bir online hizmetin (e-hizmet, e-servis) aynı hizmeti sunan diğer kurumlarca tekrar yeni server kurma ve yeniden
geliştirme faaliyetleri yürütmeden kiralama usulüyle kullanabilmesine olanak tanımasıdır. Proje sayesinde Fransa’daki clo133
ud sistemine yüklenecek olan online proje başvuru sistemi ile MARKA’nın yanı sıra ücreti mukabili veya ücretsiz olarak
diğer Kalkınma Ajansları da proje başvuru süreçlerini internet üzerinden yürütebileceklerdir. Ayrıca proje çerçevesinde
MARKA için büyük önem taşıyan yatırım destek ekranı, OSB Komisyonu faaliyetleri çerçevesinde kurulması planlanan
OSB takip ekranı ve MARKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi’nin bölgedeki kamu kurumları ve mahalli
idarelerden bölge planı çalışmaları çerçevesinde toplaması gereken verilerin sistematik bir biçimde toplanacağı bir online
sistem AB fonlaması ile kurulabilecektir.
20 Temmuz 2011 tarihinde proje fonlanmaya hak kazanmış olup, proje ilişkin müzakere süreci devam etmektedir.
Maryland Heyeti ile Görüşmeler
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nı ziyaret eden ABD’nin Maryland Eyaleti Dışişleri Bakanı John P. McDonough ve beraberindeki heyet üyelerine Kocaeli başta olmak üzere, Doğu Marmara ve Türkiye ile Kalkınma Ajansını tanıtıcı bir sunum
yapılmıştır. Ziyaretin; özellikle Bilişim Vadisi projesinin gerçekleşmesi halinde bilişim ve teknoloji anlamında önemli bir
merkez olan Maryland ile işbirliği yapılması açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir.
Fotoğraf 89. Maryland Heyetinin MARKA Ziyareti, 16 Mayıs 2011
Saraybosna Ekonomik Bölgesi Kalkınma Ajansı (SERDA) ile İşbirliği
EURADA (Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği)’ne üye olan Saraybosna Ekonomik Bölgesi Kalkınma Ajansı (SERDA) ile iki
ajansın AB ve Dış İlişkiler alanında işbirliğinin öngörüldüğü bir İyi Niyet Mektubu imzalanmıştır.
Fotoğraf 90. SERDA ile İyi Niyet Mektubu İmza Töreni, 8 Temmuz 2011
134
Fotoğraf 91. SERDA Yetkililerinin Kocaeli Ziyareti, 5-9 Temmuz 2011
5-9 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleşen SERDA yetkililerinin Kocaeli’ni ziyaretinde; Kocaeli Sanayi Odası,
ABİGEM, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Üniversitesi, TÜBİTAK MAM ve Marmara Teknokent ve TOSB ile görüşmeler
ayarlanmıştır.
Avrupa Komisyonu “Open Days” etkinlikleri kapsamında Brüksel-Belçika’da bulunan MARKA uzmanları 12 Ekim 2011
tarihinde SERDA’ nın Brüksel Ofisi’nin düzenlediği resepsiyona katılım sağlamış ve tecrübe paylaşımında bulunmuştur.
Fotoğraf 92. SERDA Brüksel Ofisi Resepsiyonu, 12 Ekim 2011, Brüksel
135
UNDP ile İşbirliği Protokolü
MARKA ve UNDP Türkiye temsilciliği arasında kapsayıcı katılımcılık, beklentilere yanıt verebilme, şeffaflık, hesap verebilirlik ve güçlendirme gibi temel ilkeler etrafından şekillenen demokratik yönetişim modeli ile uluslararası arenada ses
getirecek yerel kalkınma hareketlerini teşvik etmeye yönelik bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.
Türkiye’de
UNDP Türkiye
Temsilciliği ile
işbirliği protokolü
imzalayan ilk
kalkınma ajansı
MARKA olmuştur.
Fotoğraf 93. UNDP ile İşbirliği Protokolü İmza Töreni, 6 Haziran 2011
Birleşmiş Milletler Yerel Kalkınma Ajansları 1. Dünya Forumu
MARKA, İspanya’nın Sevilla kentinde 5-7 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen foruma katılarak dünyada yerel kalkınma
alanında yaşanan güncel tecrübeler konusunda bilgi sahibi olmuştur. Forumun ikinci gününde, Ajans uzmanları tarafından
“Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Süreci ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı” konulu sunum gerçekleştirilmiştir.
Birleşmiş Milletler tarafından ilk defa düzenlenen ve 47 ülkeden 1300’ün üzerinde
kişinin katıldığı “Yerel Kalkınma Ajansları
1. Dünya Forumu”nda Türkiye’yi sadece
MARKA temsil etmiştir.
136
Fotoğraf 94. Yerel Kalkınma Ajansları 1. Dünya Forumu, 5-7 Ekim 2011, İspanya
Open Days Etkinlikleri
MARKA, 11-13 Ekim 2011 tarihlerinde Avrupa Komisyonu “Open Days” etkinlikleri kapsamında Brüksel’de (Belçika) Avrupa Birliği bünyesinde gerçekleştirilen aşağıdaki
toplantılara aktif katılım sağlamış ve Ajansın faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur:
•• Aday ülkeleri Uyum Politikası’na katılıma hazırlamak için IPA enstrümanının kullanılması,
•• Avrupa 2020 sancak gemisi inisiyatiflerini gerçekleştirmek için şirketleri ar-ge ve inovasyon faaliyetlerini geliştirecek finansal enstrümanlar,
•• AB’de büyüme ve girişimciliği artıracak bir araç olarak mikro-kredi,
•• Yerinden İşbirliği portalının tanıtımı,
•• Bölgesel kalkınma için akıllı ihtisaslaşma stratejileri,
•• Avrupa Yatırım Bankası ve bölgesel ve kentsel kalkınma,
•• Değişen küresel ortamda bölgesel ve yerel ekonomiler, performans izleme ve bölgesel göstergeler.
137
Fotoğraf 95. Open Days Etkinlikleri, 11-13 Ekim 2011, Belçika
Örnek Kentsel Dönüşüm Proje Teknik İnceleme Ziyareti
MARKA Yönetim Kurulu üyeleri örnek kentsel dönüşüm projelerini yerinde incelemek amacıyla 10-14 Ekim 2011
tarihlerinde Almanya’nın Hamburg, Duisburg ve Essen ile Hollanda’nın Amsterdam ve Rotterdam kentlerine ziyarette
bulunmuş ve ilgili kentlerin yetkilileri ile tecrübe paylaşımında bulunmuşlardır.
Fotoğraf 96. Teknik İnceleme Ziyaretleri, 10-14 Ekim 2011, Almanya-Hollanda
138
Almanya ve Hollanda’nın kentlerinde gerçekleştirilen örnek kentsel dönüşüm
projelerini inceleme ziyaretinin ardından ilgili kentlerin metropol tasarımlarına
ilişkin rapor hazırlanmış ve ilgili makamlarla paylaşılmıştır.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı İşbirliği
MARKA ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) arasında 20
Ekim 2011 tarihinde Düzce’de işbirliği protokolü imzalanmıştır. İmzalanan protokol, ileriki dönemde iki kurumun birlikte
gerçekleştireceği ortak eğitim, etkinlik ve projeler için çerçeve niteliği taşımaktadır.
Protokol, iki kurumun dış ilişkilerinde ve
projelerinde işbirliğini öngörmektedir.
Fotoğraf 97. UCLG-MEWA ile İşbirliği Protokolü İmza Toplantısı, 20 Ekim 2011, Düzce
139
140
Kamu ve Yerel Yönetimler İşbirliği Ağı
Kamu ve Yerel Yönetimler işbirliği ağı, MARKA’nın iyi yönetişimi tesis etmek amacıyla kamu kurum kuruluşları ve yerel
yönetimlerle gerçekleştirdiği bilgi paylaşım çalışmalarını, çalışma toplantılarını, seminerleri, eğitim programlarını, proje geliştirme çalışmalarını ve işbirliği faaliyetlerini kapsamaktadır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Semineri
MARKA organizasyonuyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çeşitli Ar-Ge destekleri hakkında Bakanlık yetkilileri
tarafından 8 Haziran 2011 tarihinde eğitim verilmiştir. Eğitime MARKA çalışanları ile beraber Bölge paydaşlarından da
katılım sağlanmış olup, eğitimde Bakanlık desteklerinden yararlanmış proje sahipleri de deneyimlerini paylaşmışlardır.
Fotoğraf 98. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Semineri, 8 Haziran 2011, Kocaeli
141
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) İşbirliği
MARKA, bölgesindeki belediyelerin kapasitelerinin güçlendirilmesi, AB ve Dış İlişkiler alanında ortak projelerin geliştirilmesi amaçlarıyla Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ile 27 Ekim 2011 tarihinde Sakarya’da kurumsal işbirliği protokolü
imzalamıştır.
Fotoğraf 99. Marmara Belediyeler Birliği ile işbirliği protokolü, 27 Ekim 2011, Sakarya
TÜBİTAK İstişare Toplantısı
13 Aralık 2011 tarihinde MARKA temsilcileri ile TÜBİTAK temsilcileri MARKA merkez hizmet binasında bir araya
gelmiş ve Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’na ortak proje hazırlanması için yapılması gerekenler hakkında toplantı gerçekleştirmiştir.
Doğu Marmara Bölgesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri İstişare Toplantısı
Doğu Marmara Bölgesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri temsilcileriyle 13 Aralık 2011 tarihinde MARKA merkez
hizmet binasında biraya gelinerek Afet ve Acil Durum konusunda yapılabilecekler konusunda değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, 2012 yılında MARKA tarafından kamu kurumlarına, özel sektöre ve gerçek kişilere yönelik düzenlenmesi planlanan “Afet Bilinci Kapasite Geliştirme ve Koordinasyon” başlıklı eğitimlerin içeriklerinin belirlenmesi, afet
yönetimi sürecinde oluşturulabilecek işbirliği olanakları değerlendirilmiştir.
Fotoğraf 100. Doğu Marmara AFAD Müdürlükleri İstişare Toplantısı, 13 Aralık 2011, Kocaeli
142
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlarıyla İstişare Toplantısı
Doğu Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren ile MARKA temsilcileri 14 Aralık 2011 tarihinde bir araya gelmiş ve Esnaf
ve Sanatkârın gelişimine yönelik projeler ele alınmıştır. Toplantıda, 2012 yılında MARKA tarafından düzenlenmesi planlanan “Esnaf Kapasite Geliştirme Eğitimleri”nin içeriğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunulmuştur.
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlik Başkanları İstişare Toplantısı
Doğu Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Başkanları MARKA
koordinasyonunda buluşmuş ve verilecek eğitimler ile işbirliği olanakları hakkında istişarelerde bulunmuşlardır.
Ticaret ve Sanayi Odaları İstişare Toplantısı
Ajans görev illerinde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları Genel Sekreterleriyle 2012 yılında Bölge genelinde
düzenlenmesi planlanan eğitimlerin içeriklerine ve takvimlerine ilişkin MARKA Merkez Hizmet Binasında toplantı gerçekleştirilmiştir.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstişare ve İşbirliği Toplantısı
Doğu Marmara Bölgesi İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleriyle 27 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Doğu Marmara Bölgesi’nin tarım yapısı genel hatlarıyla ortaya konulmuştur. Toplantıda ayrıca MARKA’nın il müdürlükleri ve araştırma enstitüleriyle ortak çalışmalar geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.
İşletmeler İşbirliği Ağı
İşletmeler işbirliği ağı, MARKA’nın özel sektör tüzel kişilikleri ile gerçekleştirdiği tüm işbirliği çalışmalarını, eğitim programlarını ve yatırım destek faaliyetlerini kapsamaktadır.
KOSGEB Desteğinde Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile işbirliği
Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası (İMKB) nezdinde kurulu olan Gelişen İşletmeler
Piyasası’na (GİB) kazandırılmaları amacıyla MARKA ile Ata Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. arasında 27 Ekim 2011 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.
143
Fotoğraf 101. Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile İşbirliği Protokolü, 27 Ekim 2011, Kocaeli
Protokol dahilinde 3-15 Kasım 2011 tarihinde Kocaeli’de, 16 Kasım 2011 tarihinde Düzce’de Doğu Marmara KOBİ’lerinin bilgilendirilmelerine yönelik halka arz seminerleri ve KOBİ bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Fotoğraf 102. Halka Arz Seminerleri, 3 Kasım 2011, Kocaeli
144
Ziraat Bankası ve Vakıfbank Eş Finansman Protokolü
MARKA tarafından yürütülen 2011 yılı Mali Destek Programları çerçevesinde yapılacak bankacılık işlemlerine yönelik
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile 19 Ekim 2011 tarihinde, T. Vakıflar Bankası T.A.O. ile 21 Kasım 2011 tarihinde “Eş-Finansman
Protokolü” imzalanmıştır.
Fotoğraf 103. T.C. Ziraat Bankası Eş Finansman Protokolü, 19 Ekim 2011, Yalova
Fotoğraf 104. T. Vakıflar Bankası T.A.O. Eş Finansman Protokolü, 21 Kasım 2011, Kocaeli
145
Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TURSEFF) İşbirliği
Çevreci yatırımlar için kredi imkânının Doğu Marmara Bölgesi’nde daha yaygın ve etkin kullanılabilmesine yönelik olarak Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (TURSEFF) ile 26 Aralık 2011 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır. TURSEFF, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) tarafından
geliştirilmiş ve Temiz Teknoloji Fonu (Clean Technology Fund-CTF) ile Avrupa Birliği’nin desteklediği bir enstrümandır.
İşbirliği kapsamında çevreci ve enerji verimliliğini sağlayan yatırımlar kredi imkânı bulacaklardır.
Protokolün temel amacı, Doğu
Marmara Bölgesi’nde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek ve sera gazı
salınımının azaltılmasına yönelik
yatırımları teşvik etmektir.
Fotoğraf 105. TURSEFF ile İşbirliği Protokolü, 26 Aralık 2011, Kocaeli
Sanayi Kuruluşları Çizgi Üstü Sektörel Performans Değerlendirme Yarışması
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) koordinatörlüğünde, MARKA, PwC Türkiye, Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. ve CNN TÜRK
işbirliğinde, Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Yarışması’nın dördüncüsü düzenlenmiştir.
Organizasyona katılan işletmelere; performanslarının değerlendirilmesi sonucu, sektörlerindeki yerlerini, rekabetteki
avantajlarını ve iyileştirme yapmaları gereken noktaları öğrenme fırsatı sunan bir geri bildirim raporu sunulmuş ve bununla
beraber, sektörlerinde başarılı olan kuruluşların ödüllendirilmesi de sağlanmıştır.
146
Fotoğraf 106: Sanayi Kuruluşları Çizgi Üstü Sektörel Performans Değerlendirme Yarışması, Sakarya
Organizasyona, Doğu Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm sanayi sektörleri dahil edilmiştir. Yarışmaya katılım
sağlayan 69 KOBİ’den 44’ünün daha önce kalkınma ajansları destek programlarından yararlandığı görülmüştür.
Yarışma sonucunda jürinin değerlendirilmesi sonucu başarılı olan işletmelere ödülleri törenle verilmiştir.
İşadamları Dernekleri İşbirliği Ağı
İşadamları dernekleri işbirliği ağı, MARKA’nın bu kuruluşlara yönelik düzenlemeyi planladığı eğitim programlarını, çalışma toplantılarını, ortak proje geliştirme çalışmalarını ve sürekli işbirliğini tesis edecek faaliyetleri kapsamaktadır.
İşadamları Dernekleri İstişare Toplantısı
Doğu Marmara Bölgesi’nde bulunan etkin işadamları dernekleri ile işbirliği ağları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler
ve 2012 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin değerlendirildiği istişare toplantısı 15 Aralık 2011 tarihinde MARKA merkez hizmet binasında gerçekleştirilmiştir.
147
Fotoğraf 107. İşadamları Dernekleri İstişare Toplantısı, 15 Aralık 2011, Kocaeli
Kent Konseyleri İşbirliği Ağı
Kent Konseyleri İşbirliği Ağı; Doğu Marmara Bölgesi’ndeki kent konseyleri ile MARKA’nın ortak bir platformda bir
araya getirilmesi ve aralarında etkin ve sürdürülebilir bir işbirliğinin sağlanması temeline dayanmaktadır. Tarafları MARKA,
Yalova Kent Konseyi, Düzce Kent Konseyi, Sakarya Kent Konseyi, Bolu Kent Konseyi ve Kocaeli Kent Konseyi olan Kent
Konseyleri İş Birliği Ağları Protokolü “5 Ocak 2011 tarihinde imzalanmıştır.
Fotoğraf 108. Kent Konseyleri Protokolü İmza Töreni, 5 Ocak 2011
148
Kent Konseyleri I. Proje Yarışması
“Girişimcilik Potansiyelinin Geliştirilmesi Proje Yarışması: Kent Konseyleri Bileşeni” adı altında bölgede faaliyet
gösteren kent konseylerine yönelik proje yarışması başlatılmıştır. Son başvuru tarihi 18 Şubat 2011 olan proje yarışmasına Doğu Marmara Bölgesi’nde bulunan kent konseylerinden toplamda teslim edilmiş ve titizlikle yapılan incelemeler
neticesinde Yalova, Düzce ve Sakarya illerinden olmak üzere başarılı bulunarak ajans tarafından finanse edilmesine karar
verilmiştir. Projelerin sözleşmeleri 4 Mart 2011 günü gerçekleştirilen tören ile imzalanmıştır.
Fotoğraf 109. Kent Konseyleri I. Proje Yarışması Ödül ve İmza Töreni, 4 Mart 2011, Kocaeli
Kent Konseyleri İşbirliği Ağı’nın 2011 yılı faaliyet planını görüşmek, “Girişimcilik Potansiyelinin Geliştirilmesi” konulu
proje yarışmasında desteklenen projelerin değerlendirmesini yapmak ve 2011 yılında ilana çıkılacak yeni proje yarışmasının esaslarını karara bağlamak amacıyla 14 Şubat 2011 – Yalova ve 17 Mayıs 2011 – Kocaeli olmak üzere iki toplantı
düzenlenmiştir. Ayrıca, 15-17 Nisan 2011 tarihleri arasında 47 kent konseyini temsilen 68 kişinin katılımlarıyla Kocaeli
Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri II. Buluşması’na katılım sağlanmıştır. Toplantıda
Türkiye Kent Konseyleri Birliği II. Dönem başkanlığının altı ay süre ile Kocaeli Kent Konseyi’ne devrine karar verilmiştir.
Kent Konseyleri II. Proje Yarışması
Kalkınma hedefleri doğrultusunda yerel aktörlerin katılımcı model yapısına uygun olarak bir araya getirilmesi ve bölgenin kalkınmasında üstlenecekleri rollerin etkinliğinin artırılması amacıyla 6 Haziran 2011 yılında “Beşeri
Zenginliklerin Geliştirilmesi” temalı Kent Konseyleri İşbirliği Ağının II. Proje
Yarışması ilan edilmiştir.
Proje yarışmasının basın toplantısı, MARKA Merkez Binası’nda Kent
Konseyleri Başkan ve Genel Sekreterleri ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı Türkiye temsilcilerinin katılımı ile 6 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 15 Haziran 2011 tarihinde başvuruları alınmaya başlayan
yarışmaya son başvuru 12 Ağustos 2011 tarihinde kabul edilmiştir. Yarışmaya, Doğu Marmara Bölgesi’nde bulunan 10 il ve ilçe kent konseyinden
toplam alınmıştır. Titizlikle yapılan incelemeler neticesinde Kocaeli ilinden
2, Sakarya ilinden 1, Bolu ilinden 5 ve Yalova ilinden 1 proje olmak üzere
toplam başarılı bulunmuş ve bu projelerin MARKA tarafından finanse edilmesine karar verilmiştir. Projelerin sözleşmeleri 22 Ağustos 2011 tarihinde
gerçekleştirilen tören ile imzalanmıştır.
149
Fotoğraf 110. Kent Konseyleri II. Proje Yarışması Basın Toplantısı, 6 Haziran 2011
Fotoğraf 111. Kent Konseyleri II. Proje Yarışması Töreni, 22 Ağustos 2011, Kocaeli
150
Kent Konseyleri III. Proje Yarışması
Doğu Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kent Konseylerinin çevresel
sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunabilecek sürdürülebilirliği olan
projelerinin en ekonomik, en işlevsel ve en yenilikçi çözüm önerileri sunanlarına
destek sağlamak amacıyla 22 Ağustos 2011 tarihinde “Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması” temalı Kent Konseyleri İşbirliği Ağı’nın III. Proje Yarışması’nın
ilan edilmiştir. •• Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması Proje Yarışmasının öncelikleri;
•• Çevresel koşulların iyileştirilmesi,
•• Çevresel kirliliği önleyici projelerin teşvik edilmesi,
•• Bölgenin ulusal ve uluslararası çevre mevzuatı konusunda bilinçlendirilmesi,
•• Atık bertarafı ve geri dönüşüm uygulamalarının teşvik edilmesi,
•• Nitelikli şehirleşmenin sağlanması,
•• Bölgenin ulaşılabilirliğinin güçlendirilmesi ve ulaşımda çeşitliliğin sağlanması
olarak belirlenmiştir.
12 Eylül 2011 tarihinde başvuruları alınmaya başlanan yarışmaya son başvuru 18 Kasım 2011 tarihinde kabul edilmiştir. Yarışmaya, Doğu Marmara Bölgesi il ve ilçe Kent Konseylerinden toplam 19 proje başvurusu alınmıştır. 7 Aralık 2011
tarihinde düzenlenen tören ile başarılı bulunan Kocaeli ilinden 3, Sakarya ilinden 1, Düzce ilinden 1 ve Bolu ilinden 3
proje olmak üzere toplam 8 projeye ödülleri verilmiştir. Aynı gün projelerin sözleşmeleri de imzalanmış ve proje uygulama
süreci başlatılmıştır.
Fotoğraf 112. Kent Konseyleri III. Proje Yarışması Töreni, 22 Ağustos 2011, Kocaeli
2011 yılında düzenlenen Kent Konseyleri ödüllü proje yarışmalarına toplam 46 başvuru alınmış olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde 20 projeye ödül verilmesi ve projelerin uygulanması kararlaştırılmıştır.
Son olarak, MARKA’nın faaliyet alanına giren 5 ilde; kent konseyleri ve kent konseylerinin altında yer alan meclis ve
çalışma gruplarının temsilcilerinin katılımı ile proje yazım tekniği eğitimleri düzenlenerek Konseylerin proje yazım kapasiteleri geliştirilmiştir.
Genç Girişimciler İşbirliği Ağı
Genç girişimciler işbirliği ağı, başta Genç Girişimci Kurulları’na yönelik olmak üzere Doğu Marmara Bölgesi’nde bulunan tüm girişimciler için eğitim programlarının düzenlenmesi, proje yarışmalarının düzenlenmesi, seminerlerin ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.
151
Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması
2011 yılında Genç Girişimciler işbirliği Ağı kapsamında, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova illerinde Genç Girişimci Kurulları girişimcilik potansiyeli ve değerlerini ortaya çıkaracak
en ekonomik, en işlevsel ve yenilikçi çözüm önerilerinin destekleneceği düzenlenmiştir. Son
başvuru tarihi 26 Ağustos 2011 olarak belirlenen Yarışma için 2.500 adet afiş ve 2.500 adet
broşür basılmış ve dağıtılmıştır.
Sakarya Valisi Sn. Mustafa Büyük’ün, MARKA Genel Sekreteri Sn. Erkan Ayan’ın ve Bölge
illeri Genç Girişimci Kurulları Başkanlarının katılımlarıyla 29 Nisan 2011’de imza protokol
töreni gerçekleştirilmiştir. Yatırım Destek Ofisleri tarafından üniversitelerde gerçekleştirilen
toplantılarla öğrencilere yarışmanın tanıtımı yapılmıştır.
Fotoğraf 113. Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması İşbirliği Protokolü, 29 Nisan 2011, Kocaeli
Yarışmaya katılan 4 ilden toplam 310 yeni iş fikri proje başvurusu kabul edilmiş olup her ilin Genç Girişimci Kurulları ile
Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcilerinden ve MARKA Genel Sekreterliği’nden oluşan komitenin gerçekleştirdiği değerlendirme neticesinde her ilden birer proje “başarılı” olarak değerlendirilerek ödül almaya hak kazanmıştır.
25 Kasım 2011 tarihinde Kocaeli’nde gerçekleştirilen ödül töreni ile başarılı olan yeni iş fikri projelerine ödülleri takdim
edilmiştir. Girişimcilere, 25 bin TL para ödülü, 97 bin TL’lik KOSGEB yeni girişimcilik hibe desteği ve ayrıca Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova illerinde faaliyet gösteren Sanayi Odası/ Ticaret ve Sanayi Odaları yayınlarında ücretsiz reklam hakkı
verilmiştir.
Fotoğraf 114. Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması Ödül Töreni, 25 Kasım 2011, Kocaeli
152
Girişimcilik Eğitimleri
Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve çeşitli kurum / kuruluşlarca girişimcilere yönelik verilen mali desteklerden
faydalanma oranının artırılması amacıyla 2011 yılı boyunca Doğu Marmara Bölgesi’nde uygulamalı girişimcilik eğitimleri
düzenlenmiştir.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri çerçevesinde KOSGEB ile protokol imzalanmıştır. Protokol ile; MARKA’nın düzenlediği girişimcilik eğitimlerinden sertifika alan girişimci adaylarına KOSGEB’in yeni iş kuranlara verdiği 27 Bin TL hibe ve 70
Bin TL faizsiz krediye başvuru hakkına sahip olması imkanı tanınmıştır.
Türkiye’de KOSGEB Başkanlığı ile bölgesel düzeyde protokol
imzalayan ilk kalkınma ajansı MARKA olmuştur.
Fotoğraf 115. KOSGEB ile Girişimcilik Eğitimi Protokolü İmza Töreni, 20 Ocak 2011, Kocaeli
2011 yılında düzenlenen eğitimlere toplam 3.902 başvuru alınmıştır. İnternet üzerinden alınan başvurular, iş fikrinin
üretim, yenilik, istihdamla ilgili, KOSGEB’in desteklediği sektörlerden olması, başvuranın eğitim durumu, sermaye durumu, tecrübesi, pazarı bilmesi, işi ne zaman kuracağı gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirilmiş, ilk değerlendirmeyi geçen
adaylar mülakata çağrılmıştır. KOSGEB’in de yer aldığı mülakat aşamasında işin başarılabilirliği, sürdürülebilirliği, adayın iş
fikrine hâkimiyeti, bölgeye en fazla katkı sağlayabilecek iş fikirleri seçilmiştir.
153
Fotoğraf 116. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Mülakatları
Seçilen girişimci adaylarına 5 ilde 39 sınıflık Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiştir. Düzenlenen eğitimlerde
toplam 1.140 girişimci katılmıştır. Eğitimlerden sertifika alan adayların bir kısmı KOSGEB’ ten destek alarak işlerini kurarken, bir kısmının iş planı hazırlama ve iş kurma süreçleri devam etmektedir.
Türkiye’de ilk defa sertifika alan girişimcileri; eğitim sonrası
“izleme ve rehberlik sistemi” MARKA tarafından kurulmuştur.
Fotoğraf 117. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri (1), Kocaeli
154
Fotoğraf 118. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri (2), Kocaeli
Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde başarıyla sertifika almaya hak kazanan girişimcilerin sertifikaları illerde MARKA
Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verilmiştir.
Fotoğraf 119. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni (1), 18 Mart 2011, Bolu
155
Fotoğraf 120. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni (2), Düzce
Fotoğraf 121. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni (3), Yalova
156
Fotoğraf 122. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni (4) , Düzce
Teknogirişim Sermaye Desteği Bilgilendirme Sunumları
Genç Girişimciler İşbirliği Ağı kapsamında, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen “Teknogirişim
Sermaye Desteği Programı”na ilişkin bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir. Kendi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen
üniversite öğrencilerine ve mezunlarına, MARKA’nın faaliyet gösterdiği 5 ilde 8 bilgilendirme sunumu gerçekleştirilerek
programın amacı, destek koşulları ve başvuru süresi aktarılmıştır. Bilgilendirme sunumları aşağıdaki tarihlerde ve yerlerde
gerçekleştirilmiştir:
•• 12 Ekim 2011, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
•• 13 Ekim 2011, Kocaeli Üniversitesi (2 Oturum)
•• 13 Ekim 2011, Düzce Üniversitesi
•• 4 Kasım 2011, Yalova Üniversitesi
•• 4 Kasım 2011, Sakarya Üniversitesi
•• 29 Kasım 2011, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2 Oturum)
Fotoğraf 123. Teknogirişim Sermaye Desteği Bilgilendirme Sunumu, Sakarya
157
Kadın Girişimciler İşbirliği Ağı
Doğu Marmara Bölgesi illeri kadın girişimci kurulları ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri kapsamında işbirliği yapılmış,
eğitimlere Kadın Girişimci Kurullarından yönlendirmeler yapılmıştır. Kadın Girişimci Kurullarına, başta Ajansın destekleri
olmak üzere çeşitli destekler ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılmıştır.
Fotoğraf 124. Kadın Girişimci Kuruluyla Görüşme
Turizm ve Markalaşma İşbirliği Ağı
Turizm ve Markalaşma İşbirliği Ağı, Doğu Marmara Bölgesi’nde turizme ve turizm paydaşlarına yönelik gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetlerin detaylarına 2011 yılı faaliyet raporunun diğer başlıkları altından ulaşılabilmektedir. İşbirliği ağı kapsamında EMITT 2011 Fuarı’na ortak katılım koordine edilmiş, Marka Kent Logo ve Slogan
Yarışması tertip edilmiştir. Doğu Marmara kültür ve turizm paydaşlarından oluşan bir iletişim platformu kurulmuş; bu
platformda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki “Kültür İrtibat Noktası” ve turizmle ilgili AB proje teklif çağrıları
hakkında ve Dünya turizm örgütü gibi uluslararası sektörel organizasyonların bölgeyi ilgilendirebilecek turizm projeleri
hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
İşbirliği ağı dâhilinde, turizm olanaklarının tanıtılması, geliştirilmesi ve markalaşmanın sağlanmasına yönelik olarak 9
Temmuz 2011 ve 20 Eylül 2011 tarihlerinde “Sapanca Turizm Ortak Vizyonu ve Bütünleşik Stratejileri Belirleme” konulu
koordinasyon çalıştayı, 15 Eylül 2011 tarihinde “Düzce’nin Geleceği” konulu koordinasyon çalıştayı, 8-9 Aralık 2011 tarihinde turizmin çeşitlenerek geliştirilmesi amacıyla “İpekyolu Turizm Koridorunda Yeni Fikirler, Turizmde Yeni Fırsatlar”
konulu koordinasyon çalıştayı gerçekleştirilmiş ve tartışılan konular değerlendirilerek rapor haline getirilmiştir.
Avrupa Seçkin Destinasyonları Teklif Çağrısı Başvuruları
2011 yılında Avrupa Seçkin Destinasyonları (EDEN) Teklif Çağrısı için Doğu Marmara Bölgesi’nden destinasyonlar önerilmiş ve projelendirilme süreçlerine teknik destek sağlanmıştır. Bunlardan Mudurnu Kaymakamlığı’nın başvurusunu yaptığı
“İpekyolu Üzerinde Mudurnu” başlıklı adaylık başvurusu en yüksek ikinci puanı alarak finalistler arasında yer almıştır.
Hereke Markalaşma Projesi
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu’na, Kocaeli ili Körfez ilçesi Hereke Beldesi’nin tüm marka ve marka değer olma potansiyeline sahip değerlerinin girdi olarak kabul edilmesi yolu ile beldenin kentsel ölçekte de markalaşması, tanıtımının
yapılması ve bu kapsamda sürdürülebilir koruma ve turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini hedefleyen nitelikte bir proje
158
hazırlanmıştır. Projeyle Hereke Halısı teması çerçevesinde gerçekleştirilecek olan ve çekiciliği arttırıcı, tanıtıma yönelik ve
sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde biçimlendirilecek olan faaliyetler ele alınmıştır. Bunun yanı sıra, Hereke Halısı haricinde
kalan marka değerlerin korunması ve tanıtımda kullanılması amacıyla bütüncül çalışmaların gerçekleştirilmesi yer almıştır.
Başbakanlık Tanıtma Fonu Temsilciliği’ne 2010 yılı sonunda yapılan başvuru neticesinde Hereke Markalaşma Projesi için
500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup projenin uygulama süreci devam etmektedir.
2012 Türkiye Orienteering Şampiyonası
Doğu Marmara bölgesi illerinin tanıtımı, prestij kazanması, altyapı yatırımlarının yapılması ve kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda, 2012 Türkiye
Orienteering Şampiyonası Bolu’da gerçekleşecektir.
Doğu Marmara Turizm Yatırım ve Tanıtım Çalışmaları
2010 yılında MARKA tarafından hazırlanan Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı çevresinde 53 farklı turizm çeşidine
yönelik ilgili kurumlarla koordinasyon halinde turizm yatırımcılarına ve girişimcilerine yönelik özel tanıtım ve yatırım destek
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2011 yılında ayrıca, Doğu Marmara Bölgesi’nin konaklama kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik ilave yatırımların
gerçekleştirilmesi amacıyla planlama, işbirliği ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Doğu Marmara Bölgesi’nde 2011 yılında mevcut 21.315 adet yataklı konaklama kapasitesine 10.921 adet yataklı
konaklama kapasitesi ilave yatırımlar başlamıştır. MARKA’nın ilgili kurumlarla gerçekleştirdiği işbirliği ve planlı çalışmalar
neticesinde 2011 yılında 11 adet 5 yıldızlı, 11 adet 4 yıldızlı, 7 adet 3 yıldızlı, 8 adet butik ve apart otel yatırımı devam
etmektedir.
Doğu Marmara Müzeleri Arası Tematik İşbirliği
MARKA koordinasyonunda, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli Müzeleri’nin katılımlarıyla bölge müzeleri arasında işbirliğini geliştirmek, arkeolojik eserlere olan ilgiyi artırmak, bölge turizm potansiyelinin geliştirilmesi amaçlarıyla 2011 yılında
oluşturulan “Doğu Marmara Müzeler Ağı” adına hazırlanan ve Yunanistan’dan Piraeus Bank Kültür Vakfı’nın da ortak
olduğu “Arkeolojik Eserler ile Tarihsel Gerçeklik Arasında Bağın Yeniden Kurulması” isimli Avrupa Birliği projesi başarılı
bulunarak hibe almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında, Bitinya döneminden kalma ve bölgemizdeki müzelerde bulunan eserlerin karikatür kitapçıkları, kısa tanıtım filmleri ve broşürler eliyle bölge halkı ve bölgemizi ziyaret eden turistlere
tanıtılması planlanmaktadır. Oluşturulan “Doğu Marmara Müzeler Ağı” vasıtasıyla müzelerimizde Bitinya’ya ilişkin bulunan
tüm eserlerin hikâyeleri ile beraber tanıtılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, bünyesinde endüstriyel tarih üzerine
5 tematik müze bulunduran Piraeus Bank Kültür Vakfı tarafından koordine edilen müzeler ağı ile yakın ilişkiler kurularak,
özellikle işbirliği ağı yönetimi konusunda karşılık bilgi alışverişinde bulunulması planlanmaktadır.
Doğu Marmara Müzeleri İşbirliği Ağı belirtilen bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek amacıyla düzenli olarak toplantılar
gerçekleştirmektedir.
Doğu Marmara Alternatif Turizmde Markalaşma Projesi
MARKA tarafından Bölge Planı ve bu planın alt eylem planı olan Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı hedefleri çerçevesinde T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu’na bölge turizminin tanıtılması, öncelikli yörelerin ve turizm çeşitlerinin uygun
hedef kitlelerine yönelik promosyonuna katkı sağlamak amacıyla ve bu faaliyetlerin tek elden koordinasyonu için proje
başvurusu yapılmıştır.
Türkiye’deki ilk “Müzeler Arası İşbirliği Ağı” MARKA tarafından
gerçekleştirilen koordinasyon çalışması ile oluşturulmuştur.
159
Fotoğraf 125. Müzeler Arası Tematik İşbirliği Oluşturma Toplantısı, 22 Kasım 2011, Kocaeli
Dış Ticaret ve İhracat İşbirliği Ağı
Dış Ticaret İşbirliği Ağı kapsamında, 2011 yılında dış ticaret eğitimleri ile pazara giriş seminerleri düzenlenmiş ve dış
ticarete ilişkin gelişmeler takip edilmiştir.
Dış Ticaret Eğitimleri
Doğu Marmara Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin ihracat ve ithalat alanlarında kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla dış
ticaret eğitimleri düzenlenmiştir. 2011 yılında 20 modül dış ticaret eğitimi düzenlenmiştir.
5 günlük programlar halinde verilen eğitimlerin 6’sı Kocaeli ilinde, 5’i Sakarya ilinde, 3’ü Düzce ilinde,3’ü Bolu ilinde ve
3’ü Yalova ilinde gerçekleştirilmiştir. Dış ticaret eğitimlerine bölge genelinden 1053 kişi başvurmuş, eğitimler sonucunda
472 katılımcı sertifika almaya hak kazanmıştır.
Fotoğraf 126. Dış Ticaret Eğitimlerinden Görüntüler (1), 28 Şubat 2011
160
Fotoğraf 127. Dış Ticaret Eğitimlerinden Görüntüler (2), 4 Mart 2011
Fotoğraf 128. Dış Ticaret Eğitimlerinden Görüntüler (3), 4 Mart 2011
161
Fotoğraf 129. Dış Ticaret Eğitimlerinden Görüntüler (4), 7 Haziran 2011
Fotoğraf 130. Dış Ticaret Eğitimlerinden Görüntüler (5), 23 Kasım 2011
162
Pazara Giriş Seminerleri
500 milyar $ ihracat hedefine yönelik Ülke Masaları ve Pazara Giriş Çalışmaları çerçevesinde MARKA organizasyonunda İGEME, Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile 3 noktada pazara giriş seminerleri düzenlenmiştir.
Bu seminerlerden “İngiltere ve İtalya Pazarına Giriş ve İhracatta Devlet Yardımları Semineri” 11 Ocak 2011 tarihinde
Bolu’da,“Irak Ülke Pazarına Giriş ve İhracatta Devlet Yardımları Semineri” 2 Şubat 2011 tarihinde Yalova’da, “Suriye Ülke
Pazarına Giriş ve İhracatta Devlet Yardımları Semineri” ise 10 Şubat 2011 tarihinde Düzce’de düzenlenmiştir.
D-8 (Kalkınan Sekiz Ülke İşbirliği Teşkilatı) Ülkeleri Sanayi Bakanları Zirvesi
4-6 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen D-8 Ülkeleri Zirvesi ve 6. Sanayi İşbirliği
Çalışma Grubu Toplantıları kapsamında yapılan D-8 Ülkeleri Sanayi Bakanları Zirvesi’ ne tanıtım masası açılarak katılım
sağlanmış, dış ticaret, işbirliği ve yatırım olanakları değerlendirilmiştir. Zirvede, Doğu Marmara Bölgesi yatırım imkanları ve
bölge planı tanıtılmış, bir çok konuda yatırımcılarla doğrudan temas kurularak yatırım ve işbirliği fırsatları Doğu Marmara
Bölgesi’ne yönlendirilmiştir.
D-8 Ülkeleri Sanayi Bakanları Zirvesi’ne kalkınma ajansları
arasında sadece MARKA katılım sağlamıştır.
Fotoğraf 131. D-8 Ülkeleri Sanayi Bakanları Zirvesi, 4-6 Ekim 2011, İstanbul
163
Türk-Arap Sanayi İşbirliği Zirvesi
MARKA, 6 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Türk-Arap Sanayi İşbirliği Zirvesi’ne
tanıtım masası açarak katılım sağlamış, dış ticaret, işbirliği ve yatırım olanakları değerlendirilmiştir. Zirvede, Doğu Marmara
Bölgesi yatırım imkânları ve bölge planı tanıtılmış, birçok konuda yatırımcılarla doğrudan temas kurularak yatırım ve işbirliği
fırsatları Doğu Marmara Bölgesi’ne yönlendirilmiştir.
Fotoğraf 132. Türk-Arap Sanayi İşbirliği Zirvesi, 6 Aralık 2011, İstanbul
3.B.1.5. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri
3.B.1.5.1.Bölge Tanıtım Faaliyetleri
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 2011 Fuarı
Doğu Marmara Bölge Planı’nın “Hedef 1.3. Marka ürünlerin geliştirilmesi, yerel markalaşmanın sağlanması ve tanıtımı” maddesi ve Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı’nda alternatif turizm ağırlıklı olmak üzere bölgenin temalar bazında
tanıtımına yönelik stratejiler doğrultusunda; EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na 5 ilin ortak
katılmasına karar verilmiştir.
10-13 Şubat 2011 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP fuar alanında
düzenlenen ve dünyanın en büyük 5. Turizm fuarı olma özelliği taşıyan EMITT 2011’e 60 ülkeden 114.000 kişinin geldiği tahmin edilmektedir. Fuara Doğu Marmara Bölgesi’nden toplam 146 kurum/
kuruluş/ yerel yönetim/STK/ özel sektörden 350 kişi katkı sağlamış;
fuarla ilgili olarak ulusal basında 17, yerel basında 139, internette
928 haber yayınlanmıştır.
164
Fotoğraf 133. EMITT 2011 Fuarı (1), 10 – 13 Şubat 2011, İstanbul
Fotoğraf 134. EMITT 2011 Fuarı (2), 10 – 13 Şubat 2011, İstanbul
165
Fotoğraf 135. EMITT 2011 Fuarı (3), 10 – 13 Şubat 2011, İstanbul
Fotoğraf 136. EMITT 2011 Fuarı (4), 10 – 13 Şubat 2011, İstanbul
166
Doğu Marmara Bölgesi turizm sektörü paydaşlarından EMITT 2011’e katılanlardan ilk kez bir fuara katılanların oranı
%33’dür. Bölge turizm paydaşlarının %58’i il/ilçe bazlı, %21’i tema bazlı ve diğer %21’i de bireysel/kurumsal olarak fuara
katılmayı tercih ettiklerini ifade etmişlerdir.
Fuara katılan Bölge turizmcileri ve turizm sektörü yetkilileri; EMITT 2011 fuarına ortak katılım ile sektörün durumunun
görülmüş olduğu, turizmde bölgenin iddialı olduğu ve bölgenin turizm sektörü eksikliklerini görme şansını yakaladığı konularında ortak görüş bildirmişlerdir. EMITT’e ortak katılımın MARKA tarafından koordine edilmesinin ise kendilerine büyük
avantaj sağladığını beyan etmişlerdir.
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 2012 Fuarı’na Ortak Katılım Protokolü
2012 yılında 16.’sı düzenlenecek olan EMITT Fuarı için MARKA, 20 Ekim 2011 tarihinde Batı Karadeniz Kalkınma
Ajansı (BAKKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) ile işbirliğine giderek ortak katılım protokolü imzalamıştır. Söz
konusu protokol ile, MARKA, BAKKA ve BAKAB’ın faaliyet alanında bulunan dokuz il 2012 yılında düzenlenecek olan
EMITT Fuarı’na ortak tema ile katılım sağlayacaktır.
Doğu Marmara İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (DOMİF11)
Doğu Marmara İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (DOMİF11) ülkemizde düzenlenmiş ilk bölgesel istihdam fuarı
olarak, MARKA, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli Sanayi Odası, Türkiye İş Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğü
ve Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar alanında 5-7 Mayıs 2011
tarihleri arasında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Nihat ERGÜN’ ün katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
Fotoğraf 137. DOMİF 2011 Fuarı, 5-7 Mayıs 2011, Kocaeli
167
Fotoğraf 138. DOMİF 2011 Fuarı MARKA Tanıtım Standı, 5-7 Mayıs
2011 , Kocaeli
DOMİF 2011’de; 14.000 m2 alanda toplam 192 stant kurulmuş, 152 firma, kurum
ve kuruluşun katılımıyla fuar gerçekleştirilmiştir. Fuarı 3 gün boyunca 28.000 kişiye
yakın bir ziyaretçi gezmiş ve iş başvurusu
yaparak istifade etmiştir. MARKA fuarda
36 m2’lik tanıtım masası açmış ve masada
5.000 adet Kobi ve Ar-Ge Mali Destekleri
Tanıtım Broşürü, 10.000 adet Tanıtım Broşürü ve 3.000 adet Kalkınma Bülteni dağıtmıştır. Ayrıca MARKA standında staj başvuruları
kabul edilmiştir. Standa gelen ziyaretçilere
Doğu Marmara Bölgesi, MARKA’nın kuruluş amaçları ve Ajansın sağlamış olduğu destekler, eğitimler ve projeler hakkında genel
bilgiler verilmiştir.
Kocaeli 3. Kitap Fuarı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında üçüncüsü düzenlenen ve 14 Mayıs-22 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleşen Kitap Fuarı’nı yaklaşık 260 bin kişi ziyaret etmiştir. Fuarda MARKA tanıtım masası açılmış; masada 2.500
Mali Destek ve Ar-Ge Tanıtım Broşürü, 1.000 adet Ajans Tanıtım Broşürü, 1.000 adet Kalkınma Bülteni ve 1.000 adet
Proje yarışması broşürü dağıtılmıştır. Gelen ziyaretçilere, Doğu Marmara Bölgesi, MARKA’nın kuruluş amaçları ve Ajans
faaliyetleri hakkında genel bilgi verilmiştir.
Fotoğraf 139. 3. Kocaeli Kitap Fuarı’nda MARKA Standı, 14-22 Mayıs 2011, Kocaeli
168
CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı
MARKA, 6-9 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenen
CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı’na katılım gerçekleştirerek Ar-Ge destek programları, bilişim
ve teknoloji alanında Doğu Marmara Bölgesi’nde yaşanan gelişmeleri, bu alanlardaki
yatırım ve işbirliği olanakları ile MARKA’nın kurumsal yapısı ve destek programları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir.
Fotoğraf 140. CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı (1), 6-9 Ekim 2011, İstanbul
Fotoğraf 141. CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı (2), 6-9 Ekim 2011, İstanbul
169
Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi (IWES)
MARKA, 2 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi (IWES) fuarında tanıtım masası açarak MARKA’nın çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler,
projeler hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. IWES boyunca ayrıca, MARKA’nın genel
faaliyetleri ve Doğu Marmara Bölgesi hakkında bilgilendirme görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.
Fotoğraf 142. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi (IWES) (1), 2 Kasım 2011, İstanbul
Fotoğraf 143. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi (IWES) (2), 2 Kasım 2011, İstanbul
170
20. Kalite Kongresi
Ulusal Kalite Hareketi, EFQM Modeli, Doğu Marmara Bölgesi’nin tanıtım faaliyetleri çerçevesinde MARKA tarafından 28-30 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul Lütfi
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen 20. Kalite Kongresi’nde tanıtım masası
açılmıştır.
Kongre süresince çok sayıda katılımcı MARKA tanıtım masasını ziyaret ederek
MARKA’nın faaliyetleri ve Doğu Marmara Bölgesi hakkında bilgi edinmiştir.
Fotoğraf 144. 20. Kalite Kongresi, 28-30 Kasım 2011, İstanbul
2. Küresel Girişimcilik Zirvesi
MARKA, 3-6 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 2. Küresel Girişimcilik Zirvesi’nde
tanıtım masası açarak Doğu Marmara Bölgesi girişimcileri, girişimcilik faaliyetleri ve yatırım olanakları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Organizasyonda büyük ilgi gören MARKA tanıtım masasını Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan,
Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz ve Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan da ziyaret ederek MARKA’nın faaliyetleri
hakkında bilgi edinmişlerdir.
171
Fotoğraf 145. 2. Küresel Girişimcilik Zirvesi, 3-6 Ankara 2011, İstanbul
Marka Kent Logo ve Slogan Yarışması
Bölge illerinin marka değerlerinin belirlenmesi, bu değerlerin benimsenmesinin sağlanması ve bölge kentlerinin tanıtımının geniş
kitlelere yapılması amacıyla MARKA tarafından Doğu Marmara Bölge İlleri Ödüllü Marka
Kent Logo ve Slogan Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın ilan edilmesi amacıyla Doğu
Marmara Bölgesi’nin beş ilinde 2011 yılı Haziran ayında basın toplantısı organize edilmiştir.
Yarışma; Bölge illerinin Valilikleri, Büyükşehir
ve il belediyeleri, sanayi ve ticaret odaları, il
genel meclisi başkanlıkları, bölge üniversiteleri ve bunlara ilave olarak Bolu il Kadın Girişimciler Kurulu tarafından desteklenmektedir.
Yarışmaya bölge genelinden 1277 başvuru alınmış olup beş il için ayrı ayrı oluşturulan
seçici kurulların değerlendirmeleri devam etmektedir.
172
Fotoğraf 146. Marka Kent Logo ve Slogan Yarışması Basın Toplantısı, 25 Haziran 2011
3.B.1.5.2. Ajans Tanıtım Faaliyetleri
2011 yılında MARKA’nın tanıtımına yönelik;
•• 151 kurumsal haber hazırlanmış,
•• EMITT tanıtım filmi, Mali Destek Programları tanıtım filmi , Teknik Destek
Programı tanıtım filmi, Mali Destek Programları reklam filmi hazırlanmış,
•• Ajans resmi internet sitesinde 593 haber yayınlanmış,
•• Yerel yazılı medyada (gazete) 1440, ulusal yazılı medyada (gazete) toplam 201 haber yayınlanmış,
•• Resmi web sitesi haricindeki internet sitelerinde 2.127 haber yayınlanmış,
•• 26 defa ulusal kanallara konuk olunmuş,
•• Televizyon kanallarında 78 haber yayınlanmıştır.
Fotoğraf 147. Konuk Olunan Televizyon Programlarından Görüntüler (1)
173
Fotoğraf 148. Konuk Olunan Televizyon
Programlarından Görüntüler (2)
Fotoğraf 149. Konuk Olunan Televizyon
Programlarından Görüntüler (3)
Fotoğraf 150. Konuk Olunan Televizyon
Programlarından Görüntüler (4)
Fotoğraf 151. Konuk Olunan Televizyon
Programlarından Görüntüler (5)
Tanıtım faaliyetleri kapsamında Ajans destek programları için 11.010 adet, düzenlenen yarışmalar için 8.750 adet
tanıtım materyali bastırılmış, 1.000 adet promosyon duvar saati yaptırılmıştır.
Ajans faaliyetlerinin düzenli olarak aktarılmasını sağlayan Kalkınma Bülteni, 2010 yılı
Şubat ayı itibari ile düzenli olarak basılmaya başlanmış ve 2010 yılında 85.000 adet, 2011
yılının Kasım ayı sonu itibariyle 71.000 adet ve 2011 yılı Şubat ayındaki EMİTT Fuarı için
ilave 50.000 adet olmak üzere toplam 206.000 adet bastırılmıştır.
174
500 adet
2010 Yılı Faaliyet Raporu,
1000 adet
Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Kitabı,
500 adet 2011 Yılı
Ara Faaliyet Raporu,
.
5.000 adet
Michael PORTER’ın
“Rekabet Üzerine” kitabı,
1000 adet
MARKA Kent Stratejik
Kalkınma Planı Kitabı,
15.000 adet
Yatırımlarda Devlet Teşikleri
ve Teşvik Rehberi,
5 il için toplam 35.000 adet
istatistik kitabı basılmıştır.
175
3.B.1.6. Katılım Sağlanan/Düzenlenen Çalıştaylar, Seminerler ve Toplantılar
•• 5 Ocak / Küme Destek Programı Saha Çalışması (UNDP-STB ortak projesi), Kocaeli
•• 10 Ocak / Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar İle Teknik Kapasiteyi Güçlendirme Eğitimi (Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü), Yalova
•• 13 Ocak / Mesleki ve Teknik Eğitimde Eğitimcilerin Teknik Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Eğitimi (Yalova Merkez
Endüstri ve Teknik Lisesi), Yalova
•• 13 Ocak / Düzce Hayvancılık Paneli (Düzce Tarım İl Müdürlüğü), Düzce
•• 24 Ocak / Yalova 75. Yıl Ziya Gökalp İlköğretim Okulu İlköğretim Okullarında Motivasyon Ve Ölçme Değerlendirmede Kapasiteyi Güçlendirme Eğitimi (Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü), Yalova
•• 24 Ocak / TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ankara
•• 25 Ocak / Kalkınma Ajansları Kümelenme Toplantısı (DPT), Ankara
•• 26 Ocak / Ulaşım Çalıştayı (Yalova Belediyesi), Yalova
•• 29 Ocak / Kandıra GİOSB Genel Kurulu’nda Kandıra GİOSB’a yönelik Kümelenme Vizyonu konulu sunum
•• 31 Ocak / Gebze-İzmir Otoyolu ve Körfez Geçişi Köprüsü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Toplantısı, Yalova
•• 16 Şubat / AİBÜ -Sanayi Arası İşbirliğini Geliştirme Etkinliği (AİBÜ), Bolu
•• 17 Şubat / Düzce AB Çekirdek Grup Toplantısı, Düzce
•• 28 Şubat / ICT-PSP Info Day, Brüksel
•• 4 Mart / Hannover CeBIT Fuarı, Almanya
•• 12 Mart / Sanayi Strateji Belgesi’nin paylaşılması etkinliği (MARİFED), Kocaeli
•• 17 Mart / KAYS süreç yönetimi toplantısı (DPT), Ankara
•• 17-18 Mart / Küme Destek Programı Toplantısı (UNDP-STB ortak projesi), Ankara
•• 26 Mart / T.C. Kalkınma Bakanı Sn. Cevdet Yılmaz’ın Kocaeli Ziyareti, Kocaeli
•• 28 Mart / Otomotiv Doğrulama Çalıştayı (OTEP), Kocaeli-TÜBİTAK
•• 30 Mart / Torba Yasanın Getirdikleri Semineri (Yalova Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği), Yalova
•• 31 Mart / Enerji Verimliliği konferansı (TÜBİTAK UME), Kocaeli
•• 31 Mart / Değişen Dönüşen Dünyada Kentsel Kalite Kongresi, İstanbul
•• 13 Nisan / TÜBİTAK İŞBAP Projeleri Ön Hazırlık Toplantısı, Bolu
Fotoğraf 152. Hannover CeBIT Fuarı, Almanya
176
•• 16 Nisan / II. Türkiye Kent Konseyleri Buluşması
•• 19 Nisan / “Temiz İzmit” etkinliği (İzmit Belediyesi), Kocaeli
•• 20 Nisan / TÜBİTAK İŞBAP Projeleri İçin Konu Belirleme ve Değerlendirme Toplantısı, Bolu
•• 21 Nisan / Marmara Belediyeler Birliği AB ve Dış İlişkiler Müdürleri toplantısı, Sakarya
•• 21 Nisan / Düzce’de Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesi ve Ticarileştirilmesi Toplantısı (Düzce Ticaret ve Sanayi Odası)
•• 27 Nisan / GOSB Kümelenme Toplantısı (URAK), Kocaeli
•• 2 Mayıs / Kariyer Atölyesi’11 Etkinliği’nde sunum (Yalova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kariyer Birimi),
Yalova
•• 3 Mayıs / Kadınlarda Girişimcilik Toplantısı (Düzce Üniversitesi), Düzce
•• 4 Mayıs / Kocaeli Üniversitesi’nde İletişim Fakültesinde Ajans tanıtım sunumu, Kocaeli
•• 6 Mayıs / Ahilik yaşatma derneği 1nci kuruluş yıldönümü, Kocaeli
•• 12 Mayıs / Hazerfen Projesi Bilgilendirme Toplantısı (KSO, KOSGEB ve Türk Patent Enstitüsü), Kocaeli
•• 12 Mayıs / Ar-Ge Pazarı (Sakarya Üniversitesi Teknopark’ta düzenlenen organizasyonda stand açılmıştır), Sakarya
•• 13 Mayıs / Lojistik ve Kalite Paneli (LODER, KALDER ve Düzce Üniversitesi), Düzce
•• 18 Mayıs / IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), Ankara
•• 21 Mayıs / İSTKA, BEBKA, TRAKYAKA ve MARKA Genel Sekreterleri Toplantısı, İstanbul
•• 25 Mayıs / Tarladan Sofraya Güvenli Gıda Paneli (Yalova Tarım İl Müdürlüğü), Yalova
•• 27 Mayıs / EIP Eko-inovasyon Toplantısı (STB), İstanbul
•• 3 Haziran / Tübitak MAM’da Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde Ajans Ar-Ge Mali Destek Programı
tanıtım sunumu
•• 8 Haziran / Sanayi Bakanlığı Teknoloji ve İnovasyon Destekleri Toplantısı (MARKA), Kocaeli
•• 10 Haziran / Roman Ritim Atölyesi (Yalova Cumhuriyet İlköğretim Okulu)
•• 16-18 Haziran / 1. Kalkınma Ajansları Konferansı (DPT), Erzurum
•• 21 Haziran / Kocaeli’de Rekabetçi Sektörler Bilgilendirme Çalıştayı (Kocaeli İl Özel İdare), Kocaeli
•• 23 Haziran / Kocaeli’de Sağlık Turizmi Potansiyeli’nin Tespiti Çalıştayı (İl Kültür Turizm Müdürlüğü), Kocaeli
•• 25 Haziran / Sapanca Şiir Akşamları, Sakarya
Fotoğraf 153. Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleriyle Toplantısı, Kocaeli
177
•• 27 Haziran / Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı 2. Proje Teklif Çağrısı proje yazma eğitimi (DPT), Ankara
•• 29 Haziran / Beyaz Kalpler Projesi (KBB), Kocaeli
•• 4 Temmuz / AB-ı Hayat Projesi Euro Kamp Etkinliği, Kocaeli-Sakarya
•• 6 Temmuz / Kocaeli Valiliği Madenciler Toplantısı, Kocaeli
•• 8 Temmuz / SERDA ile Basın Toplantısı ve İyi Niyet Protokolü , Kocaeli
•• 8 Temmuz / Acarlar Longozu Çalıştayı, Sakarya
•• 9 Temmuz / JCI Genel Kuruluna Katılım, Kocaeli
•• 11 Temmuz / AB-ı Hayat Projesi Yaygınlaştırma Grubu Toplantısı, Kocaeli
•• 12 Temmuz / Kocaeli Kent Merkezi Çalıştayı, Kocaeli
•• 13 Temmuz / Düzce İlinde Kırsal Ekonomik Çeşitlilik ve Örnek Çilek Yetiştiriciliği Projesi Açılış Toplantısı (AB Desteği
Kapsamında) , Düzce
•• 13 Temmuz / Dış Ticaret Firmalarının Yurtdışındaki Alacaklarının Tahsilatı ve Yasal Yolları Çalışma Toplantısı, Yalova
•• 14 Temmuz / OSB Parsel Satış ve Tahsis Komisyonu Toplantısı, Sakarya
•• 15 Temmuz / DTM İl İl Dış Ticaret Potansiyeli Çalışması, Ankara
•• 18 Temmuz / Düzce’de İşgücü Yapısının İncelenmesi Konulu Toplantı, Düzce
•• 19 Temmuz / Sakarya Acil Durum ve Afet Koordinasyon Merkezi Konulu Toplantı, Sakarya
•• 25 Temmuz / Gebze Ticaret Odası Makine Meslek Komitesi Toplantısı, Kocaeli
•• 04 Ağustos / Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni, Sakarya
•• 26 Temmuz / MIA Stratejik Tasarım Çalıştayı, Kocaeli
•• 29 Temmuz / Bilişim Sektörü İçin İnovasyona Dayalı Bölgesel Gelişim Strateji Toplantısı, Kocaeli
•• 09 Ağustos / Kocaeli Oto Galericilerinin Sorunları ve Çözümlerine İlişkin Toplantı, Kocaeli
•• 12 Ağustos / Lojistik Çalıştayı, Kocaeli
•• 17 Ağustos / Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Çalıştayı, Kocaeli
•• 17 Ağustos / Mobilya Sektörü Meslek Grupları Toplantısı, Sakarya
•• 18 Ağustos / Doğu Marmara Kent Konseyleri Toplantısı, Sakarya
•• 22 Ağustos / ICT PSP Başarılı Projeler Ödül Töreni, Ankara
•• 25 Ağustos / KOSGEB ile ARGE Proje Değerlendirme Toplantısı, Sakarya
Fotoğraf 154. İSTKA, BEBKA, TRAKYAKA ve MARKA Genel Sekreteri Toplantısı
178
•• 05 Eylül / AB LDV Proje Toplantısı, Bolu
•• 08 Eylül / Doğu Marmara Turizm Çalıştayı (Derince), Kocaeli
•• 08 Eylül / 900. Gün Değerlendirme Toplantısı, Yalova
•• 12 Eylül / Kocaeli’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı Sunumu, Kocaeli
•• 12 Eylül / Sapanca’ya Kıyısı Olan Belediyeler Toplantısı, Sakarya
•• 14 Eylül / KOBİ’lerin Halka Arzı Konulu Toplantı, Kocaeli
•• 16 Eylül / Kocaeli Lojistik Paneli, Kocaeli
•• 16 Eylül / Kocaeli Deniz Taşımacılığı Ortak Akıl Forumu, Kocaeli
•• 23 Eylül / Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya
•• 26 Eylül / OASIS Projesi Müzakere Toplantısı (Brüksel), Belçika
•• 26 Eylül / Model Orman Ağı Çalıştayı, Yalova
•• 27 Eylül / IC Turkey 2011 Uluslararası Proje Yazım Toplantısı, İstanbul
•• 28 Eylül / Sakarya’nın Yıldızları Ödül Töreni, Sakarya
•• 29 Eylül / Kocaeli Sanayi Odası Liman Çalıştayı, Kocaeli
•• 3 Ekim / AB Projeler Koordinasyon Merkezi FP7 ve Kümelenme Toplantısı, Kocaeli
•• 4 Ekim / D-8 (Kalkınan 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) Ülkeleri Sanayi Bakanları Zirvesi, İstanbul
•• 5 Ekim / Tematik Proje Desteği Toplantısı (KOSBEB), Bursa
•• 5 Ekim / Yerel Kalkınma Ajansları 1. Dünya Forumu, İspanya
•• 6 Ekim / CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı, İstanbul
•• 7 Ekim / Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Projesinin Rapor Sunum Toplantısı, Kocaeli
•• 10 Ekim / Bolu’yu Tehdit Eden Olası Fayların Jeofizik ve Jeolojik Çalışmalarla Araştırılması Projesinin Rapor Sunum
Toplantısı, Bolu
•• 10-14 Ekim / Örnek Kentsel Dönüşüm Projeleri Teknik İnceleme Ziyaratleri, Almanya- Hollanda
•• 11 Ekim / Open Days 2011 kapsamında “Using IPA to prepare candidate countries for participation in the Cohesion
Policy” Toplantısı, Belçika
•• 12 Ekim / “Teknogirişim Sermayesi” Bilgilendirme Sunumu (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Bolu
•• 12 Ekim / SERDA’nın Brüksel Ofisinin Düzenlediği Resepsiyon, Belçika
Fotoğraf 155. 1. Kalkınma Ajansları Konferansı, 16 Haziran 2011, Erzurum
179
•• 12 Ekim / Open Days 2011 Kapsamında “Presentation of the portal of decentralised cooperation” Toplantısı, Belçika
•• 13 Ekim / “Teknogirişim Sermayesi” Bilgilendirme Sunumu (Kocaeli Üniversitesi), Kocaeli
•• 13 Ekim / “Teknogirişim Sermayesi” Bilgilendirme Sunumu (Düzce Üniversitesi), Düzce
•• 19 Ekim / T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İle Eş Finansman Protokolü İmza Toplantısı, Yalova
•• 20 Ekim / Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) Ortak Katılım Protokolü, Zonguldak
•• 20 Ekim / Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalıştayı, Kocaeli
•• 21 Ekim / Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) İle İşbirliği
Protokolü İmza Toplantısı, Düzce
•• 22 Ekim / MARKA Protokol Eğitimi, Yalova
•• 26 Ekim / Sanayi ve Ticaret Odası Tarafından Düzenlenen “Fırsatlar ve Destekler Bilgi Günü” Toplantısı, Sakarya
•• 26 Ekim / Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile İşbirliği Protokolü, Kocaeli
•• 27 Ekim / Marmara Belediyeler Birliği ile İşbirliği Protokolü, Sakarya
•• 28 Ekim / MARKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Kocaeli
•• 28 Ekim / Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı Sunumu, Sakarya
•• 31 Ekim / Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Eğitimlerine Katılım, Ankara
•• 1 Kasım / Doğu Marmara Kalkınma Kurulu Sakarya İstişare Toplantısı, Sakarya
•• 1 Kasım / Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Kocaeli
•• 1 Kasım / T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Paydaş Çalıştayı’na Katılım, Ankara
•• 2 Kasım / Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi (IWES) Katılımı, İstanbul
•• 2 Kasım / Cengiz Topel Havaalanı Açılış Töreni, Kocaeli
•• 4 Kasım / “Teknogirişim Sermayesi” Bilgilendirme Sunumu, Yalova
•• 4 Kasım / “Teknogirişim Sermayesi” Bilgilendirme Sunumu, Sakarya
•• 4 Kasım / “Kentsel Markalaşma” Toplantısı, Sakarya
•• 10 Kasım / Halka Arz Semineri, Kocaeli
•• 14 Kasım / T.C. Kalkınma Bakanlığı, “Yatırım Teşvik Eğitimi”ne Katılım, Ankara
•• 15 Kasım / Halka Arz Semineri, Kocaeli
Fotoğraf 156.Cengiz Topel Havaalanı Açılış Töreni, 2 Kasım 2011, Kocaeli
180
•• 15 Kasım / “Sürdürülebilir Kentler: Düşük Karbonlu Sürece Nasıl Geçiş Yapılır” Konferansı, İstanbul
•• 16 Kasım / “TÜBİTAK Bilgilendirme Günü” Etkinliğine Katılım, Kocaeli
•• 16 Kasım / “Doğa, Çevre ve Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı”, Bolu
•• 16 Kasım / Halka Arz Semineri, Düzce
•• 17 Kasım / MARKA’nın “Mükemmellikte Kararlılık” Belgesini Almaya Hak Kazanması, Kocaeli
•• 17 Kasım / “2. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı”na Katılım, İzmir
•• 18 Kasım / EMITT Fuarına Ortak Katılım Toplantısı, Düzce
•• 18 Kasım / Kalkınma Kurulu Düzce İstişare Toplantısı, Düzce
•• 22 Kasım / Vakıflar Bankası T.A.O. İle Eş Finansman Protokolü İmza Toplantısı, Kocaeli
•• 22 Kasım / Müzeler Arası Tematik İşbirliği Oluşturma Toplantısı, Bolu
•• 24 Kasım / Kalkınma Kurulu Bolu İstişare Toplantısı, Bolu
•• 25 Kasım / MARKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Kocaeli
•• 25 Kasım / “Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması” Ödül Töreni, Kocaeli
•• 26 Kasım / Bilgi Sistemleri Denetimi Eğitimi, İstanbul
•• 28 Kasım / Dış Ticaret ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Sertifika Töreni, Yalova
•• 28 Kasım / Girişimcilik Semineri, Kocaeli
•• 29 Kasım / Girişimciliğe Yönelik Devlet Destekleri Sunumu, Gebze, Kocaeli
•• 29 Kasım / Dış Ticaret ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Sertifika Töreni, Gebze, Kocaeli
•• 29 Kasım / Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Ödül Töreni, İstanbul
•• 30 Kasım / Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstişare Toplantısı, Kocaeli
•• 30 Kasım / Proje Uygulama / Program Yönetim Birimleri Tecrübe Paylaşım Toplantısı, Kocaeli
•• 1 Aralık / Yalova Kalkınma Kurulu Toplantısı, Yalova
•• 3 Aralık / 2. Küresel Girişimcilik Zirvesi’ne Katılım, İstanbul
•• 6 Aralık / Körfez Geçişi ve Otoyol Etki Analizi Toplantısı, Bursa
•• 6 Aralık / Türk-Arap Sanayi İşbirliği Zirvesi, İstanbul
•• 7 Aralık / ‘Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması’ Proje Yarışması Ödül Töreni, Kocaeli
•• 7 Aralık / Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Ödül Töreni, Düzce
Fotoğraf 157. Körfez Geçişi ve Otoyol Etki Analizi Toplantısı, 6 Aralık 2012, Bursa
181
•• 6 Aralık / KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Toplantısı, Ankara
•• 8 Aralık / İpekyolu Turizm Koridorunda ‘Yeni Fikirler, Turizmde Yeni Fırsatlar’ Çalıştayı, Bolu
•• 8 Aralık / Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Ödül Töreni, Sakarya
•• 8-9 Aralık / Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara
•• 13 Aralık / Afet Yönetimi İstişare Toplantısı, Kocaeli
•• 14 Aralık / Esnaf ve sanatkarlar İstişare Toplantısı, Kocaeli
•• 15 Aralık / “Halka Arz Seferberliği” Toplantıları, Kocaeli
•• 19 Aralık / Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Bilgilendirme Toplantısı, Yalova
•• 19 Aralık / TÜBİTAK MAM Paylaşım Toplantısı, Kocaeli
•• 20 Aralık / Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Bilgilendirme Toplantısı, Bolu
•• 21 Aralık / Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Bilgilendirme Toplantısı, Düzce
•• 21 Aralık / Marmara Belediyeler Birliği İşbirliği Toplantısı, Kocaeli
•• 21 Aralık / Körfez Geçişinin Etkileri ve Otoyol Projesi Görüşmeleri, Yalova-Bursa
•• 22 Aralık / Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Bilgilendirme Toplantısı, Kocaeli
•• 23 Aralık / Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Bilgilendirme Toplantısı, Sakarya
•• 23 Aralık / Düzce İl Sanayi Platformu Toplantısı, Düzce
•• 26 Aralık / Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (TURSEFF) İşbirliği Protokolü İmza Töreni, Kocaeli
•• 27 Aralık / Kocaeli Televizyonu “Yaşama Dair” Programında Bilgilendirme Konuşması, Kocaeli
•• 28 Aralık / Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Potansiyeli Değerlendirme Toplantısı, Kocaeli
•• 28 Aralık / Otomotiv Teknolojileri Platformu (OTEP) Toplantısı, İstanbul
•• 30 Aralık / MARKA Bilgilendirme Toplantısı, Kocaeli
182
183
184
4
KURUMSAL KABİLİYET ve
KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
185
Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artırılması ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilebilmesi için EFQM Mükemmellik
Projesi yürütülmektedir. Bu proje ile bireyden/Ajans çalışanından başlayarak birimlerin ve en geniş anlamda da Ajans’ın
kurumsal anlamda mükemmeliğe doğru evrilmesi ile tespit edilen hataların en verimli süreçlerle gözden geçirilerek iyileştirilmesi planlanmaktadır. Yine bu sistemle gerçekleştirilmesi hedeflenen en önemli amaçlardan birisi de Ajans’ın kurumsal
işleyişinin bireylere bağlı olmasını sistemi mükemmel bir şekilde kurgulayarak önlemek ve yine çözümleri sistemin kendi
içerisinde bulmasını sağlayacak yolu çizmektir.
Kurumsal kabiliyet ve kapasite denildiği anda öncelikle insan kaynağı yapısı ve idari yapılanma ile kurumun mevzuattan
ileri gelen kapasitesi algılanmaktadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na bakıldığında bu üç alanda da kurumsal kapasite
artışı için gerekli çalışmaların sürdürdüğü görülmektedir. İnsan kaynağı kapasitesini artırmak için ihtiyaç duyulan alanlara
yönelik olarak gerekli formasyonara sahip personel alımı için mevzuata uygun bir şekilde işe alım ilanlarına çıkılmakta ve
bu doğrultuda uygun personel istihdam edilmektedir. İdari yapılanma ile ilgili olarak da aşağıda daha detaylıca anlatılmak
üzere EFQM süreci takip edilmekte ve çeşitli yönergeler, iş akış şemaları, süreç planlamaları oluşturularak çalışmalara devam edilmektedir.
Bölgenin yüksek gelişme ve kalkınma kapasitesinin desteklenmesi için Ajans’ın da teknik ve kurumsal kapasitesinin
geliştirilmesi gerekliliğinden hareketle, farklı alanlarda çalışmalar sürdürülmektedir. Bu noktada Ajans kurumsal stratejik
planından söz etmek oldukça yerinde olacaktır. Çünkü stratejik planda belirlenmiş olan stratejik ve amaç ve hedeflerin,
bölgesel kalkınmayı sağlama amacı gütmek ile birlikte bu amacı sağlamak için kurumsal kapasiyeti artırmaya ne kadar
önem verdiğini görmek mümkündür. Bir bütün olarak bakıldığında ise; Ajans’ın kurumsal kapasitesinin bölgenin öncelikleri ve ihtiyaçaları doğrultusunda artırılması hedefinin, 3 temel belge ve süreç ile eşgüdümlü bir şekilde yönetildiği görülmektedir. Bu süreç ve belgeler; T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından da onaylanan Ajans Yıllık Çalışma Programı, Yönetim
Kurulu tarafından uygun bulunan Kurumsal Stratejik Plan ve tüm süreçlerin yönetilmesi için izlenen EFQM Mükemmellik
Yolculuğu’dur.
Bu kapsamda Ajans’ın üstün ve zayıf yönleri belirlenirken konuya 3 farklı noktadan yaklaşan bir değerlendirme tekniği
kullanılmıştır. Bunlardan ilki; Ajans’ın faaliyet göstermekte olduğu bölgenin jeostratejik açıdan sahip olduğu üstünlükleri ve
değerleridir. İkincisi, Ajans’ın kuruluş kanunu olan 5449 Sayılı Kanundan gelen değerleri ve sonuncusu da Ajans’ın faaliyette bulunduğu yaklaşık 2 yıllık süre zarfında bulunduğu faaliyetlerle ortaya çıkan tecrübeleridir.
Özetle; MARKA’nın üstünlük-zayıflık analizi genel olarak 3 ana başlık değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler sonucunda çıkan sonuçlar aşağıda bir araya getirilerek özet şekilde Ajans’ın genel üstünlük-zayıflık analizi olarak sunulmuştur.
4.A. ÜSTÜNLÜKLER
MARKA’nın en büyük avantajı ajansların kurulması yönünde senelerdir oluşan bölge talebidir. Bu yöndeki sivil inisiyatifin varlığı bölgedeki beklentileri en yüksek düzeye çıkarmaktadır.
Ajansın güçlü Yönetim Kurulu ve teknik kapasitesi yüksek personeli; bölgedeki hareket kabiliyeti ve bölge içi hareketliliğin artmasında, kamu kurum, kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir işbirliği ve
eşgüdümün gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır.
Ajansın bölge içindeki faaliyetlerindeki artış ve kalite, Bölgede Ajansın sahiplenilmesini ve önerilerinin kabulünü kolaylaştırmaktadır. Ajansın, Türkiye’nin en yüksek ekonomik potansiyele sahip olması da yatırımcı ilişkilerinde önemli etki
yapmaktadır.
Bu kapsamda MARKA’nın güçlü yönleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•• Genel Sekreterin bölgeyi ve paydaşları iyi tanıyor olması nedeni ile paydaşlarla ajansın ilişkilerinin güçlü olması
•• Nitelikli, tecrübeli ve teknik kapasitesi yüksek insan kaynağına sahip olunması
•• Çalışanların iletişim kabiliyetinin güçlü olması ve bilgi paylaşım düzeyinin yüksek olması
•• Harcama yetkisi ve kolay satın alma yapılmasını sağlayan, esnek bütçe yapısının olması
•• Yönetim Kurulu’nun kamu, yerel yönetim temsilcileri ve özel sektör temsilcilerini kapsayan güçlü bir yapıya sahip
186
olması
•• Ajansımız bünyesinde araç, malzeme ve ekipmanların yeterli olması
•• Çalışma alanlarının geniş olması ve herhangi bir kısıtlama ile karşılaşılmıyor olması
•• Yatırım Destek Ofisleri’ nin etkin olarak faaliyetlerini yürütmesi
•• Çalışanların ücretlerinin nitelikli işgücünü Ajansa çekebilecek düzeyde olması
•• Çalışan profilinin özel ve kamu sektöründen gelen multidisipliner bir yapıya sahip olması
•• Binanın konumu, büyüklüğü, müstakil ve konforunun yüksek düzeyde olması
•• Yatırım Destek Ofisleri’ nin kolay erişilebilir yerlerde konumlanmış olması
•• Yönetim Kurulu ile doğrudan iletişim imkânının olması
•• Yönetim Kurulu’nun düzenli olarak toplanabilmesi
•• Kalkınma Kurulu’nun düzenli olarak toplanabilmesi
•• Kalkınma Kurulu’nun interaktif olarak bölgede çalışmaya başlamış olması
•• Bilgi sistemleri açısından Ajans tarafından rol model çalışmalarının uygulanması
•• Ajans tanıtımının ve görünürlük faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülüyor olması
•• EFQM Mükemmellik Modeli’ni ilk uygulayan Ajans olması
•• Ajans personeli arasındaki iletişimin iyi olması
•• Genel Sekreterin yetkilerinin geniş olması ve yerinde kullanılması sayesinde hızlı kararlar alınabilmesi
•• Bölge paydaşlarının ajans yapısı ve faaliyetlerine ilişkin beklentisinin yüksek olması ve güven duyması
•• Güçlü Kalkınma Kurulu üyelerinin illerine ve ajans faaliyetlerine ilgisi ve destek olması
•• Bölgenin stratejik konumunun sürdürülebilir kalkınmada geleceğe dönük merkezi politikalarda ulusal ve uluslararası kalkınma hamlelerinde cazibe merkezi olması
•• Ajansın diğer kalkınma ajanslarıyla mezo ve makro düzeyde iletişiminin iyi olması ve ortak projeler üretebilmesi
•• Ajans yönetiminin model olma ve marka olma ve farklılık oluşturma kapasitesinin yüksekliği
4.B. ZAYIFLIKLAR
Ajans’ın zayıf yönleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•• Birimler arası iletişimin geliştirilmesi
•• Önceden planlanan işlerin yanı sıra, spontane gelişen işlerin de Ajans çalışma takvimine alınması
•• Kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitimlerin yeterinde planlanamaması
•• Ajans’ın farklı birimlerinde ve/veya birim içinde iş yükünün heterojen dağılması (iş dağılımının bazı çalışanlar üzerinde aşırı şekilde yoğunlaşması)
•• Eğitimlerin birimler arasında dengeli bir şekilde yönlendirilememesi
•• Bütçe gelirlerinin tahsilâtında sıkıntı yaşanması
•• Performans değerlendirme sisteminin uygulanmaması
•• Tanıma ve ödüllendirme sisteminin olmaması
•• Personel ücretlerinin Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor olması
•• Liderler ve çalışanlar arasında iletişim sorunlarının olması
•• Ortak bir kurum kültürünün olgunlaşmaması
•• Kişisel gelişim olanaklarının sınırlı olması
•• Çalışanların deneyim sürelerine göre kıdemlendirme yapılmıyor olması
•• Çalışanlara deneyimli oldukları konular hakkında danışılmaması
•• Sosyal aktivitelerin yetersizliği
187
•• Kalkınma Kurulu üyelerinin bölge tarafından belirlenmemiş olması ve belirleme yetkisinin Kalkınma Bakanlığı’nda
olması
•• Bölge projelerinin ve taleplerinin merkezi idareler tarafından yeterince tanınmıyor olması
4.C. DEĞERLENDİRME
Ajans personel yapılanmasıyla beraber teknik kapasitesi yüksek; güçlü organizasyon yapısı ile bölge kalkınma politikaları ve uygulamaları açısından model bir şekilde yerel ve bölgesel hizmeti üretmeye başlamıştır ve üretmeye devam edecektir. Bölgede oluşturulan güçlü Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu vasıtasıyla MARKA, “Bölge Kalkınma Stratejisinin”;
potansiyeli ortaya çıkaracak ve bölgenin kalkınması yönünde etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayacak, bölgenin sorunlarına makul ve etkili çözümler üretecek ve bölgenin geleceğine yönelik güçlü bir perspektif sunacak şekilde
hazırlanması yönünde aktif ve yoğun olarak çalışacaktır. Bu çalışmaların yürütülmesi sırasında, alt komisyon ve benzeri
mekanizmaları kullanarak, bölgenin tüm toplum kesimlerinin görüş ve önerilerinin azami düzeyde alınması için özel faaliyetler düzenlenecektir.
188
189
190
5
ÖNERİ ve TEDBİRLER
191
•• Özellikle aynı bölgede yer alan Ajanslar başta olmak üzere diğer kalkınma ajansları ile ortak iletişim ve işbirliği hızla
kurulmalı, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile birlikte iş yapabilme kapasitesi en yüksek düzeye çıkarılmalıdır.
•• Ajans’ın idari yapıdaki yeri, kuruluş felsefesi ve temel faaliyet alanlarıyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini
düzenleyici bir yapı kurgulanmalıdır.
•• T.C. Kalkınma Bakanlığı ile Ajans arasında koordinasyon ve iletişimin hızlı ve etkin olabilmesi için özel faaliyetler
yapılmalıdır.
•• Özellikle Bölge Planı’nın da hazırlanma sürecinin başladığı bu dönemde Bölge potansiyelini saptamak için sektörel
analizler ve raporlamalara ağırlık verilmelidir.
•• Ulusal Kalite Hareketi ve EFQM modeli süreci, Ulusal Kalite Ödülü alınıncaya kadar ve alındıktan sonra da titizlikle
takip edilmeli ve bu kapsamda kurumsal kabiliyet ve kapasite artırılarak Bölgeye sunulan hizmet kalitesi artırılmalıdır.
•• Stratejik plan ve çalışma programı birbirine entegre bir şekilde uygulanmalıdır.
192
193

Benzer belgeler