SULTAN AKIN 2011-2014 SP REVİSE EDİLMİŞ

Yorumlar

Transkript

SULTAN AKIN 2011-2014 SP REVİSE EDİLMİŞ
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
T.C.
ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞI
Sultan Akın İlkokulu
STRATEJİK PLAN
2011-2014
Gözden Geçirme (Revizyon): Kasım , 2012
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
2011-2014
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
2011-2014
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
2011-2014
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
2011-2014
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2011-2014
SUNUŞ
Stratejik yönetim, bir kurumun
çevresiyle
olan
ilişkilerinin
düzenlenmesi ve istikametinin belirlenmesi için yapılacak faaliyetlerin
planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, koordinasyonu ve kontrol
edilmesi sürecidir. Bir başka ifade ile
stratejilerin planlanması için gerekli
araştırma, inceleme, değerlendirme ve
seçim
çabalarını;
planlanan
bu
stratejilerin uygulanabilmesi için kurum
içi her türlü tedbirin alınarak yürürlüğe
konulmasını; daha sonra da yapılan
çalışmaların kontrol edilmesiyle ilgili faaliyetleri kapsar. Stratejik yönetim stratejik planlama, planın
uygulanması ve kontrol edilmesi olmak üzere üç evreden oluşur.
Bir kurumda stratejik yönetim uygulandığının en somut göstergesi ve en önemli çıktısı
stratejik plandır. Çünkü stratejik plan, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum
arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı olanaklı kılacak
yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş
bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına,
kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.
Çağdaş yönetim yaklaşımlarından olan ve günümüzde birçok ülkenin de kullandığı stratejik
yönetim yaklaşımı ülkemizde de hayata geçmiştir. Bu amaçla hazırlanan 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu tüm kamu idarelerine stratejik planlama yükümlüğü getirmiştir. Bu
yükümlülüğü yerine getirmek için 2010 yılında başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere
bağlı tüm okul ve kurumlarımız da ilk stratejik planlarını hazırlamışlardır.
Sultan Akın İlkokulu da stratejik planını yukarıda belirttiğimiz stratejik yönetimin üç evresini
de içerecek şekilde hazırlamıştı. Okulumuz, 2010 yılında 2011/2014 yıllarına kapsayacak şekilde
hazırladığı I. Stratejik Planını, Türk Eğitim Sisteminde meydana gelen büyük değişime paralel olarak
2012 yılında güncelleyerek uygulamaya koymuştur.
Güncellenmiş olan stratejik planımız başta okul yöneticimizin nezdinde Sultan Akın
İlkokulumuza uzun vadeli düşünme ve uzun vadeli görme ufku kazandıracaktır. Bunun yanı sıra
stratejik açıdan önemli konu ve faktörlerin neler olduğunu anlamalarını ve onlara odaklanmalarını,
tüm yöneticilerin birer stratejist olarak topyekun okulun geleceğine sahip çıkmalarını sağlayacaktır.
Bunun yanı sıra elde ettikleri, çevrelerini yeniden biçimlendirme fırsat ve gücüyle, akılcı
kararlar vererek çevresel fırsatları iyi kullanıp, çevrede istedikleri değişimleri de yapma imkânına
kavuşacaklardır.
Stratejik Planın hazırlanmasında okul müdürümüze sergilemiş olduğu vizyoner liderlik,
stratejik planlama ekibine de göstermiş oldukları çaba için teşekkür eder, uygulamaya koyulan 20122014 yıllarını kapsayan 2. Stratejik Planımızın Sultan Akın İlkokulumuza hayırlı olmasını dilerim.
Mehmet METİN
Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2011-2014
OKUL MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU
Bilginin en etkili güç olduğu günümüzde bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanarak yeni
bilgilere ulaşan kurumlarımızın çalışmaları ve metotları daha bir önem kazanmıştır.
Çalışmaların hedefe dönük ve planlı olması o çalışmayı başarıya götüren önemli
etkenlerdendir. Bu bağlam da her kurumun çalışmalarında hedef ve hedefi gerçekleştirme
stratejisi çok dikkatle belirlenmelidir. Özellikle geleceği inşa eden eğitim kurumlarımızın
stratejik planları bu bakımdan daha bir önem kazanmaktadır.
Yapılacak bir ekip çalışması ve bu ekibin oluşturacağı bir stratejik plan o kurumun
çevresince algılamasını doğrudan etkileyecek ve değerlendirilmesinde etkili olacaktır.
Günümüzde bireysel başarıların yerini alan ekip çalışmaları özellikle kurumsal başarılarda
daha çok rol oynamaktadır. Kendi gönüllülüğünü verdiği çalışmada yer alacak birey daha çok
katkı sağlayacağı kurumunun başarısına direkt etki edecektir.
Stratejik planların varlığı o kurumun varlığını daha çok belirginleştirecek ve
çalışmalarında başarıya doğrudan etki edecektir. Yapılan stratejik planların yapılmasından
çok uygulama sürecinin önemli olduğu gerçeğinden hareketle kurumumuzun başarısı için
kurulan ekiplerimizin uygulama sürecinde gösterecekleri gayret ve fedakârlıklara şimdiden
teşekkür eder “hata benim başarı bizim ilkesiyle” çalışmalarımızın artarak devamını
diliyorum.
Hasan KAYALI
Sultan Akın İlkokulu Müdürü
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2011-2014
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİNİN SUNUŞU
İçerisinde yaşadığımız bilgi çağında geleceğin bütün belirsizliklerine karşı
hazırlıklı olma, önümüze çıkan problemlere uygun çözümler bulma hızla ilerleyen
teknolojiye uyum sağlamanın temel özelliğidir. Geleceği ön gören stratejik yönetimde
okullarımız girişimci ve başkalarıyla rekabet edebilir olması gerektiğine inanan ve bu
yönetimde merkeziyeticilikten uzaklaşma yaklaşımıyla da uyumlu olan bir durumdur.
(D.Ö.İ stratejik planı )
Kamu hizmetlerinin, sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak,
hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için müşterilerin taleplerinin temel
alan bir anlayışı yönetime hakim kılmak gerekmektedir. Sonuca odaklanan bir
yönetimde hesap verebilirliği, açıklığı, saydamlığı, katılımı, ön görülebilirliği kapsayan
mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. (Ö.Ö.İ stratejik plan )
Stratejik planlama, okulların içinde bulundukları durum, misyon , Temel ilke ve
değerlerde geleceğe dair vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun amaçlar ile bunlara
ulaşmayı sağlayacak hedef ve stratejileri belirler. Ayrıca ölçülebilir kriterler geliştirerek
performanslarını izleme ve değerlendirmeleri sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir
planlama yaklaşımıdır .Yarına sahip olmak için bugün ne yapılması gerektiğine karar
vermektir.
Başarı ile tamamlanan stratejik planlama süreci, kurumun değişen çevreye uyum
sağlamasına yardımcı olur. Stratejik planı uygulayan kurumları sistemli düşünceye
yöneltir. Toplam kalite yönetimi ve yönetimde etkinliği, ortaya koyulan hizmet veya
eğitimde mükemmele ulaşmayı teşvik eder. Çok hızlı değişim ve dönüşümlerin
yaşandığı dünyamızda kurumlarımızın görevlerini ve fonksiyonlarını stratejik
önceliklere göre daha etkin kullanılmasını gerektirmektedir.
Sultan akın İlkokul okulu olarak stratejik planımızı öz verili bir çalışma ile
başarılı bir biçimde tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Okulumuz yasal
yükümlülükler kapsamında ön gördüğümüz değişime uygun olarak çalışmalarımızı
geleceğe dönük ayrıntılı bir şekilde önceliklendirilmiş ve bunların ulusal düzeydeki
olan ve programlar la ilişkilendirerek stratejik plan oluşturulmuştur.5018 Sayılı
kanunun 9. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarının Stratejik Planının
hazırlanması zorunlu kılınmıştır Biz bu planı hazırlarken MEB Stratejik planlamaya
ilişkin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik ve D.P.T. müsteşarlığı tarafından kamu
idareleri için stratejik planlama klavuzu doğrultusunda hazırlamaya çalıştık.
Sultan Akın İlkokul Okulu Stratejik Planı yönetmelikte öngörüldüğü şekilde
2011-2014 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2011-2014
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM…………………………………………………………………………..…9
PLANLAMA SÜRECİ……………………………………………………………………....9
1.1 YASAL ÇERÇEVE……………………………………………………………………...9
1.2
STRAJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI…………………………………………10
İKİNCİ BÖLÜM……………………………………………………………………………10
MEVCUT DURUM ANALİZİ………………………………………………………….....11
2.1 TARİHÇE…………………………………………………………………...……..…11
2.2 MEVZUAT ANALİZİ………………………………………………………….…..….11
2.3 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ÜRÜN VE HİZMETLERİ…………5
2.4 PAYDAŞ ANALİZİ…………………………………………………………………...15
2.5 KURUM İÇİ ANALİZİ……………………………………………………...………...22
2.6 DIŞ ÇEVER ANALİZİ………………………………………………………….......…36
2.7 GZFT ANLİZİ…………………………………………………………………..….….39
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM……………………………………………………………………..……41
GELECEĞE BAKIŞ………………………………………………………………….……..41
3.1 DEĞERLERİMİZ……………………………………………………………….….….41
3.2 İLKELERİMİZ……………………………………………………………..…......…...42
.
3.3 ÖZ GÖREVİMİZ (MİSYON)……………………………………………………....…43
3.4 ÜLKÜMÜZ (VİZYON)……………………………………………………………......43
3.5 TEMALAR……………………………………………………………………….…....44
3.6 STREJİK AMAÇLAR……………………………………………………………..…..44
3.7 TEMA, AMAÇ VE HEDEFLER …………………………………………….........….45
3.8 MALİYETLENDİRME…………………………………………………………..……57
3.9 İZLEME DEĞERLENDİRME……………………………………………….….…….58
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2011-2014
BİRİNCİ BÖLÜM
PLANLAMA SÜRECİ
1.1 YASAL ÇERÇEVE
1. 5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (24/12/2003 tarihli ve 25326
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)
2. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(26/05/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)
3. 19/06/2006 tarihli ve 2643 sayılı yazı (Genelge No:2006/55)
4. 29/09/2008 tarihli ve 4942 sayılı yazı (Genelge No: 2008/68)
5. Bakanlığımız 09.02.2010 tarih ve 2010/14 sayılı genelgeleri
6. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
1.2 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Okul Müdürümüzün desteği ve yönlendirmesi ile okulumuzun stratejik planlama
süreci başlamıştır. Başlangıç aşamasında kurumda çalışanların planlamaya etkin olarak
katılmış olması çok önemlidir. Üst yönetimin desteği çalışanlarımızın planı
sahiplenmesini sağlamıştır.
Okulumuz bünyesinde planın yapılması ve hayata geçirilmesini sağlamak üzere
başta okul müdürümüz olmak üzere, Müdür yardımcılarımızdan oluşan bu kurula
bağlı olarak çalışacak olan Stratejik Planlama Ekibimiz kurularak organizasyon
oluşturulmuştur.
Kurul ve ekibin kurulmasında okul bünyesinde her kesimin katılımının
sağlanmasına dikkat edilmiş, aktörler ve işlevleri saptanmıştır.
Planlama sürecinde ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçlar ortaya konmuş ve bunlara
yönelik olarak da yapılması gereken hazırlıklar belirlenmiştir. İlk olarak planın sağlıklı
olması amacıyla gerekli stratejik planlama eğitimi için İlçe Milli eğitim
Müdürlüğümüzce düzenlenen eğitimlere katılım sağlanarak bu ihtiyaç karşılanmıştır.
Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun tespiti sırasında karşımıza çıkacak
olan veri ihtiyacı içinde gerekli olan hazırlık çalışmaları gözden geçirilmiş, hangi
verilerin hangi bölümce kim tarafından toplanacağı belirlenmiştir. Ortaya çıkacak olan
mali kaynak ihtiyacının da okulumuz tarafından karşılanması sağlanmıştır.
İhtiyaçların tespit edilmesinin ardından 2010/14 sayılı genelgeye uygun olarak
Stratejik Planlama Ekibimizce zaman planı yapılmıştır.
Stratejik Planlama Ekibimiz, Bakanlık ve İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
stratejik planlarını inceleyerek önümüzdeki yıllar için ortaya konmuş hedefler ve
öncelikleri belirlemiştir. Ardından mevzuat analizi yaparak yasal yükümlülüklerimizi
ve bu yükümlülükleri veren yasal düzenlemeleri belirlemiştir. Paydaş analizi yapılarak
iç ve dış paydaşlarımızla ürün ya da hizmetlerimizin yararlanıcıları ve bunların öncelik
durumları araştırılmıştır.
Hazırlık aşamasında belirlenen veriler ilgili bölüm ve kişilerce toplanmıştır. Bu
bilgiler ışığında okulumuzun GZFT analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucu elde edilen
veriler ışığında TOWS matrisi her stratejik amaç için hazırlanarak, stratejiler
belirlenmiştir.
Elde edilen bilgiler ve ortaya çıkan sonuçlar ışığında okulumuzun değerleri tespit
edilmiş, değerler ilkeleştirilmiştir. Bu değerler ve ilkeler doğrultusunda kurum
kültürümüzün şekillenmesi ve gelişmesi beklenmektedir.
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2011-2014
Yine mevzuat analizi ile ilke ve değerlerimiz ışığında okulumuz misyonu ortaya
koyulmuştur. Bu misyondan yola çıkarak kurumumuzun gelecekteki görüntüsü olan
vizyonumuz belirlenmiştir. Bizi bu vizyona götürecek olan amaç ve hedeflerimize
çerçeve oluşturacak temalar ile amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir.Hazırlanan 2010–
2014 yıllarını kapsayan bu stratejik planımızın okulumuza ve ilçemize hayırlı olmasını
dileriz.
BÖLÜM 2
MEVCUT DURUM ANALİZİ
Tarihi Gelişim 2.1.
Okulumuzun arsası 1989 yılında celil kızı sultan akın tarafından bağışlanmıştır.
Okulumuzun arsası 3259 m2’dir.sultan akın tarafından bağışlanan arsa üzerine 10
derslikli olarak 1989 yılında Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi
doğrultusunda Mersin valiliği İlkokul okulları yatırım programına alınmış, 1990 yılında
yatırım programına 5 derslik daha ilave edilerek 3 katlı 16 derslik olarak yapılmış olup
1990-1991 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Binamızda 16 derslik 1 görsel
sanatlar atölyesi 1 fen laboratuarı 1 Müdür odası 1 müdür Yardımcısı odası, 1
öğretmenler odası, 1 adet kütüphane 1 adet Memur odası, 1 adet arşiv, 2 adet Bilişim
Teknolojileri laboratuarı, 1 adet okul aile birliği odası bulunmaktadır. Okulumuzdaki
öğrenci sayısının çok kalabalık olmasından dolayı, okul binamızın yetersiz kalması üzerine
Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda okulların yatırım
programına dahil edilen ek binamız 2002-2003 yılında okulumuza B blok inşaatına
başlanmış olup 2003-2004 eğitim öğretim yılında hizmete açılmıştır. B blokta 20
derslik,1 adet anasınıfı,2 adet teknoloji ve tasarım atölyesi, 1 adet öğretmenler
odasından oluşmaktadır. Okulumuzun öğretmen ve öğrenci tuvaletlerinin yetersiz
olması nedeniyle yıkılan tuvaletlerin yerine daha büyük bir tuvalet ek binamızla birlikte
yapılarak hizmete girmiştir.
2009-2010 Eğitim Öğretim döneminde kantinin yan tarafına çok amaçlı 5x18
boyutlarında 90 metrekarelik bir salon ilave edilmiştir. 2004-2005 Tarihinde Erdemli
belediyesi ile okul idaresi ve okul aile birliğimizin ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma
sonucunda okulumuzun güneyindeki ihata duvarı ile Şirin Sıla sitesi arasındaki Erdemli
Belediyesine ait atıl durumdaki arsanın 380 metrekare lik bölümü okulumuzun bahçesine
dahil edilmiştir.
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2011-2014
2.2.MEVZUAT ANALİZİ
2.2.1.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Eğitim öğretim hizmetleri sunmak.(bilgi aktarımı, bilgiye ulaşım)
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak,
Öğrenci performansını ölçme ve belgelendirmek,
Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere
katılımı sağlamak, yönlendirmek, yönetmek,
Proje hazırlamak ve hazırlanan projeleri uygulamak,
Bilgi üretmek, kullanıma sunmak, depolamak,
Öğrenci staj uygulamalarına imkan sağlamak,
Bilimsel araştırmalar yapmak,
Araştırma, planlama çalışmaları yapmak,
Kalite yönetimi çalışmalarında bulunmak,
Belge düzenlemek,
Gizli bilgiler hariç istenen bilgileri vermek,
Kitaplık ve okuma salonları kurmak,
Şikayet ve istekleri dinlemek, değerlendirmek ve gereğini yapmak.
Program geliştirme çalışmaları yapmak
Belirli gün ve haftalar ile milli bayramları kutlamak,
Teknolojik gelişmeleri takip etmek, okula kazandırmak, faaliyetlerde etkin kullanmak,
Bina, donanım ve malzemelerin bakım, onarım, temizliğini sağlamak,
Okulda güvenliği sağlamak,
Kurumsal ve bireysel performans değerlendirmesi yapmak,
Özlük iş ve işlemlerini yürütmek.
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2011-2014
2.2.2.OKUL ÇALIŞANLARI VE GÖREVLERİ
S.NO UNVAN
GÖREVLERİ
1
OKUL MÜDÜRÜ Okul müdürü;
1. Ders okutmak
2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere
uygun olarak görevlerini yürütmeye,
3. Okulu düzene koyar
4. Denetler.
5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden,
değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.
6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de
yapar.
2
MÜDÜR
Müdür yardımcıları
YARDIMCISI
1. Ders okutur
2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel,
tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk,
güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen,
halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından
verilen görevleri yapar
3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de
yapar.
3
ÖĞRETMENLER1. İlkokullarda dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından
okutulur.
2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini,
programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla
ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitimöğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu
konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri
yerine getirmekle yükümlüdürler.
3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar.
4. İlkokul ların 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve
yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din
kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri
branş öğretmenlerince okutulur.
5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders
saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar.
6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü,
normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde
bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet
çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda
gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde
nöbet tutmaları sağlanır.
7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi,
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
4
2011-2014
genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları
Bakanlığın web sayfasından takip eder.
8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar
ve uygularlar.
9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve
işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi
kullanılmasını sağlarlar.
YÖNETİM İŞLERİ VE1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen
BÜRO MEMURU
yazı ve büro işlerini yaparlar.
2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar,
yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere
cevap hazırlarlar.
3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların
saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar.
4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve
bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler.
5. Arşiv işlerini düzenlerler.
6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak
plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak
ve toplamak,
2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,
3. Hizmet yerlerini temizlemek,
4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak,
5. Nöbet tutmak,
6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile
eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.
7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi
öğretmene karşı sorumludurlar.
5
YARDIMCI
HİZMETLER
PERSONELİ
6
KALORİFERCİ 8. Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri
yapar.
9. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince
verilecek işleri yapar.
10. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi
öğretmene karşı sorumludur.
11. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar
GECE BEKÇİSİ
Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan hizmetli,
Nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlamak.
7
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2.3.SUNULAN HİZMETLER VE ÜRÜNLER
Sınıf geçme
Rehberlik
Eğitim – Öğretim
Mezunlar (Öğrenci)
AB projeleri
Hibe Projeleri
Diploma
Akademik Eğitim
Sınav işleri
Personel işleri
Resmi belgeler(Öğrenci belg.)
Okul ve sınıf kütüphanesi ile ilgili çalışmalar
Sosyal etkinlikler
Sanat etkinlikleri
Kültürel etkinlikler
Sportif etkinlikler
Kutlama programları
Fiziki mekân
Sosyal konulu proje çalışmaları
Okul ve çevre ilişkileri
Kurslar
Burs
Eğitim araçları (ders kitabı vs.)
Bilişim teknolojileri
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
2011-2014
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2011-2014
2.4. PAYDAŞ TABLOSU
Milli Eğitim Müdürlüğü
Velilerimiz
Muhtarlık
Öğrenciler
Ortaöğretim Kurumları
Belediye Başkanlığı
Yöneticiler
İlkokullar
Kırtasiyeler
Öğretmenler
Hayırseverler
Dershaneler
Öğrenciler
Basın
Sağlık Kuruluşları
Destek personeli
Eğitim Sendikaları
Eczaneler
Kantin işletmesi
Sosyal Yardımlaşma
Ve Dayanışma Vakıf Md.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü
Bankalar
Servis şoförleri
Emniyet Müdürlüğü
Halk Kütüphanesi
Okul Aile Birliği
Kültür Turizm İl Müdürlüğü
Tedaş
Telekom
Teknik Servisler
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2011-2014
2.4.1 PAYDAŞ LİSTESİ VE SINIFLANDIRMASI
DIŞ
PAYDAŞ
X
YARARLA
NICI
X
Kaymakamlık
X
X
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
X
X
İlçe Özel İdare Müdürlüğü
X
Belediyeler (İlçe,Belde)
X
Hayırseverler
X
Üniversite
X
X
Basın ( Gazete- Radyo)
X
X
Sendikalar
X
Sosyal Yard. Ve Dayanışma Vakıf Müd.
X
Ulusal Ajans
X
Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü
X
X
Emniyet Müdürlüğü
X
X
Jandarma Komutanlığı
X
X
Mal Müdürlüğü
X
Siyasi Partiler
X
Dernekler Masası
X
Teknik Servisler
X
Telekom
X
TEDAŞ
X
Halk Kütüphanesi
Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları
(Sağlık evi,Sağlık ocağı, Disp. Hastaneler)
Bankalar
X
X
X
X
Dernekler
X
Eczaneler
X
Ticaret ve Sanayi Odası
X
İlçe Tarım Müdürlüğü
X
Kamu Meslek Edindirme Kursları
X
Kırtasiyeler ve Yayınevleri
X
X
Kulüpler
X
X
Nüfus ve Vatandaşlık İdaresi
X
Sivil Toplum Kuruluşları
X
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü
X
Sosyal Hizmetler
X
Müteahhitler
X
PAYDAŞ ADI
Milli Eğitim Bakanlığı
İÇ PAYDAŞ
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
X
X
X
X
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2011-2014
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
X
X
Orman İşletme Şefliği
X
İlçe İdare Kurulu
X
Sanayi Kuruluşları
X
PTT
X
Akaryakıt İstasyonları
X
Vakıflar
X
Müftülük
X
Muhtarlıklar
X
Matbaalar
X
Vergi Dairesi
X
Çukurova Kalkınma Ajansı
X
Spor Federasyonları
X
Türkiye İş Kurumu
X
Köylere Hizmet Götürme Birliği
X
Türk Hava Kurumu
X
Turizm Acenteleri
X
X
Sanayi Sitesi
X
X
Sosyal Güvenlik Kurum. ( SSK; Em. San.)
X
Milli Emlak
X
Kooperatifler
X
Kızılay
X
Kargo İşletmeleri
X
Kamu İhale Kurumu
X
İş ve İşçi Bulma Kurumu
X
İlçe Seçim Kurulu
X
DMO
X
Baro Başkanlığı
X
Askerlik Şubesi
X
X
X
Yönetici ,memur ve hizmetliler
X
X
Okul yöneticileri
X
X
X
Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları
Öğretmenlerimiz
X
X
Okullar
X
Halk Eğitim Merkezi
X
Mesleki Eğitim Merkezi
X
Öğrenciler
X
X
X
Özel Öğretim Kurumları
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2011-2014
Okul Aile Birlikleri (Veliler)
X
X
Rehberlik Araştırma Merkezi
X
X
Öğretmenevi
X
X
Öğrenci Yurtları
X
X
Okul Servisleri
X
X
Kantin İşletmeleri
X
X
Destek Hizmetleri Personeli
X
X
2.4.2 PAYDAŞLARA GÖRE OKULUMUZUN ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN ÖNEM
DERECESİ
ÜRÜN VE HİZMETLER
Eğitim Öğretim Hizmetleri
Hizmet İçi Eğitim
Kültürel etkinlikler
Rehberlik hizmetleri
Sosyal etkinlikler
Web sayfası
Sanat etkinlikleri
Sportif etkinlikler
Bilişim teknolojileri
Veliye yönelik programlar
Okul Kurslar
Bina - Ayniyat/Donatım
Danışmanlık Hizmetleri
Ab projeleri
Bakım Onarım Hizmetleri
Bilgilendirme – Bilinçlendirme
ÖNEML
İ
GÖRÜŞ
SAYISI
10
5
8
10
5
4
4
6
7
8
9
7
8
2
8
8
ÜRÜN VE HİZMETLER
Hibe projeleri
Araştırma Geliştirme
Koruyucu sağlık hizmetleri
Yetiştirme Kursları
Taşımalı Eğitim
Kutlama ve Anma Programları
Akademik başarı
Resmi belgeler
Sertifika
Sınavlar
Sergiler
Kantin işletmeleri
Burs
Staj
Gazete- dergi vb. dökümanlar
Mezunlar
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
ÖNEML
İ
GÖRÜŞ
SAYISI
1
3
6
5
0
5
10
1
0
9
3
7
2
0
2
1
ERDEMLİ SULTAN AKIN İLKOKULU STRATEJİK PLANI
2011-2014
İŞLETMELER
X
0
0
X
0
0
0
0
0
0
ÖZEL EĞİTİM
KURUMLARI
0
X
0
0
X
RAM
0
0
0
0
0
0
SERVİSLER
ANAOKULLARI
X
0
X
X
MEDYA
(KISMEN)
0
0
0
0
X
X
ÖĞRENCİLER
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
X
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
X
KANTİN
X
X
0
X
0
0
0
0
0
0
DERSHANELER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
X
ESNAF VE
SANATKARLAR
X
X
X
X
X
0
X
0
X
0
X
X
OKUL AİLE
BİRLİĞİ
X
0
YURTLAR
İŞKUR
X
X
SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI
TİCARET VE
SANAYİ ODASI
X
ATELYÖLER
X
DÖNER SERMAYE
X
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
X
KURSLAR
X
WEB SAYFASI
X
KANTİN İŞLETMELERİ
VELİYE YÖNELİK PROGRAMLAR
STAJ
KUTLAMA PROGRAMLARI
X
VELİ BİLGİLENDİRME
X
SERTİFİKA
X
SPORTİF ETKİNLİKLER
X
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
RESMİ BELGELER
X
SANAT ETKİNLİKLERİ
NİTELİKLİ İNSAN
X
KURUMU
VELİLER
SOSYAL ETKİNLİKLER
DİPLOMA
X
HİBE PROJELERİ
X
AB PROJELERİ
REHBERLİK
ÜST ÖĞRETİM
MEZUN ÖĞRENCİ
2.4.3. ÜRÜNHİZMET/
MÜŞTERİ
MATRİSİ
0
X
X
0
0
X
X
x: TAM
0: KISMEN
Erdemli Sultan Akın İlkokulu (Her Hakkı Saklıdır)
0
0
X
X
X
20
2.4.4 PAYDAŞ BEKLENTİLERİ
Bakım onarım hizmetleri
10
Ödüllendirme
2
Paydaş beklentisi
Okullun temizlik sorunun çözümü
(hizmetli)
Sıvı sabun kullanımı
Hizmet içi eğitim
5
Kapalı çöp bidonları kullanımı
3
Sosyal etkinlikler
7
Günlük sınıf temizliği ve havalandırılması
2
Bilişim teknolojileri
5
Öğrenci sayısının sağlıklı belirlenmesi
2
Bina - ayniyat/donatım
8
3
Yetiştirme kursları
3
Veliye yönelik programlar
2
Aşı ve kişisel hijyen bilinci
Kantin işletmelerinin portör muayene
işlemleri
Hijyen tedbirlerinin alınması
4
Çağdaş bir yönetim yaklaşımı
5
Destek
1
Öğretmenler dönük sosyal etkinlik
4
Çevreye duyarlılık
8
Eğitim öğretim hizmetleri
10
Web de öğretmenlere de yer verilmesi
1
Rehberlik hizmetleri
8
Kararların ortak alındığı bir okul
4
Sanat etkinlikleri
3
Mezunlar
1
Kültürel etkinlikler
4
Sergiler
1
Ab projeleri
2
Burs
1
Hibe projeleri
1
1
Akademik başarı
10
3
Web sayfası
3
Kutlama ve anma programları
Memnuniyet esaslarının göz önüne
alınması
Gezi ve gözlem etkinlikleri
Danışmanlık hizmetleri
4
Sportif etkinlikler
4
Sınavlar
3
Resmi belgeler
1
Yeteli teknolojik donanım
5
Takdir etme
3
Bilgilendirme - bilinçlendirme
2
1
Kantin işletmeleri
4
Turizm
3
Resmi yazışmalar
Toplantılarda zaman ve ulaşıma dikkat
edilmesi
Okul faaliyetlerine katılım
Koruyucu sağlık hizmetleri
3
Güvenlik görevlisi
1
Gazete- dergi vb. Dokümanlar
4
Öğrenci ve veliye paneller
2
Fiziki mekânın yenilenmesi
5
Çalışanların haklarının korunması
1
Kurumlar arası koordinasyon
2
Paydaş beklentisi
Sıklık
Sıklık
8
5
2
2
1
2
20
21
2.4.5 OLASI PAYDAŞ KATKILARI
S. NO
PAYDAŞ ADI
1
ERDEMLİ İLÇE
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
2
ETSO
3
TARIM İLÇE
MÜDÜRLÜĞÜ
4
5
6
7
8
ESNAF VE
SANATKÂRLAR
ODASI
SAĞLIK GRUP
BAŞKANLIĞI
SYD VAKFI
ERDEMLİ
BELEDİYESİ
İÇ PAYDAŞLAR
PAYDAŞ KATKISI
Her türlü proje ve ekip çalışması alanında teknik destek,
Eğitim Öğretim Hizmetleri, Rehberlik hizmetleri, Ab
projeleri, Hibe projeleri, Akademik başarı, Sosyal,
Sanatsal, Kültürel etkinlikler, Kutlama ve Anma
Programları, Sertifika, Kantin işletmeleri, Hizmet İçi
Eğitim, Bilişim teknolojileri, Bina - Ayniyat/Donatım,
Burs / Yurt Hizmetleri, Mesleki Kurslar Sınavlar, Bakım
Onarım Hizmetleri, Taşımalı Eğitim
Her türlü çalışmaya destek vermek.
Halk eğitim kursları, yeterli ve dengeli beslenme, okulda
hijyen, dünya süt günü ve dünya gıda günü ile ilgili
çalışmalarda işbirliği ve ortak hareket etmek
Bütün çalışmalara destek sağlamak
Koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili öğrencilerin
eğitilmesi, yaygın eğitim desteği
Öğrencilerin yardımlardan faydalandırılmaları
Gerçekleşecek etkinliklere destek olmak, birlikte hareket
etmek.
Bilgi alış verişi 4, işlemleri zamanında yapmak 6,
faaliyetler katılım 2, okul binasının fiziki mekânlarından
yararlandırma 1, okul öncesi eğitimle ilgili etkinlikler 1,
rehberlik ve özel eğitimle ilgili etkinlikler 1, duyurular
yapılması 1
2.4.6 PAYDAŞLARIMIZIN OKULUMUZUN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENME ARAÇLARI
S. NO
1
2
3
4
5
6
7
BİLGİLENDİRME ARAÇLARIMIZ
Yazışmalar
Web sayfası
Bire Bir Görüşme
Toplantılar
Etkinlik ve projeler yoluyla
Medya aracılığıyla
Yayınlar (dergi, bülten, broşür vb.)
% …….
2
15
20
30
5
20
8
21
22
2.5 KURUM İÇİ ANALİZ
2.5.1.OKULA ULAŞIM:
Okulumuz Erdemli’nin merkezinde olup ulaşım oldukça kolaydır. Silifke-Mersin karayoluna 50
metre uzaklıktadır. Beldelerden ya da ilçe içerisinden dolmuşla ya da farklı araçlarla okulumuza gelen
insanlar Türk Telokom ile ışıklar arasında indikleri taktirde okulumuzu görmeleri mümkündür. İlçe
merkezinden ve kenar mahallelerden yani ilçemizin en uzak yerinden dahi arabayla 2-3 dakika,
yürüyerek 15 dakikada gelmek mümkündür.
2.5.2 FİZİKİ MEKANLAR:
Okulumuzun fiziki ortamı bazı eksikliklerine rağmen diğer okullara göre oldukça iyidir.
Okulumuzun iki adet bts mevcuttur, bu sınıflarda toplan 30 adet öğrencilerin kullanacağı bilgisayar
mevcuttur. Bts sınıflarımız klimalı, projeksiyon ve internet mevcuttur.
Okulumuzda bir adet fen laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuarımızda yeteri miktarda deney
malzemeleri bulunmakla birlikte projeksiyon, tepegöz, bilgisayar, internet gibi yeteri kadar teknolojik
donanımı mevcuttur. 4. ve 5. sınıflarda belli ölçülerde fen laboratuarından yararlanılmaktadır.
Okulumuzda 2 adet Teknoloji Tasarım atölyesi bulunmaktadır. Atölyemizde klima, bilgisayar,
internet malzeme dolapları bulunmaktadır.
Okulumuzun wc leri ana binalarımızın dışında yani bahçesinde yer almaktadır. Koridorlarımız
öğrencilerimizin giriş-çıkışları için yeterli büyüklüğe sahiptir. Merdivenlerimiz A blokta oldukça geniş
olması öğrencilerin iniş ve çıkışlarında kolaylık sağlamaktadır. B bloktaki merdiven ise biraz dar olması
öğrencilerin iniş-çıkışlarını az da olsa sıkıntı çıkarmaktadır.
Sınıflarımız A blokta oldukça geniş, sınıf ortalaması 30 kişi civarında olması eğitim ve öğretimin
kalitesini artırmaktadır. Sınıflarımızın teknoloji donanımı yetersiz olup bu konuda iyileştirme çalışmaları
yapılmaktadır. B blokta ise sınıflarımız 45 kişi civarındadır. Yalnız 1. sınıflar okul mücavir alan
sınırlamasından dolayı 30 kişi civarındadır.
Okulumuzda bir müdür odası , 1 müdür yardımcısı odası bulunmaktadır. Yeterli büyüklüklere
sahip olup yeterli aydınlatma ve donanıma sahiptir.
Öğretmen odalarımız A ve B bloklarda 1’er tanedir. Yeterli büyüklüğe sahip olup klimalarla
ısıtılmaktadır. Koltuk takımları, masa, sandalye, öğretmen dolapları, sehpa, bilgisayar, internet ve
gerekli donanım mevcuttur.
Okulda bulunan kütüphanemizi çok amaçlı salon olarak kullanıyoruz. 80 kişilik öğrenci kapasitesine
sahiptir. Sandalye, kitap, okuma masaları, bilgisayar, internet mevcuttur. Aydınlatma yeterlidir.
Teknolojik donanımın tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Büyüklük olarak;70 metre
karedir.
Okulumuzda spor salonu bulunmamaktadır. Okul kantininin yanına yapılan salon ileride havalar yağışlı
olduğu zamanlarda spor salonu olarak kullanılacaktır.
22
23
Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı:
Fiziki Mekan
Öğretmen Çalışma Odası
Ekipman Odası
Kütüphane
Rehberlik Servisi
Resim Odası
Müzik Odası
Çok Amaçlı Salon
Teknolji ve tasarım atölyesi
İş ve Teknik Atölyesi
Bilgisayar laboratuarı
Yemekhanear
Spor Salonu
Otopark
Spor Alanları
Kantin
Fen Bilgisi Laboratuvarı
Atelyeler
Bölümlere Ait Depo
Bölüm Laboratuvarları
Bölüm Yönetici Odaları
Bölüm Öğrt. Odası
Teknisyen Odası
Bölüm Dersliği
Arşiv
…………
Var
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
-----VAR
var
-----var
-----------------var
var
var
var
var
-----var
var
-----var
var
Yok
--------------------------YOK
-----------------------yok
yok
yok
------------------------yok
----------yok
----------
Adedi
1
1
1
2
1
------1
3
-------1
----------------1
1
1
3
2
1
2
1
-----41
1
İhtiyaç
------YOK
YOK
VAR
YOK
VAR
YOK
Yok
----2
-----1
Yok
1
Yok
Yok
Yok
Yok
Var
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Açıklama
YERLEŞİM ALANI VE DERSLİKLER
YERLEŞİM
Toplam Alan (m2)
Bina Alanı (m2)
Bahçe alanı (m2)
3639 m2
1621 m2
2018 m2
OKUL GENEL BİNA DURUMU
Toplam
bina
sayısı
2
Ek derslik
yapımına
uygun
arsa
Bina
Yaş
ortalaması
1998
deprem
yönetm.
önce yapılmış
bina sayısı
Bakım
onarım
gereksinim
duyan
bina sayısı
Toplam
derslik
sayısı
Spor
salonu
Çok
amaçlı
salon
Uygun
değil
Uygun
Derslik
sayısı
1.BL.20YIL
2.BL 7 YIL
1
1
41
__
1
Uygun
değil
__
23
24
5.3..KANTİN, YEMEKHANE:
Okul kantinimiz her yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açık artırma usulü ile ihaleye
çıkarılarak işletmecilere verilmektedir. Okul kantinimiz yeterli büyüklüğe sahip olmakla birlikte
öğrencilerin kırtasiye, içecek ve yemek ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek malzeme
bulundurmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimizin ihtiyaçları için dışarı çıkma ihtiyacı bulunmamaktadır.
Okul kantinin kirasından yıllık 26265 TL okula bir getirisi olmaktadır. Böylece kantin
okulumuza maddi getirisinin yanında öğrencilerimizin okul dışına çıkması engellenmiş olmaktadır.
Böylece kantindeki yiyeceklerimizin kontrolü, kullanım tarihi kontrol altında tutularak sağlıksız
yiyeceklerin öğrencilere satılması engellenmiş olmaktadır.
2.5.4.ISINMA DURUMU:
Okulumuzun tüm birimleri, idare odaları, öğretmen odaları,
laboratuarlar, işlikler, sınıflar klimalarla (12000 büt, 18000 bütlük) ısıtılmaktadır. Klimalar elektrikle
çalıştığı için yakıt problemi çekilmemektedir. Isıtma ve soğutma yeterli miktarlarda yapılmaktadır.
Klimaların bakımı yılda 1 ya da 2 defa BEKO servisi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.
Klimaların hava filtreleri okulumuzun temizliğini yapan görevliler tarafından, haftada bir kez
temizlenmektedir.
2.5.5.SİVİL SAVUNMA ÇALIŞMALARI:
zamanlarda bilinçlendirme
Okulumuzda öğrencilerimize yönelik sivil savunma amaçlı farklı
çalışmaları yapılmaktadır. Sivil savunma haftasında yangın deprem ve doğal afetler karşısında
öğrenciler sınıfta iken neler yapması gerektiğini uygulamalı tatbikat olarak yapılmaktadır. Ani bir
deprem anında sınıflarda örencilere ne yapması gerektiği, depremden sonra sınıfların ve okulun nasıl
boşaltılacağı anlatılmakta ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Okulumuzun sivil savunma amaçlı
yangın alarm zili çalışmaktadır.
Okulumuzda elektrik panosunun yetersiz gelmesi ve deprem yönetmeliğine uymaması nedeniyle
Doğan Elektrikle değiştirilmiştir. Okulumuzda A blokta katlarda 1’er tane bilişim laboratuarında bir tane
olmak üzere toplam 4 adet yangın tüpü bulunmaktadır. B blokta her katta birer adet yangın tüpü ve
yangın hortumu bulunmaktadır.
2.5.6-SPOR KLÜBÜ ÇALIŞMALARI:
Okulumuz erkeklerde Yıldız Erkekler Futbol Takımı oluşturulmuştur. Antrenör sayısı: 1 taneLisanslı
öğrenci sayısı: 20 tane
Son bir ya da iki yıl içerisinde okulumuz ilçe, il ve bölge genelinde
dereceler kazanmıştır.Hentbolda ilçe birinciliği- il birinciliği ve bölge üçüncülüğü kazanılmıştırFutbolda
ilçede final oynayarak ikincilik kazanmıştır.
Okulumuzdan mezun olup spora devam eden 6
öğrencimiz bulunmaktadır. Bunlar Gençle rbirliği amatör takımında oynamaktadır.
İ İ BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE İZCİLİK HİZMETLERİ
GÖSTERGELER
2007
2008
2009
Etkinlik düzenlenen branş
4
4
4
sayısı
Yapılan toplam etkinlik
178
151
123
Yapılan etkinliklere
82
101
121
Lisanslı sporcu sayısı
354
302
261
Egzersiz faaliyeti yapan
75
77
54
Egzersiz faaliyetlerine
250,89
245,7
293,46
Lisanslı öğrenci sayısı
280
286
324
İl/ilçe dışında yapılan 1.
4
3
1
İl/ilçe dışında yapılan 2.
2
1
1
lik
derece
sayısı
İl/ilçe dışında yapılan 3.
4
4
1
lik derece sayısı
2010
4
156
167
254
55
292,76
364
3
2
3
24
25
Spor Tesisleri
Tesisin adı
Basketbol Alanı
Futbol Sahası
Kapalı Spor Salonu
Voleybol Sahası
Kapasitesi (Kişi Sayısı)
200
yok
yok
150
Alanı
400
yok
yok
162
2.5.7-ÖĞRENCİ DEVAM DURUMU:
1. öğrencilerin devamsızlık ortalaması: ….
2. Önceki yıldan devamsızlıktan kalan öğrenci sayısı: 0
3. 2009-2010 sürekli devamsızlık yapan öğrenci sayısı: 2
4. Önceden devamsız olup ta devamı sağlanan öğrenci sayısı: 1 dir, o da nakli alınarak başka bir okula
gitti.
DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI
Öğretim Yılı
Toplam Öğrenci Sayısı
Devamsızlıktan Dolayı Sınıf
Tekrarı Yapan Öğrenci
Sayısı
2006-2007
1450
Yok
2007-2008
1440
Yok
2008-2009
1430
Yok
2009-2010
1450
Yok
Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci
Sayısı
Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları
2008
38
2009
38
2010
35
2008
27
2009
27
2010
24
25
26
2.5.8-SOSYAL KLÜPLERİN ÇALIŞMALARI:
Okulumuzda kurulan ve faaliyet gösteren sosyal klüpler şunlardır:
1- Kültür ve Edebiyat kulübü
ii.Görsel Sanatlar kulübü
iii.Müzik kulübü
iv.Kütüphanecilik kulübü
v.Trafik Güvenliği ve İlk Yardım kulübü
vi.Sosyal Dayanışma, Yardımlaşma ve Yeşilay kulübü
vii.Spor kulübü
viii.Sivil Savunma ve Kızılay kulübü
ix.Bilim, Fen ve Teknoloji kulübü
x.Satranç kulübü
xi.Demokrasi, İnsan Hakları ve Çocuk hakları kulübü
xii.Yayın ve İletişim kulübü
xiii.İzcilik kulübü
xiv.Bilişim ve İnternet kulübü
xv.Gezi ve İnceleme kulübü
Kulüplerimizin okul içinde ve dışında program gereği yaptıkları çalışmalar haricinde hiçbir proje yoktur.
2.5.9-PERSONELİN SEVK DURUMU,
Okulumuzun personelinden
Haftalık sevk sayısı: 10 ile 25 arasında değişmektedir.
Alınan rapor sayısı: Ayda 1 ile 2 arasında değişmektedir.
Sevk Alma Sıklığı: 1 ya da 2
Zorunlu izinler hariç alınan izin süreleri: 0
Personelin sevk alma durumu: Personelimiz acil bir durum olmadıkça öğrencilerin okulda olduğu zaman
sevk almamaktadır.
Sevkler genellikle 14:30 ‘ dan sonra alınmaktadır.
2.5.10-REHBERLİK HİZMETLERİ,
Okulumuzun rehberlik servisinden yararlanan öğrenci sayısı: 350 kişidir. Okulumuzun diğer
rehberlik faaliyetleri:
1. Mesleki yönlendirme
2. Psikolojik Danışmanlık
3. Eğitsel Danışmanlık
4. Veli görüşleri
5. Anne-baba eğitimi
6. Rehberlik panosu
7. Oryantasyon hizmeti
8. Öğrencilere yönelik seminer faaliyetleri
9. Rehberlik amaçlı ev gezileri
26
27
2.5.11-PROBLEMLİ
ÖĞRENCİLER VE PROBLEMLERİ,
Okulumuzda sürekli problemli davranış sergileyen ve kötü alışkanlığı olan öğrenciler
bulunmamaktadır. 7. ve 8. sınıflardaki öğrencilerimiz gelişim döneminde oldukları için ye yer çıkan
küçük problemlerine de sınıf rehber öğretmen veya okul rehber öğretmen yardımıyla çözülmektedir.
2.5 12-ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN KOLAYLAŞTIRICI ÇALIŞMALAR,
Okulumuzda bulunan özürlü öğrenci sayısı 5’tir. 4 tanesi bunları Rehberlik Araştırma Merkezi
ve özel eğitim kurumlarından yardım ve destek almaktadır. Okulumuz bu durumdaki öğrencilere maddi
destek de sağlamaktadır Bunların yanında ayağı sakat olup akülü araba ile okula gidip gelen kız
öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencinin de arabasının aküsü okulumuz tarafından değiştirilmiştir
2.5.13-HALK KÜTÜPHANESİNE ULAŞABİLME DURUMU,
Halk kütüphanesi ilçemizin merkezinde olup okulumuzun öğrencilerinin rahatlıkla ulaşabilecekleri
konumdadır. Ayrıca okulumuzun kütüphanesi Erdemli’de halk kütüphanesi ve Erdemli Lisesinin okul
kütüphanesinden sonra 3. büyük kütüphanesidir. Okul kütüphanesinde günlük 100 kişi yararlanmaktadır.
Hedefimiz bu sayıyı günlük 250 kişiye çıkarmaktır.
2.5.14-BİLGİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ,
Okulumuzda tüm birimlerimizde (idare odaları, kütüphane, öğretmenler odası, işlikler,
sınıflarımız, BTS sınıfları, ana sınıflarından) internet aktif olarak kullanılmaktadır.
Okulumuzda
telefon; müdür odası, müdür yardımcı odası, memur odası, kütüphane ve rehberlik servisinde telefon
bulunmakta olup, iletişim bunlarla sağlanmaktadır. Öğrencilerin telefon etme durumunda okul
idaresinde izinli olarak kullanılmaktadır.
Okulumuzun bir adet faks cihazı bulunmaktadır. İhtiyaç
durumunda öğretmenlerin, öğrencilerin ve okulun faks ihtiyacı buradan sağlanmaktadır.
Okulumuzun 2 adet bilişim teknolojileri sınıfı bulunmaktadır. Her bir sınıfta 15+1 bilgisayar
bulunmaktadır. Bilişim sınıflarında internet bağlı olup 4’ler, 5’ler, 6. ve 7. sınıflar, bilişim sınıflarından
yararlanmaktadır. Bunların yanında İlçe Milli Eğitim müdürlüğü merkezli bilgisayar hizmet içi eğitim
kursları verilmektedir. Velilerimiz ve çarşı esnafı da talep durumunda bilişim sınıflarından
yararlanmalarına izin verilmektedir. Okulumuzun kendisine ait bir web sitesi oluşturulmuştur. Sitemizde
okul
Mevcut Kapasite
Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans
Veliler
e
Yöneli
Öğren
cilere
Yöneli
k
Rehberlik Hizmetleri İle İlgili
Düzenlenen Eğitim/Paylaşım
Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı
Veli
Sayısı
1300
Öğret
menler
e
Yöneli
k
Öğren
ci
Sayısı
………
Öğret
men
Sayısı
2
F34rrrr
Görüşme
Odası Sayısı
Görev Yapan
Psikolojik
Danışman
Sayısı
33333aa
333
İhtiyaç
Duyulan
Psikolojik
Danışman
Psikolojik
Danışman
Norm Sayısı
3
Danışmanlık Hizmeti Alan
4
resimlerimiz, sosyal faaliyetler, okulumuzun öğretmenleri, okul idaresi, okul aile birliği, okul gazetemiz,
okulumuzun tarihçesi ve bunlara benzer birçok konu web sayfamızda bulunmaktadır.
2.5.15-TEKNOLOJİK ARAÇLAR,
Okulumuz teknolojik donanım olarak ilçemizde bulunan diğer okullara nazaran daha iyidir. Gelişen
teknolojiye paralel olarak okulumuz bilgisayar donanımını yenileyememektedir. Birinci kademenin
tamamında, BTS sınıfı,fen laboratuarı ana sınıflarında projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. İkinci
kademe sınıflarımızın bazılarında ise tepegöz bulunmaktadır. Anasınıflarında ve 1. kademenin bazı
sınıflarında televizyon bulunmaktadır. Okulumuzdaki bütün teknolojik donanım öğrencilerimiz,
öğretmenlerimiz istekli olmaları durumunda velilerimiz ve çevremizde bulunan esnaflarda
yararlanmaktadır.
27
28
OKUL/KURUMUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI:
Araç-Gereçler
2008
2009
2010
İhtiyaç
Tarayıcı
1
1
1
yok
Tepegöz
yok
yok
yok
yok
Televizyon
3
3
3
Yok
İnternet bağlantısı
2
2
2
2
Fen Laboratuvarı
1
1
1
1
Bilgisayar Lab.
1
1
1
Yok
Fax
1
1
1
Yok
Video
yok
yok
yok
Yok
DVD Player
1
1
1
Yok
Fotograf makinası
1
1
1
Yok
Kamera
1
1
1
Yok
Okul/kurumun
İnternet sitesi
var
var
var
Var
Personel/e-mail adresi
oranı
100
100
100
100
Bilgisayar
Yazıcı
Projeksiyon
Diğer araç-gereçler
…………
2.5.16-DİĞER ARAÇ GEREÇLER,
Okulumuzda derslerle ilgili araç ve gereçler yeterli miktarda bulunmaktadır. Fen laboratuarındaki
deney gereçleri 4, 5, 6, 7, 8’ler yaptıkları deneylerde kullanılmaktadır. Sosyal Bilgiler dersinde
haritalar,mevsim şeritleri,maket dünyamız kullanılmaktadır.Matematik dersinde metre,gönye,açı ölçer
ve prizmalar ikinci kademe matematik dersinde kullanılmaktadır.
2.5.17-OKULUN AKEDEMİK BAŞARISI
2008-2009 Eğitim-öğretim yılında Sultan Akın İlkokulundan;
Mezun olan : 189 öğrenci
Yerleşen öğrenci sayısı:125 öğrenci
Sbs sınavında başarı sağlayan öğrenci sayısı / Okul mevcudu:%66,13’tür.Okulumuz Sbs sınav
sıralamasında ilçe 1.’si olmuştur.Sınıflarımızda sınıf tekrarı yapan öğrenci olmadığı için okul başarımız
%100’dür
ÖĞRENCİLERİN SBS BAŞARILARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Öğrenci Sayısı
Sınava Giren Toplam Öğrenci
Sayısı ( Kız +Erkek )
Kazanan öğrenci sayısı
Genel Başarı Oranı ( % )
2008
Kız
680
Erkek
760
2009
Kız
690
Erkek
740
2010
Kız
630
139
Erkek
720
85
% 61.1
28
29
.2.5.18-SOSYAL FAALİYETLER,
Okulumuzda sosyal faaliyetler çerçevesinde 4 ve 5. sınıflara TEMA İlçe yönetimi tarafından çevreerozyon-ormanların ağaçlandırılması ve iklim değişiklikleri ile ilgili sunum yapılmaktadır.Okulumuzun
öğretmenlerinde İsmail KARADEMİR 1.sınıflara temizlik ve çevre ile ilgili sunumu yapmaktadır.
8.sınıflara mesleklerin tanıtımıyla ilgilia. Emekli binbaşı Murat BAŞER askerlik mesleğinin tanıtım
sunumuna 50 öğrenci katılmıştır.
b. Erdemli belediyesi vre mühendisi H.Burhan HIZ mühendislik dallarıyla ilgili sunum yapmıştır. Bu
sunuma 80 tane 8. sınıf öğrencimiz katılmıştır. Sosyal etkinlikler çerçevesinde 5/D sınıfı öğrencileri (45
kişi) TEMA’nın Türkiye geneli açmış olduğu ‘Yeşil Yaprak’ proje yarışmasına katılmışlardır. Bu proje
kapsamında okulumuzda elektrik, su, telefon tasarrufuyla ilgili çalışma başlatmışlardır. Bu çalışmaya
müdür yardımcıları, öğrenci velilerimiz katılmaktadır. Bu çalışmaya destek veren öğretmen sayısı
20’dir.
SOSYAL ALANLAR
Tesisin adı
Kapasitesi (Kişi Sayısı)
Alanı
Kantin
30 m2
30 m2
Yemekhane
yok
Yok
Toplantı Salonu
60 m2
60 m2
Konferans Salonu
yok
yok
2 Seminer Salonu
60 m2
60 m2
.
25
100 m2
5 Çocuk Oyun Parkı
.
19-KÜLTÜREL FAALİYETLER
Okulumuzda il içinde ve il dışı olmak üzere geziler yapılmaktadır.Bu geziler Gezi ve İnceleme
kulübü ve Sultan Akın İ.Ö.O Yavru TEMA grubu tarafından düzenlenmekte olup birinci kademe
sınıfları da kendi aralarında il içi ve il dışı geziler tertip edilmektedir
Okulumuz TEMA grubunun
24.10.2009 tarihinde günübirlik Konya gezisi yapılmıştır.Bu geziye 2 müdür yardımcısı, bir rehber
öğretmen,bir görevli öğretmen ,3 öğrenci velisi,38 öğrenci olmak üzere 45 kişi katılmıştır.
Ayrıca Mayıs ayında okulumuzda:
1.Resim sergisi
2.Teknoloji Tasarım sergileri
3.Anasınıfları sergisi yapılmaktadır.
2.5.20- OKULUN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI:
Okulumuzun herhangi bir alanda öğretmenlerimiz, personelimiz ya da okulumuzun diğer
paydaşlarınca yazılmış, araştırılmış herhangi bir alanda bilimsel araştırma bulunmaktadır.
2.5.21-OKULUN BİLİMSEL YAYINLARI,
Okulumuzun öğretmenlerinden Mahmut ÖZDEMİR ;
Tomurcuk 2.Sınıf Tüm Dersler (Birleşik yayıncılık)
Tomurcuk 3.Sınıf Tüm Dersler (Birleşik yayıncılık)
Tomurcuk 4.Sınıf Tüm Dersler (Birleşik yayıncılık)
Tomurcuk 5.Sınıf Tüm Dersler (Birleşik yayıncılık)
29
30
Okulumuzun Öğretmenlerinden Adem GÜL;Tomurcuk2.3.4.5.SınıflarMATEMATİK2006 (Birleşik
yayıncılık) Tomurcuk TÜM DERSLER (Birleşik yayıncılık)Alanlarında kitapları yayınlanmıştır.
2.5.22-ÖĞRENCİ DURUMU:
b.
c.
d.
e.
Okulumuzun genel mevcudu:1443
Ortalama sınıf mevcudu: 35
En az sınıf mevcudu : 20
En çok sınıf mevcudu : 50
f. Kaynaştırma eğitimi alan öğrenci sayısı : 3
ÖĞRENCİ SAYISINA İLİŞKİN BİLGİLER
2008
2009
20010
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Öğrenci Sayısı
680
760
690
740
630
720
Toplam Öğrenci Sayısı
1440
1430
1350
ÖDÜL VE CEZALAR
Onur Belgesi Alan Öğrenci
Sayısı
Teşekkür Belgesi Alan Öğrenci
Sayısı
Takdir Belgesi Alan Öğrenci Say
Disiplin Cezası Alan Öğrenci
Sayısı
2008
Öğrenci Sayısı
---------
2009
Öğrenci Sayısı
---------
2010
Öğrenci Sayısı
10
220
242
258
342
YOK
361
YOK
378
YOK
2.5.23-ÖĞRENCİ KURSLARI:
Kurs açılan dersler: Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi
g. Katılan öğrenci sayısı: 110
h. Katılan öğretmen sayısı: 4
Bazı sınıflarımızın kalabalık olması nedeniyle sınıf öğretmenleri öğrencilerin tamamıyla
ilgilenememektedir. Bu tip
2.5.24-OKULUN ÖNCÜLÜK YAPTIĞI ÇALIŞMALAR,
A-Okulun yaptığı benzer okullarda olmayan ya da öncülüğünü yaptığı diğer okullara da örnek olan
çalışmalar, çevreye bu okuldan yayılan başarılı uygulamalar belirtilir.
SultanAkın İ.Ö.O olarak son üç yıldır yaptığımız birçok çalışma benzer okulların yanında diğer kitlelere
de örnek olmaktadır. takviye kurslarının olması öğrencinin eğitimi, yetiştirilmesi ve akademik başarısı
açısından oldukça önemlidir.Örneğin:
i. 2007-2008 eğitim ve öğretim döneminde Çevre ve Orman Bakanlığının Türkiye geneline düzenlemiş
olduğu “En Çevreci Okullar” proje yarışmasında çevre konulu
a- Öğrenci eğitimi
b- Veli eğitimi
c- Çevremizde bulunan insanların eğitimi konusunda eğitim çalışmaları yapılmıştır ve bu konuda da
başarılı olunarak benzer okullara örnek teşkil edilmiştir.
2- Okulumuz TEMA Erdemli temsilcisine Erdemli Belediye iş birliğine giderek öğrencilerimizin,
velilerimizin, Erozyon ağaç dikimi, sularımızı tasarruflu kullanma, alanlarında eğitimler verilmiş olup
benzer okullara örnek olmak yoluna gidilmiştir.
30
31
B-Okulun işbirliği yaptığı kurum ya da kişiler, okulda ya da okulca düzenlenen panel, konferans vb
sunumlar, okulu ziyaret eden, katkıda bulunan önemli kişiler
Okulumuzun yapmış oldukları bütün projeler ve sosyal faaliyetlerde çevremizde bulunan bütün
kurumlarla iş birliğine gitmektedir. Bu kurumlar şunlardır:
ii. Erdemli Kaymakamlığı
iii. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
iv. Erdemli Belediyesi
v. Alata Araştırma Kurulu
vi. Mersin Üniversitesi Çevre Müh. Fakultesi
vii. “ODTU” Deniz bilimleri
viii. Erdemli’ deki Meslek odaları
ix. Erdemli Müftülüğü
Okulumuzda yapılan sosyal etkinlikler çerçevesinde okulumuzda sunum ve konferans veren kişiler
Mersin ünv. Çevre müh. Fak. Dekanı:Prof. Dr. Halil KUMBUR
Konferans Yeri: Ticaret ve Sanayi odası konferans salonu
Katılımcılar: Öğrenci velileri, kurum, amir ve yöneticileri
Konferans Konusu: Elektronik eşyaların kullanımı ve insan sağlığına yararları
1. ODTÜ Deniz Bilimlerinden
Doç. Dr. Ali Cemal GÜCÜ Okulumuz kütüphanesinde 80 öğrenciye deniz canlıları ve deniz kirliliği
konulu sunum yapmıştır.
2. ODTÜ Deniz Bilimlerinden
Dr. Barış SALİHOĞLU okulumuz kütüphanesinde “Hava ve Deniz Kirliliği” konulu 80 öğrenciye
sunum yapmıştır.
3. Erdemli Belediyesi Çevre Müh.H. Burhan HIZ “Erdemli’ nin Çevre Problemleri” adlı sunum yaptı.
(Okul kütüphanesinde)
NOT 1- Öğrencilerimizi Alata Araştırmaya götürerek “Yanlış İlaçlama ve Tabiata Verdiği Zarar” konulu
iki adet sunum verilmiştir.
NOT 2- Yukarıda belirtilen konferans ve sunumların CD’ leri, gazete yazılarına kadar deliller mevcuttur.
C- Okulumuzu ziyaret eden ya da makamında ziyaret eden kurum amirleri:
1- İlçe kaymakamı: İbrahim ÖZEFE
2- İlçe M.E. Müdürü: Hüseyin DOĞRU
3- İlçe Belediye Başkanı: Mükerrem TOLLU
4- İlçe Emniyet Müdürü: Levent ATALAY
D- organizasyonlar, aldığı ödüller
Okulumuz 20.12.2009 tarihinde eğitim-öğretim faal. Sosyal faaliyetler, çevre faaliyetlerini görerek,
yerinde incelemek amacıyla okulumuz 1.kademe ve 2.kademe öğretmenlerden oluşan bir grup AdanaKozan’a götürerek özel okullar ve dershaneler gezilerek öğretmenlerimizin deneyimlerinin artırılmasına
çalışılmıştır.
(NOT: Gezi tutanağı sosyal faaliyetler dosyasındadır.)
Çevre bakanlığının MEB kanlıyla okullarda açmış olduğu “en çevreci okullar “proje
yarışmasında il birinciliği kazanarak ödülümüz Mersin kültür merkezinde basın önünde yapılan törende
okul müdürümüz Mehmet DEMİRTAŞ il valimizin elinden alarak okulumuza dijital kamera
kazandırmış oldu. Ve yine valimizin elinden teşekkür belgesi alınmıştır. (Resimler, görüntüler ve gerekli
bilgiler Mersin valiliği internet sitesinde mevcuttur.
E-Okul dışından kişi ve kurumlarca başlatılan faaliyet ve projelere okulun nasıl ve ne şekilde katıldığı,
bunlardan elde ettiği faydalar.
Okulumuz, okul dışında farklı kurumlarca başlatılan ve yürütülen
bütün proje ve faaliyetlere katılmaktadır.
2008-2009 Eğitim ve Öğretim döneminde “TEMA” Vakfı Erdemli temsilcisi, Erdemli huzur evi ve
orman işletme müdürlüğünün yaptığı “Ağaç dikim” kampanyasında bu kurumlar iş birliğiyle giderek
31
32
ALİBEYLİ köyünde fidan dikim çalışmalarına 40 öğrenciyle katılarak “1000” civarında fidan dikimi
gerçekleştirilmiştir. Böylece öğrencilerimize ağaç sevgisi ve çevre bilincinin geliştirilmesi
sağlanmıştır.Ayrıca okulumuzun bu tip çalışmaları basın yoluyla duyurularak okulumuzun tanıtımına
yardımcı olmuştur.
F-Okulun dış çevre (MEB, belediye, AB, TÜBİTAK, MEM) tarafından düzenlenen faaliyet ve projelere
( eğitime %100 destek, bilgisayarlı eğitime destek, sınıfını donat adını yaşat, AB projeleri, bilim
yarışmaları, şiir kompozisyon resim yarışmaları vs ) katılma ve bu projelerden yararlanma durumu;
Okulumuz MEB açmış olduğu Türkiye geneli “ Bu Benim Eserim “ bilgi proje yarışmalarına
matematik dalında üç yıldır katılmaktadır. Hazırlanan projeler ilçemiz adına kabul edilip il seçmelerinde
ilk iki tanesi elenmiş olup 2008-2009 eğitim-öğretim yılında okulumuz 8/D sınıfından M.Çağrı
KARADEMİR’ in hazırlamış olduğu dik üçgenlerle ilgili proje ilçe ve ilde seçilip Adana’ya bölge
seçmelerinde elenmiştir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Fen ve Teknoloji alanında bir projeyle
katılmış bulunmaktayız.
TEMA vakfının Türkiye Geneli düzenlemiş olduğu “Yeşil Yaprak” proje yarışmasına okulumuzun
5-D sınıfı 2009 Aralık ayında müracaatı kabul edilmiş 2010 Ocak ayından itibaren de proje
çalışmalarına başlamışlardır.
2.6.İNSAN KAYNAKLARI
2.6.1.Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı:
Görevi
Erkek
Kadın
Toplam
1
Müdür
1
_
1
2
Müdür Yard
3
_
3
2.6.2. Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu:
2010 Yılı İtibari İle
Eğitim Düzeyi
Kişi Sayısı
%
Önlisans
-----
---
3 YILLIK
-----
-----
Lisans
4
100
2.6.3.Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı:
2010 Yılı İtibari İle
Yaş Düzeyleri
Kişi Sayısı
%
20-30
----
----
30-40
1
25
40-50
2
50
50+...
1
25
32
33
2.6.4.Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler:
2010 Yılı İtibari İle
Hizmet Süreleri
Kişi Sayısı
%
1-3 Yıl
-------
------
4-6 Yıl
1
1.75
7-10 Yıl
5
8.77
11-15 Yıl
8
14.03
16-20 Yıl
5
8.77
21+....... üzeri
36
63.15
2.6.5.Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı:
TOPLAM
Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan
Yönetici Sayısı
Yıl İçerisinde Kurumda Göreve
Başlayan Yönetici Sayısı
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2
1
1
2
1
1
2.6.6.İDARİ PERSONELİN KATILDIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI:
Adı ve Soyadı
Görevi
Katıldığı Çalışmanın Adı
Katıldığı Yıl
Belge No
Okul Müdürü
İlk Yardım-Okul SağlığıStratejik Planlama-Özel Eğitim
Seminerleri- Sivil Savunma
2008-20082010-20082008
95 saat
Müd/Müd.Yrd.
Okul Sağlığı-İlk Yardım-Sivil
Savunma- Özel Eğitim-MEB
İntel- Seminerleri
2008-20082008-20082010-
95 saat
Müd/Müd.Yrd.
TİF- Toplu Beslenme- İntel
Öğretmen ProgramıOryantring-İçerik Geliştirmeİntel WEB-Özel Eğitim-Okul
Sağlığı-İlk Yardım
2010-20102010-20092008-20102009-20082008
270 saat
Hasan KAYALI
Osman DÜZGÜN
Mustafa GÜLEGE
Mesut KEKLİK
Müd/Müd.Yrd.
Hüseyin KÜÇÜK
Müd/Müd.Yrd.
33
34
ÖĞRETMENLERE İLİŞKİN BİLGİLER:
2.6.7.OKUL ÇALIŞANLARININ HİZMET SÜRELERİ :
2.6.8.Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı:
2010 . Yılı itibariyle
Yaş Düzeyleri
Kişi Sayısı
57
%
20-30
2
3.5
30-40
12
21
40-50
21
36.8
50+...
22
38.5
2.6.9.OKUL ÇALIŞANLARININ BRANŞLARA GÖRE DAĞILIMI :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOPLAM
2.6.10.
Branşı
Erkek
Kadın
Toplam
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgler
İngilizce
Din Kültürü ve Ahlak Bilg.
Teknoloji ve Tasarım
Görsel Sanatlar
Müzik
Beden Eğitimi
Bilişim Teknolojileri
Rehberlik
Sınıf Öğretmeni
1
1
2
2
1
1
0
1
_
2
1
3
20
35
1
1
1
1
1
_
2
0
1
_
---5
13
2
2
3
3
2
1
2
1
1
2
1
3
25
48
2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı:
1
Görevi
Erkek
Memur
1
Memur
Kadın
Eğitim
Durumu
Hizmet
Yılı
Toplam
Lisans
25
1
1
lise
27
1
2
Hizmetli
---
----
---
---
---
3
Sözleşmeli İşçi
----
----
---
---
---
4
Sigortalı İşçi
1
1
İlkokul
3
2
34
35
2.6.11.Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı:
Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan
Öğretmen Sayısı
Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan
Öğretmen Sayısı
2008
2008
10TOPLAM
2009
2010
1
2
2009
2010
3
3
2.6.12- ORGANİZASYON ŞEMASI
MÜDÜR
MÜDÜR
BAŞYARDIMCISI
OKUL AİLE
BİRLİĞİ
ANA SINIFI
SPOR KULÜBÜ
MÜDÜR
YARDIMCISI
1- 5. SINIF
ÖĞRETMENLERİ
HİZMETLİLER
MÜDÜR
YARDIMCISI
1-6. SINIF
ÖĞRETMENLERİ
MÜDÜR
YARDIMCISI
MEMIR
REHBERLİK
3-OKULDA ÇALIŞANLAR VE GÖREVLERİ (Her bir kadro için norm kadrosu mevcut sayı
tablo halinde düzenlenir. Yasal görevler ve gönüllü olarak aldığı diğer görevler, okula son -en az- iki yılda
gelen giden personel sayısı mümkün ise neden okuldan tayin istedikleri, ortalama okulda çalışma yılı,
ortalama hizmet içi eğitim saati, çalışana verilen ödül ve ceza sayısı)
35
36
2.7. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ
Okulumuzun çevresinde ilçemizin iki büyük mahallesi bulunmaktadır.1.merkez mahallesi
2. akdeniz mahallesi dir. ilçemiz 1953 yılında ilçe oldugu zaman merkez mahalle olarak
kurulmuştur daha sonra ilçe içindeki bataklıklar kurutularak tarım alanı haline getirildikten sonra
bu alanlar üzerine Akdeniz mahallesi kurulmuştur ilçemiz adını 15.yy da erdem oğullarından
gelen Türkmen aşiretinden gelmektedir.
Mahallemiz B-24 kara yolunun kuzeyi eski erdemli. Güneyi ise yeni yerleşim alanı olarak
iki bölüme ayrılmıştır .ilçemizin şu anki nüfusu yaklaşık 42 000 civarındadır.ilçemizin köyleri
tarım,sera ve hayvancılık şehir merkezinde yaşayanlar ise esnaf memur ve çalışan kesim 2. bir iş
olarak ta seracılık ve tarımla uğraşmaktadır
İlçemizde sağlık meslek lisesi , imam hatip lisesi meslek lisesi,erdemli lisesi,2adet
Anadolu lisesi,Anadolu öğretmen lisesi,meslek yüksek okulu,İlkokulları ,orta doğu teknik
üniversitesi ne bağlı deniz bilimleri enstitüsü,halk eğitim merkezine bağlı bir çok kurslar
açılmıştır.ilçemizde 4 adet ehliyet kursu veren dershane,1 yabancı dil kursu,5adet özel
dershanemiz hizmet vermek tedir.ilçemizde 1 tane kütüphane bulunmaktadır ayrıca ilçemizin
okuma yazma oranı%96 dır.
Okulumuzun genel veli durumu merkez mahallesi ve Akdeniz mahallisinde oturup esnaf,
çiftçi ve memur olduğu okulumuzda öğrenciler arasında yaptığımız anketler sonucunda
belirlenmiştir.anket sonuçlarında %70 esnaf ve memur,%5 çiftçi,%25 serbest meslek sahibi oluğu
tespit edilmiştir.
Okulumuzun çevresinde gürültü yaparak eğit ve öğretimi aksatacak,öğrencilerimizi rahatsız
edebilecek kahvehane ve içkili mekanlar bunmamaktadır.öğrencilerimizin yararlandığı okulumuzu
200m uzaklıkta ilçemizin en büyük park ve çocuk oyun alanları bulunmaktadır.okulumuzun
güneybatı kısmında okulumuza 50m uzaklıkta 1 adet halı saha bulunmaktadır.öğrencilerimiz spor
faaliyetlerinde buradan yararlanmakta dır.
İlçemiz köylerden,beldelerden,il dışından orta
Anadolu ve güney doğu Anadolu dan göç almaktadır.ilçemizin kültür yapısı ülkemizdeki ilçeler
arasında kültür yapısı açısından oldukça üst sıralarda yer almaktadır.velilerimizin genel eğitim
seviyesi üniversite,yüksek okul,lise mezunu olup çok az sayıda da orta okul ve ilk okul mezunu
bulunmaktadır.
36
37
2.7.1.PEST ANALİZ
S. NO
DEĞİŞKENLER
DURUM
İLİŞKİ
Çevrenin genel gelir durumu
Orta
Başarıyı düşürür.
Tarım dışında çok düşük
Kooperatifçilik yok
Ticaret hacmi düşük
Üretim ve imalat sanayi yok
Örtü altı meyve üretimi
Gelişmeyi engeller.
Bilinç oluşturulmalı
Esnaf bilinçlendirilmeli
Teşvik edilmeli
Desteklenmeli.
Çeşitlendirilmeli ve
farkındalık sağlanmalı.
İş kapasitesi
EKONOMİK
ÇEVRE
DEĞİŞKENLERİ
Gelir arttırıcı unsurlar
Giderleri arttıran unsurlar
İşsizlik durumu
POLİTİK VE
YASAL
DEĞİŞKENLER
Mal-ürün ve hizmet satın alma
imkânları
Kullanılabilir gelir
İlçe, il ve bakanlık stratejik
planlarının incelenmesi
Personelin yasal hak ve
sorumlulukları
Yasal görevler
Kariyer beklentileri
Aile yapısındaki değişmeler
Nüfus artışı
SOSYALKÜLTÜREL
ÇEVRE
DEĞİŞKENLERİ
Göç
Nüfusun yaş gruplarına göre
dağılımı
Doğum ve ölüm oranları
Hayat beklentilerindeki
değişimler
Beslenme alışkanlıkları
TEKNOLOJİK
ÇEVRE
DEĞİŞKENLERİ
EKOLOJİK VE
Ticaret
Tarım alanlarının imar ve
sulama giderleri
Yaygın sadece tarım işçiliği
var.
Eğitime ayrılan payı düşürür.
Mesleki eğitimi engeller.
Var ancak kısıtlı
Kaliteyi düşürür.
Az
Akademik başarıyı azaltır.
Var ancak uygulama belirsiz
Uyumu zorlaştırır.
Ücret eşitsizliği
Giderilmeli
Çok geniş
Ailelerde çok fazla
öğrenciler bilinçsiz.
Geniş aileden çekirdek
aileye geçiş
Göç kaynaklı artış mevcut
Genelde köyden kente
İlçe dışından göç belli
bölgelerde
İş yükünü arttırır.
Genç nüfus fazla
Yeni yatırım gerektirir.
Doğum oranı yüksek
Yer yer kırsal alanda kentsel
yaşam mevcut
Geleneksel beslenme
alışkanlığı
Yeni yatırım gerektirir.
Kentsel yaşama uyum
sağlanmalı
Eğitim verilmeli
Çocuğa olan ilgiyi arttırır.
Yeni yatırım gerektirir.
Eğitimin niteliğini düşürür.
Eğitim verilmeli
Niteliği arttırır. Bilgiye erişimi
kolaylaştırır.
MEB teknoloji kullanım durumu
Yüksek ancak teknoloji eski
E- devlet uygulamaları
Yaygın
E-öğrenme
Meb vitamin
İnternet olanakları
Kurumun sahip olmadığı
teknolojik araçlar bunların
kazanılma ihtimali,
Çalışan ve öğrencilerin teknoloji
kullanım kapasiteleri
Öğrenci ve çalışanların sahip
olduğu teknolojik araçlar,
Yaygın ancak yavaş
Teknoloji alanındaki gelişmeler
Hızlı bir değişim var.
Teknolojilerin çabuk
eskimesine sebep olur.
Merkeze bağımlı.
Bağış sistemi geliştirilmeli
İlgi yüksek
Yok
Desteklenmeli
Korunmalı
Kurumun yeni araçlara sahip
olma imkânları,
Teknolojinin eğitimde kullanımı
Hava kirlenmesi
Yerel imkanlar yok.
Merkezden temin edilebilir.
Genç kesimde düşkünlük
yüksek.
Genç kesimde yaygın, ilgi
yüksek
İş yükünü azaltır.
Öğrenmeyi kolaylaştırır,
niteliği arttırır.
Bilgiye erişimi kolaylaştırır.
Merkezi bağımlılığı arttırır.
Denge sağlanmalı
Gelişme sağlar.
37
38
DOĞAL ÇEVRE
DEĞİŞKENLERİ
Su kirlenmesi
Ormansızlaşma
Toprak yapısı
Bitki örtüsü
Doğal kaynakların korunması için
yapılan çalışmalar
Doğal afetler
ETİK VE
AHLAKSAL
DEĞİŞKENLER
Örf
Adet
Teamül
Mesleki etik kuralları
Yok
Yok
Verimli ancak maliyet
yüksek.
Orman ve maki
Korunmalı
Korunmalı
Çok az.
Su kaynakları korunmalı
Dolu ve don
Tarım sigortası farkındalığı
arttırılmalı.
Öz kültüre bağlılık
Korunmalı
Öğretmenlik saygın
Korunmalı
Hibe desteği arttırılmalı.
Korunmalı
2.8.GZFT ANALİZ TABLOSU
İÇ FAKTÖRLER
GÜÇLÜ YÖNLER
Yönetici sayısının yeterli olması
Okulun genel anlamda güvenlik
probleminin bulunmaması
Velilere rahatlıkla ulaşılabilmesi.
Öğretmen kadrosunun genç olması
*Öğretmenlerin eğitim düzeylerinin
yüksek oluşu
Okul-Aile birliğinin kurumsallaşmış
yapıda olması
Öğrenci velilerimizin eğitim ve
öğretim konularında bilinçli ve
duyarlı olmaları
*öğretmenlerimizin bir kısmının
kariyer yapmış olması
*sınıflarımızın yeterli donanıma
sahip olması
*okulumuzda okul öncesi eğitime
önem verilmesi
*özel destek eğitimine ihtiyacı olan
öğrencilere gerekli yardımın
yapılması
*öğrencilerimizin bireysel
yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında
okul olarak gerekli desteğin
verilmesi
*sınavlarda kazanma oranının
yüksek olması
*velilerimizin ve öğrencilerimiz
tarafından öğretmenlerimize karşı
duyduğu güven
*okul yönetiminin yeniliklere açık
ZAYIF YÖNLER
*Okul çevre nüfusunun fazla olması
nedeniyle hizmetlerin kolay yürütülebilir
olamaması.
*Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin,
mesleki ve pedagojik ihtiyaçlarının
giderilmesi için yapılması gereken
hizmet içi eğitimlerin yetersiz olması
*Eğitim faaliyetlerinin
değerlendirilmesinde, başarı ölçütü
olarak yalnızca SBS sınavlarından elde
edilen başarıların referans alınması.
*Özellikle ailelere yönelik rehberlik
faaliyetlerinin yetersiz olması
Yüksek işsizliğin sonucu olan ailelerin
düşük ekonomik seviyelerinin eğitim
öğretim faaliyetlerini olumsuz
etkilemesi.
Sınıfların kalabalık olması.
* Öğretmenlerin okulda çalışma
sürelerinin düşük olması.
38
39
olması
DIŞ FAKTÖRLER
FIRSATLAR
*Okulun şehir sınırları içerisinde olması
*Eğitim kurumlarının yerel yönetimler
ile işbirliğinin kolay olması
*Kamu yönetiminin merkezinin
bulunduğu ve eğitim bilimleri
bölümünün en fazla olduğu şehirde
bulunuyor olması.
*AB Projeleri
*Hibe projeleri
* İlçe nüfusumuza göre çok sayıda
dershanenin bulunması
* Üniversite ile işbirliğine gidilme
imkanlarının olması
* Okul idaresi ve Okul Aile Birliğinin
çevre ve resmi kuruluşlarla ilişkilerinin
iyi olması
* Okulumuzda TKY ve Stratejik Plan
üzerine eğitim almış okul TKY
temsilcisinin olması
TEHDİTLER
*Okulun sürekli göç alan bir yerleşim
yerinde bulunması
* Medyanın (Özellikle TV Dizileri ve
Magazin programlarının) öğrenciler
üzerindeki olumsuz etkilerinin bulunması
* Okulumuzun çevresinde bulunan internet
kafelerin bulunması
* Okulumuzun çevresinde fast foodların
bulunması
* Okulumuzun kuzeyinden geçen D 24
karayolunda yeterli seviyede trafik
güveliğinin olmaması
39
40
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GELECEĞE BAKIŞ
3.1. DEĞERLERİMİZ
DEĞERLERİMİZ
1-Sorumluluk
2-Atatürk milliyetçiliği
3-Kişisel gelişim
4-Yenilikçi
5-Çevreci
6 -Saygı ve sevgi
7-Şeffaflık
8-Takım çalışması
9-Fedakarlık
10-İşbitiricilik
11- Etkili iletişim
12- Adalet
3.2 İLKELERİMİZ
1-Öğrencilerimizi sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek okulumuzun temel
amacıdır.
2-Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, laik bireyler yetiştirmektir.
3-Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini eğitim öğretim açısından dikkate alıyoruz.
4-Okulumuzda yeniliklere açık, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak,
öğrencilerimize öğrenme ortamı hazırlamak
5-Paydaşlarımızı Türkiyede çevreci eğitimin öncüsü olabilecek çevreci bir eğitimle
yetiştirmek
6-Okul yönetimi olarak küçüklerini seven, büyüklerine saygı gösteren kişilikli
bireyler yetiştirmektir
7- Okul paydaşlarımızla işbirliğine gidilerek okul içerisinde şeffaf bir yönetim
anlayışını hakim kılmaktır.
8-İç ve dış paydaşlarımızla takım ruhu içerisinde işlerimizi planlayarak ve her türlü
dayanışma içerisinde yapmak temel prensibimizdir.
9-Öğrencilerimize yüksek nitelikli çağdaş bir eğitim verebilmek için maddi ve
manevi bütün fedakarlıkları yapmak eğitim politikamızdır.
10- Başladığı işi devam ettirme ve işi bitirme becerisi kazanmış öğrenciler
yetiştirmek amacıyla hareket edilir.
11- Tüm paydaşlarımızla etkili iletişim kurmak eğitim politikamızdır.
12-Adalet ve eşitlik ilkesine bağlı bireyler yetiştirmek önceliğimizdir.
40
41
3.3 ÖZGÖREVİMİZ (MİSYON
Sultan Akın İlkokul Okulu olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmek için Atatürk
ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, bilimsel yöntemlerle öğrencilerimize yüksek nitelikte eğitim
öğretim hizmeti sunmak
3.4 ÜLKÜMÜZ (VİZYON)
ERDEMLİNİN İNCİSİ, TÜM OKULLARIN ÖNCÜSÜ
SULTAN AKIN İLKOKULU
3.5 TEMALAR
TEMA 1: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
TEMA 2: İLKÖĞRETİM
TEMA 3: ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
TEMA 4: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
TEMA 5: İNSAN KAYNAKLARI
TEMA 6: FİZİKSEL KAPASİTE
TEMA 7: YÖNETİM
TEMA 8: DERS DIŞI ETKİNLİK
41
42
3.6 STRATEJİK AMAÇLAR
STRATEJİK AMAÇ 1: Okul öncesi eğitim çağındaki bireyleri İlkokule hazırlamak, bunun yanı
sıra beden, zihin ve duygu yönünden geliştirmek, iyi davranışlar ve değerler kazandırmak için okul öncesi
eğitim hizmetlerini büyütüp ve geliştirerek ilçemizde daha yaygın hale getirmek.
STRATEJİK AMAÇ 2: İlkokul öğrencilerimizin akademik başarı düzeylerini yükseltmek,
becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirip çok yönlü gelişmelerini sağlamak, bilgiye ulaşmayı ve
bilgiyi kullanmayı bilen bireyler olarak yetiştirmek için, eğitim öğretim alanında ortaya çıkan bilimsel
yenilikleri daha etkin kullanarak yüksek nitelikte eğitim öğretim hizmetleri sunmak.
STRATEJİK AMAÇ 3: Öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmeleri, eğitim sürecinden
yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmaları, gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmaları
ve geliştirmeleri için öğrenci ve ailelerin katılımlarını arttırarak çağdaş rehberlik ve psikolojik danışmanlık
hizmetleri sunmak.
STRATEJİK AMAÇ 4: Sunduğumuz eğitim öğretim hizmetlerinde teknolojiden daha etkin bir
şekilde yararlanabilmek için paydaşlarımızla olan işbirliğimizi geliştirerek okullarımıza modern ders araç
gereçleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri kazandırmak.
STRATEJİK AMAÇ 5: Müdürlüğümüzce sunulan hizmetlerin niteliğini arttırmak için
çalışanlarımızı ve çalışanlarımızla olan ile iletişimimizi güçlendirerek liyakat ve kariyer esasına dayalı
sürdürülebilir bir insan kaynakları sistemine sahip kurum olmak.
STRATEJİK AMAÇ 6: Eğitim tesisleri ve araçlarının fiziki yapısını ve donanımını güçlendirip
daha ergonomik ve daha verimli hale getirerek, yüksek fiziki kapasiteye sahip kurum olmak.
STRATEJİK AMAÇ 7: Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak için
stratejik planlama yapıp stratejik yönetime geçerek, çağdaş bir yönetim yaklaşımına sahip kurum
olmak.
STRATEJİK AMAÇ 8: Öğrencilerimizin kendine güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek,
yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmak için, okul-veli işbirliği içerisinde bilimsel, sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif alanlarda etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere öğrenci, aile ve okul personelinin
aktif izleyici ve görevli olarak katılımlarını sağlamak.
42
43
3.7 TEMA, AMAÇ VE HEDEFLER
TEMA 1: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
STRATEJİK AMAÇ 1: Okul öncesi eğitim çağındaki bireyleri İlkokule hazırlamak,
bunun yanı sıra beden, zihin ve duygu yönünden geliştirmek, iyi davranışlar ve değerler
kazandırmak için okul öncesi eğitim hizmetlerini büyütüp ve geliştirerek ilçemizde daha
yaygın hale getirmek.
STRATEJİK HEDEF 1.1: Okul öncesi eğitimde 3,4,5 yaş grubunda % 86.2, olan okullaşma
oranını 2014 yılı sonuna kadar 3,4,5 yaş grubunda % 90’a çıkarmak, 6 yaş grubunda ise %100’ü
korumak.
STRATEJİK HEDEF 1.2: Okul öncesi eğitimde 5 olan derslik sayısını 2014 yılı sonuna kadar
6’ya çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 1.3: Okul öncesi eğitim ile ilgili her yıl 1 adet toplumsal farkında lığı
arttırıcı etkinlik yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.4: Okul öncesi eğitim ile ilgili 2014 yılına kadar ortaya çıkacak öğretmen
ihtiyacının tamamını karşılamak.
STRATEJİK HEDEF 1.5:Okul öncesi eğitimin 2014 yılına kadar zeka gelişimini arttırıcı her yıl
slaytlı bir sunum yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.6:Okul öncesi 2014 yılına kadar her yıl öğrenci velilerine yönelik iki adet
slaytlı sunum yapmak.
STRATEJİK HEDEF 1.7:Anasınıflarımızda 2014 yılı sonuna kadar her yıl sonunda farklı
ortamlarda bir adet sergi açmak.
STRATEJİK HEDEF 1.8:okul öncesi oyun parkında 2014 yılı sonuna kadar sportif etkinliklerin
her yıl bir adet tanıtımını yapmak.
FAALİYET VE PROJELER
Kayıt Takip Faaliyeti
Ek Derslik Projesi
Tanıtım Faaliyeti
Aile Ziyareti Faaliyeti
Sergi faaliyetleri
Bilgilendirme sunum faaliyetleri
Spor faaliyetleri
43
44
TEMA 2: İLKÖĞRETİM
STRATEJİK AMAÇ 2: İlkokul öğrencilerimizin akademik başarı düzeylerini
yükseltmek, becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirip çok yönlü gelişmelerini
sağlamak, bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi kullanmayı bilen bireyler olarak yetiştirmek için,
eğitim öğretim alanında ortaya çıkan bilimsel yenilikleri daha etkin kullanarak yüksek
nitelikte eğitim öğretim hizmetleri sunmak.
STRATEJİK HEDEF 2.1 :Okulumuzda 2010 yılında 38 olan İlkokuldaki derslik
sayısını 2014 yılına kadar 40 ‘a çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 2.2 :Okulumuzda 2010 yılında 363,895 olan SBS puan
ortalamamızı 2014 yılına kadar % 14 arttırarak 382’ye çıkarmak. (İptal)
STRATEJİK HEDEF 2.3 : Okulumuzda İlkokuldaki derslik başına düşen öğrenci sayısı
ortalamasını 2014 yılına kadar 30’un altında indirmek.
STRATEJİK HEDEF 2.4 : 2010 yılında 87 olan SBS sonucu yerleşen öğrenci sayısını
2014 yılına kadar % 10 arttırarak 96 e çıkarmak. (İptal)
STRATEJİK HEDEF 2.5 : 2014 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 adet İlkokuldaki
öğrencilerinde demokrasi kültürünün oluşmasına katkı sağlayacak etkinlik düzenlemek.
STRATEJİK HEDEF 2.6 : 2010 yılında 1 olan Bu Benim Eserim Proje Çalışmasına
katılan proje sayısını 2014 yılına kadar 3’e çıkarmak. (İptal)
STRATEJİK HEDEF 2.7 : 2014 yılı sonuna kadar Okulumuzda koruyucu sağlık
hizmetlerine yönelik her yıl en az iki etkinlik düzenlemek.
FAALİYET VE PROJELER
Beyaz bayrak projesi
Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesi
Temizlik ve hijyen eğitimi projesi
Anne baba ve çocuk eğitimi projesi
Bireyselleştirilmiş eğitim faaliyeti
Rehberlik ve yönlendirme faaliyeti
Ek derslik projesi
44
45
TEMA 3: ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
STRATEJİK AMAÇ 3: Öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmeleri, eğitim
sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmaları, gizilgüçlerini en
uygun şekilde kullanmaları ve geliştirmeleri için öğrenci ve ailelerin katılımlarını arttırarak
çağdaş rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmak.
STRATEJİK HEDEF 3.1 : okulumuzda meydana gelen küçük bireysel olayları 2014 yılına kadar
% 50 azaltmak.
STRATEJİK HEDEF 3.2 : okulda rehberlik hizmetlerinden yararlanan veli sayısını 2014 yılına
kadar % 20 arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 3.3 : 2011 yılından itibaren 2014 yılına kadar her yıl birinci sınıf öğrenci
velilerinin tamamına yönelik okula hazırlık eğitimi vermek.
STRATEJİK HEDEF 3.4 : 2011 yılından itibaren 2014 yılına kadar her yıl özel eğitim ihtiyacı
olan öğrenci velilerinin tamamına en az bir defa özel eğitime muhtaç öğrenci ve veli eğitimi
vermek.
STRATEJİK HEDEF 3.5 : 2011 de 1 olan yıl içinde okullarda öğrenciye yönelik planlı ortak
kişisel gelişim, mesleki ve eğitsel konulu 2014 yılına kadar her yıl 2 seminer düzenlemek.
STRATEJİK HEDEF 3.6:Okulumuzda 2014 yılına kadar okul düzeyinde özel eğitim ve
rehberlik konulu, yazılı, görsel ve işitsel en az 2 etkinlik düzenlemek.
FAALİYET VE PROJELER
Rehberlik faaliyetler
Bilinçlendirme faaliyetleri
Ödüllendirme faaliyetleri
İlkokuldaki yönlendirme faaliyetleri
Planlama faaliyetleri
Bilgilendirme faaliyetleri
Okul gezileri faaliyetleri
45
46
TEMA 4: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4: sunduğumuz eğitim öğretim hizmetlerinde teknolojiden daha
etkin bir şekilde yararlanabilmek için paydaşlarımızla olan işbirliğimizi geliştirerek
okullarımıza modern ders araç gereçleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri kazandırmak.
STRATEJİK HEDEF 4.1: Okullarımızda 2010 yılında 23 olan projeksiyon cihazına
sahip derslik sayısını 2014 yılına kadar 30 dersliğe çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 4.2: Okullarımızda 2010 yılında 0 olan akıllı tahtaya sahip derslik
sayısını 2014 yılına kadar 4 dersliğe çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 4.3: 2010 yılında 1 olan Bilgisayar Teknolojileri sınıfımızı 2014
yılına kadar 2’e çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 4.4: 2014 yılına kadar tüm çalışanlara dönük olarak teknolojik araç
gereçlerin aktif ve verimli kullanımı ile ilgili her yıl 1 adet eğitim vermek.
STRATEJİK HEDEF 4.5: Okullarımızda bulunan teknolojik araç ve gereçlerinin her yıl
periyodik olarak bakım onarımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF 4.6: Plan dönemi boyunca en az 5 STÖ ile eğitim araç gereçlerinin
desteklenmesi açısından görüşmeler yapmak.
STRATEJİK HEDEF 4.7 : Plan dönemi boyunca her yıl görüşme yapılan 5 adet STO ’n
den en az 2’si ile işbirliği yapmak.
STRATEJİK HEDEF 4.8:Okulumuzda 0 olan internet sitesi oluşturan öğrenci
sayısını 2014 yılına kadar 20’ ye çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 4.9:Okulumuzda 2014 yılına kadar bilgisayar yarışmalarına
katılacak proje ekip sayısını 3’e çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 4.10:Okuldaki internet ağ bağlantısı 2014 yılına kadar
kablosuz hale getirmek.
STRATEJİK HEDEF 4.11:2014 yılına kadar tüm velilere yönelik her yıl en az 1 defa
velilere yönelik ana-baba eğitim semineri düzenlemek.
STRATEJİK HEDEF 4.12:2011-2014 yılına kadar her yıl birer defa öğrencilerimize
verimli ders çalışma teknikleri hakkında sunum yapmak.
FAALİYET VE PROJELER
Bakım ve onarım faaliyetleri
Planlama faaliyetleri
Bilgilendirme faaliyetleri
Tanıtım faaliyetleri
Bilgisayar destekli yarışma projeleri
Bilgisayar donanımı tanıtım faaliyetleri
46
47
TEMA 5: İNSAN KAYNAKLARI
STRATEJİK AMAÇ 5: kurumumuzca sunulan hizmetlerin niteliğini arttırmak için
çalışanlarımızı ve çalışanlarımızla olan iletişimimizi güçlendirerek liyakat ve kariyer
esasına dayalı sürdürülebilir bir insan kaynakları sistemine sahip kurum olmak.
STRATEJİK HEDEF 5.1: 2014 yılına kadar insan kaynaklarımızı okullarımızın personel
ihtiyacını dikkate alınarak, norm kadro esasına dayalı eksiklerimizi tamamlamak
STRATEJİK HEDEF 5.2: 2014 yılına kadar hizmet içi eğitime katılan personel sayısını her yıl
için 57’ye çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 5.3: 2010 yılında 1 olan ödüllendirilen personel sayısını 2014 yılına kadar
% 300 arttırarak 4’e çıkarmak..
STRATEJİK HEDEF 5.4: 2010 yılında insan kaynaklarımızın disiplin gücünü arttırmaya
yönelik 2014 yılına kadar her yıl 1 etkinlik düzenlemek.
FAALİYET VE PROJELER
Bilgilendirme sunum faaliyetleri
Okul içi eğitim faaliyetleri
Etkili iletişim seminer ve faaliyetleri
Personel eğitim projeleri
Öğrenci ve veli eğitim projeleri
Personelin verimini artırma teknikleri
TEMA 6: FİZİKSEL KAPASİTE
STRATEJİK AMAÇ 6: Eğitim tesisleri ve araçlarının fiziki yapısını ve donanımını
güçlendirip daha ergonomik ve daha verimli hale getirerek, yüksek fiziki kapasiteye sahip
kurum olmak.
STRATEJİK HEDEF 6.1: okulumuza bakım ve onarımı çalışmalarnı 2014 yılın sonuna kadar
%100’e çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 6.2: 2010 yılında % 50 olan ders araç ve gereç ihtiyacı karşılanan okul
oranını 2014 yılında %.100’e çıkarmak.
FAALİYET VE PROJELER
Bakım onarım faaliyeti
Eğitim ortamlarının iyileştirilmesi faaliyeti
Kaynak bulma faaliyetleri
47
48
TEMA 7: YÖNETİM
STRATEJİK AMAÇ 7.: Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak
için stratejik planlama yapıp stratejik yönetime geçerek, çağdaş bir yönetim yaklaşımına
sahip kurum olmak.
STRATEJİK HEDEF 7.1: 2010 yılında …360,75… olan Yılın Kaliteli Okulu dalında rapor puan
ortalamasını % 100 arttırarak 2014 yılına kadar …721,5…. çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 7.2: 2010 yılında 73 olan Yılın Kaliteli Ekibi dalında rapor puan
ortalamasını % 14 arttırarak 2014 yılına kadar 80’e çıkarmak..
STRATEJİK HEDEF 7.3: 2014 yılına kadar tüm okul ve kurumların stratejik planlarını izlemek
ve değerlendirmek.
STRATEJİK HEDEF 7.4 2014 yılına kadar her yıl okulumuzun faaliyet raporlarını hazırlamak.
FAALİYET VE PROJELER
Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti
Bilgilendirme Faaliyeti
Raporlama Faaliyeti
İzleme Değerlendirme Faaliyeti
Denetim faaliyeti
Eğitimde Kalite Ödül Yarışması
Planlama faaliyeti
TEMA 8: DERS DIŞI ETKİNLİK
STRATEJİK AMAÇ 8: Öğrencilerimizin kendine güven ve sorumluluk duygusunu
geliştirmek, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmak için, okul-veli işbirliği içerisinde
bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda etkinlikler düzenlemek ve bu
etkinliklere öğrenci, aile ve okul personelinin aktif izleyici ve görevli olarak katılımlarını
sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 8.1: 2014 yılına kadar her yıl için tüm okul ve kurumları en az 1 defa
ziyaret etmek.
STRATEJİK HEDEF 8.2: 2010 yılında 30 olan lisanslı sporcu sayısını 2014 yılına kadar %330
artırarak 100’ e çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 8.3: 2010 yılında 1 olan düzenlenen spor turnuvası sayısını 2014 yılına
kadar % 200 arttırarak 3’e çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 8.4: 2010 yılında 1 olan düzenlenen spor turnuvalarına katılan takım
sayısını 2014 yılına kadar % 300 arttırarak 4’ e çıkarmak.
48
49
STRATEJİK HEDEF 8.5: 2014 yılına kadar her yıl en az 1 adet anma ve kutlama programının
organizasyonunu gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEF 8.6: 2014 yılına kadar her yıl 1.kademe ve 2. kademe en az birer defa bilgi
yarışması düzenlemek.
STRATEJİK HEDEF 8.7. 2014 yılına kadar her okulda en az birer tane olmak üzere bilimsel (6.
Sınıf ve üstü olanlarda) , sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda etkinlik düzenlenmesini
sağlamak.
FAALİYET VE PROJELER
Okul ziyareti faaliyeti
Spor kulübü faaliyeti
Spor turnuvaları faaliyeti
Anma ve kutlama programı faaliyeti
Bilgi yarışması
Sosyal etkinlik faaliyeti
3.8. MALİYETLENDİRME
STRATEJİK HEDEF
2011
2012
2013
2014
STRATEJİK AMAÇ 1
9000
9000
9000
STRATEJİK HEDEF 1.1:
2000
2000
2000
14500
2000
STRATEJİK HEDEF 1.2:
250
750
1000
1500
STRATEJİK HEDEF 1.3:
250
750
1000
1500
STRATEJİK HEDEF 1.4:
250
750
1000
1500
250
750
1000
1500
STRATEJİK HEDEF 1.6:
2000
2000
2000
2500
STRATEJİK HEDEF 1.7:
1000
1000
1000
1500
2000
2000
2000
2250
STRATEJİK AMAÇ 2:
11000
12000
13000
10600
STRATEJİK HEDEF 2.1:
4000
4000
4000
3000
STRATEJİK HEDEF 2.2:
1000
1500
1500-1000=500
1500 -100=500
STRATEJİK HEDEF 2.3:
2000
2000
2500
1600
STRATEJİK HEDEF 2.4:
1000
1500
1500
1500
STRATEJİK HEDEF 2.5:
1000
1000
1500
1000
STRATEJİK HEDEF 2.6 :
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
STRATEJİK AMAÇ 3::
6000
7250
6500
7250
STRATEJİK HEDEF 3.1:
1000
1250
1500
1750
STRATEJİK HEDEF 3.2:
1000
1500
1000
1000
STRATEJİK HEDEF 3.3:
1000
1250
1000
1250
STRATEJİK HEDEF 3.4:
1000
1000
1000
1000
1000
1250
1000
1000
1000
1000
1000
1250
STRATEJİK HEDEF 1.5
STRATEJİK HEDEF 1.8
STRATEJİK HEDEF 2.7
STRATEJİK HEDEF 3.5
STRATEJİK HEDEF 3.6:
49
50
TRATEJİK AMAÇ 4::
13000
14000
15250
15000
STRATEJİK HEDEF 4.1:
2000
2000
2000
2000
STRATEJİK HEDEF 4.2:
2500
2000
2500
2000
STRATEJİK HEDEF 4.3:
2000
2500
3000
3000
STRATEJİK HEDEF 4.4 :
1000
1000
1000
1000
STRATEJİK HEDEF 4.5 :
3000
3000
3250
3500
STRATEJİK HEDEF 4.6 :
500
500
500
500
STRATEJİK HEDEF 4.7 :
500
500
500
500
STRATEJİK HEDEF 4.8:
500
500
500
500
STRATEJİK HEDEF 4.9 :
500
500
500
500
STRATEJİK HEDEF 4.10 :
500
500
500
500
STRATEJİK HEDEF 4.11:
500
500
500
500
STRATEJİK HEDEF 4.12:
500
500
500
500
STRATEJİK AMAÇ 5:::
1750
1800
2100
2150
STRATEJİK HEDEF 5.1:
500
500
750
750
STRATEJİK HEDEF 5.2:
500
500
500
500
STRATEJİK HEDEF 5.3:
500
500
500
500
STRATEJİK HEDEF 5.4 :
250
300
350
400
STRATEJİK AMAÇ 6::::
7000
7000
8500
5000
STRATEJİK HEDEF 6.1 :
4000
4000
5000
3000
STRATEJİK HEDEF 6.2 :
3000
3000
3500
2000
STRATEJİK AMAÇ 7
3500
4750
5250
7250
STRATEJİK HEDEF 7.1:
1000
1500
2000
2500
STRATEJİK HEDEF 7.2:
1500
1500
1500
2000
STRATEJİK HEDEF 7.3:
500
750
1000
1250
STRATEJİK HEDEF 7.4:
500
1000
1250
1500
STRATEJİK AMAÇ 8
6750
7500
8650
9250
STRATEJİK HEDEF 8.1:
500
750
1000
1000
STRATEJİK HEDEF 8.2:
1000
1500
1500
1500
STRATEJİK HEDEF 8.3:
1250
1250
1500
1750
STRATEJİK HEDEF 8.4:
500
750
800
1000
STRATEJİK HEDEF 8.5:
1000
1000
1000
1250
STRATEJİK HEDEF 8.6:
1500
1500
1600
1750
STRATEJİK HEDEF 8.7:
1000
1250
1250
1500
GENEL TOPLAM
58 000
63 300
68 250
71 000
50
51
İZLEME DEĞERLENDİRME
İzleme değerlendirme stratejik yönetimin üçüncü ve son evresidir. Bu evrede başarı için
amaçlar ve misyonda belirtilen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı her evrede sürekli olarak kontrol
edilir ve düzeltici önlemler alınır.
İzleme, hazırlanan stratejik planın uygulanmasının sürekli takip edilmesi ve belli
dönemlerle takip sonuçlarının raporlanmasını kapsar. Değerlendirme ise, raporlanan sonuçların
amaç ve hedeflerle kıyas yapılması, amaç ve hedeflere uygunluğunun analiz edilmesidir.
Bu anlamda planımızın yürürlüğe girmesi ile, izleme çalışmaları ve izleme çalışmalarının
sonucuna göre de değerlendirme çalışmaları başlayacaktır. İzleme ve değerlendirme çalışmaları
için müdürlüğümüzce İzleme ve Değerlendirme Ekibi oluşturulacaktır. İzleme değerlendirme
çalışmalarında hedeflerdeki performans hedefleri dikkate alınacaktır.
Stratejik amaç ve hedeflerin sorumluları belirlenmiştir. Sorumlu birimler sorumlu oldukları
hedefi sistematik olarak izleyecekler ve üçer aylık dönemler halinde raporlayıp İzleme ve
Değerlendirme Ekibi’ne sunacaklardır. İzleme ve Değerlendirme Ekibi birimlerden gelen raporları
birleştirerek, stratejik hedeflerde yer alan performans hedefi ve performans göstergeleri ile
karşılaştıracaktır.
Böylece planın uygulanmasında bir aksama olup olmadığı belirlenecek aksama varsa
gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Böylece performans hedeflerine ulaşma konusunda gayret
gösterilecektir.
51