GLOBAL BİYOBOZUNUR POLİMER PAZARI Kim. Müh

Yorumlar

Transkript

GLOBAL BİYOBOZUNUR POLİMER PAZARI Kim. Müh
GLOBAL BİYOBOZUNUR POLİMER PAZARI
Kim. Müh. Neslihan Ergün / PAGEV Teknik Uzman
[email protected]

G l o b a l b i yo b o zu n u r p o l i m e r p a za r ın ın , g e l e c ek 5 yıl d a ö ze l l i k l e
a m b a l a j ve f i b e r l er d e k u l l a n ım ı i l e e n g e n i ş b ü yü m e t r e n d i n e s a h i p
o l a c a ğ ın ı g ö s t e r m ek t e d i r . G l o b a l b i y o b o zu n u r p o l i m e r p a za r ı 2 0 1 1
y ı l ın d a 9 3 2 m i l yo n p o u n d o l a r a k h e s a pl a n d ı. V e 2 0 1 6 y ıl ı n d a 2 . 5 m i l ya r
p o u n d l u k y ıl l ık b ü yü m e h ı z ın a u l a ş m a s ıy l a , b ü yü m e h ı z ı n d a % 2 2
b i l e ş i m i n d e a r t ış b e k l e n m ek t e d i r .

A m b a l a j s eg m e n t i nd e , 2 0 1 0 y ıl ı n d a t o p l a m h a c m i n % 7 0 ‘ i o l a r a k
h e s a p l a n d ı . S e k t ö r 2 0 1 1 y ı l ın d a 6 5 6 m i l yo n p o u n d h a c m e u l a ş a c ağ ı
t a h m i n e d i l i yo r . 2 0 1 6 y ı l ın d a y ı l l ık b ü y ü m e h ı z ın d a ( C A G R ) % 2 0 . 5 ‘ l ik
a r t ış l a ya k l a ş ık 1 . 7 m i l ya r p o u n d a u l a ş ıl m a s ı b e k l e n m ek t e d ir .

H i j ye n P a za r s e g m e n t i n d e ö ze l l i k l e f i b er l e r / p ar ç a l a r ı s e g m e n t i,
t a h m i n i p e r yo d u n ü ze r i n d e g e r ç ek ç i b i r b ü yü m e g ö s t e r e c ek , b i yo b o zu n u r
p o l i m e r l e r i n k u l l a n ı m ı, f i b e r l e r ve p a r ç a l a r ın d a 2 0 1 1 y ı l ı n d a t a h m i n e n
1 3 4 m i l yo n p o u n d d e ğ er i n e u l a ş ı l a c a k t ır . V e 2 0 1 6 yıl ı n d a y ı l l ık b ü yü m e
h ı z ı n ın ( C A G R ) % 2 6 . 6 ‘ l ık b i l e ş i m i ya n s ıt m a s ı i l e 4 3 5 m i l yo n p o u n d ‘ a
d e ğ er i n e u l a ş m a s ı b e k l e n m ek t e d i r
GLOBAL BİYOBOZUNUR POLİMER PAZARI ( 2010-2016 )
( MILYON POUND)
Kaynak: BCC Research

Benzer belgeler

GÜVENCESİYLE CHINAPLAS 30. PLASTİK VE KAUÇUK FUARI

GÜVENCESİYLE CHINAPLAS 30. PLASTİK VE KAUÇUK FUARI - Shanghai merkezde Nanjing road yanında 60 katlı, 342 modern şık odası ile Şangay’ın ikon otellerinden biridir. Şangay merkezde kalınabilecek en iyi Business oteldir. 2003 yılında inşa edilmiştir....

Detaylı

tivibu uydu alıcı kullanım kılavuzu

tivibu uydu alıcı kullanım kılavuzu İzleme Listem ......................................................................17 Kanal Yayın Akışı ...............................................................................................

Detaylı

afyonkarahisar ili 2016 yılı kurban bayramı münasebetiyle

afyonkarahisar ili 2016 yılı kurban bayramı münasebetiyle AFYONKARAHİSAR İLİ 2016 YILI KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BİLGİ VE ADRESLERİ KURBAN SATIŞ YERİ

Detaylı

çukurova belediyesi ramazan etkinlikleri iftar yemekleri proğramı

çukurova belediyesi ramazan etkinlikleri iftar yemekleri proğramı ÇUKUROVA BELEDİYESİ RAMAZAN ETKİNLİKLERİ İFTAR YEMEKLERİ PROĞRAMI TARİH

Detaylı