RECTR-RECTR-DGumusel-tr

Transkript

RECTR-RECTR-DGumusel-tr
Yeni dönem, y
Y
yeni pprojeler:
j
2007-2009
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik
REC Türkiye Etkinlikleri
Misyonumuz
• “(…) Tarafsız,
bağımsız ve
ve kar
kar amacı
amacı
Tarafsız, bağımsız
gütmeyen
g
y uluslararası bir kuruluşş olan
REC, çevreyle ilgili sorunların çözümüne
yardımcı olma amacını taşımaktadır (…)
( )”
REC Video – Click!
Bölgesel
öl
l Çevre
Ç
Merkezi
k
REC
C
• REC, hukuki yapısını 28 ülkenin ve Avrupa
Komisyonu’nun
y
imzaladığı
ğ bir Şarta
Ş
bağlı
ğ olarak
oluşturmuştur.
• Hükümetlerarası bir kuruluştur:
– 180+
180 çalışan
l
(30 ayrı ülke
ülk vatandaşı)
t d )
– Halen yürütülmekte olan 300’ün üzerinde
proje
p
12 milyon
y Euro’luk bütçe
ç
– Yıllık toplam
Bölge Ofisleri
• Merkez Ofis
– Szentendre
(Macaristan)
• 16 Ülke Ofisi
• 2 Saha Ofisi
– Banya Luka
– Kosova
• Orta ve Doğu
Avrupa’yı
Avrupa
yı aşan
faaliyetler!
Estony
a
Letonya
Litvanya
Polonya
Çek
Ç
Cumhuriyeti
Slovenya
Slovakya
Macarista
n
Hırvatistan
Romanya
Bosna
Hersek
Sırbistan
Bulgaristan
ve
KaradağMakedonya
Arnavutlu
k
Türkiye
Donö
Don
örler
•
•
•
A
K i
Avrupa
Komisyonu
ABD Almanya Arnavutluk,
ABD,
Arnavutluk
Arnavutluk,
Arnavutluk
Avusturya, Belçika, Bosna
Hersek,, Hırvatistan, Çek
Cumhuriyeti
Cumhuriyeti,
Danimarka
C h i ti Danimarka,
D i
k
Estonya, Finlandiya, Hollanda,
İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya,
J
Japonya,
K
Kanada,
d Letonya,
L t
Litvanya, Macaristan,
Makedonya, Norveç,
ç Polonya,
Sırbistan Karadağ ve Slovenya
Hükümetleri
Diğer hükümetlerarası ve
özel sektör kuruluşları
% 17
ABD
%7
Diğer
% 18
Japonya
% 36
Avrupa
Ülkeleri
% 22
Avrupa Birliği
Katkıların
K
tk l
Coğrafik
C ğ fik
Dağılımı
1990-2002
REC
C Türkiye
ü ye
REC Tü
Türkiye,
ki
kkamu kkurumları,
l
yerel yönetimler, sivil toplum
örgütleri ve özel sektör arasında
etkin diyaloglar ve ortaklıklar
geliştirmeyi kolaylaştıran ve
ülkenin tam Avrupa Birliği
üyeliğine destek olmayı
hedefleyen çalışmalarına devam
ediyor...
REC Türkiye
“Stratejik
j Çalışma
Ç ş
Alanları”
• AB Katılım Süreci Destek Faaliyetleri
• Sivil Toplum Geliştirme Faaliyetleri
• Sürdürülebilir
Sü dü ül bili İşletmeler
İ l t l
• İklim Değişikliği
ğş ğ
• Çevre Eğitimi
• Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma
• Bilgiye Erişim
TEMATİK ALAN
AB Katılım Süreci
Sivil Toplumun
Geliştirilmesi
Sürdürülebilir İşletmeler
İklim Değişikliği
Çevre Eğitimi
Biyoçeşitlilik ve
Doğa Koruma
PROJE ADI
PROJE ORTAKLARI
HEDEF KİTLE
FON KAYNAĞI
REC’in Türkiye’de Kurulması
Katılım Öncesinde Sivil Toplumu
Güçlendirme: STK Hibe İmkanı
İ
Projesi
Alt başlık A5: Çevre Koruma
-
Kamu kurumları,
yerel yönetimler,
STK’lar, medya, iş
dünyası, akademi
STK’lar
Avrupa Komiyonu
Avrupa Komisyonu
REC’in Türkiye’de Kurulması
-
Kamu Kurumları,
Yerel Yönetimler,
STK’lar, medya, iş
dünyası ve akademi
Avrupa Komisyonu
Kamu Kurumları,
STK’lar
LIFE, Italian Trust Fund
Kamu Kurumları,
STK’l iiş dünyası
STK’lar,
dü
ve akademi
EC, DEFRA
Genel Kamu
British Council Ankara
Türkiye’de İklim
İ
Değişikliği
Politikalarının Tanıtılması
Çevre ve Orman
Bakanlığı, (TR), Exergia
(GR)
İklim Değişikliği Alanında
Hükü t ve STK’ların
Hükümet
STK’l
Kapasitesinin Geliştirilmesi
-
SıfırKarbonKenti Türkiye
Programı
Çevre ve Orman
Bakanlığı
İklim Değişikliği Alanında Halkın
Bilinçlendirilmesi Kampanyası
Projesi
-
Genel Kamu
EC, Finlandiya
Büyükelçiliği
Temiz Yakıtlar ve Araçlar
ç için
ç
İşbirliğinin Geliştirilmesi (PCFV)
Projesi
-
Kamu Kurumları,, işş
dünyası ve akademi
UNEP,, US EPA
YeşilKutu: Türkiye’de
Sürdürülebilir Kalkınma için
Eğitimin Desteklenmesi Projesi
Doğa Derneği, Kuş
Araştırmaları Derneği
10–14 grubuna farklı
branşlarda ders veren
öğretmenler
EC LIFE Third
Countries Prog., Italian
Trust Fund
İğneada proje bölgesinde korunan
alan planlaması ve yönetimi için
danışmanlık hizmetleri
PAR Danışmanlık,
WWF Türkiye,
Fauna&Flora
I
i l
İğneada, Sivriler ve
Avcılar köyü sakinleri
Dünya Bankası
NE YAPACAĞIZ?
YA A AĞIZ?
2007-2009
STK’l
STK’lara
Yö
Yönelik
lik
REC Türkiye Etkinlikleri
2007-2009: Katılım Öncesi Süreçte Sivil
Toplumun Güçlendirilmesi:
STK Hibe Mekanizması – Çevrenin
Korunması” Projesi
• Bileşenler:
Ö Kapasite Geliştirme
Ö Hibe İmkanı
Çevresel Bilgiye
g y Erişim
ş
Ö Ç
• Proje
j Lehdarı: ABGS, Donör: Avrupa
p Komisyonu
y
• Toplam bütçe: 1.2 EUR
Kapasite
p
Geliştirme:
ş
2007-2009
ƒ Kurumsal Kapasite Geliştirme
ƒ Genç Çevreciler Eğitim Programı (devam!)
ƒ 2007-2013 döneminde çevre için AB fonları ve Proje
Döngüsü Yönetimi (yeni!)
ƒ Halkla İlişkiler ve İletişim Seminerleri (devam!)
ƒ STK’lar için Elektronik Ağ Oluşturma Kursları (yeni)
Kapasite
p
Geliştirme:
ş
2007-2009
AB Katılım Sürecine STK’ların Katılımının Desteklenmesi
ƒ
Karşılaştırmalı (AB-Türkiye) Çevre
Mevzuatı Seminerleri: su sektörü
(Operasyonel Program önceliklerine
göre)
ƒ
STK-Merkezi kamu kurumları
diyalog toplantıları
ƒ
STK-yerel yönetim diyalog toplantıları
ƒ
STK-AB diyalog toplantıları
Neden Su Sektörü?
• Su Sektörü hem Avrupa Birliği
hem de Türkiye tarafından çevre
alanında tam uyum için öncelikli
sektör olarak belirtiliyor.
• 2007 Kasım, AB İlerleme Raporu: Su sektöründe uyum yeterli
düzeyde değil. Özellikle başta Su Çerçeve Direktifi olmak üzere
mevzuat uyumu, altyapı yatırımlarının hız kazanması gerekiyor.
Neden Su Sektörü?
Su Sektörü Türkiye
tarafından hazırlanan
ulusal belgelerde birinci
öncelik:
• AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES): Su
sektöründe çalışılması gereken 24 direktiften 15’i
15 i için
toplam maliyet 33
Milyar 969 Milyon Avro!
Neden Su Sektörü?
Su Sektörü Türkiye
tarafından hazırlanan
ulusal belgelerde birinci
öncelik:
•
IPA Çevre Operasyonel Programı (ÇOP): Su sektörü (içme suyu ve
atıksu yatırımları) ilk iki öncelik. ÇOP 2007-2009 altında planlanan
projelere ayrılan bütçe toplam bütçenin (205 Milyon EUR) %55’i.*
•
* ÇOP 1. Taslağı, Mart 2007.
Neden Su Sektörü?
Su Sektörü Türkiye
tarafından hazırlanan
ulusal belgelerde birinci
öncelik:
Türkiye’nin
Türkiye
nin AB Müktesebatına Uyum Programı 20072013:
Çerçeve
Ç
ç
Su Kanunu,,
Nitratlar Direktifi
IPPC Direktifi
Yeraltı Suyu Direktifi vd..
Teşekkür ederiz!
www rec org tr
www.rec.org.tr

Benzer belgeler