gaziantep istasyon alanı nazım imar planı

Yorumlar

Transkript

gaziantep istasyon alanı nazım imar planı
104.So kak
8.Geçit
Boyno Caddesi
101.Sokak
102.Sok
ak
79.Sokak
49.Sokak
70
6.Sok
56.S
49.S
48.S
31.S
49. Soka
k
okak
58.S
47. Sokak
Şehit Nide Caddesi
16.Sokak
49.Sokak
108.Sokak
119.Sokak
117.Sokak
173.Sokak
okak
.S
ok
ak
56.S
55
ad
de
C
19.S
ok
NAZIM İMAR PLANI ONAMA SINIRI
Sokak
Nurtepe
Kocatepe
Mahallesi
Göz
Soka
kak
13. So
okak
le S
47
Şerefli Sokak
Karataş Sokak
71.Sokak
ak
ka
k
So
Boyno Caddesi
So
kak
Ser
aplı
maz
Fedai Kalk
So
k
üç
lü
un
G
ak
Ş.E
rg
So
k
14.Sok
ak
Kadırg
a Sokak
Münif Paşa Caddesi
lu
Ok
zı
Çıkma
Öçal
ı Sokak
Postac
Soka
REKREASYON ALANI
k
Şehit Pide Caddesi
3.Soka k
Eski Dülük Caddesi
Korutü rk Cadde
si
Soka
Sandalcı
2.Sokak
k
TCDD GÜZERGAH ALANI
Korutürk Caddesi
Ş.Halil İbrahim Yılmaz Sokak
TürkTelekom
Karş ıyaka
Santrali
Müdürlüğ ü
Bademci Sokak
Bilgi Yılı Kütüphanesi
845
Mahremi Ali Sokak
Cemil Alevli
İlkögretim Okulu
Av. Cengiz Gökcek
Gaziantep Devlet
Hastanesi
Semt Polikliniği
Karş ıyaka
Çarş ısı
Öcükoğlu Sokak
Karş ıyaka Merkez
Camii
Bademci Sokak
Bademci Sokak
845
Şelale Zabıta Karakolu
Bademci Sokak
Hacıbaba Sokak
çit
Ge
14
Kasap Ahmet Sokak
11.Sok ak
Aile
Planlaması
Merkezi
Hösükoğlu Sokak
Topaç Sokak
Şehit Mahmut Söylemez Parkı
20 00
Şehit Mahmut Söylemez
İlkögretim Okulu
Çıkmaz Sokak
İpek yolu
Ögretmen Sokak
Benzinlik
1.Sok
ak
840
4. Sokak
Gaz iante
p
OP
Osma
niye
MİA
T
Mücahitler
Mahallesi
3.Sokak
12 00
16. BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU
İLE BU KANUNA GÖRE ÇIKARILAN YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
Melih Sözmen Parkı
Melih Sözmen Parkı
Gazian tep
12
25 00
Dülük
15. BU PLAN, PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR.
Osmaniye
İpek Yolu
Şehir
Merke
zi
Şiman Payam Sokak
4.Sokak
2.Sokak
MİA
ÖLÇEK: 1/5000
Su Deposu
Topaç Sokak
Öğretmen Sokak
MİA
E: 2.00
h: Serbest
MÜZE
E: 2.00
h: Serbest
Tekel Caddesi
Fedai Mehmet Caddesi
Osma
niye
Gazia
ntep
Hasan Turan Sokak
Şe
h
Dicle Renault
MİA
14. YAPILAŞMA ÖNCESİNDE JEOLOJİK, JEOFİZİK, JEOTEKNİK
VE HİDROJEOLOJİK ETÜTLERİNİN YAPTIRILMASI,
SONUÇLARININ TÜM MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE DİKKATE
ALINMASI ŞARTTIR.
Haytaoğlu Sokak
Sahil Sokak
it K
am
Çelik Sokak
9.Cad
de
Hyundai
13. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 17.06.2014
TARİH VE 3239 SAYILI YAZISI İLE ONAYLANAN JEOLOJİK
ETÜT VE RAPORUNDAKİ HÜKÜMLERE UYULACAKTIR.
K
Kasap Ahmet Sokak
Girne Caddesi
il C
ad
k
Eski Dülük Caddesi
de
Şehit Memi
k Küçük Kaplı
Soka
eçit
15.G
Nefrotep
Hemodiyaliz
Merkezi
Özay Geçidi
Kasap Ahmet Sokak
Primer Hospital
Karşıyaka Sokak
Ş.Ahmetoğlu Sokak
Hürriyet
Mahallesi
u
Münif Paşa Caddesi
Y ol
si
İpek
Sokak
Katip Hoca Caddes
i
MİA
12. PLANDA GÖSTERİLEN VEYA GÖSTERİLMEYEN ENERJİ
NAKİL HATLARI İÇİN "ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ
YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR VE BU
HATLARIN ALTINDA KALAN ALANLARDA UYGULAMA VE
YAPILAŞMADAN ÖNCE TEİAŞ VE/VEYA TEDAŞ GÖRÜŞÜ
ALINACAKTIR.
Korutürk Cadde
Şahinbey
İlkögretim
Okulu
Kasap Ahmet
11. TÜM ALANLARDA İÇ VE DIŞ MEKANLARDA
PROJELENDİRME VE UYGULAMA AŞAMASINDA ENGELLİLER
İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAKTIR.
Aş ık Geçidi
Şehit Kamil İlçe
Emniyet
e
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN
Ş.Yunus Emre Çelik Sokak
Dervişhacı Sokak
an
iy
Tekel Caddesi
Fevzipaşa
Mahallesi
Fedai Mehmet Caddesi
Korutürk Caddes
i
60 00
Osm
10. PLANLAMA ALANINDA YOL, YAYA YOLU, MEYDAN YEŞİL
ALAN, SPOR ALANI GİBİ KENTSEL AÇIK MEKANLARIN
DÜZENLENMESİNDE "TS 12576 ŞEHİR İÇİ YOLLAR, KALDIRIM
VE YAYA GEÇİTLERİNDE ULAŞILABİLİRLİK İÇİN YAPISAL
ÖNLEMLER VE İŞARETLEMELERİN TASARIM KURALLARI"NA
GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.
3.Sokak
i
Katip Hoca Caddes
Suadiye Sokak
k
ka
So
ek
860
ik
em
Ş.M
çiç
Ay
Bu
lva
rı
uhtar
Paşa
Bulva
rı
4.Sokak
Aydın
865
Zeynel
Abidin
Cami
9. PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALARDA DEPREM,
OTOPARK, YANGIN, SIĞINAK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
Karş ıyaka
Mahallesi
Kasap Sait Sokak
10.Cadd
e
kak
si
u Ca dde
Haleplioğ lu Sokak
Ye şilova Cami
Ş.Yunu s Emreçe
lik Sokak
İlkögretim Okulu
Zeynel Abidin
Erkek Öğ renci
Yurdu
30 00
PARK
ak
Sok
Gap Görme Engelliler
okak
7.S
Hasırcıoğlu
Mahallesi
5.Sokak
yaka
Dar
Halepli Oğlu Sokak
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
zia
nte
p
KÜLTÜREL TESİS
ak
Sok
Sok ak
it So
slan oğl
Karaa
k
kak
8.So
Ga
8. PLANLAMA SINIRLARI İÇİNDE, KONUT AMAÇLI YAPILARDA
HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN 2 ARAÇLIK, TİCARET AMAÇLI
YAPILARDA HER 50 M²'LİK KULLANIM ALANI İÇİN 2 ARAÇLIK
AÇIK YA DA KAPALI OTOPARKIN PARSEL SINIRLARI
İÇERİSİNDE DÜZENLENMESİ ZORUNLUDUR. OTOPARK
AMAÇLI DÜZENLENMİŞ MEKANLAR BAŞKA AMAÇLA
KULLANILAMAZ, OTOPARKIN MÜŞTEREK KULLANIM ALANI
OLARAK OLUŞTURULMASI ZORUNLU OLUP, BU ALANLARDA
BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURULAMAZ.
Haleplioğlu
Sokak
k
8.Soka k
SOSYAL TESİS
7.Sokak
6.Sokak
ntaş
Altı
p Sa
İbra him
4.S
oka
ka
9.So
MEVCUT ÖZELLİKLERİ KORUNACAK YAPILAR
Hasırcı Oğlu
Cami
ak
Kasa
Onbaşı Sokak
11.Sokak
k
Sok
TES
8.Sokak
kak
e
i Cadd
Postacı Sokak
12.Sokak
Haleplioğlu Sokak
ka
9.So
7. PLANLAMA ALANI İÇİNDEKİ SİT SINIRI İÇİNDE KALAN ALAN
VE TESCİLLİ YAPILARDA MÜZE, GENÇLİK MERKEZİ, TİYATRO,
KÜLTÜR MERKEZİ, BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ,
KONFERANS SALONU, VB TESİSLER YER ALABİLİR. TESCİLLİ
YAPILAR VE KORUMA ALANINDAKİ HER TÜRLÜ UYGULAMA
İÇİN GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
KURULU'NDAN GÖRÜŞ, İZİN VE ONAY ALINMASI
ZORUNLUDUR.
Postacı Sokak
k
Onb aşı
10.S okak
So
Okçu
Al
Şoför
Postacı Sokak
ak
13.Sokak
12.Sokak
AKARYAKIT İSTASYONU
Fatih Kız Meslek Lisesi
Postacı Sokak
Elmalı Soka
.S
ok
ak
11. Sokak
Ceydeci Sokak
35.S okak
Levent
Sok
32
kak
el So
Çevik
idi
Geç
ncı
Nişa
Ceydeli Sokak
i
kak
n So
Kapla
Eydi Baba
Mahallesi
et Caddesi
Fedai Mehm
Se
y
lan
des i
lük Cad
Esk i Dü
ak
eS
oka
k
Ser
ap
lı S
okak
Sin
10.C
adde
Mesimi Cami
Derin Çıkmaz
6. PLANDA TCDD GAR SAHASI OLARAK AYRILAN VE
MEVCUT GAR BİNASININ DA İÇİNDE BULUNDUĞU ALAN BU
PLANA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK PARSELASYON
PLANINDA TCDD MÜLKİYETİNDE KALACAKTIR.
9. Sokak
Eydi Baba
Cami
Çetin Sokak
Ceyde ci Sokak
15.Sokak
A
kak
n So
Kapla
k
Çetin Soka
Çetin Sokak
Kargın Sokak
OTEL ALANI
Karaboğa Sokak
Sokak
pınar
Dumlu
kak
it So
p Sa
Kasa
14.Sok
ak
15.Sokak
Sokak
Dülük Mah.
Muhtarlığ ı
Kırgın Soka
k
17.Soka
k
Reşadiye Caddes
13. Sokak
ak
kak
lül So
9 Ey
esi
Cadd
76.Sokak
So
k
TİCARET+KONUT ALANI
25.Sokak
z Sokak
Ceydeli Soka
k
17.Sokak
ğlu
Gir ne
16.Sok
ak
kio
Karşıyaka
Mahallesi
k
z Soka
i Kalma
Feda
Dülük Baba
Mahallesi
Sosyal Tesisleri
add
esi
Til
5. PLANDA TCDD GÜZERGAH ALANI OLARAK AYRILAN
ALANDA EMSAL=0.05 OLUP; DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ VE
FAALİYETLER İLE İLGİLİ YAPI VEYA ELEMANLAR (BEKÇİ
KULÜBESİ, GÖZETLEME KULESİ VB) YAPILABİLİR. BU TÜR
YAPILAŞMALARDA, PLAN VE YAPILAŞMA BÜTÜNLÜĞÜ İLE
KENT ESTETİĞİ VE KALE SİLUETİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK
UYGULAMALAR YAPILAMAZ VE AVAN PROJE GAZİANTEP
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE ONANMADAN UYGULAMAYA
GEÇİLEMEZ.
TİCARET ALANI
14. Sokak
ok
ak
Boyno Caddesi
ok
ak
35
.S
k
Sua
diy
e
5.
So
ka
k
ok
ak
.S
36
34
.S
ok
Münif Paşa Caddesi
y
ün
a
G
rh
an
Ş.O
Kay
a ön
üS
okak
36 .S
o ka
Eski Mehm
et Cadd esi
41
.S
ok
ak
k
32 .S
o ka
Pol
atlı
Sok
ak
et Caddesi
Fedai Mehm
70.Sok ak
30.S
okak
ddes
i
diy
eC
T
TİCK
So
ka
k
3.
S
.S
ok
ak
42
So
ka
k
okak
diye
Ca
Ham
4.
So
ka
k
Tekel Caddesi
.S
ok
ak
k
.S
oka
45
k
.S
oka
8.Soka
k
Şehit Nide Caddesi
44
.S
ok
ak
43
3. S
35. Sokak
Lefkoşe Caddesi
ok
ak
kak
k
tafa Soka
Fedai Mus
k
tafa Soka
Fedai Mus
Münif Paşa
Mahallesi
k
Soka
26.
ak
8. Sok
esi
Cadd
5. Sokak
Reşa
kak
ut Sokak
Hacı Mahm
si
Fedai Kalkma
fa So
ai Musta
kio
ğlu
6. So
1.Soka k
Ali
Şoför
75. Sokak
Reşad iye Cadde
si
2.
S
ak
Til
Kırgın Sokak
19.So
kak
k
So
Ökkeş Postacı Sokak
Fed
Bozkurt Sokak
ddesi
oğlu Ca
aoğlan
Karac
Soylu Sokak
Lefkoş e Cadde
7.
kak
3.Sokak
1.Soka
k
15. Sokak
.S
okak
okak
9. So
3.S
oka
k
it
Dülük
Baba
Cami
27.Sokak
54.Sok
ak
Vali Aksu
İlkögretim Okulu
20
okak
4. S
Şehit Resul
1.Soka k
1.G
eç
ak
Karşıyaka
Mahallesi
6.Sokak
11.Sokak
Soylu Sokak
20.So
kak
S
dağ
Ulu
26.Sokak
72.Sok ak
16. Sok
Sokak
Uludağ
Deniz Sokak
GELİŞME KONUT ALANI
Hasırcıoğlu
Mahallesi
ak
ok
İlkögretim Okulu
10.Sokak
ak
4. PLANDA RESMİ KURUM (TCDD İSTASYON BİNASI) OLARAK
AYRILAN ALANDA GAR BİNASI İLE BİRLİKTE İŞLETMECİLİK VE
İŞLETMECİLİĞİ DESTEKLER NİTELİKTEKİ TİCARİ AKTİVİTELER
YER ALABİLİR. BU ALANDA EMSAL=1.50 OLUP, AVAN PROJE
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE ONANMADAN
UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.
3.
So
ka
k
ok
ak
45
.S
46
.S
ok
ak
ak
85
.S
ok
k
.S
oka
46
ok
ak
85
.S
Suna Sokak
ok
ak
49
.S
48
.S
ok
ak
46
5.S
ok
72.Sokak
72.Sokak
68.Sokak
S
5.
İsmet Paşa Lisesi
k
8.Soka
TCDD GAR SAHASI
k
ka
So
Namık Kemal
İlkögretim Okulu
Sahası
Mehmet Çolak
1.Soka k
TCDD GAR SAHASI
k
ka
So
20
rk
ntü
Şe
Ca
dd
es
i
7
74.Sok
ak
00
k
ka
Basketbol
Sokak
Hatip
25.Çıkmaz
.S
ok
ak
ak
11.Sokak
Mehmet
Ali Eruslu
Cami
3.Sokak
.Sok
7.Soka
k
k
10.Soka
So
k
oka
Ali Tutkun İlkö ğretim Okulu
kak
pe So
75.Sokak
31
kak
39
23.Sokak
29.Sokak
l Sokak
k Kema
Namı
k
12.Soka
75.Sokak
Boyno Mahallesi
Hatip Hoca Caddes
i
Kayaönü
Mahallesi
45.Sokak
Kasa
kak
cı So
So
Liman
52.Sokak
Bağ
ak
cı Sok
S
9.
Hüs eyin
2.Sokak
Le
fk
oş
e
kak
10. So
k
ok
ak
ak
Sok
11.
k
13.Soka
14
kak
14.So
6.Soka
k
kak
22. So
mazı
Ali Çık
Şoför
te
Esen
40
.S
oka
k
3. PLANLAMA SINIRLARI İÇERİSİNDE, 1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANI İLE GETİRİLEN KULLANIM
KARARLARI VE YAPILAŞMA KOŞULLARI DOĞRULTUSUNDA
MEKÂNSAL KABİLİYETİ ARTTIRMAK AMACIYLA ALT ÖLÇEKTE
KENTSEL TASARIM PROJELERİ HAZIRLANACAKTIR.
TCDD İSTASYON BİNASI
SU DEPOSU
Hacıbaba Su Deposu
13.S oka
İske
75.Sok
ak
41
.S
TCDD İSTASYON
BİNASI
25. Sokak
kak
18. So
k
ok
ak
.Sok
ak
tepe
kak
14.So
32.Sokak
Emine Mustafa Humanızlı
İlkögretim Okulu
21.Sokak
9.Sokak
ak
46.Sok
22.Sokak
10.Sokak
Kayınönü
Mahallesi
Kocatepe
Camii
15.Sokak
ak
18.Sokak
9.Soka
k
64.Sokak
62.Sokak
16.Sok ak
14.Sokak
ak
ok
.S
50
esi
lanoğlu Cadd
Kara caoğ
20 00
Mehm
11. Sok
10.S okak
18. Sokak
14. Soka k
Öğretmen
Mehmet Solmaz Parkı
M.Ali
Hamamcıoğ lu
Cami
21.S okak
55.S okak
ak
SİT ALANI SINIRI
k
Soka
lgurlu
et Bu
So
ka
k
11.Sokak
k
Soka
1
okak
8.Sokak
36.S
dem
Acıba
1. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA ÇEŞİTLİ ARAZİ
KULLANIM VE YERLEŞME ALANLARINA AİT SINIRLAR
ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN, BU PLAN ÜZERİNDEN
PLAN ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜ ALINAMAZ VE YER TESPİTİ
YAPILAMAZ.
2.PLAN SINIRLARI İÇİNDE KALAN TÜM ALANLARDA, NAZIM
İMAR PLANI KARARLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAK
UYGULAMA İMAR PLANI SONRASINDA, 3194 SAYILI İMAR
KANUNU'NUN 18. MADDESİ UYARINCA UYGULAMA YAPILMASI
ZORUNLUDUR. İMAR UYGULAMASI TAMAMLANMADAN
YAPILAŞMAYA GEÇİLEMEZ.
Arıtma Tesisi
9.
S
64
63
.S
52.Sokak
110.Sokak
Şehit Nide Caddesi
k
ak
69. Soka
6. Sokak
93
.S
ok
68. Sokak
8. Sokak
de
u Cad
19 Nol
kak
19. So
ak
k
Soka
Aydıntepe 8 Ş ubat
Sosyal Tesisleri
29.Sokak
ğlu
ak
24. Sok
i
es
37. Sok
dd
35.Sokak
ak
2. Sok
k
ak
ok
Ca
ak
ok
.S
a
oş
Nurtepe
Sosyal
Tesisi
Erikli
ok
.S
52
uk
o
ak
Şen türk
Soka
23. Sok
4. Sokak
kak
21. So
20.
ak
7.Sok
kak
22.So
okak
78.S
8. Sokak
Göztepe
Mahallesi
kak
29.So
okak
24.S
GÖSTERİM:
Aysel Tekinalp
İlkögretim Okulu
ak
desi
Cad
Hz.
Yu şa
Cami
k
PLAN NOTLARI
36. Sok
cu
Çul
aki
it B
Şeh
42.S okak
ak
16 Sok
oka
6. Sokak
ak
1
6.S
36. Sokak
Sok
ak
52. Sok
22. Sokak
kak
17. So
43.
okak
kak
17.So
26.S
de
Boyno
Mahallesi
iK
on
k
oka
Aydıntepe
Mahallesi
k
Karacaoğlan
Mahallesi
t Esen Cadd
esi
k
Nurtepe
Mahallesi
Parkı
Sa
n
Soka
esi
oka
12.Sokak
Kömü
r Sok
ak
Şehit İsme
40.
42.Sokak
17.Sokak
ak
kak
80. Yıl Anaokulu
okak
30.S
okak
GAZİANTEP İSTASYON ALANI
NAZIM İMAR PLANI
33. Sokak
9.Sokak
.S
32
fk
96
ad
.C
kak
30. So
k
Cadd
30.S
5. Sokak
e
38.Cadd
okak
okak
28.S
Hoca
.S
15.Sokak
Özgürlük
Mahallesi
k
S
39.
Katip
109.Soka k
18.Sokak
48
Le
ak
ok
.S
kak
22. So
17. Soka
İlkögretim Okulu
ak
esi
17.S
67. Sok
ak
87. Sok
Cadd
k
okak
20
18.Sokak
98
ak
29. Sok
16.S okak
k
20.Soka
r Ali
okak
19.S
Namık Kemal
kak
3. Sokak
50. Soka
kak
32.So
21.Sokak
17.Sokak
Ş.Halil
Eski Dülük Caddesi
okak
21.S
oka
105.S
okak
22.S
18.Sokak
91.S
ok
okak
kak
30.So
23.S
ka k
24.So
54.Soka
k
okak
31.S
okak
5. So
44.Sokak
Kocatepe
Mahallesi
Muhtarlığ ı
61.S
44. Sokak
8.Sokak
32.S
1.Geçit
kak
106 .So
.S
ok
ak
Mete Uygun
İlkögretim Okulu
kak
34.So
38.Sokak
32
10.Sokak
okak
34 .S
okak
24.S
38.Sokak
kak
94.So
Kocatepe
Mahallesi
13.Sokak
25.Sokak
94.Sokak
de
ad
.C
96
az
15.Sok ak
Şofö
m
Çık
37.Sok ak
25
38.Sokak
96.Cadde
İbrahim
Halilullah
Cami
Sokak
20 00
Park
kak
25.So
Karşıyaka
Sa ğlık Ocağ ı
92.Sokak
İbrahim
Halilullah
Cami
92.Sokak
ok
ak
44.Sokak
si
97.Sokak
Özgürlük
Mahallesi
e
de
Cad
123.Sokak
ad
de
add
96.C
46.C adde
oca
ip H
Kat
103.Sokak
90
.C
112.Sokak
48.S okak
i Ac ar
Ş.Zek
Orhan Sevinç
Lisesi
Özgürlük Parkı
65
.S
111.Sokak
112 Acil Noktası
90. Cadde
Sani Konukoğ lu
Bulvarı
50 00
T
12 00
Tuncer Halı Saha
T
Gazian tep
KÜLTÜREL
TESİS
TCDD GÜZERGAH ALANI
MİA
15 00
Şehir Merkez
i
TCDD GÜZERGAH ALANI
Dülük
TES
25
Şehir Merkez
i
T.C.D.D.
Şube Ş efliği
T
TCDD İSTASYON BİNASI
REKREASYON ALANI
TİCK
15 00
OP
T.C.D.D.
Misafiranesi
25 00
Şehir Merkez
i
TES Garı
Gaziantep
Kuyu
TCDD GÜZERGAH ALANI
Çakmak Mahallesi
B.H.A
30 00
REKREASYON ALANI
56.Sokak
ak
59.Sok
esi
Gaziantep
Şehit Kamil
Belediye Ba şkanlığ ı
30 00
Gören
ler So
kak
Ali Fu
at Ce
be soy
i
Cad des
Sab aha
t Göğ üş
Kıbrıs Caddesi
MİA
MİA
10.Soka
k
Bulva
rı
GSO
Hizmet Binası
E: 3.00
İncilli Pınar
Mahallesi
Hamdiye Parkı
Hacı Hayri
Zengin Cami
ntep
Serbest Muhasebe
Mü şavirler Odası
Sokak
22 00
TZDK
Mutlu Geçidi
Nizip
OTEL
E: 1.50
h: Serbest
Safa Dersanesi
Benzin
Fedai İsmail
22
00
Cadd
Mehmet Kurt Sokak
GTO
Hizmet Binası
E: 3.00
r Sok ak
esi
Gaz
ia
Taksiciler Derne ği
25 00
A
2.Sokak
Cadd
Luna Park
Gaziantep Ş oförler
ve
TLI
ARK)
Görenle
Nizip
25 00
Zafer Caddesi
Oto İşletme Sokak
MİA
REKREASYON ALANI
Yaprak
Mahallesi
Cadd
Mücahitler
Mahallesi
Şehit Kamil
Belediyesi
Şehit Kamil
Sa ğlık Ocağ ı
İst as
yon
Bulvarı
Saydam Sokak
Ali Fuat Cebeso
y
SOSYAL TESİS
Ali Baba Sokak
30
Petrol
TES
REKREASYON ALANI
00
Akif Baba
Cami
1.Sokak
A
LPG
T.C.D.D. Lojistik
Müdürlüğ ü
Zafer Caddesi
Ferruh Arsunar Sokak
Sani Konukoğ lu
Hastanesi
A
Shell
25 00
7 00
Abdullah Kepke
p Sokak
Sani Konukoğ lu
Hastanesi
Hatice
Hatun
Cami
Mücahitler
Mahallesi
A
LPG
esi
Nizip Caddesi
25 00
İstasyonu
A
1
Yeni Sokak
Gaziantep Gıda
Deposu
Yimpaş
S
rap
Ha
OP
Sahası
8.Soka
k
30
00
Eski Sokak
ak
ok
Saba
hat Gö
ğüş
Cadd
esi
tS
me
Ah
ntep
Gazia
an
Osm
Kadı
Soka
Cabiali Sokak
k
2.Cadde
k
şa
k
ka
So
ak
cı Sok
Bos tan
cı
Ha
k
ka
So
Deriç
Çıkma
zı
kak
ak So
Çakm
Sokak
Çalıkağlu
Karagöz Çıkmazı
Mü
Gaziantep
Arkeoloji
Müzesi
r Sokak
30 00
Sokak
Sinler
Sinler Sokak
Yaprak
Mahallesi
Saha
Ali Naca
e
Osmaniy
ntep
Gazia
Benzin
İstasyonu
Mümih Pa şa İlkö ğretim Okulu
Metro Halı
ddes
i
Cıkcık Çıkmazı
Ba
p rü
Kö
Kam
il Oc
ak Ca
Mashar Efendi Sokak
25
k
Şehit Kamil
Halk Eğ itim
Merkezi
00
Soka
Çakmak
Askeri
Lojmanları
Gaziantep Büyükş ehir Belediyesi
Bando Şefliği
Kahramanmaraş Çıkmazı
MİA
E: 1.50
h: Serbest
Hasan Ali
Yücel Lisesi
30 00
k
oka
Basketbol
ak
Tata r Sok
8.Soka
k
Şehit Kamil
Nüfus Müdürlü ğü
A
LPG
TCDD GAR SAHASI
15 00
Benzinlik
60 00
TCDD GÜZERGAH ALANI
18. Sokak
MİA
00
M
Kadı Me
K

Benzer belgeler