Fon İzahnamesi - Ziraat Yatırım

Yorumlar

Transkript

Fon İzahnamesi - Ziraat Yatırım
BU
ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATI ININ YAPILDI I
YERLERDE FON ÇTÜZÜ Ü VE HER AY T BAR YLE HAZIRLANAN, FONA
L K N MAL B LG LER N YERALDI I AYLIK RAPORLARLA B RL KTE
TASARRUF SAH PLER N N NCELEMES NE SUNULMAK VE ÜCRETS Z
OLARAK KEND LER NE VER LMEK ÜZERE YETERL SAYIDA HAZIR
BULUNDURULUR. BU ZAHNAME YEN B R TUTAR ARTIRIMINA KADAR
GEÇERL
OLUP,
ZAHNAME
KAPSAMINDAK
B LG LERDEK
DE
KL KLER T CARET S C L NE TESC L VE TÜRK YE T CARET S C L
GAZETES ’NDE LANINI MÜTEAK P BU ZAHNAMEN N EK HAL NE
GET R L R. HERYILIN OCAK AYI T BAR YLE ZAHNAME DE
KL KLER
TEKRAR TESC L ETT R LMEKS Z N TEK B R MET N HAL NE GET R LEREK
TASARRUF SAH PLER NE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.
Z RAAT YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .'N N
B T P KISA VADEL TAHV L VE BONO FONU
KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA L K N
ZAHNAMED R.
Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . taraf ndan 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu'nun 37
ve 38'nci maddelerine dayan larak, 29./11/1989 tarihinde stanbul ili Ticaret Sicili
Memurlu'una 364979-312561 sicil numaras alt nda kaydedilerek 05/03/1990 tarih ve 2478
say l Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzü'ü hükümlerine göre
yönetilmek üzere, halktan kat lma paylar karD l ' nda toplanacak paralarla, kat lma pay
sahipleri hesab na, riskin da' t lmas ve inançl mülkiyet esaslar na göre Sermaye Piyasas
araçlar ndan oluDan portföyü iDletmek amac yla T.C.Hazine ve D D Ticaret MüsteDarl '
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlü'ü’nün 06.11.1989 tarih ve BAK-III 5400-2/22-77046
say l izin belgesi ile kurulmuD, daha sonra Sermaye Piyasas Kurulu’ndan al nan 25/04/2013
Tarih ve 431 say l izin do'rultusunda Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . B Tipi K sa
Vadeli Tahvil ve Bono Fonu”na dönüDtürülmüD olan Fon kat lma paylar n n halka arz na
iliDkin izahnamedir.
Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. B Tipi K sa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu’nun Kurul
kayd na al nan halka arzlar na iliDkin bilgiler tarih s ras yla aDa' daki tabloda
gösterilmektedir. Ancak bu kayda al nma, Fon'un ve kat lma paylar n n, Kurul veya kamuca
tekeffülü anlam na gelmez.
HALKA
ARZ
TAR H
16.04.1990
30.06.2003
SPK
KAYIT
TAR H
04.04.1990
21.05.2003
SPK
KAYIT
NUMARASI
TERT P
KB.50/220
KB.50-2/583
1.TERT P
2.TERT P
ESK TUTARI
(TL’DEN)
YEN TUTARI
(TL’YE)
5.000.-
5.000.50.000.-
I. FON HAKKINDA B LG LER:
1. Fonun Türü
2. Fonun Tipi
: Fon portföyünün en az %51'ini devaml olarak; Kamu ve/veya
özel sektör borçlanma araçlar na yat rm D, portföyünün ayl k
a' rl kl ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan fonlar
"KISA VADEL TAHV L VE BONO FONU",” olarak
adland r l r.
: B Tipi Fondur.
1
3. Mevcut Fon Tutar
4. Art r lan Fon Tutar
5. Art r m Sonras Fon Tutar
6. Mevcut Pay Say s
7. Art r lan Pay Say s
8. Art r m Sonras Pay say s
9. Art r lan Paylar n Tertibi
10. Fon’un Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
5.000.- ( BeDbin )TL
45.000.- ( K rkbeDbin )TL
50.000.- ( Ellibin )TL
500.000 ( BeDyüzbin )Adet
4.500.000 ( DörtmilyonbeDyüzbin )Adet
5.000.000 ( BeDmilyon )Adet
2. Tertip
Süresizdir
II. FON PORTFÖY STRATEJ S :
Fon yönetiminde, yat r m yap lacak sermaye piyasas araçlar n n seçiminde nakde dönüDümü
kolay, riski az ve getirisi yüksek olanlar tercih edilir.
Fon portföyünün en az %51'i devaml olarak; Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlar na
yat r l r. Portföyün ayl k a' rl kl ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacakt r.
III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNET M VE SAKLANMASI:
1. Kurucu: Fon kurucusu olarak Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . riskin da' t lmas ve
inançl mülkiyet esaslar na göre, fonun pay sahiplerinin haklar n koruyacak Dekilde
yönetim, temsili ve varl klar n saklanmas ile fonun faaliyetlerinin fon içtüzük ve
izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.
2. Yönetici: Fon portföyü Ziraat Portföy Yönetimi A. . taraf ndan kurucu ile yap lan bir
portföy yönetim sözleDmesi çerçevesinde Sermaye Piyasas Kanunu, ilgili Tebli'ler ve fon
içtüzü'ü hükümlerine uygun olarak yönetilir.
3. Saklama KuruluDu: Saklama KuruluDu: Kurucunun fon varl ' n n korunmas ve
saklanmas na iliDkin sorumlulu'u devam etmek üzere, fon portföyündeki varl klar
stanbul Takas ve Saklama Bankas A. . nezdinde muhafaza edilecektir.
IV. FON YÖNET M HAKKINDA B LG LER:
Fon’da görev alan kiDilere iliDkin bilgiler aDa' da verilmektedir:
Ad Soyad
Görev
Son 5 Y lda Yapt ' Dler (Y l- irket-Mevki)
Tecrübesi
(Y l)
Birol
ÖZÇARIKÇI
Alpaslan
AKÇA
Fon Kurulu
BaDkan
Fon Kurulu
Üyesi
26
Özay
ÜNAL
Fon Kurulu
Üyesi
As m
YÜKSEL
Fon Denetçisi
Özay
ÜNAL
Fon Müdürü
2006 - halen Ziraat Yat r m Menkul De'erler
A. . Genel Müdürü
2001- 2011 Ziraat Yat r m Menkul De'erler
A. . Genel Müdür Yard mc s
2011- Halen T.C. Ziraat Bankas A. .
Ka' thane ube Müdürü
2001 - Halen Ziraat Yat r m Menkul De'erler
A. . Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar
Müdürlü'ü – Müdür
2001 - 2011 Ziraat Yat r m Menkul De'erler
A. . Genel Müdür Yard mc s
2011 – Halen T.C. Ziraat Bankas A. .
Palladium ube Müdürü
2001 - Halen Ziraat Yat r m Menkul De'erler
A. . Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar
2
25
Atanmas na
liDkin Yönetim
Kurulu Karar
Tarihi ve Say s
19.06.2006/
2005/06-17
01.12.1997/
1303
26
07.04.1993/
339
25
01.11.2002/
2002/14-51
26
23.11.2001/
2001-47
Ümit
ÇIRASUNLAR
Fon
Muhasebecisi
Eser
LAFÇI
Fon Uzman
Deniz
SÜREKL
YAVUZ
Fon Uzman
Diler
KAYRA
Portföy
Yöneticisi
AteD
KAYMAK
Portföy
Yöneticisi
Müdürlü'ü – Müdür
2007 – 2010 Ziraat Yat r m Menkul De'erler
A. . Operasyon Müdürlü'ü Yönetmen
Yard mc s ,
2010 – 2012 Yat r m ve Bireysel Emeklilik
Fonlar Yönetmen Yard mc s
2012 – Halen Yat r m ve Bireysel Emeklilik
Fonlar Müdürlü'ü - Yönetmen
2006 -2011 Ziraat Yat r m Menkul De'erler
A. . Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar
Müdürlü'ü – Servis Görevlisi
2011 – 2012 Ziraat Yat r m Menkul De'erler
A. . Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar
Müdürlü'ü - uzman yard mc s
2012 - Halen Ziraat Yat r m Menkul De'erler
A. . Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar
Müdürlü'ü - uzman
2008 -2011 Tacirler Menkul De'erler A. .
Yat r m Fonlar -Uzman Yard mc s
2011- Halen Ziraat Yat r m Menkul De'erler
A. . Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar
Müdürlü'ü -uzman yard mc s
2006-2007 Kapital Yat r m A. Hazine
Departman – Direktör
2007- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A. .
Yönetmen/ Portföy Yöneticisi
2005-2009 Fortis Portföy Yönetimi A. .
Pazarlama Yönetici Yard mc s ,
2009-2010 Fortis Portföy Yönetimi A. . Sabit
Getirili Men. K y. Fon Yönetimi -Yönetici
Yard mc s ,
2010-2012 Fortis Portföy Yönetimi A. . Sabit
Getirili Men. K y. Fon Yönetimi - Yönetici
2012-Halen
Ziraat
Portföy
Yönetimi
A. .Portföy Yönetimi - Yönetmen/ Portföy
Yöneticisi
11
03.05.2010/
2000/33
6
16.02.2007/
2005/09-30
4
01.01.2011/
2010/19-37
22
08.02.2007 / 18
10
29.06.2012 / 4
V . FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA B LG LER
Portföyde yer alabilecek varl klar için belirlenmiD içtüzük s n rlamalar portföyün en
az ve en çok yüzdesi olarak aDa' daki tabloda gösterilmiDtir. Bu konu ile ilgili detayl bilgiler
kat lma pay al m sat m n n yap laca' adreslerden temin edilecek Fon çtüzü'ü’nden
sa'lanabilir.
VARLIK TÜRÜ
EN AZ %
EN ÇOK %
0
0
0
0
51
100
100
49
20
100
Kamu Borçlanma Araçlar
Özel Sektör Borçlanma Araçlar
Ters Repo Dlemleri
Takasbank Para Piyasas Dlemleri
Kamu Borçlanma Araçlar ve Özel Sektör
Borçlanma Araçlar ( Toplam )
3
VI. FON PORTFÖYÜNÜN OLU UMU VE DA ILIMI:
Fon portföyünün 07/08/2012 tarihi itibariyle yap s aDa' da verilmiDtir.
1. Portföydeki Borçlanma Araçlar6na li7kin Bilgiler
KIYMET TÜRÜ
TANIMI
VADES
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçlar
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçlar
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçlar
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçlar
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçlar
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçlar
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçlar
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçlar
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçlar
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçlar
Özel
Sektör
Borçlanma
Araçlar
Ters Repo
Ters Repo
Ters Repo
Ters Repo
Ters Repo
Ters Repo
Ters Repo
Ters Repo
Ters Repo
Ters Repo
Ters Repo
Ters Repo
Ters Repo
Borsa Para Piyasas Dlemleri
Borsa Para Piyasas Dlemleri
Borsa Para Piyasas Dlemleri
TRT071112T14
TRT080812T26
TRT090113T13
TRT260912T15
07/11/12
08/08/12
09/01/13
26/09/12
10,809,683.00
4,600,000.00
3,055,952.70
1,589,503.50
TRFGRFK11317
24/01/13
2,389,131.69
TRFSKFHA1219
12/12/12
3,200,806.00
TRQAKBKK1213
27/11/12
974,822.73
TRQALNFK1215
09/11/12
3,847,172.07
TRQDZBKE1211
17/10/12
1,967,572.37
TRQFNBKA1217
04/12/12
2,915,006.87
TRQFNBKK1215
05/11/12
3,901,630.43
TRQTCZB81210
14/08/12
3,328,064.27
TRQTCZBE1213
19/10/12
2,699,253.18
TRQTEBK11314
14/01/13
2,007,827.95
TRQTHAL11317
TRT150120T16
TRT150513T11
TRT150513T11
TRT150513T11
TRT150513T11
TRT150513T11
TRT150513T11
TRT150513T11
TRT160714T17
TRT160714T17
TRT210721T11
TRT230222T13
TRT251017T18
11/01/13
08/08/12
08/08/12
08/08/12
08/08/12
08/08/12
08/08/12
08/08/12
08/08/12
08/08/12
08/08/12
08/08/12
08/08/12
08/08/12
10/08/12
08/08/12
08/08/12
1,837,198.52
289,037.61
2,500,414.38
7,501,243.15
6,000,994.52
4,000,663.01
10,001,649.32
10,001,649.32
4,000,642.19
4,000,658.63
6,000,987.95
162,021.08
10,001,652.05
500,080.27
10,085,139.58
487,074.40
13,001.99
4
RAY Ç DE ER (TL)
2. Özet Portföy Tablosu
TUTARI (TL)
Kamu ç Borçlanma Araçlar Toplam
Özel Sektör Borçlanma Araçlar Toplam
Ters Repo Dlemleri Toplam
Borsa Para Piyasas Dlemleri Toplam
Fon Portföy De'eri
Nakit
Haz r De'erler Toplam
Takastan Alacaklar
Di'er Alacaklar
Alacaklar Toplam
Takasa Borçlar
Yönetim Ücreti KarD l '
Di'er Borçlar
Borçlar Toplam
Fon Toplam De'eri
Tedavüldeki Pay Say s
Birim Pay Fiyat
FON
PORTFÖYÜNE
ORANI (%)
20.055.139,20
29.068.486,08
64.961.693,48
10.585.215,97
16,08
23,33
52,10
8,49
100
437.556,17
437.556,17
0,35
0
0
0,00
0,00
0
0,00
-26.128,55
-13.599,67
-0,02
-0,01
-39.728,22
125.068.362,68
1.002.804
124,718652
-0,03
3. Portföye li7kin Oranlar
07/08/2012 tarihi itibariyle son bir y ll k dönem için hesaplanan oranlar aDa' da
verilmektedir.
Borçlanma Senetleri DönüDüm Oran
(Borçlanma senetleri al m sat m tutarlar toplam / Ortalama borçlanma senedi tutar )
*Ters Repo Dlemleri Hariç TutulmuDtur
Ortalama Borçlanma Senetleri Oran
(Günlük borçlanma senetleri oranlar n n ortalamas )
:
3,88
:
34,80
Son Bir Y ll k Birim Fiyat Art D Oran
:
0,07
Son Bir Y ll k Ortalama Portföy Büyüklü'ü (YTL)
:
123.194.889,85
Son Bir Y l Portföydeki Borçlanma Araçlar n n Ortalama Vadesi
:
30,45
VII. KATILMA PAYLARININ DE ER N N TESP T :
Kat lma paylar n n de'eri, fon içtüzü'ü ve Sermaye Piyasas Kurulu’nun seri:VII,
No:10 Tebli'i’nin 45. maddesi çerçevesinde; portföydeki varl klardan pay senetleri için en
son tarihli borsa ikinci seans a' rl kl ortalama fiyatlar, borçlanma araçlar ve ters repolar için
en son tarihli borsada gerçekleDen ortalama oranlar dikkate al narak her iDgünü sonu itibariyle
hesaplan r ve müteakip iDgünü kat lma paylar n n al m sat m yerlerinde aç kça görülebilecek
Dekilde as lan ilanlarla duyurulur. lan gününde yap lan al m sat mlarda bu fiyat geçerli olur.
SavaD, ekonomik kriz, iletiDim sistemlerinin çökmesi, menkul k ymetlerin ilgili oldu'u
piyasan n kapanmas , bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek ar zalar gibi ola'anüstü
olaylar n ortaya ç kmas durumlar nda, Sermaye Piyasas Kurulu’nca uygun görülmesi
halinde, kat lma paylar n n birim pay de'erleri hesaplanmayabilir.
5
VIII. FONDAN TAHS L ED LEN HARCAMALAR:
1. Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esas
ve Oran : 01.01.2013 tarihinden itibaren, Fon’dan karD lanan toplam giderlerin (yönetim
ücreti dahil) üst s n r fon toplam de'erinin y ll k %2,19 (yüzdeikivirgülondokuz)’u olarak
uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Oran limiti içinde kal nsa dahi, 10.4.
nolu maddede belirtilen harcamalardan ba' ms z olarak fona gider tahakkuk ettirilemez.
Fon’un toplam giderleri kapsam nda, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis etti'i donan m
ve personel ile muhasebe hizmetleri karD l ' ile s n rl olarak, Kurucu’ya, fon toplam
de'erinin
günlük
%0,005
(yüzbinbeD)’inden
[y ll kyaklaD k
%1,825
(yüzdebirvirgülsekizyüzyirmibeD)] oluDan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her
ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu’ya ödenir.
01.01.2013 tarihinden itibaren 3, 6, 9 ve 12 ayl k dönemlerin son iDgünü itibar yla, içtüzükte
belirlenen y ll k fon toplam gider oran n n ilgili döneme denk gelen k sm n n aD l p aD lmad ' ,
ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam de'eri esas al narak, Kurucu
taraf ndan kontrol edilir. Yap lan kontrolde içtüzükte belirlenen oran n aD ld ' n n tespiti
halinde aDan tutar ilgili dönemi takip eden 5 iD günü içinde Kurucu taraf ndan fona iade edilir.
ade edilen tutar, ilgili y l içinde takip eden dönemlerin fon toplam gider oran hesaplamas nda
toplam giderlerden düDülür. 3, 6, 9 ve 12 ayl k dönemlerin bitiminde hesaplanan fon toplam
gider oran ve varsa iade tutar ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iD günü içinde KAP’ta ilan
edilir.
Ayr ca yat r mc n n günlük olarak ortaya ç kacak gider aD mlar ndan olumsuz yönde
etkilenmemesi ve üç ayl k dönemler sonunda kurucu taraf ndan fona yap lacak muhtemel
iade tutar n n fon fiyat nda yarataca' aD r art D önlemek için fon muhasebesinde günlük
gider aD mlar n n dönem sonunda kurucudan tahsil edilmek üzere alacak ve gelir
hesaplar na kaydedilebilir.
2.
3.
4.
5.
Ters Repo Kurtaj : % 0,0005
Sabit Menkul K ymet Kurtaj : % 0,00075
BPP Kurtaj : % 0,0021
KarD l k Ayr lan Giderler ve Tutarlar :
- 2012 y l ba' ms z denetim ücreti 9.958,02 TL olup, 07/08/2012 tarihi itibariyle
5.881,20 TL. karD l k ayr lm Dt r.
IX. HRACA L K N G DERLER:
hraca iliDkin gazete ilan giderleri, tescil giderleri ve noter masraflar kurucu
taraf ndan karD lanmaktad r
X. YATIRIM FONUNUN VERG LEND R LMES :
1. Fon Portföy 7letmeciliIi Kazançlar6n6n Vergilendirilmesi
a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Aç6s6ndan: 5520 say6l6 Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 5'inci maddesinin 1 no’lu bendinin (d) alt bendi uyar nca, menkul
k ymet yat r m fonlar n n portföy iDletmecili'inden do'an kazançlar kurumlar
vergisinden istisnad r.
6
b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Aç6s6ndan: Fonlar n portföy iDletmecili'i
kazançlar , Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaral bendi
uyar nca, A ve B Tipi ayr m olmaks z n % 01 oran nda gelir vergisi tevfikat na
tabidir.
2. Kat6lma Pay6 Sat6n Alanlar6n Vergilendirilmesi
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyar nca Sermaye Piyasas Kanununa göre
kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar n n kat lma paylar n n ilgili oldu'u fona iadesi %10
oran nda gelir vergisi tevfikat na tabidir. Ancak anonim, eshaml komandit ve limited
Dirketlerce elde edilenler ile anonim, eshaml komandit ve limited Dirket niteli'indeki yabanc
kurumlar ile Sermaye Piyasas Kanunu göre kurulan yat r m fonu ve yat r m ortakl klar yla
benzer nitelikte oldu'u Maliye Bakanl ' nca belirlenen yabanc kurumlarca elde edilenler % 0
oran nda gelir vergisi tevfikat na tabidir.[1]
Sürekli olarak portföyünün en az % 51’i stanbul Menkul K ymetler Borsas nda iDlem
gören hisse senetlerinden oluDan yat r m fonlar n n bir y ldan fazla süreyle elde tutulan
kat lma belgelerinin elden ç kar lmas nda Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi
kapsam nda tevkifat yap lmaz.
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaral bendi uyar nca fon kat lma
paylar n n fona iadesinden elde edilen gelirler için y ll k beyanname verilmez. Di'er gelirler
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî
iDletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu f kra kapsam d D ndad r.
Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyar nca dar mükellef kurumlar n Türkiye'deki
iD yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin arac l ' olmaks z n elde edilen ve Gelir
Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsam nda kesinti yap lm D kazançlar ile bu
kurumlar n tam mükellef kurumlara ait olup stanbul Menkul K ymetler Borsas nda iDlem
gören ve bir y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden ç kar lmas ndan
sa'lanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaral f kras n n alt nc paragraf kapsam nda vergi
kesintisine tâbi tutulmayan kazançlar ve bu kurumlar n daimî temsilcileri arac l ' yla elde
ettikleri tamam geçici 67 nci madde kapsam nda vergi kesintisine tâbi tutulmuD kazançlar
için y ll k veya özel beyanname verilmez.
XI. KATILMA PAYI SAH PLER N N HAKLARI:
1. Fon'da oluDan kar, kat lma paylar n n fon içtüzü'ünde belirtilen esaslara ve Sermaye
Piyasas Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlar na yans r. Kat lma
pay sahipleri, paylar n herhangi bir iDgünü Fon'a geri satt klar nda, ellerinde
tuttuklar süre için Fon'da oluDan kardan paylar n alm D olurlar. Hesap dönemi
sonunda ayr ca temettü da' t m söz konusu de'ildir.
2. Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki y lla
karD laDt rmal olarak haz rlanm D ve ba' ms z denetimden geçmiD fon bilanço ve gelir
tablolar ile fon portföy ve toplam de'eri tablolar n ba' ms z denetim raporu sonucu
ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirir, kat lma paylar n n al n p
sat ld ' yerlerde müDterilerine aç klar ve ilan takiben 6 iDgünü içinde Kurul’a
gönderilir.
3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG’de ilan olunan hususlardan yat r mc n n yat r m
kararlar n etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmay gerektirecek nitelikte olanlar
1
Bkz. 2006/10371 say l Bakanlar Kurulu Karar .
Ayr nt l bilgi için bkz. www.gib.gov.tr
[1]
7
kurucu taraf ndan Türkiye çap nda yay n yapan en az 2 gazetenin Türkiye bask s nda
ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar ilandan en az 10 iDgünü sonra yürürlü'e
girer.
4. zahnamede tescil edilen hususlarda bir de'iDiklik yap lacak olursa bunlar ticaret
siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar art r m na kadar bu
izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her y l n Ocak ay nda birleDtirilerek tek bir
metin haline getirilir. Ancak bu birleDtirmeden dolay yeni bir tescil yap lmaz.
zahname , içtüzük ve en son ayl k rapor, kat lma pay al m sat m yap lan yerlerden
ücretsiz olarak temin edilir.
5. Her ay n 15 inden itibaren biten aya iliDkin fon portföy ve fon toplam de'eri tablolar
ile fonun mali bilgilerini içeren ayl k rapor haz rlan r ve bunlar kat lma pay al m
sat m yap lan yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesine aç k tutulur. Her gün
itibariyle al m sat ma esas fiyatlar buralarda ilan olunur.
6. Fon içtüzü'ünde belirlenmiD olan kat lma pay al m sat m esaslar aDa' daki gibidir:
Kat lma belgesi sat n almak veya elden ç kartmak isteyen yat r mc lar, Kurucunun
izahnamede ilan edece'i kat lma belgesinin al m sat m n n yap laca' yerlere iD günlerinde,
çal Dma saatleri içinde baDvurarak ,bu içtüzükte belirlenmiD olan esaslara göre saptanan fiyat
üzerinden al m ve sat mda bulunabilirler.
Ayr ca; Kurucu'nun veya fon kat lma belgesi al m sat m arac l k sözleDmesi imzalad ' Arac
KuruluDlar n Dube, telefon ve/veya internet bankac l ' ile ATM sistemleri arac l ' yla tatil
günleri dahil günün 24 saatinde kat lma belgesi al m sat m iDlemleri gerçekleDtirilir.
- 7 günlerinde saat 13:30’a kadar al6m / sat6m6 yap6lan i7lemler hariç;
Kurucu taraf ndan; fon al m sat m n n yap ld ' yerlerde ilan edilmesi kayd yla, iD günlerinde
saat 13:30 – 18:00 saatleri aras nda yap lacak kat lma belgesi al m sat m iDlemlerinde en son
aç klanan fiyata esas olan fon portföy de'erinin %5’ini geçmemek üzere toplam limit
uygulan r.Yat r mc lar n kat lma belgesi al m sat m n yapabilece'i azami fon tutar piyasa
koDullar yla da paralel olmak üzere kurucu taraf nda belirlenebilir.
D günlerinde 16:00 - 18:00 saatleri aras nda, yat r mc lar, taraf ndan sat n al nabilecek toplam
kat lma belgesi adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yap lan toplam kat lma belgesi
adedini aDamaz.
Fon kat lma belgesi sat m , iD günlerinde saat 18:00 ile ertesi iD günü saat 18:00 aras nda
yukar da belirtilen esaslar do'rultusunda, ertesi iD günü için ilan edilen fiyat üzerinden
yap lacakt r.
Fon kat lma belgesi geri al m , iD günlerinde 18:00-24:00 saatleri hariç olmak üzere saat
24:00 ile ertesi iD günü saat 24:00 aras nda yukar da belirtilen esaslar do'rultusunda ilan
edilen o günkü fiyat üzerinden yap lacakt r.
- 7 günlerinde 18:00 - 24:00 saatleri aras6nda yukar6da say6lan kanallarla yap6lacak
kat6lma belgesi geri al6m i7lemlerinde uygulanacak geri al6m fiyat6 a7aI6da belirlendiIi
7ekilde olacakt6r.
1. Bu içtüzükte belirtilmiD esaslar çerçevesinde bir iD günü sonras için belirlenen
kat lma belgesi fiyat nda art D olmas durumunda yat r mc dan kat lma belgesi geri al rken o iD
günü geçerli olan kat lma belgesi fiyat üzerinden iDlem yap lacakt r.
8
2. Bu içtüzükte belirtilmiD esaslar çerçevesinde bir iD günü sonras için belirlenen
kat lma belgesi fiyat nda azal D olmas durumunda yat r mc dan kat lma belgesi geri al m
iDlemleri bir sonraki iDgünü için belirlenen fiyat üzerinden yap lacakt r.
Fon'a kat lmak veya ayr lmakta baDka herhangi bir Dart aranmaz
7. Tasarruf sahipleri T.C. Ziraat Bankas ve Bütün ubeleri ile internet bankac l '
arac l ' yla da kat lma paylar n al p satabilirler. (içtüzükte belirlenmiDse)
8. Kat lma paylar müDteri baz nda Merkezi Kay t KuruluDu A. . nezdinde izlenmekte
olup, tasarruf sahipleri kurucudan veya al m sat ma arac l k eden kuruluDlardan hesap
durumlar hakk nda her zaman bilgi talep edebilirler.
9. SavaD, ekonomik kriz, iletiDim sistemlerinin çökmesi, menkul k ymetlerin ilgili oldu'u
piyasan n kapanmas , bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek ar zalar gibi
ola'anüstü olaylar n ortaya ç kmas durumlar nda, Sermaye Piyasas Kurulu’nun izni
ve Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi
verilmesi suretiyle kat lma pay al m sat mlar durdurulabilir.
9
XII. FON B LANÇO VE GEL R TABLOSU
10
11
XIII. TASF YE SONUCUNA
T RAK:
Fon, aDa' da belirtilen nedenlerle sona erer ;
1. Fon içtüzü'ünde bir süre öngörülmüD ise bunun sona ermesi,
2. Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüDünü ald ktan sonra 6 ay öncesinden
feshi ihbar etmesi,
3. Kurucunun fon kurma koDullar n kaybetmesi,
4. Kurucunun mali durumunun zay flamas , fonun kendi maliyetlerini karD layamaz
durumda olmas ve benzer nedenlerle fonun devam n n yat r mc lar n yarar na
olmayaca' n n Kurulca tespit edilmiD olmas .
Fonun sona ermesi durumunda fon portföyündeki varl klar kurucu taraf ndan borsada
sat l r. Bu Dekilde sat D mümkün olmayan fon mevcudu, aç k art rma veya pazarl k veya her
iki usulün uygulanmas suretiyle sat larak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüDen Fon
varl ' , kat lma pay sahiplerine paylar oran nda da' t l r. Fesih an ndan itibaren hiçbir
kat lma pay ihraç edilemez ve geri al namaz.
Kurucunun iflas veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun görece'i baDka bir kuruluDa
tasfiye amac yla devreder. Saklay c kurumun iflas halinde kurucu, fon varl ' n Kurul'ca
uygun görülecek baDka bir kuruluDa devreder.
XIV. HALKA ARZLA LG L B LG LER:
1. Sat D BaDlang ç Tarihi: 30.06.2003 tarihinden itibaren kat lma paylar bedelleri tam ve
nakden tahsil edilmek suretiyle sat Da baDlanm Dt r.
2. Fon çtüzü'ü ve zahnamenin Temin Edilebilece'i ve Pay De'erinin lan Edilece'i
Yerler :
UNVAN
Ziraat Yat r m
De'erler A.
Genel Müdürlük
Ziraat Yat r m
De'erler A.
Eminönü ubesi
Ziraat Yat r m
De'erler A.
Kad köy ubesi
Ziraat Yat r m
De'erler A.
Ankara ubesi
Ziraat Yat r m
De'erler A.
zmir ubesi
Ziraat Yat r m
De'erler A.
ADRES
Menkul Levent
Mah.
Gonca
Soka'
No:22(Emlak
Pasaj )
Kat:1
BeDiktaD/ STANBUL
Menkul Hobyar Mah.Büyük Postane Caddesi
No:15 Kat:4
Bahçekap FAT H
STANBUL
Menkul Ba'dat Cd. No:182/5 SelamiçeDme
STANBUL
TELEFON NO
(0212)339 80 80
(0212)514 00 44
(0216)360 22 45
Menkul Cinnah Caddesi, Göreme Sokak (0312)466 86 10
Nazmibey D Merkezi Kat:2 No:1/4-A
6680 Kavakl dere/ANKARA
Menkul Halit Ziya Bulvar , Kahyan D Merkezi (0232)489 63 00
No:42 Kat:8 Pasaport ZM R
Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Adana (0322)352 11 11
ubesi Abidin PaDa Cd. No:19
12
Adana Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Antalya Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
AtaDehir Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Bal kesir Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Band rma Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
BeDiktaD Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Bursa Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Denizli Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Diyarbak r
Yat r m
Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
EskiDehir Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Galleria Yat r m Merkezi
ADANA
T.C. Ziraat Bankas A. . Antalya
ubesi Ali Çetinkaya Cd. No:4 07178
ANTALYA
T.C. Ziraat Bankas A. . AtaDehir
ubesi AtaDehir Bulvar Mozaik ÇarD
T14 No: 27 34750 AtaDehir stanbul
T.C. Ziraat Bankas A. . Bal kesir
ubesi Ali Hikmet PaDa Meydan
YeDilli Cd. No:1 BALIKES R
T.C. Ziraat Bankas A. . Band rma
ubesi Haydar ÇavuD Mh. Hükümet
Cd. No:3 Band rma-BALIKES R
T.C. Ziraat Bankas A. . BeDiktaD
ubesi SinanpaDa Mah. Köyiçi Cad.
No:8 34330 BE KTA / ST.
T.C. Ziraat Bankas A. . Bursa
Ulucami ubesi Atatürk Cd. No:131
16371 BURSA
T.C. Ziraat Bankas A. . Denizli
ubesi, Saraylar Mah. Atatürk Bulvar
No:74 Kat:4 DEN ZL
T.C. Ziraat Bankas A. . Diyarbak r
Ziraat Yat r m Menkul De'erler A.
Diyarbak r Yat r m Merkezi Bölge
BDk. nönü Cd. Merkez Bankas
BitiDi'i No:33 Kat:5 D YARBAKIR
T.C. Ziraat Bankas Görüntülü Dlem
Merkezi , Hac Ali Bey Mah. Sakarya
1 Cad. No:2 TepebaD / ESK EH R
T.C. Ziraat Bankas A. . Galleria
ubesi Bak rköy Sahil Yolu Galleria
ÇarD s
Ataköy 34710 Bak rköy
STANBUL
T.C. Ziraat Bankas A. . skenderun
ubesi Çay Mah. Atatürk Bulvar No:2
31200 skenderun HATAY
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
skenderun
Yat r m
Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . KarD yaka
De'erler A.
ubesi Donanmac Mah. KemalpaDa
KarD yaka Yat r m Merkezi Cad. 1717 Sok. No:97 K:2 35530
KarD yaka/ ZM R
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Kocaeli
De'erler A.
ubesi Hürriyet Cd. No:18 41100
Kocaeli Yat r m Merkezi
KOCAEL
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Manisa
De'erler A.
ubesi Anafartalar Mah. Mustafa
Manisa Yat r m Merkezi
Kemal PaDa Cad. No: 7 45010
MAN SA
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Mersin
13
(0242)312 36 00
(0212)455 73 10
(0266)239 10 45
(0266)715 22 62
(0212)260 33 23
(0224)220 42 42
(0258)261 37 34
(0412)224 04 29
(0222)221 40 10
(0212)559 32 54
(0326)614 07 64
(0232)369 48 33
(0262)321 91 10
(0236)234 44 88
(0324)239 34 25
De'erler A.
Mersin Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Mu'la Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Nazilli Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Samsun Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Trabzon Yat r m Merkezi
ubesi Kuvayimilliye Cd. No:4 K:3
MERS N
T.C. Ziraat Bankas A. . Mu'la
ubesi eyh Mah. Bankalar Cad. No:
13 MU LA
T.C. Ziraat Bankas A. . Nazilli
ubesi Alt ntaD Mh. 155. Sk. No:1
09800 Nazilli AYDIN
T.C. Ziraat Bankas A. . Samsun
ubesi Kale Mah. Kaz m PaDa Sk.
No:2 SAMSUN
ÇarD Mh. K.MaraD Cad. Emek Apt.
No:47 D:2 TRABZON
3. Kat lma Paylar Al m Sat m n n Yap laca' Yerler :
UNVAN
ADRES
Ziraat Yat r m Menkul Levent
Mah.
Gonca
Soka'
De'erler A.
No:22(Emlak
Pasaj )
Kat:1
Genel Müdürlük
BeDiktaD/ STANBUL
Ziraat Yat r m Menkul Hobyar Mah.Büyük Postane Caddesi
De'erler A.
No:15 Kat:4
Bahçekap FAT H
Eminönü ubesi
STANBUL
Ziraat Yat r m Menkul Ba'dat Cd. No:182/5 SelamiçeDme
De'erler A.
STANBUL
Kad köy ubesi
Ziraat Yat r m Menkul Cinnah Caddesi, Göreme Sokak
De'erler A.
Nazmibey D Merkezi Kat:2 No:1/4-A
Ankara ubesi
6680 Kavakl dere/ANKARA
Ziraat Yat r m Menkul Halit Ziya Bulvar , Kahyan D Merkezi
De'erler A.
No:42 Kat:8 Pasaport ZM R
zmir ubesi
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Adana
De'erler A.
ubesi Abidin PaDa Cd. No:19
Adana Yat r m Merkezi
ADANA
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Antalya
De'erler A.
ubesi Ali Çetinkaya Cd. No:4 07178
Antalya Yat r m Merkezi
ANTALYA
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . AtaDehir
De'erler A.
ubesi AtaDehir Bulvar Mozaik ÇarD
AtaDehir Yat r m Merkezi
T14 No: 27 34750 AtaDehir stanbul
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Bal kesir
De'erler A.
ubesi Ali Hikmet PaDa Meydan
Bal kesir Yat r m Merkezi YeDilli Cd. No:1 BALIKES R
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Band rma
De'erler A.
ubesi Haydar ÇavuD Mh. Hükümet
Band rma Yat r m Merkezi Cd. No:3 Band rma-BALIKES R
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . BeDiktaD
De'erler A.
ubesi SinanpaDa Mah. Köyiçi Cad.
14
(0252)213 21 00
(0256) 313 13 14
(0362) 432 08 72
(0462) 323 01 98
TELEFON NO
(0212)339 80 80
(0212)514 00 44
(0216)360 22 45
(0312)466 86 10
(0232)489 63 00
(0322)352 11 11
(0242)312 36 00
(0212)455 73 10
(0266)239 10 45
(0266)715 22 62
(0212)260 33 23
BeDiktaD Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Bursa Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Denizli Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Diyarbak r
Yat r m
Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
EskiDehir Yat r m Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
Galleria Yat r m Merkezi
No:8 34330 BE KTA / ST.
T.C. Ziraat Bankas A. . Bursa
Ulucami ubesi Atatürk Cd. No:131
16371 BURSA
T.C. Ziraat Bankas A. . Denizli
ubesi, Saraylar Mah. Atatürk Bulvar
No:74 Kat:4 DEN ZL
T.C. Ziraat Bankas A. . Diyarbak r
Ziraat Yat r m Menkul De'erler A.
Diyarbak r Yat r m Merkezi Bölge
BDk. nönü Cd. Merkez Bankas
BitiDi'i No:33 Kat:5 D YARBAKIR
T.C. Ziraat Bankas Görüntülü Dlem
Merkezi , Hac Ali Bey Mah. Sakarya
1 Cad. No:2 TepebaD / ESK EH R
T.C. Ziraat Bankas A. . Galleria
ubesi Bak rköy Sahil Yolu Galleria
ÇarD s
Ataköy 34710 Bak rköy
STANBUL
T.C. Ziraat Bankas A. . skenderun
ubesi Çay Mah. Atatürk Bulvar No:2
31200 skenderun HATAY
Ziraat Yat r m Menkul
De'erler A.
skenderun
Yat r m
Merkezi
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . KarD yaka
De'erler A.
ubesi Donanmac Mah. KemalpaDa
KarD yaka Yat r m Merkezi Cad. 1717 Sok. No:97 K:2 35530
KarD yaka/ ZM R
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Kocaeli
De'erler A.
ubesi Hürriyet Cd. No:18 41100
Kocaeli Yat r m Merkezi
KOCAEL
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Manisa
De'erler A.
ubesi Anafartalar Mah. Mustafa
Manisa Yat r m Merkezi
Kemal PaDa Cad. No: 7 45010
MAN SA
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Mersin
De'erler A.
ubesi Kuvayimilliye Cd. No:4 K:3
Mersin Yat r m Merkezi
MERS N
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Mu'la
De'erler A.
ubesi eyh Mah. Bankalar Cad. No:
Mu'la Yat r m Merkezi
13 MU LA
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Nazilli
De'erler A.
ubesi Alt ntaD Mh. 155. Sk. No:1
Nazilli Yat r m Merkezi
09800 Nazilli AYDIN
Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Samsun
De'erler A.
ubesi Kale Mah. Kaz m PaDa Sk.
Samsun Yat r m Merkezi
No:2 SAMSUN
Ziraat Yat r m Menkul ÇarD Mh. K.MaraD Cad. Emek Apt.
De'erler A.
No:47 D:2 TRABZON
Trabzon Yat r m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
T.C. Ziraat Bankas A. . Genel
15
(0224)220 42 42
(0258)261 37 34
(0412)224 04 29
(0222)221 40 10
(0212)559 32 54
(0326)614 07 64
(0232)369 48 33
(0262)321 91 10
(0236)234 44 88
(0324)239 34 25
(0252)213 21 00
(0256) 313 13 14
(0362) 432 08 72
(0462) 323 01 98
(0312)584 20 00
Tüm ubeleri
Müdürlü'ü Do'anbey Mahallesi,
Atatürk Bulvar , No:8
06107 Ulus
/ ANKARA
4. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaralar :
KURUCUNUN UNVANI ADRES
Ziraat Yat r m Menkul Levent
Mah.
Gonca
De'erler A. .
No:22(Emlak
Pasaj )
BeDiktaD/ STANBUL
TELEFON NO
Soka' (0212)339 80 80
Kat:1
YÖNET C N N UNVANI ADRES
TELEFON NO
Ziraat Portföy Yönetimi Osmana'a Mah. R ht m
Cad. (0216)330 86 00
A. .
No:4
Kat:4
34714 Kad köy
/
STANBUL
(Ziraat Bankas Kad köy ubesi Üstü)
zahnamede yer alan bilgilerin do'rulu'unu kanuni yetki ve sorumluluklar m z
çerçevesinde onaylar z. ../../2012
Birol ÖZÇARIKÇI
Özay ÜNAL ÜRES N
Fon Kurulu BaDkan
Fon Kurulu Üyesi
Bu izahnamede yer alan ve taraf m zdan denetlenen 30/06/2011 ve 30/06/2012
tarihlerine iliDkin mali durum ve faaliyet sonuçlar na iliDkin mali tablolar n kuruluDumuzca
düzenlenen ba' ms z denetim raporuna uygunlu'unu onaylar z.
Ali Osman EFLATUN
Sorumlu Ortak BaD DENETÇ
REFERANS BA IMSIZ DENET M VE DANI MANLIK A. .
16

Benzer belgeler