issue 15 copy - Radyo Merhaba

Yorumlar

Transkript

issue 15 copy - Radyo Merhaba
TOPLUM HABERLER‹
Briar Wood
NEW / YEN‹
USED / ‹K‹NC‹ EL
LEASE / KONTRATLI
K‹RALAMA
CHEVROLET OLDSMOBILE
LIMITED
“People With Roots
in the Community”
Ak›ll› Seçim
SELMA ÇELEB‹
321 Lakeshore Road West Mississauga, Ontario L5H 1G9
Tel: 905-278-3365 • Fax: 905-891-2313
Cell: 416-409-5796
www.briarwoodchev.gmcanada.com
28
Emre Erim
THY
Sultan Travel’›
Kas›m
ay›
bafl›nda
Kanada’da en çok bilet
satan acenta oldu¤u için
takdirname ile ödüllendirdi. Gurur duyduk.
SULTAN TRAVEL VE S‹Z...
B‹Z B‹R A‹LEY‹Z.
Ekim 2001 Pazar günü
saat 2:00-4:00 pm Royal
Ontario Museum -ROM
Theatre salonunda Kanada
Türk Dernekleri Federasyonu
katk›lar› ile haz›rlanan Türk
Müzi¤i
Gecesi
yap›ld›.
Etkinlikte Türk Sanat Müzi¤i,
Türk Halk Müzi¤i, Ça¤dafl
Müzikten örneklerin yan›s›ra
Anadolu'da yaflam›fl az›nl›k
toplumlar›n muziklerinden
örnekler ve Tasavvuf Müzi¤i
eflli¤inde Sema grubu gösterisi
yer ald›.
Haziran ay›nda Turquebec
yönetim kurulu yenilendi
Baflkan M.Fresko, Baflkan
yard›mc›s› M. Odyakmaz,
Sayman
M.
Gözüaç›k,
Yazman A. Atao¤ul ve üye O.
Taner olarak görev paylafl›m›
yapt›lar.
Eski
yönetim
kuruluna
hizmetleri için
teflekkür eder yeni yönetim
kurulunu tebrik eder baflar›lar
dileriz.
Montreal' deki Turquebec Kültür ve Dostluk Derne¤i’nin
organize etti¤i 29 Ekim Cumhuriyet Balosu, 3 Kas›m 2001 akflam›
Palace Reception Hall'da yap›ld›.
Atatürk’ün efli “Latife Han›m”›n ‹stanbul’daki evinin foto¤raf›.
Seneler
önce bu foto¤raf› Toronto’ lu dostlar›m›zdan Ani Haser
çekmifl. Bu ev art›k yok çünkü yanm›fl. Ani’ ye bu foto¤raf› bizimle
paylaflt›¤› için teflekkür ederiz.
Vecihe Büyükaksoy’un ablas› Nezihe Araz’ ›n yazd›¤› ve Latife
Han›m’ ›n hayat›n› konu alan “Latife” adl› tiyatro oyununu May›s
ay›nda sizler için Toronto’ya getiriyoruz akl›n›zda olsun.
13

Benzer belgeler