ll. II1. [v.

Transkript

ll. II1. [v.
Zmluva o kr6tkodobom pren6jme
Prenajimatel': Pezinskd kultfrnc centrum . Ilolubyho 42. 902
v zast.: Ing.lngrid Noskoviaovi. riaditel'ka
0l
Pezinok
tao;42129168
Klub podnikatel'ov mesta Pezinok
v zast.: Peter Galan. predseda predstavenstva KPMP
ICO: 36827541
Nfjomca:
L
Predmer prendjmu a icel pren6jmu:
Zmluvnd strany sa dohodli na prenriime priestorov PKC Pezinok:
tnalii silla
za Liaelom uskutodnenia podujatia: PODNIKn
dna:17.1.2012 od I5.00 hod. do 16.00 hod.
IH:SKE FORUM
ll.
l
VYska a splahost prenejmu:
Nrijomca uhradi prcnaiimatefovi za prenaiatd priestory
27.55 EtJR ( dvadsat'sedemeur 55 centov )
l. Ini
fhrad]
:
II1.
1
2.
i.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dalsie dojednania:
Niijomca si vyuzivand priestory pred podujatim riadnc preberie a okamzite po podujati
riadnc odovzdd prenajimatelovi.
Niljomca uvedie prenajatd a ostatnd nim vyuzivand priestory do stavu. v akom ich prevzal
Nrjomca uhradi alebo odstrdni vietk) Skody vzniknutd na prenajatich a nim vyuzivanich
priestoroch najnesk6r do troch kalendern),clr dni od uskutoenenia podujatia.
Niijomca zabczpeai priebeh podujalia v zmysle vsetkich predpisov.
Najomca na podujati zabezpeti dozor. ktorli sa postara o poriadok a bezpednosi na podujati
a ziro\ei zabezpeai kl'ud v okoli budov)' PKC.
Zvldst velkLi pozomosl' venuje zamcdzeniu pritomnosti drog v akejkol'vek fbrme.
Zmluvnd strany sa dohodli na celkovei sumc: 27.55 EUR
Naiomca sa zavazuie dodrziavat protipoziame predpisy na zdklade ZAkona NR SR
d.314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi a vyhli5kv MV SR a.l2l12002 a Zlkon o ochrane
nefaiiiarov 4.,165/2005 2.2.. ktoqim sa meni a doplha zikon t 37'112004 12.
Ndjomca zodpoved6 v plnom rozsahu za IIOZP organiziitorov a nevstevnikov uveden6ho
podujatia v zmysle Ziikona NR SR a.l2412006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
[v.
Pozndmka:
Zmluvnd strany beri na vcdomie a srihlasia s povinnlim zvetcinenim zmluvy na webovom sidle
PKC v zmvsle ziik. 4.54612010 2.2.
n6jornca: KIub pod|tikalel'ov In€sta Pczinok
v zast.: Peter Galan.preds.predstavenstva
Pezinok, 17.J.2012
prena.iimalel'rPezinsk€ kultirne centrum
v zast.lng.lngrid Noskov itovr.riad
ite l
ka

Benzer belgeler

kupna zmluva

kupna zmluva spr6va kataska vykonalavklad vlastnickehoprava na kupujiceho, na z6klade ktoreho dochedzak orevod!vlastnlckeho or6va. 8.5. Zmluvn6stranyvyhlasuji,Ze si zmluvupre6italia uzatverajIju slobodnea va:ne...

Detaylı

2014 - CEMC - University of Waterloo

2014 - CEMC - University of Waterloo year, and hope that you will all continue to be active in such activities. Congratulations to all participants, and especially to those named in this report. We look forward to your names, and othe...

Detaylı

Vysledky CEE 160408

Vysledky CEE 160408 POLIMEXMS POLNORD TPSA TVN ANY DANUBIA EGIS EMASZ FHB FOTEX MTELEKOM MOL OTP PPLAST RABA RICHTER TVK

Detaylı

U13 GIRLS` SINGLES - MAIN DRAW BEST OF 5 GAMES!!

U13 GIRLS` SINGLES - MAIN DRAW BEST OF 5 GAMES!! 304 BALOGH Ágnes Kyra Békési TE (HUN) 17-Jan - 9:30h Table 6 ITA

Detaylı