CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English

Yorumlar

Transkript

CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
#1
COM PLETE
Collector:New EmailInvitation(Email)
Started:Thursday,April10,20141:20:02AM
LastModified:Thursday,April10,20141:41:47AM
Tim eSpent:00:21:45
FirstNam e:Zeki
LastNam e:Bayram
Em ail:[email protected]
Custom Data:Dr
IPAddress:194.27.78.77
PAGE2:ProgramEducationalObjectives/ProgramEğitimHedefleri
Q1:ExcelinindustrialorgraduateworkinComputerEngineeringandrelatedfields.[Bilgisayar
Mühendisliğivebenzerialanlardakiendüstriyelveyalisansüstüçalışmalardaüstünbaşarıgöstermek.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q2:Practicecomputerengineeringatbothnationalandinternationallevels,conformingtoethical
valuesandenvironmentallyfriendlypolicies.[Bilgisayarmühendisliğimesleğiniulusalveuluslararası
düzeylerde,etikkurallaraveçevredostupolitikalarauygunolarakuygulamak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q3:Havesufficientprofessionalcompetencyallowingthemtoassumeleadershiprolesintheir
organization.[Kurumlarındaönderlikrolüüstlenmelerineimkansağlayacakdüzeydeprofesyonel
yetkinliğesahipolmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q4:Successfullyadapttonewtechnologiesandstaycurrentwiththeirprofessions.[Yeniteknolojilere
başarılıbirşekildeadapteolmakvemesleğiileilgilikonulardagüncelkalmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q5:PleasesuggestaPEOyourself.Inyouropinion,whatcareerandprofessionalaccomplishments
shouldacomputerengineeringgraduatehaveachievedafterworking3-5yearsintheworkplace?
Whatskillsandcompetenciesshouldshe/hepossess?[LütfensizyenibirPEHöneriniz.Sizce,iş
ortamında3-5yılçalışmışolanbirbilgisayarmühendisliğimezunu,hangimeslekiveprofesyonel
başarılarıeldeetmiş,hangibecerilereveyetkinlikleresahipolmalıdır?]
fsdfsdfs
sfsfsd
fsfsdfsd
sdfsdfsdf
sfsdfsdf
PAGE3:Informationabouttheorganization-KurumBilgileri
1/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
Q6:Informationaboutthepersonfillingoutthesurvey:[Anketidoldurankişihalkındakibilgi]
NameSurname[AdıSoyadı]:
sfdsd
Company[Kurum]:
sfs
Address[Adres]:
sfs
E-mail[E-posta]:
sfs
PhoneNumber[TelNo]:
xvxcvxc
City/Town[Kent/Kasaba]:
sfs
Country[Ülke]:
sfs
Q7:Whatisyourresponsibilityintheorganization?
[Kurumdakisorumluluğunuznedir?]
sfs
Q8:Whatsectorisyourorganizationoperatingin?[Kurumunuzhangisektördefaaliyetgösteriyor?]
sfs
Q9:Whereisthemainofficeofyourorganizationlocated?(city-country)?[Kurumunuzunanaofisi
nerededir?(kent-ülke)]
sfs
Q10:Typeofyourorganization[Kurumunuzuncinsi]
Public[Kamu]
Q11:Howmanyemployeesdoesyourorganization
have?[Kurumunuzunkaççalışanıvar?]
101-500
Q12:HowmanyEMUComputerEngineeringBS
graduatesareemployedbyyourcompany?
[KurumunuzdakaçtaneDAÜBilgisayarMühendisliği
Lisansmezunuçalışıyor?]
sfsdf
Q13:WillyourcompanyrecruitandemployEMU
ComputerEngineeringgraduatesinthefuture?
[KurumunuzDAÜBilgisayarMühendisliğiLisans
mezunlarınıişealmayadevamedecekmi?]
Yes[Evet],
IfNo,explainwhy?[Eğercevabınızhayırise,
neden?]
sfs
Q14:Websiteofyourorganization.[KurumunuzunWebsayfası.]
sfsd
2/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
#2
INCOM PLETE
Collector:New EmailInvitation(Email)
Started:Tuesday,May20,20147:49:17AM
LastModified:Tuesday,May20,20147:51:41AM
Tim eSpent:00:02:24
FirstNam e:Semih
LastNam e:Erten
Em ail:[email protected]
IPAddress:77.72.184.58
PAGE2:ProgramEducationalObjectives/ProgramEğitimHedefleri
Q1:ExcelinindustrialorgraduateworkinComputerEngineeringandrelatedfields.[Bilgisayar
Mühendisliğivebenzerialanlardakiendüstriyelveyalisansüstüçalışmalardaüstünbaşarıgöstermek.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q2:Practicecomputerengineeringatbothnationalandinternationallevels,conformingtoethical
valuesandenvironmentallyfriendlypolicies.[Bilgisayarmühendisliğimesleğiniulusalveuluslararası
düzeylerde,etikkurallaraveçevredostupolitikalarauygunolarakuygulamak.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
3
Q3:Havesufficientprofessionalcompetencyallowingthemtoassumeleadershiprolesintheir
organization.[Kurumlarındaönderlikrolüüstlenmelerineimkansağlayacakdüzeydeprofesyonel
yetkinliğesahipolmak.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
3
Q4:Successfullyadapttonewtechnologiesandstaycurrentwiththeirprofessions.[Yeniteknolojilere
başarılıbirşekildeadapteolmakvemesleğiileilgilikonulardagüncelkalmak.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
3
Q5:PleasesuggestaPEOyourself.Inyouropinion,whatcareerandprofessionalaccomplishments
shouldacomputerengineeringgraduatehaveachievedafterworking3-5yearsintheworkplace?
Whatskillsandcompetenciesshouldshe/hepossess?[LütfensizyenibirPEHöneriniz.Sizce,iş
ortamında3-5yılçalışmışolanbirbilgisayarmühendisliğimezunu,hangimeslekiveprofesyonel
başarılarıeldeetmiş,hangibecerilereveyetkinlikleresahipolmalıdır?]
ekipçalışmasınauyumsağlamışolur.
PAGE3:Informationabouttheorganization-KurumBilgileri
Respondentskippedthisquestion
Q6:Informationaboutthepersonfillingoutthe
survey:[Anketidoldurankişihalkındakibilgi]
3/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
Q7:Whatisyourresponsibilityintheorganization?
[Kurumdakisorumluluğunuznedir?]
Respondentskippedthisquestion
Q8:Whatsectorisyourorganizationoperatingin?
[Kurumunuzhangisektördefaaliyetgösteriyor?]
Respondentskippedthisquestion
Q9:Whereisthemainofficeofyourorganization
located?(city-country)?[Kurumunuzunanaofisi
nerededir?(kent-ülke)]
Respondentskippedthisquestion
Q10:Typeofyourorganization[Kurumunuzuncinsi]
Respondentskippedthisquestion
Q11:Howmanyemployeesdoesyourorganization
have?[Kurumunuzunkaççalışanıvar?]
Respondentskippedthisquestion
Q12:HowmanyEMUComputerEngineeringBS
graduatesareemployedbyyourcompany?
[KurumunuzdakaçtaneDAÜBilgisayarMühendisliği
Lisansmezunuçalışıyor?]
Respondentskippedthisquestion
Q13:WillyourcompanyrecruitandemployEMU
ComputerEngineeringgraduatesinthefuture?
[KurumunuzDAÜBilgisayarMühendisliğiLisans
mezunlarınıişealmayadevamedecekmi?]
Respondentskippedthisquestion
Q14:Websiteofyourorganization.[Kurumunuzun
Websayfası.]
Respondentskippedthisquestion
4/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
#3
COM PLETE
Collector:New EmailInvitation(Email)
Started:Tuesday,May20,20148:04:35AM
LastModified:Tuesday,May20,20148:55:09AM
Tim eSpent:00:50:34
Em ail:[email protected]
IPAddress:195.87.224.28
PAGE2:ProgramEducationalObjectives/ProgramEğitimHedefleri
Q1:ExcelinindustrialorgraduateworkinComputerEngineeringandrelatedfields.[Bilgisayar
Mühendisliğivebenzerialanlardakiendüstriyelveyalisansüstüçalışmalardaüstünbaşarıgöstermek.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q2:Practicecomputerengineeringatbothnationalandinternationallevels,conformingtoethical
valuesandenvironmentallyfriendlypolicies.[Bilgisayarmühendisliğimesleğiniulusalveuluslararası
düzeylerde,etikkurallaraveçevredostupolitikalarauygunolarakuygulamak.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q3:Havesufficientprofessionalcompetencyallowingthemtoassumeleadershiprolesintheir
organization.[Kurumlarındaönderlikrolüüstlenmelerineimkansağlayacakdüzeydeprofesyonel
yetkinliğesahipolmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q4:Successfullyadapttonewtechnologiesandstaycurrentwiththeirprofessions.[Yeniteknolojilere
başarılıbirşekildeadapteolmakvemesleğiileilgilikonulardagüncelkalmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q5:PleasesuggestaPEOyourself.Inyouropinion,
whatcareerandprofessionalaccomplishments
shouldacomputerengineeringgraduatehave
achievedafterworking3-5yearsintheworkplace?
Whatskillsandcompetenciesshouldshe/he
possess?[LütfensizyenibirPEHöneriniz.Sizce,iş
ortamında3-5yılçalışmışolanbirbilgisayar
mühendisliğimezunu,hangimeslekiveprofesyonel
başarılarıeldeetmiş,hangibecerilereve
yetkinlikleresahipolmalıdır?]
Respondentskippedthisquestion
PAGE3:Informationabouttheorganization-KurumBilgileri
5/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
Q6:Informationaboutthepersonfillingoutthesurvey:[Anketidoldurankişihalkındakibilgi]
NameSurname[AdıSoyadı]:
KeremFırat
Company[Kurum]:
ZerA.Ş.
Address[Adres]:
34700
E-mail[E-posta]:
[email protected]
PhoneNumber[TelNo]:
+902165560100
City/Town[Kent/Kasaba]:
Üsküdar/İstanbul
Country[Ülke]:
Türkiye
Q7:Whatisyourresponsibilityintheorganization?
[Kurumdakisorumluluğunuznedir?]
ITManager
Q8:Whatsectorisyourorganizationoperatingin?[Kurumunuzhangisektördefaaliyetgösteriyor?]
CentralProcurement
Q9:Whereisthemainofficeofyourorganizationlocated?(city-country)?[Kurumunuzunanaofisi
nerededir?(kent-ülke)]
İstanbul
Q10:Typeofyourorganization[Kurumunuzuncinsi]
Private[Özel]
Q11:Howmanyemployeesdoesyourorganization
have?[Kurumunuzunkaççalışanıvar?]
101-500
Q12:HowmanyEMUComputerEngineeringBS
graduatesareemployedbyyourcompany?
[KurumunuzdakaçtaneDAÜBilgisayarMühendisliği
Lisansmezunuçalışıyor?]
1
Q13:WillyourcompanyrecruitandemployEMU
ComputerEngineeringgraduatesinthefuture?
[KurumunuzDAÜBilgisayarMühendisliğiLisans
mezunlarınıişealmayadevamedecekmi?]
Yes[Evet]
Q14:Websiteofyourorganization.[KurumunuzunWebsayfası.]
www.koczer.com
6/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
#4
COM PLETE
Collector:New EmailInvitation(Email)
Started:Tuesday,May20,20142:30:29PM
LastModified:Tuesday,May20,20142:52:44PM
Tim eSpent:00:22:15
Em ail:[email protected]
Custom Data:Sir/Madame
IPAddress:77.92.2.82
PAGE2:ProgramEducationalObjectives/ProgramEğitimHedefleri
Q1:ExcelinindustrialorgraduateworkinComputerEngineeringandrelatedfields.[Bilgisayar
Mühendisliğivebenzerialanlardakiendüstriyelveyalisansüstüçalışmalardaüstünbaşarıgöstermek.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q2:Practicecomputerengineeringatbothnationalandinternationallevels,conformingtoethical
valuesandenvironmentallyfriendlypolicies.[Bilgisayarmühendisliğimesleğiniulusalveuluslararası
düzeylerde,etikkurallaraveçevredostupolitikalarauygunolarakuygulamak.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q3:Havesufficientprofessionalcompetencyallowingthemtoassumeleadershiprolesintheir
organization.[Kurumlarındaönderlikrolüüstlenmelerineimkansağlayacakdüzeydeprofesyonel
yetkinliğesahipolmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q4:Successfullyadapttonewtechnologiesandstaycurrentwiththeirprofessions.[Yeniteknolojilere
başarılıbirşekildeadapteolmakvemesleğiileilgilikonulardagüncelkalmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q5:PleasesuggestaPEOyourself.Inyouropinion,whatcareerandprofessionalaccomplishments
shouldacomputerengineeringgraduatehaveachievedafterworking3-5yearsintheworkplace?
Whatskillsandcompetenciesshouldshe/hepossess?[LütfensizyenibirPEHöneriniz.Sizce,iş
ortamında3-5yılçalışmışolanbirbilgisayarmühendisliğimezunu,hangimeslekiveprofesyonel
başarılarıeldeetmiş,hangibecerilereveyetkinlikleresahipolmalıdır?]
Birprobleminçözümüiçinsabırlaaraştırmabecerisinesahipolmalıdır.İnovatifdüşünceyetkinliğinikazanmalıdır-
buluşyapmayacakamamevcuttanbiryenilikçıkarabilmelidir.Ençokdanışılanveçözümüretenkişiolarak
insanlarıntaleplerinisabırladinlemeancakonlarıyerinegetirirkenbirmantıkveönemsırasınakoyabilmelidir,ve
kendisindenişbekleyenleribirşekildebunaiknaedereksıralarınıbeklemelerinideöğretebilmelidir.Meslekive
profesyonelbaşarıanlamındaiseenönemlikonubeklenilenin/talepedileninmutlaka"insanlartarafından
kullanılabilirşekilde"sadeceçalışır/göreviniyaparanlamındadeğilkullanıcınındoğalbeklentisinitamkarşılayacak
özelliklerdeolmasınınsağlanmasıdır.İşinibirazempatiyaparak,sadecebirmühendisolarakdeğilişiniçine
duygularınıdakatarak,işinikendinikarşıtarafın(kullancının)yerinekoyarakyapmayıöğrenmelidir.
PAGE3:Informationabouttheorganization-KurumBilgileri
7/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
Q6:Informationaboutthepersonfillingoutthesurvey:[Anketidoldurankişihalkındakibilgi]
NameSurname[AdıSoyadı]:
KemalAtaman
Company[Kurum]:
Koopbank
Address[Adres]:
Lefkoşa
E-mail[E-posta]:
[email protected]
PhoneNumber[TelNo]:
2288188
Country[Ülke]:
KKTC
Q7:Whatisyourresponsibilityintheorganization?
[Kurumdakisorumluluğunuznedir?]
GenelMüdürYardımcısı
Q8:Whatsectorisyourorganizationoperatingin?[Kurumunuzhangisektördefaaliyetgösteriyor?]
Bankacılık
Q9:Whereisthemainofficeofyourorganizationlocated?(city-country)?[Kurumunuzunanaofisi
nerededir?(kent-ülke)]
Lefkoşa-KKTC
Q10:Typeofyourorganization[Kurumunuzuncinsi]
Private[Özel]
Q11:Howmanyemployeesdoesyourorganization
have?[Kurumunuzunkaççalışanıvar?]
101-500
Q12:HowmanyEMUComputerEngineeringBS
graduatesareemployedbyyourcompany?
[KurumunuzdakaçtaneDAÜBilgisayarMühendisliği
Lisansmezunuçalışıyor?]
3
Q13:WillyourcompanyrecruitandemployEMU
ComputerEngineeringgraduatesinthefuture?
[KurumunuzDAÜBilgisayarMühendisliğiLisans
mezunlarınıişealmayadevamedecekmi?]
Yes[Evet]
Q14:Websiteofyourorganization.[KurumunuzunWebsayfası.]
www.koopbank.com
8/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
#5
COM PLETE
Collector:New EmailInvitation(Email)
Started:Tuesday,May20,20148:31:00AM
LastModified:Wednesday,May21,201412:12:23AM
Tim eSpent:15:41:23
FirstNam e:Yasin
LastNam e:Ozsoy
Em ail:[email protected]
IPAddress:213.153.132.140
PAGE2:ProgramEducationalObjectives/ProgramEğitimHedefleri
Q1:ExcelinindustrialorgraduateworkinComputerEngineeringandrelatedfields.[Bilgisayar
Mühendisliğivebenzerialanlardakiendüstriyelveyalisansüstüçalışmalardaüstünbaşarıgöstermek.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q2:Practicecomputerengineeringatbothnationalandinternationallevels,conformingtoethical
valuesandenvironmentallyfriendlypolicies.[Bilgisayarmühendisliğimesleğiniulusalveuluslararası
düzeylerde,etikkurallaraveçevredostupolitikalarauygunolarakuygulamak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q3:Havesufficientprofessionalcompetencyallowingthemtoassumeleadershiprolesintheir
organization.[Kurumlarındaönderlikrolüüstlenmelerineimkansağlayacakdüzeydeprofesyonel
yetkinliğesahipolmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q4:Successfullyadapttonewtechnologiesandstaycurrentwiththeirprofessions.[Yeniteknolojilere
başarılıbirşekildeadapteolmakvemesleğiileilgilikonulardagüncelkalmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q5:PleasesuggestaPEOyourself.Inyouropinion,
whatcareerandprofessionalaccomplishments
shouldacomputerengineeringgraduatehave
achievedafterworking3-5yearsintheworkplace?
Whatskillsandcompetenciesshouldshe/he
possess?[LütfensizyenibirPEHöneriniz.Sizce,iş
ortamında3-5yılçalışmışolanbirbilgisayar
mühendisliğimezunu,hangimeslekiveprofesyonel
başarılarıeldeetmiş,hangibecerilereve
yetkinlikleresahipolmalıdır?]
Respondentskippedthisquestion
PAGE3:Informationabouttheorganization-KurumBilgileri
9/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
Q6:Informationaboutthepersonfillingoutthesurvey:[Anketidoldurankişihalkındakibilgi]
NameSurname[AdıSoyadı]:
YAKUPYASİNÖZSOY
Company[Kurum]:
OZANTEKSTİLA.Ş.
Address[Adres]:
İZMİRASFALTIYOLU3.KM
E-mail[E-posta]:
[email protected]
PhoneNumber[TelNo]:
+905317108153
City/Town[Kent/Kasaba]:
DENİZLİ
Country[Ülke]:
TÜRKİYECUMHURİYETİ
Q7:Whatisyourresponsibilityintheorganization?
[Kurumdakisorumluluğunuznedir?]
Bilgiişlemmüdüryardımcısı
Q8:Whatsectorisyourorganizationoperatingin?[Kurumunuzhangisektördefaaliyetgösteriyor?]
tekstil
Q9:Whereisthemainofficeofyourorganizationlocated?(city-country)?[Kurumunuzunanaofisi
nerededir?(kent-ülke)]
Denizli
Q10:Typeofyourorganization[Kurumunuzuncinsi]
Private[Özel]
Q11:Howmanyemployeesdoesyourorganization
have?[Kurumunuzunkaççalışanıvar?]
>1000
Q12:HowmanyEMUComputerEngineeringBS
graduatesareemployedbyyourcompany?
[KurumunuzdakaçtaneDAÜBilgisayarMühendisliği
Lisansmezunuçalışıyor?]
1
Q13:WillyourcompanyrecruitandemployEMU
ComputerEngineeringgraduatesinthefuture?
[KurumunuzDAÜBilgisayarMühendisliğiLisans
mezunlarınıişealmayadevamedecekmi?]
No[Hayır]
Q14:Websiteofyourorganization.[KurumunuzunWebsayfası.]
OZANTEKS.COM
10/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
#6
COM PLETE
Collector:New EmailInvitation(Email)
Started:Wednesday,May21,20141:15:21AM
LastModified:Wednesday,May21,20141:18:26AM
Tim eSpent:00:03:05
Em ail:[email protected] are.eu
IPAddress:77.92.3.124
PAGE2:ProgramEducationalObjectives/ProgramEğitimHedefleri
Q1:ExcelinindustrialorgraduateworkinComputerEngineeringandrelatedfields.[Bilgisayar
Mühendisliğivebenzerialanlardakiendüstriyelveyalisansüstüçalışmalardaüstünbaşarıgöstermek.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q2:Practicecomputerengineeringatbothnationalandinternationallevels,conformingtoethical
valuesandenvironmentallyfriendlypolicies.[Bilgisayarmühendisliğimesleğiniulusalveuluslararası
düzeylerde,etikkurallaraveçevredostupolitikalarauygunolarakuygulamak.]
Importance(önemi):
3
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
3
Q3:Havesufficientprofessionalcompetencyallowingthemtoassumeleadershiprolesintheir
organization.[Kurumlarındaönderlikrolüüstlenmelerineimkansağlayacakdüzeydeprofesyonel
yetkinliğesahipolmak.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
3
Q4:Successfullyadapttonewtechnologiesandstaycurrentwiththeirprofessions.[Yeniteknolojilere
başarılıbirşekildeadapteolmakvemesleğiileilgilikonulardagüncelkalmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q5:PleasesuggestaPEOyourself.Inyouropinion,
whatcareerandprofessionalaccomplishments
shouldacomputerengineeringgraduatehave
achievedafterworking3-5yearsintheworkplace?
Whatskillsandcompetenciesshouldshe/he
possess?[LütfensizyenibirPEHöneriniz.Sizce,iş
ortamında3-5yılçalışmışolanbirbilgisayar
mühendisliğimezunu,hangimeslekiveprofesyonel
başarılarıeldeetmiş,hangibecerilereve
yetkinlikleresahipolmalıdır?]
Respondentskippedthisquestion
PAGE3:Informationabouttheorganization-KurumBilgileri
11/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
Q6:Informationaboutthepersonfillingoutthesurvey:[Anketidoldurankişihalkındakibilgi]
NameSurname[AdıSoyadı]:
SultanTaçyıldız
Company[Kurum]:
AnalizSystems(Özgü)Ltd.
Address[Adres]:
103SalamisYolu
E-mail[E-posta]:
[email protected]
PhoneNumber[TelNo]:
3653800
City/Town[Kent/Kasaba]:
Gazimagusa
Country[Ülke]:
KKTC
Q7:Whatisyourresponsibilityintheorganization?
[Kurumdakisorumluluğunuznedir?]
Direktör
Q8:Whatsectorisyourorganizationoperatingin?[Kurumunuzhangisektördefaaliyetgösteriyor?]
Yazılım
Q9:Whereisthemainofficeofyourorganizationlocated?(city-country)?[Kurumunuzunanaofisi
nerededir?(kent-ülke)]
GazimağusaKKTC
Q10:Typeofyourorganization[Kurumunuzuncinsi]
Private[Özel]
Q11:Howmanyemployeesdoesyourorganization
have?[Kurumunuzunkaççalışanıvar?]
1-100
Q12:HowmanyEMUComputerEngineeringBS
graduatesareemployedbyyourcompany?
[KurumunuzdakaçtaneDAÜBilgisayarMühendisliği
Lisansmezunuçalışıyor?]
10
Q13:WillyourcompanyrecruitandemployEMU
ComputerEngineeringgraduatesinthefuture?
[KurumunuzDAÜBilgisayarMühendisliğiLisans
mezunlarınıişealmayadevamedecekmi?]
Yes[Evet]
Q14:Websiteofyourorganization.[KurumunuzunWebsayfası.]
www.analiz-systems.com
12/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
#7
COM PLETE
Collector:New EmailInvitation(Email)
Started:Thursday,May22,20142:20:42PM
LastModified:Thursday,May22,20142:26:40PM
Tim eSpent:00:05:58
FirstNam e:Erbug
LastNam e:Celebi
Em ail:[email protected]
Custom Data:BolumBaskaniDoc.Dr.
IPAddress:95.0.184.229
PAGE2:ProgramEducationalObjectives/ProgramEğitimHedefleri
Q1:ExcelinindustrialorgraduateworkinComputerEngineeringandrelatedfields.[Bilgisayar
Mühendisliğivebenzerialanlardakiendüstriyelveyalisansüstüçalışmalardaüstünbaşarıgöstermek.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q2:Practicecomputerengineeringatbothnationalandinternationallevels,conformingtoethical
valuesandenvironmentallyfriendlypolicies.[Bilgisayarmühendisliğimesleğiniulusalveuluslararası
düzeylerde,etikkurallaraveçevredostupolitikalarauygunolarakuygulamak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q3:Havesufficientprofessionalcompetencyallowingthemtoassumeleadershiprolesintheir
organization.[Kurumlarındaönderlikrolüüstlenmelerineimkansağlayacakdüzeydeprofesyonel
yetkinliğesahipolmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q4:Successfullyadapttonewtechnologiesandstaycurrentwiththeirprofessions.[Yeniteknolojilere
başarılıbirşekildeadapteolmakvemesleğiileilgilikonulardagüncelkalmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q5:PleasesuggestaPEOyourself.Inyouropinion,
whatcareerandprofessionalaccomplishments
shouldacomputerengineeringgraduatehave
achievedafterworking3-5yearsintheworkplace?
Whatskillsandcompetenciesshouldshe/he
possess?[LütfensizyenibirPEHöneriniz.Sizce,iş
ortamında3-5yılçalışmışolanbirbilgisayar
mühendisliğimezunu,hangimeslekiveprofesyonel
başarılarıeldeetmiş,hangibecerilereve
yetkinlikleresahipolmalıdır?]
Respondentskippedthisquestion
PAGE3:Informationabouttheorganization-KurumBilgileri
13/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
Q6:Informationaboutthepersonfillingoutthesurvey:[Anketidoldurankişihalkındakibilgi]
NameSurname[AdıSoyadı]:
ErbuğÇelebi
Company[Kurum]:
UKÜ
Address[Adres]:
HaspolatKKTC
E-mail[E-posta]:
[email protected]
PhoneNumber[TelNo]:
05338673551
Country[Ülke]:
KKTC
Q7:Whatisyourresponsibilityintheorganization?
[Kurumdakisorumluluğunuznedir?]
HeadofDepartmentofComp.Eng.
Q8:Whatsectorisyourorganizationoperatingin?[Kurumunuzhangisektördefaaliyetgösteriyor?]
Education
Q9:Whereisthemainofficeofyourorganizationlocated?(city-country)?[Kurumunuzunanaofisi
nerededir?(kent-ülke)]
KKTC
Q10:Typeofyourorganization[Kurumunuzuncinsi]
Private[Özel]
Q11:Howmanyemployeesdoesyourorganization
have?[Kurumunuzunkaççalışanıvar?]
101-500
Q12:HowmanyEMUComputerEngineeringBS
graduatesareemployedbyyourcompany?
[KurumunuzdakaçtaneDAÜBilgisayarMühendisliği
Lisansmezunuçalışıyor?]
4
Q13:WillyourcompanyrecruitandemployEMU
ComputerEngineeringgraduatesinthefuture?
[KurumunuzDAÜBilgisayarMühendisliğiLisans
mezunlarınıişealmayadevamedecekmi?]
Yes[Evet]
Q14:Websiteofyourorganization.[KurumunuzunWebsayfası.]
www.ciu.edu.tr
14/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
#8
INCOM PLETE
Collector:New EmailInvitation(Email)
Started:Tuesday,May27,201410:46:01PM
LastModified:Tuesday,May27,201410:56:22PM
Tim eSpent:00:10:21
FirstNam e:Mehmet
LastNam e:Bedir
Em ail:[email protected]
IPAddress:81.212.99.80
PAGE2:ProgramEducationalObjectives/ProgramEğitimHedefleri
Q1:ExcelinindustrialorgraduateworkinComputerEngineeringandrelatedfields.[Bilgisayar
Mühendisliğivebenzerialanlardakiendüstriyelveyalisansüstüçalışmalardaüstünbaşarıgöstermek.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q2:Practicecomputerengineeringatbothnationalandinternationallevels,conformingtoethical
valuesandenvironmentallyfriendlypolicies.[Bilgisayarmühendisliğimesleğiniulusalveuluslararası
düzeylerde,etikkurallaraveçevredostupolitikalarauygunolarakuygulamak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q3:Havesufficientprofessionalcompetencyallowingthemtoassumeleadershiprolesintheir
organization.[Kurumlarındaönderlikrolüüstlenmelerineimkansağlayacakdüzeydeprofesyonel
yetkinliğesahipolmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q4:Successfullyadapttonewtechnologiesandstaycurrentwiththeirprofessions.[Yeniteknolojilere
başarılıbirşekildeadapteolmakvemesleğiileilgilikonulardagüncelkalmak.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q5:PleasesuggestaPEOyourself.Inyouropinion,
whatcareerandprofessionalaccomplishments
shouldacomputerengineeringgraduatehave
achievedafterworking3-5yearsintheworkplace?
Whatskillsandcompetenciesshouldshe/he
possess?[LütfensizyenibirPEHöneriniz.Sizce,iş
ortamında3-5yılçalışmışolanbirbilgisayar
mühendisliğimezunu,hangimeslekiveprofesyonel
başarılarıeldeetmiş,hangibecerilereve
yetkinlikleresahipolmalıdır?]
Respondentskippedthisquestion
PAGE3:Informationabouttheorganization-KurumBilgileri
15/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
Q6:Informationaboutthepersonfillingoutthe
survey:[Anketidoldurankişihalkındakibilgi]
Respondentskippedthisquestion
Q7:Whatisyourresponsibilityintheorganization?
[Kurumdakisorumluluğunuznedir?]
Respondentskippedthisquestion
Q8:Whatsectorisyourorganizationoperatingin?
[Kurumunuzhangisektördefaaliyetgösteriyor?]
Respondentskippedthisquestion
Q9:Whereisthemainofficeofyourorganization
located?(city-country)?[Kurumunuzunanaofisi
nerededir?(kent-ülke)]
Respondentskippedthisquestion
Q10:Typeofyourorganization[Kurumunuzuncinsi]
Respondentskippedthisquestion
Q11:Howmanyemployeesdoesyourorganization
have?[Kurumunuzunkaççalışanıvar?]
Respondentskippedthisquestion
Q12:HowmanyEMUComputerEngineeringBS
graduatesareemployedbyyourcompany?
[KurumunuzdakaçtaneDAÜBilgisayarMühendisliği
Lisansmezunuçalışıyor?]
Respondentskippedthisquestion
Q13:WillyourcompanyrecruitandemployEMU
ComputerEngineeringgraduatesinthefuture?
[KurumunuzDAÜBilgisayarMühendisliğiLisans
mezunlarınıişealmayadevamedecekmi?]
Respondentskippedthisquestion
Q14:Websiteofyourorganization.[Kurumunuzun
Websayfası.]
Respondentskippedthisquestion
16/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
#9
COM PLETE
Collector:New EmailInvitation(Email)
Started:Tuesday,May20,20141:17:16PM
LastModified:Wednesday,May28,20143:28:29AM
Tim eSpent:Overaday
FirstNam e:Ediz
LastNam e:Gürsan
Em ail:[email protected]
IPAddress:188.57.118.76
PAGE2:ProgramEducationalObjectives/ProgramEğitimHedefleri
Q1:ExcelinindustrialorgraduateworkinComputerEngineeringandrelatedfields.[Bilgisayar
Mühendisliğivebenzerialanlardakiendüstriyelveyalisansüstüçalışmalardaüstünbaşarıgöstermek.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q2:Practicecomputerengineeringatbothnationalandinternationallevels,conformingtoethical
valuesandenvironmentallyfriendlypolicies.[Bilgisayarmühendisliğimesleğiniulusalveuluslararası
düzeylerde,etikkurallaraveçevredostupolitikalarauygunolarakuygulamak.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q3:Havesufficientprofessionalcompetencyallowingthemtoassumeleadershiprolesintheir
organization.[Kurumlarındaönderlikrolüüstlenmelerineimkansağlayacakdüzeydeprofesyonel
yetkinliğesahipolmak.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
3
Q4:Successfullyadapttonewtechnologiesandstaycurrentwiththeirprofessions.[Yeniteknolojilere
başarılıbirşekildeadapteolmakvemesleğiileilgilikonulardagüncelkalmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q5:PleasesuggestaPEOyourself.Inyouropinion,whatcareerandprofessionalaccomplishments
shouldacomputerengineeringgraduatehaveachievedafterworking3-5yearsintheworkplace?
Whatskillsandcompetenciesshouldshe/hepossess?[LütfensizyenibirPEHöneriniz.Sizce,iş
ortamında3-5yılçalışmışolanbirbilgisayarmühendisliğimezunu,hangimeslekiveprofesyonel
başarılarıeldeetmiş,hangibecerilereveyetkinlikleresahipolmalıdır?]
Kendiniyenileyebilenvedeğişimlereadepteolabilenveedinmişolduğudeneyimiaktarabilenbirçalışanolmalıdır.
PAGE3:Informationabouttheorganization-KurumBilgileri
17/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
Q6:Informationaboutthepersonfillingoutthesurvey:[Anketidoldurankişihalkındakibilgi]
NameSurname[AdıSoyadı]:
ZiyaEdizGürsan
Company[Kurum]:
SunExpress
Address[Adres]:
9EylülMh.AkçayCd.No:273Gaziemir
E-mail[E-posta]:
[email protected]
PhoneNumber[TelNo]:
00902322987227
City/Town[Kent/Kasaba]:
izmir
Country[Ülke]:
Türkiye
Q7:Whatisyourresponsibilityintheorganization?
[Kurumdakisorumluluğunuznedir?]
RevenueManagementManager
Q8:Whatsectorisyourorganizationoperatingin?[Kurumunuzhangisektördefaaliyetgösteriyor?]
Aviation/Airline
Q9:Whereisthemainofficeofyourorganizationlocated?(city-country)?[Kurumunuzunanaofisi
nerededir?(kent-ülke)]
Antalya/Turkey
Q10:Typeofyourorganization[Kurumunuzuncinsi]
Private[Özel]
Q11:Howmanyemployeesdoesyourorganization
have?[Kurumunuzunkaççalışanıvar?]
>1000
Q12:HowmanyEMUComputerEngineeringBS
graduatesareemployedbyyourcompany?
[KurumunuzdakaçtaneDAÜBilgisayarMühendisliği
Lisansmezunuçalışıyor?]
1
Q13:WillyourcompanyrecruitandemployEMU
ComputerEngineeringgraduatesinthefuture?
[KurumunuzDAÜBilgisayarMühendisliğiLisans
mezunlarınıişealmayadevamedecekmi?]
Yes[Evet]
Q14:Websiteofyourorganization.[KurumunuzunWebsayfası.]
www.sunexpress.com
18/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
#10
COM PLETE
Collector:New EmailInvitation(Email)
Started:Monday,June02,201412:13:39AM
LastModified:Monday,June02,201412:16:31AM
Tim eSpent:00:02:52
FirstNam e:Serkan
LastNam e:Özleme
Em ail:[email protected]
IPAddress:92.44.44.66
PAGE2:ProgramEducationalObjectives/ProgramEğitimHedefleri
Q1:ExcelinindustrialorgraduateworkinComputerEngineeringandrelatedfields.[Bilgisayar
Mühendisliğivebenzerialanlardakiendüstriyelveyalisansüstüçalışmalardaüstünbaşarıgöstermek.]
Importance(önemi):
3
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
3
Q2:Practicecomputerengineeringatbothnationalandinternationallevels,conformingtoethical
valuesandenvironmentallyfriendlypolicies.[Bilgisayarmühendisliğimesleğiniulusalveuluslararası
düzeylerde,etikkurallaraveçevredostupolitikalarauygunolarakuygulamak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q3:Havesufficientprofessionalcompetencyallowingthemtoassumeleadershiprolesintheir
organization.[Kurumlarındaönderlikrolüüstlenmelerineimkansağlayacakdüzeydeprofesyonel
yetkinliğesahipolmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q4:Successfullyadapttonewtechnologiesandstaycurrentwiththeirprofessions.[Yeniteknolojilere
başarılıbirşekildeadapteolmakvemesleğiileilgilikonulardagüncelkalmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
5
Q5:PleasesuggestaPEOyourself.Inyouropinion,
whatcareerandprofessionalaccomplishments
shouldacomputerengineeringgraduatehave
achievedafterworking3-5yearsintheworkplace?
Whatskillsandcompetenciesshouldshe/he
possess?[LütfensizyenibirPEHöneriniz.Sizce,iş
ortamında3-5yılçalışmışolanbirbilgisayar
mühendisliğimezunu,hangimeslekiveprofesyonel
başarılarıeldeetmiş,hangibecerilereve
yetkinlikleresahipolmalıdır?]
Respondentskippedthisquestion
PAGE3:Informationabouttheorganization-KurumBilgileri
19/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
Q6:Informationaboutthepersonfillingoutthesurvey:[Anketidoldurankişihalkındakibilgi]
NameSurname[AdıSoyadı]:
SerkanÖzleme
Company[Kurum]:
AnteGrupElektrikElektronikBilişimLtd.Şti.
Address[Adres]:
SoğanlıkYeniMah.TeknikYapıUpriseElite
ResidenceC1BlokNo:16
E-mail[E-posta]:
[email protected]
PhoneNumber[TelNo]:
905305117200
City/Town[Kent/Kasaba]:
İstanbul/Maltepe
Country[Ülke]:
Türkiye
Q7:Whatisyourresponsibilityintheorganization?
[Kurumdakisorumluluğunuznedir?]
ŞirketOrtağı
Q8:Whatsectorisyourorganizationoperatingin?[Kurumunuzhangisektördefaaliyetgösteriyor?]
Bilişim,YazılımGeliştirmeHizmetleri
Q9:Whereisthemainofficeofyourorganizationlocated?(city-country)?[Kurumunuzunanaofisi
nerededir?(kent-ülke)]
Ankara/Türkiye
Q10:Typeofyourorganization[Kurumunuzuncinsi]
Private[Özel]
Q11:Howmanyemployeesdoesyourorganization
have?[Kurumunuzunkaççalışanıvar?]
1-100
Q12:HowmanyEMUComputerEngineeringBS
graduatesareemployedbyyourcompany?
[KurumunuzdakaçtaneDAÜBilgisayarMühendisliği
Lisansmezunuçalışıyor?]
2
Q13:WillyourcompanyrecruitandemployEMU
ComputerEngineeringgraduatesinthefuture?
[KurumunuzDAÜBilgisayarMühendisliğiLisans
mezunlarınıişealmayadevamedecekmi?]
Yes[Evet]
Q14:Websiteofyourorganization.[KurumunuzunWebsayfası.]
www.antegrup.com.tr
20/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
#11
COM PLETE
Collector:New EmailInvitation(Email)
Started:Monday,June02,20141:44:34AM
LastModified:Monday,June02,20142:17:21AM
Tim eSpent:00:32:47
Em ail:[email protected]
IPAddress:193.140.47.55
PAGE2:ProgramEducationalObjectives/ProgramEğitimHedefleri
Q1:ExcelinindustrialorgraduateworkinComputerEngineeringandrelatedfields.[Bilgisayar
Mühendisliğivebenzerialanlardakiendüstriyelveyalisansüstüçalışmalardaüstünbaşarıgöstermek.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q2:Practicecomputerengineeringatbothnationalandinternationallevels,conformingtoethical
valuesandenvironmentallyfriendlypolicies.[Bilgisayarmühendisliğimesleğiniulusalveuluslararası
düzeylerde,etikkurallaraveçevredostupolitikalarauygunolarakuygulamak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q3:Havesufficientprofessionalcompetencyallowingthemtoassumeleadershiprolesintheir
organization.[Kurumlarındaönderlikrolüüstlenmelerineimkansağlayacakdüzeydeprofesyonel
yetkinliğesahipolmak.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q4:Successfullyadapttonewtechnologiesandstaycurrentwiththeirprofessions.[Yeniteknolojilere
başarılıbirşekildeadapteolmakvemesleğiileilgilikonulardagüncelkalmak.]
Importance(önemi):
5
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q5:PleasesuggestaPEOyourself.Inyouropinion,
whatcareerandprofessionalaccomplishments
shouldacomputerengineeringgraduatehave
achievedafterworking3-5yearsintheworkplace?
Whatskillsandcompetenciesshouldshe/he
possess?[LütfensizyenibirPEHöneriniz.Sizce,iş
ortamında3-5yılçalışmışolanbirbilgisayar
mühendisliğimezunu,hangimeslekiveprofesyonel
başarılarıeldeetmiş,hangibecerilereve
yetkinlikleresahipolmalıdır?]
Respondentskippedthisquestion
PAGE3:Informationabouttheorganization-KurumBilgileri
21/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
Q6:Informationaboutthepersonfillingoutthesurvey:[Anketidoldurankişihalkındakibilgi]
NameSurname[AdıSoyadı]:
MustafaIlkan
Company[Kurum]:
EMU
Address[Adres]:
Famagusta
E-mail[E-posta]:
[email protected]
PhoneNumber[TelNo]:
6301245
City/Town[Kent/Kasaba]:
Famagusta
Country[Ülke]:
Cyprus
Q7:Whatisyourresponsibilityintheorganization?
[Kurumdakisorumluluğunuznedir?]
Director
Q8:Whatsectorisyourorganizationoperatingin?[Kurumunuzhangisektördefaaliyetgösteriyor?]
Education
Q9:Whereisthemainofficeofyourorganizationlocated?(city-country)?[Kurumunuzunanaofisi
nerededir?(kent-ülke)]
Famagusta-Cyprus
Q10:Typeofyourorganization[Kurumunuzuncinsi]
Public[Kamu]
Q11:Howmanyemployeesdoesyourorganization
have?[Kurumunuzunkaççalışanıvar?]
1-100
Q12:HowmanyEMUComputerEngineeringBS
graduatesareemployedbyyourcompany?
[KurumunuzdakaçtaneDAÜBilgisayarMühendisliği
Lisansmezunuçalışıyor?]
3
Q13:WillyourcompanyrecruitandemployEMU
ComputerEngineeringgraduatesinthefuture?
[KurumunuzDAÜBilgisayarMühendisliğiLisans
mezunlarınıişealmayadevamedecekmi?]
Yes[Evet]
Q14:Websiteofyourorganization.[KurumunuzunWebsayfası.]
sct.emu.edu.tr
22/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
#12
INCOM PLETE
Collector:New EmailInvitation(Email)
Started:Monday,June02,20145:42:06AM
LastModified:Monday,June02,20145:46:38AM
Tim eSpent:00:04:32
FirstNam e:Zafer
LastNam e:Ağdelen
Em ail:[email protected]
Custom Data:GirneAmericanUniversityFacultyofEngineeringDeanAssoc.Prof.Dr.
IPAddress:212.175.119.58
PAGE2:ProgramEducationalObjectives/ProgramEğitimHedefleri
Q1:ExcelinindustrialorgraduateworkinComputerEngineeringandrelatedfields.[Bilgisayar
Mühendisliğivebenzerialanlardakiendüstriyelveyalisansüstüçalışmalardaüstünbaşarıgöstermek.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
3
Q2:Practicecomputerengineeringatbothnationalandinternationallevels,conformingtoethical
valuesandenvironmentallyfriendlypolicies.[Bilgisayarmühendisliğimesleğiniulusalveuluslararası
düzeylerde,etikkurallaraveçevredostupolitikalarauygunolarakuygulamak.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
3
Q3:Havesufficientprofessionalcompetencyallowingthemtoassumeleadershiprolesintheir
organization.[Kurumlarındaönderlikrolüüstlenmelerineimkansağlayacakdüzeydeprofesyonel
yetkinliğesahipolmak.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
3
Q4:Successfullyadapttonewtechnologiesandstaycurrentwiththeirprofessions.[Yeniteknolojilere
başarılıbirşekildeadapteolmakvemesleğiileilgilikonulardagüncelkalmak.]
Importance(önemi):
4
Degreeofsatisfaction(başarıdüzeyi):
4
Q5:PleasesuggestaPEOyourself.Inyouropinion,whatcareerandprofessionalaccomplishments
shouldacomputerengineeringgraduatehaveachievedafterworking3-5yearsintheworkplace?
Whatskillsandcompetenciesshouldshe/hepossess?[LütfensizyenibirPEHöneriniz.Sizce,iş
ortamında3-5yılçalışmışolanbirbilgisayarmühendisliğimezunu,hangimeslekiveprofesyonel
başarılarıeldeetmiş,hangibecerilereveyetkinlikleresahipolmalıdır?]
werswfsdfsdfsdfsdf
PAGE3:Informationabouttheorganization-KurumBilgileri
Respondentskippedthisquestion
Q6:Informationaboutthepersonfillingoutthe
survey:[Anketidoldurankişihalkındakibilgi]
23/24
CMPEProgramEducationalObjectivesEmployerSurveyEnglishTurkish-2014
Q7:Whatisyourresponsibilityintheorganization?
[Kurumdakisorumluluğunuznedir?]
Respondentskippedthisquestion
Q8:Whatsectorisyourorganizationoperatingin?
[Kurumunuzhangisektördefaaliyetgösteriyor?]
Respondentskippedthisquestion
Q9:Whereisthemainofficeofyourorganization
located?(city-country)?[Kurumunuzunanaofisi
nerededir?(kent-ülke)]
Respondentskippedthisquestion
Q10:Typeofyourorganization[Kurumunuzuncinsi]
Respondentskippedthisquestion
Q11:Howmanyemployeesdoesyourorganization
have?[Kurumunuzunkaççalışanıvar?]
Respondentskippedthisquestion
Q12:HowmanyEMUComputerEngineeringBS
graduatesareemployedbyyourcompany?
[KurumunuzdakaçtaneDAÜBilgisayarMühendisliği
Lisansmezunuçalışıyor?]
Respondentskippedthisquestion
Q13:WillyourcompanyrecruitandemployEMU
ComputerEngineeringgraduatesinthefuture?
[KurumunuzDAÜBilgisayarMühendisliğiLisans
mezunlarınıişealmayadevamedecekmi?]
Respondentskippedthisquestion
Q14:Websiteofyourorganization.[Kurumunuzun
Websayfası.]
Respondentskippedthisquestion
24/24

Benzer belgeler

norveç - Norway

norveç - Norway legal guardian only: public notary approved statement from his/her parents (this condition shall not apply if the travelling parent can document that he/she is a single parent or holds the parental...

Detaylı

Program Timetable

Program Timetable FENS - G032 Hasan Mandal S6-R1* D. TASKIN

Detaylı

Untitled - Fundesarte

Untitled - Fundesarte Risus Media Reklam Ve Tan.Hizmetleri / Decorium Dekorasyon Roy Kristal Roy Erkman Sadullah Çekmece-Sir Çini Ve Seramik Atölyesi Schmidt-System Technik Sd Mobilya Semiha Kan & Seza Yeğin / Dioni Col...

Detaylı

Konik Kırıcılar Ürün Kataloğu Pdf - gur

Konik Kırıcılar Ürün Kataloğu Pdf - gur malzemenin temizlenmesine de olanak sağlıyor. Gerekli

Detaylı