BATMAN BAROSU

Transkript

BATMAN BAROSU
BATMAN BAROSU
ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU
BATMAN ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ALINAN VERİLERE GÖRE;
2008
865
842
651
420
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
911
2008-2012 Yılları arasında meydana gelen adli olay sayısının yıllara göre
dağılımı:
2009
2010
Adli Olay Sayısı
2011
2012
BU VERİLERE GÖRE ÇOCUKLAR TARAFINDAN
İŞLENEN SUÇ TÜRLERİ:
1. Kasten/ taksirle öldürme -Yaralama
2. İşkence -Eziyet
3. Çoçukların Cinsel İstismarı-Reşit Olmayanla Cinsel İlişki-Cinsel Taciz
4. Tehdit- Şantaj
5. Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma6. Konut Dokunulmazlığının İhlali
7. Hakaret
8. Hırsızlık
9. Yağma
10. Mala Zarar Verme
11. Dolandırıcılık
12. Bilişim Suçları
13. İftira
14. Çocugun Kaçırılması ve Alı konulması
15. Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suç Türleri
16. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak , Kabul Etmek
Veya Bulundurmak vb…
Adli Olayların Suç Türlerine Göre Tasnifi
YIL
YARALAMA
HIRSIZLIK
CİNSEL
İSTİSMAR/TACİZ
KULLANMAK İÇİN
UYUŞTURUCU VEYA
UYARICI MADDE SATIN
ALMAK,KABUL ETMEK
VEYA BULUNDURMAK
2009 189
2010 269
160
258
11
10
26
52
2011 227
277
10
39
2012 200
368
31
72
2008-2012 Yılları Arasında Meydana Gelen
Adli Olaylarda, Suça Sürüklenen Çocuk
Sayısının Yıllara Göre Dağılımı;
1400
400
1001
600
667
800
1099
1000
1076
1295
1200
200
0
2008
2009
2010
2011
Suça Süreklenen Çocuk Sayısı
2012
2009-2012 Yılları Arasındaki Suça
Sürüklenen Çocuk Sayısının Suç
Türlerine Göre Dağılımı ;
YIL
YARALAMA
HIRSIZLIK
CİNSEL
İSTİSMAR/TACİZ
KULLANMAK İÇİN
UYUŞTURUCU VEYA
UYARICI MADDE
SATIN
ALMAK,KABUL
ETMEK VEYA
BULUNDURMAK
2009
2010
286
370
287
466
13
12
29
71
2011
307
449
15
54
2012
240
603
17
89
Dİ
G
E
R
L
E
Rİ
BATMAN ÇOCUK MAHKEMESİ VERİLERİNE
GÖRE YILLARA GÖRE AÇILAN DAVA SAYISI
900
600
200
100
274
300
555
400
608
500
796
700
815
800
0
2008
2009
2010
dava sayısı
2011
2012
Açılan dava sayısına yıllar itibariyle
bakıldığında 2008 yılından 2012 yılına kadar
çocuklarla ilgili açılan dava sayısında artış
olduğu görülmektedir.
Elde edilen veriler, çocuklar tarafından
işlenen suçların sadece bir kısmını
göstermektedir. Zira suç işlenmesinden sonra
mağdurun suçu bildirmemesi veya suçu
bildirmesine rağmen delil durumu yada yapılan
şikayetten daha sonra vazgeçme, yaş küçüklüğü
vb. nedenlerle suç mahkeme aşamasına
gelmeden kapanmaktadır.
Batman Denetimli Serbestlik ve
Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü
180
160
135
120
100
170
140
2008
2009
62
20
43
40
30
80
60
0
2010
2011
Açılan Çocuk Dosya Sayısı
2012
GENEL OLARAK ÇOCUKLAR TCK’DA YER ALAN
AŞAĞIDA BELİRTİLEN SUÇLARIN MAĞDURUDUR.
















Kasten / Taksirle Yaralama md. 87,88,89
İşkence md. 89
Eziyet md. 94,95
Terk md. 97
Çocukların Cinsel İstismarı md .103
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki md.104
Cinsel Taciz md.105
Müstehcenlik md. 226
Fuhuş md. 227
Hayasızca hareketler md. 225
Dilencilik md.229
Kötü Muamele md.232
Aile Hukukundan Doğan Yükümlülükleri İhlal md. 233
Akıl Hastası Üzerindeki Bakım Ve Gözetim Yükümlülüğünü İhlal md.175
Yardım Ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi md.298
Çocuğun soy bağının değiştirilmesi md.231 vs…
BATMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ VERİLERİNE GÖRE
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
YIL
VERİLEN
TAKİPSİZLK
KARARI SAYISI
AÇILAN DAVA
SAYISI
2008
2009
2010
2011
2012
17
22
41
32
17
20
16
33
27
23
REŞİT OLMAYANLAR CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN
SUÇUNUN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
YIL
VERİLEN
TAKİPSİZLK
KARARI SAYISI
AÇILAN DAVA
SAYISI
2008
2009
2010
2011
5
31
73
75
2
3
2
2012
81
2
34
37
35
40
33
40
36
50
42
44
52
60
51
Batman Hukuk Mahkemeleri verilerine
göre yıllar itibariyle evliliğe izin kararları;
30
20
10
0
2008
2009
açılan
2010
2011
kabul edilen
2012
SUÇU BİLDİRMEME
YIL
2008-2012
SUÇU
BİLDİRMEME
(TCK mad.
278)
KAMU
GÖREVLİSİNİN
SUÇU
BİLDİRMEME
( TCK mad. 279)
9
5
SAĞLIK MESLEĞİ
MENSUPLARININ SUÇU
BİLDİRMEMESİ
( TCK mad. 280)
9
MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
VE GEREKSİNİMLER



Açılan dava sayısına yıllar itibariyle bakıldığında 2008
yılından 2012 yılına kadar çocuklarla ilgili açılan dava
sayısında artış olduğu görülmektedir.
Suç, hukuksal bir olay olduğu kadar toplumsal bir
olaydır da. Suç çocuklar açısından öğrenilen bir
harekettir. Hiçbir çocuk doğuştan suçlu değildir.Bir
çocuk her şeyi öğrendiği gibi suç işlemeyi de
öğrenmektir. Çocukları suça iten veya suç mağduru
haline getiren faktörler aslında çoğu kez ortaktır.
Çocuk suçluluğunu oluşturan nedenlerin ( Bireysel(
kişisel) ve çevresel(sosyal nedenler=çocuğun hayat
şartlar, aile yaşamı, okul çevresi) önceden tespit
edilmesi gerekir..
Çocuğun üstün yararının korunması
ilkesi Anayasa’da yer almalıdır:



Tüm karar alıcıları bağlayan bir ilke olmalı
ve bunu hayata geçirecek yolların da yasada
açıkça belirtilmesi
Çocukla ilgili hizmetlerde ( eğitim, sağlık,
planlama, ulaştırma vs. alanlarda) bu ilke
uygulanmalıdır.
Merkezi/Yerel yönetim tarafından bütçede
çocuk yönelik hizmetler için yeterli ödeneğin
zorunlu olarak ayrılması sağlanmalıdır.
Evlenme asgari yaşı 18 olarak değiştirilmelidir.
 Erken yaşta evlendirilme cinsel sömürü araçlarından
biri olarak kabul edilebilir. Bu husus dikkate alınarak
çocukların erken yaşta evlendirilmeleri, berdel ve başlık
parası alarak evlendirme suç olarak düzenlenmelidir.
 Evlilik yaşını doldurmamış çocuklarla evlenme özel bir
suç olarak düzenlenmelidir
 Cinsel sömürüye maruz kalan çocuklar için bakım ve
sosyal rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılmalıdır.
 Aile içi cinsel şiddete maruz kalan çocukların fiziksel ve
psikolojik tedavisi en iyi şekilde yapılmalıdır





Hem anne-baba hem de devletin çocuk
yetiştirilmesinde ortak sorumluluklarının bulunduğu
temel ilke olarak benimsenmelidir
Anne-babayı çocuğa yol gösterme, onu yönlendirme ve hak
ve sorumluluklarını yerine getirirken destekleyecek bir
sistem kurulmalıdır.
Anne –babanın eğitim alması, rehberlik hizmetlerinden
zorunlu olarak yararlanması için yasal önlemler alınmalıdır.
Anne-babaların çocuklarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi,
sorumluluklarını yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla
mali destek, konut yardımı vb. konularda yararlanma hakları
yasa ile düzenlenmeli
Çocuğun uygun yaşama standartlarına sahip olması için
Devletin, çocukların beslenmesi, yeterli ve uygun bir
biçimde giydirilmesi, eğitimine devam edebilmesi, ve uygun
bir konutta yaşayabilmesi için gerekli önlemleri alma
yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlayacak bütçe tahsis
edilmelidir.
Aile içi problemlerin çözümü için psikolojik danışmanlık
hizmetlerinin yaygınlaştırılması




Çocuklara tütün ve alkollü içki satışına ilişkin
düzenlemeler etkili yaptırımlarla
desteklenmelidir.
Suç mağduru çocukların rehabilitasyonu ve
toplumla bütünleştirilmesine yönelik gerekli
tüm tedbirler en hızlı şekilde alınmalıdır.
Çocuk koruma merkezleri, kadın sığınma evleri,
aile dayanışma merkezleri ve toplum merkezlerinin
tüm topluma yaygınlaştırılacak standartta açılması
ve geliştirilmesi gerekir.l
Mahkemelerce verilen eğitim ve sağlık gibi
tedbir kararlarının daha etkili bir şekilde
uygulanması sağlanmalıdır.











Çocuklar açısından doğrudan ve kolaylıkla ulaşılabilen bir ihbar ve
şikayet mekanizması oluşturulmalıdır.
Çocukların haklarının kısıtlanması durumunda kolaylıkla
başvurabilecekleri bir şikayet mekanizması oluşturmak
Şiddet, istismar vb. olayların belirlenmesi, bildirimi, sevk ve başvuru
yolları, tedavi ve takibi ve adli makamların olaya el koyma süreci özel
yasal düzenleme gerektirir,
Çocuk hakları konusunda başta çocuklar olmak üzere toplumu
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak (çocuk haklarının
neler olduğu ve bu hakların ihlali durumunda başvuru yolları),
Çocuk haklarının tanıtılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak
Çocuklarla birlikte ebeveynleri de eğitilmeli ve bilinçlendirilmeli
Aile ortamından yoksun çocukların yaptıkları şikayetlerin
değerlendirilmesi hızlı olmalıdır.
Hak arama yollarına, başvuru bakımından kişileri caydıran unsurlara
karşı tedbir alınmalıdır. (Adil yargılanma ilkesi)
Yapılan başvurular ilgili birim veya kurumlara yönlendirilmelidir.
Çocuk alanında çalışma yapan kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
(Okul Rehber Öğretmenleri, Çocuk Şube çalışanları, Sosyal Hizmetler
çalışanları, pedagoglar vs…)
İl Koordinasyonlarında yer alan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde
mevzuat eğitimi sağlamak





Milli Eğitim Mevzuatına çocukların uyuşturucudan korunması
amacı doğrultusunda hükümler konulmalıdır, okul müdürleri,
öğretmenler,özellikle rehber öğretmenler ve okuldaki diğer
çalışanlar çocukların uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden
korunmaları göreviyle donatılmalıdır.
okul müdürleri, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler ve okul
aile birliği başkanlarına ve velilere, suçun ne olduğunu, çocuğun
suça itilip itilmediğinin, suç işleyip işlemediğinin veya madde
kullanıp kullanmadığının nasıl anlaşılacağını ve böyle durumlarda
kimlere, nerelere, nasıl başvurulması gerektiğini konusunda
bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. Böylece okullarda
öğrencinin profilini en iyi tanıyan, rehber öğretmenler, ilgili
kurumlarla yakın tutulursa, yani işbirliği kurulursa daha olay
yaşanmadan önleme imkânı olur.
Okullardaki şiddet, ihmal ve istismarın önlenmesi için okul
idareleri tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekir.
Öğrencilerin kendilerini ihmal ve istismardan korunmalarını
sağlayacak becerilerini geliştirilmelidir.
Anne-babalar için eğitim programları düzenleyerek çocuk ihmali
ve istismarı konusunda farkındalık yaratmak