2015-2016 GÜZ DÖNEMİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Yorumlar

Transkript

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
2015-2016 GÜZ DÖNEMİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ DERS
İÇERİKLERİ
Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I (Zorunlu) (2-0-2-2)
Dilin tanımı ve dünya dilleri (dil felsefe tarihi, 2. dil felsefesi -anlam, ideal dil felsefesi,
normal dil felsefesi, gönderge, anlam, içerik- kapsam, metafor-). Türk Dili’nin tarihî gelişimi.
Yazım kuralları. Noktalama işaretleri. Ses bilgisi ve özellikleri. Anlatım bozuklukları. İletişim
araçlarında karşılaşılan anlatım bozuklukları. Kelimede yapı (kökler ve ekler). Kelime
grupları. Cümlenin ögeleri. Cümlede anlam. Paragraf. Paragrafta anlatım biçimleri. Paragrafta
yapı.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (Zorunlu) (2-0-2-2)
Tarihin konusu ve araştırma alanları olarak Türk devrim tarihi. Bilim, toplumsal bilim ve
toplumsal değişim. Kavramlar ve yaklaşımlar I. Kavramlar ve yaklaşımlar II. Osmanlı'da
sosyo-ekonomik çözünme ve klasik dönemin sonu. Modernleşme ve Osmanlı toplumu.
Avrupa'da devrimler çağı ve Osmanlı imparatorluğu. Tanzimat dönemi ve 1. Meşrutiyet. Jön
Türkler ve 2. Meşrutiyet. II. Meşrutiyet döneminin düşünce akımları ve siyasal programları.
Avrupa ve Osmanlı tarihi açısından 1. Dünya savaşı. 1. Dünya savaşının bitişi. Mondros
mütarekesi ve sonrası. İstanbul'un işgali ve örgütlenme çabaları. Mustafa Kemal'in
Anadolu'ya geçişi. Amasya tamimi ve sonrası.
İNGİLİZCE-I (Zorunlu) (2-0-2-2)
Greeting People; To Be. Countries & Nationalities; Numbers. Singular & Plural Nouns. There
is / There are; What time is it?. Prepositions of Place. Have got / Has got. Possessives.
Colours; Clothes. Present Simple. Present Simple; Adverbs of Frequency. Likes & Dislikes,
Prepositions of Time. Countable / Uncountable Nouns. A / An / Any / Some. Expressing
Quantitiy; Plural Countable Nouns.
FİZYOLOJİ (Zorunlu) (1-0-1-2)
Fizyolojiye giriş. İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut
sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler. Hücre Fizyolojisi. Kas-Sinir sistemi
fizyolojisi. Kan fizyolojisi ve vücut sıvıları. Dolaşım sistemi fizyolojisi. Solunum sistemi
fizyolojisi. Spor fizyolojisi. Sindirim sistemi fizyolojisi. Duyu sistemi fizyolojisi. Boşaltım
sistemi fizyolojisi. Endokrin sistem fizyolojisi. Üreme sistem fizyolojisi.
ANATOMİ (Zorunlu) (2-0-2-4)
Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar. Hücrenin yapısı ve çeşitleri. İskelet sistemi. Kas
sistemi. Kan ve sıvı-elektrolitler. Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar. Üst ve alt
solunum yolu anatomik yapıları. Toraks ve memenin yapısı. Merkezi Sinir sisteminin
anatomik yapıları. Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları. Duyu organları. Hipofiz bezi
ve diğer endokrin sistem yapıları. Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve
bezlerin yapıları. Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları.
TEMEL FİZİK (Zorunlu) (2-0-2-4)
Ölçme ve birim sistemleri, Sayısal ve vektörel nicelikler. Mekanik (Hız, ivme, vb) Newton’un
Hareket Yasaları. Newton’un Hareket Yasaları ve Statik (Denge, ağırlık merkezi, Tork vb)
Dairesel Hareket, Açısal hız, açısal ivme. İş, güç ve enerji (Potansiyel ve kinetik enerji,
bağlanma enerjisi). Çizgisel Momentum, Çizgisel Momentum Korunumu. Açısal Momentum,
Açısal Momentum Korunumu, Tork. Elektrostatik, Elektriksel yük, Coulomb Kanunu,
iletkenler ve yalıtkanlar, Elektriksel Kuvvetler ve alanlar, Elektrik alan ve potansiyel farkı,
paralel metal levhalar. Elektrik akımı, Direnç ve ohm kanunu(potansiyel farkı (V), akım (A)
ve direnç (ohm), özdirenç, güç ve elektriksel ısı. Doğru akım devreleri, Devre problemlerinin
çözümü, Ampermetreler ve voltmetreler, kondansatörler, dielektrik kavramı. Kondansatörler,
dielektrik kavramı. Manyetizma ve akımın manyetik alanı Biot Savart Yasası. Ampére
Yasası, Manyetik alan, Manyetik alana giren hareketli yüklere etkiyen manyetik kuvvetler.
Manyetik alanda bulunan akım geçen kapalı yola etkiyen manyetik kuvvetler ve tork,
Manyetik akı ve Faraday kanunu. Faraday kanunu, maddenin manyetik özellikleri. Maddenin
manyetik özellikleri, alternatif akım, Transformatörler.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME-I (Zorunlu) (2-4-4-6)
Radyografik inceleme için hazırlıkları yapmak. Radyografileri elde etmek, yüz radyografileri
elde etmek, vertebra radyografileri elde etmek, toraks ve batın radyografileri elde etmek, üst
ekstremite radyografileri elde etmek. Alt ekstremite radyografileri elde etmek. Akciğer, kalp
radyografileri elde etmek, film basımı için hazırlık yapmak, film basmak, radyografinin ve
karanlık odanın kalite kontrol işlemlerini yapmak.
TIBBİ VE RADYOLOJİK TERMİNOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-2)
İnsan anatomisine ilişkin tıbbi terimler. Hareket ve sinir sistemi ile psikiyatrik hastalıklara
ilişkin tıbbi terimler. Solunum ve sindirim sistemine ilişkin tıbbi terimler. Kardiovasküler
sistem ile kan ve kan yapıcı organlara ilişkin tıbbi terimler. Üriner, genital ve endokrin
sisteme ilişkin tıbbi terimler. Göz, kulak-burun-boğaz ve deriye ilişkin tıbbi terimler.
Radyografi, ultrasonografi, mamografi, floroskopi ve kontrast maddeler, anjiografi,
bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, nükleer tıp ve radyoterapi’ye ilişkin terimler.
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (Seçmeli) (3-1-3-4)
İnternet ve internet tarayıcısı. Elektronik posta yönetimi. Haber grupları / forumlar. Web
tabanlı öğrenme. Kişisel web sitesi hazırlama. Elektronik ticaret. Kelime işlemci programında
özgeçmiş. İnternet ve kariyer. İş görüşmesine hazırlık. İşlem tablosu. Formüller ve
fonksiyonlar. Grafikler. Sunu hazırlama. Tanıtıcı materyal hazırlama.
SAĞLIK HUKUKU (Seçmeli) (2-0-2-3)
Temel hukuk kavramları. Hasta Hakları. Sağlık personeli hakları. Aydınlatılmış onam.
Belgelendirme ve sigorta sistemleri. Cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar. Tıbbi
müdahalelerin hukuka uygunluk şartları. Yanlış tıbbi uygulamaların hukuki sonuçları
(malpraktis). Tıp Ceza Hukuku.
2015-2016 BAHAR DÖNEMİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II (Zorunlu) (2-0-2-2)
Söylem (söylem nedir?, söz-yazı-metin ve söylem, etkileşim-anlam mübadelesi ve söylem
ifadeler, beyanlar, söylem, sosyo-kültürel değişme ve söylem, söylem teorileri , yapısalcılık,
post yapısalcılık ve hermeneutik). Bilimsel yazılar. Araştırma teknikleri. Edebiyatta ve dilde
gelenek. Basın-yayın organlarında dil kullanımı. Dili etkili kullanma çalışmaları. İş hayatında
dilin önemi. Sözlü anlatım. Öğretici metinlerin türleri. Sanat metinlerinin özelliklerini ve
türleri.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (Zorunlu) (2-0-2-2)
Amasya genelgesi sonrasında kongreler dönemi. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı, Misakı
Milli ve sonrası. TBMM'nin toplanması, bünyesi ve yaşanan gelişmeler. Direniş, toplumsal
koşullar ve meclis. Savaş, diplomasi ve bağımsızlık. Mudanya ateşkesi, nihai barış Lozan.
Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet'in ilanı. Halifeliğin kaldırılması ve Laiklik. Laiklik
kavramı ve laik devletin gelişimi. Teni Türkiye, siyasal devrim ve toplumsal yansımalar. Yeni
Türkiye'de ekonominin gelişimi ve ekonomi siyasası. Kemalist ulusçuluk anlayışı. Kemalist
rejimin niteliği. Türk devriminin değerlendirilmesi.
İNGİLİZCE-II (Zorunlu) (2-0-2-2)
Can / Cannot. Must / Have to / Don't Have to / Should. Object Pronouns / Imperative. Present
Progressive. Present Progressive vs. Present Simple. The Weather / Describing People /
Describing Places. Past Simple ed/question form. Past Simple Iregular Verbs; was, were. Past
Simple Iregular Verbs; was, were. Comperative Adjectives. Plans for The Future. Plans for
The Future. Predictions. First Conditional.
KİMYA (Zorunlu) (2-0-2-2)
Atom, molekül ve bileşik kavramı. Mol kavramı ve kimyasal hesaplamalar. Periyodik sistemi
ve özellikleri. Kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimler. Gazlar ve temel gaz yasaları,
dispers sistemler. Çözeltiler ve konsantrasyon hesaplamaları. Suyun biyolojik önemi temel
asit-baz, tampon ve ph kavramı. Kimyasal termodinamik. Serbest enerji, entalpi ve entropi
kavramları. Kimyasal kinetik. Gümüş ve gümüş bileşikleri. Emülsiyon ve emülsiyonun yapısı,
emülsiyonun hazırlanması. Development işlemleri ve kullanılan kimyasallar. Sabitleştirme ve
yıkama işlemleri ve bu işlemlerde kullanılan kimyasallar. Organik bileşiklerin genel
özellikleri ve adlandırılmaları ve organik bileşiklerde izomeri.
RADYOLOJİK ANATOMİ (Zorunlu) (1-1-2-4)
Kafa ve yüz radyografilerinde anatomik yapılar. Akciğer ve gövde radyografilerinde anatomik
yapılar. Üst ve alt ekstremite radyografilerinde anatomik yapılar. Mamografi görüntüleri
üzerinde anatomik yapılar. Baş ve boyun bilgisayarlı tomografileri kesitsel anatomi. Gövde
(vertebra, toraks, abdomen, pelvis) bilgisayarlı tomografileri kesitsel anatomi. Üst ve alt
ekstremite bilgisayarlı tomografileri kesitsel anatomi. Baş ve boyun manyetik rezonans
kesitsel anatomi. Gövde (vertebra, toraks, abdomen, pelvis) manyetik rezonans kesitsel
anatomi. Üst ve alt ekstremite manyetik rezonans kesitsel anatomi. Serebral ve boyun
anjiografilerinde anatomik yapılar. Toraks ve abdominal anjiografilerde anatomik yapılar. Üst
ve alt ekstremite anjiografilerde anatomik yapılar. Sindirim sistemi, biliyer ve ürogenital
sistem radyografilerinde anatomik yapılar.
RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA (Zorunlu) (2-0-2-3)
Radyoloji bölümünün yapısı. Radyasyon güvenliği. Radyasyon güvenliği ile ilgili yasal
düzenlemeler. Acil durumlarda görev ve sorumluluklar.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME-II (Zorunlu) (3-4-6-7)
Floroskopik Görüntüleme. Floroskopik İncelemelerde Kontrast Maddeler. Sindirim Sistemi
Floroskopik Görüntüleme. Biliyer Sistem Floroskopik Görüntüleme. Üregenital Sistem
Floroskopik Görüntüleme. Mamografi Cihazları. Mamografik İncelemeler. Anjiyografi
Cihazları. Koroner Anjiografi. Serebral Anjiografi. Stend Uygulamalarında Anjiografi.
Abdominal Uygulamalarda Anjiografi. Toraks Uygulamalarında Anjiografi. Üst Ekstremite
Uygulamalarında Anjiografi. Alt Ekstremite Uygulamalarında Anjiografi Diğer Anjiografi
Uygulamaları.
ELEŞTİREL DÜŞÜNCE VE GİRİŞİMCİLİK (Seçmeli) (2-0-2-2)
Kavramsal tanımlamalar. Kavramsal uygulama örnekleri. Bilgi oluşumu, bilinçli farkındalık
ve girişimcilik. Yaratıcılık testi. Davranış profili testi. Bilinçli farkındalık ve yaşamsal
yetkinlikler. Bilgi/algı yönetimi ve düşünme, girişim süreci. Yetkinlikler, amaçlar, çözümler,
çözümsüzlükler, yeni oluşumlar. Girişimde taraflar, girişimcilik türleri ve yaklaşımlar.
Girişimcilikte olmazsa olmazlar ve sınırlamalar.
YERİNDE UYGULAMA-I (Zorunlu) (0-4-0-4)
İlgili birimde staj uygulaması.
İLETİŞİM (Seçmeli) (2-0-2-3)
İletişim kavramı ve tanımı. Kültür ve iletişim. Konuşma ve dinleme. Sözlü İletişim kurmak.
Yazılı İletişim kurmak. Sözsüz İletişim kurmak. Biçimsel (Formal) İletişim kurmak. Biçimsel
Olmayan (İnformal) İletişim kurmak. Örgüt içi ve dışı iletişim kurmak. İkna edici iletişim.
Kitle iletişim. Yeni iletişim teknolojileri ve medya.
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ (Seçmeli) (2-0-2-3)
Araştırmada temel kavramlar. Araştırmanın gereği ve önemi. Araştırma konularını seçme.
Kaynak taraması yapma. Araştırmanın dayandığı temeller (varsayımlar). Araştırmanın
yöntemi, evren ve örneklem. Verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler. Araştırma
sonuçlarını değerlendirme. Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme. Araştırmanın
yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar. Sunuma hazırlık yapma. Sunumu yapma.
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ DERS
İÇERİKLERİ
Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME-III (Zorunlu) (4-6-7-17)
Manyetik rezonans cihazı. Kranial manyetik rezonans görüntüleme. Boyun manyetik rezonans
görüntüleme. Toraks manyetik rezonans görüntüleme. Üst abdomen manyetik rezonans
görüntüleme. Alt abdomen manyetik rezonans görüntüleme. Vertebra manyetik rezonans
görüntüleme. Üst ekstremite manyetik rezonans görüntüleme. Alt ekstremite manyetik
rezonans görüntüleme. MR anjio görüntüleme. İleri manyetik rezonans görüntüleme.
Bilgisayarlı tomografi cihazı. Baş ve boyun BT görüntüleme. Vertebra BT görüntüleme.
Toraks ve abdomen BT görüntüleme. Ekstremite BT görüntüleme. İleri bilgisayarlı tomografi
yöntemleri.
NÜKLEER TIP (Zorunlu) (1-2-2-5)
Gama kamera ve hasta hazırlığı. Solunum, dolaşım ve vasküler sistem sintigrafileri. Sindirim
sistemi sintigrafileri. Ürogenital sistem sintigrafileri. Santral sinir sistemi ve endokrin sistem
sintigrafileri. İskelet sistemi sintigrafileri. Enfeksiyon ve tümör görüntüleme sintigrafileri.
PET-BT ve hasta hazırlığı. PET-BT Görüntüleme.
RADYOTERAPİ (Zorunlu) (2-0-2-3)
Radyoterapide Simulasyon. İmmobilizasyon. Bireysel Blok İşlemleri. Tedavi Planının
Uygulanması.
MESLEKİ YABANCI DİL-I (Zorunlu) (2-0-2-2)
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin
güncelleştirilerek tekrarı. Mesleki Terim, Kavram ve Terminoloji. Manyetik Rezonans.
Bilgisayarlı Tomografi. Konvansiyonel Röntgen. Mamografi. Anjiyografi.
TEMEL SAĞLIK (Zorunlu) (2-0-2-3)
Sağlık ve hastalık kavramları. Hastalık nedenleri, sıklığı, sağlık hizmetleri açısından
hastalıklarla ilgili temel ilkeler. Sistem hastalıkları. Sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi
antisepsi. Hastane enfeksiyonları, (Hİ) tanımı, bulaş yolları, önlenmesi. Sağlık çalışanlarının
sağlığı. Tıbbi atık yönetimi. Şok çeşitleri ve şok esnasında yapılması gerekenler.
YERİNDE UYGULAMA-II (Zorunlu) (0-4-2-4)
İlgili birimde staj uygulaması.
2016-2017 BAHAR DÖNEMİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME-IV (Zorunlu) (3-5-6-8)
Dexa Cihazı. Dexa Tarama Yöntemleri. Ultrasonografi Cihazı. Boyun Ve Yüzeysel Doku
Ultrasonografileri. Abdominal Ultrasonografiler. Toraks Ultrasonografileri. Pelvis
Ultrasonografileri.
RADYOLOJİK CİHAZLARIN BAKIMI (Zorunlu) (1-1-2-3)
Radyoloji Bölümünün Yapısı. Film Banyo ve Baskı Uygulamalarında kullanılan materyaller
ve bakımı. Röntgen Cihazının Elektrik Devreleri. Röntgen Cihazı Arızalarını öğrenmek ve
basit arızaları gidermek. Radyografi Materyallerini öğrenmek ve bakımını yapmak. Film
Banyo Sonu işlemlerinde kullanılan materyalleri öğrenmek ve bakımını yapmak. Radyasyon
Güvenliğinde kullanılan araç ve gereçleri öğrenmek ve bakımını yapmak. Radyografi elde
edilme sürecindeki oluşabilecek artefaktlar ve önlenmesi. X ışını ile çalışan cihazlarda
arızaların önlenmesi ve bakım.
RADYOGRAFİK KONTRAST AJANLAR (Seçmeli) (2-0-2-3)
Radyografik kontrast maddelerin isimleri. Radyografik kontrast maddelerin kimyasal yapıları.
Radyografik kontrast maddelerin kullanım yerleri. Radyografik kontrast maddelerin kullanım
şekilleri.
MESLEKİ YABANCI DİL-II (Zorunlu) (2-0-2-2)
Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma. Nükleer Tıp Yöntemleri. Fluroskopi.
Radyasyon Fiziği. Mesleki Gelişim. Mesleki Etik. Acil Radyoloji. Diş ve Panaromik
Radyoloji. Dual enerji Xray Absorbusyonmetre (DEXA).
İLK YARDIM (Seçmeli) (2-1-3-3)
İlk yardımın temel uygulamaları. Birinci ve ikinci değerlendirme. Yetişkinlerde temel yaşam
desteği. Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği. Solunum yolu tıkanıklığında ilk
yardım. Dış ve iç kanamalar. Yara ve yara çeşitleri. Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga
kırıklarında ilk yardım. Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım. Kalça ve alt
ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım. Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk
yardım. Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar. Yabancı cisim kaçmalarında ilk
yardım. Acil taşıma teknikleri. Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri. Sedye oluşturarak hasta
veya yaralıları taşıma.
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ (Seçmeli) (2-0-2-3)
Sağlık psikolojisinin tanımı. Araştırma yöntemleri. Sağlık davranışı. Modeller. Risk
algılaması. Özyetkinlik inancı. Psikoimmunoloji. stresin tanımı, ölçülmesi ve ilgili hastalıklar.
Kronik hastalıkla yaşamak. Tedaviye uyum; sigara, alkol ve yeme bozuklukları.
YERİNDE UYGULAMA-III (Zorunlu) (0-4-2-4)
İlgili birimde staj uygulaması.

Benzer belgeler