Türkisch

Yorumlar

Transkript

Türkisch
Anlage A
Makama ait notlar için yer Lütfen doldurmayınız!
Raum für behördliche Vermerke Bitte nicht ausfüllen!
Befragungsformular im Familienverfahren
gemäß § 35 (3) des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBI. I Nr. 87/2012 (FNG)
Aile İşlemiyle İlgili Sorular
135/2009 sayılı Federal Kanun Gazetesi 1’de yayınlanan, yürürlükteki haliyle 100/2005 sayılı Federal Kanun Gazetesi 1’deki 2005 İltica Kanunu’nun
35(3) maddesine göre
!
Lütfen dikkat ediniz!
Bitte beachten Sie!
Lütfen sadece etrafı kalın çizgi ile çerçeve içine
alınmış bölümü kullanınız. Eğer daha fazla yere
ihtiyacınız olursa, ek kağıt kullanabilirsiniz.
Sizinle ilgili metnin yanındaki boş yer
yazdıklarınızın tercümesi için kullanılacaktır;
lütfen buralara bir şey yazmayınız! Formüleri
eksiksiz, gerçeğe uygun ve okunaklı şekilde
doldurunuz ve ilgili cevabı işaretleyiniz.
* ile işaretli yerleri doldurmak mecburiyetinde
değilsiniz.
Bitte benützen Sie ausschließlich den stark
umrandeten Teil. Sollten Sie weiteren Platz
benötigen, können Sie Beiblätter verwenden. Der
freie Platz neben dem Ihnen verständlichen Text
wird für die Übersetzung Ihrer Angaben benötigt;
beschreiben Sie ihn daher bitte nicht! Füllen Sie das
Formular vollständig, wahrheitsgetreu und leserlich
aus bzw. kreuzen Sie die zutreffende Antwort an.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind nicht
zwingend auszufüllen.
Dilekçe sahibi
Antragsteller
Soyadı (Soyadları)
Familienname(n)
1
Doğduğu zamanki adı (adları) (herhangi bir zaman Name(n) zur Zeit der Geburt (allfällig weitere jemals geführte
kullanılan diğer adlar)
Namen)
2
3
Adı (Adları)
Vorname(n)
.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 1 von 13

Uyruğu (uyrukları), eğer uyruksuzsa, daha önce
normal ikamet ettiği ülke
Staatsangehörigkeit(en), falls staatenlos, Staat des
früheren gewöhnlichen Aufenthaltes
Cinsiyet
Geschlecht
4
5
Erkek
6
□
Kadın
□
Doğum tarihi
männlich
□
Weiblich
□
Geburtsdatum
GG/AA/YYYY
TT/MM/JJJJ
Doğum yeri ve doğduğu ülke
Geburtsort und Geburtsstaat
7
Menşe ülkede en son oturduğunuz adres (Örnek menşe Letzte Wohnadresse im Herkunftsstaat (z.B. Heimatstaat)
devlet)
8
Şu an oturduğunuz adres/İkamet yeri/Telefon numarası
Derzeitige Wohnadresse/Aufenthaltsort/Telefonnummer
Medeni durumu
Familienstand
9
10
Bekar □
Evli ya da
kayıtlı ilişki ya
da bitirilen
ilişki
Dul □
Boşanmış □
ledig □
Verheiratet □
verwitwet □ geschieden □
□
Dinsel inanç
Religionsbekenntnis
Hangi ulusal azınlığa aitsiniz?
Welcher Volksgruppe gehören Sie an?
11*
12*
Hangi dili (dilleri) konuşuyorsunuz (lütfen bütün dilleri Welche Sprache(n) sprechen Sie (bitte alle Sprachen anführen)?
yazınız )?
13

.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 2 von 13
Askerlik hizmetinizi yaptınız mı?
Haben Sie Militärdienst geleistet?
□
□
Hayır
(GG/AA/YYYY)
Evet, tarihinden
□ nein
□ ja, von (TT/MM/JJJJ)
bis
kadar
14*
Wo haben Sie Ihren Militärdienst geleistet?
Askerlik hizmetinizi nerede yaptınız?
Hiç tutuklu kaldınız mı?
□ Hayır
Waren Sie jemals in Haft?
□ Evet, ne zaman (mümkün olduğu □ nein
□ ja, wann (möglichst genaue Zeitangaben)
kadar
tam tarihleri ile)
15*
Aus welchen Gründen?
Hangi sebeplerden dolayı?
Hakkınızda tutuklama emri var mı?
Besteht ein Haftbefehl gegen Sie?
□
□ nein
Hayır
sebeplerden
□
Evet, aşağıdaki
□ ja, aus folgenden Gründen
16*
Eğitiminiz ve en son yaptığınız meslek hakkında
bilgiler (eğitiminizin ve iş ilişkinizin süresini de)
Angaben zu Ihrer Ausbildung und zu Ihrem zuletzt
ausgeübten Beruf (auch Dauer der Ausbildung bzw.
des Arbeitsverhältnisses)
17*
.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 3 von 13
Aile Bireyi
Angehöriger
Eş ya da kayıtlı hayat arkadaşı
Ehegatte
Soyadı (Soyadları)
Familienname(n)
Adı (Adları)
Vorname(n)
Uyruğu (Uyrukları)
Staatsangehörigkeit(en)
Doğum tarihi
Geburtsdatum
18
19
20
21
TT/MM/JJJJ
GG/AA/YYYY
Doğum yeri ve doğduğu ülke
Geburtsort und Geburtsstaat
Evlenme tarihi ya da ilişkinin kayıt tarihi
Datum der Eheschließung
22
23
GG/AA/YYYY
TT/MM/JJJJ
Evliliğin yapıldığı yer ve makam ya da ilişkinin kayıt yeri
Ort, Behörde, vor der die Ehe geschlossen wurde
Şu an oturduğunuz adres/İkamet yeri
Derzeitige Wohnadresse/Aufenthaltsort
24
25
Çocuklar. Lütfen bütün (evlilik içi, evlilik dışı, evlat
edinilen) çocukları yazınız (gerekirse lütfen ek kağıt Kinder. Bitte alle (eheliche, uneheliche, adoptierte) Kinder
kullanınız).
anführen (bei Bedarf bitte Beiblatt verwenden).
Soyadı (Soyadları)
Familienname(n)
26
27
1.
Adı (Adları)
2.
3.
1.
Vorname(n)
.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 4 von 13
2.
3.
1.
2.
3.
Uyruğu (Uyrukları)
28
29
1.
2.
3.
32
33
1.
Geburtsdatum
1.
(GG/AA/YYYY)
1.
(TT/MM/JJJJ)
2.
(GG/AA/YYYY)
2.
(TT/MM/JJJJ)
3.
(GG/AA/YYYY)
3.
(TT/MM/JJJJ)
1.
1.
3.
2.
Doğum tarihi
2.
3.
1.
2.
3.
derzeitiger Aufenthaltsort
2.
3.
1.
2.
Anne-Baba
Eltern
Soyadı (Soyadları)
Familienname(n)
Baba:
3.
Geburtsort und Geburtsstaat
Şu anki ikametgah yeri
31
2.
Staatsangehörigkeit(en)
Doğum yeri ve doğduğu ülke
30
1.
Anne:
Adı (Adları)
Vater:
3.
Mutter:
Vorname(n)

Uyruğu (Uyrukları)
34*
Staatsangehörigkeit(en)

Doğum tarihi
Geburtsdatum
Baba (GG/AA/YYYY)
Vater
Anne (GG/AA/YYYY)
Mutter (TT/MM/JJJJ)
Doğum yeri ve Doğduğu ülke
Geburtsort und Geburtsstaat
(TT/MM/JJJJ)
35*
36*
Baba:
Anne:
Vater:
.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 5 von 13
Mutter:
37*
Şu anki ikametgah yeri
derzeitiger Aufenthaltsort
Dokümanlar
Dokumente
Pasaportunuz var mı?
Haben Sie Ihren Reisepass?
□
38
□
Hayır
□
Evet
Söz konusu olan pasaport resmi olarak düzenlenmiş bir Handelt es sich
seyahat belgesi midir?
Reisedokument?
□
Hayır
□
□Bilmiyorum
Evet
Başka dokümanlarınız var mı?
39 □
Evlilik cüzdanı
□
Kimlik belgesi
□
İlişki kayıt belgesi
□
□
□
nein
dabei
□
nein
um
ein
ja
ja
amtlich
□
ausgestelltes
ich weiß nicht
Haben Sie noch weitere Dokumente?
□
Heiratsurkunde
□
Geburtsurkunde
Diğer
dokümanlar
□
Identitätsausweis
□
Sonstige Dokumente
□
□
keine
Nüfus cüzdanı
□
Yok
Seyahat güzergahı (eğer geçerli ise )
Reiseroute (wenn zutreffend)
Menşe ülkenizi nerede ve ne zaman terk ettiniz?
Wo und wann haben Sie Ihren Herkunftsstaat verlassen?
40
Hangi trafik araçlarını kullandınız (otobüs, tren, uçak, gemi Welche Verkehrsmittel haben Sie benützt (Bus, Bahn, Flugzeug,
ve benzeri şeyler.)?
Schiff u. dgl.)?
41

Bununla ilgili kanıtlarınız var mı (örneğin biletler)?
□
Hayır
□
Evet
Bestehen Nachweise darüber (z.B. Tickets)?
□
nein
.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 6 von 13
□
ja
42
Hangi ülkelerden geçtiniz ve tek tek ülkelerde ne kadar Durch welche Staaten sind Sie gereist und wie lange haben Sie
zaman kaldınız? (Lütfen bütün ülkeleri ve süreyi, örneğin sich in den einzelnen Staaten aufgehalten? (Bitte alle Staaten
„Macaristan 1.1.2005 tarihinden 7.1.2005 tarihine kadar“ sowie die Dauer, z.B. „Ungarn 1.1.2005 bis 7.1.2005“ angeben)
yazınız)
1.
1.
von (TT/MM/JJJJ)
(GG/AA/YYYY) tarihinden
bis
kadar
2.
2.
von (TT/MM/JJJJ)
(GG/AA/YYYY) tarihinden
bis
kadar
3.
3.
von (TT/MM/JJJJ)
(GG/AA/YYYY) tarihinden
bis
kadar
Uluslararası koruma için önceden hiç dilekçe verdiniz mi?
□
43
Hayır
□
Evet
Haben Sie bereits jemals einen Antrag auf internationalen
Schutz gestellt?
□
nein
□
ja
Eğer evet ise, lütfen uluslararası koruma için dilekçeyi Wenn ja, geben Sie bitte an, wo und wann Sie bereits vorher
önceden nerede ve ne zaman verdiğinizi yazınız!
einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben!
GG/AA/YYYY
TT/MM/JJJJ
Neden şu andaki ikametgahınızın bulunduğu ülkede Warum suchen Sie nicht im Staat Ihres gegenwärtigen
uluslararası koruma için başvurmuyorsunuz?
Aufenthaltes um internationalen Schutz an?
44
.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 7 von 13
Menşe ülkenizi terk ettikten şimdiki ikametgah yerinize
kadar olan yolculuk yolunuzu gerçeğe uygun ve mümkün
olduğu kadar detaylı bir şekilde anlatınız (gerekirse ek
kağıt kullanınız)
Beschreiben Sie Ihren Reiseweg ab Verlassen Ihres
Herkunftsstaates bis an Ihren derzeitigen Aufenthaltsort
wahrheitsgemäß und so detailliert wie möglich (bei Bedarf bitte
Beiblätter verwenden)
45
.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 8 von 13
KAÇMA SEBEBİ
FLUCHTGRUND
Lütfen dikkat ediniz:
Bitte beachten Sie:
Aşağıdaki önemli soruları gerçeğe uygun ve Beantworten Sie wahrheitsgetreu und vollständig
eksiksiz cevaplayınız!
nachstehende wesentliche Fragen!
Gerektiğinde ek kağıt kullanınız!
Bei Bedarf Beiblätter verwenden!
Menşe ülkenizi neden terk ettiniz?
Warum
haben
verlassen?
46
.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 9 von 13
Sie
Ihren
Herkunftsstaat
Neden uluslararası koruma için Avusturya’ya dilekçe Warum stellen Sie an
veriyorsunuz?
internationalen Schutz?
47
.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 10 von 13
Österreich
einen
Antrag
auf
Menşe ülkenize geri dönmenizde veya menşe ülkenizde Was fürchten Sie bei einer Rückkehr in Ihren Herkunftsstaat
kalmanızda sizi korkutan nedir?
oder bei einem Verbleib in Ihrem Herkunftsstaat?
48
Sizin için önemli olan başka neleri söylemek istiyorsunuz?
Was ist Ihnen sonst noch wichtig mitzuteilen?
49
.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 11 von 13
Aile birleşimine ilişkin dilekçe hangi
kişi için veriliyor?
Soyadı (Soyadları)
Auf welche Person bezieht sich der
Antrag auf Familienzusammenführung?
Familienname(n)
50
Doğduğu zamanki adı (adları) (herhangi bir zaman Name(n) zur Zeit der Geburt (allfällig weitere jemals geführte
kullanılan diğer adlar)
Namen)
51
Adı (Adları)
Vorname(n)
Uyruğu (Uyrukları)
Staatsangehörigkeit(en)
52
53

Avusturya’da koruma
akrabalık derecesi
statüsündeki
yabancıya
olan Verwandtschaftsverhältnis zum/zur Fremden mit Schutzstatus in
Österreich
54
Cinsiyet
55
56
Erkek
Geschlecht
□
Kadın
Doğum tarihi
□
männlich
□
Weiblich
Geburtsdatum
GG/AA/YYYY
TT/MM/JJJJ
Doğum yeri ve doğduğu ülke
Geburtsort und Geburtsstaat
57
Aile bireyinin Avusturya’daki adresi
Adresse des Familienangehörigen in Österreich

58
.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 12 von 13
□
Sizin için önemli olan başka neleri söylemek istiyorsunuz?
Was ist Ihnen sonst noch wichtig mitzuteilen?
59
!
Lütfen dikkat ediniz!
Bitte beachten Sie!
Kimlik belgelerinizi ve beyanınıza dayanak
olacak diğer tüm belgeleri (örneğin nüfus
cüzdanı, evlilik cüzdanı veya ilişki kayıt
belgesi) Avusturyalı memurlara fotokopi
çekebilmeleri için veriniz! Bu belgeler daha
sonra hemen size geri verilecektir.
Händigen Sie Ihre Identitätsdokumente sowie alle
anderen Unterlagen, die geeignet sind, Ihr
Vorbringen zu stützen (z.B. Geburts- und
Heiratsurkunde), zur Anfertigung von Kopien
dem österreichischen Beamten aus! Diese
werden
Ihnen
unverzüglich
wieder
zurückgegeben.

Türkçe dilindeki formüleri doldurdum ve Ich habe das Formular in der ................ Sprache
benim için önemli olan herşeyi beyan ettim. ausgefüllt und habe alles vorgebracht, was mir
Ülkeye giriş yapmayı rica ediyorum.
wichtig erschien. Ich ersuche um Einreise.
60
Tarih
Datum
GG/AA/YYYY
TT/MM/JJJJ
İmza
Unterschrift

.BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 13 von 13

Benzer belgeler