End.Ürünleri Tasarımı - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Yorumlar

Transkript

End.Ürünleri Tasarımı - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DESIGN
INDUSTRIAL DESIGN MASTER PROGRAM
Core Courses
I.D. 592
Seminer
I.D. 600
Thesis
I.D. 8XX
Special Studies
I.D .9XX
Special Topics
Elective Courses
I.D. 500
Product Design
I.D. 501
ID Studio I
I.D. 502
ID Studio II
I.D. 511
Vision, Form & Function
I.D. 512
Advanced Product Development
I.D. 521
Research Methods in Design
I.D. 522
Advanced Design Planning
I.D. 523
Design Consumption
I.D. 524
Consumption Trends & Material Culture
I.D. 525
Introduction To Visual Media
I.D. 531
Design Evolution
I.D. 534
Materials And Production Technologies
I.D. 541
Design Marketing
I.D. 552
Design Management
I.D. 562
Ergonomics And Human Factors In Techno
Industrial Design
I.D. 572
Design Engineering
I.D. 574
Control Technology In Design
I.D. 581
Design Communication
I.D. 582
Design Semiotics
I.D. 584
Sustainable Design
I.D. 588
Perception, Sign & Meaning
I.D .591
Technological Development And Design
Innovation
I.D. 621
Product Innovation
I.D. 651
Fractal Geometry and Industrial Design Relations.
I.D. 671
I.D. 672
I.D .674
I.D. 682
I.D. 683
I.D. 684
I.D. 686
Advanced Control Technology
Philosophical Context Of Design Research
Fashion Concept In Design
Techno-Industrial Aesthetics
Art & Communication
Industrial&Graphic Photography
Cinema and Design
Elective
(0-2) NC
(0-1) NC
(4-0) NC
(4-0) NC
(4-8) 8
(4-8) 8
(4-8) 8
(3 0) 3
(2-4) 4
(2-2) 3
(2-2) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(2-2) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(2-4) 4
(3-0) 3
(3-0) 3
(4-2) 5
(3-0) 3
(2-2) 3
(2-2) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(2-2) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(2-2)3
(3-0)3
(2-0) 2
NOT:
1-In the 1st semester of the program , the students are obliged to take ID 521 Research Methods in Design (2-2)3 and either ID 500
Product Design (4-8)8 or ID 501 ID Studio I (4-8)8 and In the 2nd semester of the program, the students are obliged to take ID 502 ID
Studio II (4-8)8.
2-By examining the transcript of the student the department can decide to add some extra courses or extract some of the dept. courses.
3-Electives to be taken from other departments, faculties or institutions have been limited to 3 in total, during first two semester.
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ANABİLİM DALI
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Zorunlu Dersler
I.D. 592
Seminer
I.D. 600
Tez
I.D. 8XX
Uzmanlık Alanı Dersleri
I.D. 9XX
Uzmanlık Alanı Dersleri
(0-2) Kredisiz
(0-1) Kredisiz
(4-0) Kredisiz
(4-0) Kredisiz
Seçmeli Dersler
I.D. 500
Ürün Tasarımı
I.D. 501
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu I
I.D. 502
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu II
I.D. 511
Görüntü, Form ve Fonksiyon
I.D. 512
İleri Ürün Geliştirme
I.D. 521
Tasarımda Araştırma Yöntemleri
I.D. 522
İleri Tasarım Planlaması
I.D. 523
Tasarım Tüketimi
I.D. 524
Tüketim Trendleri ve Maddi Kültür
I.D. 525
Görsel İletişime Giriş
I.D. 531
Tasarım Evrimi
I.D. 534
Malzemeler ve Üretim Teknolojileri
I.D. 541
Tasarım Pazarlaması
I.D. 552
Tasarım Yönetimi
I.D. 562
Tasarımda Ergonomi ve Beşeri faktörler
I.D. 572
Tasarım Mühendisliği
I.D. 574
Tasarımda Kontrol Teknolojisi
I.D. 581
Tasarım İletişimi
I.D. 582
Tasarım Göstergebilimi
I.D. 584
Sürdürülebilir Tasarım
I.D. 588
Algı, Gösterge ve Anlam: Tasarımda Görsel Dilin Kullanımı
I.D. 591
Teknolojik Gelişme ve Tasarım Yenilikleri
I.D. 621
Ürün Yenilikleri
I.D. 651
Fraktal Geometri ve Endüstri Tasarımı İlişkileri
I.D. 661
Fiziksel Frekans ve Tasarım Yöntemleri
I.D. 671
İleri Kontrol Teknolojisi
I.D. 672
Endüstriyel Ürün Tasarımında Felsefi Boyut
I.D. 674
Tasarımda Moda Konsepti
I.D. 682
Tekno-Endüstriyel Estetik
I.D. 683
Sanat ve İletişim
I.D. 684
Endüstriyel ve Grafik Fotoğrafçılık
I.D. 686
Sinema ve Tasarım
Seçmeli Ders
(4-8) 8
(4-8) 8
(4-8) 8
(3-0) 3
(2-4) 4
(2-2) 3
(2-2) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(2-2) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(2-4) 4
(3-0) 3
(3-0) 3
(4-2) 4
(3-0) 3
(2-2) 3
(2-2) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(2-2) 3
(3-0) 3
(3-0) 3
(2-2) 3
(3-0) 3
(2-0) 2
NOT :
1-Öğrenciler programa başladıkları ilk yarıyılda ID 500 Ürün Tasarımı (4-8)8 ya da ID 501 Endüstriyel Tasarım
Stüdyosu I (4-8)8 derslerinden sadece bir tanesini ve ID 521 Tasarımda Araştırma Yöntemleri (2-2)3 dersini, İkinci
yarıyılda da ID 502 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu II (4-8)8 dersini mutlaka almak zorundadırlar.
2-Anabilimdalı yüksek lisans öğrencisinin not çizelgelerini inceleyerek gerekli gördüğü diğer dersleri öğrencinin yüksek
lisans programına ekleyebilir veya yukarıdaki derslerden bazılarından muaf olmasına karar verebilir.
3-Diğer bölüm, fakülte, kurumlardan alınacak seçmeli ders sayısı toplam en fazla 3 olarak sınırlandırılmıştır
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ANABİLİM DALI
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
I.D.500 ÜRÜN TASARIMI
(4-8) 8
Mimarlık/Mühendislik kökenli öğrenciler için öncelikle ölçek, fonksiyon, estetik, genel tasarım
stratejisi ve politikalar arasındaki ilişkiler üzerinde durularak, yeni bir ürün için plan
oluşturulmasında geçerli prensip ve metodların sunulması ve proje uygulamalarıyla
gerçekleştirilmesi.
I.D.501 ENDÜSTRİYEL TASARIM STÜDYOSU I
(4-8) 8
Endüstri Ürünleri Tasarımı kökenli öğrenciler için öncelikle proje planı ile organizasyonun genel
tasarım stratejisi ve politikalar arasındaki ilişkiler üzerinde durularak, yeni bir ürün için plan
oluşturulmasında geçerli prensip ve metodların sunulması ve proje uygulamalarıyla
gerçekleştirilmesi.
I.D.502 ENDÜSTRİYEL TASARIM STÜDYOSU II
(4-8) 8
Mimarlık, Mühendislik, Endüstri Ürünleri Tasarımı kökenliler için Prototiplerin hızla üretilmesini
sağlayan metodların uygulamaya yönetilmesi ve potansiyel mesajların biçimsel ve/veya fonksiyonel
yönlerini ortaya konulması. Alternatif çözümlerin geliştirilme ve sınanma aşamalarında kullanılacak
değerlendirme yöntemlerinin ele alınması.
I.D.511 GÖRÜNTÜ, FORM VE FONKSİYON
(3-0) 3
Formun niceliksel özelliklerinin araştırılması, Form, objeler, görüntüler, yazımlar, sosyal ve estetik
önemi olabilecek diğer insan yapımı algıların parçalarının bir araya getirilmesinde stil tarzlar. Formfonksiyon ve form anlam arasındaki ilişkiler.
I.D.512 İLERİ ÜRÜN GELİŞTİRME
(2-4) 4
Endüstriyel ürünlerin geliştirilmesinde yüksek teknoloji kavramlarının uygulanmasına yönelme.
Yüksek teknoloji ürünlerindeki en son geliş meler ve bunların üretim teknolojilerinin tanıtılması,
örnek çözümlemeler.
I.D.521 TASARIMDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
(2-2) 3
Endüstri Ürünleri Tasarımı çalışmaları ile uyumlu bilgi toplama, kayıtlama, tekrar kullanma ve
analitik çalışmalara olanak sağlayan araştırma yöntemlerinin tanıtım ve uygulanması bu dersin
kapsamını oluşturmaktadır.
I.D.522 İLERİ TASARIM PLANLAMASI
(2-2) 3
Bir tasarım problemini etkileyen güçlerin arka planı hakkında bilgilendirme. Planlama süreci
hakkındaki bilgilerine dayanarak öğrencilerin, geçerli yöntemleri ve teknik olarak tanımlanmış
endüstriyel tasarım problemi için öngörülen çözümü içeren bir tasarım planı geliştirmeleri.
I.D. 523 TASARIM TÜKETİMİ
(3-0) 3
Tüketim patternlerinin ve yaşam biçimi nosyonunun analizi ile tüketim toplumundaki gelişim ve
maddi kültürün yapısı ile ilgili bir anlayışa sahip olmak amaçlanır; bu çerçevede gelişimi , çağdaş
tasarım pazarına olan etkisi , tüketici konsepti ve tüketimin sembolik motivasyonu açısından tüketim
konsepti ve onun sos-ekonomik modelleri üzerinde durulur.
ID.524. TÜKETİM TRENDLERİ VE MADDİ KÜLTÜR
(3-0) 3
Maddi kültürün kavramsal ve ideolojik boyutu , tüketim üzerindeki etkileri ile modern ve
postmodern düşünce arasındaki temel farklar, yaşam biçimleri, tüketim kültürü, kültürel dönüşümler
ve sosyal pratikler ,günlük yaşamın estetizasyonu , stil, imaj, mitoloji olguları, küreselleşmenin etkisi
ile kültürel mirastaki dönüşümler , metropollerin rolü ve kültürel sermayenin değerlendirilmesindeki
etkileri tartışılır.
ID. 525 GÖRSEL İLETİŞİME GİRİŞ
(3-0) 3
İletişim teorileri hakkında önbilgisi olmayan öğrenciler için tasarlanmış bu dersin amacı, onlara
“teknolojik belirleyicilik”, “ileti sistem ve ekim teorisi” gibi önemli iletişim teorileriyle tanışmalarını
sağlamaktır.
I.D. 531 TASARIM EVRİMİ
(3-0) 3
İnsan yapısı tasarım ürünlerinin evrimsel bir anlayışla ele alınarak tasarım tarihinin örneklerle
incelenmesi.
I.D 534 MALZEMELER VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
(2-2) 3
Tekno-Endüstriyel ürünlerin tasarımında kullanılan doğal ve sentetik malzemelerle en son
geliştirilen malzeme ve üretim teknolojileri işlenir. Malzemelerin üretim yöntemleri altında
karakteristikleri ve uygulanabilirlik özellikleri ele alınır. Malzeme ve Üretim yöntemlerinin
uygulandığı endüstri kuruluşları da bu ders kapsamında konuya destek verirler.
I.D. 541 TASARIM PAZARLAMASI
(3-0) 3
Tasarım operasyonlarında ürünlerin tasarımcıdan son kullanıcıya doğru akıışına ilişkin her türlü
aktivitenin incelenmesi. Stratejik tasarım pazarlaması ise hedef tüketiciye yönelik doğru pazarlama
karmasının oluşturulmasına yöneliktir.
I.D.552 TASARIM YÖNETİMİ
(3-0) 3
Tasarım organizasyonunun içinde iş, yönetim ve tasarım disiplinleri arasındaki interaktif ilişki ile
operatif tasarım anlayışının stratejik olarak geliştirilmesi;Kurum içerisinde tasarım ve diğer pek çok
aktivite arasında hedeflenen kurumsal kimliğe yönelik doğru ilişki ve iletişimin kurulması;
Kurumsal yapının içerisinde tasarım aktivitesinin varlığını stratejik planlama aracılığı ile görünür
kılmak.
I.D.562 TASARIMDA ERGONOMİ / BEŞERİ FAKTÖRLER
(3-0) 3
Ergonomi ve antropemetri ile beşeri faktörler alanına giriş. Ergonomik antropometrik verilerin
saptanması ve tanımlanmasında kullanılan analitik süreçler, kullanıcıların zihinsel eğilimleri ve
tanımlama yetenek cevap verecek tekno-endüstriyel ürünlerin tasarımında kullanılabilecek ileri
metod ve fikirler. Algılama, tanımlama ve davranma tepkileri.
I.D.572 TASARIM MÜHENDİSLİĞİ
(3-0) 3
Teknolojik Endüstriyel tasarıma ilişkin mühendislik kavramlarını tanıtım ve analizi.Mühendislik
bilgi ve becerisinin tasarıma aktarılması ve kullanılması.
I.D.574 TASARIMDA KONTROL TEKNOLOJİSİ
(2-4) 4
Ürün ve sistem tasarımlarında ileri seviyede mikro bilgisayar süreçlerinin kullanımı.
Mikrobilgisayarlarda bilgisayar mantığının tasarımının unsurları deneysel laboratuvar
tasarımlarından oluşturulması.
I.D. 581 TASARIM İLETİŞİMİ
(3-0) 3
Bu ders öğrencilere tasarım iletişiminin temel yöntemleri olan toplu iletişim (magazin tasarımı,
broşür vs.), interaktif iletişim (website tasarımı, tanıtım için CD-ROM ) ve kimlik programları,
marka ve logo yapımını öğretmeyi amaçlar.
I.D.582 TASARIM GÖSTERGEBİLİMİ
(3-0) 3
Endüstriyel tasarım ürünlerinin göstergeler olarak ele alınarak üretici, tasarımcı, kullanıcı, tüketici
düzeylerinde semiotik işlevlerinin ve Peirce’ nin temel üçlemelerinden en son yaklaşım biçimlerine
kadar göstergebilimsel yönlerinin tanımlanması ve incelenmesi.
I.D.584 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM
(4-2) 5
İnsan/ makina,
insan/ çalışma alanı ve çevre ilişkileri. İşleyen sistemlerdeki fonksiyon
bozukluklarının vaka örneklerleri ile incelenmesi.Davranış haritaları, interaksiyon teknikleri ve diğer
tasarım metodları kullanılarak insan ve çevre arasındaki çatışma noktalarının saptanması yeni
tasarım kriterlerinin oluşturulması ve fiziksel çözümlere ulaşılması.Tasarım önerilerinin çevresel
modeller veya mümkün olduğunda ölçeğinde modeller olarak sunulması.
ID.588 ALGILAMA GÖSTERGE VE ANLAM:
TASARIMDA GÖRSEL DİLİN KULLANIMI
(3-0) 3
Bu ders, yakınlık, benzerlik, kapalılık, yanılsma ve bireysel etkenleri içeren Gestalt Algı
psikolojisine eleştirel bir bakış ile birlikte, enformasyon teorisi ve konuyla bağlantılı teoriler ile
günümüz kavramlarını, uygulamalarını öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu ders ayrıca öğrencilere
tasarım çalışmalarında gösterge ve anlam teorilerini sadece geçmişteki tasarım ürünlerini incelemek
amacıyla değil, bugün yeni tasarım projelerini yaratmak amacıyla bilgilerini kullanma yöntemlerini
öğretmek ve geleceğe hazırlamak için tasarlanmıştır.
I.D.591 TEKNOLOJİK GELİŞME VE TASARIM YENİLİKLERİ
(2-2) 3
Yenilikçi tasarımın öğeleri olarak malzeme ve imalat teknolojilerindeki gelişimlerden yararlanma.
Yeni ürünlerin teknoloji alanlardaki gelişim lerden etkilenmesinin saha çalışmaları ile incelenmesi.
I.D. 592 SEMİNER
(0-2) Kredisiz
Yüksek lisans tez konusu saptanmış olan öğrencinin kendi konusu üzerine bir araştırma, analiz,
sentez sunuşu gerçekleştirdiği kredisiz bir uygulamadır.
I.D.621 ÜRÜN YENİLİKLERİ
(2-2) 3
Ürünlerde yenilik yaratılmasında teknolojinin kullanılması. Yaratıcılığın geliştirilmesi ve yeni
ürünlerin üretilmesi için sistematik tasarım metodlarının uygulanması.
I.D.651 FRAKTAL GEOMETRİ VE ENDÜSTRİ TASARIMI İLİŞKİLERİ (3-0) 3
Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Fraktal Geometri etkileşiminin bu der kapsamında anlatılması
düşüncenin formsal yapısının analiz edilip türevleri alınarak kendi içinde sonsuzlaşan bir değerin
somut,endüstriyel bir değer haline getirilmesini hedeflemektedir.
Geometrik düşünsel yapı ile endüstri tasarımının etkileşimi ve tasarım yaratı performansının
arttırılması ve Tasarım Mühendisliği ile endüstri Tasarımının korolosyonu için bu ders gereklidir.
I.D.671 İLERİ KONTROL TEKNOLOJİSİ
(3-0) 3
Makina ve operatörler açısından “akıllı” ürünlerin geliştirilmesinin analizi. Her ikisi için optimal
tasarımlar geliştirmek amacı ile makine ve operatörün işlevlerinin bileşenlerine ayrılması. Örnek
ürünler referans olarak kullanılarak, iyileştirilmiş insan faktörlü kontrol sistemlerinin araştırılması ve
kontrol fonksiyonlarının uygulayacak bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi ve tasarlanması.
I.D.672 ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIMINDA FELSEFİ BOYUT
(3-0) 3
Tasarım alanında araştırma yapmak ve bilgi birikimi sağlamanın felsefi çerçevesinin incelenmesi.
Epistemooloji, fenomenoloji ve yapısallık kavramları. Maddi şeylerin arkasındaki temel düşüncenin
ve anlamın sayısız tasarımcı,tasarımlanmış ürün ve stil aracılığı ile analiz edilmesi
ID.674 TASARIMDA MODA KONSEPTİ
(2-2) 3
Stil, imaj ve sosyo-kültürel beğeni nosyonları aracılığı ile moda konseptinin tanımlanması; yeni bir
fikrin yaratıcısından toplumun farklı düzeylerince benimsenmesi , bu fikrin sonuç ürün olarak
sürdürdüğü yaşam eğrisi, onun tüketicisi olan sosyal bireylerin yaşamları üzerindeki etkileriyle
incelenir; kavramsal öneriler ışığında imaj yaratma egzersizleri yapılır.
I.D.682 TEKNO-ENDÜSTRİYEL ESTETİK
(3-0) 3
Teknolojik ürünlere estetik ve artistik yaklaşım. Estetik deneyimin ve tekno-endüstriyel ürünlerin
fiziksel, psikolojik ve fizyolojik esasları.
ID.683 SANAT VE İLETİŞİM
(3-0) 3
Bir kültür ve düşünce ürününün ideolojik dışavurumu olan sanat aynı zamanda kodlanmış bir
iletişim aracıdır. Bu ders sanat akımlarının dünyayı yeniden yorumlama sürecinde geliştirdikleri yeni
bir form dil ve üst-dil ile bunların tarih süreçsel olarak değişimini incelemeyi amaçlar.
ID 684 ENDÜSTRİYEL VE GRAFİK FOTOĞRAFÇILIK
(2-2) 3
Endüstriyel ve Grafik fotoğrafçılığı dersi genel olarak ele alındığında kamera ekipmanları ve objektif
seçimimlerinden, film kesitleri, teknik veriler, ışık ve ton kontrolü banyo ve baskı işlemlerine kadar
öğrencilerin bilgilenmelerine yardımcı olur. Bu teorik ve pratiği içinde barındıran ders aynı zamanda
bir dizi tasarım çalışmalarını dakapsar ve öğrencileri, güncel görsel teorileri ve yöntemleri nasıl
kullanacaklarını öğrenmelerine zemin hazırlar. Ders keza öğrencilerin projelerine yüksek
çözünürlüklü 3 boyutlu (photoshop 6.0) programı kullanarak alternatif tasarım sağlamaya yönelik
olarak hazırlanmıştır.
ID 686 SİNEMA VE TASARIM
(3-0) 3
Sinemanın sanal ortamında tasarımın (set tasarımı, kostüm, dekor, mekan, ışık, tasarımı ve
bilgisayarlı animasyona kadar geniş bir perspektif içinde) hem mekan yaratmada hem de filmlerde
kullanılan nesnelerin üretilmesinde, temel yöntemleri ve kullanılma biçimleri öğretilecektir.
I.D. 8XX UZMANLIK ALANI DERSLERİ
(4-0)Kredisiz
Yüksek Lisans öğrencileri belli bir konu seçip genelinde kendi tez danışmanları olan bir öğretim
üyesinin yönlendirmesi ile o konuyu inceler.
I.D.9XX UZMANLIK ALANI DERSLERİ
(4-0)Kredisiz
Lisansüstü öğrencileri bir grup halinde yada bir Doktora öğrencisinin ileri araştırma konuları seçip
genelinde kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile seçilen konuları
inceler.
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DESIGN
INDUSTRIAL DESIGN MASTER PROGRAM
COURSE DESCRIPTIONS
I.D.500 PRODUCT DESIGN
(4-8) 8
Presents and demonstrates the principles and methods of formulating a plan for product development
for architecture and engineering oriented students. It is particularly concerned with the relationship
between the project plan and materialization of products.
I.D.501 INDUSTRIAL DESIGN STUDIO I
(4-8) 8
Presents and demonstrates the principles and methods of formulating a plan for a new product for
industrial design oriented students. It is particularly concerned with the relationship between the
project plan and the organizations overall design strategy and policy.
I.D.502 INDUSTRIAL DESIGN STUDIO
(4-8) 8
Involves student in practicing methods for rapidly developing prototypes and demonstrate
appearance and/or functional aspects of industrial prototypes.Includes development, evaluation and
testing of alternative solutions.
I.D.511 VISION ,FORM & FUNCTION
(3-0) 3
Investigates the qualitative and quantitative characteristics of form through its perception and
presentation.Particular attention is to be paid to the relationship between the perceived image and
form, between the form and function , and between the image and function.
I.D.512 ADVANCED PRODUCT DEVELOPMENT
(2-4) 4
Involves students in applying high-tech concepts for developing industrial products. Focuses on
latest trends in high -tech products and their production technologies.
I.D.521 RESEARCH METHODS IN DESIGN
(2-2) 3
Within the scope of this course research methods leading to data collection, recording retriwal and
also to analytical works that are compatible with industrial design studies will be dealth with.
ID.523 DESIGN CONSUMPTION
(3 0) 3
Having an understanding of evolution and structure of material culture and consumer society by
analyzing consumption patterns and the notion of lifestyle . The concept of consumption and its
socio-economical models from the aspect of their evolution and their affects on contemporary design
market , the consumer concept and symbolical motivation of consumption.
ID.524 CONSUMPTION TRENDS & MATERIAL CULTURE
(3-0) 3
Conceptual and ideological aspects of material culture in the light of basic notions between modern
and postmodern thought by their affects on consumption culture and patterns, lifestyles ,cultural
transformations and social praxis, aesthetization of daily life, notions of style, image,& mythology,
shifts in cultural heritage by the affects of globalization, the role of metropoles and the utility of their
cultural capital.
ID.525 INTRODUCTION TO VISUAL MEDIA
(3-0) 3
This course is designed for the students who have no background in communication theories. The
aim of this couse is to offer a broad introduction to specific communication theories such as
“technological determinism”,
cultivation theory” and etc.
I.D.531 DESIGN EVOLUTION
(3-0) 3
An evolutional approach to design history with examples from ancient artefacts to industrial
products and high technology with respect to human abstraction and evolutional theories.
ID 534 MATERIALS AND PRODUCTION TECHNOLOGIES
(2-2) 3
Presention of information on materials, and production technologies of techno-industrial products
from conventional and natural materials and technologies to the recent innovations in material and
production industries.
I.D.541 DESIGN MARKETING
(3-0) 3
Focusing on all kind of activities related to the flow of the products from designer to the end –user
within design organizations .Strategical context of design marketing deals with the creation of
required corporate strategy within the selected market, while the operative context would be about
application of strategies by the creation of the appropriate marketing mix.
I.D.552 DESIGN MANAGEMENT
(3-0) 3
With a notice of the importance of the interaction between design, business and management items
in design organizations, to focus the strategical approach of the operative design discipline ;
managing the design process by creating the right relationship between design and the variety of
other activities within the corporation in order to build a strong corporate identity; to make the
existence of the design activity visible in the corporate structure by means strategical planning.(
prerequisite:ID.551 Design Marketing )
I.D.562 ERGONOMICS AND HUMAN FACTORS IN
TECHNO INDUSTRIAL DESIGN
(3-0) 3
Introduction human factors domain through ergonomics, anthropemetry. Analytical procedures to
identify and define ergonomical and anthropometrical data. Advanced ideas and methods that can be
used to design techno-products that (answers is congruent with) the cognitive abilities, mental
approaches of users. Perceptual, cognitive and behavioral reactions.
ID.572 DESIGN ENGINEERING
(3-0) 3
Introduction and analysis of engineering concepts related with technological industrial design. Using
and transferring of engireering knowledge and abilities to design.
I.D.574 CONTROL TECHNOLOGY IN DESIGN
(2-4) 4
The incorporation of advanced micro computer processes in product and system design. Elements of
tne design of computer logic in both software and hardware and microcomputers are build from
experimen tal laboratory kits. Processes are designed using the microcomputers as breadboard
controllers for working Prototype and products.
I.D.581 DESIGN COMMUNICATION
(3-0) 3
This course is designed to teach the students the basic methods of design communication including
verbal and written communication, corporate communications (magazine design, newsletter,
brochures), interactive communications ( website design, CD-ROM authoring), and corporate
identity programs, word marks & logotypes.
I.D.582 DESIGN SEMIOTICS
(3-0) 3
Exaination of the representative function and the semiotic dimension of designed techno-industrial
products through different semiotical approachs from Peirce’s basic terminology to recent studies.
I.D.584 SUSTAINABLE DESIGN
(4-2) 5
Study of man/machine, man/workspace, and man/environment relationships case studeis are made of
physical dysfunction in operating systems. Trough behavioral mapping interaction techniques, and
other design methos, points of conflict between man and environment are located, new design
criteria are formulated and physical solutions are generated. Design proposals solutions are presented
as environmental models or, where possible, full-scale mock-ups.
ID.588 PERCEPTION SIGN AND MEANING:
USE OF VISUAL LANGUAGE IN DESIGN
(3-0) 3
This course is designed to teach the current concepts, applications and principles of visual perception
including proximity, similarity, closure, illusions and personality factors, Gestalt critique,
information theory and related topics. This course also introduce the students to the theories of signs
and meaning in design studies not ony to examine design product in the past but also to use these
acknowledgements to create a new design projects in the present. This will also orient their career in
the future.
I.D.591 TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND
DESIGN INNOVATION
(2-2) 3
Concentrates on the exploitation of developments in material and manufacturinfg technology as a
critical component in innovative design . Case studies are used to analyze the development of new
products through technological domains and advancements.
I.D.592 SEMINAR
(0-2) Non credit
Seminar studies regarding the theory and practice of industrial desing, executed under scientific
research methods for research, presentation and discussion.
I.D.621 PRODUCT INNOVATION
(2-2) 3
Application of technology for the innovation of new products. Application of systematic design
methods to enhance creativity and develop innovative solutions.
I.D.651 FRACTAL GEOMETRY AND
INDUSTRIAL DESIGN RELATIONS
(3-0) 3
The Lecture is necessary to undestant the relation between industrial product design and dessign
engineering through intellectual and geometrical structure of the universe and develop design
creation performance.
I.D.671 ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY
(3-0) 3
Analyzes the developments of “smart” products from the standpoints of the human operator and the
machine. It introduces processes for decomposing the tasks of machine and operator to find optimal
designs for both. Using sample products as reference examples, improved, human factored control
systems are explored and computer software is designed to perform the control
functions.(Prerequisite I.D.572)
I.D.672 PHILOSOPHICAL CONTEXT OF DESIGN RESEARCH
(2-0) 2
Explores the philosophical framework for conducting research and building knowledge in the field
of design. Topics include concepts from epistemology phenomenology and structuralism. The core
concept and meaning behind material things through a variety of designer, designed product and
style to be analyzed.
ID.674 FASHION CONCEPT IN DESIGN
(2-2) 3
The concept of fashion is outlined by the notion of style, ,image , and socio-cultural taste; the nature
of adoption of a new idea from the innovator throughout different levels of society and the lifecycle
of that idea with an output of a product with the affects of the lives of the social individuals as being
consumers; exercises on creation of images in the light of conceptual statements.
I.D.682 TECHNO-INDUSTRIAL AESTHETICS
(3-0) 3
An aesthetical and artistical approach towards technological products. Physical, Psychological,
Physiological basics of aesthetic experience and techno-industrial products.
ID.683 ART AND COMMUNICATION
(3-0) 3
Art as an ideologic expression of a cultural product is also tool of communication which has got
encoded messages. This course aims at evaluating the form-language and meta-language of the art
movements in the past and present.
ID. 684 INDUSTRIAL AND GRAPHIC PHOTOGRAPHY
(2-2) 3
Beginning with an overview of industrial photography the course leads through an overall
consciousness of the students from choosing lenses and camera equipment to film types and
technical data, lighting and to control, developing an printing processes everything from choosing
lenses and camera equipment to film types end technical data, lighting and tone control, processing
management and printing.
This both practical and technical course also includes a series of design studies and introduce
students how to use current visual theories and methods. It also enable students to produce
alternative design students for their project by the means of using high-resolution 3D image
manipulation software including Photoshop 5.0
ID. 686 CINEMA AND DESIGN
(3-0) 3
This course is designed to teach the student the basic methods of design both to create
cinematographic space (setting, lighthening, space design, decor, costume, computer-mediated
animation film, etc.) and also the way of using the material products which used in the films.
I.D. 8XX SPECIAL STUDIES
(4-0) Non-Credit
M.S. students choose and study a topic under the guidance of a faculty member normally his/her
advisor.
I.D. 9XX SPECIAL TOPICS
(4-0) Non-Credit
Graduate students as a group or a Ph.D.student choose and study advanced topics under the guidance
of a faculty member normally his/her advisor.

Benzer belgeler