samsunda çanakkale zaferi kutlamaları

Yorumlar

Transkript

samsunda çanakkale zaferi kutlamaları
SAMSUN’DA
ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLAMALARI
(1915)
BAKİ SARISAKAL
SAMSUN’DA ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLAMALARI 1915
Aks-ı Sadâ 31 Kânunuevvel (Aralık) 1331
“ Çanakkale muzafferiyet azimesinin kalplere ilka eylediği meserret ve inşirah
Samsun’da … bir tecelli izhar etmiştir.
Mutasarrıf cedidimiz Kemal Bey hakkındaki ferman hümayunun kıraatine tesadüf
eden o yevm-i mesut da Samsun’da bir ihtifal milli tertip edilmiştir.
Şehrihalin (İçinde bulunulan ay) 28. günü bütün esnaf ve ahali bayraklarıyla beraber
Hürriyet Meydanında içtimaa etmiştir. Bilahare Sultani Mektebi ve Darülmuallimin
talebesiyle, Samsun Güç Derneği efradı elbise-i mahsusalarını labs oldukları halde vürut
ederek cemiyete bir şekil intizam verdikten sonra bu muazzam ihtifal alayı sırasıyla hareket
ve hükümete doğru yürümeye mübaşeret eylemişlerdir.
Esna-i rahada izcilerin ahenk ile çaldıkları vatan marşları Sultani ve Darülmuallimin
talebesinin yüksek sesle söyledikleri milli şarkılar ve arkadaki esnaf arasında semaya doğru
yükselen avaze-i kus ihtifal alayı arasında başka bir satarat hâsıl ediyordu.
Samsun Hükümet Konağı
Hükümete gidildi. Vaktin hulul etmesi hasabıyla bir bölük askerle ümera ve zabıtanın
sefine-i ihtiram olarak ferman hümayunun kıraatine ferman hümayunu bir ipekli mendil
içerisinde olarak dost ihtiramında tuttuğu halde, kumandan vekili ve bazı ümera-i askeriye ile
hükümet kapısına inerek ihtifal alayı karşısında durdular ve ferman hümayunu tahrirat
müdürü beyefendi tevdii ile kıraat ettirdiler.
Bade Mutasarrıf Beyefendi ferman
hümayunun mantık taliyesinde ki o emir varidat
seniyeyi harfi harfine yerine getirerek
memleketin izhar cihet teali ve terakkiyesine
çalışacağına ve bu hususta memurinden ciddi
melanet ve ahaliyeden de mazaharat edilmek
lazım olduğuna dair uzun bir nutuk irad eyledi.
Müteakiben Hoca Şükrü Efendi tarafından bir
dua ifa kılınarak merasime nihayet verildi.
Bundan sonra İhtifal alayı Almanya ve
Avusturya
Konsoloshanelerine
giderek
kahraman müttefiklerin ihraz ettikleri galibiyet
hakkında ahalinin alayı namına Darülmuallimin
Müdürü Ferit Bey vasıtasıyla beyan takdir ve
teşekkür eylemiş konsolos beyler bil mukabele
Osmanlıların zümre-i ittifak arasında ifa ettikleri
vazifeyi takdir ve ihtifal vekai tebrik
eylemişlerdir.
Alay bade kemali debdebe ve daraat ile
İttihat ve Terakki Kulübü önüne gelmiş ve
Mektep Sultani talebesinden 67 numaralı
Necmeddin Efendi ile 222 numaralı Tevfik
Efendi’ler Osmanlıların şahadet ve sadaveti hakkında Samsun Almanya Konsolosluğu
müessir iki şiir okumuşlardır.
Samsun Avusturya-Macaristan Konsolosluğu
Hazıranın
alkışlarına müteakip
ihtifal alayı Belediye önüne gelmiş ve
Darülmuallimin talebesinden Burhaneddin Efendi’nin Düşman bed nam hakkında mahrur ve
münevver bir şiiri kıraat eylemesi üzerine belediye reisi beyefendi … mevcut olan şu his ve
fikir ile atiden emin olduğunu, binaen aliye daha bir çok muvaffakiyetler ihraz ederek
…şükran ve iftihar olacağına dair kısa bir nutuk irad eylemiştir. Bundan sonra herkes akşam
tekrar toplanmak üzere yerli yerine gitmiştir.
Belediye Meydanı
Gece olunca bütün memleket fenerlerle donanmış ... açık tutulan belediye dairesinde
konuklara kahveler ikram edilmiş ve tertip edilen fener alayı ile bütün şehri dolaşarak icra-i
sadaveti eylemiştir.
Cenab-ı Hak diğer muzafferiyetleriyle şu tezahüranın tekrar ve teceddidini nasip eylesin.” 1
1
Aks-ı Sadâ 31 Kânunuevvel (Aralık) 1331, Sayı: 995

Benzer belgeler

YAZI

YAZI iirtjnlerinendikasyonbeltrterektanrttmve sattslanntnhalendevam ettidaanlagrlmalitadrr. Tiiketlclnin yanlltllmamasl, geriye dOniik olarak olumsuz durumlarrn yaganmamast ve

Detaylı

ANNE-BABA ve EĞİTİMCİLER İÇİN TAVSİYE FİMLER

ANNE-BABA ve EĞİTİMCİLER İÇİN TAVSİYE FİMLER Filmler, teması açısından tavsiye edilmiştir. Tavsiye edilen filmlerin içinde ahlaki değerlerimiz ve kendi kültürümüzle çelişen sahneler olabilir. Filmi tavsiye etmemiz tüm sahneleri, replikleri ve...

Detaylı

goran bregoviç ve gezi parkı

goran bregoviç ve gezi parkı Bursa Festivali, bence bu kentin en özel kültür etkinliklerinden biri olmaya devam ediyor. Fakat konser 45 dakika kadar geç başladı ve konser boyunca Goran’ı deli eden bir ses sorunu vardı. Goran v...

Detaylı