ürün emniyet belgesi

Yorumlar

Transkript

ürün emniyet belgesi
ÜRÜN EMNİYET BELGESİ (MSDS)
VERTOX PELET YEM
ANTİKOAGÜLAN RODENTİSİT + CAYDIRICI TAT
1. Ürünün Tanımı, Hazırlanması ve Tedarikçi Firma
Ürünün Adı
Ürünün kodu
Kullanımı
Tedarikçi firma
Telefon / Fax
: VERTOX Pelet yem
: VXPB
: 50 ppm brodifacoum içeren kullanıma hazır rodentisit (fare ilacı)
: PelGar International Ltd.
Unit 13, Newman Lane Industrial Estate,
Alton,Hants, GU34 2QR İNGİLTERE
: Tel 44 (0)1420 80744
Fax 44(0) 420 80733
2. Bileşimi ve Girdilerle İlgili Bilgiler
Bileşimi : Denetonium benzoate’le Pelet yem halinde %0.005 brodifacoum, karışık tahıl ve kırmızı
yem boyası
Genel Adı
Brodifacoum
Sınıf
T+,R 27/28,
R48/24/25
CAS No
056073-10-0
EEC Index No %w/w (w/v)
259-980-5
0.005
3. Tehlike Tanımı
Tedarik ve kullanım için Tehlike sınıfı - SİNYAL KELİMEYE İHTİYAÇ YOKTUR.
Sağlıkla ilgili Tehlikeler: Normal koşullarda elden geçirme ve kullanılmasından zararlı
etkilenmeler olmaz.
4. İlk Yardım Önlemleri
Zehirlenme belirtileri tipik antikoagülan belirtileridir.Şiddetli zehirlenme vakalarında yara-bere,
eklemlerde kanama ve dışkı ile idrarda kan görülebilir. Antidot, vitamin K, hastane laboratuarını
kullanabilen bir doktor yönetiminde uygulanmalıdır. Doktorlar “ Antikoagülan Rodentisit
zehirlenmelerinde Tedavi” adlı sektörel broşürden faydalanmalıdır.
Sayfa 1/5
Revision No: 4003-I-03
Product Code VXPB
ÜRÜN EMNİYET BELGESİ (MSDS)
VERTOX PELET YEM
Yutma
Cilt’e Temas
Göze Değme
Solunum
ANTİKOAGÜLAN RODENTİSİT + CAYDIRICI TAT
: Yutulduğu takdirde ağzı su ile yıkayın; kusmayı teşvik etmeyin. Hastayı
derhal hastaneye tıbbi yardım alın. “Antikoagülan rodentisit zehirlenmelerinde
Tedavi (1988) adlı sektorel broşüre başvurun.
: Bulaşık giysileri çıkarın. İlaca maruz kalan kısımları derhal su ile yıkayın,ve en
kısa zamanda tekrar sabun ve su ile yıkayın. Bulaşık giysiler, tekrar giyilmeden
önce yıkanıp kurutulmalıdır.
: Derhal, göz açık şekilde, 10 dakika süreyle bol su ile yıkayın ve acilen tıbbi
yardıma başvurunuz.
: Fazla toz olmadığı sürece solunum yoluyla tehlike arz etmez. Hastayı temiz havaya
çıkarın. Önlem olarak tıbbi yardıma başvurunuz.
Daha ileri Seviyede Tıbbi Müdahale:
Vitamin K, (phytomenadione) bir anditottur. 4 saat içerisinde mide yıkanması etkili olabilir.
Zehirlenmeden şüphelenildiği takdirde, 18 saatten önce olmamak üzere prothrombin seviyesini tespit
ediniz. Yükselmiş ise, prothrombin normale dönüşünceye kadar Vit.K, vermeye devam ediniz. Antidot
uygulaması bittikten sonra 3 gün süreyle prothrombin seviyesini saptamaya devam edin, yine prothrombin
seviyesinde yükselme görülürse VIT K, vermeye devam ediniz.
5. Yangınla Mücadele Önlemleri
Yangına maruz kalan kaplar üzerine su püskürterek serin tutunuz.
Yangınla mücadele elemanlarının bağımsız bir solunum cihazı takmaları gerekir.
Yangın söndürmede kullanılan suyun ana su şebekelerine kaçışını, geçici toprak setlerle önleyiniz.
Yangınla Mücadelede araçlar: Yangın söndürmede çok tazyikli su kullanarak ürünlerin dağılmasına
sebebiyet verilmemelidir. Karbon dioksit, kuru toz veya alkol köpüğü, veya kalın zerrecikli, düşük basınçlı
su kullanınız.
6. Kaza İle Dökülmeler
Zemine dökülen maddeyi süpürerek kürekle bir fıçıya veya plastik torbaya doldurunuz. Toza karşı
koruyunuz. Ürünün döküldüğü yeri suyla yıkayınız.
Yıkama suyunun kanalizasyon şebekesine karışmasına izin vermeyiniz.
İlacın veya yıkama suyunun kontrol dışında su kanallarına veya kanalizasyona karışması halinde derhal
ilgili makamları haberdar ediniz.
Sayfa 2/5
Revision No: 4003-I-03
Product Code VXPB
ÜRÜN EMNİYET BELGESİ (MSDS)
VERTOX PELET YEM
ANTİKOAGÜLAN RODENTİSİT + CAYDIRICI TAT
7. Elden Geçirme ve Depolama
Elden geçirme : Ürün emniyetli şekilde kullanılmalı, elden geçirilmelidir. Kullanmadan önce
etiketi okuyunuz. Göz ve cildinize bulaşmasından kaçınınız. Yemekten, içmeden
ve sigaradan önce ellerinizi yıkayınız.
Depolama
: Orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak ve çocukların erişemiyeceği bir yerde
muhafaza ediniz. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Normal oda sıcaklığında ve orijinal kapalı ambalajı içerisinde en az 2 yıl süreyle
fiziksel ve kimyasal stabilitesini korur.
8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma
Ürünü kullanırken ayrıntılar için etiketi okuyunuz.
Ürüne maruz kalma durumu varsa, koruyucu solunum cihazı takınız.
Koruyucu giysi, eldiven ve gözlük takınız.
İş esnasında etkiyi maruz kalma limitleri.
Uzun süre maruz kalma
(8 saat TWA)
ppm
Mg/m3
Brodifacoum
0.002
Kısa süre maruz kalma
(15 dakika)
ppm
Mg/m3
9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Şekil
: Pelet,4-5 mm çapında, 3-10 m uzunluğundadır.
Renk
: Pembe/ Kırmızı
Koku
: Hafif, hoş kokulu
PH
: Uygulanmaz
(C’) kaynama noktası
: Uygulanmaz
(C’) Ergime noktası
: Uygulanmaz
(C’) Parlama noktası
: Uygulanmaz
(C’) kendiliğinden tutuşma ısısı : Uygulanmaz
Sayfa 3/5
Revision No: 4003-I-03
Product Code VXPB
ÜRÜN EMNİYET BELGESİ (MSDS)
VERTOX PELET YEM
Patlayıcılık Özelliği
Alev Alma Noktası
Oksitleme Özelliği
Buhar Basıncı (mm/Hg)
Çözünürlük (suda)
Ayrışma katsayısı
Yoğunluk (g/ml)
ANTİKOAGÜLAN RODENTİSİT + CAYDIRICI TAT
: Uygulanmaz
: Uygulanmaz
: Uygulanmaz
: Elde bilgi yoktur
: Çözünmez
: Elde bilgi yoktur
: 1.25
10. Stabilite ve Reaktivite
Teklikeli Yarılanma Ürünleri
: Yanma veya ısıyla yarılanma halinde toksit ve tahriş edici duman
neşreder.
11. Toksikolojik Bilgiler
Sağlık açısından bu değerlendirme benzer formulasyonlarda bulunan bilgilere dayanır.
Yutma
Deri yolu ile
Göze değme
Solunum yolu ile
: Oral ortalama öldürücü doz (hesaplanan) yaklaşık 5 g/kg sıçan,
[c.1.25 g yem / 250 g sıçan]
: Cilde temas halinde zararlı, tahriş edici etkisi yoktur.
: Tavşanlarda gözü az tahriş edici etki görülmüştür.
: Normal kullanım hallerinde zararlı etki yapması beklenmez.
12. Ekolojik Bilgile
Toksisite
Sayfa 4/5
: Tavsiye edildiği şekilde kullanılırsa sudaki yaşama zarar vermesi
beklenmez. Hayvanlara ve kuşlara karşı zararlıdır.
Revision No: 4003-I-03
Product Code VXPB
ÜRÜN EMNİYET BELGESİ (MSDS)
VERTOX PELET YEM
ANTİKOAGÜLAN RODENTİSİT + CAYDIRICI TAT
13. Atık İmha Yöntemleri
Ürün
Ambalaj
: Havuz, gölet, su yolları ve yarıkları ilaç ve ambalajlarıyla bulaştırmayınız.
: İlaç ve boş kapları, mahalli veya milli mevzuat hükümlerine göre imha ediniz. Daha fazla
bilgi için , HMSO’dan tedarik edilebilen “ Tarım Alanlarında Pestisitlerin Emniyetli
Kullanımıyla İlgili Nizamname” yi okuyunuz.
14. Taşımacılıkla İlgili Bilgiler
Taşımacılıkta tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
15. Mevzuatla İlgili Bilgiler
Tedarikte tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
Bu ürün, “ Pestisit Talimatları, 1986 “ altında mütalaa edilmiştir. Dolayısıyla, bu talimatlara uygun olarak
etiketlenmiştir.
Kullanıcılar, mutlaka mahalli veya Milli Mevzuat hükümlerine de uymak zorundadır.
AET (EEC) Sınıflaması
: Tehlikeli maddelerin ambalajlama ve etiketlemesine dair yönetmelik (1984)
hükümlerine göre, bu ürün tedarik ve taşımada tehlikeli değildir.
Emniyet uyarıları
: S 1/2 Kilit altında tutunuz. Çocuklarda uzak tutunuz.
S 13 Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
S 20/21 kullanırken yemeyiniz,içmeyiniz ,sigara içmeyiniz.
S 35 Bu ürün ve kapı, emniyetli şekilde imha edilmelidir.
S 46 Kaza halinde kendinizi iyi hissetmiyorsanız, derhal doktora başvurunuz.
Mümkünse etiketi gösteriniz.
S 49 sadece orijinal kabında muhafaza ediniz. Kabı tekrar kullanmayınız,
emniyetli bir yerde ağzı sıkıca kapalı şekilde tutunuz.
16. Daha fazla bilgiye gereksinim duyarsanız, lütfen PelGar International Ltd. arayınız.
Sayfa 5/5
Revision No: 4003-I-03
Product Code VXPB

Benzer belgeler

mister hawk®-keti

mister hawk®-keti mg/gün bölünmüş dozlarda; çocuklara toplam 20 mg/gün bölünmüş dozlarda, ağızdan veya enjeksiyonla damardan veya adaleden verilmelidir. Hasta normale dönene kadar mutlaka tıbbi gözetim altında tutul...

Detaylı