20 \336ubat 2016_20 \336ubat 2016.qxd

Yorumlar

Transkript

20 \336ubat 2016_20 \336ubat 2016.qxd
'Çorum'daki
projeler
ivedilikle
baþlayacak'
'Ülkenin hiçbir
yerinde
can güvenliðimiz
kalmadý'
'Terör saldýrýsýný þiddetle kýnýyoruz'
20 ÞUBAT 2016 CUMARTESÝ
Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
Yýl: 1 Sayý: 73
AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný
Yaþar Anaç, Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiðini belirterek, birlik ve
beraberlik vurgusu yaptý.
Ankara'da meydana gelen terör saldýrýsýný kýnadýklarýnýn altýný çizen Anaç,
"Terör saldýrýsýnda hayatýný kaybedenlere Cenab-ý Allah'tan rahmet, yaralýlara da acil þifalar diliyorum. Güneydoðu'daki operasyonlar, gerekse de sýnýrýmýzda cereyan edenler olaylar açýsýndan baktýðýmýz tarihi bir dönüm noktasý aþamasýndayýz" dedi.
ACININ ADRESÝ
TERÖR
'Leblebi Tozu'na Çorumlu
Amir renk kattý
Ýnternetin fenomeni Çorumlu Amir bu
kez Leblebi Tozu filminin fragmanýnda
boy gösterdi.
Vergi Haftasý kutlanacak
Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý
tarafýndan 27. Vergi Haftasý 22-28 Þubat
2016 tarihleri arasýnda kutlanacak.
T
ürkiye son iki
Ýrem Kayýþ annesinden ayrýlamadý
MHP'de ince operasyon
D
enizli, Aksaray, Uþak, Kilis Ýl, Aksaray
Merkez Ýlçe Teþkilatlarý yeni teþkilatlar
kuruluncaya kadar kapatýldý. Denizli Ýl
Baþkaný Yasin Öztürk, Aksaray Ýl Baþkaný Ayhan
Erel, Uþak Ýl Baþkaný Ali Kurt, Kilis Ýl Baþkaný
Arif Amoca, Aksaray Merkez Ýlçe Baþkaný Ferit
Köse
haklarýnda
yaptýklarý yazýlý basýn
açýklamasý nedeniyle teþkilatlarýn kapatýlmasý kararý alýndý
Sungurlu Belediyesinden
katýlýmcýlýk çaðrýsý
S
ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner sýra dýþý bir katýlýmcýlýk çaðrýsý yaptý.
Amasya’ da acýný tarifi yoktu
'Terörle mücadelemiz daha
büyük bir kararlýlýkla sürecek'
Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, Türkiye'ye yönelik
açýk ve sinsi saldýrýlarýn yýllardýr sürerken önce
17 Þubat akþamýnda Ankara'nýn kalbine yönelik aðýr bir saldýrý
yapýldýðýný, ardýndan da Diyarbakýr'da askere yönelik hain bir saldýrý
gerçekleþtirildiðini
söyledi.
günde hain terör
saldýrýyla sarsýldý. Ankara’ da meydana gelen bombalý saldýrýda 28 þehit
Diyarbakýr’ da 8 þehit verdik. Ankara
saldýrýsýnda hayatýný kaybeden Fevziye
Kayýþ göz yaþlarý içerisinde Çorum’ da son
yolculuðuna uðurlanýrken, Ýrem Kayýþ’ ýn
annesine vedasý oldukça hüzünlüydü.
Annesinden sonsuza dek ayrýlmak zorunda
kalan Ýrem Kayýþ, bu vedayý hiç hak etmiyordu.
Diyarbakýr’ da þehit olan Çorumlu Mustafa
Bilgili, Amasya’ da son yolculuðuna
uðurlanýrken ailesi periþan durumdaydý.
Diyarbakýr'da askeri araca yönelik bombalý
saldýrýda 6 askerimiz þehit oldu. Patlamada
þehit düþen askerlerden biri de Çorumlu
Jandarma Er Mustafa Bilgili'ydi. Osmancýk
nüfusuna kayýtlý olduðu öðrenilen Bilgili'nin
ailesi Suluova'da yaþýyor.
Ankara'daki terör saldýrýsýnda hayatýný kaybeden 28 kiþiden biri olan sivil memur 42
yaþýndaki Fevziye Kayýþ'ýn cenazesi Ankara
Adli Týp Kurumu'ndaki otopsi ve kimlik tespit çalýþmalarýnýn ardýndan dün karayoluyla
konvoy eþliðinde Çorum'a getirildi. Kayýþ'ýn
Türk bayraðýna sarýlý naaþý, sýrasýyla Bahçelievler Mahallesi'ndeki baba evi ve Üçtutlar
Mahallesi'ndeki kayýnpederinin evine götürülerek helallik alýndý.
Sungurlu'da 20 yýldýr ayný
bisikletle gazete daðýtýyor
T
Çorum Barosu, Ankara'daki hain saldýrýyý gerçekleþtirenleri ve arkasýndaki karanlýk
odaklarý lanetlediklerini bildirdi.
T
ürk Kýzýlay'ý Çorum Þube Baþka-
ný Sedat Canbolat, 2016 yýlý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý'nýn saat 13.00'de Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlacaðýný bildirdi.
'Kazanmak için
oynayacaðýz'
'Çorum Belediyespor Teknik Direktörü
Serdar Bozkurt, bugün deplasmanda
oynayacaklarý Çine Madran maçýný kazanmak için mücadele edeceklerini
söyledi.
Sungurlu'da
bir gazetenin
daðýtýmýný yapan
Osman
Çeliker, 1995
yýlýnda aldýðý
bisikletle baþladýðý iþe 20
yýldýr ayný bisikletle devam
ediyor.
'Türk milleti bu saldýrýya
karþý birlik olmak zorunda'
ürkiye Barolar Birliði ve
Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi'nin
genel kurulu bugün yapýlacak
Saçýn yapýsý
Refia Kavukcu Fýrat
Güzellik Uzmaný
Sim Kuaför
Sayfa
GÜNDEM
2
20 ÞUBAT 2016 CUMARTESÝ
Þirketler Mart'tan itibaren
primleri 100 lira eksik yatýracak
Þirketler marttan itibaren primleri 100 lira eksik yatýracak. Asgari ücret artýþýnýn iþverene maliyetini azaltmak için brüt 2 bin
550 lira ve altý maaþ alan iþçileri
kapsayan destek, martta baþlayacak. Marttan itibaren 100 lira
eksik primli beyanname verilecek.
Asgari ücrete yapýlan yüzde 30
oranýndaki artýþýn iþverene maliyetini azaltmak amacýyla saðlanan 100 liralýk devlet desteðinden iþverenlerin yaný sýra gündelikçi, bakýcý, kapýcý, bahçývan
çalýþtýranlar da yararlanacak.
Primler þubat ayýnda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tam
olarak yatýrýlacak. Destekten yararlanan iþverenler, mahsuplaþmanýn baþlayacaðý mart ayýndan itibaren bir yýl süreyle primleri iþçi baþýna 100 lira daha az
yatýracak.
100 liralýk devlet desteðine iliþkin yasa geçen hafta Resmi Gazete'de yayýmlanýrken, uygulamanýn nasýl olacaðýna iliþkin vatandaþlardan çok sayýda soru
geliyor. Özellikle gündelikçi, çocuk, hasta ve yaþlý bakýcýsý ile kapýcý çalýþtýran apartman sakinleri
100 liralýk destekten nasýl yararlanacaklarýný, primi bu ay eksik
mi tam olarak mý yatýracaklarýný
merak ediyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
yayýmladýðý genelge ile uygulamaya iliþkin ayrýntýlý bilgi verdi. 1
Nisan 2015 tarihinde yürürlüðe
giren yasayla, ayda 10 günden
fazla süre ile ev hizmetlerinde
çalýþtýrýlan iþçileri sigorta yaptýrma zorunluluðu getirildi. Asgari
ücret desteðinden, bu þekilde
gündelikçi çalýþtýran iþverenler
de yararlanacak. Ayda 30 gün
gündelikçi çalýþtýranlar, aylýk 100
lira destekten yararlanacak.
GÜNLÜK 3.33 TL
DESTEK VERÝLECEK
Fakat, gündelikçiyi çalýþtýrdýðý
süre ayda 30 günden az, 10
günden fazla olan iþverenler ise
çalýþtýrdýklarý her gün için 3.33 lira destek alacaklar. Örneðin, ayda 16 gün gündelikçi çalýþtýran
iþveren 53.28 lira tutarýnda destekten yararlanacak.
Bir gündelikçi birden fazla iþverene baðlý olarak ayda 10 günden fazla çalýþýyorsa, o iþçi için
her iþveren kendi paylarýna düþen oranda ayrý ayrý destek alacak. Örnekte yer alan gündelikçi
16 gün Ayþe Hanýmýn evinde, 14
gün de Fatma Haným'ýn evinde
çalýþýyorsa Ayþe Haným 53.28 lira, Fatma Haným da 46.72 lira tutarýnda aylýk destek alacak.
"Ev hizmetlerinde çalýþma" temizlik, ütü, yemek yapma, çamaþýr, bulaþýk yýkamadan ibaret
deðil. Bahçe iþleri; çocuk, yaþlý
ve hasta bakýmý iþleri de "ev hizmetlerinde çalýþma" olarak tanýmlanýyor. Dolayýsýyla bahçývan, çocuk bakýcýsý, yaþlý ya da
hasta bakýcýsý çalýþtýranlar da aylýk 100 liralýk devlet desteðinden
yararlanabilecekler.
ÞUBAT AYINDA
destekten ne zaman yararlanacaðýz?" diye merak ediyor. Kafa
karýþýklýðý, prim ödeme zamanlamasýndan kaynaklanýyor. Þubat
ayýnda ödenen primler, ocak
ayýndaki ücrete ait bulunuyor. Ýþverenler þubat ayýnda iþçileri
için ödemeleri gereken primleri
tam olarak yatýracak. Þubat
ayýndaki kazançlara iliþkin mart
ayýnda primler yatýrýlýrken de
mahsuplaþma yapýlacak. Böylece 12 ay süreyle 100 lira daha az
prim ödenecek.
BAÞVURU ÞARTI YOK
Asgari ücret desteðinden yararlanmak için iþverenlerin baþvuruda bulunmasýna gerek olmayacak. Öngörülen þartlarý taþýyan iþverenler, doðrudan destekten yararlanabilecekler.
ÝÞVEREN HANGÝ ÝÞÇÝLER
ÝÇÝN YARARLANABÝLÝR?
Ev hizmetlerinde çalýþtýrýlanlar,
Yabancý uyruklular dahil, özel
sektör iþyerlerinde hizmet akdi
ile çalýþanlar, Yeraltýnda sürekli
çalýþanlar, Yerüstü gruplu (münavebeli) çalýþanlar, Libya'da çalýþanlar, Ýstisna akdine istinaden
Almanya'ya götürülen Türk iþçiler, Harp ve vazife malullüðü aylýðý alýrken bir iþte çalýþanlar
BELGESÝNÝ ZAMANINDA
VERMEYENE DESTEK YOK
100 liralýk asgari ücret desteðinden yararlanabilmek için 2016
yýlýnda Aylýk Prim ve Hizmet Belgesi'nin (APHB) yasal süresi içinde verilmesi gerekecek. Ancak,
prim veya idari para cezasý bulunmasý, iþverenin destekten yararlanmasýna mani olmayacak.
2016 yýlýnda kurulan þirketlerde
ise destekten yararlanabilmeleri
için prim ve idari para cezasý
borcu bulunmamasý koþulu aranacak.
BAZI KAMU KURUMLARI
YARARLANABÝLECEK
Kamu kurumlarýnýn bir kýsmý için
100 liralýk destek uygulanacak.
Bu kurumlar arasýnda üniversiteler ile diðer özel bütçeli idareler, üst kurullar ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye
Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) yer alýyor.
EMEKLÝ AYLIÐINA
MARTTA 'DESTEK' ZAMMI
Geçen hafta Resmi Gazete'de
yayýmlanan torba yasa, Bað-Kur
statüsünde çalýþmaya devam
eden emeklilerden kesilmekte
olan yüzde 10 oranýndaki Sosyal
Güvenlik Destekleme Primi
(SGDP) kesintisini de kaldýrýyor.
Bu uygulamaya 1 Mart 2016 tarihinden itibaren ödenecek
emekli aylýklarýnda baþlanacak.
SSK, Bað-Kur veya Emekli Sandýðý'ndan emekli aylýðý almakta
olduðu halde Bað-Kur statüsünde çalýþmaya devam edenler
gelecek aydan itibaren yüzde 10
oranýndaki kesintiden kurtulacak. Bu durumda olan emeklilerin sayýsý yaklaþýk 600 bine ulaþýyor.
PRÝMLER TAM ÖDENECEK
Sedye alnýna çarptý
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir hastanede sedyeyi
tamir eden bir kiþi sedyenin alnýna çarpmasý sonucu yaralandý.
Alýnan bilgilere göre H.B çalýþtýðý hastanede bulunan sedye-
Türk Büro Sen Þube Baþkaný
Sami Çam, ülkenin hiçbir yerinde can güvenliðinin kalmadýðýný belirterek, ülkeyi yönetenlerin yanlýþ iç ve dýþ politikalarýnýn
vatandaþa terör olarak döndüðünü vurguladý.
Türk Büro-Sen dün YEDAÞ yanýnda bulunan þehitler anýtý
önünde bir dakikalýk saygý duruþunda bulunarak, Ýstiklal Marþý okudu. Ardýndan açýklama
yapan Þube Baþkaný Sami
Çam, "Baþkent Ankara'nýn göbeðinde askeri ve sivil personeli taþýyan servis araçlarýna yapýlan bombalý saldýrýda 28 vatandaþýmýz þehit olmuþ, 61 vatandaþýmýz ise yaralanmýþtýr. Saldýrýnýn Genel Kurmay Baþkanlýðý,
Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri
Komutanlýðý ile TBMM, Baþbakanlýk ve Ýçiþleri Bakanlýðý'na
200-400 metre gibi kritik bir
mesafede gerçekleþtirilmesi ise
Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir
vatandaþýmýzýn can güvenliðinin kalmadýðýný göstermektedir" dedi.
Türk Büro Sen Þube Baþkaný
Sami Çam, konuya iliþkin açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"AKP Hükümetinin, açýlým adý
altýnda baþlattýðý çözülme süreci ile PKK terör örgütüne birçok
taviz verilmiþtir. Özellikle Güneydoðu Anadolu Bölgemizde
polis karakoluna, asker kýþlasýna çekilerek bölge tamamen terör örgütüne býrakýlmýþtýr. Güneydoðu Anadolu Bölgemizde
baþlatýlan terör olaylarý ülkemizin her yerine öbek öbek yayýlmýþtýr. Ýmralý'da bulunan bebek
katilinin talimatlarý ile ülkede
kargaþa ve kaos ortamý yaratýlmýþtýr.
Yine AKP Hükümetinin yanlýþ
dýþ politikalarý sebebiyle ülkemiz ateþ çemberine dönmüþtür.
Ülkemizin baþýna PKK terör örgütü yetmezmiþ gibi, birde ÝÞÝD
terör örgütü bela edilmiþtir. Ma-
alesef hükümet yetkilileri yaþanan terör saldýrýlarý karþýsýnda
hala sessiz kalmayý tercih etmektedir. Sonuç olarak da þehit
haberleriyle Türk Milleti'nin yürekleri daðlanmýþtýr.
SINIRLARIMIZ KEVGÝRE
DÖNDÜ
Sýnýr komþumuz Irak ve Suriye'de yaþanan iç çatýþmadan
kaçanlar ülkemize sýðýnmýþlar,
sýnýrlarýmýz kevgire dönmüþtür.
Adeta bir göçmen ülkesine dönüþen ülkemizde, asayiþi saðlamak neredeyse imkansýz hale
gelmiþtir.
Devlet otoritesi sarsýlmýþtýr. 3
milyon göçmenin kimlikleri tek
tek tespit edilemediði için, Ülkemizde yabancý ajanlar cirit atmaktadýr. Ýç ve dýþ politikadaki
beceriksiz siyasi yönetim anlayýþý nedeniyle sýnýr güvenliðimiz ortadan kalkmýþ ve komþularýmýzla kavgalý hale gelmiþ
durumdayýz.
ÝSTÝHBARAT ZAFÝYETÝ
HAD SAFHAYA
ULAÞMIÞTIR
Irak ve Suriye'de yaþanan iç savaþýn temelleri ülkemizde atýlmaya çalýþýlmaktadýr. Vatandaþlarýmýz can ve mal güvenliklerinden endiþe etmekte, sokaða
çýkmaya korkmaktadýrlar. Korku
ve panik havasý doðudan batýya
ülkemizin her bir yerine hýzlýca
yayýlmaktadýr. Baþta Milli Ýstihbarat Teþkilatýmýz olmak üzere,
Polis ve Jandarma istihbaratý
yetersiz kalmaktadýr. Güvenlik
zafiyeti biran önce giderilmeli,
gerek istihbarat teþkilatlarýmýz,
gerek silahlý kuvvetlerimiz tüm
önlemleri almalý, vatandaþlarýmýzýn can güvenliðini saðlamalýdýr.
ÝÇÝÞLERÝ BAKANI ÝSTÝFA
ETMELÝDÝR
7 Haziran seçimlerinden bu gü-
Vergi Haftasý kutlanacak
Maliye Bakanlýðý
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan
27. Vergi Haftasý
22-28 Þubat 2016
tarihleri arasýnda
kutlanacak.
Vergi Haftasý kutlamalarý çerçevesinde çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler hakkýnda 22 Þubat 2016 Pazartesi günü saat 11.00 da Defterdarlýk makam odasýnda bilgiler verilecek.
Türk Kýzýlay'ý Çorum Þubesi 2016 Yýlý Olaðan
Genel Kurulu bugün gerçekleþtirilecek
ASAYÝÞ
Gülabibey Mahallesi'nde bir
otomobil ile öðrenci servisinin
çarpýþmasý sonucu meydana
gelen trafik kazasýnda kiþi yaralandý.
Alýnan bilgilere göre kaza Küçük Abdullah Caddesi üzerinde yaþandý. Y.K'nin kullandýðý
araç ile S.O'nun kullandýðý öðrenci servisi çarpýþtý. Kazada
S.C.D ile Y.K yaralandý.
Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam, "Vatandaþlarýmýz her gün þehit haberi almaktan bitap düþmüþtür" dedi
Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi'nin
genel kurulu bugün yapýlacak
Kapýcý çalýþtýran apartman sakinleri de prim desteði alacak. 100
liralýk asgari ücret desteði 1
Ocak 2016 ile 31 Aralýk 2016 tarihleri arasýnda uygulanacak. Vatandaþlar, "Þubat ayý da bitiyor,
Otomobil ile
öðrenci servisi çarpýþtý
'Ülkenin hiçbir yerinde can güvenliðimiz kalmadý'
nin tamiri için uðraþýrken sedyenin aniden açýlarak alnýna
çarpmasý sonucu hafif þekilde
yaralandý.
Elini boru kesme
makinesine kaptýrdý
Çorum'un Sungurlu Ýlçesi'nde
meydana gelen iþ kazasýnda
bir iþçi elini boru kesme makinesine kaptýrarak, yaralandý.
Edinilen bilgilere göre olay Yenihayat Mahallesi Yeni Sanayi
Sitesi'nde bulunan bir iþ yerinde yaþandý. A.B sað el serçe
parmaðýný boru kesme makinesine sýkýþtýrmasý sonucu yaralandý. Ankara Dýþ Kapý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine
sevk edilen A.B'nin sað el parmaðýnda uzuv kaybý meydana
geldiði öðrenildi.
T
ürk Kýzýlay'ý Çorum Þube mesinin Görüþülmesi ve Oya
Baþkaný Sedat Canbolat,
2016 yýlý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý'nýn saat 13.00'de
Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapýlacaðýný bildirdi.
Genel kurul gündeminde, "Yoklama ve Þube Baþkanýnýn Genel
Kurul Açýlýþ Konuþmasý, Baþkanlýk Divaný Seçimi, Saygý Duruþu
ve Ýstiklal Marþý, (Atatürk, Þehitler ve Kýzýlaycýlar), Þube Baþkanýnýn Konuþmasý, 2013-2014 ve
2015 Yýllarý Faaliyet Raporu ile
Gelir ve Giderinin Görüþülmesi
ve Oya Sunulmasý, 2013-2014
ve 2015 Yýllarýna ait Denetçi Raporunun Görüþülmesi ve Oya
Sunulmasý, 2013-2014 ve 2015
Yýllarý Þube Yönetim Kurulunun
Ýbrasý, 2016-2017 ve 2018 Þube
Eylem Planýnýn Görüþülmesi ve
Oya Sunulmasý, 2016-2017 ve
2018 yýlý Tahmini Bütçesinin Tetkiki ile kullanýmý hususunda Þube Yönetim Kuruluna yetki veril-
Sunulmasý, Dilek Ve Tekliflerin
Ýncelenerek Genel Merkeze Arzýnýn Karara Baðlanmasý, Seçimler, Oy Sayým Komisyonunun
Seçimi, Þube Baþkaný ve Þube
Yönetim Kurulu Asýl ve Yedek
Üyelerinin Seçimi, Þube Denetçisi Asýl ve Yedek Üyenin Seçimi, Genel Merkez Genel Kurulu
Asýl ve Yedek Delege Seçimi,
Kapanýþ" yer alacak.
ne kadar yaþanan terörün birinci sorumlusu Hükümet, ikinci
sorumlusu ise Ýçiþleri Bakanýdýr.
Ülkemizde huzur ortamýný saðlayamayan Hükümet yetkilileri
ve özellikle Ýçiþleri Bakaný istifa
etmelidir. Vatandaþlarýmýz her
gün þehit haberi almaktan bitap
düþmüþ, can güvenliði korkusu
ile sokaða çýkamaz olmuþtur.
Bu korku ve panik havasýnýn sorumlusu Ýçiþleri Bakaný, sorumluluklarýnýn gereðini yerine getirerek istifa etmelidir.
TERÖRÝSTLERLE
YAPILAN
MÜZAKERELERÝN
BEDELÝNÝ ASKER, POLÝS
VE VATANDAÞIMIZ
ÖDÜYOR
Türkiye'nin getirildiði bu kaos
ortamýnýn tek sorumlusu 13 yýllýk AKP iktidarýdýr. Baþta bölücü
terör örgütleri olmak üzere gösterilen müsamaha ve tavizler,
Türkiye'yi felaketin eþiðine getirmiþtir. Dolmabahçe mutabakatý rezaleti ise bölücü terörü
iyiden iyiye azgýnlaþtýrmýþtýr. Bu
mutabakat Türk Milleti'nin kalbine bir hançer gibi saplanmýþtýr. Bölücü teröre verilen tavizler
her gün bir askerimizin, polisimizin canýna mal olmuþ, ger-
çekleþtirilen saldýrýlarla da yüzlerce sivil vatandaþýmýz hayatýný
kaybetmiþtir. Kimse beceriksiz
yönetim anlayýþýnýn bedelini
Türk Milleti'ne ödetmeye hakký
yoktur.
BAÞKANLIK GÝBÝ SUNÝ
GÜNDEMLERLE HALK
OYALANIYOR
Milletimiz her yerde can korkusu yaþarken, ülkeyi yönetenler
Baþkanlýk derdine düþmüþtür.
Baþkanlýk, Anayasa deðiþikliði
gibi çeþitli suni gündemlerle
halk oyalanmaya çalýþýlmaktadýr. Halkýmýzýn en önemli sorunu terördür. Cumhurbaþkanýyla, Baþbakanýyla, TBMM'siyle
teröre karþý top yekün bir mücadele verilmelidir. PKK'dan
IÞÝD terör örgütüne kadar terörün ve teröristin hepsine lanet
olsun. Terör sorunu bitmeden
ülkemiz rahat bir nefes alamayacaktýr. Bizler teröre karþý yapýlacak mücadelenin her zaman
destekçisi olacaðýz.
Türk Büro-Sen olarak, hain saldýrýda hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet,
yaralýlarýmýza acil þifalar ve tüm
Milletimize baþ saðlýðý diliyoruz."
Çorum'da þüpheli
çanta paniði
Gazi caddesinde
düþürülen çanta, polisi
alarma geçirdi
Çorum'un en iþlek caddesinde düþürülen bayan
çantasý, polisi alarma geçirdi.
Gazi Caddesinde bir iþyerinin
önünde çanta gören vatandaþlar polisi aradý. Ýhbar üzerine bölgeye çok sayýda polis
ekibi sevk edildi. Çevrede
geniþ güvenlik önlemi alan
polis ekipleri, caddeyi araç
trafiðine kapatýrken olay
yerinde toplanan kalabalýðý
uzaklaþtýrmak için yoðun
çaba sarf etti.
Olay yerine gelen bomba
imha uzmaný yol kenarýnda
duran çantayý kontrollü þekilde açtý. Makyaj malzemesi
ve cüzdan çýktýðý öðrenilen çantanýn sahibini
bulmak için polis çalýþma baþlattý.
'Türk milleti bu saldýrýya karþý birlik olmak zorunda'
T
ürkiye Barolar Birliði ve darýn farklý kurumlar olduðunu
Çorum Barosu, Ankara'daki hain saldýrýyý gerçekleþtirenleri ve arkasýndaki karanlýk
odaklarý lanetlediklerini bildirdi.
Türkiye Barolar Birliði ve Çorum
Barosu, "Saldýrýnýn hedefi bir bütün olarak ülkemizdir Türk milleti bu saldýrýya karþý birlik olmak
zorundadýr. Zamanlamasý, yeri
ve hedefi; bu saldýrýnýn arka planýnda derin ve karmaþýk bir kurgu olduðunu göstermektedir.
Buna raðmen 78 milyon vatandaþýmýzýn millet olma bilinciyle
kucaklaþmasý halinde, sinsice
yapýlan planlar hedefine ulaþmayacaktýr" dedi.
Konuya iliþkin Türkiye Barolar
Birliði ve Çorum Barosu'nun ortak açýklamasý þöyle:
"Millet olmak demek; kaderde,
tasada ve kývançta bir olmak demektir. Kýsa vadeli iç siyaset hesaplarýyla kutuplaþtýrýlmýþ birbirine düþman haline getirilmiþ bir
millet varlýðýna kast eden bir saldýrý karþýsýnda tek vücut olamaz
Tek vücut olmak demek devleti
yönetenlerin her yaptýðýný onaylamak veya her yaptýðýna karþý
çýkmak deðildir. Türkiye'nin milli
menfaatleri her türlü siyasi hesabýn üzerindedir. Baþta siyasi
iktidar ve muhalefet olmaz üzere, herkesin, devlet ile siyasi ikti-
bilmesi ve buna göre davranmasý zorunludur. Devleti korumak siyasi iktidar lehine çalýþmak deðildir. Siyasi iktidarý eleþtirmekte devlete düþmanlýk yapmak deðildir.
Bizi millet yapan baðlarý korumanýn vazgeçilmez þartý adalete
ve hukuk devletine güvenin tesis edilmesidir. Hangi siyasi düþünceden, mezhepten, dinden,
etnik kökenden ve cinsiyetten
olursa olsun her vatandaþýmýzýn
Türk Milletinin asli unsuru olmaktan gurur ve güven duyar
hale gelmesi saðlanmalýdýr. Devlet görevlileri bu ilke çerçevesinde hareket etmelidir. Bunun için;
baðýmsýz, tarafsýz, adil yargýlama
yapabilen, savunmanýn etkin ve
eþit olduðu bir yargý sistemini
acilen ve el birliðiyle kurmak zorundayýz. Amacýmýz, tüm kurum
ve kurullarýyla iþleyen çoðulcu katýlýmcý demokrasinin inþasýdýr.
Ancak bu þekilde, milli birlik ve
beraberliðimizi koruyabilir,''top
yekûn saldýrý''ya karþý ''top yekûn
cevap'' verebiliriz. Bu alçakça
saldýrýda þehit olan Türk silahlý
Kuvvetleri'nin asker sivil kýymetli
mensuplarýna Allah'tan rahmet,
yakýnlarýna ve saldýrýnýn doðrudan hedefi olan Türk Milletine
baþsaðlýðý, yaralýlarýmýza acil þifalar diliyoruz."
Sayfa
GÜNDEM
3
20 ÞUBAT 2016 CUMARTESÝ
Sungurlu Belediyesinden
katýlýmcýlýk çaðrýsý
Çorumlu þehit Amasya'da
topraða verildi
Diyarbakýr'da þehit olan Çorumlu asker
Mustafa Bilgili, Amasya'da topraða verildi
Diyarbakýr'da askeri araca yönelik bombalý saldýrýda 6 askerimiz þehit oldu. Patlamada þehit düþen askerlerden biri de
Çorumlu Jandarma Er Mustafa Bilgili'ydi. Osmancýk nüfusuna kayýtlý olduðu öðrenilen Bilgili'nin ailesi Suluova'da
yaþýyor.
Mustafa Bilgili'nin cenazesi askeri uçakla Amasya'nýn Merzifon Ýlçesi'ndeki askeri havaalanýna getirildi. Buradan konvoy eþliðinde Suluova Ýlçesi Yenidoðan
Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.
Kazancý Köyü'nde imam olarak görev
yapan baba 51 yaþýndaki Recep Bilgili
ve ev kadýný anne 48 yaþýndaki Nilgün
Bilgili ile þehidin ikiz kardeþi ve 3 ablasý
gözyaþlarýna boðuldu. Yakýnlarý helallik
alýnmak istenmesi sýrasýnda fenalýk geçirdi. Þehidin ikiz kardeþi Ramazan Bilgili, tabuta sarýlarak gözyaþý döktü.
Þehidin tabutu buradan cenaze aracýna
konularak törenin yapýlacaðý ilçe merkezindeki Hacý Mustafa Camisi'ne götürüldü. Þehidin naaþý burada kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan topraða verildi.
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner sýra dýþý
bir katýlýmcýlýk çaðrýsý yaptý.
Halkýn belediye yönetimine
etkin katýlýmýný saðlayacak
olan çaðrýda 'Belediye Baþkaný olsan ilk projen ne olurdu'
sorusuyla vatandaþlardan ilçe
için proje istendi.
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, açýklamasýnda "sizlerden, Ýlçemiz için
uygun projeler üretmenizi istiyorum. Ürettiðiniz projeler
oluþturulacak kurul tarafýndan
deðerlendirilecek ve en iyi
proje ödüllendirilecektir" ifadelerini kullandý
'Belediye Baþkaný olsan ilk
projen ne olurdu sorusuyla
katýlým þartlarý þu þekilde duyuruldu.
Yarýþmaya seçici kurul, yarýþma düzenleme kurulu üyeleri
ve 1. derece yakýnlarý dýþýnda
herkes katýlabilir. Hazýrlanan Proje, fikir Dijital Ortamda ve A4 çýktýsý þeklinde detaylarý ile birlikte
Belediye Baþkanlýðý Halkla Ýliþkiler Müdürlüðüne
sunulacaktýr. Proje daha
önce baþka bir belediye
veya kurum tarafýndan
çalýþýlan bir proje, fikir olmayacaktýr. Projeler Fikir
ve Sanat Eserleri Kanununun esaslarýna göre
hazýrlanacaktýr. Görsellerin yayýn haklarý Sungurlu Belediye Baþkanlýðýna
devredilecektir. 18 yaþýný
doldurmamýþ olanlar veli
izin dilekçesi ile birlikte
yarýþmaya katýlabilecektir. Sadece uygulanabilir
projeler deðerlendirmeye alýnacaktýr.
Posta ve kargo gecikmeleri
veya kayýplardan Sungurlu
Belediye Baþkanlýðý sorumlu
olmayacaktýr. Yarýþma tarihinden sonra yapýlan baþvurular
deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
Seçici kurul tarafýndan uygun
görülen projeler sungurlu.bel.tr sitesinde halk oylamasýna sunulacak 10 gün süresince oylanacak projelerde
ilk 10 sýrayý alan proje final oylamasýna katýlmaya hak kazanacak. Juri finale kalamayan
projelerden ikisini deðerlendirmeye alma hakkýna sahip
olacak. 15-17 Mayýs Tarihleri
arasýnda Juri tarafýndan oylanacak olan projelerden ilk üç'
ü ödül almaya hak kazanacak.
Kazanan proje sahiplerine hediyeleri 19 Mayýs 2015 tarihinde Belediye Baþkanlýðý Baþkanlýk Makamýnda verilecek.
Ankara'daki ateþ MHP'de ince operasyon
Çorum'u yaktý
Ankara'daki terör saldýrýsýnda hayatýný kaybeden Fevziye Kayýþ Çorum'da son
yolculuðuna uðurlandý. Fevziye Kayýþ'ýn cenazesinde gözyaþlarý sel oldu
D
enizli, Aksaray, Uþak, Ki-
lis Ýl, Aksaray Merkez Ýlçe
Teþkilatlarý yeni teþkilatlar
kuruluncaya kadar kapatýldý. Denizli Ýl Baþkaný Yasin Öztürk, Aksaray Ýl Baþkaný Ayhan Erel, Uþak Ýl
Baþkaný Ali Kurt, Kilis Ýl Baþkaný
Arif Amoca, Aksaray Merkez Ýlçe
Baþkaný Ferit Köse haklarýnda yaptýklarý yazýlý basýn açýklamasý nedeniyle teþkilatlarýn kapatýlmasý kararý alýndý
Milliyetçi Hareket Partisi Teþkilat
Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan
Yardýmcýsý
ve Ankara Milletvekili Sayýn Þefkat Çetin tarafýndan yapýlan açýklamada "Parti tüzüðümüzün 52. ve
54. maddelerinin tanýdýðý yetkiye
istinaden; Denizli, Aksaray, Uþak,
Kilis Ýl, Aksaray Merkez Ýlçe Teþkilatlarý, MYK'nýn verdiði yetkiye dayanarak Baþkanlýk Divaný tarafýndan tüzüðümüzün 34. Maddesine
göre yeni teþkilat kuruluncaya ka-
dar kapatýlmýþtýr. Bu karar
19/02/2016 tarihinde il baþkanlýklarýna ve Valiliklere bildirilmiþtir"
denildi.
ÇORUM'DA DURUM
MHP'de olaðanüstü kongre çaðrýlarý, bazý teþkilatlarla genel merkezi karþý karþýya getirdi. Genel Merkez'de yönetim deðiþikliði için imza veren Çorum Ýl Baþkanlýðýn için
de operasyon beklentisi aðýrlýk kazanýyor. Çorum'dan eski yöneticilerden bazý isimlerle Ýl Yönetimlerinin yeniden oluþturulmasý
için görüþmeler yapýldýðý öðrenildi.
'Terörle mücadelemiz daha büyük bir kararlýlýkla sürecek'
Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, "Türkiye gerçek düþmanlarýný görüp önlemlerini ona göre almalý" dedi
Ankara'daki terör saldýrýsýnda hayatýný kaybeden 28 kiþiden biri olan sivil memur
42 yaþýndaki Fevziye Kayýþ'ýn
cenazesi Ankara Adli Týp Kurumu'ndaki otopsi ve kimlik
tespit çalýþmalarýnýn ardýndan dün karayoluyla konvoy
eþliðinde Çorum'a getirildi.
Kayýþ'ýn Türk bayraðýna sarýlý
naaþý, sýrasýyla Bahçelievler
Mahallesi'ndeki baba evi ve
Üçtutlar Mahallesi'ndeki kayýnpederinin evine götürülerek helallik alýndý.
Burada Fevziye Kayýþ'ýn eþi
48 yaþýndaki Osman Kayýþ
ile kýzý 21 yaþýndaki üniversite öðrencisi Ýrem Kayýþ gözyaþý döktü. Fevziye Kayýþ'ýn
cenazesi babaevinde yapýla
duanýn ardýndan cenaze aracý ile cenaze namazý için Ulu
Camiye götürüldü.
Þehidin cenazesine Çorum
Valisi Ahmet Kara, Ak Parti
Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, CHP Çorum
Milletvekili Tufan Köse, Çorum Garnizon Komutaný
Jandarma Albay Ahmet Çelik, Çorum Emniyet Müdürü
Murat Kolcu, çok sayýda vatandaþ ve Fevziye Kayýþ'ýn
yakýnlarý katýldý.
Tabutun baþýndan bir an olsun ayrýlmayan Fevziye Kayýþ'ýn eþi Osman Kayýþ ile kýzý Ýrem Kayýþ, þehidin fotoðrafýný öperek gözyaþý döktü.
Annesinin tabutunu açmak
isteyen Ýrem Kayýþ güçlükle
ikna edildi. Babasýna ve tabutun baþýnda nöbet tutan
askere "Ne olur, tabutu açýn.
Annemi son kez göreyim"
diye seslendi. Cami bahçesine gelen saðlýk görevlileri
de acýlý aileyi sakinleþtirmek
için çaba gösterdi.
Bir süre sandalyeye oturarak
tabutun yanýnda bekleyen
Ýrem annesinin fotoðrafýný
kucaklayarak cenaze namazýnýn kýlýnmasýný bekledi.
Terör saldýrýsý kurbaný olan
Fevziye Kayýþ, Çorum'da
ikindi namazýna müteakip
Ulu Cami'de kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýkta topraða verildi.
Saldýrýda hayatýný kaybeden
Fevziye Kayýþ'ýn, eþi Osman
Kayýþ ile yaklaþýk 17 yýldýr
Milli Savunma Bakanlýðýnda
sivil personel olarak görev
yaptýðý öðrenildi. Osman Kayýþ'ýn ise saldýrýdan bir gün
önce Ýstanbul'a göreve gönderildiði öðrenildi. Osman
Kayýþ göreve gitmeseydi
saldýrý sýrasýnda eþiyle birlikte ayný serviste olacaktý.
Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þube
Baþkaný Uður Demirer,
Türkiye'ye yönelik açýk ve
sinsi saldýrýlarýn yýllardýr
sürerken önce 17 Þubat
akþamýnda Ankara'nýn kalbine yönelik aðýr bir saldýrý
yapýldýðýný, ardýndan da
Diyarbakýr'da askere yönelik hain bir saldýrý gerçekleþtirildiðini söyledi.
Terörle mücadelenin daha
büyük bir kararlýlýkla süreceðini dile getiren Demirer, Ankara'da Meclis, Genelkurmay, Kuvvet Komutanlýklarý, Ýçiþleri Bakanlýðý
gibi stratejik öneme sahip
kamu binalarýnýn ortasýndaki bu büyük sabotaj, akla ister istemez güçlü terör
örgütleri yanýnda büyük
ve karanlýk istihbarat örgütlerini de getiriyor" dedi.
"Türkiye'de son 13 yýlýnda
hem iç güvenlikte, hem de
dýþ politikada o kadar büyük hatalar yaptý ki, bu patlamanýn sorumlusu olarak
yeryüzündeki bütün istihbarat ve terör örgütleri
gösterilebilir. Ancak hemen belirtelim ki bu patlamanýn gerçek sorumlusu
Türkiye'yi bu derece tehlikelere açýk politikalara
mahkum eden siyasal iktidardýr. Bombanýn patlamasýný planlayan ve patlatan ele sadece fitili ateþlemek kalmýþtýr" diyen Demirer, yazýlý olarak yaptýðý
açýklamada þunlarý söyledi:
"Bombanýn patladýðý saatlerde Türkiye, özellikle Suriye konusunda tam bir
çýkmaza girmiþ ve tarihinde olmadýk ölçüde yalnýzlaþmýþtýr. Esasen ülkemiz,
basiretsiz politikacýlar eliyle Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden hýzla uzaklaþtýrýlarak bu sorunlarýn merkezine düþürülmüþtür;
Bu patlamayý yaratan dýþ
etkenleri analiz edecek dýþ
politika uzmanlarý emekli
edilmiþ, býktýrýlmýþ, kýzak
görevlere verilmiþ, Ýstihbarat örgütü uzman olmayan
ellere geçtiði gibi cemaat
çatýþmasýna kurban edilmiþ, polis teþkilatý nerede
ise cemaate teslim edilmiþ, temizlik adý altýnda
darmaduman
edilmiþ,
Jandarma teþkilatý siyasal
iradeye teslim edilmiþ,
TSK, "kumpas" davalarý ile
en yetenekli uzmanlarýný
yitirmiþ, çok önemli bir kýsmý da Güneydoðu bölge-
mizde þehir savaþýnda çarpýþmakla meþguldür. Ýran
sýnýrýmýzdan Akdeniz'e kadar uzanan sýnýrýmýz delik
deþik olmuþtur.
Çevremizde dost olabileceðimiz tüm ülkelerle düþman haline getirildiðimiz
için nerede ise tüm komþularýmýzýn adý Türkiye'nin
kalbine yapýlan bu saldýrý
ile ilgili olarak geçmekte,
TV kanallarýnda suçlanmakta, ancak gerçek sorumlularý konuþmaya neredeyse kimsenin cesareti
yetmemektedir.
Bu maceracý ve komþulara
düþmanlýk politikalarý sürdükçe bu oyunlarý sahneleyenlerin yeni oyunlarýný
görmeye devam edeceðiz.
Artýk Türkiye Cumhuriyetinin varlýk-yokluk savaþý
gündemdedir.
Türkiye
gerçek düþmanlarýný görüp önlemlerini ona göre
almalý, bu günleri hazýrlayan maceracýlarý baþýndan
atmalý, yeniden komþularýyla dostluk kurup hem
dýþ, hem de iç güvenliði ile
bölgenin istikrar unsuru
olmalýdýr.
Ayrýca her demokratik (!)
ülkede olduðu gibi, baþta
hükümet olmak üzere,
MÝT müsteþarý ve Emniyet
Genel Müdürü gibi tüm
sorumlular ya istifa etmeli,
ya da görevlerinden alýnmalýdýr.
Atatürkçü Düþünce Derneði olarak teröre, arkasýndaki emperyalizme ve onun
iþbirlikçilerine karþý mücadelemiz daha büyük bir
kararlýlýkla sürecektir. Þehitlerimizin aziz anýlarý
önünde saygýyla eðiliyoruz. Ulusumuzun baþý sað
olsun."
Sayfa
GÜNDEM
4
HAFTANIN
HAFTANIN
PANORAMASI
Ankara'da bombalý
saldýrýya tepkiler
Ankara'daki terör saldýrýsýyla ilgili yapýlan
açýklamalarda birlik beraber mesajlarý verildi.
Çorum Valisi Ahmet
Kara Ankara'daki bombalý saldýrýnýn Suriye'de
yaþananlarla baðlantýsý
olduðunu söyledi.
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan'da terör saldýrýsýyla ilgili görüþlerini
dile getirerek, hükümet
adýna kararlýlýk mesajlarý verdi. Ceylan "Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetiyle kendinden
emin ve kararlýlýkla terörle mücadeleye devam etmektedir. Ülke olarak bu saldýrýlar bizi yýldýramaz
ve yolumuzdan döndüremez" dedi.
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise Ankara'daki bombalý saldýrýyla ilgili iktidarý eleþtirdi. Köse
açýklamasýnda "Meclisin, Genel Kurmayýn ve Bakanlýklarýn bulunduðu üçgenin içinde böyle bir saldýrýnýn yapýlmasý devletin nasýl bir duruma düþürüldüðünü gösteriyor" dedi.
MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ise saldýrýnýn Ankara'nýn
göbeðinde yapýlmasýnýn manidar olduðunu söyledi.
Çorumlu Jandarma
Er Bilgili þehit oldu
Türkiye Ankara'da yaþanan bombalý saldýrýnýn þokunu yaþarken bir acý haberde Diyarbakýr'dan geldi. Diyarbakýr'da askeri araca yönelik bombalý saldýrýda 6 askerimiz þehit oldu. Patlamada þehit düþen askerlerden birinin Çorumlu Jandarma Er
Mustafa Bilgili olduðu öðrenildi. Þehidin babasýnýn
vefat ettiði, annesinin ise Suluova'da yaþadýðý öðrenildi. Þehit Jandarma Er Mustafa Bilgili, Amasya'nýn Sulava ilçesinde topraða verildi.
Bekiroðlu 'Vatanýmýz
için ele ele vermeliyiz'
Ak Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve beraberinde
il teþkilatý yöneticileri Karar Gazetesi'ni ziyaret etti.
Bekiroðlu ve partililer Ayhan Aykanat ile bir süre
görüþtü.
Ak Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ziyarette yaptýðý
açýklamada Karar Gazetesi'ni yayýn hayatýna baþlamasýndan dolayý tebrik etti. Bekiroðlu Karar Gazetesi'nin Çorum basýnýna ayrý bir ses ve renk kattýðýný söyledi.
Bekiroðlu Ankara ve Diyarbakýr'da yaþanan bombalý saldýrýlarla ilgili de açýklamalarda bulundu. Bekiroðlu þer güçlerin Türkiye'yi bölmeye yönelik hedeflerine ulaþamayacaklarýný dile getirerek, vatanýn bölünmez bütünlüðünün koruma mücadelesinde birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý.
20 ÞUBAT 2016 CUMARTESÝ
PANORAMASI
'Dedikodu yapan
bir il olduk'
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý þubat dönemi
meclis toplantýsý yapýldý.
Toplantýda ekonomik geliþmeler ve Çorum'un
gündemine yönelik açýklamalarda bulunan Ticaret
ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kente bir iþ adamýnýn ekonomik kriz
yaþadýðýyla ilgili söylentiler üzerine çarpýcý açýklamalarda bulundu.
Yaþanan sýkýntýnýn dedikodu malzemesi yapýldýðýný
ifade eden Baþaranhýncal sokakta olduðu gibi iþ
adamlarýnýn da bu konularýn konuþulmasýný eleþtirerek "Aþýrý dedikodu yapan bir il olduk" dedi
güvendiklerini söyledi.
Kurultay konusundaki tavrýnýn ne olduðu konusundaki sorumuza cevap veren MHP Ýl Baþkaný Bekir
Çetin, "16 il baþkaný olarak Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ettik. Bu konudaki tarafýmýz ve duruþumuz belli" þeklinde açýklamalarda bulundu.
dan Çorum Devane bölgesindeki kentsel dönüþüm projesi kapsamýnda inþa edilecek 142 konutun ihalesi yapýldý.
TOKÝ'nin Ýstanbul'daki hizmet binasýnda gerçekleþtirilen 'Devane Mahallesi Kentsel Dönüþüm ve Geliþim Projesi 142 Adet Konut Ýnþaatlarý ile Altyapý
ve Çevre Düzenlemesi Ýþi' ihalesine 6 firma katýldý.
17 milyon 500 bin TL ile en düþük teklifi Adfen Ýnþaat verdi.
Ýhale komisyonunun incelemesinin ardýndan iþi
yapacak firma açýklanacak. Sözleþmenin ardýndan
10 gün içinde yer teslimi yapýlacak ve konutlar 500
gün içinde tamamlanacak.
Kimlikleri Kollarýnda
Baþaranhýncal
"Kendi havaalanýmýzý
yapabiliriz"
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal Vali Ahmet Kara'nýn havaalaný giriþimine destek açýklamasý yaptý.
Çorum-Merzifon Havaalaný arasýndaki mesafeyi kýsaltacak yol için Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn, 13 milyon
liralýk bir bütçe ayýrdýðýný dile getiren Baþaranhýncal bu bütçe ile Çorum'a yapýlacak havaalaný pistinin karþýlanabileceðini dile getirdi. Bunun yaný sýra
havaný ýsýtmasýnýn Ahmet Ahlatçý tarafýndan, havaalaný kulesinin ise özel idare bütçesi ile yapýlacaðýný söyleyen Baþaranhýncal, geriye kalan terminal
binasý için de iþ dünyasýnýn destek olacaðýný dile
getirdi. Baþaranhýncal "kendi havaalanýmýzý yapmamýzýn önünde hiçbir engel
yok" dedi.
' Ç o rum'un ihracatý arttý'
TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal
meclis toplantýsýnda yaptýðý konuþmada ihracat rakamlarýndan ve önümüzdeki dönem beklentilerine
yönelik olarak açýklamalarda bulundu.
Çorum'un ihracatýnýn % 34 oranýnda artýþ gösterdiðini söyleyen Baþaranhýncal, Çorum'un rakamsal
olarak tarihinin en yüksek ihracat deðerine ulaþýrken, ayný zamanda ihracatçý iller sýralamasýnda 38.
sýradan 28. sýraya yükseldiðini açýkladý.
"Bölmek için
Zihinsel engelli, Alzheimer veya benzeri rahatsýzlýklarý bulunanlarýn yakýnlarý bu kiþilerin bir gün aniden gözlerinin önünden kaybolacaðý korkusunu
yaþýyor. Bunun önüne geçilmesi için 'Sevgi Ýzi' projesi hayata geçirilerek, kiþinin bir an önce ailesine
kavuþturulmasý hedefleniyor.
Araþtýrmacý Gazeteci Müge Anlý, tarafýndan hayata
geçirilen 'Sevgi Ýzi' projesine destek veren iller arasýnda Çorum'da yer alýyor.
Rima Güzellik Salonu ve Tattoo Studio, gönüllü
olarak Sevgi Ýzi projesine dâhil olarak, Çorum'da
bulunan zihinsel engelli, Alzheimer veya benzeri
rahatsýzlýklarý olan kiþilerin kollarýna benibuldular.com adresine yaptýklarý müracaat sonrasýnda
verilen numarayý dövme olarak iþliyor. Bu kiþilerin
kolundaki Sevgi Ýzi ise onlarýn ailelerine bir an önce kavuþturulmasý için güvence oluyor.
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basýn açýklamasý
yaptý. Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, Kütahya Milletvekili Ýshak Gazel, Kýrþehir
Milletvekili Salih Çetinkaya ve Kilis Milletvekili Reþit Polat ortak açýklama yaparak Ankara ve Diyarbakýr'daki terör saldýrýsýný kýnadý.
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Hasan Suvacý,
Türkiye'nin mevcut hükümet tarafýndan iyi yönetilmediðini belirterek, herkesin geleceðini
sorgulamasý gerektiðini söyledi
DÝSK ve Emekli Sen CHP'yi ziyaret etti.
Ziyarette konuþan Suvacý, Türkiye'nin
büyük bir çýkmaza sürüklendiðini ülkenin ateþ çemberi içerisine alýndýðýný belirterek, "Birilerinin keyfi yüzünden
savaþa girip vatanýn tehlikeye
atmasýna asla izin vermeyiz"
dedi.
'Yaþama yol
ver'
Çorum'da bir ilk daha
Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Hitit Üniversitesi Eðitim
Araþtýrma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleþtirilen
ameliyatla uyanýk haldeki hastanýn beyin tümörü
alýndý.
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan
yapýlan açýklamada, ilk defa Türkiye'de de ancak
bazý hastanelerde uygulanan uyanýk cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatý gerçekleþtirildiði ifade edildi.
Eðitim Araþtýrma Hastanesi Acil Servisine getirilen
ve beyinde yaklaþýk 4 cm büyüklüðünde tümöre
baðlý baþ aðrýsý, sol kol ve bacaðýnda tutamama,
kuvvetsizlik nedeniyle yatýrýlan hastaya lokal anestezi altýnda, yani hasta uyanýkken sorulan sorulara
cevap vererek tümör ameliyatý yapýldý.
Ambulanslara trafikte yol
verilmesi ve 112'nin lüzumsuz yere meþgul edilmemesi için 'Yaþama Yol
Ver' isimli medya kampanyasý hayata geçirildi.
112 çaðrý hattýnýn gereksiz
yere aranmasýnýn önüne
geçmek için baþlatýlan
kampanya hakkýnda bilgiler veren Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, 112 acil
saðlýk hizmetlerinin aksamasýnýn bir canýn kaybý,
müdahaleye gecikme ve telafisi mümkün olmayan
sýkýntýlara neden olduðunu söyledi
Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, 2015 yýlýnda
112'ye gelen çaðrýlarýn yüzde 92'sinin asýlsýz ihbarlar olduðunu söyledi.
Yücel, Çorum'daki komuta kontrol merkezlerine
2015 yýlýnda toplam 554 bin 799 çaðrý geldiðini,
vaka sayýsýnýn ise 43 bin 930 olduðunu belirtti.
Çorumlu
müsteþar,
baþdanýþman oldu
kurulmadýk"
Ceylan TBMM'de basýn
açýklamasý yaptý
CHP Ýl Baþkaný Suvacý
iktidarý eleþtirdi
Yaklaþýk bir ay önce kurulan Çorum Muhtarlarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ünal
Bozok ve yönetim kurulu ve üyeleri siyasi parti ziyaretlerini Milliyetçi Hareket Partisi ile sürdürdü.
MHP Ýl Baþkanlýðýný ziyaret eden muhtarlar il baþkaný Bekir Çetin ile görüþtü.
Çorum Muhtarlarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Derneði Baþkaný Ünal Bozok burada yaptýðý konuþmada Çorum'da yeni bir muhtarlar derneði kurarak bölünmeye neden olduklarý yönünde basýnda
yer alan eleþtirilere cevap verdi.
Bozok "Derneklerin eksikliðini görerek Çorum'un
tümünü kapsamak amacýyla yeni bir dernek kurduk" dedi.
MHP Çorum
Teþkilatý Davacý
Milliyetçi Hareket Partisi'nde kurultay tartýþmalarý
devam ediyor. Aralarýnda
Çorum Ýl Baþkaný Bekir Çetin'in de bunduðu 16 il baþkaný kurultay için dava açtý.
"Bu konudaki duruþumuz
belli" diyen Çetin, Türk
adaletinin vereceði karara
Çorum en güvenli illeri
sýralamasýnda 61. oldu
Türkiye'nin en güvenli illeri sýralamasýnda Çorum
61. sýrada yer alýyor.
Türkiye Ýstatistik Kurumu TÜÝK, cinayet oraný,
ölümlü ve yaralamalý trafik kazasý sayýsý, gece yalnýz yürürken kendini güvende hissedenlerin oraný
ve kamunun asayiþ hizmetlerinden memnuniyet
oraný baz alýnarak hazýrlanan Ýl Güvenlik Endeksi'ni
açýklandý.
Siyasiler, bürokrasi ve bazý basýn kuruluþlarý tarafýndan Çorum Türkiye'nin en güvenilir þehri þeklinde uzun yýllardýr yapýlan propaganda boþa çýktý. Ýki
objektif, iki subjektif deðerlendirmeye dayandýrýlan
güvenlik araþtýrmasýnda Çorum 61. sýrada yer alarak Van'dan daha güvensiz, Hakkari'den daha güvenli il oldu. Güvenlik endeksinde Van 60. sýrada,
Çorum 61. Sýrada, Hakkari 62. sýrada yer aldý.
Devane konutlarýnýn
ihalesi yapýldý
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýn-
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça Baþbakan Ahmet
Davutoðlu'nun baþdanýþmaný olarak görevlendirildi.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarlýðý görevinden ayrýlan Prof. Dr. Lütfi
Akça, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun baþdanýþmaný olarak göreve baþladý.
Lütfi Akça'dan boþalan müsteþarlýk görevine ise
Akif Özkaldý atandý.
Seçmeli
ders çaðrýsý
Ýmam Hatipliler Derneðinin "Geleceðin inþasý
gençliðin ihyasýyla mümkündür" parolasýyla temel
din eðitiminin önemini ifade etmek için baþlattýðý
teþvik kampanyasýna Çorum'dan da destek geldi.
Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz,
Hürriyet Meydaný'nda düzenlenen basýn açýklamasýnda, eðitim öðretim yýlýnýn ikinci döneminde ilkokul 4'üncü sýnýf, ortaokul, lise öðrencileri ve velileri için en önemli hususlardan birinin de seçmeli
dersler olduðunu belirtti.
Sayfa
GÜNDEM
5
20 ÞUBAT 2016 CUMARTESÝ
Sungurlu'da 20 yýldýr ayný bisikletle gazete daðýtýyor
Sungurlu'da gazete daðýtým elemaný 20 yýldýr ayný
bisikletle gazeteleri abonelerine ulaþtýrýyor
Sungurlu'da bir gazetenin daðýtýmýný yapan
Osman Çeliker, 1995 yýlýnda aldýðý bisikletle
baþladýðý iþe 20 yýldýr ayný bisikletle devam
ediyor.
Osman Çeliker, muhabirimize yaptýðý açýklamada, emektar bisikleti ile 20 yýldýr gazete
daðýtýmý yaptýðýný belirterek, emekli olana
kadar bu iþe devam edeceðini söyledi.
Liseden mezun olduktan sonra pazarlama
iþine baþladýðýný anlatan Çeliker, 1995 yýlýnda Türkiye Gazetesi'ni daðýtmaya baþladýðýný ifade etti. 9 yýl Çorum merkezde 11 yýl da
Sungurlu'da gazetenin daðýtýmýný yaptýðýný
belirten Çeliker, "2005 yýlýndan bu tarafa
Sungurlu'da Türkiye Gazetesi'nin daðýtýmýný
yaparken ayný zamanda Ýhlas Maðazasýnýn
satýþ sorumlusu olarak çalýþýyorum." dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili ütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakaný Sema Ramazanoðlu'nu ziyaret etti
'Çorum'daki projeler
ivedilikle baþlayacak'
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve
Çalýþma Komisyon Üyesi
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu
Kurt, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Sema Ramazanoðlu'nu makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Ziyarette, Serçev Engelliler Derneði Onursal Baþkaný ve yönetim kurulu
üyeleri de hazýr bulundu.
Ziyarette, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý tarafýndan Çorum Merkez ve
ilçelerinde yeni yapýlacak
yatýrým projeleri ele alýndý.
Ceritoðlu, Sungurlu'ya yapýlacak olan Sosyal Hizmet Merkezi ve Ýskilip Ýlçesi'ne düþünülen huzurevi
projelerinin ivedilikte çözülmesi konusundan Bakan Ramazanoðlu'ndan
destek istedi.
Bakan Ramazanoðlu ziyaretten duyduðu memnuni-
yeti dile getirerek, Çorum'da bakanlýðý tarafýndan uygulanacak projele-
rin ivedilikle baþlayacaðýný söyledi.
TEKNOLOJÝ KÖÞESÝ
Ýlhami TÜRKSAL
Biliþim Güvenliði Uzmaný
e-posta: [email protected]
Türkiye'deki Ýnternet Kullaným Oranlarý
Ülkece interneti çok seviyoruz, bu bir gerçek. WeAreSocial da bu gerçeði
somut verilerle karþýmýza
çýkartan yeni raporunu yayýnladý.
Dünya genelindeki internet kullanýcýlarýyla ilgili
kapsamlý bir rapor hazýrlayan WeAreSocial'ýn raporundaki ülkeler arasýnda
Türkiye de yer alýyor. Toplam nüfus sayýsýndan yola
çýkarak detaylý birçok veri
sunan "WeAreSocial" ülkemizdeki
internet kullanýmýyla ilgili yayýmladýðý rakamlar þu
þekilde:
Aktif internet kullanýcý sayýmýz 46.28
milyon. Bu rakam,
ülke nüfusunun
%58'ine denk geliyor. Sosyal medyayý kullanan aktif kiþi sayýsý ise 42
milyon. Mobil platformu
için yayýmlanan rapora
baktýðýmýzda ise sosyal
medyayý mobilden takip
eden aktif kullanýcý sayýsý
tam 36 milyon. (neredeyse ülkenin yarýsýna denk
geliyor)
Bilgisayar ya da tablet üzerinden internette geçirdiðimiz zaman ise toplam 4
saat 14 dakika. Mobil platformunda ise bu rakam 2
saat 35 dakika.
Geçtiðimiz yýlýn Ocak ayýndan beri aktif internet, sosyal medya, mobil kullaný-
cýlarýnýn sayýsýnda da %2
ila 13 arasýnda deðiþen artýþlar yaþanmýþ.
Raporun son bölümünde
ise Türklerin en çok tercih
ettiði sosyal aðlara yer verilmiþ. %32'lik oranla Facebook'un baþý çektiði listede, ikinci sýrayý WhatsApp
(%24), üçüncü sýrayý yine
bir Facebook uygulamasý
olan Messenger (%20) 4.
ve 5. sýralarda ise Twittter
ve Instagram (%17 ve
%16) yer alýyor.
Facebook'u en çok 20-29
yaþ aralýðýndaki kiþiler kullanýyor (%36). Bu yaþ aralýðýný %23'le 30-39, %19'la
13-19 yaþ aralýðýna sahip
kullanýcýlar takip ediyor.
Türkiye, Dünyada En Çok
Siber Saldýrýya Uðrayan 9.
Ülke Oldu
Savunma Teknolojileri ve
Mühendislik Ticaret A.Þ ,
dünyada siber saldýrýya
uðrayan ülkeler arasýnda
Türkiye'nin 9. sýrada olduðunu gösteren bir rapor
yayýnladý.
Aslýnda son 2-3 ayý baz alsak 9. deðil de ilk sýrayý
zorlarýz fakat Savunma
Teknolojileri ve Mühendislik Ticaret A.Þ'nin siber
tehdide yönelik yayýnladýðý "Siber Güvenlik Tehdit
Raporu", ülkemizin dünyada en fazla siber saldýrýya
uðrayan 9. ülke olduðunu
gösteriyor.
Geçtiðimiz yýl bankalara
yönelik yapýlan siber saldýrýlarýn ardýndan siber güvelik önlemlerinin üzerinde daha fazla durulmaya
baþlanmýþ,
Türkiye'nin aralarýnda Google'da çalýþan Türk
mühendislerin de yer
aldýðý bir 'Siber Güvenlik Merkezi' kuracaðý belirtilmiþti.
Siber Güvenlik Tehdit
Raporu'nda Türkiye,
ABD, Çin, Almanya,
Ýngiltere, Brezilya, Ýspanya, Ýtalya ve Fransa'dan sonra en fazla siber
saldýrýya uðrayan ülke konumunda yer alýyor.
Raporun en dikkat çekici
ayrýntýlarýndan bir tanesi,
geçtiðimiz yýl yaþanan siber saldýrýlarýn bu yýl da
devam edebileceðinin öngörülmesi. Raporda özellikle e-Devlet Kapýsý hizmetleri için özel bir yer ayrýlmýþ, birçok alanda kamusal hizmete eriþim saðlayan bu uygulamadaki kiþisel bilgilerin saldýrganlarýn iþtahýný kabarttýðý belirtilmiþ.
GÜNLÜK 10 KÝLOMETRE YOL KAT
EDÝYORUM
Abonelere gazete daðýtýmý yapmak için ilçede günlük 10 kilometre yol kat ettiðini belirten Çeliker, "Her gün sabah 5.30'da kalkýp
Anakara-Samsun karayolu üzerindeki bayiden gazeteleri alýyorum. Bisikletimin sepetine koyduðum gazeteleri tek tek gezerek
abonelere daðýtýyorum. Ýlçede abonelere
gazetelerini ulaþtýrmak için 10 kilometre yol
kat ediyorum. Gazete daðýtýmýný iþe ilk baþladýðým tarihte aldýðým bisikletle yapýyorum.
Bazen lastiði patladý, bazen arýzalandý ama
20 yýlda bisikletim beni hiç yarý yolda býrakmadý. Bisikletimin tüm tamir ve bakýmýný
kendim yapýyorum. Her gün düzenli bakýmýný yaparak bir sonraki güne hazýrlýyorum."
dedi.
Hiç tatil yapmadan çalýþtýðýný kaydeden Osman Çeliker, "Bayram, tatil ve hafta sonu demeden yýlýn her günü çalýþýyorum. En çok
kýþ aylarýnda zorluk çekiyorum. Havalarýn
soðuk olmasý kar, yaðmur çamur biraz zorlasa da gazeteleri zamanýnda ulaþtýrýyorum.
Bazen sokak köpekleri peþime düþse de onlardan kurtulmasýný da zamanla öðrendim."
ifadelerini kullandý.
Evli ve 2 çocuk babasý Çeliker, çok sevdiði
iþine emekli olana kadar devam etmeyi düþündüðünü söyledi. Aboneler ise her gün
düzenli gazetelerini getirdiði için Osman Çeliker'e teþekkür ediyor.
'Milletimizin baþý sað olsun'
Ak Parti Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Ünal Yýldýrým,
"Vatanýmýzý ve demokrasimizi
hedef alan bu menfur saldýrýyý
gerçekleþtirenler, azmettirenler
asla amaçlarýna ulaþamayacaklardýr" dedi
Ak Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ankara'da meydana gelen ve 28 kiþinin hayatýný kaybettiði hain terör saldýrýsýnýn tüm Türkiye'deki kardeþliði
ve milletin bütünlüðünü bozmaya çalýþan þer odaklarýnýn yapmýþ olduðu bir saldýrý olduðunu
söyledi.
Bu hain terör saldýrýsýný gerçekleþtiren YPG'nin, bölücü terör
örgütü PKK'nýn bir parçasý ve
uzantýsý olduðunu ifade eden
Yýldýrým, "Bu hain terör örgütünü
destekleyenler unutmasýnlar ki
bizim için PKK, YPG, PYD vb. örgütlere ve tasmalarýný tutanlara
devletimiz ve milletimiz gereken
cevabý verecektir. Bu hain saldýrýdan sadece 1 gün sonra Diyarbakýr'da yeni bir saldýrý gerçekleþtirilmiþ ve ayný hainliðine bu
örgüt devam etmiþtir" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin
hukuk ve adalet çizgisinden sapmadan, terör ve þiddete prim
vermeden öncelikle kendi ulusal
güvenliðini koruyarak insani deðerleri herkes adýna savunmaya
devam edeceðini dile getiren
Ünal Yýldýrým, açýklamasýnda
þunlarý söyledi:"Vatanýmýz bir
bütündür. Vatan topraklarýnda
yaþayan 78 milyon bu zorluðu
da aþacak güce ve kudrete sahiptir. Biz her daim burada bu
topraklardayýz ve ebediyen burada kalmaya devam edeceðiz.
Bu saldýrýyý gerçekleþtiren hainlerin vatanýmýz içindeki bölücü
terör örgütü mensuplarý ve Suriye'den sýzan YPG mensubu þahýs olduðu ortaya çýkmýþtýr. Türk
Saçýn yapýsý
Silahlý Kuvvetleri mensuplarýný
taþýyan servis araçlarýna yönelik
terör saldýrýsýnda hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz
milletimize baþ saðlýðý diliyorum. Milletimizin baþý sað olsun.
Türkiye Cumhuriyeti, kendi hukukunu çiðnetmeyecek ve kimden gelirse gelsin teröre karþý
yürütmüþ olduðu mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Vatanýmýzý ve demokrasimizi hedef
alan bu menfur saldýrýyý gerçekleþtirenler, azmettirenler asla
amaçlarýna ulaþamayacaklardýr.
Devletimiz terör örgütlerine karþý verdiði haklý mücadelesinde
asla geri adým atmayacak ve bu
menfur saldýrýyý istismar ederek
provokasyona yeltenecek þer
odaklarýna karþý durmaya devam edecektir. Uzunca bir süredir, terörün hedefi olan ve çok
sayýda badireyi daha fazla kenetlenerek aþan milletimiz, bu
saldýrýlar karþýsýnda da dayanýþma içerisinde bu zor koþullarýn
üstesinden gelecektir.
Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk ve adalet çizgisinden sapmadan, terör ve þiddete prim
vermeden öncelikle kendi ulusal
güvenliðini koruyacak insani deðerleri herkes adýna savunmaya
devam edecektir. Teröre karþý
mücadelemizde silahlý kuvvetlerimize ve aziz milletimize güç,
kuvvet ve sabýr diliyorum. Allah
yar ve yardýmcýmýz olsun."
Refia Kavukcu Fýrat
Güzellik Uzmaný
Sim Kuaför
Ensede toplama
Moda nedir -Toplumun yaþamýna giren
geçici yenilik en çok beðenilen genel
davranýþlar.
2016 saç modelleri
Saç keratin denilen güçlü yapý proteininden
oluþuyor.Derinin dýþ tabakasý ve týrnakta benzer
yapýya sahiptir.
Saçlar ve vücuttaki bütün kýllar belirli bir zamana
uygun olarak oluþur uzar ve dökülür.
Saçýn takvimini üç bölümde inceleyebiliriz
-en hýzlý uzadýðý en uzun dönem 4 ila 6 yýl
-uzamanýn durduðu yada oldukca yavaþladýðý
dönem 3 ila6 hafta sürer
-dinlenme dönemi 3 ay sürer ve bu aþamadan
sonra dökülme baþlar
-bir saç teli bel hizasýna yaklaþýk 6 yýlda uzar.saçýn
Bob kesim
Lob kesim
ömrüde uzama hýzýda kiþiye, yaþa ve beslenmeye
baðlýdýr.
Saçýn dökülmesinin en büyük sorunlarýndan birisi
strestir.Herkes bunu kendi hayatýndan görebilir
Stresli dönemlerde daha fazla saç dökülür.
Saçlý deriye masaj yapmak dökülmeyi önler
Saçlarý sýk yýkamak saç derisinin yað dengesini
bozar
Jöle veya spray kullanýldýðýnda ayný gün saçlarýn
yýkanmasý gerekir.
Gece yatmadan önce saçlarýnýzý saç fýrçasý ile
tarayýn.
Basit daðýnýk at kuyruðu
Doðal dalgalý saçlar
Pixie kesim
Örgülü topuzlar
Sayfa
6
CÝDDÝYETSÝZLERÝ;
KORKU,
CÝDDÝYETE GETÝRÝR
Bütün manevi hastalýklarýn kaynaðý ciddiyetsizliktir.
Ciddiyetsizlerin zararý ise yalnýz kendini deðil
toplumu da ilgilendirir.
Çünkü münafýklýk, yalancýlýk vb. ne kadar adilik, aþþaðýlýk olum
varsa, hepsi de ciddiyetsizde bulunur. Yani ciddiyetsizler,
toplumun mikrobudur.
Ciddiyetsizliðin mikrobu ise, inançsýzlýktýr.
Bir baþka deyiþle ciddiyetsizliðin iç manasý; "Yaþataný hiçe saymak", dýþ manasý ise; "kendi kendisini hiçe saymaktýr."
Ciddiyetsiz kimse ne kendine, ne namusa, ahlâka fazilete, ne
Allah'a!.. Hiçbir þeye inancý yoktur. Hepsini hiçe saydýðý için ciddiyetsizliði devam eder.
Ciddiyetsiz olanýn ciddiyete girmesini, sert bir ciddiyet sahibi kiþi
saðlayabilir, çünkü ciddiyetsiz kimse imansýzdýr. Ýmansýz ise korkak
olur.
Öyle bir ciddiyet sahibi sýkýca, gece-gündüz ciddiyetsizi
takibi altýna alýp, sert bir eðitime tabi tutarsa, ciddiyetsiz,
korku belâsý ciddiyete girmeye baþlar. Bu þekilde korkmasý
da bir bakýma inanmaktýr.
Bütün manevi hastalýklarýn kaynaðý, ciddiyetsizliktir,
Ciddiyetsizlerin zararý ise yalnýz kendini deðil,bütün toplumu da
ilgilendirir.
Çünkü münafýklýk, yalancýlýk vb. ne kadar adilik, aþaðýlýk olum
varsa, hepsi de ciddiyetsizde bulunur.Yani ciddiyetsizler,
toplumun mikrobudur. Ciddiyetsizliðin mikrobu ise, inançsýzlýktýr.
Bir baþka deyiþle ciddiyetsizliðin iç manasý; "Yaþataný hiçe saymak", dýþ manasý ise; "kendi kendisini hiçe saymaktýr."
Ciddiyetsiz kimse ne kendine, ne namusa, ahlâka, fazilete, ne
Allah'a!.. Hiçbir þeye inancý yoktur. Hepsini hiçe saydýðý için ciddiyetsizliði devam eder.
Ciddiyetsiz olanýn ciddiyete girmesini, sert bir ciddiyet sahibi kiþi
saðlayabilir, çünkü ciddiyetsiz kimse imansýzdýr Ýmansýz ise korkak
olur.
Öyle bir ciddiyet sahibi sýkýca, gece-gündüz ciddiyetsiz
takibi altýna alýp, sert bir eðitime tabi tutarsa, ciddiyetsiz
korku belâsý ciddiyete girmeye baþlar. Bu þekilde korkmasý
da bir bakýma inanmaktýr.
Ciddiyetli kiþi bu baþlangýcý deðerlendirip, daha sýký bir eðitim altýna alýrsa, ciddiyetsiz olan, o korku, o baský ile ciddi olmaya alýþýr.
Biraz daha titiz davranan ciddiyet sahibi, ciddiyetsiz bir yere kadar
ciddiyete getirir.
Ondan sonra ciddiyetsizin ciddi olduðu yerleri normal tutar, ciddiyete girmediði yerlerde þiddet gösterip, geri kalan yerlerini de
ciddiyet hizasýna getirir. Sonra daha derinliðine baþlar.
Allah ve insan iliþkilerini, korku ve sevgi ile iþlemeye baþlar. Ona
göre insan þerefinin þahsiyetten geleceðini öðretir ve alýþtýrýr.
Nihayet o ciddiyetsizi bir yere kadar getiren ciddiyet sahibi,
hareket ve davranýþlarýndan eðittiði gibi, yürekten de eðitir.
Sonunda o ciddiyetsiz, taa derinliklerinden beri ciddiyetli olmaya
baþlar.
Böylece aile kontrolünden uzak kalarak ciddiyetsiz yetiþenlere
çare, sýký bir baský ile ciddiyet sahibi, fedakâr þahsiyetlerin gecegündüz korkulu rüya olabilmeyi baþarmasýyla sonuç alýnýr.
Ancak ibret için yaratýlmýþ milyonda bir ciddiyetsizler için bu tedbir, söz konusu deðildir.
Ýbretlik olup-olmayan ciddiyetsizler de þöyle anlaþýlýr
Ciddiyetsizliðinden hoþnut olmayýp þikâyetçi olanla korku ile eðitilir.
Ciddiyetsizliðinden müteessir olmayanlar ise ibreti olandýr, ona
tedbir boþa gider.
Toplum, atalarýnýn eserleriyle övünür ama kendileri sadece övünmekle kalýrlar da atalarýndan iyi eserler vermek gayretinde olmazlarsa, atalarýnýn eserleri kendilerine atalet vermiþ olur.
Baþarýsýz atalarýn geriden gelenlere büyük bir zulmü olacaðý gibi,
gayrete sürükleyip kendilerini kurtarmak için fýrlamalarýný da
saðlayabilir.
Bunun için atalarýn; baþarýlý veya baþarýsýz, iyi veya kötü
olmalarýnýn, yetiþen kuþaða getireceði, daha ziyade genç kuþaðý
teþvik eden unsurlara baðlýdýr. Ýyi veya kötü etkenler olabilir ya da
hiçbir þey ifade etmeyebilir.
Yani atalarýn durumunun, geriden gelen kuþaklara ne yapacaðý,
kesin bir keþifle tespit edilemez. Sürükleyici unsurlara göre hüküm
verilir. Peþin hüküm verilmez, boþ bir mütalâa olur.
Bir toplumun veya toplumlarýn yapýsý üzerinde fizik olaylarý gibi,
yani; gibi! Meselâ der gibi misaller verilir.
Ancak gerçek gözle bakýlýrsa, toplum yapýsý üzerindeki olaylarýn
müessir etkeni, kulaktan dolanlar olur.
Öyledir ki kulaktan doldurmakla toplumda çok biçimlenmeler olur,
tahriklerle de kardeþ kardeþi vurur.
A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M
20 ÞUBAT 2016 CUMARTESÝ
ÝNSANIN HEDEFÝ ÞEREFTÝR
ÞEREFÝYLE DOÐMUÞ,
ÞEREFÝYLE YAÞAMAK ZORUNDADIR
Ýnsan diðer yaratýklardan farklý
olarak;
dünyaya
þerefiyle
gelmiþtir. Yaþadýðý sürece yine
þerefi için yaþar. Bunun örneklerini tarih birçok kereler göstermiþ, günümüzde de ispatlarý
tekrarlanmaktadýr. Yaþantýmýzýn
bu yöndeki açýklýðý ve ön
yargýlarý þöyledir.
Kiþi: Ne þartla olursa olsun, kendisini kabul ettirmek eðilimindedir. Bu eðilimin hemen
ardýndaki zorlayýþý da, kendisini
saydýrmaktýr. Saydýrmak, sayýlmak zorlayýþýndan kimse kendini alý koyamamýþtýr. Her insanýn
içinden, derinliðinden itiþini
yürüten saygý ile kabul ettirmek
uðraþýna; zorunlu ihtiyaç diyoruz.
Önemli olan, bu gereksinmeyi
tatmin için hangi çalýþmalar
yapýlmalýdýr.
Ýnsanoðlunun
derinliðinden
duyduðu, saygý ile kabul
edilmek gereksinmesinin toplu
adýna, þeref diyoruz. Bilinse de
bilinmese de þeref, insanýn asýl
yapýsýnýn
zorunlu
gereklerindendir.
Onun için her insan bu zorlayan
ihtiyacýný karþýlamak, elden
geleni
yapmak
yükümlülüðündedir.Yapýlanlarýn hepsi
de, ayný gereksinmenin toplu ve
sonuç adý olan þeref içindir.
Kiþinin itici güdümleri, bu ana
ihtiyaca uygulu çalýþýr. Ýtici
güdümlerden biri de "Baþarý"
güdümüdür. Þerefli olmak için
baþarý güdümü her yerde çalýþmasýný gösterir.
Daha toplu olarak diyebiliriz ki:
Yeryüzünde Þeytan olmaktan,
Süper Ýnsan olmaya kadar gösterilen bütün uðraþýlar ve
baþarýlar, þeref içindir. En düþük
ve yüksek durumlarla inip, çýkmak yine bu gereksinmenin
itiþiyle olur.
Hatta insanýn günlük yaþantýsýndaki ayrýcalýklar bile, þeref ihtiyacýnýn itiþlerinden olur. Bu;
insan evreninde aðýr basýncýný o
Açýkça görülüyor ki: Her insanýn
þeref ihtiyacý; hareket kaynaðý,
baþarý ihtiyacý da; tatbikat temelidir. Bu iki güdümün örgütünde
olan öteki güdümlerle insan
vücudu çalýþýyor. Kiþinin ömür
süresinde
yaþantýsý,
iki
güdümün itiþi ve iþi yerine
getirmesiyle olduðu halde:
Ayrýntý farklarý ve töre, er-demlik
ayrýntýlarý nasýl oluyor ona bakmamýz gerek!..
Kendisini saygý ile kabul ettirmenin, gerçeði arama ve
gerçekçi olma güdümü var. Onu
herkes kendi içinden duyar ve
arar.
Bunun içindir ki, yalancýlýðý
meslek edinmiþ olanlar bile,
kendi meslektaþlarýný onaylamayýp kýnarlar. Hem de kendileri
gibi olduðu halde. Doðru ve
gerçekçiye saygý duyar, dürüst
kiþileri kabul ederler ama, kendi
kendilerini kabul edip saygý
duymazlar. Ýnsanýn has yapýsý
öyle bir alemdir ki: Yapýsýnýn
dýþýnda kalan olumlarý hiçbir
zaman kabul edemez.
Kiþilerin kendi kendilerinden
tedirgin olmalarý bu yüzdendir.
Toplum arasýndaki tedirginlikleri
de derinlemesine izlersek,
gerçekçilik
güdümünün
haykýrýþýný buluruz.
kadar sürdürür ki; ayýplanmanýn
ve küçük düþmenin korkusuyla
her an duyarlý olur.
Bu durumda, insanýn duyarlýlýk
kaygýsý, kendisini þaþýrtacak
kadar etkindir.
Böyle etkinlikten þaþýranlarýn
durumu, insanlar arasý iliþkilerde
büyük
rol
oynar.
Aldanmalar, aldatmalar ve
doðruluk dediðimiz aldatmazlýklar, iliþki temelleridir. Her tür
iliþkinin
akýmýný meydana
getiren istek, kendisini kabul
ettirmenin itiþiyle olduðu gibi,
her iliþkinin hareket ve atýlýmý da
baþarý güdümüyle yapýlýr, onunla sonuçlanýr.
Günün Yemeði
Karnabahar kýzartmasý
"Hafif, saðlýklý ve lezzetli bu
tarif akþam yemeklerinizi
lezzetlendirecek. "
Karnabahar kýzartmasý tarifi
malzemeler:
1 adet küçük boy karnabahar 1 adet yumurta
1 su bardaðý süt
1 çay bardaðý un
3 su bardaðý sývý yað
Karnabahar kýzartmasý tarifi
hazýrlanýþý:
Karnabaharý bölün.Bir
tencereye kaynar su, tuz ve
biraz süt koyarak karnabaharlarý haþlayýn.Derin bir
kapta süt, yumurta ve unu
çýrpýn.Karnabaharlarý çýrptýðýnýz karýþýma batýrarak,
kýzgýn yaðda
kýzartýn.Kýzarttýðýnýz karnabaharlarýn üzerine sarýmsaklý
yoðurt ve kýrmýzý biber
ekleyerek servis edebilirsiniz.Afiyet Olsun.
Bu tarifin kalori deðeri 1
porsiyon veya 1 kiþilik ölçü
baz alýnarak Uzman
Diyetisyen Deniz Berksoy
tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
UNUTMAYALIM
Þimdi her varlýðýn noktalaþtýðý þahsiyeti kendimizden
izleyelim Bu gibi nazik, hassas izlemleri havai kafa ile izlemek mümkün deðildir herhalde. Öyle ise kendimize gelelim. Dikkat denilen diriliðimizi kendimize çevirelim.
Bakalým ki kendimizi mi yaþýyoruz, baþkalarýný mý?
Gövdemizle beraber miyiz, yoksa uzaklarda mýyýz?
Kendimize gelip derinliklerimizi izlerken; kendimizi anýmýzla
yaþýyoruz. Anýmýzý da kendimizle. Böyle bir net yaþantý halimizde tanýyýp bilmemiz gereken þahsiyetimizi seçebiliriz
Eksiklerimizi de görüp, tamamlama gayretine düþebiliriz.
Muhataplarýmýzý da anlamamýz açýlýr.Net bir görüþ uyanýklýðýna ulaþabiliriz
TOPLUMUN YAPISI
ÜZERÝNDE,
ATALARIN VE FÝZÝK
OLAYLARIN ETKÝLERÝ NELERDÝR
Toplumun meydana gelmesinde en büyük sebep ve
sebep ekonomik etkenler ve ortak menfaatlerdir. Hayatýn
zahiri sebebi ekonomidir, manevi sebebi de inançtýr; güvenimde toplanýr. Hayatýnýn iki cephesinde güven bulanlar, bir
arada yaþarlar.
Örgünöz Fikri ve düzenine göre toplum yapýsý üzerinde
her türlü sebep az veya çok rol oynar ama esas bir sebep
vardýr ki, bilinen sebeplerin ötesinde ve mantýklarý dahi durduracak sebep.
Hiç arazisi olmayan, ticari imkândan yoksun olan, ayný
zamanda sanayiye de elveriþsiz ve yaylasý da olmayan bir
yerde yurt tutanlara sorulsa, siz burayý nesi için seçtiniz ve
hangi menfaatiniz için burada toplum oldunuz desek, cevap
alamayýz.
Toplum olmanýn ve toplum yapýsýnýn yukarýdaki açýklamalardan baþka, mantýk dýþý sebepler de olduðunu görüyoruz
ama ilmî bir izahý olamadýðý için sadece geniþ görüþlerle daha
derin bakmayý tavsiye ederiz.
Sayfa
GÜNDEM
7
20 ÞUBAT 2016 CUMARTESÝ
'Terör saldýrýsýný þiddetle kýnýyoruz'
AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ankara'da meydana gelen terör saldýrýsýný þiddetle kýnadý
Tüketici güven
endeksi yüzde 7 azaldý
Türkiye Ýstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý iþbirliði ile yürütülen tüketici eðilim anketi sonuçlarýndan hesaplanan tüketici güven endeksi, Þubat
ayýnda bir önceki aya göre yüzde 7 oranýnda azaldý; Ocak ayýnda 71,62 olan endeks
Þubat ayýnda 66,64 oldu.
HANENÝN MADDÝ DURUM
BEKLENTÝSÝ YÜZDE 3,1 AZALDI
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi
bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranýnda azaldý. Ocak ayýnda 92,17 olan endeks deðeri
Þubat ayýnda 89,31 oldu. Bu düþüþ, gelecek
12 aylýk dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacaðýný bekleyenlerin oranýnýn azalmasýndan kaynaklandý.
AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiðini belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptý.
Ankara'da meydana gelen terör
saldýrýsýný kýnadýklarýnýn altýný çizen Anaç, "Terör saldýrýsýnda hayatýný kaybedenlere Cenab-ý Allah'tan rahmet, yaralýlara da acil
þifalar diliyorum. Güneydoðu'daki operasyonlar, gerekse
de sýnýrýmýzda cereyan edenler
olaylar açýsýndan baktýðýmýz tarihi bir dönüm noktasý aþamasýndayýz" dedi.
Diyarbakýr-Lice
karayolunda
zýrhlý midibüsün geçiþi sýrasýnda
meydana gelen patlamada, 6
askerin þehit olduðu, bir askerin
de aðýr yaralý olduðunun öðrenildiðini dile getiren Yaþar Anaç,
"Zýrhlý midibüsün geçiþi sýrasýn-
Ýmsak : 04.56 Güneþ : 06.21
Öðle : 12.01 Ýkindi : 14.57
Akþam : 17.28 Yatsý : 18.48
da uzaktan kumandalý el yapýmý
bomba ile gerçekleþtirilen patlama yolda büyük bir çukurun
oluþmasýna neden oldu. Patlamada þehit düþen Çorum'un Osmancýk Ýlçesine baðlý Gökdere
Köyü nüfusuna kayýtlý Jandarma
Er Mustafa Bilgili þehidimizin ailesi olmak üzere Aziz milletimize
sabýr ve baþsaðlýðý dilerim" dedi.
GENEL EKONOMÝK DURUM
BEKLENTÝSÝ YÜZDE 5,9 AZALDI
Ocak ayýnda 95,65 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5,9 oranýnda
azalarak, Þubat ayýnda 90,03 oldu. Bu azalýþ, gelecek 12 aylýk dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacaðý yönünde
beklentisi olan tüketicilerin sayýsýnýn bir önceki aya göre azaldýðýný göstermektedir.
ÝÞSÝZ SAYISI BEKLENTÝSÝ
YÜZDE 10,1 AZALDI
Ýþsiz sayýsý beklentisi endeksi bir önceki aya
göre yüzde 10,1 oranýnda azalarak, Þubat
ayýnda 66,17 deðerine düþtü. Bu düþüþ, gelecek 12 aylýk dönemde iþsiz sayýsýnda azalýþ bekleyenlerin azalmasýndan kaynaklandý.
TASARRUF ETME
ÝHTÝMALÝ YÜZDE 16,1 AZALDI
Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 16,1
oranýnda azaldý. Ocak ayýnda 25,09 olan endeks, Þubat ayýnda 21,05 deðerine düþtü.
Bu azalýþ, tüketicilerin gelecek 12 aylýk dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldýðýný göstermektedir.
Dodurga'da
elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðü, Çorum'da kaliteli ve sürekli
elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle 'Programlý
Elektrik Kesintisi' uygulanacak.
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Çorum
Ýl Koordinatörlüðünden verilen bilgiye
göre elektrik kesintisi uygulanacak olan
bölgeler, zaman dilimi ve iþin içeriði ile
ilgili yapýlan güncel bilgilendirme þöyle:
21.02.2016 Tarihinde Çorum Ýli Dodurga Ýlçesinde 09:00-16:00 saatleri arasýnda Bakým Onarým Çalýþmalarý ' 'Kuyucak, Ayva, Tekke, Obruk, Kirenci, Çiftlik,
Tutuþ, Alpagut, Berk, Dikenli Köylerine
ve Çeliller a.þ. Kömür Ýþletmesi, Yanýkoðullarý Akaryakýt iþtasyonu, Ahi Kum
Ocaðý, Eti Bakýr A.þ Kömür Ýþletmesi'ne
programlý olarak elektrik verilemeyecek.
Atlý'dan, TEOG sýnavýnda
Sungurlu'da II. Dönem
müdürler kurulu toplantýsý
Sungurlu'da 2015-2016 Eðitim
Öðretim yýlýnýn l. dönem deðerlendirmesi ve II. dönemin
planlamasý yapýldý
Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü,
Müdürler Kurulu Toplantýsý Ýlçe Milli
Eðitim Müdür V. Þaban ATLI baþkanlýðýnda Þube Müdürleri ve okul / kurum
müdürlerinin katýlýmýyla Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Toplantý Salonu'nda
gerçekleþtirildi.
Toplantýda 2015-2016 Eðitim Öðretim
yýlýnýn l. dönem deðerlendirmesi ve II.
dönemin planlamasý yapýldý. Toplantý Ýlçe Milli Eðitim Müdür V.Þaban Atlý'nýn l.
dönem deðerlendirmesi ile ilgili açýlýþ
konuþmasýyla baþladý.
Daha sonra Þube Müdürleri Yýlmaz Karaalp ve Güven Yýlmaz görevli olduklarý bölümleriyle ilgili açýklamalarda bulundu. Ardýndan okul ve kurum müdürlerinin görüþ ve önerileri dinlendi.
baþarýlý olan okula ziyaret
2015 birinci dönem TEOG sýnavýnýn sonucuna göre Ýsmetpaþa
Ortaokulu baþarýlý okullar arasýnda yer aldý. Milli Eðitim Müdür
Vekili Þaban Atlý ve Þube Müdürü Yýlmaz Karaalp, Ýsmetpaþa
Ortaokulu'na tebrik ziyaretinde
bulundu.
Ýsmetpaþa Ortaokulu Okul Müdürü Selçuk Cankaloðlu, TEOG
sýnavlarýnda baþarýlý olan öðrencileri, öðretmenleri ve velileri
tebrik ettiðini belirterek, "Bizler
Ýsmetpaþa Ortaokulu olarak birlik, beraberlik, karþýlýklý sevgi,
saygý ve huzurlu bir okul ortamýnda nelerin baþarýlabileceðini
gördük. Bizler her gün ayný masa etrafýnda toplanarak yemeðimizi birlikte yedik, çayýmýzý birlikte içtik. Bu bize her gün okul
ve öðrenci sorunlarýný deðerlendirme fýrsatý verdi. Okulu öðretmenlerimizle birlikte yönettik.
Bu birlik, beraberlik ve huzur ortamýnýn olduðu yerde baþarýlý olmama þansý yoktur. Okulda yapýlan her sýnav sonrasý analiz ve
deðerlendirme yapmanýn çok
büyük faydasýný gördük. Sorunlarý zamanýnda tespit edip çözümü için çaba sarf ettik. Bu aþamada velilerimizden büyük destek gördük. Elde edilen baþarý
neticesinde velilerimizde okulumuza ve öðrencilerimize oluþan
güven duygusu bizlere eðitime
ve öðretime tam destek þeklinde geri dönmüþtür. Ayrýca bizlere her zaman destek olan baþta
Ýlçe Milli Eðitim Müdür vekili Þaban Atlý olmak üzere böyle bir
eðitim kadrosuyla çalýþmaktan
dolayý kendimi þanslý hissettiðimi de belirtmek isterim" dedi.
Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü
Yýlmaz Karaalp, yaptýklarý çalýþmalarýn sonuçlarýný almaya baþ-
NAMAZ VAKÝTLERÝ
ladýklarýný belirterek, "Okul müdürlerimizle sürekli toplantýlar
gerçekleþtirdik. Beklentilerimizi
dile getirdik. Artýk bir þeylerin
deðiþmesi gerektiðini vurguladýk. Okullarýmýz arasýnda yapýlan
paylaþýmlar okullar arasý farklarý
en aza indirdi. Bize göre TEOG'da genel puan ortalamasýnýn
artýþýndan ziyade, kalitenin ilçe
geneline yayýlmasý daha mühim
bir hadisedir. Ýsmetpaþa Ortaokul'un baþarýsý, bu arzumuzun
gerçekleþmeye baþladýðýnýn en
büyük kanýtýdýr. Bu duygu ve düþüncelerle, baþarýnýn gelmesinde emeði geçen idareci ve öðretmenlerimize teþekkür ediyor,
öðrencilerimize tebriklerimi sunuyorum. Ayrýca Okullarda yapýlan destekleme ve yetiþtirme
kurslarýnýn TEOG sonuçlarýný
olumlu yönde etkilemiþtir" dedi.
Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdür Vekili Þaban Atlý ise Ýsmetpaþa Ortaokulu'nun baþarýsýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Ýsmetpaþa Ortaokulumuzun baþarýsý bizleri çok mutlu etti. Bu baþarýda payý olan idareci
ve öðretmenlerimizi kutluyorum. Hiçbir baþarý tesadüf eseri
gelmez. Ardýnda komple bir
ekip çalýþmasý, emek ve planlama vardýr. Þüphesiz bu baþarýda
da milli eðitim müdürlüðümüzden baþlayarak bütün idareci,
öðretmen ve velilerimizin eðitime bakýþýnýn büyük etkisi olduðu muhakkaktýr. Þevk ve muhabbet içerisinde yapýlan çalýþmalar meyvelerini vermektedir
ve bundan sonra çok daha büyük baþarýlara imza atacaðýmýza
dair en ufak bir þüphe duymuyorum" diyerek baþarýlarýnýn devamý diliyorum" diye konuþtu.
ADD'nin genel
kurulu yarýn
Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þubesi'nin 12. Olaðan Genel Kurulu
yarýn saat 11:00'da dernek binasýnda
gerçekleþtirilecek.
ADD Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, daha önce 14 Þubat 2016 Pazar günü
yine ayný saat ve yerde yapýlmasý kararlaþtýrýlan genel kurulun, çoðunluk saðlanamadýðý için 21 Þubat tarihine ertelendiðini bildirdi. Demirer, 21 Þubat 2016 Pazar günü yapýlacak toplantýda çoðunluðun aranmayacaðýný ifade ederek, "Üyelerimizi 12. Olaðan Genel Kurulumuza katýlýp demokratik haklarýný kullanmaya, dilek ve önerilerini genel kurula iletmeye
çaðýrýyoruz. Olaðan Genel Kurulumuzun
demokratik olgunluk içinde geçeceðine
yürekten inanýyor, genel kuruldan þubemizin güçlenerek çýkmasýný diliyoruz" dedi.
ÇRT’ de Bugün
13:00 Haberler
13:25 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:25 Önce Saðlýk
18:00 Haberler
18:25 Türk Halk Müziði Bahar Konseri
20:30 Haberler
21:00 Gönül Bahçesi
23:00 Haberler
23:30 Kültür-Sanat Etkinlikleri
01:00 Haberler
Tarihte Bugün
20/02/1547 VI. Edward, Ýngiltere kralý
oldu.
20/02/1622 Genç Osman olarak da bilinen II. Osman katledildi.
20/02/1833 Mýsýr'da çýkan isyanýn bastýrýlmasý için Rus Filosu Ýstanbul'a geldi.
20/02/1835 Þili'nin Concepción þehri
depremle yerle bir oldu.
20/02/1872 Metropolitan Museum of Art,
New York'ta açýldý.
20/02/1887 Almanya, Ýtalya ve Avusturya
arasýnda ‘ Üçler Paktý’ imzalandý.
20/02/1909 Fütürizm kelimesi ilk defa kullanýldý.Ýtalyan þair ve editör Filippo
Tommaso Marinetti'nin Le Figaro
gazetesinde yazdýðý(Fütürizm
Manifestosu) makalesi, geçmiþi unutup
deðiþimi, özgünlüðü ve yeniliði kucaklayan sanat akýmýnýn ismini oluþturdu.
20/02/1914 Ýstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere baþladý.
20/02/1919 Afganistan'da Emir
Habibullah Han'ýn katledilmesi üzerine
yerine geçen Amanullah Han, ülkesinin
baðýmsýzlýðýný ilan etti.
20/02/1921 "Mahþerin Dört Atlýsý" filmi
gösterime girdi. Baþrolde Rudolph
Valentino oynuyor.
20/02/1945 II. Dünya Savaþý: Iwo Jima
muharebesi. Yaklaþýk 30.000 ABD askeri
Batý Pasifik'teki Iwo Jima adasýna çýktý.
Japon ordusunun þiddetli direniþi ile
karþýlaþan ABD birlikleri adada kontrolü
ancak bir ay sonra saðlayabildiler.
20/02/1928 Ýstanbul'da "Vatandaþlarý
Türkçe konuþmaya teþvik" toplantýsý
yapýldý.
VEFAT EDENLER
GÜL ÇÝÐDEM
Berber Esnafýndan Kerem ÇÝÐDEM' in
eþi, Serap ve Serkan ÇÝÐDEM' in annesi,
Erkan ERAL' ýn kayýnvalidesi, Ziya
GÖKALP Ýlk Öðretim Okulu' ndan emekli
Hasan ÞENOL ve Muhasebeci
Esnafýndan Hüseyin ÞENOL' un ablasý;
Gül ÇÝÐDEM vefat etmiþtir. Allah Rahmet
eylesin.
FEVZÝYE CANAN KAYIÞ
Yusuf BAÐCI' nýn kýzý, Osman KAYIÞ' ýn
eþi, Ankara ki hain saldýrý sonucu Þehit
olmuþtur. Allah Rahmet eylesin.
TÜMSÝAD'dan baþsaðlýðý ve kýnama
TÜMSÝAD Çorum Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Ankara'da
meydana gelen ve 28 vatandaþýn vefatý 61 vatandaþýmýzýn da yaralanmasý ile sonuçlanan alçakça ve hain terör saldýrýsýndan derin bir
üzüntü duyduklarýný söyledi.
Kýlýç, "Öncelikle hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Yüce Mevla'dan rahmet kederli
ailelerine baþsaðlýðý, yaralý
kardeþlerimize acil þifalar diliyoruz. Son aylarda Kadim
Medeniyetimizin bizlere manevi hediyesi olan deðerlerimize birlik ve kardeþliðimize
ve bu topraklarýn güzel insanlarýnýn huzurunu bozma-
ya yönelen terör saldýrýlarýyla karþý karþýya gelmekteyiz"
dedi.
TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç,
açýklamasýnda þunlarý vurguladý:
"Gerçekte bu saldýrýlar toplumlumuzun bütün kesimlerine yapýlan bir saldýrýdýr. Aslýnda bir arada yaþama kültürünü önce Arap yarýmadasýnda Asr, ý Saadette sonra
Endülüs'te Selçuklu ve Osmanlýlar da dünyaya öðreten gösteren ve yaþatan bir
medeniyetin mirasçýlarý olarak ülkemizde yaþanan bu
olaylar karþýsýnda topyekün
olarak bir karþý duruþ sergi-
lemeliyiz. Çünkü bizim medeniyetimizde Türk Kürt
Çerkez Abaza Gürcü Alevi
Sünni Arap yoktur. Bizim
medeniyetimiz özelliði tüm
kimliklerimizi býrakýp manevi
kardeþ olma esasýna dayanýr. Bu yüzden tüm milletimizce oynanan oyunun farkýnda olmalýyýz. Bu saldýrýnýn
faillerinin bir an önce bulunarak hesap sorulmasýný, bu
saldýrýn bir daha olmamasý
için gerekenlerin yapýlmasýný
diliyor, Ülkemizin önde gelen STK sý olarak üzerimize
düþenleri yapmaya devam
edeceðimizi yüce Milletimize ve kamuoyuna saygýyla
duyururuz."
20 ÞUBAT 2016 CUMARTESÝ YIL : 1 SAYI : 73
Ýmtiyaz Sahibi:
Ayhan AYKANAT
Yazý Ýþleri Müdürü:
Ömer Faruk
SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:
'Leblebi Tozu'na Çorumlu Amir renk kattý
Ýnternetin fenomeni Çorumlu
Amir bu kez Leblebi Tozu
filminin fragmanýnda boy gösterdi.
Filmin Baþrol oyuncusu Metin
Yýldýz ile Çorumlu Amir olarak
bilinen karakterin komik
diyaloglarý þimdiden internette
izlenme rekorlarý kýrýyor.
Ýnternetin fenomeni olan
Çorumlu Amir bu kez Leblebi
Tozu filminin tanýtýmý için kamera karþýsýna geçti.
Çekimleri Çorum'da yapýlan
Leblebi Tozu isimli komedi
filmi 25 Mart'ta sinemalarda gösterime
girecek.
Abdulkadir
SÖYLEMEZ
Yayýn Türü
Yönetim Yeri
Tel&Fax
web
e-posta
Baský
Adres
Bayi Daðýtým
Adres
Tel
Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik
: Yerel süreli yayýndýr
: Yavruturna Mah.
Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
: 0364 224 29 65 - 225 36 50
: www.kesinkarar.com
: [email protected]
: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
: Ecem Daðýtým
: Yavruturna Mah. Cengiz
Topel Cad. No:16/E ÇORUM
: 0364 224 69 87
2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL
ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL
SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
NÖ BET ÇÝ EC ZA NE LER
BU GÜN
ABALI
223 00 20
Bahabey Cd.No:105
GÖKGÖZ
234 66 12
M.Sinan Mh.5.Cd.1/D
BEZGÝNOÐLU
213 50 76
Hürriyet Cd.No:13
3. lig. 3. grupta ikinci yarýnýn flaþ takýmý Çorum Belediyespor deplasmanda Çine Madran'a konuk oluyor. Ligde oynadýðý
son beþ maçtan galibiyetle ayrýlarak rekor kýran Çorum Belediyespor bu maçý da kayýpsýz atlamayý hedefliyor
Haydi, bir daha
Son haftalardaki performansý ile
göz dolduran Belediyespor bu
hafta deplasmanda puan arayacak. Belediyespor Çine
Madranspor'u da yenmesi
durumunda Play-Off hattýndaki
yerini saðlamlaþtýrýrken,
þampiyonluk için de umut vaat
edecek. Küme düþme hattýndaki Çine Madranspor için ise bu
maç hayati önem taþýyor.
Çorum Belediyespor geçtiðimiz
hafta kendi sahasýnda Çatalcaspor'u 3-1 maðlup ederken, rakip
Çine Madranspor ise geçtiðimiz
hafta deplasmanda lider
Kastamonuspor 1966'ya 2-0
maðlup olmuþtu. Çine
Madranspor 19 puanla 18'inci
sýrada bulunuyor.
Çine Yüksel Yalova Stadý'nda
saat 13.30'da baþlayacak olan
karþýlaþmayý Mersin Bölgesi
Ulusal hakemlerinden Ali
Adýgüzel yönetecek. Adýgüzel'in
bu maçtaki yardýmcýlýklarýný ise
yine ayný bölgeden Fatih
Karatað ile Fahri Dere yapacaklar. Çorum Belediyespor'un galibiyet serisini sürdürmek için
çýkacaðý karþýlaþmada Mersin
Bölgesi'nden Burak Filik
yapacak. Ali Adýgüzel, Çorum
Belediyespor'un 9 Þubat 2014
tarihinde Ýzmir deplasmanýnda
oynadýðý Balçova Belediyespor
maçýný yönetmiþ ve sahadan 10 maðlup ayrýlmýþtýk.
Çorum Belediyespor'un Çine
Madranspor maçýnýn 18 kiþilik
kadrosunda þu isimler yer alýyor: Gökhan Siverek, Utku,
Hakan Yaðmurkaya, Tahir, Akýn,
Ýmam, Uður, Eþref
Korkmazoðlu, Oðuzhan, Emre,
Yýlmaz, Ömürcan, Eþref Koçak,
Çaðrý, Hakan Doðru, Kudret,
Gökhan Kýlýnç, Ercan
'Kazanmak için
oynayacaðýz'
'Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, bugün deplasmanda oynayacaklarý Çine Madran maçýný kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Ligde iki farklý hedefi olan takýmlarýn karþý karþýya geleceðine dikkat çeken Bozkurt, "Rakibimiz için hayati
önem taþýyan bir maça çýkacaðýz. Ligde kalma mücadelesi veren
rakibimiz bu maçý kazanmak içim mücadele edecektir. Buna karþýlýk bizim de hedefimiz ortada. Her iki takým açýsýndan da son derece zor geçecek bir maç olacaðýný biliyoruz. Ancak iyi hazýrlandýðýmýz bu maçý da kazanmak adýna mücadele edeceðiz. Play-Off potasýnda kalmak istiyorsak bunu baþarmak zorundayýz. Ben bu takýmýn bunu baþaracaðýna inanýyorum. Kadromuzdaki tüm futbolcu
arkadaþlarýmýz da olayýn bilincindeler. Ýnþallah sezon sonuna kadar
bu böyle devam edecek" diye konuþtu.
Masa Tenisi Türkiye Þampiyonasý baþladý
Çorum, Liseli Genç Kýz ve Erkeler Masa Tenisi Türkiye Þampiyonasý'na ev sahipliði yapýyor.
Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen müsabakalarda 200 sporcu mücadele ediyor
Okul Sporlarý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Liseli Genç
Kýz ve Erkeler Masa Tenisi Türkiye Þampiyonasý Çorum'da gerçekleþtiriliyor. Þampiyona dün
Atatürk Spor Salonunda oynanan ilk maçlarla baþladý. 21 Þubat
tarihine kadar devam edecek
þampiyona çekiþmeli müsabakalara sahne oluyor.
Masa Tenisi Türkiye Þampiyonasýna 27 ilden 50 takým katýlýyor.
Kýzlarda 100, erkeklerde 100 olmak üzere 200 sporcunun ma-
dalya mücadelesi verdiði þampiyona sonunda baþarýlý olan sporcular Ýsrail'de yapýlacak olan
Uluslar arasý Masa Tenisi Þampiyonasýnda ülkemizi temsil etme
hakký kazanacak.
Çorum 3 gün sürecek bu þampi-
yona süresince; sporcu, antrenör
ve hakem heyetleriyle birlikte
350'yi aþkýn misafiri aðýrlayacak.
Þampiyonada Çorum'u ise Özel
Pýnar Anadolu Lisesi
sporcularý temsil ediyor.
YILDIRIM NAKLÝYAT ve PETROL
Çorum Belediyespor’ a
BAÞARILAR DÝLER.
SÜPER TOTO 3. LÝG
3. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kastamonuspor
Niðde B.
Çorum B. Spor
Beylerbeyispor
Dardanelspor
Bayburt Grup
Bergama B.
24 Erzincanspor
Gölcükspor
Darýca G
Çatalcaspor
Batman P.
Dersimspor
Manavgatspor
Van BBSK
Tavþanlý Linyitspor
Körfez Ýsk.
Çine Madranspor
Sandýklýspor
O G B M A Y P
23
23
24
24
23
24
24
24
22
23
24
24
22
24
23
24
24
23
24
15
13
13
11
12
8
10
10
10
9
7
7
7
6
7
5
5
4
4
6
7
2
6
2
13
7
6
4
7
10
7
6
9
5
8
5
7
3
2
3
9
7
9
3
7
8
8
7
7
10
9
9
11
11
14
12
17
40
40
36
23
31
26
31
30
32
37
28
23
20
25
36
28
18
16
27
15
22
27
18
30
17
25
25
23
29
26
35
23
33
41
45
28
31
54
51
46
41
39
38
37
37
36
34
34
31
28
27
27
26
23
20
19
15
24. HAF TA NIN PROG RA MI
Çine Madranspor
Batman Petrolspor
Dersimspor
Bergama Belediyespor
Çatalcaspor
Dardanelspor
Manavgatspor
Sandýklýspor
Tavþanlý Linyitspor
Tüm müsabakalarda
saygý duruþu yapýlacak
Baþarýlý Judocuya ödül
Çorumlu judocu Sibel Yayla Antalya'da yapýlan Türkiye Judo
Þampiyonasýnda ümit milli takýma seçildi
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan Sibel Yayla
Judo Spor dalýnda Antalya'da yapýlan Türkiye
Þampiyonasýnda 5. olarak ümit milli takýma seçildi. Baþarýlý
sporcuyu Vali Yardýmcýsý Adem Saçan altýn ile ödüllendirerek
tebrik etti ve baþarýlarýnýn devamýný diledi.
Törene Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Çocuk
Evleri Koordinasyon Müdürü Seda Kurt Efdal ve Judo
Antrenörü Savaþ Taþtan katýldý.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara ve Diyarbakýr'daki terör
saldýrýlarý nedeniyle bu hafta oynanacak tüm müsabakalarda
saygý duruþu yapýlmasýna karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu aldýðý karar doðrultusunda, Ankara
ve Diyarbakýr'da Türk Silahlý
Kuvvetleri personelini
taþýyan araçlara yapýlan hain
terör saldýrýlarýnda çok sayýda asker ve sivil vatandaþýmýzýn hayatýný kaybetmesi nedeni ile
19.02.2016 - 22.02.2016 tarihleri arasýnda oynanacak
tüm profesyonel ve amatör
müsabakalar öncesinde 1
dakikalýk saygý duruþunda
bulunulacak.
-
Çorum Belediyespor
Kastamonuspor 1966
Beylerbeyispor
Van BBSK
24 Erzincanspor
Gölcükspor
Darýca Gençlerbirliði
Bayburt Grup Özel Ýdare
Niðde Belediyespor
U19'da ilk Play-Off maçlarý bugün
U19 Liginde klasman ligi müsabakalarý sona ererken, A Grubunda Çimentospor ve Osmancýkspor B Grubunda ise H.E. Kültürspor ile Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor Gruplarýnda ilk iki sýrayý alarak
Play-Off Müsabakasý oynamaya hak kazanmýþlardý.
PLay-Off'da ilk maçlar bugün oynanacak. 1. haftanýn maçlarýnda
saat 11.00'de 1 nolu sahada Çimentospor ile Ýl Özel Ýdare Gençlikspor, saat 13.00'te
ise H.E. Kültürspor il
Osmancýkspor karþý
karþýya gelecek.
Çift devreli lig ve
puan usulüne göre
oynanacak müsabakalar sonunda birinci olacak takým ilimizi U19 Türkiye
Þampiyonasý müsabakalarýnda temsil
etmeye hak kazanacak.

Benzer belgeler

27 Ocak 2016.qxd - Kesin Karar Gazetesi

27 Ocak 2016.qxd - Kesin Karar Gazetesi gelecek aydan itibaren yüzde 10 oranýndaki kesintiden kurtulacak. Bu durumda olan emeklilerin sayýsý yaklaþýk 600 bine ulaþýyor.

Detaylı

Türk Yönetim modeli oluşturulmalı

Türk Yönetim modeli oluşturulmalı teröre karþý top yekün bir mücadele verilmelidir. PKK'dan IÞÝD terör örgütüne kadar terörün ve teröristin hepsine lanet

Detaylı

15 \336ubat 2016 pazartesi osmanc\375k.qxd

15 \336ubat 2016 pazartesi osmanc\375k.qxd Baþkan Karataþ'a hitaben "Mahallemize yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý Sayýn Belediye Baþkanýmýz Hamza Karataþ ve ekibine teþekkür ederiz' yazýlý pankart asan Muhtar Faruk Delibaþ "uzun zamandan b...

Detaylı