Kullanım Kılavuzu - VEGABAR 81

Yorumlar

Transkript

Kullanım Kılavuzu - VEGABAR 81
Kullanım Kılavuzu
Diyafram contalı basınç konvertörü
VEGABAR 81
Foundation Fieldbus
Document ID: 45021
İçindekiler
İçindekiler
1 Bu belge hakkında
1.1 Fonksiyon.......................................................................................................................... 4
1.2 Hedef grup........................................................................................................................ 4
1.3 Kullanılan simgeler............................................................................................................ 4
2 Kendi emniyetiniz için
2.1 Yetkili personel.................................................................................................................. 5
2.2 Amaca uygun kullanım...................................................................................................... 5
2.3 Yanlış kullanma uyarısı....................................................................................................... 5
2.4 Genel güvenlik uyarıları..................................................................................................... 5
2.5 CE uygunluğu.................................................................................................................... 5
2.6 İzin verilen proses basıncı................................................................................................. 6
2.7 NAMUR tavsiyeleri............................................................................................................ 6
2.8 Çevre ile ilgili uyarılar......................................................................................................... 6
3 Ürün tanımı
3.1 Yapısı................................................................................................................................. 7
3.2 Çalışma şekli..................................................................................................................... 8
3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama......................................................................................... 11
3.4 Aksesuarlar ve yedek parçalar........................................................................................ 11
4 Monte edilmesi
4.1 Genel açıklamalar........................................................................................................... 13
4.2 Havalandırma ve basınç dengeleme............................................................................... 14
4.3 Proses basıncının ölçümü................................................................................................ 17
4.4 Seviye ölçümü................................................................................................................. 19
4.5 Dış gövde........................................................................................................................ 20
5 Veri yolu sistemine bağlanım
5.1 Bağlantının hazırlanması................................................................................................. 21
5.2 Bağla............................................................................................................................... 22
5.3 Bir hücreli gövde ............................................................................................................. 23
5.4 Çift hücreli gövde............................................................................................................ 24
5.5 İki hücreli gövde Ex d...................................................................................................... 25
5.6 DISADAPT'lı iki hücreli gövde.......................................................................................... 26
5.7 Gövde IP 66/IP 68 (1 bar)................................................................................................ 27
5.8 Model IP 68 (25 bar) dış gövde....................................................................................... 28
5.9 Aşırı gerilim güvenlik modülü........................................................................................... 30
5.10 Açma fazı........................................................................................................................ 30
7 PACTware ile devreye alma
7.1 Bilgisayarı bağlayın.......................................................................................................... 47
7.2 Parametreleme................................................................................................................ 47
7.3 Parametre bilgilerinin emniyete alınması......................................................................... 48
2
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması....................................................................... 31
6.2 Kumanda sistemi............................................................................................................. 32
6.3 Ölçüm değerinin göstergesi............................................................................................ 33
6.4 Parametreleme - Hızlı devreye alma................................................................................ 34
6.5 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım........................................................................... 34
6.6 Parametre bilgilerinin emniyete alınması......................................................................... 46
İçindekiler
8 Diğer sistemlerle devreye alma
8.1 DD kontrol programları.................................................................................................... 49
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
9.1 Bakım.............................................................................................................................. 50
9.2 Tanı hafızası..................................................................................................................... 50
9.3 Ürün Yönetimi Fonksiyonu............................................................................................... 50
9.4 Arızaların giderilmesi....................................................................................................... 54
9.5 Elektronik modülü değiştirin............................................................................................ 55
9.6 IP 68 (25 bar) modelinin proses modüllerinin değiştirilmesi............................................. 55
9.7 Yazılım güncelleme.......................................................................................................... 56
9.8 Onarım durumunda izlenecek prosedür.......................................................................... 57
10 Sökme
10.1 Sökme prosedürü............................................................................................................ 58
10.2 Bertaraf etmek................................................................................................................. 58
45021-TR-160613
11 Ek
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
Teknik özellikler............................................................................................................... 59
Vaklumlu uygulamalarda diyafram contası....................................................................... 69
Ek bilgiler - Foundation Fieldbus..................................................................................... 73
Ebatlar............................................................................................................................. 77
Sınai mülkiyet hakları....................................................................................................... 87
Marka.............................................................................................................................. 87
Ex alanlar için güvenlik açıklamaları
Ex uygulamalarda özel ex güvenlik açıklamalarına uyunuz. Bu açıklamalar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz bir parçasıdır ve Ex sertifikalı her
cihazın yanında bulunur.
Redaksiyon tarihi:2016-05-11
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
3
1 Bu belge hakkında
1 Bu belge hakkında
1.1 Fonksiyon
Bu kullanım kılavuzu montaj, bağlantı ve devreye alma için gerekli
bilgiler ile bakım ve arıza giderimi için önemli bilgiler içermektedir. Bu
nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz
bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında
muhafaza edin.
1.2 Hedef grup
Bu kullanım kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzunun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve
uygulanmalıdır.
1.3 Kullanılan simgeler
Bilgi, öneri, açıklama
Bu simge yararlı ek bilgileri içerir.
Dikkat: Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu
doğurabilir.
Uyarı: Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır
hasarlara yol açabilir.
Tehlike: Bu uyarıya uyulmaması, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazın
tahrip olmasına yol açabilir.
•
→
1
Ex uygulamalar
Bu simge, Ex uygulamalar için özel açıklamaları belirtmektedir.
Liste
Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.
Prosedürde izlenecek adım
Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.
İşlem sırası
Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.
Pilin imhası
Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göstermektedir.
45021-TR-160613
4
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
2 Kendi emniyetiniz için
2 Kendi emniyetiniz için
2.1 Yetkili personel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
2.2 Amaca uygun kullanım
VEGABAR 81 cihazı, proses basınç ve hidro statik doluluk seviyesi
ölçümünde kullanılan bir basınç transdüktörüdür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakınız.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
2.3 Yanlış kullanma uyarısı
Konuya ve amaca uygun olmayan kullanım sonucu cihazda kullanıma bağlı tehlikeler doğabilir, örneğin yanlış montaj veya yanlış ayar
nedeniyle hazne taşabilir veya sistem parçaları zarar görebilir. Ayrıca
bu nedenle cihazın koruma tertibatları da bozulabilir.
2.4 Genel güvenlik uyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda
belirtilen güvenlik açıklamalarına, yerel kurulum standartlarına ve
geçerli güvenlik kuralları ile kazadan kaçınma kurallarına uymak
zorundadır.
Cihaz, sadece teknik açıdan kusursuz ve işletim güvenliği mevcut
durumda işletilebilir. Kullanıcı, cihazın arızasız bir şekilde işletiminden
sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
2.5 CE uygunluğu
Bu cihaz, ilgili AT yönetmeliklerinin yasal gereksinimlerini karşılamaktadır. CE işareti ile, testin başarılı şekilde tamamlandığını teyit ederiz.
45021-TR-160613
CE Uyum Beyanını internet sayfamızdaki dosya indirme bölümünden
elde edebilirsiniz.
Elektromanyetik uyumluluk
Plastik gövdeli cihazlar endüstriyel kullanım için öngörülmüşlerdir. Bu
cihazlarda, EN 61326-1'e göre A sınıfı cihazlarda olduğu gibi, hattan
gelen veya başka şekilde yansıyan bazı parazitlenmeler olabileceği
dikkate alınmalıdır. Cihaz başka bir ortamda kullanılacaksa uygun
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
5
2 Kendi emniyetiniz için
önlemler alınarak diğer cihazlarla olan elektromanyetik uyumluluğu
temin edilmelidir.
2.6 İzin verilen proses basıncı
İzin verilen proses basıncı model etiketi üzerinde "process pressure"
olarak gösterilir, bakınız Bölüm "Yapı". Bu aralık, güvenlik nedeniyle
aşılmamalıdır. Bu, proses bağlantısında izin verilen basınç aralığından daha yüksek ölçüm aralığı olan bir ölçüm hücresi takılı olsa bile
geçerlidir.
2.7 NAMUR tavsiyeleri
NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği
çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.
Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:
•
•
•
NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin
uygunluğu
NE 107 – Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısı
Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.
2.8 Çevre ile ilgili uyarılar
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
•
•
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
45021-TR-160613
6
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
3 Ürün tanımı
3 Ürün tanımı
Model etiketi
3.1 Yapısı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
1
2
3
14
4
5
6
7
8
13
9
10
12
11
Res. 1: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1 Cihaz tipi
2 Onay alanı
3 Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
4 Koruma tipi
5 Ölçüm aralığı
6 İzin verilen proses basıncı
7 Madde - Islanmış parçalar
8 Ürün kodu
9 Sipariş numarası
10 Cihazların seri numaraları
11 Cihaz koruma sınıfı simgesi
12 Cihaz belgelerine ait ID numarası
13 Cihaz dokümantasyonunda dikkate alınması gereken hususlar
Seri numarası - cihaz
arama
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•
•
•
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu (PDF)
Bir elektronik değişimi için siparişe özgü sensör bilgileri (XML)
Test sertifikası (PDF) - opsiyonel
45021-TR-160613
www.vega.com sayfasındaki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama"
seçeneğine giriniz.
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
•
•
•
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
7
3 Ürün tanımı
Bu kullanım kılavuzunun
geçerlilik alanı
Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki cihaz modelleri için kullanılabilir:
•
•
1.0.0 üstü donanım
1.1.0 üstü yazılım sürümü
•
•
Elektronik modülün model etiketinden
"Bilgi" başlığı altındaki çalışma menüsünden
Uyarı:
Cihazın donanım ve yazılım sürümünü şuralardan bulabilirsiniz:
Teslimat kapsamı
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
•
•
•
Basınç transdüktörü
Dokümantasyon
–– Minik kullanım kılavuzu VEGABAR 81
–– Karakteristik eğri test sertifikası
–– Opsiyonel cihaz donanımlarının kılavuzları
–– Ex için özel "Güvenlik açıklamaları" (Ex modellerinde)
–– Gerekmesi halinde başka belgeler
DVD "DTM Collection", bunun içinde
–– PACTware
–– DTM Collection
–– Profibus PA'nın cihazın ana verileri (GSD)
–– FDT sertifikaları
Uyarı:
Bu kullanım kılavuzunda opsiyonel cihaz özellikleri de tanımlanmaktadır. Teslimat kapsamının içeriği verilen siparişin içeriğine bağlıdır.
Ölçüm büyüklükleri
3.2 Çalışma şekli
VEGABAR 81 şu proses değerleri ölçümü için uygundur:
•
•
Proses basıncı
Dolum seviyesi
Elektronik diferansiyal
basınç
8
VEGABAR 81, bir arabirim sensörüyle birlikte kullanıldığında,elektronik diferansiyel basınç ölçümüne uygundur.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Res. 2: Proses basıncının VEGABAR 81 ile ölçümü
3 Ürün tanımı
Bu konuya ilişkin detaylı bilgiyi söz konusu arabirim sensörünün kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
Uygulama alanı
VEGABAR 81, hemen hemen tüm sanayi alanlarında kullanıma elverişlidir. Şu basınç şekillerinin ölçümünde kullanılır.
•
•
•
Aşırı basınç
Mutlak basınç
Vakum
Ölçüm ortamları
Ölçüm ortamları gaz, buhar ve sıvılardır.
Diyafram contası
VEGABAR 81, bir diyafram contası ile donatılmıştır. Bu conta, paslanmaz çelikten bir zar ve iletim sıvısından oluşur.
VEGABAR 81'in prosese uyarlanan diyafram sistemleri, yüksek korozif ve sıcak ortamlarda ölçüm yapılmasını mümkün kılar.
Bir diyafram contasının iki görevi vardır:
•
•
Sensör öğesinin ortamdaki üründen ayrılması
Proses basıncının sensör öğesine iletilmesi
1
2
3
4
Res. 3: Diyafram contasının yapısı
1
2
3
4
Sensör öğesi
Sıkıca tutturulmuş dolum vidası
İletim sıvısı
Paslanmaz çelikten zar
Diyafram contasının çeşitli tipleri mevcuttur, bkz. "Ebatlar" bölümü.
45021-TR-160613
Ölçüm sistemi
Proses basıncı, diyafram contası üzerinden sensör öğesine etki eder.
Orada, belli bir çıkış sinyaline dönüştürülerek, ölçüm değeri olarak
verilecek bir direnç değişikliğine neden olur.
40 bar'a kadar olan ölçüm aralıklarında, iç iletim sıvısı olan piezo
dirençli bir sensör öğesi, 100 bar'dan başlayan ölçüm aralıklarında ise
kuru genleşme ölçüm şeridi olan bir sensör elemanı kullanılır.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
9
3 Ürün tanımı
1
3
2
4
Res. 4: Piezo dirençli sensör öğesi olan ölçüm sisteminin yapısı
1 Sensör öğesi
2 Temel madde
3 İletim sıvısı
4Zar
1
2
3
Res. 5: DMS sensör elemanlı bir ölçüm sisteminin yapısı
1 Sensör öğesi
2 Proses zarı
3 Basınç silindiri
Basınç türleri
Ölçüm hücresi, seçilen basınç türüne farklı bir yapı gösterir.
Göreceli basınç: Ölçüm hücresi atmosfere açıktır. Ortam basıncı,
ölçüm hücresinde ölçülür ve kompanze edilir. Böylece ölçüm değerine
etki etmez.
Mutlak basınç: die Messzelle ist evakuiert und gekapselt. Der
Umgebungsdruck wird nicht kompensiert und beeinflusst somit den
Messwert.
Sızdırmazlık konsepti
10
Ölçüm sistemi tamamen kaynaklanarak prosese karşı sızdırmaz hale
getirilmiştir. Proses bağlantısının prosese karşı olan sızdırmazlığı
üretiminde contalanarak sağlanır.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
İklimlendirilmiş göreceli basınç: Ölçüm hücresinin içi boşaltılmış
ve kapsüllenmiştir. Ortam basıncı, elektronik aksamındaki bir referans
sensörüyle ölçülür ve kompanze edilir. Böylece ölçüm değerine etkili
olmaz.
3 Ürün tanımı
Ambalaj
3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama
Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.
Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve yeniden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo
kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla
imha edin.
Nakliye
Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
Nakliye kontrolleri
Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.
Depolama
Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına
koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza
edilmelidir.
Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda
belirtilen şekilde depolanmalıdır:
Depo ve nakliye sıcaklığı
•
•
•
•
•
•
•
PLICSCOM
Açık havada muhafaza etmeyin
Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz bırakmayın
Güneş ışınlarından koruyun
Mekanik titreşimlerden kaçının
Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "Ek - Teknik özellikler - Çevre
koşulları" bölümüne bakın.
Bağıl nem % 20 … 85
3.4 Aksesuarlar ve yedek parçalar
PLICSCOM gösterge ve kontrol modülü ölçüm değerinin, kumanda ve
tanının görüntülenmesini sağlar. Bu modül her zaman sensörün içine
takılıp çıkartılabilir.
Daha fazla bilgiyi "PLICSCOM gösterge ve ayar modülü" kullanım
kılavuzundan (Belge-ID 27835) bulabilirsiniz.
45021-TR-160613
VEGACONNECT
VEGACONNECT arayüz adaptörü, iletişim olanağına sahip cihazların,
bir bilgisayarın USB arayüzüne takılmasına olanak sağlar. Bu cihazlara parametre girmek için VEGA-DTM'li PACTware uygulama yazılımı
kullanılması gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGACONNECT arayüz adaptörü" (Belge-ID
32628) kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
Ara birim sensörleri
VEGABAR 80 serisinin ara birim sensörleri, VEGABAR 81 ile bir araya
getirilerek elektronik diferansiyel basınç ölçümü yapılmasını sağlarlar.
Daha detaylı bilgiyi söz konusu arabirim sensörünün kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
11
3 Ürün tanımı
VEGADIS 81
VEGADIS 81, VEGA-plics® sensörleri için bir dış gösterge ve ayar
birimidir.
İki hücreli sensörlerde VEGADIS 81 için "DISADAPT" arayüz adaptörü
de gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGADIS 81" kullanım kılavuzundan (Belge-ID
43814) bulabilirsiniz.
DISADAPT
"DISADAPT" adaptörü, iki hücreli gövdesi olan sensörler için yedek
parçadır. VEGADIS 81'in M12 x 1fişiyle sensör gövdesine bağlantısını
sağlar.
Daha ayrıntılı bilgi için "DISDAPT adaptörü" ek kılavuzdaki (Belge ID
45250) bölümüne bakınız.
Aşırı gerilim güvenlik
modülü
Aşırı gerilim güvenlik modülü 4 … 20 mA ve 4 … 20 mA/HART sensörlerinin bir aksesuarıdır.
Koruyucu kapak
Koruyucu kapak sensör gövdesini kirlenmeye ve güneş ışınları tarafından şiddetli ısınmaya karşı korur.
Diğer bilgileri "Aşırı Gerilim Güvenlik Modülü" kullanım kılavuzundan
bulabilirsiniz (Belge ID 50708).
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "Koruyucu kapak" bölümüne
bakın (Belge-ID 34296).
Flanşlar
Dişli flanşların farklı modeller için şu standartları mevcuttur: DIN 2501,
EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.
Daha fazla bilgiyi "DIN-EN-ASME-JIS uyarınca flanşlar" ek kılavuzunda bulabilirsiniz.
Kaynak soketi
Kaynak destekleri, sensörün prosese bağlantısını sağlar.
Elektronik modül
VEGAPULS 80 serisi elektronik modülü, VEGAPULS 80 serisinin
basınç konvertörünün değiştirilebilir bir paraçasıdır. Farklı sinyal çıkışlarına uyan farklı bir model mevcuttur.
Daha detaylı bilgileri ek kılavuz "Kaynak desteği VEGABAR 80 Serisi"nde (Belge ID 45082) bulabilirsiniz.
Daha fazla bilgiyi "VEGABAR 80 serisi elektronik modülü" kullanım
kılavuzunda (Belge ID 45054) bulabilirsiniz.
Yardımcı elektronik - Profibus PA
Yardımcı elektronik Profibus PA'sı ve iki bölmeli gövdeleri olan sensörlerin değiştirilebilirbir parçasıdır.
Daha fazla bilgiyi "Profibus PA Yardımcı Elektronik" kullanım kılavuzunda (Belge ID 42767) bulabilirsiniz.
45021-TR-160613
12
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
4 Monte edilmesi
4 Monte edilmesi
Proses koşulları için
uygunluk
4.1 Genel açıklamalar
Proseste yer alan tüm cihaz parçalarının, oluşan proses koşullarına
uygun olmasına dikkat edin.
Bu parçalar arasında şunlar sayılabilir:
•
•
•
Ölçüme etkin yanıt veren parça
Proses bağlantısı
Proses için yalıtımlama
•
•
•
•
Proses basıncı
Proses sıcaklığı
Malzemelerin kimyasal özellikleri
Abrazyon (çizilme) ve mekanik özellikler
Proses koşulları arasında şunlar sayılabilir:
Proses koşulları ile ilgili bilgiler için "Teknik özellikler" bölümüne ve
model etiketine bakın.
Neme karşı koruma
Cihazınızı, nemlenmeye karşı, şu önlemleri alarak koruyun:
•
•
•
•
Tavsiye edilen kabloyu kullanın (kullanım kılavuzunun Güç kaynağına bağlanma" bölümüne bakınız.)
Dişli kablo bağlantısını sıkıştırın
Gövde yatay kurulacağında dişli kablo bağlantısını aşağıya bakacak şekilde döndürün
Dişli kablo bağlantısının önündeki bağlantı kablosunu aşağıya
doğru kaydırın
Bu, özellikle açık alanlarda, içinde (örn. temizlik işlemleri sonucu)
nem olma ihtimali olan kapalı alanlarda veya soğutulmuş ve ısıtılmış
haznelere montaj için geçerlidir.
Kablo bağlantı elemanları Metrik dişli
Dişli kablo bağlantıları metrik dişli cihaz gövdelerine fabrikada vidalanmıştır. Bunlar taşıma sırasında güvenlik temin etmek için plastik
tıpalarla kapatılmışlardır.
Bu tıpaları elektrik bağlantısından çıkarın.
45021-TR-160613
NPT dişlisi
Kendiliğinden kapanan NPT dişlilerine sahip cihaz gövdeleri kullanıldığında dişli kablo bağlantıları fabrikada takılamaz. Kablo girişlerinin
açık ağızları bu nedenle taşıma güvenliği olarak tozdan koruyucu
kapakla kapatılmıştır. Toza karşı kullanılan kapaklar neme karşı yeterli
koruma sağlamamaktadırlar.
Bu koruyucu başlıkları makine devreye almaından önce onaylanmış
kablo bağlantılarıyla değiştirin ya da bunlara uyan kör tapa ile ağızlarını kapatın.
Vidalama
Proses bağlantılı cihazlarda dişler altıgen köşelerinden, köşelere
uyan bir cıvata anahtarı ile sıkıştırılmalıdır. Anahtar ağzı için "Ebatlar"
bölümüne bakın.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
13
4 Monte edilmesi
İkaz:
Gövde vidalamak maksadıyla kullanılamaz! Fazla sıkmak, gövdenin
dönme mekaniğinde hasarlara neden olabilir.
Titreşimler
Cihazın kullanılacağı yerde kuvvetli vibrasyon bulunması halinde,
dış gövdesi olan cihaz modelleri kullanılmalıdır. Bakınız "Dış gövde
bölümü".
Sıcaklık sınırları
Daha yüksek proses sıcaklıkları da genelde de daha yüksek çevre
sıcaklıklarını ifade etmektedir. "Teknik veriler" bölümünde , elektronik
gövde ve bağlantı kablolarının çevresi için verilen sıcaklık üst sınırlarının üzerine çıkılmamasına dikkat edin.
2
1
Res. 6: Sıcaklık aralıkları
1 Proses sıcaklığı
2 Ortam sıcaklığı
Filtre öğeleri
4.2 Havalandırma ve basınç dengeleme
VEGABAR 81 cihazının havalandırması ve basınç dengelemesi,
hava geçirgenliği olan ama nemi bloke eden bir filtre öğesi tarafından
yapılır.
Dikkat:
Filtre öğesi, zamansal gecikmeli basınç dengelemesi yaratır. Bu
yüzden, gövde kapağının süratli açılması/kapatılması ölçüm değerlerinin yaklaşık 5 s'lik bir sürede 15 mbar'a kadar farklılık göstermesine
neden olur.
Filtre öğesinin havalandırmasının etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için filtre öğesinde hiç bir çökelme olmamalıdır.
Dikkat:
Filtre öğesinin temizliğini yaparken yüksek tazyik kullanmayınız, çünkü hasar görebilir ve gövde nemlenebilir.
Bundan sonraki bölümlerde, filtre öğesinin her bir cihaz modelindeki
yeri ve bağlantısı anlatılacaktır.
14
Filtre öğesi elektronik gövdenin içine yerleştirilmiştir. Fonksiyonları
şunlardır:
•
•
Elektronik gövdenin havalandırılması
Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Cihazın Ex-olmayan ve
Ex-ia-modelleri
4 Monte edilmesi
→ Gövdeyi, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı ge-
leceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı daha
iyi korunmuş olur.
4
4
1
4
2
3
Res. 7: Filtre öğesinin pozisyonu - Ex-olmayan ve Ex-ia-model
1
2
3
4
Gövde plastik, paslanmaz çelik hassas döküm
Gövde alüminyum
Gövde çelik, elektrolizle parlatılmış
Filtre öğesi
Aşağıdaki cihazlarda filtre öğesi yerine kör tapa bulunur:
•
•
Ex-d.model cihazlar
Koruma sınıfı IP 66/IP 68 (1 bar) - havalandırma bağlantısı sabit
yapılmış kablodaki kapiler üzerinden
Mutlak basınçlı cihazlar
Filtre öğesi, proses sbaugruppe eingebaut. Es sitzt in einem drehbaren Metallring und hat folgende Funktion:
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Metal halkayı, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı
geleceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı
daha iyi korunmuş olur.
3
3
4
4
1
2
45021-TR-160613
Res. 8: Filtre öğesinin pozisyonu - Ex-d-Model
1
2
3
4
Tek hücreli gövde - Alüminyu, paslanmaz çelik hassas döküm
İki hücreli gövde Alüminyum, paslanmaz çelik hassas döküm
Döndürülebilir metal halka
Filtre öğesi
Mutlak basınçlı cihazlarda, filtre öğesi yerine kör tapa bulunur.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
15
4 Monte edilmesi
Second Line of Defense
cihazlar
Second Line of Defense (SLOD), proses izolasyon sisteminin ikinci
kademesidir ve gövdenin dar kısmında gaz geçirmez dar geçit şeklindedir; malzemenin gövdeye girmesini engeller.
Proses modülü bu cihazlarda komple kapsüllenmiştir. Havalandırmaya
gerek bırakmayan bir mutlak basınç ölçüm hücresi takılıdır.
Göreli basınç ölçüm aralıklarında, ortam basıncı elektronik aksamda
bulunan bir referans sensörüyle ölçülür ve denkleştirilir.
Filtre öğesi elektronik gövdenin içine yerleştirilmiştir. Fonksiyonları
şunlardır:
• Elektronik gövdenin havalandırılması
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Gövdeyi, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı ge-
leceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı daha
iyi korunmuş olur.
1
1
Res. 9: Filtre öğesinin pozisyonu - sızdırmazlık aplikasyonu
1 Filtre öğesi
Cihazın IP 69K modeli
Filtre öğesi elektronik gövdenin içine yerleştirilmiştir. Fonksiyonları
şunlardır:
• Elektronik gövdenin havalandırılması
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Gövdeyi, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı ge-
leceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı daha
iyi korunmuş olur.
1
1 Filtre öğesi
Mutlak basınçlı cihazlarda, filtre öğesi yerine kör tapa bulunur.
16
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Res. 10: Filtre öğesinin pozisyonu - IP 69K modeli
4 Monte edilmesi
Gazlarda ölçüm düzeni
4.3 Proses basıncının ölçümü
Ölçüm düzeni için şu uyarılara dikkat ediniz:
•
Cihazı ölçüm yerinin üst tarafına monte ediniz.
Oluşabilecek nem böylece proses borusuna akabilir.
1
2
3
Res. 11: Boru hatlarındaki gazların proses basıncının ölçüm düzeni
1 VEGABAR 81
2 Durdurma ventili
3 Boru hattı
Ölçüm düzeni için aşağıdaki şu uyarılara dikkat ediniz:
•
•
•
Bağlantıyı bir sifonla yapınız
Sifonu izole etmeyiniz
Devreye almadan önce sifonu su ile doldurunuz
45021-TR-160613
Buharlarda ölçüm düzeni
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
17
4 Monte edilmesi
1
1
2
2
3
3
4
4
Res. 12: Boru hatlarındaki buharın proses basıncının ölçüm düzeni
1
2
3
4
VEGABAR 81
Durdurma ventili
U veya daire şeklinde sifon
Boru hattı
Boru dirseklerinde oluşan nem, koruyucu bir su tabakası görevi görür.
Bu su tabaka ile, yüksek ısılı buhar uygulamalarında ölçüm konvertöründe ortalama <100 °C ısı sağlanır.
Sıvılarda ölçüm düzeni
Ölçüm düzeni için şu uyarılara dikkat ediniz:
•
Cihazı ölçüm yerinin alt tarafına monte ediniz.
Etkin basınç hattı sürekli sıvıyla doludur, gaz baloncukları böylece
proses borusuna geri dönerler.
45021-TR-160613
18
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
4 Monte edilmesi
3
2
1
Res. 13: Boru hatlarındaki sıvıların proses basıncının ölçüm düzeni
1 VEGABAR 81
2 Durdurma ventili
3 Boru hattı
Ölçüm düzeni
4.4 Seviye ölçümü
Ölçüm düzeni için aşağıdaki şu uyarılara dikkat ediniz:
•
•
•
Cihazı azami doluluk seviyesinin altında monte ediniz
Cihazı doldurma akımından ve boşaltımdan uzağa monte ediniz
Cihazı karıştırma tertşbatının basınç darbelerine karşı korunaklı bir
şekilde monte ediniz
45021-TR-160613
Res. 14: Dolum seviyesi ölçümünde ölçüm düzeni
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
19
4 Monte edilmesi
Yapısı
4.5 Dış gövde
4
3
2
5
1
Res. 15: Proses modüllerinin düzeni, dış gövde
1
2
3
4
5
Montaj
Boru hattı
Proses modülleri
Proses modüllerinin bağlantı hattı - dış gövde
Dış gövde
Sinyal hattı
1. Delikleri aşağıdaki delik şemasına uygun şekilde işaretleyin
2. Duvara montaj plakası 4 civatayla sabitleyiniz
90 mm
(3.54")
70 mm
(2.76")
3mm
(0.12")
mm
3,5 4")
1
.
(0
93 mm
(3.66")
110 mm
(4.33")
R
8 mm
(0.32")
20
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Res. 16: Delik resmi - Duvara montaj plakası
5 Veri yolu sistemine bağlanım
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Güvenlik açıklamaları
5.1 Bağlantının hazırlanması
İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:
İkaz:
Sadece elektrik verilmeyen ortamda bağlantı yapılmalıdır.
•
•
Elektrik bağlantısı sadece bu işin eğitimini almış ve tesis üst
sorumlusunun yetki verdiği bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Aşırı gerilim bekleniyorsa, aşırı gerilime karşı koruma cihazları
monte ediniz.
Güç kaynağı
Cihaza 9 ile 32 V DC arasında bir çalışma gerilimi gerekmektedir.
Çalışma gerilimi ve dijital veri yolu sinyal, aynı iki damarlı bağlantı
kablosundan yönlendirilmektedir. Enerji, H1 besleme geriliminden
sağlanmaktadır.
Bağlantı kablosu
Bağlantı, saha veri yolu spesifikasyonlarında belirtildiği şekilde blendajlı bir kablo ile yapılmaktadır.
Gövdeli ve dişli kablo bağlantısı olan cihazlarda dairesel kablo kullanın. Dişli kablo bağlantısının (IP koruma tipi) contalanabilmesi için dişli
kablo bağlantısına hangi kablo dış çapının gerekeceğini kontrol edin.
Kablo çapına uygun bir dişli kablo bağlantısı kullanın.
Tüm kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarına uygun şekilde
yapılması gerekmektedir. Özellikle, veri yolunun bitişinin doğru tamamlama dirençleri üzerinden olmasına dikkate alın.
Kablo bağlantı elemanları Metrik dişli
Dişli kablo bağlantıları metrik dişli cihaz gövdelerine fabrikada vidalanmıştır. Bunlar taşıma sırasında güvenlik temin etmek için plastik
tıpalarla kapatılmışlardır.
Bu tıpaları elektrik bağlantısından çıkarın.
NPT dişlisi
Kendiliğinden birleşme özelliğine sahip NPT dişli vidalı cihaz gövdelerinde kablo bağlantıları fabrikada vidalanamaz. Kablo girişlerinin
serbest ağızları bu yüzden nakliye güvenliği sağlanması amacıyla toza
karşı koruyucu kırmızı başlıklar ile kapatılmıştır.
Bu koruyucu başlıkları makine devreye almaından önce onaylanmış
kablo bağlantılarıyla değiştirin ya da bunlara uyan kör tapa ile ağızlarını kapatın.
45021-TR-160613
Plastik gövdede NPT kablo bağlantısı ya da Conduit-Çelik boru dişliye
gres yağsız olarak takılmalıdır.
Tüm gövdeler için maksimum sıkma torku, bkz. Bölüm "Teknik Özellikler".
Kablo yalıtımlama ve
topraklama
Kablo blendajı ve topraklamanın veri yolu spesifikasyonundan yapılması gerektiğini unutmayınız.
Voltaj regülatörlü sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında,
bağlantı kutusunda ve sensörde doğrudan topraklama potansiyeline
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
21
5 Veri yolu sistemine bağlanım
getirin. Bunun için sensördeki blendaj direkt iç topraklama terminaline bağlı olmalıdır.Gövdedeki dış topraklama terminali alçak frekans
empedans düzelticili olarak voltaj regülatörüne bağlanmış olmalıdır.
İki yanda kablo blendajı katmanı olan voltaj regülatörsüz sistemlerde
kablo blendajını besleme cihazında ve sensörden direkt topraklama potansiyeline getirin. Bağlantı kutusunda (T ayrıştırıcı), kısa dişi
konektörlü kablonun sensöre olan blendajı ne topraklama gerilimine
ne de başka bir kablo blendajına bağlanabilir. Besleme gerilimine ve
sonraki ayrıştırıcıya olan kablo blendajlarının birbirlerine bağlanması
ve bir seramik kondansatörü (ör.1 nF, 1500 V) üzerinden topraklama
gerilimine bağlanması gerekmektedir. Alçak frekanslı voltaj denge
akımları bu durum sonucu önlenir, yüksek frekanslı yanlış sinyaller için
koruyucu etki buna rağmen kalır.
Bağlantı tekniği
5.2 Bağla
Elektriğin ve sinyal çıkışının bağlantısı gövdedeki yay baskılı klemenslerle yapılır.
Gösterge ve ayar modülüne ya da arayüz adaptörüne bağlantı gövdedeki kontak pimleri vasıtasıyla yapılır.
Bilgi:
Terminal blok elektriğe bağlanabilir ve elektronik parçadan ayrılabilir.
Bunun için terminal bloğu küçük bir tornavida ile kaldırın ve çekerek
alın. Tekrar bağlarken oturma sesi duyulmalıdır.
Bağlantı prosedürü
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Varsa gösterge ve ayar modülünü hafifçe sola döndürerek çıkartın
3. Dişli kablo bağlantısının başlık somunu gevşetin ve tıpaları çıkarın
4. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 4 in10 cm (4 in) sıyırın, tellerin
münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın
5. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin
22
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Res. 17: 5. ve 6. bağlantı adımları - Tek hücreli gövde
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Res. 18: 5. ve 6. bağlantı adımları - Çift hücreli gövde
6. Damar uçlarını bağlantı planına uygun olarak klemenslere takınız.
Bilgi:
Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan
terminal ağzına takılır. Uç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten küçük
bir tornavida ile terminale basın: Terminal ağzı açılır. Tornavidayı tekrar
bıraktığınızda terminaller yeniden kapanır.
Maks. tel kesiti ile ilgili daha fazla bilgi için "Teknik özellik - Elektromekanik bilgiler " bölümüne bakın
7. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test
etmek için hafifçe çekin
8. Blendajı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj
regülatörü ile bağlayın
9. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloyu tamamen sarmalıdır
10. Varsa gösterge ve ayar modülünü tekrar takın
11. Gövde kapağını vidalayın
Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.
5.3 Bir hücreli gövde
45021-TR-160613
Ex olmayan, Ex-ia ve Ex-d modeli için şu şekil kullanılmaktadır.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
23
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
2
3
4
1
1
0
0
Bus
(+)1
2(-)
5
6
7
8
5
1
Res. 19: Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli gövdesi
1
2
3
4
5
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da port adaptörü için kontak pimleri
Simülasyon anahtarı ("1" = Simülasyon serbest halde kullanım)
Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
5.4 Çift hücreli gövde
Aşağıdaki şekiller Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de
geçerlidir.
Elektronik bölmesi
2
3
1
1
0
0
Bus
(+)1
2(-)
5
1
6
7
8
1
Res. 20: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde
1 Bağlantı alanı için iç bağlantı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da port adaptörü için kontak pimleri
3 Simülasyon anahtarı ("1" = Simülasyon serbest halde kullanım)
45021-TR-160613
24
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Bağlantı bölmesi
2
3
Bus
(+)1
2(-)
5
6
7
8
4
1
Res. 21: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1
2
3
4
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Bilgi:
Hem bir dış görüntü ve kontrol biriminin hem de görüntü ve kontrol
modülünün bağlantı alanında paralel kullanımı desteklenmemektedir.
Elektronik bölmesi
5.5 İki hücreli gövde Ex d
2
3
1
1
0
0
Bus
(+)1
2(-)
5
1
6
7
8
1
Res. 22: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde
45021-TR-160613
1 Bağlantı alanı için iç bağlantı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da port adaptörü için kontak pimleri
3 Simülasyon anahtarı ("1" = Simülasyon serbest halde kullanım)
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
25
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Bağlantı bölmesi
2
3
Bus
(+)1
2(-)
5
6
7
8
4
1
Res. 23: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1
2
3
4
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Bilgi:
Hem bir dış görüntü ve kontrol biriminin hem de görüntü ve kontrol
modülünün bağlantı alanında paralel kullanımı desteklenmemektedir.
Elektronik bölmesi
5.6 DISADAPT'lı iki hücreli gövde
1
2
3
Res. 24: Dış gösterge ve ayar biriminin bağlanması için DISADAPT'lı elektronik
bölmesine bakış
1 DISADAPT
2 İç fiş bağlantısı
3 Konnektör M12 x 1
45021-TR-160613
26
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Fiş bağlantısının atanması
4
3
1
2
Res. 25: M12 x 1 elektrik bağlantısına bakış
1
2
3
4
Tel atama bağlantı kablosu
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Kontak pini
Sensör içinde renkli
bağlantı kablosu
Klemens Elektronik
modül
Pin 1
Kahverengi
5
Pin 2
Beyaz
6
Pin 3
Mavi
7
Pin 4
Siyah
8
5.7 Gövde IP 66/IP 68 (1 bar)
1
2
Res. 26: Tel doğrulama sıkı bağlanmış bağlantı kablosu
45021-TR-160613
1 Güç kaynağı ve/veya değerlendirme sistemi için kahverengi (+) ve mavi (-)
2 Blendaj
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
27
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Genel bakış
5.8 Model IP 68 (25 bar) dış gövde
3
2
1
Res. 27: IP 68 modelinde (25 bar) eksen yönünde kablo çıkışlı, dış gövdeli
VEGABAR 81
1 Ölçüm değeri algılayıcı
2 Bağlantı kablosu
3 Dış gövde
Elektrik için elektronik ve
bağlantı bölmesi
1
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
7
8
2
3
Res. 28: Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
28
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
1 Elektronik modül
2 Güç kaynağı için dişli kablo bağlantısı
3 Bağlantı kablosu için dişli kablo bağlantısı ölçüm algılayıcısı
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Terminal bölmesi - Gövde
soketi
1 2 3 4
1
2
5
3
4
6
Res. 29: Sensörün gövde soketine bağlantısı
1
2
3
4
5
6
Sarı
Beyaz
Kırmızı
Siyah
Blendaj
Basınç eşitleme kapileri
Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
2
3
0
(+)1
4
1
1
0
Bus
2(-)
5
6
7
8
5
1
Res. 30: Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli gövdesi
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da port adaptörü için kontak pimleri
Simülasyon anahtarı ("1" = Simülasyon serbest halde kullanım)
Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
45021-TR-160613
1
2
3
4
5
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
29
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
5.9 Aşırı gerilim güvenlik modülü
4...20mA
B81-35
1
(-) 2
5
6
7
8
3
(+)1
2
Res. 31: Elektronik ve bağlantı bölmesi-tek hücreli gövde, bağlantı bölmesi-çift
hücreli bölme
1 Aşırı gerilim güvenlik modülü
2 Güç kaynağı/sinyal çıkışı
3 Kablo blendajının ve aşırı gerilim güvenlik modülünün bağlantı hattı için
topraklama terminalleri
5.10 Açma fazı
Cihazın güç kaynağına bağlantısından (gerilimin geri dönmesinden)
sonra cihaz yaklaşık 10 sn kendi kendine bir test yapar:
•
•
•
•
Elektroniğin iç testi
Cihaz tipi, donanım sürümü, yazılım sürümü ve ölçüm yeri isminin
ekran ya da bilgisayar üzerindeki bilgileri
Bir durum bildiriminin display'de veya bilgisayarda gösterimi
Çıkış sinyali, ayarlanan arıza akımına sıçramaktadır
Aktüel ölçüm değeri sonra sinyal hattına aktarılır. Değer, örn. fabrika
eşitlemesi gibi daha önce yapılmış ayarları da dikkate almıştır.
45021-TR-160613
30
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması
Gösterge ve kullanım modülü istendiğinde sensörün içine yerleştirilebilir ve çıkarılabilir. 90°'lik açılarla dört konumda takılabilir. Bu işlemi
yaparken elektrik akımının kesilmesine gerek yoktur.
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Gösterge ve ayar modülünü elektronik üzerinde dilenilen konuma
getirin ve yerine oturuncaya kadar sağa doğru çevirin
3. İzleme penceresini gövdenin kapağına takıp iyice sıkın
Sökme, bu işlemi tersine takip ederek yapılır.
Gösterge ve ayar modülünün enerjisi sensör tarafından sağlanır,
başka bir bağlantıya gerek yoktur.
45021-TR-160613
Res. 32: Elektronik bölmesinde bir hücreli gövdede gösterge ve ayar modülünün
çalıştırılması
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
31
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
1
2
Res. 33: Gösterge ve ayar modülünün iki hücreli gövdeye montajı
1 Elektronik bölmesinde
2 Bağlantı bölmesinde
Uyarı:
Cihazın donanımını sonradan ölçüm değerlerini devamlı gösteren bir
gösterge ve ayar modülü ile donatmak isterseniz, izleme pencereli bir
yüksek kapak kullanılması gerekir.
6.2 Kumanda sistemi
1
2
45021-TR-160613
Res. 34: Gösterge ve kumanda elemanları
1 Sıvı kristal ekran
2 Kumanda tuşları
Tuş fonksiyonları
32
•
[OK] tuşu:
–– Menüye genel bakışa geç
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
•
•
–– Seçilen menüyü teyit et
–– Parametre işle
–– Değeri kaydet
[->] tuşu:
–– Ölçüm değerinin gösterilme şeklini değiştir
–– Listeye yapılacak girişi seç
–– Hızlı devreye alımdaki menü seçeneklerini seçiniz
–– Düzeltme pozisyonunu seç
[+] tuşu:
–– Bir parametrenin değerini değiştir
[ESC] tuşu:
–– Girilen bilgileri iptal et
–– Üst menüye geri git
Kumanda sistemi
Cihazı gösterge ve ayar modülünün dört düğmesini kullanarak çalıştırıyorsunuz. LC göstergesinde münferit menü seçenekleri görülmektedir. Münferit düğmelerin fonksiyonlarını lütfen önceki grafikten öğrenin.
Zamanla ilgili fonksiyonlar
[+]- ve [->] düğmelerine bir kez basıldığında düzeltilen değer ya da ok
bir değer değişir. 1 sn'den fazla süre düğmeye basıldığında değişiklik
kalıcıdır.
[OK]- ile [ESC] tuşlarına aynı anda 5 sn'den daha uzun süre basıldığında temel menüye atlanır. Menü dili de "İngilizce"'ye döner.
Sistem, son kez tuşa bastıktan yakl. 60 dakika sonra otomatik olarak
ölçüm değerleri göstergesine döner. Bu kapsamda, önceden [OK] ile
teyitlenmemiş değerler kaybolur.
Ölçüm değerinin göstergesi
6.3 Ölçüm değerinin göstergesi
[->] tuşu ile üç farklı gösterge modu arasında seçim yapabilirsiniz.
İlk şekilde seçilen ölçüm değeri büyük harflerle gösterilir.
İkinci şekilde, seçilen ölçüm değeri ve bununla ilgili bir çubuk grafiği
gösterilmektedir.
Üçüncü şekilde, seçilen ölçüm değeri ve seçilen ikinci bir ölçüm
değeri (ör. Sıcaklık değeri) gösterilir.
Cihazı devreye alırken "OK" tuşuyla "Dil" seçeneğine ulaşabilirsiniz.
45021-TR-160613
Dil seçeneği
Bu menü seçeneği diğer parametrelerin yapılabilmesi için ülke dilini
seçmeye olanak tanımaktadır.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
33
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
"[->]" tuşuna basarak istediğiniz dili seçin. "OK" tuşundan da seçeneği onaylayıp, ana menüye geçebilirsiniz.
Belirlenen seçeneğin sonradan değiştirilmesi "Devreye alma - Ekran,
Menü Dili" menü seçeneğinden dilediğiniz zaman yapılabilir.
6.4 Parametreleme - Hızlı devreye alma
Sensörün hızlı ve kolayca ölçüme uyarlanabilmesi için, gösterge
ve kullanım modülünün başlangıç resminden "Hızlı devreye alma"
seçeneğini seçin.
Adımları [->] tuşuna dokunarak belirleyin.
Son adım tamamlandıktan sonra kısa süre geçmeden ekranda "Hızlı
devreye alma başarıyla tamamlandı" görüntülenir.
Ölçüm göstergesinin [->]- veya [ESC] düğmelerine basılarak veya
3 sn sonra otomatikman eski yerine atlaması
"Genişletilmiş kullanım" hakkında bilgileri bir sonraki alt bölümde
bulabilirsiniz.
6.5 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım
"Genişletilmiş kullanımın" teknik olarak ölçüm yerlerinin çok uğraştırıcı
olduğu kullanımlarda daha kapsamlı ayarların yapılması öngörülmelidir.
Ana menü
Ana menü aşağıda belirtilen fonksiyonları içeren beş bölüme ayrılmıştır:
Devreye alma: Ölçüm yerleri ismi, uygulama, birimler, konum düzeltme, seviye ayarı ve sinyal çıkışı gibi özellikler
Ekran: Dil, ölçüm değeri gösterme ve aydınlatma ayarları
Tanı: Cihaz durumu, ibre, ölçüm güvenliği, simülasyon hakkında
bilgiler
34
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Diğer ayarlar: PIN, tarih/saat, sıfırlama, kopyalama fonksiyonu
Bilgi: Cihaz adı, donanım ve yazılım versiyonu, kalibrasyon tarihi,
cihazın ID'si, sensörün özellikleri
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Uyarı:
Ölçümün optimum ayarı için "Devreye alma" ana menüsündeki münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir. Sırayı
mümkün mertebe bozmamaya dikkat edin.
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
Şu alt menü seçenekleri mevcuttur:
Alt menü seçenekleri aşağıda belirtilmektedir.
Devreye alma - Uygulama Bu menü seçeneğinde elektronik diferansiyel basınç için ara birim
sensörünü etkinleştirin/etkisizleştirin ve uygulamayı seçin.
VEGABAR 81 proses basınç ve doluluk seviyesi ölçümlerine hazırdır.
Fabrika ayarı proses basınç ölçümüdür. Diğer ölçümü bu kullanım
menüsünde seçebilirsiniz.
Bir arabirim sensörü bağlamadıysanız, bunu "Pasifleştir" ile onaylayınız.
Seçtiğiniz uygulamaya bağlı olarak, bundan sonraki farklı alt bölümlerde açıklanan farklı kullanım adımları sizin için önemli olacaktır. Her bir
adımının açıklamalarını bu alt bölümlerde bulacaksınız.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreye alma - Birimler
Bu menü seçeneğinde cihazın seviyeleme birimleri belirlenmektedir.
Seçtiğiniz uygulama, "Min. seviyeleme (zero)" ve "Maks. seviyeleme
(span)" menü seçeneklerinde gösterilen birimleri belirler.
Seviyeleme birimi:
45021-TR-160613
Dolum seviyesi, yükseklik birimine bağlı olarak ayarlanacaksa, daha
sonra seviyeleme ayarında ayrıca malzemenin yoğunluğu da girilmelidir.
Ayrıca cihazın ısı değeri birimi belirlenmelidir. Yapılan seçim, "İbre Isı"
ve "Dijital çıkış sinyali değişkenleri" menü seçeneklerinde gösterilen
birimleri belirler.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
35
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Sıcaklık birimi:
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreye alma - Konum
düzeltme
Cihazın hangi şekilde monte edildiği özellikle diyafram contalı
sistemlerde ölçüm değerine etki edebilir (offset). Konum düzeltmesi
bu offset'i telafi eder. Bu telafi sırasında, aktüel ölçüm değeri aktarılır.
Göreli basınç ölçüm hücrelerinde ayrıca manüel bir offset yapmak
mümkündür.
Otomatik konum düzeltmesinde aktüel ölçüm değeri düzeltme değeri
olarak alınacaksa, bu değerin örtülü dolum malzemesi veya statik
basınç değeriyle tahrif edilmemiş olmasına dikkat ediniz.
Manüel konum düzeltmede offset değeri kullanıcı tarafından belirlenebilir. Bunun için "Edit etme" işlevini seçerek istediğiniz değeri giriniz.
Girdiğiniz değerlerleri [OK] ile kayıt ediniz; [ESC] ve [->] ile bir sonraki
menü seçeneğine geçiniz.
Konum düzeltmesini bitirdikten sonra, aktüel değer 0'a göre ayarlanmış olur. Düzeltme değeri, offset değerini gösteren display'de sayının
önündeki matematiksel işaretin tersi ile gösterilir.
Konum düzeltmesi sınırsız defa tekrarlanabilir. Ancak düzeltme değerlerinin toplamının, nominal ölçüm aralalığının % 20'sini aşması halinde
artık konum düzeltmesi yapılamaz.
Devreye alma - Seviye
ayarı
VEGABAR 81 "Uygulama" menü seçeneğinde seçilmiş bulunan proses büyüklüğünden bağımsız olarak bir basınç değeri ölçer. Seçilen
proses büyüklüğünün doğru verilebilmesi için çıkış sinyaline % 0 ile
% 100 arasında bir değer girilmiş olması gerekir (seviyeleme ayarı).
"Dolum seviyesi" uygulamsında, hidrostatik basıncın seviyelenmesi
için, örn. dolu ve boş haznelerde verilir. Bkz. aşağıdaki örnek:
45021-TR-160613
36
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
2
5m
(196.9")
100%
0%
1
Res. 35: Parametreleme örneği Min. seviyeleme / Maks. seviyeleme Seviye
ölçümü
1 Min. dolum seviyesi = % 0 0,0 mbar'a eşittir
2 Maks. dolum seviyesi = % 100 490,5 mbar'a eşittir
Bu değerler bilinmiyorsa, doluluk seviyesinden de (örn. % 10 ile % 90
şeklinde) seviyeleme yapılabilir. Gerçek dolum yüksekliği bu değerlerden hesaplanır.
Gerçek doluluk durumu bu ayar sırasında herhangi bir rol oynamaz,
minimum/maksimum seviye ayarı her zaman dolum malzemesi değiştirilmeksizin yapılır. Böylece bu ayarlar, cihaz kurulumu yapılmadan da
önceki alandan yapılabilir.
Uyarı:
Ayar aralıkları aşıldığında, girilen değer aktarılmaz. Edit işlemi [ESC]
yarıda kesilebilir veya ayar aralığı dahilinde bir değer girilerek düzeltilebilir.
Proses basıncı, diferansiyel basınç veya debi gibi diğer proses büyüklükleri için seviyeleme işlemi buna uygun olarak yapılır.
Devreye alma - Zero
seviyeleme
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "Zero seviye ayarı" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit
edin.
45021-TR-160613
2. [OK] seçeneğine basarak mbar değerini edit edin ve [->] işaretini
kullanarak imleçi istediğiniz noktaya getirin.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
37
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
3. İstediğiniz mbar değerini [+] ile ayarlayın ve [OK] seçeneğini
kullanarak değeri kaydedin.
4. [ESC] ve [->] işaretini kulanarak span seviyeleme ayarına gidiniz
Sıfır seviyeleme tamamlanmıştır.
Bilgi:
Sıfır ayarı dilim ayarının değerini değiştirir. Ölçüm dilimi (sıfır ve dilim
ayarı arasındaki fark) bu durumda değişmez.
Basınçla bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Ayar aralıklarının üzerine çıkıldığında, ekrana "sınır değeri değişti"
uyarısı çıkar. Düzeltmeler, [ESC] yarıda kesilebilir veya ekrandaki sınır
değeri [OK] düğmesine basarak kabul edilebilir.
Devreye alma - span sevi- Şu prosedürü izleyin:
yeleme ayarı
1. Sonra [->] ile span seviyeleme ayarı seçeneğini seçin ve [OK] ile
teyit edin.
2. [OK] seçeneğine basarak mbar değerini edit edin ve [->] işaretini
kullanarak imleçi istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz mbar değerini [+] ile ayarlayın ve [OK] seçeneğini
kullanarak değeri kaydedin.
Basınçla bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Ayar aralıklarının üzerine çıkıldığında, ekrana "sınır değeri değişti"
uyarısı çıkar. Düzeltmeler, [ESC] yarıda kesilebilir veya ekrandaki sınır
değeri [OK] düğmesine basarak kabul edilebilir.
Span ayarı tamamlanmıştır.
Devreye alma - Min. seviye ayarı doluluk seviyesi
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile " seviyeleme ayarı"nı, arkasından da "Min. seviyeleme ayarı" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] ile ayarlayın, (örn. % 10) ve [OK] ile
kaydedin. İmleç şimdi basınç değerine atlar.
38
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
4. Min. dolum seviyesine ait değeri (örn. 0 mbar) giriniz.
5. Ayarları [OK] ile kaydedin ve [ESC] ve [->] tuşlarına basarak
seviye ayarını maksimuma getirin.
Min. seviyeleme tamamlanmıştır.
Doldurarak bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Devreye alma - Maks.
seviye doluluk seviyesi
Şu prosedürü izleyin:
1. Sonra [->] ile Maks. seviye ayarı seçeneğini seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] ile ayarlayın, (örn. % 90) ve [OK] ile
kaydedin. İmleç şimdi basınç değerine atlar.
4. Yüzdelik değere uygun olan dolu hazne için basınç değerini (örn.
900 mbar) giriniz.
5. [OK] tuşuna basarak ayarları kaydet
Maks. seviyeleme tamamlanmıştır.
Doldurarak bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Devreye alma - Sönümleme
Proses koşullarına uygun ölçüm oynamalarının sönümlemesi için bu
menü seçeneğinden 0 … 999 sn'lik bir entegrasyon süresi ayarlayın.
Bunu 0,1 sn'lik adımlarla ayarlayabilirsiniz.
Fabrika ayarı sensör modeline bağlıdır.
45021-TR-160613
Devreye alma - Lineerizasyon
Bir linearizasyon, doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi
yüksekliğine lineer şekilde çıkmayan tüm haznelerde yapılmalıdır
(örn. yuvarlak veya konik tankta hacmin gösterilmesi isteniyorsa). Bu
hazne için uygun linearizasyon eğimi bulunmaktadır. Linearizasyon
eğimleri, yüzdesel doluluk yüksekliği ve hazne hacmi arasındaki oranı
belirtirler. Linearizasyon ölçüm değerlerinin gösterimi ve elektrik çıkışı
için geçerlidir.
Dikkat:
WHG'ye göre bir taşma güvenliği parçası olarak kullanılacak her
sensör için aşağıda yazılanlar dikkate alınmalıdır:
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
39
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Bir lineerizasyon eğimi seçilirse, ölçüm sinyali artık dolum yüksekliğine zorla lineer olmaz. Bu, kullanıcı tarafından (özellikle sınır sinyali
vericideki anahtarlama noktasının ayarı yapılırken) dikkate alınmalıdır.
Devreye alma - Kullanımın kilitlenmesi/yeniden
açılması
"Kullanımı kilitle/Yeniden serbest hale getir" menü seçeneğini kullanarak sensör parametrelerinin istemeden veya yanlışlıkla değiştirilmesini
engelleyin.
PIN (şifre) aktif konumda olduğunda sadece şu kullanım fonksiyonları
PIN (şifre) girilmeden çalışabilir:
•
•
Menü seçeneklerine basarak verilerin gösterilmesi
Sensördeki verilerin gösterge ve ayar modülünden okunması
Sensörün yeniden serbestçe kullanılması (kilidinin açılması) aynı
zamanda herhangi bir menü seçeneğinde PIN şifresi girilerek de
yapılabilmektedir.
Dikkat:
PIN aktif olduğunda PACTware/DTM ve diğer sistemler üzerinden de
kullanım yapılamaz.
Ekran - Dil
Bu menü seçeneği sizin istediğiniz ülkenin dilini kullanmanıza izin
verir.
Aşağıdaki diller mevcuttur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deutsch
İngilizce
Fransızca
İspanyolca
Rusça
İtalyanca
Hollandaca
Portekizce
Japonca
Çince
Polonyaca
Çekçe
Türkçe
Ana menü
40
Ana menü aşağıda belirtilen fonksiyonları içeren beş bölüme ayrılmıştır:
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
VEGABAR 81 teslimat sırasında İngilizce'ye ya da sipariş edilen
ülkenin diline ayarlanmıştır.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Devreye alma: Ölçüm yerleri ismi, uygulama, birimler, konum düzeltme, seviye ayarı ve sinyal çıkışı gibi özellikler
Ekran: Dil, ölçüm değeri gösterme ve aydınlatma ayarları
Tanı: Cihaz durumu, ibre, ölçüm güvenliği, simülasyon hakkında
bilgiler
Diğer ayarlar: PIN, tarih/saat, sıfırlama, kopyalama fonksiyonu
Bilgi: Cihaz adı, donanım ve yazılım versiyonu, kalibrasyon tarihi,
cihazın ID'si, sensörün özellikleri
Uyarı:
Ölçümün optimum ayarı için "Devreye alma" ana menüsündeki münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir. Sırayı
mümkün mertebe bozmamaya dikkat edin.
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
Şu alt menü seçenekleri mevcuttur:
Alt menü seçenekleri aşağıda belirtilmektedir.
Ekran - Işıklandırma
Gösterge ve ayar modülünün display'inin bir arka plan aydınlatması
vardır. Bu menü seçeneğinde aydınlatma açılır. Gerekli işletim gerilimi
için "Teknik veriler" bölümüne bakınız.
45021-TR-160613
Teslimat durumunda ışıklandırma açıktır.
Tanı - Cihaz durumu
Bu menü seçeneğinde cihazın durumu görüntülenmektedir.
Tanı - İbre basınç
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre basınç" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirebilirsiniz.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
41
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Tanı - İbre ısı
Sensörde, ölçüm hücresinin ve elektronik ısısının minimum ve maksimum ölçüm değerleri kayıt edilir. "İbre Isı"'da her iki değer de gösterilir.
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirmeniz mümkündür.
Tanı - Simülasyon
Bu menü seçeneğinden ölçüm değerlerini dijital sinyal çıkışından
simüle edebilirsiniz. Bu sayede, veri yolu sisteminden başlayarak
kablolu sisteminin giriş kartına kadar olan tüm sinyal yolu test edilir.
İstediğiniz simülasyon büyüklüğünü seçin ve istediğiniz sayıyı girin.
Simülasyonu durdurabilmek için [ESC] düğmesine basarak "Simülasyonu durdur" ve [OK] tuşlarıyla işlemi teyit edin.
Dikkat:
Simülasyon sırasında simüle edilen değer dijital sinyal olarak görüntülenir. Asset Management fonksiyonu çerçevesinde durum göstergesi
Maintenance" olur.
Bilgi:
Sensör simülasyonu 60 dakikanın sonunda otomatik olarak sonlandıracaktır.
Diğer özellikler - Tarih/
Saat
Bu menü seçeneğinde sensörün dahili saatinin ayarı yapılır. Yaz/kış
saati burada yapılmaz.
Diğer özellikler - Sıfırlama Sıfırlama sırasında kullanıcı tarafından belirlenen belli başlı parametre
ayarları eski konumuna getirilir.
Teslimattaki durumu: Fabrikadan teslim alındığı sırada parametre
ayarlarının (verilen siparişte istenen ayarlar da dahil olmak üzere) eski
42
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Şu sıfırlama fonksiyonları mevcuttur:
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
durumuna getirilmesi. Hem serbest programlanabilen linearizasyon
eğimi hem ölçüm değerleri belleği silinir.
Temel ayarlar: Her cihaz için özel parametre ayarları da dahil olmak
üzere tüm ayarların standart değerlerine getirilmesi. Hem linearizasyon eğimi hem ölçüm değerleri belleği silinir.
Şu tablo, cihazın standart değerlerini göstermektedir. Cihaz modeline
ve uygulamaya bağlı olarak tüm menü seçenekleri mevcut olmayabilir
ya da seçeneklerin düzeni farklı yapılmış olabilir:
Reset - Devreye alım
Menü seçeneği
Parametre
Standart değer
Uygulama
Uygulama
Dolum seviyesi
Elektronik diferan- Pasif konumda
siyel basıncı için
arabirim
Birimler
Seviyeleme birimi mbar (Nominal ölçüm aralıkları
≤400 mbar)
bar (Nominal ölçüm aralıkları ≤1 bar)
Sıcaklık birimi
0,00 bar
Konum düzeltme
Seviye ayarı
Sönümleme
°C
Sıfır/Min. ayar
0,00 bar
Dilim/Maks. ayar
bar cinsinden nominal ölçüm aralığı
Bütünleşme süresi
0,0 sn
% 0,00
% 100,00
Linearizasyon
Lineer
Kullanımın kilitlenmesi
Kilit açık
Reset - Display
Menü seçeneği
Standart değer
Menü dili
Siparişe özgün
Gösterge değeri 1
% değerinde sinyal çıkışı
Gösterge değeri 2
Keramik ölçüm hücresi: ölçüm hücresi ısısı, °C cinsinden
45021-TR-160613
Metalik ölçüm hücresi: elektronik ısısı, °C cinsinden
Gösterge formatları 1 ve 2
Virgülden sonraki basamakların otomatik olarak sayısı
Aydınlatma
Açık
Sıfırlama - Tanı
Menü seçeneği
Cihaz durumu
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
Parametre
Standart değer
-
43
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menü seçeneği
Parametre
Standart değer
İbre
Basınç
Aktüel ölçüm değeri
Sıcaklık
Aktüel ısı değerleri Ölçüm hücresi, Elektronik
Proses basıncı
Simülasyon
Reset - Diğer ayarlar
Menü seçeneği
Parametre
Standart değer
Şifre
0000
Tarih/saat
Aktüel tarih/aktüel saat
Cihaz ayarlarının
kopyalanması
Sıfırlama yok
Özel parametreler
Ölçekleme
Ölçekleme büyüklüğü
l cinsinden hacimler
Ölçekleme formatı
% 0 0 l'eye eşittir
% 100 0 l'ye eşittir
Diğer ayarlar - Cihaz ayar- Bu fonksiyonla cihaz ayarları kopyalanmaktadır. Aşağıdaki fonksiyonlarının kopyalanması
lar mevcuttur:
•
•
Sensörden okuyun: Sensördeki verileri toplayın ve gösterge ve
ayar modülüne kaydedin
Sensöre yazın: Gösterge ve ayar modülündeki veriler sensöre
kaydedilir
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sıfırlama, tarih/saat" seçenekleri
Serbest programlanmış linearizasyon eğimi
Uyarı:
Veriler sensöre kayıt edilmeden önce, sensöre uygun olup olmadıkları
kontrol edilir. Kontrol işlemi sırasında kaynak verilerindeki sensör tipi
ve erek sensör gösterilir. Verilerin sensöre uygun olmaması halinde,
44
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Kopyalanan veriler gösterge ve ayar modülünün bir EEPROM kaydedicisinde kaydedilir ve elektrik kesintisi olduğunda dahi bunlara
ulaşılır. Bunlar buradan bir veya daha fazla sensöre yazdırılabilir veya
bir elektroniğin değiştirilmesine karşılık veri güvenliğini sağlamak
amacıyla muhafaza edilebilirler.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
bir hata bildirimi yapılır veya bu fonksiyon bloke edilir. Kayıt işlemi
verilerin uygunluğu onaylandıktan sonra yapılır.
Diğer ayarlar - Özel parametreler
Bu menü seçeneğinden özel parametreleri girebileceğiniz korunan bir
alana girersiniz. Sensörün özel gereksinimleri yerine getirebilmesi için
nadiren de olsa bazı parametreler değiştirilebilir.
45021-TR-160613
Özel parametre ayarlarını sadece servis çalışanlarımızla görüştükten
sonra değiştirin.
Bilgi - Cihaz ismi
Bu menüden seçeneğinden cihaz isimleri ve cihazın seri numarası
alınır:
Bilgi - Cihaz modeli
Bu menü seçeneğinden sensörün donanım ve yazılım sürümü görüntülenir.
Bilgi - Fabrika kalibrasyonu tarihi
Bu menü seçeneğinden sensörün fabrikada yapılan kalibrasyonunun
tarihi ve sensör parametrelerinin gösterge ve ayar modüllerinden
(bilgisayardan) son değiştirilme tarihi görüntülenir.
Info - Device ID
Bu menü seçeneğinde, cihazın kimlik numarası bir Foundation-Fieldbus sistemi içinde gösterilmektedir.
Bilgi - Sensör özellikleri
Bu menü seçeneğinden sensörün ruhsat, proses bağlantısı, conta,
ölçüm aralığı, gövde ve diğer özellikleri görüntülenir.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Kağıt üzerine yedekleme
Gösterge ve ayar modülünde yedekleme
6.6 Parametre bilgilerinin emniyete alınması
Ayarlanan verileri not etmeniz, örn. bu kullanma kılavuzuna not
etmeniz ve akabinde arşivlemeniz tavsiye olunur. Bunlardan böylece
kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.
Cihazın bir gösterge ve ayar modülü ile donatılmış olması halinde,
sensördeki bilgiler gösterge ve ayar modülüne kaydedilebilir. İşlem,
"Diğer ayarlar" menüsündeki "Sensör verilerini kopyalama" menü seçeneğinde açıklanmaktadır. Sensör ikmalinin kesilmesi halinde veriler
orada sürekli kayıtlı kalır.
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sensöre özgü birimler, sıcaklık birimi
ve lineerizasyon" noktaları
Serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi değerleri
Fonksiyondan, ayarları bir cihazdan aynı modeldeki başka bir cihaza
aktarmak için de yararlanılabilir. Sensörün değiştirilmesinin gerekmesi
halinde, gösterge ve ayar modülü değiştirilen cihaza takılır ve bilgiler
aynı şekilde "Sensör verilerine kopyalama" menüsünde belirtilen şekilde sensöre yazılır.
45021-TR-160613
46
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
7 PACTware ile devreye alma
7 PACTware ile devreye alma
Arayüz adaptörü yardımıyla doğrudan sensöre
7.1 Bilgisayarı bağlayın
2
1
3
Res. 36: Bilgisayarın arayüz adaptörüyle sensöre doğrudan bağlanması
1 Bilgisayara USB kablosu
2 VEGACONNECT arayüz adaptörü
3 Sensör
Koşullar
7.2 Parametreleme
Cihazın Windows yüklü bir bilgisayarla parametrelendirilmesi için
PACTware konfigürasyon yazılımı ile FDT standardına uygun bir cihaz
sürücüsüne (DTM) gerek vardır. HGüncel PACTware versiyonu ve
mevcut tüm DTM’ler bir DTM koleksiyonunda özetlenmiştir. Ayrıca
DTM’ler FDT standardına uygun diğer çerçeve uygulamalara bağlanabilir.
45021-TR-160613
Uyarı:
Cihazın tüm fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamak için daima en
yeni DTM koleksiyonunu kullanın. Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar
eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. En yeni cihaz yazılımını internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Güncelleme işleminin nasıl
yapılacağı da yine internette mevcuttur.
Devreye almanın devamı, her DTM Collection'un ekinde bulunan
ve internetten indirilebilen "<DTM Collection/PACTware" kullanma
kılavuzunda açıklanmaktadır. Detaylı açıklamalar için PACT-ware ve
VEGA-DTM'in Çevrim İçi Çağrı Merkezine bakın.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
47
7 PACTware ile devreye alma
Res. 37: Bir DTM görünümü örneği
Standart sürüm/Tam
sürüm
Tüm cihaz DTM'leri ücretsiz standart versiyon olarak ve ücretli komple
versiyon olarak mevcuttur. Yazılımın tam anlamıyla kullanılabilmesi için
gereken tüm işlevler standart sürümde bulunmaktadır. Bir projenin
kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan sihirbaz kullanımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Projenin kaydedilmesi, yazdırılması ya da projenin başka
bir formattan kaydedilip başka bir formata yazdırılması da standart
sürümün özellikleri arasındadır.
Tam sürümde, ayrıca, projenin tam olarak belgelenmesi amacıyla genişletilmiş bir yazdırma fonksiyonunun yanı sıra ölçüm değeri ve yankı
eğimi kaydetme gibi olanaklar da mevcuttur. Ayrıca burada bir depo
hesaplama programı, bir de ölçüm değeri ve yankı eğimi kayıtlarının
analizinin yapılmasını sağlayan çoklu bir görüntüleyici mevcuttur.
Standart sürüm www.vega.com/downloads ve "Software" adresinden indirilebilir. CD formatındaki tam sürümü yetkili bayinizden temin
edebilirsiniz.
7.3 Parametre bilgilerinin emniyete alınması
Parametreleme bilgilerinin PACTware kullanılarak belgelenmesi ve
kaydedilmesi tavsiye olunur. Bunlardan böylece kullanım ya da servis
için bir defadan fazla yararlanılır.
45021-TR-160613
48
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
8 Diğer sistemlerle devreye alma
8 Diğer sistemlerle devreye alma
8.1 DD kontrol programları
Cihazın, AMS™ ve PDM gibi DD kontrol programları için Enhanced
Device Description (EDD) olarak cihaz tanımları mevcuttur.
45021-TR-160613
Dosyalar www.vega.com/downloads ve "Software" internet adresinden indirilebilir.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
49
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Bakım
9.1 Bakım
Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi özel bir
bakım yapılmasına gerek yoktur.
Bazı uygulamalarda zarda biriken dolum malzemesi ölçüm sonucunu
etkileyebilir. Bu nedenle çok madde birikmemesi ve özellikle katılaşma
durumlarının önlenmesi için her sensörün ve uygulamanın ihtiyacına
uygun önlemler alın.
9.2 Tanı hafızası
Cihaz, tanı amaçlı çok sayıda belleğe sahiptir. Elektrik kesintisi olsa
da verilere bir şey olmaz.
Ölçüm değeri belleği
Dönüşümlü bir belleğe 100.000 ölçüm değerine kadar veri kaydedilebilir. Her kayıt tarih/saat ve ölçüm değeri gibi bilgileri içerir.
Cihazın modeline bağlı olarak kayıt edilen değerler örneğin şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dolum seviyesi
Proses basıncı
Diferansiyel basıncı
Statik basınç
Yüzde değer
Ölçeklenmiş değerler
Akım çıkışı
Lin. yüzde
Ölçüm hücresi ısısı
Elektronik sıcaklığı
Ölçüm değeri belleği teslimat kapsamında aktiftir ve her 10 saniyede
bir basınç değerini ve ölçüm hücresi sıcaklığını kayda alır.
Hem istediğiniz değerler hem de kayıt koşulları bir bilgisayar üzerinden PACTware/DTM ve/veya EDD iletim sistemi ile belirlenir. Bu
sayede veriler okunur ve gerekirse sıfırlanır.
Olay belleği
500'e kadar aktivite zamanıyla birlikte otomatik olarak sensöre kaydedilir ve bu bilgi silinemez. Her kayıt tarih/saat, olay içeriği, olay tanımı
ve değer gibi bilgileri içerir. Olay içeriği şunlar olabilir:
•
•
•
•
Bir parametrenin değiştirilmesi
Açma ve kapatma zamanı
Durum mesajları (NE 107 gereğince)
Hata mesajları (NE 107 gereğince)
Bilgiler PACTware/DTM'li bir bilgisayar üzerinden ya da EDD'li yönetim
sistemi ile okunur.
Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650'ye göre otomatik bir kontrol ve tanı
aracı bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen tablolarda tanımlanan durum
mesajlarıyla ilgili detaylı hata mesajları gösterge ve ayar modülü,
PACTware/DTM ve EDD içindeki "Tanı" menüsünden bulunabilir.
50
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
9.3 Ürün Yönetimi Fonksiyonu
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Durum mesajları
Durum mesajları aşağıda belirtilen kategorilere ayrılmıştır:
•
•
•
•
Kesinti
Fonksiyon kontrolü
Spesifikasyon dışında
Bakım ihtiyacı
ve piktogramlar ile belirtilir:
1
2
3
4
Res. 38: Durum mesajlarının piktogramları
1
2
3
4
Arıza (Failure) - kırmızı
Spesifikasyonun dışında kalan (Out of specification) - Sarı
Fonksiyonun kontrolü (Function check) - Turuncu
Bakım (Maintenance) - Mavi
Arıza (Failure): Cihazda bir fonksiyon arızası tespit edildiğinde cihaz
bir arıza mesajı verir.
Bu durum mesajı daima aktiftir. Kullanıcı tarafından kapatılması mümkün değildir.
Fonksiyonun kontrolü (Function check): Cihazda çalışılmaktadır,
ölçüm değeri geçici olarak geçersizdir (örn. Simülasyon sırasında).
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Spesifikasyonun dışında kalan değerler (Out of specification):
Değer (Örn. elektroniğin sıcaklığı) cihaz spesifikasyonunda verilen
değerin üzerine çıktığı için ölçüm değeri kesin değil.
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Bakım ihtiyacı (Maintenance): Dış etkiler sonucu cihazın fonksiyonu
kısıtlanmıştır. Ölçüm etkilenmektedir, ölçüm değeri halen geçerlidir.
Cihazın (örn. madde biriktiği için) yakın zamanda arızalanma ihtimali
varsa cihaz bakımı yaptırmayı ajandanıza koyun.
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Aşağıdaki tabloda "Failure" durum mesajındaki hata kodları ve metin
mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bunda sadece dört telli cihazlardaki bazı açıklamaların
geçerli olduğu göz önüne alınmalıdır.
45021-TR-160613
Failure
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
51
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Kod
Neden
Sorun Giderme
F013
–– Fazla basınç
veya düşük
basınç
–– Ölçüm hücresi
bozuk
–– Ölçüm hücresini Bit 0
değiştir
–– Cihazı onarıma
gönderin
F017
–– Seviye ayarı
–– Seviyeleme
belirtilen değerayarının sınır
lerin dışında
değerlere göre
kalıyor
değiştirilmesi
Bit 1
F025
–– Boru bağlantı
–– Lineerizasyon
noktaları sürekli
tablosunu
olarak yükselkontrol edin
miyor (Örn.
–– Tablonun silinmantıksız değer
mesi/yeniden
çiftleri)
çizilmesi
Bit 2
F036
Çalışan bir sensör
yazılımının olmaması
–– Yazılım güncellemesi hatalı
veya yarım
kalmış
–– Yazılım günBit 3
cellemesini
tekrarlayın
–– Elektronik
modelini kontrol
edin
–– Elektronik
modülünü
değiştirin
–– Cihazı onarıma
gönderin
F040
–– Donanım hatalı
–– Elektronik
modülünü
değiştirin
–– Cihazı onarıma
gönderin
F041
–– Sensör elektro- –– Sensör
Bit 13
niğine bağlantı
elektroniği ve
yok
ana elektronik
arasındaki bağlantıyı kontorl
edin (birbirinden ayrı olan
modellerde)
F042
–– Arabirime
bağlantı yok
–– Anabirim ile
0…5'lik bayttan
arabirim arasın- 28 bit
daki bağlantıyı
kontrol edin
F080
–– Genel yazılım
hatası
–– Çalışma
Bit 5
gerilimini kısa
süreliğine ayırın
F105
–– Cihaz hâlâ
–– Açılma aşamaaçılma aşamasının sonunu
sında. Ölçüm
bekleyin
değeri de halen
bulunamadı
Metin mesajı
Geçerli ölçüm değeri mevcut değil
Ayar süresi çok
kısa
Lineerizasyon tablosunda hata
Elektronikte hata
İletişim hatası
İletişim hatası arabirim
Ölçüm değeri belirleniyor
52
Bit 4
Bit 6
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Genel yazılım hatası
DevSpec State
in CMD 48
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Kod
Neden
F113
–– Dahili cihaz
–– Çalışma
Bit 12
iletişiminde hata
gerilimini kısa
süreliğine ayırın
–– Cihazı onarıma
gönderin
F260
–– Fabrikada
–– Elektronik
yapılan kalibrasmodülünü
yonda hata
değiştirin
–– EEPROM'da
–– Cihazı onarıma
hata
gönderin
Bit 8
F261
–– Devreye alımda –– Devreye alımı
hata
tekrarlayın
–– Sıfırlama sıra–– Sıfırlamayı
sında hata
tekrarlayın
Bit 9
F264
–– Seçilen uygu–– Ayarlar değişlama için tutarlı
tirilsin
olmayan ayarlar –– Bağlantısı
(ör.: uzaklık,
yapılan sensör
proses basıncı
konfigürasuygulamasında
yonunu veya
seviye ayar
uygulamayı
birimleri)
değiştirin
–– Geçersiz sensör konfigürasyonu (ör.: Diferansiyel basıncı
ölçüm hücresi
bağlantısı olan
elektronik diferansiyel basıncı
uygulaması)
Bit 10
F265
–– Sensör artık
–– Sıfırlayın
Bit 11
ölçüm yapmıyor –– Çalışma
gerilimini kısa
süreliğine ayırın
Metin mesajı
İletişim hatası
Kalibrasyonda
hata
Cihaz ayarında
hata
Kurulum/Devreye
alım hatası
Ölçüm fonksiyonu
arızalı
Function check
DevSpec State
in CMD 48
Aşağıdaki tabloda "Function check" durum mesajındaki hata kodları
ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Neden
Sorun Giderme
DevSpec State in CMD
48
C700
–– Bir simülasyon etkin
–– Simülasyonu kapat
–– 60 dakika sonra otomatik kapanmayı bekle
Bit 27
Metin mesajı
Simülasyon etkin
45021-TR-160613
Sorun Giderme
Out of specification
Aşağıdaki tabloda "Out of specification" durum mesajındaki hata
kodları ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili
açıklamalar bulunmaktadır.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
53
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Kod
Neden
Sorun Giderme
S600
–– Belirtilmeyen
alanda elektroniğin sıcaklığı
Bit 23
–– Çevre sıcaklığını kontrol edin
–– Elektroniği
yalıtın
–– Daha yüksek
sıcaklık aralığına sahip bir
cihaz kullanın
S603
–– Belirtilen
aralığın altında
kalan çalışma
gerilimi
–– Elektrik bağlan- Bit 26
tısını test edin
–– Gerekiyorsa
çalışma gerilimini arttırın
Metin mesajı
Onaylanmamış elektronik sıcaklığı
Geçersiz güç kaynağı
DevSpec State
in CMD 48
Aşağıdaki tabloda "Maintenance" durum mesajındaki hata kodları ve
metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar
bulunmaktadır.
Maintenance
Kod
Neden
Sorun Giderme
DevSpec State in CMD
48
M500
–– Teslimatta sıfırlama
yapıldığında veriler eski
hallerine getirilemedi
–– Sıfırlamayı tekrarlayın
–– Sensör verili XML dosyasını sensöre yükleyin
Bit 15
M501
–– Boru bağlantı noktaları
sürekli olarak yükselmiyor (Örn. mantıksız
değer çiftleri)
–– Lineerizasyon tablosunu Bit 16
kontrol edin
–– Tablonun silinmesi/yeniden çizilmesi
M502
Durum kaydedicide hata
–– EEPROM donanım
hatası
–– Elektronik modülünü
Bit 17
değiştirin
–– Cihazı onarıma gönderin
M504
–– Donanım hatalı
–– Elektronik modülünü
Bit 19
değiştirin
–– Cihazı onarıma gönderin
M507
–– Devreye alımda hata
–– Sıfırlama sırasında hata
–– Sıfırlamayı yerine
getirin ve devreye alımı
tekrarlayın
Metin mesajı
Teslimatta hata
Etkin olmayan lineerizasyon tablosunda hata
Bir cihaz arayüzünde hata
Cihaz ayarında hata
Arıza olduğunda yapılacaklar
Arızanın giderilmesi için
izlenecek prosedür
9.4 Arızaların giderilmesi
Herhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.
Alınacak ilk önlemler şunlardır:
Ör. Gösterge ve ayar modülünden hata mesajlarının değerlendirme raporu
Çıkış sinyalinin kontrolü
Ölçüm hataları ile başa çıkma
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
•
•
•
54
Bit 22
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
PACTware yazılıma ve gereken DTM'e sahip bir bilgisayar size daha
kapsamlı tanı olanağı sunmaktadır. Birçok durumda arıza nedeni bu
yolla tespit edilerek çözülür.
Arızayı giderdikten sonra
yapılması gerekenler
Arıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak "Çalıştırma" bölümünde
tanımlanan işlem adımlarını en başından tekrarlayın ve akla yatkınlığını
ve bütünlüğünü kontrol edin.
24 Saat Hizmet-Çağrı
Merkezi
Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil
durumlar için +49 1805 858550 numaralı telefondan VEGA Çağrı
Merkezimizi arayabilirsiniz.
Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7
gün aralıksız hizmet vermektedir.
Bu hizmeti dünya çapında sunduğumuz için destek İngilizce olarak
verilmektedir. Hizmet ücretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
doğmaktadır.
9.5 Elektronik modülü değiştirin
Elektronik modül bir arıza durumunda kullanıcı tarafından özdeş başka bir modülle değiştirilebilir.
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan bir cihaz ve elektronik modüller kullanılabilir.
Elinizde başka elektronik modül yoksa, bunu sizin için yetkili bayiiden
sipariş edebilirsiniz.
Elektroniğin değiştirilmesi hakkındaki ayrıntılı bilgileri elektronik modülünün kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
9.6 IP 68 (25 bar) modelinin proses modüllerinin
değiştirilmesi
IP 68 (25 bar) modelinde, kullanıcı proses modüllerini değiştirebilir.
Bağlantı kablosu ve dış gövde tekrar kullanılabilir.
Gerekli aletler:
•
Allen anahtarı, 2 ebadında
Dikkat:
Değiştirme işlemi yalnızca elektrik akımının kapalı olduğu durumda
yapılmalıdır.
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan parçalar kullanılabilir.
45021-TR-160613
Dikkat:
Yenileriyle değiştireceğinizde modüllerin iç kısmını kir ve nemden
koruyun.
Değiştirme işleminde şu şekilde hareket edin:
1. Tespit vidasını allen anahtarı ile sökünüz.
2. Kablo modülünü dikkatlice roses modülünden çıkarınız.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
55
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
4
3
6
5
2
1
Res. 39: IP 68 modelinde (25 bar) ve yan taraftan kablo çıkışında, dış gövde
VEGABAR 81
1
2
3
4
5
6
Proses modülleri
Fiş bağlantısı
Sabitleme vidası
Kablo modülü
Bağlantı kablosu
Dış gövde
3. Bağlantı fişini çıkarınız
4. Yeni proses modülünü ölçüm noktasına monte ediniz.
5. Bağlantı fişini yeniden takınız.
6. Kablo modülünü proses modülüne geçiriniz ve istediğiniz pozisyona döndürünüz.
7. Tespit vidasını allen anahtarı ile sıkılayınız.
Değiştirme işlemi böylece tamamlanmış olur.
Elinizde yedek parça yoksa yoksa, bunu sizin için yetkili bayiiden
sipariş edebilirsiniz.
Gerekli seri numarasını cihazın üzerindeki model etiketinde veya
teslim belgesinde bulabilirsiniz.
9.7 Yazılım güncelleme
Cihaz yazılımının güncellenmesi için şu komponentlerin kullanılmasına gerek vardır:
Cihaz
Güç kaynağı
VEGACONNECT arayüz adaptörü
PACTware yazılımlı bilgisayar
Dosya halinde güncel cihaz yazılımı
Cihazın aktüel yazılımı ve ayrıntılı bilgilerine www.vega.com adresinde
bulacağınız download bölümünden ulaşabilirsiniz.
56
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
•
•
•
•
•
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Dikkat:
Lisanslı cihazların sırf belli yazılım sürümleri ile kullanılması öngörülmüş olabilir. Bu yüzden yazılım güncellenirken lisansın etkin kalıp
kalmadığına dikkat edin.
Ayrıntılı bilgilere www.vega.com adresinde bulacağınız download
bölümünden ulaşabilirsiniz.
9.8 Onarım durumunda izlenecek prosedür
Cihaz geri görnderim formuna ve ayrıntılı bilgilere www.vega.com
adresinde bulacağınız download bölümünden ulaşabilirsiniz.
Bu sayede bize onarımı hızlı ve daha fazla izahat etmenize gerek
kalmadan yapmamıza yardım etmiş olursunuz.
Onarım gerekli bulunduğu takdirde, şu prosedürü izleyin:
•
•
•
45021-TR-160613
•
Her cihaz için bir form print edin ve doldurun
Cihazı temizleyin ve kırılmasına karşı korunaklı şekilde ambalajlayın
Doldurulan formu ve varsa bir güvenlik veri pusulasını ambalajın
dış kısmına iliştirin
Bayinizden geri iade için kullanılacak adresi öğrenin. Bunlar için
www.vega.com internet sayfamıza gidin.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
57
10 Sökme
10 Sökme
10.1 Sökme prosedürü
İkaz:
Sökmeden önce haznedeki veya boru tesisatındaki basınç, yüksek
sıcaklıklar, agresif veya toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses
koşullarını dikkate alın.
"Monte etme" ve "Elektrik kaynağına bağlama" bölümlerine bakınız;
orada anlatılan adımları tersine doğru takip ederek yerine getiriniz.
10.2 Bertaraf etmek
Cihaz, bu konuda uzman geri dönüşüm işletmeleri tarafından yeniden
değerlendirilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunun için elektronik
modülü kolay çıkartılabilir şekilde dizayn ettik ve geri kazanımlı malzemeler kullanmaktayız.
Atıkların, usulüne uygun bir şekilde atıldığı takdirde insanlara ve
çevreye olumsuz etkisi engellenir ve değerli ham maddelerin geri
kazanılması mümkün olur.
Malzemeler: "Teknik veriler" bölümüne bakın
Eski cihazı usulüne uygun şekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize başvurabilirsiniz.
WEEE 2002/96/EG yönergesi
Bu cihaz WEEE yönergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara
tabi değildir. Cihazı doğrudan uzmanlaşmış bir geri dönüşüm işletmesine götürün ve bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın. Genel atık
tesisleri WEEE yönergesi uyarınca sadece kişisel kullanım için olan
cihazları kabul edebilmektedir.
45021-TR-160613
58
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
11 Ek
11 Ek
11.1 Teknik özellikler
İzni verilmiş cihazlara ilişkin not
Ex onayı vb. gibi izinleri verilmiş cihazlar için söz konusu emniyet talimatlarında bulunan teknik
veriler geçerlidir. Proses koşulları veya güç kaynağı gibi konularda burada verilen bilgilerden farklı
olabilir.
Malzemeler ve ağırlıklar
Ortamla temas eden malzemeler
Proses bağlantısı
Zar
316L
316L, Alloy C276 (2.4819), Alloy C22 (2.4602), Monel
400 (2.4360), Tantalum, Titanyum, 316L ECTFE kaplama, 1.4435 altın kaplama (25 µm)
Proses bağlantısı için conta (teslimat kapsamındadır)
ƲƲ Dişli G½ (EN 837)
ƲƲ Dişli G1½ (DIN 3852-A)
Gıda maddeleri için olan malzemeler
Klingersil C-4400
Klingersil C-4400
Yüzey kalitesi hijyenik proses bağlantıları, Ra < 0,8 µm
tip.
Conta, 3A izinli 316L duvara montaj
plakasının altındadır
EPDM
Elektronik gövde
PBT plastik (Poliester), Alüninyum -pres döküm toz kaplı,
316L
Malzemeler, ortamda ıslanmamış
Kablo bağlantı elemanı
Conta dişli boru bağlantısı
Tıpa dişli kablo bağlantısı
Dış gövde
PA, paslanmaz çelik, pirinç
NBR
PA
ƲƲ Gövde
PBT plastik (poliester), 316L
ƲƲ Soket ve duvara montaj plakası arasında conta
EPDM (sıkıca bağlanmış)
ƲƲ Soket, duvar montajı plakası
Gövde ve gövde kapağı arasında conta
Gövde kapağında izleme penceresi
Topraklama terminalleri
PBT plastik (poliester), 316L
Silikon SI 850 R, NBR silikonsuz
Polikarbonat (UL746-C listelenmiş)
316Ti/316L
IP 68 (25 bar) tasarımında bağlantı kablosu1)
45021-TR-160613
ƲƲ Kablo kılıfı
ƲƲ Kablo etiketi zemini
IP 68 (1 bar) modelinde bağlantı kablosu2)
1)
2)
PE, PUR
PE-Sert
PE
Ölçüm kayıt cihazı ile dış elektronik hazne arasında
Sensöre sıkıca bağlanmış
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
59
11 Ek
Ağırlıklar
Toplam ağırlık VEGABAR 81 yaklaşık
0,8 … 8 kg (1.764 … 17.64 lbs),proses bağlantısı ve
gövdeye bağlı olarak
Sıkma torkları
Dişli proses bağlantısı için Maks. sıkıştır- 40 Nm (29.50 lbf ft)
ma torku
NPT kablo vidaları ve Conduit-Borular için maks. sıkma torku
ƲƲ Plastik gövde
ƲƲ Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik
gövde
10 Nm (7.376 lbf ft)
50 Nm (36.88 lbf ft)
Giriş büyüklüğü - Piezodirençli ölçüm hücresi / DMS ölçüm hücresi
bar/kPa cinsinden nominal ölçüm aralıkları ve aşırı yük taşıyabilme kapasitesi
Burada verilen değerler genel bilgi verme amaçlıdır ve ölçüm hücresine ilişkindirler. Proses bağlantısının malzemesi, yapı şekli ve basınç türü nedeniyle kısıtlamaların olması mümkündür. Model
etiketlerindeki veriler geçerlidir.
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi - Mak- Aşırı yük taşıma kapasitesi - Misimum basınç
nimum basınç
Aşırı basınç
+1,2 bar/+120 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +1 bar/0 … +100 kPa
+3 bar/+300 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +2,5 bar/0 … +250 kPa
+7,5 bar/+750 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +10 bar/0 … +1000 kPa
+30 bar/+3000 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +25 bar/0 … +2500 kPa
+50 bar/+5000 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +40 bar/0 … +4000 kPa
+80 bar/+8000 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +100 bar/0 … +10 MPa
+200 bar/+20 MPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +250 bar/0 … +25 MPa
+500 bar/+50 MPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +600 bar/0 … +60 kPa
+1200 bar/+120 MPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +1000 bar/0 … +100 MPa
+1500 bar/+150 MPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … 0 bar/-100 … 0 kPa
+3 bar/+300 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +1,5 bar/-100 … +150 kPa
+7,5 bar/+750 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +10 bar/-100 … +1000 kPa
+30 bar/+3000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +25 bar/-100 … +2500 kPa
+50 bar/+5000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +40 bar/-100 … +4000 kPa
+80 bar/+8000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-0,2 … +0,2 bar/-20 … +20 kPa
+1,2 bar/+120 kPa
-1 bar/-100 kPa
-0,5 … +0,5 bar/-50 … +50 kPa
+3 bar/+300 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … 1 bar/0 … 100 kPa
3 bar/300 kPa
0 bar abs.
0 … 2,5 bar/0 … 250 kPa
7,5 bar/750 kPa
0 bar abs.
0 … 10 bar/0 … 1000 kPa
30 bar/3000 kPa
0 bar abs.
Mutlak basınç
60
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
0 … +0,4 bar/0 … +40 kPa
11 Ek
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi - Mak- Aşırı yük taşıma kapasitesi - Misimum basınç
nimum basınç
0 … 25 bar/0 … 2500 kPa
50 bar/5000 kPa
0 bar abs.
0 … 40 bar/0 … 4000 kPa
80 bar/8000 kPa
0 bar abs.
psi cinsinden nominal ölçüm aralıkları ve aşırı yük taşıma kapasitesi
Burada verilen değerler genel bilgi verme amaçlıdır ve ölçüm hücresine ilişkindirler. Proses bağlantısının malzemesi, yapı şekli ve basınç türü nedeniyle kısıtlamaların olması mümkündür. Model
etiketlerindeki veriler geçerlidir.
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi - Mak- Aşırı yük taşıma kapasitesi - Misimum basınç
nimum basınç
Aşırı basınç
0 … +5 psig
+15 psig
-14.5 psig
0 … +15 psig
+45 psig
-14.5 psig
0 … +30 psig
+90 psig
-14.5 psig
0 … +150 psig
+450 psig
-14.5 psig
0 … +300 psig
+600 psig
-14.5 psig
0 … +500 psig
+1000 psig
-14.5 psig
0 … +1500 psig
+3000 psig
-14.5 psig
0 … +3000 psig
+6000 psig
-14.5 psig
0 … +9000 psig
+18000 psig
-14.5 psig
0 … +15000 psig
+30000 psig
-14.5 psig
-14.5 … 0 psig
+45 psig
-14.5 psig
-14.5 … +20 psig
+90 psig
-14.5 psig
-14.5 … +150 psig
+450 psig
-14.5 psig
-14.5 … +300 psig
+600 psig
-14.5 psig
-14.5 … +600 psig
+1200 psig
-14.5 psig
-3 … +3 psig
+15 psig
-14.5 psig
-7 … +7 psig
+45 psig
-14.5 psig
0 … +15 psi
+45 psig
0 psi
0 … +30 psi
+90 psig
0 psi
0 … +150 psi
+450 psig
0 psi
0 … +300 psi
+600 psig
0 psi
0 … +500 psig
+1000 psig
0 psi
45021-TR-160613
Mutlak basınç
Ayar aralıkları
Veriler nominal ölçüm aralığından elde edilmektedir. -1 bar'dan düşük basınç değerleri belirlenememektedir.
Min.-/Max. seviyeleme :
ƲƲ Yüzde değer
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
-10 … 110 %
61
11 Ek
ƲƲ Basınç değeri
-20 … 120 %
ƲƲ Zero
-20 … +95 %
ƲƲ Sıfır ile bitiş arasındaki fark
Nominal aralığın maks. % 120'si
Sıfır noktası/son nokta ayarı:
ƲƲ Span
-120 … +120 %
İzin verilen maksimum Turn Down
Sınırsız (tavsiye edilen 20 : 1)
Çıkış büyüklüğü
Çıkış
ƲƲ Sinyal
Dijital çıkış sinyali, Foundation Fieldbus protokolü
ƲƲ Fiziksel katman
IEC 61158-2 uyarınca
Sönümleme (Giriş büyüklüğünün % 63‘ü) 0 … 999 s, ayarlanabilir
Channel Numbers
ƲƲ Channel 1
Proses değeri
ƲƲ Channel 8
Elektronik sıcaklığı
Transfer oranı
31,25 Kbit/s
Akım değeri
ƲƲ Ex olmayan, Ex-ia ve Ex-d cihazları
ƲƲ Ex-d-ia cihazları
12 mA, ±0,5 mA
16 mA, ±0,5 mA
Dinamik Davranış - Çıkış
Ortama ve sıcaklığa bağlı olarak dinamik karakteristik büyüklükler
100 %
90 %
2
1
10 %
tT
tS
tA
t
Res. 40: Proses büyüklüğünde çok büyük değişiklik. tT:
1
2
Proses büyüklüğü
Çıkış sinyali
VEGABAR 81 - IP 68 (25 bar)
≤ 25 ms
≤ 50 ms
Kalkış zamanı (10 … 90 %)
≤ 55 ms
≤ 150 ms
Sıçrama cevap süresi (ti: 0 s,
10 … 90 %)
≤ 80 ms
≤ 200 ms
62
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
VEGABAR 81
Ölü zaman
11 Ek
Buna bir de diyafram contalı sistemin reaksiyon süresi de eklenir. Bu, kompakt diyaframlı contalarda < 1 sn değerlerinden, kapiler sistemlerde birkaç saniyeye kadardır.
Flanş diyaframlı contası DN 80, dolgu silikon yağ KN 2.2, kapiler uzunluğu 10 m, ölçüm aralığı 1 bar
Proses sıcaklığı
Tepkime süresi yaklaşık
+40 °C (+104 °F)
yaklaşık 1,5 sn
+20 °C (+58 °F)
yaklaşık 3 sn
-20 °C (-4 °F)
yaklaşık 11 sn
Sönümleme (Giriş büyüklüğünün % 63‘ü) 0 … 999 s, ayarlanabilir
DIN EN 60770-1'e göre referans koşulları ve etki büyüklükleri
DIN EN 61298-1 uyarınca referans koşulları
ƲƲ Sıcaklık
+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
ƲƲ Bağıl hava nemi
45 … 75 %
ƲƲ Hava basıncı
860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psi)
Eğim belirleme
IEC 61298-2 uyarınca sınır noktası ayarı
Referans montaj konumu
dik konumda, ölçüm zarı aşağıya bakıyor
Eğim karakteristiği
Lineer
Montaj konumunun etkisi
Diyafram contalı modele bağlı olarak
EN 61326 kapsamında şiddetli, yüksek < ±150 µA
frekanslı elektromanyetik alanlar sonucu
çıkış akımında sapma
Ölçüm sapması (IEC 60770'e göre)
Turn down (TD) nominal ölçüm aralılığı ile ayarlanmış ölçüm diliminin arasındaki ilişkidir.
Kesinlik sınıfı
TD 1 : 1'den 5 : 1'e kadar lineer
olmama, histerez ve tekrarlanamamazlık
TD >5 : 1 olması halinde lineer
olmama, histerez ve tekrarlanamamazlık
%0,2
< % 0,2
< % 0,04 x TD
Ortam ısısının etkisi
Termik değişiklik - Sıfır sinyali ve çıkış aralığı
Turn down (TD) nominal ölçüm aralılığı ile ayarlanmış ölçüm diliminin arasındaki ilişkidir.
Ortalama sıcaklık katsayısı
10 … +70 °C (+50 … +158 °F)
dengelenmiş sıcaklık aralığında
Dengelenmiş sıcaklık aralığının
dışında
% 0,05/10 K
tip. < % 0,05/10 K
% 0,1/10 K
-
Turn down 10 : 1'e kadar
% 0,15/10 K
-
45021-TR-160613
Turn down 1 : 1
Turn down 1:1 ila 5:1
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
63
11 Ek
Diyafram contasından dolayı ekstra sıcaklık etkisi
Değerler, hem 316L hem de diyafram contası sıvısı olan silikon yağın değerleri olmaktadır. Bu
değerler, tahmin yürütme açısından önem taşımaktadır. Gerçek değerler çap, malzeme, zarın
dayanıklılığı ve diyafram contası sıvısına bağlı olarak değişmektedir. Bunlar, talep üzerine temin
edilmektedirler.
Diyafram contasının şu koşullarda mbar/10 K cinsinden sıcaklık katsayısı
ƲƲ Flanş DN 50 PN 40, C kalıbı, DIN
2501
1,2 mbar/10 K
ƲƲ Flanş DN 80 PN 40, C kalıbı, 20
mm'lik tüple DIN 2501
1,34 mbar/10 K
ƲƲ Flanş 3" 150 lbs RF, ASME B16.5
0,25 mbar/10 K
ƲƲ Flanş DN 80 PN 40, C kalıbı, DIN
2501
0,25 mbar/10 K
ƲƲ Flanş 2" 150 lbs RF, ASME B16.5
1,2 mbar/10 K
ƲƲ Flanş 3" 150 lbs RF, 2''lik tüple ASME 1,34 mbar/10 K
B16.5
Soğutucu bir öğenin sıcaklık katsayısı,
zarın çapına bağlı olarak
0,1 … 1,5 mbar/10 K
1 m uzunluğundaki kapiler bir borunun sı- 0,1 … 15 mbar/10 K
caklık katsayısı, zarın çapına bağlı olarak
Uzun süreli kararlılık (DIN 16086 ve IEC 60770-1 gereğince)
Turn down (TD) nominal ölçüm aralılığı ile ayarlanmış ölçüm diliminin arasındaki ilişkidir.
Sıfır sinyalinin uzun süreli sürüklenmesi3) < (% 0,1 x TD)/Yıl
Çevre koşulları
Model
Ortam sıcaklığı
Depo ve nakliye sıcaklığı
Standart model
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
-60 … +80 °C (-76 … +176 °F)
IP 66/IP 68 modeli, (1 bar)
-20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
-20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
IP 66/IP 68 modeli (25 bar), bağlantı -20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
kablosu PUR
-20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
IP 68 modeli (25 bar), bağlantı kablosu PE
-20 … +60 °C (-4 … +140 °F)
-20 … +60 °C (-4 … +140 °F)
Proses koşulları
Ortamdaki maddenin sıcaklığı, diyafram contası sıvısı ile pabs > 1 bar/14.5 psi için uygun olan cihaz
modeline ve oksijenli uygulamalara bağlıdır. pabs < 1 bar/14.5 psi için uygun olan cihaz modelinin
ortamdaki maddenin sıcaklığı için "Vakumlu uygulamalarda diyafram conatsı" bölümüne bakınız.
pabs > 1 bar/14.5 psi
Oksijenli uygulamalar için geliştirilmiş model
KN2.2 silikon yağı
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
-40 … +60 °C (-40 … +140 °F)
Silikon yağı KN2.2 soğutucu öğe ile
-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
-40 … +60 °C (-40 … +140 °F)
Silikon yağı KN2.2 Kapiler ile, 2 m,
3 m
-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
-40 … +60 °C (-40 … +140 °F)
3)
Kullanılan diyafram contasına bağlı olarak daha yüksek değerler de ortaya çıkabilir.
64
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Diyafram contası sıvısı
11 Ek
Diyafram contası sıvısı
pabs > 1 bar/14.5 psi
Oksijenli uygulamalar için geliştirilmiş model
KN17 silikon yağı
-90 … +180 °C (-130 … +356 °F
-90 … +60 °C (-130 … +140 °F)
Yüksek sıcaklıklarda kullanım için
yağ KN32 soğutucu öğe ile
-10 … +300 °C (+14 … +572 °F)
-10 … +60 °C (+14 … +140 °F)
Yüksek sıcaklıklarda kullanım için
yağ KN3.2 soğutucu öğe ile
-10 … +330 °C (+14 … +626 °F)
-10 … +60 °C (+14 … +140 °F)
Yüksek sıcaklıklarda kullanım için yağ KN3.2 soğutucu öğe ile,
300 mm
-10 … +400 °C (+14 … +752 °F)
-10 … +60 °C (+14 … +140 °F)
Yüksek ısılarda kullanım için yağ
KN32 Kapiler ile, 1 m 2 m veya 5 m
-10 … +400 °C (+14 … +752 °F)
-10 … +60 °C (+14 … +140 °F)
Halokarbon yağ KN21
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
-
Oksijenli uygulamalar için halokarbon yağ KN21
-40 … +60 °C (40 … +140 °F)
-40 … +60 °C (-40 … +140 °F)
Silikonsuz sıvı KN70
-40 … +70 °C (-40 … +158 °F)
-40 … +60 °C (-40 … +140 °F)
Beyaz yağ KN92 (FDA)
-10 … +150 °C (+14 … +302 °F)
-10 … +60 °C (+14 … +140 °F)
Beyaz yağ KN92 (FDA), soğutucu öğe ile
-10 … +250 °C (+14 … +482 °F)
-10 … +60 °C (+14 … +140 °F)
Beyaz yağ KN92 (FDA), soğutucu ö- ğe ile, 300 mm
-10 … +60 °C (+14 … +140 °F)
Mekanik stresi cihaz modeline bağlı olarak değişir
Titreşim mukavemeti
EN 60068-2-6'ya göre 5 … 200 Hz'te 1'den 4 g'a kadar
(rezonansta titreşim)
Darbe mukavemeti
100 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik darbe)
Elektromekanik bilgiler - Model IP 66/IP 67 ve IP 66/IP 68 (0,2 bar)4)
Kablo girişi seçenekleri
ƲƲ Kablo girişi
M20 x 1,5, ½ NPT
ƲƲ Kör tapa
M20 x 1,5; ½ NPT
ƲƲ Kablo bağlantı elemanı
M20 x 1,5, ½ NPT (Kablo çapı için aşağıdaki tabloya
bakınız.)
45021-TR-160613
ƲƲ Sızdırmaz kapak
½ NPT
Malzeme Dişli kablo
bağlantısı
Malzeme
- Conta kulla4,5 … 8,5 mm
nımı
PA siyah
NBR
–
PA mavi
NBR
–
Pirinç, nikellenmiş
NBR
Paslanmaz
çelik
NBR
4)
Kablo çapı
5 … 9 mm
6 … 12 mm
7 … 12 mm
10 … 14 mm
●
●
–
●
●
●
–
●
●
●
●
–
–
–
●
●
–
●
Sadece mutlak basınçta IP 66/IP 68 (0,2 bar)
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
65
11 Ek
Tel kesidi (yay baskılı klemensler)
ƲƲ Kalın tel, bükülü tel
ƲƲ Tel ucu kılıflı tel demeti
0,2 … 2,5 mm² (AWG 24 … 14)
0,2 … 1,5 mm² (AWG 24 … 16)
Elektromekanik veriler - IP 66/IP 68 modeli (1 bar)
Bağlantı kablosu, mekanik verileri
ƲƲ Yapısı
Teller, basınç eşitleme kapileri, çekme gerilimini azaltma,
blendaj örgü, metalik folyo, kılıf
ƲƲ Standart uzunluk
5 m (16.4 ft)
ƲƲ Çap yakl.
8 mm (0.315 in)
ƲƲ Min. bükülme yarıçapı
ƲƲ Renk - Ex olmayan model
ƲƲ Renk - Ex modeli
Bağlantı kablosu, elektrik verileri
25 °C (77 °F)'de 25 mm (0.984 in)
Siyah
Mavi
ƲƲ Tel kesidi
0,5 mm² (AWG 20)
ƲƲ İndüktans Li´
0,6 µH/m (0.018 µH/ft)
ƲƲ Tel direnci R´
ƲƲ Tel/Tel Kapasitesi Ci´
ƲƲ Tel/Blendaj Kapasitesi Ci´
0,037 Ω/m (0.012 Ω/ft)
133 pF/m (40 pF/ft)
215 pF/m (65 pF/ft)
Elektromekanik veriler - Model IP 68 (25 bar)
Bağlantı kablosu, mekanik veriler
ƲƲ Yapısı
Teller, çekme gerilimini azaltma, basınç eşitleme kapileri,
blendaj örgü, metal folyo, kılıf
ƲƲ Standart uzunluk
5 m (16.40 ft)
ƲƲ 25 °C/77 °F'de min. bükülme yarıçapı
25 mm (0.985 in)
ƲƲ Maks. uzunluk
ƲƲ Çap yakl.
ƲƲ Renk
Bağlantı kablosu, elektrik verileri
180 m (590.5 ft)
8 mm (0.315 in)
Mavi
ƲƲ Tel kesidi
0,5 mm² (AWG 20)
ƲƲ İndüktans Li´
0,6 µH/m (0.018 µH/ft)
ƲƲ Tel direnci R´
ƲƲ Tel/Tel Kapasitesi Ci´
ƲƲ Tel/Blendaj Kapasitesi Ci´
Dış gövde
ƲƲ Kablo bağlantı elemanı
Gösterge ve ayar modülü
Gösterge öğesi
66
133 pF/m (40 pF/ft)
215 pF/m (65 pF/ft)
M20 x 1,5 veya ½ NPT
2,5 mm² (AWG 14)
Arkadan aydınlatmalı ekran
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
ƲƲ Yay baskılı klemensler, en fazla şu
değerde olan tel kesidi için
0,037 Ω/m (0.012 Ω/ft)
11 Ek
Ölçüm değerinin göstergesi
ƲƲ Rakam sayısı
5
ƲƲ Rakam büyüklüğü
E x B = 7 x 13 mm
Ayar elemanları
4 tuş
ƲƲ Ambalajsız
IP 20
Koruma tipi
ƲƲ Kapaksız gövdeye takılmış
Malzemeler
ƲƲ Gövde
IP 40
ABS
ƲƲ İzleme penceresi
Poliester folyo
Harici gösterge ve kullanım birimi için arayüz
Veri iletimi
dijital (I²C veri yolu)
Bağlantı kablosu
Dört telli
Sensörlü model
Yapı - Bağlantı teli
Kablo uzunluğu
Standart kablo
Özel kablo
Blendajlı
4 … 20 mA/HART
50 m
●
–
–
Profibus PA, Foundation Fieldbus
25 m
–
●
●
Arabirim sensörü için arayüz
Veri iletimi
dijital (I²C veri yolu)
Tel uzunluğu maks.
25 m
Yapı - Bağlantı teli
dört telli, blendajlı
Entegre saat
Tarih formatı
Gün.Ay.Yıl
Fabrikanın bulunduğu zaman dilimi
CET
Saat formatı
Saatte sapma maks.
12 h/24 h
10,5 dk/yıl
Ek çıkış büyüklüğü - Elektronik sıcaklığı
Isı değerlerinin verilmesi
ƲƲ Analog
45021-TR-160613
ƲƲ dijital
Elektrik çıkışı üzerinden
Dijital çıkış sinyali üzerinden - elektronik modülün modeline bağlı olarak
Aralık
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
Kesinlik
±3 K
Çözünürlük
Güç kaynağı
UB çalışma gerilimi
ƲƲ Ex olmayan cihaz
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
< 0,1 K
9 … 32 V DC
67
11 Ek
ƲƲ Ex-d cihazı
9 … 32 V DC
ƲƲ EEx-ia cihazı - Besleme ENTITY
modeli
9 … 24 V DC
ƲƲ EEx-ia cihazı - Besleme FISCO modeli 9 … 17,5 V DC
ƲƲ Ex-d-ia cihazı
16 … 32 V DC
ƲƲ Ex olmayan cihaz
13,5 … 32 V DC
UB çalışma gerilimi - Aydınlatılmış gösterge ve ayar modülü
ƲƲ Ex-d cihazı
13,5 … 32 V DC
ƲƲ EEx-ia cihazı - Besleme FISCO modeli 13,5 … 17,5 V DC
ƲƲ EEx-ia cihazı - Besleme ENTITY
modeli
13,5 … 24 V DC
ƲƲ Ex-d-ia cihazı
Aydınlatma yok (entegre ia bariyeri)
ƲƲ Saha veri yolu
Maks. 32 (Ex'de maks. 10)
Maks. sensör sayısıyla enerji
Aşırı gerilim güvenliği
Çalışma gerilimi
35 V DC
Maks. giriş akımı
131 mA
Maks. giriş gerilimi
40 V DC
Nominal vurum akımı çıkartıcı
Cihazda potansiyel bağlantı
Elektronik
Topraklama terminalleri
< 10 kA (8/20 µs)
Potansiyal bağlantı yapılmamış
Proses bağlantısı ile galvanik bağlantı
Elektriğe karşı korunma önlemleri5)
Gövde malzemesi
Model
IP koruma sınıfı
NEMA koruma sınıfı
Plastik
Tek hücre
IP 66/IP 67
Type 6P
İki hücre
IP 66/IP 67
Type 6P
Tek hücre
IP 66/IP 67
Type 6P
IP 68 (1 bar)
-
Alüminyum
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
Type 6P
IP 66/IP 67
Type 6P
Paslanmaz çelik, elekroliz- Tek hücre
le parlatılmış
Tek hücre
IP 66/IP 67
Type 6P
Paslanmaz çelik, hassas
döküm
IP 66/IP 67
Type 6P
IP 68 (1 bar)
-
İki hücre
Tek hücre
5)
IP 69K
Type 6P
-
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
IP 66/IP 67
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
Type 6P
Type 6P
Type 6P
Sadece mutlak basınç söz konusu olduğunda koruma sınıfı IP 66/IP 68 (0,2 bar).
68
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
İki hücre
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
11 Ek
Gövde malzemesi
Model
IP koruma sınıfı
NEMA koruma sınıfı
Paslanmaz çelik
Harici gövdeli modellerde
ölçüm değeri algılayıcı
IP 68 (25 bar)
-
Koruma sınıfı (IEC 61010-1)
II
Onaylar
Lisanslı cihazların teknik verilerinde sürüme bağlı farklılıklar olabilir.
Bu nedenle bu cihazlara ait lisans belgeleri dikkate alınmalıdır. Bu lisans belgeleri ya cihazın teslimi
sırasında verilir veya www.vega.com adresindeki "VEGA Tools" linkinden "Ürün arama" kutusuna
girilerek ya da download bölümünden indirilebilir.
11.2 Vaklumlu uygulamalarda diyafram contası
Giriş
Bir diyafram contasının iki görevi vardır:
•
•
Sensör öğesinin ortamdaki üründen ayrılması
Proses basıncının hidrolik olarak sensör öğesine iletilmesi
Diyafram contası dolum malzemesinden metalik bir zarla ayrılmıştır. Bu zar ve sensör öğesi arasında
kalan iç bölme tamamen basınç aktarma sıvısıyla doldurulmuştur. Diyafram contası böyle bir kapalı
sistem oluşturmaktadır.
Vakum
Basınç düştüğünde basınç aktarma sıvısının kaynama sıcaklığı düşer. < 1 barabs basınç değerlerinde sıcaklığa bağlı olarak diyafram contası sıvısındaki gaz parçacıkları açığa çıkabilir. Bu da ölçüm
değerlerinde sapmaya yol açar.
45021-TR-160613
Bu nedenle basınç aktarımı sistemlerinde basınç aktarma sıvısına bağlı olarak proses sıcaklığı
ve basınç değeri sıfır basınçta sadece sınırlı olarak kullanılır. Kullanım aralığını genişletmek için
şirketimiz opsiyonel olarak Vakum Hizmeti de sunmaktadır. Aşağıdaki grafikler farklı basınç aktarım
sistemlerinin kullanım aralıklarını göstermektedir.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
69
11 Ek
Pabs mbar
1000
900
800
1
700
600
500
2
400
300
200
100
5
50
100
150
200
250
300
350
400
T °C
200
250
300
350
400
T °C
Res. 41: KN 32 yüksek sıcaklık için kullanım alanı
1
2
Standart diyafram contası
Vakum hizmetli diyafram contası
Pabs mbar
1000
900
800
1
700
600
500
400
300
2
200
100
5
50
100
150
1
2
70
45021-TR-160613
Res. 42: KN 2.2 silikon yağının kullanım alanı
Standart diyafram contası
Vakum hizmetli diyafram contası
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
11 Ek
Pabs mbar
1000
900
800
1
700
600
500
400
300
2
200
100
5
50
100
150
200
250
300
350
400
T °C
200
250
300
350
400
T °C
Res. 43: KN 17 silikon yağının kullanım alanı
1
2
Standart diyafram contası
Vakum hizmetli diyafram contası
Pabs mbar
1000
900
800
1
700
600
500
400
300
2
200
100
45021-TR-160613
5
50
100
150
Res. 44: KN 21 halo karbon yağının kullanım alanı
1
2
Standart diyafram contası
Vakum hizmetli diyafram contası
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
71
11 Ek
Pabs mbar
1000
900
800
1
700
600
500
400
300
2
200
100
5
50
100
150
200
250
300
350
400
T °C
250
300
350
400
T °C
Res. 45: KN 59 Neobee'nin kullanım alanı
1
2
Standart diyafram contası
Vakum hizmetli diyafram contası
Pabs mbar
1000
900
800
1
700
600
500
400
2
300
200
100
5
50
100
150
200
1
2
72
45021-TR-160613
Res. 46: KN 92 tıbbî beyaz yağın kullanım alanı
Standart diyafram contası
Vakum hizmetli diyafram contası
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
11 Ek
11.3 Ek bilgiler - Foundation Fieldbus
Aşağıdaki tablo, cihazın ve ilgili cihaz tanımlarının sürüm durumları, veri yolu sisteminin elektriksel
büyüklükleri ve kullanılan fonksiyon blokları hakkında genel bir bilgi verir.
Revisions Data
Electricial Characteristics
Transmitter Function Blocks
Advanced Function Blocks
Diagnostics
45021-TR-160613
General Information
DD-Revision
Rev_01
CFF-File
020101.cff
Device Revision
0101.ff0, 0101.ff5
Cff-Revision
xx xx 01
Device-Softwarerevision
> 1.1.0
ITK (Interoperability Test Kit) Number
6.1.2
Physicial Layer Type
Low-power signaling,
bus-powered, FISCO I.S.
Input Impedance
> 3000 Ohms between
7.8 KHz - 39 KHz
Unbalanced Capacitance
< 250 pF to ground from either
input terminal
Output Amplitude
0.8 V P-P
Electrical Connection
2 Wire
Polarity Insensitive
Yes
Max. Current Load
11 mA
Device minimum operating voltage
9 V
Resource Block (RB)
1
Transducer Block (TB)
1
Standard Block (AI)
3
Execution Time
30 mS
Discret Input (DI)
Yes
PID Control
Yes
Output Splitter (OS)
Yes
Signal Characterizer (SC)
Yes
Integrator
Yes
Input Selector (IS)
Yes
Arithmetic (AR)
Yes
Standard
Yes
Advanced
Yes
Performance
No
Function Blocks Instantiable
No
LAS (Link Active Scheduler)
Yes
Master Capable
Yes
Number of VCRs (Virtual Communication Relationships)
47
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
73
11 Ek
Fonksiyon blokları
Transducer Block (TB)
"Analog Input (AI)" transdüktör bloğu, asıl ölçüm değerini (Secondary Value 2) alır, min./maks. seviye ayarını (Secondary Value 1) yapar, bir lineerizasyon (Primary Value) yapar ve değerleri çıkışındaki
diğer fonksiyon blokları için hazır tutar.
m(d)
Sensor_Value
min/max
adjustment
Linearization
%
Lin%
TB
Secondary
Value 2
Secondary
Value 1
Primary
Value
Res. 47: Şematik sunum Transducer Block (TB)
Fonksiyon blokları Analog Input (AI)
"Analog Input (AI)" fonksiyon bloğu, bir Channel Number kullanarak asıl ölçüm değerini alır ve onu
çıkışındaki diğer fonksiyon blokları için hazır tutar.
Res. 48: Şematik sunum - Analog Input (AI) Fonksiyon Bloğu
Discret Input (DI) Fonksiyon Bloğu
"Discret Input (DI)", fonksiyon bloğu bir Channel Number kullanarak asıl ölçüm değerini alır ve onu
çıkışındaki diğer fonksiyon blokları için hazır tutar.
PID Control Fonksiyon Bloğu
"PID Control " fonksiyon bloğu proses otomatizasyonunda çok yönlü görevleri olan bir anahtar yapı
74
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Res. 49: Şematik Sunum - Discret Input (AI) Fonksiyon Bloğu
11 Ek
taşıdır ve üniversel olarak kullanılmaktadır. PID blokları, primary ve secondary proses ölçümü yapılırken farklı zaman sabitleri bunun gerekli veya istenilecek bir şey olduğu hissini verirse, kaskadlandırılabilir.
Res. 50: Şematik Sunum - PID Control Fonksiyon Bloğu
Output Splitter Fonksiyon Bloğu
"Output Splitter" Fonksiyon Bloğu bir girişten iki tane kontrol çıkışı jenere eder. Her çıkış, girişin bir
parçasının lineer şeklidir. Bir geri hesaplama fonksiyonu, lineer şekil fonksiyonu geriye dönük kullanılacağında gerçekleştirilir. Birden çok Output Splitter'ın kaskadlanması, giriş ve çıkışların birleştirilebilirliğine karar veren entegre bir karar tablosu kullanılarak desteklenir.
Res. 51: Şematik Sunum - Output Splitter Fonksiyon Bloğu
Signal Characterizer Fonksiyon Bloğu
45021-TR-160613
"Signal Characterizer" fonksiyon bloğunun, çıkışları girişleriyle lineer olmayan iki kanalı vardır. Lineer
olmayan ilişki, serbestçe seçilebilen x/y çift değerleriyle ikinci bir tablo ile belirlenir. Her giriş sinyali,
ilgili çıkış üzerinde gösterilir. Bu şekilde, bu fonksiyon bloğu bir kontrol devresinde veya sinyal yolunda kullanılabilir. Alternatif olarak, fonksiyon eksenleri, bloğun geriye dönük bir kontrol devresinde de
kullanılabilmesi için, Kanal 2'de değiştirilebilir.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
75
11 Ek
Res. 52: Şematik Sunum - Signal Characterizer Fonksiyon Bloğu
Integrator Fonksiyon Bloğu
"Integrator" fonksiyon bloğu, bir sürekli giriş sinyalini zamana entegre ediyor veya bir darbeli giriş
bloğunun sonuçlarını toplar. Bu, entegre ve kümülatif değerin başlangıç değeriyle karşılaştırıldığı tam
toplam sayacı olarak bir sıfırlamaya kadar veya kısmı toplam sayacı olarak bir referans noktasına
kadar kullanılabilir. Bu başlangıç değerlere ulaşılırken dijital çıkış sinyalleri kesilir. Entegrasyon fonksiyonu sıfırdan yukarı ya da önceden verilen değerden aşağıya doğru yerine çalışır. Ayrıca, net debi
miktarlarının hesaplanabilmesi ve entegre edilebilmesi için iki debi girişi mevcuttur. Bu, haznedeki
hacmin veya kitle değişikliklerinin değişmesini hesaplanmasında veya debi düzenlemelerinin en
mükemmel hale getirilmesinde kullanılabilir.
Res. 53: Şematik sunum - Integrator Fonksiyon Bloğu
Input Selector Fonksiyon Bloğu
76
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Fonksiyon bloğu "Input Selector" fonksiyon bloğu dört girişe kadar seçenek sunmaktadır ve seçme
kriterine uygun bir çıkış sinyali oluşturmaktadır. Tipik giriş sinyalleri AI bloklarıdır. Seçenekler şunlardır: Maksimum, minimum, orta değer, ortalama değer ve ilk uygun sinyal. İlk uygun değer için,
blok, parametre kombinasyonundan, döner anahtar olarak ya da birincil anahtar olarak kullanılabilir.
Anahtar bilgileri başka giriş blokları veya kullanıcı tarafından kaydedilebilir. Ayrıca, orta değer seçeneği de desteklenmektedir.
11 Ek
Res. 54: Şematik Sunum - Input Selector Fonksiyon Bloğu
Arithmetic Fonksiyon Bloğu
"Arithmetic" alışılagelmiş ölçüm tekniği hesaplama fonksiyonlarının kolay bir şekilde bütünleştirilmesine olanak sunar. Kullanıcı, formül ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmaksızın ölçüm algoritmasını isme
göre seçebilir.
Şu algoritmalar mevcuttur:
45021-TR-160613
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Flow compensation, linear
Flow compensation, square root
Flow compensation, approximate
BTU flow
Traditional Multiply Divide
Average
Traditional Summer
Fourth order polynomial
Simple HTG compensated level
Fourth order Polynomial Based on PV
Res. 55: Şematik Sunum - Aritmetic Fonksiyon Bloğu
11.4 Ebatlar
Aşağıdaki ölçekli çizimler sadece olası modellerin bir kesitini göstermektedir. Ayrıntılı ölçekli çizimleri
www.vega.com/downloads sayfasındaki İndirilecek dosyalar" ve "Çizimler" linkinden indirebilirsiniz.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
77
11 Ek
Plastik gövde
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
~ 84 mm
(3.31")
ø 79 mm
(3.11")
M20x1,5/
½ NPT
112 mm
(4.41")
112 mm
(4.41")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
1
2
Res. 56: IP 66/IP 67 koruma tipli gövde modelleri (entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9 mm/0.35
in arttırır.)
1
2
Bir hücreli model
İki hücreli model
Alüminyum gövde
~ 116 mm
(4.57")
~ 87 mm
(3.43")
ø 86 mm
(3.39")
ø 86 mm
(3.39")
120 mm
(4.72")
116 mm
(4.57")
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
1
M20x1,5/
½ NPT
2
Res. 57: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
Bir hücreli model
İki hücreli model
45021-TR-160613
78
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
11 Ek
Koruma tipi IP 66/IP 68 olan alüminyum gövde (1 bar)
~ 105 mm
(4.13")
~ 150 mm
(5.91")
ø 86 mm
(3.39")
ø 86 mm
(3.39")
120 mm
(4.72")
116 mm
(4.57")
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
1
2
Res. 58: IP 66/IP 68 (1 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
Bir hücreli model
İki hücreli model
Paslanmaz çelik gövde
~ 87 mm
(3.43")
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
~ 59 mm
(2.32")
ø 80 mm
(3.15")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
M20x1,5/
½ NPT
1
2
120 mm
(4.72")
112 mm
(4.41")
117 mm
(4.61")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
3
Res. 59: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
Bir hücreli model elektrolizle parlatılmış
Bir hücreli model hassas döküm
İki hücreli model hassas döküm
45021-TR-160613
1
2
2
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
79
11 Ek
Koruma tipi IP 66/IP 68 (1 bar) olan paslanmaz çelik gövde
~ 93 mm
(3.66")
~ 103 mm
(4.06")
ø 80 mm
(3.15")
~ 105 mm
(4.13")
ø 79 mm
(3.11")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
120 mm
(4.72")
112 mm
(4.41")
117 mm
(4.61")
M16x1,5
M20x1,5
1
M20x1,5/
½ NPT
2
3
Res. 60: IP 66/IP 68 (1 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
3
Bir hücreli model elektrolizle parlatılmış
Bir hücreli model hassas döküm
İki hücreli model hassas döküm
Paslanmaz çelik gövde, koruma sınıfı IP 69K
ø 80 mm
(3.15")
104 mm
(4.1")
~ 59 mm
(2.3")
M20x1,5/
½ NPT
Res. 61: IP 69K koruma tipli gövde modelleri (entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9 mm/0,35 in
arttırır.)
1
Bir hücreli model elektrolizle parlatılmış
45021-TR-160613
80
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
11 Ek
IP 68 (25 bar) modelinde dış gövde
80 mm
(3.15")
82 mm
(3.23")
41,6 mm
(1.64")
3
59 mm
(2.32")
108 mm
(4.25")
1
110 mm x 90 mm
(4.33" x 3.54")
41,6 mm
(1.64")
~ 66 mm
(2.60")
2
51 mm
(2.01")
4
110 mm x 90 mm
(4.33" x 3.54")
5
Res. 62: Dış gövdeli IP 68 modeli
Kablo çıkışı yan
Kablo çıkışı eksen yönünde
Plastik gövde
Elektrolizle parlatılmış paslanmaz çelik gövde
45021-TR-160613
1
2
3
4
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
81
11 Ek
SW 27 mm
(1.06")
89 mm
(3.5")
139 mm
(5.47")
89 mm
(3.5")
VEGABAR 81, dişli bağlantısı
SW 32 mm
(1.26")
SW 32 mm
(1.26")
GE
20 mm
(0.79")
20 mm
(0.79")
G1/2
ø 26 mm
(1.02")
G1/2
G3/4
GK
ø 32 mm
(1.26")
ø 26 mm
(1.02")
89 mm
(3.5")
89 mm
(3.5")
GE > 105° C
G1
ø 39 mm
(1.54")
GL
SW 55 mm
(2.17")
G1 1/2
ø 60 mm
(2.36")
30 mm
(1.81")
28 mm
(1.1")
SW 41 mm
(1.61")
GN
Res. 63: VEGABAR 81, dişli bağlantısı
82
45021-TR-160613
GE G½ (ISO 228-1), >105 °C ısı adaptörüyle
GK G¾ (DIN 3852-E)
GL G1 A (DIN 3852-E)
GN G1½ (DIN 3852-A)
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
11 Ek
89 mm
(3.5")
89 mm
(3.5")
VEGABAR 81, boru tipi diyafram contası
D
MB
L
L
mm
H3
inch
DN
PN
D
Mb
6…100
63
28,5
60
50
6…100
95
54,5
60
D
Mb
DN
6…100
PN
85
43
H7
60
6…100 2.48" 1.12" 2.36"
50
6…100 3.74" 2.15" 2.36"
inch
89 mm
(3.5")
mm
DN PN
10
20
G1
MB
inch
L
45021-TR-160613
25
32
40
40
DN PN
10
20
40
40
G1
40
Rd52x1/6"
25
Rd78x1/6"
40
DN PN
25
40
50
25
32
6…100 3.35" 1.69" 2.36"
3
DN PN
50
L
25
40
mm
L
25
40
G1
2
MB
1
40
Rd58x1/6"
G1
Rd52x1/6"
Rd58x1/6"
Rd78x1/6"
G1
RD28x1/8"
104
G1
D
RD44x1/6"
L
Mb
140
32
128
26
156
50
L
Mb
5.04" 1.02"
5.51" 1.26"
6.14" 1.97"
L
Mb
104
20
10
d
RD28x1/8" 4.09" 0.39"
RD44x1/6" 4.09" 0.79"
Res. 64: VEGABAR 81, boru tipi diyafram contası
1
2
3
Flanşlar arasına montaj için boru tipi diyafram contası
DIN 11851 gereğince boru tipi diyafram contası
DIN 11864-1 gereğince boru tipi diyafram contası
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
83
11 Ek
115 mm
(4.53")
109 mm
(4.29")
VEGABAR 81, flanş bağlantısı, ebatlar mm cinsindendir
f
b
d2
RL
dM
d4
k
D
dM
d5
1
DN
PN
HU
25
40
115
I2
40
40
150
NE
I5
NC
I7
20
32
40
40
D
85
4 x ø14
68
110
4 x ø18
88
18
100
20
125
20
125
50
40
165
40
d4
140
165
50
d2
75
40
40
k
18
50
50
b
105
165
165
18
18
20
20
125
125
ID
80
40
200
24
160
IG
80
40
200
24
160
IE
IF
2
80
80
100
"
40
40
40
lbs
200
200
235
D
24
24
24
b
4 x ø14
f
RL
d5
dM 3
2
-
-
32
-
45
58
2
78
2
4 x ø18
102
2
4 x ø18
102
2
4 x ø18
4 x ø18
4 x ø18
8 x ø18
102
102
138
2
2
2
2
-
-
-
-
-
59
48,3
47
-
89
200
48,3
50
76
72
72
100
-
138
2
160
8 x ø18
138
2
200
76
f
RL
d5
190
k
8 x ø22
d2
162
d4
2
2
47
48,3
8 x ø18
138
-
50
160
8 x ø18
-
100
100
76
94
47
72
89
dM
BW
1"
150
110
14,5
79,4
4 x ø16
51
2
F3
2"
150
150
19,5 120,7
4 x ø19
92
2
50
48,3
47
2
152,5
76
72
CA
CB
2"
3"
3"
150
150
150
150
190
190
19,5 120,7
24,3 152,4
24,3 152,4
4 x ø19
4 x ø19
4 x ø19
92
127
127
2
2
-
-
3
-
Res. 65: VEGABAR 81, flanş bağlantısı, ebatlar mm cinsindendir
84
DIN 2501 gereğince flanş bağlantısı
ANSI B16,5 gereğince flanş bağlantısı
Zarın çapı
45021-TR-160613
1
2
3
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
11 Ek
115 mm
(4.53")
109 mm
(4.29")
VEGABAR 81, flanş bağlantısı, ebatlar inch cinsindendir
f
b
d2
RL
dM
d4
k
D
dM
d5
1
DN
PN
HU
25
40
4.53" 0.71"
I2
40
40
5.91" 0.71"
40
6.5"
0.79"
6.5"
0.79"
NE
I5
NC
I7
20
32
40
40
50
40
50
40
50
50
40
D
b
4.13" 0.71"
5.51" 0.71"
6.5"
6.5"
IG
80
40
7.87" 0.95"
IF
2
BW
CA
F3
CB
100
"
1"
2"
2"
3"
3"
40
40
lbs
-
-
1.26"
4.33" 4 x ø0.71" 3.47" 0.08"
-
-
1.77"
3.94" 4 x ø0.71" 3.07" 0.08"
4.92" 4 x ø0.71" 4.02" 0.08"
7.87" 0.95"
80
3.35" 4 x ø0.55" 2.68" 0.08"
f
0.79"
40
IE
dM 3
d4
4.92" 4 x ø0.71" 4.02" 0.08"
80
40
d5
d2
0.79"
ID
80
RL
k
2.95" 4 x ø0.55" 2.28" 0.08"
7.87" 0.95"
7.87" 0.95"
9.25"
0.95"
D
b
2.32"
3.94"
1,9"
1.85"
-
-
6.3"
8 x ø0.71" 5.43" 0.08"
1.97"
2.99"
2.84"
8 x ø0.71" 5.43" 0.08"
7.87"
2.99"
2.84"
6.3"
8 x ø0.71" 5.43" 0.08"
6.3"
8 x ø0.71" 5.43" 0.08"
6.3"
7.48" 8 x ø0.87" 6.38" 0.08"
k
d2
d4
f
5.91" 0.77" 4.75" 4 x ø0.75" 3.62" 0.08"
7.48" 0.96"
-
-
7.87"
5.91" 0.77" 4.75" 4 x ø0.75" 3.62" 0.08"
7.48" 0.96"
-
4.92" 4 x ø0.71" 4.02" 0.08"
150
150
-
-
1.97"
4.33" 0.57" 3.13" 4 x ø0.63" 2.01" 0.08"
150
-
-
4.92" 4 x ø0.71" 4.02" 0.08"
150
150
-
6"
6"
4 x ø0.75"
4 x ø0.75"
5"
5"
0.08"
0.08"
3.94"
3.94"
RL
-
1,9"
1,9"
2.99"
3.70"
d5
-
1.85"
1.85"
3.5"
2.84"
3.5"
dM
3
-
2"
1.9"
1.85"
6"
2.99"
2.84"
-
-
-
Res. 66: VEGABAR 81, flanş bağlantısı, ebatlar inch cinsindendir
DIN 2501 gereğince flanş bağlantısı
ANSI B16,5 gereğince flanş bağlantısı
Zarın çapı
45021-TR-160613
1
2
3
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
85
11 Ek
14 mm
(0.55")
14 mm
(0.55")
VEGABAR 81, flanş ve hücre diyafram contası kapilerli
ø 10 mm
(0.39")
ø 10 mm
(0.39")
b
b
ø d2
ø Mb
ø Mb
ø d4
ø d4
øk
øD
mm
DN PN
25
D
115
b
d4
18
40
40
150
18
80
40
200
20
50
inch
40
40
DN PN
165
20
k
d2
Mb
88
110
18
45
138
160
68
102
85
125
14
18
18
89
40
D
b
d4
k
d2
4.53" 0.71" 2.68" 3.35" 0.55"
Mb
1.26"
50
40
6.5"
0.79" 4.02" 4.92" 0.71"
2.32"
80
40
40
5.91" 0.71" 3.47" 4.33" 0.71"
7.87" 0.79" 5.43"
6.3"
0.71"
1.77"
3.5"
DN
b
d4
Mb
18
88
45
16....100
18
50
16....100
20
80
inch
PN
25
40
59
25
40
mm
32
DN
16....100
16....100
PN
20
68
102
138
32
59
89
25
16....100
d4
b
Mb
0.71" 2.68" 1.26"
50
16....100
0.79" 4.02" 2.32"
40
80
16....100
16....100
0.71" 3.47" 1.77"
0.79" 5.43"
3.5"
Res. 67: VEGABAR 81, flanş ve hücre diyafram contası kapilerli
1
2
Flanş diyafram conatsı kapilerli
Hücre diyafram contası kapiler boru
45021-TR-160613
86
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
11 Ek
11.5 Sınai mülkiyet hakları
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com。
11.6 Marka
45021-TR-160613
Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
87
INDEX
INDEX
A
Arızaların giderilmesi 54
Ayar 33
Ayar menüsü 34, 40
B
Bakım 50
Basıncın eşitlenmesi 16
––Ex d 15
––Standart 14
D
Device ID 45
Diferansiyel basıncı ölçümü 8
Dilin değiştirilmesi 40
Display aydınlatması 41
Diyafram contası 9
E
EDD (Enhanced Device Description) 49
Elektrik bağlantısı 22
F
Fonksiyon blokları
––Analog Input (AI) 74
––Arithmetic 77
––Discret Input (AI) 74
––Input Selector 76
––Integrator 76
––Output Splitter 75
––PID Control 74
––Signal Characterizer 75
––Transducer Block (TB) 74
O
Olay belleği 50
Onarım 57
Ölçüm değeri belleği 50
Ölçüm düzeni 17, 18, 19
Ölçüm sistemi 9
P
Parametrelemeye örnek 36
Proses basıncının ölçümü 17
S
Sensör ayarlarının kopyalanması 44
Servis - Çağrı Merkezi 55
Servis girişi 45
Seviye ayarı 38, 39
––Birim 35
––Proses basıncı 37, 38
Sıfırlama
––Temel ayarlar 42
––Teslimattaki durum 42
Sızdırmazlık konsepti 10
Simülasyon 42
Sönümleme 39
Standart değerler 43
T
Tarih/saat ayarı 42
Y
Yedek parçalar 12
H
Hata kodları 51, 53, 54
I
İbre 41, 42
K
Konum düzeltme 36
L
45021-TR-160613
Lineerizasyon 39
N
NAMUR NE 107 50
88
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Notes
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
89
Notes
45021-TR-160613
90
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
45021-TR-160613
Notes
VEGABAR 81 • Foundation Fieldbus
91
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2016
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
45021-TR-160613
Baskı tarihi:

Benzer belgeler