Elektik Tesisat Teknik Terimler Sözlüğü

Transkript

Elektik Tesisat Teknik Terimler Sözlüğü
ELEKTRİK TESİSAT
TEKNİK TERİMLER
SÖZLÜĞÜ
Hazırlayanlar
Levent Dirlik ( Elektrik Yüksek Mühendisi )
Sabri Günaydın ( Elektrik Mühendisi)
A
Abrasion
Aşınma
Accessibilitiy
Erişim
Accessory
Aksesuar (Yardımcı eleman /Donatı)
Addition
Ek
Agricultural
Tarımsal/Zirai
Alarm
Alarm
Aluminium conductor
Alüminyum iletken
Alteration
Değişiklik
Appliance
Cihaz
Appliance impedance Cihaz empedansı
Application
Uygulama
Ambient temperature
Ortam sıcaklığı
Architectural lighting
Mimari aydınlatma
Arm’s reach distance
Arrangement
El ulaşma /yetişme uzaklığı
Düzenleme
Artificial
Yapay
Artificial hand
Yapay el (Simule elektrik devresi )
Asymmetrical control (single phase ) Asimetrik kontrol (Tek faz)
Asymmetrical terminal voltage Asimetrik bağlantı ucu gerilimi
Asymmetrical voltage Asimetrik gerilim
Atmospheric origin
Atmosferik kaynaklı
Automatic disconnection Otomatik ayırma
Automatic disconnection of
Autotransformers
supply
Beslemenin otomatik ayrılması
Oto tranformatör
Auxiliary
Yardımcı
Auxilary circuits
Yardımcı devreler
Average detector
Ortalama değer algılayıcısı
B
Balun
Balun
Bare conductor
Çıplak iletken
Barrier
Bariyer
Basic insulation
Temel Yalıtım
Batterie
Batarya/Akümülatör
Bell
Zil
Bell circuit
Zil devresi
Bend
Dönemeç
Body resistance
Vücut direnci
Bonding / Equipotential bonding
Bonding conductor
Potansiyel dengeleme
Potandiyel dengeleme iletkeni
Breaking capacity
Kesme yeteneği
Brightness
Parıltı
Bulb
Lamba/Ampul
Bunched
Demet
Buried
Gömülü
Buried cables
Gömülü kablolar
Burn
Yanık
Burst firing control
Busbar
Patlama ateşlemeli kontrol
Bara
Busbar trunking system
Donanımlı bara kanal sistemi
Building void, accessible
Erişilebilen/Girilebilen bina boşluğu
Building void, non accessible
Erişilemeyen bina boşluğu
C
Cable
Kablo
Cable bracket
Kablo konsolu
Cable channel
Kablo kanalı
Cable cleat
Kablo tutucu/kroşe
Cable coupler
Kablo birleştiricisi
Cable current-carrying capacity
Kablo akım taşıma kapasitesi
Cable ducting
Kapalı kablo kanalı
Cable ladder
Kablo merdiveni
Cable tray
Kablo tavası (tepsisi)
Cable trunking
Kapaklı kablo kanalı
Cable channel
Kablo kanalı (İnsan giremeyen)
Cable tunnel
Kablo tüneli/ galerisi
Candela
Kandela (Aydınlatma )
Caravan
Karavan
Caravan park
Karavan konaklama yeri
Caravan pitch electrical supply equipment
Karavan park yeri elektrik besleme donanımı
Cascading
Ardışık bağlama
Certificate
Belge
Chandelier
Avize
Charge
Yükleme /Şarj
Circuit
Devre
Circuit arrangements
Devre düzenlemeleri
Circuit-breaker
Devre kesici
Circuit empedance
Devre empedansı
Circuit protective conductor (cpc)
Devre koruma iletkeni (cpc)
Class I equipment
Sınıf I donanım
Class II equipment
Sınıf II donanım
Class III equipment
Sınıf III donanım
Cleats, clamps
Kroşeler/kablo tespit elemanları
Ceiling rose
Tavan rozansı
Central heating system
Merkezi Isıtma Sistemi
Characteristic
Nitelik/karakteristik
Colour rendering
Renksel geriverim
Conductor cross sectional area (S)
Conversion
İletken kesit alanı (S)
Dönüşüm
Common mode voltage/ Asymmetrical voltage
Ortak mod gerilimi /Asimetrik gerilim
Communication
İletişim
Competent
Yetkili/Ehliyetli (Uzman) kişi
person
Component
Bileşen
Commutation
Komütasyon
Commutation notch
Komütasyon çentiği
Condensation
Yoğuşma
Concealed cables in walls or partition
Duvar veya bölmelerin içine gizlenmiş kablolar ü
Concrete ceiling
Betonarme tavan
Conduit
Boru
Conduit systems
Boru sistemleri
Conductor
İletken (Hat sistemi..)
Conductive
İletken
Conductivity
İletkenlik
Connector
Konnektör
Connection
Bağlantı
Connection load
Bağlantı yükü
Construction site installations
Constant
Sabit
Continuous
Sürekli
Yapım alanı (Şantiye) tesisatları
Continuous current carrying capacity of a conductor
Bir iletkenin sürekli alık taşıma kapasitesi
Conventional
Alışılagelmiş
Conventional operating current of a protective device
Bir koruma cihazının alışılagelmiş çalışma akımı
Conventional touch voltage limit (UL)
Alışılagelmiş dokunma gerilimi sınırı
Cord
Kordon
Correction factor
Düzeltme katsayısı/faktörü
Correction factor-total (k tot) Toplam düzeltme katsayısı (k top)
Correction factor for ambient temperature (k 1)
Ortam sıcaklığı için düzeltme katsayısı
(k 1)
Correction factor for ground temperature (k’ 1)
Toprak sıcaklığı için düzeltme katsayısı
(k’ 1)
Correction factor for adjacent cables
(k 2)
Bitişik kablolar için düzeltme katsayısı (k 2)
Correction factor for soil thermal resistivity (k 3)
Toprak ısıl direnci düzeltme katsayısı
(k 3)
Corrosion
Aşınma
Coupling path
Bağlaşma yolu
Current
Akım
Current causing automatic operation of protective device within the time stated (Ia)
Belirli bir süre içerisinde koruma cihazının otomatik çalışmasına sebep olan akım,
Açma akımı (Ia)
Current causing effective operation of the overload protective device (I2)
Aşırı yük koruma cihazlarının etkin açma akımı (I2)
Current carrying capacities of a conductor İletkenin akım taşıma kapasitesi
Current carrying capacity of a cable for continuous service under the particular
installation conditions concerned ( I z )
Tesisat yöntemlerine gore sürekli çalışmada bir iletkenin /kablonun akım taşıma
kapasitesi
(Iz)
Current carrying capacity of single conductor or cable at 30 o C reference ambient
temperature
(I0)
Bir tek iletkenin veya kablonun 30 o C referans ortam sıcaklığındaki akım taşıma
kapasitesi (I0)
Current carrying capacity of single conductor or cable for installation in the ground at
20 o C reference temperature (I0)
Toprak içine döşenmiş tek bir iletkenin veya kablonun 20 o C ‘deki referans
sıcaklığında akım taşıma kapasitesi (I0)
Current probe
Akım sondası
Current transformer
Akım transformatörü
Current-using equipment
Elektrik/Akım kullanan cihazlar/Tüketici cihazları
Cut-off angle
Kesim açısı (Aydınlatma armatürü/aygıtı)
Cycle
Çevrim
Cycle of operation
Cyclic on/off switching control
Çalışma çevrimi
Çevrimli açık/kapalı anahtarlama
D
Danger
Tehlike
Damage
Hasar
Data processing equipment
Veri işleme donanımı (cihazlar)
Daylight
Gün ışığı
Definition
Tanımlama
Delay
Gecikme
Delay angle
Gecikme açısı
Delta network
Delta devresi
Design current of a circuit (Ib)
Bir devrenin tasarım akımı (Ib)
Detector
Algılayıcı
Device
Cihaz/Aygıt/düzen/gereç
Differantial mode voltage /Symmetrical voltage
Diferansiyel mod gerilimi /Simetrik gerilim
Diffuser
Yayıcı (Aydınlatma)
Direct contact
Doğrudan dokunma
Discharge
Deşarj/Boşalma
Discrimination
Seçicilik
Distributor
Enerji sağlayan ve/veya dağıtan kurum / kuruluş
Disturbance
Bozulma
Disturbance field strength
Bozulma alan şiddeti
Disturbance power
Bozulma gücü
Disturbance suppression
Bozulmayı bastırma
Disturbance voltage
Bozulma gerilimi
Disconnector
Ayırıcı
Disconnection time
Açma/Ayırma süresi
Distribution board
Dağıtım tablosu
Distribution circuit
Dağıtım devresi
Diversity factor
Eşzamanlık (kullanma ) faktörü/katsayısı
Double insulation
Çift yalıtım
Duct (Cable ducting )
Kapalı kablo kanalı
Duration of a voltage change
Gerilim değişme süreci
Dust
Toz
E
Earth
Toprak
Earth-coupled interference
Toprak bağlaşmalı girişim
Earth electrode
Topraklayıcı (Topraklama elektrodu)
Earth electrode resistance
Earth fault current
Earth fault loop impedance (Zs)
Topraklayıcı (Topraklama elektrodu) direnci
Toprak hata akımı
Toprak hata çevrim empedansı (Zs)
Earthing
Topraklama
Earthing conductor
Topraklama iletkeni
Earthing inductor
Topraklama bobini
Earthquake
Deprem
Effective
Etkin
Effective power
Etkin güç
Effective radiated power
Yayınlanan etkin güç
Electrical circuit of an installation Bir tesisatın elektrik devresi
Electric shock
Elektrik çarpması
Electrical charge time constant
Elektriksel yükleme zaman sabiti
Electrical discharge time constant
Elektriksel boşalma zaman sabiti
Electrical equipment
Elektrik donanımı
Electrical installation
Elektrik tesisatı
Electrically independent earth electrodes
Elektriksel olarak bağımsız topraklama elektrotları
Electromagnetic compatibility
Electromagnetic compatibility
Elektromanyetik uyumluluk
level
Elektromanyetik uyumluluk seviyesi
Electromagnetic effect
Elektromanyetik etki
Electromagnetic emission
Elektromanyetik yayın
Electromagnetic environment
Elektromanyetik ortam
Electromagnetic interference
Elektromanyetik girişim
Electromagnetic noise
Elektromanyetik gürültü
Electromagnetic radiation
Elektromanyetik radyasyon
Electromagnetic screen
Elektromanyetik ekran
Electromagnetic susceptibility
Elektromanyetik duyarlılık
Electromagnetic compatibility margin Elektromanyetik uyumluluk aralığı
Electromechanical stress
Elelectro-mekanik etki
Electrostatic
Elektrostatik
Electrostatic discharge
Elektrostatik boşalma
Emergency lighting
Acil durum aydınlatma
Emergency stopping
Acil durum durdurması
Emergency switching
Acil durum anahtarlaması
Emission
Yayın
Emission level of a disturbing source Bozucu bir kaynağın yayın seviyesi
Emission limit from a disturbing source Bozucu bir kaynağın yayın sınırı
Emission margin
Yayın sınırı
Enclosure
Mahfaza
Energy
Enerji
Energy let-through value of device (I2t)
Cihazdan geçmesine izin verilen enerji değeri
Energy withstand of cable (k2S2)
Kablonun dayandığı enerji (k2S2)
Equipment
Donanım (cihazlar)
Equipotential bonding
Potansiyel dengeleme (Eşpotansiyel kuşaklama)
Equipotential bonding conductor
Potansiyel dengeleme (Eşpotansiyel kuşaklama) iletkeni
Exposed-conductive-part
Dış (Açıktaki) iletken bölüm
External influance
Dış etki
External immunity
Dış bağışıklık
Extra-low voltage
Çok düşük gerilim
Extraneous-conductive –part
Yabancı iletken bölüm
F
Faraday cage
Faraday kafesi
Fault
Hata
Fault Current
Hata akımı
Fault current of first fault , IT system ( Id) İlk hata akımı , IT system (Id )
Fault loop impedance (Zs)
Hata çevrim empedansı (Zs)
Fauna
Küçük hayvanlar
Final circuit
Son devre
Fireman’s switch
İtfaiyeci anahtarı
Fixed equipment
Sabit donanım
Flame propagation
Alev yayılması
Flexible cable
Bükülgen kablo
Flexible cord
Bükülgen bağlantı kablosu (Kordon)
Flexible wiring system
Bükülgen bağlantı sistemi
Flicker
Kırpışma
Flickermeter
Kırpışma ölçer
Flora
Bitki örtüsü
Fluctuation
Dalgalanma
Frequency (f)
Frekans
Fusion frequency
Kritik kırpışma frekansı
Functional
Fonksiyonel /İşlevsel
Functional earthing
Fonksiyon(İşlev) topraklaması
Functional extra-low voltage (FELV) Fonksiyonel (İşlevsel ) çok düşük gerilim
Functional switching
Fonksiyonel (İşlevsel ) anahtarlama
Fundamental component
Temel bileşen
Fundamental factor
Temel bileşen katsayısı
Fuse
Sigorta
Fuse carrier
Sigorta taşıyıcı
G
Generalized phase control
Genelleştirilmiş faz kontrolu
Ground
Toprak
Ground(reference ) plane
Toprak (referans) düzlemi
H
Hand held equipment
Elde kullanılan donanım
Harmonic
Harmonik
Harmonic component
Harmonik bileşen
Harmonic number
Harmonik derecesi/sayısı
Harmonic content
Harmonik miktarı
Harmonic factor
Harmonik katsayısı
Highway distribution board
Yol/Otoyol dağıtım tablosu
Highway distribution circuit
Yol/Otoyol dağıtım devresi
Highway power supply
Yol güç beslemesi
Hot air sauna
Sıcak hava saunası
I
Idendification
Tanımlanma
Identification of conductors by colour
İletkenlerin renkle tanımlanması
Identification of conductors by letters and/or numbers
Sayılar ve/veya harfler ile iletkenlerin tanımlanması
Illuminance level
Aydınlık düzeyi
Indirect contact
Dolaylı dokunma
Input
Giriş
Input power control
Giriş gücü kontrolu
Interference
Girişim
Interference suppression
Girişimi bastırma
Interfering signal
Girişim işareti
Inspection
Denetleme
Installation
Tesisat /Tesis
Installation wiring impedance
Tesisat/Tesis hat sistemi empedansı
Instructed person
Yardımcı eleman (Öğretilmiş/bilgilendirilen ve gözetim altında )
Insulation
Yalıtım
Internal immunity
Immunity
İç bağışıklık
Bağışıklık
Immunity level
Bağışıklık seviyesi
Immunity limit
Bağışıklık sınırı
Immnunity margin
Bağışıklık aralığı
Impedance
Empedans
Impulse
Ani darbe
Indoor lighting
İç aydınlatma
Isolation
Ayırma
Isolator
Ayırıcı
J
Junction box
Bağlantı kutusu
L
Ladder ( Cable ladder )
Kablo merdiveni
Lamp
Lamba/Ampul
Leakage current
Kaçak akım
Leisure accommodation vehicle
Barınmaya uygun araç
Level
Seviye
Lighting
Aydınlatma
Lightning
Yıldırım
Limit
Sınır
Limit of disturbance
Bozulma sınır değeri
Limit of interference
Girişim sınır değeri
Limitation
Sınırlama
Live part
Gerilim altında bulunan bölüm
Load
Yük
Low voltage
Alçak gerilim
Low voltage switchboard
Alçak gerilim tablosu
Luminaire
Aydınlatma armatürü (Aygıtı)
Luminaire supporting coupler (LSC) Aydınlatma armatürü bağlantı elemanı
LV switchgear and controlgear assembly
Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol tablosu /düzeni
M
Main earthing terminal bar
Ana potansiyel dengeleme barası( Ana topraklama bağlantı noktası/ucu/barası)
Mains-borne disturbance
Şebekeden kaynaklanan bozulma
Mains decoupling factor
Şebeke ayırma faktörü
Mains immunity
Şebeke bağışıklığı
Magnitude
Genlik
Magnitude of a voltage fluctuation Gerilim dalgalanmasının genliği
Material Factor (k)
Malzeme katsayısı (k)
Maximum demand
En büyük talep
Maximum disconnection time (t) En büyük açma/ayırma süresi (t)
Maximum permitted normal operating conductor temperature (tp)
İletkenin izin verilen en büyük normal çalışma sıcaklığı
(tp)
Mechanical maintenance
Mekanik bakım
Mechanical time constant
Method
Yöntem
Mobile equipment
Taşınabilen donanım
Mobile home
Taşınabilir ev
Modulator
Modülator /Kipleyici
Modulation
Modülasyon /Kipleme
Monitoring
İzleme
Motor caravan
Motor karavan
Multicycle control (by half-cycles)
Çok çevrimli kontrol (Yarım çevrimlerle )
N
Neutral
Nötr
Neutral conductor
Nötr iletkeni
Neutral-earth loop impedance (IT systems with distributed neutral only) ( Z’s)
Nötr-toprak çevrim empedansı (Sadece dağıtılmış nötrlü IT sistemde)
Noise
Nominal
Gürültü
Anma
Nominal current or current setting of protective device (Ia)
Anma akımı veya koruma cihazının ayar akımı
(Ia)
Nominal phase voltage (to earth for TN systems) (U0)
Anma faz gerilimi (TN system için faz-toprak)
Nominal voltage
Anma gerilimi
Notch
Çentik
O
Obstacle
Engel
Open circuit voltage at the distribution transformer (U0C)
Dağıtım trafosunda açık devre gerilimi (Boştaki gerilim) (U0C)
On
Açık (Cihaz devrede )
Off
Kapalı (Cihaz devre dışı)
Ordinary person
Sıradan/Olağan kişi ( Elektrik konusunda bilgisi olmayan)
Origin of an installation
Bir elektrik tesisatının besleme noktası
Outdoor lighting
Dış aydınlatma
Output
Çıkış
Output power control
Çıkış gücü kontrolu
Overall cable diameter ( De)
Kablonun çapı
Overcurrent
Aşırı akım
Overcurrent detection
Aşırı akım algılaması
Overload current
Aşırı yük akımı
Overload factor
Aşırı yük katsayısı/faktörü
Overvoltage
Aşırı gerilim
Overvoltage protection
Aşırı gerilime karşı koruma
P
Peak
Tepe
Peak detector
Tepe değer algılayıcısı
Peak value
Tepe değer
Pendant
Asılı
Pendant luminaire
Asılı aydınlatma armarürü /aygıtı
Phase
Faz
Phase angel (Ø)
Faz açısı (Ø)
Phase control
Faz kontrolu
PEN conductor
PEN iletkeni
Phase conductor
Faz iletkeni
Plug
Fiş
Polluting
Kirleten
Pollyphase circuit
Çok fazlı devre
Point (in wiring)
Nokta (Devre sonu)
Point of power coupling (PCC)
Ortak bağlaşma noktası (OBN)
Portable equipment
Taşınabilen donanım
Power
Güç
Power factor (Sinüzodial ) (Cos Ø)
Güç faktörü (Sinüzodial ) (Cos Ø)
Program
Program
Programmable
Programlanabilir
Program of a control system
Bir kontrol sisteminin programı
Prospective fault current (Ipf)
Beklenen (olası) hata akımı (Ipf)
Prospective touch voltage
Beklenen (olası) hata gerilimi
Protective conductor (PE)
Koruma iletkeni
Protective conductor current
Koruma iletkeni akımı
Protective extra-low voltage(PELV)
Çok düşük koruma gerilimi
Protective multiple earthing (PME)
Çoklu koruma topraklaması (Dağıtım devrelerinde sık sık topraklanmış PEN)
Pulsating
Darbeli
Pulse
Darbe
Puls response characteristic
Darbe tepki karakteristiği
Q
Quasi
Sözde
Quasi-peak detector
Sözde tepe algılayıcı
Quasi-peak voltmeter
Sözde tepe voltmetresi
R
Rated
Beyan
Rate of rise
Yükselme /değişim hızı
Rate of occurrence of voltage changes Gerilim değişmelerinin oluşum hızı
Rated residual operating current of A the protective deviced in amperes (I∆n)
Amper cinsinden bir koruma cihazının beyan artık işletme akım değeri (I∆n)
Reduced low voltage system
Azaltılmış alçak gerilim sistemi
Reference impedance
Referans empedans
Relative voltage change
Bağıl gerilim değişimi
Reinforced
insulation
Takviyeli yalıtım
Residual current
Artık akım
Residual current device
Artık akım cihazı
Residual operating current
Artık akım cihazı çalışma akımı
Resistance area ( for an earth electode only)
Topraklama eleltrodu direnç alanı (Sadece topraklama için )
Resistance of circuit protective conductor (cpc) of a Ω distribution or final circuit (R2)
Bir dağıtım devresinin veya son devrenin devre koruma iletkeninin direnci (R2)
Resistance of phase conductor of a Ω distribution or final circuit (R1)
Bir dağıtım devresinin veya son devrenin faz iletkeninin direnci
Resistance of supplementary bonding conductor (R )
Tamamlayici potansiyel dengeleme iletkeninin direnci (R )
Restrictive conductive location
Hareketi sınırlayıcı iletken alan
Ring final circuit
Çevrim(ring) son devresi
Ripple
Dalgacık
Ripple content
Dalgacık miktarı
Ripple factor (r.m.s.)
Dalgacık faktörü
Rise time
Yükselme/tırmanma süresi
Root-mean-square detector
Etkin değer algılayıcısı
Rose
Rozans
S
Screen
Ekran
Screened circuit
Ekranlanmış devre
Screened room
Ekranlanmış oda
Seismic
Sismik/Depremle ilgili
Segregation
Ayırma
Selection
Seçme (Seçim)
Selection and erection
Seçimi ve montajı
Separated extra-low voltage (SELV)
Ayrılmış çok düşük gerilim sistemi
Service connection impedance
Servis bağlantı empedansı
Shock current
Çarpma akımı
Short-circuit current
Kısa devre akımı
Simultaneously accessible part
Aynı anda erişilebilen bölümler
Single phase
Tek faz
Shielded enclosure
Ekranlanmış mahfaza
Skilled person
Yetiştirilmiş (Kalifiye), yetkili
kişi
Socket-outlet
Priz
Source
Kaynak
Spike
Ani sıçrama
Spur
Çevrim(ring) devre dalı
Stationary equipment
Sabit donanım
Standby
Yedek
Standby supply sistem
Yedek amaçlı besleme sistemi
Structural cabling
Yapısal kablolama
Supplementary insulation
Ek yalıtım
Supply
Besleme
Supply system impedance
Besleme sistemi empedansı
Supply system for safety services
Güvenlik sistemleri besleme sistemi (kaynağı)
Suppression
Bastırma
Suppression component
Bastırma bileşeni
Suppressor
Bastırıcı
Surface
Yüzey
Surface transfer impedance
Yüzey aktarma empedansı
Suspended ceiling
Asma tavan
Symbol
İşaret/Sembol /Simge
Symmetrical control (single phase)
Simetrik kontrol (Tek faz)
Symmetrical voltage
Simetrik gerilim
Switch
Anahtar
Switchgear and controlgear assemblies
Anahtarlama ve kontrol düzenleri/üniteleri
Synchronous
Synchronous multicycle control
Senkron
Çok çevrimli senkron kontrol
Switching off for mechanical maintenance
Mekanik bakım amaçlı devrenin /beslemenin kesilmesi
System
Sistem
T
Tabulated current-carrying capacity of a cable
Kablonun çizelgeden seçilen akım taşıma kapasitesi
( I z)
( I z)
Task light
Masa üstü armatür
Telecommunication
Haberleşme
Temparature
Sıcaklık
Terminal
Bağlantı ucu
Terminal block
Klemens
Temporary supply unit
Geçici besleme tablosu
Test
Deney
That part of the earth fault loop impedance which is external to the installation (Ze)
Toprak hata çevrim empedansının tüketici tesisatı dışında kalan kısmı (Şebekenin
toprak hata çevrim empedansı )
(Ze)
Thermal conductivity (λ)
Isıl iletkenlik
The sum of the resisatances of the earth electrode and the protective conductor
connecting it to the exposed-conductive-parts (Ra)
Topraklama elektrodu/sistemi , topraklama iletkeni ve dış iletken bölümlere bağlı
koruma iletkenlerinin dirençlerinin toplamı (Ra)
Three phase
Üç faz
Threshold of flicker perceptibility
Kırpışma görülebilirlik eşiği
Threshold of flicker irritability
Kırpışma rahatsızlık eşiği
Total earthing resistance
Toplam topraklama direnci
Touch voltage
Dokunma gerilimi
Transformer
Transformatör
Transfer
Aktarma
Transfer impedance
Aktarma empedansı
Transient
Geçici rejim
Type-tested equipment
Tip testli donanım
U
Unbalance
Dengesiz
Underground
Yeraltı
Unwanted signal
İstenmeyen işaret
V
V-network
V-devresi
V-terminal voltage
V-bağlantı ucu gerilimi
Value
Değer
Vibration
Titreşim
Voltage
Gerilim
Voltage bands
Gerilim bantları
Voltage between phases (V)
Fazlar arası gerilim (V)
Voltage change
Gerilim değişimi
Voltage change interval
Gerilim değişme aralığı
Voltage drop
Gerilim düşümü
Voltage fluctuation
Gerilim dalgalanması
Voltage fluctuation waveform
Gerilim dalgalanması dalga şekli
Voltage limitation
Gerilim sınırlaması
Voltage surge
Ani gerilim yükselmesi
Voltage unbalance
Gerilim dengesizliği
Voltmeter
Voltmetre
W
Waveform
Dalga şekli
Wiring system
Hat sistemi /Çekilen hat sistemi
Working area
Çalışma alanı
Workplace lighting
Çalışma alanı aydınlatması