özgeçmiş - Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

özgeçmiş - Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Düzenleme Tarihi 25.12.2012
Adı Soyadı: İskender Parmaksız
Doğum Tarihi: 07 Ocak 1966
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Doçentlik
Bölüm/Program
Üniversite
Biyoloji Öğretmenliği
Ondokuzmayıs Üniversitesi
Bölümü/Eğitim Fakültesi
Biyoloji Bölümü/FenGaziosmanpaşa Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarla Bitkileri/Ziraat
Ankara Üniversitesi
Fakültesi
Fen Bilimleri ve Matematik
Temel Alanı/Biyoloji/Tarımsal Biyoteknoloji
Yıl
1988
1997
2004
07.10.2011
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Tokat İlinde Yayılış
Gösteren Erodium Türleri Üzerinde Taksonomik ve Palinolojik Araştırmalar
Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: Papaver Cinsi Oxytona
Seksiyonunun Türkiye’de Yetişen Türlerinde genetik çeşitliliğin RAPD markörleri ile analizi
Görevler:
Görev
Unvanı
Ar.Gör.
Ar.Gör.
Dr.Ar.Gör.
Dr.Ar.Gör.
Yrd.Doç.
Dr.
Doç.Dr.
Yıl
Görev Yeri
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Biyoteknoloji ve Moleküler
Genetik Laboratuarları Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Biyoteknoloji ve Moleküler
Genetik Laboratuarları Ankara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
1995-1999
Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik
Bölümü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011-
1999-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2011
Yönetilen (Tamamlanan) Yüksek Lisans Tezleri:
Şahin, Seval.”Türkiye Doğal Florasında Yetişen Oxytona Seksiyonuna Ait Papaver Türlerinin
Morfolojik ve Palinolojik Yönden İncelenmesi” Gaziosmanpaşa Üniversitesi”, 2008.
Benli, İsmail. “Türkiye Doğal Florasında Yetişen Papaver cinsi Oxytona seksiyonuna ait Gen
Havuzunun SSR Tekniği ile Moleküler Karakterizasyonu” Gaziosmanpaşa Üniversitesi”, 2009.
Gürkök, Tuğba. “Türkiye Doğal Florasında Yetişen Papaver Cinsi Oxytona Seksiyonuna Ait Gen
Havuzunun ISSR Tekniği ile Genetik Karakterizasyonu” Gaziosmanpaşa Üniversitesi”, 2009.
Boztepe, Gülşen. “ Türkiye’de Ticari Değeri Olan Papaver somniferum l. Çeşitlerinin Moleküler
Karakterizasyonu” Gaziosmanpaşa Üniversitesi”. 2010.
Kaymak, Elif.“Türkiye Doğal Florasında Yetişen Papaver cinsi Oxytona seksiyonuna ait Gen
Havuzunun SRAP Teknikleriyle Genetik Karakterizasyonu” Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2010.
Kılınç, Yahya.” Tescilli Haşhaş (Papaver somniferum L.) Çeşitlerinde Su Stresinin
Antioksidant Enzimler Üzerine Etkisi”. 2011.
Durukan Hasan. “Tescilli Haşhaş (Papaver somniferum L. ) Çeşitlerinde Tuz Stresinin
Antioksidant Enzimler Üzerine Etkisi” 2011
Lisansüstü Danışmanlıkları
Ders Dönemi
Tez Dönemi
Toplam
Mezun
Yüksek Lisans
3
2
5
7
Doktora
5
4
9
-
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
Projelerde Yaptığı Görevler :
a. Tamamlanan Projeler
Proje Kodu ve
Yürütüldüğü
Dönem
Projenin Adı
Proje Yöneticisi ve
Yürütücüleri
Destekleyen
Kuruluş
GOP Ünv.
1
BAP
1997
Tokat İlinde Yayılış Gösteren
Erodium Türleri Üzerinde
Taksonomik ve Palinolojik
Araştırmalar
Yıldız K, Parmaksız İ
2
98K120640
1998-2002
Tarımsal Biyoteknoloji AR-GE
Merkezi Projesi
Özcan, S., Parmaksız, İ., Sancak, DPT
C., Yıldız, M., Uranbey, S., Çöçü,
S., Mirici, S., Gülbitti, S., Er, C.,
3
TARP- 1843
1998-2002
Stenbergia candida ve Stenbergia
fischeriana Türlerinin Kültüre
Alınması ve Çoğaltılması Üzerine
Araştırmalar.
Arslan, Parmaksız, İ., N., Gürbüz, TÜBİTAK
B., Özcan, S., Koyuncu, M.,
Gümüşcü, A., Mirici, S.,
4
BAP
2002-2005
Safran’ın In Vitro Şartlarda Hızlı
Çoğaltımı ve Kültüre Alınması
Özcan, S., Parmaksız, İ., Arslan, Ank.Üniv.
N., Saruhan, E., Uranbey,
Biyoteknoloji Enst.
S.,..........
5
30 Eylül-15 Aralık RAPD, SSR, ISSR gibi moleküler
2002.
tekniklerin Buffalo grasses
Shearman, R. C., Parmaksiz, I., DPT DestekliBudak, H., Dweikat, I.
Nebraska
Genotiplerinde gözlemlenmesi.
Universitesi. ABD
6
2003K120190-4-2 Ekonomik Önemi Yüksek Olan
2004-2005
Endemik Geofit (Soğanlı-Yumrulu)
Bitkilerin Kültüre Alınması ve In
vitro Koşullarda Hızlı Çoğaltımı
Özcan, S,. Parmaksız, İ., Arslan, DPT
N., Gürbüz, B., Sancak, C.,
Uranbey, S., Mirici, S., Bhatti,
KMK., Sarıhan, EO., İpek, A.,
Kaya, D., Gümüşcü, A.
7
BAB
2002-2004
Muscari Muscarimi’in In Vitro
Arslan, N., Parmaksız, İ.,
Şartlarda Hızlı Çoğaltımı ve Kültüre Saruhan, E., Uranbey, S.,.........
Alınması
Özcan, S.
Ank.Üniv.
Biyoteknoloji Enst.
8
BAP 2005
40.100YTL
Biyoloji Bölümü Moleküler
Biyoloji Laboratuarı kurulum
çalışması projesi
GOP Ünv.
9
BAP
2008
4.769 YTL
Türkiye Doğal Florasında Yetişen Parmaksız İ, Şahin S.
Papaver cinsi Oxytona seksiyonuna
ait Türlerin Morfolojik ve
Palinolojik Yönden İncelenmesi
GOP Ünv.
(YÜRÜTÜCÜ)
10 BAP
2009
4.965 YTL
Türkiye Doğal Florasında Yetişen Parmaksız İ, Benli İ.
Papaver cinsi Oxytona seksiyonuna
ait Gen Havuzunun
SSR Teknikleriyle Genetik
Karakterizasyonu
GOP Ünv.
(YÜRÜTÜCÜ)
11 TOVAG
2005–2008
120.500 YTL
Bazı Yabani Tulipa Türlerinde In
vitro Soğancık Üretimi ve Tarla
Şartlarına Adaptasyonu
12 BİDEB
21-25 Ocak 2008
53.000 TL
Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya Parmaksız, İ
ve Matematik Öğretmenlerini Bilim
Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden
Destekleme Çalıştayı.
TÜBİTAK
(YÜRÜTÜCÜ)
13 BİDEB
Fen Bilimleri ve Matematik
Parmaksız, İ
08-14 Kasım 2008 Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı
32.500 TL
ve Eğitimi Yönünden Destekleme
Çalıştayı
TÜBİTAK
(YÜRÜTÜCÜ)
14 TOVAG
2005–2009
178.000 TL
Orta Anadolu Orijinli Madımak
(Polygonum cognatum Meissn.)
Genotiplerinin Moleküler ve
Agronomik Özellikleri ile
Allelopatik Potansiyellerinin
Belirlenmesi
TÜBİTAK
15 TOVAG
2005–2009
203.000 TL
Türkiye Doğal Florasında Yetişen Parmaksız, İ., Önen, H.,
Papaver cinsi Oxytona seksiyonuna Yıldırım, A., İpek, A., Gümüşcü,
ait Gen Havuzunun RAPD ve SSR A., Arslan N.
Teknikleriyle Genetik
karakterizasyonu, Morfolojik ve
Alkaloit Kompozisyonlarının
Kromozom Sayılarıyla
İlişkilendirilmesi
TÜBİTAK
(YÜRÜTÜCÜ)
16 BAP 2009-2010
2009/40
4.991 TL
Türkiye Doğal Florasında Yetişen Parmaksız İ, Kaymak, E.
Papaver cinsi Oxytona seksiyonuna
ait Gen Havuzunun
SRAP Teknikleriyle Genetik
Karakterizasyonu
GOP Ünv.
(YÜRÜTÜCÜ)
Tekin Ş, Parmaksız İ, Erkin C,
Usta NC,
Özcan, S,. Parmaksız, İ., Arslan, TÜBİTAK
N., Sancak, C., Doğan, D., İpek,
A.
Önen, H., Parmaksız, İ.,
Geboloğlu, N.,
Kaya, C.,
b. Devam Eden Projeler
Proje Kodu ve
Yürütüldüğü Dönem Projenin Adı
1 DPT
200912.000.000 TL
2 TOVAG /196O661
2010-2013
160 000 TL
Proje Yöneticisi ve
Yürütücüleri
Destekleyen
Kuruluş
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Temel ve Önen H, Parmaksız İ,
DPT
Y, Uzun O, Çankaya G,
Uygulamalı Bilimler Araştırma ve Kasap
(Yardımcı
Kölemen U, Tekelioğlu O, Akça
Geliştirme Merkezi Laboratuarı
H, Akın Ş, Günal H, Gökçe İ, Araştırıcı)
Yıldırım A, Ensoy Ü, Doğan
HM
Yeni Mikro-RNAların Haşhaş
(Papaver somniferum L.) Bitkisinde
Tanımlanması ve Karakterizasyonu
Ünver T, Parmaksız İ
TÜBİTAK
(Yardımcı
Araştırıcı)
3 TBAG/COST FA1006. Haşhaş’ta Sentezlenen Önemli Alkaloit Ünver T, Parmaksız, İ., TÜBİTAK
2011-2014
Ürünlerinin Metabolik Mühendislik ve Uranbey, S., İpek, A.,
(Yardımcı
234500 TL
İşlevsel Genomik Yaklaşımlarıyla
Özcan, S.
Araştırıcı)
Manipülasyonu
4 TBAG/ 111T530
2011-2014
Türkiye’de Doğal Olarak Bulunan
Tuber Türlerinin Genetik Çeşitliliğinin
Tespiti ve Avrupa ve Asya Trüflerinin
Göç Haritasının Araştırılması
Türkoğlu A, Parmaksız İ,
Weden EC, Paolocci F
TÜBİTAK
(Yardımcı
Araştırıcı)
5 BAP 2009-2010
2010/113
4.902 TL
Tescilli Haşhaş (Papaver somniferum
L.) Çeşitlerinde Su Stresinin
Antioksidant Enzimler Üzerine Etkisi
Parmaksız İ, Kılınç Y
GOP Ünv.
(YÜRÜTÜCÜ)
6 BAP 2011 2011/40
4.996 TL
Tescilli Haşhaş (Papaver somniferum
L.) Çeşitlerinde Tuz Stresinin
Antioksidant Enzimler Üzerine Etkisi
Parmaksız İ, Durukan H. GOP Ünv.
(YÜRÜTÜCÜ)
İdari Görevler:
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
26.08.2011-
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Üyeliği
16.03.2011-
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Biyoteknoloji Derneği
Ödüller :
Ödülün Adı
Yayın teşvik ödülü
Yayın teşvik ödülü
Yayın teşvik ödülü
Yayın teşvik ödülü
Alındığı Kuruluş
TÜBİTAK
TÜBİTAK
TÜBİTAK
TÜBİTAK
Yılı
2004
2005
2007
2010
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Güz-Lisans
Güz- YLS
2009-2010
İlkbaharLisans
İlkbaharYLS
Güz-Lisans
Güz- YLS
2010-2011
İlkbaharLisans
İlkbaharYLS
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
BİO403 - Genetik I
BIO537 - Bitkilere Gen Aktarım
Teknikleri
BIO539 - Moleküler Genetik I
4
3
0
0
41
5
3
0
14
Bio 408 Genetik II
Bio 5046 İleri Bitki Biyoteknolojisi I
Bio 5044 Moleküler Biyolojide
Kullanılan Teknikler ve İstatistik
Değerlendirmeleri
Bio–5063 Genetiği Değiştirilmiş
(Transgenik) Bitkiler ve Biyogüvenlik
4
3
3
0
0
0
35
3
3
3
0
BİO403 - Genetik I
BIO537 - Bitkilere Gen Aktarım
Teknikleri
BIO539 - Moleküler Genetik I
4
3
0
0
40
5
3
0
10
BIO5079-Moleküler Biyolojide Son
gelişmeler
3
0
5
Bio 408 Genetik II
Bio- 434 Biyoteknoloji Lab
Bio- 330 Biyolojide Öğretim Teknikleri
Bio- 430 Genetik Mühendisliği
Uygulamaları
Bio 5046 İleri Bitki Biyoteknolojisi I
Bio-5106 Gen Klonlama ve DNA
Analizi
4
2
2
2
0
0
0
0
40
16
22
16
3
3
0
0
2
8
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
Hakemli uluslararası dergilerde ve SCI (Science Citation Index) SCI Expanded
kapsamındaki dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri
A1. S. Uranbey, S. Çöçü, C. Sancak, İ. Parmaksız, K. M. Khawar, S. Mirici, & S. Özcan
2003. Efficient adventitious shoot regeneration in cicer milkvetch. Biotechnology &
Biotechnological Equipment.1/2003/17 sayfa 33-37.
A2. S. Çöçü, S. Uranbey, A. İpek, K. M. Khawar, E. O. Sarıhan, M. D. Kaya, İ. Parmaksız,
S. Özcan. 2004. Adventitious shoot regeneration and micropropagation in Calendula
officinalis L. Biologia Plantarum. 48 (3): 449-451.
A3. H..Budak, R. C. Shearman, I. Parmaksiz, R.E.Gaussoin, T.P. Riordan, and I. Dweikat.
2004. Molecular characterization of buffalograss germplasm using sequence-related
amplified polymorphism markers. Theoretical and Applied Genetics. 108: 328–334.
A4. H..Budak, R. C. Shearman, I. Parmaksiz, and I. Dweikat. 2004. Comparative analysis of
seeded and vegetative biotype buffalograsses based on phylogenetic relationship using
ISSRs, SSRs, RAPDs, and SRAPs. Theoretical and Applied Genetics. 109 (2): 280288.
A5. S. Mirici, İ.Parmaksız, S. Özcan, C. Sancak, S. Uranbey, E. O. Sarıhan, A. Gümüşcü, B.
Gürbüz, & N. Arslan. 2005. Efficent in vitro bulblet production from immature
embryos of endangered Sternbergia fischeriana. Plant Cell Tissue and Organ Culture.
80: 239-246.
A6. C.S. Sevimay, K.M. Khawar, İ. Parmaksız, S. Çöçü, C. Sancak, E.O. Sarıhan, S.Özcan.
2005. Prolific In vitro bulblet formation from bulb scales of Meadow Lily (Lilium
candidum L.). Periodicum Biologorum,Vol. 107, No 1, 107-111.
A7. K.M. Khawar, E.O. Sarıhan, C.S. Sevimay, S. Çöçü, İ. Parmaksız, S. Uranbey, A. İpek,
M.D. Kaya, C. Sancak, S. Özcan. 2005. Adventitious shoot regeneration and
micropropagation of Plantago lanceolata L. Periodicum Biologorum, Vol. 107, No 1,
113-116.
A8. K.M. Khawar, S. Çöçü, İ. Parmaksız, E.O. Sarıhan, S. Özcan. 2005. Mass proliferation
of Madonna Lily (Lilium candidum L.) under In vitro condition. Pak. J. Bot.,37 (2):
243-248.
A9 M. Atak, İ. Parmaksız, S. Özcan. and C.Y.Çiftçi. 2005. Characterization of Triticale
Genotypes by RAPD Analysis. Korean J. Genetics 27 (4): 375–381 (December 2005)
A10. E.O. Sarıhan, M. Ozturk, D.Basalma, K.M. Khawar, İ. Parmaksız, and S. Özcan 2005.
Prolific Adventitious Shoot Regeneration from Black Psyllium (Plantago afra L.).
International Journal of Agriculture & Biology. 1560–8530/2005/07–6–879–881
A11. İ. Parmaksız & K.M. Khawar. 2006. Plant regeneratıon by somatıc embryogenesıs
from immature seeds of sternbergia candida Mathew et T. Baytop, an endangered
endemic plant of Turkey. Propagation of Ornamental Plants 6(3): 128–133, 2006
A12. C. Karaoğlu, S.Çöçü, A. İpek, İ. Parmaksız, S. Uranbey, E.O. Sarıhan, N. Arslan, M.
D. Kaya, C. Sancak, S. Özcan, B. Gürbüz, S. Mirici, C. Er, K.M.Khawar. 2006. In
Vitro Micropropagation of Saffron. 2nd International Symposium on Saffron Biology
and Technology. 28-30 October. Mashhad. Source: Proceedings of the IInd
International Symposium on Saffron Biology and Technology Book Series: Acta
Horticulturae Issue: 739 Pages: 223-227 Published: 2007
A13. Z. Isik, I. Parmaksiz, C. Coruh, S. Su, O. Cebeci, B. Beecher, and H. Budak (2007).
Organellar genome analysis of rye (Secela cereale) representing a diverse goegraphic
region. Genome: (50): 724-734 AUG 2007.
A14. B. Gürbüz, N. Arslan, K.M. Khawar, A. İpek, E. O. Sarıhan, S. Özcan, İ. Parmaksız
and S.Mirici. 2009. Adaptation of endemic mediterranean Sternbergia candida
Mathew Et T. Baytop in the continental climate of central anatolia. Scientia
Horticulturae 123 (2009) 99-103.
A15. T. Unver, İ. Parmaksiz & E. Dündar. 2010. Identification of conserved micro-RNAs
and their target transcripts in opium poppy. Plant Cell Reports. (2010) 29:757-769.
A16. I. Parmaksiz and S. Özcan. 2011. Morphological, chemical and molecular analyses of
Turkish Papaver accessions (Sect. Oxytona). Turk J. Bot. 35 (2011) 1-16.
Hakemli uluslararası dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri
AA1. Uranbey S, Parmaksız İ, Çöçü S, Sancak C, Özcan S. 2004. Temperature and gelling
agent effects on in vitro microtuberization of potato (Solanum tuberosum L.). Biotech.
and Biotech. Equip. 19/2004/2. 89-94.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
B1. Erdogan Y, Çöçü S. Khawar K. M., Parmaksız İ, Sancak C., Arslan O. Profilic Shoot
Regeneration From Immature Embryo Explants of Vicia ervilia (L) Willd.
Agroenviron 2002. Egypt
B2. Atak M, Parmaksız İ, Uranbey S, Kaya M, Özcan S and Y. Çiftci Y.C. Effect of
Genotype on Somatic Embryogenesis from Immature Embryo Explants of Triticale.
Agroenviron 2002. Egypt.
B3. Mirici S., Parmaksız İ, Özcan S, Sancak C, Uranbey S, Gürbüz B, Gümüşcü A and
Arslan N. “In Vitro Bulblet Production From Bulb Scales Explants of Sternbergia
fischeriana” Agroenviron, 2002. Egypt.
B4. Mirici S. Parmaksız İ, Özcan S , Sancak C Uranbey S, , Sarıhan E.O., Gümüşcü A,
Gürbüz B., Arslan N. 2003. Large scale in vitro bulblet production from immature
embryos of endangered Sternbergia fisheriana. 5th İnternational Symposium in the
Series “Recent Advances in Plant Biotechnology.7-13 september, Slovak Republic.
B5. Özcan S., Mirici S., Parmaksız İ., Uranbey S., Sarıhan E. O., Gümüşcü A., Gürbüz B.,
Sancak C. and Arslan, N. 2004. In vitro Micropropagation and Cultivation of
Endemic and Endangered Flowerbulbs (Geophytes). Agroenviron 2004, 20-24 Ekim,
Udine, İtalya.
B6. Parmaksız, İ., Sarıhan, E.O and Özcan, S. 2004. Genetic Variations between Species in
Oxytona section of Papaver genus revealed by Morphological and RAPD markers.
Agroenviron 2004, 20-24 Ekim 2004, Udine, İtalya.
B7. Özcan S., Parmaksız İ., Mirici S., Çöçü, S., Sancak C., Uranbey S., Sarıhan E. O., İpek
A., Kaya, D., Gürbüz B and Arslan, N. 2005. İn vitro Micropropogation and
Cultivation of Endemic and Endangered Geophytes of Turkey. 12th European
Congress on Biotechnology. August 21-24, 2005. Copenhagen, Denmark
B8. Doğan-Kalyoncu, D., İpek, A., Parmaksız, İ,. Arslan, N., Sancak, C., Özcan, S. (2006) In
vitro bulblet production in wild Tulipa species. Agroenviron 2006, 4-7 Semtember,
Ghent, Belgium.
B9. Özcan, S., Parmaksız, İ., Mirici, S., Çöçü, S., Uranbey, S., İpek, A., Sancak, S., Sarıhan,
E.O., Gürbüz, B., Sevimay, C.S., Arslan, N., Efficient In Vitro Bulblet Regeneration
from immature embryos of endemic and endangered geophyte species in Sternbergia,
Muscari and Fritillaria genera” IAPTC&B on August 13-18, Beijing, Çin, 2006.
(Abstract)
B10. Uranbey, S., İ. Parmaksız, S. Çöçü, S. Özcan, S. Mirici, C. Sancak, E.O. Sarıhan, A.
İpek, M.D. Kaya, B. Gürbüz, N. Arslan and K.M. Khawar. 2006. In vitro
micropropagation of endemic and endangered Muscari muscarimi. Tarım ve Çevre
2006- Agro Enviraon 2006 4-7.9.2006 Belçika-Gent. s. 297-300.
B11. Özcan S., Parmaksız İ., Mirici S., Çöçü, S., Sancak C., Uranbey S., Gurbuz, B.,İpek A.,
Dogan-Kalyoncu, D., Karaoglu, C., Sevimay, C. S. and Arslan, N. 2007. Application
of in vitro techniques for micropropagation and protection of endemic and endangered
flowerbulbs of Turkey. in vitro cellular & developmental biology-animal 43: S27-S27
Suppl. S, SPR 2007.
B12. Ozcan S, Parmaksiz I, Mirici S, Gurlek D, Cocu S, Ozcan OB, Ipek G, Sancak C,
Uranbey S, Gurbuz B, Ipek A, Dogan-Kalyoncu D, Karaoglu C, Sevimay CS, Arslan
N. 2008. Efficient in vitro bulblet regeneration from immature embryos of endemic
and endangered geophytes Muscari muscarimi and M. massayanum and ex vitro
acclimatizaion. In Vıtro Cellular & Developmental Bıology-Animal Volume:
44 Pages: S69-S70 Supplement: Suppl. S. Published: SPR 2008
B13. Özcan, S., C. Karaoğlu, İ. Parmaksız, S. Mirici, A. İpek, S. Çöçü, S. Uranbey, C.
Sancak, B. Gürbüz, C.S. Sevimay and N. Arslan, 2008. Factors effecting In Vitro
bulblet maturation in endemic and endangered geophyte Sternbergia candida.
Physiologia Plantarum, Vol. 133/3
B14. Parmaksız. I., Sahin, S., Kesat, E., Yıldırım, A., Onen, H., Ipek, A., Gumuscu, A.,
Arslan, N. 2009.Characterizations of Papaver Genus Oxytona Section Grown in Wild
Flora of Turkey with Morphological and Alkaloid Compositions Chromosome
Numbers Relationships. International Meeting onthe Horticulture of Opium Poppy 1619 September 2009 Vienna, Austria.
B15. Parmaksız. I., Benli, I., Boztepe, G., Kaymak, E., Gurkok, T. Onen, H. Arslan, N.
2009. Molecular Characterization of Papaver Genus Oxytona Section Grown in Wild
Flora of Turkey by RAPD and SSR Techniques. International Meeting onthe
Horticulture of Opium Poppy 16-19 September 2009 Vienna, Austria.
B16. Karaer H, Karaer F, Parmaksız İ, Akaydın G. 2010.Ortaöğretim Öğretmenlerine
Düzenlenen Bilim Danışmanlığı Ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayının
Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve
Sorunları Sempozyumu II.16–18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi, BeytepeAnkara.
B17. Unver T, İpek A, Parmaksiz İ, Uranbey S, Özcan, S. 2011. Characterization of Novel
Opium Poppy Micro-RNAs: A New Insight for Alkaloid Biosynthesis. in vitro cellular
& developmental biology-animal Volume : 47 Supplement : 1 Pages : S39-S39
Published : JUN 2011
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : Yok
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Ünver, T., Khawar, K M., Parmaksiz, İ ve Açık, L. 2000. Tütüne (Nicotiana tabacum)
Gen Aktarımında Sıcaklığın Etkisi. Tarla Bitkileri Ar. Enst. Derg. Cilt 9, sayı 1-2,
sayfa 128-132.
D2. Erdoğan, Y., Çöçü, S., Parmaksız, İ., Sancak, C. ve Arslan, O. 2004. Bazı Burçak
Hatlarında (Vicia ervilia (L.) Wild.) Kotiledon Boğum Eksplantından Adventif
Sürgün Rejenerasyonu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi
Dergisi. 10 (2) 206-210.
D3. Deniz, V., Çöçü S., Parmaksız, İ., Khawar, K. M., Özcan, S. 2004. Borik Asit ve
Sukrozun Papaver Türlerinde Çiçek Tozlarının In Vitro Gelişimine Etkisi. Ankara
Üniversitesi Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi Dergisi. 10 (4), 443-447.
D4. Erdoğan, Y., Çöçü, S., Parmaksız, İ., Sancak, C ve Arslan, O. 2005. Burçak (Vicia
ervilia (L.) Wild.) Bitkisinin Olgunlaşmamış Embriyo Eksplantlarından Adventif
Sürgün Rejenerasyonu ve Hızlı Çoğaltım. Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Tarım
Bilimleri Dergisi Dergisi .11 (1), 60-64.
D5. Karaer H, Karaer F, Şahin N, Parmaksız İ. 2010. Orta Öğretim Öğretmenlerine
Düzenlenen Bilim Danışmanlığı Çalıştayının Değerlendirilmesi (Tokat Örneği). MEB
üç aylık eğitim ve sosyal bilimler dergisi. 39 (187), 225-239.
D6. Gürkök T., Parmaksız İ., Boztepe G., Kaymak E. “Haşhaş (Papaver somniferum L.)
Bitkisinde Alkaloit Biyosentez Mekanizması” BiyoTeknoloji Elektronik Dergisi 2010,
1(2) 31-45
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Khawar, K.M., Gülbitti-Onarıcı, S., Parmaksız, İ., Özcan, S. (2001) Agrobacterium
tumefaciens aracılığıyla mercimeğe gen aktarımı ve in vitro aşılama. XII.
Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2001 Ayvalık, 91.
E2. Arslan, N., Gürbüz, B., Gümüşçü, A., İpek, A., Sarıhan, E.O., Özcan, S., Mirici, S., ve
Parmaksız, İ. 2002. Sternbergia candida Mathew et. Baytop Türünün Kültüre
Alınması Üzerine Araştırmalar” 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı. Eskişehir,
Turkey.
E3. Arslan, N., Gürbüz, B., Gümüşçü, A., Sarıhan , E.O, İpek, A., Özcan, S., Mirici, S.
Parmaksız, İ. (2002) Sternbergia fischeriana (Herbert) Rupr. türünün kültüre
alınması üzerinde araştırmalar. II. Ulusal Süs Bitkisi Kongresi, 22-24 Ekim 2002,
Antalya
E4. Mirici S. Parmaksız İ, Özcan S , Uranbey S Sancak C, , Sarıhan E.O., Gümüşcü A,
Gürbüz B., Arslan N. 2003. İhracat Potansiyeli Yüksek Olan Endemik Soğanlı
Bitkilerin İn vitro Hızlı Çoğaltımı ve Külüre Alınması .XIII. Biyoteknoloji Kongresi.
25-29 Ağustos. Çanakkale.
E5. Parmaksiz İ, Çöçü S, Uranbey S, Mirici S, Özcan S, Sancak C, Sarıhan E. O, ipek A,
Kaya M. D ve Arslan N. 2005. Tehlike altındaki endemik Muscari muscarimi türünde
olgunlaşmamış Embriyolardan İn vitro Hızlı Soğancık üretimi. 14. Biyoteknoloji
Kongresi. 31.08.05-02.09.2005. Eskişehir.
E6. Çöçü S, Ağdağ F, Parmaksız İ, Uranbey S, Özcan S, Sancak C. 2005. Böceklere
Dayanıklı Transgenik Korunga Bitkilerinin Elde Edilmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri
Kongresi. 5-9 Eylül 2005. Antalya.
E7. Mirici S. Parmaksız İ, Özcan S , Sancak C Uranbey S, , Sarıhan E.O., Gümüşcü A,
Gürbüz B., Arslan N. 2005. Tehlike Altındaki Endemik ve Nadir Sternbergia candida
ve S. fischeriana Türlerinde In Vitro Hızlı Soğancık Üretimi. Türkiye VI. Tarla
Bitkileri Kongresi. 5-9 Eylül 2005. Antalya.
E8. Karaoğlu C, Mirici S, Parmaksız İ ve Özcan S. 2005. Göl Soğanı (Leucojum aestivum
L.)’nın In Vitro Hızlı Çoğaltımı. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi. 5-9 Eylül 2005.
Antalya.
E9. Parmaksız, İ., Çöçü, S., Mirici, S., Khawar KM., Uranbey, S., İpek A., Kaya MD.,
Sarıhan, E.O., Özcan, S., Sancak, C., Gürbüz, B., & Arslan, N. 2006. Risk Altında
Bulunan ve Ekonomik Olarak Önemli Olan Bazı Geofitlerin In Vitro Çoğaltım
Teknikleri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. 26-30 Haziran 2006 Kuşadası/Aydın.
E10. Arslan, N., İpek, A., Sarıhan, E.O., Parmaksız, İ., Gümüşcü,A., Tanrıverdi, M.Ö.
2007.Milthanta (Meconidium) Seksiyonundaki Bazı Yabani Haşhaşların Alkaloidleri
Üzerine Araştırmalar. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007,
Erzurum.
E11. Parmaksız, İ., Mirici, S., Çöçü, S., Karaoğlu, C., Sancak, C., Uranbey, S., Gürlek, D.,
Gürbüz, B., İpek, A., Doğan-Kalyoncu, D., Sarıhan, E.O., Arslan, N., Khawar KM.,
& Özcan, S. 2008. Endemik ve Tehlike Altındaki Geofitlerin In Vitro Çoğaltımı. 15.
Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 28-31 Ekim 2007 Antalya.
E12. Şahin, S., Parmaksız, İ. 2008. Türkiye Doğal Florasında Yetişen Oxytona Seksiyonuna
Ait Papaver Türlerinin Morfolojik ve Palinolojik Yönden İncelenmesi. 19. Biyoloji
Kongresi. 23-27 Haziran 2008 Trabzon.
E13. Gürkök, T.,Boztepe, G., Kaymak, E., Parmaksız, İ. 2009. Türkiye Doğal Florasında
yetişen Papaver cinsi Oxytona seksiyonuna ait den havuzunun ISSR tekniği ile
genetik karakterizasyonu. XVI Ulusal Biyoteknoloji Kongresi 13-16 Aralık 2009,
Antalya.
E14. Parmaksız, İ, Ünver ,T., Kaymak, E., Boztepe, G.,.Benli, İ., Gürkök, T., Arslan, N. &
Özcan, S. 2010. Yeni mikro-RNA’ ların haşhaş (papaver somniferum l.) Bitkisinde
tanımlanması ve karakterizasyonu . 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21-25 Haziran 2010
Denizli.
F. Diğer yayınlar :
Uluslararası bilimsel toplantılarda poster bildiriler
1. Parmaksiz İ, Mirici S, Özcan S, Sancak C, Gürbüz B, Gümüşcü A, Khawar K. M. and
Arslan N. 10-14 june 2002. In Vitro Bulblet Production from Immature Embryo
Explants of Sternbergia candida. VIth Plant Life of Southwest Asia Symposium.
Yüzüncü Yıl University. Van. Türkiye. S 111.
2. Parmaksiz İ, Mirici S, Özcan S, Sancak C, Uranbey S, Gürbüz B, Gümüşcü A and Arslan
N. 2002. Large scale In Vitro Bulblet Production from Immature Embryo Explants of
Endemic Sternbergia candida. 10th IAPTC &B congress Plant: Biotechnology and
beyond. Florida USA. S 108A.
3. Budak, H., R.C. Shearman, I. Parmaksiz, R.E. Gaussoin, D.J. Lee, T.P. Riordan, and I.
Dweikat. (2003). Genetic diversity assessment of buffalograss genotypes using
sequence-related amplified polymorphism (SRAP) markers. Molecular Breeding of
Forage and Turf Third International Symposium, Dallas, TX, USA. (Poster. 121).
Ulusal bilimsel toplantılarda poster bildiriler
1. Parmaksiz, İ., Yıldız, K. 1998. Tokat ilinde yayiılış gösteren Erodium L’herit (Geraneaceae)
türleri üzerinde taksonomik ve palinolojik bir çalışma. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi. (7-10
Eylül 1998). Cilt 1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Samsun. s. 383-394.
2. Daneshvar-Royendezag S., Parmaksız İ., Khawar, K.M., Er C., Özcan, S.2006. Papaver
bracteatum Lind. da adventif sürgün rejenerasyonu. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. 2630 Haziran 2006 Kuşadası/Aydın.
3. Kesat, E., Yıldırım, A., Parmaksız, İ. 2008.Türkiye Doğal Florasında Yetişen Oxytona
Seksiyonuna Ait Bazı Papaver Türlerinin Sitolojik Analizi. 19. Biyoloji Kongresi. 2327 Haziran 2008 Trabzon.
Yazılan ders kitapları ve kitap bölümleri
1. Biyoteknolojisi II. Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları.
Bölüm 15. Agrobacterium Aracılığıyla Bitkilere Gen Aktarımı
Sebahattin Özcan, Serkan Uranbey, Cengiz Sancak, İskender Parmaksız, Ekrem
Gürel, Mehmet Babaoğlu
2. Moleküler Biyoloji 2007. NOBEL yayınevi
Bölüm 13. Rekombinant DNA Teknolojisi.
Emel Sözen, Ahmet Yıldırım, Muhittin Arslanoğlu, İskender Parmaksız
DERGİ EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİKLERİ
Editörlük
e Biyoteknoloji dergisi Tarımsal Biyoteknoloji alan editörü
Hakemlikler
1. Turkish Journal of Botany
2. Turkish Journal of Biology
3. African Journal of Agricultural Research (AJAR)
4. Scientific Research and Essays
5. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
6. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi
7. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
8. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
9. Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji Dergisi
TEZ JÜRİ ÜYELİKLERİ
Zeynep AYAN (Gaziosmanpaşa Ünv. Ziraat Fak Su ürünleri Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
Seval ŞAHİN (Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edb Fak Biyoloji Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
Mesut ÖZKURT (Gaziosmanpaşa Ünv. Ziraat Fak Bitki Koruma Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
Erkan KESAT (Gaziosmanpaşa Ünv. Ziraat Fak Tarla Bitkileri Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
Nusret GENÇ (Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edb Fak Kimya Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
Sema BİLGİN (Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edb Fak Kimya Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
İsmail BENLİ, (Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edb Fak Biyoloji Bl. Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
Tuğba GÜRKÖK (Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edb Fak Biyoloji Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
Ergül MUTLU ALTUNDAĞ (Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edb Fak Kimya Bl. YLS Jürüsü)
Elif AKTÜRK (Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edb Fak Kimya Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
Eda DAŞTAN (Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edb Fak Biyoloji Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
Gülşen BOZTEPE (Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edb Fak Biyoloji Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
Elif KAYMAK (Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edb Fak Biyoloji Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
Yahya KILINÇ (Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edb Fak Biyoloji Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
Leyla AYDOĞAN (Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edb Fak Kimya Bl. Doktora Jürüsü)
Hasan DURUKAN (Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edb Fak Biyoloji Bl. Yüksek lisans Jürüsü)
KATILDIĞI KURSLAR/ÇALIŞTAYLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Elektron mikroskopi (SEM-TEM) kursu. Kırıkkale Üniversitesi 24-28 Eylül 2001.
RAPD, SSR, ISSR gibi moleküler tekniklerin Buffalo grasses Genotiplerinde
gözlemlenmesi. Nebraska Universitesi. ABD 30 Eylül-15 Aralık 2002.
GC-MS cihazı kullanımı kursu. Ank. Unv. Ziraat Fak.15-19 Ocak 2003.
Elektrokimyasal DNA Biyosensörleri. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
Çalıştayı. 21-22.03.2005. Ankara.
Eğiticilerin Eğitimi Çalıstayı. 3-11 Kasım 2006 TUSSIDE/Gebze.
Amasya’ daki Biyoloji Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden
Destekleme Çalıştayı. 22 Haziran- 1 Temmuz 2007. AMASYA Düzenleme kurulu
üyesi
Kayseri’ deki Biyoloji Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden
destekleme Çalıştayı. 25 Ağustos – 1 Eylül 2007. KAYSERİ Düzenleme kurulu üyesi
Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Tabanlı Biyoloji Eğitimi Çalıştayı.16-22
Haziran 2008. AMASYA Düzenleme kurulu üyesi
Samsun’daki Biyoloji Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden
Destekleme Çalıştayı 25 - 31 Ağustos 2008 SAMSUN Düzenleme kurulu üyesi
Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullarda ki Branş
Öğretmenlerine Yönelik Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme
Çalıştayı 12–28 Şubat 2010 tarihleri arasında hafta sonları [(Cuma, Cumartesi, Pazar)
(12-14 Şubat; 19-21 Şubat; 26-28 Şubat 2010 )] SAMSUN Aktif Danışman
Aşağı Kelkit Havzası'nda Doğa Eğitimi ( 1. Dönem 02-11 Eylül 2011) Aktif
Danışman
KATILDIĞI SEMİNERLER
1. Tokat Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerine “Proje Fikri Nasıl Doğar” adlı
seminer verilmiştir. 29.02.2008
2. Amasya Fen Lisesi Öğrencilerine “Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları” adlı
konferans verilmiştir. 14.03.2008
3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kişisel Gelişim Kulübünün davetlisi olarak “Genetiği
Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyoteknoloji” konulu konferans verilmiştir.
10.03.2010
4. Toprak Mahsülleri Ofisi Daire Başkanlığı “Haşhaş Bitkisinde Moleküler ve
Biyoteknolojik Çalışmalar” adlı bilgilendirme toplantısında sunum yapılmıştır. 26
Nisan 2010, Ankara.
5. Amasya Fen Lisesi Öğrencilerine “Dünden Bugüne Moleküler Biyoloji ve İzleri”
adlı konferans verilmiştir. 16.11.2011
6. Tokat Anadolu Lisesi Öğrencilerine “Ders Çalışmada Motivasyon” adlı seminer
verilmişir. 23.12.2011
İskender PARMAKSIZ, 1966 yılında Tokat İli Erbaa İlçesinde doğdu. İlk orta ve lise
öğrenimini Erbaa’da tamamladı. 1984 yılında girdiği Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Biyoloji öğretmenliği Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1988 yılında Milli
Eğitim Bakanlığının açmış olduğu öğretmenlik sınavını Türkiye 18. si olarak kazandı ve
öğretmenlik hayatına başladı. 1988–94 yılları arasında birçok okulda görev yaptı.
1995–97 yıllarında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim
Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsünde Doktorasını bitirdi.
Bitki Biyoteknoloji ve Moleküler Genetik konularında çalışmalar yapmaktadır. Çalışmış
olduğu DPT projeleri kapsamında ‘’RAPD, SSR, ISSR gibi moleküler tekniklerin Buffalo
grasses Genotiplerinde gözlemlenmesi.’’ adlı bir projeye dâhil olarak 3 ay Nebraska
Universitesi/ ABD’de bulundu. 8 inde yürütücü toplam 22 farklı projede görev yapmıştır.19
indeksli dergilerde olmak üzere çok sayıda bilimsel eseri vardır. Halen Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü ile Fen
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Moleküler Biyoloji ABD da Öğretim Üyesi olarak
çalışmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.
25 Ocak 2012 itibariyle ISI web of science verilerine göre
Results found:
Sum of the Times Cited:
Sum of Times Cited without selfcitations:
Citing Articles:
Citing Articles without self-citations:
Average Citations per Item:
h-index:
19
153
147
122
118
8.05
5

Benzer belgeler

Özgeçmiş - Proje Danışmanlığı

Özgeçmiş - Proje Danışmanlığı F7. Ergene, A., Güler, P., Tan, S., Mirici, S., Hamzaoğlu, E., Duran, A., “Antibacterial and Antifungal Activity of Heracleum crenatifolium Boiss., Heracleum platyaenium Boiss. and Heracleum sphon...

Detaylı