Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek

Transkript

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD
AGRICULTURE AND LIVESTOCK
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
ALTINCI EK
SUPPLEMENT SIX
TO THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2010
2012
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD
AGRICULTURE AND LIVESTOCK
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
ALTINCI EK
SUPPLEMENT SIX
TO THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2010
2012
Adres : Şehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kızılay Ankara
Tel: +90 312 425 05 27-28 Faks: +90 312 418 76 34
e-mail : [email protected]
Address : Sehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kizilay Ankara-TURKEY Web : www.ykk.gov.tr
İÇİNDEKİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Önsöz---------------------------------------------------------------------------------------------I
Türkiye’de Safkan İngiliz Atlarının Soykütüğüne Kaydına Dair Kurallar ------------ III
Kısaltmalar ----------------------------------------------------------------------------------- XIX
İstatistikler ------------------------------------------------------------------------------------ XXI
Kısraklar ve Tayları ---------------------------------------------------------------------------- 1
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi------------------------------------------ 155
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar ----------------------------------- 165
İthal Kısraklar -------------------------------------------------------------------------------- 167
İthal Aygırlar --------------------------------------------------------------------------------- 171
İthal Taylar ----------------------------------------------------------------------------------- 173
İhraç Atlar ------------------------------------------------------------------------------------ 175
İsimsiz Tayların İndeksi -------------------------------------------------------------------- 177
İndeks ----------------------------------------------------------------------------------------- 181
CONTENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Foreword- ---------------------------------------------------------------------------------------- II
Rules Of Entry -------------------------------------------------------------------------------- XI
Abbreviations -------------------------------------------------------------------------------- XIX
Statistical ------------------------------------------------------------------------------------- XXI
Broodmares with Their Produce -------------------------------------------------------------- 1
Alphabetic List of Turkish Based Stallions ---------------------------------------------- 155
Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey -------------------------------- 165
Imported Mares ------------------------------------------------------------------------------ 167
Imported Stallions --------------------------------------------------------------------------- 171
Imported Foals ------------------------------------------------------------------------------- 173
Exported Horses ----------------------------------------------------------------------------- 175
Unnamed Foals Index ----------------------------------------------------------------------- 177
Index ------------------------------------------------------------------------------------------ 181
ÖNSÖZ
Yayınlamış olduğumuz 6. Supplement’in at severlere güzel bir armağan olduğunu
düşünüyorum. 2010 yılında doğan tayları, faaliyeti olan 1848 baş kısrak ile 90 baş ithal
kısrak, 6 baş ithal aygır, 30 baş ithal tay, 3 baş ihraç edilen atları sizlere sunmaktan mutluluk
ve gurur duyuyorum.
Bundan böyle doğan taylar her yıl yayınlanacak olan supplementlerde yer alacaktır.
Türk İngiliz atlarının soy kütüğü hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor,
atçılığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Yardımlarından dolayı ASBC (Asia Stud Book Conference) Başkanı Satish Iyer’e,
Genel Sekreteri KyoShimizu ve Roland Devolz’a teşekkür ederim.
Süleyman POLAT
Soy Kütüğü Yetkilisi
I FOREWORD I think that this supplement will be a nice gift for horse lovers. I am proud of bestowing the 1848 active broodmares in 2010 season 6 stallion, 90 broodmares and 30 foals imported, 3 exported horses. I wish success for your horses. Henceforth the foals will be published every year as supplement. I would like to thank all of those people who labored for the preparation of this Stud Book supplement. May this supplement be beneficial to our horsemanship. I would like to thank from ASBC (Asia Stud Book Conference) Mr. Satish Iyer and Kyo Shimizu and Roland Devolz for his precious guidance. Suleyman POLAT The Chief of Studbook Office II SAFKAN İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLARINA
DAİR KURALLAR
SAFKAN İNGİLİZ ATININ TANIMI
Bir İngiliz atı doğduğunda Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı
Stud Book’una resmi olarak kaydedilmesi gerekir.
Madde 1-Nitelik
a) Bir atın onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilmesi için aşağıdaki şartlara
uyması zorunludur.
Bir tay onaylı Stud Book’ta kayıtlı ana ve babanın çiftleşmesi sonucu olmalı veya safkan İngiliz
olmayan bir atın soyundan geliyorsa Uluslararası Soy Kütüğü Komitesi tarafından İngiliz atı olduğuna
oy birliği ile karar verilen bir at olmalıdır. Türk Stud Book’u I.A.B.R.W’nin 12. maddesinin
imzacısıdır.
Uygun Tay Üretimi için Servis
b) İngiliz atı, aygır ile kısrağın doğal aşımı sonucu, şöyle ki aygırın penisinin kısrağın genital
sistemine girerek salgılanan semeni fiziksel aktivite ile vermesi şeklinde olmak zorundadır. Ya da
doğal aşım sonucu üretilen ejekulatın bir kısmının damızlıkta kullanılacak kısrağın genital sistemine
aygır tarafından bırakılmasıdır.
Uygun Tay Üretimi için Gebelik
c) Doğal gebelik sonucu tayın, aynı kısraktan doğmuş olması gerekmektedir. Embriyo transferi ya
da nakli, suni tohumlama, klonlama, veya diğer genetik müdahaleler sonucunda üretilen taylar
Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez.
Tanımlar ve Hukuki Dayanak
Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır.
a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) İl At Islah Komisyonu : İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile iki Veteriner
Hekimden oluşan komisyonu,
c) Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar: Ülkemizin de üyesi olduğu at yetiştiriciliği ve
yarışçılığı ile ilgili uluslararası kuruluşlar; IFHA “International
Federation of Horseracing
Authorities”, ISAG “International Society for Animal Genetics”, ve ilerde üye olunabilecek
kuruluşları,
d) At Eşkal ve Muayene Raporu : Tanımlanacak tayın, Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi
tarafından doldurulması gerekli olan, İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı, atın donu, eşkali, ırkı, anababası, anasının aşım tarihi, tayın doğum tarihi, cinsiyeti, doğduğu ülke, tayın sürekli tanım detayları
ve kimlik nişaneleri ki bunlar tüm ayak nişaneleri, yüz nişaneleri, servi, yara, dövme, dağlama, varsa
mikroçip numarası, renkli fotoğrafı, fiziki (eşkal) muayenesi ve yetiştiricisinin adı gibi bilgileri içeren
resmi form ya da elektronik sistemdeki bilgiler,
e) Yetiştirici : Tayın doğduğu tarihte anasına sahip olan yasal kişiler,
f) Sahip Değiştirme Belgesi : Satış, hibe, veraset gibi sebeplerle atın sahip değişikliğine esas
teşkil eden belgeyi,
g) Damızlık Belgesi: Damızlık atlara verilen ve Bakanlıkça onaylanan belgeyi,
h) Uzman Heyet : At Yetiştiriciliği konusunda Uzmanlık Belgesi veya akademik çalışması
bulunan veya at yetiştiriciliği konusunda en az 5 yıl kamu ya da özel kurumlarda çalışmış en az üç
Veteriner Hekimden oluşan komisyonu,
ifade eder.
III
Kuruluş ve Denetim
Madde 3- Bu kurallar aşağıdaki yasalar temel alınarak hazırlanmıştır.
Bu kurallar, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanuna, 10/7/1953 tarihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu kuralların amacı; safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtlarının tutulması, pasaport ve
damızlık belgelerinin verilmesi, tescili, aşım izni ve ilgili işlemleri, stud book hazırlanması ve yayını,
sahip değişiklikleri ile ilgili esasları belirlemek, bunların yetiştirme yönünden sağlık kontrolleri,
yetiştirme kayıtları, cetvelleri ve denetimlerine ait hükümler ile ülkemizin de üyesi olduğu Atçılık ve
Yarışçılıkla ilgili uluslararası organizasyonların kayıt kurallarına uyumunu sağlamaktır.
Bu kurallar soy kütüğüne kayıtlı ve kayıt edilecek safkan İngiliz atlarını kapsar.
İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılmasını
denetlemekle Bakanlık yetkilidir.
Türkiye sınırları içerisinde İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili tüm işlerden Bakanlık soy kütüğü
ofisi sorumludur.
Soy kütüğü otoritesi, at yetiştiricileri ve derneklerinden tamamen bağımsız çalışmaktadır.
Bakanlık tescil kurallarını kendisi tespit etmekte ve uygulamaktadır.
Soy kütüğü ofisi çalışanları gerekli eğitim çalışmalarına katılmakta olup, gerektiğinde diğer soy
kütüğü ofisi çalışanlarının deneyim ve uzmanlığından yararlanacaktır.
Türk Stud Book’una Kayıt Kuralları
Madde 4- İllerde tescil ile ilgili işlemler Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü
tarafından yapılır. Tescil ile ilgili işlemler için gerekli olan belgeler, at sahipleri ve İl At Islah
Komisyonu tarafından düzenlenir.
Tescili yapılacak atların muayeneleri, İl Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde veya İl At Islah
Komisyonunun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu esasları dahilinde belirlenecek yolluk ve zaruri
masraflarının (yevmiye, yol, ibade masrafı...vb.) at sahibi tarafından İllerde Muhasebe Müdürlüğü,
İlçelerde Mal Müdürlüğü hesabına yatırılması kaydı ile at sahibinin istediği yerde yapılır.
Türkiye’de doğan ve ithal edilen safkan İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için, at sahibi veya
yetkili vekilinin; dilekçe, Aşım Belgesi, kan muayenesi için yatırılması gereken laboratuar ücretinin
yatırıldığına dair belge, İl At Islah Komisyon Kararı ile pasaporta yapıştırılacak damga pulu ve tayın
usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı ile birlikte, atların bulunduğu Tarım İl veya İlçe
Müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır.
Türkiye soy kütüğüne kayıtlı ve pasaportlu safkan İngiliz ana ve babanın Türkiye’de doğmuş ve
uluslararası soy kütüğü komitesince kabul görmüş ülkelerin soy kütüğüne kayıtlı ve stud book’larında
yayınlanmış ithal atlar ile bunların yavruları kayıt edilir.
Soy kütüklerine kayıt edilmemiş ana ve babaların tayları, kan ve/veya DNA analizi ile şecere
kontrolünde ana babaya uygunluğu tespit edilemeyen taylar, soy kütüklerine kaydedilmez.
Muayeneler sonucu düzenlenen İl At Islah Komisyonu Kararı, İl Müdürü tarafından
onaylandıktan sonra diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilir.
Türkiye’de doğan taylar veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için
gerekli yasal süre içerisinde İl veya İlçe Müdürlüğüne başvurarak atların kan ve/veya DNA raporu
için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonuna aldırmaya mecburdur.İl Müdürlüklerince gönderilen
numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarınca tahlil
edilerek “ana baba doğrulanması için yapılan Kan ve/veya DNA raporu” düzenlenir.
Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarı kan ve/veya DNA Netice Raporunu Bakanlık ve İl
Müdürlüğüne, kan tipi ve DNA Analiz Raporunu ise Bakanlığa gönderir.
Atların Stud Book’a kayıtları için gerekli belgeler;
Atlar kayıtlı safkan İngiliz ana ve babalardan olmalı ve bunların pasaportları olmak zorundadır.
İthal edilen atlar ve tayları Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış ülkelerin Stud
IV
Book’una kaydedilmek zorundadır. Ana babası kayıtlı olmayan veya kan ve/veya DNA tipi
doğrulanmayan taylar Stud Book’a kaydedilemez.
Türkiye’de doğan tayların Soy Kütüğü Kayıtları için gerekli belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Anasının aşım belgesi,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı ,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
Aygır ve Kısrakların Kayıt Sistemleri
Madde 5- Soy kütüğüne kayıtlı ve DNA/kan tipi analizi yapılmış olan safkan İngiliz atlardan
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, damızlık belgeleri İl Müdürlüklerince hazırlanarak,
pasaportları ile birlikte tasdik edilmek üzere soy kütüğü otoritesine gönderilir.
İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgeleri, Bakanlıkça oluşturulacak uzman
heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun
görülenler tasdik edilir.
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen
hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları gerekir.
Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl
Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları
halinde vizeleri, Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılır ve At Kayıt Defterlerine işlenerek, bunların
listeleri, her yıl Aralık ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle
vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlığa bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu
durum at sahibine hemen tebliğ edilir.
Yurt dışından sıfat için gelen yabancı menşeli aygırların sıfatta kullanılabilmesi için, at ithalatında
aranan şartlara uygun olması ve sıfat için Bakanlıktan önceden izin alınma şartı aranır.
Aşım belgeleri, aşım istasyonunda görevli Veteriner Hekim veya aygır sahibi tarafından üç nüsha
olarak düzenlenerek imzalanır.
Aşım Belgesinde çiftleşen kısrağın; adı, doğum tarihi, donu, pasaportu, sahibi, ilk ve son çiftleşme
tarihi, suni dölleme ve embiriyo nakli yönteminin kullanılmadığı ve pasaportu ile kimlik kontrolünün
yapıldığı belirtilecektir.
Türkiye’ye gebe olarak ithal edilen safkan İngiliz kısraklarından Türkiye’ye geldikten sonra doğan
tayların soy kütüklerine kayıt edilebilmeleri için kısrağın kendi ırkı aygırdan aşım yapılmış olduğunu
gösterir Aşım Belgesinin ibrazı gerekir.
Sahip Değiştirme İşlemleri
Sahip değişikliklerinde;
a) Soy kütüklerine kayıtlı safkan İngiliz atın satılması, hibe edilmesi veya veraset yoluyla intikali
durumunda, sahip değişikliğinin soy kütüğüne ve pasaporta en geç 1 ay içinde işletilmesi için
müracaatı gerekmektedir. Sahip değişikliği için; atın pasaportu ile birlikte İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa veya Yarış Müessesesine yeni sahibi tarafından müracaatı gerekmektedir.
b) Soy kütüğüne kayıtlı veya soy kütüğüne yeni kayıt yapılacak olan atın tescil işlemleri
esnasında sahibi ölmüş ise noterden tasdikli veraset ilamı suretinin de gönderilmesi şarttır.
c) Sahip değiştirmede bir aylık süre; satış tarihinden ve veraset ilam tarihinden itibaren başlar.
Sahip değişikliğinde istenecek belgeler;
a) Alan ve satanın, hediye eden veya varisin resmi tebligat yapılacak açık adreslerini içeren ve TC.
kimlik numarası yazılı resmi kimlik fotokopisinin eklendiği, fatura, müstahsil makbuzu, veraset ilamı
ve benzeri satış evrakları veya resmi makamlar veya yarış müessesesi yetkilileri huzurunda alan ve
satanın, alıp-sattığına dair onaylanmış sahip değiştirme belgesi,
V
b) Atın pasaportu.
Aşım Sonuçları
Madde 6a) Aşım detayları aygırın sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi tarafından İngiliz
Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, aygırın ilk ve son aşım tarihi aygır sahibinin
ya da Otorite yetkilisinin, doğal aşım olduğunu ve suni dölleme, embriyo transferi veya nakli,
klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi bilgileri içeren resmi form
ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
b) Kısrak sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi, sıfat alan kısrağın canlı tay
doğurması halinde İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, tayın doğum
tarihi, tayın donu, tayın cinsiyeti, tayın yetiştiricisinin adı (tay doğduğunda bu kişi kısrağın sahibidir),
tayın doğduğu ülke, kısrak sahibinin ya da otorite yetkilisinin doğal aşımla olduğunu ve suni dölleme,
embriyo transferi veya nakli, klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi
bilgileri içeren resmi form ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
Kısrak sahibi embriyonik ölüm, düşük, ölü doğum, doğumdan sonra ölüm, safkan olmayan attan
çekim, boş gibi durumları sütten kesmeden önce bildirmek zorundadır.
c) Kır ve al donlu atların genetik don kalıtımı kurallarına uygunluğu zorunludur.
Kimlik Saptaması
Madde 7a) Müracaat tarihinden itibaren İl Müdürlükleri tarafından, At Eşkal ve Muayene Raporu ve İl At
Islahı Komisyonu kararı Veteriner Hekimlere düzenlettirilerek at sahibinin müracaat tarihinden
itibaren en geç dokuz ay içerisinde diğer tescil evrakları ile birlikte noksansız olarak Bakanlığa
gönderilmesi şarttır.
b) Tayların eşkal tespitinin sütten kesilmeden önce yapılması zorunludur.
c) DNA profilleri ve kan grupları soy kütüğü otoritesinin dosyalarında saklanacaktır. Bu dosyalar
üçüncü şahıslara gösterilmeyecektir.
d) DNA profilleri ve kan grupları raporları ancak ISBC tarafından tanınan soy kütüğü otoritelerine
gönderilecektir.
e) Ana baba doğrulama testleri yalnızca yeni doğan taylar için istenecektir. Geçmişe ait ana
babalık doğrulama testi istenmez.
Pasaportlar
Madde 8a) Tescil evrakları tamamlanarak gönderilen taylar soy kütüğüne kayıt edildikten sonra
düzenlenen pasaport at sahibine verilecektir. Verilen bu pasaport atın hayatı boyunca yanında
bulundurulacaktır.
b) Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenen pasaportlar, soy kütüğü, kayıt ayrıntıları, nişaneler,
yapılan aşılamalar, sahip değişikliklerinin kaydı için bölüm, ihracat ve muayene ayrıntıları ile bazı
kuralları ve aile doğrulama testini içermektedir.
c) Soy kütüğüne kayıtlı atların pasaportları kaybolduğunda atın sahibi İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa yeni pasaport çıkarılması için müracaat eder. Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde
tamamlanarak Bakanlığa gönderilir.
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 2 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu,
d) At sahibi don değişikliğini yaptırmak için İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa müracaat
etmek zorundadır.
VI
Don değişikliği yapılacak atlarda istenecek belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Atın Pasaportu,
6) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu.
e) Soy kütüğüne kayıtlı atın ölmesi durumunda, atın sahibi tarafından atın ölüm tarihinden itibaren
iki ay içinde, ata ait pasaport ve varsa damızlık belgesi İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa
teslim edilir.
İthal Atların Kaydı
Madde 9a) Soy kütüğü otoritesince damızlık olarak ithal atlar ile ilgili bir kayıt tutulmaktadır.
b) İthal atların kaydı için istenilen belgeler :
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Atın safkan İngiliz olduğunu gösteren pasaportu,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
8) İthal edilen ülkenin direk Türk Stud Book’una gönderdiği eksport sertifikası (Export
certificate),
9) Gümrük Giriş Beyannamesi,
10) Gümrük İdarelerince satılan atlar için Gümrük satış belgesi,
c) Pasaport vermeyen ülkelerden ithal edilen atların eşkali İl Müdürlüklerince tespit ettirilecek ve
tayın doğduğu ülkece verilen kimlik sertifikası ile karşılaştırıldıktan sonra pasaport düzenlenecektir.
İhracat
Madde 10- Soy kütüğüne kayıtlı atların ihracından önce, eşkal muayenesinin mevcut pasaportuyla
karşılaştırmalı olarak yetkili birimlerce görevlendirilecek Veteriner Hekime yaptırılması ve export
sertifikası düzenlenirken kullanılmak ve onaylanmak üzere pasaport ile Eşkal Muayene Raporunun
Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
İhracat Sertifikası doğrudan ithalat yapan ülkenin soy kütüğü otoritesine gönderilecektir.
Soy Kütüklerine Kaydedilecek Atlara İsim Verilmesi
Madde 11- Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak soy
kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe
kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi gerekir.
Verilecek isimler, boşluklar dahil 18 harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.
İsim vermede dikkat edilecek hususlar;
a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış isimler, uluslararası korunmuş isimler listesinde
görülen isimler,
b) Kullanılma hakkı mahfuz olan isimler,
c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması kabule şayan olmayan
isimler,
d) Ticari ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimler,
e) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin isimleri,
VII
f) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik
gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden 15 yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip
eden 10 yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden 5 yıldan önce kullanılamaz.
g) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.
h) İthal atların isimleri, yukarıda belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, kayıtlı
olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak, Bakanlıkça değiştirilebilir. Türk Stud
Book’u I.A.B.R.W’nin 14. maddesini imzalamıştır.
Stud Book Yayınlanması
Madde 12a) Türkiye’de doğan veya yurt dışından getirilen safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtları 4631
sayılı Hayvan Islahı Kanununun 7 nci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tutulur.
Stud book, üye olunan uluslararası kuruluşların kuralları gereği en geç her dört yılda bir hazırlanarak
yayınlanır. Stud book’un yayınlanmadığı yıllarda, ithal edilmiş ve o yıl doğan tayların ana ve babası,
doğum tarihi, donu ve yetiştiricisini içeren ekler “Supplement” yayınlanır. Bu hizmetlerin giderleri
yetiştiricilerinden karşılanır.
Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından kural ve kaideleri belirlenen stud book’lar,
Bakanlık tarafından yayınlanır. Türk stud book’larında yayınlanıp register (kayıt) numarası almış ve
üye olunan uluslararası kuruluşların kabul ettiği stud book’larda yayınlanmış atların yavruları stud
book’larda yayınlanır.
b) Yayınlanan Stud book ve supplementlerde, kurallarda ve kayıtlarda olabilecek değişikliklerle
ilgili bilgiler eklenir.
c) Stud book’a kayıt edilecek ithal atların ülke kodları isimlerin yanına yazılır.
d) Safkan İngiliz olmayan atlar stud book’a kayıt edilmez.
Ceza Hükümleri
Madde 13a) Veteriner Hekime Muayene Ettirmeme ve Belgesiz Damızlıkta Kullanma; “ yasal olmayan
yetiştiricilik”
Tabii aşımda kullanılan ve damızlık belgesi bulunan aygırları, Bakanlık taşra teşkilatına
tamimlerle bildirilen hastalıklar yönünden ve damızlık özellikleri bakımından bu kurallar gereğince
muayene ettirmeyenler ile belgesiz veya yıllık vizesi yapılmadan damızlıkta kullananlar, 4631 sayılı
Hayvan Islahı Kanunun 16 ncı maddesi gereği ağır para cezası ile cezalandırılır.
b) Evrakta Tahrifat;
Düzenlenen evraklardan;
1) Safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için yönetmeliğe göre verilmesi gereken
evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek kullananlar
hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 6 ncı babındaki hükümler uygulanır.
2) Soy kütüğüne kayıtlı safkan İngiliz atları hakkında gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler veya
başka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atın eşkali üzerinde değişiklik yapanlar,
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunun 17 nci maddesi gereği bir aydan altı aya kadar hapis ve ağır para
cezası ile cezalandırılır. Mahkumiyet halinde söz konusu atların soy kütüğünden kayıtları silinir,
pasaportları iptal edilerek geri alınır.
c) Amaç Dışı Kullanma, Don ve Sahip Değişikliğini Bildirmeme;
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 6 ncı maddesine aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne
kayıtlı safkan İngiliz atlarının ölmeleri halinde pasaportlarını aynı Kanunu’nun 7 nci maddesindeki
süreler içinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pasaportuna işletmeyen at
sahipleri hakkında, aynı Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Sahip değiştirme işleminden önce don değişikliğinin belgelere işletilmemesinden kaynaklanan
para cezalarını sahip değişikliği belgesinde aksi belirtilmedikçe yeni sahibi ödemeyi kabul etmiş
sayılır.
d) Kaybolduğu Bildirilen Pasaportunun Kullanılması;
VIII
Kaybından dolayı düzenlenen pasaport verildikten sonra orijinal pasaport bulunacak olursa bu
pasaport geçersiz ve hükümsüz sayılır. Bu pasaport gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa
gönderilir. Kayıp pasaport kullananlar hakkında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 17 nci
maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.
IX
RULES OF ENTRY
DEFINITION OF A THOROUGHBRED
A Thoroughbred is a horse which is recorded at birth in a Thoroughbred Stud Book approved by
the International Stud Book Committee at the time of its official recording.
Article 1- Qualification
a) For a horse to be eligible to be recorded in an approved Thoroughbred Stud Book all of the
following requirements must be satisfied:
The horse must be the product of a mating between a sire and a dam, both of which are recorded in
an approved Thoroughbred Stud Book or either or both must have been promoted from a NonThoroughbred, the promotion approved by the unanimous agreement of the international Stud-Book
committee. The Turkish Stud Book is a signatory of article 12 of I.A.B.R.W.
Service to produce an eligible foal being
b) The Thoroughbred must be the result of a Stallion’s mating with a Mare which is the physical
mounting of a Mare by a Stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into the
reproductive tract. As an aid to the mating, a portion of the ejaculate produced by the Stallion during
such mating may immediately be placed in the reproductive tract of the Mare being bred.
Gestation to produce an eligible foal
c) A natural gestation must take place in, and delivery must be from, the body of the same Mare in
which the Foal was conceived. Any Foal resulting from or produced by the processes of Artificial
Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning or any other from of genetic manipulation not
herein specified, shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud Book approved by the
International Stud Book Committee.
Definitions and Legal basis
Article 2- The following terms shall mean what is written opposite of them here below,
a) Ministry: Shall mean Ministry of Agriculture and Rural Affairs of Turkey
b) Provincial committee of horse amelioration: Shall mean the committee comprising the
director of provincial directorate animal health department and two veterinarians.
c) The international associations which we are member: Shall mean the international
associations which are involved in horse breeding to which our country is a member such as; IFHA
International Federation of Horseracing Authorities”, ISAG “ International Society for Animal
Genetics”, and other associations that our country may be a member to in the future.
d) Identification & description; The description of the Foal must be recorded by a person
authorized by the Stud Book Authority on an official form or electronic system provided by the
Authority certifying the Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare,
exact date of foaling, colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder, country of foaling, a
detailed description of permanent and acquired identifying markings of the Foal which should include
all leg markings, face markings, hair whorls, scars, tattoos, brands and a microchip number, should be
substantiated by either colour photographs or physical inspection.
e) Breeder: Shall mean the legal persons who own the broodmare on the day where the foal is
born.
f) Certificate of change of ownership: Shall mean the certificate that is issued for the change of
ownership for the reasons such as; sales, donation, succession etc.
g) Breeding certificate: Shall mean the certificate granted to Breeding horses and approved by
the ministry.
XI
h) Expert committee ”team”: Shall mean the committee comprising minimum three
veterinarians who are holding certificate of specialist in horse breeding matters, or having an
academic study carried out in the same subject or employed with public or private companies for at
least 5 years time in a post related to horse breeding .
Organization and Control
Article 3- These rules are prepared based on according to laws below;
The Turkish Law about Animal Amelioration with the date and reference no. 28/2/2001 and 4631
respectively, the Turkish Law about Animal Health and Animal Security Law with the date and
reference no 8/5/1986 and 3285 the Turkish Law about the Form of Establishment and Charges of the
Turkish Association of the Veterinarians and Their Chambers Including the Execution of the
Veterinarian’s Profession. with the date and reference no. 9/3/1954 and 6343 the Turkish code about
the Horse Races Law with the date and reference no.10/7/1953 and 6312 respectively
The objective of these rules is to provide the terms and rules for keeping the stud book for the
thoroughbred horses, granting their passport and the breeding certificates, the procedures regarding
registration, covering, preparation and publication of stud book and, while specifying the rules and
terms with respect to the change of ownership, and to provide due compliance and harmonization with
the registration terms and rules of the international organizations related to horsemanship and racing
which our country is a member to, with their health control, breeding records, tables and the
provisions of their controls
These rules concern the thoroughbreds registered or which will be registered into the Stud Book.
The Ministry is the authority to control the procedures used in the process of recording the
thoroughbreds into the Stud Book.
In Turkey, The Stud Book Office of the Ministry is responsible of all the activities concerning the
recording of thoroughbreds into the Stud Book.
The Authority of Stud Book works completely independent of all the horse breeders and
associations. The Ministry determines and applies the entry rules.
Stud Book Office Staff participates in necessary training studies and also benefits from the
expertise and experience of other Stud Book Offices Staff.
Rules for Registering into the Turkish Stud Book
Article 4- The procedures regarding the registrations that will take place in provinces, will be
performed by the provincial directorate of agriculture department of animal health, The horse owners
and the provincial committee of horse amelioration will establish the documents that are required for
registration process.
The examination of the horses for which registrations are to be made in the places that the
provincial directorate may deem fit, or in the places that the horse owner may select on his/her own
option provided the daily allowances (including transportation costs, accommodation costs etc.) to be
determined by the provincial committee of horse amelioration in accordance with the provisions of the
Turkish code about the allowances no. 6245. will be deposited to the account of the accounting
management in the provinces, to the account of district revenue directorate by the horse owner.
For the registration of the Thoroughbred horses born in Turkey and the ones imported with the
stud book the horse owner or his/her authorized agent must apply to the provincial and district
agricultural directorates where the horses are, together with the application, the stamp duty to be
affixed on the decree of provincial committee of horse amelioration and the passport and three photos
made appropriately and the receipt showing that the fees of laboratory where the required blood test
will be carried out , must be attached with the application and certificate of covering accordingly.
Thoroughbred horses that are born in Turkey by thoroughbred parents registered into the
thoroughbred stud book and the imported horses which are registered with stud books approved by
international stud book committee and published in the stud book and their progeny are registered in
the stud book.
XII
The foals of parents, which are not registered with the stud books, the foals of which parents are
failed to determine their conformity to their parents under the passport control carried out through
blood and/or DNA test, will not be registered with the stud books.
In order to register them into the stud book, owners of the foals born in Turkey or imported horses
should apply to districts’ or provincial directorships within the legal period of time to make them take
the blood sample necessary for bloodtyping and DNA testing. Samples sent by the districts will be
tested by the bloodtyping and Genetics Laboratory of the Ministry accredited by ISAG and Bloodtype
and/or DNA reports are prepared for parentage validation.
Bloodtyping and Genetics Laboratory sends the blood and/or DNA results report to the Ministry
and District, and sends the Bloodtype and DNA analysis report to the Ministry.
Requirements needed for registering the horses into the Stud Book are;
For the horses that are born in Turkey, they must have Thoroughbred sire and dam registered in
Turkish Stud Book and they must have passports. For the imported horses and their foals, they must be
registered in the stud books of the countries approved by the International Stud Book Committee.
Foals whose sire and dam are not registered, or whose relations to them cannot be verified with blood
and/or DNA typing, are not registered in the stud books.
Documents required to register the foals born in Turkey
a) The application of the horse owner including the legal notice address
b) Official identification card and Turkey Republic identification number
c) The covering certificate of the broodmare
d) The blood and/or DNA test report
e) 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
f) The report of horse identification & description,
g) The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
Registering the Stallions and Broodmares
Article 5- The breeding certificates for thoroughbred broodmares and stallions, which are
Registered and Blood/ DNA typed already, are issued by the Provincial Directorships and, together
with the horse passports, sent to The Stud Book Authority for approval.
The Breeding Certificates sent by the provincial directorships, are evaluated according to the
horses' breeding characteristics and genetic deficiencies by an expert committee established by the
Ministry.
The Stallions and Broodmares are to be given Breeding Certificates, must have a health certificate
showing that they are free from the infectious and contagious diseases established and announced by
The Ministry.
As Long as they are used for breeding purposes, the stallions and broodmares with Breeding
Certificates must prove with a health certificate that they are free of the infectious and contagious
diseases announced by the Ministry annually, to obtain visa. The visas are given by the Provincial
Directorships and the names of the horses are registered into the Horse Registry Books. The lists of
such horses are sent to the Ministry in each December. Those horses, which could not obtain visa due
to the announced diseases, are immediately denounced to the Ministry. These horses cannot be used
for breeding purposes and the situation is communicated to the owner.
The Stallions must coming from abroad for breeding purposes must have a authorization for
covering from the Ministry.
The Covering Certificates are produced and signed in three copies by a veterinary surgeon in
charge at the stallion station, or by the stallion owner.
The name of the Broodmare, date of Birth, colour, passport, name of the owner, the first and the
last dates of cover, the fact that the artificial insemination was not used and the passport checked, the
identity verified, must be stated on the Covering Certificate.
XIII
In order to register a foal, which came in uterus of an imported broodmare and was foaled in
Turkey, it is obligatory to present a Covering Certificate showing that the Broodmare was covered by
a Stallion registered at birth in an approved stud book.
Procedures for change of ownership
Procedures for change of ownership;
a) In case of sales, donation or otherwise transfer of Thoroughbred horse that is registered with the
stud book through succession, the application must be submitted in order to enter the change of
ownership in the stud book and in the passport within 1 month time. For the purpose of change of
ownership the governor’s office in the provinces, the district governor’s office in the districts, or the
racing body must be applied to respectively by the new owner.
b) If the horse owner is deceased during the registration procedures for any horse that is already
registered with the stud book or the one to be newly registered into the stud book, a notarized copy
of determination of heirship must also be sent.
c) The one-month time in change of ownership will begin as of the date of sales and the date of
determination of heirship correspondingly.
The documentation required in change of ownership
a) The invoice, receipt of producer, determination of heir ship, and similar sales documents, or the
document for change of ownership which is approved by the government bodies, or the racing body
authorities in front of which the sales action is realized between the seller and buyer accompanied with
the photocopy of official identification card bearing the legal notice address of the seller and buyer, the
donator, or the successor to whom the notice will be made including the Turkey Republic
identification number.
b) The passport of horse
Return of Mares
Article 6a) The details of the mating must be recorded by the Stallion owner or authorised agent on an
official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the Thoroughbred
which should include: Name of the Stallion, Name of the Mare, The first and last dates of mating to
the Stallion, a statement signed by the Stallion owner or authorised agent that the mating was natural
and did not involve the processes of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning
or any other form of genetic manipulation.
b) The details of the Foal at the time of foaling must be recorded by the Mare owner or authorised
agent on an official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the
Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare, exact date of foaling,
colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder of the Foal who is the Owner(s) of the
Mare at the time of foaling, country of foaling, a statement signed by the Mare owner or authorised
agent that the Foal was not the result of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant,
Cloning or any other form of genetic manipulation.
Non productive results must be reported by the mare owner such as barren, slipped, aborted early,
dead at birth, died since birth, covered by N.T.B. horse, not covered,
These details have to be recorded before the ending of suckling period.
c) Established genetic rules concerning coat colour heritability for greys and chestnuts must be
observed.
Identification
Article 7a) Horse description, Examination report and amelioration commission decision are going to be
arranged by Provincial directorate onwards application date and these documents should be sent to the
XIV
Ministry with other Registry documents and without any missing the application date of the horse
owner to at most nine months.
b) It is mandatory to make description of foals before weaning.
c) DNA profiles and blood groups are going to be kept in the Stud Book authority files. These files
are not be shown to the third person.
d) DNA profiles and bloodtyping reports are only be sent to authorities which are approved by
I.S.B.C .
e) Parentage Validation tests are only going to be wanted for Turkish newborn foals. Parentage
Validation testing belonging to past are not be demanded.
Passports
Article 8a) After receiving the filled set of Registry Documents the foals are registered then a passport
issued and will be given to the owner. This passport will accompany the horse for life.
b) The passport are issued both in Turkish and English, it contains the details of passport,
markings, vaccination, change of ownership, export and examination details and latest rules including
parentage testing.
c) In case of loss of the passports of the horses which are registered with the studbook, the horse
owner will apply to the governor’s office in the provinces, to the district governor’s office in the
districts respectively for the issuance of duplicate passport, the following documents must be
completed and sent to the ministry within one-month time.
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
4- 2 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- When necessary, report of blood and /or DNA Test
d- The horse owner, in order to registrar the colour change, must apply to the governor’s office in
the provinces, to the district governor’s office in the districts respectively.
The documents required for the horses that the colour change will be implemented with are the
following:
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp
4- 3 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- The passport of he horse
6- When necessary, report of blood and /or DNA Test
e) In case of death of any horse which is registered with the stud book, the passport and if
available the certificate of Breeding must be sent to the governor’s office in the provinces, to the
district governor’s office in the districts respectively by the horse owner within two months time as of
the date of death of the subject horse.
Registration of Import Horses
Article 9a) Imported horses for breeding are registered by the Stud Book Authority
b) The documents required for registration of Imported Horses
1- The application of the horse owner including the legal notice address
2- Official identification card and Turkey Republic identification number
3- The passport certifying that the horse is thoroughbred
4- The report of blood and/or the DNA test
5- 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
XV
6- The report of horse identification & description,
7- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
8- The export certificate sent by the exporting country direct to Turkish Stud Book
9- The customs entrance declaration
10-The customs sales certificate for the horses sold by the customs departments.
c) For horses imported from those countries which do not issue ID’s/Passports the S.B.A would
issue its own passport having first obtained fresh markings and checked them against the ID certificate
issued by the S.B.A of the Country of foaling.
Exportation
Article 10- Prior to exporting the horses that are registered with the studbook the designation a
comparative control with the available passport must be performed by the veterinarian that will be
commissioned by the authorized units, and the passport and identification & description report to be
used while issuing the export certificate must be sent to the ministry together with the passport.
Export Certificate will be sent directly to the Authority of the Country which does the importation.
Name giving to the horses to be registered in stud books
Article 11- The Thoroughbred foals to be registered with the studbook may be registered in the
studbook without name based on only the names of sire and dam. However, until the last day where
the foal achieves its second year of age, the horse owners must register the name of the foal
accordingly.
The names to be given may not exceed 18 letters including the blanks. The name thus registered
may not be changed.
The following must be observed while giving names.
a) Names, of which use, is preserved and prohibited or appears in the International list of protected
names,
b) Names of which use is reserved,
c) Names that may cause any mixture or the names that are not appropriate for use due to religious
and social reasons.
d) Names intended for commercial or advertisement use,
e) Nouns (private names) unless appropriate consent is obtained.
f) The registered names of living horses, the names which are identical in terms of writing and
reading with those names, and the names of stallions can not be used not earlier than 15 years
immediately after their death, the mare names not earlier than 10 years immediately after their death,
the names of other horses not earlier than 5 years immediately after their death.
g) No number can be added as prefix or suffix to these names
h) In the event the names of the imported horses constitute any contradiction to what is indicated
above, such names may be changed by the ministry after having agreed with the stud book authority of
the country where the horse was born. The Turkish Stud Book is a signatory of article 14 of
I.A.B.R.W
Keeping and Publishing the Stud Book
Article 12a) The stud book of the Thoroughbred horses that are born in Turkey or imported from abroad will
be kept by the ministry of agriculture and rural affairs pursuant to the Turkish code about the animal
amelioration 4631 paragraph 7th the studbook, in accordance with the international bodies whose our
country is a member, will be prepared and duly published once every four years. During the years
where no studbook is published, the parents , date of birth, colour and the name of its breeder for the
foals born in the same year will be included in the supplement for publication. The costs of such
services will be satisfied from the proceeds of the breeds.
XVI
The ministry will publish the studbook of which rules and the international bodies to which we are
member. The youngsters of the horses which are published in the Turkish Stud Book and granted
registration number and that are published in the stud books accepted by the international bodies to
which they are the member shall be published in the stud book.
b) Information concerning changes in rules and registrations is included in the Stud Book and its’
Supplements.
c) Country codes of the imported horses which will be registered in the Stud Book are written
besides their names.
d) Non-thoroughbred horses cannot be registered into the thoroughbred Stud Book.
The Penal Clauses
Article 13a) Failure in veterinarian examination and the use in Breeding without certificate “illegal use in
Breeding”
The ones failing in bringing the stallions which are used in covering and holding the certificate of
Breeding under the examination in terms of the diseases that are circulated by the ministry to the
provincial organizations through the ministerial communiqués and for their properties of breeding by
breaching the terms and rules that are circulated thereof, and for the horses which are used for
breeding purposes without appropriate certificate or a certificate lacking the annual endorsement will
be punished with “heavy fine” pursuant to the Turkish code about the animal amelioration 4631
paragraph 16th there under.
b) Alteration in documents
In consideration to the documents already established;
1- The provisions included under the Turkish Criminal Code 765, article 2 paragraph 6th will be
implemented on the ones who involve in alteration of documentation that is required, pursuant to the
relevant directive, to be submitted for registration of the thoroughbred horses in the stud book, the
ones who involve in issuing false documents, the ones who involve in using such false or otherwise
altered documents.
2- The ones that issue documents about the thoroughbred horses registered with the stud book that
are in controversy to the truth or the ones using the documents belonging to some other horse or the
ones who make alterations in such documents and in the description of the horse will be sentenced
from one to six months in jail and punished with “heavy fine” pursuant to the provisions of Turkish
code 4631 about the animal amelioration article 17 paragraph 6th. In case of conviction, the subject
horses will be deleted from the studbook and their passports will be drawn and duly revoked.
c) Out of intended use, failure in notification for change of colour ownership
The ones acting in contradiction to the Turkish Code 4631 about the animal amelioration
paragraph 6th, and the ones failing in returning the passports of the Thoroughbred horses which are
registered with the stud book when they die within the required time specified under the paragraph 7th
of the same code or the ones who fail in notifying the change of colour or otherwise the ownership and
failing in entering such changes in their passports, the provisions of the paragraph 18th of the same
code shall apply.
The fines resulting from the failure in entering the change of colour in the documents prior to
procedure of change of ownership will be considered payable by the new owner unless otherwise is
shown in the certificate of change of ownership.
d) The use of passports that reported lost
If the original passport will be found after having delivered the passport that was issued due loss,
such passport will be considered null and void. Such passport will be sent to the ministry for the
required procedures. For the ones who use lost passport, the provisions of the Turkish Code 4631
about the animal amelioration paragraph 17th and the relevant provisions of the Turkish Criminal
code shall apply.
XVII
LIST OF APPROVED STUD BOOKS AND SUFFIXES
ONAYLANMIŞ STUDBOOKLAR VE ÜLKE KODLARI
ARG
AUS
AUT
AZE
BHR
BAR
BEL & LUX
BRZ
BUL
CHI
CHN
COL
CRI
CRO
CYP
CZE
DEN
DOM
ECU
FIN
FR
GER
GB & IRE
GR
GTM
HUN
IND
ISR
ITY
JAM
JPN
KAZ
KEN
KOR
MAL
MEX
MOR
HOL
NZ
NOR
PAN
PRY
PER
PHI
POL
POR
QA
RUM
RUS
KSA
SRB
SVK
SVN
SAF
SPA
SWE
SWI
THA
TRI
TUN
TUR
UAE
USA & CAN & PR
URU
VEN
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BELGIUM & LUXEMBURG
BRAZIL
BULGARIA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREAT BRITAIN & IRELAND
GREECE
GUATEMALA
HUNGARY
INDIA
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
KAZAKHSTAN
KENYA
XIX
KOREA
MALAYSIA
MEXICO
MOROCCO
NETHERLANDS
NEW-ZEALAND
NORWAY
PANAMA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
QATAR
ROMANIA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
THAILAND
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
UNITED ARAB EMIRATES
USA, CANADA & PUERTO RICO
URUGUAY
VENEZUELA
STATISTICS
İSTATİSTİKLER
Colts
757
Fillies
731
Twins
0
Barren
194
Dead Foals No Sex
1
Dead Foals Twins
1
Dead Foals Colts
7
Dead Foals Fillies
3
Early Abortion
47
Slipped
1
Not Covered
8
No Return
98
The Numbers of Mare - Toplam Kısrak
İstatistikler, yalnızca bu kitaptaki verileri içermektedir.
This statistic include in this supplement.
XXI
1848
KISRAKLAR VE TAYLARI
BROODMARES
WITH THEIR PRODUCE
Kısraklar - Broodmares
A DROP OF LOVE , b , 2003 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by River Special (USA), out of Cephista (GB), by Shirley
Heights (GB) (see v : 3, p : 36)
2010 (Apr 15), b, c, by Ortega
Serdar Kemal Özçolak
A PRIMA VERA , ch , 1998 , bred by Ayşe Sevinç Birol, by Red Route (GB), out of Never Mınd, by Vidar (see 4. Sup. to v 3,
p : 1)
2010 (Apr 16), ch, c, by Always A Classic (CAN)
Ayşe Sevinç Birol
ABBEVILLE (GB) , gr , 1999 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Highest Honor (FR), out of Altamura
(USA), by El Gran Senor (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 1)
2010 (Apr 16), b, f, SAN VICENTE by Victory Gallop (CAN)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
ABONE , ch , 1992 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Barnato (USA), out of Fortün, by Kamalpour (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 1)
2010 (Apr 12), b, c, EFE ATAKAN by Eagle Eyed (USA)
Ahmet Atakan
ABRASIVE (USA) , b , 1996 , bred by Claiborne Farm, by Sultry Song (USA), out of Abrade (USA), by Mr. Prospector (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 1)
2010 (Apr 21), ch, c, LOST RIVER by Win River Win (USA)
Orhan Cem Gelgin
ABREAS , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by College Chapel (GB), out of Ballerina Anna (IRE), by Dance Of Life (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 1)
2010 (Apr 11), b, f, BABY OF THE GIRL by Ortak (IRE)
Cevriye Mehtap Yargı
ABUNAY , ch , 2000 , bred by Ekrem Beşerler, by Mujtahid (USA), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB) (see 5. Sup. to v
3, p : 1)
2010, barren to Perfect Storm
ABZAGU (IRE) , b , 1999 , bred by Fin. A. Co S R L, by Eagle Eyed (USA), out of Airasca (ITY), by Final Straw (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 1)
2010 (Feb 08), b, c, KARTALBEY by Başpilot
Fethi Atan
ACEM RÜZGARI , b , 2004 , bred by Ali Karatoprak, by Armanasco (IRE), out of Ergel Hatun, by Rısıng Sun (see 1. Sup. to v
3, p : 52)
2010 (Apr 23), gr, c, DOĞAN STAR by Argaeus (GB)
Ali Karatoprak
ADATIYA (IRE) , b , 1992 , bred by His Highness the Aga Khan's, by Shardari (IRE), out of Adarika (IRE), by Kings Lake
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 1)
2010 (Apr 14), b, c, by Mountain Cat (USA)
Emrah Hattat
ADAU , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 5. Sup. to v 3, p :
1)
2010 (May 28), ch, c, BOSPORUSHAN by Bosporus (IRE)
Fethi Atan
ADHAABA (USA) , b , 2000 , bred by Shadwell Farm Inc., by Dayjur (USA), out of Girchoop (USA), by Storm Cat (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 1)
2010 (Apr 15), ch, c, EL CONQUERADOR by Okawango (USA)
1
Murat Kadaifçioğlu
Kısraklar - Broodmares
ADIBENDE SAKLI , b , 1999 , bred by Hasan Bektaş, by Manchurıa, out of Elızabeth, by Chıco (see 3. Sup. to v 3, p : 1)
2010, barren to Kosovar
ADRIANA , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Common Grounds (GB), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 2)
2010 (Apr 10), ch, c, FLYING STORM by Flying Boy (IRE)
Gürkal Uludağ
AFADLİ , ch , 2005 , bred by Hasan Görgün, by Fantastic Fellow (USA), out of Fairy Blesse (IRE), by Fairy King (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 54)
2010 (Apr 05), ch, c, TO THE SUMMIT by Mountain Cat (USA)
Hasan Görgün
AFRA DİLA , b , 2003 , bred by Yusuf Erkut Ersever, by Natıve Procıda, out of Çatalcalı, by Columnist (GB) (see 5. Sup. to v
3, p : 1)
2010 (May 08), b, c, by Okawango (USA)
Banü Özet
AFRICAN DAISY , b , 2004 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Mayaasa (FR), by Green Desert (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 1)
2010 (Mar 25), b, c, by Eagle Eyed (USA)
Hacire Kaya
AFRODİZYAK , b , 2005 , bred by Ali Sülün, by Unaccounted For (USA), out of Golden Earrıngs, by Private Tender (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 68)
2010 (Jan 03), b, f, SHE THE STAR by Okawango (USA)
İbrahim Vardar and Tolga Vardar
AFTO (USA) , gr , 1990 , bred by L. Lavin, A.A. Seeligson Parrish Hill Farm foaled in USA and imported from U.K. in 2010,
(see AM.SB Electronic ), by Relaunch (USA), out of Magari (USA), by Quack (USA)
2010 (May 26), b, f, COLPO GROSSO by Soviet Star (USA)
İbrahim Adak
AGHIRA , ch , 2004 , bred by Mustafa Ağırlar, by Lockton (GB), out of Bıçkıdereli, by Centroline (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
23)
2010 (Apr 02), ch, c, by Indochına
Mesut Fıçıcıgil
AGILITY GAME (ITY) , b , 1997 , bred by S. Paolo Agrı Stud Srl, by In The Wings (GB), out of Euliya (FR), by Top Ville
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 1)
2010 (Mar 20), b, c, SİSUS by Fantastic Fellow (USA)
Aslan Savaşan
AĞA'S JOY , ch , 1999 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE) (see
4. Sup. to v 3, p : 2)
2010 (Apr 03), ch, c, FREE CHI by Unaccounted For (USA)
Mustafa Doruk Yılmaz
AĞAKIZI , b , 2000 , bred by Ercan Ekenler, by Mujtahid (USA), out of Baharkızı I, by Gap Of Dunloe (FR) (see 3. Sup. to v 3,
p : 2)
2010, barren to Okawango (USA)
AH TAMARA , ch , 2005 , bred by Yusuf Ziya Yurtsever, by Lockton (GB), out of Canduş, by Bachelor Party (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 29)
2010 (Feb 18), ch, f, ABUHAYAT by Elixir (IRE)
Yasemin Yurtsever
2
Kısraklar - Broodmares
AHUNAZ , b , 2004 , bred by Zahit Demirkan, by Ajmera (GB), out of Cıty Bank, by Barbar (see 1. Sup. to v 3, p : 35)
2010, barren to Argaeus (GB)
AKKAYALI , b , 2001 , bred by Erhan Özkan, by Soviet Star (USA), out of Sombre Lady (GB), by Sharpen Up (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 2)
2010 (May 25), b, c, HUNTER COUSINS by Karabeyhan (GB)
Şaban Bedri Sünear
AKSEL , b , 2004 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Marlin (USA), out of Ozon, by Script Ohio (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 128)
2010, barren to Always A Classic (CAN)
AKYAZILI ESRA , b , 2003 , bred by Hüsamettin Kopal, by Sun Music (IRE), out of Hazal I, by Simge (see 5. Sup. to v 3, p :
2)
2010 (Mar 21), b, f, AKYAZILI İLKE by Karabeyhan (GB)
Hüsamettin Kopal
ALAMET (FR) , b , 1997 , bred by Manita Investment and Corporation , by Shining Steel (GB), out of Dunlora (GB), by Sagaro
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 2)
2010 (Mar 13), ch, f, COUNTER STRIKE by Strike The Gold (USA)
Mehmet Sencer Girgin
ALANGOYA , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Sea Hero (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 2)
2010 (Apr 26), b, c, LADOGA by Divine Light (JPN)
Levent Sarıkaya
ALARATAY , ch , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Barnato (USA), out of Nicquita (GB), by Nicholas Bill (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 2)
2010 (May 26), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
Aslı Akçura
ALAYEL , ch , 2003 , bred by Umur Tamer, by Royal Abjar (USA), out of Charlotte, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 37)
2010 (Jan 31), ch, c, ABAKAN by Divine Light (JPN)
Levent Sarıkaya
ALAYNIA (IRE) , b , 1998 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Hamas (IRE), out of Alaiyda (USA), by
Shahrastani (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 2)
2010 (May 02), b, f, EPOCA by Bold Pılot
Begüm Atman Karataş
ALBANY ROSE , b , 1998 , bred by Kamil Bolcan, by Han-Bakü, out of Sabatini, by Uğurtay (see 3. Sup. to v 3, p : 4)
2010 (Feb 18), b, c, MERTOL by Gaffar
Kamil Bolcan
ALBERICA , b , 2002 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Strike The Gold (USA), out of Prıncıpessa, by Palace
Pageant (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 3)
2010 (May 03), ch, f, by Unaccounted For (USA)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
ALCINA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Beau Genius (USA), out of Pauli Mar (USA), by Marquetry (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 2)
2010 (Mar 22), b, c, MİYAZAKİ by Victory Gallop (CAN)
Ömer Halim Aydın
3
Kısraklar - Broodmares
ALEKSANDRA , b , 2000 , bred by Arslan Aybek, by Barnato (USA), out of Loçkam, by Columnist (GB) (see 5. Sup. to v 3, p
: 2)
2010, no return to Argaeus (GB)
ALEV GİBİ , b , 2003 , bred by Mustafa Selçuk San, by Sri Pekan (USA), out of San Juan Lady, by Palace Pageant (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 2)
2010 (Apr 27), b, c, MEHMET AĞA by River Special (USA)
Fahri Bayer
ALFUNUN (IRE) , b , 2000 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Sadler's Wells (USA), out of Harayir (USA), by
Gulch (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 3)
2010 (Feb 26), b, f, MAFE by Sri Pekan (USA)
Yaman Zingal
ALIMLI , ch , 2000 , bred by Abdurrahim Ferdi Cizrelioğlu, by Barnato (USA), out of Nahçivan, by Make Strides (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 3)
2010, no return to Argaeus (GB)
ALIZE (USA) , ch , 2001 , bred by Verne H. Wınchell foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB Electronic ),
by Lord Carson (USA), out of Bistra (USA), by Classic Go Go (USA)
2010 (Feb 07), b, f, MY SECRET by Zanjero (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
ALİYE SULTAN , gr , 2004 , bred by Sezai Sipahi, by Sri Pekan (USA), out of Genar, by George Thomas (see 5. Sup. to v 3, p
: 3)
2010 (Feb 20), ch, f, SHANE GOLD by Always A Classic (CAN)
Kenan Elaldı
ALL THE BEES (IRE) , b , 2005 , bred by Brian Killeen, by Galileo (IRE), out of Zakota (IRE), by Polish Precedent (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 3)
2010 (Feb 26), b, f, MOODY GIRL by Unaccounted For (USA)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
ALLIANOI , b , 2004 , bred by Fuat Nihat Buruk, by Bijou D'inde (GB), out of Akura (IRE), by Vision (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 3)
2010 (Mar 11), b, c, by Evoke (USA)
Halil Mehmet Gökoğlu
ALMİDA , b , 2001 , bred by Adnan Köse, by Toyota I, out of Barones, by Tora-Tora (see 5. Sup. to v 3, p : 3)
2010 (Mar 17), b, f, BLUE BEADS by Ultramar
Adem İpek
ALOHA II , b , 1993 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 3)
2010 (May 15), b, f, GREEN ALLEY by Green Gönen
Selahattin Gedik
ALPŞEN , ch , 2002 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by Shining Steel (GB), out of Surprıce, by Rolls Royce (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 4)
2010 (Mar 27), ch, c, ALPHAN by Kıng Bıshop
Alper Şengezer
ALSEVİN , ch , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Bachir (IRE), out of Lady Dowery (USA), by Manila (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 3)
2010 (May 11), ch, c, MÜBADELE by Always A Classic (CAN)
4
Mehmet Teoman Demiröz
Kısraklar - Broodmares
ALTAMIS (IRE) , ch , 1999 , bred by Thomas and Joseph Kinsella, by College Chapel (GB), out of Leaps And Bounds (IRE),
by Salmon Leap (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 4)
2010 (Jan 01), b, c, DÜMENDEN by Natıve Procıda
Haldun Güneş
ALTES , ch , 2005 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Mujtahid (USA), out of Zin, by Bachelor Party (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p
: 4)
2010, no return to Ekinoks Gulch (USA)
ALTIN BİKE (USA) , ch , 1997 , bred by Andreas Putsch , by Manila (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 4)
2010, barren to Perfect Storm
ALTIN RENET , b , 2004 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Common Grounds (GB), out of Topless, by Castle Rising (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 5)
2010 (Feb 23), b, c, BAKIR MADEN by Always A Classic (CAN)
Fahri Bayer
ALTINNAL , ch , 2002 , bred by Ali Çaldıran, by Strike The Gold (USA), out of Myfanwy, by Toraman (see 4. Sup. to v 3, p :
5)
2010, no return to Fair Grounds (IRE)
ALTINOK , ch , 2001 , bred by Alaattin Çoban, by Grand Lodge (USA), out of Indinolla (USA), by Theatrical (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 4)
2010, barren to Sri Pekan (USA)
ALWAYS FUN , ch , 2004 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Ağa's Joy, by Agam (FR) (see
1. Sup. to v 3, p : 2)
2010 (Apr 07), b, c, SPEEDY JAY JAY by Eagle Eyed (USA)
Cem Atılgan
ALWAYS JOY , b , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Carmen's Joy (GB), by Chief
Singer (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 4)
2010 (Feb 15), b, f, BURJ by Unaccounted For (USA)
Mustafa Doruk Yılmaz
ALYAZMALIM , ch , 2001 , bred by Tomris Girgin, by Ocean Crest (USA), out of New Blood, by Lockton (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 5)
2010 (Feb 20), ch, c, TRISTRAM SHANDY by Always A Classic (CAN)
Died in 2010
Akademik FC Reklamcılık İ.Pz.S.T.L.Ş
AMANDLA (IRE) , b , 2003 , bred by Kemal Kurt foaled in IRE and imported from U.K. in 2003, ( see GSB v : 45 ), by Night
Shift (USA), out of Acting (IRE), by King's Theatre (IRE)
2010 (Feb 23), b, c, PARABELLUM by Bin Ajwaad (IRE)
Erdinç Teoman Aydın
AMANDRA , b , 2003 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Bijou D'inde (GB), out of Radıkal Lady, by Tüten (see v : 3, p :
160)
2010 (Apr 14), b, f, by Yavuz Star
İsmail Yüksel
AMASİS , gr , 2002 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Highest Honor (FR), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 4)
2010 (Apr 09), gr, f, SUMMER LOVE by Divine Light (JPN)
5
Nişan Arek Kuyumciyan
Kısraklar - Broodmares
AMASRA , b , 2005 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Sri Pekan (USA), out of St Rose Of Lima (GB), by Dr Devious (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 163)
2010 (Mar 18), b, c, GOLDEN KING by Golden Sun
Eray Özkanlı
AMASTRIST , b , 2003 , bred by Seyfi Dikyol, by Fantastic Fellow (USA), out of Ataköylü, by Barnato (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 4)
2010 (Feb 22), b, f, EL ALAÇAT by El Salvador
Haşim Tınas
AMBITIOUS , b , 2005 , bred by Can Necmettin Güven, by Marlin (USA), out of Santa Evseeva, by Manila (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 148)
2010, barren to Komando
AMBLER'S PASSION (USA) , b , 1995 , bred by Maple Leaf Farm, by Green Dancer (USA), out of Passionist (USA), by
Buckpasser (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 4)
2010 (Apr 02), b, c, BİLGİBEY by Bin Ajwaad (IRE)
Atalay Sarmış
AMEENA (USA) , b , 1995 , bred by Newgate Stud Farm Inc, by Irish River (FR), out of London Pride (GB), by Lear Fan
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 4)
2010, barren to Victory Gallop (CAN)
AMRA (IRE) , b , 1997 , bred by Denis McDonnell, by Petorius (IRE), out of Persian Tapestry (GB), by Tap On Wood (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 6)
2010 (Feb 14), b, f, PRINCESS OF KARIA by Kaneko
Fethi Atan
AMZA , b , 1997 , bred by Uğur Alp Atan, by Wolf (CHI), out of My Mırage, by Free State (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 6)
2010 (Jan 12), b, f, PLATİN EFE by Başpilot
Fethi Atan
ANA KRALİÇE , b , 1997 , bred by Birol Aysu, by Barbar, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 4)
2010 (Mar 09), b, f, LADY SMITH by Perfect Storm
Adil Mert Kaya
ANABELLE , b , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by Always A Classic (CAN), out of Dıana III, by Cartegena (see 5. Sup. to v
3, p : 4)
2010 (Mar 19), b, f, ELZEM HORSE by Bullmarket
Tayral Tutumlu
ANAIDA (IRE) , b , 1996 , bred by Lodge Park Stud , by Perugino (USA), out of Wilderness (IRE), by Martinmas (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 5)
2010 (Jan 05), b, f, LADY GÖKÇEN by Kral Sezen (IRE)
Şadi Kaan Sezen
ANAKONDA , b , 2001 , bred by Ömer Ural, by Victory Note (USA), out of How Ya Been (IRE), by Last Tycoon (IRE) (see v
: 3, p : 88)
2010, no return to Perfect Storm
ANALISA (IRE) , b , 1993 , bred by J. S. Bolger, by Don't Forget Me (IRE), out of Volnost (USA), by Lyphard (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 5)
2010 (Feb 22), b, f, DİNAMİZİM by Blaze Of Speed
Nedim Kisbu
6
Kısraklar - Broodmares
ANATOLIAN , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 5)
2010 (Apr 14), gr, c, BOZOVALI by Al's Theatre (USA)
Galip Aydın Arıkan
ANATOLIAN CAT , ch , 2001 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mountain Cat (USA), out of Anatolia (GB), by Mummy's
Game (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 6)
2010 (Apr 30), b, c, by Perfect Storm
Kasım Ercan Ekenler
Died in 2010
ANEY , b , 2003 , bred by Murat Yarar, by Sea Hero (USA), out of Beyond The Lace (IRE), by Lomond (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 5)
2010 (Jan 15), b, c, SEZAİ ENİŞTE by Manila (USA)
Murat Yarar
ANGEL'S SONG , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 5. Sup. to v
3, p : 5)
2010 (Mar 25), b, c, GAZZE by Sri Pekan (USA)
Adil Mert Kaya
ANGEL EYES , b , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Şahnaz, by Orak (see 5. Sup. to
v 3, p : 5)
2010 (May 06), ch, c, YARAMAZ ÇOCUK by Perfect Storm
Faruk Ateş
ANGEL LADY , b , 2002 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Fantastic Fellow (USA), out of Lady Angela, by Tender Cock
(see 5. Sup. to v 3, p : 5)
2010 (Mar 09), b, c, RUGAN by Pro Gay
Mehmet Necdet Narin
ANGELA , b , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Vettori (IRE), out of Alieria (IRE), by Lomond (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 5)
2010 (May 28), b, c, KUDRETAĞA by Karabeyhan (GB)
Ramazan Salman
ANGELİCA , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of River Jet (USA), by Lear Fan (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 7)
2010 (Feb 15), b, f, RAPUNZEL by Victory Gallop (CAN)
Adil Mert Kaya
ANNA KOMNENA (IRE) , b , 1999 , bred by Ballyhane Stud, by Darnay (GB), out of Rose Tint (IRE), by Salse (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 7)
2010, barren to Baranoviçi
ANNEANNEM , b , 2001 , bred by Tuncay Kantarmacı, by Red Route (GB), out of Annem, by Uğurtay (see 4. Sup. to v 3, p :
7)
2010, no return to My Grandson (GB)
ANNEM , ch , 1994 , bred by Banu Saydam, by Uğurtay, out of Jest, by Pitingo (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 6)
2010, no return to Divine Light (JPN)
ANNUAL VISIT (IRE) , b , 1995 , bred by Swettenham Stud Caradale and Trading Co and T.Stack, by Alzao (USA), out of
Melinte (IRE), by Caerleon (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 6)
2010 (Apr 17), b, c, JAW BREAKER by Sri Pekan (USA)
Adil Mert Kaya
7
Kısraklar - Broodmares
ANTHOS (GER) , b , 2001 , bred by EBS Vollblutzucht GmbH foaled in GER and imported from U.K. in 2010, ( see Ger. SB v
: 36 ), by Big Shuffle (USA), out of Anemoni (GER), by Motley (USA)
2010 (May 01), b, c, HARPUT FIRTINASI by Dutch Art (GB)
Naciye Çokay
ANTILOP , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Ajmera (GB), out of Green Flag, by Always A Classic (CAN) (see 2. Sup. to v
3, p : 56)
2010 (Apr 04), ch, f, HİROŞİMA by Ocean Crest (USA)
Abdulkerim Üçeş
ANULA (IRE) , b , 2000 , bred by Lydon Beese, by Bahhare (USA), out of Miss Pennine (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 6)
2010, barren to İrlandali (IRE)
ANYELA , ch , 2002 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Hernando (FR), out of Syria (GB), by Halling (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 6)
2010 (Feb 19), b, f, RADİ by Okawango (USA)
Serdal Adalı
APACHE SONG , ch , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Tuğba I (GB), by Touching Wood (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 6)
2010 (Apr 07), ch, c, TUNCA by River Special (USA)
Murat Ersin Şeremetoğlu
APPLE BLOSSOM , b , 1990 , bred by Lale Atman, by Castle Rising (GB), out of Golden Apple, by Suvero (FR) (see 5. Sup.
to v 3, p : 6)
2010 (Feb 28), ch, c, HASKANTAY by Royal Abjar (USA)
Şaban Şerif Saraçoğlu
APPLEACRE (GB) , b , 1999 , bred by Dunchurch Lodge Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 44,
p : 6 ), by Polar Falcon (USA), out of Absaloute Service (GB), by Absalom (GB)
2010 (Mar 07), b, f, SANİYEM by Oratorio (IRE)
Mustafa Selçuk San and İlyas İlbey
Died in 2010
APSINI , ch , 1997 , bred by Uğur Alp Atan, by Dersim, out of Jocker Dancer, by Crofter (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 8)
2010 (Apr 20), ch, c, CANBERKS LOVE by Always A Classic (CAN)
Yavuz Yılmaz
APSINITA , b , 2002 , bred by Fethi Atan, by Marlin (USA), out of Lady Of Note (GB), by Persian Bold (IRE) (see 3. Sup. to v
3, p : 7)
2010 (May 01), b, c, GRAND HUNTER by Grand Reis
Yüksel Ürkmez
AQRABA (GB) , b , 1996 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Polish Precedent (USA), out of Aquaba
(USA), by Damascus (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 6)
2010 (Feb 28), b, f, EX GIRLFRIEND by Asakir (GB)
Osman Topçu
ARAGEL , b , 2005 , bred by Mustafa Kastar, by Sri Pekan (USA), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see 1. Sup. to v 3,
p : 154)
2010 (Apr 16), b, c, ARTIC HORSE by Arsen
İsmail Kazım Kastar
ARAPKIZI , b , 2003 , bred by Nasri Artar, by Sea Hero (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see v : 3, p : 127)
2010 (May 18), b, f, TATARKIZI by Sun Music (IRE)
Kerim Atlı
8
Kısraklar - Broodmares
ARBADA , b , 2003 , bred by Mustafa Kastar, by Royal Abjar (USA), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see v : 3, p :
179)
2010 (Mar 08), b, c, ARTIC BEAR by Arsen
İsmail Kazım Kastar
ARC EN CIEL , ch , 2005 , bred by Gülnur Gülerce, by Common Grounds (GB), out of Iberian (FR), by Belmez (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 80)
2010 (Feb 24), b, f, TAXIMO by Karabeyhan (GB)
Gülnur Gülerce
ARDA KIZI , b , 2004 , bred by Alfred Roidi, by Bin Ajwaad (IRE), out of Free Lady, by Barnato (USA) (see 5. Sup. to v 3, p :
7)
2010 (May 18), b, f, TURF QUEEN by Okawango (USA)
Berna Öğüt
ARFİNKIZI , ch , 2004 , bred by Ömer Akaltun, by Devir, out of Arfinbatur, by Golden Prınce (see 1. Sup. to v 3, p : 10)
2010 (Jun 10), b, f, WHITE GOLD by Argaeus (GB)
Ömer Akaltun
ARGAL , ch , 2004 , bred by Mustafa Kastar, by Galetto (FR), out of Early Gales (GB), by Precocious (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 48)
2010 (Mar 09), ch, c, ARTIC BOY by Fernando
İsmail Kazım Kastar
Died in 2010
ARGULA , b , 2003 , bred by Mustafa Kastar, by Tagula (IRE), out of Early Gales (GB), by Precocious (GB) (see 5. Sup. to v 3,
p : 7)
2010 (Feb 23), b, c, ARTIC MONSTER by Arsen
İsmail Kazım Kastar
ARHONTISSA , b , 2003 , bred by Ruhi Yaman, by Strike The Gold (USA), out of Sawsan (GB), by Top Ville (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 8)
2010 (Mar 31), b, f, UNTOUCHABLE by Sports Hero (USA)
Ali Rıza Paksoy
ARIKA (IRE) , b , 2001 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Inzar (USA), out of Volley (IRE), by Al Hareb (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 7)
2010 (Apr 01), b, c, LABRUNA by Sports Hero (USA)
Sanem Yaman
ARİFE , gr , 2005 , bred by Mehmet Gündüzeli, by Big Party (IRE), out of Silver Fast (GB), by Greensmith (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 157)
2010, barren to Always A Classic (CAN)
ARİSTA , b , 1990 , bred by Şerafettin Gedik, by Aristocrat (GB), out of Saravah (FR), by Sir Tor (USA) (see 5. Sup. to v 3, p :
7)
2010, no return to Natıve Procıda
ARK (IRE) , b , 1999 , bred by Islanmore Stud, by Woodborough (USA), out of Pursue (GB), by Auction Ring (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 8)
2010, no return to Arsen
ARKUR , b , 2000 , bred by Mustafa Kastar, by Saddlers' Hall (IRE), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see 4. Sup. to v
3, p : 8)
2010, no return to Arsen
9
Kısraklar - Broodmares
ARLI (IRE) , b , 1999 , bred by John Lavelle, by Prince Of Birds (USA), out of Excitingly (USA), by Val De L'orne (FR) (see
5. Sup. to v 3, p : 7)
2010 (Apr 28), b, c, ARTIC TIGER by Arsen
İsmail Kazım Kastar
ARMANİ , b , 2000 , bred by Niko Atanasyadis, by Manila (USA), out of Elenı, by Hoy (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 8)
2010 (Mar 31), b, f, RÜZGAR GİBİ by Bosporus (IRE)
Oktay Durul
ARRIVE , ch , 2003 , bred by Mustafa Kastar, by Almutawakel (GB), out of River Maiden (USA), by Riverman (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 8)
2010 (Apr 05), ch, c, ARTIC MAN by Fernando
İsmail Kazım Kastar
ARSOL , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Daggers Drawn (USA), out of Lumiere Du Soleil (GB), by Tragic Role
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 103)
2010, no return to Arsen
ARTEMİSİA VERA , b , 2004 , bred by Vural Altınkurt, by Marlin (USA), out of Cheery, by Golden Prınce (see 1. Sup. to v 3,
p : 34)
2010 (Mar 11), b, c, BIN ARTEMIS by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Cavat Heper
ARVALYA , b , 2003 , bred by Adnan Mazıcı and Mete Mazıcı, by Always A Classic (CAN), out of Garfıeld, by Majestic
Endeavour (CAN) (see 5. Sup. to v 3, p : 8)
2010 (Apr 17), ch, f, BEŞPARMAK by Golden Sun
Adnan Mazıcı and Mete Mazıcı
ARYAM , gr , 2001 , bred by Şerife İnci Polatyar, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 5. Sup. to v 3,
p : 8)
2010 (Feb 23), gr, f, LIBERO by Luxor
Vefa İbrahim Aracı
ASAFA (IRE) , b , 2004 , bred by Redmondstown Stud, by King's Best (USA), out of Azra (IRE), by Danehill (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 8)
2010, no return to Marlin (USA)
ASALET MÜFTİYESİ (IRE) , b , 1997 , bred by Al. Mudhaf , by Mukaddamah (USA), out of Miralove (IRE), by Mount
Hagen (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 8)
2010 (Apr 10), ch, c, NACAK by Abdulçakar (IRE)
Ferdane Çelik
ASALET TEMSİLCİSİ (IRE) , b , 1999 , bred by Mıss Anne Marıe O'Meara, by Mukaddamah (USA), out of Nancy Drew
(IRE), by Sexton Blake (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 9)
2010, no return to Arsen
ASARTE , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Royal Abjar (USA), out of Music Folies (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 9)
2010, no return to Natıve Procıda
ASHJAAN (USA) , gr , 1997 , bred by Shadwell Farm Inc., by Silver Hawk (USA), out of Shadayid (USA), by Shadeed (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 9)
2010 (Apr 14), ch, f, SİYOŞ by Asakir (GB)
Osman Topçu
10
Kısraklar - Broodmares
ASHLEY , ch , 1999 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Barnato (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 5. Sup. to v
3, p : 9)
2010 (Apr 10), ch, c, ROYAL ASHLEY by Royal Abjar (USA)
Tayral Tutumlu
ASHLIE RHEY , b , 2002 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Natıve Procıda, out of Vefra, by Paco (see 5. Sup. to v 3, p : 9)
2010 (Apr 07), b, f, MARITTA by Win River Win (USA)
Ahmet Ferhat Küçüker
ASIA STAR , gr , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Soviet Star (USA), out of The De Chine (FR), by Kendor (FR) (see 5. Sup. to
v 3, p : 9)
2010 (Jan 30), gr, f, ULTRAVIOLET by Türcosel
Hünkar Adalı
ASLIGÜL , b , 2000 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Aquarian Star (GB), by Cavo Doro (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 9)
2010 (Feb 08), b, f, by Always A Classic (CAN)
M. Teoman Demiröz and Erol Çağlayan
ASLINAZ (GB) , gr , 1997 , bred by Mrs Doris Violet and Blackwell , by Efisio (GB), out of Little Mercy (GB), by No Mercy
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 10)
2010 (Mar 11), gr, c, BLACK BAMBO by Mountain Cat (USA)
Mehmet Öğüt
AŞHA , gr , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Housamix (FR), out of Fight For Arfact (IRE), by Salmon Leap (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 10)
2010 (May 15), b, f, PŞINA by Bertay
Ayhan Cengiz
AŞKİTO , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Asliko, by Hoy (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 9)
2010, no return to My Bolt
ATAKAN HATUN , b , 2002 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by Barnato (USA), out of Lara ı, by Eastern Star (see 4. Sup. to v 3, p
: 10)
2010 (Mar 07), b, c, BATTALBEY by Kafkas Kartalı
Hülya Yavuz
ATAY HATUN , b , 2006 , bred by Metin Atay, by Bin Ajwaad (IRE), out of Biriz (IRE), by Mukaddamah (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 19)
2010, no return to Yavuz Star
ATEŞHATUN , b , 2005 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Karabeyhan (GB), out of Callas, by Barbar (see 1. Sup. to v 3, p
: 29)
2010 (Feb 27), ch, f, BAŞTEPELİ by Commoner
Mustafa Ateş
ATIPHA , b , 2000 , bred by Fethi Atan, by Distant Relative (IRE), out of Generals Daughter (USA), by General Holme (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 9)
2010 (May 07), b, c, PONCİK by Fantastic Fellow (USA)
Abdurrahman Şişmanoğlu
ATTO , ch , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by West By West (USA), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst (HOL)
(see 5. Sup. to v 3, p : 10)
2010 (Apr 04), b, f, MAFIOSA by Perfect Storm
Gürhan Şevket Özbelge
11
Kısraklar - Broodmares
ATTRACTIVE , b , 2002 , bred by Osman Hattat, by Sea Hero (USA), out of Banner (USA), by Known Fact (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 10)
2010 (Mar 20), b, c, CAVALLO by Mountain Cat (USA)
Emrah Hattat
AUNTY PEGGY , b , 1992 , bred by Şerafettin Gedik, by Aristocrat (GB), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see 5. Sup. to v
3, p : 10)
2010, barren to Ocean Crest (USA)
AURA , ch , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 5. Sup. to v 3, p
: 10)
2010 (Mar 22), b, f, GALINA by Okawango (USA)
Tarık Aydın
AURUM , ch , 2000 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Among Men (USA), out of Kentucky Belle (GB), by Glint Of Gold
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 10)
2010 (Feb 14), ch, f, ROSE DAILY by Eagle Eyed (USA)
Behçet Homurlu
AVE MARIA , b , 2000 , bred by Vural Çakım, by Johny Guıtar, out of Colosse (GB), by Reprimand (GB) (see 5. Sup. to v 3, p
: 10)
2010 (Mar 31), b, f, GİZEMNAZ by Irish Shuttle (IRE)
Mehmet Gündüzeli
AWUBLA , ch , 1997 , bred by Fethi Atan, by Lockton (GB), out of Mırage, by Gerald Martin (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 11)
2010 (May 05), b, f, by Attila
Penbegül Mantı
AXL ROSE , b , 1994 , bred by Ali Güçlü, by Arslan, out of Prıckly Rose, by Vidar (see 4. Sup. to v 3, p : 11)
2010, no return to Yavuz Star
AYBİKEHAN , b , 2000 , bred by Cemal Başkan, by Private Tender (GB), out of Chetana, by Castle Rising (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 11)
2010, barren to Turaç (IRE)
AYCEM , b , 2000 , bred by İbrahim Altınöz, by Strike The Gold (USA), out of İskoç Gelin (GB), by Petong (GB) (see 5. Sup.
to v 3, p : 10)
2010 (Feb 20), b, f, MARALIM by Unaccounted For (USA)
Kayhan Altınöz
AYFIRTINASI , ch , 2003 , bred by Ahmet Tekin, by Strike The Gold (USA), out of Gülin, by Red Route (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 10)
2010, no return to Ultramar
AYNALI , ch , 2004 , bred by Ali Rıza Paksoy, by Ezy Koter (GB), out of Bahir, by Kilikya (see 1. Sup. to v 3, p : 16)
2010 (Mar 01), ch, f, WISH by Al's Theatre (USA)
Ali Rıza Paksoy
AYPİKE , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Mujtahid (USA), out of Hayabusa, by Red Route (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 76)
2010 (Feb 10), b, f, AUDREY by Bin Ajwaad (IRE)
Cüneyt Doğan and M. Afak Günyaşar
12
Kısraklar - Broodmares
AYRILMA ZAMANI , ch , 2005 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Reckless (GB), by Mystiko
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 139)
2010 (Apr 05), ch, c, by Always A Classic (CAN)
Senem Gözel
AYSIZ GECEM , ch , 2002 , bred by Dündar Gökçe, by Abrek, out of Çikaskondikas, by Little Guest (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 11)
2010 (May 03), b, f, NAKED by Amed Firtinasi (IRE)
Dündar Gökçe
AYSULTAN , ch , 2004 , bred by Adem Erdölek, by Mujtahid (USA), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 11)
2010 (Apr 05), b, c, ÖZBURAK by Golden Sun
Kenan Cevat Daysal
AYŞECAN , b , 1999 , bred by Alaattin Karaca, by Tender Prınce, out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 11)
2010 (Apr 07), b, c, NIGHT OF KNIGHT by Ezbiderli
Alaattin Karaca
AYŞEN ABLA , ch , 2003 , bred by Mehmet Çelik, by Marlin (USA), out of Pigeon Pea (USA), by Topsider (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 11)
2010, no return to Victory Gallop (CAN)
AYŞİMA , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Keep Hoping (FR), by Bikala (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p
: 11)
2010, no return to My Bolt
AYVA SARI , ch , 2005 , bred by Adem Erdölek, by Anabaa Blue (GB), out of Slander (USA), by Miswaki (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 160)
2010, no return to Bullmarket
AYYÜZLÜM , b , 2002 , bred by Adil Mert Kaya, by Doyoun (IRE), out of Bambinur, by Yemken (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
12)
2010 (May 08), b, f, by Champs To Champs
Adil Mert Kaya
AZUCAR MORENO , b , 2002 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sea Hero (USA), out of Bella Luna, by Cartegena (see 5.
Sup. to v 3, p : 11)
2010 (Apr 05), b, f, by Kizilmurat (IRE)
Mustafa Yılmaz
BABASININKIZI , b , 2002 , bred by Sami Uluçay, by Distant Relative (IRE), out of Gözde II, by Baba Seyfi (see 5. Sup. to v
3, p : 11)
2010, barren to River Special (USA)
BABİLYON , b , 2003 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Patara Prınce, out of Zin, by Bachelor Party (IRE) (see 4. Sup. to v 3,
p : 12)
2010 (Mar 15), b, f, ORKOS by Mahalle Çocuğu
Mehmet Cihat Gürüz
BABY ATEN , b , 2002 , bred by Yaşar Kaya, by Mountain Cat (USA), out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 11)
2010 (May 06), b, f, by Evoke (USA)
Adnan Mümin Safa
13
Kısraklar - Broodmares
BABY KISS , b , 2002 , bred by Burhanettin Şen, by Bijou D'inde (GB), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 5. Sup. to v 3, p :
11)
2010, barren to Turaç (IRE)
BACK TO BACK (IRE) , b , 1998 , bred by Patrick Kennedy, by College Chapel (GB), out of Vivid Impression (IRE), by Cure
The Blues (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 11)
2010 (Apr 17), b, f, HAITI by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
BACKGROUND , b , 1999 , bred by Orhan Özsoy, by Başkomutan, out of Amapola, by Private Tender (GB) (see 5. Sup. to v 3,
p : 12)
2010 (May 06), ch, f, by Orta Asya
Atilla Özsoy
BADE , ch , 2003 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see v : 3, p : 106)
2010, barren to Sri Pekan (USA)
BADEMİYE , b , 1999 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Gürhan I, out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 12)
2010 (Mar 13), ch, c, VENOMOTH by Royal Abjar (USA)
Tufan Adışen
Died in 2010
BAHTINUR , ch , 1995 , bred by Rüksan Aksungur, by Eastern Boy, out of Gayem, by Lastkıng (see 5. Sup. to v 3, p : 12)
2010 (Apr 15), ch, c, MELEKOĞLU by Always A Classic (CAN)
Serhat Ürküt
BAHTİYAR (USA) , ch , 1997 , bred by Ted Taylor , by Alwuhush (USA), out of Qualique (USA), by Hawaii (SAF) (see 4.
Sup. to v 3, p : 12)
2010 (Feb 11), ch, c, DIAMOND STORM by Mountain Cat (USA)
Necati Demirkol
BAHTLI , ch , 2005 , bred by Cahit Yurtoğlu, by Always A Classic (CAN), out of Apsuva, by Majestic Endeavour (CAN) (see
1. Sup. to v 3, p : 10)
2010,c,dead, by Alaz Tuna
BALARZUM , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Mtoto (GB), out of Mamaquiglia (USA), by Septieme Ciel (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 12)
2010 (Jan 19), b, f, SİTKA by Çakarçelik
Turhan Çakar
BALERİN , b , 1999 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Shining Steel (GB), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 13)
2010 (Mar 08), b, c, ARION by Natıve Procıda
Abdulkerim Üçeş
BALIK PEARLS (GB) , b , 2003 , bred by T. K.& Mrs P. A. Knox, by Xaar (GB), out of Miss Mercy (IRE), by Law Society
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 13)
2010 (Jan 12), b, f, STAR BONITA by Bin Ajwaad (IRE)
Hami Yavaş
BALIKÇIL (GB) , b , 1999 , bred by A. H. Bennet, by Never So Bold (IRE), out of Gentle Gain (GB), by Final Straw (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 13)
2010 (Feb 17), ch, c, AĞA SÜNNETÇİ by Always A Classic (CAN)
14
İsmail Hadioğlu
Kısraklar - Broodmares
BALIKESİR YILDIZI , b , 2005 , bred by Abdülkadir Özhancı and Cuma Demir, by Shining Steel (GB), out of Çıt Çıt, by
Golden Prınce (see 1. Sup. to v 3, p : 40)
2010 (May 25), ch, f, by Golden Sun
Levent Tabak
BALPINAR , b , 2002 , bred by Turhan Türeray, by Distant Relative (IRE), out of Pınarcık I, by Kılıçaslan (see 5. Sup. to v 3, p
: 12)
2010 (Apr 08), ch, f, HAND OF RAIN by Commoner
Mehmet Fatih Türktaş
BANDİL , ch , 2004 , bred by Şevket Erkan Şar and Şafak Dil, by Strike The Gold (USA), out of Laila Manja (IRE), by Diesis
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 12)
2010 (Apr 06), b, f, TWILIGHT by Karabeyhan (GB)
Mehmet Fatih Duran
BARB WIRE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 5. Sup. to v 3, p : 12)
2010 (Jan 20), b, f, HARNUP by Sri Pekan (USA)
Faruk Tınaz
BARBARIAN LADY , b , 1995 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Akmeşe, by Thatching (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p
: 17)
2010 (Mar 18), b, c, BUĞRAM VEFAM by Strike The Gold (USA)
Yavuz Vidinli
BARTOYA , b , 2004 , bred by Vural Çakım, by Barnato (USA), out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 99)
2010 (Mar 18), b, f, by Kaneko
Vural Cengiz Çakım
BARTROBEL , b , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Honey Church (USA), by Bering (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 13)
2010 (Apr 14), ch, c, CARDINAL PIONEER by Galileo (IRE)
Mehmet Kurt
BASHFUL (USA) , b , 1994 , bred by Overbrook Farm, by Housebuster (USA), out of Luthier's Launch (USA), by Relaunch
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 12)
2010 (May 10), ch, f, DORA MAAR by Perfect Storm
İsmail Hadioğlu
BASSARA GIRL , ch , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Bassara (USA), by Northern Dancer (CAN) (see
5. Sup. to v 3, p : 12)
2010, not covered in 2009
BAŞAK SULTAN , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Definite Article (GB), out of Fine Print (IRE), by Taufan
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 14)
2010, barren to Karabeyhan (GB)
BAŞKENTLİ , b , 2000 , bred by Nasri Artar, by Distant Relative (IRE), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 5. Sup.
to v 3, p : 12)
2010 (Mar 01), b, f, NURSU by Velociraptor (GB)
Nasri Artar
BATI GARAJI (GB) , ch , 1998 , bred by Lark Copse Ltd., by Be My Chief (USA), out of Ranosh (USA), by Rahy (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 13)
2010 (Apr 27), b, c, BIG DADDY by Mountain Cat (USA)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. S.Tic.Ltd.Şti
15
Kısraklar - Broodmares
BAYAN LINDA , gr , 2004 , bred by Hasan Adalı, by Marlin (USA), out of Can Ayşe, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 29)
2010 (Mar 09), b, c, KRİPTON by Natıve Procıda
Haldun Güneş
BAYBURT GÜZELİ , b , 2000 , bred by Hüseyin Erdem, by Sarisaka (GB), out of Nergis Hanım, by Bachelor Party (IRE) (see
5. Sup. to v 3, p : 13)
2010 (May 26), b, c, KRAL BERTUĞ by Flıer's Fantasy
Fatih Kocaman
BAYIR GÜLÜ , ch , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Strike The Gold (USA), out of Fine Print (IRE), by Taufan
(USA) (see v : 3, p : 64)
2010 (Jan 17), b, f, AYBİR by Tosçalı Ateşi
Dicle Kimya Dep.Paz. N.T.ve G.L.Şrk.
BAYONETTE , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Beretta, out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 3. Sup. to v
3, p : 14)
2010 (Apr 11), b, f, TENDÜ by Karabeyhan (GB)
Murat Ersin Şeremetoğlu
BE BOP ALOHA (GB) , b , 2002 , bred by Henry And Mrs Rosemary Moszkowicz foaled in GB and imported from U.K. in
2010, ( see GSB v : 45, p : 582 ), by Most Welcome (GB), out of Just Julia (GB), by Natroun (FR)
2010 (Apr 14), b, f, MOON SOCIETY by Sleeping Indian (GB)
Naciye Çokay
BE COOL , b , 2005 , bred by Ersan Özbelge, by Strike The Gold (USA), out of Zeynom (IRE), by Bluebird (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 191)
2010 (Apr 08), b, f, BLITZ by Perfect Storm
Ersan Özbelge
BE HAVE , b , 1995 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Begüm I, by Novius (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
14)
2010,early abortion, by September Storm
BE NASTY , ch , 1997 , bred by Aydoğan San, by Sun Music (IRE), out of Annıe Hatter, by Midyan (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 13)
2010,early abortion, by Dinyeper (GB)
BE SMART , ch , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst (HOL)
(see 5. Sup. to v 3, p : 13)
2010 (Aug 03), b, c, by Tayfun Başkan
Gürhan Şevket Özbelge
BEATRIX (IRE) , b , 2004 , bred by Maurice Burns foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p : 3009 ),
by Mujadil (USA), out of Second Omen (GB), by Rainbow Quest (USA)
2010 (Feb 09), b, c, ACCOUNTED DUCK by Unaccounted For (USA)
Cengizhan Gödek
BEDEHALA , ch , 2005 , bred by Sadettin Atığ, by Red Bishop (USA), out of Glass Harmonica (USA), by Miswaki (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 67)
2010 (Apr 05), b, c, by Sports Hero (USA)
Bedri Balkar Balkaroğlu
BEDTIME STORY (USA) , b , 1993 , bred by Keswick Stables, by Private Account (USA), out of Gala Evening (USA), by Try
My Best (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 14)
2010 (Mar 05), ch, c, TOSUNOĞLU by Dinyeper (GB)
Orhan Uzun
16
Kısraklar - Broodmares
BEFORE THE RAIN , gr , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Cim Bom Bom (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 15)
2010 (Mar 25), gr, f, by Karabeyhan (GB)
Ahmet Yücel Birol
BELEMİR , b , 2004 , bred by Ruhi Yaman, by West By West (USA), out of Musical Gem (USA), by The Minstrel (CAN) (see
5. Sup. to v 3, p : 13)
2010 (Mar 20), gr, c, TITANIUM by Baranoviçi
Talat Öner
BELİN , gr , 2001 , bred by Erman Çıkıllı, by Barnato (USA), out of Şıpsevdi, by Laughing Matter (USA) (see 5. Sup. to v 3, p :
13)
2010 (Mar 01), gr, c, FATHER MOUNTAIN by Sun Music (IRE)
Mehmet Babadağ
BELİT , b , 2000 , bred by Mustafa Tokgöz, by Abbas, out of Pashmına, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 15)
2010, barren to Sea Hero (USA)
BELLA OTERO , b , 1994 , bred by Odhan Baykara, by Rakan (USA), out of Hancan, by Kılıçaslan (see 5. Sup. to v 3, p : 13)
2010 (Mar 12), b, f, ENOUGH IS ENOUGH by Victory Gallop (CAN)
Süleyman Selman Taşbek
BELLA RAGAZZA , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Royal Abjar (USA), out of Mırage, by Gerald Martin
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 13)
2010 (Mar 31), ch, f, TITANIC by Kaneko
Nihat Karakartal
BELLA VISTA , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Bellısıma, by Solicitor (FR) (see 5. Sup. to v 3, p
: 13)
2010, barren to Sri Pekan (USA)
BELLE MANIERE (USA) , b , 1986 , bred by Anne Marie D'Estainville, by Northern Baby (CAN), out of Maison Rose (FR),
by Rex Magna (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 14)
2010, barren to Green Gönen
BELLE ROSE (HUN) , b , 1990 , bred by Babolnai Mg. Kombinat Stud and Farm Kerteskö Hungary, by Arena (HUN), out of
Bea (HUN), by Andor (HUN) (see 5. Sup. to v 3, p : 14)
2010 (Mar 26), b, c, SPEAR by Divine Light (JPN)
Seyhan Bozkurt
BELLEGARDE , ch , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Belle Maniere (USA), by Northern Baby (CAN)
(see 1. Sup. to v 3, p : 20)
2010 (Mar 28), ch, f, GREEN BELL by Green Gönen
Berrin Gedik
BELLOXA , b , 2004 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Ekinoks Gulch (USA), out of Bellano, by Manila (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 14)
2010, barren to Marlin (USA)
BELUGA , b , 1995 , bred by Erhan Kavçin, by Holding Society (GB), out of Aysel I, by Tünkut (see 5. Sup. to v 3, p : 14)
2010 (Apr 21), b, f, ÇUKURÇEŞMELİ by Turaç (IRE)
Cemal Başkan
17
Kısraklar - Broodmares
BENEDICT , ch , 2003 , bred by Umur Tamer, by Marlin (USA), out of Koloratur (USA), by Mt Livermore (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 14)
2010 (Apr 06), b, c, ELVIS by Perfect Storm
Sebati Duman
BENEKLİKIZ , gr , 1996 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of La Bimba (USA), by Arts And Letters (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 15)
2010 (Feb 15), gr, c, DEDE ME by Victory Gallop (CAN)
Aliye Erin Ataman
BENTİ KISRAĞI , b , 2000 , bred by Kamil Bolcan, by Prestıge, out of Saga Boreale (FR), by Al Nasr (FR) (see 4. Sup. to v 3,
p : 15)
2010 (Apr 20), ch, f, ANA ARAT by Royal Abjar (USA)
Kamil Bolcan
BERENIQUE (IRE) , ch , 2001 , bred by Thoroughbred Holdings, by Bering (GB), out of Rose Paille (FR), by General Holme
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 14)
2010 (Apr 17), ch, c, BONJOUR by Mountain Cat (USA)
Ali Topal
BERRİN , b , 2000 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Cim Bom Bom (IRE), out of Tweety, by Indian Ridge (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 14)
2010 (May 10), b, f, TUHUCAN by Tuhu Dayı
Necdet Özbek
BERSUDE , b , 2004 , bred by Muammer Öğüt, by Galetto (FR), out of Lılac, by Sun Music (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 100)
2010 (Apr 01), b, f, İKBAL SULTAN by Karabeyhan (GB)
Ahmet Özçılnak
BESRA , b , 1998 , bred by Hasan Adalı, by So Factual (USA), out of Abbotswood (IRE), by Ahonoora (GB) (see 5. Sup. to v 3,
p : 14)
2010 (Mar 26), b, c, EFSANETAY by Sun Music (IRE)
Fatma Şanslı
BEST CLASS , ch , 2001 , bred by Orhan Bekmezci and Soner Sökmen, by Halling (USA), out of Best Academy (USA), by
Roberto (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 16)
2010 (Apr 24), ch, c, by Okawango (USA)
Orhan Bekmezci
BEST DIAMOND , b , 1997 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 5. Sup. to v
3, p : 14)
2010,early abortion, by Eagle Eyed (USA)
BEST MODEL , ch , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by Thunder Bolt I, out of Voice To Voice (IRE), by Woodborough (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 185)
2010 (May 22), ch, c, SAROS by Sports Hero (USA)
Fedai Kahraman
BESTSELLER , b , 2004 , bred by Ömer Kaçağan, by My Volga Boatman (USA), out of Fontenoy (USA), by Lyphard's Wish
(FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 15)
2010 (Mar 02), b, c, MÜCAHİTHAN by West By West (USA)
Avni Çolak
BETHESNA , ch , 2004 , bred by Yakup Doğan Özbay, by Sea Hero (USA), out of Paşasoylu, by Bachelor Party (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 130)
2010 (Feb 08), ch, f, MI CORAZON by Sports Hero (USA)
Yakup Doğan Özbay
18
Kısraklar - Broodmares
BETİK , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Strike The Gold (USA), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 15)
2010 (Apr 15), ch, c, PRIMO by Mountain Cat (USA)
Yaman Zingal
BEYKIZ , b , 2002 , bred by İlyas İlbey, by Mujtahid (USA), out of Emerald Dancer (USA), by Green Dancer (USA) (see v : 3,
p : 56)
2010 (Jan 27), b, c, ALONE ROCK by Bosporus (IRE)
Hatice Kaya
BEYZANUR , ch , 2003 , bred by Ender Us, by Mıchael Jackson, out of No Tıme, by Kıngefe (see v : 3, p : 144)
2010, barren to Shah Sıber
BIEN MADRONA , ch , 2001 , bred by Zekeriya Aydın, by Bien Bien (USA), out of Sierra Madrona (USA), by Woodman
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 15)
2010 (Mar 05), b, c, ROCKY MOUNTAIN by Mountain Cat (USA)
Kamil Arda
BIMINI BREEZE (CAN) , b , 2002 , bred by Josham Farms Limited, by Danzig (USA), out of Bimini Blues (USA), by Cure
The Blues (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 16)
2010 (Apr 19), b, c, MONTANA SKY by Sri Pekan (USA)
Serdal Adalı
BIRTHDAY GIRL , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Dıana III, by Cartegena (see 5. Sup.
to v 3, p : 16)
2010 (Mar 22), b, c, DUDRIO by Royal Abjar (USA)
Tufan Adışen
BİLANA , b , 1992 , bred by Baki Baba, by Komet, out of Macera, by Strange Love (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 17)
2010 (Jan 27), b, f, ARTIC GIRL by Arsen
İsmail Kazım Kastar
BİN UMUT , b , 2004 , bred by Yavuz Sarıkaya, by Sea Hero (USA), out of Resolana (USA), by Sovereign Dancer (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 16)
2010 (Mar 26), b, f, BALERİNA by Mountain Cat (USA)
Levent Sarıkaya
BİONİC ANGEL , b , 2000 , bred by Tayral Tutumlu, by Barnato (USA), out of Black Gırl, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 5.
Sup. to v 3, p : 16)
2010 (Feb 10), ch, f, ESTETİK by West By West (USA)
Tayral Tutumlu
BİRCE , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Mountain Cat (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 5. Sup. to v 3, p :
16)
2010, barren to Sea Hero (USA)
BİRİNCİ WALLS , b , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 5. Sup. to v
3, p : 16)
2010 (Apr 28), b, f, STEP MOTHER by Eagle Eyed (USA)
Osman Topçu
BİRİZ (IRE) , ch , 1998 , bred by R. E. Daniels, by Mukaddamah (USA), out of Leith Academy (USA), by Academy Award
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 17)
2010 (Apr 03), ch, c, ATAYLEYDİ by Mohaç I
Metin Atay
19
Kısraklar - Broodmares
BİRNAZ , b , 2004 , bred by Zahit Demirkan, by Ajmera (GB), out of Sineyis, by My Volga Boatman (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 17)
2010 (Mar 18), b, f, GAMZE KIZI by Tender Dad (GB)
Suceddin Özdemir
BLACK BABY , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Marlin (USA), out of Elly Bay (IRE), by Soviet Star (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 16)
2010 (Mar 29), b, f, SAMANDRIEL by Okawango (USA)
Ali Meral
BLACK MAGIC , b , 2000 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Wolf (CHI), out of The Odore, by Barnato (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 16)
2010 (Jan 18), b, c, MAGIC RAIN by Sri Pekan (USA)
Galip Aydın Arıkan
BLACK SHADOW , b , 1997 , bred by Osman Hattat, by Persian Bold (IRE), out of Spring Carnival (USA), by Riverman
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 18)
2010 (Feb 16), b, f, by Mountain Cat (USA)
Osman Hattat
BLAZE UP , b , 1999 , bred by Metin Kolcuoğlu, by Sadihan, out of Asdüşes, by Arslan (see 2. Sup. to v 3, p : 20)
2010 (Apr 02), b, f, AĞASLAN by Argaeus (GB)
Hakkı Ağaslan
BLAZING CLEARANCE (USA) , b , 1991 , bred by Paul Tackett McMillin Bros., by Cryptoclearance (USA), out of Spring In
Virginia (USA), by Flit-To (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 18)
2010 (May 23), b, c, WILD EAGLE by Alpha Shine (USA)
Oktay Serici
BLUE ICE , gr , 1994 , bred by Özdemir Atman, by Wouter Raaphorst (HOL), out of Magic Vision (GB), by Shergar (IRE) (see
4. Sup. to v 3, p : 18)
2010, not covered in 2009
BLUE LADY , b , 2003 , bred by Serdal Adalı, by Bluebird (USA), out of Frisky Lady (GB), by Magic Ring (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 18)
2010, barren to Okawango (USA)
BLUE SKY , ch , 2001 , bred by Cem Gedik, by Galetto (FR), out of Sı Belle, by Villeroy I (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 17)
2010 (May 20), ch, c, JET GREEN by Green Gönen
Mustafa Aslan
BLUE WINDOW , b , 1995 , bred by Davide Franco, by Mıster Mo, out of Allecta (GB), by Bustino (GB) (see 3. Sup. to v 3, p
: 19)
2010, barren to Kaneko
BLUSHING DOE (USA) , ch , 2005 , bred by Adena Springs foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Running Stag (USA), out of Hero's Love (USA), by Hero's Honor (USA)
2010 (Mar 24), b, f, BLUSHING GHOST by Ghostzapper (USA)
Murat Kadaifçioğlu
BONBON , ch , 1999 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Pivotal (GB), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see 5. Sup. to
v 3, p : 17)
2010, barren to Sun Music (IRE)
20
Kısraklar - Broodmares
BONNE NOUVELLE , ch , 2001 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Strike The Gold (USA), out of Teutonic Lass (IRE), by
Night Shift (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 17)
2010 (Mar 24), b, c, UNDERGROUNDER by Akindayim (IRE)
Mehmet Tayoğlu
BONORVA (IRE) , b , 2003 , bred by Citadel Stud foaled in IRE and imported from FR in 2010, ( see GSB v : 45, p : 1749 ), by
Grand Lodge (USA), out of Cortona (IRE), by Caerleon (USA)
2010 (Mar 12), b, c, AZ KALDI by Captain Rio (GB)
Angelica Demos Sponza
BOOK REPORT (USA) , ch , 2004 , bred by G. Watts Humphrey Jr., by Giant's Causeway (USA), out of Tutorial (USA), by
Forty Niner (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 17)
2010 (Mar 26), ch, f, by Avangard (IRE)
İsmail Hadioğlu
BÖRKE , b , 2000 , bred by Nuray Taşdan, by Han-Bakü, out of Karagül I, by Cartegena (see 4. Sup. to v 3, p : 19)
2010 (Apr 01), b, f, NURSANEM by Mountain Cat (USA)
Aslı Kağıtçıbaşı
BÖRÜŞ , b , 1997 , bred by Abdülkadir Özhancı, by My Volga Boatman (USA), out of Lena, by Çukurova (see 5. Sup. to v 3, p
: 17)
2010 (Apr 06), b, c, BÖRÜKAN by Win River Win (USA)
Abdülkadir Özhancı
BRIBISCUIT (USA) , b , 2003 , bred by North Wales LLC & Darley Stud Management LLC foaled in USA and imported from
U.K. in 2010, (see AM.SB Electronic ), by Machiavellian (USA), out of Astrologica (ARG), by Senor Pete (USA)
2010 (Mar 01), b, c, THUNDER CLOUD by Jeremy (USA)
Gülnur Gülerce
BROKEN FEATHER , b , 2003 , bred by Turgay Adışen, by Shining Steel (GB), out of Bella Paıs, by Affanbey (see 5. Sup. to
v 3, p : 18)
2010, barren to Fire To Fire (IRE)
BROOKE BURKE , b , 2003 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Private Tender (GB), out of Vefra, by Paco (see 4. Sup. to v
3, p : 19)
2010, barren to Sun Music (IRE)
BROUMANA (IRE) , ch , 2001 , bred by Michael Lyons, by Desert Sun (GB), out of Thoroughly (IRE), by Woodman (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 18)
2010 (Mar 20), ch, f, SILENT LUCIDITY by Bold Pılot
Begüm Atman Karataş
BRU , ch , 2004 , bred by Nurbiye Gülerce, by Eagle Eyed (USA), out of Wind Of Change (FR), by Sicyos (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 188)
2010 (Feb 15), b, c, by Vento
Ahmet Cenk Yerli
BUBBLE GUM , b , 2003 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Marlin (USA), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 18)
2010 (Feb 21), b, c, COLUMBUS by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
BUCA GÜZELİ , ch , 2003 , bred by Ersen Kuru, by Royal Abjar (USA), out of No Kıddıng, by Bachelor Party (IRE) (see v : 3,
p : 144)
2010 (Jan 15), ch, f, BEREN GIRL by Always A Classic (CAN)
21
Neriman Uygunoğlu
Kısraklar - Broodmares
BUDAPEST (GER) , b , 1998 , bred by Gestut Karlshof foaled in GER and imported from FR in 2010, ( see Ger. SB v : 35, p :
126 ), by Winged Love (IRE), out of Blumme (CHI), by Jadar (CHI)
2010 (Feb 18), b, c, GASTARBEITER by Meshaheer (USA)
Duygu Fatura Oluk
BUĞSELEN , b , 1995 , bred by Bedri Erbay and Hasan Somer, by Barbar, out of New Halo, by Mr Halo (GB) (see 5. Sup. to v
3, p : 18)
2010 (Jan 23), ch, f, KRUGER by Yavuz Star
Hasan Ölçer
BURANO , b , 1995 , bred by Murat Karasu, by Knight Line Dancer (IRE), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 5. Sup.
to v 3, p : 18)
2010 (Feb 13), b, c, TEKDOĞAN by Green Peace
Kazım Yararel
BURCUM , ch , 1999 , bred by Fuat Kınıkoğlu V., by Al Murtajaz (USA), out of Tekrim, by Ezy Koter (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 20)
2010 (Jun 10), b, c, KURŞUN BABA by Aleko
Ali Akdemir
BURKA , b , 2001 , bred by Serdal Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 5. Sup. to v 3, p :
18)
2010, barren to West By West (USA)
BURLAHATUN , b , 1992 , bred by Odhan Baykara, by Maradit (IRE), out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 18)
2010 (Apr 20), b, f, SHOW OF FORCE by Perfect Storm
Faruk Tınaz
BURUNÖREN , b , 2004 , bred by Sadettin Atığ, by Toyota I, out of Omnita (GER), by Lomitas (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 18)
2010 (Apr 13), b, f, KEFELİ by Sports Hero (USA)
İsmet Yılmaz
BUSECİK (GB) , b , 1997 , bred by E. V. L. Cowans, by Anshan (GB), out of Lady Lorelei (GB), by Derring-Do (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 19)
2010 (Apr 18), ch, c, by Royal Abjar (USA)
İsmail Hadioğlu
BUSİ , b , 2004 , bred by Ekrem Beşerler, by Mujtahid (USA), out of Lapu Lapu, by Private Tender (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
20)
2010 (Feb 22), b, c, IŞIKHÜZMESİ by West By West (USA)
Ayşe Kundakçı
BÜŞRA , ch , 1997 , bred by Şemsettin Koray Ünalır, by My Volga Boatman (USA), out of Taırona, by Karayel (see 5. Sup. to v
3, p : 19)
2010 (Mar 20), ch, c, GENÇ FURKAN by Win River Win (USA)
Kaya Kahraman
BÜYÜK AŞKIM , b , 1999 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Red Route (GB), out of Gold Hyperıon, by Pharly (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 21)
2010 (Mar 10), b, f, TEK AŞKIM by Castello (IRE)
Mustafa Arslan
BÜYÜK GÖL , b , 2005 , bred by Yaşar Gölbaş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Spanish Guitar (IRE), by Doyoun (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 162)
2010 (Mar 24), b, c, GODS FIRE by Spıtfıre
Yüksel Bulut
22
Kısraklar - Broodmares
BY MY SIDE , ch , 2001 , bred by Sadullah Teoman, by Manila (USA), out of Stark Side (USA), by Graustark (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 19)
2010 (Apr 21), b, c, FLIERSIDE by Flıer's Fantasy
Adem Gözoğlu
BZİYA , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Manila (USA), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
21)
2010 (Feb 17), b, f, QUEEN RED by Red Bishop (USA)
Fethi Atan
CABANATI , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see 5. Sup. to
v 3, p : 19)
2010 (Apr 13), ch, f, SAVAŞIN KIZI by Always A Classic (CAN)
Yavuz Yılmaz
CABARETTE , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Mujtahid (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see 5. Sup. to v 3, p :
19)
2010 (Jan 18), b, c, FREEDOM by Bin Ajwaad (IRE)
Cengiz Yiğit
CALDERA , b , 1995 , bred by Esra Atman Özyiğit and Begüm Atman Karataş, by Knight Line Dancer (IRE), out of Calandra,
by Castle Rising (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 19)
2010 (May 25), b, c, CATCH THE WIND by Bosporus (IRE)
Beyhan Kibar
CAMINANDO , b , 2002 , bred by Avram Barokas, by Mountain Cat (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 19)
2010, barren to Dinyeper (GB)
CAN'S BEBE , b , 2000 , bred by Mehmet Ali Beycan, by Tender Prınce, out of Gülhanım II, by Üni (see 5. Sup. to v 3, p : 19)
2010 (Apr 03), b, f, EZGİCAN by Bin Ajwaad (IRE)
Hüseyin Özcan
CAN AYŞE , gr , 1998 , bred by Hasan Adalı, by Bachelor Party (IRE), out of Ayşem I, by Burçak (see 5. Sup. to v 3, p : 20)
2010 (Mar 11), ch, f, FULL TIME HAPPY by Unaccounted For (USA)
Özen Adalı
CANANTAY , b , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Süpertay, out of Kallasiya (IRE), by Busted (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 20)
2010 (Mar 23), b, f, KUŞADALIM by Win River Win (USA)
Belce Yerguz Torunlu
CANDUŞ , b , 1998 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Bachelor Party (IRE), out of Northern Ballerina (GB), by Dance In Time
(CAN) (see 5. Sup. to v 3, p : 20)
2010 (Jan 22), b, c, BABA ŞERİF by Perfect Storm
Yusuf Ziya Yurtsever
CANDY COVE (GB) , b , 1996 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd., by Reprimand (GB), out of Sarah's Love (IRE), by
Caerleon (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 20)
2010 (Feb 28), b, f, CELERITAS by Popular Demand
Nurbiye Gülerce
CANIM BENİM (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Entrepreneur (GB), out of Coryana Dancer (IRE), by Waajib
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 20)
2010 (Mar 19), b, f, MISS ÇAKAR by Divine Light (JPN)
Murat Çakar
Died in 2010
23
Kısraklar - Broodmares
CANIMKIZIM , b , 1998 , bred by Turhan Türeray, by Buskashı, out of Zümrüt Hanım, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p :
30)
2010,early abortion, by Castello (IRE)
CANKIZIM , ch , 2000 , bred by Adil Mert Kaya, by Natıve Procıda, out of Ülkü, by Pharly (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 24)
2010 (Mar 28), gr, c, BABA SABRİ by Argaeus (GB)
Ömer Demir
CANPARE , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by Marlin (USA), out of Gloria Dei (IRE), by Darshaan (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 67)
2010, no return to Türcosel
CANSEN , b , 2004 , bred by Mustafa Köse, by Sun Music (IRE), out of İzabon, by Private Tender (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
85)
2010, barren to Spıtfıre
CANTAY , b , 2005 , bred by Ferudun Koşar, by Sun Music (IRE), out of Sue, by Karpit (see 1. Sup. to v 3, p : 164)
2010 (Jan 09), ch, f, COLAY ECEM NUR by Strike The Gold (USA)
Arif Hikmet Kırkpantur
CAPABLE (IRE) , b , 1999 , bred by Anthony Eglington, by Definite Article (GB), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 20)
2010 (Apr 09), b, f, by Sri Pekan (USA)
İsmail Hadioğlu
CAPRICE CLASSIC , ch , 2004 , bred by Mete Tolunay, by Strike The Gold (USA), out of Muvaffak Hanım, by Natıve
Procıda (see 1. Sup. to v 3, p : 118)
2010, barren to Eagle Eyed (USA)
CAPRICE LOVE (IRE) , ch , 2001 , bred by Yusuf Dökmeci, by Grand Lodge (USA), out of Brooks' Quest (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 20)
2010 (Apr 28), b, f, SÜRRE by Okawango (USA)
Adil Mert Kaya
CARAMEL CREME (GB) , ch , 2005 , bred by Normandie Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB
v : 46, p : 255 ), by Cadeaux Genereux (GB), out of Foodbroker Fancy (IRE), by Halling (USA)
2010 (Jan 30), ch, f, PANCAR by Singspiel (IRE)
Nevzat Seyok
CARDENAS , gr , 2001 , bred by Rıdvan Dilmen, by Handsome Star (IRE), out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 20)
2010 (Apr 19), b, f, CALLIAPE by Red Bishop (USA)
Yaman Zingal
CARINIO , b , 1994 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Cossack Guard (USA), out of Minika, by Karayel (see 5. Sup.
to v 3, p : 20)
2010 (Jun 10), b, c, MAN AT WORK by Kavranhan
Ahmet Kavran
CARLA , ch , 1996 , bred by Hasan Adalı, by Aristocrat (GB), out of Sabrina II, by Kılıçaslan (see 4. Sup. to v 3, p : 22)
2010 (Jan 29), b, c, by Sri Pekan (USA)
Özen Adalı
24
Kısraklar - Broodmares
CARMEN'S JOY (GB) , b , 1988 , bred by Hesmonds Stud Ltd., by Chief Singer (IRE), out of Bag Lady (GB), by Be My
Guest (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 22)
2010 (Apr 02), ch, f, PERFECT JOY by Perfect Storm
Mustafa Doruk Yılmaz
CARTEL , b , 2002 , bred by Nedim Kisbu, by Shining Steel (GB), out of Analisa (IRE), by Don't Forget Me (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 20)
2010 (Feb 15), b, c, SON OF FIRE by Goldat (GB)
Şahin İpek
CASH FİGO , gr , 2001 , bred by Bedri Öztürk, by Lear White (USA), out of Boz Hatun, by Maradit (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p
: 21)
2010 (Feb 19), gr, f, TABLET by Ocean Crest (USA)
Hasan İbrahim Sarıgöllü
Died in 2010
CASHMERE , ch , 2003 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Fruits Of Love (USA), out of San Roberta (GB), by Slip Anchor
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 21)
2010 (May 16), ch, c, by Amed Firtinasi (IRE)
Ahmet Özbey
CASSIOPEIA , b , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Calandra, by Castle Rising
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 22)
2010 (Feb 28), b, f, BELGRAD by Blaze Of Speed
Nedim Kisbu
CAT'S COLA , ch , 2002 , bred by Yıldırım Gelgin, by Mountain Cat (USA), out of Licola (USA), by Crafty Prospector (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 21)
2010, barren to Win River Win (USA)
CAULRY RED (IRE) , b , 1998 , bred by Dr Karen Monica Sanderson, by Distinctly North (USA), out of Foreign Relation
(IRE), by Distant Relative (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 21)
2010 (Feb 27), b, c, LUXSTAR by Luxor
Mehmet Çelik
CAYENNE CAT (USA) , ch , 1997 , bred by Fares Farms Inc. foaled in USA and imported from FR in 2010, ( see Am. SB v : 31
), by Tabasco Cat (USA), out of Charon (USA), by Mo Exception (USA)
2010 (Mar 23), b, c, ONASSIS by Panis (USA)
Süleyman Selman Taşbek
CAZİBE HANIM (IRE) , ch , 1999 , bred by Denis Brosnan, by Spectrum (IRE), out of Classic Opera (IRE), by Lomond
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 167)
2010, barren to Hakanbey
CEHENNEM ATEŞİ , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Trexenta (IRE), by Green Desert (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 21)
2010 (May 24), ch, c, TEKİNALP by Dinyeper (GB)
Levent Demirgüreş
CEILIDH JIG (IRE) , b , 1999 , bred by Damien Dreeling and Eugene McCabe, by General Monash (USA), out of Ringawoody
(IRE), by Auction Ring (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 21)
2010 (Mar 02), b, c, WHITE HOPE by Victory Gallop (CAN)
Mehmet Ziya Adalar
CEKA DANCER (IRE) , ch , 2005 , bred by Robert De Vere Hunt foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v :
46, p : 2168 ), by Danehill Dancer (IRE), out of Tidal Reach (USA), by Kris S. (USA)
2010 (May 02), gr, f, JUST BLEU by Verglas (IRE)
Gülnur Gülerce
25
Kısraklar - Broodmares
CELEBRITY STYLE (USA) , ch , 1994 , bred by Keswick Stables, by Seeking The Gold (USA), out of Dancing Slippers
(USA), by Nijinsky (CAN) (see 5. Sup. to v 3, p : 21)
2010 (May 28), ch, f, HAYATIM by Indigo Red (GB)
Serdar Kemal Özçolak
CELESTE , b , 2005 , bred by Ömer Halim Aydın, by Vettori (IRE), out of Ghyraan (IRE), by Cadeaux Genereux (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 66)
2010 (Feb 16), b, f, ANGEL OF MINE by Win River Win (USA)
Ömer Halim Aydın
CELTIC DREAM , b , 1998 , bred by Hakan Yücetürk, by Celtic Swing (GB), out of Joyful Thought (GB), by Green Desert
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 21)
2010, barren to Unaccounted For (USA)
CENAY , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mujtahid (USA), out of Samtaş Stud, by Last Tycoon (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p
: 23)
2010, barren to Always A Classic (CAN)
CESSY , b , 1992 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High Top (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 23)
2010 (Feb 20), b, f, by Kaneko
Begüm Atman Karataş
CEYLİN , ch , 2001 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Lockton (GB), out of Northern Ballerina (GB), by Dance In Time (CAN)
(see v : 3, p : 145)
2010 (Apr 16), ch, f, PERFECT WOMAN by Perfect Storm
Hasan Kahraman Erturgut
CHAMBRAY (IRE) , b , 2001 , bred by I. A. Balding foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 45, p : 1159
), by Barathea (IRE), out of Spurned (USA), by Robellino (USA)
2010 (Feb 28), b, c, SAMBA by Sakhee (USA)
Mehmet Necdet Narin
CHANCE OF HISTORY , b , 2004 , bred by Mehmet Kurt, by Mountain Cat (USA), out of Suyun Bige, by College Chapel
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 166)
2010, no return to Yavuz Star
CHANDRA , b , 2002 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Bold Pılot, out of Rahik (IRE), by Wassl (GB) (see 5. Sup. to v 3,
p : 22)
2010 (Mar 25), b, f, PRENS MURAT by Yildiz (USA)
Begüm Atman Karataş
CHARMING NOBLE , b , 2000 , bred by Rahmi Uyal, by Barnato (USA), out of Charıta, by Electric (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 24)
2010 (Apr 01), ch, f, CORALSEA by West By West (USA)
Salih Eroğlu and Hüseyin Özcan
CHARNWOOD QUEEN (GB) , ch , 1992 , bred by Rockhouse Farms Ltd., by Cadeaux Genereux (GB), out of Florentynna Bay
(GB), by Aragon (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 25)
2010 (Apr 04), ch, f, by Kizilmurat (IRE)
Nedim Bayrak
CHASTITY (FR) , b , 2000 , bred by Rebecca Philipps, by Highest Honor (FR), out of Ruffle (FR), by High Line (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 22)
2010, no return to My Grandson (GB)
26
Kısraklar - Broodmares
CHATILA (USA) , b , 2003 , bred by Grapestock LLC foaled in USA and imported from U.K. in 2009, (see AM.SB Electronic
), by Red Ransom (USA), out of Silvester Lady (GB), by Pivotal (GB)
2010 (Apr 12), b, c, TULPAR by Elnadim (USA)
Gençay Dilek Emirsoy
CHE SARA SARA (GB) , b , 1999 , bred by Keith Wills, by Reprimand (GB), out of Almadaniyah (GB), by Dunbeath (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 24)
2010 (Jan 02), b, f, ANDANTINO by Ezy Koter (GB)
Ali Rıza Paksoy
CHERRY FLOWER , b , 2003 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Yenisu, by Eastern Star (see 5. Sup. to v
3, p : 22)
2010 (Feb 15), b, f, EAGLES NEST by Carıbou
Çiçek Yılmaz
CHERRY ON TOP , b , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Sri Pekan (USA), out of Gloria Dei (IRE), by Darshaan (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 67)
2010 (Apr 07), b, f, GÖKMAVİSİ by Türcosel
Hünkar Adalı
CHERRY RED (USA) , ch , 2004 , bred by Adena Springs, by Running Stag (USA), out of Cherry Flambe (USA), by
Explosive Red (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 22)
2010 (Mar 28), ch, c, ERALPHAN by Avangard (IRE)
Erol Söğütlü
CHESNUT CRACKER (GB) , ch , 2000 , bred by B. J. And Mrs Crangle, by Compton Place (GB), out of Triple Tricks (IRE),
by Royal Academy (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 24)
2010 (May 10), ch, f, ANAEL by Royal Abjar (USA)
Zuhal Kurt Yıldırım
CHEST TO CHEST (IRE) , ch , 1998 , bred by John Purfield, by Shalford (IRE), out of Candle Hill (GB), by Sallust (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 25)
2010, no return to Evoke (USA)
CHESTNUT , ch , 2005 , bred by Şaban Şerif Saraçoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Apple Blossom, by Castle Rising
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 9)
2010 (Mar 24), b, f, by Desert Sound (IRE)
Şaban Şerif Saraçoğlu
CHETANA , b , 1995 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High Top (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 25)
2010, not covered in 2009
CHEVAUCHEE , ch , 2003 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Strike The Gold (USA), out of Baby Face, by Yemken (GB)
(see v : 3, p : 15)
2010 (Apr 14), gr, c, MY HAND TO SOON by Argaeus (GB)
Mehmet Altunkılıç
CHINA'S PEARL (GB) , b , 1991 , bred by Gainsborough Stud Manag. Ltd, by Shirley Heights (GB), out of Rapide Pied (USA),
by Raise A Native (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 23)
2010 (May 10), b, f, BLACK MOUNTAIN by Mountain Cat (USA)
Cengizhan Bayır
CHINOISERIE (GB) , b , 2005 , bred by Marquesa De Moratalla foaled in GB and imported from FR in 2009, ( see GSB v : 46 ),
by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Sensitivity (USA), by Blushing John (USA)
2010 (Mar 04), b, f, AYBENİZ by Mountain Cat (USA)
Zeyno Beşikçi
27
Kısraklar - Broodmares
CINNABAR , gr , 1999 , bred by Özdemir Atman, by Karapolat, out of Vınıtha, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 4. Sup. to v 3,
p : 24)
2010 (Apr 25), gr, f, AÇARGÜLÜ by Abrek
Mustafa Açar
CITY BANK , b , 1993 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Fes City (IRE), by Caerleon (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
24)
2010, barren to Karabeyhan (GB)
CİHANYANDI LÜTFİYE , gr , 1992 , bred by Abdulkadir Koç, by Kılıçaslan, out of Afrodıte, by Zeus Boy (GB) (see 5. Sup.
to v 3, p : 23)
2010 (May 14), gr, c, YENİSEİ by Kaneko
Levent Sarıkaya
CLASSIC LIFE (IRE) , gr , 2000 , bred by H. Ballering, by Hernando (FR), out of Classic Light (IRE), by Classic Secret
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 23)
2010 (Mar 07), b, c, by Win River Win (USA)
Turgay Yağcı
CLASSICAL GIRL , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Distant Relative (IRE), out of Classıcal Musıc, by Gerald Martin
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 36)
2010 (Apr 22), ch, c, DELİ ÇOBAN by Royal Abjar (USA)
Tayral Tutumlu
CLASSICAL MUSIC , b , 1992 , bred by Tayral Tutumlu, by Gerald Martin (IRE), out of Couturier (GB), by Shirley Heights
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 26)
2010 (Feb 24), b, f, MISS CLASSICAL by Sun Music (IRE)
Tayral Tutumlu
CLOUD DANCER , ch , 2005 , bred by Tarık Aydın, by Marlin (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 50)
2010,c,dead, by Bin Ajwaad (IRE)
COLLEDGE LEADER (USA) , ch , 1994 , bred by A. Brancato And Pat Sengupta, by Sheikh Albadou (GB), out of La
Rouquine (GB), by Silly Season (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 23)
2010 (Apr 20), b, c, PHYTAGORAS by Sri Pekan (USA)
Ethem Murat Kesebir
COLOR OF NIGHT , b , 2000 , bred by Muzaffer Çevirici, by My Volga Boatman (USA), out of Toure Kunda, by Dersim (see
5. Sup. to v 3, p : 23)
2010 (Apr 19), ch, f, BENİM DÜNYAM by Sea Hero (USA)
Muzaffer Çevirici
COME ALONE , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Always A Classic (CAN), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 25)
2010 (Feb 15), b, c, LACK BORO by West By West (USA)
Kemal Kurt
COMMITTAL (USA) , b , 1991 , bred by Hickory Tree Farm Inc, by Chief's Crown (USA), out of Wooing (USA), by Stage
Door Johnny (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 25)
2010 (May 21), b, c, CİVANMERD by River Special (USA)
Serdal Adalı
CONCORDIA (HUN) , b , 1996 , bred by Enyingi Agrar Rt. Gestüt Saripuszta Urgarn, by Law Society (USA), out of Cetli
(HUN), by Days At Sea (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 23)
2010 (May 26), b, f, ALWAYS A WARRIOR by Royal Abjar (USA)
28
Necati Bozkurt
Kısraklar - Broodmares
CONDOR , b , 2001 , bred by Metin Uylaş, by Orpen (USA), out of Garbagna (IRE), by Grand Lodge (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 25)
2010 (May 15), ch, c, ALTINMAKAS by Amed Firtinasi (IRE)
Abdulkadir Salman
CONFIDENCE , b , 2004 , bred by Selçuk San, by Sea Hero (USA), out of Twıst Of Faıth, by Knight Line Dancer (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 180)
2010 (Mar 16), ch, f, HAZFER by Royal Abjar (USA)
Remazan Kaya
CONTRARY (USA) , b , 1993 , bred by Darley Stud Management Co., by Hansel (USA), out of Wayward Lass (USA), by Hail
The Pirates (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 24)
2010 (Jan 30), b, f, EURODICE by Perfect Storm
Ömer Halim Aydın
CORDOBA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Red Route (GB), out of Qui Suis Je (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see
4. Sup. to v 3, p : 26)
2010 (Feb 21), b, c, YİĞİT BURHAN by Always A Classic (CAN)
Muammer Öğüt
CORNELIA , ch , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by With Approval (CAN), out of Alibi Pride (USA), by Woodman (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 24)
2010 (Mar 15), ch, c, FATİH ABİ by Always A Classic (CAN)
Ömer Halim Aydın
COSSET , b , 1995 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Speed Faktor (GB), by Tina's Pet (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 24)
2010 (May 03), b, f, SKYFRONT by Bayduhan
İbrahim Gökbaş
COŞKUNCA , b , 2004 , bred by Haldun Coşkun and Osman Hakan Coşkun, by Sea Hero (USA), out of Tender Joy, by Private
Tender (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 24)
2010 (Jan 20), b, c, AKINBABA by Cannon
Haldun Coşkun
COŞTURAN (IRE) , b , 2000 , bred by St Simon Foundation and Mrs Virginia Payson, by Idris (IRE), out of Silver Stream
(USA), by Silver Hawk (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 24)
2010 (Mar 06), b, f, MAHARAT by Evoke (USA)
Adnan Mümin Safa
COUNTESS OF HORSES , b , 2003 , bred by Tarık Öner, by Baranoviçi, out of Cahide I, by Hakan I (see 5. Sup. to v 3, p :
24)
2010 (Mar 18), b, f, by Maldıya
Talat Öner
CREDIT-A-PLENTY (GB) , ch , 1996 , bred by Hesmonds Stud Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB
v : 43, p : 1763 ), by Generous (IRE), out of On Credit (FR), by No Pass No Sale (IRE)
2010 (Feb 28), ch, c, CANARY by Beat Hollow (GB)
Naciye Çokay
CREME CARAMEL , ch , 1999 , bred by Sami Uluçay, by Barnato (USA), out of Güzelce, by Baba Seyfi (see 4. Sup. to v 3, p
: 26)
2010 (May 16), ch, f, GRAN TORMENTA by Alderado
Haluk Gülkaynak
CRUELLA , b , 2000 , bred by Hatice Somtürk, by Distant Relative (IRE), out of Generatıon, by Aristocrat (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 24)
2010 (Feb 14), b, c, by Sri Pekan (USA)
Hatice Somtürk
29
Kısraklar - Broodmares
CRYPTO SLEW (USA) , b , 1996 , bred by Wisteria Farm Ltd., by Cryptoclearance (USA), out of Orbiting Slew (USA), by
Tsunami Slew (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 24)
2010 (May 17), b, f, MAGIC CRYPTO by Win River Win (USA)
Yusuf Kaner
CRYSTAL , b , 1995 , bred by Evelyn Hope Mary Clarke, by My Volga Boatman (USA), out of Ipomonı, by Gap Of Dunloe
(FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 25)
2010 (Apr 24), b, f, İŞTEBU by Bin Ajwaad (IRE)
Osman Aksoy
CTADEL , b , 1995 , bred by Ö. Yörük, by Paco, out of Veranıco, by Truculent (USA) (see v : 3, p : 42)
2010 (Apr 10), b, c, KARAMAZI by Karabeyhan (GB)
Davut Yıldırım
CÜCEN , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of French Heiress (GB), by Caerleon (USA) (see 5. Sup. to v 3, p :
25)
2010 (Mar 10), ch, f, MOONSHINE CORAL by Bosporus (IRE)
Ümit Özçaka
ÇALI GÜZELİ , ch , 2006 , bred by Hüseyin Garip, by Yavuztay (USA), out of Muna, by Rakan (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
95)
2010, barren to Alaz Tuna
ÇAMALAN , b , 2005 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Red Bishop (USA), out of Rhegma (GB), by Common Grounds (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 141)
2010 (Apr 07), b, c, FIRATCAN by Kizilmurat (IRE)
Orçun Hüseyin Güçoğlu
ÇAMUR , b , 2003 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici), by Eagle Eyed (USA), out of Mujtahida (IRE), by Mujtahid (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 25)
2010 (Apr 09), b, f, QUEEN OF RAIN by Divine Light (JPN)
Gülizar Er
ÇAPRAZ ATEŞ , b , 2001 , bred by Hakan Yücetürk, by Abbas, out of El Barsa, by Majestic Endeavour (CAN) (see 2. Sup. to
v 3, p : 31)
2010 (May 27), gr, c, ATEŞHAT by Argaeus (GB)
İbrahim Halil Ünlü and İshak Ünlü
ÇATAN KIZ , b , 2003 , bred by Çetin Çatan, by Lear White (USA), out of Easy Does It (FR), by Greinton (GB) (see v : 3, p :
53)
2010 (Feb 01), b, c, TANTANIN BEYİ by Bosporus (IRE)
Çetin Çatan
ÇAVLAN , b , 1999 , bred by Tülin Talay, by Mujtahid (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 5. Sup. to v 3, p
: 25)
2010 (Apr 26), ch, c, BUCK SHOT by Sports Hero (USA)
Behçet Homurlu
ÇAVUŞUN KIZI , b , 2004 , bred by İbrahim Akağaç and İbrahim Vardar, by Barnato (USA), out of Black Queen, by Black Jak
I (see 1. Sup. to v 3, p : 24)
2010 (Feb 07), b, c, ARTISTICO by Kaneko
İbrahim Vardar
ÇEKESTAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Çeke, by Royal Abjar (USA), out of Blou Star, by Chıco (see 4. Sup. to v 3, p : 27)
2010 (Feb 22), ch, f, SEKLİK GÜZELİ by Hızel Beyi
Kadri Daşkan
30
Kısraklar - Broodmares
ÇELİKFERDANE , b , 2003 , bred by Ferdane Çelik, by Desert Style (IRE), out of Lake Flyer (USA), by Lomond (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 25)
2010 (Mar 14), b, c, SLEIPNIR by Perfect Storm
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
ÇELİKKIZ , b , 2003 , bred by Mehmet Çelik, by Fantastic Fellow (USA), out of Ladyisa Genius (USA), by Beau Genius
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 27)
2010, no return to Abdulçakar (IRE)
ÇERKEZ KIZI , b , 1995 , bred by S. Atığ, by Al Murtajaz (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold (IRE)
(see 5. Sup. to v 3, p : 25)
2010, no return to Sports Hero (USA)
ÇEŞME RÜZGARI , ch , 1998 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Süpertay, out of Efekızı, by Kıngefe (see 3. Sup. to v 3, p :
28)
2010 (Jan 26), ch, f, POWER OF THE SUN by Ocean Crest (USA)
Kubilay Kılınç
ÇILGIN KIZ , b , 2001 , bred by M. Cemil Tual, by Perugino (USA), out of Minwah (USA), by Diesis (GB) (see v : 3, p : 129)
2010, barren to Okawango (USA)
ÇİFTÖZ , b , 2000 , bred by Necdet Topuz, by Sarisaka (GB), out of Mabuhay I, by My Volga Boatman (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 27)
2010 (Mar 28), b, f, ABBASAĞALI by Flying Boy (IRE)
Cenap Sırvermez
ÇİRKİN KIZ , b , 2006 , bred by İlyas İlbey, by Pardon (FR), out of Ilion (IRE), by Bering (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 65)
2010, barren to Sports Hero (USA)
ÇOKŞEKER , b , 1994 , bred by Edip Çizmeci, by Hoy (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 26)
2010 (Feb 18), ch, f, KIZ ÇOCUĞU by Always A Classic (CAN)
Ayşe Sağman
ÇÖL DİKENİ , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 27)
2010, not covered in 2009
DABLANA (IRE) , b , 2002 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Dr Fong (USA), out of Dabaya (IRE), by In
The Wings (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 26)
2010 (Mar 21), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Vehbi Hakan Keleş
DAISYLAND , b , 2003 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Mujtahid (USA), out of Astante (GB), by Sheikh Albadou (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 26)
2010 (Jan 26), ch, f, DİĞER SU by Mr Black
Ali Şahin
DAME DE SION (IRE) , b , 1997 , bred by Takeflash Ltd , by College Chapel (GB), out of Histoire Douce (USA), by Chief's
Crown (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 26)
2010, barren to Victory Gallop (CAN)
31
Kısraklar - Broodmares
DAMLA KIZ , ch , 1998 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Lockton (GB), out of Raın Gırl, by Sanane (FR) (see 4. Sup. to v
3, p : 157)
2010 (Apr 10), ch, c, KAYRABEY by Son Of Sun
Nazmi Filibeli
Died in 2010
DAMLASAN , b , 1995 , bred by Nursel Narin, by Cock Robin (USA), out of Damla I, by Kampala (GB) (see 5. Sup. to v 3, p :
26)
2010 (Jun 10), ch, c, KASAPBABA by Out Of Sıght
Mustafa Gündüz
DANCE OF JOY (GB) , b , 1992 , bred by Sir Gordon Brunton, by Shareef Dancer (USA), out of Lady Habitat (GB), by
Habitat (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 30)
2010 (Apr 12), b, c, URLA EFENDİSİ by Victory Gallop (CAN)
İrfan Berberoğlu
DANCE ON AIR (IRE) , ch , 2000 , bred by Ali Saeed, by Lion Cavern (USA), out of New Sayyedati (USA), by Shadeed
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 27)
2010, no return to River Special (USA)
DANCE SCHOOL (GB) , b , 2003 , bred by Hesmonds Stud Ltd., by Zafonic (USA), out of Dust Dancer (GB), by Suave
Dancer (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 28)
2010, no return to Bosporus (IRE)
DANCING DIAMONDS (GB) , b , 2003 , bred by Darley , by Agnes World (USA), out of Aquaba (USA), by Damascus
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 28)
2010 (Mar 06), ch, c, PADDINGTON by Okawango (USA)
Vefa İbrahim Aracı
DANCING MASTER , ch , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Royal Abjar (USA), out of Balikçil (GB), by Never So Bold
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 27)
2010 (Feb 15), b, f, DELİ MAVİ by Okawango (USA)
Faruk Ateş
DANCINGINTHECLOUDS (IRE) , b , 2002 , bred by Abergwaun Farms, by Rainbow Quest (USA), out of Ballerina (IRE), by
Dancing Brave (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 27)
2010 (Mar 21), ch, c, KING WOOD by Dilum (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
DANEHILL FLAME (IRE) , b , 1995 , bred by John F. Tuthill and Mrs A. and Whitehead , by Danehill (USA), out of Hillbrow
(GB), by Swing Easy (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 27)
2010 (Feb 12), b, f, DANEHILL GÜL by Scream To Scream (IRE)
Orhan Bekmezci
DANGEROUS MATTER (IRE) , b , 1999 , bred by J. Mahon, by Desert Style (IRE), out of Betty Kenwood (GB), by
Dominion (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 27)
2010 (Jan 05), ch, f, VİPERA by Natıve Procıda
Bülent Çonay
DANIELLA , b , 2001 , bred by Niko Atanasyadis, by Always A Classic (CAN), out of Elenı, by Hoy (GB) (see 3. Sup. to v 3, p
: 30)
2010 (May 04), b, f, ALKIONI by Okawango (USA)
Niko Atanasyadis
DAPHNE'S LOVE , b , 2003 , bred by Yavuz Gülerce, by Mountain Cat (USA), out of Candy Cove (GB), by Reprimand (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 27)
2010, no return to Bosporus (IRE)
32
Kısraklar - Broodmares
DARABY (USA) , ch , 2005 , bred by Brookdale Thorougbreds, LLC foaled in USA and imported from FR in 2010, ( see Am. SB
v : 32 ), by Sky Classic (CAN), out of Dariela (USA), by Manila (USA)
2010 (May 10), b, c, UĞURLU by Panis (USA)
Süleyman Selman Taşbek
DARDANIA , b , 1995 , bred by Müjdat Gider, by Private Tender (GB), out of Cypher Lady I, by Afayoon I (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 27)
2010 (Apr 06), b, f, FEYRUZ SULTAN by Always A Classic (CAN)
Halıka Gider
DARIA , b , 2003 , bred by Merih Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Archway Belle (IRE), by Archway (IRE) (see 4. Sup. to v
3, p : 29)
2010 (Apr 27), b, c, ARTIC DRAGON by Fernando
Merih Taşbek
DARKER , b , 2000 , bred by Orhan Bekmezci, by Distant Relative (IRE), out of Arista, by Aristocrat (GB) (see 5. Sup. to v 3,
p : 27)
2010 (Jan 16), b, f, PAPILLON by Perfect Storm
Hüsnü Ahmet Giz and E. Ümran Giz
DARLIN CLEMENTINE (USA) , b , 1994 , bred by Hermitage Farm LLC, by Miswaki (USA), out of Super Fan (USA), by
Lear Fan (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 31)
2010 (Apr 16), b, c, YİN YANG by Okawango (USA)
Selma Gülerce
DARNAY STAR , b , 1999 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Darnay (GB), out of Birdhill (IRE), by Petorius (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 29)
2010, barren to Kosovar
DATA , ch , 1997 , bred by Çetin Hüsnü Demirman, by Barnato (USA), out of Jammıng Sessıons, by Oğlu (see 4. Sup. to v 3, p
: 29)
2010 (Feb 16), ch, c, GOLYATIN OĞLU by Sun Music (IRE)
Nazan Tuncar
DAUPHINESS (USA) , b , 1996 , bred by Eaglestone Farm Inc., by Wavering Monarch (USA), out of The Wheel Turns (USA),
by Big Burn (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 27)
2010,slipped foal, by Indigo Red (GB)
DAWN SURPRISE (USA) , b , 2001 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Theatrical (IRE), out of Lignify (ARG),
by Confidential Talk (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 27)
2010, barren to Marlin (USA)
DEEP BROWN , b , 2003 , bred by Ersan Özbelge, by Sri Pekan (USA), out of Zeynom (IRE), by Bluebird (USA) (see v : 3, p :
220)
2010 (Mar 10), b, f, SUN NİLGÜN by Golden Sun
Ersan Özbelge
DEEP SEA , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Distant Relative (IRE), out of Lovely Louisa (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 28)
2010 (Feb 07), b, c, PALLADIUM by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
DEER HUNTER , b , 1999 , bred by Selçuk San, by Langfuhr (USA), out of Lotabennit (USA), by Crafty Prospector (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 30)
2010 (Mar 04), b, f, by Natıve Procıda
Demirhan Yılmaz
33
Kısraklar - Broodmares
DEFNE SU , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Fısherman, out of Özgülhanım, by My Volga Boatman (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 28)
2010, barren to Argaeus (GB)
DELFİNA , b , 2002 , bred by Enver Sertoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Pot Pourri, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 156)
2010 (Feb 05), ch, c, RİZELİM by Red Bishop (USA)
İsmail Türüt
DELLA VICTORIA (USA) , b , 2000 , bred by Cashmark Farms Inc, by Tale Of The Cat (USA), out of Ivory Lane (USA), by
Sir Ivor (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 28)
2010 (Apr 12), b, f, VICTORIAS SILENCE by Divine Light (JPN)
Fehamet Şeker
DELTA QUEEN , b , 1994 , bred by Fatih Türeray, by Ghathanfar (USA), out of Altınbaş, by Karayel (see 5. Sup. to v 3, p :
28)
2010 (Apr 15), b, c, ACHERON by Red Bishop (USA)
İlhami Gültepe
DENİZİM , b , 2002 , bred by Ersen Kuru, by Marlin (USA), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 28)
2010 (Feb 06), b, f, WINE TIME by Mountain Cat (USA)
Deniz Kurtel
DERİN , b , 1997 , bred by Mehmet Esmer, by My Volga Boatman (USA), out of Hazel Harmony, by Close Harmony (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 29)
2010, no return to Sports Hero (USA)
DERYACAN , b , 2004 , bred by Yaşar Işık, by Ocean Crest (USA), out of Salacak (GB), by Terimon (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 147)
2010 (Mar 10), b, f, DERYACANKIZI by Irish Shuttle (IRE)
Yusuf Tercaner
DERYALIM , b , 2003 , bred by Yılmaz Karapire, by Shining Steel (GB), out of Nehoş, by Bachelor Party (IRE) (see 5. Sup. to
v 3, p : 29)
2010 (Feb 20), b, f, KEŞKAYALIM by Aslanlar Aslanı
Murat Köm
DESEN (IRE) , b , 1992 , bred by Kellsbora House Stud, by Pennine Walk (IRE), out of Pichincha (IRE), by Pharly (FR) (see 5.
Sup. to v 3, p : 29)
2010 (Feb 26), b, c, TOUR GUIDE by Marlin (USA)
Mustafa Molu
DETTİN , b , 2005 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Common Grounds (GB), out of Rettin, by Down The Flag (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 140)
2010 (May 22), ch, f, PARADIS INANIME by Divine Light (JPN)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
DEVOYKA , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Lahib (USA), out of Miss Pennine (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 29)
2010 (Apr 15), b, c, by Divine Light (JPN)
Muammer Tütüncüler
DIAMOND LODGE (GB) , ch , 2001 , bred by Chippenham Lodge Stud Ltd, by Grand Lodge (USA), out of Movieland (USA),
by Nureyev (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 29)
2010 (Apr 07), b, c, by Sri Pekan (USA)
Tevfik Çelikoğlu
34
Kısraklar - Broodmares
DID U MISS ME (USA) , ch , 2005 , bred by Michael W. Jester foaled in USA and imported from U.K. in 2010, (see AM.SB
Electronic ), by Hennessy (USA), out of Miss U Fran (USA), by Brocco (USA)
2010 (Mar 28), ch, f, CANCAN by Dutch Art (GB)
Gülnur Gülerce
DIDAR (IRE) , ch , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Royal Abjar (USA), out of Camarat (GB), by Ahonoora (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 166)
2010, no return to Marlin (USA)
DILAILA , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Turkısh Musıc, by Baby Turk (IRE) (see 5. Sup. to v
3, p : 29)
2010 (May 17), ch, c, DIPSOMANIA by Always Surprıse
İbrahim Arıkan
DIMPLE , b , 2001 , bred by Mustafa Molu, by Groom Dancer (USA), out of Alaraby (IRE), by Caerleon (USA) (see 5. Sup. to
v 3, p : 30)
2010 (Feb 26), b, f, INCREDIBLE TOUCH by Marlin (USA)
Mustafa Molu
DISKO BAY (IRE) , b , 2000 , bred by Mrs Clodagh McStay, by Charnwood Forest (IRE), out of Mermaid Beach (GB), by
Slew O'gold (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 30)
2010 (Apr 02), b, c, BLACK AJWAAD by Bin Ajwaad (IRE)
Serdar Kemal Özçolak
DISPARA , b , 2000 , bred by Ahmet Aksencer, by Desert Style (IRE), out of Camden Rye (IRE), by Camden Town (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 30)
2010 (Jul 27), b, f, MY LIFE BABY by Tayfun Başkan
Fuat Nihat Buruk
DISTANT MUSIC , b , 2000 , bred by Berrin Gedik, by Distant Relative (IRE), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 5.
Sup. to v 3, p : 30)
2010 (Mar 28), b, c, DISTANT GREEN by Green Gönen
Berrin Gedik
DISTANT TIME , b , 2004 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Distant Relative (IRE), out of Good Tıme Gırl, by Tender
Prınce (see 1. Sup. to v 3, p : 69)
2010 (Mar 07), ch, f, DİNGOLA by Pro Gay
Mehmet Necdet Narin
DISTINCTLYFOSTER'S (IRE) , b , 1993 , bred by Eddie Fitzpatrick, by Distinctly North (USA), out of Amata (USA), by
Nodouble (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 31)
2010 (May 10), b, f, by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
DIVEL WEST , b , 2006 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Key Prado (USA), out of Kortay (USA), by Diesis (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 75)
2010 (May 05), ch, f, HAYATA DÖNÜŞ by Bayduhan
Mustafa Yılmaz and Çetin Özdil
DIVINE DIVA (USA) , b , 2000 , bred by Stonereath Farms Inc. foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Theatrical (IRE), out of Dumdedumdedum (USA), by Star De Naskra (USA)
2010 (Feb 28), b, c, ÇAKAL CARLOS by Artie Schiller (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.T.v eG.L.Şrk.
DIXIE DARLENE , b , 2004 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Revoque (IRE), out of St Rose Of Lima (GB), by Dr Devious
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 30)
2010 (Jun 06), b, f, SİDELYA by Grand Ekinoks
Muammer Tütüncüler
35
Kısraklar - Broodmares
DİCOŞ , ch , 2004 , bred by Bahri Tatar, by Sun Music (IRE), out of Last Game, by Fısherman (see 1. Sup. to v 3, p : 99)
2010 (Mar 03), ch, c, by Win River Win (USA)
Ergin Yıldırım
DİDEM SULTAN , b , 2005 , bred by Mete Mazıcı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Garfıeld, by Majestic Endeavour (CAN) (see
1. Sup. to v 3, p : 64)
2010, barren to Golden Sun
DİDEMİM (IRE) , b , 1999 , bred by John Duffy, by Darnay (GB), out of East River (FR), by Arctic Tern (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 33)
2010 (Feb 22), b, c, BALIKESİRLİ by Sea Hero (USA)
Atalay Sarmış
DİJAN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Lagunas (GB), out of Omnita (GER), by Lomitas (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 30)
2010 (Mar 06), b, c, by Sports Hero (USA)
Bedri Balkar Balkaroğlu
DİLAN , gr , 1999 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Abrek, out of Diliyeşil, by Karayel (see 5. Sup. to v 3, p : 30)
2010, no return to Ultramar
DİLARA , b , 2003 , bred by Orhan Tanatar, by Desert Style (IRE), out of Resume (IRE), by Lahib (USA) (see 5. Sup. to v 3, p :
30)
2010 (Mar 24), b, c, GLENDOR by Sri Pekan (USA)
Orhan Tanatar
DİLEM , b , 2002 , bred by Naci Yücel Köylü, by Sea Hero (USA), out of Excuseme, by Arslan (see 5. Sup. to v 3, p : 31)
2010 (Apr 26), ch, c, SILVER SEA by Dinyeper (GB)
Ayten Karabağ
DİLOŞ , gr , 1996 , bred by Ömer Tümay, by George Thomas, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 31)
2010 (Apr 17), b, f, HAPPY LOVE by Okawango (USA)
Haluk Eron
DİNEMİS , ch , 2003 , bred by Erden Katipoğlu, by River Special (USA), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 31)
2010 (Mar 31), ch, c, BULL KING by Marlin (USA)
Mustafa Memik
DİSTARDİ , b , 2001 , bred by Turhan Türeray, by Buskashı, out of Pınarcık I, by Kılıçaslan (see 5. Sup. to v 3, p : 31)
2010 (Apr 05), ch, f, GÜLEKGÜZELİ by Last Son
İbrahim Kabakulak
DO YOU KNOW WHO , ch , 2001 , bred by Burhan Sölpük, by Ocean Crest (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see
5. Sup. to v 3, p : 31)
2010, barren to Strike The Gold (USA)
DOCTOR'S LOVE , b , 2003 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by Royal Abjar (USA), out of Ekin, by George Thomas (see v :
3, p : 54)
2010 (Mar 10), b, c, PAYBACK by Kaneko
Cihan Şemenoğlu
DOCTOR'S SOUL , b , 2003 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Princess Pavlova (IRE), by Sadler's
Wells (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 31)
2010 (Mar 17), b, c, KİLYOS by Perfect Storm
İsmail Arif Kızılkaya
36
Kısraklar - Broodmares
DOLİ , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Doyoun (IRE), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 31)
2010 (Mar 31), ch, f, ROHLAT by Zorbaz (USA)
Yasemin İlbey
DOMİNANT , b , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Manila (USA), out of Huysuz Donna, by Armanasco (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 31)
2010, barren to Popular Demand
DON'T STOP , b , 1999 , bred by Ercan Ekenler, by Lockton (GB), out of Baharkızı I, by Gap Of Dunloe (FR) (see 5. Sup. to v
3, p : 31)
2010, no return to Out Of Sıght
DONNA TRIONFO (IRE) , ch , 1998 , bred by T. Connolly, by Prince Of Birds (USA), out of Fantasise (FR), by General
Assembly (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 32)
2010,early abortion, by Victory Gallop (CAN)
DORA , ch , 2004 , bred by Murat Yarar, by Sun Music (IRE), out of Hamamcı N, by My Volga Boatman (USA) (see 5. Sup. to
v 3, p : 31)
2010,early abortion, by Kaneko
DORASAURA (IRE) , ch , 2000 , bred by Barronstown Stud and Orpendale, by Muhtarram (USA), out of Taroob (IRE), by
Roberto (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 31)
2010,early abortion, by River Special (USA)
DORINDA , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Fine Quill (GB), by Unfuwain (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 32)
2010 (Mar 10), b, c, EROAGA by Marlin (USA)
Ömer Halim Aydın
DORIS , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Şilan, by Rakan (USA) (see v : 3, p : 195)
2010, no return to Flying Boy (IRE)
DOUBLE CREAM (GB) , ch , 1999 , bred by Lostford Manor Stud, by Classic Cliche (IRE), out of Blessed Lass (HOL), by
Good Times (ITY) (see 4. Sup. to v 3, p : 33)
2010 (Feb 03), ch, c, by Okawango (USA)
Fatine Özsoy
Died in 2010
DOUBLE UP , b , 1999 , bred by Mehmet Selim Baybaşin, by Shining Steel (GB), out of Selenim, by Barnato (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 32)
2010 (May 01), b, c, PRENSKARAN by Sır Ivy
Mehmet Selim Baybaşin
DR BOOBY (IRE) , b , 1998 , bred by T. Stack, Caradale and Churchtown House Stud, by Bluebird (USA), out of Chellita
(IRE), by Habitat (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 32)
2010 (Mar 27), b, f, by Mountain Cat (USA)
Demirhan Yılmaz
DRAMA CLUB (IRE) , b , 2000 , bred by Swettenham Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 44, p :
167 ), by Sadler's Wells (USA), out of Aunt Pearl (USA), by Seattle Slew (USA)
2010 (Apr 14), b, c, MYTHOGENIC by Shamardal (USA)
Gülnur Gülerce
37
Kısraklar - Broodmares
DRAMA GÜZELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Pat Beirne, by College Chapel (GB), out of Skip The Nonsense (IRE), by Astronef
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 32)
2010 (Mar 22), b, f, LADY DRAMALI by Ocean Crest (USA)
Ferdane Dramalı and Hanzade Dramalı
DRAMATIC SCENES (GB) , b , 1996 , bred by Mrs A. Plummer, by Deploy (GB), out of Dramatic Mood (GB), by Jalmood
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 33)
2010 (Apr 10), b, f, MAM ANNA by Dinyeper (GB)
Osman Topçu
DREAM CAT , b , 2001 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Mountain Cat (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main
Reef (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 33)
2010 (Mar 07), b, c, UNDER THE WIRE by Marlin (USA)
Süleyman Selman Taşbek
DUBAI PEARL , b , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Doyoun (IRE), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 5. Sup. to v 3,
p : 32)
2010,c,dead, by Green Gönen
DUOMO , b , 2001 , bred by Mustafa Cesurlar and Kenan Cevat Doysal, by Doyoun (IRE), out of North Wınd, by Night Shift
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 33)
2010 (Jan 25), b, f, GIZA by Mountain Cat (USA)
Francesco Sponza
DURUŞAH , b , 2005 , bred by Caner Yücel Birol, by Bin Ajwaad (IRE), out of Invoque (IRE), by Nashwan (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 81)
2010, barren to Karabeyhan (GB)
DUSELİK , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Sunny's Halo (USA), out of Ali Dahar (USA), by Dahar (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 34)
2010 (Mar 04), b, f, FAST FOOT by Bosporus (IRE)
Şahin Yıldırım
DUYGU ECE , b , 2003 , bred by Nedim Akagündüz, by Doyoun (IRE), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring (IRE) (see
v : 3, p : 52)
2010 (Jan 17), b, f, ZAYÇİK by Velociraptor (GB)
Nedim Akagündüz
DUYGULU (GB) , b , 1999 , bred by David Allan and Islanmore Stud, by Danehill (USA), out of Sentiment (GB), by Dancing
Brave (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 34)
2010 (Feb 01), b, c, WOODY by Divine Light (JPN)
Fatma Şerife Eliyeşil Karamehmet
EAGLE CLAW , ch , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Eagle Eyed (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 34)
2010, no return to Karabeyhan (GB)
EAGLE GIRL (IRE) , b , 1999 , bred by Miss Jane Hurley, by Eagle Eyed (USA), out of Huldine (IRE), by Cure The Blues
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 34)
2010, barren to Medya
EAGLE PRINCESS (IRE) , b , 1999 , bred by Kevin Mcloughlin John Lyons, by Eagle Eyed (USA), out of Afterglow (IRE),
by Glow (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 32)
2010 (Jan 18), b, c, FAIR BOLT by My Bolt
Ahmet Aytar
38
Kısraklar - Broodmares
EAST WIND , ch , 2005 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Doğu (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 32)
2010 (May 21), ch, f, EAST HERO by Sports Hero (USA)
Ali Samsa Karamehmet
EASTERN BABY (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt, by General Monash (USA), out of Broadway Rosie (GB), by
Absalom (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 32)
2010, barren to Sea Hero (USA)
EASY DOES IT (FR) , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Greinton (GB), out of Silvercoast (IRE), by Thatch (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 33)
2010 (Feb 07), b, c, ADELANTE by Başpilot
Çetin Çatan
EBRUŞ , b , 1993 , bred by Aris Bodoyan, by Ghathanfar (USA), out of Çengi, by Saintly Song (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 33)
2010 (Mar 17), b, c, SİNYORTAKİ by Royal Abjar (USA)
Kostantinos Makri
ECE LİN , b , 2002 , bred by Birol Çınaroğlu, by West By West (USA), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 33)
2010 (Mar 12), ch, f, DİLANŞAH by Sea Hero (USA)
Birol Çınaroğlu
ECEMSULTAN , b , 2002 , bred by Savaş Gürkaynak, by Ocean Crest (USA), out of Hearty Wınd, by Seren II (see 4. Sup. to v
3, p : 34)
2010 (Apr 22), b, f, STARLESS by Bullmarket
Yaşar Uslu
EDEN ROSE (USA) , b , 1997 , bred by Frank Wright, by Miner's Mark (USA), out of Richly Rewarded (USA), by Nijinsky
(CAN) (see 5. Sup. to v 3, p : 33)
2010, barren to Avangard (IRE)
EDESSA , b , 2005 , bred by Müjdat Gider, by Ekinoks Gulch (USA), out of Leman Sultan, by Ocean Crest (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 99)
2010, barren to Always A Classic (CAN)
EDREMİT GÜZELİ , gr , 2000 , bred by Alaattin Karaca, by Cock Robin (USA), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 35)
2010 (Apr 30), gr, f, ROE DEER by Mountain Cat (USA)
Alaattin Karaca
EFES ATEŞİ , ch , 2005 , bred by Selman Erdemirci, by Royal Abjar (USA), out of Spatula (IRE), by Tagula (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 162)
2010 (Apr 13), b, f, by Unaccounted For (USA)
Selman Erdemirci
EKINOKS BIRD , b , 2000 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Mujtahid (USA), out of Wıld Shawnee, by Bluebird (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 36)
2010 (May 06), b, f, by Bizim Ayancikli (IRE)
Hüseyin Saydan
EKINOKS CODE , b , 2003 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Doyoun (IRE), out of Morris Code (USA), by Lost Code (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 33)
2010, no return to Grand Ekinoks
39
Kısraklar - Broodmares
EKINOKS TOSHIBA , ch , 2001 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Kris (GB), out of Comic Opera (IRE), by Royal Academy
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 33)
2010 (May 08), gr, f, OYCAN by Abrek
Mehmet Cihat Gürüz
EKINOKS WEST , ch , 2001 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Grand Lodge (USA), out of West Gun (USA), by Gone West
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 35)
2010 (Feb 19), b, f, MAVİ HIŞIM by Bin Ajwaad (IRE)
Düçem Yegane Ekinci
EKİNOKS , b , 1992 , bred by Muzaffer Özgan, by Keben, out of Fıora Song, by Saintly Song (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 41)
2010 (Mar 24), b, f, COYNESS by Ortak (IRE)
Faruk Serintürk and Emre Pektaş
EKUPEK , b , 2004 , bred by Cem Narin, by Sri Pekan (USA), out of Ecu (GB), by Be My Chief (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
49)
2010 (Mar 15), b, c, EKONOMİST by Nusa Dua
Cem Narin
ELA KORI MU (GB) , ch , 1997 , bred by R. M. West and Trafalgar and Bloodstock , by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Flushing
Meadow (USA), by Raise A Native (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 33)
2010 (Apr 18), b, c, WESTERN KID by West By West (USA)
Onur Yetkin
ELABELLOU (IRE) , b , 1995 , bred by Yeomanstown Lodge Stud, by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Salabella (GB), by Sallust
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 36)
2010, barren to Always A Classic (CAN)
ELAZAR , b , 2002 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Night Shift (USA), out of Loch Diamond (GB), by Cadeaux Genereux
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 33)
2010,c,dead, by Irish Shuttle (IRE)
Died in 2010
ELECTRON (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Entrepreneur (GB), out of Elly Bay (IRE), by Soviet Star (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 35)
2010, barren to Natıve Procıda
ELEKTRA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Erhaab (USA), out of Silver Glitz (USA), by Grey Dawn II (FR) (see 5.
Sup. to v 3, p : 33)
2010 (Feb 12), ch, f, WINE AND ROSE by Perfect Storm
Ömer Halim Aydın
ELEONOR , b , 2001 , bred by Berrin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 5. Sup. to v 3, p :
33)
2010 (Apr 13), b, f, SEMAHAT by Bin Ajwaad (IRE)
Barış Görgün
ELITE GIRL , b , 2005 , bred by Uğur Alp Atan, by Always A Classic (CAN), out of Apasra, by Mujtahid (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 9)
2010 (Feb 08), b, f, FERİDE ANA by Başpilot
Fethi Atan
ELLIE'S MAMBO (USA) , ch , 2000 , bred by Calumet Farm, by Kingmambo (USA), out of Ophidian (USA), by Ogygian
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 34)
2010 (Mar 19), b, c, by Avangard (IRE)
İsmail Hadioğlu
40
Kısraklar - Broodmares
ELLY BAY (IRE) , b , 1994 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Soviet Star (USA), out of Elect (USA),
by Vaguely Noble (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 34)
2010 (Apr 11), b, c, by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
ELMABAĞ , b , 1999 , bred by Tayral Tutumlu, by Rakan (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 5. Sup. to v 3, p : 34)
2010 (Jan 20), b, c, BARAK OBA by Bullmarket
Adem Erdölek
ELMAS BIKE , ch , 2003 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Always A Classic (CAN), out of Kortay (USA), by Diesis (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 34)
2010 (May 10), b, c, BABADOĞUKAN by Indigo Red (GB)
Fedai Kahraman
ELMAS KIZ , gr , 2005 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Common Grounds (GB), out of Yakutiye, by Dersim (see 1. Sup. to v
3, p : 188)
2010, no return to Ocean Crest (USA)
ELODİE , gr , 1996 , bred by Hasan Saydam, by Bankocu, out of Afrodit, by Vidar (see 5. Sup. to v 3, p : 34)
2010 (May 30), gr, f, PADME by Divine Light (JPN)
Atahan Murat Zilcioğlu
EMEL SULTAN , b , 2001 , bred by Bedri Öztürk, by My Volga Boatman (USA), out of Petek I, by Maradit (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 34)
2010 (Apr 23), b, c, ASLANAMCA by Bosporus (IRE)
Olcay Ataç
EMERALD , ch , 2004 , bred by Şaban Şerif Saraçoğlu, by Shining Steel (GB), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 9)
2010 (Mar 18), b, c, EMERALD MOUNTAIN by Mountain Cat (USA)
Şaban Şerif Saraçoğlu
EMERALD BEAUTY , gr , 2003 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Gold Fınger, out of La Bella (IRE), by Lil E Tee
(USA) (see v : 3, p : 106)
2010 (Apr 17), gr, f, SYU by My Bolt
Öngül Giray
EMERALD DANCER (USA) , b , 1995 , bred by Dr. & Mrs. Kirk A. Shiner, by Green Dancer (USA), out of Stoshka (USA),
by Nashua (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 34)
2010 (Apr 13), ch, c, ATACAN by Zorbaz (USA)
İlyas İlbey
EMILIA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see 4. Sup. to v 3, p
: 36)
2010 (Mar 01), b, c, CENGİZ AMCA by Nahar
Abdullah Şahin
EMİNE HANIM , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Beliz, by Barbar (see 5. Sup. to v 3, p : 34)
2010 (Jan 16), b, c, OBIWAN by Always A Classic (CAN)
Hakan Kefoğlu
EMİRAT (GB) , b , 1999 , bred by Dandy's Farm, by Pursuit Of Love (GB), out of Twilight Time (GB), by Aragon (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 34, 166)
2010 (Apr 19), b, f, FOR BIDDEN by Hızel Beyi
Suna Daşkan
41
Kısraklar - Broodmares
EMMA , b , 2002 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Shining Steel (GB), out of Su I, by Ay Tudor (see
5. Sup. to v 3, p : 34)
2010 (Mar 29), b, c, KALESH by Victory Gallop (CAN)
Gençay Dilek Emirsoy
EMMENEZ MOI (GB) , b , 1998 , bred by Janus Bloodstock, by Baryshnikov (AUS), out of Daisy Dance (FR), by Alzao
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 35)
2010 (Mar 24), b, c, by River Special (USA)
Mehmet Çavuş
EMOTION , ch , 2003 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Eagle Eyed (USA), out of Awayil (USA), by Woodman (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 35)
2010 (Mar 10), b, c, BAY ÇİFTÇİOĞLU by Divine Light (JPN)
Necati Çiftçioğlu
ENGAGEMENT (GB) , b , 2004 , bred by The Duke Of Devonshire foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v
: 45, p : 911 ), by Generous (IRE), out of Personal Love (USA), by Diesis (GB)
2010 (Apr 16), b, c, PEERLESS by Redback (USA)
Ömer Halim Aydın
ENHANCE (GB) , b , 2001 , bred by Plantation Stud, by Entrepreneur (GB), out of Charming Life (NZ), by Sir Tristram (IRE)
(see 5. Sup. to v 3, p : 35)
2010 (Feb 24), b, c, LEE VALLEY by Victory Gallop (CAN)
Vefa İbrahim Aracı
EOLION , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 37)
2010 (Mar 01), ch, f, ANKAWA by Win River Win (USA)
Mustafa Dinçal
ERITH'S CHILL WIND (GB) , b , 1996 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Be My Chief (USA), out of William's Bird
(USA), by Master Willie (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 37)
2010 (Mar 18), b, c, BİGA MODENA by Marlin (USA)
Erhan Özkan
ESBİKEY , b , 2002 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Red Bishop (USA), out of Suniper, by Bachelor Party (IRE) (see
5. Sup. to v 3, p : 35)
2010, barren to Fasht Eldebl (GB)
ESİN HANIM , b , 2002 , bred by Gökhan Niyazi Örkün, by Fantastic Fellow (USA), out of Gülce, by Royal Bequest (CAN)
(see v : 3, p : 80)
2010, barren to Akindayim (IRE)
ESMER AMBER (IRE) , b , 1999 , bred by Rupprecht Graf Deym, by Mukaddamah (USA), out of Cake Contract (IRE), by
Contract Law (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 37)
2010 (Feb 08), b, f, by Marlin (USA)
Vehbi Hakan Keleş
ESPERIA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Accelerator (USA), out of Sampower Lady (GB), by Rock City (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 35)
2010 (Feb 27), b, c, by Vento
Ahmet Cenk Yerli
ESRAHANIM (IRE) , ch , 1997 , bred by Anamoine Ltd, by Brief Truce (USA), out of Stanerra's Star (GB), by Shadeed (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 36)
2010 (Mar 02), ch, f, by Bosporus (IRE)
Ahmet Aydın Doğan
42
Kısraklar - Broodmares
ESTRELLA , b , 2002 , bred by Ercan Emre, by Sea Hero (USA), out of Ferahfeza, by George Thomas (see 5. Sup. to v 3, p :
36)
2010 (Apr 15), b, c, ÇAĞANTERCAN by Unaccounted For (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
ETOLLE FILANTE , ch , 2002 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Common Grounds (GB), out of Sharleen, by Laughing Matter
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 36)
2010 (Jan 21), ch, f, SEMESTRA by Spectrando (IRE)
Ahmet Kavran
EVENING STAR , b , 2005 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Spectrum (IRE), out of Evening Moon (USA), by Dayjur
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 160)
2010 (May 28), b, c, by Kaneko
Hikmet Işıl Birol Koç
EXCEL HORSE (IRE) , ch , 1997 , bred by Ron Con and Global Investments, by Pistolet Bleu (IRE), out of Plessaya (USA), by
Nureyev (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 36)
2010 (Apr 17), ch, c, UNACCOUNTEDSOLDIER by Unaccounted For (USA)
Recep Avşar
EXCLUSIVE ACADEMY (IRE) , b , 1999 , bred by Denis And Cathal Brosnan, by Royal Academy (USA), out of
Appreciatively (USA), by Affirmed (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 36)
2010 (Apr 18), ch, c, CASIMIRO by River Special (USA)
Nirgül Turgu
EXCUSEME , ch , 1992 , bred by Naci Yücel Köylü, by Arslan, out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p :
38)
2010 (Mar 30), ch, c, ATTENTION by Royal Abjar (USA)
Kayahan Köylü
EXETER , b , 2003 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Bebecik (GB), by Alzao (USA) (see 5. Sup. to v 3, p :
36)
2010, barren to Kaneko
EXOTIC DANCER , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 39)
2010 (Apr 12), b, f, by Strike The Gold (USA)
Mehmet Hilmi Aydın
EXOTIC FLAME , b , 2004 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Red Bishop (USA), out of Calamıty Jane, by Han-Bakü (see
5. Sup. to v 3, p : 37)
2010 (Mar 26), b, c, KILLER RACE by Always A Classic (CAN)
Ahmet Ferhat Küçüker
EXPLOSIVE , b , 2001 , bred by Osman Hattat, by First Trump (GB), out of Moon Mistress (GB), by Storm Cat (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 37)
2010 (Apr 28), b, f, FIDUCIA by Divine Light (JPN)
Osman Hattat
EYE OF THE TIGER , b , 2004 , bred by Saim Bora Atakol, by Eagle Eyed (USA), out of Lady Volga, by My Volga Boatman
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 97)
2010 (Apr 09), b, c, TEKELİOĞLU by Bosporus (IRE)
Saim Bora Atakol
EYE SPY , ch , 2003 , bred by M. Sencer Girgin, by Eagle Eyed (USA), out of New Blood, by Lockton (GB) (see 5. Sup. to v 3,
p : 37)
2010 (Apr 06), b, c, RUDE BOY by Bin Ajwaad (IRE)
Murat İnay Alkan
43
Kısraklar - Broodmares
EYEQ (IRE) , b , 2000 , bred by Castlemartin Stud And Skymarc Farm Inc foaled in IRE and imported from FR in 2010, ( see
GSB v : 44, p : 2337 ), by Cadeaux Genereux (GB), out of Sans Prix (FR), by Caerleon (USA)
2010 (Apr 16), b, f, MINDY by King's Best (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
EYLEM HAN , ch , 2003 , bred by Mevlüt Taniyit, by Cristo (GB), out of Mahmure, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
39)
2010, no return to Kafkas Kartalı
EYLÜLÜM , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Victory Note (USA), out of Nyliram (IRE), by Petorius (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 37)
2010 (Feb 13), b, c, MUSLİH AĞA by El Salvador
Haşim Tınas
EYŞA , b , 1997 , bred by Yıldırım Bulduk, by Hoy (GB), out of Falcon Crest, by Vidar (see 4. Sup. to v 3, p : 39)
2010 (Apr 03), b, f, COME HERE by Victory Gallop (CAN)
Yıldırım Bulduk
EZRA , gr , 2004 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 5. Sup. to v 3,
p : 37)
2010, barren to Kaneko
FACE TO FACE , b , 2004 , bred by Murat Cavcav, by Eagle Eyed (USA), out of Tanamanda (IRE), by Tender King (IRE) (see
5. Sup. to v 3, p : 37)
2010 (Mar 17), b, f, CHAMPANELLA by Mountain Cat (USA)
Murat Cavcav
FAERIE FIRE , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see
5. Sup. to v 3, p : 37)
2010 (May 21), b, c, by Unaccounted For (USA)
Özkan Özen
FAIR BLACK , b , 2000 , bred by Hakan Yücetürk, by Cossack Guard (USA), out of Justıce, by Make Strides (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 37)
2010 (May 24), b, f, DIVINE RAIN by Divine Light (JPN)
Abdülkadir Aksoy
FAIR CAP (FR) , ch , 1991 , bred by Mr Fernand Krief, by Always Fair (USA), out of Divine Madness (FR), by Carwhite
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 39)
2010 (Feb 13), b, c, by Okawango (USA)
Bedri Balkar Balkaroğlu
FAIR TAIL , b , 1994 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Burnelle (GB), by Belfort (FR) (see 5.
Sup. to v 3, p : 37)
2010 (Mar 01), b, f, SHAYLEE by Victory Gallop (CAN)
Yaman Zingal
FAIRLANDA (IRE) , ch , 1994 , bred by Mıss A. Mansouri, by Ballad Rock (IRE), out of Sweet Accord (IRE), by Balidar
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 37)
2010 (Feb 04), b, c, ATEN by Medya
Yaşar Kaya
FAIRWUALA (IRE) , b , 2002 , bred by M. Lagardere foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p :
1941 ), by Unfuwain (USA), out of Fairly Grey (FR), by Linamix (FR)
2010 (Apr 27), b, f, by Motivator (GB)
Vefa İbrahim Aracı
44
Kısraklar - Broodmares
FAIRY BRIDGE , gr , 1992 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Tender Cock, out of Pachy (FR), by Gay Mecene (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 37)
2010, no return to Sun Music (IRE)
FAMILY'S DREAM (IRE) , b , 1999 , bred by A. Naughton and Partners, by College Chapel (GB), out of Pretty Lady (GB) ,
by High Top (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 40)
2010 (Mar 31), b, f, by Sea Hero (USA)
Fatine Özsoy
FAMOUS FIVE (UAE) , b , 2004 , bred by Darley , by Diktat (GB), out of Renowned (IRE), by Darshaan (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 38)
2010 (Mar 21), b, c, YEŞİL VADİ by Türcosel
Hünkar Adalı
FAMOUS MISS BLUE (USA) , b , 2003 , bred by Blooming Hills Inc., by General Meeting (USA), out of Danzig Key (USA),
by Danzig (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 38)
2010 (May 14), b, c, by Mountain Cat (USA)
Belma Toksipahi and Ayten Günay
FANTASTIC MISTRESS , ch , 2002 , bred by Nizamettin Boğuç, by Fantastic Fellow (USA), out of Kış Güneşi, by My Volga
Boatman (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 40)
2010 (May 01), b, f, ONDOKUZ KARDEŞLER by Eryavuz
Özcan Yazıcı
FANTASTIC SERA (IRE) , ch , 1999 , bred by Azienda Agricola Le and Ferriere , by Ali-Royal (IRE), out of Kentucky Belle
(GB), by Glint Of Gold (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 38)
2010 (Apr 30), b, f, GÜRAKAR RÜZGARI by Yavuz Star
Ali Kaya
FANTASTİC YELLOW , ch , 2004 , bred by Bedri Öztürk, by Fantastic Fellow (USA), out of Simin, by Down The Flag
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 159)
2010 (Feb 26), b, c, INNAMORMENTO by Okawango (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
FANTASY FLYER (USA) , b , 1992 , bred by Juddmonte Farms, by Lear Fan (USA), out of Godetia (USA), by Sir Ivor (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 38)
2010 (May 26), b, c, NOBODY IS PERFECT by Perfect Storm
Kamil Levent Kitapçı
Died in 2010
FANTOSHA (USA) , b , 2005 , bred by Farfellow Farms Ltd. foaled in USA and imported from U.K. in 2010, (see AM.SB
Electronic ), by Johannesburg (USA), out of Montage (USA), by Alydar (USA)
2010 (Apr 27), b, c, TRIPLE BONUS by Holy Roman Emperor (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
FAR GROUNDS , b , 2000 , bred by Ercan Ekenler, by Common Grounds (GB), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 38)
2010 (Feb 15), b, c, SON MANYA by Maynatay
Cengiz Şimşek
FAR OUT COUNTESS (USA) , b , 1990 , bred by Frank Jones, by Far Out East (USA), out of Colorful Countess (USA), by
Turn And Count (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 38)
2010 (Apr 07), b, f, ADORABLE by Perfect Storm
Ersan Özbelge
FAROE ISLANDS (GB) , b , 2004 , bred by Darley , by Halling (USA), out of Danish (IRE), by Danehill (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 38)
2010 (Feb 21), b, f, ACAPELLA by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
45
Kısraklar - Broodmares
FAROZLU (IRE) , b , 1999 , bred by Loualin Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
146 ), by Perugino (USA), out of Ascensiontide (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE)
2010 (Mar 01), b, f, STORM GIRL by Marlin (USA)
Ferhat Oktay
FASHIONABLE DONNA (GB) , b , 2002 , bred by P. V. and Mrs J. P. Jackson, by Royal Applause (GB), out of Sheer Gold
(USA), by Cutlass (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 38)
2010, barren to Kaneko
FAST SPARTAN (USA) , b , 1999 , bred by M.I. Farm, by Maria's Mon (USA), out of Sip'n See (USA), by Well Decorated
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 38)
2010 (Mar 10), b, c, HOP HOP by Last Commander (USA)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
FATMA SULTAN , b , 1999 , bred by İsmet Besim Tortoş, by Başkomutan, out of Mona Lisa I, by Rakan (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 40)
2010 (Apr 30), b, c, KRAL BENİM by Attila
Ergül Oruç Özeş
FELIGIRL , gr , 1997 , bred by Salih Özkuloğlu, by Cock Robin (USA), out of Felıcty, by Al Murtajaz (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 38)
2010 (Apr 25), ch, f, NIPRUSS by Argaeus (GB)
Abdulvahap Toprak
FELİÇİTA , b , 2004 , bred by Nevzat Seyok, by Mountain Cat (USA), out of Sagapia, by Suivant (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
146)
2010 (Feb 01), b, f, PANÇİTA by Okawango (USA)
Nevzat Seyok
FEMME SAUVAGE (USA) , b , 2000 , bred by H. Mastey And Serge Mastey, by Loup Sauvage (USA), out of Native Guile
(IRE), by Lomond (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 38)
2010, barren to Marlin (USA)
FERDANE , b , 2000 , bred by Turhan Çakar, by Desert Style (IRE), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 38)
2010 (Mar 20), b, f, ASVANA by Victory Gallop (CAN)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
FEZLEKE , b , 1994 , bred by İlyas Çokay, by Indian Ridge (IRE), out of Travel Legend (GB), by Tap On Wood (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 39)
2010 (Mar 16), b, f, AYSUN HANIM by Always A Classic (CAN)
Ahmet Kavran
FIDDLER'S MOLL (IRE) , b , 1998 , bred by H. du Mezeray and S. A. Elevage de Bois Carrouges, by Dr Devious (IRE), out of
Belle Bleue (GB), by Blazing Saddles (AUS) (see 5. Sup. to v 3, p : 39)
2010 (May 17), b, f, by Divine Light (JPN)
Kemal Kurt
FIGARO , b , 1999 , bred by Kemal Kurt, by Senor Speedy (USA), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 39)
2010 (Apr 27), b, c, BABY CAT by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
FIGO STAR , gr , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sun Music (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 5.
Sup. to v 3, p : 39)
2010 (Jan 21), ch, f, SULTAN OF KAYRA by Royal Abjar (USA)
46
Can Burak Saltabaş
Kısraklar - Broodmares
FILLE DU GALETTO , ch , 2001 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of Baby Face, by Yemken (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 41)
2010, no return to Maynatay
FILLE GENEREUX (GB) , ch , 1998 , bred by Bottisham Heath Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Mohican Girl (GB),
by Dancing Brave (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 41)
2010 (Jan 05), ch, f, RAZIEL by Thunder Bolt I
Zuhal Kurt Yıldırım
FINAL DESTINATION , b , 2005 , bred by Adil Mert Kaya, by Marlin (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So
Bold (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 57)
2010 (Apr 06), b, c, GÜNER DEDE by West By West (USA)
Süreyya Baytınaz
FIONE , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Scenic Spirit (IRE), by Scenic (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p
: 39)
2010, barren to Sri Pekan (USA)
FIRST HONOR , b , 2003 , bred by Şevkiye Bekmezci, by Sheer Honor, out of Typee, by Ohio Dancer (FR) (see 3. Sup. to v 3,
p : 42)
2010, barren to My Bolt
FIRST PRINCESS (IRE) , b , 2004 , bred by Mount Eaton Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v :
45, p : 3294 ), by King's Best (USA), out of Try To Catch Me (USA), by Shareef Dancer (USA)
2010 (Apr 12), gr, f, LADY CHRISTINA by Aussie Rules (USA)
Mustafa Molu
FIRST TIME AFFAIR (USA) , b , 1995 , bred by Richard Horn Vinery, by Black Tie Affair (IRE), out of Mary Tavy (USA),
by San Feliou (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 39)
2010 (Mar 31), b, f, FIRST TIME DEMAND by Popular Demand
Abdurrahman Seyithan Yakar
FIRSTMOON , b , 2005 , bred by Adil Mert Kaya, by Mountain Cat (USA), out of Bensu, by Damister (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 39)
2010 (May 04), b, f, by Popular Demand
Senem Gözel
FIRTINA KIZ (IRE) , ch , 1997 , bred by Hollyhill Stud, by Selkirk (USA), out of Creative Bloom (USA), by Dixieland Band
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 42)
2010 (Apr 11), ch, c, ERALP by Kıng Bıshop
Alper Şengezer
FIVE DIAMONDS (GER) , ch , 1998 , bred by H. Von Finck, by Platini (GER), out of Flying Dream (GB), by Most Welcome
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 39)
2010 (Mar 21), b, f, by Okawango (USA)
Serdal Adalı
FIVE WAYS FLYER (IRE) , b , 1996 , bred by Michael M. Byrne, by Perugino (USA), out of Flutinoa (FR), by African Song
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 40)
2010, barren to Corleone
FİDAN KIZ , b , 2003 , bred by Hüseyin Özfidan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Şık Latife, by Young Prınce (see 5. Sup. to v 3,
p : 40)
2010 (Mar 12), b, c, HAKYÜREK by Akindayim (IRE)
Hakan Yürek
47
Kısraklar - Broodmares
FİLİZİM , b , 1995 , bred by Sadettin Atığ, by Tüten, out of Bonny , by Al Murtajaz (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 40)
2010 (Feb 04), b, c, SUN OF FIRE by Commoner
Ali Demirkıran
FİYAN , b , 2004 , bred by Ali Orhan Birol, by West By West (USA), out of Rubin, by Armanasco (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p :
40)
2010 (Mar 17), b, c, by Win River Win (USA)
Selahattin Can Birol
FLATTER (IRE) , b , 2001 , bred by Floors Farming And Side Hill Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see
GSB v : 45, p : 238 ), by Barathea (IRE), out of Comic (IRE), by Be My Chief (USA)
2010 (May 09), b, f, OPSTINATE by Dutch Art (GB)
Naciye Çokay
FLEGMATIK (IRE) , ch , 1999 , bred by P. E. Banahan, by Perugino (USA), out of Center Moriches (IRE), by Magical
Wonder (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 40)
2010, barren to Ocean Crest (USA)
FLICKER OF HOPE (IRE) , b , 1991 , bred by S. Niarchos, by Baillamont (USA), out of Light Of Hope (USA), by Lyphard
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 40)
2010 (Apr 05), ch, f, VOX by Marlin (USA)
Merih Taşbek
FLORAL BEAUTY (USA) , b , 2000 , bred by Jaime S. Carrion, Trustee foaled in USA and imported from USA in 2009, (see
AM.SB Electronic ), by Gone West (USA), out of Chelsey Flower (USA), by His Majesty (USA)
2010 (Apr 23), gr, f, TAPIT GIRL by Tapit (USA)
Hami Yavaş
FLORANCE (GER) , b , 2005 , bred by K. Nercessian foaled in GER and imported from U.K. in 2010, ( see Ger. SB v : 37 ),
by Orpen (USA), out of Fureau (GER), by Ferdinand (USA)
2010 (Feb 28), b, f, FRANCHESKA by Shirocco (GER)
Mehmet Necdet Narin
FLORE FAIR (GB) , b , 1998 , bred by D. Shirley, by Polar Falcon (USA), out of Fair Dominion (GB), by Dominion (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 40)
2010 (Mar 16), b, f, TUVA by Abdulçakar (IRE)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
FLORIA (IRE) , b , 1992 , bred by John Purfield, by Petorius (IRE), out of Candle Hill (GB), by Sallust (IRE) (see 5. Sup. to v
3, p : 40)
2010 (Mar 15), b, f, ESMERBAL by Okawango (USA)
Selahattin Sahra Gülü
FLORISSANT , b , 2004 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Mountain Cat (USA), out of Fıorella, by Karayel (see 5. Sup. to
v 3, p : 41)
2010 (May 09), b, c, by Karabeyhan (GB)
Kadriye Meliha Eliyeşil
FLOWERS QUEEN , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Royal Abjar (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 41)
2010 (May 15), b, c, KARA İLAN by Eagle Eyed (USA)
Cevher Korkmaz
FOLLY FOX (GB) , ch , 1998 , bred by Mrs R. Pease , by Alhijaz (GB), out of Fox Oa (FR), by French Friend (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 41)
2010 (May 12), b, f, by Mountain Cat (USA)
Serdal Adalı
48
Kısraklar - Broodmares
FONTANA (FR) , ch , 1999 , bred by Haras Du Mezeray S.A. Gainsborough Stud Manag., by Cadeaux Genereux (GB), out of
Repercutionist (USA), by Beaudelaire (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 41)
2010 (Mar 24), b, f, ATTENTION PLEASE by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
FORCE , b , 1995 , bred by Mustafa Yağcı, by Serdarbey, out of Pam's Song (GB), by Song (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 41)
2010, barren to Komando
FOREIGN AFFAIRS , b , 1994 , bred by Aydoğan San, by Warrshan (USA), out of Miss Hyde (USA), by Procida (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 41)
2010 (Apr 29), ch, f, NİLAY SULTAN by Always A Classic (CAN)
Muammer Öğüt
FOREST EDITION (IRE) , ch , 2004 , bred by B. Wallace And M. Lydon, by Pivotal (GB), out of Forest Express (AUS), by
Kaaptive Edition (NZ) (see 5. Sup. to v 3, p : 41)
2010 (Mar 24), ch, c, KING AMIRO by Strike The Gold (USA)
Vehbi Hakan Keleş
FORESTED (USA) , b , 1992 , bred by Larry Dellay Curmar, by Country Pine (USA), out of Passolyn (USA), by Fast Passer
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 43)
2010 (Mar 20), b, c, HOLD AT BAY by Divine Light (JPN)
Kemal Kurt
FOREVER YOUNG , ch , 2003 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Faıry Brıdge, by Tender Cock (see 5. Sup. to v
3, p : 41)
2010 (Mar 13), b, c, GALTERO by Unaccounted For (USA)
Ahmet Kavran
FORMULA , b , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Red Bishop (USA), out of Musical Gem (USA), by The Minstrel (CAN)
(see 5. Sup. to v 3, p : 41)
2010, no return to Marlin (USA)
FORS , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Manila (USA), out of Semence D'or (FR), by Kaldoun (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
152)
2010 (Mar 15), b, c, MORS by Mountain Cat (USA)
Kemal Kurt
FORTIS , ch , 2004 , bred by Orhan Bekmezci, by West By West (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 41)
2010 (Apr 03), ch, c, by Scream To Scream (IRE)
Orhan Bekmezci
FOSCARIA (GB) , b , 1997 , bred by J. A. Porteous, by Formidable (USA), out of Emerald Eagle (IRE), by Sandy Creek (IRE)
(see 5. Sup. to v 3, p : 42)
2010, no return to Islambol
FOUR BY FOUR , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bold Bid (GB), out of Elzem, by Commanche Run (GB) (see 5. Sup.
to v 3, p : 42)
2010 (Mar 13), b, f, BEST OF SERENAY by Perfect Storm
İsmail Hadioğlu
FOWEY (USA) , b , 2004 , bred by Mr And Mrs Jon Kelly And Trudy McCaffery, by Gone West (USA), out of Kumari
Continent (USA), by Kris S. (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 42)
2010 (Apr 01), b, f, by Unaccounted For (USA)
Vefa İbrahim Aracı
49
Kısraklar - Broodmares
FRANCO DESIRE , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 42)
2010 (Feb 07), b, f, LADY ÇERNO by Vento
Mustafa Ağırlar
FREE FIGHTER , ch , 2003 , bred by Yaşar Gölbaş, by Mujtahid (USA), out of Historiette (GB), by Chief's Crown (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 42)
2010 (Jan 23), ch, f, VICTORIAS BLOOM by Indigo Red (GB)
Hakkı Yener
FREE LADY , b , 1992 , bred by Çetin Yetik, by Barnato (USA), out of Heavenly Princess (IRE), by Godswalk (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 42)
2010 (Apr 10), b, c, KING BLACK by Red Bishop (USA)
Muammer Öğüt
FREE SPEED , b , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Improvisation (GER), by Amyndas (IRE)
(see 5. Sup. to v 3, p : 42)
2010 (Mar 24), b, f, SON SERVETİM by Avangard (IRE)
Senem Gözel
FREE TRADE , b , 1994 , bred by Aydoğan San, by Shareef Dancer (USA), out of El Vino (GB), by Habitat (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 42)
2010 (Apr 24), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Aydoğan San
FREEZONE , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 5. Sup. to
v 3, p : 42)
2010 (May 15), b, f, GÖÇMENİM by Şafak II
Ahmet Göçmen
FRENCH GIRL , ch , 2001 , bred by Berrin Gedik, by Galetto (FR), out of French Guichet (USA), by Grey Dawn II (FR) (see
5. Sup. to v 3, p : 42)
2010, barren to Green Gönen
FRENCH GUICHET (USA) , b , 1987 , bred by Edward A. Seltzer, by Grey Dawn II (FR), out of Guichet (USA), by Jacinto
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 43)
2010, barren to Green Gönen
FUSS (USA) , b , 1997 , bred by P. Headley Bell & Nato, by Valiant Nature (USA), out of Tiff (USA), by Diesis (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 43)
2010, barren to Sri Pekan (USA)
GAEL , b , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Simbelle (FR), by Solicitor (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 43)
2010 (May 21), b, c, by Green Gönen
Şerafettin Gedik
GAGKOŞ , b , 2003 , bred by Hayrettin Karamazı, by Bijou D'inde (GB), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time (USA) (see v
: 3, p : 106)
2010 (Feb 07), b, f, CARNA by Divine Light (JPN)
Hayrettin Karamazı
GAIA BRONSWICK (GB) , b , 1997 , bred by Effegi Farms S A S, by Brief Truce (USA), out of Gertrude Lawrence (IRE), by
Ballymore (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 43, 166)
2010 (Feb 17), b, c, by Karabeyhan (GB)
Vehbi Hakan Keleş
50
Kısraklar - Broodmares
GALETEA , ch , 2003 , bred by Ömer Halim Aydın, by Manila (USA), out of Lost Afternoon (USA), by Halo (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 43)
2010 (Jan 30), ch, c, GÖKDEMİR by Okawango (USA)
Ömer Halim Aydın
GALICIA , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Knight Line Dancer (IRE), out of Vera I, by Cock Robin (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 43)
2010, no return to Maynatay
GARZA , b , 2000 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Common Grounds (GB), out of La Posada (GB), by Procida (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 64)
2010, no return to Razgard (IRE)
GASCOGNE (CAN) , b , 2005 , bred by Arosa Farm, by Empire Maker (USA), out of Gandria (CAN), by Green Dancer (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 43)
2010 (Apr 25), b, c, by River Special (USA)
Mehmet Necdet Narin
GAVIOTTA , b , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
184)
2010 (Apr 03), b, f, GREENGAGE by Green Gönen
Şerafettin Gedik
GAZİ HATUN , ch , 2003 , bred by Adil Sani Konukoğlu, by Mujtahid (USA), out of Sev Sevil, by Arslan (see 5. Sup. to v 3, p
: 43)
2010, no return to Yavuz Star
GEISHA , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Hamas (IRE), out of Foscaria (GB), by Formidable (USA) (see 5. Sup. to v 3, p :
44)
2010 (Feb 22), ch, f, by Win River Win (USA)
Hayrullah Doğan
GELİNTAŞI (IRE) , ch , 1999 , bred by Bernard Snell, by Sabrehill (USA), out of Ever Welcome (GB), by Be My Guest
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 45)
2010 (Feb 20), b, f, by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
GEM STONE , b , 2001 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by General Monash (USA), out of Licimba (GER), by Konigsstuhl
(GER) (see 5. Sup. to v 3, p : 44)
2010 (May 01), b, f, KARACAKIZ by Champs To Champs
Kaya Kahraman
Died in 2010
GENERAL JANE (GB) , ch , 1998 , bred by Brook Stud Ltd, by Be My Chief (USA), out of Brave Advance (USA), by Bold
Laddie (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 44)
2010 (May 06), ch, c, FLAYING ARION by Kaneko
Nilay Karadağ
GENYERİ , ch , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Ekvatör, by Dersim (see 4. Sup. to v 3, p :
45)
2010 (Mar 17), ch, f, KIZIMIN KIZI by Indigo Red (GB)
Birol Çınaroğlu
GEOLOGIST (IRE) , b , 1998 , bred by Airlie Stud, by Lycius (USA), out of Felsen (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 44)
2010 (Jun 03), b, f, TRALLES GIRL by Unaccounted For (USA)
51
Ayhan Çalıkoğlu
Kısraklar - Broodmares
GEORGY GIRL , b , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by George Thomas, out of Curtsey (IRE), by Royal And Regal (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 45)
2010 (Apr 23), b, c, CEYHAN BEYİ by Common Grounds (GB)
Hüseyin Boyraz
GESİ , b , 1995 , bred by Osman Hattat, by Castle Rising (GB), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 5. Sup. to v 3,
p : 44)
2010 (May 09), b, f, GAMMAME by Perfect Storm
Necla Kaya
GHOST RIDER , ch , 2003 , bred by Yurdagül Ülgen, by Galetto (FR), out of Rose Du Pays (GB), by Anshan (GB) (see 5. Sup.
to v 3, p : 44)
2010 (Mar 22), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Yurdagül Ülgen
GHYRAAN (IRE) , b , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Cadeaux Genereux (GB), out of Karayb (IRE), by
Last Tycoon (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 44)
2010 (Mar 28), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Ömer Halim Aydın
GINGA GIRL , b , 2004 , bred by Mustafa Çöldür, by Sri Pekan (USA), out of Black Gırl, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 1.
Sup. to v 3, p : 24)
2010 (Jan 15), b, f, CHOCOLATE GIRL by Velociraptor (GB)
Ertan Öznur
GINGER , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Mujtahid (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 5. Sup. to v 3, p : 44)
2010 (Jan 19), b, c, EKOL by Bullmarket
Tayral Tutumlu
GINGILLA (GB) , ch , 1998 , bred by Miss G. Abbey, by Cadeaux Genereux (GB), out of Nightitude (GB), by Night Shift
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 53)
2010 (Mar 26), ch, f, LÜXTRÜM by Fantastic Fellow (USA)
Ahmet Yücel Birol
GIRL ATEN , b , 2004 , bred by Yaşar Kaya, by Sri Pekan (USA), out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 5. Sup. to
v 3, p : 44)
2010 (Mar 15), ch, f, ATEŞ GIRL by Always A Classic (CAN)
Harun Memik
GIRL IN PARADISE , b , 2002 , bred by Mehmet Umur Arun and Sedat Şentürk, by Manila (USA), out of Hanımtay, by
Centroline (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 44)
2010 (Feb 04), b, c, PADRI PADRE by Indigo Red (GB)
Tuncay Çakır
GIRL OF KING , b , 2006 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Bin Ajwaad (IRE), out of İman, by Karayel (see 2. Sup. to v 3, p : 67)
2010 (Apr 14), b, c, AK SALVADOR by Yavuz Star
Haci İpek
GIVE ME A FIVE , ch , 2003 , bred by Serdal Adalı, by Pennekamp (USA), out of Five Diamonds (GER), by Platini (GER)
(see 5. Sup. to v 3, p : 45)
2010 (Apr 02), ch, c, KABASAKAL by Türcosel
Hünkar Adalı
GİZEMLİ , ch , 2002 , bred by Davide Franco, by Kıngefe, out of Sunday Monday, by Devir (see 5. Sup. to v 3, p : 45)
2010 (May 10), b, c, BİRŞUBAT by Aslanlar Aslanı
Murat Köm
52
Kısraklar - Broodmares
GLEAMING HEATHER (USA) , ch , 1993 , bred by John Muldoon, by Irish River (FR), out of Golden Gorse (USA), by His
Majesty (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 45)
2010 (May 01), b, c, DEMİRKAAN by Sri Pekan (USA)
Tarık Aydın
GLORIANA , b , 2003 , bred by Francesco Sponza, by Marlin (USA), out of Welsh Glory (FR), by Le Glorieux (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 45)
2010 (Mar 02), b, c, RUBICON by Akindayim (IRE)
Angelica Demos Sponza
GNILLAH (GB) , b , 2003 , bred by Sir Eric Parker , by Halling (USA), out of Dimakya (USA), by Dayjur (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 45)
2010 (Apr 13), b, c, ALİŞKOÇ by Eagle Eyed (USA)
Ahmet Özçılnak
GO DANCING (GB) , b , 2004 , bred by Crandon Park Stud, by Golan (IRE), out of Torrid Tango (USA), by Green Dancer
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 45)
2010 (Apr 03), b, c, ALEJANDRO by Perfect Storm
Begüm Atman Karataş
GOD'S DAUGHTER , ch , 2000 , bred by Burhan Sölpük, by Barnato (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see 5.
Sup. to v 3, p : 45)
2010 (May 06), ch, c, SİVRİHİSAR EFESİ by Dinyeper (GB)
Burhan Sölpük
GOD BLESS YOU , ch , 2004 , bred by Yaşar Gölbaş, by Common Grounds (GB), out of Historiette (GB), by Chief's Crown
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 78)
2010 (Mar 19), b, f, BOĞAZ FIRTINASI by Akindayim (IRE)
Yaşar Gölbaş
GOLD HYPERION , ch , 1994 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Pharly (FR), out of Ultra Vires (GB), by High Line (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 54)
2010 (Mar 02), b, c, AMANOS RÜZGARI by Bin Ajwaad (IRE)
Bedri Akbulut and Abdulvahap Güneş
GOLD JUBILEE , ch , 1990 , bred by Mehmet Kurt, by Damister (USA), out of Tiny Jubilee (IRE), by Hard Fought (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 68)
2010, not covered in 2009
GOLD PLAY , ch , 2006 , bred by Ertan Öznur and Sinan Öznur, by Royal Abjar (USA), out of Zeugma (IRE), by Rainbows
For Life (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 157)
2010, barren to Ocean Crest (USA)
GOLD WAY (FR) , ch , 2000 , bred by M. Pharaon, by Surumu (GER), out of Galina (FR), by Bon Sang (FR) (see 5. Sup. to v
3, p : 45)
2010, barren to Unaccounted For (USA)
GOLDANTE , b , 2004 , bred by Ruhi Yaman, by Strike The Gold (USA), out of Rozamente, by Palace Pageant (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 144)
2010 (Mar 13), b, f, ÇİLEMBÜKE by Eagle Eyed (USA)
Atıf Erdal
Died in 2010
GOLDEN BOUNCE , b , 2005 , bred by Yaman Zingal, by Lockton (GB), out of Picardy (GB), by Polish Precedent (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 132)
2010 (Apr 01), ch, c, İSMAİL BEY by Royal Abjar (USA)
İbrahim Karabacak
53
Kısraklar - Broodmares
GOLDEN CANDLE (USA) , ch , 2001 , bred by Mr.& Mrs. Richard S. Kaster, by King Of Kings (IRE), out of Crafty Nan
(USA), by Crafty Prospector (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 45)
2010 (Apr 11), b, c, KONDANSATÖR by Avangard (IRE)
İsmail Hadioğlu
GOLDEN DREAM , ch , 2006 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Dinyeper (GB), out of La Peregrına, by Thyphonıc Rısıng (see
2. Sup. to v 3, p : 76)
2010 (Mar 30), ch, c, PRESIDENT ROCK by Bold Pılot
Halil Kaya
GOLDEN GAL , b , 2003 , bred by Turgay Adışen, by Always A Classic (CAN), out of La Reine Margot (IRE), by Maelstorm
Lake (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 46)
2010 (Jan 16), b, f, INTRACTABLE by Fire To Fire (IRE)
Özcan Selik
GOLDEN LEAF , gr , 2004 , bred by Osman Hattat, by West By West (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
(see 5. Sup. to v 3, p : 46)
2010 (Mar 14), gr, f, STAR LEAF by Champs To Champs
Hulusi Çil
GOLDEN LIFE , b , 2004 , bred by Haldun Güneş, by River Special (USA), out of Caroline Connors (GB), by Fairy King
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 31)
2010, no return to Argaeus (GB)
GOLDEN LIGHT , ch , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Mujtahid (USA), out of Golden Apple, by Suvero
(FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 46)
2010 (Apr 15), ch, c, FREEDOM FIGHTER by Dinyeper (GB)
Begüm Atman Karataş
GOLDEN MAYORES , b , 1995 , bred by İlyas Çokay, by Efisio (GB), out of Salilia (IRE), by Nishapour (FR) (see 5. Sup. to
v 3, p : 46)
2010 (May 01), b, c, SAVAŞINOĞLU by Unaccounted For (USA)
Ahmet Aydoğdi and Savaş Aydoğdi
GOLDEN MOON , b , 2004 , bred by Haldun Güneş, by Shining Steel (GB), out of Astral Crown (IRE), by Astronef (IRE) (see
5. Sup. to v 3, p : 46)
2010 (Feb 25), b, f, MAG ENDÜLÜS by Indigo Red (GB)
Mevhibe Ayça Göker
GOLDEN ROCK , b , 2002 , bred by Erçin Kayar, by Marlin (USA), out of Hayriyehanım, by My Volga Boatman (USA) (see
v : 3, p : 84)
2010 (Feb 09), b, f, TESTA CESTA by Sea Hero (USA)
Ergin Kayar
GOLDEN SERAPH (USA) , ch , 1998 , bred by Steve Sahadi Cardiff Farm Management Corp, by Affirmed (USA), out of
Dearest Desert (USA), by Desert Wine (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 46)
2010, no return to Al's Theatre (USA)
GOLDEN SPIRIT , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Bin Ajwaad (IRE), out of Marantilla (FR), by Bluebird (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 46)
2010 (Jan 20), b, f, BELLA SOLARE by Always A Classic (CAN)
Rifat Çakan
GOLDEN WOLF , gr , 1993 , bred by Olcay Altınkurt, by George Thomas, out of Burçak I, by Burçak (see 5. Sup. to v 3, p :
46)
2010, barren to Okawango (USA)
54
Kısraklar - Broodmares
GOMAN , b , 2004 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Darcey Bussel (GB), by Green Desert
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 42)
2010 (Apr 01), b, f, RÜZGAR CAN by Out Of Sıght
İlhan Tekinalp
GOOD BYE (FR) , b , 1997 , bred by Scea La Fontaine, by Caerwent (IRE), out of Fabulous Folly (USA), by Le Fabuleux (FR)
(see 5. Sup. to v 3, p : 46)
2010 (Mar 18), b, f, ADAY by Eagle Eyed (USA)
Behçet Homurlu
GORDION , b , 2003 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by West By West (USA), out of Just On The Market (IRE), by
Shalford (IRE) (see v : 3, p : 96)
2010 (Feb 22), b, c, PRINCE OF PERSIA by Divine Light (JPN)
Süleyman Selman Taşbek
GORDİM , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by West By West (USA), out of Amra (IRE), by Petorius (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 47)
2010 (Apr 16), b, f, by Okawango (USA)
Fethi Atan
GÖLCÜK FIRTINASI , ch , 2004 , bred by Tekin Akyavuz, by Young Prınce, out of Çelebi Sultan, by Çelebi (see 1. Sup. to v
3, p : 39)
2010, no return to Yavuz Star
GÖNÜL VEREN , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Common Grounds (GB), out of İcraat, by Barnato (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 47)
2010 (Apr 11), b, f, PINK AMBER by Evoke (USA)
Sanem Yaman
GÖNÜLDEM , b , 2004 , bred by Hasan Saydam, by Red Bishop (USA), out of Güldita, by Bankocu (see 5. Sup. to v 3, p : 47)
2010 (Mar 23), ch, f, ALONE STORM by Victory Gallop (CAN)
Kamil Yurdabak
GÖZDEMİM , b , 2001 , bred by Necdet Topuz, by Tender Prınce, out of Mabuhay I, by My Volga Boatman (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 47)
2010 (Mar 22), b, f, MISS BURHANİYE by Hızel Beyi
Çetin Ali Çubukçu
GRADIVA (USA) , b , 2005 , bred by Mr Norman Cheng, by Grand Slam (USA), out of Ascension (IRE), by Night Shift (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 47)
2010 (Apr 30), b, c, DON DESTELLO by Mountain Cat (USA)
Murat Kadaifçioğlu
GREAT FLORABUNDA (IRE) , b , 2004 , bred by Ballylinch Stud, by Traditionally (USA), out of Wild Bluebell (IRE), by
Bluebird (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 48)
2010 (Mar 23), b, c, NO MERCY by Perfect Storm
Sultan Sökmen
GREEN FLAG , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of River Jet (USA), by Lear Fan (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 47)
2010 (Mar 04), b, c, by Mountain Cat (USA)
Bülent Taşçı
GREY RABBIT , gr , 2004 , bred by Ahmet Göçmen, by Private Tender (GB), out of Irlanda Firtinasi (IRE), by Tenby (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 48)
2010 (May 02), b, c, GÖÇMENBEY by George Thomas
Ahmet Göçmen
55
Kısraklar - Broodmares
GUNS N ROSES , b , 1997 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Uğurtay, out of Last Of Luthier (IRE), by Luthier (FR) (see
5. Sup. to v 3, p : 48)
2010 (Apr 28), b, c, KANDEMİRKIR by Elixir (IRE)
Süleyman Selman Taşbek
GÜL BEBEĞİM , ch , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see 3. Sup. to v 3, p :
50)
2010 (Apr 08), ch, c, ÇELEBİ MAHMUT by Royal Abjar (USA)
Ali Avli and Ahmet Taplamacı
GÜL YONCAM , b , 1996 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by My Volga Boatman (USA), out of Terrestrıal, by Kamalpour
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 48)
2010 (May 10), b, f, TULİPA by Always Surprıse
İbrahim Arıkan
GÜLAYABLA , ch , 2005 , bred by Abdulkadir Levent Baykal, by Royal Abjar (USA), out of Donna Grazia (GB), by Sharpo
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 46)
2010, no return to Common Grounds (GB)
GÜLBİN SULTAN , b , 2004 , bred by Nilay Karadağ, by Asakir (GB), out of Veznedar (GB), by Zamindar (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 49)
2010 (Mar 13), b, f, MAJESTIC GÜLBİN by Indigo Red (GB)
Hakkı Yener
GÜLCE , b , 1996 , bred by Sadettin Atığ, by Royal Bequest (CAN), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 48)
2010, barren to Sri Pekan (USA)
GÜLDENİZ , b , 2003 , bred by Naci Birsen, by Accelerator (USA), out of Gold Magnum, by Glorious Peak (USA) (see v : 3, p
: 76)
2010 (May 08), ch, f, OLCAN by Ekinoks Gulch (USA)
Naci Birsen
GÜLDİTA , gr , 1994 , bred by Hasan Saydam, by Bankocu, out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p :
49)
2010 (Feb 07), gr, f, KAR by Victory Gallop (CAN)
Hikmet Ayna
GÜLECEK , b , 2000 , bred by Zihni Tarık Canbay, by Distant Relative (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 49)
2010 (Jan 14), b, f, ÇİYA GÜLA by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
GÜLHANIM II , b , 1993 , bred by Nevzat Özer, by Üni, out of La Bonıta, by Whıte Shadow (see 5. Sup. to v 3, p : 49)
2010, not covered in 2009
GÜLİSTAN , b , 2001 , bred by Acar Yıldırım, by Always A Classic (CAN), out of Suttonian (IRE), by Shardari (IRE) (see v :
3, p : 191)
2010 (May 10), b, f, HADRA by Abrek
Murat Rastgeldi
GÜLNAL , b , 1996 , bred by Adil Tügel, by My Volga Boatman (USA), out of Adelayt, by Kılıçaslan (see 4. Sup. to v 3, p :
49)
2010 (Feb 22), b, f, ZALTANA by Victory Gallop (CAN)
A. Nalçabasmaz and H Nuri Eğilmez
56
Kısraklar - Broodmares
GÜLNİHAL , b , 2004 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Eagle Eyed (USA), out of Grenadine Soda (FR), by
Indian Ridge (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 70)
2010 (Mar 10), b, c, COME TO WIN by Okawango (USA)
Orhan Bekmezci and Ümit Bekmezci
GÜLRU (IRE) , b , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Bigstone (IRE), out of Mom's Gal (IRE), by Shareef Dancer (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 49)
2010 (Apr 03), b, f, by Karabeyhan (GB)
Kayhan Altınöz
GÜLTEN , b , 2001 , bred by Abdulkadir Koç, by Mountain Cat (USA), out of Kitoph (IRE), by Night Shift (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 49)
2010, barren to Indigo Red (GB)
GÜLÜM SULTAN (IRE) , ch , 1999 , bred by Scuderia Caroline di and Pietro and Barbara, by Ali-Royal (IRE), out of Rina
Love (IRE), by Law Society (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 49)
2010 (Apr 05), ch, c, URLA ASLANI by Son Of Sun
Lütfü Kıpkıp
GÜLÜMBENİM , b , 2001 , bred by Serdar Akhan, by Strike The Gold (USA), out of Sevdenur, by Üni (see 5. Sup. to v 3, p :
49)
2010 (Mar 02), ch, f, ÇELTİK GÜZELİ by Susturan
Sürmeli Karaca
GÜLÜMSE , ch , 1997 , bred by Hasan Tolon, by Barnato (USA), out of Gülümser, by Simge (see 5. Sup. to v 3, p : 49)
2010 (Feb 21), b, c, RED INDIGO by Indigo Red (GB)
Ferhat Ürküt
GÜMÜŞDERELİ , b , 1999 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Devir, out of Tatıana, by Little Guest (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
72)
2010 (May 07), ch, f, USKUMRU GÜZELİ by Flying Boy (IRE)
İsmail Soydan
GÜNEŞ YILDIZI , ch , 2000 , bred by Hüseyin Özen, by Karayel, out of Honey Bunch I, by Darlıng I (see 4. Sup. to v 3, p :
50)
2010 (Jan 21), ch, c, ÇILGIN PROJE by Fiyakalı
Hüseyin Özen
GÜNEŞİN KIZI , b , 1998 , bred by Haldun Güneş, by Sun Music (IRE), out of Japongülü, by Lockton (GB) (see 5. Sup. to v 3,
p : 49)
2010, barren to Sports Hero (USA)
GÜREYLÜL , ch , 2000 , bred by Alfred Roidi, by River Special (USA), out of Can Gence, by Cherbourg (see 5. Sup. to v 3, p :
49)
2010 (Mar 06), b, c, BABAESKİ by Karabeyhan (GB)
Muammer Öğüt
GÜRFİDAN , b , 2000 , bred by Muzaffer Çizmecioğlu, by Barnato (USA), out of Şanslı I, by Ghathanfar (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 50)
2010, barren to Medya
GÜRİSTAN , b , 2001 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Patara Prınce, out of Sağçende, by Roll Of Honour (GB) (see 5. Sup.
to v 3, p : 50)
2010 (May 07), ch, c, ORTON by Aleko
Mehmet Faruk Melik
57
Kısraklar - Broodmares
GÜRPINAR , gr , 2003 , bred by Zekeriya Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Göze, by George Thomas (see v : 3, p : 78)
2010 (Mar 10), ch, c, KAPLANBEY by Carıbou
Tacettin Kaplan
GÜZ YAĞMURU , b , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Gold Jubılee, by Damister (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 50)
2010 (Mar 15), b, f, SYLVANAS by My Bolt
Orhan Kandur
GÜZİDE KOÇ , b , 2003 , bred by Kerem Başkoç, by Sherıff, out of Turn To Gold, by Seymour Hicks (FR) (see 5. Sup. to v 3,
p : 50)
2010 (May 15), ch, c, by Irish Shuttle (IRE)
Kerem Başkoç
GÜZİHALA , b , 2001 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Ekin, by George Thomas (see 4. Sup. to v
3, p : 50)
2010 (Jan 20), ch, c, MUKO by Always A Classic (CAN)
Heper Erek
HABIBETY , b , 2004 , bred by İbrahim Altınöz, by Bin Ajwaad (IRE), out of İskoç Gelin (GB), by Petong (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 50)
2010 (Apr 09), b, c, AKINEFE by Champs To Champs
İbrahim Altınöz
HABINAR (USA) , b , 1998 , bred by Larry Millison Inc., by Southern Halo (USA), out of Adrenalin Rush (USA), by Afleet
(CAN) (see 5. Sup. to v 3, p : 50)
2010, barren to Royal Abjar (USA)
HADİ GÜZELİM , b , 2003 , bred by Ali Sülün, by Red Bishop (USA), out of Sürsürü, by Bachelor Party (IRE) (see 5. Sup. to
v 3, p : 50)
2010 (May 17), b, c, INTO STORM by Kizilmurat (IRE)
Ömer Altın
HALAYIK , gr , 1994 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Private Tender (GB), out of Fethiyeli, by Saadettin (see 4. Sup. to v 3, p :
50)
2010, barren to Royal Abjar (USA)
HALEHANIM , b , 1998 , bred by Ali Sülün, by Aristocrat (GB), out of Peçenek, by Bachelor Party (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p
: 50)
2010, barren to Fernando
HALHAL , b , 1991 , bred by Semiral Bilbaşar, by Hoy (GB), out of Cedrella (GB), by Averof (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 50)
2010 (May 13), b, f, HELINDA by Indigo Red (GB)
Ali Levent Dilmaç
HALLING CHARGE (GB) , b , 2004 , bred by Sc. Blueberry S R L, by Halling (USA), out of Polar Charge (GB), by Polar
Falcon (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 50)
2010 (Feb 22), b, c, EMPIRE CITY by Always A Classic (CAN)
İbrahim Halil Kendirci
HALO MY CAT (USA) , b , 2001 , bred by Seim, Springman & Methvin, by Bustopher Jones (USA), out of Liba's Choice
(USA), by Halo (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 50)
2010 (Apr 20), b, c, SMALL HALO by Victory Gallop (CAN)
58
Can Artam
Kısraklar - Broodmares
HAMASAAT (IRE) , b , 1994 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Unite
(IRE), by Kris (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 51)
2010 (Apr 21), b, f, COSTA DIVA by Champs To Champs
Murat Cavcav
Died in 2010
HANDANIM , ch , 1998 , bred by Nasri Artar, by Tender Prınce, out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 3. Sup. to v 3,
p : 52)
2010, barren to Fasht Eldebl (GB)
HANDE SULTAN , b , 2002 , bred by Emine Dizdar, by Marlin (USA), out of Tender Challenge, by Tender Prınce (see v : 3, p
: 198)
2010 (Mar 15), b, f, QUEEN OF HEARTS by Mountain Cat (USA)
Hulusi Taşkıran
HANGEL , ch , 2000 , bred by Sedat Üründül, by Abrek, out of Yunak, by Down The Flag (USA) (see v : 3, p : 219)
2010 (Mar 11), ch, c, BUNGEE JUMPER by Unaccounted For (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
HANGÜL (USA) , b , 1998 , bred by Al-Aco Farm, by Saint Ballado (USA), out of Standupandfight (USA), by Fight Over
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 51)
2010 (Feb 22), b, f, LEYDİM by Always A Classic (CAN)
Maçkolik İnternet Hiz.Tic.Ltd.Şti.
HANIM SULTAN , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Reveuse Du Soir (GB), by Vision (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 51)
2010 (Mar 19), ch, c, by Marlin (USA)
Atilla Özsoy
Died in 2010
HANIMKIZ , ch , 2001 , bred by A. İhsan Kaya, by Always A Classic (CAN), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So
Bold (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 51)
2010 (Feb 26), b, c, EL GANADOR by Unaccounted For (USA)
Adil Mert Kaya
HANİS KIZI , b , 1999 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Mıss-You, by My Volga Boatman (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 51)
2010 (Feb 06), ch, c, FİRİGYALI by Sun Music (IRE)
Çetin Erten
HANOVERIA (USA) , b , 1995 , bred by Darley Stud Management Inc., by Hansel (USA), out of Patricia ( USA), by Assert
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 51)
2010 (Apr 13), b, f, FLY ME TO THE MOON by Sri Pekan (USA)
Murat Mergin
HANZE , b , 2001 , bred by Necati Bozkurt, by Han-Bakü, out of Zebra, by Yemken (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 51)
2010, barren to Argaeus (GB)
HAPİY , b , 2000 , bred by Hikmet Yıldız, by Gapano, out of Paradıse I, by Ightham (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 53)
2010 (Feb 20), b, f, MUM LEKESİ by Sea Hero (USA)
Aydın Coşkun
HAPPY HOUR , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Doyoun (IRE), out of Glorietta (USA), by Shadeed (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 51)
2010, barren to Bosporus (IRE)
59
Kısraklar - Broodmares
HAPPY ROSO , b , 1998 , bred by Sebahaddin Şen, by Sun Music (IRE), out of Kızı I, by Likya (see 5. Sup. to v 3, p : 51)
2010 (Mar 24), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Sebahaddin Şen
HAPRY MARE , ch , 2003 , bred by Sebahaddin Şen, by Lockton (GB), out of Happy Roso, by Sun Music (IRE) (see 5. Sup. to
v 3, p : 51)
2010 (Mar 30), b, c, LENINGRAD by Bin Ajwaad (IRE)
Ufuk Bayat
HARBİNGER , b , 1994 , bred by Kaya Erkkul, by Lockton (GB), out of Speed Faktor (GB), by Tina's Pet (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 51)
2010, barren to Royal Abjar (USA)
HARRARE , b , 2005 , bred by Selahattin Gedik, by Bijou D'inde (GB), out of Aloha II, by Barbar (see 1. Sup. to v 3, p : 6)
2010, barren to Green Gönen
HATIANA (IRE) , ch , 1998 , bred by Princess Oettingen- and Spielberg , by Dr Devious (IRE), out of Stockrose (IRE), by
Horage (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 51)
2010, barren to Evoke (USA)
HATSUMOMO , b , 2000 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Always A Classic (CAN), out of Northern Sınger, by Chief
Singer (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 61)
2010 (Apr 09), b, f, by Mountain Cat (USA)
Hasan Kahraman Erturgut
HATUN SOYLU , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Narino, out of Summer, by Gap Of Dunloe (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
165)
2010 (Mar 25), b, c, by Common Grounds (GB)
Zülfikar Hatunoğlu
HAUTE RIVE (FR) , gr , 1991 , bred by H. B. Farm, by Highest Honor (FR), out of River L'huisne (FR), by Lyphard (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 51)
2010, barren to Green Gönen
HAVİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Saray Meydanlı, by Majestic Endeavour (CAN) (see 5. Sup. to
v 3, p : 52)
2010 (Mar 23), b, c, LUCA BRASI by Victory Gallop (CAN)
Adil Mert Kaya
HAYALET , b , 2004 , bred by Davide Franco, by River Special (USA), out of Scenic Spirit (IRE), by Scenic (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 52)
2010 (Apr 17), b, c, MY PEGASUS by Bin Ajwaad (IRE)
Abdulkerim Üçeş
HAYELAH (GB) , b , 1997 , bred by Galadari Sons Stud Company, by Polish Precedent (USA), out of Mesaafi (IRE), by Slip
Anchor (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 52)
2010, barren to Kıng Bıshop
HAYIRLISI , b , 1994 , bred by Çetin Ali Çubukçu, by My Volga Boatman (USA), out of İlknur II, by Tünkut (see 4. Sup. to v
3, p : 52)
2010 (Apr 02), b, f, by Indigo Red (GB)
Yakup Ahmet Çubukçu
60
Kısraklar - Broodmares
HAYRİYE , ch , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by River Special (USA), out of Lazfeliz, by Lastkıng (see 4. Sup. to v 3, p :
52)
2010 (Mar 15), b, f, MOUNTAIN PARADISE by Mountain Cat (USA)
Abdulkerim Üçeş
HAYRİYEHANIM , ch , 1993 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by My Volga Boatman (USA), out of Kadriş, by Karayel (see
5. Sup. to v 3, p : 52)
2010 (Feb 08), ch, f, RED MAMBO by Sea Hero (USA)
Erçin Kayar
HAZ , ch , 2001 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Strike The Gold (USA), out of Zırzop, by Uğurtay (see 3. Sup. to v 3, p : 54)
2010 (Apr 14), b, f, HAZ PINARIM by Bin Ajwaad (IRE)
Serkan Salar
HAZAL (FR) , ch , 1997 , bred by Mr Eric Puerari, by Sanglamore (USA), out of Atilal (USA), by Stately Don (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 52)
2010, barren to Always A Classic (CAN)
HAZALIM , b , 1997 , bred by Aziz Tepe, by Private Tender (GB), out of Je-Menfou, by Running Mill (GB) (see 5. Sup. to v 3,
p : 52)
2010 (Apr 20), b, c, BLACK SAND by Karabeyhan (GB)
Erhan Kum
HEART BEATS TRUE (USA) , b , 1997 , bred by Paradigm Thoroughbreds Inc., by Cherokee Run (USA), out of Dewan's Flag
(USA), by Dewan (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 52)
2010 (May 18), b, c, CAN AHMET by Marlin (USA)
Alsem Charles Roidi
HEIRESS S , gr , 2004 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Allegrine (FR), by General Holme (USA) (see 5. Sup. to v 3, p
: 52)
2010, barren to Mountain Cat (USA)
HELİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Castle Rising (GB), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 52)
2010 (Mar 07), b, c, BABANGİDA by Perfect Storm
Adil Mert Kaya
HELİNA , b , 2004 , bred by Tarık Aydın, by Sea Hero (USA), out of Helin, by Castle Rising (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 52)
2010,f,dead, by Divine Light (JPN)
HELLO MAMA , b , 2002 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bold Butterfly, by Kıngefe (see 5. Sup. to
v 3, p : 53)
2010 (Jan 28), b, c, by Devir
Ahmet Cenk Yerli
HELLO SUNSHINE , b , 2002 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Shining Steel (GB), out of Halhal, by Hoy (GB) (see v : 3, p :
82)
2010, barren to Ocean Crest (USA)
HELSINKI , b , 2002 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Marlin (USA), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see 5. Sup. to
v 3, p : 53)
2010,c,dead, by Sea Hero (USA)
61
Kısraklar - Broodmares
HENNESSY WALTZ (USA) , b , 1998 , bred by Dr. William,B. Wilmot & Dr. Joan M. Taylor foaled in USA and imported from
USA in 2009, (see AM.SB Electronic ), by Hennessy (USA), out of Lawyer Talk (USA), by Alleged (USA)
2010 (May 03), gr, f, EVELYN by Macho Uno (USA)
Yaman Zingal
HERA GLORY , b , 1999 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Galetto (FR), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 5. Sup. to v 3, p
: 53)
2010 (Apr 05), b, f, MAGIC GLORY by Marlin (USA)
Alicia Merve Dilmaç
HERMIONETTA , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Irlanda Rüzgari (IRE), by Lake Coniston (IRE) (see
5. Sup. to v 3, p : 53)
2010, barren to River Special (USA)
HERNANDO KIZI , ch , 1998 , bred by Sedat Özcan, by Hernando (FR), out of Ariadne's Way (GB), by Anshan (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 53)
2010 (May 20), b, c, HERNANDO BEYİ by Okawango (USA)
Hakan Sabri Özcan
HEROIKA , b , 2003 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Sea Hero (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 53)
2010 (Feb 19), b, c, WAGNER by West By West (USA)
Ali Levent Dilmaç
HESCAPADE (FR) , b , 1999 , bred by Haras De Mauhourat, by Green Tune (USA), out of Sequoya Forest (USA), by Green
Forest (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 53)
2010 (Feb 27), b, c, MÖNGKE by Okawango (USA)
Murat Mergin
HEURE MAUVE (FR) , gr , 1999 , bred by Mme Anne-Marıe D'estaınvılle, by Baby Turk (IRE), out of Haute Rive (FR), by
Highest Honor (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 53)
2010, no return to Green Gönen
HIDDEN LAKE , gr , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by West By West (USA), out of Tsunami, by Sun Music (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 178)
2010, barren to Evoke (USA)
HIDDEN WHITE , gr , 2004 , bred by Erdal Kara, by Marlin (USA), out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (see 5. Sup. to
v 3, p : 53)
2010 (Jan 22), gr, c, MUD BUD by Always A Classic (CAN)
Gülşen Kara
HIGH DIVA , b , 2003 , bred by Mustafa Molu, by Eagle Eyed (USA), out of Dawawin (USA), by Dixieland Band (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 54)
2010 (Mar 12), b, c, MOLU BEYİ by Okawango (USA)
Mustafa Molu
HIGH POTENTIAL (USA) , b , 1999 , bred by G. Watts Humphrey Jr. & Louise I. foaled in USA and imported from USA in
2009, (see AM.SB Electronic ), by Pleasant Colony (USA), out of Highland Legend (USA), by Storm Bird (CAN)
2010 (Mar 27), b, c, by After Market (USA)
Cüneyt Çalıcıoğlu
HIGH STAR , ch , 2003 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Eagle Eyed (USA), out of İlaydam, by Palace Pageant (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 54)
2010 (Feb 24), ch, c, REINHOLD by Win River Win (USA)
62
Serdar Kemal Özçolak
Kısraklar - Broodmares
HIGH VOLTAGE , b , 2003 , bred by İlyas Çokay, by Accelerator (USA), out of Pebbledash (GB), by Great Commotion
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 54)
2010 (Mar 03), b, f, EXTREME by Hızel Beyi
Kadri Daşkan
HIGHNESS DAUGHTER (FR) , b , 2000 , bred by Mmm Danıelle Merıan-Frıcker, by Zieten (USA), out of Highness Lady
(GER), by Cagliostro (GER) (see 5. Sup. to v 3, p : 54)
2010 (Feb 19), b, f, EKSELANSLARIN KIZI by Zorbaz (USA)
Eylül İlbey
HILL ONE , b , 2003 , bred by Yaman Zingal, by Eagle Eyed (USA), out of Italy (GB), by Slew O'gold (USA) (see v : 3, p : 92)
2010, barren to Tabasco
HIRÇIN GÜZEL , b , 1999 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of My Top, by High Top (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 54)
2010 (Mar 29), b, f, by Divine Light (JPN)
Hayrullah Doğan and Ümit Bekmezci
HIRSLI , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Ajmera (GB), out of Eviyrna (USA), by The Minstrel (CAN) (see 5. Sup. to v 3,
p : 54)
2010,f,dead, by Yaz Aşkim (IRE)
HIZEL KIZI , ch , 2004 , bred by Tahsin Hızel, by Lockton (GB), out of Dandini, by Tüten (see 1. Sup. to v 3, p : 42)
2010 (Mar 06), b, f, MİHRİBANCAN by Champs To Champs
Kadri Daşkan
HİBENUR , b , 2005 , bred by Kadir Noyan Birol, by Bin Ajwaad (IRE), out of Cheese Lover, by Gene Kelly (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 34)
2010 (Mar 18), ch, c, by Irish Shuttle (IRE)
Selahattin Can Birol
HİCAZKAR , b , 2000 , bred by M. Alpay Özoğul, by Magic Ring (IRE), out of Masuri Kabisa (USA), by Ascot Knight (CAN)
(see 5. Sup. to v 3, p : 54)
2010 (Mar 13), b, c, MEGAS by Mountain Cat (USA)
Işıltan Yağcı
HİLAL YILDIZI , ch , 2005 , bred by Sadettin Atığ, by Turaç (IRE), out of Fair Cap (FR), by Always Fair (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 54)
2010, no return to Church Pictures (GB)
HİNDU CIVA , b , 2002 , bred by Erol İşeri, by Mujtahid (USA), out of Bedtime Story (GB), by Fairy King (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 55)
2010 (May 07), ch, c, MÜCAHİT BEY by Indigo Red (GB)
Levent Demirgüreş
Died in 2010
HİSARIM , b , 2002 , bred by Yavuz Gülerce, by Royal Abjar (USA), out of Candy Cove (GB), by Reprimand (GB) (see v : 3,
p : 33)
2010 (Feb 10), b, c, KANUNSUZ by Dinyeper (GB)
Kaya Kahraman
HOBY CAFE , b , 2003 , bred by Mehmet Ural, by Sri Pekan (USA), out of Naxia (IRE), by Fairy King (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 55)
2010 (Apr 19), b, f, ÇATAK FIRTINASI by Sports Hero (USA)
63
Mehmet Ural
Kısraklar - Broodmares
HOLY HERO , b , 2001 , bred by Semra Yıldırım, by Sea Hero (USA), out of Burçin II, by Çukurova (see 3. Sup. to v 3, p : 56)
2010, barren to Grand Ekinoks
HOLYCAT , b , 2001 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Mountain Cat (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
54)
2010 (Feb 21), ch, c, RESCATOR by River Special (USA)
Ali Levent Dilmaç
HONESTY (IRE) , b , 1995 , bred by Mrs Carrol Weld, by Tenby (GB), out of Tumble Ria (IRE), by Tumble Wind (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 55)
2010, barren to Bin Ajwaad (IRE)
HOPALINA (USA) , b , 1995 , bred by Timber Bay Farm foaled in USA and imported from USA in 2009, ( see Am. SB v : 32 ),
by Trempolino (USA), out of Hopscotch (GB), by Dominion (GB)
2010 (Mar 04), b, c, CONQUISTADOR by Artie Schiller (USA)
Levent Sarıkaya
HOPE , b , 2004 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Sea Hero (USA), out of Simbatu (GB), by Muhtarram (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 55)
2010 (Apr 22), b, c, WIND OF ESKİŞEHİR by My Grandson (GB)
İrfan Suat Kutlu
HORSEPOWER (USA) , ch , 1999 , bred by Scott Kendall Elise W.Kendall, by Personal Hope (USA), out of Misty Connection
(USA), by Danzig Connection (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 55)
2010 (May 11), ch, c, by West By West (USA)
Kemal Kurt
HOSTES , b , 2001 , bred by Alfred Roidi, by Strike The Gold (USA), out of Porta Delgado (IRE), by Second Set (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 55)
2010 (Feb 17), b, f, by Velociraptor (GB)
Abdülkadir Yeniçıkan
HUMRİK KIZI , ch , 1998 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Black Lıghtenıng, by Yemken (GB) (see 5. Sup. to v 3, p
: 55)
2010 (Feb 18), ch, f, by River Special (USA)
Özkan Özen
HUREM SULTAN (FR) , b , 1992 , bred by Mme Anne-Marie Gedik, by Baby Turk (IRE), out of Home Place (IRE), by
Habitat (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 55)
2010 (May 09), ch, c, GREEN HAWK by Green Gönen
Berrin Gedik
HÜLYA HANIM , gr , 2004 , bred by Mustafa Cemal Şentürk, by Shrewd Idea (GB), out of Vınıtha, by Wouter Raaphorst
(HOL) (see 1. Sup. to v 3, p : 184)
2010 (Feb 22), b, f, GÜŞA by El Salvador
Haşim Tınas
HÜLYALIM , b , 1993 , bred by Osman Çıkıllı, by My Volga Boatman (USA), out of Sky Dancer (GB), by Nordance (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 55)
2010 (Mar 29), ch, f, by Royal Abjar (USA)
Erman Çıkıllı
HÜRREM , b , 1994 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Toraman, out of Giden, by Rugged (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 54)
2010 (Mar 08), b, f, BELLE STAR by Eagle Eyed (USA)
Galip Aydın Arıkan
64
Kısraklar - Broodmares
HÜRSOY , b , 2002 , bred by İsmail Ensonra, by Eagle Eyed (USA), out of Ünüvar, by Rısıng Sun (see 4. Sup. to v 3, p : 54)
2010 (Mar 20), b, f, TUMBUL FATOŞ by Sports Hero (USA)
Deham Tumbul
IAM FOREVERBLOWING (GB) , ch , 2002 , bred by Ahmed M. Foustok, by Dr Fong (USA), out of Farhana (GB), by
Fayruz (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 54)
2010 (Apr 08), ch, c, UNIQUE BOY by Bosporus (IRE)
Fikret Ceylan
IBERIAN (FR) , b , 1993 , bred by Darley Stud Management Co., by Belmez (USA), out of Kilinsky (IRE), by Niniski (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 56)
2010 (Mar 31), ch, f, MY CHERUB by Divine Light (JPN)
Gülnur Gülerce
IDA LUPINO (IRE) , b , 1995 , bred by Barronstown Stud and Ron Con, by Statoblest (GB), out of Alpine Symphony (IRE), by
Northern Dancer (CAN) (see 5. Sup. to v 3, p : 56)
2010, no return to Bullmarket
IHLARA , b , 1996 , bred by Ali Rıza Özsöyler, by My Volga Boatman (USA), out of Alara I, by Royal Shiraz (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 57)
2010 (Apr 28), b, f, RAMANKIZI by Manas (IRE)
Sürmeli Karaca
IMPASSE , ch , 2004 , bred by Sefa Çıkmaz, by Mountain Cat (USA), out of Müktesep Hak (GB), by Highest Honor (FR) (see
1. Sup. to v 3, p : 118)
2010 (Apr 20), ch, f, NİLTUĞ by Malkoçoğlu (USA)
Aykut Buyruk
IN DUE COURSE (USA) , b , 1997 , bred by Juddmonte Farms, by A.p. Indy (USA), out of Ixtapa (USA), by Chief's Crown
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 57)
2010, barren to Victory Gallop (CAN)
INBUILT BEAUTY (USA) , gr , 2003 , bred by Newsells Park Stud, by Giant's Causeway (USA), out of Ela Athena (GB), by
Ezzoud (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 56)
2010, barren to Victory Gallop (CAN)
INCROYABLE (GB) , gr , 2001 , bred by Biddestone Stud And Partner, by Linamix (FR), out of Crodelle (IRE), by
Formidable (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 56)
2010 (May 05), gr, c, MY SIVA by Divine Light (JPN)
Zeyno Beşikçi
INDESTRUCTIBLE , b , 2005 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Marlin (USA), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 60)
2010 (Mar 28), b, f, ROSARY by Bin Ajwaad (IRE)
Selahattin Sahra Gülü
INDIAN GODDESS (IRE) , ch , 1996 , bred by Mr J. C. Condon, by Indian Ridge (IRE), out of Marie De Beaujeu (FR), by
Kenmare (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 57)
2010 (Feb 24), b, f, EXPERIMENT by Bin Ajwaad (IRE)
Serdar Kemal Özçolak
INDINOLLA (USA) , ch , 1995 , bred by Nordic Thoroughbreds, by Theatrical (IRE), out of Ottomwa (USA), by Strawberry
Road (AUS) (see 4. Sup. to v 3, p : 55)
2010, barren to Victory Gallop (CAN)
65
Kısraklar - Broodmares
INFINITY , ch , 2004 , bred by Sadullah Teoman, by Common Grounds (GB), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 56)
2010 (Apr 03), ch, c, by Bosporus (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
IRADAH (USA) , ch , 1991 , bred by Lazy Lane Stables Inc, by Topsider (USA), out of Kittihawk Miss (USA), by Alydar
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 55)
2010 (Apr 10), b, c, TOSUNUM by Kıng Bıshop
Sevgi Tosunoğlu
IRISH VICTORY (IRE) , b , 1992 , bred by Thomas Joyce, by Danehill (USA), out of Royal Slip (IRE), by Royal Match (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 56)
2010, barren to Ocean Crest (USA)
IRLANDA RÜZGARI (IRE) , b , 1997 , bred by Mrs C. L. Weld, by Lake Coniston (IRE), out of House Music (IRE), by
Thatching (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 56)
2010 (Apr 06), ch, c, İSTANBUL BEYİ by Victory Gallop (CAN)
Vehbi Hakan Keleş
ISHTAR , b , 1994 , bred by Orhan Birol, by Armanasco (IRE), out of Sevim, by Vidar (see 5. Sup. to v 3, p : 57)
2010 (Apr 27), b, c, EMİRHAN BEY by Common Grounds (GB)
Fırat Tanyiğit
ISLE OF PALMS (IRE) , b , 1998 , bred by T. Stack and Mrs. Sue Magnier, by Caerleon (USA), out of Pirouette (IRE) , by
Sadler's Wells (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 56)
2010 (Apr 05), b, f, TAKE A BREAK by Perfect Storm
Ersan Özbelge
IŞILDAR , b , 1996 , bred by Ali Uluçay, by Baba Seyfi, out of Gülsevim, by Prınce Charmıng (see 5. Sup. to v 3, p : 57)
2010, barren to Marlin (USA)
ITALIAN BEACH (IRE) , ch , 1998 , bred by Azienda Agricola La Vigna SRL, by Primo Dominie (GB), out of Mermaid Beach
(GB), by Slew O'gold (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 57)
2010, barren to Goldat (GB)
ITHACA , ch , 2005 , bred by Levent Sarıkaya, by Royal Abjar (USA), out of Innamorata, by Uğurtay (see 1. Sup. to v 3, p : 81)
2010 (Jun 01), gr, c, DILBIRİN by Duman
Mehmet Korkmaz
İÇEL GÜZELİ , b , 2004 , bred by Mevlüt Taniyit, by Aristocrat (GB), out of Geyve, by My Volga Boatman (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 56)
2010, no return to Common Grounds (GB)
İÇKALE , b , 2002 , bred by Fethi Atan, by Marlin (USA), out of Lawfull Blue (IRE), by Bluebird (USA) (see 5. Sup. to v 3, p :
57)
2010, barren to Karabeyhan (GB)
İHSAN SULTAN , b , 2000 , bred by Müjdat Gider, by Red Bishop (USA), out of Dardanıa, by Private Tender (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 57)
2010 (Apr 05), ch, c, SARIKAYALI by Win River Win (USA)
66
Halıka Gider
Kısraklar - Broodmares
İHSANSULTANIN KIZI , ch , 2005 , bred by Müjdat Gider, by Mutamanni (GB), out of İhsan Sultan, by Red Bishop (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 83)
2010, barren to Always A Classic (CAN)
İLAYDAKIZ , b , 2001 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Altınörs, out of Suzan II, by Ay Tudor (see 5. Sup. to v 3, p :
57)
2010 (Mar 28), b, c, BARAN AGA by Kaneko
Cemal Başel
İLİTYA , b , 2005 , bred by Mehmet Yavuz Salihoğlu and Özdal Dillioğlugil, by Fantastic Fellow (USA), out of Tilim (IRE), by
Grand Lodge (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 175)
2010 (Apr 16), b, f, PAN AMORE by Unaccounted For (USA)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
İLKSEL , b , 2005 , bred by Nedim Akagündüz, by Strike The Gold (USA), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring (IRE)
(see 5. Sup. to v 3, p : 57)
2010 (Apr 19), b, c, by Medya
Serdar Kemal Özçolak
İMAJ , b , 2000 , bred by İsmail Bora Ergüden and Berkan Bircil, by Always A Classic (CAN), out of Kraliçem, by Chıco (see v
: 3, p : 104)
2010 (Mar 05), b, f, VALÖR by West By West (USA)
Işıl Deniz Ergüden Gürkaynak
İNDO , b , 2004 , bred by Mustafa Yüksel, by Bosporus (IRE), out of Sen Ve Ben, by Piling (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 58)
2010 (May 31), b, c, FIRE PIECE by Ajmera (GB)
Oğuz Yalçın
İPEK YOLU (GB) , b , 1999 , bred by Gainsborough Stud Management, by Anabaa (USA), out of Blushing Storm (USA), by
Blushing Groom (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 58)
2010 (May 10), b, c, FIRE MAMBO by Okawango (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
İRLANDALI KIZ , ch , 1999 , bred by Osman Budak, by Royal Abjar (USA), out of Eha's Song (USA), by Shadeed (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 57)
2010 (Jan 30), ch, c, ÇAK TO ÇAK by Indigo Red (GB)
Fedai Kahraman
İSKENDERUNLU , b , 1998 , bred by İsmet Besim Tortoş, by Han-Bakü, out of Mona Lisa I, by Rakan (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 59)
2010 (Mar 25), b, f, BİRBENEK by Attila
Ergül Oruç Özeş
İSTANKÖYLÜ , b , 2004 , bred by Turgay Adışen, by Ocean Crest (USA), out of La Reine Margot (IRE), by Maelstorm Lake
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 95)
2010 (Jun 12), b, f, SADE TAY by Bertay
Ayhan Cengiz
İZMİTLİ (GB) , b , 1999 , bred by A. Lyons Bloodstock, by Emperor Jones (USA), out of Mysterious Plans (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 57)
2010 (Mar 01), b, f, LADY AKARCA by Bosporus (IRE)
Turgay Akarca
JAKEENO (USA) , ch , 1998 , bred by Michael J. Cartee, by Green Dancer (USA), out of Calling Ann (USA), by Affirmed
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 57)
2010, no return to Evoke (USA)
67
Kısraklar - Broodmares
JALISCO , ch , 2004 , bred by Ayşegül Konuk, by Royal Abjar (USA), out of Gallıano, by Galetto (FR) (see 5. Sup. to v 3, p :
58)
2010 (Feb 06), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Hakan Sertan
JAMAICA AFFAIR (USA) , b , 1996 , bred by Mrs. Edgar Kitchen, by Black Tie Affair (IRE), out of Ecole D'humanite (USA),
by Bold Forbes (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 58)
2010 (Feb 25), ch, f, GÜNİZİ by Perfect Storm
Ersan Özbelge
JANJER , b , 1994 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Yavaş Ol Kaptan, by Columnist (GB) (see 5. Sup.
to v 3, p : 58)
2010, barren to Argaeus (GB)
JAZZ JULIET , b , 1998 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Ghathanfar (USA), out of Terrestrıal, by Kamalpour (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 58)
2010 (May 25), b, c, İSMET BABA by Sports Hero (USA)
Mehmet Fatih Türktaş
JENNIFER , b , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by West By West (USA), out of Polish Honour (USA), by Danzig Connection
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 59)
2010 (Mar 13), b, c, BAY BARBOROSSA by Bullmarket
Tayral Tutumlu
JIMS LOVE , b , 2001 , bred by Ümit Bekmezci, by Doyoun (IRE), out of Sketch, by Ezy Koter (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 59)
2010 (Feb 27), ch, c, DİLEĞİN OĞLU by Always A Classic (CAN)
Yavuz Yılmaz
JOHNNY DANCER , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by West By West (USA), out of Cafeglace, by Barbar (see 5.
Sup. to v 3, p : 59)
2010 (Mar 02), b, f, ALFA KIZI by Bosporus (IRE)
Mustafa Ozan Şer
JOY RIDE , b , 2004 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bedouin Veil (USA), by Shareef Dancer
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 58)
2010 (Feb 11), b, f, ROSIGNOL by Golden Sun
Gürhan Şevket Özbelge
JUANITA (GB) , b , 1996 , bred by Stowell Hill Ltd.Major Mrs. R.B.Kennard, by Be My Chief (USA), out of Dominio (IRE),
by Dominion (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 59)
2010 (Apr 16), b, f, by Always A Classic (CAN)
Ahmet Yücel Birol
JUBILANTLY , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Judge T C (USA), out of Irish Victory (IRE), by Danehill (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 59)
2010 (Mar 14), b, f, JAMBOREE by Fair Grounds (IRE)
Adem Ergel
JUDIANA (IRE) , b , 1999 , bred by D. Veitch , by Dolphin Street (FR), out of Royaleffort (IRE), by Dunphy (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 59)
2010,c,dead, by Mehmet Bora
JUMAIRAH , ch , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Marlin (USA), out of Şahnaz, by Orak (see 4. Sup. to v 3, p : 58)
2010, barren to Perfect Storm
68
Kısraklar - Broodmares
JUNIOR SULTAN , b , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Playboy Junior, out of Nurhatun, by Gap Of Dunloe (FR)
(see 5. Sup. to v 3, p : 59)
2010 (Mar 09), b, c, SEN SALVADOR by Ultramar
Fatma İpek
JUST A PROMISE (FR) , ch , 2001 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd, by Grand Lodge (USA), out of Jural (GB),
by Kris (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 59)
2010 (Feb 21), b, c, IL NERO by Champs To Champs
Murat Cavcav
JUST ADD OATS (USA) , b , 2004 , bred by Medeleine A Paulson & Ernest Moody, by Touch Gold (USA), out of Corridora
Slew (ARG), by Corridor Key (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 60)
2010 (Apr 15), b, c, OĞLUM MELİH by Strike The Gold (USA)
Adem Erdölek
KACERİ , b , 2005 , bred by Ömer Akaltun, by Private Tender (GB), out of Arfinbatur, by Golden Prınce (see 1. Sup. to v 3, p :
10)
2010, barren to Alaz Tuna
KADİFE , b , 1996 , bred by Davide Franco, by Grand Lodge (USA), out of Kama (GER), by Pentathlon (GB) (see 5. Sup. to v
3, p : 60)
2010 (May 02), b, f, by Perfect Storm
Bülent Taşçı
KAFKAFE , gr , 2003 , bred by İlyas İlbey, by Distant Relative (IRE), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see 5. Sup. to v 3, p
: 60)
2010 (Jan 04), b, f, PARDON KIZ by Pardon (FR)
İlyas İlbey
KAFKAS DANSI , ch , 2001 , bred by Sadettin Boyraz, by Inchinor (GB), out of Adatiya (IRE), by Shardari (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 60)
2010, barren to Aslanlar Aslanı
KALANİSİM , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Doyoun (IRE), out of Green Side (USA), by Green Dancer (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 60)
2010 (Mar 07), b, c, ROYAL TOZAN by Medya
Serdar Kemal Özçolak
KALBİMDESİN , ch , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Fly So Free (USA), out of Saratoga Stage (USA), by Saratoga Six
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 60)
2010, barren to Avangard (IRE)
KALIMAT (GB) , b , 1994 , bred by Ahmed M.Foustok, by Be My Guest (USA), out of Kantado (IRE), by Saulingo (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 60)
2010 (Mar 03), b, f, REAL LOVE by Champs To Champs
Ali Celalettin Alkan
Died in 2010
KAMELYA , b , 2000 , bred by Adem Erdölek, by Doyoun (IRE), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 60)
2010 (Apr 16), b, f, ESTALINA by Commoner
Mehmet Emin Demirkıran
KANAT , b , 2000 , bred by Burhanettin Şen, by Abbas, out of Fava, by Rambo Dancer (CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 61)
2010, barren to My Bolt
69
Kısraklar - Broodmares
KANZ PRIDE (USA) , ch , 1995 , bred by Newbiggin Ltd. , by Lion Cavern (USA), out of Kanz (USA), by The Minstrel
(CAN) (see 5. Sup. to v 3, p : 60)
2010 (Apr 15), b, c, DOĞAN MAHMUT by Sri Pekan (USA)
Serdar Kemal Özçolak
KARACAGÜLÜ , ch , 1999 , bred by Alaattin Karaca, by Tender Prınce, out of Evıta, by Vacarme (USA) (see 3. Sup. to v 3, p
: 61)
2010 (Jan 27), b, c, POROS by Ozanım
Alaattin Karaca
KARACEL , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Danzero (AUS), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 61)
2010 (May 09), b, f, DERTIEN JULIE by Okawango (USA)
Ahmet Kavran
KARAMELA , b , 1996 , bred by Fatih Türeray, by Uğurtay, out of Su I, by Ay Tudor (see 4. Sup. to v 3, p : 60)
2010 (Jan 26), b, c, SU FIRTINASI by Royal Abjar (USA)
Kemal Tezcanlılar
KARATEHLİKE , b , 2005 , bred by Atalay Sarmış, by Denkyra, out of Gail (USA), by Irish River (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
63)
2010 (Apr 25), b, c, ANTE SARAPPA by Sea Hero (USA)
Atalay Sarmış
KARATUTKUM , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Bin Ajwaad (IRE), out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 61)
2010, barren to Victory Gallop (CAN)
KARBONEL , b , 2006 , bred by Kadir Noyan Birol, by Perfect Storm, out of Rubin, by Armanasco (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p
: 117)
2010 (May 08), b, f, by West By West (USA)
Mehmet Gür Tügelay
KAREMBEU , b , 2002 , bred by Ayşe Sevinç Sezen, by Common Grounds (GB), out of Silent Princess (USA), by Dynaformer
(USA) (see v : 3, p : 182)
2010 (Apr 20), b, c, by Eagle Eyed (USA)
Zülfikar Hatunoğlu
Died in 2010
KARUMA , ch , 2003 , bred by Orhan Uzun, by Always A Classic (CAN), out of Bedtime Story (USA), by Private Account
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 61)
2010 (Apr 07), b, c, GRAND SÖNMEZ by Champs To Champs
Engin Alagöz
KASABIN KIZI , b , 2003 , bred by Savaş Kuru, by Alsem (IRE), out of Caldera, by Knight Line Dancer (IRE) (see 5. Sup. to v
3, p : 61)
2010 (Mar 07), b, c, KİJGİT by Felek I
Orhan Kibar
KAŞENİM , b , 2002 , bred by Yavuz Gülerce, by Always A Classic (CAN), out of Iberian (FR), by Belmez (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 61)
2010 (May 12), ch, f, İREM TAYIM by Bosporus (IRE)
Nurbiye Gülerce
KAŞMİR , b , 2002 , bred by Adil Mert Kaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Cipriani Queen (IRE), by Seattle Dancer (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 61)
2010 (Apr 24), b, c, HAZARHAN by Karabeyhan (GB)
Mustafa Kemal Hazar
70
Kısraklar - Broodmares
KATIRISA (IRE) , b , 2004 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C. foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, (
see GSB v : 45, p : 2264 ), by Spinning World (USA), out of Katiykha (IRE), by Darshaan (GB)
2010 (May 14), b, f, THE PACIFIC by Authorized (IRE)
Faruk Tınaz
KATİBE , b , 1996 , bred by Mehmet Milli, by Aristocrat (GB), out of Increase (USA), by Tom Rolfe (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 61)
2010, barren to Mountain Cat (USA)
KATRE HATUN , b , 2003 , bred by Sina Erdal, by Mujtahid (USA), out of Vülya, by Paco (see 5. Sup. to v 3, p : 61)
2010 (Apr 25), b, c, OĞLUM KAAN by Eagle Eyed (USA)
Uçar Erdal
KAVALA LADY , ch , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Top Honor, by Highest Honor (FR) (see 5.
Sup. to v 3, p : 62)
2010 (Feb 20), ch, f, OPUS DEI by Unaccounted For (USA)
Tekin Arslanca
KAVİYOLU , b , 2005 , bred by Fikret Ceylan, by Marlin (USA), out of Cloche Call (GB), by Anabaa (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 62)
2010 (Jan 22), b, f, MISS VICTORY by Bosporus (IRE)
Selahattin Turgu
KAYLA , b , 1999 , bred by Osman Hattat, by Mujtahid (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 4. Sup. to v 3,
p : 60)
2010 (Feb 18), ch, f, PANABELLE by Victory Gallop (CAN)
Orhun Ene and Mete Levent Topsakal
KAZAK DANCER , b , 1992 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Gay Trouble (FR), by Sir Gaylord (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 62)
2010 (Apr 11), b, c, SON KAZAK by Marlin (USA)
Hakan Sabri Özcan
KAZORİNA , b , 2002 , bred by Işıl Deniz Ergüden Gürkaynak, by Mujtahid (USA), out of Pretty Woman, by My Volga
Boatman (USA) (see v : 3, p : 157)
2010 (May 01), b, c, NAVISON by Akindayim (IRE)
Mehmet Tayoğlu
KEEPIN COMPANY (USA) , b , 2005 , bred by J. V. Shields Jr. & Leverett S. Miller foaled in USA and imported from USA in
2009, (see AM.SB Electronic ), by Mineshaft (USA), out of House Party (USA), by French Deputy (USA)
2010 (Mar 14), b, f, CHANKARA by Belong To Me (USA)
Murat Kadaifçioğlu
KEHRİBAR (IRE) , b , 2000 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Dr Devious (IRE), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 62)
2010, barren to Sadunca
KELEMETİ , gr , 1992 , bred by Mehmet Kurt, by Ezy Koter (GB), out of Well Taken (IRE), by Welsh Saint (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 61)
2010 (May 02), b, c, İSMETİNOĞLU by Okawango (USA)
İsmet Kaya
KEM GÖZLER , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 61)
2010 (Mar 12), b, c, FIRTINA ERCAN by Eagle Eyed (USA)
71
Zuhal Kurt Yıldırım
Kısraklar - Broodmares
KEMENÇEM , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Entrepreneur (GB), out of Cephista (GB), by Shirley Heights (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 63)
2010 (Apr 14), b, c, GÖKBAYRAK by Karabeyhan (GB)
Ahmet Özçılnak
KENYONA , b , 2003 , bred by Gina Alkaş, by Sea Hero (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB) (see 5. Sup. to v 3,
p : 62)
2010 (Feb 05), b, c, FROM THE SEA by Eagle Eyed (USA)
Gina Alkaş
KEPEZLİ , b , 1993 , bred by Sabahattin Uluçay, by Moun A'mour, out of Kurnaz, by Afayoon I (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p :
61)
2010 (May 01), b, c, VICTORYS RETURN by Victory Gallop (CAN)
Sabahattin Uluçay
KERİMAN , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Benny The Dip (USA), out of Colledge Leader (USA), by Sheikh Albadou
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 37)
2010 (Apr 02), b, c, by Sports Hero (USA)
A. Haydaroğlu and Mete Demircioğlu
KERPE GÜZELİ , gr , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Abrek, out of Glass Harmonica (USA), by Miswaki (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 62)
2010 (Apr 27), gr, f, YOLDERELİ by Sea Hero (USA)
Sevgi Tosunoğlu
KETE , gr , 2000 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Abrek, out of Simin, by Down The Flag (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 62)
2010 (May 02), b, c, LOST SAINT by River Special (USA)
Dündar Gökçe
Died in 2010
KETME ATLAS , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Revoque (IRE), out of Serrate (GB), by Sharpo (GB) (see 3.
Sup. to v 3, p : 63)
2010, barren to Flying Boy (IRE)
KIMASH (IRE) , b , 1998 , bred by Kilcarn Stud, by Woodman (USA), out of Silver Bubble (USA), by Silver Hawk (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 62)
2010 (Mar 29), b, c, by Royal Abjar (USA)
Süreyya Baytınaz
KINALI YAPINCAK , b , 2004 , bred by Selim Özekici, by Bin Ajwaad (IRE), out of Desert Rose (FR), by Homme De Loi
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 44)
2010 (Mar 29), b, c, OKTAV by Ekinoks Gulch (USA)
Selim Özekici
KINALI YÖRÜK , ch , 2002 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Always A Classic (CAN), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see
5. Sup. to v 3, p : 62)
2010 (Apr 26), b, f, SHINING GOLD by Okawango (USA)
Şemsi Ağırtaş
KINALIADA , ch , 2003 , bred by Yavuz Gülerce, by West By West (USA), out of Magical Dust (IRE), by Magical Wonder
(USA) (see v : 3, p : 120)
2010 (Apr 08), ch, f, RUSSIAN RULET by Ocean Crest (USA)
Talya Fedianin
KING'S DAUGHTER , b , 2004 , bred by İsmail Özkan, by River Special (USA), out of Miniko, by Tüten (see 1. Sup. to v 3, p
: 115)
2010 (Feb 21), b, c, KING OF KINGS by Bin Ajwaad (IRE)
72
İsmail Özkan
Kısraklar - Broodmares
KIT CAT , ch , 2005 , bred by Oktay Karaköseoğlu, by Best Team (GB), out of Chathanoga, by Sun Music (IRE) (see 1. Sup. to
v 3, p : 34)
2010 (Apr 12), ch, f, by Natıve Procıda
Hakkı Özyurteri
KIZIM BEROŞ , gr , 2004 , bred by Alaattin Karaca, by Shining Steel (GB), out of Maralcan, by Barbar (see 5. Sup. to v 3, p :
63)
2010 (Mar 26), b, f, REBEL OF RACE by Körfezbeyi
Alaattin Karaca
KİBAR HANIM , b , 2005 , bred by Cengizhan Bayır, by West By West (USA), out of Erkilet, by Primo Dominie (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 63)
2010 (Apr 06), b, c, YESSS by Unaccounted For (USA)
Emre Bayır
KİMBERLEY , b , 2004 , bred by Ekrem Beşerler, by Sri Pekan (USA), out of Luneta, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
104)
2010, no return to Golden Sun
KİWİ , b , 2003 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Accelerator (USA), out of Filika, by Primo Dominie (GB) (see v : 3, p :
65)
2010 (Apr 10), b, c, SANCAK EFESİ by Golden Sun
Meserret Funda Şalk
KLARA I , b , 1988 , bred by Onur Yetkin, by Koca Yusuf, out of Black Swan, by Longonat (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 63)
2010,dead foal(twin), by Mountain Cat (USA)
KLUBNİKA , ch , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 63)
2010, barren to Victory Gallop (CAN)
KNEES TO KNESS (IRE) , gr , 1998 , bred by Diarmuid Horgan, by Tagula (IRE), out of Sister Dympna (GB), by Grundy
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 62)
2010,early abortion, by Sea Hero (USA)
KNUCKLES , ch , 2003 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Fantastic Fellow (USA), out of Şeker Amber, by Bachelor Party
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 62)
2010, barren to Sun Music (IRE)
KOCAMAN , ch , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Foxhound (USA), out of Invoque (IRE), by Nashwan (USA) (see 5. Sup. to
v 3, p : 63)
2010 (Apr 08), ch, f, by Elixir (IRE)
Ayşe Sevinç Birol
KOÇER KIZI , ch , 2003 , bred by Sevim Kadınkız, by Alsem (IRE), out of Delray Jet (USA), by Northjet (IRE) (see 5. Sup. to
v 3, p : 63)
2010 (Apr 17), b, f, HORTLAK by Sun Music (IRE)
Nilhan Madenci
KOMARA , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Grand Lodge (USA), out of Second Term (IRE), by Second Set (IRE)
(see 5. Sup. to v 3, p : 63)
2010 (Apr 13), ch, f, KIZIM SULTAN by Ultramar
Ahmet Ülke
73
Kısraklar - Broodmares
KONTESSİNA , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 63)
2010, barren to Green Gönen
KONUK BETÜL , ch , 2003 , bred by Meliha Konuk, by Mujtahid (USA), out of Çöl Dikeni, by The Best (see 5. Sup. to v 3, p :
64)
2010 (Mar 05), ch, f, SILENT FORCE by Win River Win (USA)
Mehmet Tok
KOR MISTRESS (HUN) , b , 2001 , bred by Necati Bozkurt Victor Turizm, by Gold Crest (USA), out of Concordia (HUN), by
Law Society (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 64)
2010 (Jan 19), b, c, HOOLIGAN by Always A Classic (CAN)
Necati Bozkurt
KORALEV , ch , 2001 , bred by Mazlum Kayacık, by Red Bishop (USA), out of Kupa Kizi (GB), by Prince Sabo (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 64)
2010 (Mar 15), b, c, PENTAGON FORCE by Değirmendereli
Beyhan Kibar
KORTAY (USA) , ch , 1998 , bred by Stronach Stables, by Diesis (GB), out of Supah Gem (USA), by Gold Meridian (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 64)
2010 (May 14), b, f, KORDON BOYU by Luxor
Ayten Günay
KORZA , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Emperor Jones (USA), out of Bint Damascus (USA), by Damascus (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 64)
2010 (Mar 25), b, c, NEW ALEKO by Aleko
Abdülkadir Üçeş
KOŞANSU , b , 2004 , bred by Mehmet Güngör Ekmekçibaşı, by Strike The Gold (USA), out of Axl Rose, by Arslan (see 1.
Sup. to v 3, p : 14)
2010, no return to Yavuz Star
KÖPÜK , b , 2000 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Speed, out of Allez Alpha (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 63)
2010 (Feb 08), ch, c, by Last Commander (USA)
Derya Esin
KRAFTY KELLI KAYE (USA) , b , 2003 , bred by Foxfield , by Crafty Prospector (USA), out of Tide (USA), by Coastal
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 64)
2010, barren to Avangard (IRE)
KRALİÇE KIZI , b , 2003 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Last Queen, by Play Boy I (see 5. Sup. to v 3,
p : 64)
2010, barren to Champs To Champs
KRASIVA (GB) , ch , 1997 , bred by Mrs G. Macrae , by Elmaamul (USA), out of Silent Pearl (USA), by Silent Screen (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 64)
2010 (May 06), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Saim Bora Atakol
KRISDALINE (USA) , ch , 1990 , bred by Jerry M. Cutrona, Sr., by Kris S. (USA), out of Shredaline (USA), by Shredder
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 65)
2010 (Mar 14), ch, c, by Okawango (USA)
Haluk Atabek
74
Kısraklar - Broodmares
KUNDALİNA , b , 2001 , bred by Nedim Kisbu, by Deploy (GB), out of Lineage (GB), by Distant Relative (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 64)
2010 (Feb 22), b, c, by Marlin (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
KUNST (FR) , b , 1993 , bred by Dayton Limited, by Groom Dancer (USA), out of Keniant (FR), by Noir Et Or (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 64)
2010 (Apr 07), ch, c, MEHMETCAN by Unaccounted For (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
KUTAISI (IRE) , ch , 1993 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Soviet Star (USA), out of Mamouna
(USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 63)
2010, barren to Fernando
KUTUPYILDIZI , b , 1995 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Golden Prınce, out of Ultra Vires (GB), by High Line (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 64)
2010 (Apr 02), b, c, EMRES STAR by Always A Classic (CAN)
Yavuz Yılmaz
KUZEY RÜZGARI , b , 1997 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Czaravich (USA), out of Ocean Love (USA), by Spend A Buck
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 65)
2010 (Apr 11), ch, c, JUMARU by Sea Hero (USA)
Levent Göksu
KÜÇÜKÇEKMECELİ , ch , 2003 , bred by Yaşar Akın, by Barnato (USA), out of Golden Isle, by Cock Robin (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 65)
2010 (Apr 26), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Kadir İlhan Köseoğlu
KYLOE BELLE (USA) , b , 2004 , bred by Winning Ways Farm, by Elusive Quality (USA), out of Besha (USA), by Turkoman
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 65)
2010 (Apr 12), b, f, by Sri Pekan (USA)
Vefa İbrahim Aracı
L' ARITA (FR) , ch , 1997 , bred by Darley Stud Management Co., by Arazi (USA), out of Lypharita (FR), by Lıghtnıng (FR)
(see 5. Sup. to v 3, p : 65)
2010 (Mar 15), ch, f, LUCKYEBRAR by Royal Abjar (USA)
Adem Erdölek
L'ORPHELINE (FR) , b , 1996 , bred by Eurl Chene.Mrs.Natalie Carter-Robert de Mony-Paj, by Seattle Song (USA), out of
Buck's Dame (USA), by Damascus (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 94)
2010 (Jan 16), b, f, PARVATİ by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
LA BAMBOOCHA (IRE) , gr , 2002 , bred by Lynch Bages Ltd., by King Of Kings (IRE), out of Check Bid (USA), by Grey
Dawn II (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 64)
2010 (Mar 17), b, f, PERFECT STEPS by Marlin (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.T.ve G.L.Şrk.
LA BELLA (IRE) , ch , 1997 , bred by Milltown Stud, by Lil E Tee (USA), out of Fast Dixie (USA), by Mining (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 65)
2010 (May 05), ch, c, REİS KADİR by Fernando
Süleyman Selman Taşbek
LA DANSEUSE (GB) , b , 2001 , bred by A. L. Penfold And H. Lascelles foaled in GB and imported from FR in 2010, ( see GSB
v : 45, p : 20 ), by Groom Dancer (USA), out of Alik (FR), by Targowice (USA)
2010 (Feb 17), b, c, VELLY A FENDYY by Meshaheer (USA)
75
Mehmet Ziya Adalar
Kısraklar - Broodmares
LA REINE MARGOT (IRE) , b , 1993 , bred by John P. Nolan and Thomas A. Nolan, by Maelstorm Lake (IRE), out of Margo's
Mink (FR), by Margouillat (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 66)
2010 (Jan 10), b, c, MIRSUEL by Fire To Fire (IRE)
Özcan Selik
LA SAMBA , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see 5.
Sup. to v 3, p : 65)
2010 (May 25), b, f, SANGRIA by Green Gönen
Cemal Kurt
LA TURQUE (IRE) , b , 2001 , bred by Wood Hall Stud Limited foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v :
45, p : 972 ), by Diesis (GB), out of Queen's Music (USA), by Dixieland Band (USA)
2010 (Mar 17), b, c, SAFE AND SOUND by Rail Link (GB)
Vefa İbrahim Aracı
LA VITA E BELLA , b , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of La Bella (IRE), by Lil E Tee
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 76)
2010 (Apr 19), b, f, VESELISA by Fernando
Süleyman Selman Taşbek
LADY ARWEN , b , 2003 , bred by Erman Çıkıllı, by Sea Hero (USA), out of Hülyalım, by My Volga Boatman (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 65)
2010 (Mar 10), b, f, GÖKÇE ŞAH by Flıer's Fantasy
Sami Kaya
LADY BE GOOD (USA) , b , 2004 , bred by Jayeff "B" Stables , by Bahri (USA), out of Lady Reiko (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 66)
2010 (Apr 21), b, f, BERMUDA by Champs To Champs
Adem Erdölek
LADY BURNELLE , b , 1998 , bred by Celal Tekdoğan, by Natıve Procıda, out of Burnelle (GB), by Belfort (FR) (see 5. Sup.
to v 3, p : 66)
2010 (Mar 01), ch, c, LION ROCK by Bosporus (IRE)
Hatice Kaya
LADY CARMEN (IRE) , b , 1996 , bred by Humphrey Okeke, by Petong (GB), out of Carmelina (IRE), by Habitat (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 66)
2010 (Apr 14), b, c, KEMPES by Sports Hero (USA)
Fedai Kahraman
LADY CARRERA , ch , 2002 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Nurseli, by Sagıp (see 3.
Sup. to v 3, p : 67)
2010 (May 04), ch, c, ASGAR by Ceyhanlı
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
LADY ELEMİS , b , 1997 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 66)
2010 (Mar 19), b, c, GOLDEN TIME by Bin Ajwaad (IRE)
Tarık Aydın
LADY EXTRA , b , 2001 , bred by İrfan Berberoğlu, by Orpen (USA), out of Dance Of Joy (GB), by Shareef Dancer (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 65)
2010 (Apr 01), ch, f, EXTRA GÜZEL by Royal Abjar (USA)
İrfan Berberoğlu
LADY Fİ , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Among Men (USA), out of Triangle (GB), by Diesis (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 66)
2010 (Feb 18), b, c, FLY BY ME by Karabeyhan (GB)
Mehmet İlker Akdeniz
76
Kısraklar - Broodmares
LADY ISLAND (FR) , ch , 2002 , bred by S.N.C. Ecurie Bouchard Jean-Louis, by Grand Lodge (USA), out of Harbour Island
(FR), by Selkirk (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 66)
2010 (Jan 27), b, f, HONEY BEE by Bin Ajwaad (IRE)
Faruk Tınaz
LADY MAR (GB) , ch , 1994 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Generous (IRE), out of Kiss (GB), by Habitat (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 66)
2010 (May 05), ch, f, LADY CHATTERLEY by Divine Light (JPN)
Süleyman Selman Taşbek
LADY MASTER , b , 2000 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Try Gloria (GB), by Try My Best (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 67)
2010 (Feb 01), b, f, HAVE A NICE DAY by Bosporus (IRE)
Emin Can
LADY MIRAGE , b , 2000 , bred by Demirhan Yılmaz, by Woodchat (USA), out of Lalıque, by My Volga Boatman (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 67)
2010 (Feb 20), b, f, RED WINGS by Hızel Beyi
Kadri Daşkan
LADY MISRA , b , 2000 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Lahib (USA), out of Noventa Y Nueve (SPA), by Agent Double
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 67)
2010, barren to Strike The Gold (USA)
LADY MIST (CAN) , gr , 2005, bred by Adena Springs foaled in CAN and imported from USA in 2009, (see AM.SB Electronic ),
by El Prado (IRE), out of Freeport Flight (USA), by Conquistador Cielo (USA)
2010 (Apr 16), ch, c, YİĞİTHANBEY by Milwaukee Brew (USA)
Died in 2010
Ömer Halim Aydın
LADY MUHTARRAM , b , 2005 , bred by Hami Yavaş, by Monashee Mountain (USA), out of Dorasaura (IRE), by
Muhtarram (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 46)
2010, barren to Karabeyhan (GB)
LADY NADAS (IRE) , b , 2001 , bred by Yusuf Dökmeci, by Sri Pekan (USA), out of Search For Spring (IRE), by Rainbow
Quest (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 67)
2010 (May 02), ch, c, PERS PRENSİ by Akindayim (IRE)
Yaşar Gölbaş
LADY NATUSCHKA (IRE) , b , 1998 , bred by Naver Enterprises Ltd., by Sadler's Wells (USA), out of Natuschka (IRE), by
Authi (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 67)
2010 (Apr 07), b, f, COSMIC FEELINGS by Dilum (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
LADY PEKAN , b , 2004 , bred by Savaş Kuru, by Sri Pekan (USA), out of Şerefnur, by Uğurtay (see 1. Sup. to v 3, p : 169)
2010 (Mar 29), b, c, HE DE REİS by Luxor
Salih Meriçcoşar
LADY QUEEN , b , 2000 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 67)
2010 (Apr 14), b, f, DELATIERRA by Bosporus (IRE)
Abdulkerim Üçeş
LADY SALOME (GB) , gr , 1994 , bred by J. G. Fitzgerald, by Absalom (GB), out of Lady River (FR), by Sir Gaylord (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 66)
2010 (Mar 13), gr, c, RIVER CLASSIC by River Special (USA)
77
Kamil Yurdabak
Kısraklar - Broodmares
LADY SALSA (IRE) , ch , 2000 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum foaled in IRE and imported from U.K. in
2009, ( see GSB v : 44, p : 482 ), by Gone West (USA), out of Chicarica (USA), by The Minstrel (CAN)
2010 (Feb 27), ch, f, ABSOLUTE STAR by Captain Rio (GB)
Muhsin Emirsoy
LADY SARUHAN , ch , 2006 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Kosturan (FR), out of Sakkara, by Eagle Eyed (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 119)
2010, no return to Sports Hero (USA)
LADY TURK , b , 2003 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Grenadine Soda (FR), by
Indian Ridge (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 67)
2010 (Apr 28), b, c, by Okawango (USA)
Orhan Bekmezci
LADY WOLF , b , 1997 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 67)
2010, barren to Victory Gallop (CAN)
LAILA MANJA (IRE) , b , 1996 , bred by H R H Sultan Ahmad Shah, by Diesis (GB), out of London Pride (GB), by Lear Fan
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 66)
2010, no return to Marlin (USA)
LAKE FLYER (USA) , b , 1994 , bred by John Muldoon, by Lomond (USA), out of Golden Gorse (USA), by His Majesty
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 68)
2010 (Mar 25), b, c, VALHALA by Mountain Cat (USA)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
LAKSHMI , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Barathea (IRE), out of Hasanati (FR), by Akarad (FR) (see 5. Sup. to v 3, p :
68)
2010 (Apr 04), ch, f, GREEN SARI by Green Gönen
Şerafettin Gedik
LALA MUSA (GB) , b , 1991 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Kris (GB), out of Laluche (USA), by
Alleged (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 66)
2010 (Jan 28), b, f, by Vento
Suat Gül
LALE DEVRİ , b , 2005 , bred by Mehmet Alpay Özoğul, by Always A Classic (CAN), out of Lady Rose, by Star Appeal (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 96)
2010 (Jan 18), b, f, STELLINA by Okawango (USA)
Ethem Murat Kesebir
LALLA MINA , b , 2001 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Distant Relative (IRE), out of Kit Kat, by Karayel (see
5. Sup. to v 3, p : 68)
2010 (Jan 17), b, c, by Sri Pekan (USA)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
LAMITTA (GB) , b , 2003 , bred by Darley , by Diktat (GB), out of Altaweelah (IRE), by Fairy King (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 68)
2010 (May 08), b, c, NEIGHBOUR SOLDIER by Bin Ajwaad (IRE)
Osman Topçu
LAMİA , ch , 2003 , bred by Hakan Çadırcıoğlu, by Lockton (GB), out of Marlyn Monroe, by Eastern Star (see 5. Sup. to v 3, p
: 68)
2010, barren to Shining Steel (GB)
78
Kısraklar - Broodmares
LAST CHANCE , b , 2004 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
167)
2010 (Feb 26), ch, c, MERTSOYLU by Sports Hero (USA)
Mehmet Ali Belet
LAST DIANA , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 5. Sup. to v 3, p :
68)
2010 (Feb 13), ch, c, BY ME by Royal Abjar (USA)
Mustafa Tüzün
LAST QUEEN , b , 1995 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of My Queen, by Blakeney (GB) (see 5. Sup. to v
3, p : 68)
2010 (Apr 19), b, c, by Church Pictures (GB)
Yasemin Turaktekin
LAVIE EN ROSE , b , 1998 , bred by Umur Arun and Sedat Şentürk and Sebahattin Sözeri, by Aristocrat (GB), out of Hanımtay,
by Centroline (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 68)
2010 (Apr 06), ch, f, JOVEN by Win River Win (USA)
Fettah Erşahin
LEANDRA , ch , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Elixir (IRE), out of Lady Mar (GB), by Generous (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 78)
2010 (Apr 06), ch, f, DREAM IS DESTINY by Fernando
Süleyman Selman Taşbek
LEBLEBİ , b , 2003 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of Nisandan (GB), by Soviet Star (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 67)
2010 (Feb 11), b, c, DERBEDER by Win River Win (USA)
Adem Erdölek
LEGENDE , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 67)
2010, barren to Unaccounted For (USA)
LEMAN SULTAN , b , 2001 , bred by Müjdat Gider, by Ocean Crest (USA), out of Dardanıa, by Private Tender (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 81)
2010, barren to Win River Win (USA)
LES OLIVIERS , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 69)
2010 (May 15), b, c, GREEN OAK by Green Gönen
Berrin Gedik
LETTHE SUNSHINE IN , b , 2003 , bred by Aydoğan San, by Unaccounted For (USA), out of Free Trade, by Shareef Dancer
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 69)
2010 (Mar 19), b, c, KİNGAR by Okawango (USA)
Rüstem Özil
LEYDİ LUBİNA , b , 2005 , bred by Faruk Molu, by Desert Sound (IRE), out of Flamma Vestalis (IRE), by Waajib (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 59)
2010 (Feb 25), ch, c, MUKTEDİRHAN by Sea Hero (USA)
Faruk Molu
LEYLİM , b , 2002 , bred by Yıldırım Bulduk and Türker Demir, by Sun Music (IRE), out of Eyşa, by Hoy (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 69)
2010 (Jan 22), b, c, NIGHT FIRE by Royal Abjar (USA)
Türker Demir
79
Kısraklar - Broodmares
LIBRETTO (USA) , b , 1998 , bred by Adena Springs, by Birdonthewire (USA), out of Daybydaybyday (USA), by Shananie
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 69)
2010 (Mar 28), b, f, RENGARENK by Pardon (FR)
İlyas İlbey
LIFECHAIN , b , 2002 , bred by Turgay Adışen, by Abbas, out of Fantastic Summer, by Affanbey (see 5. Sup. to v 3, p : 69)
2010 (Jan 29), b, c, SAND BLLESRT by Win River Win (USA)
Faik Kasapoğlu
LIGHT FANTASTIC (GB) , gr , 1992 , bred by Mrs D. O. Joly, by Deploy (GB), out of La Nureyeva (USA), by Nureyev
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 69)
2010 (Jan 30), gr, f, KALENDER by Royal Abjar (USA)
Adem Erdölek
LIL RED , ch , 2000 , bred by Hulusi Çil, by Mujtahid (USA), out of Müjde I, by İltiyah (see 3. Sup. to v 3, p : 70)
2010 (Feb 04), ch, f, LILY BOS by Bosporus (IRE)
Hulusi Çil
LILIANA ROZITA , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of Alydear (USA), by Alydar (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 69)
2010 (Feb 25), b, f, LEGEND OF PRINCESS by Vento
Mustafa Ağırlar
LILY GIRL , b , 2005 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by My Volga Boatman (USA), out of Vefra, by Paco (see 1. Sup. to v 3,
p : 183)
2010, barren to Tabasco
LILYA EKINOKS , ch , 2004 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Common Grounds (GB), out of West Gun (USA), by Gone
West (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 69)
2010 (Mar 20), ch, c, by Fantastic Fellow (USA)
Uğur Baytınaz
LIMYRA (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Definite Article (GB), out of Foxy Fairy (IRE), by Fairy King (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 68)
2010 (Feb 20), b, f, ÇERKEZ ŞEFİKA by Eagle Eyed (USA)
Ali Şahin
LINGUS (IRE) , ch , 1999 , bred by Islanmore Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1222 ),
by Eagle Eyed (USA), out of I Want My Say (USA), by Tilt Up (USA)
2010 (Mar 25), ch, c, MAĞDUN AĞASI by Out Of Sıght
Murat Yıldızer
LION'S BRIDE (FR) , gr , 2002 , bred by Haras de Manneville, by Highest Honor (FR), out of Chimes (USA), by Mr.
Prospector (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 70)
2010 (Apr 03), ch, c, BORGATA by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
LION DANCE (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt, by Orpen (USA), out of Fontana (FR), by Cadeaux Genereux (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 70)
2010 (Feb 08), ch, f, YELLOW APACHY by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
LITTLE BLACK DRESS (USA) , b , 1993 , bred by Jonus Bloodstock Inc., by Black Tie Affair (IRE), out of Seattle Kat
(USA), by Seattle Song (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 70)
2010 (Mar 01), b, f, BOĞAZKALE by West By West (USA)
80
Hasan İbrahim Sarıgöllü
Kısraklar - Broodmares
LITTLE FAME , ch , 1998 , bred by Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 70)
2010 (Mar 22), ch, c, by Always A Classic (CAN)
Abdullah Raif Özet
LITTLE STAR , b , 2002 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by Soviet Star (USA), out of Vanya (IRE), by Busted (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 70)
2010 (Mar 14), b, c, BOLŞEVİK by River Special (USA)
Cemil Güler
LIWA (FR) , ch , 1995 , bred by Mr.Hubert Honore, by Shining Steel (GB), out of Paraxelle (FR), by Poleax (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 70)
2010 (Apr 17), ch, f, POONAWALLA by Sri Pekan (USA)
Şerafettin Gedik
LİDERHANIM , b , 1996 , bred by Levent Durmuş, by Gerald Martin (IRE), out of Benian I, by Villeroy I (FR) (see 5. Sup. to
v 3, p : 70)
2010 (Apr 17), b, c, MARUF BEY by Karabeyhan (GB)
Ahmet Maruf Tunçel
LİLYUM , b , 2003 , bred by Oktay Serici, by West By West (USA), out of Mare Balticum (FR), by Zieten (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 70)
2010 (Mar 13), ch, c, TOPRAK KOKUSU by Ocean Crest (USA)
Nevzat Yalçınsu
LİNA , ch , 2004 , bred by Tarık Aydın, by Unaccounted For (USA), out of Sımele, by Always A Classic (CAN) (see 5. Sup. to
v 3, p : 70)
2010 (Mar 11), ch, c, YİĞİT BABA by Royal Abjar (USA)
Tarık Aydın
LİSSEY , ch , 2005 , bred by Hami Yavaş, by Mountain Cat (USA), out of Pandora (GER), by Platini (GER) (see 1. Sup. to v 3,
p : 129)
2010, barren to Win River Win (USA)
LİVATYA , b , 2001 , bred by Abdülkadir Özhancı, by My Volga Boatman (USA), out of Muski, by Arslan (see 3. Sup. to v 3,
p : 71)
2010,dead foal, by Victory Gallop (CAN)
Died in 2010
LİZ , ch , 2000 , bred by Ekrem Beşerler, by Strike The Gold (USA), out of Kızımferda, by Yildiran I (GB) (see 5. Sup. to v 3, p
: 70)
2010 (Apr 06), b, f, SU ÇİÇEĞİ by Golden Sun
Ekrem Beşerler
LOCH DIAMOND (GB) , ch , 1997 , bred by Littleton Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Lochsong (GB), by Song (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 70)
2010 (Apr 06), ch, f, REAL POWER by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
LOLENA , b , 2000 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Lockton (GB), out of Lena, by Çukurova (see 4. Sup. to v 3, p : 165)
2010 (May 31), b, f, İREMYA by Bosporus (IRE)
Şevket Yavaşca
LONG STORY , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Woodchat (USA), out of Agility Game (ITY), by In The Wings (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 71)
2010, no return to Eagle Eyed (USA)
81
Kısraklar - Broodmares
LORİN , b , 2000 , bred by Tarık Aydın, by Always A Classic (CAN), out of Negrasca, by Lockton (GB) (see 5. Sup. to v 3, p :
71)
2010 (Apr 18), b, c, EL MADRIGAL by Sea Hero (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
LORNA , ch , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Liwa (FR), by Shining Steel (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 71)
2010 (Apr 14), ch, c, BARDO by Green Gönen
Barış Görgün
LOST , b , 2006 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Hıghest Lady, by Highest Honor (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 63)
2010 (May 08), b, c, GÖÇMENHAN by George Thomas
Ahmet Göçmen
LOST CONTROL , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of Red Coral (IRE), by Fairy King (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 71)
2010 (Jun 01), ch, f, KIZIM MELİKE by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
LOTABENNIT (USA) , b , 1994 , bred by Tod C. Manley, by Crafty Prospector (USA), out of Lotareason (USA), by Hail To
Reason (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 71)
2010 (May 12), b, f, PRINCESS STORM by Mountain Cat (USA)
Sabahattin Uluçay
LOUISE PARIS (IRE) , b , 2002 , bred by Knocktoran Stud, by Soviet Star (USA), out of Avantage Service (IRE), by Exactly
Sharp (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 69)
2010 (Mar 23), b, c, DARK NIGHT THUNDER by River Special (USA)
Duygu Fatura Oluk
LOUISIANA , b , 2005 , bred by Cengiz Saka, by Mull Of Kintyre (USA), out of Miss Troy (IRE), by Caerleon (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 71)
2010, barren to Indigo Red (GB)
LOVE ALWAYS , b , 2005 , bred by Ersan Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Jamaica Affair (USA), by Black Tie
Affair (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 85)
2010, barren to Şafak Vakti
LOVE AND ADVENTURE (USA) , b , 1998 , bred by Darley Stud Management Co.Ltd., by Halling (USA), out of La Romance
(USA), by Lyphard (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 71)
2010 (Apr 18), b, f, BLACK LETTERS by Dilum (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
LOVE STAR , b , 2003 , bred by Armağan Turhan, by Love Agreement (GB), out of Madonna, by Another Realm (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 71)
2010, no return to Sun Music (IRE)
LOVELY LOUISA (IRE) , ch , 1991 , bred by Mrs Hildegard Focke, by Be My Guest (USA), out of Lady Ambassador (GB),
by General Assembly (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 71)
2010 (Jan 22), b, c, KING OF ESKİŞEHİR by Bullmarket
İrfan Suat Kutlu
LOVER KISS , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Busecik (GB), by Anshan (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 70)
2010,early abortion, by Manas (IRE)
82
Kısraklar - Broodmares
LOVES TIME , ch , 2005 , bred by Ahmet Cavcav, by Mountain Cat (USA), out of Serram (IRE), by Marju (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 153)
2010 (Apr 29), b, f, ALWAYS MARJU by Mehmet Bora
Ahmet Cavcav
LUCEYN , b , 2005 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mujtahid (USA), out of Anatolıan Wolf, by Wolf (CHI) (see 1. Sup. to v
3, p : 8)
2010 (Mar 08), b, f, VALLEY OF THE SUN by Sports Hero (USA)
Kasım Ercan Ekenler
LUCKY LADY , b , 1995 , bred by Tayral Tutumlu, by Chıco, out of Salmaya Salama, by Ay Tudor (see 5. Sup. to v 3, p : 72)
2010 (Feb 25), ch, c, YÜCEBAŞ by Always A Classic (CAN)
Suat Yücebaş
LUCY , b , 2003 , bred by Francesco Sponza, by Doyoun (IRE), out of Blumarin (IRE), by Scenic (IRE) (see v : 3, p : 27)
2010 (Feb 11), b, f, LIBERTY STAR by West By West (USA)
Francesco Sponza
LUCY CAT , b , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see 5. Sup.
to v 3, p : 72)
2010 (Mar 31), b, f, GREEN PUSS by Green Gönen
Şerafettin Gedik
LUÇE , ch , 1998 , bred by Edip Çizmeci, by Bachelor Party (IRE), out of Elmacık, by Suivant (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 70)
2010 (Mar 01), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
Mehmet Ercan Emre
LUÇİKA , ch , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Night Shift (USA), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring (IRE)
(see v : 3, p : 52)
2010 (Jan 27), b, c, TUBBY by Velociraptor (GB)
Nedim Akagündüz
LULA LU , b , 2004 , bred by Faruk Molu, by Solid Illusion (USA), out of Vague Alarme (IRE), by Anabaa (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 182)
2010, barren to Dinyeper (GB)
LUNETA , b , 1994 , bred by Yener Tınaz, by Lockton (GB), out of Üllü, by Saintly Song (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 72)
2010 (Feb 22), b, f, BİREKO by Kaneko
Ekrem Beşerler
LUXE , b , 2001 , bred by Faruk Molu, by İnfisah, out of Flamma Vestalis (IRE), by Waajib (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 72)
2010 (Feb 04), b, c, MOPEŞ by Bosporus (IRE)
Faruk Molu
MA BELLE FILLE , b , 1999 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Banko II, out of Topless, by Castle Rising (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 70)
2010,early abortion, by My Grandson (GB)
MACAO , b , 2003 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 5. Sup. to v 3, p :
72)
2010,early abortion, by Okawango (USA)
MADAM ELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Barnane Stud, by Royal Abjar (USA), out of Maxencia (FR), by Tennyson (FR) (see 5.
Sup. to v 3, p : 72)
2010 (Mar 24), b, c, RANDY by Marlin (USA)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
83
Kısraklar - Broodmares
MADAM P (USA) , b , 2000 , bred by Clovelly Farms, by Silver Hawk (USA), out of Gilded Leaf (USA), by Lyphard (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 72)
2010 (Apr 06), b, f, STAINLESS by Unaccounted For (USA)
Serdal Adalı
MADAMOSEILLE ANNA (IRE) , ch , 2001 , bred by Emmet Beston, by Shinko Forest (IRE), out of Ribblesdale (GB), by
Northern Park (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 71)
2010 (Apr 16), b, f, DİVA PEGASUS by Sri Pekan (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.T.ve G.L.Şrk.
MAE WEST , b , 2005 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by West By West (USA), out of Bebecik (GB), by Alzao (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 19)
2010 (Feb 20), b, f, BLACK SPLENDOR by Sea Hero (USA)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
MAGDA , b , 2002 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bijou D'inde (GB), out of Reine Des Iles (USA), by Nureyev (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 73)
2010,early abortion, by Win River Win (USA)
MAGIC GLOVE , b , 2003 , bred by Berrin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Velvet Glove, by Galetto (FR) (see 5. Sup. to v
3, p : 73)
2010 (Mar 18), ch, f, GREEN WITCH by Green Gönen
Berrin Gedik
MAKE ME HAPPY , gr , 2000 , bred by Musa Demirsel, by Lockton (GB), out of Golden Wolf, by George Thomas (see 5.
Sup. to v 3, p : 73)
2010, no return to Argaeus (GB)
MALLORY , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Awad (USA), out of Vany's Approval (USA), by With Approval (CAN)
(see 5. Sup. to v 3, p : 73)
2010 (Feb 15), b, f, ITS OVER by Golden Sun
Nevzat Yalçınsu
MAMAS WOLF , ch , 2005 , bred by Olcay Altınkurt, by Sun Music (IRE), out of Lonely Wolf, by Hoy (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 102)
2010 (Mar 15), b, f, WOLF OF WIND by Fantastic Fellow (USA)
Vural Altınkurt
MANDY'S BET (USA) , ch , 1992 , bred by Foxfield , by Elmaamul (USA), out of Dols Jaminqve (USA), by Kennedy Road
(CAN) (see 5. Sup. to v 3, p : 73)
2010,early abortion, by Perfect Storm
MANENA , ch , 2005 , bred by Ömer Halim Aydın, by Marlin (USA), out of Fine Quill (GB), by Unfuwain (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 58)
2010 (Apr 17), b, c, TEREX by Win River Win (USA)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
MANGALA (IRE) , b , 2005 , bred by Union Gestut foaled in IRE and imported from FR in 2010, ( see GSB v : 46, p : 1611 ),
by Anabaa (USA), out of Maltage (USA), by Affirmed (USA)
2010 (Mar 01), b, f, BONA DEA by Linngari (IRE)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
MANILATAY , b , 2006 , bred by Kemal Tezcanlılar, by Manila (USA), out of Karamela, by Uğurtay (see 2. Sup. to v 3, p : 71)
2010 (Feb 28), b, c, WORLD IS MINE by Ortak (IRE)
Mahmut Bülent Oktar
84
Kısraklar - Broodmares
MANISHING , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 5. Sup. to v 3,
p : 73)
2010 (Mar 02), b, c, by Divine Light (JPN)
Vefa İbrahim Aracı
MANİLUNA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Bella Luna, by Cartegena (see 5. Sup. to v 3, p :
73)
2010, barren to Always A Classic (CAN)
MANİSA İNCİSİ , b , 1998 , bred by Nedim Kisbu, by Pampılla, out of Sinyorita, by Keben (see 5. Sup. to v 3, p : 73)
2010 (Mar 03), b, f, DARBIMESEL by Susturan
Fırat Karaca
MANİSALI KIZ , b , 1999 , bred by Nedim Kisbu, by Pampılla, out of Honey Bunch I, by Darlıng I (see 5. Sup. to v 3, p : 167)
2010, barren to Hakanbey
MANNORA (GB) , b , 2000 , bred by Bishop Wilton Stud, by Prince Sabo (GB), out of Miss Bussel (GB), by Sabrehill (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 72)
2010 (Apr 12), b, f, GO BİGA GO by River Special (USA)
Erhan Özkan
MANOR HOUSE , b , 2004 , bred by Berrin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Villa Maria (FR), by Kahyasi (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 184)
2010, barren to Green Gönen
MANZUME (IRE) , b , 1998 , bred by Noel Hensey, by Charnwood Forest (IRE), out of Desert Skimmer (USA), by Shadeed
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 72)
2010 (Mar 01), b, f, AHU SULTAN by Champs To Champs
Hasan Selçuk Ekinci
MARAIN (IRE) , b , 2000 , bred by Michael Dalton, by Marju (IRE), out of Rainstone (GB), by Rainbow Quest (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 72)
2010, barren to River Special (USA)
MARALCAN , gr , 1995 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Millennium Queen (IRE), by Mendez (FR) (see 4. Sup. to
v 3, p : 72)
2010 (Mar 25), gr, c, BY ALEX by Royal Abjar (USA)
Alaattin Karaca
MARASEEL (USA) , b , 2003 , bred by William S. Farish Jr. & George Bolton foaled in USA and imported from U.K. in 2010,
(see AM.SB Electronic ), by Machiavellian (USA), out of Cymbala (FR), by Assert (IRE)
2010 (Apr 21), b, f, SPEED RUNNER by Tiger Hill (IRE)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.T.ve G.L.Şrk.
MARELLA , b , 2002 , bred by Berrin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Villa Maria (FR), by Kahyasi (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 73)
2010 (May 18), b, f, MUGUETTE by Green Gönen
Berrin Gedik
MARENGO , b , 2003 , bred by Arslan Aybek, by Mountain Cat (USA), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE) (see v :
3, p : 202)
2010 (Jan 13), b, c, SIETEMESINO by West By West (USA)
85
Kemal Fırat Danışoğlu
Kısraklar - Broodmares
MARGO , b , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Natıve Procıda, out of Golden Sky, by Castle Rising (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 74)
2010 (Apr 23), ch, c, CANIM ATA by Turaç (IRE)
Atilla Emrah Başkan
MARIA DELFINA (IRE) , b , 2002 , bred by Mervyn Stewkesbury, by Giant's Causeway (USA), out of Photographie (USA),
by Trempolino (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 73)
2010 (Apr 08), ch, c, ALWAYS DELFINA by Always A Classic (CAN)
Can Artam
MARIANTES , b , 2001 , bred by Tülin Beydili Özkan, by Abbas, out of Ulun Ike, by Bankocu (see 5. Sup. to v 3, p : 74)
2010 (Apr 17), b, c, ÖVERLİ by Mahalle Çocuğu
Nurali Kılınç
MARICA , b , 2003 , bred by Hasan Adalı, by Marlin (USA), out of Carla, by Aristocrat (GB) (see v : 3, p : 33)
2010 (Jan 19), b, f, MARES by Natıve Procıda
Haldun Güneş
MARIMAR , b , 1997 , bred by Hilmi Narmanlı, by My Volga Boatman (USA), out of Mabella (IRE), by Julio Mariner (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 73)
2010 (Jan 28), b, c, BAYRAMEMMİ by Bin Ajwaad (IRE)
Halil Fahri Narmanlı
MARIQUITA , b , 2004 , bred by Levent Sarıkaya, by Turaç (IRE), out of Visal (USA), by Prospect Bay (USA) (see 5. Sup. to
v 3, p : 74)
2010 (Apr 06), ch, c, HARPUTLU FATİH by Dayıbeyim
Bahri Aldatmaz
MARISA , ch , 2003 , bred by Ayşe Sevinç Sezen, by Mountain Cat (USA), out of Anaida (IRE), by Perugino (USA) (see v : 3,
p : 7)
2010, no return to Argaeus (GB)
MARIVI , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 74)
2010 (Mar 27), b, c, MAGRIT by Green Gönen
Şerafettin Gedik
MARIYBA (IRE) , ch , 1999 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C. foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, (
see GSB v : 44, p : 1612 ), by Be My Guest (USA), out of Mariyada (USA), by Diesis (GB)
2010 (May 07), ch, c, BRUSK BEY by Ad Valorem (USA)
Mehmet Ziya Adalar
MARİKULA , b , 2001 , bred by Arslan Aybek, by Entrepreneur (GB), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 74)
2010 (Jan 11), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Arslan Aybek
MARLA , b , 2002 , bred by Selçuk Taşbek, by Marlin (USA), out of Miss Tirol (IRE), by Tirol (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 74)
2010 (Apr 09), b, f, ANGEL HEART by Fernando
Süleyman Selman Taşbek
MARLIN'S IMAGE , gr , 2002 , bred by Sadullah Teoman, by Marlin (USA), out of Shining Image (FR), by George Thomas
(see 5. Sup. to v 3, p : 74)
2010 (Mar 20), b, f, SHADOW GAMES by Perfect Storm
Kamil Levent Kitapçı
86
Kısraklar - Broodmares
MARQUISE , b , 2003 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Common Grounds (GB), out of My Brıde, by Alleged (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 74)
2010 (Feb 17), b, f, ÇARÇIRA by Royal Abjar (USA)
Veli Akbulut
MARSEILLAISE , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Song And Dance (FR), by Hul A Hul (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 74)
2010 (Feb 20), ch, f, SOURCE OF HONOUR by River Special (USA)
F. M. Kayıkçı and A Murat Zilcioğlu
MARTINESZKY (HUN) , b , 2001 , bred by Törökszentmiklosi Mg. Rt. Gestüt Szenttamas Urgarn, by Dembinszky (GB), out of
Martinien (HUN), by Ukaab (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 75)
2010 (Mar 03), ch, f, by Divine Light (JPN)
H. İbrahim Bozkurt and Necati Bozkurt
MARY KIES (USA) , ch , 1997 , bred by Allen E. Paulson foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB
Electronic ), by Opening Verse (USA), out of Flying Girl (FR), by Rusticaro (FR)
2010 (May 21), b, c, ACTION LAW by Repent (USA)
Ömer Halim Aydın
MARYOLEN , b , 2002 , bred by Niko Atanasyadis, by Mountain Cat (USA), out of Elenı, by Hoy (GB) (see 5. Sup. to v 3, p :
75)
2010 (Feb 24), ch, c, LIEBHER by Always A Classic (CAN)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
MASTER PLAN , ch , 2003 , bred by Ahmet Hennan Akdoğan, by Red Bishop (USA), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 5. Sup. to v 3, p : 75)
2010 (Apr 05), b, c, FESTINA LENTE by Karabeyhan (GB)
Sinan Yanmaz and Taner Altın
MASURI KABISA (USA) , ch , 1991 , bred by Stonereath Farms, by Ascot Knight (CAN), out of Imperverse (USA), by
Impressive (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 75)
2010 (Mar 02), ch, c, MASAI MARA by Okawango (USA)
Duygu Fatura Oluk
MATAOKA , b , 2002 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Celebration (GB), by Selkirk (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 74)
2010, no return to Evoke (USA)
MAVİ SEMA , b , 1998 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Sun Music (IRE), out of Marbella, by Noalto (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 75)
2010 (Apr 18), b, c, BLUE POWER by Royal Abjar (USA)
İbrahim Hilmi Narmanlı
MAVİSU , ch , 2002 , bred by Esra Çizmeci, by Always A Classic (CAN), out of Cadı, by Kılıçaslan (see 5. Sup. to v 3, p : 75)
2010,early abortion, by Marlin (USA)
MCQUEENIE (IRE) , b , 2001 , bred by Barronstown Stud and Orpendale, by Danehill (USA), out of Twine (IRE), by
Thatching (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 75)
2010 (Mar 04), b, f, INDIAN LOVE by Marlin (USA)
Merih Kurt (Ayrancı)
MEDIA DESIRE , ch , 2004 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Medya, out of Serdesire (GB), by Shalford (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 75)
2010 (Mar 16), b, c, LAKETOWN STORM by Maldıya
Ercan Türkcan
87
Kısraklar - Broodmares
MEDJELLA (USA) , ch , 1992 , bred by His Highness the Aga Khan's, by Shahrastani (USA), out of Madiriya (IRE), by Diesis
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 74)
2010 (Apr 22), ch, c, ÇALDEMİR by Alpha Shine (USA)
Oktay Serici
MEDYA KIZI , ch , 2003 , bred by A. İhsan Kaya, by Royal Abjar (USA), out of Nicomedia, by Most Welcome (GB) (see v :
3, p : 142)
2010 (Apr 12), b, f, by Vento
Ahmet Cenk Yerli
MEGA BAYT , b , 1999 , bred by Çetin Hüsnü Demirman, by Shining Steel (GB), out of Jammıng Sessıons, by Oğlu (see 2.
Sup. to v 3, p : 88)
2010 (May 20), b, f, MONEY CENTER by Common Grounds (GB)
İbrahim Çıkın and Fevzi Yalçınkaya
MEGRED (GB) , b , 1995 , bred by Hesmonds Stud Ltd, by Soviet Star (USA), out of Dancing Meg (USA), by Marshua's
Dancer (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 75)
2010 (Apr 28), b, c, NEYMAR by Divine Light (JPN)
Orhan Bekmezci
MEKİN , b , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Fantastic Fellow (USA), out of Darcey Bussel (GB), by Green Desert
(USA) (see v : 3, p : 46)
2010 (Mar 11), b, f, LA SANTA MUERTE by Red Bishop (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.T.ve G.L.Şrk.
MEKTEPLİ (GB) , gr , 1999 , bred by Dunchurch Lodge Stud, by Pivotal (GB), out of Cole Slaw (GB), by Absalom (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 76)
2010 (Mar 22), ch, f, KÜÇÜK ÜTÜCÜ by Zorbaz (USA)
İlyas İlbey
MELEKHANIM , b , 2003 , bred by Hasan Şer, by Accelerator (USA), out of Şertay (IRE), by Prince Of Birds (USA) (see v :
3, p : 194)
2010 (Feb 11), b, c, SITIWEST by West By West (USA)
Cemal Çakır
MELITA (IRE) , b , 1999 , bred by Islanmore Stud, by Tagula (IRE), out of Regal Entrance (GB), by Be My Guest (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 76)
2010 (Feb 02), b, f, ESQUELA by Divine Light (JPN)
Gülay Taşkıran
MELİNDA , b , 2005 , bred by Galip Gençol, by Lucky Martın, out of Rinsa, by Ocean Crest (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 142)
2010 (Mar 08), b, f, BURKİT by Sun Music (IRE)
Zafer Çetinkaya
MELODIC MISTRESS , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Classıcal Musıc, by Gerald
Martin (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 76)
2010 (Mar 09), ch, f, ENAMMORED HORSE by Always A Classic (CAN)
Tayral Tutumlu
MENGENLİ KIZ , ch , 2005 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by River Special (USA), out of Sabia Rosa (FR), by Bering (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 145)
2010 (Apr 17), ch, c, CEMS STAR by Tabasco
Yavuz Yılmaz
MERYEMCE , b , 2004 , bred by Soner Sökmen, by Royal Abjar (USA), out of Whippoorwill (USA), by Cox's Ridge (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 187)
2010,early abortion, by Perfect Storm
88
Kısraklar - Broodmares
MESMERIST (USA) , b , 2000 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Green Desert (USA), out of Mesmerize (IRE), by Mill
Reef (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 76)
2010 (Mar 13), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Cüneyt Çalıcıoğlu
MEZZA LUNA , ch , 2000 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 89)
2010, no return to Fair Grounds (IRE)
MICHIKO , b , 1998 , bred by Umur Tamer, by Manila (USA), out of Pırıl, by Gold Guard (see 5. Sup. to v 3, p : 76)
2010 (Mar 27), b, f, BİKEMHAN by Indigo Red (GB)
Özlem Demirel
Died in 2010
MIDNIGHT CHIMES (USA) , ch , 1998 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by St Jovite (USA), out of Lemhi Go (USA), by
Lemhi Gold (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 75)
2010 (Mar 10), b, f, ENDAM by Bin Ajwaad (IRE)
Tayral Tutumlu
MIDNIGHT MAMBO (USA) , b , 2000 , bred by Flaxman Holdings Ltd, by Kingmambo (USA), out of Witching Hour (FR),
by Fairy King (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 76)
2010, barren to Perfect Storm
MIGHTY D'OR , ch , 1988 , bred by Mehmet Çeke, by Mıghty-Cihangir, out of Toreador, by Domıno (see v : 3, p : 128)
2010 (Apr 03), ch, f, NAZAR ON by Always A Classic (CAN)
Arif Ertan Erkekoğlu
Died in 2010
MILLENIUM LADY , ch , 2002 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Dısco Baby, by Lockton (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 77)
2010, no return to Carıbou
MINDEN (IRE) , ch , 1992 , bred by Dayton Ltd., by Bluebird (USA), out of Mazawa (FR), by Kashmir (IRE) (see 5. Sup. to v
3, p : 77)
2010 (Feb 21), ch, f, ONE OF A KIND by River Special (USA)
Hasan Görgün
MINHALL (GB) , b , 1997 , bred by Curtasse SAS , by Saddlers' Hall (IRE), out of Jalcamin (IRE), by Jalmood (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 77)
2010,early abortion, by Divine Light (JPN)
MINISTER THATCHER (USA) , b , 1999 , bred by Martyn Arbib foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Deputy Minister (CAN), out of Blushing Heiress (USA), by Blushing John (USA)
2010 (May 03), b, c, by Broken Vow (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.T.ve G.L.Şrk.
MIRABELLA , b , 2004 , bred by Merih Taşbek, by Mull Of Kintyre (USA), out of Flicker Of Hope (IRE), by Baillamont
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 77)
2010, no return to Elixir (IRE)
MISAWA , b , 2005 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Daggers Drawn (USA), out of Disko Bay (IRE), by Charnwood Forest
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 45)
2010 (Jan 15), b, f, GOLDEN NAS by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
89
Kısraklar - Broodmares
MISRA ANA , b , 2004 , bred by Ayşe Sevinç Sezen, by Always A Classic (CAN), out of Yes Vote (IRE), by Taufan (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 77)
2010 (Feb 13), b, c, PRENS HAZAR by Dinyeper (GB)
Eray Hazar
MISRA SULTAN , b , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Grand Lodge (USA), out of Yes Vote (IRE), by Taufan (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 77)
2010 (Feb 16), ch, c, ÖZGÜRŞAH by Mountain Cat (USA)
Mehmet Engin Sezen
MISS AKDOĞAN , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Victory Note (USA), out of Simplyhectic (IRE), by Simply Great
(FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 76)
2010,early abortion, by Divine Light (JPN)
MISS ANITA , b , 2002 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Shining Steel (GB), out of Ayça II, by Fıery Star (see 5. Sup.
to v 3, p : 77)
2010 (Apr 20), b, c, NEZİF by Ceyhanlı
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
MISS ATEN , ch , 2000 , bred by Yaşar Kaya, by Eastern Boy, out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 4. Sup. to v 3,
p : 76)
2010 (Mar 24), ch, f, BIG NIECE by Eagle Eyed (USA)
Osman Topçu
MISS BRAHMS , b , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by Brahms (USA), out of Rahy Star (USA), by Rahy (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 138)
2010 (Mar 30), b, c, SIR BRAHMS by Indigo Red (GB)
Fedai Kahraman
MISS BURCU , b , 2003 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Mujadil (USA), out of Key To The Song (IRE), by Mujtahid
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 78)
2010 (Mar 20), ch, c, by Başpilot
Adil Atan
MISS CANAN , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Bahhare (USA), out of Mint Addition (GB), by Tate Gallery
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 78)
2010 (Apr 11), b, c, FAST STEP by Sea Hero (USA)
Oğuz Yalçın
MISS CAPABLE , b , 2005 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Capable (IRE), by Definite Article
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 78)
2010 (Apr 20), b, f, SON DEFA by My Grandson (GB)
Murat Uçarer
MISS CEYLAN , ch , 2003 , bred by Adem Ergel, by River Special (USA), out of Figan, by Uğurtay (see v : 3, p : 65)
2010 (Jan 20), ch, c, COBRA GRANDE by Indigo Red (GB)
Mevhibe Ayça Göker
MISS DISCO , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Gold Away (IRE), out of Pourville (USA), by Manila (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 134)
2010 (Apr 14), ch, c, ULTIMATE AERO by Win River Win (USA)
Aslan Osman Vapur
MISS EKINOKS (GB) , gr , 1997 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Mystiko (USA), out of Che Gambe (USA), by
Lyphard (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 76)
2010 (Mar 30), gr, c, WHITE MIST by Irish Shuttle (IRE)
Süleyman Aslan
90
Kısraklar - Broodmares
MISS FRISKY , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by Mountain Cat (USA), out of Frisky Lady (GB), by Magic Ring (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 62)
2010 (Feb 05), b, c, by Marlin (USA)
Serdal Adalı
MISS GARDNER (GB) , b , 1999 , bred by J. P. Coggan foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
2468 ), by Piccolo (GB), out of Silver Purse (GB), by Interrex (CAN)
2010 (May 14), b, c, by Fantastic Fellow (USA)
Fatine Özsoy
MISS HAZEL , b , 2000 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Fasht Eldebl (GB), out of Hazel, by Arslan (see 5. Sup. to v 3, p : 78)
2010 (Feb 21), b, f, FLORYA by Velociraptor (GB)
Ali Yöndem
MISS HUNGARY (HUN) , b , 2000 , bred by Enyingi Agrar Rt., and Stud Farm Saripuszta,, by Jolly Groom (USA), out of Cetli
(HUN), by Days At Sea (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 78)
2010,early abortion, by Velociraptor (GB)
MISS IGNATA , b , 2003 , bred by Hami Yavaş, by Distant Relative (IRE), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see 5.
Sup. to v 3, p : 78)
2010 (Feb 25), b, f, TORUN SETENAY by Asakir (GB)
Erhan Kum
MISS INDIGO , b , 1998 , bred by Cem Narin, by Common Grounds (GB), out of Lady In Green (GB), by Shareef Dancer
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 78)
2010 (Mar 09), ch, f, by River Special (USA)
Mehmet Necdet Narin
MISS İREM (GB) , b , 1999 , bred by Paul L. Coe, by Sri Pekan (USA), out of Ski Blade (GB), by Niniski (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 78)
2010, no return to Natıve Procıda
MISS LADY , ch , 2001 , bred by Berkan Bircil, by Red Bishop (USA), out of Işınsu, by Golden Prınce (see 4. Sup. to v 3, p :
77)
2010 (Apr 30), ch, f, DÖRTNALINKIZI by Bullmarket
Ömer Ümit Akşen
MISS LUCKY , b , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Bin Ajwaad (IRE), out of Fran Godfrey (GB), by Taufan (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 79)
2010 (Apr 04), b, f, DELİGÖNÜL by Susturan
Fırat Karaca
MISS MILL , b , 1995 , bred by Nuray Taşdan, by Royal Bequest (CAN), out of Mehtaphan, by Saadettin (see 5. Sup. to v 3, p :
79)
2010 (Mar 27), b, f, FORMBACK by Dinyeper (GB)
Mustafa Şişman
MISS MISS , b , 2005 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Bin Ajwaad (IRE), out of Champagne On Ice (GB), by Efisio
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 33)
2010 (Mar 25), b, c, by Vento
Metin İnan
MISS NANCY , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Common Grounds (GB), out of Mask Flower (USA), by Dayjur
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 79)
2010 (Jan 29), b, c, NAİFAĞA by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
91
Kısraklar - Broodmares
MISS NAZ , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Orpen (USA), out of Random Chance (IRE), by Glenstal (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 79)
2010 (Apr 23), b, f, VELOKIZI by Velociraptor (GB)
Serdar Kemal Özçolak
MISS PETEK , b , 2000 , bred by Oktay Serici, by Miswaki (USA), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant Colony (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 79)
2010 (Mar 25), b, f, CHIVAS by Steam Roller
Oktay Serici
MISS PRETTY , b , 2001 , bred by Berkan Bircil, by Red Bishop (USA), out of Pretty Woman, by My Volga Boatman (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 80)
2010, barren to Scream To Scream (IRE)
MISS QUICK , ch , 2004 , bred by Gürkan Erdönmez, by Mujtahid (USA), out of Latina, by Young Elite (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 99)
2010 (Mar 12), ch, f, SULTANS OF FIRE by Goldat (GB)
Ahmet İpek
MISS SAIGON , b , 2004 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Sea Hero (USA), out of Brıde Maıd, by Galetto (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 26)
2010 (May 04), b, f, by Win River Win (USA)
Serap Karakaş
MISS SALSA DANCER (GB) , ch , 1995 , bred by Side Hill Stud, by Salse (USA), out of Thakhayr (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 80)
2010 (Mar 13), ch, c, by Croco Rouge (IRE)
Serdal Adalı
MISS SERENA , ch , 2004 , bred by Acar Yıldırım, by Turaç (IRE), out of Demre (IRE), by Night Shift (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 44)
2010 (Mar 03), b, f, by Ortega
Mehmet Kayalık
MISS SURAL , b , 2002 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı, by Royal Abjar (USA), out of Özennaz, by Young Prınce (see 5. Sup.
to v 3, p : 79)
2010 (Apr 23), ch, c, THREE BUDIES by Mountain Cat (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
MISS TROY (IRE) , ch , 1998 , bred by Orpendale , by Caerleon (USA), out of La Veine (USA), by Diesis (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 78)
2010 (Apr 09), b, f, LUCKY ONE by Scream To Scream (IRE)
Nevzat Yalçınsu
MISSY ELLIOTT , ch , 2005 , bred by Tahsin Yıldırım, by Common Grounds (GB), out of Lucky Lady, by Chıco (see 1. Sup.
to v 3, p : 103)
2010, barren to Sea Hero (USA)
MISTRESS PURPLE , ch , 2006 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Hernando Kızı, by Hernando
(FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 62)
2010 (Mar 30), b, f, GENÇ PURPLE by Genç Brıght
Hakan Sabri Özcan
MISTY MOOR (GB) , b , 1995 , bred by Greenland Park Stud, by Wolfhound (USA), out of Corley Moor (IRE), by Habitat
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 78)
2010 (May 27), ch, c, ATİKBERK by Mountain Cat (USA)
Mehmet Engin Sezen
92
Kısraklar - Broodmares
MISTY POINT (GB) , ch , 1994 , bred by M. E. Wates, by Sharpo (GB), out of Clouded Vision (GB), by So Blessed (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 80)
2010 (Mar 29), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Arslan Aybek
MITRAILLETTE (USA) , ch , 2002 , bred by Kirsten Rausing foaled in USA and imported from U.K. in 2010, (see AM.SB
Electronic ), by Miswaki (USA), out of Crockadore (USA), by Nijinsky (CAN)
2010 (Mar 19), gr, c, BIG SHUT by Beat Hollow (GB)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.T.ve G.L.Şrk.
MİA SU , ch , 2005 , bred by Murat İnay Alkan, by Shining Steel (GB), out of Last Concert, by Thunder Bolt I (see 1. Sup. to v
3, p : 99)
2010 (Apr 13), ch, f, REBELLIOUS PEARL by Spectrando (IRE)
İnci San
MİHRİŞAH , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Mountain Cat (USA), out of Unforgettable Doll (USA), by Lear Fan (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 80)
2010 (Feb 26), b, c, KASNEZAN by Sea Hero (USA)
Mustafa Dinçal
MİKADO , ch , 2005 , bred by Turhan Türeray, by Lockton (GB), out of Karya, by Castle Rising (GB) (see 5. Sup. to v 3, p :
80)
2010 (Feb 05), b, c, SALİHCAN by Perfect Storm
Turhan Türeray
MİNELLA , b , 2004 , bred by Özkan İşgüden, by Sam Holme (IRE), out of Kunst (FR), by Groom Dancer (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 93)
2010 (Mar 14), b, f, by Unaccounted For (USA)
M. Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
MİNİMİNİ , ch , 2003 , bred by Edip Çizmeci, by Unaccounted For (USA), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (see 5. Sup. to v 3, p
: 80)
2010 (Mar 02), b, f, by Kartalım
Erdal Kara
MİNİŞ , b , 1995 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Miray I, by Dersim (see 5. Sup. to v 3, p : 80)
2010 (Apr 14), ch, c, KARTACALI by Green Peace
Mehmet Esmer and Cengiz Çetinok
MİRAY SULTANS , b , 2005 , bred by Soner Yağız, by Karelin (IRE), out of Lipstick, by Make Strides (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 80)
2010 (Apr 10), ch, c, KİNDAR by Avangard (IRE)
Tülay Aksoy and Tuğban İzzet Aksoy
MİRSULTAN , b , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Mirona (FR), by Top Ville (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 79)
2010 (Feb 16), b, f, by Doğu (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
MİSAFİR (IRE) , b , 1999 , bred by Peter McCutcheon, by Be My Guest (USA), out of Nawadder (GB), by Kris (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 80)
2010, no return to Goldat (GB)
MİSLİYNA , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Eagle Eyed (USA), out of Bold Habibti (GB), by Never So Bold (IRE)
(see 5. Sup. to v 3, p : 80)
2010, no return to Sports Hero (USA)
93
Kısraklar - Broodmares
MOGLI , ch , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Abjar (USA), out of Lovely Louisa (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 103)
2010 (Feb 12), b, c, PENARMA by Bin Ajwaad (IRE)
Vahan Garo Kuyumciyan
MOHİ , b , 1999 , bred by Tahsin Hızel, by Red Route (GB), out of Dandini, by Tüten (see 5. Sup. to v 3, p : 81)
2010 (Mar 15), b, c, ANATOLY CIRCASSIAN by Keremhan (GB)
Tahsin Hızel
MOLDOVA (USA) , b , 2002 , bred by Juddmonte Farms Inc, by Chester House (USA), out of Cyrillic (USA), by Irish River
(FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 81)
2010 (Feb 21), b, c, LONELY PLANET by Dilum (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
MOMENTUM , b , 2003 , bred by Ömer Faruk Binbaşıoğlu, by Lockton (GB), out of Primelta (GB), by Primo Dominie (GB)
(see v : 3, p : 157)
2010 (Jan 29), ch, f, by Royal Abjar (USA)
İ.L.Zümreoğluand Ö.Faruk Binbaşıoğlu
MONA LİSA I , b , 1991 , bred by İlyas Çokay, by Rakan (USA), out of Begham Bay (GB), by Bay Express (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 81)
2010 (May 26), b, f, by Mr Black
Mehmet Hanefi Şahin
MONA LU , b , 2003 , bred by Faruk Molu, by Common Grounds (GB), out of Flamma Vestalis (IRE), by Waajib (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 81)
2010 (Jan 16), b, c, MÖGÖR by Mohan
Faruk Molu
MOON DAVON , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Strike The Gold (USA), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see 5. Sup. to
v 3, p : 81)
2010 (Apr 10), b, c, SARI ÇOCUK by Bin Ajwaad (IRE)
Fatma Dilek Gül
MOON RIVER , ch , 2001 , bred by Ayşe Sağman, by River Special (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 5. Sup. to v
3, p : 81)
2010 (Apr 17), b, f, ROSE BUD by Kartalım
Gülşen Kara
MOONGUN , b , 2003 , bred by Ekrem Beşerler, by Always A Classic (CAN), out of Lapu Lapu, by Private Tender (GB) (see v
: 3, p : 111)
2010 (Mar 28), ch, f, ALMANYALI YARİM by Unaccounted For (USA)
Ekrem Beşerler
MOONSHINE GIRL , ch , 2004 , bred by Aymelek Kazancı, by Moon Shıne, out of Karolein, by My Volga Boatman (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 81)
2010 (Mar 08), ch, f, SCHATZ by Golden Sun
Nevzat Yalçınsu
Died in 2010
MORENA , b , 1995 , bred by Sadık Eliyeşil, by Toraman, out of Angıe, by Kılıçaslan (see 5. Sup. to v 3, p : 81)
2010 (Apr 12), ch, c, COMPATRIOT SOLDIER by Ekinoks Gulch (USA)
Celal Birsen
MORRIS CODE (USA) , b , 1992 , bred by Hargus Sexton, by Lost Code (USA), out of Unique Millie R. (USA), by Olden
Times (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 81)
2010,early abortion, by Grand Ekinoks
94
Kısraklar - Broodmares
MOSQUERA'S ROCK (IRE) , ch , 2004 , bred by Newsells Park Stud Limited, by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Mosquera
(GER), by Acatenango (GER) (see 5. Sup. to v 3, p : 81)
2010 (Apr 01), ch, f, SO HAPPY by Kaneko
Nilay Karadağ
MOSTRA , b , 1994 , bred by Belma Toksipahi, by Suivant (USA), out of Madonna I, by Cock Robin (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 117)
2010,early abortion, by El Salvador
MOUNTAIN QUEEN , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Velvet Queen (FR), by Roi
Dagobert (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 80)
2010 (Apr 04), b, c, WIND OF EMRE by Tabasco
Yavuz Yılmaz
Died in 2010
MOUNTAIN STORM , b , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mountain Cat (USA), out of Sense Of Urgency (USA),
by Quest For Fame (GB) (see v : 3, p : 177)
2010 (Apr 02), b, c, PRIVATE FLIGHT by Victory Gallop (CAN)
Gürhan Şevket Özbelge
MRS ERDEM , ch , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Shernazar (IRE), out of Zalara (GB), by Zalazl (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 82)
2010 (Apr 20), ch, f, MARA NEHRİ by Kizilmurat (IRE)
Zeki Demirkıran
MRS LURE (USA) , b , 2000 , bred by Cashmark Farms Inc, by Lure (USA), out of Magic Lass (USA), by Damascus (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 82)
2010 (Feb 06), b, c, İZBATUR by Kaneko
Dicle Kimya Dep.Paz. N.T.ve G.L.Şrk.
MS CELINE (IRE) , ch , 1999 , bred by Terence McDonald, by Prince Of Birds (USA), out of Lady Of Man (GB), by So
Blessed (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 82)
2010 (Feb 24), ch, f, NO STRESS by Unaccounted For (USA)
Zekeriya Ahsen Kurum
MS HERO , b , 2002 , bred by Ahmet Cavcav, by Sea Hero (USA), out of Sue's Forgot Me (IRE), by Bluebird (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 82)
2010, barren to Evoke (USA)
MS TROIA (GB) , ch , 1999 , bred by John Warren Bloodstock, HMH and Management and A.Stroud foaled in GB and imported
from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 801 ), by Alhaarth (IRE), out of Ethical (USA), by Mt Livermore (USA)
2010 (Apr 15), b, f, NILE RIVER by Win River Win (USA)
Kaya Kaya
MS. ROSA (IRE) , b , 1999 , bred by Joerg Vasicek, by Alhaarth (IRE), out of Lala Musa (GB), by Kris (GB) (see 5. Sup. to v
3, p : 82)
2010,early abortion, by West By West (USA)
MUJTAHİDİN KIZI , b , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Mujtahid (USA), out of Sweat Heart, by Gap Of Dunloe
(FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 82)
2010 (Apr 20), b, f, ZÜHRE YILDIZI by Dayıbeyim
Bülent Bayrak
MURDEROUS MYRTLE (USA) , b , 2000 , bred by Chance Farm foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Dehere (USA), out of Apogee (USA), by Star De Naskra (USA)
2010 (Apr 28), b, f, by Jump Start (USA)
H. Sabri Özcan and Mustafa Selçuk San
95
Kısraklar - Broodmares
MUTENA (GB) , b , 1999 , bred by C. C. Bromley and Son, by Missed Flight (GB), out of Tree Frog (IRE), by Lomond (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 83)
2010 (Mar 31), b, c, by Okawango (USA)
Atilla Özsoy
MÜGİDE , b , 2005 , bred by Mustafa Yüksel, by Mujtahid (USA), out of Sen Ve Ben, by Piling (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
152)
2010 (Mar 05), ch, f, ASPURCE by Bosporus (IRE)
Mustafa Yüksel
MÜJDECİ , ch , 2004 , bred by Ali Muhittin Dinçsoy, by Mujtahid (USA), out of Cimbul, by Cim Bom Bom (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 36)
2010 (Apr 01), b, c, SARK by Sarca
Ali Muhittin Dinçsoy
MÜJDEMİ , b , 2004 , bred by Erol İşeri, by Mujtahid (USA), out of Miami, by Ghathanfar (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 115)
2010 (Mar 07), b, f, HİLALİM by Ocean Crest (USA)
Alpagut Kürşad Üçer
MÜKERREM SULTAN , b , 2004 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Marlin (USA), out of Gale, by Galetto (FR) (see 5. Sup.
to v 3, p : 82)
2010 (Mar 19), b, f, DEEP QUEEN by Perfect Storm
Mehmet Sabri Tuncer
MÜKTESEP HAK (GB) , b , 1999 , bred by W. Cormack, by Highest Honor (FR), out of Reem El Fala (FR), by Fabulous
Dancer (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 82)
2010 (Apr 27), b, f, BELLA HENNA by Malkoçoğlu (USA)
Sefa Çıkmaz
MÜŞÜM , b , 2002 , bred by Orhan Bekmezci and Hüsnü Ahmet Giz, by Fantastic Fellow (USA), out of Arista, by Aristocrat
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 83)
2010 (Apr 07), b, c, MONTRACHET by Divine Light (JPN)
Ali Müşfik Işık
MY ACCOUNT , b , 2005 , bred by Yaman Zingal, by Unaccounted For (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 171)
2010 (Apr 12), b, c, GOLD ACCOUNT by Bayduhan
İbrahim Gökbaş
MY BRIDE , b , 1994 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Alleged (USA), out of Czar's Bride (USA), by Northern Dancer
(CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 81)
2010 (Apr 09), b, c, SELİMOL by Unaccounted For (USA)
Yaman Zingal
MY CELLIST , b , 2003 , bred by Nurbiye Gülerce, by Marlin (USA), out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 83)
2010 (Mar 26), ch, f, WIND ROSE by Win River Win (USA)
Nurbiye Gülerce
MY CRAZY , b , 1994 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Gökhan, out of Ülhatun, by Çukurova (see 3. Sup. to v 3, p : 84)
2010 (Feb 24), b, f, by Kazbek (FR)
Ali Samsa Karamehmet
MY FANTASTIC , ch , 2004 , bred by Hasan Bektaş, by Fantastic Fellow (USA), out of Adıbende Saklı, by Manchurıa (see 1.
Sup. to v 3, p : 2)
2010, barren to Kosovar
96
Kısraklar - Broodmares
MY FIRST LOVE , b , 1999 , bred by Reşat Öner, by Serdar I, out of Işık, by Crescendo (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 84)
2010, no return to Baranoviçi
MY GINETTA , b , 2001 , bred by Haci İpek, by Nursultan, out of Angel Of Musıc, by Sun Music (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p :
83)
2010 (Feb 04), b, c, EZ SALVADOR by Sports Hero (USA)
Haci İpek
MY GOLD GIRL , ch , 2002 , bred by Mehmet Fatih Atçı, by Hanbaba, out of Ivana, by Toraman (see 4. Sup. to v 3, p : 81)
2010 (Feb 05), ch, f, ÇİKOKNUR by Bosporus (IRE)
Erol Çoklar
MY JOANY , b , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 81)
2010 (May 22), b, c, DOĞUNUN REİSİ by Red Bishop (USA)
Vural Cengiz Çakım
MY JOBA , ch , 1992 , bred by A. Turgut Dinçer, by Barnato (USA), out of Jojoba, by Eastern Star (see 4. Sup. to v 3, p : 81)
2010 (Feb 05), ch, f, KAFKASLI FIRTINASI by Sports Hero (USA)
İmmahanı Demir
MY LADY , b , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
184)
2010 (Mar 13), b, c, LORD GREEN by Green Gönen
Şerafettin Gedik
MY LILY , ch , 1997 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of Kazaska, by Gerald Martin (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 83)
2010 (Apr 12), b, c, HALİT AMCA by Flıer's Fantasy
Osman Tanju Güneri
MY LOVE SONG , b , 2003 , bred by Sami Uluçay, by Red Bishop (USA), out of Işıldar, by Baba Seyfi (see 4. Sup. to v 3, p :
81)
2010 (Feb 06), b, f, İZEM by Marlin (USA)
Sami Uluçay
MY PEARL , gr , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of L'aixoise (FR), by Shaadi (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 83)
2010 (Feb 22), b, c, AHMETAKİ by Royal Abjar (USA)
Emre Kumuk
MY PRAY , b , 1997 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Private Tender (GB), out of Perviz, by Kılıçaslan (see 4. Sup. to v 3, p :
81)
2010 (Feb 17), b, f, MUZİ by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Ziya Kutnak
MY SPECIAL ANGEL (IRE) , b , 1999 , bred by B. Burrough, by Zamindar (USA), out of Michelle Hicks (GB), by Ballad
Rock (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 81)
2010 (Jan 31), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Ömer Halim Aydın
MY WISH , ch , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Handsome Star (IRE), out of Mega Star, by Eastern Star (see 5. Sup. to
v 3, p : 83)
2010 (Mar 10), ch, f, MY WEST by West By West (USA)
Erdinç Saltabaş
97
Kısraklar - Broodmares
MYBELLE , b , 2006 , bred by Levent Sarıkaya, by Fair Grounds (IRE), out of Medicenal (GB), by Robellino (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 88)
2010 (Feb 08), b, f, MY TIME by Divine Light (JPN)
Levent Sarıkaya
MYSTERY QUEST (IRE) , ch , 2001 , bred by Petra Bloodstock Agency Ltd., by Rainbow Quest (USA), out of Mistreat (GB),
by Gay Mecene (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 83)
2010 (Apr 04), ch, c, ABEL by Marlin (USA)
Merih Kurt (Ayrancı)
MYSTIC CHARM (GB) , b , 1994 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Nashwan (USA), out of Mayaasa (FR),
by Green Desert (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 82)
2010, no return to Divine Light (JPN)
MYSTIC RIVER , b , 2003 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Manila (USA), out of Kiminkızı, by Suivant (USA) (see v : 3, p :
104)
2010, no return to Castello (IRE)
NADİDEM , b , 2003 , bred by Can Polat Eyigün, by Bin Ajwaad (IRE), out of Naid, by Fasht Eldebl (GB) (see 5. Sup. to v 3, p
: 83)
2010 (Feb 07), ch, f, SEREN ON by Indigo Red (GB)
Arif Ertan Erkekoğlu
NAGM (USA) , b , 2000 , bred by Shadwell Farm Inc., by Kayrawan (USA), out of Hamasah (USA), by Irish River (FR) (see 5.
Sup. to v 3, p : 83)
2010 (May 19), b, f, TATAMİ by Divine Light (JPN)
Şaban Şerif Saraçoğlu
NAĞME , b , 1996 , bred by Umur Tamer, by Lockton (GB), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 85)
2010 (Mar 02), ch, f, HER MAJESTY by Popular Demand
Cihan Şemenoğlu
NAİM CEYLANI , ch , 2003 , bred by Ali Naim, by Thunder Bolt I, out of Agathaumas (GER), by Hamas (IRE) (see 5. Sup. to
v 3, p : 83)
2010, barren to Runner Boy
NALIN FIRTINASI , b , 2005 , bred by Saim Durmuş, by Marlin (USA), out of Last Queen, by Play Boy I (see 5. Sup. to v 3, p
: 84)
2010 (Jan 20), b, f, MERY ALIEN by Commoner
Cuma Bayram
NAMRUN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 84)
2010 (Mar 07), b, c, by Sports Hero (USA)
Abdullah Selim Oktav
NANU I , b , 1992 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Aristocrat (GB), out of Shalımar, by Nice Havrais (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 82)
2010, barren to Okawango (USA)
NAOMİ , b , 1994 , bred by Belma Toksipahi, by My Volga Boatman (USA), out of Celera (IRE), by Sun Prince (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 98)
2010 (Jun 25), b, c, by Luxor
Cihan Altıntaş
98
Kısraklar - Broodmares
NARİNKIZ , ch , 1996 , bred by Ali Sülün, by Barnato (USA), out of Gökçebacı, by Yemken (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 82)
2010 (Mar 08), ch, f, CUPİD by Win River Win (USA)
Nazmi Filibeli and Faruk Şamlı
NAVAJO FEVER (IRE) , b , 1999 , bred by Skymare Farm, Inc., by Shernazar (IRE), out of Zalara (GB), by Zalazl (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 83)
2010 (Jan 23), b, f, NAVAJO BEST by Sümen
Türkan Gergin
NAZAR , ch , 2002 , bred by Uğur Alp Atan, by Lear White (USA), out of Jocker Dancer, by Crofter (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 84)
2010 (Mar 07), b, c, BRAVE EMPEROR by Luxor
Yavuz Tunç
NAZLIHANIM , ch , 1997 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Barnato (USA), out of Terrestrıal, by Kamalpour (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 83)
2010 (Mar 07), b, c, MUHSİN ABİ by Divine Light (JPN)
Kadir Keçelioğlu
NAZLITAY , b , 2000 , bred by Erdoğan Atay, by Dandanakan, out of Turtay, by Eastern Star (see 4. Sup. to v 3, p : 83)
2010 (Feb 28), ch, f, NAZLICAN KIZI by Argaeus (GB)
Suphi Akyavuz
NAZLUŞ , ch , 2001 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Eagle Eyed (USA), out of Rince Abhann (IRE), by Dancing Dissident
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 83)
2010 (Feb 10), b, f, MELODY MAKER by Victory Gallop (CAN)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. S.Tic.Ltd.Şti
NAZO , b , 2003 , bred by Erman Çıkıllı, by Sri Pekan (USA), out of Simel, by Barnato (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 84)
2010 (May 07), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Erman Çıkıllı
NEFERTARİ , ch , 1998 , bred by Berrin Gedik, by Sakab (FR), out of Nyastaranga (FR), by Hul A Hul (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 84)
2010, barren to Green Gönen
NEHOŞ , ch , 1995 , bred by Alim Melih Kura, by Bachelor Party (IRE), out of Last Gırl, by Dersim (see 5. Sup. to v 3, p : 85)
2010, barren to Alderado
NELIA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Doyoun (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p :
85)
2010 (Apr 06), b, f, MAGNIFICA PRESENZA by Mountain Cat (USA)
Fikret Kaya
NELL , b , 1996 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Deborah, by Kılıçaslan (see 4. Sup. to v 3, p : 83)
2010 (Jan 05), ch, c, KING STAR by Mahalle Çocuğu
Abdülkadir Üçeş
NEMEA , b , 2001 , bred by Bedri Öztürk, by My Volga Boatman (USA), out of Yakutiye, by Dersim (see 2. Sup. to v 3, p : 99)
2010 (Apr 29), b, c, JOHAN CENA by Bold Pılot
Abdullah Kaya
NEMO , b , 2003 , bred by Ayşe Sağman, by Mountain Cat (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 85)
2010 (Feb 28), ch, c, KING OF THE NORTH by Always A Classic (CAN)
99
Esra Çizmeci Yetkin
Kısraklar - Broodmares
NENAGH (IRE) , b , 2002 , bred by Barouche Stud Ireland Ltd, by Barathea (IRE), out of Nishan (GB), by Nashwan (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 85)
2010 (Mar 26), b, c, BIOTIC by Sri Pekan (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
NERMINOV , b , 2004 , bred by Ali Topal, by River Special (USA), out of Sahayb (GB), by Green Desert (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 146)
2010 (Apr 08), b, c, TAKASHIMA by Mountain Cat (USA)
Ali Topal
NESLİHATUN (IRE) , b , 2001 , bred by Ahmet Cavcav, by Dr Devious (IRE), out of Bohemienne (USA), by Polish Navy
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 85)
2010, no return to Mehmet Bora
NESSİE , b , 2004 , bred by Bedri Öztürk, by Common Grounds (GB), out of Rettin, by Down The Flag (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 140)
2010 (Jan 03), b, c, BİLECİKLİ by Rakan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
NETRUN (GB) , b , 1997 , bred by Adem Erdölek, by Brief Truce (USA), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 85)
2010 (Mar 03), b, f, GOLDEN SPRINTER by Golden Sun
Nazmi Filibeli
NEVER LOST , ch , 2004 , bred by Ali Yöndem, by Strike The Gold (USA), out of Segi (GB), by Definite Article (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 151)
2010 (Apr 03), ch, f, LOST TIME by Medya
Mehmet Oğuzhan Oğuz
NEVER SAY , b , 2005 , bred by Alim Melih Kura, by Sri Pekan (USA), out of Your Wıfe Never, by Palace Pageant (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 85)
2010 (Feb 15), ch, c, ALWAYS TANGO by Okawango (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
NEVER TOUCH ME , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by West By West (USA), out of Royal Circle (GB), by Sadler's Wells
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 143)
2010, no return to Victory Gallop (CAN)
NEVİNOV , b , 2003 , bred by Ali Topal, by Mull Of Kintyre (USA), out of Sahayb (GB), by Green Desert (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 85)
2010, no return to Sri Pekan (USA)
NEVRA , b , 2000 , bred by İbrahim Arıkan, by Cuma, out of Ytucky, by Eastern Star (see 5. Sup. to v 3, p : 85)
2010 (May 01), b, f, BELLİS by Always Surprıse
G. K. Erol Yılmaz Arıkan
NEVRASULTAN , b , 2004 , bred by İsmet Artık and İsmail Atik, by Sri Pekan (USA), out of Pupilla, by Barbar (see 1. Sup. to
v 3, p : 137)
2010 (Feb 13), b, c, ŞURREŞ by Mountain Cat (USA)
Volkan Atik
NEVRUZCAN , ch , 1999 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Zemheri, by Efisio (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
84)
2010, barren to Bin Ajwaad (IRE)
100
Kısraklar - Broodmares
NEW BLOOD , ch , 1992 , bred by Şener Koyuncuoğlu, by Lockton (GB), out of Madonna I, by Cock Robin (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 85)
2010 (May 08), ch, c, RAIN OR SHINE by Spectrando (IRE)
Mehmet Sencer Girgin
NEW DANCER , b , 2002 , bred by Cenk Türk, by Victory Note (USA), out of Laurienne (USA), by Northern Baby (CAN) (see
5. Sup. to v 3, p : 86)
2010 (Jan 31), b, c, NORTH BLOOD by Scream To Scream (IRE)
Sanem Yaman
NEW JOYZEE (USA) , b , 2002 , bred by Danny Lake foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB Electronic ),
by Eastern Echo (USA), out of Joiski's Star (USA), by Star De Naskra (USA)
2010 (May 01), b, c, CONTROVENTO by Macho Uno (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
NIGHT DREAMING , ch , 2001 , bred by Avram Barokas, by Eagle Eyed (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 86)
2010, no return to Maynatay
NIGHT FLIGHT , b , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by Common Grounds (GB), out of Far Out Countess (USA), by Far Out
East (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 84)
2010 (May 05), b, c, EFE OĞLUM by Golden Sun
Nadire Çapın
NIGHT MAIDEN (USA) , b , 2002 , bred by Newgate Stud Farm Inc, by Saint Ballado (CAN), out of Midnight Air (USA), by
Green Dancer (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 86)
2010 (Jan 26), b, f, MİYUKİ by Sri Pekan (USA)
Serdal Adalı
NIGHTINGALE , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Pivotal (GB), out of Polish Honour (USA), by Danzig Connection
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 84)
2010, barren to West By West (USA)
NIHONPILLOW KRISTI (IRE) , ch , 2000 , bred by I.W. Allan, by Entrepreneur (GB), out of Escrime (USA), by Sharpen Up
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 86)
2010 (May 26), ch, f, NARSINHA by Okawango (USA)
Ali Meral
NIJINSKA , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Sea Hero (USA), out of Heron Skips Trial (USA), by Skip Trial (USA) (see v :
3, p : 86)
2010 (Feb 28), ch, c, by Unaccounted For (USA)
Kemal Kurt
NIMBLE FANTASY (USA) , b , 2000 , bred by Juddmonte Farms Inc, by Lear Fan (USA), out of Nimble Feet (USA), by
Danzig (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 86)
2010, barren to Mountain Cat (USA)
NIMROD , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Burlahatun, by Maradit (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 85)
2010, barren to Marlin (USA)
NITTEDAS , ch , 2005 , bred by Hüseyin Boyraz, by Strike The Gold (USA), out of Adatiya (IRE), by Shardari (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 1)
2010, barren to Sports Hero (USA)
101
Kısraklar - Broodmares
NIZALY (GB) , b , 1998 , bred by Yıldırım Gelgin, by Rainbow Quest (USA), out of Mistle Thrush (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 5. Sup. to v 3, p : 86, 166)
2010 (May 05), b, f, AYLARA by Win River Win (USA)
Yıldırım Gelgin
NİDA , ch , 2002 , bred by Mustafa Selçuk San, by Sea Hero (USA), out of Twıst Of Faıth, by Knight Line Dancer (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 86)
2010 (Apr 28), b, f, OKANİLDA by Okawango (USA)
Mustafa Molu
NİRAN , b , 2003 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Sea Hero (USA), out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see v : 3, p : 139)
2010 (Apr 13), b, c, CONTORIUM by Perfect Storm
Recep Ketme
NİSANDAN (GB) , ch , 1995 , bred by Gainsborough Stud Management and Ltd , by Soviet Star (USA), out of Desert Wish
(GB), by Shirley Heights (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 86)
2010 (Mar 16), ch, f, CAN ZEYNEP by Bullmarket
Adem Erdölek
NO MORE CONTROL , b , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Draglıne, out of Committal (USA), by Chief's Crown (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 37)
2010 (Apr 17), ch, c, LORD OF THE DEEP by Divine Light (JPN)
Aydın Aksoy
NO TIME , ch , 1997 , bred by Ender Us, by Kıngefe, out of Secret Glory, by Le Glorieux (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 124)
2010 (May 06), ch, f, by Divine Light (JPN)
Bülent Nuri Bozatlı
NOBLE DAME , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Bullmarket, out of Full Orchestra (GB), by Shirley Heights (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 87)
2010 (Feb 16), b, f, YÜKSELEN by Always A Classic (CAN)
Tayral Tutumlu
NOBLE ROSE , ch , 2005 , bred by İsmail Hadioğlu, by Strike The Gold (USA), out of Noble Singer (GB), by Vaguely Noble
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 124)
2010,early abortion, by Abrek
NOBLE SINGER (GB) , ch , 1989 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Vaguely Noble (IRE), out of Shark Song (GB), by
Song (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 87)
2010 (Mar 27), b, c, by Avangard (IRE)
İsmail Hadioğlu
NOFRET , ch , 2003 , bred by Berrin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Nefertari, by Sakab (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 87)
2010 (Mar 30), ch, c, NEARLY GREEN by Green Gönen
Berrin Gedik
NOKTA (IRE) , ch , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Woodborough (USA), out of Angelique (GB), by Soviet Star (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 87)
2010 (Feb 15), b, c, ESTEBAN by Vento
Ahmet Cenk Yerli
NORDIC RIDDLE (IRE) , b , 1994 , bred by Peter Thome, by Royal Academy (USA), out of Nordic Soprano (IRE), by
Nordico (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 87)
2010 (May 02), ch, c, FITRAT by Always A Classic (CAN)
102
Abdullah Raif Özet
Kısraklar - Broodmares
NORT POINT CHINDE , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Poyraz Çeşme (GB), by Most Welcome
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 135)
2010, barren to Turaç (IRE)
NOT A CARE (CAN) , ch , 2006 , bred by George Strawbridge Jr. foaled in CAN and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Maria's Mon (USA), out of Bristol Pistol (CAN), by Regal Classic (USA)
2010 (Mar 26), b, c, NOISY BOY by Langfuhr (USA)
İsmail Hadioğlu
NUMBER TEN (GB) , ch , 1999 , bred by Ömer Halim Aydın, by Polish Precedent (USA), out of Flower Girl (GB), by Pharly
(FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 86)
2010 (May 07), b, f, TRANSATLANTIC by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
NUNİ , b , 2003 , bred by Nevzat Ünlü, by Mountain Cat (USA), out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 87)
2010 (Apr 02), b, f, PRINCESS TIGER by Ortega
Hilmi Turhan Üner
NURÇEM (IRE) , b , 1999 , bred by Azienda Agricola and Francesca di Salice Luciano, by Dolphin Street (FR), out of Dancing
Light (GB), by Dancer's Image (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 87)
2010 (Feb 24), b, f, NESRİN SULTAN by Strike The Gold (USA)
Abdülkadir Yeniçıkan
NURGÜL , b , 1998 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Cartekıtt, out of Gülbeden, by Toraman (see 4. Sup. to v 3, p : 86)
2010 (Apr 17), b, c, GRAND PRIX by Divine Light (JPN)
Yakup Koçoğlu
NURTEPE , b , 1999 , bred by Adem Erdölek, by Shareef Dancer (USA), out of Tarwara (IRE), by Dominion (GB) (see 5. Sup.
to v 3, p : 87)
2010 (May 05), b, c, EYE OF THE STORM by Bin Ajwaad (IRE)
Tayral Tutumlu
NURYEŞİM , ch , 2006 , bred by Turhan Türeray, by Always A Classic (CAN), out of Biriçim, by Arslan (see 2. Sup. to v 3, p :
19)
2010 (Feb 17), ch, f, CİHANNUR by Unaccounted For (USA)
Turan Türeray
NYALI BEACH (IRE) , b , 1992 , bred by St Simon Foundation, by Treasure Kay (GB), out of Gauloise Bleue (USA), by
Lyphard's Wish (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 86)
2010,early abortion, by Sri Pekan (USA)
OCEAN BREEZE , b , 2002 , bred by Sabahattin Uluçay, by Ocean Crest (USA), out of Gold Gırl, by Gold Guard (see 5. Sup.
to v 3, p : 87)
2010,early abortion, by Alderado
OCEAN QUEEN , b , 2002 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Crypto Slew (USA), by
Cryptoclearance (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 88)
2010 (Apr 10), ch, c, DOREMİ AHMET by Sports Hero (USA)
Faruk Ateş
OCEAN ROSE , b , 2001 , bred by Sami Uluçay, by Ocean Crest (USA), out of Kepezli, by Moun A'mour (see 5. Sup. to v 3, p
: 88)
2010 (Apr 21), ch, c, BIG YELLOW by Marlin (USA)
Sabahattin Uluçay
103
Kısraklar - Broodmares
OCEAN SUNRISE (IRE) , b , 2003 , bred by King Bloodstock, by Danehill (USA), out of Wind Silence (USA), by A.p. Indy
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 88)
2010 (Feb 19), b, c, WOLFS DREAM by Victory Gallop (CAN)
Zuhal Kurt Yıldırım
OCTOBER BABY , b , 2005 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Full Orchestra (GB), by Shirley Heights
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 88)
2010 (Jan 22), b, c, BELGÜTAY by Divine Light (JPN)
Hüseyin Sinan Serter
OGALO , ch , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA) (see 5. Sup. to v 3, p
: 88)
2010 (Mar 26), b, c, OZIRIS by Bin Ajwaad (IRE)
Şerafettin Gedik
OKEYCİ , b , 2002 , bred by Ali Sülün, by Manila (USA), out of Gökçebacı, by Yemken (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 90)
2010 (Mar 08), b, c, YAŞARCIK by Kaneko
Hatice Kaya
OKTORU , b , 1996 , bred by Behçet Homurlu, by Aristocrat (GB), out of Take A Cup (IRE), by Godswalk (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 88)
2010,early abortion, by Dinyeper (GB)
OLIMPIA , ch , 2002 , bred by Hakan Çadırcıoğlu, by Ceyhanlı, out of Marlyn Monroe, by Eastern Star (see 3. Sup. to v 3, p :
90)
2010 (Apr 19), ch, c, NO FEAR by Marlin (USA)
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
OLIVE GIRL , b , 2002 , bred by Hüseyin Koçak, by Manila (USA), out of Blamına, by Kıngefe (see v : 3, p : 25)
2010 (Apr 18), b, c, YARPUZLU by Sea Hero (USA)
Hüseyin Koçak
OLYMPIYA , b , 2005 , bred by Fikret Ceylan, by Mountain Cat (USA), out of In Due Course (USA), by A.p. Indy (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 81)
2010 (Feb 10), b, c, MARDINAR by Royal Abjar (USA)
Fikret Ceylan
OMNITA (GER) , ch , 1996 , bred by Gestüt Sommerberg, by Lomitas (GB), out of Omnica (IRE), by Windwurf (GER) (see 4.
Sup. to v 3, p : 87)
2010 (Mar 06), ch, f, by Sports Hero (USA)
Eda Balkaroğlu
ONKRAT , gr , 2003 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Almutawakel (GB), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 87)
2010 (Jan 17), b, f, GÖLGE by Perfect Storm
Gülşen Şenocaklı
ONURLUKIZ , gr , 1997 , bred by Cahit Uyar, by Kıngefe, out of Kala Matter, by Laughing Matter (USA) (see 3. Sup. to v 3, p
: 90)
2010 (Apr 15), gr, c, ŞANŞAHİN by İrlandali (IRE)
İbrahim Şahin
OPERATIC (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Goofalik (USA), out of Choir Mistress (GB), by Chief Singer
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 88)
2010 (May 14), b, f, by Divine Light (JPN)
Cüneyt Cindaruk
104
Kısraklar - Broodmares
ORANGE GARDEN , b , 2003 , bred by İlyas Çokay, by Manila (USA), out of Çöl Orkidesi (GB), by Terimon (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 88)
2010 (Apr 14), b, c, BLUE FIRE by My Bolt
Ahmet Aytar
ORATSIO (IRE) , ch , 1998 , bred by John and Hugh Naughton, by Eagle Eyed (USA), out of New Rochelle (IRE), by
Lafontaine (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 88)
2010 (Feb 23), b, f, PRENSES SARA by Spectrando (IRE)
Emine Yıldız
ORCHID , b , 2004 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of French Heiress (GB), by Caerleon (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 62)
2010 (Apr 09), ch, c, METSEL by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Kurt
ORHİDEYA , b , 2004 , bred by Birol Çınaroğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 66)
2010,early abortion, by Always A Classic (CAN)
ORPHAN , b , 1999 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Bishop Of Cashel (GB), out of Storm Nymph (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 5. Sup. to v 3, p : 89)
2010 (May 14), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
ORSA (IRE) , ch , 2000 , bred by Khorshed and Ian Deane, by Lion Cavern (USA), out of Iradah (USA), by Topsider (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 89)
2010, barren to Sea Hero (USA)
ORTAGENA , b , 2002 , bred by İsmet Çakmakoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Katarına, by Cartegena (see 5. Sup. to v
3, p : 89)
2010 (Feb 20), b, f, ELLA by Evoke (USA)
İsmet Çakmakoğlu
ORTANCIA , b , 2006 , bred by Faruk Şamlı, by Alderado, out of Nevruzcan, by Fasht Eldebl (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 100)
2010 (Mar 25), ch, f, QUEEN ALYA by Son Of Sun
Haluk Eron
OSTOPET (IRE) , b , 2001 , bred by E. Kopica And M. Rosenfeld, by Priolo (USA), out of Ostrusa (AUT), by Rustan (HUN)
(see 5. Sup. to v 3, p : 89)
2010 (Apr 29), ch, c, EXHAUSTED SOLDIER by Always A Classic (CAN)
Osman Topçu
OTAKI (IRE) , gr , 2004 , bred by Castlemartin Stud And Skymarc Farm foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see
GSB v : 45, p : 2713 ), by King's Best (USA), out of On Call (GB), by Alleged (USA)
2010 (Apr 12), gr, c, SOPHISTICATED by Shirocco (GER)
Kostantinos Makri
OUT OF SPACE (GB) , b , 1998 , bred by Mrs W. L. Sole and P. Marrow, by Bin Ajwaad (IRE), out of Les Amis (IRE), by
Alzao (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 88)
2010 (Apr 16), b, f, KAMBERHÖYÜĞÜ by Yavuz Star
Arda Çalıcı
OUT OF TIME , b , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Gold Jubılee, by Damister (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 89)
2010 (Mar 30), b, c, ANİBAL by My Bolt
Ahmet Aytar
105
Kısraklar - Broodmares
OUTCRY (GB) , b , 1996 , bred by Hascombe and Valiant Studs., by Caerleon (USA), out of In Full Cry (USA), by Seattle
Slew (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 89)
2010 (Mar 20), b, f, DONT MAKE ME CRY by Okawango (USA)
Hünkar Adalı
OVA GÜZELİ , gr , 2005 , bred by Ali Fuat Sönmez, by Natıve Procıda, out of Tiamo, by Barbar (see 1. Sup. to v 3, p : 176)
2010 (Apr 02), b, f, JASMIN GIRL by Champs To Champs
Engin Alagöz
OVADA (USA) , gr , 1992 , bred by Gerhard Von Finck, by Sewickley (USA), out of Orminda (FR), by Bellypha (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 89)
2010, barren to Victory Gallop (CAN)
OVERBERRY (USA) , b , 2005 , bred by Gulf Coast Farms Bloodstock LP foaled in USA and imported from U.K. in 2009, (see
AM.SB Electronic ), by Grand Slam (USA), out of Madison's Quest (USA), by Deputy Minister (CAN)
2010 (Feb 18), b, f, WORLD STAGE by Footstepsinthesand (GB)
Faruk Tınaz
ÖMÜRTAY , b , 2001 , bred by Nedim Tezel, by Natıve Procıda, out of Ömrüm, by Columnist (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 88)
2010 (Feb 23), b, f, ECESİM by Shınıng Wolf
Nedim Tezel
ÖZBAŞAK , ch , 2004 , bred by Aysel Birol, by Mujtahid (USA), out of Welldone, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 88)
2010,early abortion, by Irish Shuttle (IRE)
ÖZBEK GÜZELİ , b , 2004 , bred by Sir-El Elektrik, by Red Route (GB), out of River Low (IRE), by Lafontaine (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 89)
2010 (Mar 01), b, c, FULL SPEED by Commoner
Hüseyin Demirkıran
ÖZDEN SULTAN , b , 2004 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Mujtahid (USA), out of Champagne On Ice (GB), by Efisio
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 33)
2010 (Mar 30), ch, f, GELSEN by Bosporus (IRE)
Ahmet Demir
ÖZDENİZ , b , 2003 , bred by Hülya Şenay Özdeniz, by Mountain Cat (USA), out of Çöl Kuşu, by Safawan (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 89)
2010,early abortion, by Castello (IRE)
ÖZENİM , b , 2001 , bred by Meral Özen, by Han-Bakü, out of Tatlı Betüş, by Golden Prınce (see 3. Sup. to v 3, p : 92)
2010 (May 13), b, c, EROL EMMİ by Ertem
Mehmet Demir
ÖZENKIZ , ch , 2004 , bred by Abdülhadi Çelen, by Mountain Cat (USA), out of Sherry's Star, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 155)
2010 (Mar 17), ch, c, WALKS IN DARK by Always A Classic (CAN)
Yavuz Yılmaz
ÖZGÜR STAR (IRE) , b , 1999 , bred by Sweetmans Bloodstock, by Lake Coniston (IRE), out of Sun On The Spey (GB), by
Glint Of Gold (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 90)
2010 (Feb 28), b, c, NEW WAVE by My Bolt
Ahmet Aytar
106
Kısraklar - Broodmares
ÖZLEMCAN , b , 1996 , bred by Nasri Artar, by Palace Pageant (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 4. Sup.
to v 3, p : 88)
2010 (Mar 14), b, f, BERRAKNUR by Sri Pekan (USA)
Nasri Artar
ÖZNURCAN , b , 2003 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Sheer Honor, out of Oktavıa, by Young Prınce (see v : 3, p : 148)
2010 (Mar 04), gr, f, by Razgard (IRE)
Özsun Serkan Sönmez
PALLINA (GB) , b , 1998 , bred by Fares Stables Ltd, by Emperor Jones (USA), out of Blumarin (IRE), by Scenic (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 90)
2010 (Mar 25), ch, c, SARI MUSTAFAM by West By West (USA)
Onur Yetkin
PALOVİT , b , 2002 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by West By West (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 89)
2010 (Mar 25), ch, c, BELEK by Doğu (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
PANDORA (GER) , ch , 1996 , bred by French Bloodstock Agency, by Platini (GER), out of Pasadena (GER), by Esclavo (FR)
(see 3. Sup. to v 3, p : 92)
2010 (Jan 30), b, c, AUDITOR by Bin Ajwaad (IRE)
Hayrullah Doğan
PANKIZI , ch , 2003 , bred by Nevzat Seyok, by Marlin (USA), out of Cybill (IRE), by Law Society (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 90)
2010 (Feb 18), b, f, MIDAS LIFE by Bin Ajwaad (IRE)
Serkan Değişgel
PAOENIA (IRE) , ch , 1998 , bred by Kildaragh Stud, by Pelder (IRE), out of Tropicaro (FR), by Caro (IRE) (see 5. Sup. to v 3,
p : 90)
2010 (Apr 19), b, f, FOREVER QUICK by Perfect Storm
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. S.T.Ltd.Şti
PAPATYA I , b , 1992 , bred by Oya Erkkul, by Barbar, out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew (GB) (see 5. Sup. to v
3, p : 90)
2010 (Mar 25), b, f, REİSİN KIZI by Grand Reis
Yunus Karan
PAPRICA , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Noble Star, out of Nyonya Besar (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 105)
2010,early abortion, by Shah Sıber
PARISEAN LOVE (FR) , b , 1999 , bred by Stonersıde Stable Ltd, by Revoque (IRE), out of Internet (GB), by Tender King
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 90)
2010 (Apr 02), b, f, by Spectrando (IRE)
Bülent Taşçı
PARISIENNE (IRE) , b , 1999 , bred by Dayton Investments Ltd. foaled in USA and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v :
44, p : 2082 ), by Distant Relative (IRE), out of Poughkeepsie (IRE), by Sadler's Wells (USA)
2010 (Feb 27), b, c, DISTANT SOLDIER by Victory Gallop (CAN)
Osman Topçu
PART TIME LOVER , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by Sri Pekan (USA), out of Miss Salsa Dancer (GB), by Salse (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 90)
2010 (Mar 14), b, f, CANIM KARDEŞİM by Bin Ajwaad (IRE)
107
Hünkar Adalı
Kısraklar - Broodmares
PASSEPARTOUT , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Perugino (USA), out of Zip (GB), by Persian Bold (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 90)
2010 (Apr 23), b, c, AYAZBEY by Bin Ajwaad (IRE)
Nazmi Filibeli
PAWNEE RHYTHM (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Clodagh McStay, by Marju (IRE), out of Mermaid Beach (GB), by Slew
O'gold (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 91)
2010,early abortion, by Royal Abjar (USA)
PEAK VIEWING (IRE) , b , 1997 , bred by Airlie Stud , by Sri Pekan (USA), out of Mrs Ting (USA), by Lyphard (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 91)
2010 (May 09), b, f, OHIOGOZAIMAS by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
PEBBLEDASH (GB) , b , 1993 , bred by Duncan A. McGregor, by Great Commotion (USA), out of Near The End (IRE), by
Shirley Heights (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 91)
2010 (Mar 28), b, c, FALCONETTI by Marlin (USA)
Vehbi Hakan Keleş
PEKGÜZEL , b , 2004 , bred by Edip Çizmeci, by Marlin (USA), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 91)
2010 (Feb 15), ch, c, RICHIE RICH by Always A Classic (CAN)
Esra Çizmeci Yetkin
PELLMELL (GB) , ch , 1998 , bred by H. Reed, by Pivotal (GB), out of Tower Glades (GB), by Tower Walk (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 93)
2010 (Mar 14), ch, c, ESCAPE TO VICTORY by Victory Gallop (CAN)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. S.Tic.Ltd.Şti
PENKY HENKY , ch , 1993 , bred by Emin Çılgın, by Gold Guard, out of Hanky Penky, by Yemken (GB) (see 5. Sup. to v 3, p
: 91)
2010 (Apr 08), b, c, ALTIN EĞER by Akindayim (IRE)
Yaşar Gölbaş
PENNYGHAEL (UAE) , ch , 2000 , bred by Darley Dubai foaled in UAE and imported from FR in 2009, ( see UAE v : 6 ), by
Pennekamp (USA), out of Kerrera (IRE), by Diesis (GB)
2010 (Mar 09), b, f, GREEN PENNY by Sinndar (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
PEPPER POT , b , 2003 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Sri Pekan (USA), out of Lyra , by Castle Rising (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 91)
2010 (Apr 24), b, f, AYELLA by Okawango (USA)
Esra Atman Özyiğit
PERGE , b , 2005 , bred by Ali İlhan Tur, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bayt, by Uğurtay (see 1. Sup. to v 3, p : 19)
2010 (Apr 06), b, f, ÖYKÜM by Sun Music (IRE)
Zafer Çetinkaya
PERGOLA (GB) , b , 1998 , bred by Mrs P.A.Clark , by Mtoto (GB), out of Best Girl Friend (GB), by Sharrood (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 91)
2010 (Apr 07), b, c, LAC LEMAN by Bin Ajwaad (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
PERVASIZ , b , 2002 , bred by Ali Şahin, by West By West (USA), out of Perva, by Çukurova (see 5. Sup. to v 3, p : 92)
2010 (May 01), b, c, NAKAREJ by Emperador
Cenk Yener
108
Kısraklar - Broodmares
PETASTRA (GB) , b , 1989 , bred by Mrs John Trotter, by Petoski (GB), out of Star Face (GB), by African Sky (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 90)
2010 (Jan 05), b, f, NEW BAHAR by Cannon
Haldun Coşkun
PETAY , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Peteski (CAN), out of Blazing Clearance (USA), by Cryptoclearance (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 90)
2010 (Mar 14), b, f, DOKTORMERAL by Bizim Ayancikli (IRE)
Sadettin Atığ
PETIX (FR) , gr , 1998 , bred by Dayton Limited, by Linamix (FR), out of Charme Discret (GB), by Glint Of Gold (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 92)
2010 (Apr 28), gr, c, IRON BUTTERFLY by Divine Light (JPN)
Oktay Serici
PEYMANE , ch , 2001 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Shining Steel (GB), out of İman, by Karayel (see v : 3, p : 93)
2010, no return to Sports Hero (USA)
PHENOMENA , ch , 2004 , bred by Nedim Kisbu, by Sea Hero (USA), out of Lineage (GB), by Distant Relative (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 100)
2010 (Apr 12), ch, f, BLAZE OF AMBITIOUS by Blaze Of Speed
Nedim Kisbu
PIECE OF CAKE , ch , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Sala (USA), by Cryptoclearance (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 92)
2010 (Mar 13), ch, f, GÜLRA by Perfect Storm
Ersan Özbelge
PIMIENTA , b , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Manila (USA), out of Cessy, by Castle Rising (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 92)
2010 (Mar 04), b, f, by Bold Pılot
Begüm Atman Karataş
PINARCA KIZI , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Perugino (USA), out of O La Bamba (IRE), by Commanche Run
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 92)
2010 (Mar 25), b, f, HİLALKIZ by Baranoviçi
Hüseyin Karagöz
PINK SNOW , b , 2000 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Pro Gay, out of Kashmiri Snow (GB), by Shirley Heights (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 92)
2010, barren to Marlin (USA)
PIOMBO (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs J. Costelloe, by Grand Lodge (USA), out of Peace Dividend (IRE), by Alzao (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 92)
2010 (Feb 22), b, f, DERSU UZALA by Win River Win (USA)
Emre Ergökçen
PİNİKA , b , 2003 , bred by Tarık Aydın, by Doyoun (IRE), out of Lady Elemis, by Rakan (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 92)
2010 (Mar 22), b, c, DOCTOR SOCRATES by Okawango (USA)
Tarık Aydın
PLATANUS (IRE) , b , 1998 , bred by Camugue Stud Ltd., by General Monash (USA), out of Beyond Words (IRE), by Ballad
Rock (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 92)
2010 (Feb 15), b, c, LONG RIVER by Kizilmurat (IRE)
Ahmet Demirkıran
109
Kısraklar - Broodmares
PLATONIC CHAT (IRE) , b , 2004 , bred by Moyglare Stud Farm Ltd. foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see
GSB v : 45, p : 3172 ), by Danehill Dancer (IRE), out of Summer Trysting (USA), by Alleged (USA)
2010 (Feb 21), b, c, LAST EXIT by Dubawi (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
PLAYA BLANCA , gr , 1996 , bred by Davide Franco, by Laughing Matter (USA), out of Blame (USA), by Far North (CAN)
(see 5. Sup. to v 3, p : 93)
2010 (Jan 24), b, f, AIVALI by Bosporus (IRE)
Nisso Benhason
POBEDA , b , 2003 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Sri Pekan (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB) (see 5. Sup.
to v 3, p : 93)
2010 (Feb 24), b, f, KİLİTBAHİR by Karabeyhan (GB)
Mustafa Doruk Yılmaz
POLIN (GB) , ch , 1998 , bred by J. Godfrey, by Wolfhound (USA), out of Lotus Moon (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 93)
2010 (Apr 22), ch, f, TSUNAMI GIRL by Scream To Scream (IRE)
Died in 2010
Jale Atanç
POLISH HONOUR (USA) , b , 1988 , bred by Kennelot Stables Ltd., by Danzig Connection (USA), out of Royal Honoree
(USA), by Round Table (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 93)
2010 (May 21), b, c, BLACK PATRIOT by Bullmarket
Mehmet Gündoğdu
POPCORN , ch , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Awayil (USA), by Woodman (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 13)
2010 (Mar 11), b, c, MY WOOD by Akindayim (IRE)
Mustafa Yurteri
POPÜLİST , b , 2003 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Shining Steel (GB), out of Pop Star, by Gerald Martin (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 93)
2010 (Jan 31), b, f, BURSA PRENSESİ by Bosporus (IRE)
Orhan Ünlü
PRENSES KÜBRA , ch , 2003 , bred by Mustafa Akkaya, by Ocean Crest (USA), out of Delilo, by Hombre I (see 5. Sup. to v
3, p : 93)
2010 (Mar 25), b, f, ESMER BOMBA by Ortega
Hilmi Turhan Üner
PRICELESS , b , 2005 , bred by Adem Erdölek, by Bin Ajwaad (IRE), out of Netrun (GB), by Brief Truce (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 122)
2010 (Mar 13), b, f, by Win River Win (USA)
Murat Şamlı
PRIMA FACIE (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Primo Dominie (GB), out of Soluce (IRE), by Junius
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 92)
2010 (Mar 02), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Atilla Özsoy
PRIMADONNA , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Halling (USA), out of Sayhaat (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 150)
2010 (Mar 10), b, c, SHARP HUNTER by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
PRIMELTA (GB) , b , 1993 , bred by P. Valentine, by Primo Dominie (GB), out of Pounelta (GB), by Tachypous (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 94)
2010 (Jan 26), b, f, by Sri Pekan (USA)
Ömer Faruk Binbaşıoğlu
110
Kısraklar - Broodmares
PRINCESS GALINA (IRE) , b , 1998 , bred by Regulus Bloodstock Company, by Spectrum (IRE), out of Princess Pavlova
(IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 94)
2010 (Apr 11), b, f, ROMANTICALLY by Mountain Cat (USA)
Necati Demirkol
PRINCESS PROCLA (IRE) , b , 2004 , bred by John Drawn And Tony Lewis, by Barathea (IRE), out of Peace In The Park
(IRE), by Ahonoora (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 94)
2010 (Mar 02), b, c, KARABOĞA by Karabeyhan (GB)
Yusuf Kağan Gürsoy
PRINCESS RENESIS (IRE) , gr , 2001 , bred by W.G. Mckinley , by Perugino (USA), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 94)
2010 (Mar 02), gr, f, GENEROSO by Bosporus (IRE)
Necati Demirkol
PRINCESS SELEN (IRE) , b , 1997 , bred by Christopher Maye, by Blues Traveller (IRE), out of Impressive Lady (GB), by
Mr Fluorocarbon (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 94)
2010 (Feb 03), b, c, SAME DADY by Mehmet Bora
Ahmet Cavcav
PRINCESSE MELİS , ch , 2005 , bred by Osman Tunçay Atakol, by Always A Classic (CAN), out of Oribi (GB), by Top Ville
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 128)
2010 (Apr 28), b, c, BORN TO FAST by Eagle Eyed (USA)
Eray Pak
PRIZE MOMENT (USA) , ch , 2004 , bred by Brandywine Farm Llc Jim And Pam Robinson foaled in USA and imported from
USA in 2009, (see AM.SB Electronic ), by Pure Prize (USA), out of Sunny Moment (USA), by Roberto (USA)
2010 (Apr 28), ch, f, BLACHERNAE by Consolidator (USA)
İsmail Hadioğlu
PROSERPINE (GB) , b , 1999 , bred by The Earl Cadogan foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 44, p :
1163 ), by Robellino (USA), out of Hymne D'amour (USA), by Dixieland Band (USA)
2010 (Feb 26), b, f, MY MOON FACE by Cockney Rebel (IRE)
Naciye Çokay
PROVOCATIVE TOUCH (USA) , b , 2003 , bred by Live Oak Stud, by Touch Gold (USA), out of Don't Read My Lips (USA),
by Turkoman (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 94)
2010 (Apr 15), b, f, DADDYS DOLLARS by Unaccounted For (USA)
Serdal Adalı
PUNTO (IRE) , ch , 1999 , bred by S. Connolly, by Lake Coniston (IRE), out of Home Comforts (GB), by Most Welcome (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 94)
2010 (Feb 23), ch, f, SİBA by Dinyeper (GB)
Serdar Kemal Özçolak
QUANTUM , b , 2004 , bred by Ömer Faruk Binbaşıoğlu, by Sun Music (IRE), out of Primelta (GB), by Primo Dominie (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 136)
2010 (Feb 23), b, c, ELMANDER by Goldat (GB)
Sadun Oktav
QUEEN OF SPADES , b , 2002 , bred by Aydoğan San, by West By West (USA), out of Free Trade, by Shareef Dancer (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 95)
2010 (Mar 04), b, c, CEBELTAY by Divine Light (JPN)
Mustafa Selçuk San
QUEENS HEAD (GB) , b , 2002 , bred by Bodfari Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p :
306 ), by King's Best (USA), out of Dime Bag (GB), by High Line (GB)
2010 (Mar 06), b, c, JOYEUX by Footstepsinthesand (GB)
Gülnur Gülerce
111
Kısraklar - Broodmares
RACHEL PRINT (GB) , b , 1997 , bred by B. Freiha, by Cadeaux Genereux (GB), out of Keswa (IRE), by Kings Lake (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 95)
2010 (Apr 08), ch, c, COMPRADOR by Victory Gallop (CAN)
Süleyman Selman Taşbek
RACING HEART (GB) , b , 1994 , bred by Avon Industries Bath Ltd., by Pursuit Of Love (GB), out of Hearten (GB), by
Hittite Glory (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 95)
2010 (Feb 15), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Kemal Kurt
RADIKAL GIRL , b , 1999 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Lockton (GB), out of Radıkal Lady, by Tüten (see 4. Sup. to
v 3, p : 93)
2010 (Feb 13), b, c, RADIKAL STAR by Always A Classic (CAN)
Mustafa Memik
RAEDAH (USA) , b , 2006 , bred by Shadwell Farm LLC foaled in USA and imported from FR in 2010, (see AM.SB Electronic
), by Elusive Quality (USA), out of Fatwa (IRE), by Lahib (USA)
2010 (Mar 13), b, c, KREM by Country Reel (USA)
Mehmet Ziya Adalar
RAFİA , ch , 2004 , bred by Fedai Kahraman, by Ramadan, out of Sabirli Kadin (IRE), by Catrail (USA) (see 5. Sup. to v 3, p :
95)
2010 (Feb 13), b, f, THISBE by Yavuz Star
Fedai Kahraman
RAIN STAR , b , 2002 , bred by Ramazan Yıldız, by Cristo (GB), out of Hidra, by Old Bond (see v : 3, p : 86)
2010 (Jan 05), b, c, KUMCU AHMET by Rs Savaşçı
Ramazan Yıldız
RAINBIRD , ch , 1991 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 95)
2010 (May 15), b, c, ICEBIRD by Indigo Red (GB)
Ali Levent Dilmaç
RAJ DANCER (USA) , ch , 1994 , bred by Green Willow Farms, by Rahy (USA), out of Premiere Danseuse (IRE), by
Saritamer (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 95)
2010 (May 11), b, f, TANGO WINNER by Win River Win (USA)
Levent Nuri Gelgin
RAKİP , b , 2001 , bred by Güler Türksev, by Spectrum (IRE), out of Night Auction (IRE), by Night Shift (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 98)
2010 (Apr 04), b, f, UNEXPECTED FOR by Ataç
Murat Can Türksev
RAM BELLE , b , 2004 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Ramadan, out of Belle Enfant (GB), by Beldale Flutter (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 20)
2010 (Mar 10), ch, f, HAYIRLI AYAK by Sports Hero (USA)
Ergun İslim
RAMİNA , b , 2006 , bred by Bülent Kaya, by Ramadan, out of Calena, by Cartegena (see 2. Sup. to v 3, p : 24)
2010 (Apr 23), gr, c, TOYDEMİR by Abrek
Enver Toydemir
RANA SULTAN , b , 2005 , bred by Adnan Bucak, by Mujtahid (USA), out of La Alla Wa Asa (IRE), by Alzao (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 94)
2010 (Apr 27), gr, f, BUCAK GÜLÜ by Argaeus (GB)
Emine Bucak and Bülent Bucak
112
Kısraklar - Broodmares
RANAVALO , b , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 5. Sup.
to v 3, p : 96)
2010 (May 22), b, f, GREEN QUEEN by Green Gönen
Şerafettin Gedik
RANOSH (USA) , ch , 1992 , bred by Gainsborough Farm Inc., by Rahy (USA), out of Knoosh (USA), by Storm Bird (CAN)
(see 4. Sup. to v 3, p : 94)
2010 (Mar 17), b, c, NEIL by Luxor
Selman Erdemirci
RAPATOR (GB) , b , 1997 , bred by Carlton Consultans Ltd, by Prince Sabo (GB), out of Bebe Altesse (GER), by Alpenkonig
(GER) (see 5. Sup. to v 3, p : 96)
2010 (Apr 16), b, f, NİSAN RÜZGARI by Indigo Red (GB)
Rifat Özkan
REAL DEAL , ch , 2002 , bred by Umur Tamer, by Common Grounds (GB), out of First Time Affair (USA), by Black Tie
Affair (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 99)
2010 (Feb 25), b, f, MEGA STORM by Fire To Fire (IRE)
İbrahim Bulut
REAL GIRL , b , 2003 , bred by Kaan Köylü, by Distant Relative (IRE), out of Real Money, by Suivant (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 96)
2010 (Jan 28), b, c, DRUMBEAT by Bosporus (IRE)
Kaan Köylü
REAL MONEY , ch , 1998 , bred by Naci Yücel Köylü, by Suivant (USA), out of Grand Mother, by Oğlu (see 5. Sup. to v 3, p :
96)
2010 (Mar 11), ch, f, SAY GOOD BY by Win River Win (USA)
Kaan Köylü
REALLY DARLENE (USA) , b , 2005 , bred by Damara Farm LC foaled in USA and imported from FR in 2010, (see AM.SB
Electronic ), by Sky Mesa (USA), out of Bubbles Darlene (USA), by Fappiano (USA)
2010 (Apr 16), ch, c, MADIBA by Astronomer Royal (USA)
Angelica Demos Sponza
RED CAT (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt foaled in IRE and imported from U.K. in 2002, ( see GSB v : 45 ), by
Spectrum (IRE), out of Red Coral (IRE), by Fairy King (USA)
2010 (Feb 12), b, f, by Royal Abjar (USA)
Kemal Kurt
Died in 2010
RED FACT , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 96)
2010 (Apr 24), ch, c, by Luxor
Demirhan Yılmaz
RED FLAME (IRE) , ch , 2000 , bred by Branston Stud Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 44, p :
337 ), by Selkirk (USA), out of Branston Jewel (IRE), by Prince Sabo (GB)
2010 (Feb 02), ch, f, ELENTRA by Motivator (GB)
Naciye Çokay
RED JACKET , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Red Bishop (USA), out of Lady Of Troy (GB), by Salse (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 96)
2010 (Apr 19), b, f, DELTARUN by Yavuz Star
Metin Büyüknacar
RED POWER , ch , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Mujtahid (USA), out of Transparent (IRE), by Dance Of Life
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 96)
2010 (Apr 17), b, c, HEATEN by Bin Ajwaad (IRE)
Hasan Görgün
113
Kısraklar - Broodmares
RED SPRING , b , 2001 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Red Bishop (USA), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 96)
2010 (Mar 17), ch, c, RED EYE by Eagle Eyed (USA)
Ali Samsa Karamehmet
RED WHITE , b , 2002 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Red Route (GB), out of Oya Beyaz, by Majestic Endeavour (CAN)
(see 5. Sup. to v 3, p : 97)
2010 (Feb 06), b, c, GÖZÜYILMAZ by Dinyeper (GB)
Ahmet Ferhat Küçüker
REDMONT , b , 1998 , bred by Hasan Tolon, by Manila (USA), out of Gülümser, by Simge (see 5. Sup. to v 3, p : 97)
2010 (Apr 14), ch, f, GREEN FAIRY by Popular Demand
Ferhat Ürküt
REGAL BALLERINA (CAN) , ch , 2001 , bred by William Sorokolit foaled in CAN and imported from USA in 2009, (see
AM.SB Electronic ), by Sky Classic (CAN), out of Heavenly Ballerina (CAN), by Conquistador Cielo (USA)
2010 (May 10), b, f, RAIL BIRD by Birdstone (USA)
Mehmet Ali Beycan
REGATTA (GB) , b , 1993 , bred by Grange Stud, by Mtoto (GB), out of Riviera Bleue (IRE), by Riverman (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 97)
2010 (May 30), b, c, AKJOLTOI by Victory Gallop (CAN)
Nişan Arek Kuyumciyan
REINE MAUVE , gr , 2005 , bred by Berrin Gedik, by Royal Abjar (USA), out of Heure Mauve (FR), by Baby Turk (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 77)
2010 (Apr 08), gr, c, FLYING DAKOTA by Green Gönen
Burcu Salepcioğlu
RELATIVELY QUIET (IRE) , ch , 1998 , bred by Swettenham Stud, by Woodman (USA), out of Feminine Wiles (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 97)
2010 (Apr 11), b, f, ROYA by Mountain Cat (USA)
Tarık Aydın
RESUME (IRE) , b , 1995 , bred by Godolphin Management Co Ltd, by Lahib (USA), out of Labwa (USA) , by Lyphard (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 97)
2010 (Apr 17), b, c, DARK GHOST by Velociraptor (GB)
Orhan Tanatar
REVANİ , b , 2004 , bred by Cahit Yurtoğlu, by Red Bishop (USA), out of Akdeniz Rüzgarı, by İmamoğlu (see 5. Sup. to v 3, p
: 97)
2010 (Apr 14), b, f, KARACA by Champs To Champs
Kaya Kahraman
REVNA , ch , 2006 , bred by Tarık Aydın, by Trapper, out of Aile, by Scottish Reel (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 2)
2010 (Apr 26), b, f, GOLA by Divine Light (JPN)
Tarık Aydın
REWARDING (GB) , gr , 2004 , bred by Grundy Bloodstock SRL, by Sakhee (USA), out of Grey Way (USA), by Cozzene
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 98)
2010 (Mar 25), gr, c, UNICORNUS by Dilum (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
RICHIE , ch , 2004 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Strike The Gold (USA), out of Salience (IRE), by Digamist (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 147)
2010 (May 12), ch, c, by Fiyakalı
Hamza Özen
114
Kısraklar - Broodmares
RIDAFA (IRE) , b , 2000 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C. foaled in IRE and imported from FR in 2010, ( see
GSB v : 44, p : 2219 ), by Darshaan (GB), out of Ridaiyma (IRE), by Kahyasi (IRE)
2010 (Apr 24), b, c, NARTUGAN by Sinndar (IRE)
Süleyman Selman Taşbek
RIGOROUS (USA) , b , 2003 , bred by Gaines-Gentry Thoroughbreds and Glen Sikura & John G. Sikura, by Grand Slam (USA),
out of Over Your Shoulder (USA), by Graustark (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 98)
2010 (May 16), b, c, RAMBO by Marlin (USA)
Mehmet Necdet Narin
RISING CHURCH , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Gatchina (GB), by Habitat (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 98)
2010 (Feb 24), ch, f, İZMİT GÜZELİ by Bizim Ayancikli (IRE)
Sadettin Atığ
RISING STAR , b , 2001 , bred by Hasan Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Ayşem I, by Burçak (see 4. Sup. to v 3, p : 96)
2010 (Apr 24), b, c, DEUX EX MACHINE by Mountain Cat (USA)
Özen Adalı
RİMA , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Pelder (IRE), out of As Sharp As (GB), by Handsome Sailor (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 98)
2010 (Mar 11), b, c, TUNGA KAĞAN by Kaneko
Selahattin Turgu
RİNG STAR , b , 1995 , bred by N. Narin, by Eastern Star, out of Princess Rani (IRE), by Prince Tenderfoot (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 96)
2010 (Feb 01), b, f, SAADETİN KIZI by Mahalle Çocuğu
Haldun Coşkun
RİNSA , b , 2001 , bred by Galip Gençol, by Ocean Crest (USA), out of Patara I, by Arslan (see 4. Sup. to v 3, p : 96)
2010 (Apr 21), b, f, SELEN FIRTINASI by Mountain Cat (USA)
Coşkun Yıldız
RİTA , b , 2004 , bred by Mehmet Emin Üçeş and Abdülkadir Üçeş, by Taşkın, out of Memory, by Eastern Boy (see 5. Sup. to v
3, p : 98)
2010, barren to Mahalle Çocuğu
ROCKCELLA , b , 2003 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Accelerator (USA), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see 5. Sup.
to v 3, p : 98)
2010 (May 25), b, f, PURPLE STAR by Indigo Red (GB)
Ali Levent Dilmaç
RODELINDA , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Marlin (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 98)
2010 (Mar 20), b, c, LITTLE FACE by Golden Sun
Ahmet Can Filizdayılar
ROMANZA (GB) , b , 2001 , bred by Darley , by In The Wings (GB), out of Ela Romara (GB), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 98)
2010 (May 11), b, c, MELLO by Okawango (USA)
Serdal Adalı
ROMARIN , ch , 2003 , bred by İsmail Hadioğlu, by Marlin (USA), out of Bashful (USA), by Housebuster (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 99)
2010 (Mar 28), b, c, KARA KADİR by Sri Pekan (USA)
İsmail Hadioğlu
115
Kısraklar - Broodmares
RONIN , b , 2001 , bred by Gülnur Gülerce, by Private Tender (GB), out of Dazzling, by All That Jazz (see 3. Sup. to v 3, p :
101)
2010 (Apr 16), b, f, TUHU FIRTINASI by Tuhu Dayı
Necdet Özbek
Died in 2010
ROSE BAY , b , 2005 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Sri Pekan (USA), out of North Wınd, by Night Shift (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 99)
2010 (Jan 09), ch, c, KINGS LAW by Perfect Storm
Ayşe Seda Özbelge
ROSE DU PAYS (GB) , ch , 1996 , bred by Auldyn Stud Ltd, by Anshan (GB), out of Solemn Occasion (USA), by Secreto
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 99)
2010 (Apr 06), ch, c, by Always A Classic (CAN)
Yurdagül Ülgen
ROSE LADY (IRE) , ch , 2003 , bred by Lynch Bages Ltd. foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p :
3027 ), by King Of Kings (IRE), out of Shamisen (GB), by Diesis (GB)
2010 (Feb 23), b, f, DENNIS THE MENACE by Amadeus Wolf (GB)
Mehmet İlker Akdeniz
ROSE MARIE , b , 2002 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Distant Relative (IRE), out of Sabia Rosa (FR), by Bering (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 99)
2010 (Mar 20), b, f, SPEEDY FOX by Dinyeper (GB)
Ahmet Ferhat Küçüker
ROSE TO ROSE , b , 2003 , bred by Murat Cavcav, by Common Grounds (GB), out of Peace Carrier (IRE), by Doulab (USA)
(see v : 3, p : 152)
2010 (Apr 30), b, c, TUNÇSİPER by Susturan
Sürmeli Karaca
ROXIE HART (IRE) , b , 2000 , bred by Tullamaine Castle Stud and Orpendale, by Danehill (USA), out of Dangerous Diva
(IRE), by Royal Academy (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 99)
2010 (Feb 15), b, c, BIG PRICE by Spectrando (IRE)
Bülent Taşçı
ROYAL AS , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Asalet Mümessili (IRE), by Mukaddamah (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 11)
2010 (Mar 13), ch, f, MISS TIGER by River Special (USA)
Nilay Karadağ
ROYAL GALE , ch , 2002 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Galetto (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see v
: 3, p : 168)
2010 (Feb 26), ch, c, AKENETON by Tender Dad (GB)
Abdullah Şahin
ROYAL MANOR , b , 2005 , bred by Berrin Gedik, by Royal Abjar (USA), out of Villa Maria (FR), by Kahyasi (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 184)
2010 (Mar 30), ch, c, GREEN PALACE by Green Gönen
Berrin Gedik
ROYAL REMEDY (USA) , b , 1999 , bred by Andrea Singer Pollack Revocable Trust foaled in USA and imported from USA in
2009, (see AM.SB Electronic ), by Royal Academy (USA), out of Seeking The Cure (USA), by Seeking The Gold (USA)
2010 (Apr 20), b, f, LADY KITTENS by Kitten's Joy (USA)
Hakan Sabri Özcan
ROYAL TULIB , b , 2002 , bred by Gaye Aksongur, by Royal Abjar (USA), out of Lale-Şah, by Maşallah I (see 5. Sup. to v 3,
p : 99)
2010 (Apr 24), b, f, NAR TANESİ by Kaneko
Levent Birengel
116
Kısraklar - Broodmares
ROYAL WELCOME (IRE) , b , 1996 , bred by John Gaines, by Royal Academy (USA), out of Welcome Break (GB), by
Wollow (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 99)
2010 (Feb 10), b, c, CASH AKÇE by Divine Light (JPN)
Gülnur Gülerce
RUBY JULIE (GB) , b , 1997 , bred by Mrs M Beddis, by Clantime (GB), out of Slipperose (GER), by Persepolis (FR) (see 5.
Sup. to v 3, p : 100)
2010 (Apr 08), b, f, ALFABETA by Bin Ajwaad (IRE)
Şaban Şerif Saraçoğlu
RUN BABY RUN , b , 2003 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Manila (USA), out of Enola Gay, by Seren II (see 5. Sup. to v 3, p
: 100)
2010 (Jan 17), b, c, RUN OF FIRE by Kizilmurat (IRE)
Ali Demirkıran
RUN DAISY RUN , b , 2002 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Distant Relative (IRE), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 98)
2010 (Feb 17), b, f, RUSSIA by Sea Hero (USA)
Ali Levent Dilmaç
RUN HARD , b , 2000 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 5. Sup.
to v 3, p : 100)
2010 (Apr 20), b, c, KEMALHAN by Marlin (USA)
Mustafa Kemal Yılmaz
RUNAWAY BRIDE , b , 2000 , bred by Atilla Özsoy, by Pivotal (GB), out of Prima Facie (GB), by Primo Dominie (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 100)
2010 (Apr 17), b, f, by Sea Hero (USA)
Fatine Özsoy
RÜZGARIN SESİ , b , 2004 , bred by Mehmet Çavuş, by Tender Prınce, out of Emmenez Moi (GB), by Baryshnikov (AUS)
(see 5. Sup. to v 3, p : 100)
2010 (Jan 30), b, c, by Fiyakalı
Mehmet Çavuş
Died in 2010
SAARATT (GB) , ch , 2004 , bred by Darley , by Mark Of Esteem (IRE), out of Cambara (GB), by Dancing Brave (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 101)
2010 (May 16), b, f, ADIOS A TODOS by Okawango (USA)
Vefa İbrahim Aracı
SABIRLI KADIN (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs C. L. Weld, by Catrail (USA), out of Sense Of Honour (USA), by Be My
Guest (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 98)
2010 (Mar 03), ch, f, ALAYANA by Indigo Red (GB)
Ayşe Bulut
SABİRE , ch , 2003 , bred by Göksel Şengün, by Royal Abjar (USA), out of D.fawless (IRE), by Bluebird (USA) (see 5. Sup. to
v 3, p : 101)
2010 (Feb 27), ch, c, SUNAY HOCA by Indigo Red (GB)
Ertaç Demirgüreş
SABLE RİVER , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Siberıa, by Villeroy I (FR) (see 5. Sup. to
v 3, p : 101)
2010 (Mar 27), b, f, GREEN SABLE by Green Gönen
Şerafettin Gedik
SABOŞ TAY , gr , 2002 , bred by Hulusi Çil, by Common Grounds (GB), out of Rusty, by Rusticaro (FR) (see 5. Sup. to v 3, p :
101)
2010 (Mar 23), b, c, SABO BEY by Karabeyhan (GB)
Hulusi Çil
117
Kısraklar - Broodmares
SABRINA , ch , 2004 , bred by Ayşe Sağman, by Marlin (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 101)
2010 (Apr 27), b, c, SON NEFES by My Grandson (GB)
Aslı Uçarer
SABUR , b , 2005 , bred by Emine Direkli and Mehmet Direkli, by Red Bishop (USA), out of Çerkez Kızı, by Al Murtajaz
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 39)
2010 (May 20), b, f, SESSİZ ÇIĞLIK by Commoner
Ömer Şahin
SAÇAKLI (IRE) , ch , 1998 , bred by Ray Cullen, by Persian Bold (IRE), out of Polish Saga (GB), by Polish Patriot (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 101)
2010 (Jan 30), ch, c, LEGEND RING by Win River Win (USA)
Nedim Akagündüz
SADAKAT (GB) , b , 1999 , bred by Mrs A. Scott, by Dancing Spree (USA), out of Gypsy's Barn Rat (GB), by Balliol (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 101)
2010 (Apr 28), ch, c, BULUTBEY by West By West (USA)
Mehmet Tayoğlu
SADALBARİ , b , 2003 , bred by Demirhan Yılmaz, by Natıve Procıda, out of Lalıque, by My Volga Boatman (USA) (see v : 3,
p : 111)
2010 (May 06), b, c, by Sri Pekan (USA)
Demirhan Yılmaz
SADBER , b , 2005 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Black Lıghtenıng, by Yemken (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 24)
2010 (Jan 16), b, c, HAZİRAN by Vento
Ramazan Karakuş
SAFARI GIRL , ch , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 98)
2010 (Apr 21), ch, f, ALBÖCEK by Ertem
Hüseyin Karaca
SAGA BELLA (IRE) , b , 2005 , bred by Haras De Son Altesse Laga Khan Scea foaled in IRE and imported from FR in 2009, (
see GSB v : 46 ), by Sadler's Wells (USA), out of Sagalina (IRE), by Linamix (FR)
2010 (Feb 06), b, f, WANGO BELLA by Okawango (USA)
Vahan Garo Kuyumciyan
SAGAPİA , b , 1995 , bred by Can Necmettin Güven, by Suivant (USA), out of Santa Anıta, by Gap Of Dunloe (FR) (see 5.
Sup. to v 3, p : 102)
2010 (Jan 24), b, f, LUPER by Unaccounted For (USA)
Faruk Molu
SAICHANIA (GB) , b , 1997 , bred by M. B. Small, by Saddlers' Hall (IRE), out of Fleeting Affair (GB), by Hotfoot (GB) (see
5. Sup. to v 3, p : 102)
2010 (May 04), ch, f, TEXASLI BEGÜM by Strike The Gold (USA)
Yavuz Vidinli
SAIL AWAY (GB) , b , 1996 , bred by Lord Howard de Walden, by Slip Anchor (GB), out of Meliora (GB), by Crowned Prince
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 167)
2010 (Mar 24), b, f, GÖKSU ESİNTİSİ by Hakanbey
Ahmet Haşim Ağar
SAKARYA GÜZELİ , b , 2000 , bred by Ahmet Bekiroğullar, by Mujtahid (USA), out of Cıty Bank, by Barbar (see 5. Sup. to v
3, p : 102)
2010 (Mar 15), ch, c, MARJA by Carıbou
Ahmet Şimşek
118
Kısraklar - Broodmares
SALA (USA) , b , 1995 , bred by Buckram Oak Farm, by Cryptoclearance (USA), out of Pearl Bracelet (USA), by Lyphard
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 104)
2010 (Apr 18), ch, f, LADY ÖZGE by Perfect Storm
G. Şevket Özbelge and Ersan Özbelge
SALGIR , b , 1997 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Ottoman, out of Northern Ballerina (GB), by Dance In Time (CAN) (see 3.
Sup. to v 3, p : 104)
2010 (May 07), b, c, DÖKEREFE by Bin Ajwaad (IRE)
Hasan Kahraman Erturgut
Died in 2010
SALKIM , b , 1999 , bred by Selahattin Can Birol, by Gene Kelly (IRE), out of Üzüm, by Saintly Song (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 119)
2010 (Apr 02), ch, c, KOŞTİ HAN by Castello (IRE)
Mehmet Koştı
SALUTE HER (USA) , b , 2000 , bred by Barbara C. Graham foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by King Of Kings (IRE), out of Countess Shorwind (USA), by Dancing Count (CAN)
2010 (Apr 10), b, f, by A. P. Warrior (USA)
İsmail Hadioğlu
SAM CONNECTION , ch , 1997 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite
House (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 99)
2010 (Apr 02), ch, c, LITTLE EMRE by Red Bishop (USA)
Doğan Küçükemre
SAM LAND (GB) , gr , 1995 , bred by H. J. W. Steckmest, by Tirol (IRE), out of Friendly Thoughts (USA), by Al Hattab
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 102)
2010 (Mar 19), b, f, MISS DİDEM by Last Commander (USA)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
SAMBACI , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Hazel, by Arslan (see 5. Sup. to v 3, p : 102)
2010 (Mar 25), ch, f, UMUDUM by Aleko
Mustafa Hakkı Üçeş
SAMYELİ , b , 1995 , bred by Özkan İşgüden, by Barbar, out of Ask Samoa (USA), by Naskra (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 99)
2010 (Apr 05), ch, c, PİRUZ by Sea Hero (USA)
Hakan Aydınlar
SAN JUAN LADY , b , 1997 , bred by Aydoğan San, by Palace Pageant (USA), out of Miss Hyde (USA), by Procida (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 102)
2010,c,dead, by El Amour
SANS MERCI (IRE) , b , 2000 , bred by George F. Keogh, by Victory Note (USA), out of Collage (GB), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 100)
2010 (May 11), b, c, MATRAKÇI by Marlin (USA)
Telat Aydın
SANTA BARBARA GIRL , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (see v : 3,
p : 185)
2010 (Mar 01), b, c, SELMET by Royal Abjar (USA)
Merih Kurt (Ayrancı)
SANTA EVSEEVA , gr , 1998 , bred by Tülin Talay, by Manila (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 103)
2010 (Apr 20), gr, c, by Karabeyhan (GB)
Can Necmettin Güven
119
Kısraklar - Broodmares
SAPHİRA , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see
5. Sup. to v 3, p : 103)
2010, barren to Green Gönen
SARA , ch , 2003 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mujtahid (USA), out of The Odore, by Barnato (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
100)
2010 (Mar 16), b, f, KRAL KIZI by Eagle Eyed (USA)
Kasım Ercan Ekenler
SARAYYERLİ , b , 1999 , bred by Cemalettin Çeker, by Palace Pageant (USA), out of Terkoslu, by Simge (see 5. Sup. to v 3, p
: 103)
2010 (Jun 30), b, c, MOON SHADOW by Alabora
Cemalettin Çeker
SARDES (IRE) , b , 1999 , bred by Michael Lyons Jnr, by Priolo (USA), out of Express Account (GB), by Carr De Naskra
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 100)
2010 (Apr 08), b, c, THE SLAYER by Hakanbey
Akın Gümüşdere
SARE SULTAN , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Firtina Kiz (IRE), by Selkirk (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 58)
2010 (Jan 24), ch, f, ASRISARE by Indigo Red (GB)
Hakkı Yener
SARENNE (GB) , b , 2001 , bred by J. P. Hardiman, by Deser Sun (GB), out of Fabulous Pet (IRE), by Somethingfabulous
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 103)
2010 (Apr 11), b, c, by Eagle Eyed (USA)
Serdal Adalı
SARI ARI , ch , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Royal Abjar (USA), out of Vany's Approval (USA), by With Approval
(CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 100)
2010 (Apr 10), ch, c, HANEDAN HAN by Yavuz Star
Mehmet Hanifi Polat
SARI MELEK , ch , 2000 , bred by Ender Us, by Cock Robin (USA), out of Marına, by Kıngefe (see 5. Sup. to v 3, p : 103)
2010 (May 18), ch, c, AYTEK by Always A Classic (CAN)
Kadir İlhan Köseoğlu
SARI TRAMVAY (IRE) , ch , 1999 , bred by Pat Beirne, by Danehill Dancer (IRE), out of Folk Song (CAN), by The Minstrel
(CAN) (see 5. Sup. to v 3, p : 103)
2010 (Mar 20), ch, c, KING ABJAR by Royal Abjar (USA)
Serdar Kemal Özçolak
SARILAR GÜZELİ , b , 2005 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Mujtahid (USA), out of Best Of All
(IRE), by Try My Best (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 22)
2010 (Feb 27), b, c, SARILAR RUNNER by Okawango (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.T.ve G.L.Şrk.
SARIYERLİ , ch , 1999 , bred by Hüseyin Erdem, by Sakab (FR), out of Nergis Hanım, by Bachelor Party (IRE) (see 3. Sup. to
v 3, p : 106)
2010 (Mar 13), b, c, SEVLER by Sports Hero (USA)
Savaş Sevler
Died in 2010
SAVER , ch , 1995 , bred by Şencan Fotocan, by My Volga Boatman (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 106)
2010 (Apr 26), b, c, ORKUNHAN by Divine Light (JPN)
Hasan Kahraman Erturgut
120
Kısraklar - Broodmares
SAYHAAT (IRE) , b , 1998 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Her Ladyship
(GB), by Polish Precedent (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 104)
2010 (May 02), b, f, by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
SAYKALY , ch , 2001 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 5. Sup. to v 3,
p : 104)
2010 (Mar 29), b, c, YOLCU BEY by Shınıng Wolf
Kamil Levent Kitapçı
SCALERE (IRE) , ch , 1999 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Dolphin Street (FR), out of Silk Route (USA), by Shahrastani
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 122)
2010 (Feb 17), ch, f, by Goldat (GB)
Sadun Oktav
SCENIC SPIRIT (IRE) , b , 1993 , bred by Baronrath Stud Ltd., by Scenic (IRE), out of Quality Of Life (IRE), by Auction
Ring (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 104)
2010 (Feb 05), b, c, SCENIC SON by Devir
Bülent Taşçı
SCORPIO , b , 1998 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Brillantissime (USA), by Riverman (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 106)
2010 (Mar 25), ch, f, by River Special (USA)
Begüm Atman Karataş
SCREAM OF NIGHT , b , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by Always A Classic (CAN), out of Full Orchestra (GB), by Shirley
Heights (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 104)
2010 (Jan 17), b, f, NIKKA by Bullmarket
Tayral Tutumlu
SEA BISKUIT , b , 2003 , bred by Yavuz Kayalı, by Private Tender (GB), out of My Joba, by Barnato (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 104)
2010, barren to Fasht Eldebl (GB)
SEA BLUE (GB) , b , 2000 , bred by Juddmonte Farms Inc, by In The Wings (GB), out of Aquamarine (IRE), by Shardari (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 101)
2010 (Mar 13), b, f, TORUNUM ASYA by Bin Ajwaad (IRE)
İrfan Berberoğlu
SEA RIDGE (GB) , b , 2000 , bred by Hesmonds Stud Ltd, by Slip Anchor (GB), out of Beveridge (USA), by Spectacular Bid
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 104)
2010, no return to Sports Hero (USA)
SEASIDE STORY , ch , 2004 , bred by Aslı Sağnak, by Sea Hero (USA), out of West Sıde Story, by Pas De Seul (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 187)
2010 (Apr 15), ch, c, SINGAPORE STORY by Victory Gallop (CAN)
Yağmur İrfan Sağnak
SEATTLE SELECT (USA) , b , 1999 , bred by Prestonwood Farm Inc, by Ocean Crest (USA), out of Dance Up Stream (USA),
by Slew O'gold (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 101)
2010 (Jan 18), b, f, DELİ ÇİRE by My Bolt
Ali Kılıç
SECOND LIFE , b , 2005 , bred by Nakiye Kızılkaya and İsmail Arif Kızılkaya, by Sri Pekan (USA), out of Princess Pavlova
(IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 136)
2010 (Apr 05), b, c, KALDUN by Felek I
İsmail Arif Kızılkaya
Died in 2010
121
Kısraklar - Broodmares
SECOND TERM (IRE) , b , 1995 , bred by Norelands Bloodstock, by Second Set (IRE), out of Trinida (IRE), by Jaazeiro
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 104)
2010 (Apr 20), b, c, SECOND CAT by Mountain Cat (USA)
Ali Muhittin Dinçsoy
SECRET , b , 2004 , bred by Nuri Naci Erturgut, by West By West (USA), out of Khazinat El Dar (USA), by Slew O'gold
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 90)
2010 (Apr 30), b, c, GODS LION by Golden Sun
Yüksel Bulut
SECRET PATRIOT (USA) , b , 2001 , bred by Lazy Lane Stables Inc foaled in USA and imported from USA in 2009, (see
AM.SB Electronic ), by Secret Hello (USA), out of Flag Waver (USA), by Hoist The Flag (USA)
2010 (Apr 22), b, c, HOP PATRIOT by Strong Hope (USA)
Mehmet Necdet Narin
SEÇİLTAY , b , 2004 , bred by Erdoğan Atay, by River Special (USA), out of Aydıntay, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p :
14)
2010 (May 04), ch, c, by Alderado
Levent Tabak
SEDENİM , b , 2003 , bred by Süleyman Hakan Acar, by Sri Pekan (USA), out of Katanning (GB), by Green Desert (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 101)
2010, barren to Okawango (USA)
SEGİ (GB) , ch , 1998 , bred by M. C. Collins, by Definite Article (GB), out of Thevetia (GB), by Mummy's Pet (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 105)
2010 (Mar 29), b, c, ARAP BABA by Medya
Ali Yöndem
SELCAN (USA) , b , 2000 , bred by Tri-County Farms LLC, by Pine Bluff (USA), out of Unky And Ally (USA), by Heff
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 105)
2010,early abortion, by Divine Light (JPN)
SELCANIM , b , 2001 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Rani (IRE), by Groom Dancer (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 107)
2010 (Mar 07), b, c, CANBAZ by Hanaş
İlhami Gültepe
SELENDER , ch , 2005 , bred by Ender Aydıner, by Bosporus (IRE), out of Tiraje, by Pursuit Of Love (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 176)
2010 (May 12), ch, c, EYMENİM by Indigo Red (GB)
İbrahim Karabacak and Ceyhan Balcı
SELİN SULTAN , b , 2004 , bred by Emine Dizdar, by Marlin (USA), out of Tender Challenge, by Tender Prınce (see 1. Sup.
to v 3, p : 173)
2010 (Mar 24), ch, f, POMPEI by Dinyeper (GB)
Asuman Dizdar
SELVA , ch , 1993 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Minster Son (IRE), out of St Arilda (GB), by Pas De Seul (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 124)
2010 (Apr 25), ch, c, MANİAS by Flying Boy (IRE)
Cenap Sırvermez
SENTEE (IRE) , b , 2002 , bred by Epona Bloodstock Ltd, by Montjeu (IRE), out of No Quest (IRE), by Rainbow Quest (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 105)
2010 (Mar 16), b, c, PANGO by Okawango (USA)
Nevzat Seyok
122
Kısraklar - Broodmares
SENZAPIOMBO , ch , 2005 , bred by Fazlı Yurdabak, by Mujtahid (USA), out of Tos Lady (IRE), by College Chapel (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 199)
2010 (Mar 06), ch, f, SEA SPARKLE by River Special (USA)
Kemal Kırlı
SEPTO , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Mtoto (GB), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 105)
2010,early abortion, by Aleko
SERAP GELİN , b , 2005 , bred by Kamil Yurdabak, by Mountain Cat (USA), out of Lady Salome (GB), by Absalom (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 97)
2010 (Jan 18), b, f, SİMİRNALI KIZ by Unaccounted For (USA)
Ertaç Demirgüreş
SERAPCAN , b , 1996 , bred by Galip Gençol, by Royal Bequest (CAN), out of Serkut, by Strange Love (FR) (see 4. Sup. to v
3, p : 102)
2010 (Mar 12), b, c, STARKEŞ by Islambol
Coşkun Yıldız
SERENGETI , b , 2004 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Distant Relative (IRE), out of Thalıa, by Castle Rising (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 174)
2010 (May 19), b, c, ALWAYS STORM by Mountain Cat (USA)
Esra Atman Özyiğit
SERRACIM , b , 2005 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of İlaydakız, by Altınörs (see 1. Sup. to
v 3, p : 83)
2010 (May 15), b, c, by Bosporus (IRE)
Haluk Atabek
SERRAMIN , b , 2004 , bred by Ahmet Cavcav, by Common Grounds (GB), out of Serram (IRE), by Marju (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 153)
2010, no return to Mehmet Bora
SERTBORA (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Mary Gallagher, by Danehill Dancer (IRE), out of The Boozy News (ABD), by
L'emigrant (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 105)
2010 (Feb 01), b, f, MERLOT by Sports Hero (USA)
Sanem Yaman
SESSİZ GÜZEL (GB) , b , 1999 , bred by A.S. Leftwich, by Pursuit Of Love (GB), out of Colleen Liath (GB), by Another
Realm (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 106)
2010 (Feb 12), b, f, IMPASSIONED by Divine Light (JPN)
Nazmiye Yeniçıkan
SEVGİHANIM , ch , 2003 , bred by Mehmet Tansı, by Galetto (FR), out of Ayşegül Hanım, by Barnato (USA) (see v : 3, p :
14)
2010,early abortion, by El Salvador
SEVİLAY , b , 2002 , bred by Mehmet Laflı, by Cristo (GB), out of Alabanda, by Al Murtajaz (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
103)
2010, no return to Yavuz Star
SEVİM ANA , gr , 2005 , bred by Alaattin Karaca, by Common Grounds (GB), out of Maralcan, by Barbar (see 2. Sup. to v 3, p
: 199)
2010 (May 18), gr, c, HEARTED MAN by Kaneko
Alaattin Karaca
123
Kısraklar - Broodmares
SEVİM KIZI , b , 2001 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of Sevim, by Vidar (see 5. Sup. to v 3, p :
106)
2010 (May 01), b, c, SENTINUS by Yavuz Star
Turgut Kutlu
SEVİMSULTAN , gr , 1999 , bred by Özkan İşgüden, by Ashford (GER), out of Mighty Fling (GB), by Generous (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 106)
2010 (Mar 07), gr, c, PASSENGER by Körfezbeyi
Alaattin Karaca
SEVİNÇ SULTAN , ch , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Night Shift (USA), out of Top Tarn (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 106)
2010 (Apr 06), b, c, WHITTAKER by Mountain Cat (USA)
Şadi Kaan Sezen
SEXY LADY , b , 2002 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Swetlana, by Palace Pageant
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 106)
2010 (Apr 01), b, f, KIZIM ASENA by Maynatay
Gıyasettin Şen
SEYAHATÇİ (IRE) , b , 1999 , bred by Nikita Investments, by Blues Traveller (IRE), out of Lightning Laser (IRE), by
Monseigneur (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 106)
2010 (Apr 30), b, c, TİLBAŞAR KALESİ by Runner Boy
Hacı Naim
SEZENAY (IRE) , b , 1998 , bred by Elperefa Bloodstock, by Distinctly North (USA), out of Sable Lake (IRE), by Thatching
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 103)
2010 (Apr 19), b, f, FER by Sports Hero (USA)
Mustafa Kaya
SEZGİ HANIM , b , 2004 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Mountain Cat (USA), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see
5. Sup. to v 3, p : 106)
2010 (Apr 21), b, c, KONKRİT by Sri Pekan (USA)
Selahattin Sahra Gülü
SHAKINA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Doyoun (IRE), out of Rani (IRE), by Groom Dancer (USA) (see v : 3, p : 161)
2010 (Feb 11), b, c, by Mountain Cat (USA)
Fikret Kaya
SHAMO (GB) , b , 1998 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd. foaled in GB and imported from FR in 2009, ( see GSB v
: 44, p : 849 ), by Green Desert (USA), out of Fawaayid (USA), by Vaguely Noble (IRE)
2010 (Apr 14), b, f, SWEET SIXTEEN by Royal Abjar (USA)
Süleyman Selman Taşbek
SHANTUNG SILK (IRE) , ch , 2005 , bred by Forenaghts Stud And David O'Reilly, by Barathea (IRE), out of Phantom Act
(USA), by Theatrical (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 107)
2010 (Apr 12), ch, f, by Okawango (USA)
Pınar Aracı
SHAPES AND SHADOWS (USA) , b , 2000 , bred by Everest Stables Inc. foaled in USA and imported from USA in 2009, (see
AM.SB Electronic ), by Dynaformer (USA), out of Isla Mujeres (USA), by Crafty Prospector (USA)
2010 (May 31), b, f, TEARRA by Langfuhr (USA)
Arzu Gömeç
SHAR HERO , ch , 2005 , bred by Şafak Dil and Şevket Erkan Şar, by Sea Hero (USA), out of Laila Manja (IRE), by Diesis
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 98)
2010 (Feb 24), ch, f, BUĞULU by Carıbou
Tamer Karaduman
124
Kısraklar - Broodmares
SHAR NOTE , b , 2002 , bred by Şevket Erkan Şar, by Victory Note (USA), out of Laila Manja (IRE), by Diesis (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 107)
2010 (Mar 23), b, c, SPEED FREAK by Win River Win (USA)
Mehmet Çiftçi
SHARAPOVA , ch , 2003 , bred by Alfred Roidi, by Mujtahid (USA), out of Hayelah (GB), by Polish Precedent (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 107)
2010 (Mar 18), b, f, MAYA KISKA by Win River Win (USA)
Melih Gürsoy and İ.Levent Zümreoğlu
SHARON (HUN) , b , 1997 , bred by Lajos Benyei Szolnok, Uhgarn, by Glenstal (USA), out of Star Horse (HUN), by Sky
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 107)
2010 (Mar 12), b, c, WIND BOY by Velociraptor (GB)
Seyhan Bozkurt
SHARP GEM (GB) , b , 1990 , bred by Aston Park Stud Ltd., by Elegant Air (GB), out of Brightelmstone (IRE), by Prince
Regent (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 104)
2010 (Jan 10), b, c, GREAT FORTUNE by Precıous
İrfan Suat Kutlu
SHAW AVENUE , b , 2003 , bred by Bedri Öztürk, by West By West (USA), out of Simin, by Down The Flag (USA) (see v : 3,
p : 184)
2010 (Feb 24), b, f, AFTER EIGHT by Divine Light (JPN)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
SHE WADI WADI (GB) , b , 1998 , bred by Kemal Kurt, by Green Desert (USA), out of Great Inquest (GB), by Shernazar
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 107)
2010 (Mar 05), ch, f, FAIRCEASE by Divine Light (JPN)
Kemal Kurt
SHER (IRE) , b , 1999 , bred by James P. Staunton, by Darnay (GB), out of Onde De Choc (USA), by L'enjoleur (CAN) (see 5.
Sup. to v 3, p : 107)
2010 (Mar 05), ch, c, BAADAL by Unaccounted For (USA)
Hasan Şer
SHERIFF'S POSSE (USA) , ch , 2000 , bred by Robert B. Berger, by Silver Deputy (CAN), out of Starry Val (USA), by Val
De L'orne (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 107)
2010 (Feb 12), b, f, MARLA SINGER by Okawango (USA)
Serdal Adalı
SHERRY'S STAR , b , 1997 , bred by Süleyman Ergül, by Lockton (GB), out of My Sherry, by My Volga Boatman (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 104)
2010 (Feb 21), b, f, BADAYILDIZ by Güvenefe
Abdülhadi Çelen
SHIERO , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Sureya (IRE), by Sharpen Up (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 104)
2010 (Jan 03), b, c, ÇAYKAŞI by Pardon (FR)
İlyas İlbey
SHILA , b , 2002 , bred by Ercan Emre, by Marlin (USA), out of Lady Sera (GB), by Mummy's Game (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 104)
2010, barren to Susturan
SHINING IMAGE (FR) , gr , 1994 , bred by Muammer Kitapçı, by George Thomas, out of Top Image (GB), by High Top
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 127)
2010 (Apr 13), ch, f, PERIGOSAS by Luxor
Ahmet Kavran
125
Kısraklar - Broodmares
SHINKANSEN , ch , 2001 , bred by Ekrem Beşerler, by Always A Classic (CAN), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 108)
2010 (Mar 01), ch, c, KIMURA by Perfect Storm
Mehmet Beşerler
SHOW GIRL , ch , 2002 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Asos, by Gold Guard (see 5. Sup. to v 3, p : 108)
2010, barren to Mountain Cat (USA)
SIBELAT (GB) , b , 1999 , bred by Roldvale Ltd., by Bijou D'inde (GB), out of Remany (GB), by Bellypha (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 108)
2010, no return to Sports Hero (USA)
SIENA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Selune (FR), by Highest Honor (FR) (see 5. Sup. to v 3, p :
108)
2010 (Feb 23), b, c, KADAM by Victory Gallop (CAN)
Murat Mergin
SIERRA , b , 1998 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Sun Glow, by Kalaglow (IRE) (see 5. Sup. to v 3,
p : 108)
2010, barren to Argaeus (GB)
SIERRA PADRONA (IRE) , b , 1995 , bred by David Barry, by Danehill (USA), out of Damezao (IRE), by Alzao (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 108)
2010 (Mar 25), b, c, by Sports Hero (USA)
Süleyman Vural Oktav
SILENCE IS GOLDEN (GB) , ch , 1999 , bred by Mrs M. T. Dawson, by Danehill Dancer (IRE), out of Silent Girl (GB), by
Krayyan (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 105)
2010 (Feb 25), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Serdal Adalı
SILENCIO , gr , 2001 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Dracula (AUS), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 108)
2010, barren to Always A Classic (CAN)
SILENT BULL (USA) , b , 2001 , bred by Maple Leaf Farm, by Holy Bull (USA), out of Silent Turn (USA), by Silent Cal
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 108)
2010, barren to Sri Pekan (USA)
SILENT PRINCESS (USA) , b , 1996 , bred by Wafare Farm Harvey C. Vogel, by Dynaformer (USA), out of Princess J V
(USA), by Dr Blum (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 108)
2010 (Mar 29), b, f, BELLA COSA by Always A Classic (CAN)
Mehmet İlker Akdeniz
SILK , b , 2003 , bred by Soner Sökmen, by Red Bishop (USA), out of Whippoorwill (USA), by Cox's Ridge (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 105)
2010 (Apr 15), b, c, SU PARTİZAN by River Special (USA)
Soner Sökmen
SILVER GIRL (IRE) , gr , 1999 , bred by Airlie Stud, by Tagula (IRE), out of Track Twenty Nine (IRE), by Standaan (FR)
(see 4. Sup. to v 3, p : 105)
2010 (Mar 11), b, f, FAHRİŞ by Golden Sun
Osman Topçu
126
Kısraklar - Broodmares
SILVER GLINT (USA) , gr , 2000 , bred by Eaglestone Farm Inc., by Dayjur (USA), out of Silver Glitz (USA), by Grey Dawn
II (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 105)
2010, no return to River Special (USA)
SILVER NATIVE , ch , 2005 , bred by Hami Yavaş, by West By West (USA), out of Foscaria (GB), by Formidable (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 61)
2010 (Apr 06), b, c, by Fiyakalı
Nurcan Umar
SILVER RAIN , b , 2003 , bred by Kaya Erkkul, by Manila (USA), out of Yörük Kızı, by Barbar (see 5. Sup. to v 3, p : 109)
2010, barren to Evoke (USA)
SILVER SPEED (GB) , gr , 1999 , bred by Roseland Thoroughbreds, by Thatching (IRE), out of Fleuve D'or (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 109)
2010, no return to Scream To Scream (IRE)
SIMBATU (GB) , b , 1997 , bred by Ahmed M.Foustok, by Muhtarram (USA), out of Kantado (IRE), by Saulingo (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 109)
2010 (Mar 31), b, f, QUEEN OF ESKİŞEHİR by Divine Light (JPN)
İrfan Suat Kutlu
SIMELE , ch , 2000 , bred by Tarık Aydın, by Always A Classic (CAN), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 106)
2010, barren to Divine Light (JPN)
SIMPATICA , b , 2002 , bred by İsmail Tiritoğlu, by Mujtahid (USA), out of Fleuretta (USA), by The Minstrel (CAN) (see 5.
Sup. to v 3, p : 109)
2010 (Feb 11), b, f, LA LUZ by Irish Shuttle (IRE)
İsmail Hakkı Tiritoğlu
SING A SONG , b , 1999 , bred by Mustafa Kura, by Sun Music (IRE), out of Vınya Del Mar, by My Volga Boatman (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 109)
2010, barren to Aleko
SINGITA , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Royal Abjar (USA), out of Malena, by Barnato (USA) (see 5. Sup. to v 3, p
: 109)
2010, no return to Unaccounted For (USA)
SINGLE VOTE (GB) , b , 2005 , bred by Juddmonte Farms Limited foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v
: 46, p : 676 ), by Pivotal (GB), out of Singleton (GB), by Singspiel (IRE)
2010 (Apr 13), b, f, SAYGILI by Mountain Cat (USA)
Ayten Günay and Belma Toksipahi
SINKING SUN (GB) , gr , 1993 , bred by Juddmonte Farms, by Danehill (USA), out of Oscura (USA), by Caro (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 106)
2010, barren to Grand Ekinoks
SIRDAŞ (GB) , ch , 1999 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Bahamian Bounty (GB), out of Toast (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 109)
2010, barren to Marlin (USA)
127
Kısraklar - Broodmares
SIRNAŞIK , b , 2000 , bred by Yakup Ahmet Çubukçu, by Red Bishop (USA), out of Hayırlısı, by My Volga Boatman (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 109)
2010 (Feb 06), ch, f, LADYUTKUN by Grand Ekinoks
Bülent Utkun
SIXTH SENSE , ch , 2003 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Black Lıghtenıng, by Yemken (GB) (see 5. Sup. to v
3, p : 110)
2010 (Feb 28), ch, f, BLUSHING ANGEL by Okawango (USA)
Ahmet Kavran
SİBOŞ , gr , 1996 , bred by Yervant Ütücü, by Cock Robin (USA), out of Progresıve, by Tünkut (see 5. Sup. to v 3, p : 110)
2010 (Mar 31), b, f, ARAÇİN by Champs To Champs
Yervant Ütücü
SİLGA , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Italy (GB), by Slew O'gold (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 110)
2010,f,dead, by Kartalım
SİNCAP KIZ , b , 2005 , bred by Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 110)
2010 (Feb 20), b, c, BAYINDIRHAN by Scream To Scream (IRE)
Murat Bekmezci
SİPORT , ch , 1998 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Oğlu, out of Ekvatör, by Dersim (see 4. Sup. to v 3, p : 107)
2010 (Apr 05), b, f, OCAK KIZI by Abrek
Mustafa Ocak
SİYAH BEYAZ , b , 2002 , bred by Oktay Serici, by Distant Relative (IRE), out of Dooze (IRE), by Marju (IRE) (see 5. Sup. to
v 3, p : 110)
2010 (Mar 14), b, c, YEŞEY by Victory Gallop (CAN)
Mehmet Şerif Kanık
SİYAH ORFE , b , 2002 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Marlin (USA), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB) (see 5. Sup.
to v 3, p : 110)
2010, barren to Bosporus (IRE)
SKIHAWN (IRE) , ch , 2000 , bred by Ballylinch Stud, by In The Wings (GB), out of Orange Grouse (IRE), by Taufan (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 110)
2010 (Feb 24), ch, c, LEGEND HUNTER by Popular Demand
Süleyman Bülent Karabağlı
SKY , ch , 2005 , bred by Ayşe Sağman, by My Volga Boatman (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
53)
2010 (May 05), b, c, THE FOX by Grand Ekinoks
Ayşe Sağman
SKY BEAUTY , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Alicia, by My Volga Boatman (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 110)
2010 (Apr 17), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Levent Sarıkaya
SKY LIFE (IRE) , b , 1997 , bred by Eamon and Mrs Mary Salmon, by Unblest (GB), out of Ornette (IRE), by Bluebird (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 110)
2010 (Apr 14), b, c, MOMBASA by Win River Win (USA)
128
Süleyman Altunbaş
Kısraklar - Broodmares
SKY TORNADO (USA) , b , 1999 , bred by Captain W. Jakeman and Mrs. K. C. Jakeman, by Sky Classic (CAN), out of
Copeaway (USA), by Copelan (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 107)
2010, barren to Unaccounted For (USA)
SKY WATER , b , 1997 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Son Pardo (GB), out of Swagger Lady (GB), by Tate Gallery (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 110)
2010 (Jan 30), b, f, LIGHT OF ARCHILLA by Royal Abjar (USA)
Mustafa Mehmet İlhan
SKYGGER , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Peintre Celebre (USA), out of Yearn (IRE), by In The Wings (GB) (see 5. Sup.
to v 3, p : 111)
2010, barren to Sri Pekan (USA)
SLENDER , b , 2004 , bred by Hasan Adalı, by Hünkarım, out of Besra, by So Factual (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 111)
2010 (Apr 17), b, f, MAG DIMPLE by Indigo Red (GB)
Mevhibe Ayça Göker
SLUG , ch , 2000 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Spring Carnival (USA), by Riverman (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 111)
2010 (Apr 20), b, f, DIVINE FLEIRS by Flıer's Fantasy
Cahit Kocaman
SMILING EYES (GB) , b , 2000 , bred by Haras de La Perelle, by Mark Of Esteem (IRE), out of O'slewmova (USA), by
Seattle Slew (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 111)
2010 (Apr 20), b, f, COFFEE BEAN by Bosporus (IRE)
Mehmet İlker Akdeniz
SMYRNA , b , 1999 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE) (see 5. Sup. to
v 3, p : 111)
2010 (Mar 16), b, c, by Kaneko
Ahmet Yücel Birol
SNAKE BITE , b , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Myra, by Castle Rising (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 111)
2010 (Feb 20), b, f, LADY OF MIST by Bosporus (IRE)
Hulusi Taşkıran
SNIPER , b , 2001 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Pennine Walk (IRE), out of Cin, by Yemken (GB) (see 5. Sup. to v 3,
p : 111)
2010 (Mar 08), b, f, NIKONYA by Royal Abjar (USA)
Hasan İbrahim Sarıgöllü
SOLFEJ , gr , 1996 , bred by Ayhan Çalıkoğlu, by My Volga Boatman (USA), out of Amila (IRE), by Great Nephew (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 108)
2010, barren to Divine Light (JPN)
SONIC , ch , 2003 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Bijou D'inde (GB), out of Zou Zounı, by Vidar (see 4. Sup. to v 3, p :
108)
2010,early abortion, by Karabeyhan (GB)
SONKAN , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Boydara (FR), by Darly (FR) (see v : 3, p : 28)
2010, no return to Top Comas
129
Kısraklar - Broodmares
SOOTHSAY (IRE) , b , 2003 , bred by Maurice Burns foaled in IRE and imported from USA in 2008, ( see GSB v : 45, p : 3009
), by Mujadil (USA), out of Second Omen (GB), by Rainbow Quest (USA)
2010 (Mar 13), b, c, PALU BEYİ by Royal Abjar (USA)
Serdal Adalı
SOPHIELU (GB) , ch , 1998 , bred by C. N. Hart foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 44, p : 121 ), by
Rudimentary (USA), out of Aquaglow (IRE), by Caerleon (USA)
2010 (Apr 23), ch, c, ALBURAK by Sakhee's Secret (GB)
Naciye Çokay
SOPRAN , ch , 1997 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Yetim I, by Nurcivan (see 5. Sup. to v 3, p : 111)
2010 (Feb 10), ch, c, SÜNNETÇİ BEYİ by Unaccounted For (USA)
Salih Tatari
SOPRAN GATH (ITY) , b , 2003 , bred by Scuderia Alessia foaled in ITY and imported from U.K. in 2009, ( see It. SB v : 30 ),
by Galileo (IRE), out of Theano (IRE), by Thatching (IRE)
2010 (Mar 24), b, c, MUCİT by Zamindar (USA)
Arzu Gömeç
SOPRAN HEART (IRE) , b , 2002 , bred by Azienda Agricola S. Uberto In Cerrecchia SRL foaled in IRE and imported from FR
in 2009, ( see GSB v : 45, p : 1998 ), by Barathea (IRE), out of Foolish Heart (IRE), by Fools Holme (USA)
2010 (Feb 07), b, c, GEORGEOFTHEJUNGLE by Marlin (USA)
Süleyman Selman Taşbek
SORENTO , b , 1999 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Thalıa, by Castle Rising (GB) (see 5. Sup. to v
3, p : 111)
2010 (Feb 10), b, c, GENERATION NEXT by Golden Sun
Seyfettin Tunç and Abdulsemet Can
SORTİ , b , 2001 , bred by Hasan Bektaş, by Sortıe, out of Elızabeth, by Chıco (see 5. Sup. to v 3, p : 112)
2010,early abortion, by Kosovar
SOUND OF SEABIRD (GB) , b , 1999 , bred by P. and Mrs Venner, by Atraf (GB), out of Sharper Still (GB), by Sharpen Up
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 108)
2010 (Feb 04), b, f, MYSTICALOFSILENCE by Sound Of Silence (IRE)
Mustafa Gediz
SOUTHERN (USA) , ch , 2002 , bred by Payson Stud, Inc, by Southern Halo (USA), out of Bella Madame (CHI), by Dancing
Groom (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 112)
2010 (Mar 26), b, f, PROVIDENCE by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
SOVIET KIRI (IRE) , b , 2004 , bred by Cora Srl , by Soviet Star (USA), out of Kiriyaki (USA), by Secretariat (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 112)
2010 (Apr 29), b, f, ZERDALİ by Bin Ajwaad (IRE)
Faruk Tınaz
SOVIET WEAPON (IRE) , ch , 1999 , bred by John McKay, by Hamas (IRE), out of Soviet Maid (IRE), by Soviet Star (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 114)
2010, no return to Sports Hero (USA)
SOYLU SATICI (IRE) , b , 1999 , bred by Camogue Stud Ltd, by Pennekamp (USA), out of Royal Rumpus (IRE), by Prince
Tenderfoot (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 112)
2010 (Feb 16), b, c, WIN MACKOLIK WIN by Win River Win (USA)
130
Maçkolik İnternet Hiz.Tic.Ltd.Şti.
Kısraklar - Broodmares
SÖNMEZCAN , b , 2002 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Cartekıtt, out of Oktavıa, by Young Prınce (see v : 3, p : 148)
2010 (Feb 08), gr, f, by Razgard (IRE)
Özsun Serkan Sönmez
SPANISH SONG (USA) , b , 2003 , bred by T. F. VanMeter, Henrickson & Lowenbaum, by Brahms (USA), out of St Clair
Ridge (IRE), by Indian Ridge (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 112)
2010 (May 12), b, f, SPANISH SINGER by Okawango (USA)
Selahattin Sahra Gülü
SPECTRA , b , 2002 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Fantastic Fellow (USA), out of Silk Route (USA), by Shahrastani
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 112)
2010, no return to Sports Hero (USA)
SPECTRUM QUEST , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Spectrum (IRE), out of Kidston Lass (IRE), by Alzao (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 112)
2010 (Feb 16), b, c, BÜYÜK PATRON by Blaze Of Speed
Nedim Kisbu
SPEED FOR (IRE) , ch , 1999 , bred by Andrew Bradley, by Grand Lodge (USA), out of God Speed Her (IRE), by Pas De Seul
(GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 115)
2010, no return to Marlin (USA)
SPEEDY EAGLE , ch , 2002 , bred by Doğan Küçükemre, by Strike The Gold (USA), out of Sam Connectıon, by Mutamanni
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 112)
2010 (Mar 24), ch, c, MY BUMBLE BEE by Sports Hero (USA)
Murat Yağmur
SPEEDY GIRL , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Wolf (CHI), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 112)
2010 (Feb 24), b, f, MARAVILLA by Victory Gallop (CAN)
Özcan Yılmaz
SPICE GARDENS (IRE) , ch , 2004 , bred by Chevington Stud, by Indian Ridge (IRE), out of Lime Gardens (GB), by Sadler's
Wells (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 113)
2010 (Mar 21), ch, f, SPICE CAT by Mountain Cat (USA)
Nevzat Seyok
SPLENDID STAR (GB) , ch , 1997 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Arazi (USA), out of Splendid Girl
(USA), by Golden Eagle (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 113)
2010 (Apr 16), ch, f, HERSILIA by Sports Hero (USA)
Sanem Yaman
SPOT , b , 2004 , bred by Yavuz Gülerce, by Sri Pekan (USA), out of Magical Dust (IRE), by Magical Wonder (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 105)
2010,early abortion, by Golden Sun
SPRING DANCE (FR) , ch , 1994 , bred by Mr Jean-Louıs Bouchard, by Dancing Spree (USA), out of Heracleia (FR), by
Kenmare (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 113)
2010, barren to Green Gönen
SRI LANKA , b , 2004 , bred by Tülin Beydili Özkan, by Sri Pekan (USA), out of Ninni, by Laughing Matter (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 123)
2010 (Jan 15), b, c, RASPUTYN by Velociraptor (GB)
Tülin Beydili Özkan
131
Kısraklar - Broodmares
SRISILVER QUICK , b , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Sri Pekan (USA), out of Silver Quick (IRE), by Paris House (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 157)
2010 (Apr 04), b, c, SON OF THE WIND by River Special (USA)
Nilay Karadağ
ST ROSE OF LIMA (GB) , ch , 1999 , bred by Newgate Stud Co, by Dr Devious (IRE), out of Mayfair (GB), by Green Desert
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 108)
2010, no return to Aras (IRE)
STAGE DOOR EAST , ch , 1991 , bred by Muammer Kitapçı, by Yemken (GB), out of Keep Shining (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 113)
2010 (Jan 29), ch, c, COSMIC STAR by Okawango (USA)
Kamil Levent Kitapçı
STAND UP PLEASE (GB) , b , 1999 , bred by J. R. Mitchell, by Mistertopogigo (IRE), out of Strapless (IRE), by Bustino (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 109)
2010 (Mar 25), b, f, CHATTING by Al's Theatre (USA)
Akın Oğuz Dinç
STANDS TO REASON (USA) , b , 1999 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Gulch (USA), out of Sheer Reason (USA), by
Danzig (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 113)
2010 (Mar 30), b, f, NORTHERN WARRIOR by Mountain Cat (USA)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. S.Tic.Ltd.Şti
STAR FLICKER (CAN) , b , 1999 , bred by Gustav Schickedanz, by Woodman (USA), out of Little Star Vicky (CAN), by
Bold Ruckus (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 113)
2010 (May 15), b, c, PERFECT WARRIOR by Perfect Storm
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. S.Tic.Ltd.Şti
STARBUST , ch , 2004 , bred by Ali Nur Kutnak, by Mujtahid (USA), out of Ümran, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p :
182)
2010 (Feb 06), b, c, KUTALP by Velociraptor (GB)
Ahmet Ziya Kutnak
STARLINE (GER) , ch , 2001 , bred by Gestut Eulenberger Hof, by Trempolino (USA), out of Santina (GER), by Gimont
(GER) (see 5. Sup. to v 3, p : 113)
2010 (Apr 09), b, f, STRONG GIRL by Okawango (USA)
Serdal Adalı
STEEL GIRL , b , 2000 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Shining Steel (GB), out of Dısco Gırl, by Thatching (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 109)
2010 (Feb 02), b, c, VILLAGE WIND by Sri Pekan (USA)
Fatma Serpil Ataman
STEEL HEART , ch , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Shining Steel (GB), out of Saravilla, by Villeroy I (FR) (see 5. Sup.
to v 3, p : 114)
2010 (Mar 09), ch, c, KÜÇÜK ÇINAR by Always A Classic (CAN)
Abdullah Akalın
STELLA ROSSA (IRE) , b , 2005 , bred by Citadel Stud foaled in IRE and imported from FR in 2010, ( see GSB v : 46, p : 2078
), by Key Of Luck (USA), out of Sovana (IRE), by Desert King (IRE)
2010 (Apr 04), b, f, SİMSİYAH by Literato (FR)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
STELLAR VALENTINE (USA) , b , 2003 , bred by Robert N. Clay & Stud TNT, by Belong To Me (USA), out of Stellarina
(USA), by Pleasant Colony (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 114)
2010 (Mar 12), b, f, SHY SHE by Okawango (USA)
Türker Demir
132
Kısraklar - Broodmares
STERNA HERMINA (GER) , b , 1999 , bred by Gestut Rottgen, by Highest Honor (FR), out of Sternwappen (GER), by
Wauthi (GER) (see 5. Sup. to v 3, p : 114)
2010 (Apr 19), b, c, POWER IS MIND by Perfect Storm
Bülent Taşçı
STONEGRAVE (GB) , ch , 1999 , bred by Deerfield Park, by Selkirk (USA), out of Queen Midas (GB), by Glint Of Gold (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 114)
2010 (Jan 22), b, f, AUSTRALIS by Abdulçakar (IRE)
Turhan Çakar
Died in 2010
STOP THE TRAFFIC (IRE) , b , 1997 , bred by Patrick M Ryan, by College Chapel (GB), out of Miss Bagatelle (GB), by
Mummy's Pet (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 109)
2010 (Mar 20), b, f, LİMONATA by Mountain Cat (USA)
Ali Topal
STORM TO STORM (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs K. Prendergast, by Alhaarth (IRE), out of Better Folly (IRE), by Rhoman
Rule (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 114)
2010 (Feb 14), b, c, BEOWULF by Sports Hero (USA)
Fedai Kahraman
STRAVINIA (USA) , ch , 2002 , bred by Syd Belzberg & Budget Stable, by Stravinsky (USA), out of Tuviah (USA), by
Eastern Echo (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 114)
2010, barren to Champs To Champs
STREET LINA (FR) , gr , 1994 , bred by Mr J. L. Lagardere, by Linamix (FR), out of Street Opera (GB), by Sadler's Wells
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 114)
2010 (Apr 04), b, f, by Red Bishop (USA)
Tevfik Çelikoğlu
STRUCTURE , ch , 1998 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Smart As Paint (USA), by Caerleon (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 114)
2010 (Feb 01), b, c, DADAŞINOĞLU by Unaccounted For (USA)
Kerem Erensoy and M. Sabri Tuncer
STYGIAN (USA) , ch , 1994 , bred by Juddmonte Farms, by Irish River (FR), out of Sin Lucha (USA), by Northfields (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 114)
2010, no return to Bosporus (IRE)
SU DANSI , ch , 2005 , bred by Can Polat Eyigün, by River Special (USA), out of Data, by Barnato (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 43)
2010 (Jun 01), ch, f, KIZILSU by Kizilmurat (IRE)
Nursel Şahin
SUBSCRIPTION , b , 2002 , bred by Musa Demirsel, by West By West (USA), out of Golden Wolf, by George Thomas (see 5.
Sup. to v 3, p : 114)
2010 (Feb 06), b, f, ŞENAY by Carıbou
Tamer Karaduman
SUDECAN , ch , 2000 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Lockton (GB), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 5. Sup. to v
3, p : 114)
2010 (Mar 28), b, c, SUDECANIN TAYI by Win River Win (USA)
Fatma Şanslı
SUDENAZ , ch , 2002 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Mujtahid (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 5. Sup. to
v 3, p : 115)
2010 (Apr 14), ch, c, TATAR RAMAZAN by Ocean Crest (USA)
133
İdris Tanyıldız
Kısraklar - Broodmares
SUE , b , 1997 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Karpit, out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 5. Sup. to v 3, p :
115)
2010 (Feb 10), b, f, RED WOLF by Spectrando (IRE)
Yavuz Yılmaz
SUELINN , b , 2004 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Sea Hero (USA), out of Su I, by Ay Tudor (see
5. Sup. to v 3, p : 115)
2010, barren to Velociraptor (GB)
SULTANİYE , ch , 2002 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by River Special (USA), out of Shara, by Cock Robin (USA) (see v : 3,
p : 179)
2010 (Apr 19), b, c, DIVINE HEART by Divine Light (JPN)
Atila Özkan
SUMMER QUEEN , b , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Tomba (GB), out of Summery (IRE), by Indian Ridge (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 165)
2010, barren to Evoke (USA)
SUMMERNIGHT DREAM (GER) , gr , 1997 , bred by Gestut Eulenberger Hof foaled in GER and imported from FR in 2009, (
see Ger. SB v : 35 ), by Highest Honor (FR), out of Santina (GER), by Gimont (GER)
2010 (May 05), gr, c, LEOPARD TREK by Sri Pekan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
SUMMERY (IRE) , b , 1999 , bred by Paul Green, by Indian Ridge (IRE), out of Please Believe Me (GB), by Try My Best
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 115)
2010 (Mar 17), b, c, CULPABLE by Perfect Storm
Serdal Adalı
Died in 2010
SUMRU , gr , 2004 , bred by Fatma Şanslı, by Barnato (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 115)
2010 (Mar 14), gr, c, AKMEŞE by Ocean Crest (USA)
Fatma Şanslı
SUN CHILD (USA) , b , 1997 , bred by Mueller Farms, by Beau Genius (USA), out of Choral Minister (USA), by Deputy
Minister (CAN) (see 5. Sup. to v 3, p : 115)
2010 (Mar 07), ch, c, GÜM GÜM by Royal Abjar (USA)
Mine Koyuncuoğlu
SUN GLOW , gr , 1989 , bred by Özdemir Atman, by Kalaglow (IRE), out of Zanubia (GB), by Nonoalco (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 110)
2010 (Apr 04), b, f, MOONGLOW by Red Bishop (USA)
Begüm Atman Karataş
Died in 2010
SUN SHINES EAST (USA) , ch , 1996 , bred by John Hettinger, by Eastern Echo (USA), out of Balakhna (FR), by Tyrant
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 110)
2010 (Mar 28), ch, c, THE SUN KING by Okawango (USA)
Mustafa Berberoğlu
SUN VALLEY , gr , 2004 , bred by Alper Ciğer, by Al's Theatre (USA), out of Che Sara Sara (GB), by Reprimand (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 34)
2010,early abortion, by Sri Pekan (USA)
SUNDAY'S CHAPEL (IRE) , ch , 1998 , bred by Eddie Fitzpatrick, by College Chapel (GB), out of Lady Ingrid (GB), by
Taufan (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 111)
2010 (Mar 02), b, c, ARAP KADİR by Bin Ajwaad (IRE)
Mehmet Gündüzeli
134
Kısraklar - Broodmares
SUNDAY SHOCK , gr , 1995 , bred by Aydoğan San, by Cock Robin (USA), out of White's Ferry (IRE), by Northfields (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 115)
2010 (May 24), gr, f, OBUS by Ekinoks Gulch (USA)
Mehmet Cihat Gürüz
SUNNY FUNY , ch , 1993 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Mayide, by Calaboose (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 118)
2010,early abortion, by Sun Music (IRE)
SUNTASACH (USA) , b , 2004 , bred by Strathmore International Ltd, by War Chant (USA), out of Kentucky Lill (USA), by
Raise A Native (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 115)
2010 (Feb 09), b, f, DELİDELİ by Dinyeper (GB)
Adem Erdölek
SUPER GIRL , b , 2001 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Ocean Crest (USA), out of Aysima, by Uğurtay (see 5. Sup. to v 3, p
: 116)
2010 (Apr 19), b, f, BOTAN ÇOCUĞU by Mahalle Çocuğu
Mahmut Korkmaz
SURVIVOR , b , 2000 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Doyoun (IRE), out of Show Tıme I, by Eastern Star (see 5. Sup. to v 3,
p : 116)
2010 (Apr 10), b, c, BEYAZIT by Perfect Storm
Hüseyin Türkarslan
SÜMBÜLLÜ , b , 1997 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Lockton (GB), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see 5. Sup. to v 3,
p : 116)
2010 (Apr 05), b, c, by Unaccounted For (USA)
Tevfik Çelikoğlu
SÜMEYRA HANIM , ch , 2005 , bred by Mustafa Şişman, by Lugano, out of Silga, by Pennine Walk (IRE) (see 1. Sup. to v 3,
p : 159)
2010 (Mar 17), ch, c, EMRENADA by Always A Classic (CAN)
Yavuz Yılmaz
SÜS BİBERİ , b , 2003 , bred by Mehmet Ali Beycan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gülhanım II, by Üni (see 5. Sup. to v 3, p :
116)
2010 (Feb 06), b, f, LATTE by Yavuz Star
Müthiş Ölçer
SÜSEN , b , 2003 , bred by Şükrü Keklikoğlu, by Private Tender (GB), out of Free Spirit, by Tüten (see 5. Sup. to v 3, p : 116)
2010 (Mar 24), ch, f, CHEYANN by Red Bishop (USA)
Şükrü Keklikoğlu
SWEET DREAM , ch , 1997 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Lockton (GB), out of Moon Star, by Eastern Star (see 4.
Sup. to v 3, p : 112)
2010 (May 13), ch, c, KING IRON by Bosporus (IRE)
Kadir Selvitopu and Ferdi Göktuğ
SWEET FALCON , b , 2001 , bred by Ali Şahin, by Always A Classic (CAN), out of Kutlu Melek, by Bachelor Party (IRE)
(see 5. Sup. to v 3, p : 116)
2010 (Feb 15), ch, c, UN SOLO PASO by Sports Hero (USA)
Ali Şahin
SWEET HARMONY , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Neat Harmony, by Close Harmony
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 116)
2010 (Mar 30), b, f, by Kizilmurat (IRE)
Mustafa Yılmaz
135
Kısraklar - Broodmares
SWEET MISCHIEF (IRE) , b , 2004 , bred by W. S. Farish, by Sadler's Wells (USA), out of Sneaky Quiet (USA), by Seeking
The Gold (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 116)
2010 (Mar 10), b, c, ROYAL SIGNATURE by Dilum (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
SWEET MISTRESS (IRE) , ch , 2000 , bred by S. Connolly, by Desert Story (IRE), out of Kidston Lass (IRE), by Alzao
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 112)
2010 (Apr 25), ch, f, INVINCIBLE ROCK by Divine Light (JPN)
Mustafa Kaya
SYLVIANI (GB) , b , 1998 , bred by Ballerine Partnership, by Ashkalani (IRE), out of Ballerine (USA), by Lyphard's Wish
(FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 117)
2010,early abortion, by Türcosel
ŞAHBİYÇE , gr , 1999 , bred by Nurbiye Gülerce, by Wolf (CHI), out of Patchwork (USA), by Diesis (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 112)
2010,early abortion, by Popular Demand
ŞAHİKAM , b , 1996 , bred by Mefküre Yücetürk, by Private Tender (GB), out of Justıce, by Make Strides (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 117)
2010 (Feb 10), b, f, GÜLŞENKIZI by Ocean Crest (USA)
Seyfettin Tunç
ŞAHİNAZIN , gr , 2004 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Sea Hero (USA), out of Şahinaz (GB), by Efisio (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 117)
2010 (Mar 15), gr, c, by Karabeyhan (GB)
Ahmet Aydın Doğan
ŞAPKALI KADIN (GB) , b , 1995 , bred by Godolphin Management Co and Ltd , by Mtoto (GB), out of Niani (IRE), by
Niniski (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 117)
2010 (May 10), b, c, GALAPACUS by Akindayim (IRE)
Yaşar Gölbaş
ŞARKÖYLÜ , ch , 2000 , bred by Can Saltukoğlu, by River Special (USA), out of Mılady, by On The Rocks (see 5. Sup. to v 3,
p : 117)
2010, barren to Argaeus (GB)
ŞEHRAZAT , b , 2005 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Sun Music (IRE), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see 1. Sup. to v 3,
p : 57)
2010 (Mar 24), b, f, MATMAZEL by Okawango (USA)
Ahmet İşgören
ŞEKER AYŞE , gr , 2003 , bred by Hasan Selçuk Ekinci, by Barnato (USA), out of Elma, by Tünkut (see 5. Sup. to v 3, p : 117)
2010 (Mar 14), b, c, ŞEKER AĞA by Win River Win (USA)
Hasan Selçuk Ekinci
ŞEKERNENE , gr , 2004 , bred by Bedri Öztürk, by Manila (USA), out of Yakutiye, by Dersim (see 1. Sup. to v 3, p : 188)
2010 (Mar 05), b, c, PUSS OCHKRAM by Okawango (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
ŞERBETLİ , b , 2002 , bred by Alaattin Çoban, by Common Grounds (GB), out of Tanui (GB), by Hernando (FR) (see 5. Sup.
to v 3, p : 117)
2010 (Apr 02), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
136
Kısraklar - Broodmares
ŞIMARIK STAR , ch , 2004 , bred by Şemsettin Koray Ünalır, by Strike The Gold (USA), out of Büşra, by My Volga Boatman
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 117)
2010 (Mar 23), b, f, YASEMİNİM by Champs To Champs
Kaya Kahraman
ŞIPSEVDİ , gr , 1994 , bred by Osman Çıkıllı, by Laughing Matter (USA), out of Benimsin, by Strange Love (FR) (see 5. Sup.
to v 3, p : 118)
2010 (Mar 06), ch, c, ATEŞİNOĞLU by Divine Light (JPN)
Erman Çıkıllı
ŞİMAL , b , 2003 , bred by İbrahim Tamer, by Mountain Cat (USA), out of Twinkle Wood (IRE), by Be My Guest (USA) (see v
: 3, p : 206)
2010 (May 04), ch, f, LABRİS by Maynatay
İbrahim Şimşek
ŞÖVGEN , ch , 2000 , bred by İnanç Köse, by Barnato (USA), out of Aşkım, by Laughing Matter (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
139)
2010 (Feb 03), b, f, AKBALIKLI BEYHAN by Karabeyhan (GB)
Erol Çoklar
TAFFY , b , 1999 , bred by Umur Tamer, by Mujtahid (USA), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 118)
2010 (Feb 18), ch, f, ÇELİK SULTAN by Always A Classic (CAN)
Mustafa Metin Kayıkçı
TAHITI BEACH (GB) , b , 1991 , bred by Stratford Place Stud, by Slip Anchor (GB), out of Quelle Chance (GB), by General
Assembly (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 118)
2010 (Mar 01), b, f, GÜLŞAHIM by Başpilot
Fethi Atan
TAHİTİ , b , 1996 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Mercedes I, by Simge (see 4. Sup. to v 3, p : 113)
2010 (Feb 14), b, c, CAZİP by Always A Classic (CAN)
Can Necmettin Güven
TAISHO , b , 2003 , bred by Acar Yıldırım, by Strike The Gold (USA), out of Suttonian (IRE), by Shardari (IRE) (see 5. Sup. to
v 3, p : 118)
2010, barren to Avangard (IRE)
TAKARABUNE , b , 2001 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Mountain Cat (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 5. Sup.
to v 3, p : 118)
2010 (Mar 29), b, c, SÖYLEMEZ HAN by Velociraptor (GB)
Vedat Söylemez
Died in 2010
TAKE IT EASY , b , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Sense Of Urgency (USA), by
Quest For Fame (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 113)
2010, barren to Avangard (IRE)
TALARIA , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Magic Vision (GB), by Shergar (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 113)
2010,early abortion, by Unaccounted For (USA)
TALENT QUEST (IRE) , b , 1998 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd, by Rainbow Quest (USA), out of Talented
(GB), by Bustino (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 118)
2010 (May 23), b, c, by Sri Pekan (USA)
Vehbi Hakan Keleş
137
Kısraklar - Broodmares
TALIA ROSE , b , 2003 , bred by Tülay Yurdabak, by Kalanisi (IRE), out of Shatalia (USA), by Shahrastani (USA) (see 5. Sup.
to v 3, p : 118)
2010 (Mar 01), b, c, LONGCHAMP by River Special (USA)
Tülay Yurdabak
TALİHLİ , b , 2002 , bred by Emin Çılgın, by Doyoun (IRE), out of Penky Henky, by Gold Guard (see v : 3, p : 153)
2010,early abortion, by Argaeus (GB)
TAMANGO (USA) , b , 1998 , bred by Brereton C. Jones, by West By West (USA), out of Dayjur's M.d. (USA), by Dayjur
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 118)
2010 (Feb 24), ch, c, COMMON VICTORY by Ocean Crest (USA)
Kemal Kurt
TAMERİNKIZI (IRE) , b , 1999 , bred by M. Bourke, by Petorius (IRE), out of Short Stay (GB), by Be My Guest (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 114)
2010 (Apr 22), b, c, DÖKERŞAH by Ocean Crest (USA)
Hasan Kahraman Erturgut
TAMINAS GIFT (GB) , b , 2002 , bred by Newsells Park Stud, by Giant's Causeway (USA), out of Tamise (USA), by Time
For A Change (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 119)
2010 (Apr 11), ch, f, FLYING BEAUTY by Royal Abjar (USA)
Muzaffer Buğdaycı
TANEM , b , 2000 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Lockton (GB), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 5. Sup. to v
3, p : 119)
2010 (Mar 04), b, c, SÖNMEZSTARS by Champs To Champs
Engin Alagöz
TANUI (GB) , b , 1997 , bred by Miss G. Abbey, by Hernando (FR), out of Maria Isabella (FR), by Young Generation (IRE)
(see 5. Sup. to v 3, p : 119)
2010 (May 19), b, f, SİYAH ATEŞ by West By West (USA)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
TANYERİ , b , 2003 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by West By West (USA), out of Asliko, by Hoy (GB) (see 5. Sup. to v 3, p :
119)
2010 (Mar 28), b, c, DUAYEN by Perfect Storm
Ayşe Seda Özbelge
TAOJAN PRINCESS , b , 2003 , bred by Ali Şahin, by Mountain Cat (USA), out of Banu Çiçek, by Yemken (GB) (see v : 3, p
: 18)
2010 (Apr 05), b, c, by Mr Black
Ali Şahin
TAPO , b , 2000 , bred by Francesco Sponza, by Inchinor (GB), out of Welsh Glory (FR), by Le Glorieux (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 121)
2010, barren to Bin Ajwaad (IRE)
TARA STAR , b , 2001 , bred by Ahmet Nedim Aksoğan, by Distant Relative (IRE), out of Make Better, by Barnato (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 119)
2010 (May 21), ch, f, AKARSU by Always A Classic (CAN)
Ahmet Nedim Aksoğan
TARABYA , b , 1994 , bred by Yaman Zingal, by Statoblest (GB), out of Careless Whisper (GB), by Homing (GB) (see 5. Sup.
to v 3, p : 119)
2010 (May 13), b, f, HAYALİMSİN by Mountain Cat (USA)
138
Yaman Zingal
Kısraklar - Broodmares
TARHAN (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Victory Note (USA), out of Ballyhara (GB), by Pharly (FR)
(see 5. Sup. to v 3, p : 119)
2010 (Apr 26), b, c, ARŞİPEL by Victory Gallop (CAN)
Derviş Meral
TARHUNDAS , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Miswaki (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 119)
2010 (Apr 04), ch, c, BARINTOM by River Special (USA)
Şevket Erkan Şar
TATAR DANSÇISI (IRE) , b , 1998 , bred by Airlie Stud and Widden Stud, by Shareef Dancer (USA), out of Sleeping Beauty
(GB), by Mill Reef (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 122)
2010 (Feb 24), b, f, GOLD DANCER by Strike The Gold (USA)
Muzaffer Bayar
TATFIRTINASI , b , 2003 , bred by İbrahim Halil Ünlü, by Tender's Son, out of Istıranca Rose, by Fasht Eldebl (GB) (see 5.
Sup. to v 3, p : 119)
2010 (Mar 02), gr, f, KÜÇÜK ÖZLEM by Argaeus (GB)
Mustafa Ağaslan
Died in 2010
TATLI BETÜŞ , ch , 1995 , bred by S. Sırrı Turhan, by Golden Prınce, out of Nadıa Comanıcı, by Silver Swan (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 115)
2010 (Apr 27), ch, f, KILIÇ PRENSES by Fiyakalı
Meral Özen
TATLIÇAĞ , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Çağlam, by Our Guile (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 115)
2010 (Jun 30), b, f, by Unaccounted For (USA)
Mehmet Öztürk
TAUMANOVA (USA) , b , 2000 , bred by William Forster foaled in USA and imported from U.K. in 2010, (see AM.SB
Electronic ), by Dynaformer (USA), out of Cielo's Love (USA), by Conquistador Cielo (USA)
2010 (Mar 12), b, f, BATIKENTLİ by One Cool Cat (USA)
Mustafa Molu
TAYYARECİ (IRE) , ch , 1997 , bred by London Thoroughbred and Services Ltd , by Primo Dominie (GB), out of Manhattan
Sunset (USA), by El Gran Senor (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 120)
2010 (Jan 26), ch, f, CEBELLİ KIZ by Royal Abjar (USA)
M. Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEA , b , 2004 , bred by Mehmet İlker Akdeniz, by Invincible Spirit (IRE), out of Katoushka (IRE), by Hamas (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 89)
2010 (Apr 18), b, f, KURUÜZÜM by Karabeyhan (GB)
Mehmet İlker Akdeniz
TEARFUL (USA) , b , 2003 , bred by Cobra Farm, by Woodman (USA), out of Angel's Tearlet (CAN), by Silver Deputy
(CAN) (see 5. Sup. to v 3, p : 120)
2010, barren to Sri Pekan (USA)
TEKERO (GB) , b , 1999 , bred by J. W. Ford, by Muhtarram (USA), out of Away's Halo (USA), by Sunny's Halo (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 120)
2010 (Jun 05), b, c, by Victory Gallop (CAN)
M. Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEKYILDIZ , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Mountain Cat (USA), out of Mango, by Barbar (see 5. Sup. to v
3, p : 120)
2010 (Feb 15), b, f, İPEK AY by Divine Light (JPN)
Asaf Ayhan Ekmekçibaş
139
Kısraklar - Broodmares
TEMPO FORZANDO (GB) , b , 1999 , bred by Michael Edwards John Parsons and Parsons , by Forzando (GB), out of Upping
The Tempo (GB), by Dunbeath (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 115)
2010 (Apr 09), ch, c, DISTANT RISING by Bosporus (IRE)
Cemal Turan
TESSABY (GER) , ch , 1995 , bred by A. Steigenberger, by Surumu (GER), out of Toyah (GER), by Lidhame (GB) (see 5. Sup.
to v 3, p : 120)
2010 (May 14), b, f, BENLİKIZ by Natıve Procıda
Yılmaz Sevinç
Died in 2010
TETHYS , b , 2002 , bred by Tahsin Kökmen, by Eagle Eyed (USA), out of Marin, by San Marcos (FR) (see v : 3, p : 124)
2010, barren to Karabeyhan (GB)
TEUTONIC LASS (IRE) , b , 1994 , bred by Stable Stall Ventura, by Night Shift (USA), out of Highness Lady (GER), by
Cagliostro (GER) (see 3. Sup. to v 3, p : 123)
2010 (Jan 28), ch, c, PETRINO by Kaneko
Nişan Arek Kuyumciyan
TEXAS GAL (USA) , b , 1996 , bred by Curtis G. Mikkelesen and Patricia J. Horth, by Sky Classic (CAN), out of Loving Cup
(USA), by Big Spruce (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 123)
2010 (Apr 20), b, f, SİVEREKLİM by Royal Abjar (USA)
Galip Aydın Arıkan
TEXAS TEA , ch , 2003 , bred by Sadullah Teoman, by Common Grounds (GB), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 116)
2010 (Apr 20), b, f, ELEMENT by Shınıng Wolf
Mazlum Kayacık
THARA (GER) , b , 1992 , bred by The Bo Coeur Syndicate Frankreich, by Aspros (GER), out of Thea (GER), by Surumu
(GER) (see 5. Sup. to v 3, p : 120)
2010 (Mar 21), b, c, ZAIRE by Flıer's Fantasy
Sadettin Atığ
THE DE CHINE (FR) , gr , 1997 , bred by Mise De Moratalla, by Kendor (FR), out of Quintefolle (FR), by Luthier (FR) (see 5.
Sup. to v 3, p : 121)
2010, barren to Sri Pekan (USA)
THE ODORE , b , 1994 , bred by Ercan Ekenler, by Barnato (USA), out of Şermin, by Silver Swan (FR) (see 5. Sup. to v 3, p :
121)
2010, no return to Al's Theatre (USA)
THEAKSTON (FR) , gr , 1999 , bred by Mr John Fıtzpatrıck, by Turgeon (USA), out of Callithea (GB), by Fools Holme (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 121)
2010 (Feb 23), gr, f, by Kaneko
Nisso Benhason
THEATRICAL LADY (USA) , gr , 1997 , bred by Fares Farms Inc. foaled in USA and imported from FR in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Theatrical (IRE), out of Ken De Saron (USA), by Kenmare (FR)
2010 (May 04), gr, c, CONTADOR by Marlin (USA)
Süleyman Selman Taşbek
THECELO (GB) , b , 1997 , bred by J. R. Mitchell, by Muhtarram (USA), out of Ritsurin (GB), by Mount Hagen (FR) (see 5.
Sup. to v 3, p : 121)
2010 (Apr 04), b, f, STRONG HOPE by Perfect Storm
Ayşegül Kurtel
140
Kısraklar - Broodmares
THEMBA (USA) , b , 2004 , bred by Elisabeth Fabre foaled in USA and imported from FR in 2010, (see AM.SB Electronic ), by
Johannesburg (USA), out of Cognac Lady (USA), by Olympio (USA)
2010 (Apr 14), ch, c, HAPPY HAPPY by Muhtathir (GB)
Angelica Demos Sponza
THEMIS , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Celtic Swing (GB), out of Minhall (GB), by Saddlers' Hall (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 121)
2010 (Mar 15), b, c, BLACK HUNTER by Luxor
Adem Gözoğlu
THINKER BELL , b , 2001 , bred by Oktay Serici, by Always A Classic (CAN), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant
Colony (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 121)
2010 (Apr 02), ch, c, ANTİKA by Bizim Ayancikli (IRE)
Oktay Serici
THIRTEEN TRICKS (USA) , b , 2001 , bred by Calumet Farm foaled in USA and imported from U.K. in 2010, ( see Am. SB v
: 31 ), by Grand Slam (USA), out of Talltalelady (USA), by Naskra (USA)
2010 (Apr 02), b, c, CORITIBA by Elnadim (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
THUMAMAH (IRE) , b , 1999 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Charnwood Forest (IRE), out of Anam (GB), by
Persian Bold (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 121)
2010 (Apr 18), ch, c, RAGNORAG by Mountain Cat (USA)
Serdal Adalı
THUNDER BEST , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (see 5. Sup. to v 3,
p : 121)
2010 (May 11), b, f, COOL GIRL by Mountain Cat (USA)
Fatma Dilek Gül
THYKE , gr , 1993 , bred by Özdemir Atman, by Bustino (GB), out of Magic Vision (GB), by Shergar (IRE) (see 5. Sup. to v 3,
p : 121)
2010 (May 11), b, f, RAVANUSA by Bold Pılot
Begüm Atman Karataş
TIARA BELLA , b , 2002 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Cartekıtt, out of Belle Enfant (GB), by Beldale Flutter (USA)
(see v : 3, p : 21)
2010, not covered in 2009
TIFFANY , b , 2002 , bred by Gökhan Kapoğlu, by Barnato (USA), out of Tenderlıne, by Centroline (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
117)
2010 (Mar 23), b, f, LADY TIFFANY by Mountain Cat (USA)
Aydın Coşkun
TIKI GIRL , b , 2003 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Fuss (USA), by Valiant Nature (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 121)
2010,early abortion, by Perfect Storm
TIME TO DREAM (GB) , b , 2000 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB
v : 44, p : 620 ), by Gone West (USA), out of Dance A Dream (GB), by Sadler's Wells (USA)
2010 (Apr 04), b, c, YOU AND ME by Ramonti (FR)
Mustafa Molu
TİRAJE , b , 1997 , bred by Yaman Zingal, by Pursuit Of Love (GB), out of Picardy (GB), by Polish Precedent (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 117)
2010, barren to Strike The Gold (USA)
141
Kısraklar - Broodmares
TO BE FAMOUS (USA) , b , 1999 , bred by Daniel Teinowitz, by Louis Quatorze (USA), out of Crystal Lake (IRE), by Shirley
Heights (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 122)
2010 (Jan 17), ch, c, KAHRAMAN BEY by Indigo Red (GB)
Sanem Yaman
TOBIANA , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Ranosh (USA), by Rahy (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 122)
2010 (Mar 27), b, c, BLUE EAGLE by Unaccounted For (USA)
Fatma Hazar
TOK EZGİ , b , 2002 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Sea Hero (USA), out of Masarrah (GB), by Formidable (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 122)
2010, barren to Bosporus (IRE)
TOKGÖZECE , b , 2002 , bred by Hülya Tokgöz, by Victory Note (USA), out of Superflash (GB), by Superlative (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 122)
2010 (Feb 27), ch, c, STAR HUNTER by Okawango (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
TOMBİLİK , b , 2001 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Ocean Crest (USA), out of Technotronıc, by Maradit (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 118)
2010 (May 26), gr, f, MELTEMKIZ by Dream Catcher
İsmail Kılınçal
TONNANTE (GB) , b , 2004 , bred by Miss K. Rausing foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p :
1226 ), by Hernando (FR), out of Thunder Queen (USA), by Thunder Gulch (USA)
2010 (Apr 21), b, f, by Kyllachy (GB)
Vefa İbrahim Aracı
TONY'S RIDGE (GB) , ch , 1994 , bred by P. J. and Mrs Sands, by Indian Ridge (IRE), out of Polly's Pear (USA), by Sassafras
(FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 118)
2010,early abortion, by Bosporus (IRE)
TOPPOLİNO , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Distant Relative (IRE), out of Mega Star, by Eastern Star (see 4. Sup.
to v 3, p : 118)
2010 (Feb 26), b, c, KAZANŞER by Amed Firtinasi (IRE)
Adnan Salman
TORİNO , b , 2004 , bred by Sabahattin Uluçay, by Unaccounted For (USA), out of İrem, by Gerald Martin (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 122)
2010 (Feb 10), b, f, THE WONDERCAT by Mountain Cat (USA)
Sabahattin Uluçay
TOROS GIRL , gr , 2002 , bred by Fatih Sevindik and Seyhan Erkan, by Dilum (USA), out of Bıg Danger, by Ezy Koter (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 122)
2010 (Apr 20), b, f, PRINCESS KATYA by Champs To Champs
Suna Cevheribucak
TOS LADY (IRE) , ch , 1999 , bred by Dr D. Crone P. Lafarge and P. Johnston , by College Chapel (GB), out of September Tide
(IRE), by Thatching (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 122)
2010,early abortion, by Marlin (USA)
TOTUR , b , 1997 , bred by Sadettin Atığ, by Metfield (USA), out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 125)
2010 (Apr 07), b, c, MİLYUTİN by Common Grounds (GB)
142
Hilmi Giray
Kısraklar - Broodmares
TRALEE , b , 2004 , bred by Zeynep Atman and Begüm Atman Karataş, by Shining Steel (GB), out of Myra, by Castle Rising
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 122)
2010 (May 06), b, f, YALKA by Velociraptor (GB)
Begüm Atman Karataş
TRAVERTEN , ch , 2002 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Samyeli, by Barbar (see 5. Sup. to v 3, p : 123)
2010 (Apr 27), ch, f, PANAMERA by River Special (USA)
Özkan İşgüden
TREXENTA (IRE) , b , 1992 , bred by Citadel Stud, by Green Desert (USA), out of Olbia (IRE), by Mill Reef (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 123)
2010 (Mar 10), b, f, DUYGUER by Ajmera (GB)
Ahmet Cenk Yerli
TRIANGLE (GB) , b , 1995 , bred by Fittocks Stud, by Diesis (GB), out of Triple Tipple (USA), by Raise A Cup (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 123)
2010 (Apr 13), b, f, PERFECT TRIANGLE by Perfect Storm
Dicle Kimya Dep.Paz. N.T.ve G.L.Şrk.
TRICKERY (IRE) , b , 1994 , bred by Gillian R. Williams, by Cyrano De Bergerac (IRE), out of Beguiled (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 123)
2010 (Apr 17), b, c, MUCH TOO MUCH by Win River Win (USA)
Abdullah Raif Özet
TRICKY DESTINY (USA) , b , 2001 , bred by Edward Gamble, by You And I (USA), out of Pretty Tricky (USA), by Clever
Trick (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 123)
2010 (Apr 15), b, c, by Mountain Cat (USA)
Belma Toksipahi and Ayten Günay
TRIM STAR (GB) , gr , 1996 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Terimon (GB), out of Western Star (GB), by Alcide (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 123)
2010 (Jan 30), b, c, TUNGA ALP by Kaneko
Selahattin Turgu
TRIUMPH , b , 2004 , bred by Selahattin Gedik, by Beretta, out of Aloha II, by Barbar (see 5. Sup. to v 3, p : 123)
2010 (Apr 10), b, c, ALL TOGETHER by Always A Classic (CAN)
Ali Levent Dilmaç
TROPIC STAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 5.
Sup. to v 3, p : 123)
2010 (Feb 09), ch, c, RIVER SON by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Kurt
TRUCE (GB) , b , 1999 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from USA in 2008, ( see GSB v : 44, p :
2773 ), by Nashwan (USA), out of Tromond (GB), by Lomond (USA)
2010 (May 06), b, f, CINEMA by Mountain Cat (USA)
Serdal Adalı
TRUST (GB) , b , 1999 , bred by Mrs Joan M. Langmead, by Mind Games (GB), out of Persona Gradita (IRE), by Shahrastani
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 123)
2010 (Mar 01), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Fatine Özsoy
TRUTHFUL (GB) , b , 1991 , bred by Pearl Lawson Johnston, by Shareef Dancer (USA), out of Integrity (GB), by Reform
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 123)
2010,early abortion, by Victory Gallop (CAN)
143
Kısraklar - Broodmares
TRY MY LOVE (GB) , b , 2005 , bred by Scuderia Antonella foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 46, p
: 760 ), by Danehill Dancer (IRE), out of Turning Leaf (IRE), by Last Tycoon (IRE)
2010 (Mar 04), b, c, BROOKS by Sakhee (USA)
Arzu Gömeç
TSHING SHATO , gr , 1998 , bred by Şemsettin Hoşgör, by Cock Robin (USA), out of Çağlarca, by Royal Shiraz (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 119)
2010 (May 19), gr, f, ÇİLEMKIZ by Ertem
Celal İnceler
TULAMEEN (UAE) , b , 2004 , bred by Darley , by King's Best (USA), out of City Of Gold (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 124)
2010, barren to Mountain Cat (USA)
TUMBULHÜLYA , b , 2003 , bred by Kasım Tumbul, by Tom Hammad, out of İlk Yaz, by Rebollino (GB) (see v : 3, p : 92)
2010, no return to Argaeus (GB)
TUNA HANIM , b , 1999 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Raşomon, out of Derya II, by Çakabey I (see 4. Sup. to v 3,
p : 120)
2010 (Feb 15), ch, f, MUALLIME by Tender Dad (GB)
Hidayet Şahin
TURKUAZ , ch , 1991 , bred by Turhan Türeray, by Kılıçaslan, out of Pınar I, by Calaboose (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 127)
2010, barren to Unaccounted For (USA)
TURUNÇ (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Aine O'Farrell, by Danehill Dancer (IRE), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 128)
2010 (Apr 16), b, f, RIVERS CHAMP by Sri Pekan (USA)
Serdal Adalı
TURUNÇ ÇİÇEĞİ , b , 2000 , bred by Haci İpek and Bahattin İçgören, by Private Tender (GB), out of Portakalçiçeği, by
Toraman (see 5. Sup. to v 3, p : 124)
2010 (May 11), b, c, KAPTAN FIRAT by Amed Firtinasi (IRE)
Mehmet Akgümüş
TUSSEY , b , 2000 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Private Tender (GB), out of Birdhill (IRE), by Petorius (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 124)
2010 (Feb 24), b, c, BEN SALVADOR by Ultramar
Murat İpek
TÜL PRENSES , ch , 2005 , bred by Nevzat Yalçınsu, by Eagle Eyed (USA), out of Yalçinsu (IRE), by College Chapel (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 188)
2010 (Feb 24), b, f, UZMANER by Scream To Scream (IRE)
Nevzat Yalçınsu
TWIST OF FAITH , ch , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of Miss Hyde (USA), by Procida
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 124)
2010, barren to Victory Gallop (CAN)
TWISTER (IRE) , b , 1995 , bred by Ron Con Ltd , by Royal Academy (USA), out of Miranisa (IRE), by Habitat (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 120)
2010, no return to Eagle Eyed (USA)
144
Kısraklar - Broodmares
TWİLİGHT , ch , 1995 , bred by Mehmet Kurt, by Ezy Koter (GB), out of Jazzmania (GB), by Tap On Wood (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 124)
2010 (Mar 19), ch, f, AZERİM by Bizim Ayancikli (IRE)
Sadettin Atığ
TWO TURN , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Doyoun (IRE), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see v : 3, p :
67)
2010 (Mar 24), b, c, by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
TYPEE , ch , 1996 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Ohio Dancer (FR), out of Çilenti, by Çukurova (see 4. Sup. to v 3, p : 120)
2010 (Jan 29), ch, f, LİDYALI by Sports Hero (USA)
Ayhan Giray
TYRANNO REX (IRE) , b , 1997 , bred by Ralph and Helen O'Brien, by Rainbows For Life (CAN), out of Astral Fields (FR),
by Northfields (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 120)
2010,early abortion, by Royal Abjar (USA)
UÇAN GÜZEL , b , 1999 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Rakan (USA), out of Asoof (GB), by Milford (GB) (see 3. Sup. to v
3, p : 127)
2010 (Mar 01), b, f, LADY CİHAN by Champs To Champs
Ramazan Arinç
UĞUR HATUN , b , 1995 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Uğurtay, out of Circassia (USA), by Shecky Greene (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 120)
2010 (May 17), b, f, İNCİR by River Special (USA)
Turgut Ramazan Özbek
UĞURUM , b , 2005 , bred by Mete Tolunay, by Tarsus, out of Selin Hanim (FR), by Loup Solitaire (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 151)
2010 (Mar 02), b, f, KAVİN by Velociraptor (GB)
Mete Tolunay
ULİBKA , ch , 2000 , bred by Vural Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 5. Sup. to v 3,
p : 125)
2010 (May 02), ch, c, by Bosporus (IRE)
İdil Atakol
ULYA , b , 1997 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (see 5. Sup. to
v 3, p : 125)
2010 (Apr 07), b, f, SELNUR by Kaneko
Yaman Zingal
UMUTLU , ch , 2004 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı and Fazıl Muzaffer Kayıkçı, by Strike The Gold (USA), out of Nilgün I,
by Hakan I (see 1. Sup. to v 3, p : 123)
2010 (Feb 15), ch, c, EMİRŞAH by Always A Classic (CAN)
Mustafa Metin Kayıkçı
UNI BABY (IRE) , b , 1998 , bred by Austin Curran, by Flying Spur (AUS), out of Dame Rose (IRE), by Machiavellian (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 125)
2010 (Feb 21), ch, f, PRINCESS ADA by Aras (IRE)
Mehmet Ziya Adalar
UNIQUE STONE (USA) , ch , 1999 , bred by Jim Robinson Pam Robinson, by Hennessy (USA), out of Sealedwithakriss (USA),
by Kris S. (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 125)
2010 (Apr 07), ch, c, GAROCAN by Royal Abjar (USA)
Erdoğan Şenocaklı
145
Kısraklar - Broodmares
UVA , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
121)
2010 (Apr 11), b, f, WOLFS BREATH by Montjeu (IRE)
Mehmet Kurt
UYALIM , b , 1998 , bred by Rahmi Uyal, by Palace Pageant (USA), out of Sevgim I, by Castle Rising (GB) (see 5. Sup. to v 3,
p : 125)
2010 (Feb 14), b, f, ÜNZÜLE SULTAN by Bin Ajwaad (IRE)
Salih Eroğlu and Hüseyin Özcan
UZAKAKRABA (GB) , b , 1997 , bred by A.H.Warren (Coombe Farm) and Ltd , by Distant Relative (IRE), out of Lady St
Lawrence (USA), by Bering (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 125)
2010 (Mar 07), b, c, KASABA BEYİ by Sri Pekan (USA)
Hakan Sabri Özcan
ÜNİVERSİTELİ , gr , 2002 , bred by Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Well Done (GB), by Petong (GB) (see 5. Sup. to
v 3, p : 126)
2010 (Mar 16), b, c, by Win River Win (USA)
Ahmet Yücel Birol
ÜNLÜCAN , b , 2004 , bred by Ramazan Akcan, by Tender's Son, out of Queen Wolf, by Wolf (CHI) (see 1. Sup. to v 3, p :
137)
2010 (Apr 09), gr, f, FERAYE by İrlandali (IRE)
İbrahim Kayıhan Güllüoğlu
ÜZÜM HANIM (IRE) , b , 1999 , bred by Miss Frances Mallon, by Distinctly North (USA), out of Lightning Legend (IRE), by
Lord Gayle (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 167)
2010 (Apr 03), b, f, ÜZÜM KIZ by Hakanbey
Ahmet Haşim Ağar
VAGUE ALARME (IRE) , b , 1998 , bred by Chadra Astusias, by Anabaa (USA), out of Wavy Reef (IRE), by Kris (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 121)
2010 (Feb 06), b, c, MOTAS by Mohan
Faruk Molu
VALERIE (GB) , b , 2003 , bred by Exors Of The Late Gerald W. Leigh, by Sadler's Wells (USA), out of Horatia (IRE), by
Machiavellian (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 126)
2010 (Mar 15), b, f, SOUTH CENTER by Royal Abjar (USA)
Mehmet Kurt
VALLEMELDEE (IRE) , b , 2004 , bred by Celbridge Estates Ltd, by Bering (GB), out of Vassiana (FR), by Anabaa (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 126)
2010 (Apr 13), b, f, SARS by Unaccounted For (USA)
Faruk Tınaz
VAN TO ONE , b , 2004 , bred by E. Süleyman Sanver and Hatice Uğur Sanver, by Eagle Eyed (USA), out of Peerless Robın,
by Cock Robin (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 131)
2010, barren to Akindayim (IRE)
VANITY ROYALE (IRE) , b , 2003 , bred by Monread Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 45, p
: 1818 ), by Desert Prince (IRE), out of Decant (GB), by Rousillon (USA)
2010 (Mar 24), b, c, ASLAN KRAL by Dinyeper (GB)
Vehbi Hakan Keleş
VASVUŞ , b , 2004 , bred by Cenk Şamlı, by Sri Pekan (USA), out of Pantomime I, by Yemken (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
129)
2010 (Feb 14), b, c, BIG QUATTRO by Sea Hero (USA)
Vasfiye Şamlı
146
Kısraklar - Broodmares
VAYA CON DIOS , b , 1996 , bred by Atilla Özsoy, by Lockton (GB), out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 122)
2010, barren to Kaneko
VEFRA , b , 1994 , bred by Halim Celaloğlu, by Paco, out of Kaderşah, by Maşallah I (see 4. Sup. to v 3, p : 122)
2010 (Mar 13), b, f, BÜRNÜKLÜ by Medya
Mehmet Ferudun Ünal
VELO BREEZE , b , 2004 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of St Cyr Aty (IRE), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 163)
2010 (Mar 16), b, f, BOND BONNY by Unaccounted For (USA)
Hasan Uluç
VELOCE , ch , 2002 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Just On The Market (IRE), by Shalford
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 126)
2010 (Apr 26), ch, f, IVREA by Fernando
Süleyman Selman Taşbek
VELVET GLOVE , b , 1997 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Velvet Queen (FR), by Roi Dagobert (FR) (see
5. Sup. to v 3, p : 126)
2010, barren to Green Gönen
VELVET GREEN , ch , 2004 , bred by Berrin Gedik, by Green Gönen, out of Velvet Glove, by Galetto (FR) (see 5. Sup. to v 3,
p : 126)
2010, barren to Strike The Gold (USA)
VENEDİK , b , 2005 , bred by Halid Milli, by Always A Classic (CAN), out of Katibe, by Aristocrat (GB) (see 5. Sup. to v 3, p
: 127)
2010 (Mar 21), b, f, MÜHÜR by Sri Pekan (USA)
Halid Milli
VENEZIA , ch , 1998 , bred by Davide Franco, by Bering (GB), out of Besotted (GB), by Shirley Heights (GB) (see 5. Sup. to v
3, p : 127)
2010 (Mar 05), b, f, SAVAGE by Unaccounted For (USA)
Refik Köprü
VENOM (IRE) , b , 1997 , bred by Eclipse Bloodstock and and Partners , by Marju (IRE), out of Deira (NZ), by Sir Tristram
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 129)
2010, barren to Bin Ajwaad (IRE)
VENÜSKIZI , b , 2000 , bred by Adil Mert Kaya, by Wolf (CHI), out of Bensu, by Damister (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 127)
2010 (Jan 15), b, c, FAT VICTORY by Sri Pekan (USA)
Adil Mert Kaya
VERE'S LOVE , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 5.
Sup. to v 3, p : 127)
2010 (Feb 04), ch, f, TAÇ by Medya
Serdar Kemal Özçolak
VERVE (IRE) , b , 1995 , bred by Ballymacoll Stud Farm Ltd., by Saddlers' Hall (IRE), out of Arousal (GB), by Rousillon
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 150)
2010 (Apr 19), b, c, by Okawango (USA)
Fatine Özsoy
147
Kısraklar - Broodmares
VETTORI CALL (GB) , ch , 2000 , bred by C. J. R. Trotter, by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
(see 5. Sup. to v 3, p : 127)
2010 (May 10), b, c, EYE OF THE WOLF by Mountain Cat (USA)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. S.T.Ltd.Şti
VEZNEDAR (GB) , b , 1999 , bred by Star Pointe Ltd, by Zamindar (USA), out of Ajnas (IRE), by Doyoun (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 127)
2010 (May 04), b, c, ZAMANDAR by Karabeyhan (GB)
Özkan Özen
VICTORY DEMO (IRE) , b , 1999 , bred by David Fitzgerald, by Danehill Dancer (IRE), out of Fairy Lore (IRE), by Fairy
King (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 127)
2010 (Jan 22), b, f, UYSAL by Red Bishop (USA)
Ahmet Kılıçcıoğlu and K.Savaş Mucur
VICTORY ROAD , b , 2005 , bred by Turhan Türeray, by Marlin (USA), out of Biriçim, by Arslan (see 1. Sup. to v 3, p : 24)
2010 (Feb 08), b, c, KRAL YOLU by Unaccounted For (USA)
Turhan Türeray
VILLARENA , ch , 1990 , bred by Davide Franco, by Villeroy I (FR), out of Sakeena (GB), by Moulton (GB) (see 5. Sup. to v
3, p : 127)
2010 (Apr 20), ch, f, BİDEVİ by Golden Sun
Nihat Ertürk
VIOLA , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Sri Pekan (USA), out of Visal (USA), by Prospect Bay (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 127)
2010 (Apr 09), b, c, DORU KALP by Evoke (USA)
Genta Makina İnş.Tur. San.Tic.Ltd.Şti
VIVA REGINA , b , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Distant Relative (IRE), out of Bella Otero, by Rakan (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 15)
2010 (Apr 24), b, f, PRENSES ZEYNA by Divine Light (JPN)
Süleyman Selman Taşbek
VIVA SKEEANNO (USA) , ch , 1995 , bred by T. Baxter , by Peteski (CAN), out of Cindazanno (USA), by Alleged (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 128)
2010 (Mar 31), ch, c, SERTTAŞ by Strike The Gold (USA)
Ömer Halim Aydın
VIVIANA , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by My Volga Boatman (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 5. Sup.
to v 3, p : 128)
2010 (Mar 10), ch, c, VERDASKO by Green Gönen
Şerafettin Gedik
VİLİTAY , b , 1999 , bred by Meral Özen, by Han-Bakü, out of Tatlı Betüş, by Golden Prınce (see 5. Sup. to v 3, p : 128)
2010 (Mar 26), b, f, KILIÇ DİLO by Fiyakalı
Meral Özen
VİRGO , b , 2003 , bred by Nevzat Seyok, by Mujtahid (USA), out of Sagapia, by Suivant (USA) (see v : 3, p : 170)
2010, no return to Indigo Red (GB)
VİTVİT , b , 1994 , bred by Selma Görgün, by Believe Me (FR), out of Mamilot, by Cartegena (see 4. Sup. to v 3, p : 124)
2010 (May 04), b, f, VİTVİT KIZI by Castello (IRE)
Ahmet Çelik
148
Kısraklar - Broodmares
VOGUE , b , 2000 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Picardy (GB), by Polish Precedent (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 128)
2010 (Apr 24), b, f, PIETRA by Karabeyhan (GB)
Yaman Zingal
VULCANELLA (FR) , ch , 1990 , bred by Wattine Michel &Fils, by Sicyos (USA), out of Vigorine (FR), by Shakapour (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 124)
2010 (Apr 13), ch, f, İREMCAN by Akindayim (IRE)
Mehmet Arif Güngör
WAADI , ch , 2005 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Just On The Market (IRE), by Shalford
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 86)
2010 (Mar 05), ch, f, WASABI by Okawango (USA)
Süleyman Selman Taşbek
WAIT FOR SPRING (USA) , b , 2001 , bred by W. S. Farish & Kilroy Thoroughbred Partnership, by Seeking The Gold (USA),
out of Polish Spring (IRE), by Polish Precedent (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 128)
2010 (Mar 23), ch, c, RÜZGAR ETO by Perfect Storm
Zeyno Beşikçi
WALLFLOWER (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Polar Falcon (USA), out of Stufida (GB), by Bustino
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 128)
2010, not covered in 2009
WANGANUI RIVER (GB) , b , 1997 , bred by Sarl Elevage du Haras de Bourgeauville, by Unfuwain (USA), out of Wicked
Folly (IRE), by Exhibitioner (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 128)
2010 (Apr 15), b, f, DIVINE RIVER by Divine Light (JPN)
Nevzat Seyok
WELL PROUD (IRE) , b , 1993 , bred by Barronstown Bloodstock Ltd, by Sadler's Wells (USA), out of Proud Pattie (USA), by
Noble Commander (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 129)
2010 (May 08), b, c, DÖKERCAN by Bin Ajwaad (IRE)
Eray Pak
Died in 2010
WELLDONE , ch , 1992 , bred by Yücel Birol, by Lockton (GB), out of Tight Box (IRE), by Bustino (GB) (see 4. Sup. to v 3, p
: 125)
2010, barren to Mountain Cat (USA)
WELLDONE WEST , ch , 2003 , bred by Aysel Birol, by West By West (USA), out of Welldone, by Lockton (GB) (see v : 3, p
: 214)
2010 (Apr 16), b, f, PANOCCHIA by Karabeyhan (GB)
Aysel Birol
WEST SIDE AUCTION (GB) , b , 2002 , bred by İrCliveden Stud Ltd, by Benny The Dip (USA), out of Select Sale (GB), by
Auction Ring (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 132)
2010 (Mar 08), b, f, COMICUS by Mountain Cat (USA)
Serdal Adalı
WESTERNIZE (USA) , b , 2000 , bred by B. Wayne Hughes, by Gone West (USA), out of Palme D'or (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 129)
2010 (Mar 18), b, c, WESTERN LIGHT by Divine Light (JPN)
Yıldırım Gelgin
WHIPPOORWILL (USA) , b , 1997 , bred by Arthur B. Hancock III, by Cox's Ridge (USA), out of Lyrebird (USA), by Storm
Bird (CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 125)
2010 (Apr 05), b, f, BAD CAT by Perfect Storm
Gülşen Güngör
149
Kısraklar - Broodmares
WHITBY ABBEY (GB) , b , 2003 , bred by Cliveden Stud Ltd, by Inchinor (GB), out of Select Sale (GB), by Auction Ring
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 129)
2010 (Feb 26), b, c, KALIMNOS by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
WHITE DIAMOND , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see v : 3,
p : 25)
2010 (Apr 14), b, c, MONTE DIAMANTE by Tambulot
Ahmet Kavran
WHITE OAK , gr , 1998 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sun Music (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 5.
Sup. to v 3, p : 129)
2010 (Mar 23), gr, f, ALTUN FIRTINASI by Argaeus (GB)
Murat Altunkılıç
WHO CARES , b , 2004 , bred by Hasan Adalı, by Manila (USA), out of Ela Kori Mu (GB), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 50)
2010, barren to Okawango (USA)
WICHITA , ch , 2000 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Flair (GB), by Known Fact (USA) (see 5. Sup. to
v 3, p : 129)
2010 (Mar 07), ch, f, by Doğu (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
Died in 2010
WILD GIRL , b , 2004 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Common Grounds (GB), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA)
(see 5. Sup. to v 3, p : 129)
2010 (Mar 19), b, c, INCITATUS by Unaccounted For (USA)
Faruk Tınaz
WILDSTELLA (USA) , b , 2001 , bred by Runnymede Farm Inc.& Catesby W. Clay foaled in USA and imported from USA in
2010, (see AM.SB Electronic ), by Forest Wildcat (USA), out of Stella Cielo (USA), by Conquistador Cielo (USA)
2010 (Apr 27), b, f, SUDE SULTAN by Afleet Alex (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. N.T.ve G.LŞrk.
WIND SPRING , b , 2002 , bred by Hayrettin Karamazı, by West By West (USA), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 129)
2010 (Mar 22), b, f, ODESUS by Ekinoks Gulch (USA)
Mehmet Cihat Gürüz
WINDWARD , b , 1999 , bred by Ali Nur Kutnak, by Manila (USA), out of Ümran, by Eastern Star (see 5. Sup. to v 3, p : 130)
2010 (Feb 14), b, c, FIRST LIGHT by Velociraptor (GB)
Atalay Sarmış
WINGS OF BELLA , b , 2005 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Bella Otero, by Rakan (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 20)
2010, no return to Okawango (USA)
WINTER PRINCESS , b , 2003 , bred by Mehmet Çay, by Mountain Cat (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal
Academy (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 130)
2010 (Apr 16), b, c, VLADIKAVKAZ by Sri Pekan (USA)
Nurbiye Gülerce
WITHOUT RISK , ch , 2004 , bred by Mahir Yıldırım, by Lockton (GB), out of Gıve Me A Rısk, by Risk Me (FR) (see 5. Sup.
to v 3, p : 130)
2010 (May 06), ch, c, GAFFUR AĞA by Yavuz Star
Mehmet Salih Yedikardeş
150
Kısraklar - Broodmares
WOODUDANCE (USA) , b , 2002 , bred by Mr. and Mrs. F. Gill Aulick, by You And I (USA), out of Lina Cavalieri (GB), by
Star Appeal (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 130)
2010 (Jun 23), b, c, by Fantastic Fellow (USA)
Nilay Karadağ
WOW , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Cape Cross (IRE), out of Last Finale (USA), by Stop The Music (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 99)
2010 (Mar 14), b, f, ADORABLE BEAUTY by Perfect Storm
Kemal Kurt
XENA , b , 2002 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by West By West (USA), out of Shatush, by Villeroy I (FR) (see 4. Sup. to v 3, p
: 126)
2010 (Mar 14), b, f, GÖKSU YILDIZI by Tarzan
Ahmet Haşim Ağar
YAĞANKAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Strike The Gold (USA), out of Astante (GB), by Sheikh Albadou
(GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 130)
2010 (Mar 04), ch, c, by Hıgh Court
Mehmet Hanefi Şahin
YAĞMURDAMLASI , b , 1997 , bred by Erçin Kayar, by Barbar, out of London, by Lockton (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 130)
2010 (Mar 21), b, f, INVINCIBLE RAIN by Bin Ajwaad (IRE)
Ergin Kayar
YAKİRA , b , 2002 , bred by Nedim Tezel, by George Thomas, out of Yaycan, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 217)
2010 (Mar 11), b, f, DÜMTEKTEK by Amed Firtinasi (IRE)
Nedim Tezel
YALVAÇLIM (HUN) , ch , 2000 , bred by Babolna Rt., Stud-Farm and Kerteskö, Hungary, by Try Star (GB), out of Belle Rose
(HUN), by Arena (HUN) (see 5. Sup. to v 3, p : 130)
2010 (Feb 24), b, f, UNLIMITED LOVE by Sea Hero (USA)
Necati Bozkurt
YANKIM , b , 2001 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Sea Hero (USA), out of Beverly, by Eastern Star (see v : 3, p : 24)
2010 (Mar 27), b, c, PIKACHU by Luxor
Mümin Çılgın
YANTRA (GB) , ch , 2002 , bred by Plantation Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p : 310 ),
by Indian Ridge (IRE), out of Divine Quest (GB), by Kris (GB)
2010 (Apr 16), b, c, BONKOS by Hernando (FR)
Can Artam
YAPRAK , ch , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Always A Classic (CAN), out of Gözde III, by Memduhbey I (see 5. Sup. to
v 3, p : 130)
2010 (Mar 03), ch, f, FLAYING CARPET by Marlin (USA)
Meryem Çiçek
YARENKIZ , b , 1998 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Sun Music (IRE), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 127)
2010 (Apr 17), b, f, MACHETE by Royal Abjar (USA)
Hasan Kahraman Erturgut
YASEMİN KIZ , b , 2005 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Mujtahid (USA), out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 99)
2010 (Apr 05), b, f, HANDEM by Champs To Champs
Murat Özgür Kayar
151
Kısraklar - Broodmares
YASKO (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs K. Brady, by Danehill Dancer (IRE), out of Inesse (GB), by Simply Great (FR) (see 4.
Sup. to v 3, p : 127)
2010 (Apr 16), b, c, by Mountain Cat (USA)
Ferhat Oktay
YAVRU KUŞ , ch , 1998 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Barnato (USA), out of Şiirden, by Simge (see 5. Sup. to v 3, p : 131)
2010 (Jan 27), b, c, CRACKEN by Velociraptor (GB)
Mustafa Tamer Emrali
YEKAYEK (GB) , b , 2000 , bred by Pearce Bloodstock, by Slip Anchor (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 131)
2010 (Apr 18), b, c, FLYING FIDDLE by River Special (USA)
Nilay Karadağ
YES PLEASE , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Night Shift (USA), out of Acting (IRE), by King's Theatre (IRE) (see 5. Sup.
to v 3, p : 131)
2010 (Mar 01), b, f, YES TÜTÜN by Victory Gallop (CAN)
Muammer Tütüncüler
Died in 2010
YEŞİL MANTOLU KIZ , b , 2002 , bred by Ahmet Cavcav, by Charnwood Forest (IRE), out of Trojan Treasure (IRE), by
Trojan Fen (GB) (see v : 3, p : 204)
2010, no return to Shining Steel (GB)
YETİŞ , b , 2004 , bred by İlyas İlbey, by Marlin (USA), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
191)
2010 (Apr 20), b, c, MAKUKULA by Sports Hero (USA)
Ayhan Kasar
YOLGEÇEN STARI , b , 2005 , bred by Hasan Ölçer, by Marlin (USA), out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 35)
2010 (Apr 07), b, c, TEMMUZ DENİZİ by Kara Fatih
Hasan Ölçer
YOZGAT SÜRMELİSİ , b , 2005 , bred by Nevzat Ünlü, by River Special (USA), out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 130)
2010 (Jan 22), b, f, YOZGATIN SULTANI by Bin Ajwaad (IRE)
Died in 2010
Nevzat Ünlü
YÖRÜK KIZI , b , 1993 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Barbar, out of Drazinnda (FR), by Top Ville (IRE) (see 5. Sup. to v
3, p : 131)
2010 (Apr 16), b, c, YAVUZ REİS by Unaccounted For (USA)
Yaman Zingal
YÖRÜKHANIM (GB) , ch , 1997 , bred by Miss K. Rausing, by Alwuhush (USA), out of Cue The Groom (USA), by Blushing
Groom (FR) (see 5. Sup. to v 3, p : 131)
2010 (Apr 20), b, c, VICTORY GOLD by Victory Gallop (CAN)
Şemsi Ağırtaş
YÜSRA , b , 2001 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Cankuş, by Sanane (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 158)
2010, barren to Kıng Bıshop
ZAHİDEM , b , 2003 , bred by Turgut Misir, by Cartekıtt, out of Hatıra I, by Toraman (see 4. Sup. to v 3, p : 128)
2010 (Feb 04), b, c, KRAL KAAN by Sports Hero (USA)
Alper Numan Kılınç
152
Kısraklar - Broodmares
ZAMBAK (IRE) , b , 1998 , bred by C. and R. O'rien, by Eagle Eyed (USA), out of New Sensetive (GB), by Wattlefield (IRE)
(see 5. Sup. to v 3, p : 132)
2010 (Jan 22), ch, f, CANPINARLIM by Dinyeper (GB)
Nedim Akagündüz
ZARIPINARI , b , 2005 , bred by Ferdane Çelik, by Marlin (USA), out of Lake Flyer (USA), by Lomond (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 98)
2010 (Apr 23), b, c, KONRAP by Abdulçakar (IRE)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
ZATONICA (IRE) , b , 1999 , bred by Norelands Bloodstock, by Zafonic (USA), out of Shahaada (USA), by Private Account
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 132)
2010 (Feb 01), b, f, by Marlin (USA)
İlyas İlbey
ZAYLAH (USA) , ch , 2000 , bred by Shadwell Farm LLC, by Pulpit (USA), out of Alghuzaylah (IRE), by Habitat (USA) (see
5. Sup. to v 3, p : 132)
2010 (May 12), ch, c, YAİR by Royal Abjar (USA)
Emir Alkaş
ZEENEH (GB) , b , 1995 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Machiavellian (USA), out of Possessive
Dancer (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 135)
2010 (May 30), b, f, TESADÜFEN by Zorbaz (USA)
İlyas İlbey
ZEHRA NUR , b , 2005 , bred by Nebahat Yalçın, by Mıchael Jackson, out of Hexe, by Wolf (CHI) (see 5. Sup. to v 3, p : 132)
2010 (Apr 26), b, c, THUNDER ROCK by Bullmarket
Hatice Kaya
ZEHVA , b , 2000 , bred by Süleyman Aslan, by Sarisaka (GB), out of Nina Matter, by Laughing Matter (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 132)
2010 (May 05), b, f, ÇİĞDEMCAN by Always Surprıse
İbrahim Arıkan
ZEMHERİ , b , 1993 , bred by İlyas Çokay, by Efisio (GB), out of Aquarian Star (GB), by Cavo Doro (IRE) (see 5. Sup. to v 3,
p : 132)
2010 (Apr 27), b, f, LADY CHALLENGER by Fasht Eldebl (GB)
Çiçek Yılmaz
ZEUGMA (IRE) , ch , 1999 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Rainbows For Life (CAN), out of Kiloune (IRE), by Bluebird
(USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 132)
2010 (Apr 22), b, f, EFSANE KIZIM by Karabeyhan (GB)
Ertan Öznur and Sinan Öznur
ZEVİ , b , 2001 , bred by Tarık Aydın, by Eagle Eyed (USA), out of Happy Moon, by Private Tender (GB) (see 3. Sup. to v 3, p
: 135)
2010 (Apr 20), b, f, OFSAYT by Kaneko
Mustafa Hakkı Üçeş
ZEYNEP HANIM , b , 2004 , bred by Levent Sarıkaya, by Distant Relative (IRE), out of Sweet Surrender, by Uğurtay (see 5.
Sup. to v 3, p : 132)
2010 (Feb 26), b, f, ELEVATO by Kaneko
Necati Demirkol
ZEYNOM (IRE) , b , 1996 , bred by Gestut Romerhof, by Bluebird (USA), out of Afeefa (GB), by Lyphard (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 128)
2010 (Mar 19), b, f, BAHANE by Perfect Storm
G. Şevket Özbelge and Ersan Özbelge
153
Kısraklar - Broodmares
ZIHUATANEJO (GB) , b , 1995 , bred by Lizzards Farm , by Efisio (GB), out of Rare Roberta (USA), by Roberto (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 128)
2010 (Apr 24), b, f, BİGA DİVA by Marlin (USA)
Erhan Özkan
ZIP ZIP , b , 2002 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Mountain Cat (USA), out of Zip (GB), by Persian Bold (IRE) (see v : 3, p :
220)
2010 (Apr 24), b, f, BÜYÜK MANDIRA by Kıng Bıshop
Muammer Öğüt
ZIŞAN (IRE) , b , 1997 , bred by Clare Dore Ltd, by Alzao (USA), out of Starinka (GB), by Risen Star (USA) (see 5. Sup. to v
3, p : 132)
2010 (Feb 10), b, c, CELESTIAL STONE by Unaccounted For (USA)
Mücahit Demirkan
ZİN , ch , 1993 , bred by Ömer Ural, by Bachelor Party (IRE), out of Ginza, by Arslan (see 4. Sup. to v 3, p : 129)
2010 (May 06), b, c, OTAG by Argaeus (GB)
Mehmet Cihat Gürüz
ZONPA (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Turtle Island (IRE), out of Superflash (GB), by Superlative
(IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 133)
2010 (Feb 20), b, f, LABEZERIN by Okawango (USA)
Derviş Meral
ZULEYKA , b , 2005 , bred by Muharrem Erdinç Düzarat, by Unaccounted For (USA), out of Dalıda, by Castle Rising (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 41)
2010, no return to Sun Music (IRE)
ZÜHRE SULTAN , b , 2004 , bred by Faruk Şamlı, by Lucky Martın, out of Asıa, by Şampiyon (see 1. Sup. to v 3, p : 11)
2010 (May 26), b, c, YİĞİT TAY by Bertay
Ayhan Cengiz
ZÜMRÜTKIZ , b , 1987 , bred by Selahattin Yılmaz, by Eastern Star, out of Mürvet, by Akkor (see 4. Sup. to v 3, p : 129)
2010 (Apr 05), b, c, ZÜMRÜT KARTAL by Medya
Hasan Can Köseoğlu
ZYGOSIS (GB) , ch , 1999 , bred by Ewar Stud Farms, by Wolfhound (USA), out of Lady Kate (USA), by Trempolino (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 129)
2010 (Apr 19), ch, c, AGEAN WIND by Scream To Scream (IRE)
154
Jale Atanç
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT İÇİNDEKİ
AYGIRLARIN LİSTESİ
ALPHABETIC LIST OF TURKISH BASED
STALLIONS
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ABDULÇAKAR (IRE) , b , 1999 , bred by Knocktoran Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
170 ), by Be My Guest (USA), out of Avantage Service (IRE), by Exactly Sharp (USA)
ABREK , gr , 1990 , bred by Ahmet Cemal Kura, by My Volga Boatman (USA), out of Sağdune, by Sky Rocket (USA) (See v:1,
p:106)
AJMERA (GB) , b , 1997 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2645 ), by Zafonic (USA), out of Sweet Slew (USA), by Seattle Slew (USA)
AKINDAYIM (IRE) , b , 1999 , bred by B. Kennedy foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2508 ),
by Hamas (IRE), out of Snoozy Time (GB), by Cavo Doro (IRE)
AL'S THEATRE (USA) , gr , 1998 , bred by Fred Seitz foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ),
by Theatrical (IRE), out of Al's Charm (USA), by Al Hattab (USA)
ALABORA , ch , 2003 , bred by Tuğçe Çeker, by Royal Abjar (USA), out of Sine, by Oğuzhan II (See v:3, p:185)
ALDERADO , ch , 2000 , bred by Davide Franco, by Common Grounds (GB), out of Gelinim, by Barnato (USA) (See v:3, p:72)
ALEKO , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Sterna Hermina (GER), by Highest Honor (FR) (see v:
Suppl. 1, p:164)
ALPHA SHINE (USA) , gr , 2000 , bred by Sadettin Atığ foaled in USA and imported from USA in 2000, (see AM.SB Electronic ),
by Alphabet Soup (USA), out of Early Sunshine (USA), by Miswaki (USA)
ALWAYS A CLASSIC (CAN) , ch , 1993 , bred by Sam-Son Farms foaled in CAN and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Deputy Minister (CAN), out of No Class (CAN), by Nodouble (USA)
ALWAYS SURPRISE , b , 2002 , bred by Nedim Kisbu, by Always A Classic (CAN), out of Lineage (GB), by Distant Relative
(IRE) (See v:3, p:114)
AMED FIRTINASI (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan foaled in IRE and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v
: 45 ), by Ridgewood Ben (GB), out of Laurienne (USA), by Northern Baby (CAN)
ARAS (IRE) , b , 2000 , bred by Mrs T. Stack and Mrs S. and Magnier foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB
v : 44 ), by Sri Pekan (USA), out of Smeraldina (USA), by Night Shift (USA)
ARGAEUS (GB) , gr , 1993 , bred by D. A. and Mrs. Hicks foaled in GB and imported from U.K. in 1993, ( see GSB v : 43, p :
2238 ), by Dominion (GB), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
ARSEN , b , 2000 , bred by Mustafa Kastar, by Turtle Island (IRE), out of Palmyra (GER), by Arratos (GER) (See v:3, p:150)
ASAKIR (GB) , ch , 1995 , bred by Shadwell Estate Company Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 43,
p : 2693 ), by Nashwan (USA), out of Yaqut (USA), by Northern Dancer (CAN)
ASLANLAR ASLANI , b , 2001 , bred by Osman Ali Homurlu, by Pursuit Of Love (GB), out of Caviar And Candy (GB), by
Soviet Star (USA) (See v:3, p:35)
ATAÇ , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Mayaasa (FR), by Green Desert (USA) (See v:3, p:125)
155
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ATTİLA , b , 1993 , bred by Özdemir Atman, by Wouter Raaphorst (HOL), out of Charıta, by Electric (GB) (See v:1, p:24)
Died in 2010
AVANGARD (IRE) , b , 1998 , bred by F. Hinojosa foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 992 ), by
Rainbows For Life (CAN), out of Glanessa (GB), by Kind Of Hush (GB)
BARANOVİÇİ , gr , 1992 , bred by Muammer Kitapçı, by Yemken (GB), out of Nişdare, by Nishapour (FR) (See v:1, p:90)
Died in 2010
BAŞPİLOT , ch , 1996 , bred by A. İhsan Kaya, by Bachelor Party (IRE), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (See v:2,
p:113)
BAYDUHAN , b , 1996 , bred by Yaman Zingal, by Lion Cavern (USA), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (See v:2,
p:91)
BERTAY , b , 2001 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Distant Relative (IRE), out of Guns N Roses, by Uğurtay (See v:3,
p:79)
BIN AJWAAD (IRE) , b , 1990 , bred by Tullamaine Castle Stud and and Partners foaled in IRE and imported from U.K. in 2000,
( see GSB v : 42, p : 2071 ), by Rainbow Quest (USA), out of Salidar (IRE), by Sallust (IRE)
BİZİM AYANCIKLI (IRE) , ch , 1996 , bred by Tarworth Bloodstock and Investments Ltd. foaled in IRE and imported from U.K.
in 1996, ( see GSB v : 43, p : 816 ), by Bluebird (USA), out of Flying Fairy (GB), by Bustino (GB)
BLAZE OF SPEED , b , 2001 , bred by Yıldırım Gelgin, by Salt Lake (USA), out of Castle Blaze (USA), by Lac Ouimet (USA)
(See v:3, p:35)
Died in 2009
BOLD PILOT , b , 1993 , bred by Özdemir Atman, by Persian Bold (IRE), out of Rosa Palumbo (GB), by Imperial Fling (USA)
(See v:1, p:104)
BOSPORUS (IRE) , ch , 1995 , bred by Dr P. Harms foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1968 ),
by Night Shift (USA), out of Rain Again (GB), by Relko (GB)
BULLMARKET , b , 1993 , bred by Tayral Tutumlu, by Gerald Martin (IRE), out of Tangara Lady (USA), by Sovereign Dancer
(USA) (See v:1, p:121)
CANNON , b , 1998 , bred by Osman Hattat, by Pennine Walk (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (See v:2,
p:120)
Died in 2009
CARIBOU , b , 2002 , bred by Musa Demirsel, by Bin Ajwaad (IRE), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB) (See v:3, p:9)
CASTELLO (IRE) , b , 1996 , bred by Michael Quirke foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 2246 ),
by Hamas (IRE), out of Sidama (FR), by Top Ville (IRE)
CEYHANLI , b , 1990 , bred by Mehmet Kurt, by Fools Holme (USA), out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (See v:1, p:114)
CHAMPS TO CHAMPS , b , 2002 , bred by Murat Cavcav, by Mountain Cat (USA), out of Tanamanda (IRE), by Tender King
(IRE) (See v:3, p:196)
156
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
CHURCH PICTURES (GB) , b , 1998 , bred by Kingwood Bloodstock Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see
GSB v : 44, p : 1935 ), by Distant Relative (IRE), out of On The Top (GB), by High Top (IRE)
COMMON GROUNDS (GB) , b , 1985 , bred by S. Niarchos foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 41, p :
1910 ), by Kris (GB), out of Sweetly (FR), by Lyphard (USA)
COMMONER , b , 2000 , bred by Sadık Eliyeşil, by Common Grounds (GB), out of Fıorella, by Karayel (See v:3, p:64)
ÇAKARÇELİK , b , 2001 , bred by Mert Yayıncılık Ltd. Mehmet Çelik, by Torrential (USA), out of Pigeon Pea (USA), by
Topsider (USA) (See v:3, p:154)
DAYIBEYİM , b , 2002 , bred by Hasan Saydam, by Sea Hero (USA), out of Brenda, by Royal Bequest (CAN) (See v:3, p:28)
Died in 2010
DEĞİRMENDERELİ , b , 2006 , bred by Engin Danyer and Turgay Akarca, by Distant Relative (IRE), out of İzmitli (GB), by
Emperor Jones (USA) (see v: Suppl. 2, p:68)
DESERT SOUND (IRE) , b , 1997 , bred by James Walsh foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2109 ), by Desert Style (IRE), out of Princess Nabila (USA), by King Pellinore (USA)
DEVİR , b , 1986 , bred by Davide Franco, by Kalaglow (IRE), out of Hexgreave Elite (GB), by Home Guard (USA) (See v:1,
p:56)
DILUM (USA) , b , 1989 , bred by Ron Con Ltd foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ), by
Tasso (USA), out of Yanuka (IRE), by Pitcairn (IRE)
DIVINE LIGHT (JPN) , b , 1995 , bred by Shadai Farm foaled in JPN and imported from FR in 2007, ( see JPN v : 15 ), by
Sunday Silence (USA), out of Meld Sport (JPN), by Northern Taste (CAN)
DİNYEPER (GB) , ch , 1999 , bred by C. J. R. Trotter foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 751 ),
by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
DOĞU (FR) , b , 1996 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz foaled in FR and imported from FR in 1996, ( see SBF v : 49, p : 136 ), by
Fairy King (USA), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE)
DREAM CATCHER , gr , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Bold Pılot, out of Lyra , by Castle Rising (GB) (See v:3,
p:119)
DUMAN , gr , 2002 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (See v:3, p:114)
EAGLE EYED (USA) , b , 1991 , bred by Juddmonte Farms foaled in USA and imported from U.K. in 2000, (see AM.SB
Electronic ), by Danzig (USA), out of Razyana (USA), by His Majesty (USA)
EKINOKS GULCH (USA) , ch , 1998 , bred by Morgan's Ford Farm&Star Group and Inc. foaled in USA and imported from USA
in 1998, (see AM.SB Electronic ), by Thunder Gulch (USA), out of Rose Crescent (USA), by Nijinsky (CAN)
EL SALVADOR , b , 2001 , bred by Haci İpek, by Nursultan, out of Portakalçiçeği, by Toraman (See v:3, p:156)
ELIXIR (IRE) , ch , 1998 , bred by Peter McCutcheon foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 805 ),
by Royal Abjar (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main Reef (GB)
157
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
EMPERADOR , b , 2003 , bred by Ali Şahin, by Mountain Cat (USA), out of Kutlu Melek, by Bachelor Party (IRE) (See v:3,
p:105)
ERTEM , ch , 2000 , bred by Abdulkadir Levent Baykal, by Royal Abjar (USA), out of Donna Grazia (GB), by Sharpo (GB) (See
v:3, p:51)
ERYAVUZ , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Septieme Ciel (USA), out of Benevole (FR), by Groom Dancer (USA) (See v:3,
p:22)
EVOKE (USA) , b , 2000 , bred by Wertheimer & Frere foaled in USA and imported from USA in 2005, (see AM.SB Electronic ),
by Danzig (USA), out of Raise A Beauty (USA), by Alydar (USA)
EZBİDERLİ , b , 2003 , bred by Alaattin Karaca, by Sea Hero (USA), out of Maralcan, by Barbar (See v:3, p:123)
EZY KOTER (GB) , ch , 1986 , bred by Stonethorn Stud Farm Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 1989, ( see GSB v :
41, p : 958 ), by Lomond (USA), out of Klarifi (GB), by Habitat (USA)
FAIR GROUNDS (IRE) , b , 1996 , bred by Louis A. Walshe foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p :
2693 ), by Common Grounds (GB), out of Yashina (FR), by Tennyson (FR)
FANTASTIC FELLOW (USA) , b , 1994 , bred by Mrs. J. G. Jones, Sr. foaled in USA and imported from USA in 2000, (see
AM.SB Electronic ), by Lear Fan (USA), out of Chateaubaby (USA), by Nureyev (USA)
FASHT ELDEBL (GB) , b , 1991 , bred by Sheikh Ahmed bin and Rashid al Maktoum foaled in GB and imported from U.K. in
1993, ( see GSB v : 42, p : 2459 ), by Sadler's Wells (USA), out of Tralthee (USA), by Tromos (GB)
FELEK I , b , 1987 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Running Mill (GB), out of Andromache (GER), by Rocket (GB) (See v:1,
p:140)
Died in 2009
FERNANDO , ch , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Sabrehill (USA), out of Sarah's Love (IRE), by Caerleon (USA) (See v:2,
p:115)
FIRE TO FIRE (IRE) , b , 2000 , bred by Murat Cavcav foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Revoque (IRE), out of Peace Carrier (IRE), by Doulab (USA)
FİYAKALI , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Mister Baileys (GB), out of Charnwood Queen (GB), by Cadeaux Genereux
(GB) (See v:3, p:37)
FLIER'S FANTASY , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Lahib (USA), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan (USA) (See
v:2, p:42)
FLYING BOY (IRE) , ch , 1999 , bred by Airlie Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 15 ), by
Lycius (USA), out of Adarika (IRE), by Kings Lake (USA)
GAFFAR , b , 2002 , bred by Kamil Bolcan, by Distant Relative (IRE), out of Saga Boreale (FR), by Al Nasr (FR) (See v:3,
p:170)
GENÇ BRIGHT , b , 2001 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Gay Brıde, by Vacarme (USA) (See v:3,
p:72)
158
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
GEORGE THOMAS , gr , 1987 , bred by Muammer Kitapçı, by Godswalk (USA), out of Keep Shining (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (See v:1, p:66)
GOLDAT (GB) , ch , 2000 , bred by Cheveley Park Stud Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Pivotal (GB), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA)
GOLDEN SUN , b , 2002 , bred by Ersan Özbelge, by Mountain Cat (USA), out of Sala (USA), by Cryptoclearance (USA) (See
v:3, p:171)
GRAND EKİNOKS , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Barnato (USA), out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (See v:2,
p:139)
GRAND REİS , b , 2001 , bred by Ufuk Karan, by George Thomas, out of Binnur I, by Ghathanfar (USA) (See v:3, p:25)
GREEN GÖNEN , ch , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Tune (USA), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA) (See
v:2, p:101)
GREEN PEACE , b , 1994 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Tüten, out of Fortün, by Kamalpour (GB) (See v:1, p:43)
GÜVENEFE , b , 2001 , bred by Sebahattin Sözeri and Sedat Şentürk, by Doyoun (IRE), out of Hanımtay, by Centroline (GB)
(See v:3, p:83)
HAKANBEY , b , 2000 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by Distant Relative (IRE), out of Shatush, by Villeroy I (FR) (See v:3,
p:180)
HANAŞ , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Rose Gem (IRE), by Taufan (USA) (See v:2, p:112)
HIGH COURT , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by First Trump (GB), out of Pebbledash (GB), by Great Commotion (USA) (See
v:3, p:152)
HIZEL BEYİ , ch , 2003 , bred by Tahsin Hızel, by Red Bishop (USA), out of Dandini, by Tüten (See v:3, p:46)
INDIGO RED (GB) , b , 2001 , bred by Darley foaled in GB and imported from USA in 2005, ( see GSB v : 45 ), by A.p. Indy
(USA), out of Red Slippers (USA), by Nureyev (USA)
INDOCHINA , b , 2000 , bred by Necmi Şölen, by Barnato (USA), out of Lucky Gırl II, by Baba Seyfi (See v:3, p:118)
IRISH SHUTTLE (IRE) , b , 2000 , bred by Reynold Honnibal foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Petorius (IRE), out of Royal Language (USA), by Conquistador Cielo (USA)
ISLAMBOL , b , 1994 , bred by Tülin Talay, by Gold Guard, out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (See v:1, p:2)
İRLANDALI (IRE) , gr , 2000 , bred by A. A. Brown foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44, p : 142 ),
by Brief Truce (USA), out of Arriette (IRE), by Vision (USA)
KAFKAS KARTALI , b , 1996 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Aristocrat (GB), out of Shalımar, by Nice Havrais (USA) (See
v:2, p:118)
159
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
KANEKO , b , 2001 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Pivotal (GB), out of Kalimat (GB), by Be My Guest (USA) (See v:3, p:97)
KARA FATİH , b , 2001 , bred by Hasan Ölçer, by Distant Relative (IRE), out of Buğselen, by Barbar (See v:3, p:29)
KARABEYHAN (GB) , b , 1992 , bred by Sadık Eliyeşil foaled in GB and imported from U.K. in 1992, ( see GSB v : 42, p : 304 ),
by Warning (GB), out of Broad Halo (USA), by Halo (USA)
KARTALIM , gr , 2002 , bred by Serdar Özdar, by Manila (USA), out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (See v:3, p:134)
KAVRANHAN , ch , 1995 , bred by Ahmet Kavran, by Bachelor Party (IRE), out of Nasibe I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:1, p:87)
KAZBEK (FR) , ch , 1992 , bred by Ali Samsa Karamehmet foaled in FR and imported from FR in 1992, ( see SBF v : 45, p : 102 ),
by Saint Andrews (FR), out of Apricot Rose (IRE), by Mill Reef (USA)
KEREMHAN (GB) , ch , 1995 , bred by Dunchurch Lodge Stud foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p
: 6 ), by Sharpo (GB), out of Absoloute Service (GB), by Absalom (GB)
KING BISHOP , b , 2002 , bred by Alfred Roidi, by Red Bishop (USA), out of Free Lady, by Barnato (USA) (See v:3, p:68)
KIZILMURAT (IRE) , ch , 1998 , bred by P. Hardy foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2111 ),
by Barathea (IRE), out of Princess Reema (USA), by Affirmed (USA)
KÖRFEZBEYİ , b , 2002 , bred by Alaattin Karaca, by Bin Ajwaad (IRE), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (See v:3, p:140)
KRAL SEZEN (IRE) , b , 1998 , bred by Michael Quirke foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
2456 ), by Doyoun (IRE), out of Sidama (FR), by Top Ville (IRE)
Died in 2010
LAST COMMANDER (USA) , ch , 1999 , bred by Gulf Coast Farms and Bloodstock LP foaled in USA and imported from USA in
1999, (see AM.SB Electronic ), by Tabasco Cat (USA), out of Silken Magic (USA), by Naevus (USA)
LAST SON , ch , 1999 , bred by Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (See v:2, p:109)
LUXOR , b , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Distant Relative (IRE), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny
(USA) (See v:3, p:101)
MAHALLE ÇOCUĞU , b , 2002 , bred by Edip Çizmeci, by Always A Classic (CAN), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (See v:3,
p:44)
MALDIYA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Mukaddamah (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (See v:3,
p:41)
MALKOÇOĞLU (USA) , b , 1998 , bred by Langsem Farm Inc foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Known Fact (USA), out of Maiden Lane (USA), by Roberto (USA)
MANAS (IRE) , b , 1997 , bred by T. J. Hurley foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1099 ), by
Soviet Lad (USA), out of Hear Me (IRE), by Simply Great (FR)
160
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
MANILA (USA) , b , 1983 , bred by Edwardo Cojuangco foaled in USA and imported from USA in 1996, ( see AM. SB v : 29, p :
989 ), by Lyphard (USA), out of Dona Ysidra (USA), by Le Fabuleux (FR)
Died in 2009
MARLIN (USA) , b , 1993 , bred by Marlin Syndıcate foaled in USA and imported from ARG in 2000, (see AM.SB Electronic ), by
Sword Dance (IRE), out of Syrian Summer (USA), by Damascus (USA)
MAYNATAY , b , 1996 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Stage Door East, by Yemken (GB) (See v:2,
p:123)
MEDYA , b , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Second Set (IRE), out of Straw Beret (USA), by Chief's Crown (USA) (See v:2,
p:124)
MEHMET BORA , b , 2002 , bred by Ahmet Cavcav, by Revoque (IRE), out of Princess Alina (GER), by Al Nasr (FR) (See v:3,
p:158)
MOHAÇ I , ch , 1991 , bred by Sait Varlı, by İmamoğlu, out of Ridaniye, by Kilikya (See v:1, p:103)
MOHAN , ch , 1996 , bred by Marianne Molu, by İnfisah, out of Gay Robın, by Cock Robin (USA) (See v:2, p:47)
MOUNTAIN CAT (USA) , b , 1990 , bred by Overbrook Farm foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB
Electronic ), by Storm Cat (USA), out of Always Mint (USA), by Key To The Mint (USA)
MR BLACK , b , 1990 , bred by Ahmet Tokdemir, by Bachelor Party (IRE), out of Prıncess Fatıma, by Mummy's Pet (GB) (See
v:1, p:99)
MY BOLT , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Mayaasa (FR), by Green Desert (USA) (See v:3, p:125)
MY GRANDSON (GB) , b , 1998 , bred by C. C. Bromley and Son foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v :
44, p : 2761 ), by Missed Flight (GB), out of Tree Frog (IRE), by Lomond (USA)
NAHAR , b , 2004 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mountain Cat (USA), out of Texas Gal (USA), by Sky Classic (CAN) (see v:
Suppl. 1, p:174)
NATIVE PROCIDA , b , 1988 , bred by Muammer Kitapçı, by Procida (USA), out of Angelina D'or (IRE), by Sun Prince (IRE)
(See v:1, p:6)
NUSA DUA , b , 2000 , bred by Nursel Narin, by Distant Relative (IRE), out of Damla I, by Kampala (GB) (See v:3, p:45)
OCEAN CREST (USA) , b , 1991 , bred by Arthur I. Appleton foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB
Electronic ), by Storm Bird (CAN), out of S.s. Aroma (USA), by Seattle Slew (USA)
OKAWANGO (USA) , b , 1998 , bred by Wertheimer Et Frere foaled in USA and imported from FR in 2007, (see AM.SB
Electronic ), by Kingmambo (USA), out of Krissante (USA), by Kris (GB)
ORTA ASYA , ch , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Victoria Blue (GB), by Old Vic (GB) (See
v:3, p:210)
ORTAK (IRE) , b , 1995 , bred by Miss Isobel Leonard foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1560
), by Don't Forget Me (IRE), out of Miss Busybody (IRE), by Phardante (FR)
161
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ORTEGA , b , 2001 , bred by Alaattin Çoban, by Efisio (GB), out of Cut Clear (GB), by Kris (GB) (See v:3, p:43)
OUT OF SIGHT , b , 2000 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Banko II, out of Topless, by Castle Rising (GB) (See v:3, p:202)
Died in 2010
OZANIM , gr , 1998 , bred by Uğur Alp Atan, by Abrek, out of Tahiti Beach (GB), by Slip Anchor (GB) (See v:2, p:128)
PARDON (FR) , b , 1999 , bred by Sıx C Bloodstock and Holdings Ltd foaled in FR and imported from U.K. in 1999, ( see SBF v
: 052 ), by Red Ransom (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE)
PERFECT STORM , b , 2000 , bred by İsmail Cider and Gürhan Şevket Özbelge, by Hennessy (USA), out of Sense Of Urgency
(USA), by Quest For Fame (GB) (See v:3, p:177)
POPULAR DEMAND , b , 2002 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Eagle Eyed (USA), out of İman, by Karayel (See v:3, p:93)
PRECIOUS , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Be My Guest (USA), out of Simbatu (GB), by Muhtarram (USA) (See v:3,
p:183)
PRO GAY , ch , 1986 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Precocious (GB), out of Gay Georgia (IRE), by Gay Fandango (USA)
(See v:1, p:44)
RAKAN (USA) , b , 1987 , bred by Edward A. Seltzer foaled in USA and imported from U.K. in 1989, (see AM.SB Electronic ),
by Danzig (USA), out of Over Your Shoulder (USA), by Graustark (USA)
RAZGARD (IRE) , gr , 1998 , bred by St Simon Foundation foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
963 ), by Idris (IRE), out of Gauloise Bleue (USA), by Lyphard's Wish (FR)
RED BISHOP (USA) , b , 1988 , bred by Pillar Stud, Inc. foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ),
by Silver Hawk (USA), out of La Rouquine (GB), by Silly Season (USA)
RIVER SPECIAL (USA) , ch , 1990 , bred by Mr.& Mrs. John C. Mabee foaled in USA and imported from USA in 1998, (see
AM.SB Electronic ), by Riverman (USA), out of Nijinska Street (USA), by Nijinsky (CAN)
ROYAL ABJAR (USA) , ch , 1991 , bred by Delong Road Stable Inc. foaled in USA and imported from USA in 2001, (see AM.SB
Electronic ), by Gone West (USA), out of Encorelle (FR), by Arctic Tern (USA)
RS SAVAŞÇI , ch , 2004 , bred by Ramazan Yıldız, by Fantastic Fellow (USA), out of Bıcırık, by Royal Bequest (CAN) (see v:
Suppl. 1, p:23)
RUNNER BOY , b , 2002 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Doyoun (IRE), out of Topless, by Castle Rising (GB) (See v:3,
p:202)
SARCA , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Sarhoob (USA), out of Ca Gene (FR), by General Holme (USA) (See v:2, p:23)
SCREAM TO SCREAM (IRE) , b , 2000 , bred by Murat Cavcav foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44
), by Dr Devious (IRE), out of My Firebird (GB), by Rudimentary (USA)
SEA HERO (USA) , b , 1990 , bred by Paul Mellon foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB Electronic ), by
Polish Navy (USA), out of Glowing Tribute (USA), by Graustark (USA)
162
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
SHINING WOLF , b , 1998 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny
(USA) (See v:2, p:69)
SIR IVY , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Our Emblem (USA), out of Sassy Ivy (USA), by Sir Ivor (USA) (See v:2, p:116)
SON OF SUN , ch , 2002 , bred by Mustafa Berberoğlu, by Mujtahid (USA), out of Sun Shines East (USA), by Eastern Echo
(USA) (See v:3, p:190)
SOUND OF SILENCE (IRE) , b , 1998 , bred by John Foley foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
2311 ), by Mukaddamah (USA), out of Sagrada (GER), by Primo Dominie (GB)
SPECTRANDO (IRE) , b , 1998 , bred by Petra Bloodstock foaled in IRE and imported from FR in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2548
), by Hernando (FR), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA)
SPITFIRE , b , 2004 , bred by Osman Hattat, by West By West (USA), out of Moon Mistress (GB), by Storm Cat (USA) (see v:
Suppl. 1, p:116)
SPORTS HERO (USA) , b , 1999 , bred by Robert Perez foaled in USA and imported from USA in 2005, (see AM.SB Electronic ),
by Mr. Prospector (USA), out of Alysoft (USA), by Alydar (USA)
SRI PEKAN (USA) , b , 1992 , bred by Hargur Sexton and Sandra Elisworth foaled in USA and imported from USA in 2002, (see
AM.SB Electronic ), by Red Ransom (USA), out of Lady Godolphin (USA), by Son Ange (USA)
STEAM ROLLER , b , 1999 , bred by Oktay Serici, by Wolf (CHI), out of Blazing Clearance (USA), by Cryptoclearance (USA)
(See v:2, p:19)
STRIKE THE GOLD (USA) , ch , 1988 , bred by Calumet Farm foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Alydar (USA), out of Majestic Gold (USA), by Hatchet Man (USA)
SUN MUSIC (IRE) , b , 1991 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum foaled in IRE and imported from U.K. in 1994,
( see GSB v : 42, p : 903 ), by Sadler's Wells (USA), out of Golden Opinion (USA), by Slew O'gold (USA)
SUSTURAN , ch , 2002 , bred by Orhan Uzun, by Most Welcome (GB), out of Bedtime Story (USA), by Private Account (USA)
(See v:3, p:20)
SÜMEN , b , 1996 , bred by Kaya Erkkul, by Private Tender (GB), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (See v:2,
p:109)
ŞAFAK II , b , 1993 , bred by Oya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew (GB) (See
v:1, p:80)
TABASCO , ch , 2001 , bred by Garip Özsancak, by Sea Hero (USA), out of Eda II, by Uğurtay (See v:3, p:54)
TAMBULOT , b , 1997 , bred by Mehmet Kurt, by Cadeaux Genereux (GB), out of Mayaasa (FR), by Green Desert (USA) (See
v:2, p:84)
TARZAN , b , 2001 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by Eagle Eyed (USA), out of Manisa Yıldızı, by Woodchat (USA) (See v:3,
p:122)
163
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
TAYFUN BAŞKAN , b , 2002 , bred by Fuat Nihat Buruk, by Lake Coniston (IRE), out of Akura (IRE), by Vision (USA) (See
v:3, p:3)
TENDER DAD (GB) , b , 1995 , bred by C. N. Williams foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 2698
), by Damister (USA), out of Yonge Tender (GB), by Tender King (IRE)
THUNDER BOLT I , ch , 1990 , bred by Mehmet Kurt, by Niniski (USA), out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (See v:3,
p:309)
TOSÇALI ATEŞİ , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Doyoun (IRE), out of Darcey Bussel (GB), by Green Desert
(USA) (See v:3, p:46)
TUHU DAYI , b , 2001 , bred by Necdet Özbek, by Sea Hero (USA), out of Badı Saba, by Columnist (GB) (See v:3, p:16)
TURAÇ (IRE) , ch , 1997 , bred by Denis McDonnell foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1314 ),
by Grand Lodge (USA), out of Key Tothe Minstrel (USA), by The Minstrel (CAN)
TÜRCOSEL , ch , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Selkirk (USA), out of Tularosa (GB), by In The Wings (GB) (see v: Suppl. 1,
p:179)
ULTRAMAR , b , 1999 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Fıorella, by Karayel (See v:2, p:43)
UNACCOUNTED FOR (USA) , b , 1991 , bred by Derry Meeting Farm Brushwood foaled in USA and imported from USA in
2002, (see AM.SB Electronic ), by Private Account (USA), out of Mrs. Jenney (USA), by The Minstrel (CAN)
VELOCIRAPTOR (GB) , b , 1996 , bred by Mrs C. Linke foaled in GB and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 371
), by Deploy (GB), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB)
VENTO , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Vettori (IRE), out of Roxie Hart (IRE), by Danehill (USA) (see v: Suppl. 1, p:143)
VICTORY GALLOP (CAN) , b , 1995 , bred by Tall Oaks Farm foaled in CAN and imported from USA in 2008, (see AM.SB
Electronic ), by Cryptoclearance (USA), out of Victorious Lil (CAN), by Vice Regent (CAN)
WEST BY WEST (USA) , b , 1989 , bred by Walmac Int L foaled in USA and imported from ARG in 2000, ( see AM. SB v : 32, p :
99 ), by Gone West (USA), out of West Turn (USA), by Cox's Ridge (USA)
WIN RIVER WIN (USA) , b , 1999 , bred by James G. Bell foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB Electronic
), by Virginia Rapids (USA), out of Thirty Zip (USA), by Tri Jet (USA)
YAVUZ STAR , b , 2001 , bred by Hasan Ölçer, by Distant Relative (IRE), out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:3, p:39)
YILDIZ (USA) , b , 1997 , bred by Orpendale John R. Gaines and Thoroughbreds foaled in USA and imported from USA in 1997,
(see AM.SB Electronic ), by Manila (USA), out of Ticket To Sail (USA), by Sails Pride (USA)
ZORBAZ (USA) , ch , 2000 , bred by Pacelco S.A. Barronstown Stud. foaled in USA and imported from USA in 2000, (see AM.SB
Electronic ), by King Of Kings (IRE), out of Optimistic Lass (USA), by Mr. Prospector (USA)
164
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT DIŞINDAKİ
AYGIRLAR
STALLIONS STANDING ABROAD WITH FOALS
BORN IN TURKEY
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Turkey
A. P. WARRIOR (USA) , b , 2003 , by A.p. Indy (USA) , out of Warrior Queen (USA) , by Quiet American (USA)
AD VALOREM (USA) , b , 2002 , by Danzig (USA) , out of Classy Women (USA) , by Relaunch (USA)
AFLEET ALEX (USA) , b , 2002 , by Northern Afleet (USA) , out of Maggy Hawk (USA) , by Hawkster (USA)
AFTER MARKET (USA) , b , 2003 , by Storm Cat (USA) , out of Tranquility Lake (USA) , by Rahy (USA)
AMADEUS WOLF (GB) , b , 2003 , by Mozart (IRE) , out of Rachelle (IRE) , by Mark Of Esteem (IRE)
ARTIE SCHILLER (USA) , b , 2001 , by El Prado (IRE) , out of Hidden Light (USA) , by Majestic Light (USA)
ASTRONOMER ROYAL (USA) , b , 2004 , by Danzig (USA) , out of Sheepscot (USA) , by Easy Goer (USA)
AUSSIE RULES (USA) , gr , 2003 , by Danehill (USA) , out of Last Second (IRE) , by Alzao (USA)
AUTHORIZED (IRE) , b , 2004 , by Montjeu (IRE) , out of Funsie (FR) , by Saumarez (GB)
AZAMOUR (IRE) , b , 2001 , by Night Shift (USA) , out of Asmara (USA) , by Lear Fan (USA)
BACHELOR DUKE (USA) , b , 2001 , by Miswaki (USA) , out of Gossamer (USA) , by Seattle Slew (USA)
BALMONT (USA) , b , 2001 , by Stravinsky (USA) , out of Aldebaran Light (USA) , by Seattle Slew (USA)
BEAT HOLLOW (GB) , b , 1997 , by Sadler's Wells (USA) , out of Wemyss Bight (GB) , by Dancing Brave (USA)
BELONG TO ME (USA) , b , 1989 , by Danzig (USA) , out of Belonging (USA) , by Exclusive Native (USA)
BERNSTEIN (USA) , b , 1997 , by Storm Cat (USA) , out of La Affirmed (USA) , by Affirmed (USA)
BIRDSTONE (USA) , b , 2001 , by Grindstone (USA) , out of Dear Birdie (USA) , by Storm Bird (CAN)
BROKEN VOW (USA) , b , 1997 , by Unbridled (USA) , out of Wedding Vow (USA) , by Nijinsky (CAN)
CANDY RIDE (ARG) , b , 1999 , by Ride The Rails (USA) , out of Candy Girl (ARG) , by Candy Stripes (USA)
CAPTAIN RIO (GB) , ch , 1999 , by Pivotal (GB) , out of Beloved Visitor (USA) , by Miswaki (USA)
CLODOVIL (IRE) , gr , 2000 , by Danehill (USA) , out of Clodora (FR) , by Linamix (FR)
CLOSING ARGUMENT (USA) , b, 2002, by Successful Appeal(USA), out of Mrs. Greeley(USA), by Mr Greeley (USA)
COCKNEY REBEL (IRE) , b , 2004 , by Val Royal (FR) , out of Factice (USA) , by Known Fact (USA)
CONSOLIDATOR (USA) , ch , 2002 , by Storm Cat (USA) , out of Good Example (FR) , by Crystal Glitters (USA)
COUNTRY REEL (USA) , b , 2000 , by Danzig (USA) , out of Country Belle (USA) , by Seattle Slew (USA)
CROCO ROUGE (IRE) , b , 1995 , by Rainbow Quest (USA) , out of Alligatrix (USA) , by Alleged (USA)
DARK ANGEL (IRE) , gr , 2005 , by Acclamation (GB) , out of Midnight Angel (GB) , by Machiavellian (USA)
DUBAWI (IRE) , b , 2002 , by Dubai Millennium (GB) , out of Zomaradah (GB) , by Deploy (GB)
DUTCH ART (GB) , ch , 2004 , by Medicean (GB) , out of Halland Park Lass (IRE) , by Spectrum (IRE)
E DUBAI (USA) , b , 1998 , by Mr Prospector (USA) , out of Words Of War (USA) , by Lord At War (ARG)
ELNADIM (USA) , b , 1994 , by Danzig (USA) , out of Elle Seule (USA) , by Exclusive Native (USA)
FOOTSTEPSINTHESAND (GB) , b, 2002, by Giant's Causeway (USA) , out of Glatisant (GB), by Rainbow Quest (USA)
FORESTRY (USA) , b , 1996 , by Storm Cat (USA) , out of Shared Interest (USA) , by Pleasant Colony (USA)
GALILEO (IRE) , b , 1998 , by Sadler's Wells (USA) , out of Urban Sea (USA) , by Miswaki (USA)
GHOSTZAPPER (USA) , b , 2000 , by Awesome Again (CAN) , out of Baby Zip (USA) , by Relaunch (USA)
HERNANDO (FR) , b , 1990 , by Niniski (USA) , out of Whakilyric (USA) , by Miswaki (USA)
HIGH CHAPARRAL (IRE) , b , 1999 , by Sadler's Wells (USA) , out of Kasora (IRE) , by Darshaan (GB)
HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) , b , 2004 , by Danehill (USA) , out of L'on Vite (USA) , by Secretariat (USA)
JEREMY (USA) , b , 2003 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Glint In Her Eye (USA) , by Arazi (USA)
JUMP START (USA) , b , 1999 , by A.p. Indy (USA) , out of Steady Cat (USA) , by Storm Cat (USA)
KING'S BEST (USA) , b , 1997 , by Kingmambo (USA) , out of Allegretta (GB) , by Lombard (GER)
KITTEN'S JOY (USA) , ch , 2001 , by El Prado (IRE) , out of Kitten's First (USA) , by Lear Fan (USA)
KYLLACHY (GB) , b , 1998 , by Pivotal (GB) , out of Pretty Poppy (GB) , by Song (GB)
LANGFUHR (CAN) , b , 1992 , by Danzig (USA) , out of Sweet Briar Too (CAN) , by Briartic (CAN)
LANGFUHR (USA) , b , 1992 , by Danzig (USA) , out of Sweet Briar Too (USA) , by Briartic (CAN)
LINNGARI (IRE) , ch , 2002 , by Indian Ridge (IRE) , out of Lidakiya (IRE) , by Kahyasi (IRE)
165
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Turkey
LITERATO (FR) , gr , 2004 , by Kendor (FR) , out of La Cibeles (FR) , by Cardoun (FR)
MACHO UNO (USA) , gr , 1998 , by Holy Bull (USA) , out of Primal Force (USA) , by Blushing Groom (FR)
MAJESTIC MISSILE (IRE) , b , 2001 , by Royal Applause (GB) , out of Tshusick (GB) , by Dancing Brave (USA)
MEDAGLIA D'ORO (USA) , b , 1999 , by El Prado (IRE) , out of Cappucino Bay (USA) , by Bailjumper (USA)
MESHAHEER (USA) , b , 1999 , by Nureyev (USA) , out of Race The Wild Wind (USA) , by Sunny's Halo (USA)
MILWAUKEE BREW (USA) , b , 1997 , by Wild Again (USA) , out of Ask Anita (USA) , by Wolf Power (SAF)
MINESHAFT (USA) , b , 1999 , by A.p. Indy (USA) , out of Prospectors Delite (USA) , by Mr. Prospector (USA)
MONTJEU (IRE) , b , 1996 , by Sadler's Wells (USA) , out of Floripedes (FR) , by Top Ville (IRE)
MOTIVATOR (GB) , b , 2002 , by Montjeu (IRE) , out of Out West (USA) , by Gone West (USA)
MUHTATHIR (GB) , ch , 1995 , by Elmaamul (USA) , out of Majmu (USA) , by Al Nasr (FR)
ONE COOL CAT (USA) , b , 2001 , by Storm Cat (USA) , out of Tacha (USA) , by Mr Prospector (USA)
ORATORIO (IRE) , b , 2002 , by Danehill (USA) , out of Mahrah (USA) , by Vaguely Noble (IRE)
PANIS (USA) , b , 1998 , by Miswaki (USA) , out of Political Parody (USA) , by Doonesbury (USA)
PLEASANTLY PERFECT (USA) , b, 1998 , by Pleasant Colony (USA) , out of Regal State (USA) , by Affirmed (USA)
POINT GIVEN (USA) , ch , 1998 , by Thunder Gulch (USA) , out of Turkos Turn (USA) , by Turkoman (USA)
RAIL LINK (GB) , b , 2003 , by Dansili (GB) , out of Docklands (IRE) , by Theatrical (IRE)
RAMONTI (FR) , b , 2002 , by Martino Alonso (IRE) , out of Fosca (USA) , by El Gran Senor (USA)
REDBACK (USA) , ch , 1999 , by Mark Of Esteem (IRE) , out of Patsy Western (GB) , by Precocious (GB)
REPENT (USA) , b , 1999 , by Louis Quatorze (USA) , out of Baby Grace (ARG) , by Cipayo (ARG)
ROCK OF GIBRALTAR (IRE) , b , 1999 , by Danehill (USA) , out of Offshore Boom (IRE) , by Be My Guest (USA)
SAKHEE'S SECRET (GB) , ch , 2004 , by Sakhee (USA) , out of Palace Street (USA) , by Secreto (USA)
SAKHEE (USA) , b , 1997 , by Bahri (USA) , out of Thawakib (IRE) , by Sadler's Wells (USA)
SHAMARDAL (USA) , b , 2002 , by Giants Causeway (GB) , out of Helsinki (GB) , by Machiavellian (USA)
SHIROCCO (GER) , b , 2001 , by Monsun (GER) , out of So Sedulous (USA) , by The Minstrel (CAN)
SINGSPIEL (IRE) , b , 1992 , by In The Wings (GB) , out of Glorious Song (CAN) , by Halo (USA)
SINNDAR (IRE) , b , 1997 , by Grand Lodge (USA) , out of Sinntara (IRE) , by Lashkari (GB)
SIXTIES ICON (GB) , b , 2003 , by Galileo (IRE) , out of Love Divine (GB) , by Diesis (GB)
SLEEPING INDIAN (GB) , b , 2001 , by Indian Ridge (IRE) , out of Las Flores (IRE) , by Sadlers Wells (USA)
SOLDIER HOLLOW (GB) , b , 2000 , by In The Wings (GB) , out of Island Race (GB) , by Common Grounds (GB)
SOVIET STAR (USA) , b , 1984 , by Nureyev (USA) , out of Veruschka (FR) , by Venture VII
STRONG HOPE (USA) , b , 2000 , by Grand Slam (USA) , out of Shining Through (USA) , by Deputy Minister (CAN)
TAMAYUZ (GB) , ch , 2005 , by Nayef (USA) , out of Al Ishq (FR) , by Nureyev (USA)
TAPIT (USA) , gr , 2001 , by Pulpit (USA) , out of Tap Your Heels (USA) , by Unbridled (USA)
TEOFILO (IRE) , b , 2004 , by Galileo (IRE) , out of Speirbhean (IRE) , by Danehill (USA)
TIGER HILL (IRE) , b , 1995 , by Danehill (USA) , out of The Filly (GER) , by Appiani II (ITY)
VERGLAS (IRE) , gr , 1994 , by Highest Honor (FR) , out of Rahaam (USA) , by Secreto (USA)
ZAMINDAR (USA) , b , 1994 , by Gone West (USA) , out of Zaizafon (USA) , by The Minstrel (CAN)
ZANJERO (USA) , b , 2004 , by Cherokee Run (USA) , out of Checkered Flag (USA) , by A.p. Indy (USA)
166
İTHAL KISRAKLAR
IMPORTED MARES
2010 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2010
ABIKAN (IRE) , ch , 1997 , by Erins Isle (IRE) , out of Megastart (USA), imported from IRE (see GSB v : 44 p : 1645)
ADRIANA LA CERVA (GB) , ch , 2006 , by Lomitas (GB) , out of India Atlanta (IRE), imported from FR (see GSB v :
46 p : 328)
AFTO (USA) , gr , 1990 , by Relaunch (USA) , out of Magari (USA), imported from GB (see AM.SB Electronic)
AIRFORCE (GER) , b , 2006 , by Big Shuffle (USA) , out of Alzara (GER), imported from IRE (see Ger. SB v : 37)
ALIVE (GB) , ch , 2003 , by Halling (USA) , out of Rive (USA), imported from IRE (see GSB v : 45 p : 1012)
ANOTHER CROSS (FR) , b , 2001 , by Cape Cross (IRE) , out of Anam (GB), imported from IRE (see SBF v : 54)
ANTHOS (GER) , b , 2001 , by Big Shuffle (USA) , out of Anemoni (GER), imported from GB (see Ger. SB v : 36)
AZOLIA (IRE) , b , 1999 , by Alzao (USA) , out of Flamme D'amour (IRE), imported from IRE (see GSB v : 44 p :
883)
BACHELETTE (IRE) , b , 2006 , by Bachelor Duke (USA) , out of Magic Feeling (IRE), imported from IRE (see GSB
v : 46 p : 1602)
BE BOP ALOHA (GB) , b , 2002 , by Most Welcome (GB) , out of Just Julia (GB), imported from GB (see GSB v : 45
p : 582)
BONA DEA (IRE) , b , 2000 , by Danehill (USA) , out of Sweet Justice (IRE), imported from GB (see GSB v : 44 p :
2642)
BOND PRINCESS (USA) , gr , 2005 , by Trippi (USA) , out of Leggy Super Model (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
BONNIE SCOT (GB) , b , 2004 , by Selkirk (USA) , out of Lafite (GB), imported from IRE (see GSB v : 45 p : 638)
BONORVA (IRE) , b , 2003 , by Grand Lodge (USA) , out of Cortona (IRE), imported from FR (see GSB v : 45 p :
1749)
BRIBISCUIT (USA) , b , 2003 , by Machiavellian (USA) , out of Astrologica (ARG), imported from IRE (see AM.SB
Electronic)
BUDAPEST (GER) , b , 1998 , by Winged Love (IRE) , out of Blumme (CHI), imported from FR (see Ger. SB v : 35 p
: 126)
CARAMEL CREME (GB) , ch , 2005 , by Cadeaux Genereux (GB) , out of Foodbroker Fancy (IRE), imported from GB
(see GSB v : 46 p : 255)
CARRY ON ELLIE (IRE) , b , 2005 , by Fasliyev (USA) , out of Dinka Raja (USA), imported from IRE (see GSB v :
46 p : 1169)
CAYENNE CAT (USA) , ch , 1997 , by Tabasco Cat (USA) , out of Charon (USA), imported from FR (see Am. SB v :
31)
CEKA DANCER (IRE) , ch , 2005 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Tidal Reach (USA), imported from IRE (see GSB
v : 46 p : 2168)
CHAMBRAY (IRE) , b , 2001 , by Barathea (IRE) , out of Spurned (USA), imported from GB (see GSB v : 45 p :
1159)
CONCORDE KISS (USA) , b , 2007 , by Harlan's Holiday (USA) , out of Saraa Ree (USA), imported from IRE (see
Am. SB v : 32)
CREDIT-A-PLENTY (GB) , ch , 1996 , by Generous (IRE) , out of On Credit (FR), imported from GB (see GSB v : 43
p : 1763)
DANCE TO THE BAND (USA) , b , 2003 , by Kingmambo (USA) , out of Dance Design (IRE), imported from IRE (see
Am. SB v : 31)
DARABY (USA) , ch , 2005 , by Sky Classic (CAN) , out of Dariela (USA), imported from FR (see Am. SB v : 32)
167
2010 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2010
DID U MISS ME (USA) , ch , 2005 , by Hennessy (USA) , out of Miss U Fran (USA), imported from IRE (see AM.SB
Electronic)
DRAMA CLUB (IRE) , b , 2000 , by Sadler's Wells (USA) , out of Aunt Pearl (USA), imported from IRE (see GSB v :
44 p : 167)
EYEQ (IRE) , b , 2000 , by Cadeaux Genereux (GB) , out of Sans Prix (FR), imported from FR (see GSB v : 44 p :
2337)
FABUCO (IRE) , b , 2001 , by Mujadil (USA) , out of Beechwood (USA), imported from IRE (see GSB v : 45 p : 1510)
FANTOSHA (USA) , b , 2005 , by Johannesburg (USA) , out of Montage (USA), imported from GB (see AM.SB
Electronic)
FINE TIME LUCILLE (USA) , b , 2005 , by Mineshaft (USA) , out of Prom Knight (USA), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
FIRST PRINCESS (IRE) , b , 2004 , by King's Best (USA) , out of Try To Catch Me (USA), imported from IRE (see
GSB v : 45 p : 3294)
FLATTER (IRE) , b , 2001 , by Barathea (IRE) , out of Comic (IRE), imported from GB (see GSB v : 45 p : 238)
FLORANCE (GER) , b , 2005 , by Orpen (USA) , out of Fureau (GER), imported from GB (see Ger. SB v : 37)
GLASHEEN (USA) , b , 2004 , by Take Me Out (USA) , out of Just Cuz (USA), imported from IRE (see Am. SB v : 31)
GOLD BLOSSOM (IRE) , ch , 2006 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Lovely Blossom (FR), imported from GB (see
GSB v : 46 p : 1580)
GRECIAN GRAIL (IRE) , ch , 2001 , by Rainbow Quest (USA) , out of Grecian Urn (IRE), imported from IRE (see
GSB v : 45 p : 2097)
HAJRACE (GB) , b , 2008 , by Sakhee (USA) , out of Mufradat (IRE), imported from IRE (see GSB v : 46 p : 486)
HALAAK (USA) , b , 2006 , by Harlan's Holiday (USA) , out of Henderson Band (USA), imported from GB (see AM.SB
Electronic)
HELDERBERG (USA) , b , 2000 , by Diesis (GB) , out of Banissa (USA), imported from IRE (see Am. SB v : 37)
HUZANA (GB) , b , 2005 , by Pivotal (GB) , out of Hasta (USA), imported from IRE (see GSB v : 46 p : 302)
IMPROVISE (GB) , b , 2002 , by Lend A Hand (GB) , out of Mellow Jazz (GB), imported from IRE (see GSB v : 45 p
: 744)
INGRID THE GAMBLER (USA) , b , 2004 , by Johannesburg (USA) , out of Pretty Livia (USA), imported from USA
(see Am. SB v : 32)
IZADORE (IRE) , b , 2003 , by In The Wings (GB) , out of Groom Order (GB), imported from GB (see GSB v : 45 p :
2105)
JUBILEE TREAT (USA) , b , 2000 , by Seeking The Gold (USA) , out of Dance Treat (USA), imported from GB (see
Am. SB v : 37)
KAMA'S WHEEL (GB) , ch , 1999 , by Magic Ring (IRE) , out of Tea And Scandals (USA), imported from IRE (see
GSB v : 44 p : 2686)
KAMALAME (USA) , b , 2001 , by Souvenir Copy (USA) , out of A Status Symbol (USA), imported from IRE (see Am.
SB v : 31)
LA DANSEUSE (GB) , b , 2001 , by Groom Dancer (USA) , out of Alik (FR), imported from FR (see GSB v : 45 p :
20)
LADY TAVERNER (GB) , b , 2001 , by Marju (IRE) , out of Prompting (GB), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
960)
LISA M (USA) , ch , 2004 , by Banker's Gold (USA) , out of Lords Guest (USA), imported from USA (see Am. SB v :
32)
168
2010 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2010
MANGALA (IRE) , b , 2005 , by Anabaa (USA) , out of Maltage (USA), imported from FR (see GSB v : 46 p : 1611)
MARASEEL (USA) , b , 2003 , by Machiavellian (USA) , out of Cymbala (FR), imported from GB (see AM.SB
Electronic)
MARY KIES (USA) , ch , 1997 , by Opening Verse (USA) , out of Flying Girl (FR), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
MASILIA (IRE) , b , 1997 , by Kahyasi (IRE) , out of Masmouda (IRE), imported from IRE (see GSB v : 44 p : 1627)
MEDORA LEIGH (USA) , ch , 2002 , by Swain (IRE) , out of Gaily Tiara (USA), imported from IRE (see Am. SB v :
31)
MITRAILLETTE (USA) , ch , 2002 , by Miswaki (USA) , out of Crockadore (USA), imported from GB (see AM.SB
Electronic)
OTAKI (IRE) , gr , 2004 , by King's Best (USA) , out of On Call (GB), imported from GB (see GSB v : 45 p : 2713)
PLATONIC CHAT (IRE) , b , 2004 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Summer Trysting (USA), imported from IRE
(see GSB v : 45 p : 3172)
PORTO VENERE (IRE) , ch , 2002 , by Ashkalani (IRE) , out of Feather River (USA), imported from IRE (see GSB v
: 45 p : 1960)
POSADAS (USA) , ch , 1998 , by Miswaki (USA) , out of Portugal (USA), imported from IRE (see Am. SB v : 36)
PRINCESS ARIES (USA) , b , 2003 , by Royal Anthem (USA) , out of Eastland (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
PROSERPINE (GB) , b , 1999 , by Robellino (USA) , out of Hymne D'amour (USA), imported from GB (see GSB v :
44 p : 1163)
RAEDAH (USA) , b , 2006 , by Elusive Quality (USA) , out of Fatwa (IRE), imported from FR (see AM.SB Electronic)
REALLY DARLENE (USA) , b , 2005 , by Sky Mesa (USA) , out of Bubbles Darlene (USA), imported from FR (see
AM.SB Electronic)
RED FLAME (IRE) , ch , 2000 , by Selkirk (USA) , out of Branston Jewel (IRE), imported from GB (see GSB v : 44 p
: 337)
RIDAFA (IRE) , b , 2000 , by Darshaan (GB) , out of Ridaiyma (IRE), imported from FR (see GSB v : 44 p : 2219)
RIFT VALLEY (USA) , b , 1998 , by Gulch (USA) , out of Meadow Star (USA), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
SATYA (USA) , b , 2003 , by Cozzene (USA) , out of Saralea (FR), imported from GB (see AM.SB Electronic)
SECRET DE VIE (GB) , gr , 2006 , by Fantastic Light (USA) , out of Grey Way (USA), imported from GB (see GSB v
: 46 p : 293)
SHANTI (GER) , b , 2005 , by Monsun (GER) , out of Schwarzach (GER), imported from IRE (see Ger. SB v : 37)
SHUHEB (GB) , ch , 2001 , by Nashwan (USA) , out of Shimna (GB), imported from IRE (see GSB v : 45 p : 1101)
SLY (GER) , b , 1998 , by Monsun (GER) , out of Septima (GER), imported from FR (see Ger. SB v : 35 p : 677)
SOPHIELU (GB) , ch , 1998 , by Rudimentary (USA) , out of Aquaglow (IRE), imported from GB (see GSB v : 44 p :
121)
STARLARKS (IRE) , b , 2006 , by Mujahid (USA) , out of Violet (IRE), imported from USA (see GSB v : 46)
STELLA ROSSA (IRE) , b , 2005 , by Key Of Luck (USA) , out of Sovana (IRE), imported from FR (see GSB v : 46 p
: 2078)
STERNA BERINGA (GER) , ch , 2001 , by Bering (GB) , out of Sternwappen (GER), imported from FR (see Ger. SB v
: 36)
169
2010 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2010
SWILLY (USA) , b , 1998 , by Irish River (FR) , out of Northern Naiad (FR), imported from IRE (see Am. SB v : 36)
SYRIE (USA) , gr , 2000 , by Cozzene (USA) , out of Northern Naiad (FR), imported from IRE (see Am. SB v : 37)
TAUMANOVA (USA) , b , 2000 , by Dynaformer (USA) , out of Cielo's Love (USA), imported from IRE (see AM.SB
Electronic)
THEMBA (USA) , b , 2004 , by Johannesburg (USA) , out of Cognac Lady (USA), imported from FR (see AM.SB
Electronic)
THIRTEEN TRICKS (USA) , b , 2001 , by Grand Slam (USA) , out of Talltalelady (USA), imported from GB (see Am.
SB v : 31)
TIMBER TRICK (USA) , b , 2005 , by Forestry (USA) , out of March Magic (USA), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
TIME TO DREAM (GB) , b , 2000 , by Gone West (USA) , out of Dance A Dream (GB), imported from IRE (see GSB
v : 44 p : 620)
TITTIBA (GB) , b , 2005 , by Domedriver (IRE) , out of Stark Ballet (USA), imported from IRE (see GSB v : 46 p :
701)
TIZZIE MILLIE (USA) , b , 2003 , by Tiznow (USA) , out of Millie's Quest (USA), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
TOP OFF (FR) , b , 2004 , by Fasliyev (USA) , out of Tossup (USA), imported from IRE (see SBF v : 57)
TRANI (USA) , b , 2003 , by Fusaichi Pegasus (USA) , out of Gourmet Girl (USA), imported from USA (see Am. SB v :
32)
TULAROSA (GB) , ch , 1994 , by In The Wings (GB) , out of Topsy (GB), imported from IRE (see GSB v : 43 p :
2519)
VALLERIA (GB) , b , 1996 , by Sadler's Wells (USA) , out of Valdara (GB), imported from GB (see GSB v : 43 p :
2586)
WILDSTELLA (USA) , b , 2001 , by Forest Wildcat (USA) , out of Stella Cielo (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
170
İTHAL AYGIRLAR
IMPORTED STALLIONS
2010 Yılında İthal Edilen Aygırlar – Imported Stallions in 2010
ALL THE GOOD (IRE) , ch , 2003 , by Diesis (GB) , out of Zarara (USA), imported from GB (see GSB v : 45 p :
3408)
CUVEE (USA) , ch , 2001 , by Carson City (USA) , out of Christmas Star (USA), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
DEHERE (USA) , b , 1991 , by Deputy Minister (CAN) , out of Sister Dot (USA), imported from USA (see AM.SB
Electronic)
LION HEART (USA) , ch , 2001 , by Tale Of The Cat (USA) , out of Satin Sunrise (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
POWERSCOURT (GB) , b , 2000 , by Sadler's Wells (USA) , out of Rainbow Lake (GB), imported from IRE (see GSB
v : 44 p : 2159)
YONAGUSKA (USA) , b , 1998 , by Cherokee Run (USA) , out of Marital Spook (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
171
İTHAL TAYLAR
IMPORTED FOALS
2010 Yılında lthal EdilenTaylar – Imported Foals in 2010
Name
Date
of birth Color Sex
Sire
Dam
Imp.from
Country
Stubook
referance
Unnamed
2010
b
f
Azamour (IRE)
Posadas (USA)
IRE
BACHELOR SON (IRE)
2010
b
c
Bachelor Duke (USA)
All Day (CHI)
IRE
(see GSB v : 47--)
(see GSB v : 47--)
SKY BOLT (IRE)
2010
b
c
Balmont (USA)
Azolia (IRE)
IRE
(see GSB v : 47--)
Unnamed
2010
b
c
Bernstein (USA)
Princess Aries (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2010
b
c
Candy Ride (ARG)
Ingrid The Gambler (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
SAVURLU (IRE)
2010
b
f
Clodovil (IRE)
Kamalame (USA)
Unnamed
2010
b
f
Closing Argument (USA) Danamorada (BRZ)
Unnamed
2010
ch
f
E Dubai (USA)
China Storm (USA)
IRE
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2010
gr
f
Forestry (USA)
Bond Princess (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2010
b
f
High Chaparral (IRE)
Sword Tigress (GER)
FR
(see Ger. SB v : 38--)
MERVEILLEUX (IRE)
2010
b
f
Holy Roman Emperor (IRE)Margaret
FR
(see GSB v : 47--)
Unnamed
2010
b
c
Langfuhr (CAN)
Circle Of Gold (IRE)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2010
b
c
Lion Heart (USA)
Extended Applause (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2010
gr
f
Macho Uno (USA)
Fine Time Lucille (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2010
b
c
Majestic Missile (IRE)
Another Cross (FR)
IRE
(see GSB v : 47--)
AZYAZ (USA)
2010
b
c
Medaglia D'oro (USA)
Brunilda (ARG)
USA
(see AM.SB Electronic)
IRE
(see GSB v : 47--)
IRE
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2010
b
c
Mineshaft (USA)
Argentiere (IRE)
IRE
(see GSB v : 47--)
FARADAY (FR)
2010
b
c
Motivator (GB)
Adriana La Cerva (GB)
FR
(see SBF v : 63--)
(see GSB v : 47--)
Unnamed
2010
b
f
Oratorio (IRE)
Dance To The Band (USA)
IRE
Unnamed
2010
b
c
Oratorio (IRE)
Idle Rich (USA)
IRE
(see GSB v : 47--)
Unnamed
2010
ch
c
Pleasantly Perfect (USA)
Rift Valley (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
LUCKY BAY (USA)
2010
b
f
Point Given (USA)
Tizzie Millie (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2010
b
f
Rock Of Gibraltar (IRE)
Tularosa (GB)
IRE
(see GSB v : 47--)
Unnamed
2010
ch
f
Shamardal (USA)
Shuheb (GB)
IRE
(see GSB v : 47--)
Unnamed
2010
b
c
Soldier Hollow (GB)
Sterna Beringa (GER)
FR
(see SBF v : 63--)
TITLEHOLDER (IRE)
2010
ch
c
Soviet Star (USA)
Maura's Guest (IRE)
IRE
(see GSB v : 47--)
Unnamed
2010
b
f
Tamayuz (GB)
Beyrouth (USA)
IRE
(see GSB v : 47--)
CHACHKOVA (USA)
2010
ch
f
Tapit (USA)
Lisa M (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
ROCA DE LA PAZ (USA)
2010
gr
c
Tapit (USA)
Timber Trick (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
SHAYK (IRE)
2010
b
f
Teofilo (IRE)
Mythical Girl (USA)
IRE
(see GSB v : 47--)
173
İHRAÇ ATLAR
EXPORTED HORSES
2010 Yılında İhraç EdilenAtlar – Exported Horses in 2010
RINCE ABHANN (IRE) , b, f, 1993 , bred by P. J. B. O'Callaghan, by Dancing Dissident (USA), out of Ballysnip (GB),
by Ballymore (IRE) (see 5. Sup. to v 3, p : 98), Sent to IRE
SAFE EXIT (FR) , b, f, 1995 , bred by Cuadra Asturias S A foaled in FR and imported from U.K. in 2006, ( see SBF v :
48 ), by Exit To Nowhere (USA), out of Safriya (IRE), by Nishapour (FR), Sent to IRE
VALLERIA (GB) , b, f, 1996 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of
Valdara (GB), by Darshaan (GB) (see 5. Sup. to v 3, p : 126), Sent to IRE
175
İSİMSİZ TAYLARIN İNDEKSİ
UNNAMED FOALS INDEX
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
gr,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
by Ortega, out of A Drop Of Love -------------------------------------------------------1
by Always A Classic (CAN), out of A Prıma Vera ------------------------------------1
by Mountain Cat (USA), out of Adatiya (IRE) -----------------------------------------1
by Okawango (USA), out of Afra Dila --------------------------------------------------2
by Eagle Eyed (USA), out of Afrıcan Daısy --------------------------------------------2
by Indochına, out of Aghıra ---------------------------------------------------------------2
by Victory Gallop (CAN), out of Alaratay ----------------------------------------------3
by Unaccounted For (USA), out of Alberıca--------------------------------------------3
by Evoke (USA), out of Allıanoı ---------------------------------------------------------4
by Yavuz Star, out of Amandra -----------------------------------------------------------5
by Perfect Storm, out of Anatolıan Cat --------------------------------------------------7
by Always A Classic (CAN), out of Aslıgül ------------------------------------------ 11
by Attila, out of Awubla ----------------------------------------------------------------- 12
by Always A Classic (CAN), out of Ayrılma Zamanı ------------------------------- 13
by Kizilmurat (IRE), out of Azucar Moreno ------------------------------------------ 13
by Evoke (USA), out of Baby Aten ---------------------------------------------------- 13
by Champs To Champs, out of Ayyüzlüm -------------------------------------------- 13
by Orta Asya, out of Background ------------------------------------------------------ 14
by Golden Sun, out of Balıkesir Yıldızı ----------------------------------------------- 15
by Kaneko, out of Bartoya--------------------------------------------------------------- 15
by Sports Hero (USA), out of Bedehala ----------------------------------------------- 16
by Tayfun Başkan, out of Be Smart ---------------------------------------------------- 16
by Karabeyhan (GB), out of Before The Raın ---------------------------------------- 17
by Okawango (USA), out of Best Class ----------------------------------------------- 18
by Mountain Cat (USA), out of Black Shadow --------------------------------------- 20
by Avangard (IRE), out of Book Report (USA) -------------------------------------- 21
by Vento, out of Bru---------------------------------------------------------------------- 21
by Royal Abjar (USA), out of Busecik (GB) ----------------------------------------- 22
by Sri Pekan (USA), out of Capable (IRE) -------------------------------------------- 24
by Sri Pekan (USA), out of Carla------------------------------------------------------- 24
by Amed Firtinasi (IRE), out of Cashmere -------------------------------------------- 25
by Kaneko, out of Cessy ----------------------------------------------------------------- 26
by Kizilmurat (IRE), out of Charnwood Queen (GB) ------------------------------- 26
by Desert Sound (IRE), out of Chestnut ----------------------------------------------- 27
by Win River Win (USA), out of Classic Life (IRE) -------------------------------- 28
by Maldıya, out of Countess Of Horses ----------------------------------------------- 29
by Sri Pekan (USA), out of Cruella ---------------------------------------------------- 29
by Victory Gallop (CAN), out of Dablana (IRE) ------------------------------------- 31
by Natıve Procıda, out of Deer Hunter------------------------------------------------- 33
by Divine Light (JPN), out of Devoyka ----------------------------------------------- 34
by Sri Pekan (USA), out of Diamond Lodge (GB)----------------------------------- 34
by Sri Pekan (USA), out of Distinctlyfoster's (IRE) --------------------------------- 35
by Win River Win (USA), out of Dicoş ----------------------------------------------- 36
by Sports Hero (USA), out of Dijan---------------------------------------------------- 36
by Okawango (USA), out of Double Cream (GB) ----------------------------------- 37
by Mountain Cat (USA), out of Dr Booby (IRE)------------------------------------- 37
by Unaccounted For (USA), out of Efes Ateşi---------------------------------------- 39
by Bizim Ayancikli (IRE), out of Ekınoks Bırd -------------------------------------- 39
by Avangard (IRE), out of Ellie's Mambo (USA) ------------------------------------ 40
by Velociraptor (GB), out of Elly Bay (IRE) ----------------------------------------- 41
by River Special (USA), out of Emmenez Moi (GB) -------------------------------- 42
by Marlin (USA), out of Esmer Amber (IRE) ---------------------------------------- 42
by Vento, out of Esperıa ----------------------------------------------------------------- 42
by Bosporus (IRE), out of Esrahanim (IRE) ------------------------------------------ 42
by Kaneko, out of Evenıng Star -------------------------------------------------------- 43
by Strike The Gold (USA), out of Exotıc Dancer ------------------------------------ 43
by Unaccounted For (USA), out of Faerıe Fıre --------------------------------------- 44
by Okawango (USA), out of Fair Cap (FR) ------------------------------------------- 44
by Motivator (GB), out of Fairwuala (IRE) ------------------------------------------- 44
by Sea Hero (USA), out of Family's Dream (IRE) ----------------------------------- 45
by Mountain Cat (USA), out of Famous Miss Blue (USA) ------------------------- 45
by Divine Light (JPN), out of Fiddler's Moll (IRE) ---------------------------------- 46
by Popular Demand, out of Fırstmoon ------------------------------------------------- 47
by Okawango (USA), out of Five Diamonds (GER) -------------------------------- 47
by Win River Win (USA), out of Fiyan ----------------------------------------------- 48
by Karabeyhan (GB), out of Florıssant ------------------------------------------------ 48
by Mountain Cat (USA), out of Folly Fox (GB) ------------------------------------- 48
by Scream To Scream (IRE), out of Fortıs -------------------------------------------- 49
177
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
by Unaccounted For (USA), out of Fowey (USA) ----------------------------------- 49
by Victory Gallop (CAN), out of Free Trade ----------------------------------------- 50
by Green Gönen, out of Gael ------------------------------------------------------------ 50
by Karabeyhan (GB), out of Gaia Bronswick (GB) ---------------------------------- 50
by River Special (USA), out of Gascogne (CAN) ----------------------------------- 51
by Win River Win (USA), out of Geısha ---------------------------------------------- 51
by Scream To Scream (IRE), out of Gelintaşi (IRE)--------------------------------- 51
by Always A Classic (CAN), out of Ghost Rıder ------------------------------------ 52
by Bin Ajwaad (IRE), out of Ghyraan (IRE) ----------------------------------------- 52
by Okawango (USA), out of Gordim -------------------------------------------------- 55
by Mountain Cat (USA), out of Green Flag ------------------------------------------- 55
by Karabeyhan (GB), out of Gülru (IRE) --------------------------------------------- 57
by Irish Shuttle (IRE), out of Güzide Koç --------------------------------------------- 58
by Marlin (USA), out of Hanım Sultan ------------------------------------------------ 59
by Bin Ajwaad (IRE), out of Happy Roso -------------------------------------------- 60
by Mountain Cat (USA), out of Hatsumomo ----------------------------------------- 60
by Common Grounds (GB), out of Hatun Soylu ------------------------------------- 60
by Indigo Red (GB), out of Hayırlısı--------------------------------------------------- 60
by Devir, out of Hello Mama ----------------------------------------------------------- 61
by After Market (USA), out of High Potential (USA) ------------------------------- 62
by Divine Light (JPN), out of Hırçın Güzel ------------------------------------------- 63
by Irish Shuttle (IRE), out of Hibenur ------------------------------------------------- 63
by West By West (USA), out of Horsepower (USA) -------------------------------- 64
by Velociraptor (GB), out of Hostes --------------------------------------------------- 64
by River Special (USA), out of Humrik Kızı ----------------------------------------- 64
by Royal Abjar (USA), out of Hülyalım----------------------------------------------- 64
by Bosporus (IRE), out of Infınıty ----------------------------------------------------- 66
by Medya, out of İlksel ------------------------------------------------------------------ 67
by Bin Ajwaad (IRE), out of Jalısco --------------------------------------------------- 68
by Always A Classic (CAN), out of Juanita (GB) ----------------------------------- 68
by Perfect Storm, out of Kadife --------------------------------------------------------- 69
by West By West (USA), out of Karbonel -------------------------------------------- 70
by Eagle Eyed (USA), out of Karembeu ---------------------------------------------- 70
by Sports Hero (USA), out of Keriman ------------------------------------------------ 72
by Royal Abjar (USA), out of Kimash (IRE) ----------------------------------------- 72
by Natıve Procıda, out of Kıt Cat ------------------------------------------------------- 73
by Elixir (IRE), out of Kocaman ------------------------------------------------------- 73
by Last Commander (USA), out of Köpük -------------------------------------------- 74
by Victory Gallop (CAN), out of Krasiva (GB) -------------------------------------- 74
by Okawango (USA), out of Krisdaline (USA) -------------------------------------- 74
by Marlin (USA), out of Kundalina ---------------------------------------------------- 75
by Always A Classic (CAN), out of Küçükçekmeceli ------------------------------- 75
by Sri Pekan (USA), out of Kyloe Belle (USA) -------------------------------------- 75
by Okawango (USA), out of Lady Turk ----------------------------------------------- 78
by Vento, out of Lala Musa (GB) ------------------------------------------------------ 78
by Sri Pekan (USA), out of Lalla Mına ------------------------------------------------ 78
by Church Pictures (GB), out of Last Queen ----------------------------------------- 79
by Fantastic Fellow (USA), out of Lılya Ekınoks ------------------------------------ 80
by Always A Classic (CAN), out of Lıttle Fame ------------------------------------- 81
by Victory Gallop (CAN), out of Luçe ------------------------------------------------ 83
by Divine Light (JPN), out of Manıshıng --------------------------------------------- 85
by Bin Ajwaad (IRE), out of Marikula ------------------------------------------------ 86
by Divine Light (JPN), out of Martineszky (HUN) ---------------------------------- 87
by Vento, out of Medya Kızı ------------------------------------------------------------ 88
by Victory Gallop (CAN), out of Mesmerist (USA) --------------------------------- 89
by Broken Vow (USA), out of Minister Thatcher (USA) --------------------------- 89
by Başpilot, out of Mıss Burcu --------------------------------------------------------- 90
by Marlin (USA), out of Mıss Frısky -------------------------------------------------- 91
by Fantastic Fellow (USA), out of Miss Gardner (GB) ----------------------------- 91
by River Special (USA), out of Mıss Indıgo ------------------------------------------ 91
by Vento, out of Mıss Mıss -------------------------------------------------------------- 91
by Win River Win (USA), out of Mıss Saıgon --------------------------------------- 92
by Croco Rouge (IRE), out of Miss Salsa Dancer (GB) ----------------------------- 92
by Ortega, out of Mıss Serena ---------------------------------------------------------- 92
by Royal Abjar (USA), out of Misty Point (GB) ------------------------------------- 93
by Unaccounted For (USA), out of Minella------------------------------------------- 93
by Kartalım, out of Minimini ----------------------------------------------------------- 93
by Doğu (FR), out of Mirsultan --------------------------------------------------------- 93
178
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
2010,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
gr,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
by Royal Abjar (USA), out of Momentum -------------------------------------------- 94
by Mr Black, out of Mona Lisa I ------------------------------------------------------- 94
by Jump Start (USA), out of Murderous Myrtle (USA) ----------------------------- 95
by Okawango (USA), out of Mutena (GB)-------------------------------------------- 96
by Kazbek (FR), out of My Crazy ------------------------------------------------------ 96
by Bin Ajwaad (IRE), out of My Special Angel (IRE) ------------------------------ 97
by Sports Hero (USA), out of Namrun ------------------------------------------------ 98
by Luxor, out of Naomi ------------------------------------------------------------------ 98
by Always A Classic (CAN), out of Nazo -------------------------------------------- 99
by Unaccounted For (USA), out of Nıjınska -----------------------------------------101
by Divine Light (JPN), out of No Tıme ----------------------------------------------102
by Avangard (IRE), out of Noble Singer (GB) --------------------------------------102
by Sports Hero (USA), out of Omnita (GER) ---------------------------------------104
by Divine Light (JPN), out of Operatic (GB) ----------------------------------------104
by Royal Abjar (USA), out of Orphan ------------------------------------------------105
by Razgard (IRE), out of Öznurcan ---------------------------------------------------107
by Spectrando (IRE), out of Parisean Love (FR) ------------------------------------107
by Bold Pılot, out of Pımıenta ---------------------------------------------------------109
by Win River Win (USA), out of Prıceless ------------------------------------------110
by Royal Abjar (USA), out of Prima Facie (GB)------------------------------------110
by Sri Pekan (USA), out of Primelta (GB) -------------------------------------------110
by Victory Gallop (CAN), out of Racing Heart (GB) ------------------------------112
by Royal Abjar (USA), out of Red Cat (IRE)----------------------------------------113
by Luxor, out of Red Fact --------------------------------------------------------------113
by Fiyakalı, out of Rıchıe ---------------------------------------------------------------114
by Always A Classic (CAN), out of Rose Du Pays (GB) --------------------------116
by Sea Hero (USA), out of Runaway Brıde ------------------------------------------117
by Fiyakalı, out of Rüzgarın Sesi ------------------------------------------------------117
by Sri Pekan (USA), out of Sadalbari -------------------------------------------------118
by A. P. Warrior (USA), out of Salute Her (USA) ----------------------------------119
by Karabeyhan (GB), out of Santa Evseeva ------------------------------------------119
by Eagle Eyed (USA), out of Sarenne (GB) -----------------------------------------120
by Sri Pekan (USA), out of Sayhaat (IRE) -------------------------------------------121
by Goldat (GB), out of Scalere (IRE) ------------------------------------------------121
by River Special (USA), out of Scorpıo ----------------------------------------------121
by Alderado, out of Seçiltay------------------------------------------------------------122
by Bosporus (IRE), out of Serracım ---------------------------------------------------123
by Mountain Cat (USA), out of Shakına ---------------------------------------------124
by Okawango (USA), out of Shantung Silk (IRE) ----------------------------------124
by Sports Hero (USA), out of Sierra Padrona (IRE) --------------------------------126
by Victory Gallop (CAN), out of Silence Is Golden (GB) -------------------------126
by Fiyakalı, out of Sılver Natıve -------------------------------------------------------127
by Victory Gallop (CAN), out of Sky Beauty ---------------------------------------128
by Kaneko, out of Smyrna --------------------------------------------------------------129
by Razgard (IRE), out of Sönmezcan -------------------------------------------------131
by Red Bishop (USA), out of Street Lina (FR) --------------------------------------133
by Unaccounted For (USA), out of Sümbüllü ---------------------------------------135
by Kizilmurat (IRE), out of Sweet Harmony ----------------------------------------135
by Karabeyhan (GB), out of Şahinazın -----------------------------------------------136
by Bin Ajwaad (IRE), out of Şerbetli -------------------------------------------------136
by Sri Pekan (USA), out of Talent Quest (IRE) -------------------------------------137
by Mr Black, out of Taojan Prıncess --------------------------------------------------138
by Unaccounted For (USA), out of Tatlıçağ -----------------------------------------139
by Victory Gallop (CAN), out of Tekero (GB) --------------------------------------139
by Kaneko, out of Theakston (FR) ----------------------------------------------------140
by Kyllachy (GB), out of Tonnante (GB) --------------------------------------------142
by Mountain Cat (USA), out of Tricky Destiny (USA) ----------------------------143
by Victory Gallop (CAN), out of Trust (GB) ----------------------------------------143
by Strike The Gold (USA), out of Two Turn ----------------------------------------145
by Bosporus (IRE), out of Ulibka -----------------------------------------------------145
by Win River Win (USA), out of Üniversiteli ---------------------------------------146
by Okawango (USA), out of Verve (IRE) --------------------------------------------147
by Doğu (FR), out of Wıchıta ----------------------------------------------------------150
by Fantastic Fellow (USA), out of Woodudance (USA) ---------------------------151
by Hıgh Court, out of Yağankar -------------------------------------------------------151
by Mountain Cat (USA), out of Yasko (IRE) ----------------------------------------152
by Marlin (USA), out of Zatonica (IRE) ---------------------------------------------153
179
GENEL İNDEKS
General Index
İNDEKS-Index
A DROP OF LOVE ------------------------------------- 1
A PRIMA VERA---------------------------------------- 1
ABAKAN ------------------------------------------------ 3
ABBASAĞALI---------------------------------------- 31
ABBEVILLE (GB) ------------------------------------- 1
ABEL --------------------------------------------------- 98
ABONE--------------------------------------------------- 1
ABRASIVE (USA) ------------------------------------- 1
ABREAS ------------------------------------------------- 1
ABSOLUTE STAR ----------------------------------- 78
ABUHAYAT -------------------------------------------- 2
ABUNAY ------------------------------------------------ 1
ABZAGU (IRE) ----------------------------------------- 1
ACAPELLA ------------------------------------------- 45
ACCOUNTED DUCK ------------------------------- 16
ACEM RÜZGARI -------------------------------------- 1
ACHERON -------------------------------------------- 34
ACTION LAW ---------------------------------------- 87
AÇARGÜLÜ ------------------------------------------ 28
ADATIYA (IRE) ---------------------------------------- 1
ADAU ---------------------------------------------------- 1
ADAY -------------------------------------------------- 55
ADELANTE ------------------------------------------- 39
ADHAABA (USA) ------------------------------------- 1
ADIBENDE SAKLI ------------------------------------ 2
ADIOS A TODOS ----------------------------------- 117
ADORABLE------------------------------------------- 45
ADORABLE BEAUTY ----------------------------- 151
ADRIANA ----------------------------------------------- 2
AFADLİ -------------------------------------------------- 2
AFRA DİLA --------------------------------------------- 2
AFRICAN DAISY -------------------------------------- 2
AFRODİZYAK ----------------------------------------- 2
AFTER EIGHT --------------------------------------- 125
AFTO (USA) -------------------------------------------- 2
AGEAN WIND -------------------------------------- 154
AGHIRA ------------------------------------------------- 2
AGILITY GAME (ITY) ------------------------------- 2
AĞA'S JOY ---------------------------------------------- 2
AĞA SÜNNETÇİ ------------------------------------- 14
AĞAKIZI ------------------------------------------------ 2
AĞASLAN--------------------------------------------- 20
AH TAMARA ------------------------------------------- 2
AHMETAKİ ------------------------------------------- 97
AHU SULTAN ---------------------------------------- 85
AHUNAZ ------------------------------------------------ 3
AIVALI------------------------------------------------ 110
AK SALVADOR ------------------------------------- 52
AKARSU---------------------------------------------- 138
AKBALIKLI BEYHAN ---------------------------- 137
AKENETON------------------------------------------ 116
AKINBABA ------------------------------------------- 29
AKINEFE ---------------------------------------------- 58
AKJOLTOI ------------------------------------------- 114
AKKAYALI --------------------------------------------- 3
AKMEŞE --------------------------------------------- 134
AKSEL --------------------------------------------------- 3
AKYAZILI ESRA -------------------------------------- 3
AKYAZILI İLKE --------------------------------------- 3
ALAMET (FR) ------------------------------------------ 3
ALANGOYA -------------------------------------------- 3
ALARATAY -------------------------------------------- 3
ALAYANA ------------------------------------------- 117
ALAYEL ------------------------------------------------- 3
ALAYNIA (IRE) ---------------------------------------- 3
ALBANY ROSE ---------------------------------------- 3
ALBERICA ---------------------------------------------- 3
ALBÖCEK ------------------------------------------- 118
ALBURAK ------------------------------------------- 130
ALCINA ------------------------------------------------- 3
ALEJANDRO ------------------------------------------ 53
ALEKSANDRA ---------------------------------------- 4
ALEV GİBİ --------------------------------------------- 4
ALFA KIZI --------------------------------------------- 68
ALFABETA ------------------------------------------ 117
ALFUNUN (IRE) -------------------------------------- 4
ALIMLI -------------------------------------------------- 4
ALIZE (USA) ------------------------------------------- 4
ALİŞKOÇ ---------------------------------------------- 53
ALİYE SULTAN --------------------------------------- 4
ALKIONI ----------------------------------------------- 32
ALL THE BEES (IRE) -------------------------------- 4
ALL TOGETHER ----------------------------------- 143
ALLIANOI ---------------------------------------------- 4
ALMANYALI YARİM ------------------------------ 94
ALMİDA ------------------------------------------------ 4
ALOHA II ----------------------------------------------- 4
ALONE ROCK ---------------------------------------- 19
ALONE STORM -------------------------------------- 55
ALPHAN ------------------------------------------------ 4
ALPŞEN ------------------------------------------------- 4
ALSEVİN------------------------------------------------ 4
ALTAMIS (IRE) --------------------------------------- 5
ALTES --------------------------------------------------- 5
ALTIN BİKE (USA) ----------------------------------- 5
ALTIN EĞER ---------------------------------------- 108
ALTIN RENET ----------------------------------------- 5
ALTINMAKAS---------------------------------------- 29
ALTINNAL --------------------------------------------- 5
ALTINOK ----------------------------------------------- 5
ALTUN FIRTINASI -------------------------------- 150
ALWAYS A WARRIOR ----------------------------- 28
ALWAYS DELFINA --------------------------------- 86
ALWAYS FUN ----------------------------------------- 5
ALWAYS JOY ----------------------------------------- 5
ALWAYS MARJU ------------------------------------ 83
ALWAYS STORM --------------------------------- 123
ALWAYS TANGO --------------------------------- 100
ALYAZMALIM ---------------------------------------- 5
AMANDLA (IRE) ------------------------------------- 5
AMANDRA --------------------------------------------- 5
AMANOS RÜZGARI -------------------------------- 53
AMASİS ------------------------------------------------- 5
AMASRA------------------------------------------------ 6
AMASTRIST ------------------------------------------- 6
AMBITIOUS -------------------------------------------- 6
AMBLER'S PASSION (USA) ------------------------ 6
AMEENA (USA) --------------------------------------- 6
AMRA (IRE) -------------------------------------------- 6
AMZA---------------------------------------------------- 6
ANA ARAT -------------------------------------------- 18
ANA KRALİÇE ---------------------------------------- 6
ANABELLE--------------------------------------------- 6
ANAEL ------------------------------------------------- 27
ANAIDA (IRE) ----------------------------------------- 6
ANAKONDA ------------------------------------------- 6
ANALISA (IRE) ---------------------------------------- 6
ANATOLIAN ------------------------------------------- 7
ANATOLIAN CAT ------------------------------------ 7
ANATOLY CIRCASSIAN -------------------------- 94
ANDANTINO ----------------------------------------- 27
ANEY ---------------------------------------------------- 7
ANGEL'S SONG --------------------------------------- 7
ANGEL EYES ------------------------------------------ 7
181
İNDEKS-Index
ANGEL HEART -------------------------------------- 86
ANGEL LADY ------------------------------------------ 7
ANGEL OF MINE ------------------------------------ 26
ANGELA ----------------------------------------------- 7
ANGELİCA---------------------------------------------- 7
ANİBAL----------------------------------------------- 105
ANKAWA --------------------------------------------- 42
ANNA KOMNENA (IRE)----------------------------- 7
ANNEANNEM------------------------------------------ 7
ANNEM -------------------------------------------------- 7
ANNUAL VISIT (IRE) -------------------------------- 7
ANTE SARAPPA ------------------------------------- 70
ANTHOS (GER) ---------------------------------------- 8
ANTILOP ------------------------------------------------ 8
ANTİKA ---------------------------------------------- 141
ANULA (IRE) ------------------------------------------- 8
ANYELA------------------------------------------------- 8
APACHE SONG ---------------------------------------- 8
APPLE BLOSSOM ------------------------------------- 8
APPLEACRE (GB) ------------------------------------- 8
APSINI --------------------------------------------------- 8
APSINITA ----------------------------------------------- 8
AQRABA (GB) ----------------------------------------- 8
ARAÇİN ---------------------------------------------- 128
ARAGEL ------------------------------------------------- 8
ARAP BABA ----------------------------------------- 122
ARAP KADİR ---------------------------------------- 134
ARAPKIZI ----------------------------------------------- 8
ARBADA ------------------------------------------------ 9
ARC EN CIEL------------------------------------------- 9
ARDA KIZI ---------------------------------------------- 9
ARFİNKIZI ---------------------------------------------- 9
ARGAL--------------------------------------------------- 9
ARGULA ------------------------------------------------ 9
ARHONTISSA ------------------------------------------ 9
ARIKA (IRE) -------------------------------------------- 9
ARION ------------------------------------------------- 14
ARİFE ---------------------------------------------------- 9
ARİSTA -------------------------------------------------- 9
ARK (IRE) ----------------------------------------------- 9
ARKUR -------------------------------------------------- 9
ARLI (IRE) -------------------------------------------- 10
ARMANİ ----------------------------------------------- 10
ARRIVE ------------------------------------------------ 10
ARSOL ------------------------------------------------- 10
ARŞİPEL ---------------------------------------------- 139
ARTEMİSİA VERA ---------------------------------- 10
ARTIC BEAR ------------------------------------------- 9
ARTIC BOY --------------------------------------------- 9
ARTIC DRAGON ------------------------------------ 33
ARTIC GIRL ------------------------------------------ 19
ARTIC HORSE ----------------------------------------- 8
ARTIC MAN ------------------------------------------ 10
ARTIC MONSTER ------------------------------------- 9
ARTIC TIGER ---------------------------------------- 10
ARTISTICO ------------------------------------------- 30
ARVALYA -------------------------------------------- 10
ARYAM ------------------------------------------------ 10
ASAFA (IRE) ----------------------------------------- 10
ASALET MÜFTİYESİ (IRE) ----------------------- 10
ASALET TEMSİLCİSİ (IRE)----------------------- 10
ASARTE ----------------------------------------------- 10
ASGAR ------------------------------------------------- 76
ASHJAAN (USA) ------------------------------------ 10
ASHLEY ----------------------------------------------- 11
ASHLIE RHEY --------------------------------------- 11
ASIA STAR ------------------------------------------- 11
ASLAN KRAL -------------------------------------- 146
ASLANAMCA ---------------------------------------- 41
ASLIGÜL----------------------------------------------- 11
ASLINAZ (GB) ---------------------------------------- 11
ASPURCE ---------------------------------------------- 96
ASRISARE ------------------------------------------- 120
ASVANA ----------------------------------------------- 46
AŞHA --------------------------------------------------- 11
AŞKİTO ------------------------------------------------ 11
ATACAN ----------------------------------------------- 41
ATAKAN HATUN ----------------------------------- 11
ATAY HATUN ---------------------------------------- 11
ATAYLEYDİ ------------------------------------------ 19
ATEN --------------------------------------------------- 44
ATEŞ GIRL -------------------------------------------- 52
ATEŞHAT --------------------------------------------- 30
ATEŞHATUN ----------------------------------------- 11
ATEŞİNOĞLU -------------------------------------- 137
ATIPHA ------------------------------------------------ 11
ATİKBERK -------------------------------------------- 92
ATTENTION ------------------------------------------ 43
ATTENTION PLEASE ------------------------------- 49
ATTO --------------------------------------------------- 11
ATTRACTIVE----------------------------------------- 12
AUDITOR -------------------------------------------- 107
AUDREY ----------------------------------------------- 12
AUNTY PEGGY -------------------------------------- 12
AURA --------------------------------------------------- 12
AURUM ------------------------------------------------ 12
AUSTRALIS ----------------------------------------- 133
AVE MARIA ------------------------------------------ 12
AWUBLA ---------------------------------------------- 12
AXL ROSE --------------------------------------------- 12
AYAZBEY ------------------------------------------- 108
AYBENİZ --------------------------------------------- 27
AYBİKEHAN------------------------------------------ 12
AYBİR -------------------------------------------------- 16
AYCEM------------------------------------------------- 12
AYELLA --------------------------------------------- 108
AYFIRTINASI----------------------------------------- 12
AYLARA --------------------------------------------- 102
AYNALI ------------------------------------------------ 12
AYPİKE ------------------------------------------------ 12
AYRILMA ZAMANI --------------------------------- 13
AYSIZ GECEM --------------------------------------- 13
AYSULTAN ------------------------------------------- 13
AYSUN HANIM -------------------------------------- 46
AYŞECAN --------------------------------------------- 13
AYŞEN ABLA ---------------------------------------- 13
AYŞİMA------------------------------------------------ 13
AYTEK ----------------------------------------------- 120
AYVA SARI ------------------------------------------- 13
AYYÜZLÜM ------------------------------------------ 13
AZ KALDI --------------------------------------------- 21
AZERİM ---------------------------------------------- 145
AZUCAR MORENO --------------------------------- 13
BAADAL --------------------------------------------- 125
BABA SABRİ ----------------------------------------- 24
BABA ŞERİF ------------------------------------------ 23
BABADOĞUKAN ------------------------------------ 41
BABAESKİ -------------------------------------------- 57
BABANGİDA ----------------------------------------- 61
BABASININKIZI ------------------------------------- 13
BABİLYON -------------------------------------------- 13
BABY ATEN ------------------------------------------ 13
BABY CAT -------------------------------------------- 46
BABY KISS -------------------------------------------- 14
182
İNDEKS-Index
BABY OF THE GIRL ---------------------------------- 1
BACK TO BACK (IRE) ----------------------------- 14
BACKGROUND -------------------------------------- 14
BAD CAT --------------------------------------------- 149
BADAYILDIZ --------------------------------------- 125
BADE --------------------------------------------------- 14
BADEMİYE ------------------------------------------- 14
BAHANE --------------------------------------------- 153
BAHTINUR ------------------------------------------- 14
BAHTİYAR (USA) ----------------------------------- 14
BAHTLI ------------------------------------------------ 14
BAKIR MADEN ---------------------------------------- 5
BALARZUM ------------------------------------------ 14
BALERİN ---------------------------------------------- 14
BALERİNA -------------------------------------------- 19
BALIK PEARLS (GB) ------------------------------- 14
BALIKÇIL (GB) -------------------------------------- 14
BALIKESİR YILDIZI ------------------------------- 15
BALIKESİRLİ ---------------------------------------- 36
BALPINAR -------------------------------------------- 15
BANDİL------------------------------------------------ 15
BARAK OBA ----------------------------------------- 41
BARAN AGA ----------------------------------------- 67
BARB WIRE (IRE) ----------------------------------- 15
BARBARIAN LADY -------------------------------- 15
BARDO ------------------------------------------------ 82
BARINTOM ------------------------------------------ 139
BARTOYA -------------------------------------------- 15
BARTROBEL ----------------------------------------- 15
BASHFUL (USA) ------------------------------------ 15
BASSARA GIRL ------------------------------------- 15
BAŞAK SULTAN ------------------------------------ 15
BAŞKENTLİ ------------------------------------------ 15
BAŞTEPELİ ------------------------------------------- 11
BATI GARAJI (GB)---------------------------------- 15
BATIKENTLİ ---------------------------------------- 139
BATTALBEY ----------------------------------------- 11
BAY BARBOROSSA -------------------------------- 68
BAY ÇİFTÇİOĞLU ---------------------------------- 42
BAYAN LINDA -------------------------------------- 16
BAYBURT GÜZELİ --------------------------------- 16
BAYINDIRHAN ------------------------------------- 128
BAYIR GÜLÜ ---------------------------------------- 16
BAYONETTE ----------------------------------------- 16
BAYRAMEMMİ-------------------------------------- 86
BE BOP ALOHA (GB) ------------------------------ 16
BE COOL ---------------------------------------------- 16
BE HAVE ---------------------------------------------- 16
BE NASTY -------------------------------------------- 16
BE SMART -------------------------------------------- 16
BEATRIX (IRE) -------------------------------------- 16
BEDEHALA ------------------------------------------- 16
BEDTIME STORY (USA) -------------------------- 16
BEFORE THE RAIN --------------------------------- 17
BELEK ------------------------------------------------ 107
BELEMİR ---------------------------------------------- 17
BELGRAD --------------------------------------------- 25
BELGÜTAY ------------------------------------------ 104
BELİN -------------------------------------------------- 17
BELİT -------------------------------------------------- 17
BELLA COSA --------------------------------------- 126
BELLA HENNA -------------------------------------- 96
BELLA OTERO -------------------------------------- 17
BELLA RAGAZZA ---------------------------------- 17
BELLA SOLARE ------------------------------------- 54
BELLA VISTA ---------------------------------------- 17
BELLE MANIERE (USA) -------------------------- 17
BELLE ROSE (HUN) -------------------------------- 17
BELLE STAR ------------------------------------------ 64
BELLEGARDE ---------------------------------------- 17
BELLİS ----------------------------------------------- 100
BELLOXA --------------------------------------------- 17
BELUGA ----------------------------------------------- 17
BEN SALVADOR ---------------------------------- 144
BENEDICT--------------------------------------------- 18
BENEKLİKIZ------------------------------------------ 18
BENİM DÜNYAM ----------------------------------- 28
BENLİKIZ-------------------------------------------- 140
BENTİ KISRAĞI -------------------------------------- 18
BEOWULF ------------------------------------------- 133
BEREN GIRL ------------------------------------------ 21
BERENIQUE (IRE) ----------------------------------- 18
BERMUDA -------------------------------------------- 76
BERRAKNUR --------------------------------------- 107
BERRİN ------------------------------------------------ 18
BERSUDE ---------------------------------------------- 18
BESRA -------------------------------------------------- 18
BEST CLASS ------------------------------------------ 18
BEST DIAMOND ------------------------------------- 18
BEST MODEL ----------------------------------------- 18
BEST OF SERENAY --------------------------------- 49
BESTSELLER ----------------------------------------- 18
BEŞPARMAK ----------------------------------------- 10
BETHESNA -------------------------------------------- 18
BETİK--------------------------------------------------- 19
BEYAZIT--------------------------------------------- 135
BEYKIZ ------------------------------------------------ 19
BEYZANUR ------------------------------------------- 19
BIEN MADRONA ------------------------------------ 19
BIG DADDY ------------------------------------------- 15
BIG NIECE --------------------------------------------- 90
BIG PRICE ------------------------------------------- 116
BIG QUATTRO ------------------------------------- 146
BIG SHUT ---------------------------------------------- 93
BIG YELLOW --------------------------------------- 103
BIMINI BREEZE (CAN) ---------------------------- 19
BIN ARTEMIS ---------------------------------------- 10
BIOTIC ----------------------------------------------- 100
BIRTHDAY GIRL ------------------------------------ 19
BİDEVİ ----------------------------------------------- 148
BİGA DİVA ------------------------------------------ 154
BİGA MODENA -------------------------------------- 42
BİKEMHAN ------------------------------------------- 89
BİLANA ------------------------------------------------ 19
BİLECİKLİ ------------------------------------------- 100
BİLGİBEY ---------------------------------------------- 6
BİN UMUT --------------------------------------------- 19
BİONİC ANGEL -------------------------------------- 19
BİRBENEK -------------------------------------------- 67
BİRCE--------------------------------------------------- 19
BİREKO ------------------------------------------------ 83
BİRİNCİ WALLS ------------------------------------- 19
BİRİZ (IRE) -------------------------------------------- 19
BİRNAZ ------------------------------------------------ 20
BİRŞUBAT--------------------------------------------- 52
BLACHERNAE ------------------------------------- 111
BLACK AJWAAD ------------------------------------ 35
BLACK BABY ---------------------------------------- 20
BLACK BAMBO ------------------------------------- 11
BLACK HUNTER ---------------------------------- 141
BLACK LETTERS ------------------------------------ 82
BLACK MAGIC -------------------------------------- 20
BLACK MOUNTAIN -------------------------------- 27
BLACK PATRIOT ---------------------------------- 110
183
İNDEKS-Index
BLACK SAND ---------------------------------------- 61
BLACK SHADOW ----------------------------------- 20
BLACK SPLENDOR -------------------------------- 84
BLAZE OF AMBITIOUS -------------------------- 109
BLAZE UP --------------------------------------------- 20
BLAZING CLEARANCE (USA) ------------------ 20
BLITZ -------------------------------------------------- 16
BLUE BEADS ------------------------------------------ 4
BLUE EAGLE --------------------------------------- 142
BLUE FIRE ------------------------------------------- 105
BLUE ICE --------------------------------------------- 20
BLUE LADY ------------------------------------------ 20
BLUE POWER ---------------------------------------- 87
BLUE SKY -------------------------------------------- 20
BLUE WINDOW ------------------------------------- 20
BLUSHING ANGEL -------------------------------- 128
BLUSHING DOE (USA) ---------------------------- 20
BLUSHING GHOST --------------------------------- 20
BOĞAZ FIRTINASI --------------------------------- 53
BOĞAZKALE----------------------------------------- 80
BOLŞEVİK -------------------------------------------- 81
BONA DEA ------------------------------------------- 84
BONBON ---------------------------------------------- 20
BOND BONNY -------------------------------------- 147
BONJOUR --------------------------------------------- 18
BONKOS---------------------------------------------- 151
BONNE NOUVELLE -------------------------------- 21
BONORVA (IRE) ------------------------------------ 21
BOOK REPORT (USA) ----------------------------- 21
BORGATA -------------------------------------------- 80
BORN TO FAST ------------------------------------- 111
BOSPORUSHAN --------------------------------------- 1
BOTAN ÇOCUĞU ---------------------------------- 135
BOZOVALI---------------------------------------------- 7
BÖRKE ------------------------------------------------- 21
BÖRÜKAN -------------------------------------------- 21
BÖRÜŞ ------------------------------------------------- 21
BRAVE EMPEROR ---------------------------------- 99
BRIBISCUIT (USA) --------------------------------- 21
BROKEN FEATHER -------------------------------- 21
BROOKE BURKE ------------------------------------ 21
BROOKS ---------------------------------------------- 144
BROUMANA (IRE) ---------------------------------- 21
BRU ----------------------------------------------------- 21
BRUSK BEY ------------------------------------------ 86
BUBBLE GUM --------------------------------------- 21
BUCA GÜZELİ --------------------------------------- 21
BUCAK GÜLÜ -------------------------------------- 112
BUCK SHOT ------------------------------------------ 30
BUDAPEST (GER) ----------------------------------- 22
BUĞRAM VEFAM ---------------------------------- 15
BUĞSELEN ------------------------------------------- 22
BUĞULU --------------------------------------------- 124
BULL KING ------------------------------------------- 36
BULUTBEY ------------------------------------------ 118
BUNGEE JUMPER ---------------------------------- 59
BURANO ---------------------------------------------- 22
BURCUM ---------------------------------------------- 22
BURJ------------------------------------------------------ 5
BURKA ------------------------------------------------ 22
BURKİT ------------------------------------------------ 88
BURLAHATUN -------------------------------------- 22
BURSA PRENSESİ --------------------------------- 110
BURUNÖREN ---------------------------------------- 22
BUSECİK (GB) --------------------------------------- 22
BUSİ ---------------------------------------------------- 22
BÜRNÜKLÜ ----------------------------------------- 147
BÜŞRA ------------------------------------------------- 22
BÜYÜK AŞKIM -------------------------------------- 22
BÜYÜK GÖL ------------------------------------------ 22
BÜYÜK MANDIRA -------------------------------- 154
BÜYÜK PATRON ---------------------------------- 131
BY ALEX ---------------------------------------------- 85
BY ME -------------------------------------------------- 79
BY MY SIDE ------------------------------------------ 23
BZİYA -------------------------------------------------- 23
CABANATI -------------------------------------------- 23
CABARETTE ------------------------------------------ 23
CALDERA --------------------------------------------- 23
CALLIAPE --------------------------------------------- 24
CAMINANDO ----------------------------------------- 23
CAN'S BEBE ------------------------------------------ 23
CAN AHMET ------------------------------------------ 61
CAN AYŞE -------------------------------------------- 23
CAN ZEYNEP --------------------------------------- 102
CANANTAY------------------------------------------- 23
CANARY ----------------------------------------------- 29
CANBAZ --------------------------------------------- 122
CANBERKS LOVE ------------------------------------ 8
CANCAN ---------------------------------------------- 35
CANDUŞ ----------------------------------------------- 23
CANDY COVE (GB) --------------------------------- 23
CANIM ATA ------------------------------------------ 86
CANIM BENİM (IRE) ------------------------------- 23
CANIM KARDEŞİM ------------------------------- 107
CANIMKIZIM ----------------------------------------- 24
CANKIZIM -------------------------------------------- 24
CANPARE --------------------------------------------- 24
CANPINARLIM------------------------------------- 153
CANSEN ----------------------------------------------- 24
CANTAY ----------------------------------------------- 24
CAPABLE (IRE) -------------------------------------- 24
CAPRICE CLASSIC ---------------------------------- 24
CAPRICE LOVE (IRE) ------------------------------ 24
CARAMEL CREME (GB) --------------------------- 24
CARDENAS ------------------------------------------- 24
CARDINAL PIONEER ------------------------------ 15
CARINIO ----------------------------------------------- 24
CARLA ------------------------------------------------- 24
CARMEN'S JOY (GB) ------------------------------- 25
CARNA ------------------------------------------------- 50
CARTEL ------------------------------------------------ 25
CASH AKÇE ---------------------------------------- 117
CASH FİGO -------------------------------------------- 25
CASHMERE ------------------------------------------- 25
CASIMIRO --------------------------------------------- 43
CASSIOPEIA ------------------------------------------ 25
CAT'S COLA ------------------------------------------ 25
CATCH THE WIND ---------------------------------- 23
CAULRY RED (IRE) --------------------------------- 25
CAVALLO --------------------------------------------- 12
CAYENNE CAT (USA)------------------------------ 25
CAZİBE HANIM (IRE) ------------------------------ 25
CAZİP ------------------------------------------------- 137
CEBELLİ KIZ --------------------------------------- 139
CEBELTAY ------------------------------------------ 111
CEHENNEM ATEŞİ --------------------------------- 25
CEILIDH JIG (IRE) ----------------------------------- 25
CEKA DANCER (IRE)------------------------------- 25
CELEBRITY STYLE (USA) ------------------------ 26
CELERITAS ------------------------------------------- 23
CELESTE----------------------------------------------- 26
CELESTIAL STONE ------------------------------- 154
CELTIC DREAM ------------------------------------- 26
184
İNDEKS-Index
CEMS STAR ------------------------------------------ 88
CENAY------------------------------------------------- 26
CENGİZ AMCA -------------------------------------- 41
CESSY-------------------------------------------------- 26
CEYHAN BEYİ --------------------------------------- 52
CEYLİN ------------------------------------------------ 26
CHAMBRAY (IRE) ---------------------------------- 26
CHAMPANELLA ------------------------------------ 44
CHANCE OF HISTORY ---------------------------- 26
CHANDRA -------------------------------------------- 26
CHANKARA ------------------------------------------ 71
CHARMING NOBLE -------------------------------- 26
CHARNWOOD QUEEN (GB) --------------------- 26
CHASTITY (FR) -------------------------------------- 26
CHATILA (USA) ------------------------------------- 27
CHATTING------------------------------------------- 132
CHE SARA SARA (GB) ---------------------------- 27
CHERRY FLOWER ---------------------------------- 27
CHERRY ON TOP ----------------------------------- 27
CHERRY RED (USA) ------------------------------- 27
CHESNUT CRACKER (GB) ----------------------- 27
CHEST TO CHEST (IRE) --------------------------- 27
CHESTNUT ------------------------------------------- 27
CHETANA--------------------------------------------- 27
CHEVAUCHEE--------------------------------------- 27
CHEYANN ------------------------------------------- 135
CHINA'S PEARL (GB) ------------------------------ 27
CHINOISERIE (GB) --------------------------------- 27
CHIVAS ------------------------------------------------ 92
CHOCOLATE GIRL --------------------------------- 52
CINEMA ---------------------------------------------- 143
CINNABAR ------------------------------------------- 28
CITY BANK ------------------------------------------- 28
CİHANNUR ------------------------------------------ 103
CİHANYANDI LÜTFİYE -------------------------- 28
CİVANMERD ----------------------------------------- 28
CLASSIC LIFE (IRE) -------------------------------- 28
CLASSICAL GIRL ----------------------------------- 28
CLASSICAL MUSIC -------------------------------- 28
CLOUD DANCER ----------------------------------- 28
COBRA GRANDE ----------------------------------- 90
COFFEE BEAN -------------------------------------- 129
COLAY ECEM NUR -------------------------------- 24
COLLEDGE LEADER (USA) ---------------------- 28
COLOR OF NIGHT ---------------------------------- 28
COLPO GROSSO -------------------------------------- 2
COLUMBUS ------------------------------------------ 21
COME ALONE --------------------------------------- 28
COME HERE ------------------------------------------ 44
COME TO WIN --------------------------------------- 57
COMICUS -------------------------------------------- 149
COMMITTAL (USA) -------------------------------- 28
COMMON VICTORY ------------------------------ 138
COMPATRIOT SOLDIER -------------------------- 94
COMPRADOR --------------------------------------- 112
CONCORDIA (HUN) -------------------------------- 28
CONDOR ---------------------------------------------- 29
CONFIDENCE ---------------------------------------- 29
CONQUISTADOR ----------------------------------- 64
CONTADOR ----------------------------------------- 140
CONTORIUM ---------------------------------------- 102
CONTRARY (USA) ---------------------------------- 29
CONTROVENTO ----------------------------------- 101
COOL GIRL ------------------------------------------ 141
CORALSEA ------------------------------------------- 26
CORDOBA -------------------------------------------- 29
CORITIBA -------------------------------------------- 141
CORNELIA -------------------------------------------- 29
COSMIC FEELINGS --------------------------------- 77
COSMIC STAR ------------------------------------- 132
COSSET ------------------------------------------------ 29
COSTA DIVA ----------------------------------------- 59
COŞKUNCA ------------------------------------------- 29
COŞTURAN (IRE) ------------------------------------ 29
COUNTER STRIKE ----------------------------------- 3
COUNTESS OF HORSES --------------------------- 29
COYNESS ---------------------------------------------- 40
CRACKEN ------------------------------------------- 152
CREDIT-A-PLENTY (GB) -------------------------- 29
CREME CARAMEL ---------------------------------- 29
CRUELLA---------------------------------------------- 29
CRYPTO SLEW (USA) ------------------------------ 30
CRYSTAL ---------------------------------------------- 30
CTADEL------------------------------------------------ 30
CULPABLE ------------------------------------------ 134
CUPİD -------------------------------------------------- 99
CÜCEN ------------------------------------------------- 30
ÇAĞANTERCAN ------------------------------------- 43
ÇAK TO ÇAK ----------------------------------------- 67
ÇAKAL CARLOS ------------------------------------ 35
ÇALDEMİR -------------------------------------------- 88
ÇALI GÜZELİ ----------------------------------------- 30
ÇAMALAN -------------------------------------------- 30
ÇAMUR ------------------------------------------------ 30
ÇAPRAZ ATEŞ --------------------------------------- 30
ÇARÇIRA ---------------------------------------------- 87
ÇATAK FIRTINASI ---------------------------------- 63
ÇATAN KIZ ------------------------------------------- 30
ÇAVLAN ----------------------------------------------- 30
ÇAVUŞUN KIZI -------------------------------------- 30
ÇAYKAŞI -------------------------------------------- 125
ÇEKESTAR -------------------------------------------- 30
ÇELEBİ MAHMUT ---------------------------------- 56
ÇELİK SULTAN ------------------------------------ 137
ÇELİKFERDANE ------------------------------------- 31
ÇELİKKIZ---------------------------------------------- 31
ÇELTİK GÜZELİ ------------------------------------- 57
ÇERKEZ KIZI ----------------------------------------- 31
ÇERKEZ ŞEFİKA ------------------------------------ 80
ÇEŞME RÜZGARI ----------------------------------- 31
ÇILGIN KIZ ------------------------------------------- 31
ÇILGIN PROJE ---------------------------------------- 57
ÇİFTÖZ ------------------------------------------------- 31
ÇİĞDEMCAN --------------------------------------- 153
ÇİKOKNUR-------------------------------------------- 97
ÇİLEMBÜKE ------------------------------------------ 53
ÇİLEMKIZ ------------------------------------------- 144
ÇİRKİN KIZ ------------------------------------------- 31
ÇİYA GÜLA ------------------------------------------- 56
ÇOKŞEKER-------------------------------------------- 31
ÇÖL DİKENİ ------------------------------------------ 31
ÇUKURÇEŞMELİ ------------------------------------ 17
DABLANA (IRE) ------------------------------------- 31
DADAŞINOĞLU------------------------------------ 133
DADDYS DOLLARS ------------------------------ 111
DAISYLAND ------------------------------------------ 31
DAME DE SION (IRE) ------------------------------ 31
DAMLA KIZ ------------------------------------------- 32
DAMLASAN ------------------------------------------ 32
DANCE OF JOY (GB) ------------------------------- 32
DANCE ON AIR (IRE) ------------------------------ 32
DANCE SCHOOL (GB) ----------------------------- 32
DANCING DIAMONDS (GB) ---------------------- 32
DANCING MASTER --------------------------------- 32
185
İNDEKS-Index
DANCINGINTHECLOUDS (IRE) ---------------- 32
DANEHILL FLAME (IRE) ------------------------- 32
DANEHILL GÜL ------------------------------------- 32
DANGEROUS MATTER (IRE) -------------------- 32
DANIELLA -------------------------------------------- 32
DAPHNE'S LOVE ------------------------------------ 32
DARABY (USA) ------------------------------------- 33
DARBIMESEL ---------------------------------------- 85
DARDANIA ------------------------------------------- 33
DARIA ------------------------------------------------- 33
DARK GHOST --------------------------------------- 114
DARK NIGHT THUNDER ------------------------- 82
DARKER----------------------------------------------- 33
DARLIN CLEMENTINE (USA) ------------------- 33
DARNAY STAR -------------------------------------- 33
DATA--------------------------------------------------- 33
DAUPHINESS (USA) ------------------------------- 33
DAWN SURPRISE (USA) -------------------------- 33
DEDE ME ---------------------------------------------- 18
DEEP BROWN --------------------------------------- 33
DEEP QUEEN ---------------------------------------- 96
DEEP SEA --------------------------------------------- 33
DEER HUNTER -------------------------------------- 33
DEFNE SU --------------------------------------------- 34
DELATIERRA ---------------------------------------- 77
DELFİNA ---------------------------------------------- 34
DELİ ÇİRE ------------------------------------------- 121
DELİ ÇOBAN ----------------------------------------- 28
DELİ MAVİ ------------------------------------------- 32
DELİDELİ -------------------------------------------- 135
DELİGÖNÜL------------------------------------------ 91
DELLA VICTORIA (USA) ------------------------- 34
DELTA QUEEN -------------------------------------- 34
DELTARUN ------------------------------------------ 113
DEMİRKAAN----------------------------------------- 53
DENİZİM ---------------------------------------------- 34
DENNIS THE MENACE --------------------------- 116
DERBEDER ------------------------------------------- 79
DERİN -------------------------------------------------- 34
DERSU UZALA ------------------------------------- 109
DERTIEN JULIE ------------------------------------- 70
DERYACAN ------------------------------------------ 34
DERYACANKIZI ------------------------------------ 34
DERYALIM ------------------------------------------- 34
DESEN (IRE) ------------------------------------------ 34
DETTİN ------------------------------------------------ 34
DEUX EX MACHINE ------------------------------ 115
DEVOYKA -------------------------------------------- 34
DIAMOND LODGE (GB)--------------------------- 34
DIAMOND STORM --------------------------------- 14
DID U MISS ME (USA) ----------------------------- 35
DIDAR (IRE) ------------------------------------------ 35
DILAILA ----------------------------------------------- 35
DILBIRİN ---------------------------------------------- 66
DIMPLE ------------------------------------------------ 35
DIPSOMANIA ---------------------------------------- 35
DISKO BAY (IRE) ----------------------------------- 35
DISPARA ---------------------------------------------- 35
DISTANT GREEN ----------------------------------- 35
DISTANT MUSIC ------------------------------------ 35
DISTANT RISING ---------------------------------- 140
DISTANT SOLDIER -------------------------------- 107
DISTANT TIME -------------------------------------- 35
DISTINCTLYFOSTER'S (IRE) -------------------- 35
DIVEL WEST ----------------------------------------- 35
DIVINE DIVA (USA)-------------------------------- 35
DIVINE FLEIRS ------------------------------------- 129
DIVINE HEART ------------------------------------ 134
DIVINE RAIN ----------------------------------------- 44
DIVINE RIVER ------------------------------------- 149
DIXIE DARLENE ------------------------------------ 35
DİCOŞ -------------------------------------------------- 36
DİDEM SULTAN ------------------------------------- 36
DİDEMİM (IRE) -------------------------------------- 36
DİĞER SU ---------------------------------------------- 31
DİJAN --------------------------------------------------- 36
DİLAN -------------------------------------------------- 36
DİLANŞAH -------------------------------------------- 39
DİLARA ------------------------------------------------ 36
DİLEĞİN OĞLU -------------------------------------- 68
DİLEM -------------------------------------------------- 36
DİLOŞ--------------------------------------------------- 36
DİNAMİZİM -------------------------------------------- 6
DİNEMİS ----------------------------------------------- 36
DİNGOLA ---------------------------------------------- 35
DİSTARDİ --------------------------------------------- 36
DİVA PEGASUS -------------------------------------- 84
DO YOU KNOW WHO ------------------------------ 36
DOCTOR'S LOVE ------------------------------------ 36
DOCTOR'S SOUL ------------------------------------ 36
DOCTOR SOCRATES ----------------------------- 109
DOĞAN MAHMUT ---------------------------------- 70
DOĞAN STAR ----------------------------------------- 1
DOĞUNUN REİSİ ------------------------------------ 97
DOKTORMERAL ---------------------------------- 109
DOLİ ---------------------------------------------------- 37
DOMİNANT ------------------------------------------- 37
DON'T STOP ------------------------------------------ 37
DON DESTELLO ------------------------------------- 55
DONNA TRIONFO (IRE) --------------------------- 37
DONT MAKE ME CRY --------------------------- 106
DORA --------------------------------------------------- 37
DORA MAAR ----------------------------------------- 15
DORASAURA (IRE) --------------------------------- 37
DOREMİ AHMET ---------------------------------- 103
DORINDA---------------------------------------------- 37
DORIS -------------------------------------------------- 37
DORU KALP ---------------------------------------- 148
DOUBLE CREAM (GB) ----------------------------- 37
DOUBLE UP ------------------------------------------- 37
DÖKERCAN ----------------------------------------- 149
DÖKEREFE ------------------------------------------ 119
DÖKERŞAH ----------------------------------------- 138
DÖRTNALINKIZI ------------------------------------ 91
DR BOOBY (IRE) ------------------------------------ 37
DRAMA CLUB (IRE) -------------------------------- 37
DRAMA GÜZELİ (IRE) ----------------------------- 38
DRAMATIC SCENES (GB)------------------------- 38
DREAM CAT ------------------------------------------ 38
DREAM IS DESTINY-------------------------------- 79
DRUMBEAT----------------------------------------- 113
DUAYEN --------------------------------------------- 138
DUBAI PEARL ---------------------------------------- 38
DUDRIO ------------------------------------------------ 19
DUOMO ------------------------------------------------ 38
DURUŞAH --------------------------------------------- 38
DUSELİK----------------------------------------------- 38
DUYGU ECE ------------------------------------------ 38
DUYGUER ------------------------------------------- 143
DUYGULU (GB) ------------------------------------- 38
DÜMENDEN ------------------------------------------- 5
DÜMTEKTEK --------------------------------------- 151
EAGLE CLAW ---------------------------------------- 38
EAGLE GIRL (IRE) ---------------------------------- 38
186
İNDEKS-Index
EAGLE PRINCESS (IRE) --------------------------- 38
EAGLES NEST --------------------------------------- 27
EAST HERO ------------------------------------------ 39
EAST WIND ------------------------------------------ 39
EASTERN BABY (IRE) ----------------------------- 39
EASY DOES IT (FR) -------------------------------- 39
EBRUŞ ------------------------------------------------- 39
ECE LİN ----------------------------------------------- 39
ECEMSULTAN --------------------------------------- 39
ECESİM ----------------------------------------------- 106
EDEN ROSE (USA) ---------------------------------- 39
EDESSA------------------------------------------------ 39
EDREMİT GÜZELİ ---------------------------------- 39
EFE ATAKAN ------------------------------------------ 1
EFE OĞLUM ----------------------------------------- 101
EFES ATEŞİ ------------------------------------------- 39
EFSANE KIZIM ------------------------------------- 153
EFSANETAY ----------------------------------------- 18
EKINOKS BIRD -------------------------------------- 39
EKINOKS CODE ------------------------------------- 39
EKINOKS TOSHIBA -------------------------------- 40
EKINOKS WEST ------------------------------------- 40
EKİNOKS ---------------------------------------------- 40
EKOL --------------------------------------------------- 52
EKONOMİST ----------------------------------------- 40
EKSELANSLARIN KIZI ---------------------------- 63
EKUPEK ----------------------------------------------- 40
EL ALAÇAT -------------------------------------------- 6
EL CONQUERADOR --------------------------------- 1
EL GANADOR --------------------------------------- 59
EL MADRIGAL -------------------------------------- 82
ELA KORI MU (GB) -------------------------------- 40
ELABELLOU (IRE) ---------------------------------- 40
ELAZAR ----------------------------------------------- 40
ELECTRON (IRE) ------------------------------------ 40
ELEKTRA --------------------------------------------- 40
ELEMENT -------------------------------------------- 140
ELENTRA -------------------------------------------- 113
ELEONOR --------------------------------------------- 40
ELEVATO -------------------------------------------- 153
ELITE GIRL ------------------------------------------- 40
ELLA -------------------------------------------------- 105
ELLIE'S MAMBO (USA) --------------------------- 40
ELLY BAY (IRE)------------------------------------- 41
ELMABAĞ -------------------------------------------- 41
ELMANDER ----------------------------------------- 111
ELMAS BIKE ----------------------------------------- 41
ELMAS KIZ ------------------------------------------- 41
ELODİE ------------------------------------------------ 41
ELVIS -------------------------------------------------- 18
ELZEM HORSE ---------------------------------------- 6
EMEL SULTAN -------------------------------------- 41
EMERALD -------------------------------------------- 41
EMERALD BEAUTY ------------------------------- 41
EMERALD DANCER (USA)----------------------- 41
EMERALD MOUNTAIN --------------------------- 41
EMILIA ------------------------------------------------ 41
EMİNE HANIM -------------------------------------- 41
EMİRAT (GB) ---------------------------------------- 41
EMİRHAN BEY -------------------------------------- 66
EMİRŞAH -------------------------------------------- 145
EMMA-------------------------------------------------- 42
EMMENEZ MOI (GB)------------------------------- 42
EMOTION --------------------------------------------- 42
EMPIRE CITY ---------------------------------------- 58
EMRENADA ----------------------------------------- 135
EMRES STAR ---------------------------------------- 75
ENAMMORED HORSE ----------------------------- 88
ENDAM ------------------------------------------------ 89
ENGAGEMENT (GB) -------------------------------- 42
ENHANCE (GB) -------------------------------------- 42
ENOUGH IS ENOUGH ------------------------------ 17
EOLION ------------------------------------------------ 42
EPOCA--------------------------------------------------- 3
ERALP -------------------------------------------------- 47
ERALPHAN ------------------------------------------- 27
ERITH'S CHILL WIND (GB) ----------------------- 42
EROAGA ----------------------------------------------- 37
EROL EMMİ ----------------------------------------- 106
ESBİKEY ----------------------------------------------- 42
ESCAPE TO VICTORY --------------------------- 108
ESİN HANIM ------------------------------------------ 42
ESMER AMBER (IRE) ------------------------------ 42
ESMER BOMBA ------------------------------------ 110
ESMERBAL ------------------------------------------- 48
ESPERIA ----------------------------------------------- 42
ESQUELA ---------------------------------------------- 88
ESRAHANIM (IRE) ---------------------------------- 42
ESTALINA --------------------------------------------- 69
ESTEBAN -------------------------------------------- 102
ESTETİK ----------------------------------------------- 19
ESTRELLA -------------------------------------------- 43
ETOLLE FILANTE ----------------------------------- 43
EURODICE -------------------------------------------- 29
EVELYN ----------------------------------------------- 62
EVENING STAR -------------------------------------- 43
EX GIRLFRIEND ------------------------------------- 8
EXCEL HORSE (IRE)-------------------------------- 43
EXCLUSIVE ACADEMY (IRE) ------------------- 43
EXCUSEME ------------------------------------------- 43
EXETER ------------------------------------------------ 43
EXHAUSTED SOLDIER -------------------------- 105
EXOTIC DANCER ----------------------------------- 43
EXOTIC FLAME ------------------------------------- 43
EXPERIMENT ---------------------------------------- 65
EXPLOSIVE ------------------------------------------ 43
EXTRA GÜZEL --------------------------------------- 76
EXTREME --------------------------------------------- 63
EYE OF THE STORM ----------------------------- 103
EYE OF THE TIGER --------------------------------- 43
EYE OF THE WOLF ------------------------------- 148
EYE SPY ----------------------------------------------- 43
EYEQ (IRE) -------------------------------------------- 44
EYLEM HAN ------------------------------------------ 44
EYLÜLÜM --------------------------------------------- 44
EYMENİM ------------------------------------------- 122
EYŞA---------------------------------------------------- 44
EZ SALVADOR --------------------------------------- 97
EZGİCAN ---------------------------------------------- 23
EZRA---------------------------------------------------- 44
FACE TO FACE--------------------------------------- 44
FAERIE FIRE ------------------------------------------ 44
FAHRİŞ ----------------------------------------------- 126
FAIR BLACK ------------------------------------------ 44
FAIR BOLT -------------------------------------------- 38
FAIR CAP (FR)---------------------------------------- 44
FAIR TAIL --------------------------------------------- 44
FAIRCEASE ----------------------------------------- 125
FAIRLANDA (IRE) ---------------------------------- 44
FAIRWUALA (IRE) ---------------------------------- 44
FAIRY BRIDGE -------------------------------------- 45
FALCONETTI --------------------------------------- 108
FAMILY'S DREAM (IRE)--------------------------- 45
FAMOUS FIVE (UAE)------------------------------- 45
187
İNDEKS-Index
FAMOUS MISS BLUE (USA) --------------------- 45
FANTASTIC MISTRESS --------------------------- 45
FANTASTIC SERA (IRE) -------------------------- 45
FANTASTİC YELLOW ----------------------------- 45
FANTASY FLYER (USA) -------------------------- 45
FANTOSHA (USA) ---------------------------------- 45
FAR GROUNDS -------------------------------------- 45
FAR OUT COUNTESS (USA) --------------------- 45
FAROE ISLANDS (GB) ----------------------------- 45
FAROZLU (IRE) ------------------------------------- 46
FASHIONABLE DONNA (GB)-------------------- 46
FAST FOOT ------------------------------------------- 38
FAST SPARTAN (USA) ---------------------------- 46
FAST STEP -------------------------------------------- 90
FAT VICTORY -------------------------------------- 147
FATHER MOUNTAIN ------------------------------ 17
FATİH ABİ -------------------------------------------- 29
FATMA SULTAN ------------------------------------ 46
FELIGIRL---------------------------------------------- 46
FELİÇİTA---------------------------------------------- 46
FEMME SAUVAGE (USA) ------------------------ 46
FER ---------------------------------------------------- 124
FERAYE ---------------------------------------------- 146
FERDANE --------------------------------------------- 46
FERİDE ANA ----------------------------------------- 40
FESTINA LENTE ------------------------------------ 87
FEYRUZ SULTAN ----------------------------------- 33
FEZLEKE ---------------------------------------------- 46
FIDDLER'S MOLL (IRE) --------------------------- 46
FIDUCIA ----------------------------------------------- 43
FIGARO ------------------------------------------------ 46
FIGO STAR ------------------------------------------- 46
FILLE DU GALETTO ------------------------------- 47
FILLE GENEREUX (GB) --------------------------- 47
FINAL DESTINATION ----------------------------- 47
FIONE -------------------------------------------------- 47
FIRATCAN -------------------------------------------- 30
FIRE MAMBO ---------------------------------------- 67
FIRE PIECE ------------------------------------------- 67
FIRST HONOR --------------------------------------- 47
FIRST LIGHT ---------------------------------------- 150
FIRST PRINCESS (IRE) ---------------------------- 47
FIRST TIME AFFAIR (USA) ---------------------- 47
FIRST TIME DEMAND ----------------------------- 47
FIRSTMOON------------------------------------------ 47
FIRTINA ERCAN ------------------------------------ 71
FIRTINA KIZ (IRE) ---------------------------------- 47
FITRAT ----------------------------------------------- 102
FIVE DIAMONDS (GER)--------------------------- 47
FIVE WAYS FLYER (IRE) ------------------------- 47
FİDAN KIZ -------------------------------------------- 47
FİLİZİM ------------------------------------------------ 48
FİRİGYALI -------------------------------------------- 59
FİYAN -------------------------------------------------- 48
FLATTER (IRE) -------------------------------------- 48
FLAYING ARION ----------------------------------- 51
FLAYING CARPET -------------------------------- 151
FLEGMATIK (IRE) ---------------------------------- 48
FLICKER OF HOPE (IRE) -------------------------- 48
FLIERSIDE -------------------------------------------- 23
FLORAL BEAUTY (USA)-------------------------- 48
FLORANCE (GER) ---------------------------------- 48
FLORE FAIR (GB) ----------------------------------- 48
FLORIA (IRE) ---------------------------------------- 48
FLORISSANT ----------------------------------------- 48
FLORYA ----------------------------------------------- 91
FLOWERS QUEEN ---------------------------------- 48
FLY BY ME-------------------------------------------- 76
FLY ME TO THE MOON --------------------------- 59
FLYING BEAUTY --------------------------------- 138
FLYING DAKOTA --------------------------------- 114
FLYING FIDDLE ----------------------------------- 152
FLYING STORM -------------------------------------- 2
FOLLY FOX (GB) ------------------------------------ 48
FONTANA (FR) --------------------------------------- 49
FOR BIDDEN ----------------------------------------- 41
FORCE -------------------------------------------------- 49
FOREIGN AFFAIRS --------------------------------- 49
FOREST EDITION (IRE) ---------------------------- 49
FORESTED (USA) ----------------------------------- 49
FOREVER QUICK --------------------------------- 107
FOREVER YOUNG ---------------------------------- 49
FORMBACK------------------------------------------- 91
FORMULA --------------------------------------------- 49
FORS ---------------------------------------------------- 49
FORTIS ------------------------------------------------- 49
FOSCARIA (GB) -------------------------------------- 49
FOUR BY FOUR -------------------------------------- 49
FOWEY (USA) ---------------------------------------- 49
FRANCHESKA --------------------------------------- 48
FRANCO DESIRE ------------------------------------ 50
FREE CHI ----------------------------------------------- 2
FREE FIGHTER --------------------------------------- 50
FREE LADY ------------------------------------------- 50
FREE SPEED ------------------------------------------ 50
FREE TRADE ----------------------------------------- 50
FREEDOM --------------------------------------------- 23
FREEDOM FIGHTER -------------------------------- 54
FREEZONE -------------------------------------------- 50
FRENCH GIRL ---------------------------------------- 50
FRENCH GUICHET (USA) ------------------------- 50
FROM THE SEA -------------------------------------- 72
FULL SPEED --------------------------------------- 106
FULL TIME HAPPY --------------------------------- 23
FUSS (USA) ------------------------------------------- 50
GAEL --------------------------------------------------- 50
GAFFUR AĞA -------------------------------------- 150
GAGKOŞ ----------------------------------------------- 50
GAIA BRONSWICK (GB) -------------------------- 50
GALAPACUS --------------------------------------- 136
GALETEA---------------------------------------------- 51
GALICIA ----------------------------------------------- 51
GALINA ------------------------------------------------ 12
GALTERO --------------------------------------------- 49
GAMMAME ------------------------------------------- 52
GAMZE KIZI ------------------------------------------ 20
GAROCAN------------------------------------------- 145
GARZA ------------------------------------------------- 51
GASCOGNE (CAN) ---------------------------------- 51
GASTARBEITER ------------------------------------- 22
GAVIOTTA -------------------------------------------- 51
GAZİ HATUN ----------------------------------------- 51
GAZZE--------------------------------------------------- 7
GEISHA ------------------------------------------------ 51
GELİNTAŞI (IRE) ------------------------------------ 51
GELSEN ---------------------------------------------- 106
GEM STONE ------------------------------------------ 51
GENÇ FURKAN -------------------------------------- 22
GENÇ PURPLE --------------------------------------- 92
GENERAL JANE (GB) ------------------------------ 51
GENERATION NEXT ----------------------------- 130
GENEROSO ----------------------------------------- 111
GENYERİ ---------------------------------------------- 51
GEOLOGIST (IRE) ----------------------------------- 51
188
İNDEKS-Index
GEORGEOFTHEJUNGLE ------------------------- 130
GEORGY GIRL --------------------------------------- 52
GESİ ---------------------------------------------------- 52
GHOST RIDER --------------------------------------- 52
GHYRAAN (IRE) ------------------------------------ 52
GINGA GIRL ----------------------------------------- 52
GINGER------------------------------------------------ 52
GINGILLA (GB) ------------------------------------- 52
GIRL ATEN ------------------------------------------- 52
GIRL IN PARADISE--------------------------------- 52
GIRL OF KING --------------------------------------- 52
GIVE ME A FIVE ------------------------------------ 52
GIZA ---------------------------------------------------- 38
GİZEMLİ----------------------------------------------- 52
GİZEMNAZ ------------------------------------------- 12
GLEAMING HEATHER (USA) ------------------- 53
GLENDOR--------------------------------------------- 36
GLORIANA ------------------------------------------- 53
GNILLAH (GB) --------------------------------------- 53
GO BİGA GO ----------------------------------------- 85
GO DANCING (GB) --------------------------------- 53
GOD'S DAUGHTER --------------------------------- 53
GOD BLESS YOU ----------------------------------- 53
GODS FIRE ------------------------------------------- 22
GODS LION ------------------------------------------ 122
GOLA-------------------------------------------------- 114
GOLD ACCOUNT ----------------------------------- 96
GOLD DANCER ------------------------------------ 139
GOLD HYPERION ----------------------------------- 53
GOLD JUBILEE -------------------------------------- 53
GOLD PLAY ------------------------------------------ 53
GOLD WAY (FR) ------------------------------------ 53
GOLDANTE------------------------------------------- 53
GOLDEN BOUNCE --------------------------------- 53
GOLDEN CANDLE (USA) ------------------------- 54
GOLDEN DREAM ----------------------------------- 54
GOLDEN GAL ---------------------------------------- 54
GOLDEN KING ---------------------------------------- 6
GOLDEN LEAF -------------------------------------- 54
GOLDEN LIFE --------------------------------------- 54
GOLDEN LIGHT ------------------------------------- 54
GOLDEN MAYORES ------------------------------- 54
GOLDEN MOON ------------------------------------- 54
GOLDEN NAS ---------------------------------------- 89
GOLDEN ROCK ------------------------------------- 54
GOLDEN SERAPH (USA)-------------------------- 54
GOLDEN SPIRIT ------------------------------------- 54
GOLDEN SPRINTER ------------------------------- 100
GOLDEN TIME -------------------------------------- 76
GOLDEN WOLF ------------------------------------- 54
GOLYATIN OĞLU ---------------------------------- 33
GOMAN------------------------------------------------ 55
GOOD BYE (FR) ------------------------------------- 55
GORDION --------------------------------------------- 55
GORDİM ----------------------------------------------- 55
GÖÇMENBEY ---------------------------------------- 55
GÖÇMENHAN --------------------------------------- 82
GÖÇMENİM ------------------------------------------ 50
GÖKBAYRAK --------------------------------------- 72
GÖKÇE ŞAH ------------------------------------------ 76
GÖKDEMİR ------------------------------------------- 51
GÖKMAVİSİ ------------------------------------------ 27
GÖKSU ESİNTİSİ ----------------------------------- 118
GÖKSU YILDIZI ------------------------------------ 151
GÖLCÜK FIRTINASI ------------------------------- 55
GÖLGE ------------------------------------------------ 104
GÖNÜL VEREN -------------------------------------- 55
GÖNÜLDEM ------------------------------------------ 55
GÖZDEMİM ------------------------------------------- 55
GÖZÜYILMAZ ------------------------------------- 114
GRADIVA (USA) ------------------------------------- 55
GRAN TORMENTA --------------------------------- 29
GRAND HUNTER ------------------------------------- 8
GRAND PRIX --------------------------------------- 103
GRAND SÖNMEZ ------------------------------------ 70
GREAT FLORABUNDA (IRE)--------------------- 55
GREAT FORTUNE --------------------------------- 125
GREEN ALLEY ---------------------------------------- 4
GREEN BELL ----------------------------------------- 17
GREEN FAIRY -------------------------------------- 114
GREEN FLAG ----------------------------------------- 55
GREEN HAWK --------------------------------------- 64
GREEN OAK ------------------------------------------ 79
GREEN PALACE ----------------------------------- 116
GREEN PENNY ------------------------------------- 108
GREEN PUSS ----------------------------------------- 83
GREEN QUEEN ------------------------------------ 113
GREEN SABLE ------------------------------------- 117
GREEN SARI ------------------------------------------ 78
GREEN WITCH --------------------------------------- 84
GREENGAGE ----------------------------------------- 51
GREY RABBIT --------------------------------------- 55
GUNS N ROSES -------------------------------------- 56
GÜL BEBEĞİM --------------------------------------- 56
GÜL YONCAM --------------------------------------- 56
GÜLAYABLA ----------------------------------------- 56
GÜLBİN SULTAN ----------------------------------- 56
GÜLCE ------------------------------------------------- 56
GÜLDENİZ -------------------------------------------- 56
GÜLDİTA ---------------------------------------------- 56
GÜLECEK --------------------------------------------- 56
GÜLEKGÜZELİ -------------------------------------- 36
GÜLHANIM II ---------------------------------------- 56
GÜLİSTAN -------------------------------------------- 56
GÜLNAL ----------------------------------------------- 56
GÜLNİHAL -------------------------------------------- 57
GÜLRA ----------------------------------------------- 109
GÜLRU (IRE) ----------------------------------------- 57
GÜLŞAHIM------------------------------------------ 137
GÜLŞENKIZI---------------------------------------- 136
GÜLTEN ----------------------------------------------- 57
GÜLÜM SULTAN (IRE) ---------------------------- 57
GÜLÜMBENİM --------------------------------------- 57
GÜLÜMSE --------------------------------------------- 57
GÜM GÜM ------------------------------------------- 134
GÜMÜŞDERELİ -------------------------------------- 57
GÜNER DEDE ---------------------------------------- 47
GÜNEŞ YILDIZI -------------------------------------- 57
GÜNEŞİN KIZI --------------------------------------- 57
GÜNİZİ ------------------------------------------------- 68
GÜRAKAR RÜZGARI ------------------------------ 45
GÜREYLÜL ------------------------------------------- 57
GÜRFİDAN -------------------------------------------- 57
GÜRİSTAN -------------------------------------------- 57
GÜRPINAR -------------------------------------------- 58
GÜŞA --------------------------------------------------- 64
GÜZ YAĞMURU ------------------------------------- 58
GÜZİDE KOÇ ----------------------------------------- 58
GÜZİHALA -------------------------------------------- 58
HABIBETY -------------------------------------------- 58
HABINAR (USA) ------------------------------------- 58
HADİ GÜZELİM -------------------------------------- 58
HADRA ------------------------------------------------- 56
HAITI --------------------------------------------------- 14
189
İNDEKS-Index
HAKYÜREK ------------------------------------------ 47
HALAYIK --------------------------------------------- 58
HALEHANIM ----------------------------------------- 58
HALHAL----------------------------------------------- 58
HALİT AMCA ---------------------------------------- 97
HALLING CHARGE (GB)-------------------------- 58
HALO MY CAT (USA) ----------------------------- 58
HAMASAAT (IRE) ---------------------------------- 59
HAND OF RAIN-------------------------------------- 15
HANDANIM ------------------------------------------ 59
HANDE SULTAN ------------------------------------ 59
HANDEM --------------------------------------------- 151
HANEDAN HAN ------------------------------------ 120
HANGEL----------------------------------------------- 59
HANGÜL (USA) ------------------------------------- 59
HANIM SULTAN ------------------------------------ 59
HANIMKIZ -------------------------------------------- 59
HANİS KIZI ------------------------------------------- 59
HANOVERIA (USA) -------------------------------- 59
HANZE ------------------------------------------------- 59
HAPİY -------------------------------------------------- 59
HAPPY HAPPY ------------------------------------- 141
HAPPY HOUR ---------------------------------------- 59
HAPPY LOVE ---------------------------------------- 36
HAPPY ROSO ---------------------------------------- 60
HAPRY MARE --------------------------------------- 60
HARBİNGER ----------------------------------------- 60
HARNUP----------------------------------------------- 15
HARPUT FIRTINASI ---------------------------------- 8
HARPUTLU FATİH --------------------------------- 86
HARRARE--------------------------------------------- 60
HASKANTAY ------------------------------------------ 8
HATIANA (IRE) -------------------------------------- 60
HATSUMOMO --------------------------------------- 60
HATUN SOYLU -------------------------------------- 60
HAUTE RIVE (FR)----------------------------------- 60
HAVE A NICE DAY --------------------------------- 77
HAVİN ------------------------------------------------- 60
HAYALET --------------------------------------------- 60
HAYALİMSİN --------------------------------------- 138
HAYATA DÖNÜŞ ----------------------------------- 35
HAYATIM --------------------------------------------- 26
HAYELAH (GB) ------------------------------------- 60
HAYIRLI AYAK ------------------------------------ 112
HAYIRLISI -------------------------------------------- 60
HAYRİYE --------------------------------------------- 61
HAYRİYEHANIM ----------------------------------- 61
HAZ ----------------------------------------------------- 61
HAZ PINARIM --------------------------------------- 61
HAZAL (FR) ------------------------------------------ 61
HAZALIM --------------------------------------------- 61
HAZARHAN ------------------------------------------ 70
HAZFER ----------------------------------------------- 29
HAZİRAN -------------------------------------------- 118
HE DE REİS ------------------------------------------- 77
HEART BEATS TRUE (USA) --------------------- 61
HEARTED MAN ------------------------------------ 123
HEATEN ---------------------------------------------- 113
HEIRESS S -------------------------------------------- 61
HELINDA---------------------------------------------- 58
HELİN -------------------------------------------------- 61
HELİNA ------------------------------------------------ 61
HELLO MAMA --------------------------------------- 61
HELLO SUNSHINE --------------------------------- 61
HELSINKI --------------------------------------------- 61
HENNESSY WALTZ (USA) ----------------------- 62
HER MAJESTY --------------------------------------- 98
HERA GLORY ---------------------------------------- 62
HERMIONETTA -------------------------------------- 62
HERNANDO BEYİ ----------------------------------- 62
HERNANDO KIZI ------------------------------------ 62
HEROIKA ---------------------------------------------- 62
HERSILIA -------------------------------------------- 131
HESCAPADE (FR) ----------------------------------- 62
HEURE MAUVE (FR) ------------------------------- 62
HIDDEN LAKE --------------------------------------- 62
HIDDEN WHITE ------------------------------------- 62
HIGH DIVA -------------------------------------------- 62
HIGH POTENTIAL (USA) -------------------------- 62
HIGH STAR ------------------------------------------- 62
HIGH VOLTAGE ------------------------------------- 63
HIGHNESS DAUGHTER (FR) --------------------- 63
HILL ONE ---------------------------------------------- 63
HIRÇIN GÜZEL -------------------------------------- 63
HIRSLI -------------------------------------------------- 63
HIZEL KIZI -------------------------------------------- 63
HİBENUR ---------------------------------------------- 63
HİCAZKAR -------------------------------------------- 63
HİLAL YILDIZI --------------------------------------- 63
HİLALİM ----------------------------------------------- 96
HİLALKIZ ------------------------------------------- 109
HİNDU CIVA ------------------------------------------ 63
HİROŞİMA---------------------------------------------- 8
HİSARIM ----------------------------------------------- 63
HOBY CAFE ------------------------------------------ 63
HOLD AT BAY --------------------------------------- 49
HOLY HERO ------------------------------------------ 64
HOLYCAT --------------------------------------------- 64
HONESTY (IRE) -------------------------------------- 64
HONEY BEE ------------------------------------------ 77
HOOLIGAN-------------------------------------------- 74
HOP HOP ----------------------------------------------- 46
HOP PATRIOT -------------------------------------- 122
HOPALINA (USA) ----------------------------------- 64
HOPE---------------------------------------------------- 64
HORSEPOWER (USA) ------------------------------ 64
HORTLAK --------------------------------------------- 73
HOSTES ------------------------------------------------ 64
HUMRİK KIZI ---------------------------------------- 64
HUNTER COUSINS ----------------------------------- 3
HUREM SULTAN (FR)------------------------------ 64
HÜLYA HANIM -------------------------------------- 64
HÜLYALIM ------------------------------------------- 64
HÜRREM----------------------------------------------- 64
HÜRSOY ----------------------------------------------- 65
IAM FOREVERBLOWING (GB) ------------------ 65
IBERIAN (FR) ----------------------------------------- 65
ICEBIRD --------------------------------------------- 112
IDA LUPINO (IRE) ----------------------------------- 65
IHLARA ------------------------------------------------ 65
IL NERO ------------------------------------------------ 69
IMPASSE ----------------------------------------------- 65
IMPASSIONED ------------------------------------- 123
IN DUE COURSE (USA) ---------------------------- 65
INBUILT BEAUTY (USA) -------------------------- 65
INCITATUS------------------------------------------ 150
INCREDIBLE TOUCH ------------------------------ 35
INCROYABLE (GB) --------------------------------- 65
INDESTRUCTIBLE ---------------------------------- 65
INDIAN GODDESS (IRE)--------------------------- 65
INDIAN LOVE ---------------------------------------- 87
INDINOLLA (USA) ---------------------------------- 65
INFINITY ---------------------------------------------- 66
INNAMORMENTO ---------------------------------- 45
190
İNDEKS-Index
INTO STORM ----------------------------------------- 58
INTRACTABLE -------------------------------------- 54
INVINCIBLE RAIN --------------------------------- 151
INVINCIBLE ROCK -------------------------------- 136
IRADAH (USA) -------------------------------------- 66
IRISH VICTORY (IRE) ----------------------------- 66
IRLANDA RÜZGARI (IRE) ------------------------ 66
IRON BUTTERFLY -------------------------------- 109
ISHTAR ------------------------------------------------ 66
ISLE OF PALMS (IRE) ------------------------------ 66
IŞIKHÜZMESİ ---------------------------------------- 22
IŞILDAR ----------------------------------------------- 66
ITALIAN BEACH (IRE) ---------------------------- 66
ITHACA------------------------------------------------ 66
ITS OVER --------------------------------------------- 84
IVREA ------------------------------------------------- 147
İÇEL GÜZELİ ----------------------------------------- 66
İÇKALE ------------------------------------------------ 66
İHSAN SULTAN ------------------------------------- 66
İHSANSULTANIN KIZI ---------------------------- 67
İKBAL SULTAN ------------------------------------- 18
İLAYDAKIZ ------------------------------------------ 67
İLİTYA ------------------------------------------------- 67
İLKSEL------------------------------------------------- 67
İMAJ ---------------------------------------------------- 67
İNCİR -------------------------------------------------- 145
İNDO --------------------------------------------------- 67
İPEK AY ---------------------------------------------- 139
İPEK YOLU (GB) ------------------------------------ 67
İREM TAYIM ----------------------------------------- 70
İREMCAN -------------------------------------------- 149
İREMYA ----------------------------------------------- 81
İRLANDALI KIZ ------------------------------------- 67
İSKENDERUNLU ------------------------------------ 67
İSMAİL BEY ------------------------------------------ 53
İSMET BABA ----------------------------------------- 68
İSMETİNOĞLU -------------------------------------- 71
İSTANBUL BEYİ ------------------------------------ 66
İSTANKÖYLÜ---------------------------------------- 67
İŞTEBU ------------------------------------------------ 30
İZBATUR ---------------------------------------------- 95
İZEM---------------------------------------------------- 97
İZMİT GÜZELİ -------------------------------------- 115
İZMİTLİ (GB) ----------------------------------------- 67
JAKEENO (USA) ------------------------------------- 67
JALISCO ----------------------------------------------- 68
JAMAICA AFFAIR (USA) ------------------------- 68
JAMBOREE ------------------------------------------- 68
JANJER ------------------------------------------------ 68
JASMIN GIRL --------------------------------------- 106
JAW BREAKER ---------------------------------------- 7
JAZZ JULIET ----------------------------------------- 68
JENNIFER --------------------------------------------- 68
JET GREEN ------------------------------------------- 20
JIMS LOVE -------------------------------------------- 68
JOHAN CENA ---------------------------------------- 99
JOHNNY DANCER ---------------------------------- 68
JOVEN ------------------------------------------------- 79
JOY RIDE ---------------------------------------------- 68
JOYEUX ---------------------------------------------- 111
JUANITA (GB) --------------------------------------- 68
JUBILANTLY----------------------------------------- 68
JUDIANA (IRE) -------------------------------------- 68
JUMAIRAH ------------------------------------------- 68
JUMARU----------------------------------------------- 75
JUNIOR SULTAN ------------------------------------ 69
JUST A PROMISE (FR) ----------------------------- 69
JUST ADD OATS (USA) ---------------------------- 69
JUST BLEU -------------------------------------------- 25
KABASAKAL ----------------------------------------- 52
KACERİ ------------------------------------------------ 69
KADAM ---------------------------------------------- 126
KADİFE ------------------------------------------------ 69
KAFKAFE---------------------------------------------- 69
KAFKAS DANSI ------------------------------------- 69
KAFKASLI FIRTINASI ----------------------------- 97
KAHRAMAN BEY --------------------------------- 142
KALANİSİM------------------------------------------- 69
KALBİMDESİN --------------------------------------- 69
KALDUN --------------------------------------------- 121
KALENDER ------------------------------------------- 80
KALESH------------------------------------------------ 42
KALIMAT (GB) --------------------------------------- 69
KALIMNOS------------------------------------------ 150
KAMBERHÖYÜĞÜ-------------------------------- 105
KAMELYA -------------------------------------------- 69
KANAT ------------------------------------------------- 69
KANDEMİRKIR -------------------------------------- 56
KANUNSUZ ------------------------------------------- 63
KANZ PRIDE (USA) --------------------------------- 70
KAPLANBEY ----------------------------------------- 58
KAPTAN FIRAT ------------------------------------ 144
KAR ----------------------------------------------------- 56
KARA İLAN ------------------------------------------- 48
KARA KADİR --------------------------------------- 115
KARABOĞA ---------------------------------------- 111
KARACA --------------------------------------------- 114
KARACAGÜLÜ -------------------------------------- 70
KARACAKIZ ------------------------------------------ 51
KARACEL --------------------------------------------- 70
KARAMAZI ------------------------------------------- 30
KARAMELA ------------------------------------------ 70
KARATEHLİKE -------------------------------------- 70
KARATUTKUM -------------------------------------- 70
KARBONEL ------------------------------------------- 70
KAREMBEU------------------------------------------- 70
KARTACALI ------------------------------------------ 93
KARTALBEY ------------------------------------------ 1
KARUMA ---------------------------------------------- 70
KASABA BEYİ ------------------------------------- 146
KASABIN KIZI --------------------------------------- 70
KASAPBABA ----------------------------------------- 32
KASNEZAN ------------------------------------------- 93
KAŞENİM ---------------------------------------------- 70
KAŞMİR ------------------------------------------------ 70
KATIRISA (IRE) -------------------------------------- 71
KATİBE ------------------------------------------------ 71
KATRE HATUN -------------------------------------- 71
KAVALA LADY -------------------------------------- 71
KAVİN ------------------------------------------------ 145
KAVİYOLU-------------------------------------------- 71
KAYLA ------------------------------------------------- 71
KAYRABEY ------------------------------------------- 32
KAZAK DANCER ------------------------------------ 71
KAZANŞER ----------------------------------------- 142
KAZORİNA -------------------------------------------- 71
KEEPIN COMPANY (USA) ------------------------ 71
KEFELİ ------------------------------------------------- 22
KEHRİBAR (IRE) ------------------------------------ 71
KELEMETİ -------------------------------------------- 71
KEM GÖZLER ---------------------------------------- 71
KEMALHAN ---------------------------------------- 117
KEMENÇEM ------------------------------------------ 72
KEMPES------------------------------------------------ 76
191
İNDEKS-Index
KENYONA -------------------------------------------- 72
KEPEZLİ ----------------------------------------------- 72
KERİMAN --------------------------------------------- 72
KERPE GÜZELİ -------------------------------------- 72
KEŞKAYALIM --------------------------------------- 34
KETE --------------------------------------------------- 72
KETME ATLAS -------------------------------------- 72
KILIÇ DİLO ------------------------------------------ 148
KILIÇ PRENSES ------------------------------------ 139
KILLER RACE --------------------------------------- 43
KIMASH (IRE) --------------------------------------- 72
KIMURA ---------------------------------------------- 126
KINALI YAPINCAK -------------------------------- 72
KINALI YÖRÜK ------------------------------------- 72
KINALIADA ------------------------------------------ 72
KING'S DAUGHTER -------------------------------- 72
KING ABJAR ---------------------------------------- 120
KING AMIRO ----------------------------------------- 49
KING BLACK ---------------------------------------- 50
KING IRON ------------------------------------------ 135
KING OF ESKİŞEHİR ------------------------------- 82
KING OF KINGS ------------------------------------- 72
KING OF THE NORTH ----------------------------- 99
KING STAR ------------------------------------------- 99
KING WOOD ----------------------------------------- 32
KINGS LAW ----------------------------------------- 116
KIT CAT ----------------------------------------------- 73
KIZ ÇOCUĞU ---------------------------------------- 31
KIZILSU ---------------------------------------------- 133
KIZIM ASENA -------------------------------------- 124
KIZIM BEROŞ ---------------------------------------- 73
KIZIM MELİKE -------------------------------------- 82
KIZIM SULTAN -------------------------------------- 73
KIZIMIN KIZI ---------------------------------------- 51
KİBAR HANIM --------------------------------------- 73
KİJGİT-------------------------------------------------- 70
KİLİTBAHİR ----------------------------------------- 110
KİLYOS ------------------------------------------------ 36
KİMBERLEY ----------------------------------------- 73
KİNDAR ----------------------------------------------- 93
KİNGAR ----------------------------------------------- 79
KİWİ ---------------------------------------------------- 73
KLARA I ----------------------------------------------- 73
KLUBNİKA ------------------------------------------- 73
KNEES TO KNESS (IRE) --------------------------- 73
KNUCKLES ------------------------------------------- 73
KOCAMAN ------------------------------------------- 73
KOÇER KIZI ------------------------------------------ 73
KOMARA---------------------------------------------- 73
KONDANSATÖR ------------------------------------ 54
KONKRİT -------------------------------------------- 124
KONRAP---------------------------------------------- 153
KONTESSİNA ---------------------------------------- 74
KONUK BETÜL -------------------------------------- 74
KOR MISTRESS (HUN) ---------------------------- 74
KORALEV--------------------------------------------- 74
KORDON BOYU ------------------------------------- 74
KORTAY (USA) -------------------------------------- 74
KORZA------------------------------------------------- 74
KOŞANSU --------------------------------------------- 74
KOŞTİ HAN ------------------------------------------ 119
KÖPÜK------------------------------------------------- 74
KRAFTY KELLI KAYE (USA) -------------------- 74
KRAL BENİM ---------------------------------------- 46
KRAL BERTUĞ -------------------------------------- 16
KRAL KAAN ---------------------------------------- 152
KRAL KIZI ------------------------------------------- 120
KRAL YOLU ---------------------------------------- 148
KRALİÇE KIZI ---------------------------------------- 74
KRASIVA (GB) --------------------------------------- 74
KREM ------------------------------------------------- 112
KRISDALINE (USA) --------------------------------- 74
KRİPTON ---------------------------------------------- 16
KRUGER ----------------------------------------------- 22
KUDRETAĞA ------------------------------------------ 7
KUMCU AHMET ----------------------------------- 112
KUNDALİNA ----------------------------------------- 75
KUNST (FR) ------------------------------------------- 75
KURŞUN BABA -------------------------------------- 22
KURUÜZÜM ---------------------------------------- 139
KUŞADALIM ----------------------------------------- 23
KUTAISI (IRE) ---------------------------------------- 75
KUTALP---------------------------------------------- 132
KUTUPYILDIZI -------------------------------------- 75
KUZEY RÜZGARI ----------------------------------- 75
KÜÇÜK ÇINAR ------------------------------------- 132
KÜÇÜK ÖZLEM ------------------------------------ 139
KÜÇÜK ÜTÜCÜ -------------------------------------- 88
KÜÇÜKÇEKMECELİ-------------------------------- 75
KYLOE BELLE (USA) ------------------------------ 75
L' ARITA (FR) ----------------------------------------- 75
L'ORPHELINE (FR) ---------------------------------- 75
LA BAMBOOCHA (IRE)---------------------------- 75
LA BELLA (IRE) ------------------------------------- 75
LA DANSEUSE (GB) -------------------------------- 75
LA LUZ ----------------------------------------------- 127
LA REINE MARGOT (IRE) ------------------------ 76
LA SAMBA -------------------------------------------- 76
LA SANTA MUERTE-------------------------------- 88
LA TURQUE (IRE) ----------------------------------- 76
LA VITA E BELLA ---------------------------------- 76
LABEZERIN ----------------------------------------- 154
LABRİS ----------------------------------------------- 137
LABRUNA ---------------------------------------------- 9
LAC LEMAN ---------------------------------------- 108
LACK BORO ------------------------------------------ 28
LADOGA ------------------------------------------------ 3
LADY AKARCA -------------------------------------- 67
LADY ARWEN --------------------------------------- 76
LADY BE GOOD (USA) ---------------------------- 76
LADY BURNELLE ----------------------------------- 76
LADY CARMEN (IRE) ------------------------------ 76
LADY CARRERA ------------------------------------ 76
LADY CHALLENGER ---------------------------- 153
LADY CHATTERLEY ------------------------------- 77
LADY CHRISTINA ---------------------------------- 47
LADY CİHAN --------------------------------------- 145
LADY ÇERNO ---------------------------------------- 50
LADY DRAMALI ------------------------------------ 38
LADY ELEMİS --------------------------------------- 76
LADY EXTRA ---------------------------------------- 76
LADY Fİ ------------------------------------------------ 76
LADY GÖKÇEN --------------------------------------- 6
LADY ISLAND (FR) --------------------------------- 77
LADY KITTENS ------------------------------------ 116
LADY MAR (GB)------------------------------------- 77
LADY MASTER -------------------------------------- 77
LADY MIRAGE -------------------------------------- 77
LADY MISRA ----------------------------------------- 77
LADY MIST (CAN) ---------------------------------- 77
LADY MUHTARRAM ------------------------------ 77
LADY NADAS (IRE) -------------------------------- 77
LADY NATUSCHKA (IRE) ------------------------ 77
LADY OF MIST------------------------------------- 129
192
İNDEKS-Index
LADY ÖZGE ----------------------------------------- 119
LADY PEKAN ---------------------------------------- 77
LADY QUEEN ---------------------------------------- 77
LADY SALOME (GB)------------------------------- 77
LADY SALSA (IRE) --------------------------------- 78
LADY SARUHAN ----------------------------------- 78
LADY SMITH ------------------------------------------ 6
LADY TIFFANY ----------------------------------- 141
LADY TURK ------------------------------------------ 78
LADY WOLF ----------------------------------------- 78
LADYUTKUN --------------------------------------- 128
LAILA MANJA (IRE) ------------------------------- 78
LAKE FLYER (USA) -------------------------------- 78
LAKETOWN STORM ------------------------------- 87
LAKSHMI --------------------------------------------- 78
LALA MUSA (GB)----------------------------------- 78
LALE DEVRİ ----------------------------------------- 78
LALLA MINA ---------------------------------------- 78
LAMITTA (GB) -------------------------------------- 78
LAMİA ------------------------------------------------- 78
LAST CHANCE -------------------------------------- 79
LAST DIANA ----------------------------------------- 79
LAST EXIT ------------------------------------------- 110
LAST QUEEN ---------------------------------------- 79
LATTE ------------------------------------------------ 135
LAVIE EN ROSE ------------------------------------- 79
LEANDRA--------------------------------------------- 79
LEBLEBİ----------------------------------------------- 79
LEE VALLEY ----------------------------------------- 42
LEGEND HUNTER --------------------------------- 128
LEGEND OF PRINCESS---------------------------- 80
LEGEND RING -------------------------------------- 118
LEGENDE --------------------------------------------- 79
LEMAN SULTAN ------------------------------------ 79
LENINGRAD ----------------------------------------- 60
LEOPARD TREK ----------------------------------- 134
LES OLIVIERS --------------------------------------- 79
LETTHE SUNSHINE IN ---------------------------- 79
LEYDİ LUBİNA -------------------------------------- 79
LEYDİM ----------------------------------------------- 59
LEYLİM------------------------------------------------ 79
LIBERO ------------------------------------------------ 10
LIBERTY STAR -------------------------------------- 83
LIBRETTO (USA) ------------------------------------ 80
LIEBHER ---------------------------------------------- 87
LIFECHAIN ------------------------------------------- 80
LIGHT FANTASTIC (GB) -------------------------- 80
LIGHT OF ARCHILLA ---------------------------- 129
LIL RED ----------------------------------------------- 80
LILIANA ROZITA ----------------------------------- 80
LILY BOS --------------------------------------------- 80
LILY GIRL -------------------------------------------- 80
LILYA EKINOKS ------------------------------------ 80
LIMYRA (IRE) --------------------------------------- 80
LINGUS (IRE) ---------------------------------------- 80
LION'S BRIDE (FR) --------------------------------- 80
LION DANCE (IRE) --------------------------------- 80
LION ROCK ------------------------------------------- 76
LITTLE BLACK DRESS (USA) ------------------- 80
LITTLE EMRE --------------------------------------- 119
LITTLE FACE --------------------------------------- 115
LITTLE FAME ---------------------------------------- 81
LITTLE STAR ---------------------------------------- 81
LIWA (FR) --------------------------------------------- 81
LİDERHANIM ---------------------------------------- 81
LİDYALI ---------------------------------------------- 145
LİLYUM ----------------------------------------------- 81
LİMONATA ----------------------------------------- 133
LİNA ---------------------------------------------------- 81
LİSSEY ------------------------------------------------- 81
LİVATYA ---------------------------------------------- 81
LİZ ------------------------------------------------------- 81
LOCH DIAMOND (GB) ----------------------------- 81
LOLENA ----------------------------------------------- 81
LONELY PLANET ----------------------------------- 94
LONG RIVER --------------------------------------- 109
LONG STORY ---------------------------------------- 81
LONGCHAMP -------------------------------------- 138
LORD GREEN ---------------------------------------- 97
LORD OF THE DEEP ------------------------------ 102
LORİN -------------------------------------------------- 82
LORNA ------------------------------------------------- 82
LOST ---------------------------------------------------- 82
LOST CONTROL ------------------------------------- 82
LOST RIVER ------------------------------------------- 1
LOST SAINT ------------------------------------------ 72
LOST TIME ----------------------------------------- 100
LOTABENNIT (USA) -------------------------------- 82
LOUISE PARIS (IRE) -------------------------------- 82
LOUISIANA ------------------------------------------- 82
LOVE ALWAYS -------------------------------------- 82
LOVE AND ADVENTURE (USA) ---------------- 82
LOVE STAR ------------------------------------------- 82
LOVELY LOUISA (IRE) ---------------------------- 82
LOVER KISS ------------------------------------------ 82
LOVES TIME ------------------------------------------ 83
LUCA BRASI ------------------------------------------ 60
LUCEYN ----------------------------------------------- 83
LUCKY LADY ---------------------------------------- 83
LUCKY ONE ------------------------------------------ 92
LUCKYEBRAR --------------------------------------- 75
LUCY --------------------------------------------------- 83
LUCY CAT -------------------------------------------- 83
LUÇE---------------------------------------------------- 83
LUÇİKA ------------------------------------------------ 83
LULA LU ----------------------------------------------- 83
LUNETA ----------------------------------------------- 83
LUPER ------------------------------------------------ 118
LUXE --------------------------------------------------- 83
LUXSTAR---------------------------------------------- 25
LÜXTRÜM--------------------------------------------- 52
MA BELLE FILLE------------------------------------ 83
MACAO ------------------------------------------------ 83
MACHETE ------------------------------------------- 151
MADAM ELİ (IRE)----------------------------------- 83
MADAM P (USA) ------------------------------------ 84
MADAMOSEILLE ANNA (IRE) ------------------ 84
MADIBA --------------------------------------------- 113
MAE WEST -------------------------------------------- 84
MAFE ---------------------------------------------------- 4
MAFIOSA ---------------------------------------------- 11
MAG DIMPLE -------------------------------------- 129
MAG ENDÜLÜS -------------------------------------- 54
MAGDA ------------------------------------------------ 84
MAGIC CRYPTO ------------------------------------- 30
MAGIC GLORY -------------------------------------- 62
MAGIC GLOVE -------------------------------------- 84
MAGIC RAIN ----------------------------------------- 20
MAGNIFICA PRESENZA -------------------------- 99
MAGRIT------------------------------------------------ 86
MAĞDUN AĞASI ------------------------------------ 80
MAHARAT -------------------------------------------- 29
MAJESTIC GÜLBİN --------------------------------- 56
MAKE ME HAPPY ----------------------------------- 84
193
İNDEKS-Index
MAKUKULA ---------------------------------------- 152
MALLORY -------------------------------------------- 84
MAM ANNA ------------------------------------------ 38
MAMAS WOLF -------------------------------------- 84
MAN AT WORK ------------------------------------- 24
MANDY'S BET (USA) ------------------------------ 84
MANENA ---------------------------------------------- 84
MANGALA (IRE) ------------------------------------ 84
MANILATAY ----------------------------------------- 84
MANISHING ------------------------------------------ 85
MANİAS ---------------------------------------------- 122
MANİLUNA------------------------------------------- 85
MANİSA İNCİSİ ------------------------------------- 85
MANİSALI KIZ -------------------------------------- 85
MANNORA (GB) ------------------------------------ 85
MANOR HOUSE ------------------------------------- 85
MANZUME (IRE) ------------------------------------ 85
MARA NEHRİ ---------------------------------------- 95
MARAIN (IRE) --------------------------------------- 85
MARALCAN ------------------------------------------ 85
MARALIM -------------------------------------------- 12
MARASEEL (USA) ---------------------------------- 85
MARAVILLA ---------------------------------------- 131
MARDINAR------------------------------------------ 104
MARELLA -------------------------------------------- 85
MARENGO -------------------------------------------- 85
MARES------------------------------------------------- 86
MARGO ------------------------------------------------ 86
MARIA DELFINA (IRE) ---------------------------- 86
MARIANTES ----------------------------------------- 86
MARICA ----------------------------------------------- 86
MARIMAR -------------------------------------------- 86
MARIQUITA ------------------------------------------ 86
MARISA ----------------------------------------------- 86
MARITTA --------------------------------------------- 11
MARIVI ------------------------------------------------ 86
MARIYBA (IRE) ------------------------------------- 86
MARİKULA ------------------------------------------- 86
MARJA ------------------------------------------------ 118
MARLA ------------------------------------------------ 86
MARLA SINGER ----------------------------------- 125
MARLIN'S IMAGE ---------------------------------- 86
MARQUISE ------------------------------------------- 87
MARSEILLAISE ------------------------------------- 87
MARTINESZKY (HUN) ---------------------------- 87
MARUF BEY ----------------------------------------- 81
MARY KIES (USA) ---------------------------------- 87
MARYOLEN ------------------------------------------ 87
MASAI MARA --------------------------------------- 87
MASTER PLAN -------------------------------------- 87
MASURI KABISA (USA)--------------------------- 87
MATAOKA-------------------------------------------- 87
MATMAZEL ----------------------------------------- 136
MATRAKÇI ------------------------------------------ 119
MAVİ HIŞIM ------------------------------------------ 40
MAVİ SEMA ------------------------------------------ 87
MAVİSU ----------------------------------------------- 87
MAYA KISKA --------------------------------------- 125
MCQUEENIE (IRE) ---------------------------------- 87
MEDIA DESIRE -------------------------------------- 87
MEDJELLA (USA) ----------------------------------- 88
MEDYA KIZI ----------------------------------------- 88
MEGA BAYT ----------------------------------------- 88
MEGA STORM -------------------------------------- 113
MEGAS ------------------------------------------------ 63
MEGRED (GB) --------------------------------------- 88
MEHMET AĞA ----------------------------------------- 4
MEHMETCAN ---------------------------------------- 75
MEKİN-------------------------------------------------- 88
MEKTEPLİ (GB) -------------------------------------- 88
MELEKHANIM --------------------------------------- 88
MELEKOĞLU ----------------------------------------- 14
MELITA (IRE) ---------------------------------------- 88
MELİNDA---------------------------------------------- 88
MELLO ----------------------------------------------- 115
MELODIC MISTRESS ------------------------------- 88
MELODY MAKER ----------------------------------- 99
MELTEMKIZ ---------------------------------------- 142
MENGENLİ KIZ -------------------------------------- 88
MERLOT --------------------------------------------- 123
MERTOL ------------------------------------------------ 3
MERTSOYLU ----------------------------------------- 79
MERY ALIEN ----------------------------------------- 98
MERYEMCE ------------------------------------------ 88
MESMERIST (USA) --------------------------------- 89
METSEL ---------------------------------------------- 105
MEZZA LUNA ---------------------------------------- 89
MI CORAZON ---------------------------------------- 18
MICHIKO ---------------------------------------------- 89
MIDAS LIFE ----------------------------------------- 107
MIDNIGHT CHIMES (USA) ----------------------- 89
MIDNIGHT MAMBO (USA) ----------------------- 89
MIGHTY D'OR ---------------------------------------- 89
MILLENIUM LADY --------------------------------- 89
MINDEN (IRE) ---------------------------------------- 89
MINDY ------------------------------------------------- 44
MINHALL (GB) --------------------------------------- 89
MINISTER THATCHER (USA) -------------------- 89
MIRABELLA ------------------------------------------ 89
MIRSUEL ---------------------------------------------- 76
MISAWA ----------------------------------------------- 89
MISRA ANA ------------------------------------------- 90
MISRA SULTAN ------------------------------------- 90
MISS AKDOĞAN ------------------------------------ 90
MISS ANITA ------------------------------------------ 90
MISS ATEN -------------------------------------------- 90
MISS BRAHMS --------------------------------------- 90
MISS BURCU ----------------------------------------- 90
MISS BURHANİYE ---------------------------------- 55
MISS CANAN ----------------------------------------- 90
MISS CAPABLE -------------------------------------- 90
MISS CEYLAN --------------------------------------- 90
MISS CLASSICAL ----------------------------------- 28
MISS ÇAKAR ----------------------------------------- 23
MISS DISCO ------------------------------------------- 90
MISS DİDEM ---------------------------------------- 119
MISS EKINOKS (GB)-------------------------------- 90
MISS FRISKY ----------------------------------------- 91
MISS GARDNER (GB) ------------------------------ 91
MISS HAZEL ------------------------------------------ 91
MISS HUNGARY (HUN) --------------------------- 91
MISS IGNATA ---------------------------------------- 91
MISS INDIGO ----------------------------------------- 91
MISS İREM (GB) ------------------------------------- 91
MISS LADY ------------------------------------------- 91
MISS LUCKY ----------------------------------------- 91
MISS MILL -------------------------------------------- 91
MISS MISS --------------------------------------------- 91
MISS NANCY ----------------------------------------- 91
MISS NAZ --------------------------------------------- 92
MISS PETEK ------------------------------------------ 92
MISS PRETTY ---------------------------------------- 92
MISS QUICK ------------------------------------------ 92
MISS SAIGON ---------------------------------------- 92
194
İNDEKS-Index
MISS SALSA DANCER (GB) ---------------------- 92
MISS SERENA --------------------------------------- 92
MISS SURAL ----------------------------------------- 92
MISS TIGER ----------------------------------------- 116
MISS TROY (IRE) ----------------------------------- 92
MISS VICTORY -------------------------------------- 71
MISSY ELLIOTT ------------------------------------- 92
MISTRESS PURPLE --------------------------------- 92
MISTY MOOR (GB) --------------------------------- 92
MISTY POINT (GB) --------------------------------- 93
MITRAILLETTE (USA) ---------------------------- 93
MİA SU ------------------------------------------------ 93
MİHRİBANCAN ------------------------------------- 63
MİHRİŞAH -------------------------------------------- 93
MİKADO----------------------------------------------- 93
MİLYUTİN ------------------------------------------- 142
MİNELLA --------------------------------------------- 93
MİNİMİNİ --------------------------------------------- 93
MİNİŞ -------------------------------------------------- 93
MİRAY SULTANS ----------------------------------- 93
MİRSULTAN ----------------------------------------- 93
MİSAFİR (IRE) --------------------------------------- 93
MİSLİYNA -------------------------------------------- 93
MİYAZAKİ ---------------------------------------------- 3
MİYUKİ ----------------------------------------------- 101
MOGLI ------------------------------------------------- 94
MOHİ --------------------------------------------------- 94
MOLDOVA (USA) ----------------------------------- 94
MOLU BEYİ ------------------------------------------ 62
MOMBASA ------------------------------------------ 128
MOMENTUM ----------------------------------------- 94
MONA LİSA I----------------------------------------- 94
MONA LU --------------------------------------------- 94
MONEY CENTER ----------------------------------- 88
MONTANA SKY ------------------------------------- 19
MONTE DIAMANTE ------------------------------ 150
MONTRACHET -------------------------------------- 96
MOODY GIRL ------------------------------------------ 4
MOON DAVON -------------------------------------- 94
MOON RIVER ---------------------------------------- 94
MOON SHADOW ----------------------------------- 120
MOON SOCIETY ------------------------------------ 16
MOONGLOW ---------------------------------------- 134
MOONGUN ------------------------------------------- 94
MOONSHINE CORAL ------------------------------ 30
MOONSHINE GIRL --------------------------------- 94
MOPEŞ ------------------------------------------------- 83
MORENA ---------------------------------------------- 94
MORRIS CODE (USA) ------------------------------ 94
MORS -------------------------------------------------- 49
MOSQUERA'S ROCK (IRE) ----------------------- 95
MOSTRA ---------------------------------------------- 95
MOTAS ----------------------------------------------- 146
MOUNTAIN PARADISE --------------------------- 61
MOUNTAIN QUEEN -------------------------------- 95
MOUNTAIN STORM ------------------------------- 95
MÖGÖR ------------------------------------------------ 94
MÖNGKE ---------------------------------------------- 62
MRS ERDEM ----------------------------------------- 95
MRS LURE (USA) ----------------------------------- 95
MS CELINE (IRE)------------------------------------ 95
MS HERO ---------------------------------------------- 95
MS TROIA (GB) -------------------------------------- 95
MS. ROSA (IRE) ------------------------------------- 95
MUALLIME ------------------------------------------ 144
MUCH TOO MUCH ------------------------------- 143
MUCİT ------------------------------------------------ 130
MUD BUD --------------------------------------------- 62
MUGUETTE ------------------------------------------- 85
MUHSİN ABİ ------------------------------------------ 99
MUJTAHİDİN KIZI ---------------------------------- 95
MUKO -------------------------------------------------- 58
MUKTEDİRHAN ------------------------------------- 79
MUM LEKESİ ----------------------------------------- 59
MURDEROUS MYRTLE (USA) ------------------- 95
MUSLİH AĞA ----------------------------------------- 44
MUTENA (GB) ---------------------------------------- 96
MUZİ ---------------------------------------------------- 97
MÜBADELE -------------------------------------------- 4
MÜCAHİT BEY --------------------------------------- 63
MÜCAHİTHAN --------------------------------------- 18
MÜGİDE ----------------------------------------------- 96
MÜHÜR ---------------------------------------------- 147
MÜJDECİ ---------------------------------------------- 96
MÜJDEMİ ---------------------------------------------- 96
MÜKERREM SULTAN ----------------------------- 96
MÜKTESEP HAK (GB) ----------------------------- 96
MÜŞÜM ------------------------------------------------ 96
MY ACCOUNT --------------------------------------- 96
MY BRIDE --------------------------------------------- 96
MY BUMBLE BEE --------------------------------- 131
MY CELLIST ------------------------------------------ 96
MY CHERUB ------------------------------------------ 65
MY CRAZY -------------------------------------------- 96
MY FANTASTIC ------------------------------------- 96
MY FIRST LOVE ------------------------------------- 97
MY GINETTA ----------------------------------------- 97
MY GOLD GIRL -------------------------------------- 97
MY HAND TO SOON ------------------------------- 27
MY JOANY -------------------------------------------- 97
MY JOBA ---------------------------------------------- 97
MY LADY --------------------------------------------- 97
MY LIFE BABY -------------------------------------- 35
MY LILY ----------------------------------------------- 97
MY LOVE SONG ------------------------------------- 97
MY MOON FACE ---------------------------------- 111
MY PEARL -------------------------------------------- 97
MY PEGASUS ---------------------------------------- 60
MY PRAY ---------------------------------------------- 97
MY SECRET -------------------------------------------- 4
MY SIVA ----------------------------------------------- 65
MY SPECIAL ANGEL (IRE) ----------------------- 97
MY TIME ---------------------------------------------- 98
MY WEST ---------------------------------------------- 97
MY WISH ---------------------------------------------- 97
MY WOOD ------------------------------------------ 110
MYBELLE --------------------------------------------- 98
MYSTERY QUEST (IRE) --------------------------- 98
MYSTIC CHARM (GB) ----------------------------- 98
MYSTIC RIVER -------------------------------------- 98
MYSTICALOFSILENCE -------------------------- 130
MYTHOGENIC --------------------------------------- 37
NACAK ------------------------------------------------- 10
NADİDEM --------------------------------------------- 98
NAGM (USA) ----------------------------------------- 98
NAĞME ------------------------------------------------ 98
NAİFAĞA ---------------------------------------------- 91
NAİM CEYLANI ------------------------------------- 98
NAKAREJ -------------------------------------------- 108
NAKED ------------------------------------------------- 13
NALIN FIRTINASI ----------------------------------- 98
NAMRUN --------------------------------------------- 98
NANU I ------------------------------------------------- 98
NAOMİ ------------------------------------------------- 98
195
İNDEKS-Index
NAR TANESİ ---------------------------------------- 116
NARİNKIZ -------------------------------------------- 99
NARSINHA ------------------------------------------ 101
NARTUGAN ----------------------------------------- 115
NAVAJO BEST --------------------------------------- 99
NAVAJO FEVER (IRE) ----------------------------- 99
NAVISON --------------------------------------------- 71
NAZAR------------------------------------------------- 99
NAZAR ON ------------------------------------------- 89
NAZLICAN KIZI ------------------------------------- 99
NAZLIHANIM ---------------------------------------- 99
NAZLITAY -------------------------------------------- 99
NAZLUŞ ----------------------------------------------- 99
NAZO--------------------------------------------------- 99
NEARLY GREEN ----------------------------------- 102
NEFERTARİ ------------------------------------------ 99
NEHOŞ ------------------------------------------------- 99
NEIGHBOUR SOLDIER ---------------------------- 78
NEIL --------------------------------------------------- 113
NELIA -------------------------------------------------- 99
NELL --------------------------------------------------- 99
NEMEA ------------------------------------------------ 99
NEMO -------------------------------------------------- 99
NENAGH (IRE) -------------------------------------- 100
NERMINOV ------------------------------------------ 100
NESLİHATUN (IRE) ------------------------------- 100
NESRİN SULTAN ---------------------------------- 103
NESSİE ------------------------------------------------ 100
NETRUN (GB) --------------------------------------- 100
NEVER LOST ---------------------------------------- 100
NEVER SAY ----------------------------------------- 100
NEVER TOUCH ME-------------------------------- 100
NEVİNOV -------------------------------------------- 100
NEVRA------------------------------------------------ 100
NEVRASULTAN ------------------------------------ 100
NEVRUZCAN --------------------------------------- 100
NEW ALEKO ----------------------------------------- 74
NEW BAHAR ---------------------------------------- 109
NEW BLOOD ---------------------------------------- 101
NEW DANCER -------------------------------------- 101
NEW JOYZEE (USA)------------------------------- 101
NEW WAVE ----------------------------------------- 106
NEYMAR ---------------------------------------------- 88
NEZİF -------------------------------------------------- 90
NIGHT DREAMING -------------------------------- 101
NIGHT FIRE ------------------------------------------ 79
NIGHT FLIGHT ------------------------------------- 101
NIGHT MAIDEN (USA) --------------------------- 101
NIGHT OF KNIGHT --------------------------------- 13
NIGHTINGALE ------------------------------------- 101
NIHONPILLOW KRISTI (IRE) ------------------- 101
NIJINSKA -------------------------------------------- 101
NIKKA ------------------------------------------------ 121
NIKONYA -------------------------------------------- 129
NILE RIVER ------------------------------------------ 95
NIMBLE FANTASY (USA) ----------------------- 101
NIMROD ---------------------------------------------- 101
NIPRUSS----------------------------------------------- 46
NITTEDAS ------------------------------------------- 101
NIZALY (GB) ---------------------------------------- 102
NİDA -------------------------------------------------- 102
NİLAY SULTAN ------------------------------------- 49
NİLTUĞ ------------------------------------------------ 65
NİRAN ------------------------------------------------ 102
NİSAN RÜZGARI ----------------------------------- 113
NİSANDAN (GB) ----------------------------------- 102
NO FEAR --------------------------------------------- 104
NO MERCY -------------------------------------------- 55
NO MORE CONTROL ----------------------------- 102
NO STRESS -------------------------------------------- 95
NO TIME --------------------------------------------- 102
NOBLE DAME -------------------------------------- 102
NOBLE ROSE --------------------------------------- 102
NOBLE SINGER (GB) ----------------------------- 102
NOBODY IS PERFECT------------------------------ 45
NOFRET ---------------------------------------------- 102
NOISY BOY ----------------------------------------- 103
NOKTA (IRE) --------------------------------------- 102
NORDIC RIDDLE (IRE)--------------------------- 102
NORT POINT CHINDE---------------------------- 103
NORTH BLOOD ------------------------------------ 101
NORTHERN WARRIOR -------------------------- 132
NOT A CARE (CAN) ------------------------------ 103
NUMBER TEN (GB) ------------------------------- 103
NUNİ -------------------------------------------------- 103
NURÇEM (IRE) ------------------------------------- 103
NURGÜL --------------------------------------------- 103
NURSANEM------------------------------------------- 21
NURSU ------------------------------------------------- 15
NURTEPE -------------------------------------------- 103
NURYEŞİM ------------------------------------------ 103
NYALI BEACH (IRE)------------------------------ 103
OBIWAN ----------------------------------------------- 41
OBUS ------------------------------------------------- 135
OCAK KIZI ------------------------------------------ 128
OCEAN BREEZE ----------------------------------- 103
OCEAN QUEEN ------------------------------------ 103
OCEAN ROSE --------------------------------------- 103
OCEAN SUNRISE (IRE) -------------------------- 104
OCTOBER BABY ---------------------------------- 104
ODESUS ---------------------------------------------- 150
OFSAYT ---------------------------------------------- 153
OGALO ----------------------------------------------- 104
OĞLUM KAAN --------------------------------------- 71
OĞLUM MELİH ------------------------------------- 69
OHIOGOZAIMAS ---------------------------------- 108
OKANİLDA------------------------------------------ 102
OKEYCİ ---------------------------------------------- 104
OKTAV ------------------------------------------------- 72
OKTORU --------------------------------------------- 104
OLCAN ------------------------------------------------- 56
OLIMPIA --------------------------------------------- 104
OLIVE GIRL ----------------------------------------- 104
OLYMPIYA------------------------------------------ 104
OMNITA (GER) ------------------------------------- 104
ONASSIS ----------------------------------------------- 25
ONDOKUZ KARDEŞLER -------------------------- 45
ONE OF A KIND ------------------------------------- 89
ONKRAT --------------------------------------------- 104
ONURLUKIZ ---------------------------------------- 104
OPERATIC (GB) ------------------------------------ 104
OPSTINATE ------------------------------------------- 48
OPUS DEI ---------------------------------------------- 71
ORANGE GARDEN -------------------------------- 105
ORATSIO (IRE) ------------------------------------- 105
ORCHID ---------------------------------------------- 105
ORHİDEYA ------------------------------------------ 105
ORKOS ------------------------------------------------- 13
ORKUNHAN ---------------------------------------- 120
ORPHAN --------------------------------------------- 105
ORSA (IRE) ----------------------------------------- 105
ORTAGENA ----------------------------------------- 105
ORTANCIA ------------------------------------------ 105
ORTON ------------------------------------------------- 57
196
İNDEKS-Index
OSTOPET (IRE) ------------------------------------- 105
OTAG-------------------------------------------------- 154
OTAKI (IRE) ----------------------------------------- 105
OUT OF SPACE (GB) ------------------------------ 105
OUT OF TIME --------------------------------------- 105
OUTCRY (GB) --------------------------------------- 106
OVA GÜZELİ ---------------------------------------- 106
OVADA (USA) -------------------------------------- 106
OVERBERRY (USA) ------------------------------- 106
OYCAN ------------------------------------------------ 40
OZIRIS ------------------------------------------------ 104
ÖMÜRTAY ------------------------------------------- 106
ÖVERLİ ------------------------------------------------ 86
ÖYKÜM----------------------------------------------- 108
ÖZBAŞAK -------------------------------------------- 106
ÖZBEK GÜZELİ ------------------------------------ 106
ÖZBURAK -------------------------------------------- 13
ÖZDEN SULTAN ----------------------------------- 106
ÖZDENİZ --------------------------------------------- 106
ÖZENİM ---------------------------------------------- 106
ÖZENKIZ --------------------------------------------- 106
ÖZGÜR STAR (IRE)-------------------------------- 106
ÖZGÜRŞAH------------------------------------------- 90
ÖZLEMCAN ----------------------------------------- 107
ÖZNURCAN ----------------------------------------- 107
PADDINGTON --------------------------------------- 32
PADME ------------------------------------------------ 41
PADRI PADRE --------------------------------------- 52
PALLADIUM ----------------------------------------- 33
PALLINA (GB) -------------------------------------- 107
PALOVİT --------------------------------------------- 107
PALU BEYİ ------------------------------------------ 130
PAN AMORE ----------------------------------------- 67
PANABELLE ----------------------------------------- 71
PANAMERA ----------------------------------------- 143
PANCAR ----------------------------------------------- 24
PANÇİTA ---------------------------------------------- 46
PANDORA (GER) ----------------------------------- 107
PANGO------------------------------------------------ 122
PANKIZI ---------------------------------------------- 107
PANOCCHIA ---------------------------------------- 149
PAOENIA (IRE) ------------------------------------- 107
PAPATYA I ------------------------------------------ 107
PAPILLON -------------------------------------------- 33
PAPRICA --------------------------------------------- 107
PARABELLUM----------------------------------------- 5
PARADIS INANIME -------------------------------- 34
PARDON KIZ ----------------------------------------- 69
PARISEAN LOVE (FR) ---------------------------- 107
PARISIENNE (IRE) --------------------------------- 107
PART TIME LOVER ------------------------------- 107
PARVATİ ---------------------------------------------- 75
PASSENGER ----------------------------------------- 124
PASSEPARTOUT ----------------------------------- 108
PAWNEE RHYTHM (IRE) ------------------------ 108
PAYBACK--------------------------------------------- 36
PEAK VIEWING (IRE)----------------------------- 108
PEBBLEDASH (GB) -------------------------------- 108
PEERLESS--------------------------------------------- 42
PEKGÜZEL ------------------------------------------ 108
PELLMELL (GB) ------------------------------------ 108
PENARMA -------------------------------------------- 94
PENKY HENKY ------------------------------------- 108
PENNYGHAEL (UAE) ----------------------------- 108
PENTAGON FORCE -------------------------------- 74
PEPPER POT ----------------------------------------- 108
PERFECT JOY ---------------------------------------- 25
PERFECT STEPS ------------------------------------- 75
PERFECT TRIANGLE ----------------------------- 143
PERFECT WARRIOR ------------------------------ 132
PERFECT WOMAN ---------------------------------- 26
PERGE ------------------------------------------------ 108
PERGOLA (GB) ------------------------------------- 108
PERIGOSAS ----------------------------------------- 125
PERS PRENSİ ----------------------------------------- 77
PERVASIZ ------------------------------------------- 108
PETASTRA (GB) ----------------------------------- 109
PETAY ------------------------------------------------ 109
PETIX (FR) ------------------------------------------ 109
PETRINO --------------------------------------------- 140
PEYMANE ------------------------------------------- 109
PHENOMENA--------------------------------------- 109
PHYTAGORAS --------------------------------------- 28
PIECE OF CAKE------------------------------------ 109
PIETRA ----------------------------------------------- 149
PIKACHU -------------------------------------------- 151
PIMIENTA ------------------------------------------- 109
PINARCA KIZI ------------------------------------- 109
PINK AMBER ----------------------------------------- 55
PINK SNOW ----------------------------------------- 109
PIOMBO (IRE) -------------------------------------- 109
PİNİKA ----------------------------------------------- 109
PİRUZ ------------------------------------------------- 119
PLATANUS (IRE) ---------------------------------- 109
PLATİN EFE -------------------------------------------- 6
PLATONIC CHAT (IRE) -------------------------- 110
PLAYA BLANCA ---------------------------------- 110
POBEDA --------------------------------------------- 110
POLIN (GB) ------------------------------------------ 110
POLISH HONOUR (USA)------------------------- 110
POMPEI ---------------------------------------------- 122
PONCİK ------------------------------------------------ 11
POONAWALLA -------------------------------------- 81
POPCORN-------------------------------------------- 110
POPÜLİST ------------------------------------------- 110
POROS -------------------------------------------------- 70
POWER IS MIND ----------------------------------- 133
POWER OF THE SUN ------------------------------- 31
PRENS HAZAR -------------------------------------- 90
PRENS MURAT -------------------------------------- 26
PRENSES KÜBRA --------------------------------- 110
PRENSES SARA ------------------------------------ 105
PRENSES ZEYNA ---------------------------------- 148
PRENSKARAN --------------------------------------- 37
PRESIDENT ROCK ---------------------------------- 54
PRICELESS ------------------------------------------ 110
PRIMA FACIE (GB)-------------------------------- 110
PRIMADONNA ------------------------------------- 110
PRIMELTA (GB) ----------------------------------- 110
PRIMO -------------------------------------------------- 19
PRINCE OF PERSIA --------------------------------- 55
PRINCESS ADA ------------------------------------ 145
PRINCESS GALINA (IRE)------------------------ 111
PRINCESS KATYA -------------------------------- 142
PRINCESS OF KARIA-------------------------------- 6
PRINCESS PROCLA (IRE) ----------------------- 111
PRINCESS RENESIS (IRE) ----------------------- 111
PRINCESS SELEN (IRE) -------------------------- 111
PRINCESS STORM ---------------------------------- 82
PRINCESS TIGER ---------------------------------- 103
PRINCESSE MELİS -------------------------------- 111
PRIVATE FLIGHT ----------------------------------- 95
PRIZE MOMENT (USA) -------------------------- 111
PROSERPINE (GB) -------------------------------- 111
197
İNDEKS-Index
PROVIDENCE --------------------------------------- 130
PROVOCATIVE TOUCH (USA) ----------------- 111
PŞINA -------------------------------------------------- 11
PUNTO (IRE) ---------------------------------------- 111
PURPLE STAR -------------------------------------- 115
PUSS OCHKRAM ----------------------------------- 136
QUANTUM------------------------------------------- 111
QUEEN ALYA --------------------------------------- 105
QUEEN OF ESKİŞEHİR --------------------------- 127
QUEEN OF HEARTS -------------------------------- 59
QUEEN OF RAIN ------------------------------------ 30
QUEEN OF SPADES ------------------------------- 111
QUEEN RED ------------------------------------------ 23
QUEENS HEAD (GB) ----------------------------- 111
RACHEL PRINT (GB)------------------------------ 112
RACING HEART (GB) ----------------------------- 112
RADIKAL GIRL ------------------------------------- 112
RADIKAL STAR ------------------------------------ 112
RADİ------------------------------------------------------ 8
RAEDAH (USA) ------------------------------------- 112
RAFİA ------------------------------------------------- 112
RAGNORAG ----------------------------------------- 141
RAIL BIRD ------------------------------------------- 114
RAIN OR SHINE ------------------------------------ 101
RAIN STAR ------------------------------------------ 112
RAINBIRD ------------------------------------------- 112
RAJ DANCER (USA) ------------------------------- 112
RAKİP ------------------------------------------------- 112
RAM BELLE ----------------------------------------- 112
RAMANKIZI ------------------------------------------ 65
RAMBO ----------------------------------------------- 115
RAMİNA ---------------------------------------------- 112
RANA SULTAN ------------------------------------- 112
RANAVALO ----------------------------------------- 113
RANDY ------------------------------------------------ 83
RANOSH (USA) ------------------------------------- 113
RAPATOR (GB) ------------------------------------- 113
RAPUNZEL --------------------------------------------- 7
RASPUTYN ------------------------------------------ 131
RAVANUSA ----------------------------------------- 141
RAZIEL ------------------------------------------------ 47
REAL DEAL ----------------------------------------- 113
REAL GIRL ------------------------------------------ 113
REAL LOVE ------------------------------------------ 69
REAL MONEY -------------------------------------- 113
REAL POWER ---------------------------------------- 81
REALLY DARLENE (USA)----------------------- 113
REBEL OF RACE ------------------------------------ 73
REBELLIOUS PEARL ------------------------------ 93
RED CAT (IRE)-------------------------------------- 113
RED EYE --------------------------------------------- 114
RED FACT ------------------------------------------- 113
RED FLAME (IRE) --------------------------------- 113
RED INDIGO ----------------------------------------- 57
RED JACKET ---------------------------------------- 113
RED MAMBO ---------------------------------------- 61
RED POWER ----------------------------------------- 113
RED SPRING ---------------------------------------- 114
RED WHITE ----------------------------------------- 114
RED WINGS ------------------------------------------ 77
RED WOLF ------------------------------------------- 134
REDMONT ------------------------------------------- 114
REGAL BALLERINA (CAN) --------------------- 114
REGATTA (GB) ------------------------------------- 114
REINE MAUVE ------------------------------------- 114
REINHOLD-------------------------------------------- 62
REİS KADİR ------------------------------------------ 75
REİSİN KIZI ----------------------------------------- 107
RELATIVELY QUIET (IRE) --------------------- 114
RENGARENK ----------------------------------------- 80
RESCATOR -------------------------------------------- 64
RESUME (IRE) -------------------------------------- 114
REVANİ ---------------------------------------------- 114
REVNA ----------------------------------------------- 114
REWARDING (GB) -------------------------------- 114
RICHIE ----------------------------------------------- 114
RICHIE RICH --------------------------------------- 108
RIDAFA (IRE) --------------------------------------- 115
RIGOROUS (USA) --------------------------------- 115
RISING CHURCH ---------------------------------- 115
RISING STAR --------------------------------------- 115
RIVER CLASSIC ------------------------------------- 77
RIVER SON ------------------------------------------ 143
RIVERS CHAMP ----------------------------------- 144
RİMA-------------------------------------------------- 115
RİNG STAR ------------------------------------------ 115
RİNSA ------------------------------------------------ 115
RİTA -------------------------------------------------- 115
RİZELİM ----------------------------------------------- 34
ROCKCELLA --------------------------------------- 115
ROCKY MOUNTAIN -------------------------------- 19
RODELINDA ---------------------------------------- 115
ROE DEER --------------------------------------------- 39
ROHLAT ----------------------------------------------- 37
ROMANTICALLY --------------------------------- 111
ROMANZA (GB) ----------------------------------- 115
ROMARIN ------------------------------------------- 115
RONIN ------------------------------------------------ 116
ROSARY ----------------------------------------------- 65
ROSE BAY ------------------------------------------- 116
ROSE BUD --------------------------------------------- 94
ROSE DAILY ------------------------------------------ 12
ROSE DU PAYS (GB) ----------------------------- 116
ROSE LADY (IRE) --------------------------------- 116
ROSE MARIE --------------------------------------- 116
ROSE TO ROSE------------------------------------- 116
ROSIGNOL -------------------------------------------- 68
ROXIE HART (IRE) -------------------------------- 116
ROYA ------------------------------------------------- 114
ROYAL AS ------------------------------------------ 116
ROYAL ASHLEY ------------------------------------ 11
ROYAL GALE -------------------------------------- 116
ROYAL MANOR ----------------------------------- 116
ROYAL REMEDY (USA) ------------------------- 116
ROYAL SIGNATURE ----------------------------- 136
ROYAL TOZAN -------------------------------------- 69
ROYAL TULIB ------------------------------------- 116
ROYAL WELCOME (IRE)------------------------ 117
RUBICON ---------------------------------------------- 53
RUBY JULIE (GB) --------------------------------- 117
RUDE BOY -------------------------------------------- 43
RUGAN -------------------------------------------------- 7
RUN BABY RUN ----------------------------------- 117
RUN DAISY RUN ---------------------------------- 117
RUN HARD ------------------------------------------ 117
RUN OF FIRE --------------------------------------- 117
RUNAWAY BRIDE -------------------------------- 117
RUSSIA ----------------------------------------------- 117
RUSSIAN RULET ------------------------------------ 72
RÜZGAR CAN ---------------------------------------- 55
RÜZGAR ETO -------------------------------------- 149
RÜZGAR GİBİ ---------------------------------------- 10
RÜZGARIN SESİ ----------------------------------- 117
SAADETİN KIZI ------------------------------------ 115
198
İNDEKS-Index
SAARATT (GB) ------------------------------------- 117
SABIRLI KADIN (IRE) ---------------------------- 117
SABİRE ----------------------------------------------- 117
SABLE RİVER --------------------------------------- 117
SABO BEY ------------------------------------------- 117
SABOŞ TAY ----------------------------------------- 117
SABRINA --------------------------------------------- 118
SABUR ------------------------------------------------ 118
SAÇAKLI (IRE) ------------------------------------- 118
SADAKAT (GB) ------------------------------------- 118
SADALBARİ ----------------------------------------- 118
SADBER ---------------------------------------------- 118
SADE TAY -------------------------------------------- 67
SAFARI GIRL --------------------------------------- 118
SAFE AND SOUND --------------------------------- 76
SAGA BELLA (IRE) -------------------------------- 118
SAGAPİA --------------------------------------------- 118
SAICHANIA (GB) ---------------------------------- 118
SAIL AWAY (GB) ---------------------------------- 118
SAKARYA GÜZELİ -------------------------------- 118
SALA (USA) ----------------------------------------- 119
SALGIR ----------------------------------------------- 119
SALİHCAN -------------------------------------------- 93
SALKIM ---------------------------------------------- 119
SALUTE HER (USA) ------------------------------- 119
SAM CONNECTION ------------------------------- 119
SAM LAND (GB) ----------------------------------- 119
SAMANDRIEL --------------------------------------- 20
SAMBA ------------------------------------------------ 26
SAMBACI -------------------------------------------- 119
SAME DADY ---------------------------------------- 111
SAMYELİ--------------------------------------------- 119
SAN JUAN LADY ---------------------------------- 119
SAN VICENTE ----------------------------------------- 1
SANCAK EFESİ -------------------------------------- 73
SAND BLLESRT ------------------------------------- 80
SANGRIA---------------------------------------------- 76
SANİYEM ----------------------------------------------- 8
SANS MERCI (IRE) -------------------------------- 119
SANTA BARBARA GIRL ------------------------- 119
SANTA EVSEEVA --------------------------------- 119
SAPHİRA --------------------------------------------- 120
SARA -------------------------------------------------- 120
SARAYYERLİ --------------------------------------- 120
SARDES (IRE) --------------------------------------- 120
SARE SULTAN -------------------------------------- 120
SARENNE (GB) ------------------------------------- 120
SARI ARI --------------------------------------------- 120
SARI ÇOCUK ----------------------------------------- 94
SARI MELEK ---------------------------------------- 120
SARI MUSTAFAM --------------------------------- 107
SARI TRAMVAY (IRE)---------------------------- 120
SARIKAYALI----------------------------------------- 66
SARILAR GÜZELİ --------------------------------- 120
SARILAR RUNNER -------------------------------- 120
SARIYERLİ ------------------------------------------ 120
SARK --------------------------------------------------- 96
SAROS ------------------------------------------------- 18
SARS -------------------------------------------------- 146
SAVAGE ---------------------------------------------- 147
SAVAŞIN KIZI --------------------------------------- 23
SAVAŞINOĞLU-------------------------------------- 54
SAVER ------------------------------------------------ 120
SAY GOOD BY-------------------------------------- 113
SAYGILI ---------------------------------------------- 127
SAYHAAT (IRE) ------------------------------------ 121
SAYKALY-------------------------------------------- 121
SCALERE (IRE) ------------------------------------ 121
SCENIC SON ---------------------------------------- 121
SCENIC SPIRIT (IRE) ----------------------------- 121
SCHATZ ----------------------------------------------- 94
SCORPIO --------------------------------------------- 121
SCREAM OF NIGHT ------------------------------ 121
SEA BISKUIT --------------------------------------- 121
SEA BLUE (GB) ------------------------------------ 121
SEA RIDGE (GB) ----------------------------------- 121
SEA SPARKLE -------------------------------------- 123
SEASIDE STORY ---------------------------------- 121
SEATTLE SELECT (USA) ------------------------ 121
SECOND CAT --------------------------------------- 122
SECOND LIFE -------------------------------------- 121
SECOND TERM (IRE) ----------------------------- 122
SECRET ---------------------------------------------- 122
SECRET PATRIOT (USA) ------------------------ 122
SEÇİLTAY ------------------------------------------- 122
SEDENİM -------------------------------------------- 122
SEGİ (GB) -------------------------------------------- 122
SEKLİK GÜZELİ ------------------------------------- 30
SELCAN (USA) ------------------------------------ 122
SELCANIM ------------------------------------------ 122
SELEN FIRTINASI --------------------------------- 115
SELENDER ------------------------------------------ 122
SELİMOL ---------------------------------------------- 96
SELİN SULTAN ------------------------------------ 122
SELMET ---------------------------------------------- 119
SELNUR ---------------------------------------------- 145
SELVA ------------------------------------------------ 122
SEMAHAT --------------------------------------------- 40
SEMESTRA -------------------------------------------- 43
SEN SALVADOR ------------------------------------- 69
SENTEE (IRE) --------------------------------------- 122
SENTINUS ------------------------------------------- 124
SENZAPIOMBO ------------------------------------ 123
SEPTO ------------------------------------------------ 123
SERAP GELİN -------------------------------------- 123
SERAPCAN ------------------------------------------ 123
SEREN ON --------------------------------------------- 98
SERENGETI ----------------------------------------- 123
SERRACIM ------------------------------------------ 123
SERRAMIN ------------------------------------------ 123
SERTBORA (IRE) ---------------------------------- 123
SERTTAŞ -------------------------------------------- 148
SESSİZ ÇIĞLIK ------------------------------------- 118
SESSİZ GÜZEL (GB) ------------------------------ 123
SEVGİHANIM -------------------------------------- 123
SEVİLAY--------------------------------------------- 123
SEVİM ANA ----------------------------------------- 123
SEVİM KIZI ----------------------------------------- 124
SEVİMSULTAN ------------------------------------ 124
SEVİNÇ SULTAN ---------------------------------- 124
SEVLER ---------------------------------------------- 120
SEXY LADY ---------------------------------------- 124
SEYAHATÇİ (IRE) --------------------------------- 124
SEZAİ ENİŞTE ----------------------------------------- 7
SEZENAY (IRE) ------------------------------------ 124
SEZGİ HANIM -------------------------------------- 124
SHADOW GAMES ----------------------------------- 86
SHAKINA -------------------------------------------- 124
SHAMO (GB) ---------------------------------------- 124
SHANE GOLD ----------------------------------------- 4
SHANTUNG SILK (IRE) -------------------------- 124
SHAPES AND SHADOWS (USA) --------------- 124
SHAR HERO ---------------------------------------- 124
SHAR NOTE ----------------------------------------- 125
199
İNDEKS-Index
SHARAPOVA---------------------------------------- 125
SHARON (HUN) ------------------------------------ 125
SHARP GEM (GB) ---------------------------------- 125
SHARP HUNTER ----------------------------------- 110
SHAW AVENUE ------------------------------------ 125
SHAYLEE --------------------------------------------- 44
SHE THE STAR ---------------------------------------- 2
SHE WADI WADI (GB) --------------------------- 125
SHER (IRE) ------------------------------------------- 125
SHERIFF'S POSSE (USA) ------------------------- 125
SHERRY'S STAR ----------------------------------- 125
SHIERO ----------------------------------------------- 125
SHILA ------------------------------------------------- 125
SHINING GOLD ------------------------------------- 72
SHINING IMAGE (FR)----------------------------- 125
SHINKANSEN --------------------------------------- 126
SHOW GIRL ----------------------------------------- 126
SHOW OF FORCE ----------------------------------- 22
SHY SHE --------------------------------------------- 132
SIBELAT (GB) --------------------------------------- 126
SIENA ------------------------------------------------- 126
SIERRA ----------------------------------------------- 126
SIERRA PADRONA (IRE) ------------------------ 126
SIETEMESINO --------------------------------------- 85
SILENCE IS GOLDEN (GB) ---------------------- 126
SILENCIO ------------------------------------------- 126
SILENT BULL (USA) ------------------------------ 126
SILENT FORCE -------------------------------------- 74
SILENT LUCIDITY ---------------------------------- 21
SILENT PRINCESS (USA) ------------------------ 126
SILK --------------------------------------------------- 126
SILVER GIRL (IRE) -------------------------------- 126
SILVER GLINT (USA) ----------------------------- 127
SILVER NATIVE ----------------------------------- 127
SILVER RAIN --------------------------------------- 127
SILVER SEA ------------------------------------------ 36
SILVER SPEED (GB)------------------------------- 127
SIMBATU (GB) ------------------------------------- 127
SIMELE ----------------------------------------------- 127
SIMPATICA ------------------------------------------ 127
SING A SONG --------------------------------------- 127
SINGAPORE STORY ------------------------------ 121
SINGITA ---------------------------------------------- 127
SINGLE VOTE (GB)-------------------------------- 127
SINKING SUN (GB) -------------------------------- 127
SIR BRAHMS ----------------------------------------- 90
SIRDAŞ (GB) ---------------------------------------- 127
SIRNAŞIK -------------------------------------------- 128
SITIWEST --------------------------------------------- 88
SIXTH SENSE --------------------------------------- 128
SİBA --------------------------------------------------- 111
SİBOŞ ------------------------------------------------- 128
SİDELYA ---------------------------------------------- 35
SİLGA ------------------------------------------------- 128
SİMİRNALI KIZ ------------------------------------- 123
SİMSİYAH ------------------------------------------- 132
SİNCAP KIZ ----------------------------------------- 128
SİNYORTAKİ----------------------------------------- 39
SİPORT------------------------------------------------ 128
SİSUS ----------------------------------------------------- 2
SİTKA -------------------------------------------------- 14
SİVEREKLİM ---------------------------------------- 140
SİVRİHİSAR EFESİ --------------------------------- 53
SİYAH ATEŞ ---------------------------------------- 138
SİYAH BEYAZ -------------------------------------- 128
SİYAH ORFE ---------------------------------------- 128
SİYOŞ -------------------------------------------------- 10
SKIHAWN (IRE) ------------------------------------ 128
SKY --------------------------------------------------- 128
SKY BEAUTY -------------------------------------- 128
SKY LIFE (IRE) ------------------------------------- 128
SKY TORNADO (USA) --------------------------- 129
SKY WATER ---------------------------------------- 129
SKYFRONT-------------------------------------------- 29
SKYGGER ------------------------------------------- 129
SLEIPNIR ---------------------------------------------- 31
SLENDER -------------------------------------------- 129
SLUG-------------------------------------------------- 129
SMALL HALO ---------------------------------------- 58
SMILING EYES (GB) ------------------------------ 129
SMYRNA--------------------------------------------- 129
SNAKE BITE ---------------------------------------- 129
SNIPER ----------------------------------------------- 129
SO HAPPY --------------------------------------------- 95
SOLFEJ ----------------------------------------------- 129
SON DEFA --------------------------------------------- 90
SON KAZAK ------------------------------------------ 71
SON MANYA ----------------------------------------- 45
SON NEFES ----------------------------------------- 118
SON OF FIRE------------------------------------------ 25
SON OF THE WIND ------------------------------- 132
SON SERVETİM -------------------------------------- 50
SONIC ------------------------------------------------ 129
SONKAN --------------------------------------------- 129
SOOTHSAY (IRE) ---------------------------------- 130
SOPHIELU (GB) ------------------------------------ 130
SOPHISTICATED ---------------------------------- 105
SOPRAN---------------------------------------------- 130
SOPRAN GATH (ITY) ----------------------------- 130
SOPRAN HEART (IRE) --------------------------- 130
SORENTO-------------------------------------------- 130
SORTİ ------------------------------------------------- 130
SOUND OF SEABIRD (GB) ---------------------- 130
SOURCE OF HONOUR ----------------------------- 87
SOUTH CENTER ----------------------------------- 146
SOUTHERN (USA) --------------------------------- 130
SOVIET KIRI (IRE) -------------------------------- 130
SOVIET WEAPON (IRE)-------------------------- 130
SOYLU SATICI (IRE) ----------------------------- 130
SÖNMEZCAN --------------------------------------- 131
SÖNMEZSTARS ------------------------------------ 138
SÖYLEMEZ HAN ---------------------------------- 137
SPANISH SINGER --------------------------------- 131
SPANISH SONG (USA) --------------------------- 131
SPEAR -------------------------------------------------- 17
SPECTRA -------------------------------------------- 131
SPECTRUM QUEST ------------------------------- 131
SPEED FOR (IRE) ---------------------------------- 131
SPEED FREAK -------------------------------------- 125
SPEED RUNNER ------------------------------------- 85
SPEEDY EAGLE ----------------------------------- 131
SPEEDY FOX --------------------------------------- 116
SPEEDY GIRL -------------------------------------- 131
SPEEDY JAY JAY------------------------------------- 5
SPICE CAT ------------------------------------------ 131
SPICE GARDENS (IRE) --------------------------- 131
SPLENDID STAR (GB)---------------------------- 131
SPOT -------------------------------------------------- 131
SPRING DANCE (FR) ----------------------------- 131
SRI LANKA ----------------------------------------- 131
SRISILVER QUICK -------------------------------- 132
ST ROSE OF LIMA (GB)-------------------------- 132
STAGE DOOR EAST ------------------------------ 132
STAINLESS-------------------------------------------- 84
200
İNDEKS-Index
STAND UP PLEASE (GB) ------------------------- 132
STANDS TO REASON (USA) -------------------- 132
STAR BONITA --------------------------------------- 14
STAR FLICKER (CAN) ---------------------------- 132
STAR HUNTER ------------------------------------- 142
STAR LEAF ------------------------------------------- 54
STARBUST------------------------------------------- 132
STARKEŞ--------------------------------------------- 123
STARLESS -------------------------------------------- 39
STARLINE (GER) ----------------------------------- 132
STEEL GIRL ----------------------------------------- 132
STEEL HEART -------------------------------------- 132
STELLA ROSSA (IRE) ----------------------------- 132
STELLAR VALENTINE (USA) ------------------ 132
STELLINA--------------------------------------------- 78
STEP MOTHER -------------------------------------- 19
STERNA HERMINA (GER) ----------------------- 133
STONEGRAVE (GB) ------------------------------- 133
STOP THE TRAFFIC (IRE) ----------------------- 133
STORM GIRL ----------------------------------------- 46
STORM TO STORM (IRE) ------------------------ 133
STRAVINIA (USA) --------------------------------- 133
STREET LINA (FR)--------------------------------- 133
STRONG GIRL -------------------------------------- 132
STRONG HOPE ------------------------------------- 140
STRUCTURE ---------------------------------------- 133
STYGIAN (USA) ------------------------------------ 133
SU ÇİÇEĞİ -------------------------------------------- 81
SU DANSI -------------------------------------------- 133
SU FIRTINASI ---------------------------------------- 70
SU PARTİZAN -------------------------------------- 126
SUBSCRIPTION------------------------------------- 133
SUDE SULTAN ------------------------------------- 150
SUDECAN -------------------------------------------- 133
SUDECANIN TAYI --------------------------------- 133
SUDENAZ -------------------------------------------- 133
SUE ---------------------------------------------------- 134
SUELINN --------------------------------------------- 134
SULTAN OF KAYRA ------------------------------- 46
SULTANİYE ----------------------------------------- 134
SULTANS OF FIRE---------------------------------- 92
SUMMER LOVE --------------------------------------- 5
SUMMER QUEEN ---------------------------------- 134
SUMMERNIGHT DREAM (GER) --------------- 134
SUMMERY (IRE) ----------------------------------- 134
SUMRU ----------------------------------------------- 134
SUN CHILD (USA) --------------------------------- 134
SUN GLOW ------------------------------------------ 134
SUN NİLGÜN ----------------------------------------- 33
SUN OF FIRE ----------------------------------------- 48
SUN SHINES EAST (USA) ------------------------ 134
SUN VALLEY --------------------------------------- 134
SUNAY HOCA -------------------------------------- 117
SUNDAY'S CHAPEL (IRE) ----------------------- 134
SUNDAY SHOCK ---------------------------------- 135
SUNNY FUNY --------------------------------------- 135
SUNTASACH (USA) ------------------------------- 135
SUPER GIRL ----------------------------------------- 135
SURVIVOR------------------------------------------- 135
SÜMBÜLLÜ ----------------------------------------- 135
SÜMEYRA HANIM -------------------------------- 135
SÜNNETÇİ BEYİ ----------------------------------- 130
SÜRRE ------------------------------------------------- 24
SÜS BİBERİ ------------------------------------------ 135
SÜSEN ------------------------------------------------ 135
SWEET DREAM ------------------------------------ 135
SWEET FALCON ----------------------------------- 135
SWEET HARMONY ------------------------------- 135
SWEET MISCHIEF (IRE) ------------------------- 136
SWEET MISTRESS (IRE) ------------------------- 136
SWEET SIXTEEN ---------------------------------- 124
SYLVANAS ------------------------------------------- 58
SYLVIANI (GB) ------------------------------------ 136
SYU ----------------------------------------------------- 41
ŞAHBİYÇE ------------------------------------------ 136
ŞAHİKAM ------------------------------------------- 136
ŞAHİNAZIN ----------------------------------------- 136
ŞANŞAHİN ------------------------------------------ 104
ŞAPKALI KADIN (GB) --------------------------- 136
ŞARKÖYLÜ ----------------------------------------- 136
ŞEHRAZAT ------------------------------------------ 136
ŞEKER AĞA ----------------------------------------- 136
ŞEKER AYŞE --------------------------------------- 136
ŞEKERNENE ---------------------------------------- 136
ŞENAY ----------------------------------------------- 133
ŞERBETLİ ------------------------------------------- 136
ŞIMARIK STAR ------------------------------------ 137
ŞIPSEVDİ -------------------------------------------- 137
ŞİMAL ------------------------------------------------ 137
ŞÖVGEN --------------------------------------------- 137
ŞURREŞ ---------------------------------------------- 100
TABLET ------------------------------------------------ 25
TAÇ --------------------------------------------------- 147
TAFFY ------------------------------------------------ 137
TAHITI BEACH (GB)------------------------------ 137
TAHİTİ ----------------------------------------------- 137
TAISHO ---------------------------------------------- 137
TAKARABUNE ------------------------------------- 137
TAKASHIMA --------------------------------------- 100
TAKE A BREAK-------------------------------------- 66
TAKE IT EASY ------------------------------------- 137
TALARIA -------------------------------------------- 137
TALENT QUEST (IRE) ---------------------------- 137
TALIA ROSE ---------------------------------------- 138
TALİHLİ---------------------------------------------- 138
TAMANGO (USA) --------------------------------- 138
TAMERİNKIZI (IRE) ------------------------------ 138
TAMINAS GIFT (GB) ----------------------------- 138
TANEM ----------------------------------------------- 138
TANGO WINNER ---------------------------------- 112
TANTANIN BEYİ ------------------------------------ 30
TANUI (GB) ----------------------------------------- 138
TANYERİ -------------------------------------------- 138
TAOJAN PRINCESS ------------------------------- 138
TAPIT GIRL ------------------------------------------- 48
TAPO-------------------------------------------------- 138
TARA STAR ----------------------------------------- 138
TARABYA ------------------------------------------- 138
TARHAN (IRE) ------------------------------------- 139
TARHUNDAS --------------------------------------- 139
TATAMİ ------------------------------------------------ 98
TATAR DANSÇISI (IRE) ------------------------- 139
TATAR RAMAZAN ------------------------------- 133
TATARKIZI -------------------------------------------- 8
TATFIRTINASI ------------------------------------- 139
TATLI BETÜŞ -------------------------------------- 139
TATLIÇAĞ ------------------------------------------ 139
TAUMANOVA (USA) ----------------------------- 139
TAXIMO ------------------------------------------------ 9
TAYYARECİ (IRE) -------------------------------- 139
TEA---------------------------------------------------- 139
TEARFUL (USA) ----------------------------------- 139
TEARRA --------------------------------------------- 124
TEK AŞKIM ------------------------------------------- 22
201
İNDEKS-Index
TEKDOĞAN ------------------------------------------ 22
TEKELİOĞLU ---------------------------------------- 43
TEKERO (GB) --------------------------------------- 139
TEKİNALP -------------------------------------------- 25
TEKYILDIZ ------------------------------------------ 139
TEMMUZ DENİZİ ---------------------------------- 152
TEMPO FORZANDO (GB) ------------------------ 140
TENDÜ ------------------------------------------------- 16
TEREX ------------------------------------------------- 84
TESADÜFEN ---------------------------------------- 153
TESSABY (GER) ------------------------------------ 140
TESTA CESTA --------------------------------------- 54
TETHYS ---------------------------------------------- 140
TEUTONIC LASS (IRE) --------------------------- 140
TEXAS GAL (USA)--------------------------------- 140
TEXAS TEA ------------------------------------------ 140
TEXASLI BEGÜM ---------------------------------- 118
THARA (GER) --------------------------------------- 140
THE DE CHINE (FR) ------------------------------- 140
THE FOX --------------------------------------------- 128
THE ODORE ----------------------------------------- 140
THE PACIFIC ----------------------------------------- 71
THE SLAYER ---------------------------------------- 120
THE SUN KING ------------------------------------- 134
THE WONDERCAT -------------------------------- 142
THEAKSTON (FR) --------------------------------- 140
THEATRICAL LADY (USA) --------------------- 140
THECELO (GB) ------------------------------------- 140
THEMBA (USA) ------------------------------------ 141
THEMIS ----------------------------------------------- 141
THINKER BELL ------------------------------------ 141
THIRTEEN TRICKS (USA) ----------------------- 141
THISBE ----------------------------------------------- 112
THREE BUDIES -------------------------------------- 92
THUMAMAH (IRE) -------------------------------- 141
THUNDER BEST ----------------------------------- 141
THUNDER CLOUD --------------------------------- 21
THUNDER ROCK ---------------------------------- 153
THYKE ------------------------------------------------ 141
TIARA BELLA -------------------------------------- 141
TIFFANY --------------------------------------------- 141
TIKI GIRL -------------------------------------------- 141
TIME TO DREAM (GB) --------------------------- 141
TITANIC ----------------------------------------------- 17
TITANIUM -------------------------------------------- 17
TİLBAŞAR KALESİ -------------------------------- 124
TİRAJE ------------------------------------------------ 141
TO BE FAMOUS (USA) --------------------------- 142
TO THE SUMMIT-------------------------------------- 2
TOBIANA -------------------------------------------- 142
TOK EZGİ -------------------------------------------- 142
TOKGÖZECE ---------------------------------------- 142
TOMBİLİK ------------------------------------------- 142
TONNANTE (GB) ----------------------------------- 142
TONY'S RIDGE (GB)------------------------------- 142
TOPPOLİNO ----------------------------------------- 142
TOPRAK KOKUSU ---------------------------------- 81
TORİNO----------------------------------------------- 142
TOROS GIRL ---------------------------------------- 142
TORUN SETENAY ---------------------------------- 91
TORUNUM ASYA ---------------------------------- 121
TOS LADY (IRE)------------------------------------ 142
TOSUNOĞLU----------------------------------------- 16
TOSUNUM -------------------------------------------- 66
TOTUR ------------------------------------------------ 142
TOUR GUIDE ----------------------------------------- 34
TOYDEMİR ------------------------------------------ 112
TRALEE ---------------------------------------------- 143
TRALLES GIRL -------------------------------------- 51
TRANSATLANTIC--------------------------------- 103
TRAVERTEN---------------------------------------- 143
TREXENTA (IRE) ---------------------------------- 143
TRIANGLE (GB) ----------------------------------- 143
TRICKERY (IRE) ----------------------------------- 143
TRICKY DESTINY (USA) ------------------------ 143
TRIM STAR (GB)----------------------------------- 143
TRIPLE BONUS -------------------------------------- 45
TRISTRAM SHANDY -------------------------------- 5
TRIUMPH -------------------------------------------- 143
TROPIC STAR -------------------------------------- 143
TRUCE (GB) ----------------------------------------- 143
TRUST (GB) ----------------------------------------- 143
TRUTHFUL (GB) ----------------------------------- 143
TRY MY LOVE (GB) ------------------------------ 144
TSHING SHATO ------------------------------------ 144
TSUNAMI GIRL ------------------------------------ 110
TUBBY ------------------------------------------------- 83
TUHU FIRTINASI ---------------------------------- 116
TUHUCAN --------------------------------------------- 18
TULAMEEN (UAE) -------------------------------- 144
TULİPA ------------------------------------------------- 56
TULPAR ------------------------------------------------ 27
TUMBUL FATOŞ ------------------------------------ 65
TUMBULHÜLYA ---------------------------------- 144
TUNA HANIM -------------------------------------- 144
TUNCA -------------------------------------------------- 8
TUNÇSİPER ----------------------------------------- 116
TUNGA ALP ---------------------------------------- 143
TUNGA KAĞAN ----------------------------------- 115
TURF QUEEN ------------------------------------------ 9
TURKUAZ ------------------------------------------- 144
TURUNÇ (IRE) ------------------------------------- 144
TURUNÇ ÇİÇEĞİ ---------------------------------- 144
TUSSEY ---------------------------------------------- 144
TUVA -------------------------------------------------- 48
TÜL PRENSES -------------------------------------- 144
TWILIGHT --------------------------------------------- 15
TWIST OF FAITH ---------------------------------- 144
TWISTER (IRE) ------------------------------------- 144
TWİLİGHT ------------------------------------------- 145
TWO TURN ------------------------------------------ 145
TYPEE ------------------------------------------------ 145
TYRANNO REX (IRE) ---------------------------- 145
UÇAN GÜZEL -------------------------------------- 145
UĞUR HATUN -------------------------------------- 145
UĞURLU ----------------------------------------------- 33
UĞURUM -------------------------------------------- 145
ULİBKA ---------------------------------------------- 145
ULTIMATE AERO ----------------------------------- 90
ULTRAVIOLET--------------------------------------- 11
ULYA ------------------------------------------------- 145
UMUDUM ------------------------------------------- 119
UMUTLU--------------------------------------------- 145
UN SOLO PASO ------------------------------------ 135
UNACCOUNTEDSOLDIER ------------------------ 43
UNDER THE WIRE ---------------------------------- 38
UNDERGROUNDER -------------------------------- 21
UNEXPECTED FOR ------------------------------- 112
UNI BABY (IRE) ----------------------------------- 145
UNICORNUS ---------------------------------------- 114
UNIQUE BOY ----------------------------------------- 65
UNIQUE STONE (USA) --------------------------- 145
UNLIMITED LOVE -------------------------------- 151
UNTOUCHABLE -------------------------------------- 9
202
İNDEKS-Index
URLA ASLANI --------------------------------------- 57
URLA EFENDİSİ ------------------------------------- 32
USKUMRU GÜZELİ -------------------------------- 57
UVA --------------------------------------------------- 146
UYALIM ---------------------------------------------- 146
UYSAL ------------------------------------------------ 148
UZAKAKRABA (GB) ------------------------------ 146
UZMANER ------------------------------------------- 144
ÜNİVERSİTELİ ------------------------------------- 146
ÜNLÜCAN ------------------------------------------- 146
ÜNZÜLE SULTAN --------------------------------- 146
ÜZÜM HANIM (IRE)------------------------------- 146
ÜZÜM KIZ ------------------------------------------- 146
VAGUE ALARME (IRE) -------------------------- 146
VALERIE (GB) -------------------------------------- 146
VALHALA -------------------------------------------- 78
VALLEMELDEE (IRE) ---------------------------- 146
VALLEY OF THE SUN ----------------------------- 83
VALÖR------------------------------------------------- 67
VAN TO ONE ---------------------------------------- 146
VANITY ROYALE (IRE) -------------------------- 146
VASVUŞ ---------------------------------------------- 146
VAYA CON DIOS ---------------------------------- 147
VEFRA ------------------------------------------------ 147
VELLY A FENDYY --------------------------------- 75
VELO BREEZE -------------------------------------- 147
VELOCE ---------------------------------------------- 147
VELOKIZI --------------------------------------------- 92
VELVET GLOVE ----------------------------------- 147
VELVET GREEN ----------------------------------- 147
VENEDİK--------------------------------------------- 147
VENEZIA --------------------------------------------- 147
VENOM (IRE) --------------------------------------- 147
VENOMOTH ------------------------------------------ 14
VENÜSKIZI ------------------------------------------ 147
VERDASKO------------------------------------------ 148
VERE'S LOVE --------------------------------------- 147
VERVE (IRE) ---------------------------------------- 147
VESELISA --------------------------------------------- 76
VETTORI CALL (GB)------------------------------ 148
VEZNEDAR (GB) ----------------------------------- 148
VICTORIAS BLOOM ------------------------------- 50
VICTORIAS SILENCE ------------------------------ 34
VICTORY DEMO (IRE) --------------------------- 148
VICTORY GOLD ----------------------------------- 152
VICTORY ROAD ----------------------------------- 148
VICTORYS RETURN ------------------------------- 72
VILLAGE WIND ------------------------------------ 132
VILLARENA ----------------------------------------- 148
VIOLA------------------------------------------------- 148
VIVA REGINA -------------------------------------- 148
VIVA SKEEANNO (USA) ------------------------- 148
VIVIANA --------------------------------------------- 148
VİLİTAY ---------------------------------------------- 148
VİPERA ------------------------------------------------ 32
VİRGO ------------------------------------------------ 148
VİTVİT ------------------------------------------------ 148
VİTVİT KIZI ----------------------------------------- 148
VLADIKAVKAZ ------------------------------------ 150
VOGUE ----------------------------------------------- 149
VOX ---------------------------------------------------- 48
VULCANELLA (FR) ------------------------------- 149
WAADI------------------------------------------------ 149
WAGNER ---------------------------------------------- 62
WAIT FOR SPRING (USA) ----------------------- 149
WALKS IN DARK ---------------------------------- 106
WALLFLOWER (GB) ------------------------------ 149
WANGANUI RIVER (GB) ------------------------ 149
WANGO BELLA ----------------------------------- 118
WASABI---------------------------------------------- 149
WELL PROUD (IRE)------------------------------- 149
WELLDONE ----------------------------------------- 149
WELLDONE WEST -------------------------------- 149
WEST SIDE AUCTION (GB) --------------------- 149
WESTERN KID --------------------------------------- 40
WESTERN LIGHT --------------------------------- 149
WESTERNIZE (USA) ------------------------------ 149
WHIPPOORWILL (USA) ------------------------- 149
WHITBY ABBEY (GB)---------------------------- 150
WHITE DIAMOND -------------------------------- 150
WHITE GOLD ------------------------------------------ 9
WHITE HOPE ----------------------------------------- 25
WHITE MIST ------------------------------------------ 90
WHITE OAK ---------------------------------------- 150
WHITTAKER---------------------------------------- 124
WHO CARES ---------------------------------------- 150
WICHITA -------------------------------------------- 150
WILD EAGLE ----------------------------------------- 20
WILD GIRL ------------------------------------------ 150
WILDSTELLA (USA) ------------------------------ 150
WIN MACKOLIK WIN ---------------------------- 130
WIND BOY ------------------------------------------ 125
WIND OF EMRE-------------------------------------- 95
WIND OF ESKİŞEHİR------------------------------- 64
WIND ROSE ------------------------------------------- 96
WIND SPRING -------------------------------------- 150
WINDWARD ---------------------------------------- 150
WINE AND ROSE ------------------------------------ 40
WINE TIME ------------------------------------------- 34
WINGS OF BELLA--------------------------------- 150
WINTER PRINCESS ------------------------------- 150
WISH ---------------------------------------------------- 12
WITHOUT RISK ------------------------------------ 150
WOLF OF WIND ------------------------------------- 84
WOLFS BREATH ---------------------------------- 146
WOLFS DREAM ------------------------------------ 104
WOODUDANCE (USA) --------------------------- 151
WOODY ------------------------------------------------ 38
WORLD IS MINE------------------------------------- 84
WORLD STAGE ------------------------------------ 106
WOW-------------------------------------------------- 151
XENA ------------------------------------------------- 151
YAĞANKAR ---------------------------------------- 151
YAĞMURDAMLASI ------------------------------ 151
YAİR -------------------------------------------------- 153
YAKİRA ---------------------------------------------- 151
YALKA ----------------------------------------------- 143
YALVAÇLIM (HUN) ------------------------------ 151
YANKIM --------------------------------------------- 151
YANTRA (GB) -------------------------------------- 151
YAPRAK --------------------------------------------- 151
YARAMAZ ÇOCUK ---------------------------------- 7
YARENKIZ ------------------------------------------ 151
YARPUZLU ----------------------------------------- 104
YASEMİN KIZ -------------------------------------- 151
YASEMİNİM ---------------------------------------- 137
YASKO (IRE) --------------------------------------- 152
YAŞARCIK ------------------------------------------ 104
YAVRU KUŞ ---------------------------------------- 152
YAVUZ REİS ---------------------------------------- 152
YEKAYEK (GB) ------------------------------------ 152
YELLOW APACHY ---------------------------------- 80
YENİSEİ ------------------------------------------------ 28
YES PLEASE ---------------------------------------- 152
203
İNDEKS-Index
YES TÜTÜN ----------------------------------------- 152
YESSS -------------------------------------------------- 73
YEŞEY ------------------------------------------------ 128
YEŞİL MANTOLU KIZ ---------------------------- 152
YEŞİL VADİ ------------------------------------------ 45
YETİŞ ------------------------------------------------- 152
YİĞİT BABA ------------------------------------------ 81
YİĞİT BURHAN ------------------------------------- 29
YİĞİT TAY ------------------------------------------- 154
YİĞİTHANBEY -------------------------------------- 77
YİN YANG -------------------------------------------- 33
YOLCU BEY ----------------------------------------- 121
YOLDERELİ ------------------------------------------ 72
YOLGEÇEN STARI -------------------------------- 152
YOU AND ME --------------------------------------- 141
YOZGAT SÜRMELİSİ ----------------------------- 152
YOZGATIN SULTANI ----------------------------- 152
YÖRÜK KIZI ---------------------------------------- 152
YÖRÜKHANIM (GB) ------------------------------ 152
YÜCEBAŞ --------------------------------------------- 83
YÜKSELEN ------------------------------------------ 102
YÜSRA ------------------------------------------------ 152
ZAHİDEM -------------------------------------------- 152
ZAIRE ------------------------------------------------- 140
ZALTANA --------------------------------------------- 56
ZAMANDAR----------------------------------------- 148
ZAMBAK (IRE) ------------------------------------- 153
ZARIPINARI ----------------------------------------- 153
ZATONICA (IRE) ----------------------------------- 153
ZAYÇİK------------------------------------------------ 38
ZAYLAH (USA) ------------------------------------- 153
ZEENEH (GB) --------------------------------------- 153
ZEHRA NUR ----------------------------------------- 153
ZEHVA ------------------------------------------------ 153
ZEMHERİ--------------------------------------------- 153
ZERDALİ --------------------------------------------- 130
ZEUGMA (IRE) ------------------------------------- 153
ZEVİ --------------------------------------------------- 153
ZEYNEP HANIM ----------------------------------- 153
ZEYNOM (IRE) ------------------------------------- 153
ZIHUATANEJO (GB) ------------------------------ 154
ZIP ZIP ------------------------------------------------ 154
ZIŞAN (IRE) ----------------------------------------- 154
ZİN ----------------------------------------------------- 154
ZONPA (IRE)---------------------------------------- 154
ZULEYKA -------------------------------------------- 154
ZÜHRE SULTAN ----------------------------------- 154
ZÜHRE YILDIZI ------------------------------------- 95
ZÜMRÜT KARTAL -------------------------------- 154
ZÜMRÜTKIZ ---------------------------------------- 154
ZYGOSIS (GB) -------------------------------------- 154
204

Benzer belgeler

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek Addenda and Errata------------------------------------------------------------------------------ 193 Unnamed Foals Index --------------------------------------------------------------------------- ...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almala...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

3 yaşlı ingiliz kum pist ratingleri

3 yaşlı ingiliz kum pist ratingleri (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR)...

Detaylı

AYGIR KATALOGU 2015 (4287 İndirmeler)

AYGIR KATALOGU 2015 (4287 İndirmeler) Yeni umutlar, yeni hayaller ve yeni hedeflerle yepyeni bir aşım sezonuna daha giriyoruz. Dileğimiz bu keyifli ancak bir o kadar da meşakkatli sürecin tüm yetiştiricilerimize hayırlı ve uğurlu olmas...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi------------------------------------------ 155 Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar ----------------------------------- 165

Detaylı

16 February 2016 Tuesday Declarations Kocaeli Racecourse

16 February 2016 Tuesday Declarations Kocaeli Racecourse SAFKAN İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLARINA DAİR KURALLAR SAFKAN İNGİLİZ ATININ TANIMI Bir İngiliz atı doğduğunda Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almala...

Detaylı