Limba_turca_materna_test_initial_cls_7_test

Yorumlar

Transkript

Limba_turca_materna_test_initial_cls_7_test
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
TEST DE EVALUARE INIłIALĂ
Anul şcolar 2011-2012
Disciplina Limba şi literatura turcă maternă
Clasa a VII-a
Numele şi prenumele elevului:
Data susŃinerii testului:
MODEL
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.
PARTEA I
(50 de puncte)
SARIKIZ (Efsane)
Evvel zaman içinde, mağaranın birinde bir kocakarı varmış… Kocakarının bir sarı kızı, sarı
kızın da bir sarı ineği varmış; sarı ineğin bir memesinden süt, bir memesinden bal akarmış… Sarı
kız da nar tanesi, nur tanesi, bu dünyanın bir tanesi imiş. Yüzü aydın aydın, gözleri kudretten
sürmeli imiş. Doğan aya: “Ya sen doğ, ya ben!” dermiş, başka bir şey demezmiş. Öyle utangaç
öyle utangaçmış ki “Sunam” desen al al olur, yanağında güller açarmış… “Güllerini” dersen bal bal
olur dudağından bülbül uçarmış… Ömründe kapıya bacaya çıkmaz, ele güne görünmez; sarı
ineğin sütünü içip, balını emerek büyürmüş.
1.Kocakarı nerede yaşarmış?
a) mağarada
4 puan
b) binada
2. Sarı kızın ineği nasıl bir inekmiş?
a) sihirli
b) pembe
4 puan
c) küçük
3. Yukarıdaki metinde (Sarıkız metninde) yer alan 1 tane soyut, 2 tane somut kelime yazınız.
4 puan
4. Yukarıdaki metinde (Sarıkız metninde) yer alan 2 tane isim tamlamasını yazınız.
4 puan
5. Yukarıdaki metinde (Sarıkız metninde) yer alan ilk ve son cümle kurallı mıdır?
4 puan
6. ‚Mağara’ kelimesiyle cümle kurunuz.
4 puan
7 ‘ Varmış’ ve ‘ büyürmüş‘ kelimelerin zıtanlamlılarıyla cümle kurunuz.
6 puan
8. ‘Evvel zaman içinde, mağaranın birinde bir kocakarı varmış… Kocakarının bir sarı kızı, sarı kızın
da bir sarı ineği varmış;…’ cümlelerin özne ve yüklemleri bulunuz.
Özne
Test de evaluare iniŃială – Disciplina Limba şi literatura turcă maternă
Clasa a VII-a
Pagina 1 din 2
10 puan
Yüklem
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
9. Metindeki kızın özellıklerini sıralayınız.
PARTEA a II-a
10 puan
(40 de puncte)
Metinden beş kelime kullanarak, kızının güzelliğini belirten, 8 sıralık bir yazı yazınız
----------------------------, ---------------------------, -------------------------, ----------------------, ----------------------.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Test de evaluare iniŃială – Disciplina Limba şi literatura turcă maternă
Clasa a VII-a
Pagina 2 din 2

Benzer belgeler

C E N T R U L NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

C E N T R U L NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE Proba scrisă la Limba şi literatura maternă reprezintă o probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităŃilor...

Detaylı