Banka Satınalımları

Yorumlar

Transkript

Banka Satınalımları
İMKB’DE İŞLEM GÖREN BANKALARDA GERÇEKLEŞEN YABANCI
SATIN ALIMLARININ HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Hakan Güçlü
Özgür Aslan
1. Giriş
1980 yılı öncesinde ithal ikamesini esas alan yurtiçi mal ve hizmet üretiminin korunmasına
yönelik politikaların uygulanması nedeniyle, Türk bankacılık sektöründe yabancı payı
oldukça düşük düzeyde kalmıştır. 1980 yılından sonra uygulanan liberalizasyon politikaları
çerçevesinde yabancı bankaların Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunmaları
kolaylaştırılmıştır. Ancak, 1980’li yılların ikinci yarısında başlayan yüksek enflasyon oranları
ve istikrarsızlıklar nedeniyle yabancı bankaların girişleri oldukça sınırlı olmuştur. 1990’lı
yıllarda yabancı bankaların Türk bankacılık sektöründeki payı %5 oranını geçememiştir.
Türkiye’de 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizinden sonra ortaya konulan makroekonomik
politikalar sonucu düşen enflasyon oranları ve oluşan yatırım ortamı finans piyasasında da
bazı gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Özellikle son birkaç yılda bankacılık sektöründe yabancı sermaye girişleri artmıştır. Yabancı
bankalar bazı stratejik ortaklık kurmak suretiyle sektöre girebildikleri gibi doğrudan banka
satın alma yolunu da seçebilmektedirler.
İMKB’de işlem gören Türk sermayeli bankaların yabancı yatırımcılarla ortaklık
görüşmelerine başlamaları, bu görüşmelerin devam ettiği ve görüşmelerin sonuçlandığı
dönemlerde banka hisse senetlerinin fiyatlarında ve işlem hacimlerinde değişmeler ortaya
çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak da bankanın piyasa değerlerinde değişmeler olmuştur.
www.hakanguclu.com
1
Ortaklık görüşmelerinin devam ettiği dönemlerde, bu görüşmeler hakkında basın ve yayım
kuruluşlarında çıkan haberler ile ilgili olarak kamuoyunun özellikle banka yatırımcılarının
dezenformasyona maruz kalmalarının önünde geçilmesi için bankalar tarafından İMKB’ye
özel durum açıklamaları gönderilmiş ve görüşmelerin seyri hakkında bilgiler verilmiştir.
Makalede, son 6 yılın verileri kullanılarak, İMKB işlem gören bankalardan yabancı
yatırımcılar tarafından satın alınan bankaların hisse fiyatı getirilerinde ve işlem hacimlerinde
ortaya çıkan değişimleri, piyasada oluşan diğer getiri ve işlem hacimleri ile karşılaştırılması
amaçlanmıştır. Yapılan karşılaştırmalarda, ortaklık görüşmelerine başlanılması, görüşmelerin
devam edilmesi ve sonuçlandırılması dönemleri kapsayan verileri alınmıştır. Sermaye
piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyuna açıklama yapılması gereken hususların ortaya
çıkması durumunda, açıklamaların en hızlı haberleşme vasıtasıyla İMKB’ye yapılması ve bu
kurum tarafından kamuoyuna duyurulması gerektiği göz önüne alınarak, ortaklık görüşmeleri
ile ilgili gelişmeler yapılan bu açıklamalar dikkate alınarak oluşturulmuş ve analize alınmıştır.
Doğrudan banka ortaklık yapısında çoğunluk hisselerinin alınması ile sonuçlanan yabancı
satın alımları üzerinde durulmuş, çoğunluk hisselerinin dolaylı olarak sahip olunması ile
sonuçlanan satın alımlarda makale kapsamında alınmamıştır. Bu kapsama giren Fortis Bank
A.Ş. (eski ünvanı: Dış Ticaret Bankası A.Ş.), Garanti Bankası T.A.Ş. ve Finansbank A.Ş.
satın alımları incelenmiştir. Ayrıca, ortaklık görüşmeleri devam etmekte olan veya
sonuçlandırılmayan bankalar da çalışmaya dahil edilmemiştir.
2. Yabancı Bankaların Ulusal Ekonomiye Etkileri
Yabancı bankaların ulusal bankacılık sektöründe faaliyette bulunmaları ulusal ekonomiye
olumlu etkileri ve olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu konuda yapılan incelemelerden ve
analizlerden elde edilen kanıtlar kısıtlı olmakla birlikte, genel olarak yabancı bankaların, yeni
teknoloji ve bankacılık ürünlerinin kullanımını artıracağına, rekabeti büyüteceğine ve finansal
sektörün verimliliğini artıracağına inanılmaktadır. Ancak, yabancı banka girişlerinin daha
istikrarlı bir bankacılık sistemi sağlayıp sağlamayacağı ve ulusal bankaların rekabet nedeniyle
sıkıntıya düşüp düşmeyeceği hususları hakkında tartışmalar devam etmektedir.
www.hakanguclu.com
2
Ancak, konuyla ilgili yapılan ampirik çalışmalardan hareketle söylenebilecek en açık yargı,
ulusal bankalara göre yabancı bankaların fonksiyonunun, gelişmekte olan ve gelişmiş
ülkelerde farklılık arz ettiği ve gelişmekte olan ülkelerde yabancı bankaların ulusal bankalara
göre daha karlı, gelişmiş ülkelerde ise daha az karlı olduğudur.
Yabancı banka girişlerinin rekabetçi bir baskı oluşturmak suretiyle bankacılık sisteminin
verimliliğini artırdığı düşünülmekle birlikte, daha istikrarlı bir bankacılık sistemi ve daha az
değişken kredi arzı yaratmaya katkıda bulunması hususunun daha az açık olduğu ifade
edilmektedir. Ancak, belki de en kabul görmüş görüş, yabancı banka girişlerinin ulusal
finansal sistemde iki karşıt etkisinin olabileceği yönündedir. Bu etkiler; ulusal şoklara azalan
hassasiyet ve uluslar arası bankaların merkez ülkelerdeki şoklara artan riskidir.
Yabancı bankaların olumlu etkileri arasında;
•
Bankacılık sektöründe rekabeti artırarak yerel bankaların etkinliğini artırabilmesi,
•
Yeni teknoloji ve bankacılık ürünlerinin kullanımını artırabilmesi,
•
Getirdikleri yeni uygulamaların yurtiçi bankalar tarafından da kullanılmaya başlanması
sonucu, yurtiçi finansal piyasaların modernleşmesine büyük katkıda bulunabilmeleri,
•
Ulusal bankaların, bu bankalardan idari eğitim almaları ve bunu yurtiçi sektöre transfer
etmeleri durumunda, modern bankacılık teknikleri ve becerilerin yerel ekonomiye
yayılması,
•
Finansal regülasyon/denetim ve kanuni/yaptırım yetersizlikleri gibi kurumsal altyapı
eksikliklerin giderilmesini hızlandırabilmesi,
•
Ülkelerin dış sermaye piyasalarına açılmalarını sağlayabilmesi
yer almaktadır.
Yabancı bankaların olumsuz etkileri arasında ise;
•
Ortaya koydukları rekabet nedeniyle kısa dönemde birçok yerel bankayı sıkıntıya
düşürebilmesi,
www.hakanguclu.com
3
•
Eğer yabancı bankalar bankacılık sektörünün önemli bir kısmını ele geçirmişlerse, daha
çok büyük ve yabancı şirketlerle çalıştıkları için küçük yerel firmaların kredi elde etmekte
zorlanabilmesi,
•
Yabancı bankaların kendi ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar yüzünden girdikleri ülkeden
çekilip, ulusal ekonomide gereksiz bir sıkıntıya yol açabilmesi
yer almaktadır.
Yabancı bankaların yurt içi sektörün performansına etkisi, piyasa girişlerinin şekillerine de
bağlı olmaktadır. Yabancı bankaların büyük müşterilere (uluslararası kuruluşların bağlı
kuruluşlarına) hizmet vermesi ve şube ağının sadece şehir merkezlerinde olması gibi piyasa
bölümlere ayrılmışsa, liberalizasyondan kaynaklanacak rekabet kazançları gerçekleşmeyeceği
yönünde bir görüş bulunmaktadır.
3. Bankalar Hakkında Özet Bilgi
3.1. Fortis Bank A.Ş.
Fortis Bank A.Ş. (eski unvanıyla “Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.”) Bakanlar Kurulu'nun
30.03.1964 tarihli 6/2874 sayılı izni ile her türlü bankacılık işlemi yapmak üzere 09.04.1964
tarihinde kurulmuş ve 10.05.1964 tarihinde faaliyete geçmiş özel sermayeli bir ticaret
bankasıdır. 1994 yılında ise çoğunluk hisseleri Doğan Şirketler Grubu'nun tarafından satın
alınmıştır.
Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.’nin 08.11.2005 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında “Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.” olan unvanının “Fortis Bank A.Ş.” olarak
değiştirilmesine karar verilmiştir.
Fortis Bank A.Ş. kurumsal, ticari ve bireysel bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.
31.12.2005 tarihi itibarıyla Fortis Bank A.Ş.’nin yurt çapında 186 şubesi ve yurtdışında 1
şubesi bulunmaktadır.
www.hakanguclu.com
4
3.2. T. Garanti Bankası A.Ş.
T. Garanti Bankası A.Ş. 1946 yılında Ankara'da kurulmuş, 1983 yılında finans, sanayi ve
hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Doğuş Grubu'na katılmıştır.
1990 yılında T. Garanti Bankası A.Ş.’nin hisse senetleri halka arz edilerek İMKB’de işlem
görmeye başlamıştır. 1993 yılında ise yurtdışı hisse senedi ihracı gerçekleştirilmiştir
T. Garanti Bankası A.Ş.’nin %100 iştiraki olan Osmanlı Bankası A.Ş.’nin 20.06.2001
tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Osmanlı Bankası A.Ş. ile Birleşik Türk Körfez
Bankası’nın birleşmesi hususunda karar alındığına ve birleşmenin Osmanlı Bankası A.Ş.
bünyesinde gerçekleştirilmesine karar verildiğine ilişkin bilgi İMKB’ye 20.06.2001 tarihinde
özel durum açıklaması gönderilmek suretiyle kamuoyuna duyurulmuştur. 2001 yılı içerisinde
birleşmeye ilişkin işlemler tamamlanmıştır.
T. Garanti Bankası A.Ş.’nin yurtiçinde 428 şubesi bulunmaktadır.
3.3. Finansbank A.Ş.
Finansbank A.Ş. 26.10.1987 tarihinde faaliyete geçmiştir. Finansbank A.Ş. kuruluşta
stratejisini "büyük şirketlere toptan bankacılık hizmetleri sunmak" olarak belirlemiştir.
Finansbank A.Ş. hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote olarak 03.02.1990
tarihinden itibaren işlem görmeye başlamıştır. 3 Haziran 1998 tarihinde de Global Depositary
Receipts (GDR) yöntemiyle Finansbank A.Ş. hisse senetleri Londra Borsası'na kote
edilmiştir.
Finansbank A.Ş. 1991 yılında yurtdışındaki ilk yatırımını gerçekleştirerek İsviçre'de UBS
AG'den özel bir bankanın % 90 hissesini satın almıştır. Bu bankanın adı Finansbank (Suisse)
S.A. olarak değiştirilmiştir. 1991 yılında Paris'te bulunan Banque du Bosphore'un % 20'sini
satın alan Finansbank A.Ş., 1994 yılında ise Avrupa Birliği'ndeki ilk bankası Finansbank
(Holland) N.V.'yi Amsterdam'da kurmuştur. Finansbank (Holland) N.V.'nin Hollanda dışında
Almanya ve Belçika'da da şubeleri bulunmaktadır.
www.hakanguclu.com
5
2001 yılında Finansbank A.Ş., Commercial Union Sigorta A.Ş. ve Commercial Union Hayat
Sigorta A.Ş.’ndeki hisselerini CGU International Insurance PLC'ye satmış ve aynı yıl Finans
Sigorta A.Ş.'yi kurmuştur.
4. Yabancı Kuruluşlarla Yapılan Ortaklık Görüşmeleri ve Gerçekleştirilen Satın
Alımlar
4.1. Fortis Bank A.Ş.
Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ve hissedarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından
11.06.2004 tarihinde yapılan açıklamalarda; Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ile ilgili olarak,
bankacılık sektöründeki uluslararası ve yerel gelişmeler çerçevesinde, işbirliği, ortaklık ve
hisse devri gibi çeşitli olasılıkların araştırılması için Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. tarafından
bir danışman firmanın görevlendirilmesine karar verildiği bildirilmiştir.
27.01.2005, 22.02.2005, 15.03.2005, 17.03.2005 ve 28.03.2005 tarihli açıklamalar ile yapılan
özel durum açıklamaları dışında kamuya duyurulması gereken bir husus olmadığını
belirtilmiştir.
Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ve hissedarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından
07.04.2005 tarihinde yapılan açıklamalarda; Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ile ilgili olarak
değerlendirme çalışmalarını sürdüren bazı uluslararası bankalardan bu çalışmaların sonucu
tekliflerini tamamlayıp sunmalarının Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş tarafından istendiği,
08.04.2005 tarihli açıklamalarında ise bu tekliflerin sunulduğu ve tekliflerin değerlendirilmesi
çalışmalarına başlandığı ifade edilmiştir.
Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. ve hissedarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından
11.04.2005 tarihinde yapılan açıklamalarda; devam etmekte olan son değerlendirmelerin
yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek önemde olması nedeniyle, değerlendirmenin
tamamlanması aşamasına değin İMKB Yönetmeliğinin 25/a maddesi uyarınca, Türk Dış
Ticaret Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketleri Grubu Holding A.Ş. hisse senetlerinin seansının
durdurulması talep edilmiştir.
www.hakanguclu.com
6
11 Nisan 2005 tarihi itibarıyla Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.’nin %89.34 oranındaki
hisselerini elinde bulunduran ortakların (Doğan Şirketler Holding A.Ş., Aydın Doğan,
Arzuhan Yalçındağ, Vuslat Sabancı, Hanzade Doğan, Begümhan Doğan, İmre Barmanbek,
Türk Dış Ticaret Bankası Mensupları Emekli Sandığı Vakfı and Türk Dış Ticaret Bankası
Mensupları Güvenlik Vakfı) bu hisselerinin tamamının yabancı sermayeli Fortis NV/SA
kuruluşuna devri doğrultusunda söz konusu taraflar arasında anlaşma sağlanmış ve bu husus
12.04.2005 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Hisselerinin tamamı için 985.000.000 Euro
değer biçilen Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin sermayesinin %89,34'ünü temsil eden toplam
325.157.373.000 adet hisse için toplam satım bedeli 880.025.533 Euro olarak belirlenmiştir.
Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.’nin %89,34 oranındaki hisselerinin Fortis NV/SA’ye satışı
gerekli tüm izinlerin alınmasını takiben 4 Temmuz 2005 itibarıyla tamamlanmıştır.
Fortis Bank A.Ş.’nin son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Ortak Ünvanı
Fortisbank NV SA
Halka Açık Kısım
Tutar (YTL)
359.760.763
26.019.877
385.780.640
Sermaye Payı (%)
93,26
6,74
100,00
4.2. T. Garanti Bankası A.Ş.
T. Garanti Bankası A.Ş.’nin ana hissedarı Doğuş Holding A.Ş. ile İtalya'nın önde gelen
bankacılık grubu Intesa BCI S.P.A. arasında Türkiye Garanti Bankası A.Ş. için ortaklık
görüşmelerine başlamaları hususunda mutabakat tesis edildiğine, taraflar arasında varılan
mutabakat uyarınca görüşmelere hemen başlanılacağına ilişkin bilgi İMKB’ye 04.06.2001
tarihinde özel durum açıklaması gönderilmek suretiyle kamuoyuna duyurulmuştur.
18.06.2001, 12.07.2001, 01.08.2001, 27.08.2001 ve 11.09.2001 tarihli açıklamalar ile
görüşmelerin devam ettiği bildirilmiştir.
T. Garanti Bankası A.Ş.’nin 17.09.2001 tarihli açıklamasında; İntesa BCI S.p.A ile T. Garanti
Bankası A.Ş.’nin ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. arasında sürdürülen ortaklık görüşmeleri ile
ilgili olarak 14 Eylül 2001 tarihinde yapılan İntesa BCI yönetim kurulu toplantısında T.
www.hakanguclu.com
7
Garanti Bankası A.Ş.’nin ile ilgili kararın sonraki toplantılarda ele alınmasına karar verildiği,
bu karara gerekçe olarak ABD'de yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan gelişmelerin
gösterildiği, taraflar arasındaki ortaklık görüşmeleri devam ettiği ifade edilmiştir.
T. Garanti Bankası A.Ş.’nin 16.10.2001 tarihli yönetim kurulu toplantısında, T. Garanti
Bankası A.Ş.’nin iştiraki Osmanlı Bankası A.Ş.'nin her türlü hak, alacak, borç ve
yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle T. Garanti Bankası A.Ş.’nin
tarafından devralınarak birleşmesi hususunda karar alınmış alındığına ilişkin bilgi İMKB’ye
16.10.2001
tarihinde
özel
durum
açıklaması
gönderilmek
suretiyle
kamuoyuna
duyurulmuştur. T. Garanti Bankası A.Ş.’nin 04.12.2001 tarihinde yapılan olağanüstü genel
kurul toplantısında T. Garanti Bankası A.Ş.’nin ve iştiraki Osmanlı Bankası A.Ş. tarafından
imzalanan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun
onayından geçmiş devir sözleşmesinin tasdikine karar verilmiş. Hisse devri 14.12.2001
tarihinde tamamlanmıştır.
T. Garanti Bankası A.Ş.’nin 08.03.2004 tarihli açıklamasında, Banca Intesa ve Doğuş Holding
A.Ş.’nin, T. Garanti Bankası A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin Banca Intesa tarafından satın
alınması ile ilgili olarak görüşmelere başlanılması hususunda anlaşmaya vardığı ifade
edilmiştir
T. Garanti Bankası A.Ş.’nin 29.03.2004 tarihli açıklamasında ise, Banca Intesa ve Doğuş
Holding A.Ş.’nin 29.03.2004 tarihinde imzaladıkları ön anlaşmayla Türkiye Garanti Bankası
A.Ş.’nin çoğunluk hisselerinin Banca Intesa tarafından satın alınmasına ilişkin temel
noktalarda anlaşmaya varıldığı ifade edilmiştir.
T. Garanti Bankası A.Ş.’nin ana hissedarı Doğuş Holding A.Ş. ile Banca Intesa arasında T.
Garanti Bankası A.Ş.’nin çoğunluk hisselerinin Banca Intesa tarafından satın alımına ilişkin
olarak
sürdürülen
görüşmelerde
bir
mutabakata
varılamadığından
görüşmelerin
sürdürülmemesine müştereken karar verildiği T. Garanti Bankası A.Ş.’nin 20.07.2004 tarihli
açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.
T. Garanti Bankası A.Ş. hisseleri ile ilgili, bankacılık sektöründeki muhtemel ortaklık,
işbirliği, hisse alım ve satışı gibi olasılıkların tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla yatırım
www.hakanguclu.com
8
bankası Morgan Stanley & Co Limited’nin yetkilendirildiğine ilişkin açıklama 17.03.2005
tarihinde yapılmıştır.
26.04.2005, 21.07.2005, 04.08.2005, 16.08.2005 tarihli açıklamalar ile çalışmaların devam
ettiği bildirilmiştir.
Doğuş Holding A.Ş., Doğuş Grubu şirketlerinin mülkiyetinde bulunan T. Garanti Bankası
A.Ş. hisselerinin yarısını General Electric (GE) Company iştiraki olan GE Consumer
Finance’e satmak üzere, eşit ortaklık prensipleri çerçevesinde, münhasıran görüşmelere
başlama kararı alındığına ilişkin açıklama 18.08.2005 tarihinde kamuoyuna yapılmıştır.
Doğuş Holding A.Ş.’nin 25.08.2005 tarihinde İMKB’ye gönderdiği
özel
durum
açıklamasında; Doğuş Holding A.Ş. ve General Electric’nin (GE), GE Consumer Finance'in
T. Garanti Bankası A.Ş. hisselerinin bir kısmını satın alması konusunda anlaşmaya vardığı,
hisse devir sözleşmesinin 24.08.2005 tarihinde imzalandığı, anlaşmaya göre GE'nin iştiraki
GE Consumer Finance’in (GECF), Doğuş Grubu'ndan, 1.556 milyar dolar karşılığında T.
Garanti Bankası A.Ş.'nin hisse senetlerinin %25,5'ini satın alacağı, ayrıca GECF’in T. Garanti
Bankası A.Ş.'nin kurucu hisselerinin %49,2'sini 250 milyon USD tutarında bir bedel ile satın
alacağı, anlaşma doğrultusunda T. Garanti Bankası A.Ş.’nin eşit ortaklık prensibi
çerçevesinde yönetileceği ifade edilmiştir.
T. Garanti Bankası A.Ş.’nin son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Ortak Ünvanı
Doğuş Holding A.Ş
Doğuş İnşaat ve Tic A.Ş
Doğuş Nakliyat ve Tic.A.Ş
Ge Araştırma ve Müşavirlik Ltd. Şti
Halka Açık Kısım
Tutar (YTL)
497.400.542,36
79.777.118,56
1.154.998,79
535.500.000,00
986.167.340,29
2.100.000.000,00
Sermaye Payı (%)
23,686
3,799
0,055
25,50
46,96
100,00
4.3. Finansbank A.Ş.
Fiba Holding A.Ş., BNP Paribas ile Finansbank A.Ş. ve Finans Finansal Kiralama A.Ş.,
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Finansbank A.Ş.'nin diğer mali iştiraklerinin
www.hakanguclu.com
9
çoğunluk hisselerinin BNP Paribas tarafından satın alınması görüşmeleri için 30.06.2001
tarihinde münhasırlık sözleşmesi imzalamış ve bu konudaki bilgiler İMKB’ye 02.07.2001
tarihinde özel durum açıklaması gönderilmek suretiyle kamuoyuna duyurulmuştur.
10.08.2001 tarihli açıklama ile görüşmelerin devam ettiği bildirilmiştir.
BNP Paribas ve Fiba Holding A.Ş. arasında imzalanmış bulunan BNP Paribas’ın Finansbank
A.Ş. ve tüm mali iştiraklerine muhtemel stratejik yatırımına ilişkin münhasırlık sözleşmesinin
süresinin Ağustos ayı sonu itibariyle sona erdiği, BNP Paribas ve Fiba Holding A.Ş.’nin
görüşmelere devam etmekte olduğu ve Finansbank A.Ş.’nin Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili
yeni bir gizlilik ve münhasırlık sözleşmesi imzalandığına ilişkin özel durum açıklaması
13.09.2001 tarihinde İMKB’ye gönderilmiştir. 15.11.2001 ve 14.12.2001 tarihli açıklamalar
ile görüşmelerin devam ettiği bildirilmiştir.
16.01.2002 tarihli özel durum açıklaması ile BNP Paribas ve Fiba Holding A.Ş.’nin,
Finansbank A.Ş.'nin Türkiye'deki faaliyetlerinin ve bir kısım yurtiçi iştiraklerinin satışı ile
ilgili yapmakta oldukları görüşmelerde anlaşmanın sağlanamadığı, gizlilik ve münhasırlık
sözleşmesi sona erdirildiği bildirilmiştir.
Fiba Holding A.Ş.’nin; ana hissedarı bulunduğu Finansbank A.Ş. ile ilgili olarak, kendisi
adına ve Finansbank A.Ş.'de hissedar olan diğer Fiba Grubu şirketlerini temsilen, bankacılık
sektöründeki muhtemel ortaklık, işbirliği ve hisse satışı gibi stratejik opsiyonların tespiti ve
değerlendirilmesi amacıyla yatırım bankası Morgan Stanley & Co. Limited'i münhasıran
görevlendirmiş bulunduğuna ilişkin açıklama 21.11.2005 tarihinde İMKB’ye gönderilmiştir.
23.12.2005 tarihli açıklamada, yetkilendirilen yatırım bankası Morgan Stanley&Co Limited
tarafından yatırımcılarla temaslara başlandığı, bu temasların Finansbank A.Ş.'ne ait bilgilerin
paylaşımı, gerektiğinde Finansbank A.Ş. içinde tetkik ve incelemelerde bulunulması ve bu
sürecin gerektirdiği diğer aşamaları içereceği ifade edilmiştir.
16.01.2006, 25.01.2006, 21.02.2006, 27.02.2006, 21.03.2006, 29.03.2006 ve 30.03.2006
tarihli açıklamalar ile yapılan özel durum açıklamaları dışında kamuya duyurulması gereken
bir husus olmadığını belirtilmiştir.
www.hakanguclu.com
10
03.04.2006 tarihinde, Fiba Holding A.Ş ile diğer Fiba Grubu şirketlerine ait ve Finansbank
A.Ş’nin çıkarılmış sermayesinin %46’sını temsil eden hisseler ile Fina Holding A.Ş.’ine ait
100 adet kurucu hissenin satışı ile ilgili olarak Fiba grup şirketleri ile National Bank of Greece
S.A arasında mutabakata varıldığına, bu kapsamda ilgili şirketler ile National Bank of Greece
S.A arasında 03.04.2006 tarihinde hisse alım anlaşması imzalandığına, varılan anlaşma
uyarınca National Bank of Greece S.A’nın, Finansbank A.Ş.’nin %46’sına isabet eden
hisseler için 2.323.000.000 ABD Doları ve 100 adet kurucu hisse için ise 451.000.000 ABD
Doları’nı peşin olarak ödeyeceğine ilişkin bilgiler İMKB’na gönderilmiştir.
Finansbank A.Ş.’nin son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Ortak Ünvanı
FİBA Grubu
Tutar (YTL)
91.960.000
Sermaye Payı (%)
9,68
National Bank of Greece S.A
437.000.000
46,00
Halka Açık Kısım
421.040.000
950.000.000
44,32
100,00
5. Fiyat Getirilerinde ve İşlem Hacimlerinde Ortaya Çıkan Değişimler
5.1. Fortis Bank A.Ş.
2000 yılından itibaren banka fiyat getiri oranları ile İMKB100, İMKB30 ve bankacılık sektörü
endeks getirileri oranları karşılaştırıldığında bu dönemin ikiye ayrılması gerekmektedir. Türk
Dış Ticaret Bankası A.Ş. ve hissedarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından banka
ile ilgili olarak ortaklık ve hisse devri gibi çeşitli olasılıkların araştırılması için bir danışman
firmanın görevlendirilmesine karar verildiğine ilişkin açıklamanın yapıldığı 11.06.2004 tarihli
döneme kadar bankanın fiyat getiri oranları diğer endeks getiri oranlarının üzerinde iken, bu
tarihten sonra bu endeks getirilerinden daha düşük fiyat getiri oranlarına sahip olmuştur.
Banka fiyat getiri oranları ile endeks getiri oranlarını karşılaştırırken ortaklık görüşmelerinin
yapıldığı iki dönem üzerinde durulması gerekmektedir.
www.hakanguclu.com
11
Danışman firmanın görevlendirildiğine ilişkin açıklamanın yapıldığı 11.06.2004 tarihinde ve
sonrası birkaç günde endekslerde düşüşler yaşanırken, banka hisse senedi fiyatında artışlar
yaşanmıştır. Bankanın işlem hacmi aynı dönemde 12-13 kat artmıştır. Bu tarihten sonra getiri
oranı endeks getirilerinin altına düşmüş ve 2004 yılı sonuna kadar olan dönemde bankanın
fiyat getiri oranı endeks getiri oranlarının altında kalmıştır.
Basın ve yayın kuruluşlarında konu ile ilgili çıkan haberler nedeniyle banka tarafından
yapılan 27.01.2005, 22.02.2005, 15.03.2005, 17.03.2005 ve 28.03.2005 tarihli açıklamalar ile
yapılan özel durum açıklamaları dışında kamuya duyurulması gereken bir husus olmadığını
belirtilmiştir. Bu dönemde de bankanın fiyat getiri oranının endeks getiri oranının altında
olması hususu devam etmiştir. Aynı dönemde işlem hacminde de önemli farklılaşmalar
görülmemiştir.
11 Nisan 2005 tarihi itibarıyla Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.’nin %89.34 oranındaki
hisselerini elinde bulunduran ortakların bu hisselerinin tamamının yabancı sermayeli Fortis
NV/SA kuruluşuna devri doğrultusunda söz konusu taraflar arasında anlaşma sağlandığı
12.04.2005 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. 12.04.2005 tarihinde banka hisse senedi
fiyatında önemli bir artış yaşanmıştır ve sonrası dönemde bankanın hisse fiyatı çok az
değişmiştir. Bankanın işlem hacminde de aynı dönemde 12.04.2005 tarihinde ve sonrasında
birkaç günde önemli artışlar yaşanmıştır, ancak daha sonraki dönemlerde önceki seviyesine
düşmüştür. Banka fiyat getiri oranındaki değişimler endeks getirileri ile aynı yönde hareket
etmiştir.
5.2. T. Garanti Bankası A.Ş.
2000 yılından itibaren banka fiyat getiri oranları ile İMKB100, İMKB30 ve bankacılık sektörü
endeks getirileri oranları karşılaştırıldığında bu dönemin ikiye ayrılması gerekmektedir. T.
Garanti Bankası A.Ş.’nin ana hissedarı Doğuş Holding A.Ş. ile Banca Intesa arasında banka
çoğunluk hisselerinin Banca Intesa tarafından satın alımına ilişkin olarak sürdürülen
görüşmelerde bir mutabakata varılamadığından görüşmelerin sürdürülmemesine müştereken
karar verildiği ilişkin açıklamanın yapıldığı 20.07.2004 tarihli döneme kadar bankanın fiyat
getiri oranları diğer endeks getiri oranlarının üzerinde iken, bu tarihten sonra bu endeks
getirilerinden daha düşük fiyat getiri oranlarına sahip olmuştur.
www.hakanguclu.com
12
Banka fiyat getiri oranları ile endeks getiri oranlarını karşılaştırırken ortaklık görüşmelerinin
yapıldığı üç dönem üzerinde durulması gerekmektedir.
T. Garanti Bankası A.Ş.’nin ana hissedarı Doğuş Holding A.Ş. ile Intesa BCI S.P.A. arasında
banka için ortaklık görüşmelerine başlamaları kararını duyurdukları 04.06.2001 tarihinde ve
sonrasında banka hisse senedi fiyatlarında önemli bir değişiklik olmamıştır. Ancak, bu
dönemde endeks getirilerinde ortaya çıkan düşüşlerden banka fiyat getirileri oranları
etkilememiştir ve yaklaşık olarak aynı seviyelerde devam etmiştir.
Banka tarafından yapılan 17.09.2001 tarihli açıklama ile İntesa BCI yönetim kurulu
toplantısında banka ile ilgili kararın sonraki toplantılarda ele alınmasına karar verildiğini
bildirmesi sonrasında banka fiyat getiri oranlarında düşüşler ortaya çıkmıştır. Endeks getiri
oranlarında da bu dönemde düşüşler olmuştur ancak banka fiyat getiri oranı daha yüksek
oranlarda düşmüştür. Yılsonuna doğru endeks getiri oranlarında artışlar olurken, banka fiyat
getiri oranlarında bu artış oranlarında çok daha düşük artışlar görülmüştür. Banka işlem
hacimleri piyasa işlem hacimlerinden bu dönemde önemli farklılıklar göstermemiştir.
Banca Intesa ve Doğuş Holding A.Ş.’nin, banka çoğunluk hisselerinin Banca Intesa tarafından
satın alınması ile ilgili olarak 08.03.2004 tarihinde görüşmelere başlanıldığının bildirilmesi
sonrasında banka fiyat getiri oranı endeks getiri oranlarından önemli oranda daha fazla artış
göstermiştir. Bu artış, 29.03.2004 tarihinde bankanın çoğunluk hisselerinin Banca Intesa
tarafından satın alınmasına ilişkin temel noktalarda anlaşmaya varıldığı ve ön anlaşma
yapıldığına ilişkin açıklama yapılmasına kadar devam etmiştir. Ancak, sonraki gün ve
devamında hisse fiyat getiri oranın büyük düşmeler yaşanmıştır. Konuya ilişkin olarak
08.03.2004 ve 29.03.2004 tarihli açıklamaların ertesi günlerin işlem hacminde büyük artışlar
olmuştur.
20.07.2004 tarihinde bankanın çoğunluk hisselerinin satın alımı ile ilgili olarak yürütülen
görüşmelerde bir mutabakata varılmadığından dolayı görüşmelerin sürdürülmemesine karar
verilmesi sonrasın banka hisse fiyatı getiri oranında ve işlem hacminde önemli bir değişiklik
olmamıştır.
17.03.2005 tarihinde, Banka hisseleri ile ilgili, bankacılık sektöründeki muhtemel ortaklık,
işbirliği, hisse alım ve satışı gibi olasılıkların tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla yatırım
www.hakanguclu.com
13
bankası Morgan Stanley & Co Limited’nin yetkilendirildiğine ilişkin açıklamanın yapılması
banka fiyat getiri oranlarında ve işlem hacminde önemli bir değişmeye yol açmamıştır. Bu
tarihten önceki 15 günlük bir dönemde endeks getirileri ile beraber banka hisse fiyat
getirilerinde de gerileme olmuştur. Bu dönemde, banka fiyat getiri oranları ile endeks getiri
oranları aynı yönde değişmiştir.
Banka hisselerinin yarısının General Electric (GE) Company iştiraki olan GE Consumer
Finance’e satmak üzere eşit ortaklık prensipleri çerçevesinde münhasıran görüşmelere
başlama kararı alındığına ilişkin açıklama 18.08.2005 tarihinde, alınan karar çerçevesinde
anlaşmaya varıldığına ilişkin açıklamanın 25.08.2005 tarihinde yapılması ile banka hisse
getiri oranlarında endeks getiri oranlarının üzerinde artışlar olmuştur. Banka işlem hacmi
özellikle anlaşmanın yapıldığı 25.08.2005 tarihinde oldukça yüksek oranlarda artış
göstermiştir.
5.3. Finansbank A.Ş.
2000 yılından itibaren banka fiyat getiri oranları ile İMKB100, İMKB30 ve bankacılık sektörü
endeks getirileri oranları karşılaştırıldığında bu dönemin ikiye ayrılması gerekmektedir.
Banka hisse fiyatı getiri oranları 2004 yılının başına kadar endeks getiri oranlarına yakın
düzeylerde devam ederken, bu tarihten sonra fiyat getiri oranı endeks getiri oranlarının
üzerine yükselmiş ve bu yükseliş 2004 ve 2005 yılı ile 2006 yılının ilk yarısında da devam
etmiştir. Banka hisse fiyatı getiri oranın endeks getiri oranlarının çok daha üzerinde
seyretmiştir.
Banka fiyat getiri oranları ile endeks getiri oranlarını karşılaştırırken ortaklık görüşmelerinin
yapıldığı iki dönem üzerinde durulması gerekmektedir.
Finansbank A.Ş. ve Finans Finansal Kiralama A.Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve
Finansbank A.Ş.'nin diğer mali iştiraklerinin çoğunluk hisselerinin BNP Paribas tarafından
satın alınması ile ilgili Fiba Holding A.Ş. ve BNP Paribas arasında görüşmelerin başlandığı
ilişkin açıklamanın yapıldığı 02.07.2001 tarihinde banka fiyat getiri oranında endeks getiri
oranlarının çok üzerinde artış olmuştur. Aynı tarihte işlem hacminde önemli bir artış
görülmüştür. Ancak, sonraki aydan itibaren getiri oranlarında bir düşme gerçekleşmiş ve
banka fiyat getiri oranları endeks getiri oranları ile aynı düzeylerde değişmiştir.
www.hakanguclu.com
14
16.01.2002 tarihinde yapılan açıklama ile BNP Paribas ve Fiba Holding A.Ş. arasında yapılan
görüşmelerde anlaşmanın sağlanamadığının ifade edilmesinden önceki birkaç günde banka
hisse senedi getiri oranlarında önemli bir düşüş yaşanmış ve işlem hacminde de önemli
artışlar görülmüştür. Bu tarihten sonra da banka hisse fiyat getiri oranın düşüş bir süre daha
devam etmiş ve getiri oranı endeks getiri oranlarından daha düşük bir orana gerilemiştir.
Fiba Holding A.Ş.’nin; bankacılık sektöründeki muhtemel ortaklık, işbirliği ve hisse satışı
gibi stratejik opsiyonların tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla yatırım bankası Morgan
Stanley & Co. Limited'i münhasıran görevlendirmiş bulunduğuna ilişkin açıklamanın
21.11.2005 tarihinde duyurulmasından sonra banka hisse fiyatı getiri oranında ve işlem
hacminde düşük oranlı artışlar görülmüştür.
Banka hisse fiyatı getiri oranında 2006 yılı Ocak ayında önemli bir artış görülmüştür. Banka
tarafından bu dönemde yapılan açıklamada daha önceki tarihlerde yapılan özel durum
açıklamaları dışında kamuya duyurulması gereken bir husus olmadığını belirtilmiştir.
03.04.2006 tarihinde, Fiba Holding A.Ş ile diğer Fiba Grubu şirketlerine ait ve Finansbank
A.Ş’nin çıkarılmış sermayesinin %46’sını temsil eden hisseler ile ilgili National Bank of
Greece S.A arasında mutabakata varılarak hisse alım anlaşması imzalandığının bildirilmesi ile
banka hisse fiyatı getiri oranında önemli bir düşüş yaşanmış, işlem hacmi önemli oranda
artmıştır. Bu tarihten sonraki dönemlerde ise banka hisse fiyatı getiri oranlarında önemli bir
değişme olmamış ve endeks getiri oranları ile benzer değişimler olmuştur.
6. Genel Değerlendirme ve Sonuç
2000 yılından itibaren oluşan veriler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, İMKB işlem
gören bankaların yabancı yatırımcılar tarafından satın alınması veya stratejik ortaklıklar
kurulması ile ilgili görüşmelere başlanma kararının alındığı, görüşmelerin devam ettiği,
görüşmelerin anlaşma veya anlaşmazlıkla sonuçlandığı ve sonrası dönemlerde bankaların
hisse fiyatı getirilerinde önemli değişimler ortaya çıktığı görülmüştür. Ortaya çıkan bu
değişimler genellikle bu getirilerin artması, dolayısıyla bankaların piyasa değerlerinin artması
www.hakanguclu.com
15
yönünde olmuştur. Yukarıda ifade edilen dönemler dışında bankaların fiyat getiri oranları ile
İMKB100, İMKB30 ve bankacılık sektörü endeks getirileri oranları paralel seyretmiştir.
Banka hisse fiyatı getirilerinde önemli değişimlerin yaşandığı dönemlerde işlem hacimlerinde
de önemli artışlar görülmüştür.
İnceleme kapsamına alınan bankalarda da ortaklık görüşmelerinin yapıldığı süreçlerde de
bankarın fiyat getiri oranlarında ve işlem hacimlerinde önemli değişimler gerçekleşmiştir.
Bankaların yabancı yatırımcılar tarafından satın alınması veya stratejik ortaklıklar kurulması
ile ilgili görüşmelere başlandığına ilişkin olarak yapılan açıklamalar sonrasında bankaların
fiyat getiri oranlarında ve işlem hacimlerinde genel olarak artışlar ortaya çıkmaktadır.
Sözkonusu görüşmelerin devam ettiği süre içinde getiri oranlarında diğer endeks getiri
oranlarına göre önemli farklılıklar ortaya çıkmamıştır. Görüşmelerin olumlu sonuçlandığı
dönemlerde de genel olarak getiri oranlarında ve işlem hacimlerinde artışlar olduğu
görülmüştür.
Ortaklık görüşmelerin sona erdiği dönemden sonraki dönemde, bankaların fiyat getiri oranları
ile işlem hacimleri diğer endeks getirileri ve işlem hacimleri ile paralel hareket etmiştir.
Sonuç olarak, inceleme kapsamına alınan bankaların verilerinden elde edilen sonuçlar
çerçevesinde, bankaların yabancı yatırımcılar tarafından satın alınması veya stratejik
ortaklıklar kurulması ile ilgili gelişmelerin bankaların getiri oranlarını ve dolayısıyla
bankaların piyasa değerlerini arttırdığı, önemli kararların alındığı dönemler de işlem
hacimlerin de önemli artış ortaya çıktığı, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda
bankaların getiri oranlarında geçici düşüşler yaşandığı, görüşmeler ile ilgili önemli
gelişmelerin olmadığı dönemlerde ise bankaların hisse fiyatı getiri oranlarının diğer endeks
getiri oranları ile paralel hareket ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
www.hakanguclu.com
16
www.hakanguclu.com
17
www.hakanguclu.com
-5.00
18
04/01/2006
04/10/2005
04/07/2005
04/04/2005
04/01/2005
04/10/2004
04/07/2004
04/04/2004
04/01/2004
04/10/2003
04/07/2003
04/04/2003
04/01/2003
04/10/2002
04/07/2002
04/04/2002
04/01/2002
04/10/2001
04/07/2001
04/04/2001
04/01/2001
04/10/2000
04/07/2000
04/04/2000
04/01/2000
Ek: Grafikler
20.00
FORTİSBANK FİYAT (2000/12-2006/5)
15.00
10.00
Banka Değişim
İMKB 100 Değişim
İMKB 30 Değişim
Hisse Değişim
5.00
0.00
03
/0
5/
20
04
10
/0
5/
20
04
17
/0
5/
20
04
24
/0
5/
20
04
31
/0
5/
20
04
07
/0
6/
20
04
14
/0
6/
20
04
21
/0
6/
20
04
28
/0
6/
20
04
05
/0
7/
20
04
12
/0
7/
20
04
19
/0
7/
20
04
26
/0
7/
20
04
02
/0
8/
20
04
09
/0
8/
20
04
16
/0
8/
20
04
23
/0
8/
20
04
30
/0
8/
20
04
1.80
1.60
FORTİSBANK Ortaklık Görüşmesi-1 (Fiyat)
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
www.hakanguclu.com
Hisse Değişim
İMKB 30 Değişim
İMKB 100 Değişim
Banka Değişim
0.40
0.20
0.00
-0.20
-0.40
19
03
/0
1/
20
10
05
/0
1/
20
17
05
/0
1/
20
24
05
/0
1/
20
31
05
/0
1/
20
07
05
/0
2/
20
14
05
/0
2/
20
21
05
/0
2/
20
28
05
/0
2/
20
07
05
/0
3/
20
14
05
/0
3/
20
21
05
/0
3/
20
28
05
/0
3/
20
04
05
/0
4/
20
11
05
/0
4/
20
18
05
/0
4/
20
25
05
/0
4/
20
02
05
/0
5/
20
09
05
/0
5/
20
16
05
/0
5/
20
23
05
/0
5/
20
30
05
/0
5/
20
05
7.00
FORTİSBANK Ortaklık Görüşmesi-2-SATIŞ (Fiyat)
6.00
5.00
4.00
3.00
www.hakanguclu.com
Hisse Değişim
İMKB 30 Değişim
İMKB 100 Değişim
Banka Değişim
2.00
1.00
0.00
20
-1.00
www.hakanguclu.com
-2.00
21
04/01/2006
04/10/2005
04/07/2005
04/04/2005
04/01/2005
04/10/2004
04/07/2004
04/04/2004
04/01/2004
04/10/2003
04/07/2003
04/04/2003
04/01/2003
04/10/2002
04/07/2002
04/04/2002
04/01/2002
04/10/2001
04/07/2001
04/04/2001
04/01/2001
04/10/2000
04/07/2000
04/04/2000
04/01/2000
6.00
FORTİSBANK İŞLEM HACMİ (2000/12-2006/5)
5.00
4.00
3.00
2.00
Hisse Hacim Değişim
İMKB 100 Hacim Değişim
1.00
0.00
-0.50
www.hakanguclu.com
-1.00
-1.50
22
30/08/2004
23/08/2004
16/08/2004
09/08/2004
02/08/2004
26/07/2004
19/07/2004
12/07/2004
05/07/2004
28/06/2004
21/06/2004
14/06/2004
07/06/2004
31/05/2004
24/05/2004
17/05/2004
10/05/2004
03/05/2004
1.50
FORTİSBANK Ortaklık Görüşmesi-1 (İşlem Hacmi)
1.00
0.50
0.00
Hisse Hacim Değişim
İMKB 100 Hacim Değişim
-1.00
www.hakanguclu.com
-2.00
23
30/05/2005
23/05/2005
16/05/2005
09/05/2005
02/05/2005
25/04/2005
18/04/2005
11/04/2005
04/04/2005
28/03/2005
21/03/2005
14/03/2005
07/03/2005
28/02/2005
21/02/2005
14/02/2005
07/02/2005
31/01/2005
24/01/2005
17/01/2005
10/01/2005
03/01/2005
6.00
FORTİSBANK Ortaklık Görüşmesi-2-SATIŞ (İşlem Hacmi)
5.00
4.00
3.00
2.00
Hisse Hacim Değişim
İMKB 100 Hacim Değişim
1.00
0.00
-1.00
www.hakanguclu.com
24
04/04/2006
04/01/2006
04/10/2005
04/07/2005
04/04/2005
04/01/2005
04/10/2004
04/07/2004
04/04/2004
04/01/2004
04/10/2003
04/07/2003
04/04/2003
04/01/2003
04/10/2002
04/07/2002
04/04/2002
04/01/2002
04/10/2001
04/07/2001
04/04/2001
04/01/2001
04/10/2000
04/07/2000
04/04/2000
04/01/2000
5.00
GARANTİ BANKASI FİYAT (2000/12-2006/5)
4.00
3.00
2.00
Hisse Değişim
İMKB 30 Değişim
İMKB 100 Değişim
Banka Değişim
1.00
0.00
01
/0
5/
20
01
15
/0
5/
20
01
29
/0
5/
20
01
12
/0
6/
20
01
26
/0
6/
20
01
10
/0
7/
20
01
24
/0
7/
20
01
07
/0
8/
20
01
21
/0
8/
20
01
04
/0
9/
20
01
18
/0
9/
20
01
02
/1
0/
20
01
16
/1
0/
20
01
30
/1
0/
20
01
13
/1
1/
20
01
27
/1
1/
20
01
11
/1
2/
20
01
25
/1
2/
20
01
0.00
GARANTİ BANKASI Ortaklık Görüşmesi-1 (Fiyat)
-0.10
-0.20
-0.30
-0.40
www.hakanguclu.com
Hisse Değişim
İMKB 30 Değişim
İMKB 100 Değişim
Banka Değişim
-0.50
-0.60
-0.70
25
02
/0
1/
20
04
16
/0
1/
20
04
30
/0
1/
20
13
04
/0
2/
20
04
27
/0
2/
20
04
12
/0
3/
20
26
04
/0
3/
20
04
09
/0
4/
20
04
23
/0
4/
20
07
04
/0
5/
20
04
21
/0
5/
20
04
04
/0
6/
20
18
04
/0
6/
20
04
02
/0
7/
20
04
16
/0
7/
20
30
04
/0
7/
20
13
04
/0
8/
20
04
27
/0
8/
20
04
10
/0
9/
20
24
04
/0
9/
20
04
1.00
GARANTİ BANKASI Ortaklık Görüşmesi-2 (Fiyat)
0.80
0.60
0.40
www.hakanguclu.com
Hisse Değişim
İMKB 30 Değişim
İMKB 100 Değişim
Banka Değişim
0.20
0.00
-0.20
26
03
/0
1/
20
05
18
/0
1/
20
05
02
/0
2/
20
05
17
/0
2/
20
05
04
/0
3/
20
05
19
/0
3/
20
05
03
/0
4/
20
05
18
/0
4/
20
05
03
/0
5/
20
05
18
/0
5/
20
05
02
/0
6/
20
05
17
/0
6/
20
05
02
/0
7/
20
05
17
/0
7/
20
05
01
/0
8/
20
05
16
/0
8/
20
05
31
/0
8/
20
05
15
/0
9/
20
05
30
/0
9/
20
05
15
/1
0/
20
05
30
/1
0/
20
05
3.00
GARANTİ BANKASI Ortaklık Görüşmesi-3 SATIŞ (Fiyat)
2.50
2.00
1.50
www.hakanguclu.com
Hisse Değişim
İMKB 30 Değişim
İMKB 100 Değişim
Banka Değişim
1.00
0.50
0.00
27
-1.00
www.hakanguclu.com
-2.00
28
04/04/2006
04/01/2006
04/10/2005
04/07/2005
04/04/2005
04/01/2005
04/10/2004
04/07/2004
04/04/2004
04/01/2004
04/10/2003
04/07/2003
04/04/2003
04/01/2003
04/10/2002
04/07/2002
04/04/2002
04/01/2002
04/10/2001
04/07/2001
04/04/2001
04/01/2001
04/10/2000
04/07/2000
04/04/2000
04/01/2000
5.00
GARANTİ BANKASI İŞLEM HACMİ (2000/12-2006/5)
4.00
3.00
2.00
Hisse Hacim Değişim
İMKB 100 Hacim Değişim
1.00
0.00
-0.50
www.hakanguclu.com
-1.00
-1.50
29
25/12/2001
11/12/2001
27/11/2001
13/11/2001
30/10/2001
16/10/2001
02/10/2001
18/09/2001
04/09/2001
21/08/2001
07/08/2001
24/07/2001
10/07/2001
26/06/2001
12/06/2001
29/05/2001
15/05/2001
01/05/2001
2.00
GARANTİ BANKASI Ortaklık Görüşmesi-1 (İşlem Hacmi)
1.50
1.00
0.50
Hisse Hacim Değişim
İMKB 100 Hacim Değişim
0.00
-0.50
www.hakanguclu.com
-1.00
-1.50
30
24/09/2004
10/09/2004
27/08/2004
13/08/2004
30/07/2004
16/07/2004
02/07/2004
18/06/2004
04/06/2004
21/05/2004
07/05/2004
23/04/2004
09/04/2004
26/03/2004
12/03/2004
27/02/2004
13/02/2004
30/01/2004
16/01/2004
02/01/2004
4.00
3.50
GARANTİ BANKASI Ortaklık Görüşmesi-2 (İşlem Hacmi)
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
Hisse Hacim Değişim
İMKB 100 Hacim Değişim
0.50
0.00
-1.00
www.hakanguclu.com
-2.00
31
24/10/2005
10/10/2005
26/09/2005
12/09/2005
29/08/2005
15/08/2005
01/08/2005
18/07/2005
04/07/2005
20/06/2005
06/06/2005
23/05/2005
09/05/2005
25/04/2005
11/04/2005
28/03/2005
14/03/2005
28/02/2005
14/02/2005
31/01/2005
17/01/2005
03/01/2005
7.00
GARANTİ BANKASI Ortaklık Görüşmesi-3-SATIŞ (İşlem Hacmi)
6.00
5.00
4.00
3.00
İMKB 100 Hacim Değişim
Hisse Hacim Değişim
2.00
1.00
0.00
-2.00
www.hakanguclu.com
32
04/04/2006
04/01/2006
04/10/2005
04/07/2005
04/04/2005
04/01/2005
04/10/2004
04/07/2004
04/04/2004
04/01/2004
04/10/2003
04/07/2003
04/04/2003
04/01/2003
04/10/2002
04/07/2002
04/04/2002
04/01/2002
04/10/2001
04/07/2001
04/04/2001
04/01/2001
04/10/2000
04/07/2000
04/04/2000
04/01/2000
18.00
16.00
FİNANSBANK FİYAT (2000/12-2006/5)
14.00
12.00
10.00
8.00
Hisse Değişim
İMKB 30 Değişim
İMKB 100 Değişim
Banka Değişim
6.00
4.00
2.00
0.00
01
/0
6/
20
01
15
/0
6/
20
01
29
/0
6/
20
01
13
/0
7/
20
01
27
/0
7/
20
01
10
/0
8/
20
01
24
/0
8/
20
01
07
/0
9/
20
01
21
/0
9/
20
01
05
/1
0/
20
01
19
/1
0/
20
01
02
/1
1/
20
01
16
/1
1/
20
01
30
/1
1/
20
01
14
/1
2/
20
01
28
/1
2/
20
01
11
/0
1/
20
02
25
/0
1/
20
02
0.30
FİNANSBANK Ortaklık Görüşmesi-1 (Fiyat)
0.20
0.10
0.00
-0.10
-0.20
-0.30
-0.40
-0.50
-0.60
-0.70
www.hakanguclu.com
33
Hisse Değişim
İMKB 30 Değişim
İMKB 100 Değişim
Banka Değişim
01
/1
08 1/2
/1 00
5
15 1/2
/1 00
5
22 1/2
/1 00
5
29 1/2
/1 00
5
1
06 /2
/1 00
5
13 2/2
/1 00
5
2
20 /2
/1 00
5
27 2/2
/1 00
5
2
03 /2
/0 00
5
1
10 /2
/0 00
6
1
17 /2
/0 00
6
24 1/2
/0 00
6
31 1/2
/0 00
6
1
07 /2
/0 00
6
14 2/2
/0 00
6
2
21 /2
/0 00
6
28 2/2
/0 00
6
2
07 /2
/0 00
6
3
14 /2
/0 00
6
3
21 /2
/0 00
6
28 3/2
/0 00
6
04 3/2
/0 00
6
4
11 /2
/0 00
6
18 4/2
/0 00
6
4
25 /2
/0 00
6
02 4/2
/0 00
6
5
09 /2
/0 00
6
5
16 /2
/0 00
6
5
23 /2
/0 00
5/ 6
20
06
18.00
FİNANSBANK Ortaklık Görüşmesi-2-SATIŞ (Fiyat)
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
www.hakanguclu.com
Hisse Değişim
İMKB 30 Değişim
İMKB 100 Değişim
Banka Değişim
6.00
4.00
2.00
0.00
34
-20.00
www.hakanguclu.com
35
04/04/2006
04/01/2006
04/10/2005
04/07/2005
04/04/2005
04/01/2005
04/10/2004
04/07/2004
04/04/2004
04/01/2004
04/10/2003
04/07/2003
04/04/2003
04/01/2003
04/10/2002
04/07/2002
04/04/2002
04/01/2002
04/10/2001
04/07/2001
04/04/2001
04/01/2001
04/10/2000
04/07/2000
04/04/2000
04/01/2000
120.00
FİNANSBANK İŞLEM HACMİ (2000/12-2006/5)
100.00
80.00
60.00
Hisse Hacim Değişim
İMKB 100 Hacim Değişim
40.00
20.00
0.00
-2.00
www.hakanguclu.com
36
25/01/2002
11/01/2002
28/12/2001
14/12/2001
30/11/2001
16/11/2001
02/11/2001
19/10/2001
05/10/2001
21/09/2001
07/09/2001
24/08/2001
10/08/2001
27/07/2001
13/07/2001
29/06/2001
15/06/2001
01/06/2001
18.00
16.00
FİNANSBANK Ortaklık Görüşmesi-1 (İşlem Hacmi)
14.00
12.00
10.00
8.00
Hisse Hacim Değişim
İMKB 100 Hacim Değişim
6.00
4.00
2.00
0.00
-20.00
www.hakanguclu.com
37
23/05/2006
16/05/2006
09/05/2006
02/05/2006
25/04/2006
18/04/2006
11/04/2006
04/04/2006
28/03/2006
21/03/2006
14/03/2006
07/03/2006
28/02/2006
21/02/2006
14/02/2006
07/02/2006
31/01/2006
24/01/2006
17/01/2006
10/01/2006
03/01/2006
27/12/2005
20/12/2005
13/12/2005
06/12/2005
29/11/2005
22/11/2005
15/11/2005
08/11/2005
01/11/2005
120.00
FİNANSBANK Ortaklık Görüşmesi-2-SATIŞ (İşlem Hacmi)
100.00
80.00
60.00
Hisse Hacim Değişim
İMKB 100 Hacim Değişim
40.00
20.00
0.00

Benzer belgeler