[Board] Regulations for Education and Examinations

Transkript

[Board] Regulations for Education and Examinations
ÖĞRETİM VE SINAV TÜZÜĞÜ
Chapter 11: [Board] Regulations for Education and Examinations
KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KURULUŞ YASASI
(Madde 18, 24, 25, 28, 30, 31 ve 32 altında Tüzük)
Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Yöneticiler Kurulu 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu
Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasasının 18., 24., 25, 28, 30., 31. ve 32. maddeleri uyarınca
aşağıdaki Tüzüğü yapar.
These Regulations have been made by the Board under Articles 18, 24, 25, 28, 30, 31 and 32 of the
Statute establishing the University (Chapter 1).
Bu Tüzük, “DAÜ Öğretim ve Sınav (Değişiklik No.1/89 - 1/01) Tüzüğü”nü de kapsamaktadır.
These regulations include “EMU Education and Examination as changed by No. 1/ 89 - 1/ 01.
I.
GENEL HÜKÜMLER
GENERAL REGULATIONS
Kısa İsim
Brief Title
R.G. 08.04.88 EK III A.E.189
R.G. 05.04.89 EK III A.E.157
R.G. 08.03.90 EK III A.E. 92
R.G.19.07.91 EK III A.E.364
S92/91-1
R.G.19.03.93 EK III A.E.112
R.G.19.03.93 EK III A.E.113
R.G. 05.05.94 EK III A.E.234
R.G.22.02.95 EK III A.E. 158
R.G.05.05.95 EK III A.E. 334
R.G.30.12.96 EK IIIA.E.1215
R.G.25.02.99 EK III A.E. 58
R.G. 07.09.99 EK III A.E.557
R.G.05.11.99 EK III A.E. 699
R.G.27.12.01 EK III A.E. 841
R.G.24.03.03 EK III A.E. 202
Tefsir
Definitions
1. Bu Tüzük, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim ve Sınav Tüzüğü”
olarak isimlendirilir.
Regulation for Education and Examinations
2. Metin başka türlü gerektirmedikçe bu Tüzükte geçen “Bakanlar Kurulu”,
“Bölüm Başkanı”, “Bölüm Kurulu”, “Dekan”, “Enstitü Müdürü”,
“Fakülte Kurulu”, “Hazırlık Okulu Müdürü”, “Rektör”, “Senato”, “Vakıf
Yöneticiler Kurulu”, “Yüksek Okul Müdürü” deyimleri, bu Tüzüğün
kaynaklandığı Yasadaki deyimler için verilen anlam karşılıklarını ifade
eder.
“Dilekçe ve İtiraz İnceleme Komisyonu” Senatonun 6 Ekim 1987 tarih ve
87-14/4 sayılı kararıyla oluşturulan Komisyonu anlatır.
“Üniversite Harçları” öğrencilerden alınacak sınav ve öğrenim ücretlerini
ifade eder.
Unless otherwise indicated, the meanings of the terms “Council of
Ministers”, “Chairperson of the Department”, “Department Council”,
“Dean”, “Director of Institute”, “Faculty Academic Council”, “
Director of the School of Foreign Languages”, “Rector”, “Senate”,
57
58
TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler
“Board” and “School Director” are equivalent to their meanings
defined in Article 2, Chapter 1.
“The Senate Appeals Committee” is the committee formed by the
Senate on 6 October 1987, decision number 87-14/4..
“University fees” are the payments made by students to receive
educational services and to sit examinations.
Kapsam
Scope
3. Bu Tüzük Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrenci kayıt-kabul, öğretim,
sınav, başarı ve mezuniyet koşulları ile mezuniyet ünvanlarına ilişkin
hükümleri kapsar.
These Regulations cover the rules related to registration procedures,
education, examinations, criteria for success, conditions for graduation
and receiving titles from the University.
II. ESAS HÜKÜMLER
II. MAIN PROVISIONS
Öğrenci
Kayıt-Kabul
Koşulları
Conditions for
Student
Admission
4. (1) Her yıl Üniversitenin birinci sınıflarına ve Hazırlık Okuluna
alınacak öğrenci sayısı, Üniversitenin kapasitesi göz önünde
tutularak Devlet Planlama Örgütünün insan gücü ihtiyaçlarına
ilişkin görüşü alınarak ve Üniversite Senatosunun önerileri
değerlendirilerek Vakıf Yöneticiler Kurulunca belirlenir.
Every year the number of students who will be accepted in the
freshman year or in the Intensive English Division of the School
of Foreign Languages are decided by the Board who take into
consideration the capacity of the University, consider the
information received from the State Planning Organization in
relation to the human resource needs of the country, and
suggestions of the Senate.
(2) Giriş için başvurma tarihi ve süreleri ile giriş sınavları ve koşulları
Rektörlükçe belirlenir ve ilan edilir. Belirlenen süreler dışında
başvurular dikkate alınmaz. Üniversiteye alınacak öğrenciler için
uygulanacak giriş sınavı ile, Hazırlık Okulu ve birinci sınıflara
kabul, koşul ve esasları, Rektörlükçe hazırlanan ve Senato
tarafından onaylanan “Doğu Akdeniz Üniversitesi Giriş Sınavı ve
Öğrenci Kabul Yönetmeliği'ne göre belirlenir.
The date and period for application, the entrance examinations,
and terms for entering these examinations are set and announced
by the Rector’s Office. Applications that are not made within the
announced dates are not accepted. The entrance examination and
the registration procedures for the Intensive English Division and
the freshman year are determined according to the “Entrance
Examination and Admission By-Laws” prepared by the Rector’s
Office and approved by the Senate (Chapter 12).
(3) Üniversiteye giriş ile ilgili her türlü işlem için, Üniversite Kayıt
ve Kabul İşlerine başvurulur.
All student registrations and applications to enter the University
must be addressed to the Registrar’s Office.
(4) Her yıl Üniversiteye alınacak K.K.T.C. yurttaşı olmayan yabancı
uyrukluların sayısı o yılın giriş sınavı ilanından önce, Üniversite
Öğretim ve Sınav Tüzüğü
59
Senatosunun görüşü alınarak Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından
saptanır.
Every year the number of Foreign students who will be admitted
to study at the University is determined before the announcement
of that years entrance examination by the Board who makes the
decision after receiving advice of the Senate.
Öğrenim Süresi
ve Akademik Yıl
Takvimi
5.
Duration Of
Studies and The
Academic
Calendar
R.G.08.03.90 EK III A.E. 92
R.G.08.03.90 EK III A.E. 92
(1) (a) Her Akademik Yıl, 2 dönemden oluşur. Ders ve Sınav
günleri toplamı her dönem için 80 günden az olamaz.
Each academic year is made up of 2 semesters. The total
duration of study in a semester, including the teaching and
examinations, must not be less than 80 days.
(b) Üniversite Senatosunun kararı ve Vakıf Yöneticiler
Kurulunun onayı ile yaz dönemi ilâve edilebilir. Bu dönemin
süresi 8 haftayı geçemez.
A Summer School may be offered with the decision of the
Senate and the approval of the Board. The Summer School
must not exceed 8 weeks.
(2) Üniversitenin değişik birimlerinde uygulanan öğrenim
programlarının normal süreleri aşağıda belirtildiği gibidir:
(a) Lisans Programları: 4 akademik yıl.
(b) Yüksek Okul Programları: 2 akademik yıl.
(c) Hazırlık Okulu Programları: Minimum 1 sömester,
maksimum 2 akademik yıl.
(d) Lisansüstü Programları: Bu programların süresi Senato
tarafından “Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Öğretim
Yönetmeliği” ile belirlenir.
(e) Mezuniyet için gerekli kredi-saat toplamı Doğu Akdeniz
Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan eğitim-öğretim
programlarında belirlenir.
The duration of educational programs offered by different units of
the University are as follows:
(a) Undergraduate programs: 4 academic years
(b) School programs: 2 academic years
(c) [School of Foreign Languages, Intensive English Division
(SFL, IED)]: Minimum 1 semester and maximum 2 years
(d) Graduate programs: The duration of these programs are
set by the Senate according to the “Graduate Studies ByLaws” (Chapters 4 &5).
(e) The total credit-hours required for graduation from each
program must be approved by the Senate.
(3) Akademik yıl takvimi, Nisan ayından önce Üniversite Senatosu
60
TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler
tarafından hazırlanır ve karara bağlanır. Hazırlanan takvim, en geç
Mayıs ayı sonuna kadar Rektörlükçe ilan edilir.
The Academic Calendar is to be prepared and approved by the
Senate before April and announced by the Rector’s office by the end
of May.
(4) Transfer yolu ile Üniversiteye kabul edilen öğrencinin Doğu
Akdeniz Üniversitesinden mezun olabilmesi için Madde 5(2)e ile
belirlenecek gerekli toplam kredi-saatin asgari yarısını Doğu
Akdeniz Üniversitesinde tamamlaması ve bu Tüzük hükümlerine
göre başarılı olması esastır.
Öğretim
Dili
Medium of
Instruction
Öğretim
Ücretleri
Tuition Fee
Students who are accepted for study at EMU through transfer from
other universities must complete at least half of the total required
credit-hours for graduating from EMU as determined by the Senate
(Article 5.2.e). Graduation of such students is subject to successful
completion of the program as laid out in these regulations.
6. Üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Senatonun görüşü alınarak
Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından belirlenecek Meslek Yüksek
Okullarında öğretim Türkçe yapılabilir.
The medium of instruction is English. Turkish instruction in some
programs is possible subject to the decision of the Board based on the
advise of the Senate.
7. (1) Üniversitede öğretim ücrete tabidir. Öğrencilerden alınacak
Üniversite harçları, giriş sınavlarının ilanından önce Vakıf
Yöneticiler Kurulunca saptanır ve Rektörlükçe ilan edilir.
Tuition fees to be paid by the students are determined by the
Board and announced by the Rector’s office before the University
entrance exams.
(2) Öğrenci, Üniversite harçlarını her dönem, belirlenen kayıt süresi
içerisinde ödemek zorundadır. Harcını ödemeyen öğrenci, ders,
lâboratuar ve sınava alınmaz. Bu öğrenciye Üniversite tarafından
hiçbir belge verilmez.
Every students has to pay the tuition fee at the beginning of each
semester within the registration period. Failing this leads to the
prohibition of such students from attending classes, labs, sitting
examinations and issuing any official documents by the
University.
(3) Bir öğrencinin, Üniversiteye girişte verdiği belgenin sahte veya
gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde, Üniversite ile
ilişkisi derhal kesilir ve ödediği harç iade edilmez.
In the event that a student submits fake documents, such students
will be dismissed from the University without the right for any
refund of any payments made.
(4) Ödenen Üniversite harçları 13. maddede belirtilen kayıt
sildirme durumları dışında iade edilmez.
Öğretim ve Sınav Tüzüğü
Kredi
Sistemi
Credit System
Öğrenci
Danışmanlığı
The Student
Advisor
Derslere
Kayıt ve
Dersten
Çekilme
Registration and
Withdrawal
from Courses
S96/150-6
S96/150-6
Geç
61
Paid fees are not refunded except in the circumstances stated in
Article 13 of these Regulations.
8. Öğretimde kredi-saat sistemi uygulanır. Bir dersin kredi-saat değerinin
saptanmasında o ders için öngörülen toplam haftalık ders sayısı esas
alınır. Ancak, varsa, dersin haftalık lâboratuar ve uygulamalı çalışma
saatleri toplamının her 3 saati bir kredi-saat olarak işlem görür. Yarım ve
yarımdan büyük kesirler bir üst sayıya tamamlanır.
“Credit-hours” quantify the amount of education taken in each semester.
Each weekly lecture hour counts as 1 credit-hour. Laboratory and
tutorial hours are also taken into account: 3 hours count as 1 credithour. Credit hours with a decimal of 0.5 or above are rounded up.
9. Öğrenci danışmanlığı, ders programı, akademik, idari ve sosyal
konularda öğrenciye rehberlik yapmak üzere Akademik Personel
tarafından yürütülür. Danışmanlık ilgili Bölüm Başkanı veya Müdür
tarafından organize edilir.
A Student Advisor is a member of academic staff who guides the
student in choosing a semester’s courses, or in other academic,
administrative and social matters. The appointment of student advisors
is organized by the Department Chair or School Director.
10. Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her dönem başında
Rektörlükçe ilan edilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek
zorundadırlar:
Students are expected to renew their registration during the registration
period announced by the Rector’s office at the beginning of each
semester.
(1) Öğrencinin her dönem başında kayıt olacağı dersler, başarı
durumu ve bu Tüzük hükümleri göz önünde tutularak danışmanın
10.
tavsiyesi ve ilgili Bölüm Başkanı veya Yüksek Okul Müdürünün
onayı ile belirlenir. Dönem kaydının yapılması için o dönem
harcının ödenmiş olması gerekir.
Course registration follows the payment of the semester’s fees.
Courses in which a student is to register every semester are
determined in accordance with the provisions of these
regulations, in consultation with the Student Advisor and the
approval of the Department Chair or School Director.
(2) Öğrenci, öncelikle lisans programlarının birinci yılındaki birinci
ve ikinci dönemleri için öngörülen tüm zorunlu derslere kayıt
yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, sınamalı durumda olan bir
öğrenci ilgili Bölüm Başkanının onayı ile zorunlu bir derse kayıt
yaptırmayabilir.
Students are expected to register in all compulsory courses for the
first and second semesters before taking other courses. This rule
can be waived, with the approval of the Department Chair, only
for those students who are on “probation”.
11. Öğrenci Dilekçe ve İtiraz İnceleme Komisyonunca kabul edilecek özrüne
62
TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler
Kayıt
Yaptırma
dayanarak geç kayıt yaptırabilir. Geç kayıt süresi derslerin başlama
tarihini takip eden 1 haftadır. Geç kayıt için uygulanacak ek harç miktarı
her yıl kayıt dönemlerinden önce Rektörlükçe saptanarak ilan edilir.
Late
Registration
Late registration is possible only with the approval of the
Special Committee formed for this purpose after written
application of the student. “Late registration” refers to the week
after the official registration period. Late registration fees are
determined and announced by the Rector’s office before the
beginning of each academic year.
Ders
Ekleme ve
Dersten
Çekilme
12. Öğrenciye izleyeceği dersi seçmek için belirli bir süre tanınır. Şöyle ki:
(1) Öğrenci ilk ders gününden başlayarak 2 hafta içerisinde kendi
programına yeni ders ekleyebilir veya çıkartabilir. Ders ekleme
ve çıkarma işlemleri öğrenci danışmanı ve ilgili Bölüm Başkanı
veya Müdürün onayı ile gerçekleşir.
Adding,
dropping and
withdrawing
from courses
The student is allowed a certain period of time to choose the courses
s/he will take.
(1) Within the first two weeks from the commencement of classes,
students are allowed to add a new course, drop a registered course, or
change a registered course to another course. These changes must be
approved by the student’s advisor and the Department Chair or
School Director.
R.G.21.09.93 EKIIIA.E. 440
S96/146-1
VYK 8/96-1186
(2) Öğrenci, ilk ders gününden başlayarak üçüncü ve on birinci
haftalar içinde, herhangi bir nedenle, dersi veren Akademik
Personelin bilgisi, Danışmanının önerisi ve Bölüm Başkanı veya
Okul Müdürünün onayı ile aşağıdaki koşullarda dersten
çekilebilir:
Under the following circumstances, students can withdraw from a
course within the 3rd and 11th weeks, starting from the first day of
classes, by informing the course instructor. Proposal of the Academic
Advisor and the approval of the Department Chair or School Director
is necessary.
(a) Öğrenci, “Part-Time” statüsüne düşmemek koşulu ile, bir
dönemde en çok 2 dersten çekilebilir.
In any semester, a student can withdraw from 2 courses at
most, provided the student is not taking less than a total of 12
credit hours (“part-time” status).
(b) Öğrenci, daha önce çekilmiş olduğu, tekrarlamak durumunda
olduğu veya ortalama hesaplarına katılmayan bir dersten
çekilemez.
A student cannot withdraw from a course that was withdrawn
before, a course that is repeated or a course that has no credit.
(c) “Part-Time” statüsündeki öğrenci dersten çekilemez.
Students in “Part-Time” status cannot withdraw from a
course.
Dersten çekilen öğrenci, o ders için “W” notu alır ve bu not karne ve
“Transcript”ten silinmez. Ancak “W” notu, dönem ve genel not
ortalaması hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Öğretim ve Sınav Tüzüğü
Kayıt
Sildirme ve
Harç İadesi
R.G.05.04.89 EK III A.E. 157
R.G.30.12.96 EK IIIA.E.1215
Cancelling
Registration from
the University and
Refunding
Derslere Devam
Zorunluluğu
VYK 8/96-1186
R.G.25.02.99 EK III A.E.58
R.G.05.11.99 EK III A.E. 699
Attendance
Requirements
Ders
Yükü
Course Load
“Part-Time”
Öğrenci
“Part-Time”
Students
63
A student who withdraws from a course will receive the grade “W”.
This grade is not taken into consideration during the calculation of
the CGPA and the GPA, but appears on the transcript.
13. Öğrenci, Kayıt ve Kabul İşlerin’e yazılı başvuru ile ve Üniversite
idaresince öngörülen işlemleri tamamlamak sureti ile kaydını sildirebilir.
Kayıt sildirme işlemlerini tamamlayan öğrenciye, kayıt sildirme başvuru
tarihine bağlı olarak, ödemiş olduğu öğrenim ücretinden (kayıt
harcından) Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından belirlenen oranlarda iade
yapılır.
A student can cancel registration from the University by applying in
writing to the Registrar’s Office and completing the necessary process.
Following the completion of the process, the student will be entitled to a
refund of the tuition fee based on the principals determined by the Board.
14. İlgili Fakülte veya Okul Kurulu tarafından belirlenen limitlerin
üzerinde devamsızlığı olan ve/veya dersin değerlendirmesine esas olan
koşulları yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
Sekiz haftalık modüllerden oluşan Hazırlık Okulu İngilizce programında
bir modülün derslerinin %20’sine katılmayan öğrenciler başarısız sayılıp
o modülü tekrarlarlar.
A student who fails to meet the requirements of a course or who is absent
more than the limit specified by the Faculty or School is considered to be
unsuccessful in that course.
A student who is absent more than 20% in the School of Foreign
Languages, Intensive English Division where the programs are made up
of 8 week modular courses, fails and has to repeat the same module.
15. Her dönem için ilgili eğitim-öğretim programlarında gösterilen ders o
dönemin ders yüküdür. Ancak, ilgili Danışmanın önerisi ve Bölüm
Başkanının kararı ile bir öğrencinin bir dönemde alacağı ders yükü, o
dönemin normal ders yüküne göre en çok 1 ders azaltılabilir veya 2 ders
arttırılabilir. Ders yükünün azaltılması halinde öğrenci bıraktığı dersi
verildiği ilk dönemde almak zorundadır. Son dönemde bulunan
öğrenciler için, Danışmanın önerisi ve Bölüm Başkanının onayıyla, bu
sayı değiştirilebilir.
The courses planned to be taught in every program each semester are the
“course load” for that semester. However, a student may be allowed to
reduce this load by one course, or increase it by two courses, with the
approval of the student’s Academic Advisor and the Department Chair.
When the course load is reduced, the student is required to register for
the dropped course at the next available opportunity. The number of
courses to be registered by students in their last semester, is
determined by the Department Chair upon the proposal of the
Academic Advisor.
16. Kişisel nedenlerle madde 5(2)’de belirtilen süreler dışında öğrenim
görmek isteyen ve herhangi bir dönemde 12 kredi saatlik ders yükünden
daha azını almak durumunda kalan öğrenciler Fakülte Kurulunun izni ve
Rektörün onayı ile “Part-Time” öğrenci olarak kabul edilirler. Bu gibi
öğrencilerin ödeyeceği öğrenim ücretleri aldıkları ders yükü oranında
olur.
A student who wishes to register as a “part-time” student (taking less
64
TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler
than 12 credit hours in a semester) due to personal reasons can do so,
upon the consent of the Faculty Academic Council and the Rector.
Tuition fee to be paid by such students is proportional to the course
load taken.
Özel
Öğrenci
R.G.22.02.95 EK III A.E. 158
17. Özel Öğrenci, Üniversitedeki programlardan herhangi birine kayıtlı
olmayan ve kendisine sadece bazı derslere katılabilme izni verilen
öğrencidir. Bu statüdeki bir öğrenciye diploma veya unvan verilemez.
Ancak, Kayıt-Kabul İşleri tarafından hazırlanan ve aldığı dersleri başarılı
olarak tamamladığını gösteren bir belge verilebilir. Özel Öğrenci olarak
kabul edilmek isteyenlerin müracaatları, ilgili Bölüm Başkanı veya
Müdürle, Kayıt-Kabul İşleri Sorumlusu tarafından değerlendirilerek
karara bağlanır. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri Kayıt-Kabul İşlerince bu
Tüzük hükümlerine göre yapılır. Özel Öğrenci olarak müracaat
edenlerden en az lise diploması aranır. Özel öğrenciler, Vakıf Yöneticiler
Kurulu tarafından bu öğrenciler için saptanacak Üniversite harçlarını
ödemekle yükümlüdürler. Bu öğrencilerden alınacak harç, aldıkları ders
yükünün tam zamanlı bir öğrencinin normal ders yüküne oranı göz önüne
alınarak saptanır.
Special Student
A student who is not registered to any program, but who is permitted to
attend the lectures of some courses, is given the status of Special
Student. No diploma or degree is conferred upon such students, but
successful students receive a certificate prepared by the Registrar's
Office showing the courses completed successfully. Applications for
Special Student status are evaluated and decided on by the Department
Chair or the School Director and the Registrar. Registration of
accepted special students is carried out by the registrar’s office
according to the rules stated in these regulations. Such students are
required to possess at least a Secondary School Diploma. Tuition fees
for special students are determined by the Board based on the tuition
fees for a Full time student (Article 7 of these regulations) .
III. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME
III. EXAMINATIONS AND ASSESSMENTS
Derslerde Dönem
Notu Anlam
ve Değerleri
18.
End-of-CourseGrades and
Grade Points
R.G.19.03.93 EK III A.E. 112
S96/146-1
VYK 8/96-1186
(1) Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri
ilgili Akademik Personel tarafından dönem notu olarak takdir edilir.
Performance of a student for each course registered, is evaluated by
the Course Instructor as a letter grade given below.
Harf Notu
Letter Grade
A
A-
Katsayı
Grade Point
4.00
3.70
Öğretim ve Sınav Tüzüğü
65
B+
B
BC+
C
CD+
D
DF
NG
I = Eksik
Incomplete
W = Dersten Çekilme
Withdrawal
S = Yeterli
Satisfactory
U = Yetersiz
Unsatisfactory
NG = Devamsızlıktan Başarısız
Nil Grade
3.30
3.00
2.70
2.30
2.00
1.70
1.30
1.00
0.70
0.00
0.00
-
Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D veya S notlarından
birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
A student who receives A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D or S from
a course is considered to have succeeded in that course.
S96/146-1
VYK 8/96-1186
(2) Herhangi bir dersten D-, F, NG veya U notlarından birini alan bir
öğrenci o dersi, verildiği ilk dönemde tekrar almakla yükümlüdür.
A student who receives D-, F, NG or U from a course is required to
take that course again in the next semester that it is offered.
(3) “I” Eksik:
“I” notu, geçerli bir nedenden dolayı, dönem sonu sınavına
girmeyen ve/veya dönem notunun hesaplanmasında rolü bulunan
atölye/lâboratuar çalışması ve benzeri yükümlülüklerinden bir
kısmını yerine getirmeyen öğrenciye verilir. “I” notunun verildiği
dönemi izleyen dönemin kayıt tarihinden 1 hafta önce
tamamlanması gerekir, aksi halde “I” notu kendiliğinden “F” notuna
dönüşür. Ancak, öğrencinin mazeretinin devam etmesi halinde, ilgili
Bölüm Başkanlığınca yapılacak teklif üzerine, “I” notunun
tamamlanma süre ve koşulları Fakülte Kurulu tarafından görüşülüp
karara bağlanır. Mezuniyet durumundaki öğrenciler için yukarıda
belirtilen sürelere uyulması koşulu aranmaz. Bu öğrencilerin
durumları Fakülte Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. “I” notu,
başka bir nota dönüştürülünceye kadar dönem ortalaması (GPA) ve
genel ortalama (CGPA) hesaplamalarında dikkate alınmaz. “I” notu
verilebilmesi için, öğrencinin, dönem sonu sınav tarihinden itibaren
en geç 3 işgünü içinde, mazeretini belgeleri ile birlikte ilgili dersin
Akademik Personele iletilmesi gerekir.
“I” Incomplete:
A student who thinks is eligible for “I” grade, must apply to the
Course Instructor together with official documentation supporting
66
TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler
the case, at most 3 working days following the final examination
date of the course.
“I” grade is given to students who have not sat the end of semester
exam and/or has not completed some of the projects/ laboratory
work which contributes to the end-of-semester grade because of a
valid reason that can officially be proved if required. Such students
are obliged to sit for the missed exam and/or complete the
project/laboratory work at least one week before the registration
period of the following semester. Failure to comply with this will
result in an automatic F grade being given for the concerned
course. However, students whose reason for absenteeism continues
at the end of the above indicated deadline, must apply to the
Department with official certification indicating the continuation of
the reason for absenteeism. The Department Chair will then take the
issue to the Faculty Academic Council where a decision will be
taken on the period for the completion of the “I” grade.
An “I” grade is not taken into account in the computation of the
Grade Point average (GPA) or Cumulative Grade Point Average
(CGPA).
S96/146-1
VYK 8/96-1186
(4) “W” Dersten Çekilme:
Öğrencinin, herhangi bir nedenle, ilk ders gününden başlayarak
üçüncü ve on birinci haftalar arasında, kayıtlı bulunduğu dersten
çekildiğini belirtir. “W”, öğrencinin karne ve “Transcript” inde
gösterilir.
“W” Withdrawal from a Course
The grade “W” is given to students who were allowed to
withdraw (Article 12(2)). This can be done between the 3rd and
11th weeks of the semester, counting from the starting date for the
courses. The “W” grade is shown on the transcript of the student
(5) “S”-“U” Yeterli – Yetersiz:
“S” ve “U” ile değerlendirmeye tabi bir ders veya staj çalışması
başarılı olarak tamamlandığı takdirde “S”, başarısız olduğu takdirde
“U” ile değerlendirilir.
“S”-“U” Satisfactory- Unsatisfactory
The grades “S” or “U” is given to students who are registered to
certain courses or industrial training as part of a course that are
decided by the Senate to be evaluated as Satisfactory or
Unsatisfactory.
(6) 100 üzerinden verilen notların harf notu karşılıkları Üniversite
Senatosu tarafından saptanır.
S96/146-1
VYK 8/96-1186
The letter grade equivalent of marks above 100 is determined by the
Senete. (Suggest that all such marks be tranformed into percentages
– out of 100)
(7) “NG” Boş Not (Nil Grade)/ Devamsızlıktan Başarısız:
“NG” notu, derse devam yükümlülüklerini ve/veya dersin
değerlendirilmesine esas olan koşulları yerine getirmeyen öğrenciye
ilgili dersin Akademik Personeli tarafından takdir edilir. “NG” notu,
öğrencinin dönem ve genel not ortalaması hesaplanmasına katılır.
Öğretim ve Sınav Tüzüğü
67
“NG” Nil Grade/ Failing from Absenteesm:
Students who do not comply with the required level attendance
(see Article 14) and/or not full filling the requirements for the
evaluation of the courseare given the “NG” grade by the
Instructor of the Course. “NG” grade is included in the
computation of GPA and CGPA.
Hazırlık
Okulu
Programları
19.
(1) Hazırlık Okulu programları, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne giriş
ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin İngilizce bilgilerini
Üniversite’deki dersleri izleyebilecek düzeye çıkarmak amacı ile
Hazırlık Okulu Müdürlüğünce düzenlenir.
R.G.05.04.89 EK III A.E. 157
School of Foeign
Languages,
Intensive English
Division
R.G.05.04.89 EK III A.E. 157
Students accepted to EMU programs where the medium of
instruction is in English, but do not have the required level of
English to follow the courses are admitted to the School of
Foreign Languages, Intensive English Division. A syllabi is
prepared by the Intensive English Division to equip such students
with sufficient English enabling them to follow the program they
are registered to.
R.G.05.04.89 EK III A.E. 157
(2) Hazırlık Okulu’nda öğrenci, yazılı ve/veya sözlü seviye belirleme
sınavı sonuçlarına göre, Hazırlık Okulu Müdürlüğünce belirlenen
programı izlemekle yükümlüdür.
If they wish, newly registered students can sit for the English
Proficiency Test, given by the Intensive English Division. Students
who fail or do not sit for the English Proficiency test are required
to sit for the Placement Test, to determine their appropriate level
in the Intensive English Division
(3) Hazırlık Okulu’nda izlenecek değişik seviyedeki her bir
programın süresi bir dönemden az olamaz.
The duration of each program to be followed at the School of
Foreign Languages, Intensive English Division cannot be less than
one semester.
Hazırlık
Okulunda
Sınavlar, Başarı
ve Bölüm
Programına Geçiş
20.
R.G.05.04.89 EK III A.E. 157
Examinations and
Success at SFL
IED and moving
on to the
Freshman year.
R.G.19.03.93 EK III A.E. 113
(1) Hazırlık
Okulu
tarafından
hazırlanan
İngilizce
Yeterlilik
68
TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler
Sınavında başarılı olan öğrenciler bölüm programlarına devam
hakkı kazanır.
Students who have successfully passed the English Proficiency
Test prepared by the SFL IED, have the right to enter their chosen
program at a Faculty or School.
R.G.05.04.89 EK III A.E. 157
R.G.19.03.93 EK III A.E. 113
S96/146-1
VYK 8/96-1186
R.G. 05.11.99 EK III A.E.699
(2) İngilizce Yeterlilik Sınavı, Rektörlüğün belirleyeceği tarihlerde ve
aşağıdaki koşullar uyarınca yapılır:
The English Proficiency Test takes place at dates determined by
the Rector’s Office and under the conditions stated below:
(a) Güz dönemi başında açılan İngilizce Yeterlilik Sınavına, Güz
döneminde ilk kez Üniversite’ye yeni kayıt yaptıran ve/veya
Hazırlık Okulu programlarına devam etmiş tüm öğrenciler
girebilirler.
New students who have registered in the University at the
beginning of the fall semester and students who have
successfully completed the Intermediate or UpperIntermediate programs of IED can sit for the English
Proficiency Exam administered at the beginning of the
Fall semester.
(b) Bahar Dönemi başında açılan İngilizce Yeterlilik Sınavına
sadece Üniversite’ye Bahar Dönemi ilk kez yeni kayıt
yaptıran öğrenciler ve/veya Hazırlık Okulu programlarından
Orta Düzeyi veya Üst Orta Düzeyi (Intermediate, Upper
Intermediate) başaran öğrenciler girebilirler.
Students registering for the first time to the University at
the beginning of the Spring semester, and/or students who
have successfully completed the Intermediate or UpperIntermediate programs can sit for the English Proficiency
Exam administered at the beginning of the Spring
Semester.
(c) Bahar dönemi sonunda açılan İngilizce Yeterlilik Sınavına
katılabilmek için Hazırlık Okulu programlarından Orta
Düzeyi veya Üst Orta Düzeyi (Intermediate, Upper
Intermediate) başarmak gerekir.
Students who have successfully completed the Intermediate
or Upper-Intermediate programs can sit for the English
Proficiency Exam which is administered at the end of the
Spring Semester.
(d) Hazırlık Okulu programlarına devam etmiş fakat Orta
Düzeyi (Intermediate) başarı ile tamamlayamamış
öğrencilerin Yaz Dönemi sonunda açılan İngilizce Yeterlilik
Sınavına katılabilmeleri için Yaz Dönemi’ne devam ederek
Orta Düzey (Intermediate) başarı ile tamamlamaları gerekir.
Students who have studied in the IED but have not
successfully completed the Intermediate Level can take the
English Proficiency Exam which is administered at the end of
Öğretim ve Sınav Tüzüğü
69
the summer semester subject to attending and successfully
completing the Intermediate level during the summer school.
(e) Öğrencinin, Hazırlık Okulu’nu başarı ile tamamlaması için
İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olması koşuldur. Orta
veya daha üst düzeydeki bir programdan başarılı olmak
gerekli bir koşul olmakla birlikte yeterli değildir.
Success in the Intermediate or Upper Intermediate program
is necessary but not sufficient for the completion of the
program in the IED. Success in the English Proficiency
examination is also necessary for successful completion of the
program in the Intensive English Division.
(f) Hazırlık Okulu programlarına devam ederek Orta veya Üst
Orta Düzeyi (Intermediate/Upper Intermediate) başardığı
halde İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olamayan
öğrenciler (a), (b) ve (c) bendlerindeki sınav hakları saklı
kalmak koşulu ile, Hazırlık Okulu’nda bu öğrenciler için
düzenlenen 16 haftalık programları (Upper Intermediate,
English for Academic purposes, English for Specific
purposes gibi) takip ederler.
Students who succeeds in the Intermediate or Upper
Intermediate programs, but fail in the English Proficiency
examination are expected to enroll for the 16 weeks program
specifically designed for such students. Following the
program they can sit for the English Proficiency
Examination.
R.G.05.04.89 EK III A.E. 157
R.G.19.03.93 EK III A.E. 113
R.G.07.09.99 EK III A.E.557
R.G.05.04.89 EK III A.E.157
(3) Hazırlık Okulu programlarını 2 yıl takip eden ve İngilizce yeterlilik
sınavlarında başarılı olmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri
kesilir. Ancak, Hazırlık Okulu Programının en az İlk Düzeyi'nde
(Elementary) başarı göstermiş olan öğrencilerin öğrenim süresi
Hazırlık Okulu Müdürlüğü’nün kararı ile en fazla bir yarı-yıl
uzatılabilir.
Students who have studied in the IED for 2 years and have failed to
pass the English Proficiency Examination are dismissed. However
those students who have succeeded in the Elementary level, may be
given the opportunity to continue one more semester with the
decision of the Administrative Council of the SFL.
(4)
R.G.05.04.89 EK III A.E.157
(5) (a)
(b)
(c)
R.G.05.04.89 EK III A.E.157
(6) (a)
(b)
70
TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler
(c)
(d)
Lisans ve
İki Yıllık
Okul
Programlarında
Sınavlar
ve Başarı
21. (1) Her dönem en az 1, en çok 3 dönem içi sınavı ve bir de dönem
sonu sınavı yapılır. “Quiz”ler bu sınırlamanın dışındadır.
In every academic semester, a minimum of 1 and a maximum of 3
midterm and a final examination are given to students in each
course. Quizzes are excluded from this limitation.
(2) Her dersin verildiği dönem başında, dersin içeriği ve varsa proje,
lâboratuar/atölye konularını da içeren detaylı bir dökümü ile
verilecek sınavların sayısı ve ağırlıkları, Akademik Personel
tarafından hazırlanıp, ilgili Bölüm Başkanına ve derse kayıtlı
öğrenciye yazılı olarak bildirilir.
At the beginning of each semester, the course instructor
prepares a course outline indicating the topics to be covered
during
the
semester
together
with
project
or
laboratory/workshop topics where applicable. The number of
examinations and their weights will be included. Copies of the
course outline must be given to the department and the students
at the beginning of the semester.
Success in
Under-Graduate
Studies and Two
Year
Educational
Programs
(3) Bir ders için öngörülen proje, lâboratuar/atölye çalışmalarının
yerine getirilmesi zorunludur. Bu çalışmaları tamamlamayan
öğrenci o dersten başarısız sayılır.
When laboratory/workshop projects are listed in the course
outline, these must be completed satisfactorily for the student to
pass the course. i.e. these are necessary but not sufficient
conditions for passing.
(4) Dönem sonu sınavları ders bitiminden en az 3 gün sonra,
Rektörlük tarafından saptanan gün ve saatlerde yapılır.
The final examinations are administered at least 3 days after the
official end of classes on specifies dates determined by the
Rector’s. Office.
Lisans ve İki
Yıllık
Yüksekokul
Programlarında
22.
(5) Ders bitiminden önceki bir hafta esnasında ara sınav yapılamaz.
No midterm examinations can be administered in the final week of
the semester.
(6) Her dersin sınavı sorumlu Akademik Personel tarafından
hazırlanır ve değerlendirilir. Birden fazla grubu olan derslerde
koordinasyon esastır.
The examinations of each course are prepared and evaluated by
the course instructor. In multi-group courses coordination
between the Instructors is essential.
(7) Bir dersin dönem sonu not değerlendirilmesi 18. Maddeye göre
yapılır.
The semester grade of a course should be recorded according to
Article 18 of these regulations.
Bir öğrencinin dönem sonu ve genel başarı durumu aşağıda belirtilen
kıstaslara göre saptanır:
Öğretim ve Sınav Tüzüğü
Başarı
Success in
Under-Graduate
Studies and Two
Year Programs
S96/146-1
VYK 8/96-1186
R.G.19.03.93 EK III A.E. 112
R.G.19.03.93 EK III A.E. 112
71
Performance of a student in a semester is computed according to the
following principals.
(1) Öğrencinin başarı durumu her dönem sonunda not ortalamaları
hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı kredi, o dersin
kredi-saat değeri ile öğrenciye takdir edilen ders notu katsayısının
çarpılmasıyla bulunur. Dönem not ortalaması (GPA) öğrencinin o
dönem aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin
kredi-saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Genel not
ortalaması (CGPA) ise, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren
aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin tekrar
ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not, daha
önce alınan not yerine genel not ortalamasına dahil edilir. Gerek
dönem ve gerekse genel not ortalamalarının hesaplanmasında,
madde 18.(1)’de tanımlanan harf notları ve katsayı karşılıkları esas
alınır ve ortalamalar noktadan sonra 2 hane olarak hesaplanır.
Performance of a student is computed based on a Grade Point
Average (GPA) calculation method for each semester. Credit
received from a course is found by multiplying the credit hours by
the coefficient corresponding to the grade received. The GPA is
then found by dividing the sum of the credits received from all
courses registered during the semester by the total credit hours of
the same courses.
Cumulative Grade Point Average CGPA) is computed by dividing
the total credits received from all courses the student has
completed by the sum of the credit hours of these courses. In cases
when a course is repeated, the last grade is included in the GPA
and CGPA computations. In all average computations the letter
grades given under Article 18(1) are used. Averages should be
computed up to 2 decimals after the decimal point.
(2) Öğrencinin bir dönemde başarılı sayılabilmesi için dönem sonu
ortalaması (GPA)’nın tam not olan 4.00 üzerinden asgari 2.00
olması gerekir. Bir dönemde normal ders yükü alan ve dönem sonu
ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenci Şeref Öğrencisi, 3.50-4.00 olan
öğrenci Yüksek Şeref Öğrencisi sayılır.
A student is considered successful at the end of a semester, if the
GPA is at least 2.00 out of 4.00. Students registered to the
normal course load of a program in a department and scores a
GPA between 3.00 and 3.49 is designated an 'Honor', if the GPA
is between 3.50 and 4.00 is designated a 'High Honor'.
(3) “Akademik Dönem” öğrencinin genel not ortalaması (CGPA)
hesaplamasına esas teşkil eden ve takip etmekle yükümlü olduğu
eğitim-öğretim programında kat ettiği mesafeye tekabül eden
dönemi anlatır. Öğrencinin kaçıncı Akademik Dönem’de
bulunduğu, takip ettiği eğitim-öğretim programı ve o dönem dahil,
almış olduğu dersler göz önünde tutularak ilgili Bölüm Başkanlığı
veya Okul Müdürlüğü’nce saptanır.
72
R.G.19.03.93 EK III A.E. 112
R.G.25.02.99 EK III A.E.58
TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler
“Academic term” refers to the actual registered position of a
student in semesters within the department’s published program
of study. The academic term determins the relevant CGPA limit
listed in the next paragraph. The academic term of a student is
determined by the department or School taking into account all
courses registered and the academic records of the student.
(4) Genel not ortalaması (CGPA) aşağıdaki limitlerin altında
olan, 4-yıllık programlara kayıtlı öğrencilere madde 22(6),
22 (7), 22 (9), 22(10) ve 22(11)’de belirtilen kıstaslar uygulanır.
İkinci Akademik Dönem veya 1. Yıl sonunda
1.15
Üçüncü Akademik Dönem sonunda
1.35
Dördüncü Akademik Dönem sonunda
1.55
Beşinci Akademik Dönem sonunda
1.70
Altıncı Akademik Dönem sonunda
1.80
Yedinci Akademik Dönem sonunda
1.90
The criteria stated in Articles 22(6), 22 (7), 22 (9), 22(10) and
22(11) of these Regulations are applied to those students who
are enrolled in a 4 year diploma program and whose CGPA’s
are below the limits specified below.
At the end of the first year or the second academic term 1.15
At the end of third academic term
1.35
At the end of fourth third academic term
1.55
At the end of fifth academic term
1.70
At the end of sixth academic term
1.80
At the end of seventh academic term
1.90
R.G.19.03.93EK III A.E. 112
R.G.25.02.99 EK III A.E.58
(5) Genel not ortalaması (CGPA) aşağıdaki limitlerin altında olan, 2yıllık programlara kayıtlı öğrencilere madde 22(6), 22(7),
22(9), 22(10) ve 22(11)’de belirtilen kıstaslar uygulanır.
İkinci Akademik Dönem veya 1. Yıl sonunda
1.30
Üçüncü Akademik Dönem sonunda
1.65
The criteria stated in Articles 22(6), 22 (7), 22 (9), 22(10) and
22(11) of these Regulations are applied to those students who
are enrolled in 2 year diploma programs and whose CGPA’s are
below the limits specified below.
At the end of the first year or the second academic term 1.30
At the end of third academic term
1.65
R.G.19.03.93 EK III A.E. 112
(6) 4 yıllık programlara kayıtlı olup madde 22(4)’deki limitlerin ve 2
yıllık programlara kayıtlı olup madde 22(5)’deki limitlerin altında
genel not ortalaması olan öğrencilere akademik durumlarını
düzeltmeleri için “Akademik Uyarı” yapılır.
Students enrolled in a 4 year program whose CGPA’s are below
the limits specified in Article 22(4), and students enrolled in 2 year
programs and whose CGPA’s are below the limits specified in
Öğretim ve Sınav Tüzüğü
R.G.19.03.93 EK III A.E. 112
R.G 30.12.96EK IIIA.E. 1215
R.G. 25.02.99 EK III A.E.58
R.G. 07.09.99 EK III A.E.557
73
Article 22(5) are given an ‘Academic Warning’.
(7) Akademik Uyarı alan öğrencilere, öğrencinin tercih sıralaması ve
danışmanının önerileri de dikkate alınarak, aşağıdaki işlemlerden
biri uygulanır:
Taking into consideration the opinion of the Student’s Advisor, one
of the following options is offered to students who have received an
academic warning
(a) İlgili Fakülte veya Okul Kurulu’nun kararı ile ve belirlenen
kontenjanlar çerçevesinde başka bir programa yatay geçiş
yapmak. Bu gibi durumlarda 2 yıllık bir programdan 4 yıllık
programa geçiş yapılamaz.
With the decision of the Department or School Council, the
student will be transferred to another program, subject to
the availability of student places (contingencies). Within
this framework, transfer from a two-year program to a
four-year program is not possible.
(b) Kayıtlı bulundukları bölüm programlarına devam etmek.
"Akademik Uyarı"yı takip eden dönemlerde, bu tercihi
yapan öğrencilerin ders kayıtlarında, daha önceden alıp
başarısız oldukları dersleri tekrar etmeleri öncelik taşır. Bu
öğrencilerden, normal ders yükünü aşmamak koşulu ile
Hukuk Fakültesi Lisans Programı'na kayıtlı olanlar en çok
3 yeni derse, diğer programlara kayıtlı olanlar en çok 2 yeni
derse kayıt yaptırabilirler. Ancak, öğrencinin daha önceden
alıp başarısız olduğu ve o dönem kayıt yaptırabileceği F,
NG veya D- aldığı ders varken öğrenciye yeni ders
verilmez.
“Continuing in their currently registered program”.
Students who opt to stay in the same program following an
Academic Warning are obliged to repeat failed courses
before registering to new courses. In the Faculty of Law,
such students can be allowed to register up to 3 new
courses, in other programs up to 2 new courses, if the
number of failed courses offered can not make up the
normal semester load .
R.G.05.05.95 EK III A.E. 334
R.G 30.12.96EK IIIA.E. 1215
R.G. 07.09.99 EK III A.E.557
(c)
Kayıtlı bulunduğu programa devam seçeneğini kullanan fakat
tekrar öngörülen limitlerin altında kalarak ardışık 2 dönem
“Akademik Uyarı” alan öğrencilerden Hukuk Fakültesi
Lisans Programı'na kayıtlı olanlar en çok 1 yeni derse kayıt
yaptırabilirler; diğer programlara kayıtlı olanlar ise yeni bir
derse kayıt yapamazlar. Bu öğrenciler, 22(4) ve 22(5) ile
belirlenen CGPA limitlerine ulaşıncaya kadar, Hukuk
Fakültesi Lisans Programı'na kayıtlı öğrencilerin bir yeni ders
alabilme hakları saklı kalmak üzere, eskiden almış oldukları
dersler arasından seçecekleri derslere kayıtlarını yaptırırlar.
Öğrenci, öncelikle F, NG veya D- aldığı derslere kayıt
yaptırmakla yükümlüdür. Öğrenci gerektiğinde D, D+ veya
C- aldığı dersleri de tekrarlar.
74
TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler
A student who opts to remain in the same program
following the first “Warning” but fails to score the
expected cumulative average (CGPA), will receive the “2nd
Warning”. If such students wish to continue in the same
program, in the Faculty of Law they will only be allowed to
register in one new course, in all other programs they will
not be allowed to register in a new course in the following
semester. Provisions of Articles 22(4) and 22(5) will apply
to such students. During registration, these students must
register in the courses from which they received the
grades: F, D-, or NG. If necessary to reach the required
CGPA, they must also register in courses with grades D,
D+ or C-.
R.G.25.02.99 EK III A.E.58
R.G.19.03.93 EK III A.E. 112
R.G.19.03.93 EK III A.E. 112
R.G.30.12.96 EK III AE.1215
R.G.25.02.99 EK III A.E.58
R.G.27.12.01 EK III A.E.841
İki ardışık dönem ‘Akademik Uyarı’ aldıktan sonra, takip
eden dönemde tekrar öngörülen limitlerin altında kalan
öğrenciye ‘Son Akademik Uyarı’ yapılır. Yukarıda Madde
22.(7)’de yer alan tüm hükümler bu öğrencilere de aynen
uygulanır.
(d)
“Final Academic Warning” is given to a student who fails
to meet the expected cumulative average (CGPA) limits for
three consecutive semesters. Provisions of Article 22(7)
apply to such students.
(8) Transfer öğrencilere Madde 22(4) veya Madde 22(5) intibak
ettirildikleri dönem için uygulanır.
Provisions of Articles 22(4) or 22(5) apply to transfer students
starting from the semester in which they are transferred in view of
the exemptions given by the receiving department.
(9) Madde 22 (6) ve Madde 22(7) ile tanımlanan kurallara göre
işlem gören öğrenciler, genel not ortalamalarını öngören
limitlerin üzerine çıkarıncaya kadar ‘sınamalı’ (on probation)
statüsündedirler. ‘Sınamalı’ durumunda olan bu öğrencilerden
‘Son Akademik Uyarı’ almış bulunanlar, takip eden dönemlerde
de genel not ortalamalarını öngörülen limitlerin üzerine
çıkaramamaları halinde kayıtlı bulundukları program ile ilişkileri
kesilir. Müzik Lisans Programı’nın alana özgü derslerinde
başarısız olan öğrencilerin ilgili program ile ilişkileri kesilebilir.
Bu amaçla ilgili öğrencilerin ilişki kesme koşullarını düzenleyen
bir “DAÜ Müzik Lisans Programı İlişki Kesme Yönetmeliği”
hazırlanır ve Senato’nun onayı ile yürürlüğe girer.
(d)
Students to whom the provisions of the Articles 22(6) and
22(7) apply are on “Probation” until they improve their
CGPA to the required limits. Students who received a
“Final Warning” will be dismissed from the program if
they fail to achieve the required CGPA in the semester
following the “Final Warning”. Undergraduate Students of
the Music Department can be dismissed from the program
if they fail specified courses. A By-law defining the
conditions under which a student will be dismissed from the
Öğretim ve Sınav Tüzüğü
75
program will be prepared and come into effect following its
approval by the Senate
R.G.25.02.99 EK III A.E.58
R.G.25.02.99 EK III A.E.58
Lisansüstü
Programlarda
Sınavlar ve
Başarı
Examinations
and Success in
Post-graduate
Programs
Sınavlarla
İlgili Genel
Kurallar
General
Examination
Rules
Ders
Tekrarı
Repeating
Courses
(10) Madde 22(9) ile tanımlanan kurallara göre işlem gören
öğrenciler, ilgili Fakülte veya Okul Kurulu’nun kararı ile ve
belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, bir defaya mahsus olmak
üzere başka bir programa yatay geçiş yapabilirler. Bu gibi
durumlarda 2-yıllık bir programdan, 4-yıllık bir programa geçiş
yapılamaz. Böyle bir geçişi gerçekleştiremeyen veya önceden
madde 22(7)’deki hükümler uyarınca yatay geçiş seçeneğini
kullanmış olan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.
Students subject to the provisions of Article 22(9) must transfer
to another program in the University. Students dismissed from a
2 year program can not transfer to a 4 year program. Students
who can not transfer to another program or have already used
their right of transfer as stated under Article 22(7) are dismissed
from the University
(11) Başka bir programa yatay (veya dikey) geçiş yapmış öğrenciler,
madde 22(9)’da tanımlanan duruma tekrar ulaşmaları halinde
Üniversite ile ilişkileri kesilir.
Horizontal or vertical transfer students who fail the provisions of
Article 22(10) will be dismissed from the University
23. Lisansüstü programlardaki sınavlar ve başarı koşulları, bu Tüzüğe bağlı
"Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği" ile belirlenir
Conditions of success in Post-graduate programs are determined in the
“Post-graduate Education By-law” to be made under this Article (see
Chapter 5).
24. Üniversitede yapılan sınavlarla ilgili genel kurallar ve sınavlarda
uyulacak diğer esaslar, bu Tüzüğe bağlı "Üniversite Sınav Yönetmeliği"
ile belirlenir.
The general rules and principals to be followed in examinations will be
covered by the “By-law for Evaluation of Student Performance” to be
made under this article by the Senate (Chapter 13).
25. (1) Tekrarlanacak ders seçmeli veya programdan çıkarılmış bir ders
ise öğrenci, bunların yerine Bölümce uygun görülen dersi alır.
If the course to be repeated is an elective and not offered during
the semester or is dropped from the syllabus, other courses
recommended by the department can be can be substituted
(2) Aldığı ders notlarını yükseltmek isteyen öğrenci, isterse bu
dersleri verildiği dönem içinde tekrarlayabilir. Tekrarlanan dersten
alınan not daha önce alınmış olan notun yerine geçer, fakat ilk
alınan not "transcript"ten silinmez. Ders tekrarı, o tekrardan
doğabilecek program aksamaları veya öğrenciye getireceği ek ders
yükleri göz önünde tutularak ilgili öğrencinin danışmanının
tavsiyesi ve Bölüm Başkanının onayı ile yapılabilir.
A course offered in a semester may be taken for the purpose of
improving a student’s general average (CGPA). The grade
76
Nota
İtiraz
Appeals
Stajlar
Training/
Apprenticeship
Öğrenci
Transferleri
R.G.05.04.89 EK III A.E. 157
R.G.08.03.90 EK III A.E. 92
TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler
received from such courses at the end of the semester will replace
the previous grade, but the previous grade will continue to appear
in the transcript. Repeating a course for this purpose can only be
proposed by the Academic Advisor after careful examination of the
student’s transcript and finally authorized only with the approval
of the Department Chair.
26. Öğrenci herhangi bir ders veya çalışmadan aldığı nota itiraz edebilir.
A student has the right to appeal against the mark received from any
course.
(1) Dönem içi notuna itiraz, notun duyurulmasını izleyen bir hafta
içinde ilgili Akademik Personele yapılır. Akademik Personelin
değerlendirmesinden tatmin olmayan öğrenci en çok 3 gün içinde
itirazını yazılı olarak Bölüm Başkanına yapabilir. Bölüm Başkanı
uygun gördüğü Akademik Personelden oluşacak bir komite ile
öğrencinin itirazını en geç bir hafta içinde sonuca bağlar. Bu
komitenin vereceği karar nihaidir.
Any appeal must be made to the Iinstructor of the Course within
one week following the announcement of the marks. If the student
is not satisfied with the Instructor’s evaluation, has the right to
appeal in writing to the Departmenty Chair within 3 days
following the meeting with the Instructor. This letter must explain
why the student believes the disputed mark is unfair (SB). The
Department Chair will form a committee to examine and decide
on the application within one week of its formation. After
consultation with the instructor concerned, the decision of the
committee is final (SB).
(2) Dönem sonu notuna itiraz, en geç izleyen dönemin kayıt tarihi
sonuna kadar ilgili Akademik Personele yapılır. Dönem sonu
notuna itirazlar da 26(1)'de gösterilen usule göre sonuçlandırılır.
Any appeal concerning a semester grade must be made to the
Course Instructor not later than the end of the registration period
of the following semester. Decision on such appeals follow the
same steps as laid out in Article 26(1).
27. Öğrenci, kendi bölümü ile ilgili eğitim-öğretim programında belirtilen
staj çalışmalarını yerine getirmekle yükümlüdür. Öngörülen staj
çalışmalarını başarı ile tamamlamayan öğrenciye diploma ve mezuniyet
belgesi verilmez. Stajlar ve bunlarla ilgili raporlar, her bölümün kendi
içinde kuracağı Staj Komiteleri tarafından değerlendirilir.
A student is required to fulfill any summer training or apprenticeship as
laid down by the department concerned. Reports on such training or
apprenticeship will be evaluated by committees formed within the
department. Students failing this evaluation will not be able to
graduate from the program.
28. (1) ÜNİVERSİTE DIŞINDAN TRANSFERLER:
Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yüksek
Öğrenim
Kurumu’na en az bir dönem devam etmiş bir öğrenci Doğu Akdeniz
Üniversitesi’ne transfer için müracaat edebilir. Bu şekildeki bir
müracaatın kabul edilebilmesi için öğrencinin:
(a) İngilizce bilgisinin yeterli olması;
(b) Bir Üniversite veya Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan
çıkarılmamış olması ve;
(c) Transfer müracaatının 2., 3., 4. veya 5. Akademik Döneme
yapılmış olması şarttır.
Durumları yukarıdaki şartlara uygun olan adayların müracaatları
Öğretim ve Sınav Tüzüğü
77
ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Fakülte
Kurulu’nca Bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar
çerçevesinde kesin karara bağlanır.
Student Transfers
TRANSFERS FROM ANOTHER ACADEMIC INSTITUTION
A student who has completed at least one semester of an
equivalent program at another university or institution of higher
education may apply to transfer to a program at EMU. Such an
application will be considered provided the applicant:
a. has an adequate knowledge of English
b. has not been dismissed from that institution,
Successful applicants can be admitted only to the second, third,
fourth or fifth academic terms of the program at EMU.
Decision on applications are made by the Faculty Academic
Council after both considering the advice given by the
Department Council concerned and the availability of student
places.
R.G.05.04.89 EK III A.E. 157
R.G. 08.03.90 EK III A.E. 92
R.G.19.03.93 EK III A.E. 112
R.G.05.04.89 EK III A.E. 157
R.G. 08.03.90 EK III A.E. 92
R.G.19.03.93 EK III A.E. 112
R.G.05.05.94 EK III A.E. 234
(2) ÜNİVERSİTE İÇİ YATAY TRANSFERLER:
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Hazırlık Okulu hariç, en az bir
dönem öğrenim görmüş öğrencilere Üniversite’deki öğrenim
süreleri boyunca bir defaya mahsus olmak üzere Bölümlerin
önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde bölüm değiştirme
olanağı verilebilir. Bu müracaatlar ilgili Bölüm Kurulu’nun görüşü
alındıktan sonra Fakülte Kurulu veya Yüksek Okul Kurulu
tarafından kesin karara bağlanır.
HORIZANTAL TRANSFER WITHIN THE UNIVERSITY
Transfer from one program to another is permitted, subject to the
availability of student places (contingencies) as determined by the
departments. Such applicants must have successfully completed at
least one semester of study in a department other than the
Intensive English Division. Students can only benefit from such
transfers only once, during their under graduate studies at the
University. Decision on these applications is given by the
concerned Faculty Academic Council or High School Council
after considering the opinion of the concerned Department
Council.
(3) ÜNİVERSİTE İÇİ DİKEY TRANSFERLER:
VERTICAL TRANSFER WİTHİN THE UNİVERSİTY
(a) Lisans programına devam etme hakkına sahip olan öğrenci,
Yüksek Okul Kurulu kararı ile Yüksek Okul Programı’na
geçebilir.
Students who satisfy the conditions for admittance to a fouryear degree program, may transfer to a High School
program with the decision of the High School Council.
(b) Doğu Akdeniz Üniversitesi 2 yıllık programlarından mezun
öğrenciler ilgili Fakülte Kurulu veya Okul Kurulu’nun kararı
ile 4 yıllık programlara alınabilirler.
78
R.G.05.04.89 EK III A.E.157
R.G. 08.03.90 EK III A.E. 92
R.G.05.05.94 EK III A.E. 234
İzinli
Ayrılma
R.G 05.04.89 EK III A.E. 157
R.G.19.07.91 EK III A.E. 364
Leave of
Absence
TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler
Graduates from a two year diploma program at EMU may be
admitted to a 4 year program subject to the decision of the
Faculty Academic Council or School Council .
(4) TRANSFER ÖĞRENCİLERİN MUAFİYETLERİ:
Transfer öğrenciye tanınacak muafiyetler ve takip edeceği ders
programı, ilgili Bölüm Kurulu tarafından saptanır.
EXEMPTIONS FOR STUDENTS WHO TRANSFER:
Course from which the transferring student will be exempted is
decided by the Department Council.
(5) ÜNİVERSİTE DIŞINDAN DİKEY TRANSFERLER:
Bir yüksek öğrenim kurumunun 2 yıllık programlarından mezun
olan öğrenciler ilgili Fakülte veya Okul Kurulu’nun kararı ile 4
yıllık programlara alınabilirler.
VERTICAL TRANSFER FROM OTHER UNİVERSİTIES:
Graduates of a two year diploma program of of other universities
may be admitted to a 4 year program subject to the decision of the
Faculty Academic Council or School Council
29. (1) Öğrenciler tekrar Üniversite’ye dönmek üzere, izin alarak
öğrenimlerine ara verebilirler.
Students may request a leave of absence on the understanding that
they will return to the program of study and subject to permision
being granted by the University.
(2) İzin başvuruları Fakülteler’de Bölüm Başkanlarına, Lisansüstü
Programlar’da Enstitü Müdürlüğü’ne, Hazırlık Okulu ve
Yüksekokullarda ilgili Okul Müdürlüğü’ne yazılı ve gerekçeli
olarak ve varsa belgeleri ile birlikte yapılır. Yurt dışından yapılan
başvurularda, başvurunun noterden tasdikli olması koşulu aranır.
Application for leave of absence should be made in writing to the
Department Chair in Faculties, to the Director of the Institute in
Post-graduate programs and, Schools to the School Director
together with supporting documents. Such applıcatıons made from
abroad must be certified by a Commissioner of Oaths.
(3) Öğrenciler, izin almak için derslerin başlangıcından 5 hafta içinde
geçerli bir gerekçe ile izinli ayrılma başvurusu yapabilirler. Bu
şekildeki başvurularla ilişkin kararlar,
(a) Fakültelerde ilgili Bölüm Başkanı’nın görüşü, Dekan’ın
önerisi ve Rektör’ün onayı ile,
(b) Lisansüstü programlarda Enstitü Müdürü’nün önerisi, ve
Rektörün onayı ile,
(c) Hazırlık Okulu ve Yüksek Okullarda ilgili Okul Müdürü’nün
önerisi ve Rektör’ün onayı ile işleme konur.
Students can apply for leave of absence wih a valid reason
within the first 5 weeks of the semester starting from the first
day of the commencement of classes. Decision on these
applications is given,
(a) In under graduate programs by the Rector, upon
the proposal of the Dean who has considered the
Öğretim ve Sınav Tüzüğü
79
advice of the Department Chair.
(b) In Post-graduate programs by the Rector upon
the proposal of the Director of the Institute for
Post-graduate Studies and Research.
(c) In Schools and in the Intensive English Division,
by the Rector upon the proposal of the respective
Director.
(4) Öğrenciler, izin almak için derslerin başlangıcından 5 hafta içinde
sadece resmi bir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmiş sağlık
nedenleri veya zorlayıcı özel nedenlerle yapılabilir. Yurt dışından
yapılan başvurularda tasdik tarihi esas alınır. Bu şekildeki
başvurulara ilişkin kararlar,
Students can apply for leave of absence only with the report
of an official Health Council certifying the nature of illness
or other official documentation certifying the reason put
forward in the application. Such applications must be
submitted within the first 5 weeks of the semester starting
from the first day of the commencement of classes. In
overseas applications the date of official certification is
taken into consideration. Decision on all such applications
is given,
(a) In Faculties by the Rector upon the proposal of the Dean
based on the decision of the Faculty Academic Council that
takes into consideration the advice of the Department Chair.
(b) Lisansüstü programlarda Enstitü Kurulu kararı uyarınca,
Enstitü Müdürü’nün önerisi ve Rektör’ün onayı ile,
In Post-graduate programs by the Rector upon the proposal
of the Director of Institute of Post-graduate Studies in
coordination with the decision of the Institute’s Council
(c) Hazırlık Okulu ve Yüksekokullarda ilgili Okul Kurulu’nun
kararı uyarınca, Müdür’ün önerisi ve Rektör’ün onayı ile
işleme konur.
In Schools of Higher Education and the Intensive English
Division, by the Rector upon the proposal of the relevant Director
(5) İzin başvurusu ile ilgili karar öğrenciye ilgili Bölüm Başkanlığı veya
Müdürlük tarafından yazılı olarak tebliğ edilir. Kararın bir kopyası
öğrencinin dosyasına konmak üzere Kayıt Kabul ve Öğrenci İşleri
Birimi’ne gönderilir.
The applicant is given the final decision in writing by the relevant
Department Chair or Director. A copy of the decision is sent to the
Registrar’s Office for it to be placed in the student’s folder.
(6) İzin başvurusu ile ilgili karar veya uygulamalara ilişkin itirazlar
karar tebliğ tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Rektörlüğe
yapılır ve Rektör’ün başkanlığında Fakülte Dekanları, Okul
Müdürleri ve Enstitü Müdürün’den oluşan Kurul tarafından
incelenir. Bu Kurulun kararı kesindir.
Appeals related to such decisions must be made to the Rector’s
office within one week after the student was informed. Such appeals
are considered by a council which is made up of the Faculty Deans,
Directors of Schools and Institutes and is chaired by the Rector.
80
R.G.24.03.03 EK III A.E. 202
İzinden
Dönüş
Retuning from
Leave of
Absence
Mezuniyet
Diplomalar
ve
Harçlar
Graduation,
Diploma and Fees
S 92/91-1
TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler
This council makes the final decisions.
(7) Zorunlu hallerde bu süre Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla
aşılabilir.
Under compelling circumstances this period can be extended with
the decision of the University Executive Council.
30. Öğrenci, izin süresinin bitiminde normal dönem kaydını yaptırmak
suretiyle öğrenimine devam eder. Hastalık nedeni ile izin almış öğrenci,
öğrenimine devam edecek durumda olduğunu Sağlık Kurulu Raporu ile
belgelemek zorundadır. İki dönem izin alan bir öğrenci, birinci dönem
sonunda öğrenimine devam etmek isterse, yazılı bir dilekçe ile ilgili
Bölüme veya Okul Müdürlüğüne başvurması gerekir. Başvuru izinli
ayrılmada uygulanan yönteme uygun olarak değerlendirilir ve karara
bağlanır.
At the end of the ‘leave of absence’ period, students can simply continue
their education by following the routine registration procedure. Students
who were granted ‘leave of absence’ on health grounds, must produce a
certificate approved by the Health Council indicating their. Students
granted two semesters of ‘leave of absence’ and who wish to return to
their studies at the end of the first semester, should apply in writing to the
relevant department or School. Each such application is considered
according to the procedure followed in the evaluation of applications for
leave of absence. The decision is relayed to the applicant in writing.
31. (1) Üniversitenin herhangi bir Bölüm veya Yüksek Okulunda
mezuniyet için öngörülen tüm koşulları başarı ile yerine getirmiş
ve genel not ortalaması (CGPA) asgari 2.00 olan öğrencinin
mezuniyeti, öğrenim süresi dikkate alınmaksızın, bağlı bulunduğu
Bölüm ve Fakülte Kurullarının önerisi ve Senatonun kararı ile
kesinleşir.
Students who have satisfied all conditions laid down by the
Department or School for graduation and who have scored a
CGPA of not less than 2.0 are entitled for graduation. The
graduation of each student must first be proposed by the relevant
department council, faculty academic council or School Director
and finally approved by the Senate.
(2) Mezun olan öğrenciye verilecek diploma ve/veya mezuniyet
belgeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve
üzerine tamamlanan programın adı, mezuniyet tarihi, kazanılan
unvan ve dereceleri yazılır. Diploma ve/veya mezuniyet
belgelerinde Öğrenci İşleri Müdürü, Fakülte Dekanı veya Yüksek
Okul Müdürü ve Rektörün imzası ile Üniversitenin mühür ve/veya
soğuk damgası bulunur.
Diplomas or Graduation Certificates to be given to graduating
students are prepared by the Registrar’s office indicating the
program completed, date of graduation, title awarded and the
level of graduation. Each diploma carries the signature of the
Registrar, the Dean of the Faculty or the Director of the School,
and the stamp of the University.
(3) Üniversitenin çeşitli Fakülte ve Yüksek Okullarında aşağıdaki
derece ve unvanlar verilir.
The following degrees and titles are given by the Faculties and
Schools of the University.
(a) Mühendislik Fakültesine bağlı Bölümlerde:
B.S. - Mühendislik Lisans
Öğretim ve Sınav Tüzüğü
81
In the Departments of the Engineering:
B.S - Degree in Engineering
(b) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Bölümlerinde:
B.B.A., B.S. - İşletme ve Ekonomi Lisans
In the Departments of the Faculty of Business and Economics:
B.B.A. Degree in Business Administration
B.S. Degree in Business and Economics
B.A. Degree in Banking and Finance
B.A. Degree in International Relations
B.A. Degree in Political Science and Public Administration
R.G.19.03.93 EK III A.E. 112
(c) Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölümlerinde:
B.S. - Temel Bilimler Lisans
B.A. - Sosyal Bilimler Lisans
In the Departments of the Faculty of Art and Science:
B.S. – Degree in Basic Sciences
B.A. – Degree in Social Sciences
(d) Yüksek Teknik Okullarda:
Higher Technician Diploma (H.T.D.) - Yüksek Teknisyen
Diploması.
In Schools:
Higher Technician Diploma (H.T.D.)
(e) Bu derece ve unvanlar listesine Senato kararı ile yenileri de
eklenebilir veya çıkarılabilir.
New degrees and titles can be added to or cancelled from the
existing ones with the decision of the Senate
(4) Genel not ortalamaları 3.50-4.00 olan öğrenci için 'Yüksek Şeref
Diploması' ve 3.00-3.49 olan öğrenci için 'Şeref Diploması'
düzenlenir.
Students whose CGPA’s are between 3.50-4.00 receive a ‘Diploma
with High Honors’ and students whose CGPA’s are between 3.003.49 receive a ‘Diploma with Honors’.
(5) Mezun öğrenci, Senato tarafından saptanan belge ve diploma
harçlarını ödemekle yükümlüdür.
Graduating students must pay diploma and related fees determined
by the Senate.
IV. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
IV. VARIOUS REGULATIONS
Disiplin
İşleri
Disciplinary
Matters
33. Üniversitede, öğrencilerin her türlü disiplin işlemlerinde "DAÜ Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.
Provisions of the “Student Disciplinary By-laws (Chapter 16)” are
applicable in the event of a disciplinary matter.
IV. GEÇİCİ HÜKÜMLER
IV. TEMPORARY PROVISIONS
Yüksek Teknoloji
34. (i)
Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan Yüksek
82
TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler
Teknoloji Enstitüsünün Öğretim Tüzüğü hükümlerine göre kayıt
yaptıran ve 18/1986 sayılı DAÜ Kuruluş Yasasının geçici 1(2)
maddesi uyarınca Üniversiteye intikal eden öğrenciler için bu
tüzüğün 22(7)(a) maddesi hükümleri uygulanmaz.
Enstitüsünden
DAÜ'ne İntikal
Eden
Öğrencilerin
Muktesep
Hakları
For the students registered under the provisions of the relevant
Regulations to the Higher Technological Institute and
transferred the University under transitional provisions in the
temporary Article 1(2) of the Statute (see Chapter 1), Article
22(7)(a) of these regulations [Chapter 11] is not applicable.
Gained Rights of
Students who
have transferred
from the Higher
Technological
Institute to
EMU
R.G.25.02.99 EK III A.E.58
(ii)
Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce Üniversite’deki bir
programa kayıtlı bulunan öğrencilerden, esas Tüzüğün 22(9)
maddesi uyarınca Üniversite ile ilişkisi kesilmesi öngörülenler de
bu Tüzük’te Madde 22(10) ile belirlendiği şekilde başka bir
programa yatay geçiş yapabilirler.
Students already registered in a program of the University prior to
the implementation of these regulations, including those who have
recieved a “Final Warning” according to Article 22(9) of the
main regulations [Chapter 11], can transfer to an other program
according to Article 22(10) of these regulations.
VI. SON KURALLAR
VI. CONCLUDING PROVISIONS
Yönetmelikler
By-laws
Yürütme
Yetkisi
Executive Power
Yürürlük
Coming into
Force
35. Senato, bu Tüzüğün uygulanması amaçlarına yönelik olarak
yönetmelikler yapabilir.
The senate can make By-laws aimed at the implementation of these
regulations.
36. Bu Tüzük, DAÜ Rektörlüğünce yürütülür.
These regulations are executed by the Rector’s office.
37. Bu Tüzük Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
These regulations come into force following their publication in the
Official Gazette.

Benzer belgeler