2010 HEDEF‹: YURTDIfiINDA 300 MA⁄AZA

Yorumlar

Transkript

2010 HEDEF‹: YURTDIfiINDA 300 MA⁄AZA
temmuz-a¤ustos 2007
say› 6
B‹Z B‹ZE, BOYDAK HOLD‹NG YAYINIDIR. ‹K‹ AYDA B‹R YAYINLANIR
YUNAN‹STAN’DA ‹K‹ MA⁄AZAMIZ H‹ZMETE G‹RD‹
2010 HEDEF‹:
YURTDIfiINDA
300 MA⁄AZA
DEN‹Z GÖKÇE:
“Kriz yok, belirsizlik var”
“Komik k›z”
HAS‹BE EREN
Sunufl
‹stikbal Mobilya’n›n de¤iflen yaflam
koflullar› ve buna paralel de¤iflen
al›flkanl›klar› yak›ndan takip ederek
gelifltirdi¤i “Ev Consept” ma¤azac›l›k
anlay›fl›n› yayg›nlaflt›rmaya devam
ediyoruz. Son olarak ‹stanbul
‹dealtepe’de aç›l›fl›n›
gerçeklefltirdi¤imiz ma¤azam›z,
Türkiye’nin lider mobilya markas›
‹stikbal’in çok önemli bir at›l›m içinde
oldu¤unun somut kan›t› olarak
oldukça önemlidir
Güzel ürünler, güzel ma¤azalar
I
stanbul ‹dealtepe’deki Haziran ay›nda aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z
‹stikbal Ev Consept ma¤azam›z, hafta sonu gezisiyle al›flverifli bütünlefltirmeye çal›flt›¤›m›z çok özel bir lokasyonda yer al›yor. ‹stanbul’un en güzel sahil fleritlerinden birine sahip olan ‹dealtepe’de son derece yarat›c› bir fikirle, deniz
k›y›s›nda bir ma¤aza açarak sektörde bir ilki daha gerçeklefltirmenin mutlulu¤unu yafl›yoruz. “Güzel ürünler, güzel ma¤azalarda sat›l›r” anlay›fl›yla, tüketicinin içinde dolaflmaktan mutluluk duyaca¤›, bir evin mutfaktan ev tekstiline tüm ihtiyaçlar›n›n ayn› çat› alt›nda sunuldu¤u sosyal alanlarla zenginlefltirilmifl bu ma¤azac›l›k anlay›fl› bizlere gurur vermekle kalm›yor,
ayn› zamanda sat›fllar›m›z› da olumlu yönde etkiliyor.
Türkiye’de flu anda 6 milyar dolarl›k bir mobilya pazar›ndan
söz edebiliriz. Bu pazardan daha çok pay almak mümkündür
ve bu amaçla gerek fabrika, gerekse ma¤aza yat›r›mlar›m›z
aral›ks›z devam ediyor.
Boydak Holding olarak, kendimizi iç piyasaya yönelik yat›r›mlarla s›n›rlam›yoruz. Yurtd›fl›ndaki ma¤azalaflma çal›flmalar›m›z
da son derece baflar›l› biçimde ilerliyor. Geçti¤imiz günlerde
Yunanistan’da Larissa ve Gümülcine’deki ma¤azalar›m›z›n ard›ndan ‹ran’da açt›¤›m›z ma¤azayla, yurtd›fl›nda toplam 111
ma¤azaya ulaflt›k.
Modern, genifl metrajl› ma¤azalar›m›zda ürünlerimizin do¤ru
sunumu, ürünlerimizin kalitesi ile birleflince ortaya ç›kan bu
tablo, elbette yaln›zca Boydak Holding yöneticilerinin baflar›s›
de¤ildir. Holdingimizin baflar›s›ndaki en büyük pay hiç kuflkusuz özverili çal›flmalar›yla hep yan›m›zda hissetti¤imiz de¤erli
çal›flanlar›m›za ve Türkiye’nin dört bir yan›na da¤›lm›fl bayilerimize aittir.
Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden olan Boydak, çal›flanlar›ndan ve bayilerinden ald›¤› güç ile faaliyet gösterdi¤i sektörlerde öncülü¤ünü sürdürmeyi ve memleketine hizmette
üzerine düflen sorumlulu¤u eksizsiz yerine getirmeyi amaçlamaktad›r.
Bekir Boydak
3
temmuz-a¤ustos
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler
içindekiler içindekiler
temmuz-a¤ustos 2007
34
GÜNDEM
‹MOB 07’ye Boydak damgas›
6
‹stanbul’da ilk ev consept
ma¤azas›
8
ANAL‹Z
Deniz Gökçe ile ekonomi gündemi 10
Mortgage nedir, ne de¤ildir?
14
SINIR ÖTES‹
Yunanistan
22
B‹Z‹ GÜLDÜRENLER
Hasibe Eren
32
28
PERAKENDEC‹L‹K
Mehmet ‹nik
32
NEREYE G‹DEL‹M?
Trabzon
34
A‹LEM ve BEN
44
SA⁄LIK
28
Günefle dikkat
48
KÜLTÜR SANAT
50
FUTBOL
Tuncay Avrupa’da, Carlos
54
BOYDAK’TAN HABERLER
56
Bulmacan›n çözümü
Türkiye’de
‹mtiyaz Bahibi
Boydak Holding ad›na
Bekir Boydak
Yaz›iflleri Müdürü
Murtaza Durmufl
Editör
Meral Gündo¤du
Görsel Yönetmen
Nihal Atatepe
Düzelti
Ercan Yafla
4
may›s-haziran
24
14
Foto¤raf Editörü
Batuhan K›ran
Yay›n Kurulu
Bilal Uyan›k
Mustafa Büyükkat›rc›
Bülent Al›c›
Muzaffer Çetinkaya
Ekrem Bakt›r
Hasan Ünal
Ar›n Saydam
Ülkü Karaosmano¤lu
Ayflin Kaymaz
Reklam
Ebru Balc› Çal›flkan
Yap›mc›
Kesiflim Yay›nc›l›k ve Tasar›m
Hizmetleri A.fi.
Kasap Sok. Hilmi Hak Han, 22/6
34394 Esentepe fiiflli/‹stanbul
Tel: (212) 337 51 99
Faks: (0212) 288 62 36
www.kesisim.com.tr
Yönetim Yeri
Organize Sanayi Bölgesi,
6. Cadde No: 35 Kayseri
e-posta: [email protected]
[email protected]
Bask› Elma Bas›m
‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi
Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1
‹kitelli/‹stanbul
Yay›n Türü Yerel Süreli Yay›n
Editörün Notu
Kurumsal iletiflimimizi
güçlendirmek üzere
gelifltirdi¤imiz “Boydak
Biz Bize” dergimizin birinci
y›l› dolarken, faaliyetimizi,
“pazarlama iletiflimi”
sürecinde, çal›flanlar›m›za
ve bayilerimize yönelik bir
hizmet olarak gördü¤ümüzü
bilgilerinize sunar›m
10
Ürün somut, hizmet soyut
H
44
20
izmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar›n en büyük zorluklar›ndan
biri “hizmet” kavram›n›n soyut bir niteli¤i olmas›d›r. Hizmet kavram›, hizmet verilen “an”a kilitlidir. Öncesi bir beklenti, sonras› ise beklentinin karfl›lan›p karfl›lanmamas› üzerine bir memnuniyet sorunudur. Dolay›s›yla
hizmeti ne geri alabiliriz, ne ileri sarabiliriz. T›pk› sözün a¤›zdan bir kere ç›kmas› gibi hizmet de bir kereye, o ana mahsustur. Dört fley asla geriye gelmez: Söylenen söz, at›lan
ok, geçmifl hayat ve kaç›r›lm›fl f›rsat... Dolay›s›yla firman›n üründen pazarlama faaliyetlerine tüm yat›r›m›, sat›c› ve al›c›n›n karfl›laflt›¤› anda sonuçlanacak, yat›r›mlar›n karfl›l›¤› o anda al›nacak ya da al›namayacakt›r.
Grubumuz mobilya üretimi ile perakendecili¤in birleflti¤i, üretim ve pazarlama süreçlerini koordineli çal›flt›ran bir yap›ya sahip. Sat›fllar› art›rmak hedefine hizmet eden “pazarlama iletiflimi” stratejileri, özellikle grubumuz gibi üretim ve sat›fl› birlikte koordine
eden kurulufllar için bir zorunluluktur. Ürünlerimizin alg›s›ndan sat›c›lar›m›z›n tutumuna kadar her aflamada tutarl› ve uyumlu bir program ile hareket ederek sat›fllar› art›rabiliriz. Bu anlamda kurumsal iletiflim faaliyetlerimiz, do¤rudan do¤ruya “pazarlama
iletiflimi” stratejimizin bir parças›d›r. Bu çok yönlü kavram, ayn› zamanda departmanlararas› iliflkilerin de biçimine etkide bulunur. Ana bayilerle, bayilerle olan iliflkilerimiz, elbette dostluk ve güven iliflkisinin yan›nda pazar› tan›mam›za ve gelifltirmemize katk›da
bulunacak pek çok ticari bilgi oluflturur.
Hizmetin soyut yan›, “pazarlama iletiflimi” bir miktar daha somut ve tan›mlanabilir hale gelir. Örne¤in hizmet sektöründe daima güler yüzlü olmak gere¤i üzerinde durulur.
Peki bu iflimize nas›l yans›r? Müflteri memnuniyeti, iflimizin ticari olarak da baflar›l› olmas›na yol açt›¤› ölçüde somut bir anlam kazanacakt›r ve do¤ru yat›r›mlar› yap›p do¤ru pazarlama stratejilerini izledi¤imiz ölçüde, müflteri memnuniyetini art›rma imkân›na sahip olaca¤›z.
Müflteri ile sat›fl esnas›nda kurulan kiflisel iletiflim, reklam, hediye, indirim, promosyon
gibi sat›fl tutundurma uygulamalar›, bas›n toplant›s›, sponsorluk gibi bas›n ve halkla iliflkiler alan›na giren faaliyetler, web sayfas›, broflür gibi bilgilendirici malzemeler, iflletmenin kurumsal tasar›m› gibi unsurlar›n tümü; flirket içi üretim planlamalar› ve bayilerden gelen taleplerin de¤erlendirilmesi, kurum kültürü ve kurumsal iletiflim konular›ndaki her çal›flma “pazarlama iletiflimi” stratejilerine hizmet edecek biçimde çal›flt›r›ld›¤› sürece, flirketin büyümesine hizmet eder.
Kurumsal iletiflimimizi güçlendirmek üzere gelifltirdi¤imiz “Boydak Biz Bize” dergimizin
birinci y›l› dolarken, faaliyetimizi, söz konusu “pazarlama iletiflimi” süreçlerinde, çal›flanlar›m›za ve bayilerimize yönelik bir hizmet olarak gördü¤ümüzü bilgilerinize sunar›m.
Sayg›lar›mla...
Murtaza Durmufl/Yaz›iflleri Müdürü
5
temmuz-a¤ustos
Gündem
‹stikbal, Bellona ve
Mondi, ‹MOB 07’ye
damgas›n› vurdu
Boydak Holding, ‹stikbal, Bellona ve gruba yeni kat›lan
Mondi markalar› ile 2-6 May›s aras› gerçekleflen
‹stanbul Mobilya Fuar›’nda (‹MOB) 2007 mobilya
trendlerini tan›tt›. Grubumuzun, ma¤aza fl›kl›¤›ndaki
stantlar› ilgi oda¤› oldu
D
ünyan›n en büyük ev mobilyas› fuarlar›ndan biri olan
ve Türk mobilya sektörünü
dünya pazar›ndaki kurumsal al›c›lar ile buluflturan ‹stanbul Mobilya Fuar› (‹MOB) 2-6 May›s 2007 tarihleri aras›nda ‹stanbul CNR Expo Yeflilköy’de gerçekleflti. Mobilya sektörünün
lideri Boydak Holding, bu y›l ‹stikbal ve
Bellona markalar›n›n yan› s›ra gruba
geçen y›l kat›lan Mondi markas› ile fuara damgas›n› vurdu.
Boydak Holding, fuar›n genifl alan›n›
kaplayan konsept stantlar›nda ‹stikbal,
Bellona, Deco ve Mondi markalar›n›n
yüzlerce yeni ürününü be¤eniye sundu.
2007 dekorasyon trendlerini belirleyen
Boydak Holding’in mobilya markalar›; ev
modas› ve dekorasyonunda gelinen son
6
temmuz-a¤ustos
noktay› gösteren yenilikleri ile büyük ilgi
gördü.
‹stikbal, Bellona, Deco, Hukla ve ‹stikbal
Regina Mutfak & Banyo markalar›yla
mobilya sektöründe Türkiye’nin en büyük üreticisi konumunda bulunan Boydak Holding Mobilya Grubu, Mondi markas›n›n da gruba kat›lmas›yla sektördeki
konumunu daha da güçlendirdi. Türkiye
mobilya pazar›nda 50 y›ll›k tecrübesi ve
binlerce ürünü ile sektör lideri olan Boydak Holding Mobilya Grubu, AB süreciyle birlikte hedefini mobilyada “dünya
markas›” olarak belirledi. Mobilya grubunda 2006 y›l›n› yüzde 26 pazar pay›
ile 1 milyar 106 milyon 329 bin YTL ciro ile kapatan Boydak Holding, 2007 y›l›ndaki 3 milyar YTL ciro hedefinin büyük
bölümünü yine mobilya grubundan elde
etmeyi amaçl›yor. 70’i aflk›n ülkeye ihracat gerçeklefltiren Boydak Holding Mobilya Grubu Türkiye genelinde 2 bin bayii, dünya genelinde 5 bin sat›fl noktas› ve
110 bayii ile faaliyet gösteriyor.
‹stikbal’in 2007 yenilikleri
‹stikbal, ‹MOB 2007’de yer alan genifl
stand›nda; oturma gruplar›ndan yatak
odas›na, dekorasyona farkl›l›k kazand›ran aksesuarlardan ev tekstil ürünlerine, bahçe mobilyas›ndan yatak gruplar›na kadar bünyesinde bulunan ürün
gruplar›n›, yaflayan bir ev atmosferinde
sundu. Ev dekorasyonuna yönelik her
türlü ihtiyac› ayn› çat› alt›nda sunarak
tüketicilerin ihtiyaçlar›n› eksiksiz karfl›lamay› amaçlayan ‹stikbal, “Ev Consept”
anlay›fl› çerçevesindeki yeni uygulama-
lar› ‹MOB 2007’de görücüye ç›kard›.
Dekorasyon anlay›fl›nda moda yaratan
ve son dönem trend renklerini yans›tan
yeni oturma gruplar›, koltuk tak›mlar›,
bahçe mobilyalar›, yatak odalar›, yemek
odalar›, genç odalar›, ev tekstili, hal›, ayd›nlatma ve aksesuardan oluflan yeni
‹stikbal konsept ürünleri fuarda büyük ilgi gördü.
‹stikbal, modern ürün gruplar›n›n yan›nda üst düzey klasik tak›mlar ile son dönem dekorasyon trendlerini de tan›tt›.
2007 sezonunda evlere keyif katan koleksiyonlar, klasik ürünlerde yeni yaklafl›mlar ve farkl› deri uygulamalar› da yenilikler aras›nda dikkat çekti. Maksimum düzeyde konfor ve rahatl›k sunmak için yeni ürünlerini fonksiyonellik ve
ergonomiyi ön planda tutarak tasarlayan istikbal, tasar›m›n yan›nda kullan›m
kolayl›¤› sa¤layarak da ev hayat›n› kolaylaflt›r›yor. ‹stikbal, fuardaki yenilikleri
aras›nda do¤aya dönüfl rüzgâr› estiren
yeni yatak serisi Orgatech’i de tan›tt›.
‹stikbal’in ev tekstili ve aksesuar alan›ndaki yeniliklerini de tüketiciler fuarda izleme flans› buldu. ‹stikbal, bahar›n güzelliklerini ve yaz›n enerjisini yans›tan yeni nevresim tak›m› koleksiyonlar› ve öz-
gün tasar›mlar› ile yatak odalar›n›n da
havas›n› de¤ifltiriyor. Deco’nun, ev mobilyas› ile uyumlu, birbirinden fl›k aksesuar, hal› ve ayd›nlatma tasar›mlar› ise
‹stikbal Ev Consept anlay›fl› içinde yer
al›yor ve zevkli bir dekorasyon yaklafl›m›n›n tamamlay›c›s› oluyor.
yan Bellona, birbiri ile uyumlu birçok
farkl› modeli tek mekânda bir araya getiriyor. Koltuktan hal›ya, yatak odas›ndan yemek odas›na, tablodan nevresim
tak›m›na kadar evi tamamlayan her çeflit ürünü bir bütünlük içinde tüketicisine sunuyor.
Bellona ile modan›n
evlere dokunuflu
Mondi yenilenen yüzü
ile ‹MOB 2007’de
10 y›ld›r genç, modern ve dinamik bir
marka olarak mobilya sektörünün öncü
firmalar› aras›nda yer alan Bellona, hayat› daha keyifli k›lmay› amaçlayan “Ev
Modas›” yaklafl›m› ile ‹stanbul Mobilya
Fuar›’nda yeni konseptlerini ve dekorasyon anlay›fl›na yön verecek modern tasar›mlar›n› tan›tt›. Kendine özgü baflar›l› tasar›mlar› ile “Ev Modas›”n›n öncülü¤ünü üstlenen Bellona, de¤iflen yaflam
koflullar›na göre çizgisini, ürünlerini ve
hizmet anlay›fl›n› sürekli gelifltirerek ev
dekorasyonunda yeni trendleri belirlemeye devam ediyor. Bellona, renk, tarz,
estetik uyumu ve birbirini bütünleyen
ürünleri ile tüketicilerin evlerini özgürce
dekore edebilmesine olanak sa¤l›yor. Ev
modas›nda uyumu yakalamak için çaba
ve zaman kayb›na son vermeyi amaçla-
14 y›ld›r mobilya sektöründe hizmet veren Mondi markas›, Boydak Mobilya
Grubu çat›s› alt›nda ikinci kez ‹MOB’da
yer ald›. “Sizin de eviniz güzel olacak”
slogan›yla ve yenilenen yüzü ile fuara kat›lan Mondi, geniflleyen ürün yelpazesini
fuarda tüketicilerin be¤enisine sundu.
Dekorasyon modas›n› yans›tan ve trend
renklerden oluflan oturma gruplar›, koltuk tak›mlar›, yatak odalar›, panel mobilya, yemek odalar›, genç odalar›, bebek
odas› ve ev tekstili ürünleri ile 2007 yeniliklerini paylaflan Mondi, mobilya sektöründe yeni yaklafl›mlar da yarat›yor.
Mondi’nin ‹MOB 2007’de ilk kez tan›tt›¤› çift kat yay sistemli, temizlenebilir, su
geçirmez, alev almaz ve gözenekli kumafl› ile nefes alan yatak koleksiyonu
büyük ilgi gördü.
7
temmuz-a¤ustos
Gündem
Anadolu yakas›n›n incisi
‹dealtepe ‹stikbal
Ev Concept
Yönetim Kurulu
Baflkan Vekillerimiz
fiükrü Boydak ve
Mustafa Boydak,
Maltepe Belediye
Baflkan› Fikri Köse,
Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Hac›
Boydak, Maltepe
Kaymakam›
Ziya Türkdo¤an ve
Yönetim Kurulu
Üyemiz Bekir Boydak
aç›l›fl kurdelesini
birlikte kestiler.
Foto¤raflar: Gaye Terk
Türkiye’nin her bölgesine yayd›¤› “ev concept” ma¤azalar›n›
metropollere tafl›maya bafllayan ‹stikbal, ‹stanbul’daki ilk
“ev concept” ma¤azas›n› ‹dealtepe’de açt›
M
obilya sektörünün öncüsü
‹stikbal, “ev concept ma¤azac›l›k” anlay›fl›n› Türkiye
çap›nda dev ma¤azalar› ile
yaymaya devam ediyor. ‹stanbul’da ilk
defa ‹dealtepe’de aç›lan “ev concept”
ma¤azas› Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Hac› Boydak, Yönetim Kurulu Baflkan Vekilleri Mustafa Boydak ve
fiükrü Boydak ve Yönetim Kurulu Üyesi
Bekir Boydak gibi birçok üst düzey yöneticinin ve çok say›da davetlinin kat›l›m› ile
gerçekleflti. 9 Haziran’daki aç›l›fla Maltepe Belediye Baflkan› Fikri Köse ve Maltepe Kaymakam› Ziya Türkdo¤an da kat›ld›lar ve ‹stikbal’e “‹lçemize hofl geldiniz”
dediler. Tüketicilerin de ilgisini çeken aç›l›flta Vatan fiaflmaz sunuculuk yaparken
fienay Akay, Tu¤ba Özay ve Tatyana’n›n
8
temmuz-a¤ustos
flovlar› da ilgi gördü. 4 bin metrekarelik
‹stikbal Ev Concept ma¤azas›, ev dekorasyonu ve ihtiyaçlar›na yönelik yüzlerce
ürünü ayn› çat› alt›nda sunan bir merkez
olma özelli¤i tafl›yor.
Aç›l›flta “ev concept” ma¤azalar›n›n yayg›laflmas› ile ilgili bir de¤erlendirme yapan Hac› Boydak, “Amac›m›z, h›zla de¤iflen yaflam tarzlar›na paralel, tüketici
beklentilerini eksiksiz karfl›lamak. Bu nedenle 2005’ten bu yana gelifltirdi¤imiz
yeni ‘ev concept’ ma¤azalar›m›z›n say›s›n› art›rmay› planl›yoruz” dedi. Bekir
Boydak ise “Anadolu yakas›n›n en güzide
yerlerinden biri olan bu sahilde bir eksi¤imiz vard›. Güzel ürünler, güzel mekânlarda sat›l›r. O nedenle bu eksi¤imizi kapatt›¤›m›z için çok memnunuz” yorumunu yapt›.
Deniz manzaral› ma¤aza
‹dealtepe ma¤azas›n›n önemli bir özelli¤i de tüketicilerin ürünleri incelerken,
kendilerini denize naz›r bir ev atmosferinde bulmalar›. Ma¤azan›n ayd›nl›k ve
ferah ortam›, tüketicilerin ma¤azada
keyifle dolaflmalar›n› sa¤l›yor. ‹stikbal
Mobilya taraf›ndan aç›lan ma¤azalar›n
iflletmesini yapan Boydak Holding bünyesindeki Do¤a A.fi.’nin genel koordinatörü ‹brahim Pehlivano¤lu, ma¤azan›n yer ald›¤› Anadolu yakas›n›n Bostanc›-Maltepe aras›ndaki sahil yolu
çevresindeki tüketiciyi h›zla kendisine
çekti¤ini söylüyor. ‹dealtepe ‹stikbal Ev
Concept ma¤azas›nda ‹stikbal Regina
ürünleriyle birlikte toplam 500 bin
YTL’lik bir ayl›k sat›fl› hedeflediklerini
belirten ‹brahim Pehlivano¤lu, tüm
Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak:
“6 milyar dolarl›k pazardan
daha çok pay almak istiyoruz”
Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Bekir Boydak, ‹stikbal Ev Concept ma¤azalar›yla toplam 6 milyar dolarl›k mobilya pazar›ndaki paylar›n› art›rmaya
çal›flt›klar›n› belirtti
ürünleri bir arada sunman›n avantaj›n›
“ev concept” ma¤azac›l›kla yaflad›klar›n› ifade ediyor. Tüketicinin genellikle
gördü¤ünü almaya e¤ilimli oldu¤unu
ifade eden Pehlivano¤lu, genifl metrajl›
ma¤azalar›n tüm seçenekleri sunma
flans› verdi¤ini ifade ediyor.
‹stikbal, ‹stanbul’da ikinci bir “ev concept” ma¤azas›n› Avrupa yakas›nda açmak üzere uygun mekân araflt›rmalar›n› sürdürüyor. ‹stikbal 2005 y›l›ndan
bu yana Tokat ve K›rflehir, Samsun, Rize, Erzurum, Elaz›¤, Bursa, Ankara,
Trabzon ve Diyarbak›r gibi flehirlerde
dev “ev concept” ma¤azalar›n› tüketicilerle buluflturuyor.
“ev concept” ma¤azalar› ile ilgili nas›l bir plan›n›z var?
‹stikbal Mobilya olarak amac›m›z öncelikle her il merkezinde bir tane, büyük
illerimizde de birden fazla “ev concept” ma¤azalar› açmak. Amac›m›z, tüketicinin arad›¤› her ürünü bulabilece¤i
sat›fl noktalar› oluflturmak. Biz bu ma¤azalar›m›zda üretti¤imiz ve tedarik etti¤imiz ürünlerin tamam›n›, hal›, ayd›nlatma, mutfak-banyo ve bunlar›n ankastre ürünlerini bir arada sunuyoruz. Ma¤azalar›m›z› büyüklüklerine göre showroom, centroom olarak adland›r›yoruz.
Bu ma¤azalar›m›zda mutfak bulamayabilirsiniz. Ama bütün “ev concept” ma¤azalar›m›zda ‹stikbal Regina ürünleri
bulunur. ‹nsanlar›n kolay ulaflabilece¤i,
çocuklar›n› oyun alan›na b›rak›p dolaflabilecekleri “ev concept” ma¤azalar›
bütün il merkezlerimizde olacak. fiu an-
da say›m›z 30’a ulaflt›.
‹stanbul’da Avrupa yakas›ndaki çal›flmalar›m›z›n yan›nda Kayseri’de
ve ‹zmir’de açmak için
haz›rl›klar›m›z sürüyor.
Bursa’da ikinci bir ma¤aza haz›rlan›yor.
Peki “ev concept” ma¤azalar› bayi
iliflkilerinizi nas›l etkiliyor?
Bizim bayilerimiz ve ana bayilerimiz de
“ev concept” ma¤azalar› açabilirler. Biz
kendi yat›r›m›m›zla eksikleri tamaml›yoruz. Kad›köy’le Tuzla aras›ndaki sahil
yolunda bizim hiç ma¤azam›z yoktu.
Bu bölgede bayimiz de yoktu. Biz pazarlama yaklafl›m› olarak buna dikkat
ediyoruz ve di¤er bayilerimizi rahats›z
etmeden ilave bir potansiyel almak
istiyoruz. Türkiye’de 6 milyar dolar düzeyinde bir mobilya tüketimi oluyor.
Bunun perakende fiyatlarla 1 milyar
dolar›n› ‹stikbal al›yor. Demek ki daha
geride 5 milyar dolar var. Biz ‹stikbal
bayilerini rahats›z etmeden pazardan
pay almaya gayret ediyoruz.
9
temmuz-a¤ustos
Analiz
“Belirsizlik var
ancak dramatik bir
k›r›lma beklemiyoruz”
Akflam gazetesi yazar› Deniz Gökçe, seçimle beraber
gelen ve alt› ay› kapsayaca¤›n› öngördü¤ü belirsizli¤e
ra¤men, Türkiye’nin sanayi ürünlerine dayal› ihracat›n›n
ve yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n devam edece¤ini
belirtiyor
Foto¤raflar: Onur Uzbaflaran
10
temmuz-a¤ustos
B
o¤aziçi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Deniz
Gökçe, birikimini köfle yaz›lar› ve televizyon program› ile de çok say›da kifliyle paylaflan bir isim. Spor
üzerine yaz›lar› ile de dikkat çeken Deniz Gökçe ile
seçim öncesinde Türkiye ekonomisinin yönü üzerine konufltuk. Önümüzdeki alt› ay›n belirsizlik göstermekle birlikte çok
da kötümser senaryolara izin vermeyece¤ini belirten Gökçe,
ihracattaki art›fl›n ve yabanc› sermaye giriflinin bu dönemde
de devam edece¤ini belirtiyor. Gökçe, 2007 y›l› sonunda 30
milyar dolar›n üzerinde do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m›
olaca¤›n› belirtiyor.
Türkiye ekonomisi için, 2002 krizinden sonra en iyi y›llar›n› yaflad›¤› yorumlar› yap›l›yor. Cumhurbaflkanl›¤› ile ilgili tart›flmaya ve
erken seçime ra¤men ekonomide ciddi bir sars›nt› yaflamad›k. Siz
önümüzdeki dönemi nas›l görüyorsunuz?
Öncelikle flu andaki belirsizli¤in ne kadar sürece¤ine bakmak
gerekiyor. fiu anda ciddi bir belirsizlik var. Kemal Dervifl geldikten sonra yap›lan programa uyuldu¤unu gördü¤ümde ben hemen iyimser olmufltum. Son befl seneyi iyimser geçirdim. ‹yimserlik, 2002 seçimleri sonras›nda hükümetin program› bozmadan devam edece¤ini görünce de devam etti. Program baflar›l› olabilecek bir programd› ve Türkiye de ciddi bir biçimde
bu program› uygulad›. Enflasyonun iki puan yükselmesini konu
ediyoruz ama biz buraya yüzde 150’lerden geldik.
Faizler de düfltü. 2006 dalgalanmas› hariç oldukça iyi gitti ve
bütçe de 2006 sonunda s›f›r a盤a geldi. Sosyal güvenlik sorunu, sa¤l›k sorunu, e¤itim, hukuk altyap›ya iliflkin reformlar da
yap›ld›. Borcu çevirmek, özellefltirmelerin yap›lmas›, sonra Avrupa ile iliflkilere girmek, Yunanistan’la bar›flmak, K›br›s’ta bizi
hakl› gösterecek bir tutum almak gibi geliflmeler ortam› iyice
olumlu hale çevirdi. Ben de bu süreç içinde gayet olumlu bakt›m olaya. Türkiye’nin bir tane önemli yap›sal problemi var: D›fl
denge a盤›... O konuda da herkes çok kötümserken ben iyimserli¤imi muhafaza ettim. Nitekim flu gerçekleflti: 2005 y›l›nda do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m› 8 milyar dolar civar›nda oldu. 2006 y›l›nda 20 milyar dolar oldu ve 2007 y›l› sonuna kadar 32-34 milyar dolar aras›nda olmas›n› bekliyoruz. Cari a盤›n tamam›, do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m› dedi¤imiz olgu taraf›ndan karfl›lan›r durumda.
Seçim atmosferi, yabanc› sermaye giriflini etkiler mi?
Söz konusu projeler zaten daha önce yap›lan özellefltirmelerin
devam›, yap›lan ihalelerin devam›. Belki 34 olmaz da 30 milyar
dolar olur. Önemli olan flu: Cari a盤› kapatacak bir duruma gelindi. Seçimi erkene almak mecburiyetinde kald›k. Bu tek bafl›na çok büyük bir olay de¤il. Fakat Cumhurbaflkanl›¤› konusunda pürüz ç›kt› ve flimdiye kadar hiç olmayan 367 meselesi ç›kt›. Dolay›s›yla biz seçime kadar geçecek iki ayl›k bir süreyi de
kapsayan, seçim sonras› do¤abilecek koalisyon sorunlar›n› veya tek parti ç›karsa bu kez yine Cumhurbaflkanl›¤› seçimi için
367 tart›flmalar›n› yaflayaca¤›m›z, “Yeniden seçime mi gidiyoruz?” sorusunu soraca¤›m›z, kabaca 6-8 ay gibi bir süre belirsizlik olaca¤› kanaatindeyim. Bu beni kötümser yapm›yor. Çün-
“Türkiye’nin geçmifl
k›r›lganl›klar›n›n önemli ölçüde
ortadan kalkt›¤›n› görüyorum.
Yine de bu kadar uzun bir
süreye yay›lan bir belirsizlik
yaflamasayd›k Türkiye için
daha iyi olurdu. Yüzde 3-5
büyümek yerine yüzde 6-7
oran›nda büyürdük. O aç›dan
iyimserli¤in dozunu azaltt›k,
belirsizlik olaca¤›n› düflünüyoruz
ama dramatik bir kötümserlik
ortaya koymuyoruz”
kü Türkiye’nin geçmifl k›r›lganl›klar›n›n önemli ölçüde ortadan
kalkt›¤›n› görüyorum. Yine de bu kadar uzun bir süreye yay›lan
bir belirsizlik yaflamasayd›k Türkiye için daha iyi olurdu. Yüzde
3-5 büyümek yerine yüzde 6-7 oran›nda büyürdük. O aç›dan
iyimserli¤in dozunu azaltt›k, belirsizlik olaca¤›n› düflünüyoruz
ama dramatik bir kötümserlik ortaya koymuyoruz.
Yine de Türkiye bu zor süreci, al›fl›k oldu¤umuz krizler fleklinde
yaflayacak gibi görünmüyor; neden?
Çünkü dünya ortam› müsait. Bizim Avrupa’da en çok ticaret
yapt›¤›m›z Almanya h›zl› büyümeye bafllad›. Amerika da tahmin
edildi¤i kadar yavafllamad›. Dolay›s›yla dünya büyümeye devam
ediyor ve önümüzdeki iki y›l kadar da büyümeye devam edece¤i görülüyor.
Bu süreç bizi de mi büyütüyor?
Tabii. Biz onlara mal sat›yoruz. ‹hracat›m›z 100 milyar dolara
dayand›. Bunun yüzde 80-90’› sanayi ürünü. Çok ciddi ölçüde
sanayi ürünü ihracat› yap›yoruz. Avrupa ve Amerika frenlemedi¤i sürece de bu flekilde devam edecek. D›fl talep kotar›yor
Türkiye’yi.
Sizin baflar›l› olaca¤›n› öngördü¤ünüz program›n temel prensipleri mi bu baflar›y› getirdi?
Program›n temel özelli¤i fluydu: Türkiye’nin temel sorunu bütçe a盤›yd›. Devletin elinde olmayan fonlar› harcamas›yd›. Öyle
ki 2000 y›l›na gelindi¤inde Türkiye’nin bütçe a盤› gayrisafi milli has›lan›n yüzde 20’sine gelmiflti. 45 milyar dolar aç›ktan söz
ediyoruz. Türkiye her sene 45 milyar dolar ziyan eden bir ülke
gibiydi. Türkiye’nin mevcut tasarruf durumunda, banka sisteminin yap›s›nda bunu finanse etmesi de mümkün de¤ildi. Sonunda kriz yaflad›. Kriz sonras›nda bankalar toparland›, kamunun görev zararlar› temizlendi ve bütçe a盤›n› yüzde 20’lerden -ki dünya rekorudur bu oran- afla¤› do¤ru indirdik. Geçti¤i11
temmuz-a¤ustos
Analiz
edebiliyorsunuz. Biz de bu süreçte
2001 krizinde çok yüksek faiz yaflad›¤›m›z için faizi kontrol edebilmek için döviz
kurunu serbest b›rakmak mecburiyetinde kald›k. Dolay›s›yla dalgal› kur mecburiyetten gelen bir fleydi. Türkiye, bir daha
döviz bask›s› yaflamamak için kuru serbest b›rakmak zorundayd›. Çünkü en
ufak bir döviz bask›s› oldu¤unda kur ileri
gidecek. Dolay›s›yla fiziki bir döviz kaç›fl›
olmayacak.
Bir de son üç y›lda artan do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m› cari a盤› finanse etti, özellefltirmeler borcu azaltt›.
Böyle olunca iyi bir noktaya geldik ve k›r›lganl›k azald›.
Bu süreçte öne ç›kan sektörler nelerdi?
‹hracata dönük sanayi. ‹hracat›m›z›n flu
anda yüzde 80’i sanayi ürünüdür. 100
milyar dolar ihracat çok büyük rakam.
25 sene evvel, 80’lerin bafl›nda ilk ihracat hamlesi bafllad›¤›nda bana “Türkiye
2000’li y›llarda 100 milyar dolar ihracat yapar m›?” diye sorsayd›n›z, “Olmaz
o kadar” derdim. Hayalimizin ötesinde
bu rakam.
Uzun y›llar ABD’de ö¤retim
üyesi olarak çal›flan
Deniz Gökçe, flu anda Bo¤aziçi
Üniversitesi’nde ders veriyor.
Akflam gazetesinde köfle
yazarl›¤› yap›yor ve NTV’deki
“Ekodiyalog” program› ile
her hafta Türkiye’nin bir ilini
ziyaret ediyor. Basketbol
ve futbol baflta olmak üzere
spor konusunda da uzun
y›llard›r yaz›lar yazan
Deniz Gökçe’nin oldukça
geliflkin bir spor
kütüphanesi var.
12
temmuz-a¤ustos
miz sene, 2006 y›l›nda denk bütçe haline geldi. Ben 1962’den beri ekonomiyi
takip ediyorum. Ülkemizde denk bütçe
oldu¤unu hiç görmedim. Almanya’da,
Fransa’da bile yüzde 3 bütçe a盤› varken biz denk bütçeye geldik. Borçluluk
oran› yüzde 90’dan, yüzde 50 seviyelerine indi. Dolay›s›yla ciddi bir maliye politikas› baflar›s› var. ‹ki y›l Dervifl’le, son
dört y›l› da tek parti hükümetiyle programa devam edilmifl olmas›n›n sonucu bu
baflar› geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde alt› y›l s›k› politika hiç yoktur biliyor musunuz? ‹ki y›lda c›v›t›l›r. Dolay›s›ya
bu iyi bir durum. Bu çerçevede Türkiye’nin flöyle bir sorumlulu¤u vard›. Paran›z konvertibl oldu¤u takdirde -ki biz
1989’da konvertibl yapt›k param›z›, sermaye hareketlerinin serbestli¤ine açt›kdöviz kuru ile faizden bir tanesini kontrol
Gelecek dönemde de yine sanayi mallar›
ihracat› m› ekonominin motoru olacak?
‹çerde seçimin de etkisiyle talep düflecektir. ‹çeriye satamayan d›flar›ya sald›r›r. Türkiye’de sanayinin elektrik talebi o
kadar artt› ki d›flar›ya çok ba¤›ml› hale
geldik. 50 milyar dolar d›fl ticaret a盤›n›n 27 milyar dolar civar›ndaki bölümü
enerji ithali kaynakl›. Türkiye kaç›n›lmaz
flekilde elektrik üretimi için nükleer kullanmak zorunda kalacak. Fransa’da yüzde 80’e yak›n oranda elektrik, nükleer
enerjiyle üretiliyor. Türkler tabii korkuyor; “patlar, Çernobil gibi olur” diye. Bunu iyi bilen birileri yapmal› tabii.
Çin ve Amerika iliflkisi üzerine yak›n zamanda bir yaz› yazd›n›z ve dediniz ki “Çin
Amerika’ya zeytin dal› uzatt›”. Deloitte’in
2007 raporunda da Çin’in tasarruf,
ABD’nin de yat›r›m eksenli davran›fl›n›n iki
ülkeyi ortak bir konfor içinde yaflatt›¤› belirtiliyordu. Yen’›n de¤erlenmesiyle bu
konfor sona m› erdi?
Dünyada üç tane kutup var. Biri Amerika. Bu kutba Kanada ve Meksika’y› da
katabiliriz. Di¤eri Avrupa, baflta Alman-
ya olmak üzere... Bir de Japonya, Kore,
Çin gibi ülkelerden oluflan Asya var.
Dünyada problem neydi? Amerika, çok
büyük bütçe a盤› ve cari aç›k veriyor.
Böyle olunca ABD ile ifl yapan Avrupa
ve Asya taraf›ndaki kutup cari fazla vermeye bafllad›. Dolay›s›yla Amerikan dolarlar› oraya akmaya bafllad›. Bu ülkelerin elinde milyarlarca döviz rezervi birikmeye bafllad›. Bu rezervi tutarlarsa kendi paralar› de¤erlenecek. De¤erlenince
de ihracat yapamaz hale geliyorlar.
Onun için dönüp bu paralarla Amerika’dan hazine bonolar› al›yorlar. Amerika’da flirket sat›n al›yorlar. Paralar geri
dönüyor tekrar. Sonuçta böyle bir denge olufltu. Ama bu dengenin de bir limiti var tabii ki... Dolay›s›yla Asya ve Avrupa’da d›fl ticaret fazlas›, ABD’de a盤›
var. Bu tip durumlar iki flekilde kontrol
alt›na al›nabilir. Ya baz› ekonomiler yavafllay›p öbürleri h›zlanarak ya da döviz
kurlar› de¤iflerek. Amerika’n›n döviz kuru düflecek ki ihracat› arts›n ve cari a盤› kapans›n. Bir de Amerikan ekonomisi
yavafllayacak. Nitekim faizleri yüzde
1’den yüzde 5’in üzerine ç›kard› Amerika, yavafllas›n diye.
Çin, Japonya, Kore ekseni çok hino¤lu
hin. Onlar “Hiçbir flekilde bir kuru oynatmay›z, kuru Amerikan dolar›na ba¤lar›z,
ihracat›m›za devam ederiz” diyorlar. Avrupa’n›n ise faizleri düflürmesi, h›zlanmas› ve biraz ithalat yapmas› laz›md›
Amerika’dan ki ABD’nin a盤› küçülürken, Avrupa’n›n da fazlas› küçülsün.
Ama bu arada Avrupa, petrol fiyatlar›
nedeniyle enflasyona girince faizleri yükseltmek zorunda kald›, düflürüp h›zlanmak yerine...
Ama ilginç bir flekilde yükselen faizlere
ra¤men Avrupa’da Almanya toparlad›.
Dolay›s›yla dünyada düflünülen genel yavafllama pek olmad›. Dünya iyi gidiyor.
Bu da iki sene daha iyimserlik veriyor. O
zaman da Amerikan paras›n›n de¤er
kayb› 1.30’lara geldi, sonra orda durdu.
Dünya bir dengeye oturdu. fiu anda kötümser olmayan bir dengede gidiyor
dünya.
Neden iki sene daha denge durumunun
sürece¤ini düflünüyorsunuz?
Çünkü Asya ülkeleri hâlâ çok ciddi rezerv biriktiriyor. Bir süre sonra ABD ris-
Yen’i de¤erlendirerek zeytin dal› uzatmas› hadisesi budur.
“Türkiye’nin bir
tane önemli yap›sal
problemi var: D›fl
denge a盤›. 2005
y›l›nda do¤rudan
yabanc› sermaye
yat›r›m› 8 milyar
dolar, 2006’da
20 milyar dolar
oldu ve 2007 y›l›
sonuna kadar
32-34 milyar dolar
aras›nda olmas›n›
bekliyoruz. Cari
a盤›n tamam›,
do¤rudan yabanc›
sermaye yat›r›m›
dedi¤imiz olgu
taraf›ndan
karfl›lan›r
durumda”
kinden vazgeçmek zorunda kalacaklar.
60’larda de Gaulle zaman›nda Frans›z
Merkez Bankas› Baflkan› olan Rueff
flöyle diyordu: “Ben terzime bir elbise siparifli veriyorum. Terzi elbiseyi yap›yor,
karfl›l›¤›nda ona para ödüyorum. Terzim
e¤er o paray› bana kredi olarak verirse
bir elbise daha siparifl ederim. Terzim
bana kredi vermeye devam ettikçe elbise almaya devam ederim.” Terzi, bu örnekte Çin... Böyle bir denge var dünyada. Bu müthifl bir likidite. Amerika’n›n
cari a盤›ndan ortal›¤a saç›lan dolarlar
geri dönüp hazine bonolar›na vs.’ye gidiyor. Ortada çöküfl gerekmeyen bir denge olufluyor. Ama bu da çok kal›c› bir
denge de¤il. S›k›flt›¤› zaman Amerika,
Çin’e bask› yap›yor. “Paran› de¤erlendir
ki ben de sana biraz satabileyim.” Çin’in
Çin’le biz rakip miyiz peki?
Tekstilde rakibiz. Çünkü biz uyumlu insanlar›z. Onlarla ifl yap›yoruz. Gidip Çin’e
yat›r›m yap›yoruz. Tekstilde ise bizim en
büyük pazar›m›z Almanya. Tekstil, ayakkab› ve mobilyada önceden Almanya’ya
en çok sat›fl› ‹talya, sonra Çin ve üçüncü biz yap›yorduk. fiimdi Çin birinci, biz
ikinci s›raday›z.
Peki Türkiye’ye bu h›zl› yabanc› sermaye
girifli sonsuza dek devam edecek mi?
Bu bir endifle yarat›yor Türkiye’de. Mallar›m›z› satt›k, bitince ne olacak? Telekom’u satt›k örne¤in. Ama kimse düflünmüyor ki biz o Telekom’u 25 milyar dolara satmad›k, flimdi 6-7 milyar dolara
satmaya mecbur kald›k. Çünkü 20 milyar dolar yat›r›m yapmak gerekiyordu ve
bunu yapacak hali yok ki devletin. Telekom’un sat›fl›yla özellefltirme h›zland›, ayr›ca do¤rudan yabanc› sermaye girifli
h›zland›. Sonuçta biz de sat›fl karfl›l›¤›nda
para al›yoruz; onu ne yapt›¤›m›z önemli.
Ne yap›yoruz o paralar›?
Bir k›sm›yla borç ödüyoruz. Özel sektörde ise çok baflar›l› örnekler var. Örne¤in
Vestel, Denizbank’› 66 milyon dolara ald›, büyüttü ve 2.5 milyar dolara satt›.
Tüm borçlar›n› ödedi, nakit ihtiyac›n› karfl›lad› ve 800 milyon dolara Karayollar›
arazisini sat›n ald›. Ama flimdi deniyor ki
“Sanayici, inflaat ifline niye giriyor?” Bizim bütün sorunumuz flikayet etmeyi çözüm sanmak. fiikâyet etmek, bizim milli
sporumuz.
Siz program›n›z “Ekodiyalog”la Türkiye’nin
tüm flehirlerine gidiyorsunuz. Nas›l görüyorsunuz Anadolu’yu?
Biz geçen hafta Karaman’a gittik. ‹flsizlik yok Karaman’da. Ülker bile fabrika alm›fl. Herkese ifl var. Türkiye’deki bisküvilerin yüzde 70’i Karaman’da yap›l›yor.
Pek çok bölgede güzel giriflimler var;
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi örne¤in. Boydaklar yeni tesis yapt›lar orada.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde
40 bin kifli çal›fl›yor, hepsi befl kifliye
baksa 200 bin kifli eder. Zaten Kayseri
600 bin kifli.
13
temmuz-a¤ustos
Analiz
“Mortgage sistemiyle
konut edinmek için
düzenli gelir flart”
14
temmuz-a¤ustos
Türkiye Finans Genel Müdür Yard›mc›s› Ayd›n
Gündo¤du, Türkiye’de 500 bin konut a盤›
oldu¤unu belirterek uluslararas› fonlar› bankac›l›k
sistemine entegre edecek olan mortgage’›n
tüketiciler ve bankalar aç›s›ndan pozitif bir etkide
bulunaca¤›n› söylüyor
Röportaj: Deniz Gökçe ‹nceo¤lu
Foto¤raf: Aykut Karadere
konominin belli bir istikrara
kavuflmas›n›n ard›ndan konut kredilerine yönelen tüketiciler, inflaat sektörünün
de canlanmas›n› sa¤lad›. Türkiye, konut ve konut finansman› sektöründeki
bu canlanmaya paralel olarak Amerika ve Avrupa’da uzun zamand›r uygulanmakta olan “Uzun Vadeli ‹potekli
Konut Kredisi” sistemi olan Mortgage’› tart›flmaya bafllad›. Bankalar›n halen uygulamakta oldu¤u konut kredilerinden fark›, avantaj› ve dezavantaj›
uzun uzun tart›fl›ld›. fiubat ay›nda
TBMM’nin kabul etti¤i Mortgage Yasas› için Baflbakan Yard›mc›s› Abdüllatif fiener, bu sistemle ellerinde az miktar para olan ve belli miktar taksit
ödeyebilecek durumda olanlar›n ev sahibi olabilecekleri de¤erlendirmesinde
bulunmufltu. Mortgage hakk›nda bilgi
ald›¤›m›z Türkiye Finans Genel Müdür
Yard›mc›s› Ayd›n Gündo¤du, sistemin
uygulanabilir hale gelmesi için daha
at›lmas› gereken pek çok ad›m oldu¤unu ve sisteme tam geçiflin biraz daha
zaman alabilece¤ini söyledi.
E
Peki sistem nas›l iflliyor?
‹flleyiflin gerçekleflti¤i iki tip piyasa var.
Birincil piyasa, finans kurulufllar›n›n tüketicilere verdi¤i kredilerden olufluyor.
‹kinci el piyasada ise finans kurulufllar›
veya kurumlar bu kredileri sat›n al›p
yurtd›fl›ndan veya yurtiçinden ikincil yat›r›mc›lara sat›yor. fiu anda sistemdeki konut kredisi uygulamas›ndan mortgage’› ay›ran en önemli nokta da bu.
Bu iflin özünde varl›¤a dayal› menkul
k›ymet ihrac› oldu¤unu söylemek
mümkün. Burada al›c›lar›n ço¤unlu¤u
servet sahipleri, emeklilik fonlar›, sigortalar, do¤rudan müflteri ile iliflki
halinde olmayan toptan piyasadan kifliler olarak karfl›m›za ç›k›yor. ‹kinci el piyasas› mortgage sisteminin en önemli avantaj›; finans kurulufllar›n›n likidite
sorunu yaflamas›n› engelliyor ve aktifpasif uyumsuzlu¤u riskini azalt›yor. Tüketici, mortgage ile art›k daha bilinçli
hale geliyor. Çünkü plasmanda en az
bir gün önce ön bilgilendirme formu
tüketiciye verilmek zorunda. Tüketiciye
sonradan hayat sigortas› ekstra komisyon gibi masraf yüklenemeyecek.
Mortgage nedir?
En basit tarifiyle bir gayrimenkulün,
menkul k›ymetlefltirilmesidir. Yani al›nan bir borç karfl›l›¤›nda, bir tafl›nmaz›n depozit/ipotek/rehin olarak verilmesidir. Sistem, bir konut al›nmas›n›
zorunlu k›lmay›p, mevcut bir konutun
ipotek edilerek farkl› amaçlarla nakit finansman sa¤lanmas›na da imkân tan›yor. Hem tüketiciler hem fonlayan
bankalar hem de ikincil piyasalar aç›s›ndan çok önemli. Avrupa’da, ABD’de
y›llarca kullan›lm›fl bir enstruman.
Mortgage sisteminin sa¤l›kl› ifllemesi için neler gerekiyor? Bu sistem
Türkiye’deki bankac›l›k sistemini nas›l etkileyecek?
Öncelikle ekonomik istikrar. Kredi alacaklar›n›n sat›labilir menkul k›ymete çevrilme imkân›na sahip olmas› ve ipote¤e
dayal› menkul k›ymet k⤛d›n›n ikincil bir
pazarda al›n›p sat›labilmesi gerekiyor.
Sistemin aksamamas› için en önemli
hususlardan biri ise icra-iflas ifllemlerinin h›zla neticeye ulaflmas›d›r.
Bankalar mevduat topluyorlar ve bu
mevduat› krediye dönüfltürüyorlar. Bu
krediler içerisinde konut kredileri var.
Bu sistem konut kredilerinden bir portföy oluflturarak bunun sermaye piyasalar›nda sat›lmas›n› öngören bir sistem.
Dolay›s›yla sermaye piyasalar›nda bu
kredi alacaklar›ndan oluflan porföyün
sat›lmas›yla banka bir likit elde ediyor.
Türkiye’deki bankalar aç›s›ndan ifade
edecek olursak, mevduat›n vadesi 65
gündür; yaklafl›k iki ay. Kredi vadesi ise
48 ay, hatta daha da uzun. Mevduatla
kredi vadesi aras›nda bir aç›k var. Banka olarak bunu karfl›lamakta zorlan›yorsunuz. Finansman›n en büyük s›k›nt›s›
kredi vadesiyle mevduat›n vadesinin çak›flmamas›. Kredilerde vadeler uzarken,
mevduat vadesi uzat›lam›yor. Uzun vadeli kredilerimizden oluflmufl bir portföyle, bu kredilerin getirisinin pazarda sat›lmas›n› öngören bir sistem mortgage.
100 liral›k konut kredisi varsa, bu konut
kredilerinden alacaklar›n›z› bir portföy
yaparak bunun getirisini sermaye piyasalar›nda satmak bankalar aç›s›ndan
bir rahatl›k getiriyor.
Türkiye’de konut sektörünün yap›s›
mortgage’a uygun mu?
Konut kredilerinin Türkiye’de GSMH içindeki pay› flu anda yüzde 3.5 seviyelerinde. Bu oran ABD’de yüzde 4.5, AB ülkelerinde yüzde 39, ‹ngiltere’de ise yüzde
72. Mortgage kredisi, kat mülkiyetine
uygun, güvenli, kaliteli konutlara veriliyor.
Türkiye’de 2003 y›l›nda 392 bin, 2004
y›l›nda 496 bin 2005 y›l›nda ise 572
bin konut sat›ld›. Sat›n al›nan konutlar›n
kredilendirilme oran› 2003’te yüzde 6
seviyesindeyken 2006’da yüzde 23’e
ulaflt›. Türkiye’de konutlar flu anda yur15
temmuz-a¤ustos
Analiz
tiçi kaynaklar›m›zla fonlan›yor. Fakat
uluslararas› kaynaklar daha ucuz. O
kaynaklar› fonlad›¤›m›z zaman hem
ekonomideki geliflme daha h›zl› olacak,
hem de global bankalar taraf›ndan çeflitli kanallarla getirilen kaynak tüketicilere olumlu yans›yacak. Daha az bedel
ödeyece¤iz.
Mortgage’›n bu bak›mdan bireysel tüketici olarak da banka olarak da bizi
pozitif etkileyece¤ini düflünüyorum.
Türkiye’de flu anda 500 bin konut a盤› var. Bu a盤› kapatmaya yönelik çal›flmalar› ve kentsel dönüflüm çal›flmalar›n› mortgage’la entegre edebilirseniz yüzde 4.5’lik rakam çok daha yukar›lara ç›kar. Ne kadar yukar› ç›karsa
ekonomi de o oranda geliflir. Çünkü
inflaat sektörü ekonomide katalizör
görevi üstlenmektedir.
Mortgage’la ev sahibi olmak isteyen
bir tüketici ne yapmal›?
Bir bankaya veya leasing kurumuna
baflvuracaks›n›z. Nakit ak›fl›n›za göre
planlama yap›yorlar. Eskiden bankalar uzun vadeli kredilere s›cak bakm›yorlard›. Ama bu sistemde uzun vadenin sak›ncas› yok. 20-30 y›ll›k vadelerle ev sahibi olmak mümkün. Bugüne kadar dünyadaki uygulamalar›na
ve Türkiye’nin gerçekli¤ine bakt›¤›m›zda 7-8 y›l ödeme aç›s›ndan uygun
olabiliyor. Ortalama 10 y›l diyebiliriz.
Finansman›n›z› banka sa¤l›yor, sizin
sat›c›n›za paray› ödüyor ve siz de evde oturmaya bafll›yorsunuz. Burada
önemli nokta, normal bir konut kredisinde KDV vard›r. Mortgage sisteminde ise kredi, KDV’den belli flartlarda muaf oluyor; yüzde 5’lik Banka
Sigorta Muameleleri Vergisi’nden de
muaf tutuluyor.
Peki mortgage sistemi, konut fiyatlar›n› art›racak m›?
Mortgage, gerçekten kaliteli konutlar›n
fiyat art›fl›na sebep olur. Çünkü her konutu mortgage’la satam›yorsunuz. Talep fazla, kaliteli konut say›s› k›s›tl› oldu¤unda fiyatlar artar. Ama insanlar
“Mortgage fiyatlar› artacak, biraz bekleyelim” diyorlarsa bu sefer piyasada konut arz› da daral›r, bu durumda da fiyatlar düfler.
16
temmuz-a¤ustos
MORTGAGE S‹STEM‹
NASIL ‹fiL‹YOR?
• Almak istedi¤imiz ev kat mülkiyetine uygun olmal›.
• Daha sonra bankaya gidip gereken paray› talep edersiniz.
• Banka, seçti¤iniz ev için gerekli araflt›rmay› yapar ve evi kredi koflullar›na uygun
bulursa size kredi verir.
• Banka, be¤enmifl oldu¤unuz konutun fiyat›n›n yüzde 25’ini sizin yat›rman›z› ister.
• Banka evi peflin olarak sat›n al›r, mülkiyetini size devreder.
• Ancak evinizi bankaya borcunuzun karfl›l›¤› olarak ipotek eder.
• Bankaya olan borcunuzu, belli bir ödeme plan›na göre önceden belirlenmifl bir
vade sonuna dek ayl›k ödemelerle kapatmaya bafllars›n›z.
• Sat›n ald›¤›n›z ev için banka sizden ayn›
zamanda Do¤al Afet Sigortas› isteyecek.
• Ödeme riski konusunda sigortac›l›k sistemi de devreye girecek. E¤er kifli iki ay içinde yükümlülü¤ünü yerine getirmezse gayrimenkulun elden ç›kar›lmas› gerekecek.
• K›sa vadeli mevduatla uzun vadeli kredi
açma riskini tafl›yamayan bankalar, do¤al
olarak sizden ald›klar› ipote¤i belli bir
primle “‹potek Finans Kuruluflu”na (‹FK)
devredecek.
• ‹FK’n›n yüzde 49’u devlet (kamu bankalar› ve Toplu Konut ‹daresi), üzde 51’i özel
sektöre (yerli ve yabanc› markalar, özel finans kurulufllar›) ait olacak.
• ‹potek, finans kurulufllar›n›n stokundaki
ipotekleri menkul k›ymete dönüfltürecek.
‹potek fon kat›lma belgesi, varl›¤a dayal›
menkul k›ymet veya borç senedi ihraç edecek. Bu yolla yeni fon yaratarak yeni kredilere kaynak sa¤layacak.
Bir dönem sonra ödeme zorlu¤u yaflan›rsa neler oluyor?
Bunun baz› kurallar› var. Hemen haciz
koyup da sat›fla ç›karm›yor. ‹lgili kanunda belirlenen bekleme süreleri var,
o aflamalar yaflan›yor. Tüketici Kanunu’na tabi olan, dolay›s›yla tüketici haklar›n› da korumak zorunda olan bir sistem. Banka ise alaca¤›n› tahsil etmek
için elinden geleni yapacak. Belki baflkas›na satacak.
Mortgage kimler için avantajl›?
Mortgage’›n popüler tarifi “kira öder
gibi ev sahibi olmak” biçiminde. Daha
ziyade belli bir birikimi olan ama peflin
verip konut alamayanlar yararlanacaklar. 10 y›l kira ödeyece¤ine, 10 y›l
mortgage taksidi ödeyip ev sahibi olacak. Kiras› bofla gitmeyecek. Düzenli
bir gelir olmas› flart. Sistem, konutun
yüzde 100’ünü finanse etmiyor. Dolay›s›yla tüketicinin belli bir miktar birikiminin olmas› gerekiyor.
Büyümenin bayra¤›
ABD d›fl› ekonomilerde
Uluslararas› yat›r›m bankas› Merrill Lynch’in
“Global Ayr›m: K›sa Mesafe Koflusu De¤il,
Maraton” raporuna göre, Amerikan ekonomisi
liderli¤ini korumakla birlikte, küresel ekonomideki
büyümede ABD d›fl› ekonomiler dikkat çekiyor.
Rapor, bu ekonomilerin maraton kofltu¤unu söylüyor
U
luslararas› yat›r›m bankas›
ve yat›r›m dan›flmanl›¤› flirketi Merrill Lynch, y›l›n ilk
ay›n› de¤erlendirdi¤i raporunda Amerikan ekonomisinde belirgin
bir yavafllama olmamakla birlikte ABD
d›fl› ekonomilerin daha h›zl› büyüme e¤ilimi gösterdi¤ini belirtiyor. ABD’nin y›l›n
ikinci yar›s›nda yavafllay›p yavafllamayaca¤› konusunda ekonomi çevrelerinde
bir görüfl birli¤i bulunmad›¤›n› belirten
rapor, di¤er ekonomilerin büyüyece¤i
konusunda ise hemfikir olundu¤unu belirtiyor. Merrill Lynch ekonomistlerine
göre ABD d›fl›nda döngüsel bir yavafllama 2008’in ikinci yar›s› veya 2009’dan
önce bafllamayacak. 2007’nin büyüme
nöbetini di¤er ülke ekonomilerine devretti¤i bir y›l oldu¤unu belirten rapor,
“Ancak bu k›sa mesafe koflusu de¤il maraton” yorumunu yap›yor.
En büyük risk enflasyon
“Global Ayr›m: K›sa Mesafe Koflusu De¤il, Maraton” bafll›kl› rapor, global ekonomideki büyümenin 2007’de h›z kesmeden devam etmesini öngörüyor. Merill Lynch, “global ayr›m” fenomenine ilk
olarak 2006 y›l›nda yat›r›mc›lara sundu¤u raporda dikkat çekmiflti.
Merrill Lynch ekonomistleri, 2007’nin
ilk alt› ay›n› de¤erlendiren raporlar›nda,
üç yeni fikri öne sürüyorlar;
• Global ekonomi, 2007 y›l›nda belirgin
bir konjonktürel yavafllama iflareti görülmeden büyümeye devam edecek. Mer-
rill Lynch ekonomistleri, Amerikan ekonomisi ile ilgili genel kan›ya k›yasla daha
temkinli (olumsuz) görüfllere sahipken,
dünyan›n geri kalan› ile ilgili olarak da genel kan›ya k›yasla daha olumlu beklentilere sahipler.
• Rapordaki ikinci bir görüfl ise bu ekonomik ayr›m›n yanl›zca dönemsel bir
trend olmad›¤› yönünde. Amerika d›fl›ndaki ekonomilerde yat›r›m harcamalar›n›n sürekli büyümesi gibi yap›sal güçler,
global ekonomide bu trendin uzun
ömürlü oldu¤una iflaret ediyor.
• Enflasyon küresel büyümenin önündeki en büyük tehdit olarak görülüyor ve bu
tehdidin flu anda piyasalar›n beklentisinden daha büyük bir etkiye sahip olaca¤›
öngörülüyor. Merrill Lynch, 2007 y›l›nda
yüzde 3.2 seviyelerinde olan Amerika d›fl›ndaki enflasyonun, 2008 y›l›nda yüzde
3.4’e yükselmesini öngörüyor. Raporun
ülkeler baz›ndaki di¤er tespit tahminleri
ise flöyle s›ralan›yor:
• Amerika’da tüketici harcamalar›
k›s›labilir.
• Asya’da esneklik gözleniyor, iç talep
h›z kazan›yor.
• Mali politika Avrupa’y› canland›r›yor,
• Japonya’da tüketici talebi tekrar toparlanacak.
• Kanada, Amerika’daki yavafllamay› atlatabilir.
• Geliflmekte olan piyasalar (Geliflen Avrupa, Ortado¤u ve Afrika) güçlü pozisyonunu koruyor.
• Emti piyasalar›nda demir cevheri, kömür ve tah›l gibi kuru dökme mallara
olan talep, tafl›mac›l›k kapasitesinin üzerinde seyrediyor.
• Amerikan dolar› daha zay›flayacak.
2007 ve 2008 büyüme tahmini
8.0
6.0
4.0
%
2.0
0.0
ABD d›fl› GSYIH
ABD GSYH
-2.0
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
00
02
04
06
08
Kaynak: Merrill Lynch
17
temmuz-a¤ustos
ÜRÜNLER
Koltuk Tak›m›: ‹stikbal Scala
Maxi Tak›m Showy Kahve
Orta Sehpa: ‹stikbal Multi Krem
Aksesuar Seti: Deco Gold Dust
Hal›: Deco Conceptline Range Krem
Lambader: Deco ML 19730 LB
Abajur: Deco MT 19730 LB
Tablo: Deco M-BB 1021 A PG 2007
Mum ve fincan: Je t’aime
Eflyaya
nakfledilmifl anlam
Yeni bir eve tafl›nmak, her
zaman yaflamda beyaz bir
sayfa açmakt›r. Tafl›n›rken
tüm fazlal›klar› geride
b›rak›rs›n›z. Buna duygusal
fazlal›klar›n›z da dahildir.
O beyaz sayfaya neler
yazacaks›n›z?
Sanat Yönetmeni: Handan Tan›tm›fl
Foto¤raf: Mehmet ‹lhan
‹flte, salonunuz bofl bir beyaz sayfa olarak önünüzde
duruyor. Biz insanlar, öyle varl›klar›z ki en hayati
ihtiyaçlar›m›za dahi bir “anlam” yüklüyoruz.
Bar›nma, yeme gibi somut ihtiyaçlar›m›z üzerine üretti¤imiz
sonsuz say›da soyutlama ile onlar›n gerçek de¤erini
yarat›yoruz. ‹flte o yüzden, kendinize bar›nacak
bir yer bulmad›n›z sadece, yaflam alan›n›za yönelik yeni bir
anlam yaratt›n›z.
‹stikbal’in çok say›da seçene¤i içinden Scala Maxi Tak›m›
seçtiniz. Fildifli renkli deri gövdesi hem evinizin ayd›nl›¤›n›
sürdürecek hem de kolayca temizlenebilecek. Renk olarak
ise showy kahvede karar k›ld›n›z. Perdeyi çekti¤inizde
karfl›laflaca¤›n›z deniz manzaras›n›n so¤uk çekicili¤ine karfl›
topra¤›n sizi içine ça¤›ran flefkati!
Deco’nun klasik ve modern desenleri harmalad›¤›
Conseptline serisinden Range Krem hal› da
salonunuzdaki s›cakl›¤› art›racak...
Sehpay› da krem notlar›nda düflünmekte fayda var.
Üstü cam, üçlü sehpa seti Multi Krem, koltuklar›n›z›n
aras›na yak›flt› gerçekten...
Küçük fleylerin de bizim için anlam› büyüktür. O yüzden
insan süslemeyi-süslenmeyi keflfetmifl. Tavuskuflunun
heyecanlan›p flöyle bir kuyru¤unu havaland›rmas›n›n
ötesinde rastl›yor muyuz süse do¤ada? Do¤ada her fley
ifllevseldir. Soyutlaman›n, anlam katman›n biçimlerinden
biri olan süsleme de insana mahsus...
Birkaç mum, birkaç vazo, bir kuru çiçek hayat› daha
dayan›l›r k›lacak.... Deco’nun mumdan saate, fincandan
tepsiye kadar yüzlerce çeflit ürününde zevkinize uygununu
bulabiliyorsunuz. Foto¤raftaki aksesuar seti Deco’nun
Gold Dust serisi içinde yer al›yor.
Lambaderlerin yan› s›ra mumlar da salonunuza ayr› bir
hava katacak. Deco’nun k›rlentleri, mobilyalar›n›z rengine
ve tarz›na uygun desenleri ile evinizin yumuflak dokusunu
pekifltirecek.
Duvar bofl mu kald› diyorsunuz? Bu salonda yap›lacak
dingin sohbetleri simgeleyen bir tabloya ne dersiniz?
Bombofl bir odadan dinlendirici bir yuva yaratt›n›z.
Görüntüdeki bu anlam› gerçe¤e çevirmek; flimdi bütün
ifl bu...
21
temmuz-a¤ustos
S›n›r Ötesi
Larissa
Gümülcine
Larissa
ma¤azam›z›n
aç›l›fl törenine
yerel yetkililer
de kat›ld›.
‹stikbal’den
Yunanistan ata¤›
‹stikbal Mobilya, h›zla dünyaya aç›lmaya devam ediyor.
Yunanistan’da, Larissa ve Gümülcine’de iki yeni
dev ma¤aza daha açan ‹stikbal, Yunanistan’daki ma¤aza
say›s›n› 30’a ç›karmay› hedefliyor
T
ürkiye mobilya pazar›nda 50
y›ll›k tecrübesi ile sektörün lider markas› olmay› baflaran
‹stikbal, ihracat rakamlar›n›
ve yurtd›fl›ndaki ma¤aza say›s›n› h›zla
art›rarak bir dünya markas› olma yolunda ilerliyor. Ürün çeflitlili¤i, tasar›m
farkl›l›¤›, kalite anlay›fl›, sat›fl sonras›
hizmeti ve müflteri odakl› yaklafl›m› ile
bine yak›n ürünü Türkiye çap›nda bine
yak›n ma¤azada tüketici ile buluflturan
‹stikbal, yurtd›fl› ma¤azac›l›k a¤›n› geniflletmeye devam ediyor.
‹hracat gücü ile yurtd›fl› mobilya sektöründe yeni aç›l›mlar yaratan ‹stikbal,
22
temmuz-a¤ustos
10-11 May›s 2007 tarihlerinde Boydak Holding üst yönetiminin kat›l›m› ile
Yunanistan’da ma¤aza aç›l›fllar› gerçeklefltirdi. Tesalya bölgesinin en büyük flehri ve merkezi olan Larissa’de
2000, Bat› Trakya’da Türk nüfusun en
yo¤un yaflad›¤› il olan Gümülcine’de
2400 metrekarelik iki dev ma¤aza
açan ‹stikbal, ileriki dönemde Yunanistan’daki ma¤aza say›s›n› 30’a ç›karmay› hedefliyor. ‹stikbal’in, oturma
gruplar›ndan, yatak ve ev tekstiline,
mutfaktan banyoya, aksesuardan rayl›
dolaplara kadar ev dekorasyonu ile ilgili her tür ürünü Yunanistan’da büyük
ilgi görüyor. 70’i aflk›n ülkeye ihracat›
ile dünyaya yay›lan ve Yunanistan d›fl›nda Bulgaristan, Rusya, M›s›r, ‹talya,
‹spanya Almanya, Kazakistan, Romanya, Fransa gibi birçok ülkede 5000
noktada hizmet veren ‹stikbal, Türkiye
ekonomisi için de büyük önem tafl›yor.
‹hracat›n› 100 ülkeye ç›karmay› hedefleyen ‹stikbal, New Jersey’deki lojistik
merkezi arac›l›¤›yla ABD’de birçok ma¤azaya da ürün sat›fl› yaparak sektördeki yenilikleri ve teknolojik geliflmeleri
sürekli takip ediyor ve ürün tasar›m›nda
ve kalitesinde ç›tay› yükseltip bir dünya
markas› olma yolunda ilerliyor.
‹stikbal, Yunanistan’›n Larissa ve
Gümülcine flehirlerinde açt›¤›
ma¤azalara çok yak›nda Atina’da da
bir ma¤aza eklemeyi planl›yor.
Yurtd›fl›ndaki ilk ‹stikbal
ma¤azalar›ndan biri,
Yunanistan’da Türklerin yo¤un
yaflad›¤› ‹skeçe’de aç›lm›flt›.
Ma¤aza, kalitesi ve fiyat
avantaj›yla Yunanl›lar›n da
ilgisini çekti.
‹ran’da yeni ma¤aza
‹stikbal, Yunanistan ma¤azalar›n›n
ard›ndan 111. yurtd›fl› ma¤azas›n›
‹ran’da açt›
‹stikbal, 19 May›s 2007 tarihinde ‹ran’›n Tebriz flehrinde
Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Hac› Boydak ve
flehrin çok say›da yetkili isminin de kat›l›m› ile 2.200
metrekare büyüklü¤ünde üç katl› ‹stikbal Showroom aç›l›fl›n›
gerçeklefltirdi. Ayr›ca Tahran’da, bölgedeki bayilerine daha
iyi hizmet vermek için Türkiye Tahran Ticari Ataflesi Faik
Kural’›n da kat›l›m›yla yeni iletiflim ofisi aç›ld›. Böylece
‹ran’daki bayi ve tüketicilere daha iyi hizmet verilerek flu
anda 34 olan ma¤aza say›s›n›n 2007 sonunda
50 ma¤azaya ç›kar›lmas› hedefleniyor. ‹stikbal’in, oturma
gruplar›ndan yatak ve ev tekstiline, mutfaktan banyoya,
aksesuardan rayl› dolaplara kadar ev dekorasyonu ile ilgili her
tür ürünü ‹ran’da bir Türk markas› olarak büyük ilgi görüyor.
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z
Hac› Boydak’›n kat›l›m› ile
‹ran’›n Tebriz flehrinde aç›lan
ma¤aza, bu ülkedeki 34.
‹stikbal ma¤azas›.
23
temmuz-a¤ustos
24
temmuz-a¤ustos
Ege’nin karfl›
k›y›s›ndaki
komflumuz
Yunanistan
Yunanistan’la ticari iliflkilerimiz, son y›llarda çok geliflti.
Türk markalar› Atina, Selanik gibi büyük flehirlerde, önemli
al›flverifl merkezlerinde ma¤azalar açarken, Türk mallar›
kalitesi ve fiyat avantaj›yla ilgi görmeye bafllad›
Yaz›: Esen Saliho¤lu/‹skeçe
Y
unanistan, filozoflar› ve eski Grek uygarl›¤› ile Avrupa
kültürünün oluflumunda
önemli etkiye sahip. Türkiye’nin y›llarca kavgal› oldu¤u, son y›llarda ise çok yak›nlaflt›¤› bir ülke. Ege’nin
öte yakas›ndaki ve Balkanlar’daki komflumuz, AB’ye en erken üye olan ülkelerden biri. Yunanistan, AB’ye girinceye
kadar birçok badireler atlatt›. ‹ç savafl,
cunta, krall›k derken sonunda demokrasiye ulaflmay› baflard›.
Kültür ve ada turizmi
Ege’de irili ufakl› 2500 adas› ile bir turizm cenneti olan Yunanistan’›n en büyük geliri turizmden geliyor. Mikonos,
Rodos gibi adalar y›l boyunca ünlü isimleri a¤›rl›yor. Girit ise çok önemli bir
baflka turizm bölgesi. Olimpos Da¤›,
Yunan mitolojisinin merkezi olarak ayr›
bir ilgi görüyor.
Son y›llarda Türkiye’nin rekabeti Yunan
turizmcileri bir parça olumsuz etkiledi.
Türkiye, flu anda Yunanistan’›n turizm
alan›ndaki zorlu bir rakibi, ancak Yunanl›lar hâlâ Ege’de ilk olman›n flans›n›
yafl›yorlar. Ama bir alternatifleri daha
var: Kültür varl›klar›n›n kültür turizmi
içinde de¤erlendirilmesi. Atina’daki
Panthenon ve Akropol tap›naklar›n›,
Mikenlere ait tap›naklar›, Delfi Tap›na¤›
ve Büyük ‹skender’in imparatorlu¤unun
do¤du¤u Fillipos kentini ziyaret eden
turistler, Yunanistan için büyük bir gelir kayna¤›. Tabii ki Sofokles’in, Sokrates’in, Demokritos’un, Homeros’un ülkesi olmas› da çekim merkezi olmas›n›n bir baflka nedeni.
Seferis, Elitis gibi ça¤dafl flair ve yazarlar›n›n yan› s›ra ülkemizde de s›k s›k
konserler veren Mikis Theodorakis,
Maria Farandouri Yunanistan’›n dünyaca ünlü ça¤dafl müzik ve sanat adamlar›. Sinema alan›nda ise Theo Angelopoulos çok özgün bir sanatç› olarak
tüm dünyay› etkileyen “Ar›c›”, “Puslu
Manzaralar”, “Leyle¤in Geciken Ad›m›”,
“Sonsuzluk ve Bir Gün”, “A¤layan Çay›r”
gibi filmleri yapt›. Ayr›ca dünyan›n en
büyük opera sanatç›lar›ndan Maria
Callas da 20. yüzy›lda Yunanistan’la özdeflleflen bir isim oldu.
Akropol,
2500 y›ld›r
Atina’y›
izliyor
Atina, MÖ 5.
yüzy›ldan kalan
Akropol’ün
eteklerinde yer
al›yor. Bu
tepedeki antik
kal›nt›lar içinde
çok say›da
tap›nak yer
al›yor. Tümüyle
mermerden
infla edilmifl
Panthenon
Tap›na¤› da
bunlardan biri...
25
temmuz-a¤ustos
Ülke
Yunanistan ve Bat› Trakya
“Kendini
bil;”
Yunanistan, Bat› Trakya’da yaflayan
Türkleri y›llarca az›nl›k olarak gördü. Sonunda bu bölgede 150 bin Türk kald›.
Avrupa Birli¤i üyeli¤i sürecinde Yunanistan’›n Türklere bak›fl› da de¤iflti. Bat›
Trakya’n›n AB vatandafl› Türk nüfusu,
Türkiye-Yunanistan yak›nlaflmas›ndan
sonra Yunanistan’›n Türkiye’ye aç›lmas›n›n öncüleri oldu. Bat› Trakya bir anda
odak noktas› haline geldi. Ama bu kez
kozlar Bat› Trakya’n›n elindeydi ve flu
anda iki ülke aras›ndaki ticaretin büyük
bölümü bu odak noktas›ndan geçiyor.
Bir dönüm noktas›:
Teknik Üniversite isyan›
1974 y›l›, Yunanistan’›n yak›n tarihinde
bir dönüm noktas› oldu. 19 Temmuz
1974’te Türkiye, K›br›s Bar›fl Harekât›’n› gerçeklefltirdi. ‹ktidarda, 1967 y›l›ndan bu yana Papadopulos Cuntas›
bulunuyordu. 17 Kas›m 1974 tarihin-
Delfi’deki
2500 y›ll›k
Apollo
Tap›na¤›
üzerindeki bu
yaz›, hâlâ
insanlara yol
gösteriyor.
Genifl bir alana
yay›lm›fl
tap›nakta
amfiteatr da
bulunuyor.
de Atina’daki Teknik Üniversite’nin ö¤rencileri cuntay› y›kt›. Tanklar›n Atina
Teknik Üniversitesi’ne girmesi ve ö¤rencilere atefl açmas›yla Yunan halk›
cuntay› devirdi. Demokrasi düflüncesinin temellerini atan ve “Atina demokrasisi” ile uygarl›k tarihinde özel bir alan
açan Yunan kültürü, cuntay› devirdi.
Atina’da antik
agora alan›.
Atatürk’ün
do¤du¤u flehir
Yunanistan’›n
Atina’dan sonraki
ikinci büyük kenti
Selanik. Atatürk’ün
do¤du¤u ev, müze
olarak korunuyor.
26
temmuz-a¤ustos
Sürgünden dönen Karamanlis, Yunanistan’a AB yolunu açt› ve 17 Kas›m
Milli Bayram ilan edildi.
Euro ve Yunanistan
Yunan halk› 2002 y›l›na kadar Avrupa
Birli¤i ülkesi olmaktan çok memnundu.
Ancak 2002 y›l›n›n fiubat ay›nda milli
Baflkent
Atina’da
parlamento
binas›.
para birimi Drahmi’nin yerine Euro kullan›m›n›n bafllamas›yla fiyatlarda ciddi
bir art›fl gerçekleflti. Önceleri Yunan
halk›n›n çok hofluna giden Euro kullan›m›, aylar geçtikçe yerini “Drahmi özlemi”ne b›rakt›. Kilosu 200 Drahmi olan
domates 1.30 Euro’dan sat›lmaya baflland› ki bu 442 Drahmi ödemek demekti. Ayn› biçimde ekmek, gazete,
kahve gibi tüm h›zl› tüketim mallar›ndan yüzde 70’e varan oranlarda fiyat
art›fl› gerçekleflti.
Yunan Milli Tak›m›’n›n Avrupa fiampiyonu olmas› ve Atina Olimpiyatlar›, Yunanistan’a k›sa bir süre için güç verdi.
Ama Yunan halk› flu anda ekonomik
anlamda hoflnutsuz. AB’nin Portekiz’den sonra en sorunlu ülkesi olan
Yunanistan’da halk büyük bir yaflam
savafl› içinde. Yunanistan yüzde 32 ile
Avrupa’n›n en çok gelir vergisi ödeyen
ülkesi, iflsizlik oran› ise yüzde 10 seviyelerinde. Geçmifl hükümetlerin nüfus
art›rma çabas›yla ülkeye gelen Rus,
Gürcü, Arnavut, Bulgar göçmenlerin
daha düflük ücrete ve kaçak çal›flmas›
iflsizli¤i ve kay›t d›fl› ekonomiyi art›r›yor.
Osmanl› izleri
Yap›m› 100 y›l
süren Korint Kanal›
Mora Yar›madas›’n›
Yunanistan’dan ay›ran ve
Ege ile Adriyatik Denizi’ni
ba¤layan kanal, gemilerin
yar›maday› dolaflmadan
Yunan sular›na girifl veya
ç›k›fl yapmas›n› sa¤l›yor.
6.5 kilometre
uzunlu¤undaki kanal,
1881 y›l›nda kaz›lmaya
baflland›. Zaman zaman
çal›flmaya ara verilmesi
sonucunda 1989’da
tümüyle hizmete girdi.
Yunanistan’daki Osmanl› izlerini yaln›zca Türk nüfusunun yo¤un oldu¤u ‹skeçe ve Gümülcine’de de¤il, Yunanistan’›n Preveze, Arta, Yanya gibi flehirlerinde de görmek mümkün. Osmanl› döneminde “Narda” ismi verilen Arta’daki
Gazi Faik Bey Köprüsü, Faik Bey Camii
bugüne kalan eserler. Yanya’n›n merkezinde yer alan Osmanl› Dönemi Kütüphanesi, Kaleiçi Meydan›, Fethiye Camii, Arslan Pafla Camii ve Türbesi ile
kendinizi zaman tünelinde, 19. yüzy›l
sonralar›nda Osmanl› dünyas›na uzanm›fl bulabilirsiniz.
‹stikbal hedefi vurdu
Yunanistan’a Bat› Trakya Türkleri arac›l›¤›yla giren ilk flirketlerden biri ‹stikbal’di. Kendi alan›nda flu anda en baflar›l› flirket konumunda. Açt›¤› showroom çok
ilgi gördü ve üç y›l önce ‹skeçe Belediyesi otobüslerini giydirerek çok baflar›l› bir
reklam kampanyas› yapt›. Yaln›zca Türklere de¤il, Euro’nun alt›nda ezilen Yunanl›lara ulaflarak iyi bir sat›fl potansiyeli yakalad›. Türk mallar›na y›llarca karfl›
olan Yunanl›lar bile ‹stikbal’in fiyat ve kalite avantaj›n› kavrad›lar.
‹skeçe’nin Koyunköyü (Kimmeria) ma¤az›ndan al›flverifl yapan Yunanl›lar›n yorumlar› flöyle:
Stelios-Anastasia Terzis: 17 ay önce evlendik. Bir tavsiye üzerine ‹stikbal’e gittik. Koltuk tak›m›, yatak odas› ald›k. Oldukça avantajl› fiyatlar ve ödeme koflullar›yla kaliteli mobilyalar ald›k. Çok memnunuz.
Evstatios Evtimiadis: Ben bir koltuk tak›m› ald›m. Fiyatlar› ve kalitesi çok güzel. fiimdi o¤lum evlenecek, o da mobilyas›n› ‹stikbal’den alacak.
Hrisoula Topalidou: Ben ‹stikbal ma¤azas›ndaki pek çok ürünü be¤endim. fiu
anda dairem inflaat aflamas›nKimmerland
da. Müteahhit dairemi teslim
ma¤azas›
etti¤i zaman plan›m eflyalar›‹skeçe’de
m› ‹stikbal’den almak.
yaln›zca Türk
‹stikbal, yeni aç›lan Larissa ve
Gümülcine ma¤azalar›yla kaliteli ve uygun fiyatl› ürünlerinin
daha çok Yunanistan vatandafl›na ulaflt›rmay› baflaracak.
nüfusuna de¤il
Yunanl›
müflterileri de
kendine
çekiyor.
‹skeçe
27
temmuz-a¤ustos
Bizi Güldürenler
“‹yi insan olmay›
unutmay›nca
insan kendini daha
iyi koruyor”
Röportaj: Banu Bozdemir
28
temmuz-a¤ustos
Foto¤raflar: Tolga Özgal
Hasibe Eren, karikatür
karakteri “S›d›ka”y› önce
tiyatroya uyarlad›. Sonra
ayn› karakteri dizi olarak
ekranlara tafl›d› ve
“modern ev k›z›”
S›d›ka’n›n maceralar›n›
tüm Türkiye severek
izledi. fiimdi “Avrupa
Yakas›”ndaki “Makbule”
karakteri ile yeniden bizi
güldürenlerin aras›na
kat›ld›. Eren flöhretin bafl
döndürücü etkisine
kap›lmamas›n› “iyi insan
olmay› unutmamas›”na
ba¤l›yor
asibe Eren flu s›ralar seyircinin gönlündeki yerini daha da
sa¤lamlaflt›rmak için “Avrupa
Yakas›”n›n özene bezene ekrana tafl›d›¤› oyunculardan biri… Dizideki karakteri Makbule ile Burhan (Engin
Günayd›n) aras›ndaki rol al›flverifli ve diyaloglarla seyircinin gözünde her geçen
gün daha da yükseliyor ve önlenemez
bir hal al›yor. Hasibe Eren’le yo¤un temposunun yelpazesi alt›nda konuflma imkân› yakalad›k. Huzurlar›n›zda!
H
Bir röportajda kendinizi tesadüfen ünlü olmufl gariban bir tiyatrocu olarak tan›tm›fls›n›z. Neden böyle hissediyorsunuz?
Hakikaten tesadüfen ünlü oldu¤um için
bu cümleyi kurmufltum. 22 yafl›nda bir
üniversite ö¤rencisiydim. Hem okuyor,
hem de çal›fl›yordum ama okul harc›n›
bile ödemekte zorlan›yordum. Televizyonda oyunculuk yapmak için hiçbir iste¤im ve çabam yoktu. Beni tesadüfen
buldular. “S›d›ka”y› uzun süredir ‹stanbul
Üniversitesi’nin tiyatro toplulu¤unda
oyun olarak oynuyorduk. Rahmetli At›f
Y›lmaz ve ekibi baflrol için casting yap›yorlarm›fl. Tesadüfler zinciri sonunda
beni buldular. At›f Abi gelip bizi izledi, ayn› zamanda kanal yöneticilerine izletmek için oyunu kaydettiler. Sonunda rol
bana teklif edildi.
fiimdi bulundu¤unuz noktadan geçmifle
bakt›¤›n›zda o gariban tiyatrocunun k›zm›fl
olabilece¤ini düflünüyor musunuz?
22 yafl›ndaki Hasibe ne mi düflünürdü?
K›zmazd› herhalde. Abuk yollara sap-
mayan, s›rf para kazanmak için ilkesiz
davranan biri olmad›¤›ma kanaat getirirdi herhalde. Belki taklidimi yapard›.
Oyunculu¤a ilk ad›m att›¤›n›z y›llarda komedi oyuncusu olma gibi bir düflünceye
sahip miydiniz?
Güldürmekten hep haz alm›fl›md›r; ama
insan tiyatro yaparken kendini sadece
komedide ya da dramda tan›mlam›yor.
Her rolü oynamak istiyorsun. Yani o y›llarda kendimle ilgili böyle hayaller kurmuyordum. Dedi¤im gibi, hele hele televizyonla ilgili hiçbir hayalim yoktu.
Oyuncu olarak k›vam›n›z› buldu¤unuzu düflünüyor musunuz?
Hay›r, ne yaz›k ki düflünmüyorum. Hatta
bulamay›fl›m›n yarar›ma oldu¤unu düflünüyorum. Sadece daha cesur buluyorum kendimi. Oyuncu olarak ilerlemenin
kiflilik geliflimiyle do¤ru orant›l› oldu¤unu
düflünüyorum. Yafl›m ilerledikçe, hayat
tecrübem artt›kça yeni boyutlar eklenecek gibi hissediyorum.
Sizi ‹stanbul Üniversitesi’nin Ö¤renci Kültür Merkezi’den tan›yorum. Orada tiyatro
yaparken ve biz “Ne oluyor?” demeye kalmadan ekranda “S›d›ka” olarak izlemeye
bafllad›k sizi. Bunu sizi yolunuzdan çevirmifl bir teklif olarak de¤erlendirdi¤iniz oldu mu hiç?
Evet. Uzun süre bununla savaflt›m içimde. De¤er verdi¤im büyüklerimle, hocalar›mla konufltum. fiehir Tiyatrolar› Çocuk-Genç E¤itim Birimi’nde asistand›m
o vakit. Ders yapt›¤›m çocuklar›n hakk›mda ne düflüneceklerini tart›flt›m kendi kendime. Y›l 1997’ydi ve o dönem televizyonda çal›flmak, özellikle benim içinde bulundu¤um camiada pek de hofl
karfl›lanm›yordu do¤rusu. Sonunda bu
ifli ahlakl› yapan insanlar gibi kontrollü
bir biçimde yapabilece¤ime karar verdim. Uzun süren iflsizliklerim oldu ama
inanmad›¤›m hiçbir iflte oynamad›m.
Teklif edilen bir sürü içi bofl, flov amaçl›
ifli reddettim. Hem de inand›¤›m iflleri
yapmaya devam ettim. Okulu hiç aksatmadan iyi bir ortalamayla dörtte dört bitirdim. E¤itim Birimi’ndeki görevime devam ettim. Çok çocu¤a tiyatroyu sevdirdik, kiminin mesle¤i oldu, kiminin ise
kendini daha iyi ifade edebilmesi için iyi
29
temmuz-a¤ustos
Bizi Güldürenler
bir araç. Piyasa insan› olmad›¤›m›n k›sa
bir övgüsü gibi olmaya bafllad› bu konuflma ama hâlâ iyi bir okuyucu say›l›r›m. Vakit buldukça gazetelerde yaz›yorum, bir dünya görüflüm var vesaire...
‹yi insan olmay› unutmay›nca insan kendini daha iyi koruyor galiba.
Hasibe Eren, neden evde kalm›fl ama hayat›nda kendi taktikleriyle hep ç›k›fl yaratmaya çal›flan bir k›z› canland›r›yor?
“S›d›ka”, “Avrupa Yakas›”nda “Makbule”
ve tiyatro oyunu “Rumuz Goncagül”… Bu
üç karakteri k›saca tahlil edebilir misiniz?
“S›d›ka”, düflünsel olarak en ileride olan›yd›. Hem de içinde bulundu¤u ortamdan beklenmeyecek derinlikteydi. Çok
severek oynad›¤›m bir karakterdi. Rumuzu “Goncagül” olan “Gülsün” ise çevresinin etkisinde olan, kurtuluflunun evlilik oldu¤unu sanan, al›n terinin de¤erini bilmeyen bir k›z. “Makbule” en grotesk olan›. Aymazl›¤›n son noktas›nda.
Hem güzel oldu¤unu san›yor hem de
zeki oldu¤unu. Ortak noktalar› evde kalm›fl olmalar› gibi gözüküyor ama bence
de¤il. “S›d›ka” evlilikten kaçabilmek için
neredeyse ters takla at›yordu. Ortak
noktalar› e¤itimsiz ev k›z› olmalar›. Üçünün de bir mesle¤i yok. Bu tarz rollere
devam etmemi biraz da yap›mc›lar›n
risk almay›fllar›na ba¤l›yorum. Senaryoda böyle bir rol oldu¤unda, daha önce
benzer performanslar sergilemifl oyuncular geliyor ak›llar›na. Sürekli söylüyorum ama ümit ederim bir gün ben de
bir ö¤retmen, doktor ya da flirket CEO’su canland›rabilirim.
“Oynad›¤›m karakterler içinde ‘S›d›ka’,
düflünsel olarak en ileride olan›yd›.
Rumuzu ’Goncagül’ olan ‘Gülsün’
Çocuklara tiyatroyu ö¤retiyorsunuz. ‹leride çocuklara yönelik baflka düflünceleriniz var m›?
Çocuk tiyatrosu kurmak, onlara kitap
yazmak istiyorum. Yeterli birikime sahip oldu¤uma inand›¤›mda, çocuk oyunu yazmak ve sahnelemek istiyorum.
ise çevresinin etkisinde olan,
kurtuluflunun evlilik oldu¤unu sanan,
al›n terinin de¤erini bilmeyen bir k›z.
‘Makbule’ en grotesk olan›. Ortak
noktalar› evde kalm›fl olmalar› gibi
gözüküyor ama bence de¤il. Ortak
noktalar› e¤itimsiz ev k›z› olmalar›.
Üçünün de bir mesle¤i yok.”
30
temmuz-a¤ustos
Çocuklara olan düflkünlü¤ünüzün, çocuklu¤unuzla bir ilgisi olabilir mi?
Uf, psikanalize girdik! Her oyuncu gibi
hayal gücü genifl bir çocuktum. Onlar›n
dünyas›na, düflünce biçimine girmek
çok zor de¤il benim için. Hep iyi anlaflt›m çocuklarla, çok seviyorum etraflar›n› alg›lay›fllar›n›. Zaten varolan oynama
güdülerini, bir role nas›l çevirebileceklerini ö¤retiyorum. Onlar baflar›l› olunca
sen de iyi hissediyorsun.
Oyuncu koçlu¤u da yap›yorsunuz. Kimler
oyuncu koçu olur, kimler için olur?
Kimler için olur; mesle¤i oyunculuk olmayan ama fiziksel özelliklerinden ötürü o rolü üstlenmesi gereken kifliler
için. Bir tür profesyonel yard›m. Ben
oyuncu e¤itmenli¤i demeyi tercih ediyorum. Kimler olur bilmiyorum. Sonuçta
bu iflin okulu yok Türkiye’de. Çok iyi
oyuncular var ama bildi¤ini formüle
edip ö¤retebilmek baflka bir özellik. Ben
tiyatro için sürdürdü¤üm e¤itmenli¤i,
kamera arkas›n› da iyi bildi¤im için
TV’ye, sinemaya tafl›d›m bir süredir.
Gelelim “Avrupa Yakas›”na? Bu dizinin bu
kadar uzun zamand›r izlenme formülü ne
olabilir? Gülse Birsel nas›l bir formül kurup seyirciyi hipnotize etti?
Ona sordu¤umuzda bu iflin bir matemati¤i oldu¤unu söylüyor. Bence keskin bir
zekân›n üretimi. Hayatta karfl›laflt›¤› bir
sürü fleyi ola¤anüstü bir yetenekle k⤛da aktarmay› baflar›yor Gülse. Her hafta tam 90 sayfa yaz›yor. Gerçekten a¤›r
bir ifli var, hayran olmamak elde de¤il.
Ünlü olmak bafl döndürücü bir fley mi?
Benim için de¤il. Ama kiflilik geliflimini
tamamlamam›fl insanlar için bafl döndürücü olabiliyor. Örneklerini hepimiz
görüyoruz. Benim hayat›mda büyük bir
de¤iflikli¤e sebep olmuyor. Özellikle çocuklarla iletiflimimi kolaylaflt›ran bir durum. Onlar sizi zaten sevdikleri için dünyalar›na girmek daha kolay oluyor.
Baflka projeler var m›; mesela bir sinema
filmi gibi?
Evet, bir aksilik olmazsa bu yaz bir uzun
metraj film çekece¤iz. Yine meslek sahibi olmayan bir küçük flehir kad›n›n›
canland›raca¤›m. Role ikna oldum çünkü yönetmen benden komik olmamam›
istedi. Benden stilize bir oyun beklemedi¤ini söyledi. Hep oynad›¤›m karakterlere benzese de bu kez bir fleyler farkl›, yönetmenim benimle ayn› kayg›lar›
paylafl›yor. Daha önce de ”Anlat ‹stanbul” filminde yine komedi d›fl› bir rol oynam›flt›m.
Perakendecilik
Mondi Pazarlama
Müdürü Mehmet ‹nik:
“Üç büyük
firma
içindeki
yerimizi
alaca¤›z”
2
006 y›l›n›n fiubat ay›nda Boydak Holding taraf›ndan
sat›n al›nan Mondi, Boydak’›n bu alandaki üretim ve
sat›fl deneyimini aktarmas›yla h›zl› bir geliflme gösterdi. Markan›n Pazarlama Müdürü Mehmet ‹nik
“Mobilyan›n ‘üç büyükleri’ aras›nda yerimizi alaca¤›z” diyor.
Futbolun “Üç
büyükler”ine at›fta
bulunan Mehmet ‹nik,
mobilya sektöründeki
“üç büyükler”den biri
olman›n Mondi için
uzak bir hedef
olmad›¤›n› belirtiyor.
110 münhas›r, 107
yar› münhas›r bayinin
yan› s›ra 474 ma¤azaya
ürün veren Mondi, y›l
sonunda toplam sat›fl
noktas› say›s›n› 950’ye
ç›karmay› hedefliyor
32
temmuz-a¤ustos
Mondi’yi fiyat ve kalite aç›s›ndan nas›l konumluyorsunuz?
Markam›z›n sektörde hedefledi¤imiz konumuna göre k›smen
B2 tüketici grubuna, C ve D tüketici gruplar›n›n tamam›na yönelik ekonomik ve ergonomik ürünler sunuyoruz. Bunlar› yaparken iletiflimin son derece etkin oldu¤u günümüzde tüm
tüketici gruplar›nca sektördeki e¤ilim ve yeni trendlerin tahminlerin ötesinde takip edildi¤ini bilerek ürün çizgimizi bu
do¤rultuda oluflturmaya özen gösteriyoruz. Bu ba¤lamda tasar›m aç›s›ndan yenilikçi ve modern çizgilerden vazgeçmeden di¤er ekonomik gelir gruplar›na da hitap edecek tarzda
ürünlerle portföyümüzü oluflturuyoruz.
Tüketicilerimizin yeni trendler, modern tasar›mlara teveccüh göstermesinin yan› s›ra her sektörde oldu¤u gibi fiyatlara karfl› duyarl›l›¤› mobilya sektöründe de oldukça üst noktadad›r. Bunun yan› s›ra sektörümüz; üretim aç›s›ndan emek
yo¤un bir sektör olmas›, yat›r›m›n bafllang›çta düflük rakamlarla mümkün gibi görünmesi nedeniyle, sürekli pazarda varolan ama süreklili¤i olmayan firmalarla doludur. Bu firmalar da pazara girince tüketicilerdeki fiyat hassasiyetine ba¤l› olarak oldukça düflük fiyat politikalar› izlemektedir. Markam›z verdi¤i mal ve hizmet kalitesi ile üstelik ekonomik fiyat
politikas› ile tüketicilerimize yenilikleri, kaliteyi, sat›fl öncesi ve
sonras› hizmeti mümkün olan en düflük fiyat seviyelerinde
vermeye çal›fl›yor.
Ürün yelpazeniz hakk›nda bize bilgi verir
misiniz?
Firmam›z sektörde daha önceki y›llardaki faaliyetleri nedeniyle daha çok yatak
firmas› olarak bilinirdi. Bu durum son bir
y›ld›r kanepe, koltuk, baza, tekstil, panel
ve yatak ürün gruplar› satan bir firma alg›s› sa¤layacak flekilde markam›z› konumland›rmam›z ile de¤iflmektedir. Yatak uzman› kimli¤imizden vazgeçmeden
tüm mobilya ürün gruplar›n› üreten bir
marka alg›s›n› oluflturuyoruz.
Yatak ürün gruplar›nda tüm tüketici tercih ve gelirine göre zengin bir yatak çeflidimiz vard›r. Çift kat yay sistemli, safe
& clean apreli kumafl› ile Teknoform yata¤›m›z silinebilir, leke tutmaz. Gözenekli
yap›s›yla adeta nefes alan kumafll› bir yatakt›r. Çift kat yay sistemi ile son derece
konforlu olan yata¤›m›z, yeni bir ürün olmas›na ra¤men flimdiden önemli ölçüde
etki yapt›. Yatak konusunda bu iddiam›z›n yan›nda tüm sosyoekonomik gruplara da hitap edebilen kanepe ve koltuk
çeflitlerimizde sektördeki baz› yenilikleri
de bar›nd›r›yoruz. Piyasada efl ürün olarak mukayesesi yap›ld›¤›nda en ekonomik fiyata pazara sürdü¤ümüz baza
bafll›klar›m›z yo¤un ilgi görüyor. Panel
mobilyada ise henüz yolun bafl›nda olmam›za ra¤men yatak odas›, yemek
odas›, genç odas› çeflitlerimiz mevcut.
Bayi yap›lanman›z hakk›nda bilgi verir misiniz? Kaç bayiniz var ve y›l sonunda kaç
bayiyi hedefliyorsunuz?
Ana bayilik sistemi ile çal›fl›yoruz. Tüm
yurtta, co¤rafi flartlar ve di¤er etkenler
düflünülerek oluflturulmufl, bölgesindeki
illere sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetleri
veren ana bayilerimiz var. Merkezin pazarlama politikalar›n›n pazardaki uygulay›c›s› olan ana bayilerimiz, bayilik oluflturup sat›fl yapman›n yan› s›ra sektörün
kendi bölgelerindeki farkl›laflmalar›n›
gözleyerek genel merkezi yönlendiriyor.
Ana bayilerimiz sektörün en geliflmifl,
en etkin servis hizmetlerini de tüketicilerimize sunuyor.
Ana bayilerimize ba¤l› olarak tamamen
Mondi ürünü satan 110 münhas›r bayimiz bulunuyor. Mobilya olarak Mondi
ürününden baflka mobilya ürünü satmayan ancak farkl› sektör ürünleri satabi-
len (örne¤in beyaz eflya) yar› münhas›r
bayi say›s› 107’dir. Pazarlama politikam›z gere¤i daha genifl tüketici kitlelerine
ulaflmak, pazarda bulunabilirli¤i yüksek
tutmak için bu iki bayilik türünün oluflmad›¤› noktalarda, toplam 474 ma¤azac›
da Mondi ürünü satan bayi durumundad›r. K›sacas› tüm Türkiye’de 691 sat›fl
noktam›z ile tüketicilerimize ulafl›yoruz.
Bu rakam sektörümüz için son derece
önemli say›lacak seviyededir.
2006 pazarlama projeleriniz nelerdi? Ne
gibi geri dönüflümler ald›n›z?
2006 y›l›n›n fiubat ay›nda Boydak Holding bünyesine geçtik. Bu tarihten sonra çok h›zl› bir flekilde yeniden yap›lanmaya bafllad›k. Tüm ürün çeflidimizi pazarda daha iyi etki almak için de¤ifltirdik
ve ‹stanbul Mobilya Fuar›’na yetifltirdik.
Tedarikten üretime, kalite güvencesin-
Bu y›l için neler öngörüyorsunuz?
2007 y›l› birinci çeyre¤i genel olarak
tüm sektörlerde durgun geçti. Ekonomik ve siyasi belirsizlikler bu dönem için
karamsarl›k oluflturdu. Mobilya sezonunun Mart ay›nda bafllamas› ile baz› siyasi belirsizlikler olsa bile firmam›z flimdiden tam kapasite denebilecek seviyeye
yak›n olarak üretim yap›yor. Y›ll›k ciro ve
kârl›l›k hedeflerimizi yüzde 5-7 nispetinde -afla¤› ya da yukar› do¤ru- yan›lma
pay›yla gerçeklefltirece¤imizden flüphemiz yok. 2007 y›l›nda genel firma ciro
ortalamalar›ndaki bir art›fl nedeniyle
mümkün olmazsa bile, 2008 y›l›nda ilk
500 firma aras›na girmek hedeflerimiz
aras›nda.
Bayilik aç›s›ndan 300 civar›nda münhas›r ve yar› münhas›r bayilik hedeflerken
bunun yan› s›ra halen 474 olan muhtelif sat›fl noktas› say›s›n› da 650’ye ulafl“Çift kat yay sistemli,
safe & clean apreli kumafl›
ile Teknoform yata¤›m›z
silinebilir, leke tutmaz.
Piyasada efl ürün olarak
mukayesesi yap›ld›¤›nda
en ekonomik fiyata pazara
sürdü¤ümüz baza bafll›klar›m›z
yo¤un ilgi görüyor. Panel
mobilyada ise henüz yolun
bafl›nda olmam›za ra¤men
yatak odas›, yemek odas›,
genç odas› çeflitlerimiz mevcut.”
den pazarlamaya, sevk›yat departman›ndan bayilik yap›s›na kadar tüm faaliyetlerimiz grup markalar›m›z›n yap›s›yla
uyumlu olacak flekilde yeniden yap›land›r›ld›. Önemli say›labilecek bir reklam
bütçesi ile markam›z›n pazardaki alg›s›n› yukar› tafl›d›k. Geçti¤imiz y›l yaflanan
dövizdeki hareketlenmeler ve genel olarak yaflanan piyasalardaki durgunlu¤a
ra¤men grubumuzdan ald›¤›m›z sinerji
ve yeni yap›lanma ile ortaya konulan oldukça yüksek hedeflerin getirdi¤i heyecan bizleri teflvik etti. Reorganizasyon
fleklinde düflündü¤ümüz 2006 döneminde bile 340 sat›fl noktas›na ulaflt›k.
Tahminimizin ötesinde geliflen h›zl› büyüme, 2007 için hedeflerimizi daha yukar› tafl›mam›z› sa¤lad›.
t›rmak istiyoruz. Toplam olarak, geçen
y›ldan daha etkin çal›flan yaklafl›k 950
noktaya ulaflmak amac›nday›z.
Ekonomik fiyatl› ürünlerimiz ve agresif
sat›fl politikalar› ile tüketicilerimize daha
kaliteli ürünü daha ucuza sa¤larken günün getirdi¤i trendlere uygun, modern
tasar›mlarla da daha yukar› segmentteki müflterilerimize hizmet etmek 2007
hedeflerimiz aras›nda. Marka olarak
flimdiden ilk 5-6 firma aras›nda an›labilecek flekilde tüketici taraf›ndan alg›
sa¤lad›k. Bunu cirolar›m›z da destekliyor. Türkiye’de futbolda hep “üç büyükler”den bahsedilir. Mobilya sektörünün
üç büyü¤ünden biri olarak markam›zdan bahsedilmesi bizim için uzak bir hedef de¤il.
33
temmuz-a¤ustos
Nereye Gidelim?
Sera Gölü
Vira
Trabzon!
Trabzon’u en iyi horonu
anlat›yor. Denizle da¤›n,
göl ile gülün flehrinde
horon, deniz gibi dalgal›,
da¤ gibi sert, göl gibi
dingin, gül gibi yumuflak,
kemençe gibi pratik...
Trabzonlu tüm bu
özellikleriyle iyi bir ticaret
erbab› olmay› baflarm›fl.
Yak›nda karada “vira”
demeye haz›rlanan flehri
ziyaret ettik
34
temmuz-a¤ustos
Yaz›: Meral Gündo¤du
D
Foto¤raflar: nk gallery
enizin hemen k›y›s›ndan
yükselen da¤lar üzerine kurulu bir flehir Trabzon. fiehri do¤al bir kale haline
getiren bu co¤rafi özellik, Trabzon’un antik dönemde neden önemli bir flehir oldu¤unu da aç›kl›yor. Yükseklerden afla¤›lara, denizin aç›klar›na, ufka do¤ru bakarak gelebilecek tüm tehlikeleri görmenin mümkün oldu¤u ça¤larda Trabzon,
Karadeniz’in en korunakl› ve güçlü flehriydi. Bugün için ise ayn› özellik, göçle nüfusu artan ve genifllemeye ihtiyaç duyan
flehir için bir darl›k ve inflaat zorlu¤u ç›kar›yor.
Bu nedenle Trabzon’un merkezinde di¤er pek çok Anadolu flehrine oranla kiralar ve emlak fiyatlar› oldukça yüksek.
Boydak Holding’in ‹stikbal, arkas›ndan
Bellona bayi yap›lanmas›n› gelifltirdi¤i
1990’lar›n sonunda flehir merkezinde
yer sahibi olman›n avantaj›n› kullanan
bayiler, bugün Akçaabat ve Yomra’ya
yak›n mekânlarda maza¤alar açarak ifllerini büyütmüfl durumdalar.
fiehirdeki en büyük sanayi tesisi 1997
y›l›nda özellefltirilen Çimento Fabrikas›.
Nüfusu 1 milyona yaklaflan flehrin yar›s›
geçimini tar›mdan sa¤l›yor. Topraklar›n›n yüzde 23’ü tar›ma elveriflli olan flehirde tar›m kapal› ev ekonomisi fleklinde
gerçeklefliyor. Trabzon 55 bin ton f›nd›k
üretimiyle toplam üretimin yüzde
10’unu gerçeklefltiriyor. ‹kinci önemli tar›msal ürün olan çay Arakl›, Sürmene ve
Of ilçelerinde yetifliyor ve y›ll›k ortalama
150 bin ton yafl çay üretimi yap›l›yor. Bu
rakam da Türkiye’nin y›ll›k üretiminin yüz-
de 20’sini oluflturuyor. Akçaabat ve
Trabzon merkezde tütün üretimi yap›lmakla birlikte her y›l gerileyen bir seyir
izliyor. Trabzon’un en önemli geçim kaynaklar›ndan biri de bal›kç›l›k ve 500’e yak›n tekne sahibi bulunuyor.
Trabzon Sanayi ve Ticaret Odas›’n›n verilerine göre Trabzon’da gerçeklefltirilen
toplam üretimin yüzde 60’a yak›n› hizmet sektöründe gerçeklefliyor.
Ma¤azac›l›k ve perakendecilik h›zl› geliflmekle birlikte, mekân s›k›nt›s›ndan dolay› Trabzon’un beldelerine do¤ru yay›l›yor.
Trabzon’un en eski al›flverifl caddesi
Kundurac›lar, trafi¤e kapat›lm›fl durumda. Benzer bir geliflme Uzun Sokak için
de bekleniyor. fiehrin bir baflka önemli
caddesi Gazipafla’da da tüm markalar›n
ma¤azalar›na rastlamak mümkün.
35
temmuz-a¤ustos
Sümela Manast›r›
Atatürk Köflkü
Hizmet sektörü içinde turizm öne ç›kan
bir alan. Maçka’daki Sümela Manast›r›,
özellikle yaz aylar›nda kalabal›k turist kafilelerini a¤›rl›yor. Kent merkezindeki tarihi kilise Ayasofya da turizmin itici güçlerinden biri. Bununla birlikte yayla turizmi de son y›llarda ilgi görüyor. Uzungöl
çevresinin son befl y›ldaki geliflimi oldukça dikkate de¤er. Pansiyonlar ve restoranlarla çevrili Uzungöl, bir do¤a harikas›. Trabzon için da¤›n ve suyun flehri denebilir kolayl›kla. fiehrin her taraf›ndan
Karadeniz’i görmek mümkün oldu¤u gibi denizi görmeyen iç taraflarda dereler
ve göller karfl›l›yor ziyaretçileri. Trabzon
flehir merkezine 10 kilometre uzakl›ktaki Y›ld›zl› Beldesi s›n›rlar› içindeki Sera
Gölü de bunlardan biri.
Do¤an›n yeflili cömert da¤›tt›¤› bu bölgedeki a¤aç dikme çal›flmalar› da dikkat
çekiyor. 1940’l› y›llara kadar gerçekten
boz bir tepe olan Boztepe, o y›llarda
a¤açland›r›larak bugünkü görünümüne
kavuflmufl. Çam, ladin, akasya, kavak, incir a¤açlar› flehri çepeçevre sar›yor. Bu36
temmuz-a¤ustos
nunla birlikte gülü de seviyor flehir insan›. Her dinlenme alan›nda, Atatürk Köflkü’nde, Aya Sofya’n›n bahçesinde, Sera
Gölü k›y›s›nda güller dikili.
fiehrin en eski sayfiye mekânlar›ndan
So¤uksu’daki Atatürk Köflkü, çarp›c› mimarisi ve konumuyla dikkat çekiyor. Atatürk’ün “Dersim ayaklanmas›” s›ras›nda
kald›¤› ve çal›flt›¤› bu köflkte, üzerine notlar ald›¤› Türkiye haritas› sergileniyor. Bu
bina Trabzon’un 19. yüzy›l sonunda ulaflabildi¤i zenginli¤i ve zevki de gösteriyor.
Bölgenin dünyaya aç›lan kap›s›
Turizm ve hizmet sektöründeki geliflmelerle birlikte Trabzon’un ekonomisi için
f›nd›k, tütün, çay ve m›s›r üretimi hâlâ
çok önemli. Bununla birlikte Trabzon Liman›’n›n ticaret kapasitesini göz ard› etmemek gerekiyor. 2003 y›l›ndan itibaren Albayrak Grubu taraf›ndan iflletilmeye bafllanan Trabzon Liman›'n›n geçmifli
milattan önce 119 y›l›na kadar dayan›yor. Tarihi ‹pek Yolu üzerinde bulunan liman; Do¤u Avrupa, Rusya, Ortado¤u,
Orta Asya ve Kafkasya'y› birbirine ba¤layan stratejik bir noktada kurulu. Özellikle
aç›k denizlere kapal› ‹ran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerin dünyaya aç›lmas›nda
kilit rol oynuyor. Trabzon Liman›, ayn› zamanda yolcu girifl ç›k›fllar›n›n da yap›ld›¤›
bir deniz s›n›r kap›s›. Bu nedenle uluslararas› nakliyat sektörü için oldu¤u kaAlt›ndere Milli Park Alan›
Ayasofya Kilisesi
dar, turizm sektörü için de önemli bir
geçifl noktas›.
Kentleflme alan›nda belediyenin yapt›¤›
çal›flmalar da ilgi çekiyor. Ocak ay›nda
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün “Healthy Cities
Network”üne (Sa¤l›kl› fiehirler Birli¤i)
tam üye olan Trabzon Belediyesi halen
Za¤anos Vadisi’nde sürdürdü¤ü rehabilitasyon projesi ile 2006 y›l›nda Sa¤l›kl›
Kentler Birli¤i’nin birincilik ödülünü ald›.
Bu y›l Nisan ay›nda Birli¤in toplant›s›
Trabzon’un ev sahipli¤inde düzenlendi.
"Tabakhane ve Za¤nos Vadisi Kentsel
Dönüflüm Projesi" ile tarihi köprünün
hemen alt›ndaki vadinin yeflil alan olarak
düzenlenmesi için çal›fl›l›yor.
Karadeniz otoyolu
Trabzon esnaf›, Karadeniz Otoyolu’nun
aç›lmas›ndan heyecan duyuyor. ‹stikbal
bayii Murat ‹skender, Karadeniz Otoyolu’nun hizmete girmesinin çevre flehirlere nakliyeyi kolaylaflt›rmas›na ve h›z kazand›rmas›na dikkat çekiyor. Daha önce
alt› saatte gidilen Samsun’a üç saatte
ulaflman›n mümkün hale geldi¤ini ve bunun tüm kentin ticaretini gelifltirece¤ini
ifade ediyor.
Yedi bin y›ll›k yerleflim
Trabzon’daki ilk yerleflimin paleolitik ça¤a dek uzand›¤› saptanm›fl. Pontus Krall›¤›’ndan, Romal›lara, daha sonra Bizans’a geçen kentte 1204 y›l›nda kuru-
lan Kommen ‹mparatorlu¤u, Fatih Sultan Mehmet’in 1461’de flehri almas›na
kadar sürmüfl. I. Dünya Savafl›’nda Rus
iflgaline u¤rayan kent, 1924’te Türkiye
Cumhuriyeti’nin ili haline gelmifl.
Sümela Manast›r›
Geçmifl yüzy›llar›n flehre en güzel hediyesi flüphesiz Sümela Manast›r›. Merkeze 45 kilometre uzakl›ktaki Maçka ilçesi
s›n›rlar› içinde yer alan Sümela Manast›r›, müzeye dönüfltürülmüfl. ‹çinde halen restorasyon çal›flmalar›n›n sürdü¤ü
manast›r, insan azminin ve yarat›c›l›¤›n›n
ne kadar muazzam ve muntazam sonuçlar ortaya ç›karabilece¤ini gösteren
bir yap›. Yüzy›llar boyunca yaklafl›k iki kilometrelik dolambaçl› ve dik yokuflu ç›karak buraya ulaflm›fl insanlar. Dahas›, yine bu yolu kullanarak manast›r› infla etmek için gerekli araç gereci tafl›m›fllar.
Manast›r›n vadiden 300 metre yükseklikteki dik yamaçtaki kayal›k bölüme o zaman›n teknikleri göz önünde bulunduruldu¤unda infla edilmesi ise hayranl›k veri-
Üç telli kemençe eflli¤inde
oynanan horon, Karadeniz
insan›n›n mizac›n› da yans›t›yor.
Denizin dalgas›, da¤›n sertli¤i
ile yo¤rulmufl Karadeniz
insan›n›n çevikli¤ini yans›tan
horon flehir merkezindeki
heykele de ilham vermifl.
Heykel, flehir insan›n›n
Trabzonspor’a gönülden
ba¤l›l›¤›n› simgelercesine
bordo-mavi renklerde (üstte)...
ci. Manast›r›n yer ald›¤› bölümün hemen
öncesinde yine kayal›k alan üzerine infla
edilmifl olan su kemeri de bu hayranl›¤›
art›r›yor.
H›ristiyanl›¤›n ilk yüzy›llar›nda ma¤aralara yap›lan ya da kayalara oyulan kiliselerden biri olarak yap›ld›¤› tahmin edilen
Sümela’n›n yer ald›¤› bölgeye halk “Meryemana” diyor. Bizi Sümela’ya getiren ‹stikbal Regina Bayii Savafl Ad›güzel ve efli
fiafak Han›m, pek çok kez buray› ziyarete gelmifller ve özellikle yaz aylar›nda horon tepenlerin e¤lencelerine tan›k olmufllar.
fiu anda Alt›ndere Milli Park Alan› olarak
hizmet veren bölgenin civar›nda Büyük
Sümela Oteli’nin iflletti¤i bungalov evlerde kalma imkân› da var. Müze kapsam›ndaki manast›r›n ziyareti için ise 5
YTL ödemek yeterli. Art›k ziyaretçiler,
yüzy›llar boyu kullan›lan tarihi yolu kullanmak zorunda de¤iller. Araçla manast›r›n
çok yak›n›na kadar ç›kma imkân› veren
yeni bir yol yap›lm›fl.
Ma¤ara-kiliseden manast›ra Kommen
‹mparatorlu¤u s›ras›nda dönüfltü¤ü san›lan yap›ya Osmanl› hükümdarlar› da
sayg› göstermifl. Hatta Yavuz Sultan Selim flehzadeli¤i s›ras›nda manast›ra iki
flamdan ba¤›fllam›fl. Manast›ra sonraki
38
temmuz-a¤ustos
Uzungöl
y›llarda da sürekli geliflmifl, yeni freskler,
ikonalar eklenmifl. Ayr›ca kütüphane, kiler, yatak odalar›, depolar da sürekli olarak gelifltirilmifl. Hatta yer yer Türk mimarisinin izlerini görmek de mümkün.
1972 y›l›nda Trabzon Müze Müdürlü¤ü’nün onard›¤› manast›r›n freskleri üzerinde maalesef ziyaretçilerce yaz›lm›fl
her dilden yaz›ya rastlamak mümkün.
Manast›ra ait pek çok parça ‹ngiltere, ‹rlanda, Yunanistan’daki müzelerin yan›nda ‹stanbul’daki Ayasofya Müzesi’nde ve
Ankara Müzesi’nde sergileniyor.
‹skenderpafla Camii
Trabzon'da üç kez valilik yapm›fl olan
imar etkinlikleri ile ünlü ‹skenderpafla taraf›ndan 1529 y›l›nda medresesi ile birlikte yapt›r›lan cami, Trabzon’un önemli
eserlerinden biri. Günümüzde medreseden hiçbir iz kalmam›fl. Girifl kap›s› üzerinde bulunan H. 1300 (1882) tarihi,
yap›n›n tamir ettirildi¤i y›l› gösteriyor.
Bahçede camiyi yapt›ran ‹skender Pafla'n›n mezar› yer al›yor.
Atatürk Köflkü
E¤er “Atatürk” ad›n› tafl›yan en güzel binan›n hangisi oldu¤una dair bir yar›flma
aç›lsa, So¤uksu’daki Atatürk Köflkü, ke-
sinlikle ilk üçte yerini al›r. Atatürk’ün 12
Eylül 1924’te Trabzon’a geldi¤inde Latife Han›m’la birlikte konaklad›¤› ev, Trabzon Belediyesi taraf›ndan ‹l Özel ‹daresi’nden sat›n al›narak kendisine hediye
edilmifl. Atatürk’ün ziyaretindeki konumunu olabildi¤ince muhafaza edecek
flekilde korunan köflk, 1964 y›l›ndan beri müze olarak ziyarete aç›k. 1903 y›l›nda Konstantin Kabayanidis adl› Rusya
vatandafl› bir Rum taraf›ndan yazl›k olarak yapt›r›lan köflke Trabzon Belediyesi
de özen gösteriyor. Ziyaretimiz s›ras›nda çat›s›nda tadilat yap›lan köflkün bahçesi de oldukça bak›ml›. Köflk flehre 7 kilometre mesafede.
Uzungöl’ün dinginli¤inde
Trabzon’un en önemli gezi ve tatil merkezlerinden biri olan Uzungöl’e, Trabzon’dan Çaykara’ya 80 kilometrelik yolun ard›ndan 19 kilometrelik yer yer
rampa bir yol daha kat edilerek ulafl›l›yor. Heyelan sonucu oluflan göl, alabal›¤› ile ünlü. Bu bölgede de turistler bungalov evlerde kalabiliyorlar. Ladin a¤açlar› ile çevrili göl, deniz seviyesinden
1090 metre yükseklikte, do¤ayla iç içe
olaca¤›n›z dinlendirici bir atmosfer sunuyor.
AfiAN TEKS ‹LAN
Bayi
‹skender Mobilya’n›n Trabzon’da dört ‹stikbal
ma¤azas› bulunuyor. Sö¤ütlü’deki yeni ma¤azan›n
aç›l›fl› 16 Haziran’da yap›ld› (solda altta). fiana’daki
ma¤aza ise 2001 y›l›ndan beri faaliyette (solda üstte).
‹stikbal Bayimiz Murat ‹skender:
“Bir tek evlendirme
salonumuz yok”
‹stikbal Mobilya’n›n bir evin ihtiyac› olan her ürünü üretmesinin
bayilerine de çok büyük bir avantaj sundu¤unu belirten Murat
‹skender, “‹nsanlar› evlendirip yollayacak durumday›z” diyor
T
rabzon’da ‹stikbal bayii olan
‹skender Mobilya’n›n ortaklar›ndan Murat ‹skender,
1997’de bafllayan mobilya
ma¤azac›l›¤› serüveninde dördüncü
ma¤azas›n› açma aflamas›na gelmifl.
16 Haziran’da Akçaabat ilçesine yak›n
Sö¤ütlü bölgesindeki 8 bin metrekarelik ma¤azalar›n›n aç›l›fl›n› yapt›lar. Bir
baflka büyük ma¤azalar› ise flehrin do¤usundaki Yomra ilçesine yak›n fiana’da yer al›yor. Ayr›ca Kalekap›’da da
750 metrekarelik bir showroom açm›fllar.
Murat ‹skender’in babas› Kenan ‹skender, uzun y›llar Trabzonspor’un asbaflkanl›¤›n› yapm›fl, Trabzon’da tan›nan,
sevilen bir isim. Uzun Sokak’ta kendilerine ait olan mekân 1500 metrekare
büyüklü¤ünde... Trabzon, arazi yap›s›n›n
imkân vermemesi nedeniyle büyük
metrekareli mekanlara sahip olman›n
oldukça zor oldu¤u bir flehir. Bu nedenle 1997 y›l›nda, bu mekân bayilik ata¤›n› bafllatan ‹stikbal’in ilgi gösterdi¤i
dükkânlardan biri olmufl. Bayilik teklifini
40
temmuz-a¤ustos
de¤erlendiren ‹skender ailesi, bugün ne
kadar do¤ru bir karar ald›¤›n› bir kez
daha ifade ediyor.
16 Haziran’da aç›l›fl› yap›lan Sögütlü
ma¤azas›, yüksek tavanl› ve bir fuar atmosferine sahip. Oldukça modern görünen ma¤aza iki ayd›r müflterilerin ziyaretine aç›k ve oldukça be¤eniliyor.
Hem fiana hem Sögütlü ma¤azas›nda
çocuklar için haz›rlanm›fl oyun alanlar›
da dikkat çekiyor. ‹skender Mobilya flu
anda dört ma¤azada toplam 13 bin
500 metrekarelik alana sahip. “Trabzon’da mobilya pazar› geliflkin ve rekabet var. Yine de Trabzon’un bir numaras› oldu¤umuz kesin” diyor Murat ‹skender.
Genifl metrekareli ma¤azalar›nda tüm
ürünlerini sergileme imkân› bulduklar›n›
belirten ‹skender, “Art›k müflteri bir
ma¤azaya girdi¤i zaman ihtiyaç duydu¤u her fleyi al›p ç›kmak istiyor. E¤er ‹stikbal perde ifline de girerse biz evin
her fleyini verebilir hale gelece¤iz” diyor
ve ekliyor: “Bir tek evlendirme salonumuz yok. Onu da koyarsak ma¤azam›-
za, insanlar› evlendirip yollayacak durumday›z!” Geçen sene 4.5 milyon YTL
ciro yapt›klar›n› belirten Murat ‹skender, flu anda sat›fllar›n 2007 hedeflerinin üzerinde seyretti¤ini belirtiyor.
Mobilya perakendecili¤inin en önemli
unsurunun servis hizmeti oldu¤unu belirten Murat ‹skender, bunu flöyle bir
örnekle aç›kl›yor: “1997’de ma¤azam›z› açt›¤›m›zda servisimiz Samsun’dayd›.
Karadeniz otoyolu daha yeni hizmete
girdi. O y›llarda Samsun’dan buras› 5-6
saat sürüyordu ve serviste gecikmelere neden oluyordu. Sadece bir y›l sonra
Trabzon’da servis merkezimiz hizmete
girdi¤i halde, 10 y›l önce servis nedeniyle kaç›rd›¤›m müflteriyi daha yeni yeni kazan›yorum.”
Marka de¤eri yüksek bir ürün satman›n konforuna da dikkat çeken Murat
‹skender “Marka de¤eri yüksek ürün
sat›yorsan›z eve gitti¤iniz zaman rahats›n›z; ‘Yar›n kim beni rahats›z edecek?’
diye de¤il ‘Bugün kaç para kazanaca¤›m?’ diye düflünürsünüz. ‹stikbal satman›n çok büyük avantaj› var” diyor.
T
R
A
B
Z
O
N
B
A
Y
‹
L
E
R
‹
M
‹
Z
Bellona Bayimiz Veysel Kudafl:
“Türkiye birincili¤ine
abone olmak istiyoruz”
Kudafl Mobilya’n›n sahibi Veysel Kudafl, 2006 y›l›nda Bellona bayileri
aras›nda en yüksek ciroyu yapan ikinci bayi oldu. Veysel Kudafl, var
olan üç ma¤azas›na fiana bölgesinde yeni bir ma¤azay› da ekleyerek
Türkiye birincisi olmak ve bu baflar›y› sürekli hale getirmek hedefinde
1
999 y›l›nda, Trabzon’un en
eski caddesi olan Kundurac›lar’daki yerlerini, Bellona’n›n
teklifiyle mobilya ma¤azas›
olarak de¤erlendiren Veysel Kudafl da
t›pk› ‹stikbal bayii ‹skender Mobilya gibi h›zl› bir biçimde yol alm›fl. Bir y›l sonra ‹nönü Caddesi’nde Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü karfl›nda ikinci bir ma¤aza açan Kudafl Mobilya, 2003 y›l›
bafl›nda da flehrin Bat› yakas›ndaki Sö¤ütlü’de üçüncü ma¤azay› hizmete
sokmufl. fiu anda toplamda 3 bin 700
metrekarelik ma¤aza alan›na sahip
olan Kudafl Mobilya’n›n yak›n dönemdeki hedefi ise flehrin do¤u k›sm›ndaki
fiana’da bir ma¤aza daha açmak.
Ma¤azalar›n›n lokasyon özelliklerini ise
flöyle anlat›yor Veysel Kudafl: “‹nönü
Caddesi’ndeki ikinci flubemize lokasyon olarak bakt›¤›m›z zaman hemen
karfl›m›zda valilik binas› var. Emniyet
Müdürlü¤ü ve Vergi Dairesi de bura-
da. Dolay›s›yla bir memur potansiyeli
var. Ayr›ca insanlar farkl› bir bölgede
oturuyor olsa bile buraya mutlaka bir
ifli düflüyor. O zaman da ma¤azay› ziyaret ediyorlar ve yar›n bir gün ihtiyaç
durumunda bize baflvuruyorlar. Sö¤ütlü mevkiindeki ma¤azam›z ise Akçaabat ilçesinin potansiyelini de¤erlendiriyor. Akçaabat’›n içinde bizim iflimize
uygun metrajda bir ma¤aza bulamazs›n›z. Oraya yak›n oldu¤u için Sö¤ütlü’yü tercih ettik.”
“Parlayan bir y›ld›z”
Veysel Kudafl, kendisini Bellona markas›n›n fanati¤i olarak tan›ml›yor.
1998’de Bellona’dan ilk teklif ald›klar›nda yapt›¤› araflt›rma sonras›nda
Bellona’y› “parlayan bir y›ld›z”a benzetmifl. Çal›flmaya bafllay›p Boydak Ailesi
ile tan›fl›nca ve onlardaki alçakgörüllülü¤ü görünce Bellona markas›na iyice
ba¤lanm›fl. Bellona’n›n ciddi ve kendini
sürekli yenileyen bir firma oldu¤una
dikkat çeken Veysel Kudafl, hiç ara vermeksizin dokuz y›ld›r taksit ödeyen
müflterilere sahip oldu¤unu ifade ediyor. Tüketicilerin ürünler aras›nda bu
aralar en çok hangisine ra¤bet etti¤ini
sordu¤umuzda 2007 sezonunun en
popüler ürününün Life serisi oldu¤unu
söylüyor. Veysel Bey, Nisan ay›nda Bellona’n›n Antalya’da yapt›¤› bayiler toplant›s›nda en çok ciro yapan ikinci bayi
oldu¤u aç›klanan Kudafl Mobilya’y› bir
ad›m daha ileri götürmek için fiana’da
bir ma¤aza açma haz›rl›¤›nda: “2006
y›l›nda üç ma¤am›zda toplam 6 milyon
YTL ciro yapm›fl›z. Bu sene yüzde
30’luk bir büyüme hedefimiz var. Benim hedefim birinci olmak. fiana mevkiinde dördüncü bir noktay› da açmak
istiyorum. fiu anda inflaat aflamas›nda.
Y›lbafl›na yak›n bitirece¤iz ve hizmete
açt›¤›m›zda da Türkiye birincili¤ine
abone olaca¤›z.”
41
temmuz-a¤ustos
Bayi
T
R
A
B
Z
O
N
B
Mondi Bayimiz
Abdurrahman Öztürk:
“Bellona’da
kaç›rd›¤›m›z
f›rsat› Mondi’de
yakalad›k”
Öztürkler Mobilya’n›n sahibi Abdurrahman Öztürk, y›llar önce
Bellona’dan bir teklif alm›fl ancak kabul etmemifl. Boydak Grubu
Mondi’yi sat›n al›nca ise hemen bayilik için baflvuruda bulunmufl
ztürkler Mobilya’y› babas›ndan devralan Abdurrahman Öztürk, 20 y›ld›r Trabzon’da beyaz eflya ve mobilya bayii olarak hizmet veriyor.
Dana önce Mondi markal› yatak sat›fllar› da yapan ve ürünleri tan›yan Abdurrahman Öztürk, Boydak Holding Mondi
markas›n› sat›n al›nca hiç tereddüt etmeden bayilik için baflvurmufl. Bu kararl›l›kta Boydak Holding’e duydu¤u güvenin yan›nda, bir tecrübesi de önemli
bir rol oynam›fl: “Biz 8-9 sene önce Bellona’dan bir teklif alm›fl ama var olan
bayili¤imizi de¤ifltirmek istememifltik.
Yeni bir firmayd›, nas›l bir yol izleyece¤ini öngörememifl ve o bak›mdan tercih
etmemifltik. Ama flu anda Bellona’n›n
geldi¤i durum inan›lmaz iyi ve ‘Mondi’de
de ayn› hatay› yapmayal›m’ dedik. Mondi’yi tercih ederek 7 ay önce ma¤azam›z› açt›k” diye anlat›yor.
Ö
42
temmuz-a¤ustos
Fatih Caddesi’ndeki 300 metrekarelik
ma¤azas›nda flu anda ayl›k ortalama
35-40 bin YTL ciro yapt›¤›n› belirten
Öztürk, Mondi’nin çok daha yüksek cirolara ulaflaca¤›na inan›yor: “Boydak
Grubu sat›n ald›¤› için ben çok umutluyum Mondi’den. Ürünler de güzel ve
gelifliyor. Ma¤azam›za gelen müflteriye arkas›nda ‹stikbal Grubu’nun oldu¤unu da söylüyoruz. Fiyat olarak da biraz daha avantajl›.”
Markan›n bir at›l›mla en geç 2010 y›l›nda büyük bir güç yarataca¤›na inanan Öztürk “‹stikbal ve Bellona’y› yaratan bir grubun Mondi markas›n›n arkas›nda olmas› bize çok büyük güven
veriyor. Ürün çeflitlili¤i artt›ktan sonra
sat›fllar›n da artaca¤›n› düflünüyorum.
Samsun’daki depoyu izliyor ve eldeki
ürünleri görebiliyoruz. Ona göre siparifller veriyoruz. Servis deste¤imiz de
oldukça baflar›l›.
Markan›n bir at›l›m yapaca¤›n› düflünüyorum. Bunda inanc›m tam, hiçbir
flüphem yok. O takdirde daha genifl
ma¤azalarda ayl›k 150 bin YTLlik cirolar yapabilir hale gelebiliriz. Bu bizim
için ileriye dönük bir yat›r›m. fiana’da
5-6 bin metrekarelik arazimiz var.
E¤er geliflme görürsem bu marka ile
devam edebilirim. Bellona f›rsat›n› sekiz sene önce kaç›rd›m, o yanl›fl› yapmayal›m diye Mondi’yle bir bafllang›ç
yapt›k” diyor.
Mondi ma¤azas› Trabzon’un en kalabal›k mahallelerinden biri olan Fatih
Mahallesi’ndeki Fatih Caddesi üzerinde yer al›yor. Nüfusu 20 binin üzerindeki mahallenin potansiyelini oldukça
yüksek görüyor Abdurrahman Öztürk.
“En geç 2010’da çok iyi bir yere gelece¤imizi düflünüyorum. Türkiye’de ilk
üçe giren bir firman›n ürününü satmak bize gurur veriyor” diyor.
A
Y
‹
L
E
R
‹
M
‹
Z
‹stikbal Regina Bayimiz Savafl Ad›güzel:
“Zor ama zevkli bir sektörde
markam›z›n avantaj›n› kullan›yoruz”
‹stikbal Regina Bayimiz Temiz ‹fl Mutfak & Banyo’nun sahibi
Savafl Ad›güzel, oldukça zahmetli bir hizmet gerektiren mutfak
ve banyoda, markal› ürünle çal›flmay› tercih eden bir mimar
S
avafl Ad›güzel, 9 Eylül Üniversitesi’nden mimarl›k
diplomas› ald›ktan sonra
Trabzon’a dönerek burada mutfak a¤›rl›kl› olmak üzere özel siparifller üzerine çal›flmaya bafllam›fl.
dört y›l önce ‹stikbal Regina bayili¤i
alarak deneyimini güçlü bir marka ile
birlefltirmifl. Mutfak sektöründeki
müflterilerin çok seçici oldu¤unu belirten Savafl Ad›güzel “Müflteri çok zor
karar verir. O karar verdikten sonra
biz gideriz, ölçü al›r›z. Ölçüleri do¤ru almak ve projeyi bilgisayar ortam›nda
do¤ru çizerek müflteriye göstermek
çok önemlidir. Her iflimiz kifliye özeldir” diyor.
Banyo siparifllerinin mutfa¤a oranla
daha yavafl bir seyir izledi¤ini belirten
Savafl Ad›güzel, yeni ürünler eklendikçe banyo siparifllerinin de artmas›n›
bekliyor. Trabzon’un bölgedeki flehirler
içindeki merkezi konumu, baflka illere
de sat›fl yap›lmas›n› sa¤l›yor. “Ben
Bayburt’a kadar gittim. Bu tarafta Rize Pazar’a, Giresun, Ordu, Bulancak’a
kadar mal satt›m. Hatta Gürcistan’a
da gönderdim” diyor. Genellikle durgun geçen k›fl sezonunun ard›ndan
hareketli bir sezon bekliyor ‹stikbal Regina bayilerini. Müflterilerin mutfak konusunda çok uzun zamand›r plan yaparak geldikleri için çok titizlendiklerini
belirten Savafl Ad›güzel bir müflterilerinin kendilerine, arabas›yla geçerken
hep vitrine bakarak “Ev al›rsam yapt›raca¤›m” diye düflündü¤ünü aktard›¤›n› anlat›yor ve bir gün “‹flte, geldim” demifl. “Hep hayal ettikleri bir fley oldu¤u
için do¤al olarak en iyisini istiyorlar” yo-
rumunu yap›yor Savafl Ad›güzel.
10 y›ld›r bu sektörde oldu¤u için oldukça deneyimli ve deneyim sahibi bir
ekiple çal›fl›yor. “Bu tempoya al›fl›k olmayanlar için çok zor. Ama baflka türlü bir yap›lma flekli de yok” diyor. Temiz
‹fl Mutfak & Banyo, montaj elemanlar›
da dahil yedi kiflilik bir ekiple çal›fl›yor.
Mimar olan Savafl Ad›güzel’in yan› s›ra
bir de iç mimar görev yap›yor.
Sektördeki sat›fl ve üretimin merdiven
alt›nda gerçekleflti¤ini belirten Ad›güzel “Ben de dört sene öncesine kadar
bu biçimde çal›fl›yordum. Zaman içinde bunun de¤iflece¤ine inand›¤›m için
‹stikbal’e geçtim” diyor.
Markan›n bilinirli¤inin yüksek olmas›na
ra¤men sat›fllar›n henüz istenen seviyede olmad›¤›n› belirten Ad›güzel, daha ekonomik ürünlerle bu durumun
dengelenebilece¤ini düflünüyor. Savafl
Ad›güzel, pek çok zor aflamadan geçmesine ra¤men, müflteri “Elinize sa¤l›k” dedi¤i zaman çok memnun olduklar›n›, bununla birlikte toplu ifller almak
için çaba sarf ettiklerini belirtiyor.
43
temmuz-a¤ustos
ÇOCUK, SUÇ VE fi‹DDET - 3
Çocuk suçlulu¤u ile
mücadele yollar›
Aile ve E¤itim Dan›flman›m›z Ahmet Turan
Öztürk, çocuk suçlulu¤u üzerine kapsaml›
araflt›rmas›n›n son bölümünde çocuk suçlulu¤unun
önlenmesi konusunda yap›labilecek çal›flmalar›
s›ral›yor. Bu konuda hepimize görev düflüyor
Boydak Holding Aile ve E¤itim Dan›flman› Ahmet Turan Öztürk
Ç
ocuk suçlulu¤unun tümüyle
ortadan kald›r›lmas› maalesef mümkün de¤il. Ancak bir
e¤itimci olarak aile ve e¤itim
ortam›n›n do¤ru düzenlenmesinin bu konuda bir hayli yol al›nmas›n› sa¤layaca¤›n› düflünüyorum. Bunun yan› s›ra göçün
azalt›lmas›na ve kente uyuma yönelik
programlar, ayr›ca sokakta yaflayan çocuklar›n kazan›lmas›na yönelik çal›flmalar önemli rol oynayacakt›r.
Kentle uyumun sa¤lanmas›
Çarp›k ve sa¤l›ks›z kentleflmenin meydana getirdi¤i sorunlar› aflmada veya bu
sorunlar› en aza indirmede ülke olarak,
hükümet olarak, büyükflehir belediyesi
ve belediyeler olarak yap›lmas› gerekenler oldu¤u gibi, yerel düzeyde üniversite,
lise ve di¤er kurum ve kurulufllar›n yapmas› gerekenler de oldu¤u aç›k bir gerçek. Kentleflme ile ortaya ç›kan kültür
bofllu¤unu ortadan kald›rmak ve geleneksel topluluktan kent çevresine geçifli
sa¤lamak amac›yla yeni kentliler, de¤iflik
metotlarla kent flartlar› içinde geleneksel toplumun baz› iliflki biçimlerini ve davran›fl kal›plar›n› gelifltirme e¤ilimi gösterirler. Bu geçifl mekanizmalar› ile aflamal› bir flekilde kente uyum sa¤lar ve geleneksel toplulukla kent aras›nda bir köprü kurmak suretiyle kentle bütünleflirler.
Köylerin iticili¤ini kald›rma konusunda, al-
ternatif tar›m ürünlerine yönelme, modern tar›m yöntemleri uygulama, köyün
imkânlar›n› göreceli de olsa kent imkânlar›na yaklaflt›rma, üretim ve pazarlama
tekniklerini ö¤retme; sanayiye yönelik
hammadde üretimine geçme, dünyadaki arz-talep iliflkileri çerçevesinde üretimde bulunma gibi faktörlere a¤›rl›k verilmelidir. Köyler oy deposu fleklinde ideolojik olarak ele al›nmay›p lise seviyesinden üniversiteye kadar, odalar birli¤inden siyasi partilere kadar her birimin
projeler üretebilece¤i bir alan olarak görülmelidir.
Ailenin tutumu
Çocuk, anne-babas›n›n sevgisinden emin
olursa toplumda olgun, sorumlu ve üretken bir birey olur. Böylece karfl›s›na ç›kabilecek ve önünü kesecek olumsuzluklarla mücadelede kendine daha çok güven
duyar. Çocuk ve genç, anne-babas›n›n
sevgisi olmadan uyuflturucu, sorunlu
cinsellik ve fliddet gibi kötü olgular›n cazibesine daha kolay kap›labilmektedir.
Her çocuk, anne babas› taraf›ndan kabul edildi¤ini, ba¤l›l›k duyuldu¤unu, sevildi¤ini hissetmek ister. Bu hisler, karfl›l›k
bulmazsa çocuk ve ergen sapk›n davran›fllarla kendini ifade etmeye çal›fl›r. Pek
çok psikolo¤a göre, çocukta anne babaya karfl› duygusal ba¤l›l›¤›n olmad›¤› veya
zay›flad›¤› durumlarda, çocuklar›n duygu-
sal geliflmelerinde güvensizlik duygusu
hakim olur. Duygusal olarak anne-babas›na ba¤lanamayan çocuklar, evde olsalar da terk edilmifl çocuklard›r.
Çocuklar›n duygusal ba¤l›l›¤›n› art›rmak
için, ilk koflul anne-baban›n varl›¤› ve bu
varl›¤›n hissedilmesidir. Çocu¤un annebabas›na ba¤l›l›¤›n›n güçlenmesi ve onlar taraf›ndan sevildi¤ini hissetmesi için,
birlikte daha fazla zaman geçirmesi gerekir. Fakat unutulmamal› ki birlikte geçirilen zaman›n süresinden çok, zaman›n
kalitesi daha önemlidir. Sabah›n erken
saatlerinde evden ayr›l›p gecenin geç vakitlerinde eve dönen anne veya baban›n
çocu¤u ile aras›ndaki ba¤› güçlü tutmas›
imkân› zay›f görülmektedir. Anne-babas›yla birlikte zaman geçiremeyen çocuklar, kendilerini terk edilmifl hissederler.
Anne-babalar, çocuklar›n beslenmesine
verdi¤i önemi ruhlar›n›n beslenmesine
de vermek zorundad›r. Ruhlar, sevgi,
flefkat, ilgi ve kabul ile beslenir. Çocuklar,
ebeveynler taraf›ndan kabul gördükçe,
kendilerine olan güven ve inançlar› artar.
Kabul görmenin tam tersi reddedilmedir. Reddedilen çocuklarda, sevilmedi¤i
duygusu kuvvet bulur. Bu duygu da fliddetin anahtar› rolündedir.
Yüzden fazla kültürde reddedilmenin insan davran›fllar› üzerindeki etkisini inceleyen antropolog Ronald Rohner’e göre,
kültürlerin reddedifl biçimi farkl› da olsa,
45
temmuz-a¤ustos
Çocuklar›n duygusal
ba¤l›l›¤›n› art›rmak
için, ilk koflul
anne-baban›n varl›¤›
ve bu varl›¤›n
hissedilmesidir.
Çocu¤un annebabas›na ba¤l›l›¤›n›n
güçlenmesi ve onlar
taraf›ndan sevildi¤ini
hissetmesi için,
birlikte daha fazla
zaman geçirmesi
gerekir. Annebabas›yla birlikte
zaman geçiremeyen
çocuklar, kendilerini
terk edilmifl
hissederler
46
temmuz-a¤ustos
reddedilmifl çocuklarda benzer duygular
ve davran›fllar geliflir. Reddedilmifl çocuklar, kendine güven eksikli¤i, yetersiz
ahlaki geliflim, stresle bafla ç›kmada
zorluk ve cinsel kimlik karmaflas› gibi çeflitli psikolojik problemlerin tehdidi alt›nda yaflar. Reddedilmenin, çocuk davran›fllar› üzerindeki etkisini inceleyen bir
baflka bilim adam› da Cornel Üniversitesi’nde insan geliflimi profesörü olan James Garbarino’dur. Ona göre, çocuk ve
gencin fliddete yönelmesinde temel bir
unsur olan reddedilme duygusu, çocuk
veya gencin bir baflkas›yla k›yaslanmas›ndan do¤ar.
Çocuklara söylenen her kelime, onlar›n
kifliliklerinde önemli izler b›rak›r. fiiddete
baflvuran ço¤u çocuk ve gencin arkas›nda, ona sözlü ya da fiziki fliddet uygulam›fl
bir anne-baba vard›r. Ebeveynler bilmeliler ki fliddet fliddeti do¤urur ve besler.
Sevildi¤ini hissetmeyen çocuklar›n, ö¤renme isteklerinin olmad›¤› görülmektedir. Ö¤renme isteksizli¤i de baflar›s›zl›¤›,
baflar›s›zl›k da okula devams›zl›¤›, devams›zl›k da pek çok disiplin olay›n› meydana
getirmektedir ki bu disiplin olaylar›n›n en
önemlisi de fliddete baflvurmakt›r.
Hiçbir devirde çocuk suçlulu¤unu tümden ortadan kald›rmak mümkün de¤ildir. Çünkü aileden kaynaklanan nedenlere inmek, aileleri tek tek ele almak imkâns›zd›r. Çocuk, suça yöneldi¤i zaman
birçok durumda geç kal›nm›fl demektir.
Suç, bir sonuçtur ve bu sonuç birçok
olumsuz faktörün birikimiyle ortaya ç›kan bir 盤l›k, bir bafl kald›rma, bir “beni
de görün” mesaj›d›r.
‹lk ifllenen suçtan sonra ailenin gösterdi¤i tutum ve davran›fl, suçun tekrar›nda çok önemlidir. ‹lk tepki umursamaz
veya sert olursa, çocu¤un benzer suç
iflleme ihtimali artar. Örne¤in, bir baflkas›na ait eflyay› çalan çocu¤un ailesi,
bunu görmezden gelir veya fliddetli bir
dayakla cezaland›rma yolunu tercih
ederse, çocu¤u durdurmak yerine suçu tekrar ifllemeye itti¤i görülmektedir.
Ailesinden gördü¤ü dayak, sevilmeme,
dikkate al›nmama duygusuyla, istenmedi¤i duygusunu da kuvvetlendirecektir. Sevilmeme ve istenmeme duygusu, çocu¤un ikinci, üçüncü ve sonraki suçlar› daha umursamaz bir tutum
tak›narak ifllemesine neden olur. “Yedi¤i ceza ile suçu ödedi¤ine inan›r. Hak
etmedi¤i bir ceza ile karfl›laflmak ise
öfkesini biler, ikinci bir suç iflleyerek öç
almaya yönelir.”
Okul ortam›n›n etkileri
Çocuk, kendisini ifade etmek, kendisini
göstermek ister. Bu ifade etme ve gösterme e¤ilimi, istenen ve olumlu yönde
gerçeklefltirilmezse, istenmeyen yönde
ifadesini bulur ki bu da genellikle sapma
davran›fl› fleklinde olmaktad›r. Çocuklar›m›z›n, kendilerini ifade edebilecekleri,
kendilerini gösterebilecekleri ve kendilerini mutlaka baflar›l› hissedebilecekleri
bir alan bulmal› ve bu alanda yetiflmeleri
için imkân haz›rlamal›y›z.
Okullar›m›z, müfredat› zorlamal›; müfredat› hayat›n bir parças› haline getirmeli;
y›ll›k planlar yaflanan hayatla iç içe olmal›d›r. Okul, belli bilgilerin aktar›ld›¤› bir kurum olmaktan daha ileri anlamlar tafl›mal›d›r. Okullar, toplumun d›fl›nda, toplumsal sorunlardan ba¤›ms›z olmad›klar›n› göstermelidir. Mevzuat hazretlerine
s›¤›narak, çözümün de¤il, sorunun bir
parças› olduklar›n› bilmeliler. Okul ve fliddet kavram› birlikte an›l›yorsa, burada
herkes düflünmeli, ama e¤itimciler bir
daha düflünmelidir. Okullar›m›z bir paradigma de¤iflimine gitmelidir. Evvela “Nas›l bir dünya bizi bekliyor ve bu dünyaya
nas›l bir insan modeli yetifltirmeliyiz?” sorusu ile ifle bafllanmal›d›r. 08.30-17.00
aras› mesai anlay›fl›ndan uzaklafl›lmal›d›r. E¤itimcinin 24 saati vard›r; o da hizmete adanmal›d›r.
K›sa, orta ve uzun vadede belli bir hedefe sahip olan ö¤renci, suç iflleme davran›fl›nda bulunmayacakt›r. Bunun için ö¤-
renci, ö¤retmeni ve okulu taraf›ndan çok
iyi tan›nmal›d›r. Ö¤rencinin, hayat› dolu
dolu yaflamas› sa¤lanmal›d›r. Proje tabanl› bir e¤itim modeline geçifl yap›lmal›d›r. Her ö¤renci, kendi yetene¤ine uygun
bir proje almal› ve bu projeyi sunabilecek
yeterlili¤e ulaflmal›d›r. Her ö¤rencinin,
“Benim de bir sözüm var”, “Ben de bir
fleyler üretmek istiyorum” diyebilece¤i
bir alan› olmal›d›r. Ö¤renciler, bir yar›fl at›
gibi test tekni¤iyle yar›flmaya zorlanmadan, kendilerini ifade edebilecekleri bir
alanda çal›flmaya yönlendirilmelidir.
Ortak geziler, ortak proje ve bilimsel sergiler, herkesin kendisini ifade edebilece¤i
sosyal etkinlikler; tiyatro, sinema, fliir dinletileri, a¤aç dikme etkinliklerine kat›lmalar; ö¤renciler aras› aile ziyaretleri; aileler aras› karfl›l›kl› ziyaretler ve bilgilendirme toplant›lar›, kuruma olan aidiyet duygusunu kuvvetlendirecektir. Aidiyet duygusu, “biz” fluurunu güçlendirecek, o da
grup içi çat›flmalar› önleyecek; dolay›s›yla “fliddet e¤ilimi”ni, davran›fl boyutuna
gelmeden engelleyecektir.
Çocuk ve gençlik
merkezleri gelifltirilmeli
Çocuklar›n suç ifllemesini azaltma yollar›ndan biri de hangi nedenle olursa olsun sokakta çal›flmaya veya sokakta yaflamaya zorlanan çocuklar›n, sokaktan
kurtar›lmas›d›r. Vicdani hiçbir sorumlulu¤u olmayan, bafl›bofl dolaflan çocuklar›n
suç iflleme ihtimali yüksektir. Çünkü so-
kak, belli bir ifli ve hedefi olmayan, gelecek kayg›s› bulunmayan çocuk için bir özgürlük ve normsuzluk ortam›d›r. Bafl›bofl
gezen çocu¤u kontrol etmek, topluma
ve hayata kazand›rmak kolay de¤ildir. fiu
veya bu nedenle soka¤›n parças› olan
çocuklar›, özelliklerine göre bir merkez
veya merkezlere toplamakla ifle bafllanmal›d›r. Bu merkezlerde çal›flan personelin gönüllülük esas›na göre hareket etmesi gerekir. Çocuklar, bu merkeze polis zoruyla de¤il, iflin ehli uzmanlarca getirilmelidir. Merkeze al›n›p, bafllar›na birkaç nöbetçi memur, çocuklar›n ad›n› dahi bilmeyen birkaç sosyal hizmet uzman›,
çocuklar›n kavgalar›ndan iktidar›n›n devam›n› isteyen birkaç idareci, birkaç yard›mc› personel istihdam etmekle, bu sorun ortadan kalkm›fl olmaz. Böyle bir anlay›fl, sorunu hal›n›n alt›na süpürmekten
öte bir anlam tafl›maz.
Yasal düzenlemeler
Hiçbir s›n›rlamaya tabi tutulmayan, hiçbir yapt›r›m uygulanamayan, özellikle de
ebeveyn otoritesinden ba¤›ms›z yetiflmifl
sokak çocuklar›, her özgürlü¤ü kendilerine ait görmekteler. S›n›rs›z bir özgürlük,
bafl›boflluk ve normsuzluk demektir. Bu
ise toplumsal bir anomidir (kurals›zl›k).
Her hakk› kendinde gören, hiçbir s›n›rlamaya, yapt›r›ma tabii olmayan çocuklar,
alabildi¤ince suç iflleyebilmekte; iflledi¤i
hiçbir suçtan dolay› da ne piflmanl›k ne
de suçluluk duymaktad›r. Çocuklar›n davran›fllar›nda vicdani veya kanuni bir s›n›rlama yoksa gönüllülük esas›na göre yapt›¤›n›z hizmet, zaman kayb›ndan öteye
gitmiyor. Mutlaka herkes gibi onlar da
hesap verebilir durumda olmal›lar. Her
davran›fllar›n›n sorumlulu¤unu tafl›yabilmeliler. Bunun için, 18 yafl›na kadar olan
her bireyi çocuk görme anlay›fl›ndan
uzaklafl›lmal›d›r. Çünkü olgunlaflma yafl›,
kifliden kifliye de¤iflmektedir. Alt ve üst
s›n›r yafl› konmadan, çocuklar›n davran›fl
boyutu dikkate al›narak, “yapt›r›m” konusunda bir de¤erlendirmeye gidilmelidir.
Ceza ehliyet yafl›, bir daha gözden geçirilmelidir.
Kaynakça
Gençlik Ça¤›/Ruh Sa¤l›¤› ve Ruhsal Sorular,
Prof. Dr. Atalay Yörüko¤lu, Özgür Yay., ‹st., 2000
Türkiye’de Kentleflme, Yakup Sencer,
Kül. Bak. Yay. Ank. 1979
47
temmuz-a¤ustos
Sa¤l›k
‹stanbul T›p Fakültesi
Dermatoloji Anabilim
Dal› Baflkan› Prof.
Dr. Güzin Özarma¤an,
yo¤un günefl ›fl›¤›na
maruz kalman›n
ileri yafllarda ciltte
lekelenmelerin yan›nda
cilt kanserlerine de yol
açaca¤›n› belirterek
koruyucu kremler
kullan›lmas›n› öneriyor,
ayr›ca sabah ve
akflam saatlerinde
günefllenilmesi
gerekti¤ini belirtiyor
Dikkat
günefl var!
Foto¤raflar: Gaye Terk
G
ünefl art›k dost de¤il mi? Uzmanlar son 10 y›lda
günefle afl›r› maruz kalmaya ba¤l› kanserlerde
bir art›fl oldu¤unu belirtiyorlar. ‹stanbul T›p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.
Güzin Özarma¤an “Cilt kanserlerine, cildin aç›kta kalmayan bölgelerinde rastlam›yoruz. En çok genç yafltaki denizcilerde, çiftçilerde rastl›yoruz. Bu da bize günefl ›fl›¤›n›n cilt kanserlerinde
önemli bir faktör oldu¤unu gösteriyor” diyor.
Günefl ›fl›nlar›n› birçok deri hastal›¤›nda tedavi amaçl› kulland›klar›n› da belirten Özarma¤an, güneflin olumsuz etkilerinin eskisine göre daha öne ç›kmas›n› öncelikle bronzlaflmak için güneflte uzun süre kal›nmas›na ba¤l›yor: “Asl›nda
biz günefli hep yararl› olarak biliyoruz. Birçok hastal›klarda
da tedavi amaçl› kullan›yoruz. Biliyorsunuz eskiden beyaz
ten makbuldü. Aristokratlar günefle ç›karken korunurdu.
fiimdi insanlar›n tatil ve güzellik anlay›fl› de¤iflti. Tatillerde s›cak iklimlere, deniz k›y›s›na gidiyoruz. Bronzlu¤un moda ol-
48
may›s-haziran
mas› nedeniyle insanlar k›fl›n da solaryuma girmeye bafllad›lar. Bronzluk sa¤l›kl› görünümün iflareti olarak görülmeye
baflland›. Böylece güneflin zararlar›n› görmeye bafllad›k.”
Prof. Dr. Özarma¤an ozon tabakas›n›n delinmesinin de bu
konudaki etkisine dikkat çekiyor:
“Ozon tabakas›ndaki aç›lma güney yar›mkürede, Avustralya
bölgesinde yo¤un. Ayr›ca o bölgede yaflayan insanlar da çok
aç›k renkli. Bu bölgedeki deri kanserlerinde giderek bir art›fl görülünce dikkatler güneflin zararl› etkilerine yöneldi.”
Peki Türkiye’de cilt kanserlerinde bir art›fl var m›? Bu sorunun yan›t› maalesef evet.
Kaçmak yerine ak›lc› günefllenme
Korunmak için ise güneflten kaçmam›z gerekmiyor. Prof.
Dr. Özarma¤an güneflin bizi mutlu hissettiren etkisini de
vurguluyor. Ayr›ca kimi rahats›zl›klar için günefl ›fl›¤› çok
önemli. “Osteoporoz rahats›zl›¤›nda günefl çok önemli bir
Zararl› etkilerinden korunmak için güneflten
kaçmam›z gerekmiyor. Prof. Dr. Özarma¤an
güneflin bizi mutlu hissettiren etkisini de
vurguluyor. Ayr›ca kimi rahats›zl›klar için günefl
›fl›¤› çok önemli. Bu nedenle ak›lc› biçimde
günefle maruz kalmak önemli.
tedavi unsuru. Raflitizm gibi rahats›zl›klar›n olmamas› için D
vitamini eksikli¤ini güneflin katk›s›yla giderme ihtiyac›m›z var.
Ayr›ca benim uzmanl›k alan›m olan baz› deri hastal›klar›n›n
güneflle tedavi edilmesi söz konusu. Biz buna fototerapi diyoruz. Kronikleflmifl kimi cilt rahats›zl›klar›n›n tedavisinde güneflin olumlu etkisini kullan›yoruz” diyor Prof. Dr. Güzin Özarma¤an.
Bu durumda güneflten kaçmak de¤il, ak›lc› bir biçimde günefl ›fl›¤›na maruz kalmak gerekiyor. Oldukça k›salm›fl olan
tatil sürelerini h›zl› bir biçimde bronzlaflmak için kullanmak
ak›lc› bir çözüm de¤il. Muhakkak koruyucu kullanmak gerekiyor ve flemsiye alt›nda oldu¤umuzda dahi kumun ve denizin yans›tt›¤› günefl ›fl›nlar›na karfl› bu koruyucu kremlere ihtiyaç var. Deniz k›y›s›nda ise günefl ›fl›nlar›n›n e¤ik geldi¤i sabah ve akflam saatlerinde vakit geçirmek gerekiyor.
Prof. Dr. Güzin Özarma¤an “K›zararak yanmayaca¤›z. Su
toplayarak yanmayaca¤›z. Bir kez bile böyle yanmaya maruz
kalmak derinin en habis kanseri diyece¤imiz malin melonom
rahats›zl›¤›na yol açabiliyor. Derinin güneflten kaynakl› de¤iflik kanserleri var. Genellikle yavafl geliflir, birtak›m belirtiler
verir, kifli bunu fark eder ve önüne geçebiliriz. Deri kanserleri di¤er iç organ kanserleri gibi fark ettirmeden büyümez.
Gözümüzün önündedir” diyor.
Peki ciltte bu yönde bir e¤ilim oldu¤unu nas›l anlar›z? Prof.
Dr. Özarma¤an bu konuda flu bilgileri veriyor: “Günefl ›fl›¤›
deri hücrelerini yaflland›r›yor ve dejenere ediyor, dejenerasyon da kendini kanser olarak gösteriyor. Deri o bölgede
yafllan›r ve derinin alt tabakalar›nda hafif bir damarsal geniflleme görünür. Deri üzerinde kabuklanma, kepeklenme
gibi bir oluflum vard›r. Hastan›n bize ifadesi ‘Burada bir fley
oldu, kabard›, kopar›yorum tekrarl›yor’ fleklindedir. E¤er
ona müdahale etmezsek yavafl bir flekilde büyür, derinleflir
ama metastaz yapmaz, oldu¤u yerde tahribat yapar. Cerrahi ile yüzde yüz iyileflir. Ama çok büyümüflse alt dokulara
geniflleyebilir, o zaman geri dönüflümü olmayan bir yola gi-
rebilir. Bazal hücre kanseri diyoruz buna ve güneflin hasar› ile en çok ortaya ç›kan budur. Bir di¤eri de sukuamöz
hücre kanseridir. O da daha çok dudak bölgesinde geliflir.
Daha ciddi bir kanser türüdür. Bundan baflka cilt kanseri
türleri de vard›r ama güneflin etkisinin direk saptand›¤› cilt
kanseri türleri bunlard›r.”
Günefl ›fl›¤›ndan hofllanmayan
hastal›k ve ilaçlar
Prof. Dr. Güzin Özarma¤an kimi hastal›k ve ilaçlar›n günefl
›fl›¤› ile etkilefliminin olumsuz sonuçlar› hakk›nda da bilgi veriyor. “Romatizmal bir hastal›k olan lipusta söz konusu oldu¤unda günefle duyarl›l›k artar. Ayr›ca, sivilce tedavisinde çok
kullan›lan tetrasiklin grubu antibiyotiklerin de biz yaz›n kullan›lmas›na izin vermeyiz. Çünkü bu ilaç al›n›rken cildin günefle hassasiyeti art›yor yan›klar, su toplamas›na kadar varan
reaksiyonlar olabiliyor. Yine baz› romatizmal ilaçlar›n kullan›lmas› durumunda günefl ›fl›¤›na maruz kal›nd›¤›nda olumsuz
etkilerle karfl›lafl›l›r. Sadece ilaçlar de¤il, do¤al olarak kulland›¤›m›z kimi ürünler de günefle karfl› duyarl›l›k yarat›rlar. Örne¤in bergamot meyvesinin belli miktar›n üzerinde tüketilmesi egzamalara yol açabilir.”
Ciltteki bu tip rahats›zl›kta yapmam›z gereken hemen bir
dermatolo¤a baflvurmak. Prof. Dr. Özarma¤an, “Türk dermatologlar› yurtd›fl›ndaki kongreleri izliyorlar, az›msanmayacak kadar bilimsel yay›n yap›yorlar. Hepsi son derece bilgi
sahibi. Biz günefli yapay ultraviyole ›fl›nlar›yla tedavi amaçl›
kullanabiliyoruz. Fototerapi yap›yoruz. Dermatologlar bu tedaviyi bilerek yetifliyorlar. Dolay›s›yla güneflin olumsuz etkilerini de biliyorlar” diyor.
Solaryum sürekli günefl ›fl›¤› demek
Prof. Dr. Güzin Özarma¤an solaryumun tüm sene boyunca
günefl ›fl›¤›na yüksek düzeyde maruz kalmak anlam›na geldi¤ini belirterek “Kifli o anda yapt›¤›n›n verece¤i hasar› görmüyor ama belirli bir yafltan sonra belirtiler ortaya ç›kmaya
bafll›yor. O anki güzellik amaçl› bronzlaflman›n ileride getirece¤i zararlar kendisine aç›klan›rsa, kifliler kendilerini kurban
etmezler” diyor.
49
may›s-haziran
Kültür & Sanat
K‹TAP
ÇOK
OKUNANLAR
Secret (S›r)
Rhonda Byrne
Mia (Owo) Bas›m Yay›n
Çekim Yasas›
Esther-Jerry Hicks
Beklentiler artar imkânlar
azal›rken insan›n istediklerine
ulaflmas›n›n yollar›n› anlatma
iddias›ndaki kitaplar da ilgi çekiyor. “Secret”tan sonra, “Çekim
Yasas›” da ayn› yolda...
Biz Kimden Kaç›yorduk Anne?
Perihan Ma¤den
Can Yay›nlar›
Dualar Kal›c›d›r
Tuna Kiremitçi
Do¤an Kitapç›l›k
Ayval›k’tan Cunda’dan
Ahmet Yorulmaz
Remzi Kitabevi
Ayval›k ve Cunda’dan esintiler...
Bölgenin mübadeleden bu yana
de¤iflen ve ayn› kalan yönleri...
Herkese Her ‹stedi¤inizi Yapt›r›n
David J. Lieberman
Psikoloji doktoras› yapm›fl olan
yazardan, insanlar› etkilemenin
s›rlar›...
Bir Solukta ‹flinin Lideri Olmak
Acar Baltafl, ‹dil Sevil
Remzi Kitapevi
Kulüp Bilderberg
Daniel Estulin
April Yay›nc›l›k
Türklerin Tarihi
Jean-Paul Roux
Kabalc› Yay›nevi
Yazar, Pasifik’ten Akdeniz’e
iki bin y›ll›k yolculu¤umuzu
anlat›yor.
50
temmuz-a¤ustos
TM 1
Türk Markalar›:
Her ülke markalar›
kadar zengindir
Reklamc›l›k Vakf› taraf›ndan haz›rlanan Türk markalar›n›n tarihçesi
üzerine araflt›rman›n ilk cildi yay›nland›. Prof. Dr. Nükhet Vardar taraf›ndan
kaleme al›nan kitab›n yay›n kurulunda Faruk Kaptan, Füsun Gençsü, Ayflegül Molu, Aytül Gülçelik, Cem Topçuo¤lu, Jeffi
Medina, Özgür Sa¤lam, fiahin Tekgündüz
yer ald›.
Türk markalar›n› kronolojik bir s›rayla ele
alan çal›flmada ilk Türk markas› olarak
1878 tarihiyle Komili yer al›yor. 1950 y›l›na kadarki dönemi kapsayan araflt›rman›n ilk bölümünde Hac› fiakir, Tarifl, Türkiye ‹fl Bankas›, DYO, Türk Hava Yollar›,
Vakko, Petrol Ofisi, Yap› Kredi Bankas›,
Garanti Bankas›, Akbank, Hürriyet ve
Milliyet’in markalaflma süreçleri de¤erlendiriliyor. Çal›flman›n ilerleyen ciltlerinde 1950 sonras›nda geliflen Türk markalar›n›n markalaflma süreçlerindeki özgünlükler anlat›lmaya devam edilecek.
Türk Markalar›
Nükhet Vardar
Reklamc›l›k Vakf› Yay›nlar›
Cinnet, Panik ve Çöküfl
Mali Krizler Tarihi
1929 ekonomik bunal›m› ve ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda ekonomistler, kapitalizmin
krizleri üzerine teoriler ürettiler ve bu krizlerin tekrar etmemesi üzerine sistemi yeniden
kurgulamaya çabalad›lar. Bu dönemde yetiflmifl ekonomi tarihçilerinden biri olan Charles
P. Kindleberger, uzun y›llar ABD’de MIT’de
ekonomi dersleri verdi. 1929 ekonomik bunal›m› yan›nda Ekim 1987’deki “Kara Pazartesi”
diye bilinen borsa krizine, 1990’da Japonya’daki mali krize ve 1997’deki Do¤u Asya
krizlerine de¤inen yazar, krizlerin çözümüne
yönelik uluslararas› bir mercinin gelifltirilmesi
gerekti¤ini savl›yor.
Charles P. Kindleberger
Çeviri: Halil Tunal›
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›
Gerilla Pazarlama Devrimi
Tüketicinin gönlünü kazanmak için ABD kaynakl› pek çok teori gelifltirilmifl durumda. Bunlardan son olarak Türkçeye çevrilenlerden biri de
“Gerilla Pazarlama Devrimi”. Sat›fl görevlilerinin tüketicinin bilinçalt›n›
fethetmeye yönelik teknikler kullanmas›n› öneren yazarlar, müflteriyle
iletiflimde kullan›lacak kelimelerin önemine dikkat çekiyor.
Jay Conrad Levinson&Paul R.J. Hanley
Çeviri: Yasemin Fletcher
MediaCat Yay›nlar›
Mesnevi-i fierif
Do¤umumun 800. y›l›nda tüm dünyada an›lan Mevlana’n›n, büyük eseri “Mesnevi” Prof. Dr. Amil Çelebio¤lu taraf›ndan günümüz diline uyarlanarak okurlara sunuluyor. Mevlana’n›n “Bizden sonra Mesnevi fleyhlik
edecek ve arayanlara do¤ru yolu gösterecek; onlar› yönetecek ve onlara önderlik edecektir” sözünden hareketle tarih boyunca pek çok kez
günlük dile uyarland›. Mesnevilerin elkitab› olan bu eserin tamam›n›
veznine ba¤l› kalarak ilk kez Süleyman Mehmet Nahifi, 18. yüzy›lda çevirdi. Kitab› sadelefltiren Prof. Dr. Amil Çelebio¤lu, Divan edebiyat› ve
Mevlevilik konusunda uzman bir isim.
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Sadelefltiren: Prof. Dr. Amil Çelebio¤lu
Timafl Yay›nlar›
DVD
ÇOK
D‹NLENENLER
Mutlulu¤un
uzaktan kumandas›
Onno Tunç fiark›lar›
Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nilüfer,
Nükhet Duru, Sertab Erener, Mor ve
Ötesi, Ceza, fiebnem Ferah, Aylin
Asl›m, Levent Yüksel, Aflk›n Nur
Yengi, Emre Altu¤ ve Hüsnü
fienlendirici Onno Tunç’un bestelerini
seslendiriyor.
Click
Yönetmen: Frank Coraci
Oyuncular: Adam Sandler, Kate Beckinsale,
Christopher Walken
2007 yap›m›, 103 dakika
‹flah olmaz bir iflkolik olan Michael Newman’›n
(Adam Sandler), kar›s› (Kate Beckinsale) ve
çocu¤una ay›racak vakti yoktur. Çoktan hak etti¤i
müdürlü¤e ulaflmak için, bir türlü memnun olmak
bilmeyen patronunu etkilemeye çal›fl›r. Bir
tezgâhtar olan Morty (Christopher Walken) ile
tan›flt›¤›nda, dualar›n›n cevab›n› da bulur: Hayat›n
küçük rahats›zl›klar›n› es geçebilmeyi sa¤layan
sihirli bir uzaktan kumanda... Michael nefle içinde
ailesi ve arkadafllar› ile ilgili an›lar› ve gelece¤i
kumandayla tararken, kumanda onun hayat›n› ele
geçirmeye bafllar.
Nas›l Delirdim / Hande Yener
Ayn› fiehirde Nefes Almak Bile Bana
Yetiyor / Kutsi
Bir Baflkad›r / Ayten Alpman
Son dönem pop müzik flark›lar›n›
Ayten Alpman yorumuyla
dinleyebilece¤iniz bu albüm.
Bir zamanlar
James Bond
E¤lenceli
bir animasyon
Open Season
Yönetmenler: Roger Allers, Jill Culton
2006 yap›m›, 82 dakika
Do¤al ortam›na dair hiçbir fikri olmayan
evcillefltirilmifl boz ay› Boog’un mükemmele
yak›n dünyas›, hiç durmadan konuflan s›ska
geyik Elliot ile tan›flt›¤›nda tepetaklak olur.
Güçlerini birlefltiren ikili, ormanda yaflayan
di¤er yarat›klar› bir araya getirip, orman›
yeniden do¤an›n kontrolüne sokmak için
çal›fl›rlar.
Casino Royale
Yönetmen: Martin Campell
Oyuncular: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Mikkelsen, Judi Dench
2006 yap›m›, 144 dakika
“Casino Royale”, James Bond’un kariyerinin ilk dönemini ele al›yor. Ajan›n “007”
olarak ilk görevi onu dünya teröristlerine
bankerlik yapan Le Chiffre’ye (Mads Mikkelsen) götürür. Onu durdurup, terörist
a¤›n› çökertebilmek için, Bond’un, Le Chiffre’yi Casino Royale’deki yüksek bahisli poker oyununda yenmesi gerekir. Hazine Dairesi’nin güzel memuresi Vesper Lynd’in
(Eva Green) poker oyunu için gerekli miktar› getirip, hükümetin paras›na göz kulak
olmakla görevlendirilmesi önce Bond’un
can›n› s›kar. Ama Le Chiffre ve adamlar›n›n düzenledi¤i bir dizi ölümcül sald›r›dan
kurtulma mücadeleleri s›ras›nda Bond ve
Vesper aras›nda karfl›l›kl› çekim oluflur.
Ifl›kl› Yol / ‹zel
Benim Yolum / K›raç
Hey Eugene / Pink Martini
Hediye / Özcan Deniz
Fenerbahçe’nin
öyküsü
Fenerbahçe: Bir Tutkunun Tarihi
Yönetmen: Mehmet Çelebi
2007 yap›m›, 150 dakika
“Bir Tutkunun Tarihi", Fenerbahçe Spor
Kulübü'nün ilklerini, dönüm noktalar›n›, zor
günlerini, zaferlerini, k›sacas› ac›s›yla, tatl›s›yla
100 y›ll›k tarihini anlat›yor. Film, farkl› nesillerin Fenerbahçe’sini aktarabilmek için her biri
yaklafl›k yirmifler y›l› ele alan, kendi içinde
ba¤›ms›z, ortalama yar›mflar saatlik befl ayr›
filmden olufluyor. Birçok koleksiyon ve arflivden
görseller içeren filmde dönemlere tan›kl›k
etmifl, bizzat kahraman› olmufl kiflilerin röportajlar› yer al›yor.
51
temmuz-a¤ustos
Kültür & Sanat
Adana’da
“Beynelmilel”
bir fley!
14. Alt›n Koza Film Festivali’nin
“En ‹yi Film” ödülünü
Özgü Namal’›n baflrolünde
oynad›¤› “Beynelmilel” ald›
Büyük flehirlerin d›fl›nda yap›lan festivallerin
o yöreye canl›l›k katt›¤›, hareket getirdi¤i tart›fl›lmaz. Bu y›l 14.’sü yap›lan Alt›n Koza da
bu amaçla yola ç›kan, Türk sinemas›n›n geliflimine katk›da bulunmak için yo¤un çabalarla devam ettirilen bir festival. Türk sinemas›n›n kalbinin att›¤› Adana’da olmak gerçekten de çok keyif vericiydi. Yönetmenler ve
oyuncularla bütünleflen Adanal›lar da festivalin geleneksel kortej yürüyüflünde Türk sinemas›na olan sevgisini paylaflmaktan, göstermekten sak›nmad›.
Adana’da bu sene “Yaflam Boyu Onur Ödülleri” Selma Güneri, Bülent Kayabafl ve Erden
K›ral’a verildi. “‹ki Süper Film Birden”, “Barda”, “Beynelmilel”, “Cenneti Beklerken”,
“Hokkabaz”, “‹lk Aflk”, “Kader”, “Küçük K›yamet”, Mavi Gözlü Dev”, “Polis”, “Sis ve Gece”
ve “Takva” filmlerinin yer ald›¤› ulusal yar›fl-
mada “En ‹yi Film” ödülünü, S›rr› Süreyya Önder ve Muharrem Gülmez’in yönetti¤i “Beynelmilel” kazand›. Halk jürisinin tercihi de
“Beynelmilel” oldu. Film, kazand›¤› alt› ödülle
bu sene Alt›n Koza’ya damgas›n› vurmufl oldu. “En ‹yi Yönetmen” ödülünü “‹lk Aflk” filmiyle Nihat Durak kazand›.
Festival atmosferi
Her ne kadar baz› yönetmen ve yazarlar›n kafas›nda Adana Alt›n Koza’n›n vizyonu tamamlayan ve o yüzden de ifllevinin di¤erleri kadar
yo¤un olmad›¤› görüflü hakim olsa da festivalleri yaln›zca ‹stanbul’a ait görmemek gerek. Vizyonu takip edemeyen, birçok filmin
vizyona girmedi¤i flehirlerde bu eksi¤i festivaller gideriyor. Üstelik her film gala tad›nda,
oyuncusu ve yönetmeninin kat›l›m›yla gerçeklefltiriliyor. Böylece filmi izleyen seyirci kafa-
s›ndaki sorular› an›nda oyuncu ve yönetmenlerle paylaflma imkân› buluyor.
Festival bu sene uluslararas› bir görünüme
büründü ve dünya sinemas›ndan da filmler
ve yönetmenleri a¤›rlad›. ‹spanyol filmi “Aislados” (‹nziva) filminin yönetmeni David Marques ve filmin yap›mc›s› festivalin davetlisi
olarak Adana’dayd›. Dijital kamerayla alt›
günde çekilmifl bu filmi Adanal› izleyicilerle
beraber keyif alarak izledik. Sonras›nda yap›lan söyleflide herkesin filmden kendine has
tatlar ve benzerlikler yakalad›¤›na iliflkin bir
sonuç ç›kt›. Adanal› gençler filmi izlemekten
ve görüfllerini yönetmenle paylaflmaktan
mutluydular. Festival, bir ‹spanyol yönetmenle Adana seyircisini benzer potalarda
buluflturan bir ortam yarat›yor. Bu bak›mdan
da çok de¤erli.
Banu Bozdemir
Foto¤raf karesine s›¤d›r›lm›fl küreselleflen dünya
Foto¤raf sanatç›s› Andreas Gursky, ayr›nt›lar›n de¤il
çok genifl alanlar› etkili bir foto¤raf malzemesi haline getirmesiyle foto¤raf sanat›nda 盤›r açm›fl bir
isim. Sanatç›n›n foto¤raflar› 30 May›s’tan bu yana
‹stanbul Modern’de sergileniyor. 26 A¤ustos’a kadar
sürecek sergi kapsam›nda Türkiye’ye gelecek olan
sanatç›, 24 A¤ustos’ta
bir söylefliye kat›lacak.
Çok say›da ayr›nt›n›n
yer ald›¤› kompozisyonlar› ile 21. yüzy›l›n kitleselli¤inden bir estetik ç›karmay›
baflaran
Gursky’nin “99 Cent II
Diptycon” adl› foto¤raf›, yaflayan bir foto¤rafç›n›n eserine verilen en yüksek de¤er
rekoruna sahip. Her el de¤ifltiriflinde fiyat› iki kat›na ç›52
temmuz-a¤ustos
kan foto¤raf, müzayede kuruluflu
Sotheby’s’in aç›k art›rmas›nda
3.3 milyon dolara al›c› buldu.
Sanatç›n›n teknolojinin tüm olanaklar›n›n yan›nda genifl alanlar› görebilece¤i çekimler yapabilmek için dev vinçleri, helikopterleri kullan›yor.
Küreselleflen dünyay› temsil
eden foto¤raflar›nda hem en
genifl görüfl alan›n›, hem de
küçük ayr›nt›lar› bir araya
getiren sanatç›n›n eserleri
zaman›m›z›n “an›tsal” estetik anlay›fl›n› yans›tman›n yan›nda mekân ve
kimlik tart›flmalar› için
de ilginç semboller sunuyor.
Spor
Futbolda özlenen
“heyecan”
yeni sezonda!
Fenerbahçe, 100. y›l›nda istedi¤i kupaya kavufltu,
ligi flampiyonlukla bitirdi. Fenerbahçe’yi flampiyonlu¤a
tafl›yan ekipte yer alan Tuncay fianl›’n›n Avrupa’ya
transferi hem üzdü hem gururunu okflad›. Brezilyal›
y›ld›z futbolcu Roberto Carlos’un Fenerbahçe’ye
transferi bizi heyecanl› bir sezona haz›rl›yor
Yaz›: Ecevit K›l›ç
urkcell Süper Ligine geçen
sezon damgas›n›, Fenerbahçe’nin 100. y›l›n› flampiyonlukla taçland›rmas› vurdu. ‹kincisi ise 2006-2007 sezonunun hiç flüphesiz lig tarihinin en zevksiz sezonlar›ndan birisi olmas›yd›. Fenerbahçe’nin
flampiyonlu¤a ulaflmas›nda baflar›lar›n›n yan› s›ra çekiflmesiz ve heyecan dozu düflük bir ligde Galatasaray ve Befliktafl’›n ellerine geçen her f›rsat› geri tepmelerinin etkisi de oldu. Dolay›s›yla tribünde ya da televizyon bafl›nda heyecandan kalbimiz duracak gibi izledi¤imiz
bir maçtan yoksun ve futbol kalitesinin
ön planda olmad›¤› koca bir sezonu geçirdik.
Her y›l oldu¤u gibi bu sezonda da ligde
ses getiren Anadolu tak›mlar› oldu.
Genç Teknik Direktör Ersun Yanal’›n bafl›nda bulundu¤u Vestel Manisaspor, ligin ilk çeyre¤inde ola¤anüstü performans göstererek haftalarca lider kald›.
Ancak ilk yar›n›n sonlar›na do¤ru düflüfle geçti, hatta ligin son haftalar›nda
T
54
temmuz-a¤ustos
düflme potas›na girdi. Vestel Manisaspor’un düflüfle geçti¤i dönemde
yeni bir Anadolu tak›m› üç büyükleri
zorlamaya bafllam›flt›: Kayserispor.
Ancak Kayserispor’un da sezonun
ikinci yar›s›n›n ortalar›ndan itibaren
inifle geçmesi Türk futbolunun son dönem klasiklerinden birinin tekrar› oldu.
Geçen sezon sadece sahadaki futbol
konuflulmad›; bir de saha d›fl›ndaki futbol kavgas› vard›. Bunlardan biri de
Fenerbahçe Kulübü Baflkan› Aziz Y›ld›r›m ile Futbol Federasyonu Baflkan›
Haluk Ulusoy aras›ndaki gerginlik ve
tart›flmalard›. fiike iddialar›n› da unutmamak laz›m… Zevksiz ve mücadelesiz maçlar›n a盤›n› son y›llarda al›flageldi¤imiz üzere yine flike ve teflvik primi iddialar› doldurdu. Spor programlar›nda haftalarca futboldan çok flike iddialar› konufluldu. Art›k bir klasik haline gelen “Efendim, teflvik primi verildi¤ini biliyorum ama ben flahit olmad›m,
zaten bana kimse böyle bir fleyi teklif
dahi edemez!” cümlesini gene çok say›da futbolcu, teknik adam hatta yöneticiden dinledik. Spor programlar› deyince herkesin dertli oldu¤u hakem
hatalar› konusunu da es geçmemek
gerek! Yenilen tavlac›n›n “Zar gelmedi” hezeyan› gibi, hakem hatalar› da
ma¤lup tak›mlar›n ilk s›¤›na¤› oldu.
Roberto Carlos Türkiye’de
2007-2008 futbol sezonu ise 10
A¤ustos 2007 günü bafllayacak. Geçen sezonun coflkusuz futboluna karfl›l›k bu sezonun heyecan dolu geçece¤i flimdiden ortada. Çünkü bu sezon
Türk futbolu gelmifl geçmifl en kariyerli futbolcuyu a¤›rlayacak: Roberto Carlos. Brezilyal› y›ld›z›n geliflinin lige ayr›
bir tat ve kalite getirece¤ini Fenerbahçeli taraftarlar 60 bin adet Roberto
Carlos formas› sat›n alarak daha ilk
gün gösterdiler. Geçti¤imiz sezon Fenerbahçe’nin att›¤› 516 fluttan 78’ini
rakip kaleye gönderen Alex’in yan›na
ünlü frikikçi Carlos’un gelifli unutulmayacak gollerin bizi bekledi¤inin iflareti.
‹sabetli flutlarda yüzde 18 ile tak›m›n
dinamosu Alex ile Roberto Carlos’un
karfl›l›kl› salvolar› geçti¤imiz sezonda
eksik kalan heyecan› bu sezon yaflatabilir. Ayr›ca Roberto Carlos’un Fener-
Geçti¤imiz sezon Fenerbahçe’nin att›¤› 516
fluttan 78’ini rakip kaleye gönderen Alex’in
yan›na ünlü frikikçi Carlos’un gelifli
unutulmayacak gollerin bizi bekledi¤inin iflareti
bahçe’ye geliflinin dünya y›ld›zlar›n›n
Türk liglerini tercih etmesinde önemli
bir etken olaca¤›n› da unutmamak gerek. Zira Galatasaray’›n bu seneki
bomba transferi Lincoln’ün Türkiye’yi
tercih etmesinde Roberto Carlos’un
geliflinin etkili oldu¤u biliniyor. Bu
transferlerle Süper Lig, Avrupa ligleri
kadar ilgi görecektir.
Yeni sezonun bir di¤er flafl transferi
de Befliktafl’›n bafl›na Ertu¤rul Sa¤lam’›n getirilmesi oldu. Geçti¤imiz sezon Kayserispor’un t›rman›fl›n›n mimar› olan Ertu¤rul Sa¤lam’›n Befliktafl
için haz›r olup olmad›¤›n› ve kendisiyle
benzer biçimde Befliktafl’›n bafl›na gelen R›za Çal›mbay ile ayn› kaderi paylafl›p paylaflmayaca¤›n› sezon içindeki
performans› gösterecek.
Üç büyüklerdeki yabanc› y›ld›z futbolcu
ata¤›na karfl› Anadolu kulüpleri de
yerli y›ld›zlar›n› büyük tak›mlara kapt›rmama mücadelesi veriyor. Tabii art›k
taraftarlar›n içerideki flampiyonluklarla tatmin olmad›¤› da baflka bir gerçek. Taraftar, Avrupa kupalar›nda baflar› bekliyor. Bu baflar› da gelirse heyecan› flimdiden belli, 2007-2008
Turkcell Süper Lig unutulmayacak sezonlardan biri olabilir.
55
temmuz-a¤ustos
Boydak’tan Haberler
‹stikbal ve Bellona ile bahçe keyfi
Bir evin her türlü mobilya ve aksesuar ihtiyac›n› karfl›layan ürünler sunma hedefindeki Boydak Mobilya Grubu, bahçe mobilyalar›nda da ergonomik ve ekonomik seçenekleriyle dikkat çekiyor.
‹stikbal, ‘’Green Art 2007 Koleksiyonu” ile mekânlarda rahatl›¤›
yaflat›rken; zarafet ve dekoratif duruflun da en güzel örneklerini
sunuyor. Bellona ise Gardenia Bahçe Mobilyas› Koleksiyonu ile
mutlu bir yaz vaat ediyor.
‹stikbal Green Art 2007
Rahatl›¤› bahar ve yaz aylar›nda d›fl mekânlara tafl›yan Green Art, 17 farkl› modeli ile her zevke hitap eden ayr›cal›kl› bir
koleksiyon sunuyor. Has›r görünüflü ile do¤ayla uyumlu bir
tablo çizen “‹stikbal 2007 Green Art Koleksiyonu” kahvenin,
beyaz›n ve kremin en güzel tonlar›n› birbirinden fl›k tasar›mlar ile birlefltiriyor.
Bellona Gardenia ile bahçede “ev modas›”
Evdeki konforu balkon, teras ve bahçelere tafl›yan Bellona Gardenia Bahçe Mobilyalar› Serisi, modern tasar›m›n›n yan›nda
sundu¤u rahatl›k ile de keyifli sohbetlere davetiye ç›kar›yor. Bellona Gardenia Bahçe Mobilyalar›, estetik çizgilerin ön planda tutuldu¤u birbirinden fl›k befl ayr› modelden olufluyor. Çevre ve insan sa¤l›¤›na dost malzemeler kullan›lan Gardenia serisi herhangi bir toksit madde içermiyor.
Hal›da “Life” dönemi
Bellona’n›n “Life” serisi ürünleri çok be¤eniliyor. Bu seriye flimdi
hal› da eklendi. 13 farkl› modele sahip olan seride, k›rm›z›dan
sar›ya, turuncudan yeflile capcanl› renkler dikkat çekiyor. Simetrik
ve asimetrik çizgide kare, dikdörtgen, yuvarlak, geometrik ve
çiçekli desenleriyle mobilyalarla bütünlük içeriyor.
Etna: ‹stikbal’den
çok özel bir tasar›m
‹stikbal Mobilya, 2007 koleksiyonu içinde yer alan Etna Koltuk
Tak›m›’n› tüketicinin be¤enisine sundu. Krem ve kahvenin en güzel
tonlar›n› ve yumuflakl›¤›n› salonlara yans›tan Etna, iki renk deri alternatifi sunuyor. Crocodile derinin asaleti yan›nda ›fl›lt›n›n zarafeti ile
mükemmel bir uyum içinde be¤eniye sunulan Etna; düz ve kendinden desenli kumafllar ile de dikkat çekiyor. ‹ki adet fl›k tekli koltuk,
üçlü ve ikili kanepeden oluflan dar veya genifl mekânlara göre kombine edilebilen Etna, ayaklarda kullan›lan parlak tafllar ile dekorasyonda görsel zenginli¤i ve zarafeti en üst noktaya tafl›yor.
56
temmuz-a¤ustos
Rengârenk
dokunmatik
lambalar
Deco’nun son gözdesi, c›v›l c›v›l
ve birbirinden zevkli dokunmatik
lambalar, her odada farkl› kombinasyonlar yaratmak isteyenlerin ilk tercihi olacak.
Metal a¤›rl›kl› 15 ayr› modern
tasar›mdan oluflan seri, zevkli dizayn ve renk seçenekleri ile dikkat çekiyor. Dokunmatik lambalar ile herhangi bir dü¤me kullanmadan sadece metal aksama dokunarak lofl, normal ve ayd›nl›k olarak üç ayr› kademede
›fl›k sa¤lanabiliyor.
Boytafl ustabafl›lar› düfller ülkesinde
Boytafl Personel fiefli¤i olarak Boytafl
ustabafl›lar›na yönelik özel bir gezi plan› yapt›k. Gezimize efl ve çocuklarla birlikte fabrika gezisi yaparak bafllad›k.
Daha sonra modern otobüslerle Ürgüp’ün yolunu tuttuk. Buradaki molam›z›n ard›ndan Gezimize Paflaba¤ ve Ava-
nos’la devam ettik. Dünyan›n gezmeye
de¤er üç yerinden biri olarak gösterilen Göreme Aç›k Hava Müzesi’ni rehber eflli¤inde gezmeye koyulduk. Burada say›s›z kilise ve flapel bulunmaktayd›. Dönüflte Ürgüp’te “Asmal› Konak”a
u¤rad›k. Çaylar içilip yan›nda po¤aça-
lar yendikten sonra saat akflam›n yedisi olmufl; Kayseri’ye dönme vakti gelmiflti.
‹nsanlar›n yüzündeki tatl› tebessüm
memnuniyet ifadesiydi. Baflka gezilerde görüflmek üzere vedalaflt›k.
Eyüp Kaya (Personel Müdürü)
Yön A.fi.’de bilek
güreflini kazanana
Deco Hal›
Ana bayilerimizden Yön A.fi., flirket içinde bilek gürefli müsabakas› düzenledi ve ilk dörde girenlere Deco Hal› hediye edildi. Özellikle depo ve teknik servis biriminde çal›flan ve ifl
yo¤unlu¤u nedeniyle sosyal aktivitelere kat›lma flans› zay›f olan
çal›flanlar› motive eden etkinli¤e kat›l›m oldukça yüksekti.
Ankara’da 15 bin fidanl›k
hat›ra orman›
Çevreye duyarl› yaklafl›m› ve çevre
dostu ürünleri ile sektörde farkl› bir
yere sahip olan ‹stikbal ve Bellona, örnek bir a¤açland›rma projesi bafllatt›.
Ankara’ya 15 bin fidan dikerek yeni
bir orman yaratmay› amaçlayan ve
projenin öncülü¤ünü üstlenen ‹stikbal
ve Bellona “Sizler de kat›l›n, bir fidan
dikin” kampanyas› çerçevesinde 20
May›s Pazar günü Ankaral›larla birlikte bir etkinlik düzenledi. ‹stikbal ve
Bellona’n›n yan› s›ra Yön A.fi. ve Sahra A.fi. bayilerinin ortak çal›flmas›yla
hayata geçen Ankara Kayafl/Gökçehöyük mevkiindeki hat›ra orman› ziyaretçilerini bekliyor.
BAfiSA⁄LI⁄I
ÖZCAN ULU KARDEfi‹M‹Z‹ KAYBETT‹K
Boytafl 3 iflletmemizde üretim flefi olarak görev yapmakta olan Özcan Ulu, 17 Haziran akflam›,
tedavi görmekte oldu¤u Kayseri T›p Fakültesi Hastanesi’nde hayat›n› kaybetti. Merhumun
cenazesi, 18 Haziran’da, çal›flanlar›m›z›n tesislerimizden kalkan servislerle kat›ld›¤› Hunat
Hatun Camii’nde k›r›lan ö¤le namaz›n›n ard›ndan Asri Mezarl›k’a defnedildi. 1967 Sar›o¤lan
do¤umlu olan Özcan Ulu, evli ve iki k›z çocu¤u babas›yd›. Aram›zdan ayr›lan kardeflimize rahmet ve kederli ailesine baflsa¤l›¤› diliyoruz.
57
temmuz-a¤ustos
Boydak’tan Haberler
B A Y ‹
A Ç I L I fi L A R I M I Z
10. y›ldönümünde
10 Bellona bayii
Bellona 26 May›s’ta, 10. y›l›n›, Türkiye’nin 10 ayr›
noktas›nda ayn› gün ma¤aza açarak kutlad›
26 May›s’ta, dekorasyonda moday›
doyas›ya yaflatacak 10 yeni ma¤azaya
daha ev sahipli¤i yapan Bellona, 10. y›l›nda Türkiye çap›nda 822 ma¤azaya
ulaflt›. Ayn› günde Antalya, Samsun
(Bafra), Ordu (Fatsa), Erzincan, Erzurum, Sivas’›n yan› s›ra ‹stanbul’da dört
ma¤azan›n aç›l›fl flölenini gerçekleflti-
SAMSUN/BAFRA
CEYLANLAR MOB‹LYA
Nurettin Ceylan’›n sahibi oldu¤u
ma¤aza’n›n aç›l›fl›na Boydak
Holding Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili fiükrü Boydak, Boydak
Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Memduh Boydak ve Bellona
Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
Atilla Taflk›ran kat›ld›.
Ceylanlar Mobilya
Yetkili kifli: Nurettin Ceylan
Metraj: 2000 m2
Adres: ‹smet Pafla Mahallesi
Atatürk Bulvar›, No: 107
Bafra-Samsun
Tel: (0362) 543 70 38
58
temmuz-a¤ustos
ren Bellona, en yeni koleksiyonlar›n› da
5 bin metrekare büyüklü¤ünde yeni
ma¤azalar›nda sergiliyor.
Sivas, Erzurum ve Erzincan’daki aç›l›fllara kat›lan Boydak Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Hac› Boydak “Bellona
ürün kalitesi ve çeflitlili¤inin yan› s›ra
sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetleri ile
S‹VAS/BEYAZ
DÜNYA MOB‹LYA
Kerem A¤abektafl’›n sahibi
oldu¤u Bellona ma¤azas›n›n
aç›l›fl›na Boydak Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›
Hac› Boydak, Boytafl A.fi.
Genel Müdürü fiahin
Nursaçan ve Bellona
Pazarlama Müdürü Bülent
Al›c› kat›ld›.
Beyaz Dünya Mobilya
Yetkili kifli:
Kerem A¤abektafl
Metraj: 6000 m2
Adres: Erzincan Yolu
2. Kilometre, Sivas
Tel: (0346) 223 80 09
mutlak müflteri memnuniyetini sa¤lamay› kendine ilke edinmifl ve 10 y›l
içinde tüketici dostu bir marka olmay›
baflarm›flt›r. Bu Bellona ailesi olarak
en büyük kazanc›m›zd›r. 10 y›lda büyük
baflar›lar elde eden Bellona’y› önümüzdeki dönemde daha büyük baflar›lar
beklemektedir” dedi.
ERZURUM
fiEVVAL MOB‹LYA
Erzurum Bellona Bayii fievval
Mobilya, Boydak Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Hac› Boydak,
Boytafl A.fi. Genel Müdürü fiahin
Nursaçan ve Bellona Pazarlama
Müdürü Bülent Al›c›’n›n kat›l›mlar›
ile aç›ld›.
Beyaz Dünya Mobilya
Yetkili kifli: Serkan Tarcan
Metraj: 1500 m2
Adres: Yeni Köflk Mah. Petrol
Ofisi Karfl›s›, Nevzat Ecza Deposu
Yan›, No: 68, Erzurum
Tel: (0442) 315 12 89
ANTALYA
GENCERO⁄LU MOB‹LYA
Antalya Bellona Bayii Gencero¤lu
Mobilya, Boydak Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Mustafa Boydak,
Boydak Holding Pazarlama
Koordinatörü Bilal Uyan›k, Bellona
Pazarlama Müdür Yard›mc›s› Aygün
Baflok’un kat›l›mlar›yla aç›ld›.
Aç›l›flta ünlü mankenler Do¤a
Bekleriz ve Tatyana’n›n flovlar› da
dikkat çekti.
Gencero¤lu Mobilya
Yetkili kifli: Süleyman Gencer
Metraj: 4550 m2
Adres: K›z›lsaray Mah. fiaranpol
Caddesi, No: 125, Antalya
Tel: (0242) 243 17 19
‹STANBUL
ORDU-FATSA/ÖZCAN MOB‹LYA
Ordu-Fatsa Bellona Bayii Özcan Mobilya’n›n aç›l›fl› Boydak Holding
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili fiükrü Boydak, Yönetim Kurulu Üyesi
Memduh Boydak ile Bellona Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
Atilla Taflk›ran’›n kat›l›mlar› ile aç›ld›.
Özcan Mobilya
Yetkili kifli: Faik Özcan
Metraj: 2800 m2
Adres: Dumlup›nar Mah., Refladiye
Caddesi, No: 82, Fatsa-Ordu
Tel: (0452) 423 14 00
ERZ‹NCAN/KELEBEK DEKOR
Erzincan Bellona Bayii Kelebek Dekor’un
aç›l›na Boydak Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Hac› Boydak, Boytafl A.fi. Genel
Müdürü fiahin Nursaçan ve Bellona
Pazarlama Müdürü Bülent Al›c› kat›ld›.
Kelebek Dekor
Yetkili kifli: ‹lhan Akp›nar
Metraj: 2400 m2
Adres: Halitpafla Cad. No: 37-B, Erzincan
Tel: (0446) 224 29 29
Bellona’n›n ‹stanbul’daki dört ma¤azas›n›n aç›l›fl›, 26 May›s’ta Boydak Holding
Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Boydak ve Bekir Boydak’›n kat›l›mlar›yla gerçekleflti.
Ba¤c›lar
Hatipo¤lu Mobilya
Yetkili kifli: Mehmet
fiakir Hatipo¤lu
Metraj: 450 m2
Adres: Kirazl› Mah.
Hoca Ahmet Yesevi Cad.
No: 89 Ba¤c›lar-‹stanbul
Tel: (0212) 630 50 60
Güngören
Gürses Mobilya
Yetkili kifli: ‹rfan Gürses
Metraj: 1000 m2
Adres: Sanayi Mah. Eski
Londra Asfalt›, No: 133
Çeflme Dura¤›
Güngören-‹stanbul
Tel: (0212) 637 00 88
Gültepe
Sad›klar Mobilya
Yetkili kifli: Remzi ve
‹smet Ünver
Metraj: 1000 m2
Adres: Talat Pafla Cad.
No: 106-Gültepe
‹stanbul
Tel: (0212) 282 96 34
Küçükyal›
Tekinler Mobilya
Yetkili kifli:
Muammer Alaftekin
Metraj: 1200 m2
Adres: Ankara Asfalt›
Mavi Evler Dura¤›
No: 111
Küçükyal›-‹stanbul
Tel: (0216) 366 38 48
59
temmuz-a¤ustos
Boydak’tan Haberler
G‹RESUN
AFTA MOB‹LYA
Giresun Merkez’deki
Bellona bayimiz 22
Haziran’da, Boydak Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Nazif
Türko¤lu, Pazarlama
Koordinatörü Bilal Uyan›k
ve Pazarlama Müdürü
Bülent Al›c›’n›n kat›l›mlar›yla
aç›ld›.
Afta Mobilya
Yetkili kifli:
Ahmet Fehmi Zorlu
Metraj: 2000 m2
Adres: Ǜtlakkale Mah.
‹nönü Cad. No: 163/39
(Hükümet Kona¤› Arkas›)
Giresun
Tel: (0454) 215 04 70
KAHRAMANMARAfi
AÇIKGÖZLER T‹CARET
Afflin’deki bayimizin aç›l›fl› 22
Haziran’da, Boydak Holding
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
ve Kayseri Sanayi Odas›
Baflkan› Mustafa Boydak,
Boydak Holding Genel
Sekreteri Ekrem Bakt›r,
Boytafl A.fi. Genel Müdürü
fiahin Nurflaçan, Bellona
Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
Aygün Baflok’un kat›m›yla
aç›ld›. Ma¤aza aç›l›fl› dolay›s›yla
sanatç› Aliflan da bir konser
verdi.
Aç›kgözler Ticaret
Yetkili kifli: A. Samet Aç›kgöz
Metraj: 2600 m2
Adres: Atatürk Cad. No: 1
Afflin/Kahramanmarafl
Tel: (0344) 511 42 60
ANKARA
TÜZÜN T‹CARET
Çubuk’taki bayimizin aç›l›fl› 23
Haziran’da yap›ld›. Aç›l›fl törenine
Boydak Holding Yönetim Kurulu
Üyesi ve MOSDER Baflkan›
Memduh Boydak, Boydak Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Bekir
Boydak ve Pazarlama Müdür
Yard›mc›s› Atilla Taflk›ran
kat›ld›lar.
Tüzün Ticaret
Yetkili kifli: Fatih Tüzün
Metraj: 1750 m2
Adres: Ankara Cad. No: 6/A
Çubuk-Ankara
Tel: (0312) 278 39 69
ÇANKIRI/BUYRUK MOB‹LYA
23 Haziran’daki bayi aç›l›fl›m›za Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve MOSDER Baflkan› Memduh Boydak,
Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak ve Pazarlama Müdür Yard›mc›s› Atilla Taflk›ran kat›ld›lar.
Ma¤aza, iki flubeyle hizmete girdi.
Buyruk Mobilya
Yetkili kifli: M. Ali Buyruk
Metraj: 1600 m2
MERKEZ
Adres: Ankara Yolu 3. Km (Renault Yan›) Çank›r›
Tel: (0376) 218 14 20
fiUBE
Adres: A. Renda Mah. ‹smail Hakk› Karaday› Bulvar› No: 10 Çank›r›
Tel: (0376) 212 13 94
ADANA/ÖZDO⁄AN MOB‹LYA
12 May›s’taki flube aç›l›fl›n›n sunuculu¤unu Adana Büflükflehir Belediyesi
sanatç›lar›ndan ve “Beyaz Gelincik” dizisinin oyuncular›ndan ‹smail Timuçin yapt›.
Boytafl A.fi. Genel Müdürü Nazif Türko¤lu da ma¤azan›n› aç›l›fl›nda bulundu.
Yetkili kifli: Cesim Özdo¤an
Metraj: 900 m2
Adres: Ziyapafla Mah. Atilla Alt›kat Köprüsü Aya¤›, Seyhan-Adana
Tel: (322) 436 70 02
60
temmuz-a¤ustos
Boydak’tan Haberler
B A Y ‹
A Ç I L I fi L A R I M I Z
Karadeniz’de
“Ev Consept” f›rt›nas›
50 y›ll›k tecrübesi ile mobilya sektörünün öncüsü olmay› baflaran ‹stikbal,
“Ev Consept” ve “Centroom” ma¤azalar›n› Türkiye çap›nda dev merkezler
ile yaymaya devam ediyor ve bölgesel
ata¤›n› sürdürüyor. ‹stikbal, Trabzon
ve Samsun’da açt›¤› üç yeni “Ev Consept” ma¤azas› ile Karadeniz Bölgesi’ndeki hedeflerini büyüterek, ma¤aza
say›s›n› 66’ya ç›kard›.
15 ve 16 Haziran 2007 tarihinde
Boydak Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Hac› Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili fiükrü Boydak, ‹stikbal Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat›rc›, il belediyelerinin üst
düzey yetkililerinin kat›l›m› ile gerçekleflen ‹stikbal Centroom ma¤aza aç›l›fllar›, sürpriz etkinlikler, havai fiflek gösterileri, çekilifller ile davetliler taraf›ndan
büyük ilgi gördü.
Aç›l›flta ma¤azac›l›k anlay›fl› ile ilgili bir
de¤erlendirme yapan Hac› Boydak,
“‹stikbal olarak 50 y›ll›k tecrübemizi
SAMSUN/KATAR MOB‹LYA
Katar Mobilya Samsun’un Terme
ilçesinde 15 Haziran 2007 cuma günü
yap›lan muhteflem bir aç›l›flla faaliyete
bafllad›. Aç›l›fla Boydak Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Hac› Boydak, Boydak
Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
fiükrü Boydak, ‹stikbal Pazarlama
Müdürü Mustafa Büyükkat›rc› ve
dergimizin Yaz›iflleri Müdürü Murtaza
Durmufl kat›ld›lar. Ayr›ca Terme Belediye
Baflkan› Ahmet Hamdi Yirmibeflo¤lu ve
çeflitli partilerden milletvekili adaylar› da
aç›l›flta haz›r bulundular. Aç›l›fl›n
devam›nda aç›l›fla kat›lan misafirlere
çekiliflle hediye da¤›t›m› gerçeklefltirildi.
Katar Mobilya
Yetkili kifli: Fatih Katar
Metraj: 900 m2
Adres: Fenk Mah. Selçukiler Sok.
Meydan Vak›fbank Aras›, No: 2
Terme-Samsun
Tel: (0362) 876 25 55
62
temmuz-a¤ustos
SAMSUN/KESK‹N MOB‹LYA
Keskin Mobilya kendisine ait üçüncü
flubesini Atakum’da açt›. 15 Haziran
2007 Cuma günü yap›lan aç›l›fla
Boydak Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Hac› Boydak,
Boydak Holding Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili fiükrü Boydak, ‹stikbal
Pazarlama Müdürü Mustafa
Büyükkat›rc› ve ve dergimizin
Yaz›iflleri Müdürü Murtaza Durmufl
kat›ld›lar. Aç›l›fla ayr›ca Atakum
Belediye Baflkan› Adem Bektafl ve
milletvekilleri de kat›ld›. Davetlilere
çekiliflle hediyelerin da¤›t›ld›¤› gecenin
sonunda muhteflem bir havai fiflek
gösterisi yap›ld›.
Keskin Mobilya
Yetkili kifli: Mustafa Keskin
Metraj: 1400 m2
Adres: Atatürk Bulvar›, Denizevler
Mah. No: 88 Atakum-Samsun
Tel: (0362) 437 88 00
ürün ve hizmetlerimize en özverili flekilde yans›tarak, müflterimize mobilya
ve dekorasyon konusunda beklentilerinin fazlas›n› sunmak en büyük amac›m›z. Bu amaç do¤rultusunda bine
yak›n ma¤azam›z yan›nda, h›zla de¤iflen yaflam tarzlar›na paralel olarak
tasarlanan Türkiye çap›nda açt›¤›m›z
yeni ‘Ev Concept’ ve ‘Centroom’ ma¤azalar›m›z ile tüketicimize en etkin flekilde yüzlerce ürünle ulaflt›rmay› hedefliyoruz” dedi.
TRABZON
‹SKENDER MOB‹LYA
‹skender Mobilya üçüncü flubesini Akçaabat’ta açt›. Oldukça
yo¤un kat›l›mc› ve ziyaretçinin
haz›r bulundu¤u aç›l›fla, baflta
Boydak Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Hac› Boydak, Sö¤ütlü
Belediye Baflkan› Ömer Kat›ro¤lu,
Devlet eski Bakan› Eyüp Afl›k,
Trabzonspor’un eski Baflkan›
Özkan Sümer ve dergimizin
Yaz›iflleri Müdürü Murtaza
Durmufl da kat›ld›. Yöresel halk
oyunlar›, klasik müzik dinletisi ve
havai fiflek gösterileriyle süslenen
aç›l›fl daha sonra kat›l›mc›lara
hediye da¤›t›m›yla sona erdi.
‹skender Mobilya
Yetkili kifli: Kenan ‹skender
Metraj: 2800 m2
Adres: Adnan Kahveci Bulvar›,
80/A, Sö¤ütlü,
Akçaabat-Trabzon
Tel: (0462) 248 17 77
ANTALYA/ÖZTÜRKLER MOB‹LYA
8 Haziran 2007 Cuma günü Antalya’da
996. ‹stikbal ma¤azas› faaliyet geçti. Aç›l›fla
Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Hac› Boydak'›n yan› s›ra
Boydak Holding Baflkan Vekili ve Boytafl A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan› fiükrü Boydak ile ‹stikbal Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat›rc› ve çok say›da davetli de kat›ld›. Aç›l›flta
Hac› Boydak ve Mustafa Büyükkat›rc› birer
konuflma yaparak 996. ‹stikbal ma¤azas›n›n
markam›za ve Antalya halk›na hay›rl› olmas›n› temenni ettiler. Ayr›ca Kale Pazarlama
A.fi. ad›na Akdeniz Bayileri Genel Koordinatörü Mehmet Ali Çelik de aç›l›fl töreninde bir
konuflma yapt›. Aç›l›fl töreni Deniz Seki’nin
verdi¤i konserle sona erdi.
Öztürkler Mobilya
Yetkili kifli: Mehmet - S. Hilmi Öztürk
Metraj: 4400 m2
Adres: Tah›l Pazar› Mah. fiarampol Cad.
No: 72, Antalya
Tel: (0242) 248 32 80
MERS‹N/YALMANLAR MOB‹LYA
994. ‹stikbal ma¤azam›z Mersin'in Mut
ilçesinde Yalmanlar Mobilya’n›n ikinci flubesini açmas› ile hizmete Ma¤azan›n aç›l›fl törenine Pazarlama Müdürü Mustafa
Büyükkat›rc› ve ‹stikbal marka temsilcileri de kat›ld›. Mut Kaymakam› Osman Yenido¤an ve Mut Belediye Baflkan› Selahattin Arslan da aç›l›flta haz›r bulundular.
‹stikbal Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat›rc›, yapt›¤› konuflmada “Ad› gibi insanlar› da güzel bu güzide ilçeye yat›r›m
yaparak bu ma¤azay›
Mut halk›n›n hizmetine sunan baflta Osman Yalman’a, bu
ma¤azan›n aç›l›fl›na
katk›da bulunan ve eme¤i geçen Günep
A.fi. yetkililerine teflekkür ederim” dedi.
Yalmanlar Mobilya
Yetkili kifli: Osman Yalman
Statü: Tali bayi
Adres: Güllük Mah. Karacao¤lan
Cad. No:4/A, Mut-Mersin
Tel: (0324) 774 10 43
KARANLAR MOB‹LYA
Mersin'in Anamur ilçesinde 995.
ma¤azam›z›n aç›l›fl›na, ‹stikbal Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat›rc›’n›n yan›s›ra Anamur Kaymakam› Haluk fiimflek, Belediye
Baflkan› Suphi Alp, ‹lçe Jandarma
Komutan›, Günep A.fi. yetkilileri ve
çok say›da davetli kat›ld›. Aç›l›flta
birer konuflma yapan Anamur
Kaymakam›, Belediye Baflkan› ve
‹stikbal Marka Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat›rc›, Karan
Kardefller’in baflar›l› ve dürüst çal›flmalar›n›n devam›n› dilediklerini
ifade ettiler. Aç›l›fl töreni hediye
çekilifli ile sona erdi.
Karanlar Mobilya
Yetkili kifli:
Erdal Erkal,
Erkut Karan
Metraj: 1600 m2
Adres: Antalya Yolu Üzeri,
fien ‹fl Merkezi Anamur-Mersin
Tel: (0324) 816 71 41
YOZGAT/ÖZBULUTLAR MOB‹LYA
Sorgun’da, Hasan Bulut taraf›ndan aç›lan ma¤aza Boydak Holding yöneticileri, ilçe yetkilileri, çeflitli partilerden milletvekili adaylar› ve halk›n kat›l›m› ve yerel sanatç›lar ile mehter tak›m›n›n verdi¤i
konserlerle 23 Haziran’da hizmete girdi. Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Kayseri Sanayi Odas› Baflkan› Mustafa Boydak, Boydak Holding Genel Sekreteri Ekrem Bakt›r ve ‹stikbal
Marka Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat›rc›’n›n yan› s›ra Sorgun Belediye Baflkan› ve belde
baflkanlar› da ma¤azam›z›n aç›l›fl›nda yer ald›.
Özbulutlar Mobilya, Yetkili kifli: Hasan Bulut-Ümit Bulut Metraj: 1700 m2
Adres: Ankara Bulvar›, Bu¤day Pazar› Girifli, No: 201 Sorgun-Yozgat Tel: (0354) 415 94 44
GAZ‹ANTEP
Ç›nar Centroom ve Nadir Centroom ‹stikbal bayilerinin aç›l›fl›na
Boydak Holding Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Boydak ve Memduh
Boydak’›n yan› s›ra Boydak Holding Pazarlama Koordinatörü Bilal
Uyan›k, ‹stikbal Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat›rc› kat›ld›.
Gaziantep Valisi Süleyman Kamç›, fiehit Kamil Belediye Baflkan›
Metin Özkarsl›, Emniyet Müdür Yard›mc›s› Mehmet Emin Ekin’in de
yer ald›¤› Ç›nar Centroom’un aç›l›fl›nda sanatç› Latif Do¤an da bir
konser verdi.
Ǜnar Centroom
Yetkili kifli: Nihat Arslan‹smail Akbafl
Metraj: 2500 m2
Adres: Pir Sultan Mah.
Lefkofla Cad. No: 204
fiehit Kamil-Gaziantep
Tel: (0342) 324 43 00
Nadir Centroom
Yetkili kifli: Seyfullah fianc›
Metraj: 1150 m2
Adres: 60. Y›l Mehmet O¤uz
Gö¤üfl Cad. No:130
fiahinbey-Gaziantep
Tel: (342) 339 64 62
MOND‹
102. münhas›r Mondi bayii; Boydak
Holding Yönetim Kurulu üyeleri Memduh
Boydak, Yusuf Boydak ile Boydak Holding
Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyan›k,
Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat›rc›,
Mondi Pazarlama Müdürü Mehmet ‹nik ve
Doru Ltd. Genel Müdürü Ahmet Kamil
fiirikçi’nin kat›l›mlar›yla aç›ld›.
Ça¤dafl Mobilya
Yetkili kifli: Mehmet Atik
Metraj: 500 m2
Adres: Üniversite Bulvar› No: 223
Tel: (0342) 338 55 95
Boydak’tan Haberler
B A Y ‹
Z ‹ Y A R E T L E R ‹ M ‹ Z
‹ S T ‹ K B A L
GÜNEP
‹ZPA A.fi.
Çukurova Bölgesi Ana Bayimiz Günep-‹zpa A.fi. yöneticileri ile
ba¤l› ‹stikbal ve Bellona bayileri 7-9 May›s 2007 tarihleri aras›nda
Genel Merkezimizi ziyaret etti.
Günep-‹zpa A.fi. ve ba¤l› bayilerimiz, ziyaretin ilk gününde
Boydak Holding bünyesinde faaliyet gösteren fabrikalardan
‹stikbal Mobilya, Form Sünger, Boyteks, Boyçelik, Boytafl
(1-3), Merkez Çelik tesislerimizin yan›nda yeni yat›r›mlar›m›zdan
sandalye ve mutfak fabrikalar›m›z› da inceledi. Akflam saatlerinde düzenlenen toplant›da ise bayilerimiz Boydak Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Hac› Boydak ve Yönetim Kurulu Üyesi
Memduh Boydak’la bir araya geldi.
Hac› Boydak, bir konuflma yaparak bayilerin incelemelerde
bulundu¤u 1 milyon metrekare alan› kapsayan üretim
tesisleriyle ve yeni yat›r›mlarla daha iyi ve daha kaliteli hizmeti
vermeye çal›flt›klar›n› ifade etti. Günümüzde aile flirketlerinin
ömrünün 20-25 y›l sürdü¤ünü, Boydak Ailesi olarak 1957
y›l›nda küçük bir atölyede temelleri at›lan kurumun 50. y›l›n›
kutlad›¤›n› belirten Hac› Boydak “Sektörün lideri olarak
yolumuza devam ediyoruz. Ana bayi ve bayilerimizin katk›lar›yla
daha da güçlenerek devam edece¤iz” dedi.
‹stikbal Marka Pazarlama Müdürü Mustafa Büyükkat›rc› da
pazar›n genel bir de¤erlendirmesini yapt›, gelecek dönem
proje ve çal›flmalar› hakk›nda genifl bilgiler verdi. Bayilerimiz
toplant› sonunda bu tür organizasyonlar›n moral ve motivasyon
aç›s›ndan oldukça fayda sa¤lad›¤›n› dile getirerek
memnuniyetlerini bildirdi.
YÖN A.fi.
Yön A.fi. yöneticileri ve ba¤l› ‹stikbal bayilerinin ma¤aza müdürleri
ve sat›fl temsilcileri, ziyaretlerinin ilk gününde üretim tesislerimizi
inceledikten sonra, ö¤le yeme¤inde holdingimizin Yönetim Kurulu
Baflkan› Hac› Boydak’la bir araya geldi. Burada yapt›¤›
konuflmada yat›r›mlara devam edeceklerini vurgulayan Hac›
Boydak, bayilerimizin de buna paralel olarak yat›r›mlar›n›
art›rmalar› gereklili¤i üzerinde durdu. Gezi sonras› gerçekleflen
istiflare toplant›s›nda Boydak Holding Pazarlama ve Reklam
Koordinatörü Bilal Uyan›k, ‹stikbal Marka Pazarlama Müdürü
Mustafa Büyükkat›rc› ve Yön A.fi. Pazarlama Koordinatörü
Bekir Dilmen birer konuflma yapt›. Tüketicilerin markalara olan
e¤ilimlerinin artt›¤›n›, eskiden sadece ihtiyaç sat›n al›rken
flu anda hizmet sat›n ald›klar›n› belirten konuflmac›lar tüketici
memnuniyetinin üst düzeyde karfl›lanabilmesi için
ma¤azalar›m›z›n hizmet kalitesinin de maksimum düzeyde
olmas› gerekti¤ine dikkat çektiler. Bilal Uyan›k, ma¤azalar›m›z›n
birer cazibe merkezi haline gelmesi konusunda ma¤aza sahipleri
ve çal›flanlar›n›n da gereken özen ve önemi gösterece¤ine
inand›¤›n› dile getirdi. Toplant›da pazar›n durumu, markalar›m›z›n
geçmiflten günümüze geldi¤i nokta, 2006 y›l›n›n genel bir
de¤erlendirmesi ile birlikte 2007 y›l›na yönelik beklenti ve
hedefler hakk›nda bayilerimize bilgiler verildi.
64
temmuz-a¤ustos
‹ç Anadolu Bölgesi anabayilerimizden Yön A.fi.’nin yöneticileri, ‹stikbal
ma¤azalar›m›z›n müdürleri ve sat›fl
temsilcilerini 16-17 May›s tarihinde
Kayseri’de a¤›rlad›k
B A Y ‹
GARANT‹ LTD.
Z ‹ Y A R E T L E R ‹ M ‹ Z
Do¤u Anadolu Bölgesi Ana Bayilerimizden Garanti Ltd.’nin
yöneticileri ve ‹stikbal bayileri 21-23 May›s tarihlerinde Kayseri’deydi.
Garanti Ltd.’nin yöneticileri ve ‹stikbal bayileri, üretim tesislerimizi dolaflt›klar›
ziyaretin ilk gününün akflam›nda holdingimizin Yönetim Kurulu Üyesi Memduh
Boydak’la bir araya geldi. Memduh Boydak bayilerimizi bir zincirin halkalar›na
benzeterek ‹stikbal markas›n›n gücünü bu halkalardan ald›¤›n› ve her halkan›n
sorumluluklar› oldu¤unu belirtti. ‹stikbal Marka Pazarlama Müdürü Mustafa
Büyükkat›rc› da markam›z›n de¤eri ve pazar›n analizi sonucunda ortaya ç›kan
sonuçlar üzerinde durarak marka planlar›m›z› dile getirdi.
B E L L O N A
/
Ç U K U R O V A
Bellona markam›za ba¤l› ma¤azalar›n Çukurova bölgesindeki sat›fl
dan›flmanlar› 6-7 Haziran tarihleri aras›nda Kayseri’deydi.
Sat›fl dan›flmalar›m›z, fabrikalar›m›zda
yapt›klar› teknik inceleme ziyaretinin
arkas›ndan bir de¤erlendirme
toplant›s›na kat›ld›lar. Boytafl Genel
Müdürü fiahin Nursaçan, ‹zpa Genel
Müdürü Lütfi Befldok, Bellona
Pazarlama Müdürü Bülent Al›c›,
Pazarlama fiefi Halit Durkut, Pazarlama
Sorumlusu Mehmet Özo¤lu ve Bölge
Müflteri Temsilcisi Ahmet Deveci ile bir
araya gelen sat›fl dan›flmanlar›m›z öneri,
istek ve flikâyetlerini dile getirdiler.
B E L L O N A
/
A N K A R A
Ankara’da faaliyet gösteren Bellona bayilerinin sat›fl dan›flmanlar›
12-13 Haziran 2007 tarihleri aras›nda fabrikalar›m›za teknik inceleme
amac›yla ziyarette bulundu.
Ankara bölgesindeki Bellona bayilerimizin sat›fl
dan›flmanlar›n›n Kayseri’de üretim tesislerimize
gerçeklefltirdi¤i ziyarette, sat›fl dan›flmanlar›m›z
teknik incelemelerde bulundu. Fabrikalar›m›zdaki
bu gezinin ard›ndan yap›lan de¤erlendirme
toplant›s›nda sat›fl dan›flmanlar›m›z›n öneri, istek,
görüfl ve flikâyetleri dinlendi. Bellona Pazarlama
Müdürü Bülent Al›c›, Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
Aygün Baflok, Pazarlama Sorumlusu Mehmet
Özo¤lu ve Bölge Müflteri Temsilcisi Ahmet
Deveci’nin de yer ald›¤› toplant› son derece
verimli geçti.
65
temmuz-a¤ustos
Bulmaca
Bulmacam›z›n çözümü 4. sayfadad›r.
66
temmuz-a¤ustos

Benzer belgeler