İndir - Derim

Yorumlar

Transkript

İndir - Derim
W
ffi,ffiffikwffir
reıir
B&TI
A
KDğ
r,{
iz rını
rınıqxı nrvRi
r,ısn L ARAşTıR.M n ç
nı
srirü şü
Yayın Kuruiu
Makaie Adı; "Enerçy 8alaıç* of the Laveıder Oil Production" başiıkh maka|enin yazarları olarak biz,
sunduğumuz ı-nakalenin orijinal niielikte oldıığunu; ya,,.ıınianmak üzere başka hiçbir dergiye veriln,ıediğini; daha
önce yayınlanmaıjığını; bir başka yerde tümü ya da bir böliimiı yayıniaııdı ise yukarıda adı geçen deıçide
ı7ayıııianabiimesi için çerek|i her lürlü iznin alındığını ve orilinai te|if hakkı iormu ile birlikte Batı Akdeniz Tarıınsaj
Areştırma Enstitüsü Yayin Kiırulu' na göııderiidiğiııi garanti ederiz, Makelenjn ielji hakkından feragat ednr,
sorunıluluğunu üstlenir ve imza ederiz.
Bı; ırıakalenin telif hakkı Batı Akdenız Tarırnsal Araştırma Enstitü"çü'ne devredilrniş olup, tsatı Akcieıiz
Tşrııısal Araştırına Enstitüsü Yayın Kurulu rnakaleııin yayınlanabilnıesi
konusı"ında yetkil1 kıiınmışiıı,. §unı.ınla
birlikte yazar(lar)ın; telif hakkı dışında kalaı pateni v.b. bütijn tescil edilııiş hak|arı, yazar(lar)ın kitan, ders vb.
çalışmalarında; ııakalenin tümü ya da bir bö|ünıüıü i]cret odeııeksizin
kt
ılianma lıakları ve satmamak koşulu i|e
nıakaleyi kendi aııaçlar: için çoğaltma hakkı sakjıdıı".
Eutün yazar{ar tşıafından imza
'eAa:.-
r
la
nııak iizere
:
Tarihıç.i0l/i016
Açik Adi: Osman GOKDOGAN
Açık Adı: Mehmet Fırat BARAN
'*'u'(l,!,
?u.M4
Açık Adı: Oktav
Tarih:
Açık Adi;
Tarih; 0410U2016
ll l lZd.
jnıza:
Imza:
*u$ff
Taı,ifı;
Açıl< Aciı:
Tariiıı{JüllZ01,*
1n,ıza:
Tarıh:
Açık Adı:
!,(ooĞnrı
Yazışma Adreıi: Nevşehir Haçı 8ektaş Veii Ürıiversitesi, i"iühendislik-Mimarlık Fakiiites!, Biyosisteır,ı |ı{ütıendisiiği
Bölüııü 5030ü NEV§EHİR
Telefan: ü384 228 10 00 Fax; tj384 22B 11
23
e-nıail: osmşngokdoçan({,gry]aj_c,oğ
NÇT: Bu formu doldurunuz ve tarannıış halini makalenizin r-ınline başvurusu aşamasında sisteme yükieyıniz veya
aşağıdaki adrese gbnderiııiz.
Bştı Akdenir Tarımsşl Araştırma Enstitüsü Denıircikara Maha]les] Pışakavak|arı Caçjıiesi Nş: ?5 ANTALYA

Benzer belgeler