1.3 İşletmeler ve Mevcut E

Yorumlar

Transkript

1.3 İşletmeler ve Mevcut E
[email protected]'A6B6>C/'D76E'/DE264C
F825G6>F21
73/,676'23>E5,FH/5/',F>5I
JFKGL2'7L>LJ'KF
[email protected]',O/F[email protected]'[email protected]>
4$&"'6=>6
!"#$%"&'()*+
,"-.&'/01'234567829()*+8):9;;<
!"#$%&'("&)*+,,"-'.)/01)23)42256)7"8"9+#:;<-&+=9%>
7 " > " ? 0 = 1 ) @ 6 ) 5 A 5 B ) 5 2 C ) 6 D ) 5 4 ) E) 7 " > " ? + F 1 ) @ 6 ) 5 A 5 B ) 5 2 C ) A 4 ) G 6
HHHI&%-'+,I0$J
!"#$%&'()*+,
!"#$%&'(&)*$+&'(*,*)-$./$0+0)12$3&#&#*$4&$,&$51)$56("#"7
899:$+&4*(*$;&+&$1(0$,0<1=1'$>[email protected]$+&4*(*$ABCD$/4&)*2E&7
'/((&2*(#&F,&2$62E0$%&'$+&%1512,02$>G-$H&,,040$/4I/2
4&F*(*$1F12$&(*2#&,*'J&7$%1J51)$=0'1($K0$46230#(0$1=(02#0'7$JL<&(3*(#&'7
JL<&(3*(#*=$2"+%&(&)*$4&4*(#&'7$+&3*(#&'7
'1)&(&2#&'7$6,"2J$K0)1(#0'7$30#+1($0,1(#0'7$+/2/(#&'7
30((1M30(+1F$4&$,&$5&='&$30'21'7$+&4*+&($K0MK04&$0(0'3)L21'
46230#(0)(0$1(031(#0'$+/)0314(0$'/((&2*(&#&F-
KLM/1)CDNO36GOA3GO664O3
P,'&Q$>"$1)P9$%)R'S>".)T+-"U'=)PI)VWS:.)<8"X)V(9+(
Y+8+X)7+-+$:U:1)R0Z+=)Y%U0W+
R'[J')W")L+(?+)\(J%>+U+1)Y+U9"$)P$&"U
]$+?'X)7+-+$:U1
L<L)!V7MVV*K^KY)_`a!I)7V/K7K!)b<cI)7<*I)^7RI)d7<I
PZ'&'U)!+eI)_0($+[)L0XI)/01A;A2)Y+,:XQ()O)<L7V/M\^
7">1)@65A3B)2G6)23)4N))M+-:U)*M)M+-:U"W'1)@65A5B)3A5)3G)55
!"#!$
!"#$%&'()*+,(-+./)01(/+2-3,(+4+5(-6567383(9+(3:6462,60;(/606<;5465
=>?=( 7;,;546'( %5676-62;*;5( 9+( &+05+.,+0( @65A5AB5A5( 3,C3,3
D1.12,+035+(A7CA5(E,606.(.A0A,2A:'(.62A(76060;56(F6,;:65(G30
4+05+.(E,AH(C)51,,1(G30(-393,(/EH,A2()0C1/1410I
!"#$%&'(35-65(D6.,60;(+90+5-+,(3,.+,+03535'(41:158+'(3565F(9+
C303:32()*C10,1.,+03535'(,63.(DA.A.(4+9,+/3535'(.6/;,;28;(4+2E.06-3
65,67;:;5;5(,3G+06,(+.E5E23535'(0+.6G+/F3(H376-6(+.E5E23-3535(.A0A2
9+(.A06,,60;5;5(9+(-104101,+G3,30(F+90+(4+5C+-3535(G+532-+543J3(G30
/EH,A2-6,(41*+535(E,A:26-;56(9+(C+,3:2+-35+(.6/.;(-6J,6267;(626F,60I
!"#$%&'(%/6/10.B15()5C)041J1(D+4+<(9+(3,.+,+0(4EJ0A,/A-A546'
!10.37+B535(F6J46:(A7C60,;.(41*+7353(76.6,626(9+(6:26(65,67;:;
3F354+'(.64;5K+0.+.(+:3/,3J353'(-376-+/'(+.E5E23(9+(+J3/32(6F;-;5465
C)*+/+5(3:(35-65,60;5;5(/EH,A2A5()581(9+(C303:3283(G30(C0AGA(E,4AJA
35658;7,6'(7A.60;46(-A5A,65(656(C67+535(C+0F+.,+:/303,2+-353(-6J,626.
6268;7,6(F6,;:26,60(C+0F+.,+:/3030I
!"#$%&'((.62A(76060;56(F6,;:65(!10.(3:(41576-;5;5(/+2-3,()0C1/1
E,606.'(C303:3283,+035(+90+5-+,(3:(6D,6.;(3,.+,+035+(A7CA5(<66,37+/
C)-/+02+-3(7)5154+(F6G6(-60<(+4+0L(.10+-+,,+:2+(-10+8354+(!10.
0+.6G+/( C181515( 9+( /EH,A2-6,( 0+<6D;5'( 3-/3D462;5'( 9+032,3,3J35'
7+53,3.F3,3.(.6H6-3/+-3535(9+(+J3/3235(.6H-62(9+(.6,3/+-3535(-10+.,3
60/;0;,26-;(7E,A7,6(71.-+,/3,2+-353(+-6-(6,;0I
!"#$%&'((/EH,A2-6,(G60;:(9+(A*,6:265;5(-104101,41J1(G30(E0/6246'
1,.+23*35(+.E5E23.(9+(-E-76,(.6,.;526-;546(G),C+-+,(9+(-+./)0+,
HE/65-37+,,+03( +5( 373( :+.3,4+( 4+J+0,+5430+0+.( A,A-6,( +.E5E23.
HE,3/3.6,60;5(E,A:/A0A,26-;56(.6/.;46(GA,A5A0I(!10.37+B535(.10+-+,
0+.6G+/(41*+7354+(/65;/;2;56(.6/.;46(GA,A5A0'(%90AH6(M30,3J3(N%MO
17+,3J3(-10+8353(4+-/+.,+2+.(1*+0+(A,A-,60606-;(-376-6,'(+.E5E23.'
-E-76,(9+(.1,/10+,(3,3:.3'(3,+/3:32'(/+2-3,(9+(3:G30,3J3(6J,60;5;5(C+,3:/303,2+-3
3F35(F6,;:26,60(76H60I(P,A-,60606-;(+5/+C06-7E5A(9+(+/.3,+:323'(G),C+-+,
9+(7+0+,(C+,3:2+73(D;*,654;026.(3F35(606:/;026(76H60'((C)01:(E,A:/A0A0'
H0EQ+,+0(C+,3:/3030(9+(GA(.6H-6246(+/.35,3.,+0(41*+5,+0I
!"#$%&'(!10.(3:(41576-;(64;56'(GA(F+0F+9+4+(E,A:65(C)01:(9+
)5+03,+0353(!10.37+(M171.(R3,,+/(R+8,3-3(N!MRROB5+'(D1.12+/+'(43J+0
4+9,+/,+0+'(A,A-,60606-;(.A0A,A:,606(9+(.62AE7A56(4EJ0A465(76(46
4E,67,;(E,606.(G6-;5(9+(43J+0(606F,60(6068;,;J;(3,+(3,+/+0+.'(7A.60;46.3
626F,60( 4EJ0A,/A-A546( 41:158+( 9+( D60+.+/( G30,3J3( E,A:/A0267;
D+4+<,+0I
!"#$%&'(23-7E5A(4EJ0A,/A-A546(9+(<66,37+/,+03(F+0F+9+-354+'(1,.+
C154+2354+(GA,A565(.E5A,60,6(3,C3,3(C)01:,+0353(G3,32-+,(F6,;:26,60,6
4+-/+.,+7+0+.( .62AE7A56( 4A7A0A0( 9+( GA( C)01:,+04+5( D60+.+/,+
.62AE7A546(/60/;:26(H,6/<E02,60;5;5(E,A:26-;5;(-6J,60I
S&3Q3/6,(T6*60;5(U46.(VE./6-;(+K!3860+/W(&157646(!10.37+X535
Y+03'(R+98A/(&A0A2(9+(Z+,+8+J+(Y)5+,3.(%4;2,60[((G6:,;.,;(GA(06HE0'
!"#$%&( M3,C3( !EH,A2A'( M3,C3K$,+/3:32( !+.5E,EQ3,+03( 9+( $5E96-7E5
@E23-7E5AB5A5( 6,/;546( <66,37+/( C)-/+0+5( M3,C3( !+.5E,EQ3,+03( 9+
!+,+.E2153.6-7E5(\6,;:26(Z0AGAB5A5(F6,;:26,60;(F+0F+9+-354+'
R60.6<E53( @A0A8A( U0/6J;( #356( %<06( /606<;5465( D6*;0,652;:/;0I
\6,;:265;5( +43/)076,( 41*+5,+2+,+0353( !"#$%&( Z+5+,( #+.0+/+0,3.
+.3G354+5(]G0A(&38,+'(Y6-+235(]I(%98;(9+($H+.(%7G67(1-/,+523:/30I
!"#$%"&'()*+
!$%&'()*
4$&"'6P%"
L'=+)V?$+.)!+$X+?0='f='=)Y%$%S%)a$&+Z:f,:$I)7g$X'("f='=)'>X)W")Q[">)+>:#W"$'#)X%>g9g
0>+=)!+$X+?0=')566C)(:>:=,+=)9+#>+(+$+Xh)VW%-&$+>(+.)]g="()Y0$".)\X$+(=+.)T%=+='-&+=
W")_0>0=(+f,+),+)Q[">)+>:#W"$'#)-'&"-')0>+$+X)?++>'("&")J"iU'#&'$I)7g$X'("f,")'-"h)['['J0IS0U.
U'--8"$+IS0U)-'&">"$'=')X%$U%#)W")"=U0,+IS0Uf%)-+&:=)+>U:#&:$I)/+-8"$-)]$%8f%=)7"UU%[
56AAf,")!+$X+?0='f='=)i0Z%=>%X)e'--">"$'=')-+&:=)+>U+-:(>+)7g$X)'=&"$="&)-"X&Q$g=g=)"=
9g(gX)+=>+#U+>+$:=,+=)9'$'=")'U[+)+&:>U:#&:$I)56A2)!+(:-f+)X+,+$)L'=+)V?$+)!+$X+?0='
J$%9%=%=)TQ="&'U)Y%$%>%)M+#X+=:)W")*Paf-%)0>+$+X)JQ$"W)(+8U:#&:$I
L'=+)V?$+)j!">"X)T+&:$:US:j)0>+$+X)J"=i)J'$'#'US'>"$")W")0=>+$:=)J'$'#'U>"$'=")(+&:$:U
(+8U+X&+,:$I)V($:S+)-0-(+>)-0$%U>%>%X)X+8-+U:=,+h)]'$'#'US'>'X)k+X?:)TQ="&'U)Y%$%>%
M+#X+=:.)7lL<VR)g("-'.)P=,"+W0$)7g$X'(")TQ="&'U)Y%$%>%)l("-'.)7g$X'(")M'>'#'U)k+X?:
@7MkB)TQ="&'U)Y%$%>%)l("-'.)7g$X'(")a,+>+$)W")M0$-+>+$)M'$>'Z')@7aMMB)]'$'#'U)L"$U+("-'
!"S>'-')V-9+#X+=:)W")]"=i)]'$'#'US'>"$)!"S>'-')l-&)Y%$%>)l("-','$I
L'=+)V?$+.)jT:>:=)<=&"$="&)]'$'#'US'-'j)W")jT:>:=)!">"X)T+&:$:US:-:j)-"i'>'$X"=.)!+$X+?0='h
56AA)(:>:=,+)jP=)<(')<=&"$="&)]'$'#'U'j.)56AA.)56A5)W")56A4)(:>>+$:=,+)jP=)<(')m[">)V>:#W"$'#
Y%>g9g)L'&"-'j)Q,g>>"$'=')X+[+=U:#&:$I)!+$X+?0=')n'$",),"$J'-')&+$+?:=,+=)56A5)W")56A4f&"
VW$%8+f=:=)"=)e:[>:)9g(g("=)A66)#'$X"&')+$+-:=,+)JQ-&"$'>U'#&'$I)L'=+)V?$+)56A2f&")VW$%8+f=:=
"=) Q="U>') A66) 7"X=0>0o') '=-+=:=,+=) 9'$') 0>+$+X) -"i'>U'#&'$) @n<`PR) ,"$J'-'BI
!g=-&"$) l='W"$-'&"-') <#>"&U") p+Xg>&"-'f=,"=) U"[%=) 0>+=) W") G) ,'>) 9'>"=) L'=+) V?$+h
!+$X+?0='f,"=) Q=S") "M+(f,") W") Y_!]f,") i+>:#U:#&:$I) PO&'S+$"&) -"X&Q$g) e+XX:=,+X'
,g#g=S">"$'=')X'#'-">)9>0J%=,+)@HHHI-'=++?$+IS0UB)W")7H'&&"$f,+)@q-'=++?$+B)8+(>+#U+X&+,:$I
[email protected]@6>
MY!
1)M+=X+>+$+$+-:)Y+$&)!"$X"['
M`K*
1)M$"['>(+.)`%-(+.)b'=,'-&+=.)r'=
M7Y
1)M'>J')7"X=0>0o'>"$')W")<>"&'#'U)Y%$%U%
KR*
1)K=&"$=+&'0=+>)R+&+)*0$80$+&'0=
YaL]PM 1)YgigX)W")a$&+)m>i"X>')<#>"&U">"$')]">'#&'$U")W")R"-&"X>"U")<,+$"-')M+#X+=>:Z:
aP*R
1)7e")a$J+='-+&'0=)?0$)PS0=0U'S)*0O08"$+&'0=)+=,)R"W">08U"=&
7aMM
1)7g$X'(")a,+>+$)W")M0$-+>+$)M'$>'Z'
4L/LQ
Rg=(+.),'o'&+>>"#U")-g$"S'='=)"X0=0U'(")(+=-:U+-:(>+)9'$)"7'S+$"&)0>%#%U%=+)J'$U'#&'$I
L0=)-"=">"$,")g>X"U'[,")"7'S+$"&'=)e+SU'='=)+$&:#:.)0$J+='[")8"$+X"=,")9+#&+)0>U+X
g["$")U%e&">'?)-"X&Q$>"$,")(+8:-+>)0>+$+X)e'--",'>"9'>'$)9'$),%$%U+)J">,'I)M%=%=>+)9"$+9"$
7g$X'("f='=)Q=g=,")9%)+>+=,+)9'$)?:$-+&)8"=S"$"-')0>%#&%I)M%)?:$-+&:)7g$X'(")+X&'?)9'$
#"X'>,"),"Z"$>"=,'$'$.)U"WS%&)"O7'S+$"&)+>&(+8:-:=:)X+>,:$+i)0>+$+X)X%>>+=+9'>'$)W")&+U+U:(>+
X+(:&)+>&:=,+)0>+=)"7'S+$"&)-"X&Q$g=g)9g(g&"9'>'$-".)g>X"U'['=)Q=g=")"X0=0U'X)0>+$+X
("=')90(%&>+$)+i:>+9'>'$I
M%)$+80$%=)+U+S:.)7g$X'(")"O&'S+$"&)-"X&Q$g=g=),g=(+,+X')("$'=')&"-8'&)"&U"X.
7g$X'("f='=)X:-+)W")%[%=)W+,">')"X0=0U'X)W")-0-(+>)e","?>"$'=")%>+#U+-:=,+)Q="U>'
9'$)("$')0>+=)"O&'S+$"&'=)J">'#U"-')'i'=)(+8:>U+-:)J"$"X"=>"$')9">'$>"U"X)W")'>J'>')8+(,+#>+$+
-%=U+X&:$I
M%)$+80$%=)e+[:$>+=U+-:)-:$+-:=,+)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=,")?++>'("&)JQ-&"$"=)W")9%)-"X&Q$"
X+&X:.)e'[U"&)W"),+=:#U+=>:X)-+Z>+(+=)X'#'>"$>")(%W+$>+X)U+-+)&08>+=&:>+$:)W")i+>:#&+(>+$
J"$i"X>"#&'$'>U'#&'$I)`+80$%=)'X'=S')9Q>gUg=,")("$)+>+=)Q="$')#"X'>>"=,'$'>'$X"=.)-"X&Q$,"X'
Q="U>')8+(,+#>+$:=)'iJQ$g>"$')W")?'X'$>"$'=,"=)?+(,+>+=:>U:#&:$I
`+80$,+.)+($:S+)P%$0U0='&0$.)p0$$"-&"$.)]0>,U+=)L+Se-.)V7)Y"+$="()W")R">0'&&")J'9'
+$+#&:$U+)#'$X"&>"$'.)(+&:$:U)9+=X+>+$:)W")(Q="&'U),+=:#U+=>:Z:)#'$X"&>"$'='=)Xg$"-">)"O
&'S+$"&)-"X&Q$g)e+XX:=,+X')$+80$>+$:)W")Jg=S">)W"$'>"$,"=)?+(,+>+=:>U:#&:$I)7g$X'(")8+[+$:(>+
'>J'>')W"$'>"$'=)X+(=+Z:)'-".)MY!.)M7Y.)M0-&0=)*0=-%>&'=J)]$0%8.)!SY'=-"(.)P%$0U0='&0$.
7l<Y)W")KR*)J'9')X%$%U>+$:=)U+X+>")W")(+(:=>+$:,:$I
`+80$%)9"='U>")9"$+9"$)X+>"U")+>+=)L+(:=)!%$+&)m[+>8)W")L+(:=)*+=)P$J">U'#f"
Q=S">'X>")&"#"XXg$)"&U"X)'-&'(0$%UI
V($:S+.)$+80$%=)e%X%X')+>&(+8:)'>")'>J'>')X:-:U>+$:=+),"Z"$>')X+&X:>+$:)'i'=)L+(:=)T+-'=
M"S"='f(")i0X)&"#"XXg$)",'(0$%UI
`+80$+.),g["=>"="=)(%W+$>+X)U+-+)&08>+=&:>+$:)W")i+>:#&+(>+$+)X+&:>:U>+$:(>+)W")'>"&&'X>"$'
,"Z"$>')?'X'$>"$'(>")X+&X:,+)9%>%=+=)L+(:=)<[')V,+&0.)L+(:=)!"eU"&)VXJg=.)L+(:=)*"=X
V=J:=.)L+(:=)]QXe+=)\Z%$)M+ZS:.)L+(:=)M+=%)M+>&+.)L+(:=)<>X"$)M+(,+$.)L+(:=)T+-'=
M"S"='.)L+(:=)lU'&)r+XU+X.)L+(:=)Y++=)RQ=U"[.)L+(:=)c"(="8)R%$+.)L+(:=)PU$"
PXU"Xi'.)L+(:=)!+e'$)P$X+=.)L+(:=)VeU"&)P$&"=.)L+(:=)M0$+)]"U'S'0Z>%.)L+(:=)PU$"
]%["$.)L+(:=)PS"U)]g=,g[.)L+(:=)P$X+=)Y+8&+=.)L+(:=)m[Jg$)Y+$+9%>%&.)L+(:=)V->:
Y+$+,"='[.)L+(:=)V>')T:>U+[)Y%US%.)L+(:=)P9$%)Y%=,+Xi:.)L+(:=)R0Z+=)aX%$.)L+(:=
Y:W+=i)a=+=.)L+(:=)_$0?I)R$I)d%>")m[U"=.)L+(:=)P$,0-&)_"e>'W+=.)L+(:=)*"=X)L"[J'=-0(.
L+(:=)V(#"Jg>)70X"$.)L+(:=)m[>"U)\=+=f+)W")P>"X&$0='X)7'S+$"&)<#>"&U"S'>"$')R"$="Z'O
P7<Rf")&"#"XXg$)","$'UI
`+80$%)(+(:=>+(+=)7lL<VRf+.)X+&X:)W"),"-&"X>"$'=,"=),0>+(:)7lL<VR)M'>J')708>%U%.
M<7)W")<=0W+-(0=)Y0U'-(0=%)M+#X+=:)L+(:=)P-'=)]g$+>)V$J+&f+)W")M'>J')7"X=0>0o'>"$'
W")7">"X0Ug='X+-(0=)r+>:#U+)]$%9%)M+#X+=:)L+(:=)P$0>)M'>"S'Xf")W")$+80$%=)e"$
+#+U+-:=,+)9g(gX),"-&"X)-+Z>+(+=)7lL<VR)]"=">)L"X$"&"$>'Z')"X'9'=")&"#"XXg$)90$i>%(%UI
]">"S"Z'=)J'$'#'US'>'Z")W")'=&"$="&")+'&)0>,%Z%=%=+)'=+=:(0$%UI)PO&'S+$"&)9%)+=>+U,+
J">"S"Z'=)#"X'>>"=U"-'=,")i0X)Q="U>')9'$)$0>)0(=+(+S+XI
L'=+)V?$+
!+$X+?0=')Y%$%S%)a$&+Z:
W")7lL<VR)g("-'
5R5/[email protected]>
CS'73/,676'KF'23>E5,FT7F'F825G6>F2 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (;
AIA)Y%>>+=:S:)L+(:>+$:)W")_$0?'>>"$' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII5G
AI5)*0Z$+?')W")L0-(0OPX0=0U'X)p+$X>:>:X>+$ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII5C
AI4)<#>"&U">"$)W")!"WS%&)"O7'S+$"&)!0,">>"$' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII4D
AI2)PO7'S+$"&'=)<&'S')]gi>"$'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII24
AI2IA)Y$",')Y+$&:)L+e'8>'Z'.)Y%>>+=:U)V>:#X+=>:Z:)W")V>&"$=+&'?)m,"U")TQ=&"U>"$'IIIIIIIIIII22
AI2I5)^0o'-&'X)V>&(+8:-:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2G
AI2I4)!09'>)<=&"$="&)Y%>>+=:U: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2C
AI2I2)L0-(+>)!",(+)Y%>>+=:U: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIG2
AIG)L"X&Q$">)P&X'>"$)W")"O7'S+$"&)a$+=>+$:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGG
AI3)]'$'#'US'>'X)PX0-'-&"U' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII36
AID)!"W[%+& IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID3
AIDIAI)<=&"$="&)]'$'#'US'>'Z')'>")<>J'>')!"W[%+& IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID3
AIDI5)PO7'S+$"&)'>")<>J'>')!"W[%+& IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINA
AIN)T"=')7$"=,>"$ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICG
CCS'23>E5,FT7F'F825G6>F2'!6GJ5/5/5/'73Q3E'[email protected]/C/''[email protected]>5
KF'F825G6>F25/'[email protected]>[email protected]'5R5/'O/F>[email protected]> SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS*);
5IA)V>J:)W")R'o'&+>)aX%$(+[+$>:X IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAA6
5IAIA)M'$"(>"$'=)R'o'&+>)aX%$(+[+$>:Z:)W")]gW"=)V>J:-:) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAA6
5IAI5)Y%$%U-+>)M+[,+)W")_"$+X"=,")L"X&Q$g)Vi:-:=,+=)R'o'&+>)aX%$(+[+$>:X)W"
)))]gW"=)V>J:-:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAA5
5IAI4)YaM<f>"$)Vi:-:=,+=)R'o'&+>)aX%$(+[+$>:X)W")]gW"=)V>J:-:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAA4
5IAI2)Y+$+$)!"$S'>"$'.)T+-+U+)W")Tg$g&U")a$J+=>+$:)Vi:-:=,+=)R'o'&+>)aX%$(+[+$>:X)W"
)))]gW"=)V>J:-:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAA2
5I5)V>&(+8: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAA2
5I5IA)7"X=0>0o'X)V>&(+8: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAA2
5I5I5)V>&"$=+&'?)m,"U")L'-&"U>"$' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAA3
5I5I4)b%X%X')V>&(+8:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAN
5I5I2)L"X&Q$">)`+80$>+U+)V>&(+8:-: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA55
5I5IG)L"X&Q$g=)Rg["=>"=U"-' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA54
5I5I3)]'$'#'US'>'X)W")p'=+=-U+=)V>&(+8:-: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA5G
CCCS'()(<T7F'23>E5,FT7F'F825G6>F21''U5>'O/MO>3 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS*<*
E6,/6ER6 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS *<<
[email protected]@6>'VW'[email protected]@F>
d"X'>)A Rg=(+)/g?%-%)W")<=&"$="&)/g?%-%=%=)T:>>+$+)]Q$")R"Z'#'U'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII5G
d"X'>)5 Rg=(+)<=&"$="&)/g?%-%)O)*0Z$+?')R+Z:>:UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII53
d"X'>)4 Rg=(+)W")7g$X'("f,")<=&"$="&)Rg=(+-:)a(%=S%>+$: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII5D
d"X'>)2 Yg$"-">)PO7'S+$"&)b+SU'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII5N
d"X'>)G PO7'S+$"&)]">'#'U')p+[>+$: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII5C
d"X'>)3 l>X")M+[>:)<=&"$="&)_+[+$:)_0&+=-'(">' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII4A
d"X'>)D VW$%8+f,+)PO7'S+$"&)b+SU' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII45
d"X'>)N 56A5O56A3)l>X")M+[>:)PO7'S+$"&)b+SU' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII44
d"X'>)C)7g$X'("f,")PO7'S+$"&)_0&+=-'(">' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII42
d"X'>)A6)r"#'&>')l>X">"$,")W")7g$X'("f,")<=&"$="&)_"="&$+-(0=% IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII42
d"X'>)AA V7)Y"+$="()56A5)PO7'S+$"&)P=,"X-' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII4G
d"X'>)A5 7g$X'("f,")M5*)PO7'S+$"&)b+$S+U+>+$: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII43
d"X'>)A4 a=>'=")L+&:#>+$:=)708>+U)a$J+='[")_"$+X"=,")L+&:#>+$)<i'=,")_+(: IIIIIIIIIIIIIIII43
d"X'>)A2 7g$X'("f,")a=>'=")L+&:#>+$:=)Y+&"J0$')M+[:=,+)708>+U)_"$+X"=,"
L+&:#>+$)<i'=,")_+(:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII4D
d"X'>)AG PO7'S+$"&)!0,">>"$' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII4D
d"X'>)A3 7g$X'("f,")m=")r:X+=)PO7'S+$"&)p'$U+>+$:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII4C
d"X'>)AD 7g$X'("f,"X')PO7'S+$"&)d'$X"&>"$'='=)*'$0)M+[>:)R+Z:>:U:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII4C
d"X'>)AN 7g$X'("f,")M5M)PO7'S+$"&)_+[+$: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII26
d"X'>)AC <=&"$="&f'=)YaM<f>"$")p+(,+>+$: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2A
d"X'>)56 7g$X'("f,")PO7'S+$"&'=)<&'S')]gi>"$') IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII22
d"X'>)5A 7g$X'("f,")M+=X+)Y+$&:.)Y$",')Y+$&:)W")_aL)<-&+&'-&'X>"$' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2G
d"X'>)55 Rg=(+f,+)^0o'-&'X)V>&(+8:>+$: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII23
d"X'>)54 7g$X'("f,")Y+$J0)7"->'U)Lg$">"$' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2N
d"X'>)52 Rg=(+,+)_*)W")!09'>)*'e+[)L+&:#>+$: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2C
d"X'>)5G V>:#W"$'#)P-=+-:=,+)Y%>>+=:>+=)*'e+[>+$IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIG6
d"X'>)53 !09'>)7'S+$"&'=)PO7'S+$"&)<i'=,"X')_+(:1)VMR)s)VW$%8+ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIG5
d"X'>)5D 7g$X'("f,")!09'>)W")!09'>)]"='#9+=&)V90=")L+(:-: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIG5
d"X'>)5N 7g$X'("f,")!09'>)M+=X+S:>:X IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIG4
d"X'>)5C 7g$X'("f,")L0-(+>)!",(+ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGG
d"X'>)46 _"$+X"=,")L"X&Q$g=,")PO7'S+$"&)]">'#'U'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGG
d"X'>)4A 7g$X'(")W")VW$%8+f,+)Y+&"J0$')M+[>:)PO7'S+$"&)T0Z%=>%Z% IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIG3
d"X'>)45 7g$X'("f,")PO7'S+$"&'=)L"X&Q$)M+[>:)R+Z:>:U: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGD
[email protected]@6>'VW'[email protected]@F>
d"X'>)44 7g$X'("f,")PO7'S+$"&)<i'=)7"$S'e)P,'>"=)Y+&"J0$'>"$ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGD
d"X'>)42 Rg=(+,+)PO7'S+$"&)_"="&$+-(0=% IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGN
d"X'>)4G 7gX"&'S')P>"X&$0='Z'=,")PO7'S+$"&)_"="&$+-(0=%IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGN
d"X'>)43 7"X-&'>,")PO7'S+$"&)_"="&$+-(0=% IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGC
d"X'>)4D ]:,+,+)PO7'S+$"&)_"="&$+-(0=% IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGC
d"X'>)4N <=&"$="&)PX0-'-&"U' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII36
d"X'>)4C VMRf,")]'$'#'US'>"$'=)R"U0J$+?'X)R+Z:>:U:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3A
d"X'>)26 7g$X'("f,")d'$X"&)Y%$U+)Y0>+(>:Z:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII35
d"X'>)2A)]'$'#'U)PW$">"$'=")]Q$")\(J%=)p'=+=-U+=)Y+(=+X>+$:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII34
d"X'>)25
d"X'>)24
d"X'>)22
d"X'>)2G
!">"X)T+&:$:US:>:Z:)VZ:)L+(:-:=:=)/g?%-+)a$+=: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII32
p'=+=-U+=)L+Z>+U+)Y0>+(>:Z: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3G
56AA)T:>:)PO7'S+$"&)T+&:$:U>+$: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII33
YaL]PM)W")M'>'U.)L+=+(')W")7"X=0>0o')M+X+=>:Z:)W")PX0=0U')M+X+=>:Z:
7+$+?:=,+=)L+Z>+=+=)R"-&"X>"$ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3N
d"X'>)23 VW$%8+f,+)56A6)T:>:=,+X')k*)r:X:#>+$:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3C
d"X'>)2D ACCA)O)5666)V$+-:)r:X:#>+$IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDA
d"X'>)2N l='W"$-'&">"$,"X')]'$'#'US'>'X)!"$X"[>"$' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID2
d"X'>)2C M'>'U.)L+=+(')W")7"X=0>0o')M+X+=>:Z:)l='W"$-'&">"$)V$+-:)]'$'#'US'>'X)W"
T"='>'Xi'>'X)P=,"X-' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID2
d"X'>)G6 YaL]PM)\(J%>+U+>:)]'$'#'US'>'X)PZ'&'U>"$' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDG
d"X'>)GA d'$X"&)Y%$U+)Y0>+(>:Z:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDD
d"X'>)G5 7g$X'("f,")T+&:$:US:)Y0$%U+)R%$%U%IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDC
d"X'>)G4 7g$X'("f,")<?>+-)R%$%U%)!"W[%+&: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN6
d"X'>)G2 !09'>)7'S+$"&'=)PO7'S+$"&)<i'=,"X')_+(:1)VMR)W")VW$%8+IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC3
d"X'>)GG VMRf,")Le0H$00U'=JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICC
d"X'>)G3 VMR)PO7'S+$"&)L"X&Q$g=g=)`"X>+U)]Q-&"$'U>"$' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA65
d"X'>)GD <=&"$="&f&"=)V>:#W"$'#)T+8U+U+)L"9"8>"$'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAA6
d"X'>)GN)7g$X'("f,")YaM<f>"$'=)<=&"$="&)Y%>>+=:U: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAA4
d"X'>)GC)*'e+[)W")]"='#9+=&)_"="&$+-(0=% IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAG
d"X'>)36 7g$X'("f='=)5654)k'[(0=%)W")PO7'S+$"&'=)P&X'>')a>+S+Z:)b","?>"$ IIIIIIIIIIIIIIIIIA45
!!
+!"&,)-).!$&,)
,O/F25G5'OBF25
M%)$+80$)'X')+=+)9Q>gU,"=)0>%#U+X&+)W")-0=%=,+)Q=JQ$g>"$")("$)W"$U"X&",'$I
,*- ./&0"12"'34'5/%6$04124'789$:"%49
`+80$%=)'>X)9Q>gUg=,".)7g$X'("f,")<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)-"X&Q$g)&gX"&'S'>"$.)0=>'="
8"$+X"=,"S'>"$.)(+&:$:US:>+$)W")X+$+$)U"$S'>"$')+i:-:=,+=)'=S">"=U'#.)"O&'S+$"&'=)'&'S')Jgi>"$'
+$+#&:$:>U:#.)(+(J:=)0>+$+X)JQ$g>"=)"O&'S+$"&)U0,">>"$')W")9%)U0,">>"$),+e'>'=,")g>X"U'[,"
?++>'("&)JQ-&"$"=)?'$U+>+$)e+XX:=,+)9'>J')W"$'>U'#&'$I)V($:S+.)g>X"U'[,"X')J'$'#'US'>'X
"X0-'-&"U'='=)"O&'S+$"&'=)J">'#'U'=")0>+=)"&X'-'(>")'>J'>')&"-8'&>"$)(+8:>U:#.)"O&'S+$"&)W"
J'$'#'US'>'X>")'>J'>')X0=%>+$:),g["=>"("=)U"W[%+&),"Z"$>"=,'$'>U'#&'$I
,(- 5/%6$04124'785$:"%49'!":;$&$&'./</6'=>;"[email protected]&@&'A4B4C>4%$'34'D&4%$>4%
`+80$%=)'X'=S')9Q>gUg=,")'-".)J"$i"X>"#&'$'>"=)&"-8'&>"$)W"),g=(+,+X')"=)'(')Q$="X>"$>"
(+8:>+=)X+$#:>+#&:$U+>+$),0Z$%>&%-%=,+.)g>X"U'[,")9+#&+)(+-+U+)W")(g$g&U")X%$%U>+$:
0>U+X)g["$".)"O&'S+$"&)"X0-'-&"U'=,"X')X%$%U)W")X%$%>%#>+$:=.)-"X&Q$g),"$'=>"#&'$U"X.
J">'#&'$U"X) W") 9g(gU"-'=') -+Z>+U+X) 'i'=) +>+9'>"S"Z') +X-'(0=>+$+) ,+'$) Q="$'>"$,"
9%>%=%>U%#&%$I
,E- ()(E194'5/%6$04124'785$:"%49F'G$%'D&HI%/
`+80$%=)-0=)9Q>gUg=,".)7g$X'("f='=)5654)e","?>"$'),0Z$%>&%-%=,+)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=g=
Q="U')W%$J%>+=U:#.)$+80$)90(%=S+)-:$+>+=+=)Q="$'>"$)J"$i"X>"#&'$'>,'Z')&+X,'$,".)"O&'S+$"&'=
5654)W'[(0=%=,+)9">'$>"="=)e","?>"$")%>+#:>U+-:=,+X')$0>g)W")Q="U')'>")'>J'>')Q=JQ$g>"$,"
9%>%=%>U%#&%$I
5&XW%&WX'M$%$Y$Z[$\$]$'VW'F82$["%WX$&'O&WZ$
<=&"$="&)J'$'#'US'>'Z'.),g#gX)9+#>+=J:i)W")(+&:$:U)-"$U+("-')W")='-8"&"=),g#gX)'#>"&U"
-"$U+("-'),0>+(:-:(>+.)("=')J'$'#'U>"$'=)e:[>+)0$&+(+)i:XU+-:=+.)?'X'$>"$'=)e:[>:S+),"="=U"-'="
W")"X0=0U'='=)&"U">)&+#>+$:=,+=)9'$')0>+=)W")7g$X'("f,"X')'-&'e,+U:=)tDNAf'=')0>%#&%$+=
YaM<f>"$'=)-+(:-+>)0>+$+X)+$&U+-:=+)X+&X:,+)9%>%=U+X&+,:$I))V($:S+.)<=&"$="&)-+("-'=,".
g$g=)W")e'[U"&>"$.)J"='#)X'&>">"$")e:[>+)%>+#U+X&+)W")Q>i"X>"="9'>U"X&",'$I
<=&"$="&)J'$'#'US'>'Z'='=)9%)?+(,+>+$:=:),0Z+>)0>+$+X)&+#:(+=)"O&'S+$"&'=)&08>%U+)W"
"X0=0U'(")0>+=)?+(,+>+$:)'-")i0X)i"#'&>','$1
E PO&'S+$"&.)W"$'U>'>'X)+$&:#:)-+Z>+U+=:=)(+=:)-:$+.)(+$+&+S+Z:)("=')'#)X0>>+$:)W")%[U+=>:X>+$
-+("-'=,") '>J'>') -"X&Q$>"$") ,'=+U'[U) X+[+=,:$U+X&+) W") ("=') '-&'e,+U) +>+=>+$:
(+$+&U+X&+,:$I
=
[email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/(].-+53
R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
!"
E ^0o'-&'X.)9'>J')W")'>"&'#'U)&"X=0>0o'>"$')J'9')"&X'>"#'U,")9%>%=,%Z%)W")e'[U"&)+>,:Z:
-"X&Q$>"$')J">'#&'$'$X"=.)&08>%U%=),"[+W+=&+o>:)X"-'U>"$'=")("=')'UX+=>+$)-%=U+X&+,:$I
E V($:S+.)g$g=>"$'=)(%$&,:#:)&+=:&:U:=:),+e+)X0>+(.)e:[>:)W"),g#gX)U+>'("&>")-+Z>+$X"=.
#'$X"&>"$'=)'e$+i)80&+=-'(">'=')+$&:$U+X&+.)'e$+i)8+[+$>+$:=:)J"='#>"&U"X&".)-+&:=+>U+
&"$S'e>"$'=')+$&:$+$+X)J'$,')U+>'("&>"$'='),g#g$U"X&",'$I
M%)Q[">>'X>"$')-+("-'=,")"O&'S+$"&.)"X0=0U',")X+(:&),:#:>:Z:=)+[+>U+-:)W")$"X+9"&
JgSg=g=)+$&U+-:=:=)(+=:-:$+)(+$+&+S+Z:)("=')'#)X0>>+$:)W")%[U+=>:X>+$)-+("-'=,")'>J'>'
-"X&Q$>"$"),'=+U'[U)X+[+=,:$+S+X)W")("=')'-&'e,+U)+>+=>+$:)(+$+&+S+X.)9Q>J"-">)J">'#'U'=
-+Z>+=U+-:=+.)"Z'&'U")W")-0-(+>),+(+=:#U+=:=)J">'#&'$'>U"-'=")X+&X:,+)9%>%=+S+X&:$I
MQ(>"S")"O&'S+$"&.)R0X%[%=S%)Y+>X:=U+)_>+=:)L&$+&"o'-'f=,")9">'$&'>"=)j<-&'X$+$)'i'=,"
9g(g("=.) J">'$'=') ,+e+) +,'>) 8+(>+#+=.) Xg$"-">) Q>i"X&") $"X+9"&) JgSg=") -+e'8.) 9'>J'
&08>%U%=+) ,Q=g#"=) W") VMf(") g(">'X) 'i'=) %(%U) -g$"S'=') &+U+U>+U:#) 9'$) 7g$X'("j
W'[(0=%=%=)e+(+&+)J"iU"-'=,")8+()-+e'9')0>+S+X&:$I
40&^_\"%'VW'O&W%$\W%
7g$X'(".)D3)U'>(0=>%X)=g?%-%)W")43)U'>(0=)<=&"$="&)X%>>+=:S:-:(>+)i0Z%)VW$%8+
g>X"-'=,"=),+e+)(gX-"X)9'$)X%>>+=:S:)-+(:-:)W")80&+=-'(">'=")-+e'8)0>U+X>+)9'$>'X&".
X%>>+=:S:)-+(:-:=:=)=g?%-+)0$+=:)W")(+$+&&:Z:)&'S+$"&)e+SU')+i:-:=,+=)9%)80&+=-'(">'='=
J"$'-'=,")X+>U:#&:$I
7g$X'("f='=)"O&'S+$"&)80&+=-'(">'=')(+X+>+(+U+U+-:=:=)"=)Q="U>')=","=>"$')+>J:)-0$%=%
@Ug#&"$'>"$'=)"O&'S+$"&')("&"$'=S")'(')9'>U"U"-')=","='(>")"O&'S+$"&"),%(,%X>+$:)Q=)(+$J:B
W")+>&(+8:)"X-'X>'Z','$)@"O&'S+$"&'=)J"$i"X>"#U"-')'i'=)J"$"X>')&"X=0>0o'X.)U"W[%+&.)?'=+=-U+=
+>&(+8:-:)J'9')X0=%>+$,+)0>+=)"X-'X>'X)W")+i:X>+$BI
6\`.'a0%^&^)&gX"&'S'>"$'=)(+=:)-:$+.)X%$%U-+>)#'$X"&>"$'.)YaM<>"$'.)8"$+X"=,"S'>"$'.
"Z'&'U),g=(+-:=:)W")e+&&+)(+-+U+)W")(g$g&U")0$J+=>+$:=:),+)X+8-+U+X&+,:$I))l>X"U'[,".
"O&'S+$"&'=)J">'#U"-')'i'=)J"$"X>')0>+=)J"$"X)9'$"(-">.)J"$"X-")X%$%U-+>)+=>+U,+),'o'&+>
0X%$(+[+$>:X)("&"$>'),g["(,"),"Z'>,'$)W")"O&'S+$"&")JgW"=)e'--'),")("$>"#U"U'#&'$I)<=&"$="&
W")"O&'S+$"&'=)Jg=,">'X)(+#+=&:(+.)#'$X"&>"$")W")J"=">)0>+$+X)g>X"='=)J">"S"Z'=")-+Z>+(+9'>"S"Z'
X+&X:)W")-%=,%Z%)0>+=+X>+$)X0=%-%=,+)("&"$>')9'>J'(")-+e'8)0>%=U+U+-:),+)+>J:)-0$%=%=%
9"->"U"X&",'$I
6\X-"b.'Wca$c\$]$)X0=%-%),+)"O&'S+$"&'=)J">'#U"-')W")e+SU'=)+$&U+-:)'i'=)[+$%$')0>+=
&"X=0>0o'X) W") 9"#"$') +>&(+8:=:=) (+=:) -:$+.) U"W[%+&.) ?'=+=-+>) +>&(+8:.) J'$'#'US'>'X
"X0-'-&"U'.)-"X&Q$">)$+80$>+U+)W")"Z'&'U)X0=%>+$:=:),+)X+8-+U+X&+,:$I)L0=)(:>>+$,+
Q="U>')'>"$>"U">"$)X+(,",'>"=)U09'>)W")-+9'&)J"='#9+=&)+>&(+8:-:=:=),+e+)J"='#)X'&>">"$'=
<=&"$="&f")"$'#'U'=')-+Z>+(+S+X)#"X'>,")J">'#&'$'>U"-')'e&'(+S:)W+$,:$I)b%X%X')U"W[%+&:=
9">'$-'[>'Z') '-") "O&'S+$"&) ?'$U+>+$:=:=) 08"$+-(0=>+$:=:) [0$>+#&:$U+X&+.) Ug#&"$'>"$'=
JgW"=-'[>'Z'=') 9"->"U"X&") W") (+&:$:US:>+$:=) "O&'S+$"&) -"X&Q$g=") (+&:$:U) (+8U+(+
!#
i"X'=U"-'=")-"9"8)0>U+X&+,:$I)V($:S+.)<=&"$="&)J'$'#'US'>"$')'i'=)i0X)X$'&'X)0>+=))?'=+=-U+=
+>&(+8:-:=:=) W") J'$'#'US'>'X) "X0-'-&"U'='=) ,") ("&"$-'[) 0>U+-:.) "O&'S+$"&'=
J">'#'U'=")X"&)W%$+=)-"9"8>"$)+$+-:=,+,:$I
M%) $+80$%=) e+[:$>+=U+-:) -:$+-:=,+) J"$i"X>"#&'$'>"=) +$+#&:$U+) W") -"X&Q$g=) Q=,"
J">"=>"$'(>")9'$>'X&")(+8:>+=)i+>:#&+(>+$)-0=%S%=,+.)$+80$,+)9+e-')J"i"=)-0$%=>+$)W"
iQ[gU)Q="$'>"$')X0=%-%=,+)-"X&Q$)&"U-'>S'>"$'='=)W")X0=%)8+(,+#>+$:=:=),"&+(>:)9'>J')W"
&"S$g9"(')e+'[)0>,%X>+$:)JQ$g>Ug#&g$I))]"$"X>')+,:U>+$:=)+&:>U+-:=,+X')"=)9g(gX)"=J">'=
'-".)-"X&Q$)'>")-"X&Q$"),+=:#U+=>:X)(+8+=)J$%8>+$)+$+-:=,+)9'$)0$&+X)-Q(>"U)W")"(>"U
8>+=:)0>%#&%$+9'>"S"X)W")9%=%)&"X)">,"=)X+=%=)(+8:S:>+$+)'>"&"9'>"S"X)9'$)0>%#%U%=
"X-'X>'Z')0>,%Z%)JQ$g>Ug#&g$I
!"WS%&)L7Y)(+8:-:=:=h)X+=%=)(+8:S:>+$)W")-"X&Q$)&"U-'>S'>"$')+$+-:=,+)'e&'(+i),%(%>+=
XQ8$g(g)X%$+$+X.)-"X&Q$g=)&+>"8>"$'='=),"&+(>:)0>+$+X)&+=:U>+=U+-:=:.)"(>"U)8>+=>+$:=:=
e+[:$>+=+$+X)'>J'>')X%$%U)W")X%$%>%#>+$+)'>"&'>U"-'=')W")&+>"8>"$'=)%(J%>+U+)90(%&%=%=
"&X'>')9'$)9'i'U,")&+X'9'=')-+Z>+(+S+X)#"X'>,")J">'#&'$'>U"-')J"$"X>','$I)MQ(>">'X>")-"X&Q$g=
-0$%=>+$:=:=)W")Q="$'>"$'='=)X00$,'=">'.)Q$Jg&>g)W")0,+X>:)9'$)#"X'>,")'>"&'>"$"X)',+$')(+8:(>+
'>"&'#'U'=) X%WW"&>"=,'$'>U"-'.) -"X&Q$g=) J">'#'U') 'i'=) ?+(,+>:) -0=%i>+$) ,0Z%$+S+X&:$I
<,+$')(+8:(+)9+X:>,:Z:=,+.)U"WS%&)e+>'(>")<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)-"X&Q$g.)!+>'(")M+X+=>:Z:.
Y+>X:=U+)M+X+=>:Z:.)M'>'U.)L+=+(')W")7"X=0>0o')M+X+=>:Z:.)\>+#&:$U+.)R"='[S'>'X)W"
b+9"$>"#U") M+X+=>:Z:) W") ]gU$gX) W") 7'S+$"&) M+X+=>:Z:f=:=) -0$%U>%>%X) +>+=>+$:=,+
9%>%=U+X&+,:$I)L"X&Q$)&"U-'>S'>"$')W")L7Yf>+$:=)9%)9+X+=>:X>+$>+)e+9"$>"#U">"$'=')&"X
">,"=)(g$g&U">"$'=')-+Z>+(+S+X.)',+$')(+8:)'i'=,")9'$)U%e+&+8)X%$%U%=)0>%#&%$%>U+-:=:=
Q[">>'X>")U"W[%+&.)?'=+=-U+=)W")"Z'&'U)J'9'),"W>"&),"-&"Z')J"$"X&'$"=)X0=%>+$:=),+e+
i+9%X)W")&gU)8+(,+#>+$:=)U"=?++&'),0Z$%>&%-%=,+)iQ[g>U"-'=")X+&X:-:)9g(gX)0>+S+X&:$I
7M!!)Jg=,"U'=,"X')P>"X&$0='X)7'S+$"&)Y+=%=)7+-+$:-:f=,+),+)9">'$&'>,'Z')g["$".)"O&'S+$"&
-"X&Q$g(>") '>J'>') ("&X') W") -0$%U>%>%X) -+e'9') 0>+=) ]gU$gX) W") 7'S+$"&) M+X+=>:Z:f=:=
9g=("-'=,".)<i)7'S+$"&)]"=">)!g,g$>gZgf=")9+Z>:)0>+$+X)X%$%>+=)_"$+X"=,")W")P>"X&$0='X
7'S+$"&)R+'$"-')M+#X+=>:Z:f=:=)"&X'=>'Z'='=)W")'#>"W-">>'Z'='=)+$&&:$:>U+-:))?+(,+>:)0>+S+X&:$I
LQ[)X0=%-%),+'$")9+#X+=>:Z:.)'>J'>')?'$U+)W")X%$%>%#>+$>+),0Z$%,+=)'>'#X')X%$+$+X.)-"X&Q$g=
,g["=>"=U"-')W")-"X&Q$)8+(,+#>+$:=:=)X+U%)'>")'>'#X'>"$'='=)(g$g&g>U"-'=,")(Q=>"=,'$U"
W")X00$,'=+-(0=)X0=%-%=,+)>',"$>'Z')g-&>"="9'>'$I
MQ(>")9'$)XQ8$g)"&X'=)9'$)#"X'>,")i+>:#&:Z:)&+X,'$,".)7g$X'("f='=)Q=gUg[,"X')(:>>+$,+
"O&'S+$"&)80&+=-'(">'=")"$'#U"X)W")J">'#U"X&")0>+=)g>X">"$)+$+-:=,+)>',"$>'Z")0(=+(+9'>U"X
'i'=)(+8U+-:)J"$"X"=>"$)+#+Z:,+X')9+#>:X>+$)+>&:=,+)J$%8>+=+9'>'$1
!$
[email protected]'KF'[email protected]'DEL>,6B6>@CE
! 7gX"&'S'.)X%$%U)W")YaM<f>"$'=.)"O&'S+$"&'=)Jg=>gX)(+#+=&:>+$:=+)W")#'$X"&>"$'="
-+Z>+(+S+Z:)X+&X:)W")-%=,%Z%)0>+=+X>+$)e+XX:=,+)9'>J'>"=,'$'>U"-'
! m$Jg=)"Z'&'U,")<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)9'>'=S'='=)("$>"#&'$'>U"-'
! R"W>"&)X%$%U>+$:=,+.)Q[">>'X>")"O,"W>"&)g["$'=,"=.)<=&"$="&)X%>>+=:U:=:=
+$&:$:>U+-:h)',+$')(+8:=:=)'=&"$="&)&"X=0>0o'>"$'='=)W")"X0=0U'-'='=)J">'#U"-'
'i'=)J"$"X>')"X0-'-&"U)W")U"W[%+&),"Z'#'X>'X>"$')e+XX:=,+)-"X&Q$)&"U-'>S'>"$'='
9'>J'>"=,'$U"-'
!
!
!
!
!
!
[email protected],6AC
7"X=0>0o'X)+>&(+8:)"X-'X>'X>"$'='=)J',"$'>U"-'=")(Q=">'X)i+>:#U+>+$:=),"W+U
"&U"-'
V>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U>"$'='=)(+(J:=>+#&:$:>U+-:
!"W[%+&)"X-'X>'X>"$'='=)J',"$'>U"-'
L"X&Q$">)$+80$>+U+)+>&(+8:-:=:=)J">'#&'$'>U"-'
T+&:$:US:)W")J'$'#'US'>"$")-%=%>+=)"Z'&'U)0>+=+X>+$:=:=)'('>"#&'$'>U"-'
PX0-'-&"U)W")?'=+=-+>)+>&(+8:=:=)J">'#&'$'>U"-'.)9'$)J'$'#'US'>'X);)&"X=0>0o')90$-+-:
X%$%>U+-:
`+80$%=)J"$')X+>+=:=,+)9%)9+#>:X>+$:=)&gUg),"&+(>:)0>+$+X)'=S">"=U'#&'$I)V=S+X
9%=>+$:=)+$+-:=,+)Q=S">'X>'),Q$&)J">'#U")+>+=:)+#+Z:,+X')J'9','$1
,*- .$J$9">'K6L%0"#"%>@6'34'H/34&'">[email protected][email protected]
7g$X'("f,"),'o'&+>)0X%$(+[+$>:X.)e"U)J">'#U'#.)e"U),")J">'#U"X&")0>+=)8+[+$>+$+)JQ$"
0>,%Xi+),g#gX&g$I)R'o'&+>)0X%$(+[+$>:Z:=)+$&:$:>U+-:)'i'=1
E V>&(+8:=:=)J">'#&'$'>U"-'1
O L+9'&)J"='#9+=&)W")U09'>)J"='#9+=&)"$'#'U'='=)(+(J:=>+#&:$:>U+-:.
O *'e+[>+$)W")<=&"$="&)8+X"&>"$')g["$'=,"X')W"$J'>"$'=),g["=>"=U"-')W"),g#gX
(+(:>:U>:)9Q>J">"$,")&"#W'X>"$'=)J">'#&'$'>U"-'.
O M">",'(">"$)&+$+?:=,+=)#"e'$)U"$X"[>"$'=,")gS$"&-'[)X+9>0-%[)<=&"$="&)e'[U"&'='=
,+e+)(+(J:=)9'$)#"X'>,")-+Z>+=U+-:.
E)<=&"$="&)X%>>+=:U:=,+)S'=-'("&.)9Q>J")W")(+#)J$%8>+$:)9+X:U:=,+=)?+$X>:>:X>+$:=
J',"$'>U"-'.
E)m[">)-"X&Q$)W"),"W>"&)0$&+X>:Z:(>+)J"$i"X>"#&'$'>"S"X)X+U%)-80&>+$:)0>%#&%$%>U+-:
W")(+(:=>+=U+-:.
E)T"=')="->'=)0X%>>+$,+)<=&"$="&)&"X=0>0o'>"$'=')X%>>+=U+(+)&"#W'X)",'>U"-')?+(,+>:
0>+S+X&:$I
!%
PO&'S+$"&'=)J">'#U"-'='=)Q=g=,"X')"=J">>"$,"=)9'$'),")JgW"=)+>J:-:)"X-'X>'Z','$I
EVX$",'&+-(0=)-'-&"U'='=)0&%$&%>U+-:)JgW"=)+>J:-:=:)0>%U>%)#"X'>,"),"Z'#&'$"S"X&'$I
O <=&"$="&)W")"O&'S+$"&)X%>>+=:S:>+$:)&+$+?:=,+=)(gX-"X)9'>'='$>'Z")-+e'8.
O ]gW"=)+>J:-:)0>%#&%$+9'>"S"X.
O m["$X.
O ]'$'#'US'>'Z'=)Q=g=")J"iU"("S"X)#"X'>,")9g$0X$+&'X)"=J">>"$)(+$+&U+(+S+X
9'$)X%$%U%=)9%)-g$"S')g-&>"=U"-')?+(,+>:)0>+S+X&:$I
VW$%8+)M'$>'Z')>',"$>'Z'=,")i+>:#U+>+$:),"W+U)","=)W")e+>')e+[:$,+)8"Xi0X)VM)g>X"-'=,"
9%>%=+=) 7$%-&!+$Xf+) 9"=["$) 9'$) JgW"=) ,+UJ+-:.) X+U%) X%$%U%) ='&">'Z'=,") U"->"X
X%$%>%#%)Q[">>'Z'(>")7aMM)&+$+?:=,+=)0>%#&%$%>+9'>'$I))V($:S+.)7aMM)9g=("-'=,")'e&'>+?>+$+
9+X+S+X)9'$)0U9%,-U+=)(+8:-:=:=)@&+eX'U)X%$%>%=%=B),+)0>%#&%$%>U+-:.)&gX"&'S'>"$'=
"O&'S+$"&)-"X&Q$g=")0>+=)JgW"='=')+$&:$+S+X&:$I
,(-' M43#L"9
PO&'S+$"&'=),g["=>"=U"-'=")'>'#X'=)J"=">)i"$i"W")9+X:U:=,+=)7g$X'("f,"X'),g["=>"U">"$
'>")VW$%8+)M'$>'Z'f=,"X'),g["=>"U">"$)8+$+>">>'X)+$[)"&U"X&",'$I)VW$%8+)M'$>'Z'f=,"X'
U"W[%+&)J"=">)i"$i"W"-')W")"O&'S+$"&)"X0-'-&"U'(>")9+Z>+=&:-:)9+X:U:=,+=)X"=,')'i'=,"
U"&0,0>0o'X),g["=)W")+e"=X)9+$:=,:$U+X&+,:$I)m&")(+=,+=)7g$X'("f,")9%)U"W[%+&>+$:=
0>%#&%$%>U+-:.)%(J%>+=U+-:)W")"O&'S+$"&)"X0-'-&"U'(>")9+Z>+=&:-:=:=)X%$%>U+-:)X0=%-%=,+
9'>J')W")&"S$g9")"X-'X>'Z')9%>%=U+X&+,:$I)7g$X'("f,"),")<=&"$="&)J'$'#'US'>'Z')W")"O&'S+$"&
'>")'>J'>')U"W[%+&:=)J">'#&'$'>U"-')'i'=)0>%U>%)(Q=,")+,:U>+$)+&:>U:#)0>U+X>+)9'$>'X&")9%
,g["=>"U">"$'=)0>%#&%$%>U+-:)W")(0$%U>+=U+-:)+#+U+-:=,+)VW$%8+)M'$>'Z'),g["=>"U">"$'
'>")8+$+>">>'Z'=)e+--+-'("&>")">")+>:=U+-:)J"$"XU"X&",'$I
7g$X'("f,")U"WS%&),g["=>"U">"$'=)VW$%8+)M'$>'Z'f=,")0>,%Z%)J'9'.)X"=,')'i'=,")&%&+$>:
0>U+-:)W")-"X&Q$g=)'e&'(+S:=:)&+U+U"=)X+$#:>+U+-:)'i'=)("='),g["=>"U">"$")(+e%&)U"WS%&
,g["=>"U">"$'=)-"X&Q$g=)Jg=S">)'e&'(+i>+$:),0Z$%>&%-%=,+)$"W'[")",'>U"-'=")'e&'(+i
,%(%>U+X&+,:$I)M%)X+8-+U,+)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=g),0Z$%,+=)(+),+),0>+(>:)0>+$+X)$"Jg>"
","=) 9">>') 9+#>:) ,g["=>"U">"$'=) e+(+&+) J"i'$'>U"-') W") %(J%=) 9'i'U,") %(J%>+U+(+
X0=%>U+-:)"O&'S+$"&)-"X&Q$g)'i'=)9g(gX)Q="U)&+#:U+X&+,:$I)b+>'e+[:$,+)&+-+$:)0>+$+X
9%>%=+=)W")(+X:=)[+U+=,+)(+-+>+#U+-:)9"X>"="=)P>"X&$0='X)7'S+$"&'=)Rg["=>"=U"-'
b+XX:=,+)Y+=%=)7+-+$:-:)W")Y'#'-">)k"$'>"$'=)Y0$%=U+-:)b+XX:=,+)Y+=%=)7+-+$:-:)-"X&Q$"
"&X')","S"X)"=)Q="U>'),g["=>"U">"$'=)9+#:=,+)-+(:>+9'>'$I)T'=")5N)!+(:-)56A2)&+$'e'=,"
(g$g$>gZ")J'$"=))3G65)-+(:>:)7gX"&'S'='=)Y0$%=U+-:)b+XX:=,+)Y+=%=)W")(+X:=)[+U+=,+
(g$g$>gZ")J'$"=)m,"U")W")!"=X%>)Y:(U"&)!%&+9+X+&)L'-&"U>"$'.)m,"U")b'[U"&>"$')W"
P>"X&$0='X) _+$+) Y%$%>%#>+$:) b+XX:=,+) Y+=%=) X+8-+U:=,+) i:X+$:>+S+X) 0>+=) 'X'=S'>
,g["=>"U">"$)"O&'S+$"&)-"X&Q$g)g["$'=,")X+(,+),"Z"$)9'$)"&X')JQ-&"$"S"X&'$I)M%),g["=>"U">"$"
!&
'>'#X'=)J">'#U">"$'=)(+X:=,+=)&+X'8)",'>U"-'.),"Z'#'X>'X)-g$"i>"$'=")X+&X:,+)9%>%=%>U+-:
X$'&'X)Q="U)+$[)"&U"X&",'$I)L"X&Q$)0(%=S%>+$:=:=)U"WS%&),g["=>"U">"$)X+8-+U:=,+X'
(gXgU>g>gX>"$")%(J%=)e+$"X"&)"&U"-'.)VW$%8+)M'$>'Z'),g["=>"U"-'='=)7g$X)U"W[%+&:=+
(+=-:&:>U+-:.)("='),g["=>"U">"$'=)-"X&Q$g)0>%U>%)"&X'>"U"-')'i'=)+#+Z:,+X')e%-%->+$:=
e+(+&+)J"i'$'>U"-')Q="U>','$1
E)VW$%8+)M'$>'Z'f=,")(+$+&:>+=)W")7g$X)e%X%X%=+)+X&+$:>+S+X)U"W[%+&:=.)VW$%8+)M'$>'Z'
80>'&'X+.)-&$+&"o')W")"(>"U)8>+=:),g[>"U'=,")&+X'8)",'>"$"X.)9%),g["=>"U">"$'=
(+8:>:#)+U+S:=:=)@$+&'0)>"J'-B)+=+>'[)",'>"$"X)("='),g["=>"U">"$'=)9%)9+X:#)+i:-:)'>"
">")+>:=U+-:I
E)PO&'S+$"&>")'>J'>')0>%#&%$%>+=)W")X%$%U-+>>+#+=)9+X:#)+i:-:)W")+=>+(:#:=)"O&'S+$"&
"X0-'-&"U'='=)'e&'(+i>+$:)W")X+(=+X)VW$%8+)M'$>'Z')U"W[%+&:=,+X'),"Z'#'X>'X>"$"
%(J%=)0>+$+X)Jg=S">)&%&%>U+-:)W")9%)i"$i"W",")&"-'-)",'>"=)%(J%>+U+)"=-&$gU+=>+$:=:=
@X+=%=.) (Q="&U">'X.) &"9>'Z.) 80>'&'X+.) -&$+&"o'B) (0$%U>+=U+-:.) %(J%>+=U+-:) W"
,"Z'#&'$'>U"-'='=) -+Z>+=U+-:.) +($:S+) 9%) +=>+(:#>+) "&X'=>'X>"$'='=) Q>ig>U"-'.
E)P>"X&$0='X)7'S+$"&'=)Rg["=>"U"-')W")Y'#'-">)k"$'>"$'=)Y0$%=U+-:)X+=%=>+$:=:=
i:X+$:>U+-:.)7gX"&'S'='=)Y0$%=U+-:)Y+=%=%)X+8-+U:=,+X')(Q="&U">'X>"$'=)(g$g$>gZ"
+>:=U+-:)W")9%)$+80$%=)'>"$>"("=)9Q>gU>"$'=,")>'-&">"="=)'('>"#&'$U">"$'=)(+8:>U+-:.
E)L"X&Q$)0(%=S%>+$:(>+)(+X:=)i+>:#:>U+-:)e+>'=,".)U"W[%+&.)"O&'S+$"&'=),'=+U'X>"$'='
,+e+)J"$i"XS'))(+=-:&+S+X)W")%(J%>+=+9'>'$>'Z'),+e+)(gX-"X)0>+S+X&:$I)M%)=","=>"
U"W[%+&)e+[:$>+=:$X"=)W")J">'#&'$'>'$X"=.)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=,")?++>'("&)JQ-&"$"=
?'$U+>+$:=)W")-"X&Q$)L7Yf>+$:=:=),+)JQ$g#>"$'='=),'XX+&")+>:=U+-:)Q="U>','$I
,E- 76K?$?94;'34'N$&"&?">'">90"[email protected]
PX0-'-&"U'=)J">'#&'$'>U"-')'i'=1
E)!"WS%&)L7Y)(+8:-:=:=)&gU)-"X&Q$g=),"-&"Z'=')W")&"U-'>)JgSg=g)(+=-:&+=)9'$)(+8:(+
,Q=g#&g$g>U"-')W")-"X&Q$)&"U-'>S'>"$')'>"),"W>"&)+$+-:=,+X')'>"&'#'U'=)"&X'>')9'$)#"X'>,"
-+Z>+=U+-:.
E L"X&Q$) &"U-'>S'>"$') W") L7Yf>+$:=) '>J'>') 9+X+=>:X>+$+) &"X) 9'$) +,$"-&"=) %>+#U+-:=:
-+Z>+(+S+X.)',+$')(+8:)'i'=,")9'$)U%e+&+8)X%$%U%=)0>%#&%$%>U+-:)@]gU$gX)W"
7'S+$"&)M+X+=>:Z:)<i)7'S+$"&)]"=">)!g,g$>gZgf=")9+Z>:)0>+$+X)X%$%>+=)_"$+X"=,"
W")P>"X&$0='X)7'S+$"&)R+'$"-')M+#X+=>:Z:f=:=)"&X'=>'Z'='=)W")'#>"W-">>'Z'='=)+$&&:$:>U+-:BI
M%=%=>+)9'$>'X&".)X+U%,+)9'>'#'U)X0=%>+$:=,+=)-0$%U>%)9'$)(+8:(+)@j*e'"?)R'J'&+>
a??'S"$j)&+=:U>+U+-:=+)9"=["$)9'$)(+8:B)J','>U"-'='=)(0>%=%=),+)+i:>U+-:I
'(
p'=+=-+>)+>&(+8:=:=)Jgi>"=,'$'>U"-')'i'=1
E 7"X=0>0o') W") <=&"$="&) J'$'#'U>"$') 0,+X>:) ,"W>"&) &"#W'X>"$'='=) J">'#&'$'>U"-'.
E T+&:$:U)"=-&$gU+=>+$:)0>%#&%$%>U+-:)@p0=>+$:=)?0=%)W"),0Z$%,+=)(+&:$:U)?0=%B.
E p'=+=-+>) i:X:#) 0>+=+X>+$:=:=) +$&:$:>U+-:) @]'$'#'US'>'X) ;) 7"X=0>0o') 90$-+-:B.
E !">"X)(+&:$:US:>:Z:=)W")J'$'#'U)-"$U+(">"$'='=)(+-+>)U"W[%+&)W"),"-&"X>"$)+$+S:>:Z:(>+
,"-&"X>"=U"-'I
,+- O>94%&"9$N'I24;4'?$?94;>4%$
l>X"U'[,")X$",')X+$&:)X%>>+=:U:)W")(+(:>:U:)i0X)(gX-"X&'$.)+=S+X)e"U)X$",')X+$&:
-+e'9')0>+=)&gX"&'S'>"$'=)<=&"$="&)g["$'=,"=)+>:#W"$'#>"$'=')X0>+(>+#&:$U+X.)e"U),")X$",'
X+$&:)0>U+(+=>+$:),+)"O&'S+$"&)X%>>+=:U:=+)+>:#&:$U+X)'i'=)+>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U>"$'='=
J">'#&'$'>U"-')?+(,+>:)0>+S+X&:$I
V>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U>"$'='=)(+(J:=>+#&:$:>U+-:h
E)]gW"=)+>J:-:=:=)J">'#'U'=")0>%U>%)X+&X:)-+Z>+(+S+X.
E)PO&'S+$"&'=)9g(gU"-'='),"-&"X>"("S"X.
E) b+>"=) Q="U>') 9'$) 9g(gX>gX&") 0>+=) X+(:&) ,:#:) "X0=0U'='=) +[+>U+-:=+) X+&X:,+
9%>%=+S+X&:$I
V>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U>"$'='=)J">'#&'$'>U"-')'i'=1
E)m,"U")-'-&"U>"$')X0=%-%=,+X')U"W[%+&:=.)+>&"$=+&'?)Q,"U")(Q=&"U>"$'=')X+8-+(+S+X
W") 9%) (Q=&"U>"$'=) %(J%>+=U+-:=+) +i:X>:X) J"&'$"S"X) #"X'>,") $"W'[") ",'>U"-'.
E)m,"U")X0#%>>+$:)X0=%-%=,+)&gX"&'S'>"$'=)9'>J')"X-'X>'Z'='=)X+U%)W")Q[">)-"X&Q$g=
0$&+X>+#+)(+8+S+Z:)i+>:#U+>+$>+)J',"$'>U"-'.
E)P>"X&$0='X)?+&%$+=:=)M5*)8+[+$:=,+)%(J%>+=U+-:)W")(+(J:=>+#&:$:>U+-:)J"$"XU"X&",'$I
'!
/
0 ! 1 2 (
32"+434.5&.,267)+&83&
&9,)-46&,
*S'73/,676'KF'23>E5,FT7F'F825G6>F2
*S*'E^\\"&.[.'4"-.\"%.'VW'A%0P$\\W%$
(Sd'Z$\-"%'$&XW%&WX'c^\\"&.[.a.
56A4)'&'9+$'(>".)(+X>+#:X)DIA)U'>(+$))0>+=),g=(+)=g?%-%=%=)5IN)U'>(+$:.2)(+=')t4Cf%.
<=&"$="&)X%>>+=:S:-:)e+>'=")J">U'#&'$GI)L0=)0=)(:>,+)<=&"$="&'=)J">'#'U')W")(+(:>:U:)e:[>:
9'$)#"X'>,")'>"$>"U'#)W")<=&"$="&)X%>>+=:S:)-+(:-:)(+X>+#:X)3)X+&3)+$&U:#&:$I
QWc$\'*S'7e&-"'/eP^a^'VW'5&XW%&WX'/eP^a^&^&',.\\"%"'Mf%W'7W]$Y$Z$
@6756.W(d5/+05+/(eE0,4(#/6/-'(P-6C+(654(TEHA,6/3E5(#/6/3-/38-I
m[">>'X>")<=&"$="&)&"X=0>0o'>"$'='=)(+(J:=)0>+$+X)X%>>+=:>,:Z:)-0=)(:>>+$,+),0Z+=)("='
="-'>>"$)9g(g,gXi")W")J">'$>"$')+$&&:Xi+.)e"U)<=&"$="&.)e"U),")"O&'S+$"&)X%>>+=:U:=:=
+$&+S+Z:)W")9%),"Z'#'U'=)<=&"$="&)-"X&Q$g=g=)J"=">)J">'#'U'=")0>%U>%)(+=-:(+S+Z:
9"X>"=U"X&",'$I))m&")(+=,+=.)#%)+=+)X+,+$)<=&"$="&)"$'#'U')0>U+(+=)=g?%-%=)J">'$
-"W'("-'='=),+e+),g#gX)W")(+#)0$&+>+U+-:=:=),+e+)(gX-"X)0>U+-:=,+=)Q&g$g.)X%>>+=:S:
-+(:-:=,+X')+$&:#:=)Q=gUg[,"X')(:>>+$,+)+(=:)e:[,+),"W+U)"&U"-'='=)[0$)0>,%Z%),+
Q=JQ$g>U"X&",'$I
f
d5/+05+/(eE0,4(#/6/-'(P-6C+(654(TEHA,6/3E5(#/6/3-/38-I(D//HWgghhhI35/+05+/hE0,4-/6/-I8E2g-/6/-ID/2
i
M06D326(#65EA'(d5/+056/3E56,(!+,+8E22A5386/3E5-(P53E5'(d_!(j68/-(654(j3CA0+-'(ab=c
k
l+507(M,E4C+/'(MA-35+--(d5-34+0'(!D+(jA/A0+(E<(&3C3/6,'(D//HWgghhhI-,34+-D60+I5+/gQ</+,,Eg3C53/3E5Kab=aK4+8.K<A/A0+K
E<K43C3/6,K<356,'(==gab=a
'"
Uf\`W\W%W'Mf%W'7"].\.Z
Y%["()VU"$'X+)W")VW$%8+)=g?%-%=%=)9g(gX)9'$)X:-U:)<=&"$="&)X%>>+=U+X&+,:$h
J">'#U"X&")0>+=)9Q>J">"$,")'-")<=&"$="&)(+(J:=>:Z:)tG6)-"W'("-'='=)+>&:=,+)X+>U:#&:$I
m=gUg[,"X')(:>>+$,+.)<=&"$="&)X%>>+=:U:=,+X')+$&:#:=)9g(gX)9Q>gUg)J">'#U"X&")0>+=
g>X">"$,"=)X+(=+X>+=+S+X&:$ID
QWc$\'('8'7e&-"'5&XW%&WX'/eP^a^'8'G0]%"P$'7"].\.Z
@6756.W(d5/+05+/(eE0,4(#/6/-'(P-6C+(654(TEHA,6/3E5(#/6/3-/38-I
l>X"U'[,")<=&"$="&)X%>>+=:U:.)<=&"$="&)+>&(+8:-:=:=)J">'#U"-')W")J"=i)=g?%-%=)"&X'-'(>"
9'$>'X&")-0=)(:>>+$,+)e:[>:)9'$)+$&:#)-"$J'>"U'#&'$I)()*<'$X$g"%$-\W'2e%c$-W'<hS;'Z$\-0&
5&XW%&WX'c^\\"&.[.a.'$\W'i+jdT\^c'g$%'bW&WX%"a-0&'0%"&.'-"c"\"Z.Y'VW'-"b.\"&
^\^a\"%"%"a.'"%"YX.%Z"\"%k"'()*('%"c"Z\"%.'$\W)"=)i0X)<=&"$="&)X%>>+=:S:-:=+)-+e'8
56)g>X")+$+-:=,+)8"="&$+-(0=)+i:-:=,+=)AAI)-:$+,+)("$)+>U:#&:$IC
?
d5/+05+/(eE0,4(#/6/-'(P-6C+(654(TEHA,6/3E5(#/6/3-/38-I(D//HWgghhhI35/+05+/hE0,4-/6/-I8E2g-/6/-ID/2
m
!"[email protected]'(M3,C3(!EH,A2A($-/6/3-/3.,+03'(hhhI/A3.ICE9I/0gT0+d-/6/3-/3.!6G,EI4En3-/6Go34p=k=in
>
(d5/+05+/(eE0,4(#/6/-'(P-6C+(654(TEHA,6/3E5(#/6/3-/38-I(D//HWgghhhI35/+05+/hE0,4-/6/-I8E2g-/6/-ID/2
'#
QWc$\'<'8'7e&-"'VW'2e%c$-WTkW'5&XW%&WX'7e&-"a.'D-^&[^\"%.
@6756.W(Y6*60(#356(%<06(/606<;5465(D6*;0,652;:/;0I
M+#>:S+)"O&'S+$"&)X+&"J0$'>"$'='=)'=S">"=,'Z')9%)$+80$,+)U",(+)W")"Z>"=S")X+&"J0$'>"$'
g["$'=,"=)(+8:>+=)"O&'S+$"&)@Q$="Z'=)U09'>)0(%=>+$)'i"$'-'=,"X')-+&:#.)0=>'=")8+[+$>+U+.
<=&"$="&&"=) W',"0) W"(+) Ug['X) (+(:=) e'[U"&>"$') J'9'B) X+8-+U) ,:#:) 9:$+X:>U:#&:$I
F82$["%WX$&'Ue-eZW'2%W&k$'7WV"Z'FkW[Wc
<=&"$="&)X%>>+=:U:=:=)+$&:#:=+)8+$+>">)9'$)#"X'>,".)e"U),g=(+,+.)e"U),")g>X"U'[,"
"O&'S+$"&)8+[+$:)-0=)0=)(:>,+)e:[>:)9'$)9g(gU")X+(,"&U'#&'$I)PO&'S+$"&'=)&gX"&'S'>"$")-+Z>+,:Z:
["=J'=)g$g=)80$&?Q(g.),"&+(>:)g$g=)9'>J'>"$'.)g$g=)Q[">>'X)W")?'(+&>+$:=:)X+$#:>+#&:$U+
'UX+=:.),g#gX)?'(+&>+$)W")X0>+(>:X.)"O&'S+$"&'=)J">'#U"-'='=)"=)Q="U>')"&X"=>"$')0>U%#&%$I
m=gUg[,"X')(:>>+$,+)'-")"O&'S+$"&'=.
@AB Y>+-'X)8"$+X"=,")-"X&Q$g=g=),+$+>U+-:.
@5B ]"=i)=g?%-%=)<=&"$="&)W")"O&'S+$"&")0>+=)(+&X:=>:Z:.
@4B !09'>)S'e+[)8"="&$+-(0=%=%=)+$&U+-:)W"
@2B ]">'#U"X&")0>+=)8+[+$>+$:=)e:[>:)9g(gU"-'='=)"&X'-'(>".
Jgi>g)9'$)9g(gU")&$"=,')-"$J'>"U"("),"W+U)","S"Z')Q=JQ$g>U"X&",'$IA6
=b
ZE,4265(#68D-(Z,EG6,(d59+-/2+5/(`+-+608D'(Z,EG6,(]8E22+08+(/E(%88+,+06/+'(bfgbkgab=c
'$
;(*'J$\-"%'70\"%\.c'M\0g"\'5Y\WZ'!"[Z$
\>%->+$+$+-:)(+&:$:U)9+=X+-:)]0>,U+=)L+Se-f:=)&+eU'=>"$'=")JQ$".)56A5)(:>:)-0=%
'&'9+$'(>")G2G)U'>(+$)R0>+$)0>+=),g=(+)"O&'S+$"&)e+SU'.)Q=gUg[,"X')4)(:>)'i'=,")A)&$'>(0=
R0>+$f:)J"i"S"X&'$IAA
QWc$\'+'8'Ee%WaW\'F82$["%WX'!"[Z$
@6756.W(ZE,4265(#68D-(Z,EG6,(d59+-/2+5/(`+-+608D'(Z,EG6,(]8E22+08+(/E(%88+,+06/+
,.\\.c'i*hS*TW'K"%"&'Ue-eZW
PO&'S+$"&.),g=(+=:=)9'$i0X)g>X"-'=,")J">"="X-">)8"$+X"=,")-"X&Q$g=g)9+#&+=)+#+Z:
,"Z'#&'$U"X>")9'$>'X&".)+(=:)[+U+=,+)"X0=0U'>"$'=)9g(gU"-'='=)Q="U>')>0X0U0&'?>"$'=,"=
9'$')e+>'=")J">U'#&'$I)]0>,U+=)L+Se-.)Xg$"-">)"O&'S+$"&)8+[+$:=:=)Q=gUg[,"X')gi)(:>)'i'=,"
(:>>:X)0$&+>+U+)tADIAA5) 0$+=:=,+)9g(g("S"Z'=')Q=JQ$U"X&",'$I))PO&'S+$"&)X0=%-%=,+
,g["=>')$+80$>+$)W")Q=JQ$g>"$)(+(:=>+(+=)p0$$"-&"$.)P%$0U0='&0$.)KR*)J'9')+$+#&:$U+
X%$%>%#>+$:=:=)Q=JQ$g>"$'),")]0>,U+=)L+Se-)&+eU'=>"$'=")8+$+>">,'$I
VMR) W") VW$%8+) J'9') "O&'S+$"&'=) 0>J%=>%Z+) %>+#&:Z:) 9Q>J">"$,") "O&'S+$"&) Rg=(+
0$&+>+U+-:=+)"#,"Z"$)9'$)9g(gU")-"$J'>"("S"X.)"O&'S+$"&'=)Xg$"-">)9g(gU"-'=")Q=Sg>gX
","=)"=)Q="U>')8+[+$>+$)'-".)t23)'>")r'=)W")t5D)9g(gU"(>")`%-(+)0>+S+X&:$IA4
p0$$"-&"$f:=.)"O&'S+$"&)8+[+$>+$:=:=)J">'#U'#>'Z')W")80&+=-'(">'=')9+[)+>+$+X)e+[:$>+,:Z:
ue+[:$)0>U+),%$%U%v)"=,"X-'=")JQ$"),")r'=)"O&'S+$"&)8+[+$:=:=)80&+=-'(">')9g(gX&g$IA2
==
ZE,4265(#68D-(Z,EG6,(d59+-/2+5/(`+-+608D'(+_E22+08+(]qH+8/+4(/E(%88+,+06/+(Z,EG6,,7(35(ab=f'(bigbcgab=f
=a
ZE,4265(#68D-(Z,EG6,(d59+-/2+5/(`+-+608D'(+_E22+08+(]qH+8/+4(/E(%88+,+06/+(Z,EG6,,7(35(ab=f'(bigbcgab=f
=c
ZE,4265(#68D-(Z,EG6,(d59+-/2+5/(`+-+608D'(+_E22+08+(]qH+8/+4(/E(%88+,+06/+(Z,EG6,,7(35(ab=f'(bigbcgab=f
=f
#A-65(lA75D'(jE00+-/+0'(jE00+-/+0(`+6435+--(d54+qW(ab=c(+_E22+08+(Z,EG6,(#/A47'(=mgb>gab=c
'%
*S('G0]%"P$'VW'40a-08Fc0&0Z$c'="%c\.\.c\"%
PO&'S+$"&)8+[+$>+$:.)&gX"&'S'>"$'=)"O&'S+$"&")0>+=)JgW"=>"$')W")X%>>+=:U)+>:#X+=>:X>+$:
9+X:U:=,+=),Q$&)?+[,+)'=S">"="9'>'$I
QWc$\';S'F82$["%WX'MW\$Y$Z$'="#\"%.
@6756.W(`6HE0A5(76*60;(/606<;5465()05+.(E,606.(D6*;0,652;:/;0I
2e%c$-WTkW'F82$["%WX'<S'="#Tk"I'+S'="#T"'R0c',"c.&''E0&^Zk"
7g$X'("f,".
E L0-(+>)U",(+)X%>>+=:U:)i0X)g-&)-"W'(",",'$.
E <=&"$="&)W")U09'>)9+=X+S:>:X)X%>>+=:U:)+$&U+X&+,:$.
E L"(+e+&)$"["$W+-(0=>+$:)(+8:>U+-:)W")-+&:=)+>:=U+-:)(+(J:=,:$.
E 7gX"&'S')">"X&$0='Z')J'9')X+$#:>+#&:$:>+9'>'$)g$g=>"$'=)-+&:#:)J">'#U'#&'$.
E a=>'=")U0,+)-"X&Q$g)e"=g[)("=')J">'#U"X&",'$I
M%) ,'=+U'X>"$,"=) Q&g$g.) 7g$X'(") "O&'S+$"&) 8+[+$:.) 2I) p+[f+) J"iU"X) g["$",'$I
!W%'="#.&'EW&k$&W'6$X'U$%'F82$["%WX'E"%"cXW%$aX$]$'K"%
l>X")W")9Q>J")9+[:=,+X')9+[:)-0-(0O"X0=0U'X)W"),"U0J$+?'X)?+$X>:>:X>+$.),"Z'#'X
9Q>J"-">)"O&'S+$"&)X+$+X&"$'-&'X>"$'='=)0>%#U+-:=:)-+Z>+U:#&:$I)PO&'S+$"&)e+SU'.)"O&'S+$"&
'&
0(%=S%>+$:=:=)-%=,%Z%)g$g=)80$&?Q(g.)0$&+>+U+)-+&:#)?'(+&>+$:)W")-"8"&)9g(gX>gX>"$')J'9'
?+X&Q$>"$)g>X">"$'=)9%>%=,%Z%)9Q>J"(")W")"O&'S+$"&)J">'#U'#>'Z')+i:-:=,+=)e+=J')?+[,+
0>,%X>+$:=+)JQ$")?+$X>:>:X)JQ-&"$U"X&",'$I
D%X"\"Z"'a"X.Y'P$-"X\"%.
`"?+e)-"W'("-')(gX-"X)0>+=)Y%["()VU"$'X+)W")M+&:)VW$%8+)9Q>J">"$'=,")0$&+>+U+
-+&:#)?'(+&>+$:)W")9%=%=>+)9+Z>+=&:>:)0>+$+X)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=:=)9$g&)U+$o>+$:),+e+)(gX-"X
'X"=.)X'#')9+#:=+),g#"=)J">'$)-"W'("-'),+e+),g#gX)0>+=)r'=.)]g="(,0Z%)V-(+.)^+&'=
VU"$'X+) J'9') 9g(gU"X&") 0>+=) 8+[+$>+$,+X') 0$&+>+U+) -+&:#) ?'(+&>+$:) ,+e+) ,g#gX&g$I
JeYXW%$'kW]W%'f&W%$\W%$
]">'#U'#)8+[+$>+$,+)"O&'S+$"&)0(%=S%>+$:.)e"U)&gX"&'S')9"X>"=&'>"$'=,"=.)e"U),"
8+[+$>+$:=),'=+U'X)$"X+9"&)0$&+U:=,+=)Q&g$g.),+e+)["=J'=)Ug#&"$'),"Z"$)Q="$U">"$'
-%=U+X),%$%U%=,+,:$I)<=,'$'U>')?'(+&>+$:=)(+=:)-:$+.)VW$%8+)W")VMR)8+[+$>+$:=,+)9'$i0X
g$g=)-"[0=)?'(+&>+$:=,+=)-+&:>+9'>U"X&",'$I)]">'#U"X&")0>+=)8+[+$>+$,+(-+.)?'(+&.)'>X)-+&:=
+>:U)X$'&"$')0>+$+X)Q=)8>+=+)i:XU+X&+.)-%=%>+=),'Z"$),"Z"$)Q="$'>"$'.)-+,"S")9'$)"X)?+(,+
0>+$+X)+>J:>+=U+X&+,:$I
5&XW%&WXTXW'$_W%$c'e%WX$Z$'VW'XecWX$Z$
<=&"$="&)X%>>+=:S:>+$:.)J">'#U'#)<=&"$="&)8+[+$>+$:=,+.)J">'#U"X&")0>+=)8+[+$>+$+)JQ$"
,+e+) i0X) 'i"$'X) g$"&U"X&",'$I) ]">'#U"X&") 0>+=) 8+[+$>+$,+X') X%>>+=:S:>+$) '-") 'i"$'X
g$"&U"X&"=)i0X)&gX"&U"X&",'$I)M%)-"9"8&"=)Q&g$g.)J">'#U'#)8+[+$>+$+)e'[U"&)W"$"=)"O
&'S+$"&) -'&">"$'=,".) g$g=) W") e'[U"&>"$") ,+'$) ,+e+) i0X) (0$%U) 9%>%=U+X&+,:$I
p0$$"-&"$f:=)(+8&:Z:)9+#X+)9'$)i+>:#U+(+)JQ$".)"O&'S+$"&)8+[+$>+$:=:=)80&+=-'(">'='
+#+Z:,+X')X$'&"$>"$)9">'$>"U"X&",'$1
@AB
@5B
@4B
@2B
Y'#')9+#:=+),g#"=)J">'$)W")9%=+)9+Z>+=&:>:)0>+$+X)e+$S+=+9'>'$)J">'$.
7"X=0>0o'(")(+&X:=>:X.
Y$",')X+$&:);)9+=X+)X+$&:)(+(J:=>:Z:)W")=+X'&),:#:=,+)Q,"U")-'-&"U>"$'=")(+&X:=>:X.
^0o'-&'X)+>&(+8:-:I
p0$$"-&"$f:=)9">'$>",'Z'.)"O&'S+$"&)9g(gU"-'=")(gX-"X)?:$-+&+)-+e'8)W")J">'#U'#)0>+=
'>X)A6)8+[+$h)VMR.)r'=.)w+80=(+.)]g="()Y0$".)<=J'>&"$".)V>U+=(+.)b0>>+=,+.)/0$W"i.
L'=J+8%$)W")<-W"if&'$IAG
=i
#A-65(lA75D'(jE00+-/+0'(jE00+-/+0(`+6435+--(d54+qW(ab=c(+_E22+08+(Z,EG6,(#/A47'(=mgb>gab=c
)(
QWc$\':S'3\cW'U"#\.'5&XW%&WX'A"#"%.'A0X"&a$-W\$
@6756.W(#A-65(lA75D'(jE00+-/+0'(jE00+-/+0(`+6435+--(d54+qW(ab=c(+_E22+08+(Z,EG6,(#/A47
6ZW%$c"'U$%\WY$c'7WV\WX\W%$
7&'4?6$P'4&'H4>$<;$<'34'4&'B/0/6'489$:"%49'C"#"%@
PO&'S+$"&)8+[+$:=:=)"=)"-X')W")J">'#U'#)0>,%Z%)g>X".)VU"$'X+)M'$>"#'X)R"W>"&>"$'f,'$I
V(=:)[+U+=,+),g=(+=:=)"=)9g(gX)"O&'S+$"&)8+[+$:)0>+=)VMRf='=)56A5)(:>:=,+)54A)U'>(+$
R0>+$)0>+$+X)J"$i"X>"#"=)"O&'S+$"&)-+&:#>+$:=:=.)56A3)(:>:=,+)42G)U'>(+$)R0>+$f+)%>+#U+-:
9"X>"=U"X&",'$IA3
VMRf,")J"i&'Z'U'[)N)(:>)'i'=,")0=>'=")8"$+X"=,"='=)&08>+U)8"$+X"=,")-"X&Q$g=,"X'
0$+=:.)t4f&"=)tDIGf+)X+,+$)i:XU:#&:$h)9%)0$+=)56A3)(:>:=,+)'-")tAAIDf(")%>+#+S+X&:$IAD
6V%^b"
=>HL&'"&:"6'QK6'%46"B49Q$
PO&'S+$"&)X0=%-%=,+)Q="U>')J"iU'#")-+e'8.)+(=:)[+U+=,+)X:(+-:(+)9'$)$"X+9"&")-+e="
0>+=)VW$%8+)"O&'S+$"&)8+[+$:.)56A5)(:>:=,+)AG3)U'>(+$)R0>+$)9g(gX>gZg=")%>+#U:#&:$I
VW$%8+)"O&'S+$"&)8+[+$:.)(:>>:X)0$&+>+U+)tAAIN)0$+=:=,+)9g(gU")-0=%S%=,+)56A3)(:>:=,+
524)U'>(+$)R0>+$)0>+S+X&:$I
=k
r36(&653+,,(e3C4+0'(jE00+-/+0'(!D+(]9E,A/3E5(E<(Z,EG6,(+_E22+08+(R60.+/-'(aigbkgab=c
=?
ZE,4265(#68D-(Z,EG6,(d59+-/2+5/(`+-+608D'(+_E22+08+(]qH+8/+4(/E(%88+,+06/+(Z,EG6,,7(35(ab=f'(bigbcgab=f
)!
M+&:)VW$%8+)"O&'S+$"&)e+SU'='=)9g(gX)9'$)X:-U:)0>J%=)8+[+$>+$)0>+=)<=J'>&"$".)V>U+=(+
W")p$+=-+f,+=)J">U"X&",'$I)m&")(+=,+=)Q=gUg[,"X')(:>>+$,+)<&+>(+)W")<-8+=(+f=:=)VW$%8+
"O&'S+$"&)8+[+$:=:=)9g(gU"-'=,")Q="U>')8+(:)0>U+-:)9"X>"=U"X&",'$IAN
QWc$\'hS'6V%^b"Tk"'F82$["%WX'!"[Z$'lJ$\-"%'70\"%m
@6756.W(R60/35(Z3,,(^(r36(&653+,,(e3C4+0'(jE00+-/+0'(]A0EH+65(U5,35+(`+/63,(jE0+86-/'(ab=a(/E(ab=?'(Nab=cO
`%-(+)'-".)R0Z%)VW$%8+)"O&'S+$"&'='=)9g(gU"-'=")Q=Sg>gX)"&U"X&",'$h)e"=g[)"O&'S+$"&
8+[+$:)80&+=-'(">'='=)J"$'-'=,")0>-+),+.)A26)U'>(0=>%X)=g?%-%)W")36)U'>(0=%=)g["$'=,"
<=&"$="&) X%>>+=:S:-:(>+) `%-(+f=:=) Q=gUg[,"X') (:>>+$,+) e:[>:) 9'$) 9g(gU") -0=%S%=,+
,g=(+,+X')"=)Q="U>')8+[+$>+$,+=)9'$')0>+S+Z:)9"X>"=U"X&",'$IAC
6a-"8A"a$P$c
R$&1$&'>$24%>$S$&24'H4%Q46>4<4&'B/0/6'CK9"&?$04>
V-(+O_+-'?'X)9Q>J"-'='=)"O&'S+$"&)e+SU'.)Q[">>'X>")r'=)W")b'=,'-&+=f:=)"&X'-'(>")e:[>+
9g(gU"X&",'$I)r'=f'=)e"=g[)J">'#'U'='=)'>X)+#+U+>+$:=,+)0>+=)"O&'S+$"&)8+[+$:.)56A5)(:>:=,+
A3C)U'>(+$)R0>+$56)-"W'("-'=")%>+#+$+X.)VU"$'X+)M'$>"#'X)R"W>"&>"$'f=,"=)-0=$+),g=(+=:=
"=)9g(gX)'X'=S')"O&'S+$"&)8+[+$:)e+>'=")J">U'#&'$I
r'=f,")"O&'S+$"&.),+e+)X:-+)-g$")Q=S")0$&+(+)i:XU:#)0>U+-:=+)$+ZU"=.)=g?%-%=)J"=">'="
(+(:>U+(:)9+#+$U:#)W")V>'9+9+.)7"=S"=&)J'9'),g=(+)i+8:=,+)<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)#'$X"&>"$'='=
=m
R60/35(Z3,,(^(r36(&653+,,(e3C4+0'(jE00+-/+0'(]A0EH+65(U5,35+(`+/63,(jE0+86-/'(ab=a(/E(ab=?'(=cgbcgab=c
=>
R60/35(Z3,,(^(r36(&653+,,(e3C4+0'(jE00+-/+0'(]A0EH+65(U5,35+(`+/63,(jE0+86-/'(ab=a(/E(ab=?'(=cgbcgab=c
ab
@+,,654(e3,,3-(^(r36(&653+,,(e3C4+0'(jE00+-/+0'(P54+0-/65435C(/D+(&756238-(E<(_D356B-(+_E22+08+(R60.+/'
bigbfgab=c
)'
e:[>+)9g(gU"-'=")0>+=+X)&+=:U:#&:$I)PO&'S+$"&)+=+>'-&>"$'=")JQ$".)Q=gUg[,"X'),Q="U>"$,"
e+>X+)+i:>U+-:)9"X>"="=)V>'9+9+.)AA6)U'>(+$)R0>+$),"Z"$'=,",'$)W")e+>X+)+$[)-0=%S%=,+
9g(gU")8>+=>+$:=:)J"$i"X>"#&'$U"X)'i'=)56)U'>(+$)R0>+$)S'W+$:=,+)9'$)=+X'&)">,")","S"X&'$I5A
@"X$&'6ZW%$c"
!4&/#'H4>$<;4'"<";"[email protected]&2"
PO&'S+$"&)+=>+U:=,+)='-8"&"=)J"$',"=)J">"=)^+&'=)VU"$'X+f,+)9+#:)i"X"=)g>X")M$"['>(+f,:$I
56A5)e+SU')A5)U'>(+$)R0>+$)0>+$+X)J"$i"X>"#"=)9%)9Q>J","X')"O&'S+$"&'=.)56A3)(:>:=,+
(:>>:X)ANt)9g(gU"(>".)54)U'>(+$)R0>+$f+)%>+#U+-:)9"X>"=U"X&",'$I55
QWc$\'dS'()*(8()*:'3\cW'U"#\.'F82$["%WX'!"[Z$'lJ$\-"%'70\"%m
@6756.W(r36(&653+,,(e3C4+0'(jE00+-/+0'(!D+(]9E,A/3E5(E<(Z,EG6,(+_E22+08+(R60.+/-
2e%c$-WTkW'F82$["%WX$&'A0X"&a$-W\$',ecaWc
D3)U'>(0=)0>+=)7g$X'(")=g?%-%=%=)56A4)(:>:)-0=%)'&'9+$'(>")t2Cf%.)(+=')4D.G)U'>(0=%54.
<=&"$="&)X%>>+=U+X&+,:$I)<=&"$="&)+>&(+8:-:=:=)g>X")J"=">'=")(+(J:=>+#U+-:.)9+Z>+=&:
e:[>+$:=:=)(gX-">U"-')W")U09'>)8"="&$+-(0=%=)+$&U+-:(>+)9'$>'X&".)X%>>+=:S:>+$)e"U)-0-(+>
+Z>+$,+)+X&'?)0>U+(+),"W+U)"&U"X&".)e"U),")"O&'S+$"&)X%>>+=:U>+$:=:)+$&:$U+X&+,:$I
a=
sED5(@E+/-3+0'(%,3G6G6(dTU(8EA,4(063-+(t=mMKtaiM(E5(t==bM(96,A6/3E5'(8E2H657B-(C0Eh/D(B2+/+E038B'
D//HWgg9+5/A0+G+6/I8E2gab=cg=bg=kg6,3G6G6K3HEK8EA,4K063-+K=mKaiGKE5K==bGK96,A6/3E5K8E2H657-KC0Eh/DK2+/+E038g'
=kg=bgab=c
aa
r36(&653+,,(e3C4+0'(jE00+-/+0'(!D+(Z,EG6,(+_E22+08+(UHHE0/A53/7'(=?gbfgab=c
ac
!"[email protected]'(M3,C3(!EH,A2A($-/6/3-/3.,+03'(hhhI/A3.ICE9I/0gT0+d-/6/3-/3.!6G,EI4En3-/6Go34p=k=i
))
QWc$\'jS'2e%c$-WTkW'F82$["%WX'A0X"&a$-W\$
@6756.W(#356(%<06'(&3C3/6,(ME-HDE0A-W(!D+(#/6/+(E<(!A0.3-D(+_E22+08+(Nab=cO
<=&"$="&)X%>>+=:U)0$+=:=,+.)7g$X'(".)<=&"$="&)X%>>+=:S:>+$:)"=)?+[>+)0>+=)56)g>X"
+$+-:=,+)AAI)-:$+,+,:$I52
QWc$\'*)S'RWY$X\$'3\cW\W%kW'VW'2e%c$-WTkW'5&XW%&WX'AW&WX%"a-0&^
@6756.W(d5/+05+/(eE0,4(#/6/-'(P-6C+(654(TEHA,6/3E5(#/6/3-/38-(Nab=aOI
af
d5/+05+/(eE0,4(#/6/-'(P-6C+(654(TEHA,6/3E5(#/6/3-/38-I(D//HWgghhhI35/+05+/hE0,4-/6/-I8E2g-/6/-ID/2
)*
2e%c$-WI'`W\$YZWcXW'0\"&'b"#"%\"%'$_$&kW'kW'W8X$["%WX'b0X"&a$-W\$'"_.a.&k"&'$\W%$kW
\>%->+$+$+-:)(Q="&'U),+=:#U+=>:Z:)?'$U+-:)V7)Y"+$="(f'=.)J">'#U"X&")0>+=)g>X">"$,"X'
"O&'S+$"&)8+[+$>+$:=:=)i"X'S'>'Z'=')W")+>&(+8:-:=:)'=S">",'Z')"=,"X-&")7g$X'("f='=)9g(gU"
80&+=-'(">')JQ$g>U"X&",'$I)M%)"=,"X-.)-+,"S")8+[+$:=)&'S+$')+=>+U,+X'),%$%U%=%),"Z'>.
0=%=>+)9'$>'X&")g>X","X')<=&"$="&)+>&(+8:-:.)Q,"U")-'-&"U>"$')+>&(+8:-:)J'9')&"X=0>0o'X
+>&(+8:)?+X&Q$>"$'.),'o'&+>),g=(+)e+XX:=,+X')$"Jg>+-(0=>+$:)W")J"=">)+=>+U,+)8"$+X"=,"
-"X&Q$g=g=)e+=J')-+?e+,+)0>,%Z%=%)JQ[)Q=g=,")9%>%=,%$U+X&+,:$I)7g$X'(")9%)"=,"X-"
JQ$")J">'#U"X&")0>+=)8'(+-+>+$)+$+-:=,+)"O&'S+$"&)80&+=-'(">')"=)(gX-"X)0>+=),0X%[%=S%
g>X",'$I
QWc$\'**S'62'EW"%&W-'()*('F82$["%WX'F&kWca$
@6756.W(l656(M+5K#D6G6/'(T60965+D(V3,<E0EA-D65'(R3.+(RE0360/7'(%!(@+605+7'(Nab=aOI(]K_E22+08+(3-(/D+(V+q/
j0E5/3+0(35(Z,EG6,(]qH65-3E5
2e%c$-WT&$&'W8X$["%WX'n"[Z$'*;I<'Z$\-"%'[email protected]
566N)(:>:=,+=)'&'9+$"=)(:>>:X)0$&+>+U+)t4GIG)'>")9g(g("=)"O&'S+$"&)8+[+$:=:=.)56A5
(:>:=,+=.)56AD)(:>:=,+)X+,+$)(:>>:X)0$&+>+U+)tAGIN)0$+=:=,+)9g(g("S"Z')Q=JQ$g>U"X&",'$I5G
M+=X+>+$+$+-:)Y+$&)!"$X"['f='=)(+8&:Z:)+$+#&:$U+(+)JQ$")'-".)56A4)(:>:)'=&"$="&&"=
(+8:>+=)X+$&>:)Q,"U">"$)42.3)U'>(+$)7^)0>+$+X)J"$i"X>"#U'#&'$I)M%)e+$S+U+>+$:=)(+X>+#:X
tA2fg)&gX"&'S')g$g=>"$'.)tA5f-')&">"X0Ug='X+-(0=)W"),0Z$%,+=)8+[+$>+U+.)t5Gf')'-"
-"(+e+&)e+$S+U+>+$:,:$I53
ai
]A0E2E53/E0'(ab=c
ak
M65.6,60606-;(@60/(R+0.+*3'(D//HWgghhhIG.2I8E2I/0g3-/6/3-/3.g-656,oHE-o3,+o76H3,65o+/3860+/o3-,+2,+03I6-H'ab=c
)"
QWc$\'*(S'2e%c$-WTkW'U(G'F82$["%WX'!"%["Z"\"%.'[email protected]
@6756.W(W(#356(%<06'(&3C3/6,(ME-HDE0A-W(!D+(#/6/+(E<(!A0.3-D(+_E22+08+(Nab=cO
56A5)W"$'>"$'=")JQ$")"O&'S+$"&)e+$S+U+>+$:)&08>+U)AGI4)!'>(+$)7^x(")&"X+9g>)"&U"X&",'$I
V(=:)(:>)'&'9+$'(>")0=>'=")-+&:#>+$:=.)&08>+U)8"$+X"=,")-+&:#>+$:=)tAIDf-')-"W'("-'=,")0>,%Z%
&+eU'=)",'>U"X&",'$I5D)M%)0$+=.)<=J'>&"$".)V>U+=(+.)p$+=-+)W")b0>>+=,+)J'9')J">'#U'#
8+[+$>+$:=)i0X)J"$'-'=,",'$)W")7g$X'(")"O&'S+$"&)8+[+$:=:=)(gX-"X)80&+=-'(">'=')+i:Xi+
JQ-&"$U"X&",'$I
QWc$\'*<S'D&\$&W'4"X.Y\"%.&'20b\"Z'D%`"&$#W'AW%"cW&kW'4"X.Y\"%'5_$&kW'A"-.(d
i
@6756.W(R60/35(Z3,,(^(r36(&653+,,(e3C4+0'(jE00+-/+0'(]A0EH+65(U5,35+(`+/63,(jE0+86-/'(ab=a(/E(ab=?'(Nab=cO
a?
]A0E2E53/E0'(ab=c
am
R60/35(Z3,,(^(r36(&653+,,(e3C4+0'(jE00+-/+0'(]A0EH+65(U5,35+(`+/63,(jE0+86-/'(ab=a(/E(ab=?'(Nab=cO
)#
QWc$\'*+S'2e%c$-WTkW'D&\$&W'4"X.Y\"%.&'E"XW`0%$'U"#.&k"'20b\"Z'AW%"cW&kW
4"X.Y\"%'5_$&kW'A"-.'lim
@6756.W(]A0E2E53/E0'(Nab=cO
*S<'5Y\WXZW\W%'VW'JWV[^X'F82$["%WX'J0kW\\W%$
PO&'S+$"&) ,g=(+-:=,+X') '#>"&U") U0,">>"$') +#+Z:,+X') #"X'>,") J$%8>+=,:$:>+9'>'$1
QWc$\'*;S'F82$["%WX'J0kW\\W%$
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
)$
M%)$+80$,+),g=(+,+)W")7g$X'("f,"),+e+)-:X)JQ$g>"=)'#>"&U")U0,">>"$')0>+=)M5*.
M5M)W")*5*f(")0,+X>+=:>U:#&:$I
U(G'l5Y\WXZWkW&'2ecWX$[$-Wm
M5*.)'#>"&U">"$'=)&gX"&'S'("),0Z$%,+=)g$g=)W"(+)e'[U"&)-+&&:Z:)U0,">,'$I)l$g=)(+
,+)e'[U"&)&g$g=")(+),+)'#)U0,">'=")JQ$")?'=+=-+>)$'-X)(+),+)-&0X)$'-X'),"Z'#"9'>U"X>"
9'$>'X&".)-&0X>%)i+>:#+=)&'8'X)9'$)M5*)-'&"-'='=)'>X)(+&:$:U)U+>'("&')W")-&0X)U+>'("&'=,"=
Q&g$g)Q>i"X>"=,'$'>U"-')9'$)*5*)U0,">'=")JQ$"),+e+)[0$,%$I)m&")(+=,+=.)M5*)8+[+$("$>"$'
,")-0=)(:>>+$,+)e:[>+)+$&+=)9'$)'#)U0,">')0>+$+X)Q=")i:XU+X&+,:$I)Rg=(+,+.)M5*)?0$U+&:=:=
?+$X>:)+>+=>+$:=,+)?++>'("&)JQ-&"$"=)9+[:)?'$U+>+$)+#+Z:,+X')J'9','$1
E T+&+() @9'$,"=) ?+[>+) g$g=) X+&"J0$'-'B1) VU+[0=) @VMRB.) p>'8X+$&) @b'=,'-&+=B
E !0,+),'X"(')@,'X"(>"$)9'$)g$g=)J$%9%=+)0,+X>+=U:#)"O&'S+$"&)-'&">"$'B1)[email protected])c+>+=,0)@V>U+=(+B.)V-0-)@<=J'>&"$"B.)T00F)@<&+>(+B
E !09'>(+1)p+9)@VMRB
E \>+#:U)8+[+$("$'1)\9"$)@VMRB.)b+'>0)@<=J'>&"$"B
E L+Z>:X)8+[+$("$'1)c0SR0S)@VMRB
U(U'l5Y\WXZWkW&'5Y\WXZW-Wm
<#>"&U","=)<#>"&U"(")0>+=)U0,">>"$.)'#>"U)9+#:=+),g#"=)&%&+$>+$:=)*5*)W")M5*
U0,">>"$'=") JQ$") i0X) ,+e+) (gX-"X) 0>U+-:=,+=) Q&g$g.) ,+e+) 9g(gX) e+S'U>"$"
%>+#+9'>U"X&",'$I)m$="Z'=)56A4)(:>:)'&'9+$'(>")VMR)M5*)"O&'S+$"&)8+[+$:)5G5)U'>(+$)R0>+$
0>U%#.)M5M)"O&'S+$"&)8+[+$:)'-")9%)$+X+U:=)'X')X+&:=,+=)9'>"),+e+)(gX-"X.)GGC)U'>(+$
R0>+$)0>+$+X)J"$i"X>"#U'#&'$I5C)Rg=(+f,+.)M5M)8+[+$("$>"$'='=)"=)Q="U>')0(%=S%>+$:
r'=f,"=)i:XU:#&:$I
E T+&+()8+[+$("$'1)V>'9+9+)@r'=B
E R'X"()8+[+$("$'1)*e"U="&)@r'=B
G(G'l2ecWX$[$kW&'2ecWX$[$-Wm
*5*.)&gX"&'S'>"$'=)X"=,')+$+>+$:=,+)&'S+$"&)(+8U+-:=:),"-&"X>"("=)8+[+$("$','$I)*5*
8+[+$("$>"$'.)g$g=)(+),+)e'[U"&)+>:#W"$'#')&gX"&'S'>"$)+$+-:=,+)J"$i"X>"#&'Z'=,"=)Q&g$g.
-&0X)$'-X')&+#:U+[>+$)W")-+,"S")+$+S:>:X)?0=X-'(0=%)g-&>"='$>"$I)M%)(Q=g(>")e:[>:)Q>i"X>"="9'>'$
0>U+X>+)9'$>'X&".)U+$o>+$:)-&0X)&%&+=)?'$U+>+$+)JQ$"),+e+),g#gX&g$I)*5*)8+[+$("$>"$'=,"
-+e&"S'>'X)$'-X')M5M)(+),+)M5*)U0,">>"$")JQ$"),+e+)(gX-"X&'$.)9%)-"9"8&"=)Q&g$g)9%
+>+=,+)%[U+=>+#U:#)?'$U+>+$)Ug#&"$'>"$'='=)U+Z,%$)0>U+U+-:)'i'=)J"$"X>')8$0-",g$>"$'
(g$g$>gZ")X0(U%#&%$I)*5*)8+[+$("$')Q$="X>"$')+#+Z:,+X')J'9','$1
E "M+()@VMRB.)`+X%&"=)@w+80=(+B.)7+09+0)@r'=B
a>
%547(lE60'(jE00+-/+0'(@+7(!0+54-(35(MaM(+_E22+08+(jE0(ab=c'(=mg=bgab=a
)%
2e%c$-WTkWc$'F&'MW\$YZ$Y'F82$["%WX'J0kW\\W%$'U(G'VW'G(G
M5*)U0,">'=,")"=)9g(gX)#'$X"&>"$)b"8-'9%$+,+.)!+$X+?0='.)b:[>:+>.)Y>'X-+)W")!0$e'80h
*5*)U0,">'=,")"=)(gX-"X)U+>)e+SU'=")-+e'8)8>+&?0$U>+$)'-")]'&&'J','(0$.)/AA.)T"U"X-"8"&'
W")L+e'9'=,"=f,'$I
QWc$\'*:S'2e%c$-WTkW'O&W'R.c"&'F82$["%WX'=$%Z"\"%.
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
7g$X'("f,") "O&'S+$"&) -"X&Q$g) ("=') 0>,%Z%) ) W") 80&+=-'(">'=') e"=g[) &+U) 0>+$+X
(+X+>+(+U+,:Z:)'i'=.)S'$0-+>)0>+$+X)9+X:>,:Z:=,+)yA66!z)-"W'("-'=,")0>+=)#'$X"&>"$'=
0$+=:)"O&'S+$"&)8'(+-+-:=:=)J">'#U'#)0>,%Z%)g>X">"$")JQ$")i0X),+e+)+[,:$I
QWc$\'*hS'2e%c$-WTkWc$'F82$["%WX'Q$%cWX\W%$&$&'G$%0'U"#\.'7"].\.Z.
@6756.W(Y6*60(#356(%<06B5;5(/6D235,+035+(4676526./64;0I
)&
7g$X'("f,")"O&'S+$"&'=)J">'#'U')VMR)8+[+$:=,+=)?+$X>:,:$I)7g$X'("f,")Q=S")M5*)+>+=:=,+X'
"O&'S+$"&)?'$U+>+$:)0$&+(+)i:XU:#.)+=S+X)"O&'S+$"&'=)566N)(:>:=,+=)-0=$+X')+-:>)9g(gU"-'.
U0,+),'X"('=,"X')Q[">)+>:#W"$'#)-'&">"$'='=)0$&+(+)i:XU+-:(>+)9'$>'X&")J"$i"X>"#U'#&'$I
<>X)0=>'=")8"$+X"=,")#'$X"&>"$'=,"=)b"8-'9%$+,+.)&gX"&'S')">"X&$0='Z'=")(Q=">U'#.)+$,:=,+=
,+)9+#X+)X+&"J0$'>"$")+i:>+$+X)(+&+()9'$)8>+&?0$U)e+>'=")J">U'#&'$I)T"U"X-"8"&'),"
7g$X'("f,"X')"O&'S+$"&)-"X&Q$g=g=)Q=Sg>"$'=,"=)0>%8.)'>X)M5*)8+[+$("$>"$'=,"=)9'$'
0>U%#&%$I)]'&&'J','(0$.)*5*)8+[+$("$')?0$U+&:=,+X')"=)9g(gX)0(%=S%,%$I)7g$X'("f,")"O
&'S+$"&'=)+-:>)9g(gU"-')W")X+,:=>+$:=)0=>'=")+>:#W"$'#")(Q=">U"-'.)-"X&Q$g=)'>X)0(%=S%-%
!+$X+?0=')W")9"=["$')Q[">)+>:#W"$'#)-'&">"$'='=)X%$%>U+-:=,+=)-0=$+)J"$i"X>"#U'#&'$I
m[">)+>:#W"$'#)-'&">"$'='=)-%=,%Z%),g#gX)?'(+&>:)+>:#W"$'#)0>+=+Z:(>+)9'$>'X&".)&gX"&'S'>"$'=
"O&'S+$"&)X0=%-%=,+X')"=)Q="U>')9"X>"=&'>"$'=,"=)9'$')?'(+&)+W+=&+o:)0>U%#&%$I)]g=gUg[,"
9'$i0X)"O&'S+$"&)?'$U+-:=:=)(+#+,:Z:)[0$>%X>+$:=)9+#:=,+.)&gX"&'S'>"$")"O&'S+$"&'=)-%=,%Z%
&"X),"Z"$'=)?'(+&)+W+=&+o:)0>U+,:Z:=:.)i"#'&>'>'X.)X0>+(>:X.)9'>J')W")8+(>+#:U)J'9')8"Xi0X
?+$X>:),"Z"$)Q="$'-',"))9%>%=,%Z%=%)+=>+&U+X))W")&gX"&'S'>"$')9%=+)+>:#&:$U+X)J">U"X&",'$I
2e%c$-WTkW'U(U'F82$["%WX'U(G'F82$["%WXHW'Mf%W'7"n"'6#'MW\$YZ$YX$%
KR*)W"$'>"$'=")JQ$")7g$X'("f,"X')M5M)8+[+$)9g(gX>gZg)-0=)2)(:>,+)t5N)0$+=:=,+
9g(gUg#&g$I46)l>X"U'[,".)&gX"&'S'>"$"),0X%=+=)"O&'S+$"&)U0,">>"$'.)?'$U+>+$)+$+-:=,+
J"$i"X>"#"=)"O&'S+$"&")JQ$"),+e+)"-X')W"),+e+)J">'#U'#&'$I)m[">>'X>")YaM<f>"$'=)$"X+9"&
+W+=&+o:) X+[+=U+-:.) &08>%) +>:U) JgSg=g=) '(') ?'(+&>+$+) ,Q=g#"9'>U"-') +i:-:=,+=) M5M
"O&'S+$"&)Q="U>')W")J">'#&'$'>U"-')J"$"X"=)9'$)+>+=,:$I
QWc$\'*dS'2e%c$-WTkW'U(U'F82$["%WX'A"#"%.'lJ$\-"%'70\"%m
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3(d5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A(Nab=cO
cb
d&_'(ab=c
*(
EDU5T\W%'VW'F82$["%WX
PO&'S+$"&.)g>X"U'[,"X')XgigX)W")0$&+)9g(gX>gX&"X')'#>"&U">"$'=.)e"U)g>X")i+8:=,+.
e"U),")%>%->+$+$+-:)8>+&?0$U,+)$"X+9"&i')0>+9'>U"-')'i'=)9g(gX)9'$)0>+=+X)-%=U+X&+,:$I
YaM<f>"$)&gU)'-&'e,+U:=)tDNf'=')0>%#&%$,%Z%=,+=.)9%)'#>"&U">"$'=)7g$X'(")W")(%$&,:#:=+
(Q=">'X)0>+$+X)"O&'S+$"&)(+8+9'>U"-'h
@AB PX0=0U'U'['=)J">'#U"-'.
@5B l>X"U'['=) %>%->+$+$+-:) +$"=+,+) ,+e+) $"X+9"&i') 9'$) X0=%U+) &+#:=U+-:.
@4B <-&'e,+U:=)+$&:$:>U+-:)'i'=)i0X)Q="U>','$I
YaM<f>"$.)"O&'S+$"&)-+("-'=,"h
E l$g=)W")e'[U"&>"$'='),+e+),g#gX)U+>'("&>"$".),+e+)9g(gX)X'&>">"$")&+=:&+9'>U"X&".
E b+UU+,,")W")e'[U"&)+>:U:)X0=%-%=,+.)?+$X>:)&",+$'Xi'>"$")X0>+()%>+#+9'>U"X&".
E R+e+) X0>+() W") ,g#gX) U+>'("&") ?'(+&) X+$#:>+#&:$U+-:) J"$i"X>"#&'$"9'>U"X&".
E V>:U) W") Q,"U") -g$"S'=') ,+e+) X:-+) 9'$) -g$",") &+U+U>+(+9'>U"X&",'$I
M%),0Z$%>&%,+.)e"U)9g(gU")80&+=-'(">'=')+$&:$U+X.)e"U),")'#>"&U")U+>'("&>"$'='
,g#g$U"X)'i'=)"O&'S+$"&.)YaM<f>"$)'i'=)9g(gX)Q="U)&+#:U+X&+,:$I
QWc$\'*jS'5&XW%&WXT$&'EDU5T\W%W'="-k"\"%.
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3(d5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A(Nab=cO
l>X"U'[,".)YaM<f>"$'=)"O&'S+$"&)X%>>+=:U:=:),"-&"X>"("=)0$J+='[+-(0=>+$)W")(+8:>+$
9%>%=U+X&+,:$I)m$="Z'=.)7g$X'(")"X0=0U'-'='=)9g(gU"-'=,")'&'S')Jgi)0>+=)YaM<f>"$'=
"O,Q=g#gU)-g$"S'=,")0=>+$+)$"e9"$>'X)","S"X)X+8-+U>:)iQ[gU>"$)-%=U+X)g["$")X%$%>+=
*!
<#'='[')<=&"$="&f")7+#:(:=)_>+&?0$U%.)YaM<f>"$')"O&'S+$"&),g=(+-:)'>")&+=:#&:$+$+X.)$"X+9"&
Jgi>"$'=')+$&:$U+(:)e","?>"U"X&",'$I)M%)8>+&?0$U.)]+$+=&')M+=X+-:.)]00J>".)T%$&'i')Y+$J0.
K,"+L0?&)W")L+,"S")b0-&'=J)Q=Sg>gZg=,")X%$%>U%#)0>%8.)#'U,'(")X+,+$)9'$i0X)YaM<f='=
<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)X%>>+=:U:=:)+$&:$U+-:=+)Q=Sg>gX)"&U'#&'$I
V($:S+)YaM<f>"$'=)<=&"$="&)X%>>+=:U:)W")"O&'S+$"&>")'#&'J+>'=')+$&:$+=)i+>:#U+>+$.)9'$i0X
YaM<f='=)?+$X>:)8+[+$>+$+)%>+#U+-:=+)W")9%=%),+e+)W"$'U>')9'$)#"X'>,")J"$i"X>"#&'$U"-'="
X+&X:,+)9%>%=U+(:)+U+i>+U+X&+,:$I
7gU)9%=>+$+)$+ZU"=.)g>X"U'[,")YaM<f>"$)J"$i"X)+=>+U,+)"O&'S+$"&'=)='U"&>"$'=,"=
?+(,+>+=+U+U+X&+,:$I)!'J$0-)W")b"8-'9%$+,+)J'9')9+[:)9g(gX)7g$X)#'$X"&>"$')M5M)"O
&'S+$"&)?0$U+&:=,+=)(+$+$>+=U+(+)9+#>+U:#)0>-+>+$),+.)J"=">")9+X:>,:Z:=,+)Q[">>'X>"
YaM<f>"$)<=&"$="&f&"=)-+&:#)(+8U+U+X&+,:$I
7g$X'("f,")YaM<f>"$'=)"O&'S+$"&)X%>>+=:U:(>+)'>J'>')+>&:)&"U">)"=J">)'>")X+$#:)X+$#:(+
0>,%Z%)Q=")-g$g>U"X&",'$4A1
,*- T/34&>$6
YaM<f>"$'=)"O&'S+$"&")0>+=)JgW"=>"$')e"=g[)("&"$')X+,+$)J">'#U"U'#&'$I)b"U)#'$X"&
9'>J'>"$'='=.)e"U),")g$g=)W")e'[U"&>"$'='=),"&+(>+$:)W")?'(+&>+$:=:=)<=&"$="&)0$&+U:=,+
8+(>+#:>U+-:=+)+#'=+),"Z'>,'$>"$I))m&")(+=,+=.)"O&'S+$"&&")e"U)Q,"U".)e"U),")&",+$'X
-g$"i>"$'=,") 9'$") 9'$) '>"&'#'U'=) ,g#gX>gZg=,"=) Q&g$g.) JgW"=>'X) "=,'#">"$') (gX-"X
-"W'(",",'$I
,(- U<H/:/
YaM<f>"$.)"O&'S+$"&")0,+X>+=U+X)'i'=)("&"$>')'#JgSg)(+&:$:U:)e"=g[)J"$i"X>"#&'$U"U'#&'$I
PO&'S+$"&)(+8+=)YaM<f>"$'=)9'$)X:-U:=,+(-+.)<=&"$="&)-+,"S")9'$),+Z:&:U)X+=+>:)(+),+
'>"&'#'U)X+=+>:)0>+$+X)JQ$g>U"X&".)"O&'S+$"&")0,+X>+=U:#)W")9%)X0=%,+)%[U+=>:X)-+e'9'
9'$)X'#')W"(+)"X'8)9%>%=U+U+X&+,:$I
/'&">'X>')W")"Z'&'U>')i+>:#+=>+$+)-+e'8)0>U+=:=)X$'&'X)0>,%Z%)-"X&Q$>"$,"X')YaM<f>"$.
Q[">>'X>") 9+#>+=J:i) +#+U+-:=,+) =+X'&) +X:#>+$:) (+W+#) 0>,%Z%=,+=) 9%) &+$[) i+>:#+=>+$:
i"X"9'>"S"X) gS$"&>"$') W"$"U"U"X&",'$I) ]">'#U'#) g>X">"$,") 9%) -0$%=%) iQ[U"X) 'i'=
X%>>+=:>+=)e'--")08-'(0=%)'>")'>J'>')g>X"U'[,")J"&'$'>"=),g["=>"U">"$)'-")e"=g[)("&"$>'
,"Z'>,'$I
,E- V$&"&?;"&
YaM<f>"$'=) Q[">>'X>") #'$X"&) 9+#>+=J:i) +#+U+-:=,+) 'e&(+i) ,%(,%X>+$:) ?'=+=-U+=+
%>+#U+>+$:=:)-+Z>+(+S+X)0>+=)U">"X)(+&:$:US:)W")J'$'#'U)-"$U+("-')+>&(+8:-:)7g$X'("f,"
("=')("=')0>%#U+X&+,:$)W")e"=g[)("&"$>'),"-&"Z')W"),'=+U'[U')-+Z>+U+X&+=)%[+X&:$I
c=
u*865(_+2'(],+./0E53.(!3860+/(9+(@UM$B,+035(`+.6G+/(Z181'(ab=b
*'
,+- 546&$6'">90"[email protected]
M'$i0X)YaM<.)"O&'S+$"&)(+8U+X)'i'=)("&"$>')&"X=0>0o'X)+>&(+8:(+)-+e'8),"Z'>,'$I)b"$
=")X+,+$)"O&'S+$"&)W")&"X=0>0o')-+Z>+(:S:>+$:.)"O&'S+$"&")J"i'#'),+e+),g#gX)U+>'("&>')0>U+-:=:
-+Z>+(+$+X)e:[>+=,:$U+X&+)0>-+),+.)YaM<f>"$)"O&'S+$"&)-'-&"U')X%$U+X)'i'=))J"$"X"=)(+&:$:U:
(gX-"X)9%>U+X&+,:$I
,W- X0HL>";"';">$049$
PO&'S+$"&) (+&:$:U:=:=) (+=:) -:$+.) e"U) 9%) X+=+>:) S+=>:) &%&U+=:=) U+>'("&'.) e"U) ,"
J"$i"X>"#"S"X)0>+=)"X)Ug#&"$')e'[U"&>"$'.)&",+$'X)['=S'$')(Q="&'>U"-')J'9')'#>"&U")W"
%(J%>+U+)U+>'("&>"$'.)YaM<f>"$)'i'=)(gX-"X)0>+9'>U"X&",'$I
,Y- G$>H$'0494%?$#>$S$
V>&(+8:)W")(+&:$:U)U+>'("&>"$'='=)Q&"-'=,".)9'$i0X)YaM<.)e"=g[)"O&'S+$"&.)"O&'S+$"&'=
J"&'$"S"Z')'#)80&+=-'(">')W")(+$+&+9'>"S"Z')X+(=+X)W"$'U>'>'Z')e+XX:=,+)("&"$>')9'>J')-+e'9'
,"Z'>,'$I
@M%)X0=%,+X'),"&+(>:)'=S">"U")W")iQ[gU)Q="$'>"$')$+80$%=)'>"$>"("=)9Q>gU>"$'=,"
-%=%>U%#&%$IB
M%=>+$+)"X)0>+$+X.)YaM<f>"$'=)"O&'S+$"&)X%>>+=:U:=:)[0$>+#&:$+=.)7g$X'("f(")Q[">)'X'
?+X&Q$),+e+)W+$,:$1
@AB Y+(:&),:#:)"X0=0U'
@5B TgX-"X)i"X)X%>>+=:U)0$+=:I
b+>')e+[:$,+.)YaM<f>"$'=)(+$:-:=,+=)+[:=:=)<=&"$="&)-'&"-')9%>%=U+X&+,:$I)T"=')i:X+=
7g$X)7'S+$"&)Y+=%=%.)9">>')9'$)9g(gX>gZg=)g["$'=,")0>+=)&gU)?'$U+>+$)'i'=)H"9)-'&"-'
X%$U+)[0$%=>%>%Z%)J"&'$U'#&'$.)+=S+X)9%)[0$%=>%>%Z%)0>U+(+=),+e+)XgigX)'#>"&U">"$'=
,")<=&"$="&'),+e+)i0X)X%>>+=U+-:)W")"O&'S+$"&&"=)?+(,+>+=U+-:.)e"U)9%)?'$U+>+$:=)X"=,'
'#>"('#>"$')'i'=.)e"U),")7g$X'(")"X0=0U'-')'i'=)'&'S')9'$)Jgi)0>+S+X&:$I
*S+'F82$["%WX$&'5X$[$'Me_\W%$
M'$) g>X",") "O&'S+$"&'=) 9g(gU"-') W") J">'#U"-') 'i'=) Q="U>') '&'S') Jgi>"$) +$+-:=,+1
E l>X"='=)X'#')9+#:=+),g#"=)J+($'-+?')(%$&'i')e+-:>+-:)@]LT<bB)W")X'#')9+#:=+),g#"=
e+$S+=+9'>'$)J">'$.
E <=&"$="&)(+(J:=>:Z:)W")X%>>+=:U)+>:#X+=>:X>+$:.
E Y$",')X+$&:)(+(J:=>:Z:)W")X%>>+=:U)+>:#X+=>:X>+$:.
E ^0o'-&'X)+>&(+8:-:.
E !09'>)(+(J:=>:Z:)W")X%>>+=:U)+>:#X+=>:X>+$:.
E L0-(+>)U",(+)(+(J:=>:Z:)W")X%>>+=:U)+>:#X+=>:X>+$:)9%>%=U+X&+,:$I
*)
QWc$\'()S'2e%c$-WTkW'F82$["%WX$&'5X$[$'Me_\W%$
@6756.W(#356(%<06'(&3C3/6,(ME-HDE0A-W(!D+(#/6/+(E<(!A0.3-D(+_E22+08+(ab=c
*S+S*'E%Wk$'E"%X.'4"n$b\$]$I'E^\\"&.Z'6\.Yc"&\.].'VW'6\XW%&"X$P'OkWZW
,f&XWZ\W%$
]g=gUg[,".)"O&'S+$"&'=)(+(J:=>+#U+-:=:.)Q,"U")-'-&"U>"$'='=)J">'#U"-'),"),"-&"X>"U"X&"
W")e:[>+=,:$U+X&+,:$I
PO&'S+$"&)'#>"&U">"$'='=)-%=,%Z%)Q,"U")#"X'>>"$'='=)X0>+(>:Z:)W")JgW"='$>'>'Z')&gX"&'S'>"$'=
"O&'S+$"&)X%>>+=:U:=:)"&X'>"("=)"=)Q="U>')?+X&Q$>"$,"=)9'$','$I)m&")(+=,+=.)'#>"&U">"$
+i:-:=,+=)9+X:>,:Z:=,+.)Q,"U")-'-&"U'='=)JgW"=>'Z'='=)(+=:)-:$+.),g#gX)U+>'("&>')0>U+-:
X$'&'X&'$I
b+>')e+[:$,+.)9'$i0X)%>%->+$+-:)"O&'S+$"&)?'$U+-:)X"=,')Q,"U")+>&(+8:-:=:)-%=-+),+
@"M+()O)_+(_+>.)VU+[0=)AO*>'SXB.)Q,"U")-'-&"U>"$')X0=%-%=+)%[U+=>+#U:#)0=>+$S+
?'$U+=:=)X:-+)-g$")'i'=,")0$&+(+)i:XU:#)0>U+-:.)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=:=)W")&gX"&'S'>"$'=)?+$X>:
Q,"U") (Q=&"U>"$') X%>>+=U+(+) (+&X:=) 0>,%Z%=%=) "=) Q="U>') JQ-&"$J"-','$I
V(=:)[+U+=,+)$"Jg>+-(0=>+$:=)?+$X>:)Q,"U")#"X'>>"$'=')UgUXg=)X:>U+-:.)_+(_+>)J'9'
-+,"S")-+=+>)9'$)Q,"U")-'-&"U'='=)(+=:)-:$+.)e"U)-+=+>.)e"U),")?'['X-">)9'$)(+=:)0>+=
L{%+$"f'=)0$&+(+)i:XU+-:=+.)Q=)Q,"U">')X+$&>+$,+=.)9+=X+>+$:=)W")&">"X0U)08"$+&Q$>"$'='=
-+=+>)Q,"U")-'-&"U>"$')-%=U+-:=+)-"9"8)0>U%#&%$I
m,"U")(Q=&"U>"$')9"#)+($:)X+&"J0$',")'=S">"="9'>'$1
@AB /+X'&
@5B M+=X+);)X$",')X+$&:
@4B R'o'&+>) Sg[,+=) @MY!) PF8$"--.VW"+.) 7%$XS">>) W") k0,+?0=") *g[,+=.) _+(_+>.
_+(9(I!".)4)8+(B
@2B m=)Q,"U">')X+$&)@K='=+>.)!+=J:$X+$&.)VX&'?)M+=X)\_7B
@GB !09'>)Q,"U")@VW"+.)7%$XS">>)W")k0,+?0=")!09'>)m,"U"B
7g$X'(".)X$",')W")9+=X+)X+$&:)-+(:-:)9+X:U:=,+=)VW$%8+f=:=)'X'=S')"=)9g(gX)g>X"-','$I
56A4)-0=%)'&'9+$'(>")G3.N)U'>(0=)X$",')X+$&:.)A66.5)U'>(0=)9+=X+)X+$&:.)25)9'=)V7!)S'e+[:
W")5I4)U'>(0=)_aL)S'e+[:45)9%>%=+=)g>X"U'[,".)Q[">>'X>")X$",')X+$&>+$:=:=)(+(J:=)0>+$+X
X%>>+=:>U+-:.)&gX"&'S'>"$'=)0=>'=")Q,"U")(+8U+-:=:)X0>+(>+#&:$U+X&+,:$I
ca
M65.6,60606-;(@60/(R+0.+*3'(TU#'(%!R(@60/(#67;,60;'(D//HWgghhhIG.2I8E2I/0g3-/6/3-/3.gHE-o6/2o.60/o-673-3I6-H
**
m&")(+=,+=.)e"=g[)g>X"U'[,")+>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U>"$')J">'#U"U'#&'$)W")9%)X0=%,+X'
U"W[%+&)[+(:?&:$I)V>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U>"$'='=)J">'#'U'(>")9'$>'X&".)"O&'S+$"&)X%>>+=:U:
,+e+),+)+$&+9'>"S"X&'$I
V>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U>"$'='=)J">'#'U'='.)+#+Z:,+X')[0$>%X>+$)"=J">>"U"X&")0>%8.)9%
[0$>%X>+$:=)iQ[gUg(>")9'$>'X&")9%)(Q=&"U>"$'=)J">'#'U')W")9Q(>">'X>")"O&'S+$"&)8+[+$:=:=
9g(gU"-'),"-&"X>"="9'>"S"X&'$I
@AB 7gX"&'S'>"$'=) +>&"$=+&'?) Q,"U") -'-&"U>"$'=") X+$#:) 0>+=) JgW"=-'[>'Z'.
@5B !"W[%+&&+X')9">'$-'[>'X.
@4B <+,")-g$"S'='=)9'$i0X)+>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U'=,")-+Z>:X>:)9'$)#"X'>,")iQ[gU>"=U"U'#
0>U+-:.
@2B a&0U+-(0=)"X-'X>'Z'.
@GB TgX-"X)X0U'-(0=)0$+=>+$:I
QWc$\'(*S'2e%c$-WTkW'U"&c"'E"%X.I'E%Wk$'E"%X.'VW'AD4'5aX"X$aX$c\W%$
@6756.W(#356(%<06'(&3C3/6,(ME-HDE0A-W(!D+(#/6/+(E<(!A0.3-D(+_E22+08+(Nab=cO
*S+S('@0o$aX$c'6\X-"b.a.
^0o'-&'X)+>&(+8:-:.)"O&'S+$"&'=)J">'#'U')'i'=)Q="U>')'&'S')?+X&Q$>"$,"=)9'$','$h)9'$)g>X","X'
>0o'-&'X)+>&(+8:-:)J">'#&'Xi")"O&'S+$"&)8+[+$:=:=)9g(gU")80&+=-'(">'),")+$&+$I
*"
@AB \>+#&:$U+)+>&(+8:-:.
@5B ^0o'-&'X)-"X&Q$g=g=)$"X+9"&i'>'Z'.
@4B L"X&Q$,"X')0(%=S%>+$:=)9g(gX>gZg.
@2B T"$">)(+),+)J>09+>)?'$U+>+$:=)8'(+-+,+)?++>'("&)JQ-&"$U"-'.
"O&'S+$"&)8+[+$:=:)W")8+[+$,+)("$)+>+=)0(%=S%>+$:)"&X'>"U"X&",'$I
PO&'S+$"&)-"X&Q$>"$'='.)>0o'-&'X)+>&(+8:>+$:=:=)J">'#U'#>'Z'=")JQ$"),Q$&)+($:)X+&"J0$',"
'=S">"U"X)UgUXg=,g$1
@AB
@5B
@4B
@2B
c+(:?)+>&(+8:.)("$">)iQ[gU>"$
M+Z:U-:[)>0o'-&'X)?'$U+>+$:=:=)9+#:)i"X&'Z')Jgi>g)>0o'-&'X)+>&(+8:
V(=:)Jg=)&"->'U+&)J+$+=&'-'='=)-+Z>+=,:Z:)(+8:>+$
T"$">)J:,+)W"),+(+=:X-:[)g$g=>"$'=)+(=:)Jg=)&"->'U)",'>U"-'=')-+Z>+(+=)(+8:>+$
PO&'S+$"&)+=>+U:=,+)J">'#U'#)(+),+)9g(gX)80&+=-'(">)W++,","=)g>X">"$.)>0o'-&'X)+>&(+8:>+$:
9+X:U:=,+=)?+$X>:)-"W'(">"$,",'$1
QWc$\'((S'7e&-"Tk"'@0o$aX$c'6\X-"b.\"%.
@6756.W(Y6*60(/606<;5465(D6*;0,652;:/;0I
6ZW%$c"'U$%\WY$c'7WV\WX\W%$
T4&$<':KS%"N0"P'H4>$<;$<'>KJ$?9$6'">90"[email protected][email protected]
VMR.)"O&'S+$"&)-"X&Q$g)W")>0o'-&'X)+>&(+8:-:)9+X:U:=,+=)"=)J">'#U'#)8+[+$>+$,+=)9'$','$I
l>X"='=) (g[Q>igUg=g=) 9g(gX>gZg) W") "#'&) ,+Z:>U:#) =g?%-.) >0o'-&'X) e'[U"&>"$'='
*#
[0$>+#&:$U+X&+,:$)W")9%)-"9"8>".)9'$i0X)"O&'S+$"&)-'&"-')'i'=)"$&"-')Jg=)&"->'U+&)-&+=,+$&
9'$)%(J%>+U+),"Z'>,'$I)p","F.)\_L)W")\L_L)J'9')gig=Sg)8+$&')&",+$'Xi'>"$)&+$+?:=,+=
-+Z>+=+=)-&+=,+$&)gS$"&-'[)&"->'U+&)(Q=&"U>"$')+$+S:>:Z:(>+)g$g=>"$.)&gX"&'S'>"$")0$&+>+U+,+
gi)'>")9"#)Jg=)+$+-:=,+)&"->'U)",'>U"X&",'$I))m[">)+>:#W"$'#)X%>g8>"$')'i'=)'-")9%)-g$"
0$&+>+U+)AG)Jg=")X+,+$)i:XU+X&+,:$I
VU+[0=.) 9%) 8+[+$,+) e"U) gig=Sg) 8+$&'>"$'=) +Z:=:.) e"U) ,") X"=,') >0o'-&'X) +Z:=:
,"Z"$>"=,'$U"X&",'$I)p",PF.)\_L)J'9')?'$U+>+$:=)e'[U"&>"$'='),")X%>>+=+=)VU+[0=.
VU+[0=)_$'U")g(">"$'=")'X')Jg=>gX)&"->'U+&>+$:)gS$"&-'[)0>+$+X)(+8U+X&+.)"$&"-')Jg=
&"->'U+&)-"i"="Z'='),")'=,'$'U>')0>+$+X)-%=U+X&+,:$I
VU+[0=.) "M+(.) ]00J>") J'9') ?'$U+>+$.) +(=:) Jg=) &"->'U+&>+) '>J'>') i"#'&>') ,"="(>"$
J"$i"X>"#&'$U"X&".)9+[:)U+Z+[+>+$>+)0$&+X>:X>+$)(+8+$+X.)X'>'&>'),0>+8>+$)+$+S:>:Z:(>+)&"->'U
=0X&+>+$:)0>%#&%$U+X&+,:$I)m[">>'X>")VU+[0=)p$"-e)'-'U>')e'[U"&'(>".)VU+[0=.)Jg=>gX
J:,+)J'9')i+9%X)90[%>+9'>"=)g$g=>"$'=)&"->'U'='),")(+8+9'>U"X&",'$I)V=+)'#')?'['X-">
8"$+X"=,"S'>'X)0>+=)n+>!+$&.)7+$J"&)J'9')?'$U+>+$)'-".)U+Z+[+>+$:=:)e"U),"80.)e"U
&"->'U+&)=0X&+-:.)e"U),"),+Z:&:U)=0X&+-:)0>+$+X)X%>>+=+9'>U"X&".)9Q(>">'X>")Ug#&"$'>"$'='=
U"U=%='("&'=')+$&:$U+(:)e","?>"U"X&",'$I
70]%^'6V%^b"'VW'>^a-"
T4&$<'34'#K%>L':KS%"N0"P'H4>$<;4;$<'>KJ$?9$6'">90"[email protected][email protected]
VU"$'X+)M'$>"#'X)R"W>"&>"$'f='=)+X-'=".)`%-(+f,+)>0o'-&'X)+>&)(+8:-:)e"U)J"='#)S0Z$+?(+=:=
"&X'-'(>".)e"U),")>0o'-&'X)"=,g-&$'-'=,")("&"$>')$"X+9"&'=)-+Z>+=+U+U:#)0>U+-:)-"9"9'(>"
i0X)[+(:?&:$I)M%)-"9"8>".)a[0=.)^+U0,+)J'9')9g(gX)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:)X"=,')>0o'-&'X)+Z>+$:=:
0>%#&%$U%#.)Q[">)+>:#W"$'#)-'&"-')Y%8'k'8)'-".)AG6)X+U(0=>%X)9'$)?'>0)X%$U%#&%$I)Y%8'k'8.
,+e+)XgigX)#"e'$>"$,".)("$">)>0o'-&'X)08"$+&Q$>"$'(>")0$&+X>:X)J"$i"X>"#&'$U"X&".)9Q(>">'X>"
X$",')X+$&:)8"="&$+-(0=%=%=)W")X%>>+=:U:=:=),g#gX)0>,%Z%)`%-(+)J"=">'=,")X+8:,+
,"="U")W")Q,"U")e'[U"&'),")-%=U+X&+,:$I
U"X.'6V%^b"
ZL3349>$'>KJ$?9$6'">90"[email protected][email protected]
M+&:)VW$%8+f,+)>0o'-&'X)+>&(+8:)i0X)X%WW"&>','$I)m[">>'X>")X+&+>0J)g["$'=,"=)+>:#W"$'#
(+8U+)+>:#X+=>:Z:)9%>%=+=)W")%>+#&:$U+)+>&(+8:-:),+)i0X)J">'#U'#)0>+=)V>U+=(+)W")p$+=-+
J'9')g>X">"$,".)&gX"&'S'>"$)e:[>:)&"->'U+&)W")'+,")X0=%-%=,+)(gX-"X)9"X>"=&'>"$")-+e'8&'$I
D%X"k0]^I'6P%$c"I'6a-"'A"a$P$c'VW'@"X$&'6ZW%$c"
G"<>"&[email protected]'"<";"[email protected]&2"
PO&'S+$"&'=)e:[>+)9g(g,gZg)a$&+,0Z%.)V?$'X+.)V-(+)_+-'?'X)@w+80=(+)W")VW%-&$+>(+
e+$'iB)W")^+&'=)VU"$'X+f,+.)>0o'-&'X)+>&(+8:-:)e"=g[)("&"$'=S")J">'#U"U'#&'$I)M%)9Q>J">"$,"
*$
?++>'("&)JQ-&"$"=)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=:=)9+[:>+$:.)`%-(+)W")R0Z%)VW$%8+f,+)0>,%Z%)J'9'.
X"=,')>0o'-&'X)+Z>+$:=:)J">'#&'$U"X),%$%U%=,+)X+>U:#&:$I
R$&1'l>X"='=)9g(gX>gZg.)X+>+9+>:X>:Z:)W")#"e'$);)&+#$+)+$+-:=,+X'),"U0J$+?'X)?+$X>:>:X>+$.
>0o'-&'X)-"X&Q$g=g=)i0X)9g(gX)[0$>%X>+$>+)X+$#:)X+$#:(+)X+>U+-:=+)-"9"8)0>U+X&+,:$I)m&"
(+=,+=.)"O&'S+$"&)+>:#X+=>:Z:)J">'#"=)9g(gX)#"e'$>"$,"X')r'=>')&gX"&'S'>"$'=)9"X>"=&'-'.
0$&+>+U+)5)Jg=)'i'=,")g$g=>"$'='=)&"->'U)",'>U"-')#"X>'=,",'$I))V(=:)[+U+=,+.)>0o'-&'X
+>&(+8:-:=:=)+[)J">'#U'#)0>U+-:=,+=)X+(=+X>+=+=)[0$>%X>+$.)%>%->+$+$+-:)"O&'S+$"&)0(%=S%>+$:=:=
r'=f,"X')9+#+$:-:[>:X>+$:=:=)"=)Q="U>')-"9"8>"$'=,"=)9'$','$I
2e%c$-W
T/Q>/'>KJ$?9$6'">90"[email protected][email protected]
l>X"U'[,".)(+(J:=)%>+#&:$U+)+Z:=:=)(+=:)-:$+.)>0o'-&'X)?'$U+>+$:=:=)&"X=0>0o'X)+=>+U,+
,+)J">'#U'#)0>U+-:.)0=>'=")8"$+X"=,")#'$X"&>"$'='=.)&gX"&'S'>"$")g$g=)W")e'[U"&>"$'=')e:[>:
#"X'>,")-%=U+>+$:=:)X0>+(>+#&:$U+X&+,:$I)b"U)g$g=)&"->'U.)e"U),")'+,")-g$"i>"$'='=)9+-'&
W")+=>+#:>:$.)-g$">"$'='=),")X:-+)0>U+-:.)"O&'S+$"&)X%>>+=:U:=:)X0>+(>+#&:$U+X&+)W")+$&:$U+X&+,:$I
l>X"U'['=)"=)%[+X)=0X&+-:=+)'X')Jg=,")&"->'U+&)(+8+9'>"=)>0o'-&'X)-+Z>+(:S:>+$:.)J"=">>'X>"
9'$.)"=)?+[>+)'X')Jg=)'i'=,")g$g=)&"->'U'=')J"$i"X>"#&'$"9'>U"X&",'$I
7g$X'("f,".)i0X)0(%=S%>%)9'$)>0o'-&'X)8+[+$:)U"WS%&&%$h)9%)-"9"8&"=)Q&g$g)X+$J0
gS$"&>"$'='=)U+X%>)-"W'(">"$,")&%&%>U+-:)X0=%-%=,+)0=>'=")8"$+X"=,"S'>"$'=)8+[+$>:X
JgSg)9%>%=U+X&+,:$I
QWc$\'(<S'2e%c$-WTkW'E"%`0'2Wa\$Z'4e%W\W%$
@6756.W(#356(%<06'(&3C3/6,(ME-HDE0A-W(!D+(#/6/+(E<(!A0.3-D(+_E22+08+(Nab=cO
*%
*S+S<'J0g$\'5&XW%&WX'E^\\"&.Z.
VX:>>:)&">"?0=>+$:=)W")&+9>"&>"$'=)+$&U+-:(>+)9'$>'X&".)U09'>)<=&"$="&)X%>>+=:U:.)9+#&+
J">'#U"X&")0>+=)g>X">"$)0>U+X)g["$".)&gU),g=(+,+)e:[>+)+$&U+X&+,:$1
AB
5B
4B
56A4)'&'9+$'("),g=(+,+)3IN)U'>(+$44)&">"?0=)9%>%=U+X&+,:$I
T'=")+(=:)(:>,+)AID)U'>(+$42)&">"?0=)-+&:#:)J"$i"X>"#U'#&'$)W")9%=>+$:=)Q="U>')9'$
9Q>gUg)J"='#9+=&)+90=">'Z")Ug-+'&)0>+=)+X:>>:)&">"?0=>+$,:$I
56AA)(:>:)'&'9+$'(>")+X:>>:)&">"?0=)W")&+9>"&)-+&:#>+$:)X'#'-">)9'>J'-+(+$)-+&:#>+$:=:
(+X+>+U:#&:$)@9X=[1)d"X'>)52BI))Y'#'-">)9'>J'-+(+$)-+&:#>+$:)(+W+#)(+W+#),g#"$X"=.
e"U)U09'>)S'e+[)-+&:#>+$:)e:[>+)+$&U+X&+.)e"U),")&08>+U)<=&"$="&)"$'#'U'='=
Q="U>')9'$)X:-U:)U09'>"),0Z$%)X+(U+X&+,:$I
M%),"Z'#'U.)"O&'S+$"&'=)J">'#'U')'i'=)U09'>'=)Q="U'=')JQ[>"$)Q=g=")-"$U"X&",'$I
QWc$\'(+S'7e&-"k"'AG'VW'J0g$\'G$n"#'4"X.Y\"%.
@6756.W(M+5+438/(]965-'(]54+0-(%56,7-3-'(REG3,+(d-(]6/35C(!D+(eE0,4'(Nab=cO
!09'>)<=&"$="&)X%>>+=:U:=:=)(+(J:=>+#U+-:(>+)9'$>'X&")"O&'S+$"&)'i'=),")("8("=')9'$
,g=(+)+i:>U:#&:$I)V>:#W"$'#),"="('U')+$&:X)0??>'="f>+)0=>'="f:)9'$>"#&'$"=.)9'$,"=)?+[>+)S'e+[:=
+(=:)+=,+)(+),+)?+$X>:)[+U+=>+$,+)X%>>+=:U:=+),0Z$%)'>"$>"U"X&",'$1
E ]00J>"f:=) VW%-&$+>(+f,+) (+8&:Z:) W") J">'#U'#) <=&"$="&) 8+[+$>+$:) +i:-:=,+=) 9'$
JQ-&"$J")&"#X'>)","9'>"S"X)+$+#&:$U+(+)JQ$"1
cc
M+5+438/(]965-'(]54+0-(%56,7-3-'(REG3,+(d-(]6/35C(!D+(eE0,4'(D//HWggG+5K+965-I8E2gG+5+438/+965-gab=cgig=?g2EG3,+K
3-K+6/35CK/D+KhE0,4'(bigab=c
cf
M+5+438/(]965-'(]54+0-(%56,7-3-'(REG3,+(d-(]6/35C(!D+(eE0,4'(D//HWggG+5K+965-I8E2gG+5+438/+965-gab=cgig=?g2EG3,+K
3-K+6/35CK/D+KhE0,4'(bigab=c
*&
0 7gX"&'S'>"$'=)t34fg)9'$)S'e+[,+)9+#>+,:Z:)+>:#W"$'#".)9+#X+)9'$)S'e+[,+),"W+U
"&U"X&",'$I
0 VX:>>:)&">"?0=)X%>>+=:S:>+$:=:=)t3Cf%)+=>:X)-+&:=+>:U>+$)(+8U+X&+.)t4Af')'-"
(+8&:Z:)+>:U>+$:)8>+=>:)0>+$+X)J"$i"X>"#&'$U"X&",'$I
E
^0X+-(0=)9+[>:)%(J%>+U+>+$,+=.)8$0+X&'?)e+&:$>+&U+>+$+)X+,+$)+X:>>:)&">"?0=>+$:=
W")&+9>"&>"$'=)-%=,%Z%)0>+=+X>+$.)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=:=)Ug#&"$'>"$'(>")'>"&'#'U'='
+$&:$U+X&+,:$I
E
Le0H$00U'=J)+,:)W"$'>"=.)&gX"&'S'>"$'=)U+Z+[+,+)+>:#W"$'#)(+8+$X"=.)U09'>)+(J:&>+$
-+("-'=,")?'(+&)X+$#:>+#&:$U+-:)(+8U+-:.)J">"="X-">)8"$+X"=,"S'>"$'=.)"O&'S+$"&
?'$U+>+$:(>+),0Z$%,+=)$"X+9"&)e+>'=,")0>,%Z%=%=),+)9'$)JQ-&"$J"-','$I4G
E
!09'>'=)+>:#W"$'#")X+&&:Z:)9%),"Z"$)Q="$'>"$')-+,"S")0=>'=")8"$+X"=,"('),"Z'>.
0??>'=")8"$+X"=,"('),")"&X'>"U"X&",'$I)R">0'&&"f'=)(+8&:Z:)9'$)+$+#&:$U+(+)JQ$"
56A5)(:>:=,+)7g$X'("f,")%>+#:>+=)U09'>)8"$+X"=,")e+SU')466)U'>(0=)7^)'X"=.
+X:>>:)&">"?0=>+$,+=)"&X'>"="$"X)(+8:>U:#)U+Z+[+)+>:#W"$'#>"$'='=)&08>+U),"Z"$'
'-")AID)!'>(+$)7^f(')9%>U%#&%$I
0 M%)U09'>)"&X')VMR)W")<=J'>&"$")J'9')J">'#U'#)g>X">"$'=)J"$'-'=,")0>-+)9'>".)56A3
(:>:=+)X+,+$)(:>,+)(+X>+#:X)tN6f>'X)9'$)9g(gU")JQ-&"$U"-')9"X>"=U"X&",'$I43
QWc$\'(;S'6\.YVW%$Y'Fa&"a.&k"'E^\\"&.\"&'G$n"#\"%
@6756.W(ZEEC,+'(!D+(V+h(RA,/3K#80++5(eE0,4W(P54+0-/65435C(_0E--KT,6/<E02(_A-/E2+0(M+D693EA0'(Nab=cO
ci
ZEEC,+'(!D+(V+h(RA,/3K#80++5(eE0,4W(P54+0-/65435C(_0E--KT,6/<E02(_A-/E2+0(M+D693EA0'(bcgab=c
ck
&+,E3//+'(T+06.+54+4+(REG3,(]/.3535(Y1.-+,3:3'(D//HWgghhhI4+,E3//+I8E2g6--+/-g&8E2K
!A0.+7gvE86,wab%--+/-g&E8A2+5/-g-2,,oT+06.+54+4+wab2EG3,wab+/.3535wab7w_cwM_.-+,3w_iw>j3IH4<'(ab=f
"(
_"$+X"=,"S'>"$'=.)Ug#&"$'>"$'=")?+$X>:)S'e+[>+$:)W")?'['X-">)U+Z+[+>+$:),+)'i"$"=.)X%>>+=:S:
&"S$g9"-'='=)&%&+$>:)0>,%Z%)9'$)0=>'="O0??>'=")"X0-'-&"U')-%=U+-:.)Jg=gUg[g=)J"$"X>'>'Z'
e+>'=")J">U'#&'$I
Y"[+.),g=(+,+)U09'>)&'S+$"&'=)='U"&>"$'=,"=)"=)i0X)?+(,+>+=+=)?'$U+>+$.)e"U)U09'>
%(J%>+U+>+$:.)e"U),")U09'>)H"9)-'&">"$')+$+S:>:Z:(>+)e"U)&$+?'X)i"X"=.)e"U),")?+$X>:
8>+&?0$U>+$)g["$'=,"=)+>:#W"$'#)(+8U+(:)X0>+(>+#&:$+=.)&gX"&'S'>"$>")'>'#X'>"$'='),")9%)-+(","
-:S+X)&%&+9'>"=)0(%=S%>+$,:$1
E
56A5)(:>:=,+)VU+[0=f%=)J">'$>"$'='=)tNf')U09'>)S'e+[>+$,+=)J">U'#.)9%)0$+=:=
56A4f&")S',,')+=>+U,+)(gX-">,'Z')9">'$&'>U'#&'$I))56A4fg=)'>X)(+$:-:=,+)VU+[0=f%=
U09'>) ['(+$"&S'>"$'='=) 0$+=:) tGD.) -'&"(") e'i) _*) X%>>+=U+,+=) -+,"S") U09'>
S'e+[>+$,+=)%>+#+=>+$:=)0$+=:)'-")t5C)0>U%#&%$I4D
E
V(=:),Q="U,")"M+(f'=)J">'$>"$'='=)tA3f-:)U09'>)S'e+[>+$,+)(+8:>+=)+>:#W"$'#>"$
g["$'=,"=)X+[+=:>U:#&:$I))56A4)(:>:=,+)9%)0$+=:=)t5Gf')J"iU"-')9"X>"=U"X&",'$I
56A4f'=)'>X)(+$:-:=,+)"M+(f")-+,"S")U09'>)S'e+[>+$,+=)%>+#+=)['(+$"&S'>"$'=)0$+=:
t52.)U09'>)-"$W'->"$')X%>>+=+=)['(+$"&i'>"$'=)0$+=:)'-")tG6)0>U%#&%$I4N
E
V>:#W"$'#>"$'=)"=)(0Z%=)0>+$+X)(+8:>,:Z:)W")e"$)-"JU"=&&"=)Ug#&"$'='=)+X&'?
0>,%Z%.)'i'=,")dgX$+=)]g=g)W")/0">)&+&'>'='),")9+$:=,:$+=)X:#),Q="U'=,".
VU+[0=)W")"M+(f'=)56A4)U09'>)&$+?'X)0$&+>+U+>+$:)t26f:.)U09'>)S'$0)0$+=>+$:)'-"
t56f(')(+X+>+U:#&:$I4C
E
a=>'=")U0,+)+>+=:=,+)U09'>'=)Q="U'),")J'&&'Xi")+$&U+X&+,:$.)<=J'>'[)#'$X"&
V-0-f%=)&$+?'Z'='=)t56f-'26.)VU"$'X+>:)]'>&)W")p$+=-:[)k"=&")_$'W"")#'$X"&>"$'='=
'-")J">'$>"$'='=)t262Af:)U09'>,"=)J">U"X&",'$I
VMR)W")VW$%8+)J'9')J">'#U'#)8+[+$>+$,+.)U09'>)&'S+$"&'=)8+(:.)&08>+U)"O&'S+$"&)'i'=,"
J'&&'Xi")+$&U+X&+,:$I
c?
l+507(M,E4C+/'(MA-35+--(d5-34+0'(!D+(jA/A0+(E<(&3C3/6,'(D//HWgghhhI-,34+-D60+I5+/gQ</+,,Eg3C53/3E5Kab=aK4+8.K<A/A0+K
E<K43C3/6,K<356,'(==gab=a
cm
l+507(M,E4C+/'(MA-35+--(d5-34+0'(!D+(jA/A0+(E<(&3C3/6,'(D//HWgghhhI-,34+-D60+I5+/gQ</+,,Eg3C53/3E5Kab=aK4+8.K<A/A0+K
E<K43C3/6,K<356,'(==gab=a
c>
v++56(`6E'(!+8D80A58D'(M,68.(j03467(&+-./EH(]K_E22+08+(#H+5435C(`E-+(=i(T+08+5/(!E(t=IaM'(%26*E5(e6!D+(RE-/(x3-3/+4(U5,35+(`+/63,+0'(D//HWgg/+8D80A58DI8E2gab=cg=agb=gG,68.K<03467K4+-./EHK+K8E22+08+K-H+5435CK0E-+K
=iKH+08+5/K/EK=KaGK626*E5Kh6-K/D+K2E-/K93-3/+4KE5,35+K0+/63,+0g'(b=g=agab=c
fb
%#U#(ab=c(%55A6,(`+HE0/'(D//HWgghhhI6-E-H,8I8E2gyg2+436gj3,+-g%g%#U#g0+-A,/-K608D39+gH4<g655A6,K0+HE0/K
ab=cIH4<
f=
M+5+438/(]965-'(]54+0-(%56,7-3-'(REG3,+(d-(]6/35C(!D+(eE0,4'(D//HWggG+5K+965-I8E2gG+5+438/+965-gab=cgig=?g2EG3,+K
3-K+6/35CK/D+KhE0,4'(bigab=c
"!
QWc$\'(:S'J0g$\'2$["%WX$&'F82$["%WX'5_$&kWc$'A"-.1'6U7'p'6V%^b"'lJ$\-"%'70\"%m
@6756.W(REG3,3.+'(R640+HE0/(ab=aKab=c(u*+,(#67;
VU"$'X+)M'$>"#'X)R"W>"&>"$'f=,")-0=)9'$)(:>,+)tG3f>:X)9'$)+$&:#)X+(,","=)U09'>)J">'$>"$'=.
56AD)(:>:=,+)&08>+U)"O&'S+$"&'=)t5Gf'=")%>+#+S+Z:)Q=JQ$g>U"X&",'$I25
7g$X'("f,".)J"='#9+=&)<=&"$="&f'=)(+(J:=>+#U+-:=:=)(+=:)-:$+.)U09'>)<=&"$="&)X%>>+=:U:
,+)e:[>+)+$&U+X&+,:$I)3C)U'>(0=)U09'>.)53)U'>(0=)J"='#9+=&)U09'>)+90=")0>+=)7g$X'("f,".
4])8"="&$+-(0=%)S"8)&">"?0=%)-+e'8>"$')+$+-:=,+)t56f(")%>+#U:#&:$I24
QWc$\'(hS'2e%c$-WTkW'J0g$\'VW'J0g$\'MW&$Yg"&X'6g0&W'4"-.a.
@6756.W(e+G06**3'(!10.37+($5/+05+/(].E-3-/+23(`6HE0A'(Nab=cO
fa
l+507(M,E4C+/'(MA-35+--(d5-34+0'(!D+(jA/A0+(E<(&3C3/6,'(D//HWgghhhI-,34+-D60+I5+/gQ</+,,Eg3C53/3E5Kab=aK4+8.K<A/A0+K
E<K43C3/6,K<356,'(==gab=a
fc
e+G06**3'(!10.37+($5/+05+/(].E-3-/+23(`6HE0A'(D//HWgghhhI-,34+-D60+I5+/g-+0/684EC6567g/0.37+K5/+05+/K+.E-3-/+23K
656,3*3K.6-2Kab=c'(==gab=c
"'
l>X"U'[,".)U09'>)<=&"$="&)+>+=:=,+)Q=")i:X+=)%(J%>+U+>+$.)0(%=>+$)W")<=&"$="&
9+=X+S:>:Z:)0>U%#.)U09'>)+>+=,+)%(J%>+U+)J">'#&'$"=)_0['&$0=.)_"+X)]+U"-)J'9')?'$U+>+$.
-+,"S")7g$X'("f,"),"Z'>.)9Q>J",".)e+&&+)Xg$"-">)+=>+U,+)9+#+$:>+$+)%>+#U:#&:$I))_0['&$0=f%=
56A2)9+#:=,+)(+X>+#:X)A66)U'>(0=)R0>+$f>:X)9'$),"Z"$>"=,'$U"(>")!0='&'-"f+)-+&:#:)9%
+>+=,+X')"=)Jg=S">)9+#+$:)Q(Xg-g,g$I))M%)+=>+U,+)e:[>+)'>"$>"("=)9'$)"X0-'-&"U)0>-+
,+.)e"=g[)U09'>)(+[:>:U)X0=%-%=,+)%[U+=>+#U:#)'#JgSg)("&"$')-"W'("(")%>+#U+U:#&:$
W")9%)+>+=,+)g>X"U'[)J">'#U"(")+i:X&:$I
!09'>)+>:#X+=>:Z:=)W")&$+?'Z'=)+$&U+-:(>+)9'$>'X&")"O&'S+$"&)-"X&Q$g=,".)U09'>)g["$'=,"=
(+8:>+=)+>:#W"$'#>"$),")+$&U:#.)9%=%=>+)9'$>'X&")"O&'S+$"&)?'$U+>+$:)U09'>)-'&">"$'=")W")U09'>
%(J%>+U+>+$:=+)0,+X>+=+$+X)9%)+>+=,+)(+&:$:U)(+8U+(+)9+#>+U:#&:$I))p+X+&)J"$"X)&$+?'X.
J"$"X)X%>>+=:S:)+>:#X+=>:X>+$:.)J"$"X),")&gX"&'S'>"$")-%=%>+=)e'[U"&>"$)W")-"$W'->"$)+i:-:=,+=
J">'#U'#)g>X">"$>")X:(+->+=,:Z:=,+),+e+)J','>"S"X)i0X)(0>)W+$,:$I
R">0'&&"f'=)9%)X0=%,+)(+8&:Z:)-0=)+$+#&:$U+(+)JQ$"1
E
E
7g$X'(")=g?%-%=%=)-+,"S")tAGf'='=)+X:>>:)&">"?0=%)9%>%=U+X&+,:$I))M%)0$+=.
J">'#U'#)g>X">"$'=)9'$)e+(>')J"$'-'=,")0>U+X>+)9"$+9"$.)V=,$0',)'#>"&'U)-'-&"U'='=
(+(J:=>+#U+-:)W")S'e+[)-+(:-:=:=)+$&U+-:(>+)56AD)(:>:=+)X+,+$)t26f+)%>+#U+-:
9"X>"=U"X&",'$I
VX:>>:)&">"?0=)X%>>+=:S:>+$:=:=)t55f-')&">"?0=>+$:=:)+>:#W"$'#>"$'="),"-&"X)+U+i>:
0>+$+X)&">"?0=>+$:=:)X%>>+=U+X&+,:$I))m&")(+=,+=)9%)0$+=:=)56ADf,")tGAf")i:XU+-:
9"X>"=U"X&",'$I
0 M%)0$+=)">"X&$0='X)U+Z+[+>+$:=,+)t3Nf>"$")i:X+$X"=.)J'('U,")tG3.)J:,+
8"$+X"=,"-'=,")'-")t5C)S'W+$:=,+)-"($"&U"X&",'$I22
QWc$\'(dS'2e%c$-WTkW'J0g$\'U"&c"[.\.c
@6756.W(#356(%<06'(&3C3/6,(ME-HDE0A-W(!D+(#/6/+(E<(!A0.3-D(+_E22+08+(Nab=cO
ff
&+,E3//+'(T+06.+54+4+(REG3,(]/.3535(Y1.-+,3:3'(D//HWgghhhI4+,E3//+I8E2g6--+/-g&8E2K
!A0.+7gvE86,wab%--+/-g&E8A2+5/-g-2,,oT+06.+54+4+wab2EG3,wab+/.3535wab7w_cwM_.-+,3w_iw>j3IH4<'(ab=f
")
m=gUg[,"X')(:>>+$,+.)(+8:>+S+X)(+&:$:U>+$:=)?+$X>:)S'e+[>+$:)W")?'['X-">)U+Z+[+>+$:),+
'i"$"=.)X%>>+=:S:)&"S$g9"-'='=)&%&+$>:)0>,%Z%)9'$)0=>'="O0??>'=")"X0-'-&"U')(+$+&U+X)g["$'="
(0Z%=>+#U+-:),%$%U%=,+.)7g$X'("f='=)8"$+X"=,"='=)+$&+=)U09'>)<=&"$="&)&$+?'Z'=')W"
8"$+X"=,","X')U09'>)"&X'(')"=)"&X'>')(0>,+=)X%>>+=U+-:=:=)(0>%),+)+i:>+S+X&:$I
*S+S+'40a-"\'JWk-"'E^\\"&.Z.
VX&'?)-0-(+>)U",(+)X%>>+=:U:=:=)"O&'S+$"&")'X')+i:,+=)X+&X:-:)W+$,:$1
l*m A"#"%\"Z"'Z"a%"P\"%.&.&'"#"\Z"a.1)l$g=)W")e'[U"&)9'>J'>"$'='=)&gX"&'S'>"$
+$+-:=,+)8+(>+#:>U+-:=+.)W'$+>)"&X'>"$'=)+$&+$+X)8+[+$>+U+)W")&+=:&:U)U+-$+?>+$:=:=
,g#U"-'=") (0>) +iU+X&+,:$I) ) r'=) W") VU"$'X+f,+) 0>,%Z%) J'9') -0-(+>) U",(+
X%>>+=:U:=:=)W")+>:#X+=>:Z:=:=)(gX-"X)0>,%Z%)g>X">"$,".)"O&'S+$"&)8+[+$>+$:),+e+
e:[>:)9g(gU"X&",'$I
l(m !WkWP'c$X\W-W'c0\"-'W%$Y$Z1'L0-(+>)U",(+(:)+X&'?)X%>>+=+=)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:
OQ[">>'X>")U0,+),'X"('=,"O)g$g=)Xg$+-(0=%=+)(0Z%=>+#+$+X.)8+(>+#:U)W")"&X'>"#'U
"&X'>"$'=')+$&:$U+X&+,:$I))m$="Z'=.)]'>&)W")VU+[0=)J'9')9+#+$:>:)?'$U+>+$.)_'=&"$"-&
g["$'=,"=)&+X'8i'>"$'=")%>+#+9'>U"X&".)c+880-)W")p+9)'-")p>'890+$,)J'9')8>+&?0$U>+$
+$+S:>:Z:(>+)0=>'="),"$J'>"$)i:X+$U+X&+)W")'i"$'X)g["$'=,"=)Ug#&"$'>"$'(>")9+Z>+=&:
X%$+9'>U"X&".)"X)-+&:#)X+=+>>+$:)0>%#&%$+9'>U"X&",'$I
7g$X'(".)p+S"900X.)7H'&&"$.)p0%$-{%+$")W")_'=&"$"-&)J'9')-0-(+>)+Z>+$:=)X%>>+=:U:
X0=%-%=,+)9'$i0X)J">'#U'#)8+[+$>+)$"X+9"&)","9'>"S"X)X0=%U,+,:$I))p+S"900Xf&+),g=(+,+
"=)?+[>+)X+(:&>:)X%>>+=:S:-:)0>+=)DI)g>X")X0=%U%=,+X')g>X"U'[2G)7H'&&"$f,+)9%)+i:,+=
0=%=S%)-:$+,+)9%>%=U+X&+,:$23I)V(=:)[+U+=,+)p0%$-{%+$")"&X'>"#'U'),")-0=)(:>>+$,+
e:[>+)+$&+=)<=&"$="&)X%>>+=:S:>+$:.)_'=&"$"-&)W")T0%&%9"f%),+)+X&'?)0>+$+X)X%>>+=U+X&+,:$I
L0-(+>)U",(+=:=)W'$+>)Q[">>'Z'=,"=)?+(,+>+=+=)W")g>X"U'[,")?++>'("&)JQ-&"$"=)9+[:)0=>'="
8"$+X"=,")U+$X+>+$:.),g#gX)'>X)8+[+$>+U+)(+&:$:U:(>+)J"='#)X'&>">"$")X:-+)[+U+=,+
%>+#U+(:)9+#+$U:#&:$I
ff
#356(%<06'(&3C3/6,(ME-HDE0A-W(!D+(#/6/+(E<(!A0.3-D(+_E22+08+(ab=c'(D//HWgghhhI-3566<06I8E2g43C3/6,KGE-HDE0A-K
/D+K-/6/+KE<K/D+K/A0.3-DK+8E22+08+Kab=c'(c=gbcgab=c
fi
#356(%<06'(&3C3/6,(ME-HDE0A-W(!D+(#/6/+(E<(!A0.3-D(+_E22+08+(ab=c'(D//HWgghhhI-3566<06I8E2g43C3/6,KGE-HDE0A-K
/D+K-/6/+KE<K/D+K/A0.3-DK+8E22+08+Kab=c'(c=gbcgab=c
"*
QWc$\'(jS'2e%c$-WTkW'40a-"\'JWk-"
@6756.W(#356(%<06'(&3C3/6,(ME-HDE0A-W(!D+(#/6/+(E<(!A0.3-D(+_E22+08+(Nab=cO
*S;'4WcXf%W\'FXc$\W%'VW'F82$["%WX'D%"&\"%.
!SY'=-"()s)*0U8+=(f='=)(+8&:Z:)+$+#&:$U+(+)JQ$".)VW$%8+f,+)?+$X>:)8"$+X"=,"
-"X&Q$>"$'='=)<=&"$="&f")J"i'#)0$+=:=+)JQ$")gi)?+$X>:)X+&"J0$')JQ[>"U>"U"X)UgUXg=,g$1
@AB)!+Z+[+,+)X+>+=>+$.)@5B)<=&"$="&")J"iU"X&")0>+=>+$.)@4B)<=&"$="&")J"i"=>"$I
QWc$\'<)S'AW%"cW&kW'4WcXf%e&kW'F82$["%WX'MW\$Y$Z$
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3(d5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
""
VW$%8+f,+)-"(+e+&)W")9'>"&.)Ug['X.)W',"0)0(%=>+$:)J'9')9+[:)X+&"J0$'>"$)+$&:X)i0Z%=>%X>+
<=&"$="&f")J"iU'#)0>%8.)&"X-&'>.),"X0$+-(0=.)9+=X+)W")-'J0$&+.)X'&+8)J'9')-"X&Q$>"$),")9%
J"i'#)-g$"S'=')(+#+U+X&+,:$I)7g$X'("f,")'-")"W)"#(+-:.)">"X&$0='X)g$g=>"$)W")J'('U)X+&"J0$'>"$'
J"i'#)+#+U+-:=,+)0>%8.)&+U+U:(>+)<=&"$="&f")J"i"=)9'$)-"X&Q$)0>U+,:Z:)JQ$g>U"X&",'$I
QWc$\'<*S'2e%c$-W'VW'6V%^b"Tk"'E"XW`0%$'U"#\.'F82$["%WX',0]^&\^]^
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
l>X"U'['=)'-".)&gU)-"X&Q$>"$)JQ[)Q=g=,")9%>%=,%$%>,%Z%=,+)"O&'S+$"&)8"="&$+-(0=
0$+=:),g=(+=:=)9'$i0X)9Q>J"-'='=)J"$'-'=,")X+>U+-:=+)$+ZU"=.)-"X&Q$">)9+[,+)9+X:>,:Z:=,+
,+)80&+=-'(">'='=)(gX-"X)0>,%Z%)JQ$g>U"X&",'$I
56A5)(:>:)'&'9+$'(>")7g$X'("f,")0=>'=")-+&:#>+$.)&08>+U)8"$+X"=,")-+&:#>+$:=:=)t5IAf'
-"W'("-'=,",'$I)m=gUg[,"X')2)(:>)'i'=,".)"O&'S+$"&'=)&08>+U)8"$+X"=,")'i'=,"X')0$+=:=:=
J',"$"X) +$&U+-:) W") 56AD) (:>:=,+) "O&'S+$"&) 8"="&$+-(0=%=%=) 2I5t) 0$+=:=+) %>+#U+-:
9"X>"=U"X&",'$I2D
a=>'=")-+&:#>+$)9+X:U:=,+=)&gX"&'S')">"X&$0='Z')'>X)-:$+,+,:$h)&gX"&'S')">"X&$0='Z'='
U0,+)W")&"X-&'>)'[>"U"X&",'$I)m&")(+=,+=)56AD)(:>:=,+.)&"X-&'>)-"X&Q$g=g=)9'$'=S'>'Z"
i:X+S+Z:)W")0=%)&gX"&'S')">"X&$0='Z'='=)&+X'8)","S"Z')Q=JQ$g>U"X&",'$I
f?
]A0E2E53/E0'(ab=c
"#
QWc$\'<(S'2e%c$-WTkW'F82$["%WX$&'4WcXf%'U"#\.'7"].\.Z.
@6756.W(]A0E2E53/E0'(Nab=cO
V(=:) X+&"J0$'>"$'=) 7l<Y) 56A5) +$+#&:$U+-:=+) JQ$") -0=%i>+$:) +#+Z:,+X') J'9','$1
QWc$\'<<S'2e%c$-WTkW'F82$["%WX'5_$&'2W%[$n'Fk$\W&'E"XW`0%$\W%'lim
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3(d5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
"$
QWc$\'<+S'7e&-"k"'F82$["%WX'AW&WX%"a-0&^'lim
@6756.W(]A0E2E53/E0'(Nab=cO
7gX"&'S')">"X&$0='Z')8"="&$+-(0=%.)566N)(:>:=,+=)56A5f(")t4I2f&"=)t2IDf(")%>+#U:#.
-0=)(:>>+$,+)+$&:#+)J"i"=)&"X-&'>)X+&"J0$'-'=,")'-")t6I5f,"=)tAICf+)J">U'#&'$I2N) b"$)'X'
-"X&Q$,"),")0=>'=")-+&:#>+$:=)&08>+U)8"$+X"=,")-+&:#>+$+)0>+=)0$+=:),g#gX&g$h)+=S+X
e"=g[),g=(+,+),+)X"=,'=')X+=:&>+U+U:#)0>+=)J:,+)+>+=:=,+X')"O&'S+$"&&")7g$X'("f='=
J',"S"Z')i0X)(0>)W+$,:$I
QWc$\'<;S'2ecWX$[$'F\WcX%0&$]$&kW'F82$["%WX'AW&WX%"a-0&^'lim
@6756.W(]A0E2E53/E0'(Nab=cO
fm
]A0E2E53/E0'(ab=c
"%
QWc$\'<:S'2WcaX$\kW'F82$["%WX'AW&WX%"a-0&^'lim
@6756.W(]A0E2E53/E0'(Nab=cO
QWc$\'<hS'M.k"k"'F82$["%WX'AW&WX%"a-0&^'lim
@6756.W(]A0E2E53/E0'(Nab=cO
"&
*S:'M$%$Y$Z[$\$c'Fc0a$aXWZ$
l>X"U'[,")"O&'S+$"&'=)J">'#"9'>U"-')'i'=.)J'$'#'US'>'X)Xg>&g$g=g=)("$>"#U"-'.)9%=%=
'i'=),")-+Z>:X>:)9'$)J'$'#'US'>'X)"X0-'-&"U'=")-+e'8)0>%=U+-:)X$'&'X)Q="U)&+#:U+X&+,:$I
QWc$\'<dS'5&XW%&WX'Fc0a$aXWZ$
@6756.W(U]_&'(j3565835C(l3CDKZ0Eh/D(j302-I(!D+(`E,+(E<(%5C+,(d59+-/E0-'(Nab==O
M$%$Y$Z[$\W%$&'RWY$X\$\$]$'U"Y"%.-.'6%X.%.-0%
]'$'#'US'>"$.)"X0-'-&"U'=)X+>9'=')0>%#&%$%$I)l>X"U'[,")Q[">>'X>")-0=)(:>>+$,+)J"=i)"O
&'S+$"&)J'$'#'US'>"$')0$&+(+)i:XU+X&+.)X%$,%X>+$:)#'$X"&>"$>")9+#+$:)e'X+(">"$')(+[U+X&+,:$I
m&") (+=,+=.) e"U) ("=') ?'X'$>"$'=) 0$&+(+) i:XU+-:.) e"U) ,") %(J%>+=U+-:) +i:-:=,+=h
E ]'$'#'US'>"$'=)?+$X>:)(+#)J$%8>+$:=,+=)J">U"-'.
E P$X"X>"$) X+,+$) X+,:=>+$:=) ,+) ("=') #'$X"&) X%$U+(+) &"#W'X) ",'>U"-'.
E L+,"S")7g$X'("f,"),"Z'>.)9Q>J")g>X">"$'=,")("&'#"=)J"=i)W")("&"="X>')J'$'#'US'>"$'=
g>X"U'[,") ("=') #'$X"&>"$) X%$U+>+$:) 'i'=) &"#W'X) ",'>U"-') i0X) Q="U>','$I
Y+%??U+==)P=-&'&g-gf=g=)VMRf,")(+8&:Z:)+$+#&:$U+(+)JQ$".)[+U+=)'i'=,")J'$'#'US'>"$'=
8$0?'>>"$'),"Z'#U"X&",'$I)L0=)A5)(:>,+.)GGO32)(+#)+$+-:=,+X')J'$'#'US'>"$'=)0$+=:)tA2I4f&"=
t54I2f")i:XU:#.)(+=')-+,"S")J"=i)J'$'#'US'>"$'=),"Z'>.)?+$X>:)-"X&Q$>"$,")&"S$g9")-+e'9'.
%[U+=>+#U:#)J'$'#'US'>"$'=),")0$&+(+)i:X&:Z:)W")9+#+$:>:)0>,%Z%)JQ$g>Ug#&g$I2C
f>
U]_&'(j3565835C(l3CDKZ0Eh/D(j302-I(!D+(`E,+(E<(%5C+,(d59+-/E0-'(ab==
#(
m&")(+=,+=.)VMR),:#:=,+=)J">"=)J'$'#'US'>"$'=)0$+=:),+)9%)-g$")[+$?:=,+)tA4IDf,"=
t5DIAf")i:XU:#&:$IG6)]'$'#'US')X'&>"-'='=)Xg>&g$">)+=>+U,+),+)i"#'&>'>'X)JQ-&"$U"-'.)("='
?'X'$>"$'=)0$&+(+)i:XU+-:=:),"-&"X>"U"X&",'$I)M%)W"$'>"$),0Z$%>&%-%=,+.)VMR)egXgU"&'.
Jg=gUg[,")9"('=)JQig=g=)e:[>+=,:$:>U+-:)W")?+$X>:)XQX"=>"$")-+e'8),g=(+)W+&+=,+#>+$:=:=
VMRf,")J'$'#'US'>'Z")&"#W'X)",'>U"-')'i'=)i+>:#U+>+$:=+),"W+U)"&U"X&",'$I
QWc$\'<jS'6U7TkW'M$%$Y$Z[$\W%$&'7WZ0`%"P$c'7"].\.Z.
@6756.W(U]_&'(j3565835C(l3CDKZ0Eh/D(j302-I(!D+(`E,+(E<(%5C+,(d59+-/E0-'(Nab==O
M$%$Y$Z\W%$&'D%X"-"'R.cZ"a.'5_$&'Q$%cWX'E^%Z"I'5Y\WXZW'VW'E"b"XZ"'E0\"-\.].
O&WZ\$
]'$'#'U>"$'=)0$&+(+)i:XU+-:)W")9g(gU"-'.)9'$i0X)?+X&Q$g=)(+=:)-:$+.)#'$X"&)X%$U+)W"
'#>"&U")'i'=)-+Z>+=+=)0$&+U>+),+)'>J'>','$I)Rg=(+)M+=X+-:f=:=)W")\>%->+$+$+-:)p'=+=Y%$%>%#%f=%=)(+8&:Z:)i+>:#U+(+)JQ$".)7g$X'("f='=)'#)X%$U+X)W")'#>"&U"(')X0>+(>+#&:$U+X
(Q=g=,")(+8U+-:)J"$"X"=>"$)9%>%=U+X&+,:$I
7g$X'(".)Rg=(+)M+=X+-:)&+$+?:=,+=)e"$)-"=")e+[:$>+=+=)<#)T+8U+)Y0>+(>:Z:)$+80$%=+
JQ$")ANC)g>X")+$+-:=,+=)3CI)-:$+,+,:$I)V(=:)$+80$%=)'#")9+#>+U+)9+#>:Z:)+>&:=,+)'-")ANC
g>X")+$+-:=,+)C4I)-:$+,+,:$IGA
ib
U]_&'(j3565835C(l3CDKZ0Eh/D(j302-I(!D+(`E,+(E<(%5C+,(d59+-/E0-'(ab==
i=
&1576(M65.6-;'($:(Y6H26(@E,67,;J;(`6HE0A(ab=f'((D//HWgghhhI4E35CGA-35+--IE0Cg46/6g+qH,E0++8E5E23+-g/A0.+7'
ab=c
#!
!SY'=-"()&+$+?:=,+=)g>X">"$')#'$X"&)X%$U+=:=)X0>+(>:Z:)X0=%-%=,+)="-=">)9'$)#"X'>,"
X+$#:>+#&:$U+X) 'i'=) 0>%#&%$%>+=) jd'$X"&) Y%$U+) Y0>+(>:Z:) P=,"X-'jG5.) ,'Z"$) g>X">"$>"
X+$#:>+#&:$:>,:Z:=,+)7g$X'("f='=)'>"$',")+=S+X.)<=J'>&"$")W")VMR)J'9')g>X">"$'=),")J"$'-'=,"
0>,%Z%=%)JQ-&"$U"X&",'$IG4) M%)X0=%.)$+80$%=)U"W[%+&)X:-U:=,+),+e+),"&+(>:)0>+$+X
'=S">"=U"X&",'$I
QWc$\'+)S'2e%c$-WTkW'Q$%cWX'E^%Z"'E0\"-\.].
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
ia
]54+.-'(&1576(M65.6-;(9+(dj_(.6756.,60;5;(.A,,65606.(:30.+/(.A026(3F35(C+F+5(*6265'(C+0+.+5(H0E-+410(9+
26,37+/,+0(C3G3(),F1/,+03(D60265,626./64;0I
ic
[email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3(d5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/(].-+53
R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(cbgbigab=c
#'
=$&"&aZ"&'E"-&"c\"%.&.&'RWY$X\$\$]$I'=$&"&aZ"&"'F%$Y$Z'VW'R.c.Y'D\"&"c\"%.
]'$'#'U>"$'=)e+(+&),Q=Jg-g=,")9%>%=,%Z%)"W$"(")JQ$")'e&'(+S:)0>+=)?'=+=-U+=:
-+Z>+U+)(0>>+$:)+#+Z:,+)9">'$&'>U'#&'$1
QWc$\'+*S'M$%$Y$Z'FV%W\W%$&W'Mf%W'L-`^&'=$&"&aZ"&'E"-&"c\"%.
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
6$\WI'k0aX\"%'VW'`$%$Y$Z[$\W%'$\c'c^%^\^Z'$_$&'f&WZ\$k$%
]g=gUg[,")9'$i0X)J'$'#'U'=)'>X)-"$U+("-'.)J'$'#'US'='=)X"=,'-')W")(+X:=)i"W$"-'
&+$+?:=,+=)X+$#:>+=U+X&+,:$I
JW\Wc'-"X.%.Z[.\"%I'nWZ'g$\`$I'nWZ'kW'P$&"&a"\'c"-&"c\"%.-\"'`$%$Y$Z$'g$%'a0&%"c$
"Y"Z"-"'X"Y.%
!">"X)(+&:$:US:>+$.)J'$'#'U)?'X'$)+#+U+-:=,+(X"=)(+),+)X%$%>,%X&+=)-0=$+.)g$g=
8$0&0&'8'='=)0>%#&%$%>U+-:)-g$"S'='=)?'=+=-")",'>U"-')W")J'$'#'U)-"$U+("-')+#+U+-:=+
J"&'$'>U"-')=0X&+-:=,+),"W$"(")J'$U"X&",'$I
aP*Rf='=)!">"X)T+&:$:US:>:X)$+80$%=+)JQ$".)Q[">>'X>")J">'#U"X&")0>+=)8+[+$>+$,+
J'$'#'US'>'X)"X0-'-&"U'='=)Jgi>"="9'>U"-')'i'=)U">"X)(+&:$:US:>+$:=)0(=+,:Z:)$0>.),'Z"$
?'=+=-Q$>"$")JQ$"),+e+)Q="U>','$.)ig=Xg1
#)
l*m JW\Wc'-"X.%.Z[.\"%I'f&WZ\$'g$%'P$&"&aZ"&'c"-&"].k.%1'!">"X)(+&:$:US:>+$
U">"X)(+&:$:US:)+Z>+$:)9g=("-'=,")&08>+=U+X&+.)J'$'#'US'>"$")e"U)9'$"(-">.)e"U
,")J$%8)0>+$+X)?'=+=-U+=)-%=U+X&+,:$I
l(m JW\Wc' -"X.%.Z[.\"%I' `$%$Y$Z[$\W%W' c0_\^c' VW' ZW&X0%\^c' -"b"%1' !">"X
(+&:$:US:>+$.)X"=,')J'$'#'US'>'X)&"S$g9">"$'='.)(+&:$:U)(+8&:X>+$:)J'$'#'U>"$")9'$")9'$
+X&$+9'>U"X&".)J'$'#'US'>"$>")(+X:=,+=)i+>:#+$+X)0=>+$+)X0i>%X)W")U"=&0$>%X
(+8+9'>U"X&",'$>"$I
2e%c$-WTkW'ZW\Wc'-"X.%.Z[.\.c'nW&e#'g"Y\"&`._'"Y"Z"a.&k"
56AA)'&'9+$'(>")7g$X'("f,")4fg)g='W"$-'&">"$")9+Z>:)0>+=)N)U">"X)+Z:)W")56AA)(:>:=,+
X%$%>U%#) 0>+=) j!">"X) T+&:$:US:>+$) R"$="Z'j) +,:) +>&:=,+) 9'$) U">"X) 9'$>'Z') ?++>'("&
JQ-&"$U"X&",'$IG2) V($:S+.)]+>+&+)M%-'="--)V=J">-)J'9')("$">)9'$)U">"X)(+&:$:US:)+Z:(>+
9'$>'X&".)Y"'$"&-%)p0$%U)J'9')%>%->+$+$+-:.)8$"-&'o>')9'$)U">"X)(+&:$:US:)+Z:=+)X+(:&>:)U">"X
(+&:$:US:>+$:=)9%>%=U+-:.)7g$X'("f='=)<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)J'$'#'US'>'Z'=,"X')80&+=-'(">'='
0$&+(+)X0(U+X&+,:$I
Y:-+)9'$)-g$")Q=S")(+(:=>+=+=)M'$"(-">)Y+&:>:U)L"$U+("-')TQ="&U">'Z')-+("-'=,".
+X$",'&")0>+=)U">"X)(+&:$:US:>+$:=)e:[>:)9g(g("=)J'$'#'U>"$")(+&:$:U)(+8U+-:.)W"$J'
'=,'$'U>"$'(>"),")&"#W'X)",'>U"(")9+#>+=U:#&:$I
QWc$\'+(S'JW\Wc',"X.%.Z[.\.].'6].'4"-.a.&.&'/eP^a"'D%"&.'l()*)m
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
if
[email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/(].-+53
R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(cbIbiIab=c
#*
M$%$Y$Z' aW%Z"-W\W%$I' `$%$Y$Z[$\$c' Wc0a$aXWZ$&$&' W&' f&WZ\$' f]W\W%$&kW&k$%
]'$'#'U)-"$U+(">"$'.)8$0?"-(0=">)0$&+X>+$)&+$+?:=,+=.)e:[>:)9g(g("=)-"X&Q$>"$,"X'
(gX-"X)&"X=0>0o')'#>"$'=")(+&:$U+X)g["$")(Q="&'>"=)?0=>+$,:$I)]'$'#'U)-"$U+(">"$'.)J"=i.
(gX-"X)&"X=0>0o')'#>"$')'i'=)Q="U>')?'=+=-U+=)X+(=+X>+$:,:$)W")J"i&'Z'U'[)G6)(:>)'i'=,"
,g=(+,+)9'>J')W")'>"&'#'U)&"X=0>0o>"$'.)9'(0&"X=0>0o')W")("='>"="9'>'$)"="$o')-"X&Q$>"$'='=
J">'#U"-'=,")9g(gX)X+&X:,+)9%>%=U%#&%$I
7g$X'("f,".)8$0?"-(0=">)"X'8>"$)&+$+?:=,+=)(Q="&'>"=)J'$'#'U)-"$U+(">"$'.)Q[">>'X>"
-0=)(:>>+$,+)+X&'W'&">"$'=')+$&:$-+),+.)e"=g[)J'$'#'US'>'X)"X0-'-&"U'='=)J">'#U"-'='.)9+#+$:>:
J'$'#'U>"$'=) 0$&+(+) i:XU+-:=:) -+Z>+(+S+X) ("&"$>') U'X&+$,+) ?'=+=-U+=) -+Z>+(:S:-:
9%>%=U+U+X&+,:$I) 56A6OAA) (:>:=,+) i"#'&>') <=&"$="&) W") "O&'S+$"&) ?'$U+>+$:=:=) Xg$"-">
0(%=S%>+$+)-+&:>U+-:(>+)9'$>'X&")%>%->+$+$+-:)J'$'#'U)?0=>+$:=:=)7g$X'("f(")J'$'#')e:[>+=U:#&:$.
+=S+X)56A5OA4)(:>>+$:=,+)+(=:)'WU")JQ[>"=U"U"X&",'$I
QWc$\'+<S'=$&"&aZ"&'4"]\"Z"'E0\"-\.].
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3(d5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
]'$'#'U>"$'=)?'=+=-U+=)X+(=+X>+$:=+)X0>+()%>+#U+-:.)9g(gU">"$'=')e:[>+=,:$U+X.)("='
Ug#&"$')X'&>">"$'=")%>+#U+X.)g$g=)W")e'[U"&>"$'=')J">'#&'$U"X)W")("=')8+[+$>+$+)+i:>U+X
'i'=)i0X)9g(gX)9'$)Q="U)&"#X'>)"&U"X&",'$I)M%=%=)(+=:)-:$+.)J'$'#'U>"$'=)9">>')9'$)9g(gX>gZ"
J">,'X&"=)-0=$+.)e"U)-&$+&"o'X)+>:S:>+$)&+$+?:=,+=)-+&:=)+>:=U+-:.)e"U),")e+>X+)+i:>+9'>U"-'.
J'$'#'U'=)'i'=,")9%>%=,%Z%)"X0-'-&"U'=)J">'#U"-'=')W")("=')(+&:$:US:>+$:=)8'(+-+(+
J'$U"-'='),")&"&'X>"U"X&",'$I)M%)+i:,+=)9+X:>,:Z:=,+.)56AA)(:>:)7g$X'(")K=&"$="&)J'$'#'US'>'Z'
"X0-'-&"U')+i:-:=,+=)i0X)Q="U>')9'$)(:>)0>U%#&%$I)VU+[0=.)K=&">)*+8'&+>.)7'J"$)]>09+>.
#"
Y>"'="$)_"$X'=-)*+%?'">,)M("$-)J'9')#'$X"&>"$'=)W")?0=>+$:=)(+&:$:U>+$:=:=)(+=:)-:$+.)/+-8"$J$%9%=%=)!+$X+?0='f(')-+&:=)+>U+-:.)7g$X'(")K=&"$="&)J'$'#'US'>'Z')W")"O&'S+$"&)-"X&Q$g
+i:-:=,+=)9g(gX)Q="U)&+#:U+X&+,:$I)56AA)(:>:=,+=)-0=$+.)("=')J'$'#'U>"$'=)0>%#U+)e:[:
+$&U:#.)8'(+-+(+)("=')(+&:$:US:>+$),+)J'$U"(")9+#>+U:#&:$I
QWc$\'++S'()**',.\.'F82$["%WX',"X.%.Z\"%.
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
7WV\WX$&'%0\eI'`$%$Y$Z[$\$c'Wc0a$aXWZ$&$&'`W\$YZWa$'$_$&'_0c'f&WZ\$k$%
R"W>"&.)J'$'#'US'>'X)"X0-'-&"U'='=)J">'#U"-'=")9'$i0X)#"X'>,")X+&X:,+)9%>%=+9'>'$1
E `"Jg>+-(0=)9+$'("$>"$'=')X+>,:$+$+X.
E M0$i>+=U+=:=)X0>+(>+#U+-:=:)-+Z>+(+$+X.
E Y$",')W")X$",')J+$+=&'>"$'(>".
E b'9">"$>".
E m[)X+(=+X)?'=+=-U+=:=:),"-&"X>"("$"X.
E k"$J')&"#W'X>"$')-+Z>+(+$+XI
##
R"W>"&>"$.)0$&+X)(+&:$:U)?0=>+$:)W")?0=>+$:=)?0=%)J'9')(+8:>+$)+$+S:>:Z:(>+.)J'$'#'US'>'Z'=
,"-&"X>"=U"-'=')W")J'$'#'U>"$'=)?'=+=-U+=)9%>U+-:=:)-+Z>+U+X&+,:$I)]'$'#'US'>'X)"X0-'-&"U'='=
J">'#U"-'=,"),"W>"&'=)S',,')X+&X:>+$:=:=)0>,%Z%)<-$+'>.)p'=>+=,'(+.)<-W"i.)VMR)W")<=J'>&"$"
J'9')g>X">"$,".)5666f>"$'=)9+#:=,+=)9"$')8"X)i0X)0$&+X)(+&:$:U)?0=%)?++>'("&)JQ-&"$U"X&",'$I
[\O1$&'0"[email protected]%@;'6K>L'\&8]854>
*KVf'=)(+&:$:U)X0>%)K=O|O7">.)%[%=)-g$",'$)J'$'#'U)-"$U+("-')#'$X"&')='&">'Z'=,")(+&:$:U>+$
(+8U+X&+,:$I)4D)U'>(0=)R0>+$)'>")X%$%>+=)?0=.)X%$%>%#%=,+=)9%)(+=+)AG6x='=)g-&g=,"
#'$X"&")W")&"X=0>0o'(")(+&:$:U)(+8U:#&:$I)K=O|O7">f'=)"U='("&.)'-&'e9+$+&)W"(+)9"=["$'
e+--+-) &"X=0>0o'>"$') '>") '>J'>') 9'$i0X) +>+=,+) 9+#+$:>:) (+&:$:U>+$:) 9%>%=U+X&+,:$I
K=O|O7">f'=),"-&"X>",'Z')&"X=0>0o'>"$)g>X")(+$+$:=+)-0=%i>+$)JQ-&"$U'#&'$1)]g=gUg[,"
(+(J:=)0>+$+X)X%>>+=:>+=)]00J>")P+$&e)&"X=0>0o'-'=')9%>+=)W")]00J>")&+$+?:=,+=)-+&:=
+>:=+=)Y"(e0>")'-'U>')#'$X"&.)K=O|O7">)80$&?Q(g=,")9%>%=+=)J'$'#'U>"$,"=)9'$)&+="-','$IGG
.O^_OP'OG.'A"3L&;"'G"6"&>@[email protected]'U>4%$'O%"<[email protected]%;"'_%KJ4>4%$'OJ"&[email protected]
VMR)L+W%=U+)M+X+=>:Z:)<>"$')V$+#&:$U+)_$0o">"$')Vo+=-:.)Q[">>'X>")J'$'#'US'>'X)W")V$O
]")"X-"=>"$'='=)X"-'#'U'=,")0>+=)9'$),"W>"&)+o+=-:,:$I)7e")R"?"=-")V,W+=S",)`"-"+$Se
_$0o"S&-)VJ"=S()@RV`_VB.)0$,%)&+$+?:=,+=)X%>>+=:>U+X)g["$".)("=')&"X=0>0o'>"$)g$"&U"X>"
-0$%U>%,%$I)RV`_V.)8"X)i0X)g='W"$-'&"(")-+Z>+,:Z:)?'=+=-U+=)+$+S:>:Z:(>+.)9%Jg=Xg
+=>+U:(>+)<=&"$="&f'=)0>%#%U%=%)-+Z>+U:#.)\='F)W")7*_;K_f('),")'i"$"=)9'$i0X)J">'#&'$U"
8$0o"-'=")X+&X:,+)9%>%=U%#&%$I
`K#;"'VK&LP'U?%"$>1$&'U&94%&49'H$%$<$;:$>$S$&$'24?946>4;4'"%":@
<-$+'>),"W>"&'='=)"$X"=)-"W'(")&"X=0>0o')?'$U+>+$:=+)(+&:$:U)(+8+S+X)0>+=)J'$'#'U
-"$U+(">"$'=")(+&:$:U)(+8U+-:)+U+S:(>+)X%$,%Z%)T0[U+)p0=%)-+("-'=,")(gX-"X)&"X=0>0o'
W")V`s]P)X0=%>+$:=,+)0$&+(+)i:X+=)("=')(gX-"X)&"X=0>0o')#'$X"&>"$'.)e"U)%>%-+>.)e"U
,")%>%->+$+$+-:)J'$'#'U)?0=>+$:=:=)'>J'-'=')+$&:$U:#&:$I)T0[U+)p0=%.)J'$'#'US'>'X)+>+=:=,+
,"W>"&)X+&X:-:)9+X:U:=,+=)9'$)9+#+$:)e'X+("-','$1
ii
#356(%<06'(!10.37+B535(u5154+.3(j;0-6/(T+58+0+-3W($5/+05+/(9+(!10.37+B535(Y6H26-;(Z+0+.+5,+0'
D//HWgghhhI-3566<06I8E2g/A0.37+535KE5A54+.3K<30-6/KH+58+0+-3K35/+05+/K9+K/A0.37+535K76H6G3,+8+.,+03'(=ag=bgab=c
#$
E T0[U+)'>")X%$%>+=)A6)?0=,+=)Nf'),"W>"&)e'--">"$'=')-+&:=)+>U+)'UX+=:=:)X%>>+=U:#.
E T0[U+)X+8-+U:=,+)X+U%)-"i&'Z')#'$X"&>"$"),")(+&:$:U)(+8:>+9'>U")'UX+=:=:)X%>>+=+$+X
X+U%OQ[">)J'$'#'U'=")'(')9'$)Q$="X)0>%#&%$U%#.
E Y+U%=%=)-"i&'Z')#'$X"&>"$,"=)t36f:)@AG)#'$X"&&"=)Cf%B)-+&:=)+>:=U:#)W"(+)e+>X+
+i:>U:#.
E T0[U+)X%$%>%#%=,+=),Q$&)(:>)-0=$+)'>X)(+&:$:>+=)A66)U'>(0=)R0>+$f,+=),+e+)?+[>+
9'$)U'X&+$>+)Q[">>"#&'$'>"$"X),"W>"&)X+-+-:=+)J'$,')-+Z>+=U:#&:$IG3
2e%c$-WTkW'7WV\WX$&'=0&\"Z"'6&\"Z.&k"'FXc$a$'VW'E"Xc.a.'MW\$YX$%$\ZW-W'6_.c
7g$X'("f,")J'$'#'U>"$")YaL]PM.)M'>'U)7"X=0>0o')W")L+=+(')M+X+=>:Z:.)7lM<7VY.
7g$X'(")a,+>+$)W")M0$-+>+$)M'$>'Z'.)Y+>X:=U+)M+X+=>:Z:f=+)9+Z>:)MQ>J"-">)Y+>X:=U+
Vo+=->+$:)W")PX0=0U')M+X+=>:Z:)+$+S:>:Z:(>+),"-&"X)-+Z>+=U+X&+,:$I
QWc$\'+;S'ED4MFU'VW'U$\$ZI'4"&"-$'VW'2Wc&0\0o$'U"c"&\.].'VW'Fc0&0Z$'U"c"&\.].
2"%"P.&k"&'4"]\"&"&'7WaXWc\W%
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
ik
[email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($D/376F(!+-H3/3(9+(u5+03,+0(`6HE0A'
amgbmgab=c
#%
,"X.%.Z'R.c.Y'D\"&"c\"%.I'=$&"&aZ"&'4"]\"-.[.\"%.&'E"%"%.&.'F&'2WZW\kW&'FXc$\W%
T+&:$:US:>+$:=)(+8&:X>+$:)(+&:$:U:=)J"$'),Q=g#g=g)+>+9'>U">"$')W")g>X"='=)J'$'#'US'>'X
"X0-'-&"U'=")0>+=)'#&+e>+$:=:=)g-&)-"W'(",")X+>+9'>U"-')'i'=.)(+&:$:U)i:X:#)0>+=+X>+$:=:=
i"#'&>'>'Z')Q="U>','$I
m$="Z'=.)VW$%8+f,+.)56A6)(:>:=,+)J'$'#'U)-"$U+(">"$')&+$+?:=,+=)(+8:>+=)i:X:#>+$:=
t2AI5f-'.)+(=:)(+),+)9"=["$)-"X&Q$,")?++>'("&)JQ-&"$"=)9g(gX)#'$X"&>"$")-+&:#)#"X>'=,".
tA4IDf>'X)i0X)Q="U>')9'$)X:-U:(-+)J'$'#'U'=)-"$U+(")8'(+-+>+$:)+$+S:>:Z:(>+)e+>X+)+i:>U+-:(>+
J"$i"X>"#U'#&'$IGD
QWc$\'+:S'6V%^b"Tk"'()*)',.\.&k"c$'KG'R.c.Y\"%.
@6756.W(U]_&'(j3565835C(l3CDKZ0Eh/D(j302-I(!D+(`E,+(E<(%5C+,(d59+-/E0-'(Nab==O
T+8:>+=)9+#X+)9'$)'=S">"U"(")JQ$"),".)J"i&'Z'U'[)56)(:>)90(%=S+)X%$%>+=)(+X>+#:X
A5)9'=)J'$'#'U'=h
E t44fg)9+#X+)9'$)?'$U+)&+$+?:=,+=)-+&:=)+>:=U:#.
E tANf')9+#+$:-:[)0>U%#)W")X+8+=U:#.
E tA2fg)e+>X+)+$[)",'>U'#.
E t4Gf')?+>'("&'="),"W+U)"&U"X&",'$IGN
i?
U]_&'(j3565835C(l3CDKZ0Eh/D(j302-I(!D+(`E,+(E<(%5C+,(d59+-/E0-'(ab==
im
U]_&'(j3565835C(l3CDKZ0Eh/D(j302-I(!D+(`E,+(E<(%5C+,(d59+-/E0-'(ab==
#&
QWc$\'+hS'*jj*'8'()))'6%"a.'R.c.Y\"%
@6756.W(U]_&'(j3565835C(l3CDKZ0Eh/D(j302-I(!D+(`E,+(E<(%5C+,(d59+-/E0-'(Nab==O
2Wc&0\0o$'U0%a"a.
r:X:#)0>+=+X>+$:=,+=)9'$'),".)e:[>:)9g(g("=)&"X=0>0o')#'$X"&>"$'='=)'#>"U)JQ$"9'>"S"Z'
9'$)90$-+,:$I)M"=["$)Q[">>'X&"X')U"=X%>)X:(U"&>"$)90$-+>+$:.),g=(+=:=)?+$X>:)g>X">"$'=,"
9%>%=U+X&+,:$1)m$="Z'=.)VMRf,"X')/VLRV|.)(+),+)<=J'>&"$"f,"X')^LPf='=)VK!)90$-+-:.
,+e+)XgigX)i+8>:.)e"=g[)X+$>:)0>U+(+=.)+=S+X)(gX-"X)e:[>+)9g(g("=)J'$'#'U>"$'=)-"$U+("
8'(+-+>+$:=+)+i:>+9'>U"-'=')-+Z>+U+X&+,:$I)M%=%=>+)9'$>'X&".)9%)g>X">"$,")"O&'S+$"&)W"
(gX-"X)&"X=0>0o')J'9')+>+=>+$,+)?++>'("&)JQ-&"$"=)#'$X"&>"$")0>+=)(+&:$:US:)'#&+e:),+)0&0U+&'X
0>+$+X)(gX-">U"X&",'$I
VU+[0=)W")VLaL)J'9'.)Jg=gUg[,"),g=(+,+X')"O&'S+$"&)-"X&Q$g=g)(Q=>"=,'$"=)e+>X+
+i:X)?'$U+>+$.)e+(+&),Q=Jg>"$'='=)='-8"&"=)"$X"=)9'$)=0X&+-:=,+)e+>X+)+i:>+$+X)-"$U+("
J'$'#')-+Z>+U:#.)(+&:$:US:>+$:)(+&:$:U>+$:=:=)J"$'),Q=g#g=g)+>U:#.)e"U),")-g$,g$g>"9'>'$
9g(gU")+,:=+)9'$i0X)+W+=&+o)(+X+>+U:#&:$I
F]$X$ZI'M$%$Y$Z[$\$c'Fc0a$aXWZ$&kWc$'2eZ'A"-k"Y\"%.&'MW\$Y$Z$'5_$&'R0c'O&WZ\$k$%
]'$'#'US'>'X)Xg>&g$g=g=)0>%#U+-:.)("=')&"X=0>0o'>"$'=)0$&+(+)i:XU+-:)W")J'$'#'US'>"$'=
,"-&"X>"=U"-')+i:-:=,+=)"Z'&'U'=)$0>g)i0X)9g(gX&g$I)]'$'#'US'>'X)"X0-'-&"U')Jgi>g)0>+=
g>X">"$'=)9%)=0X&+,+)0>U+-:=:=)"=)&"U">)-"9"8>"$'=,"=)9'$'),".)"Z'&'U")W"$,'X>"$')Q="U
$(
W")9%)X0=%,+)(+8&:X>+$:)(+&:$:U,:$I)L0=),Q="U>"$,")g>X"U'[,")J'$'#'US'>'X)g["$'="
"Z'&'U>"$)+$&-+),+.)e"U)&gX"&'S'>"$'=),'o'&+>)0X%$(+[+$>:Z:.)e"U),")J'$'#'US')W")(+&:$:US:>+$:=
9'>J')W")&"S$g9")-"W'("-')+=>+U:=,+)J">'#'U)+>+=:)9%>%=U+X&+,:$I
7$o$X"\'0c^%-"#"%\.c'VW'`eVW&'"\`.a.
PO&'S+$"&'=)(+(J:=>+#+9'>U"-')'i'=.)e"U)&gX"&'S'>"$'=)e"U),")X%$%U-+>)X%>>+=:S:>+$:=
"O&'S+$"&f'=)?+(,+>+$:=:)JQ$U">"$')W")"O&'S+$"&)X%>>+=:U)+>:#X+=>:X>+$:)J">'#&'$U">"$')J"$"X>','$I
M%),0Z$%>&%,+.)"O&'S+$"&>")'>J'>')9'>J'>"=,'$'S')?++>'("&>"$.),"W>"&>")9'$>'X&")Q[">)-"X&Q$g=
,")-0$%U>%>%Z%=,+,:$I
m$Jg=)"Z'&'U,")9'>J'-+(+$)W")<=&"$="&)X%>>+=:U:=:=)(+(J:=>+#U+-:.),'o'&+>)0X%$(+[+$>:X
-"W'("-'=')+$&:$U+X&+,:$I)]g="()Y0$".)VMR.)Y+=+,+)J'9')g>X">"$,")9%)X0=%,+)0>%U>%
Q$="X>"$)JQ$g>U"X&",'$I)mZ$"=S'>"$.)+$+#&:$U+)(+8U+X.)$+80$)(+[U+X)W")-%=%U)(+8U+X
'i'=)<=&"$="&f&"=)?+(,+>+=U+X&+)W"),'o'&+>)X+(=+X>+$:),"Z"$>"=,'$U"X&",'$I)V(=:)[+U+=,+.
,"W>"&>"$) 8$0+X&'?) 9'$) #"X'>,") ,'o'&+>) 0X%$(+[+$>:Z:=) J">'#&'$'>U"-') 'i'=) i+>:#U+>+$) ,+
(+8U+X&+,:$I)]g="()Y0$"f,".)5666f>')(:>>+$:=)9+#:=,+)A4)U'>(0=)X'#'("),'o'&+>)0X%$(+[+$>:X
"Z'&'U')W"$'>U'#.)9%)"Z'&'U>"$'=)"&X'-'(>")G)(:>)'i'=,")<=&"$="&)X%>>+=U+)0$+=:)5IG)X+&
+$&+$+X)t46)-"W'(">"$'=")%>+#U:#&:$IGC
.$J$9">'K6L%0"#"%>@69"';43:L9'2L%L;
7l<Yf'=)56A4)(:>:=,+)<=&"$="&)"$'#'U')9%>%=U+(+=)"W>"$,")(+8&:Z:)+=X"&&".)X+&:>:US:>+$:=1
E t4GIDf-')e+=",")X'U-"='=)'=&"$="&)X%>>+=U+-:=+)J"$"X)0>U+,:Z:=:.
E t56I4fg)<=&"$="&')X%>>+=U+(:)("&"$'=S")9'>U",'Z'='.
E tA5IAf')'-")<=&"$="&'=)e+XX:=,+)e'i9'$)?'X$')0>U+,:Z:=:)9">'$&U'#&'$I36
<=&"$="&)X%>>+=:S:>+$:)+$+-:=,+)(+8:>+=)+$+#&:$U+>+$,+)'-")7g$X'("f,")<=&"$="&)"$'#'U
0$+=>+$:=:=.)Q[">>'X>"),"Z'#'X)(+#)J$%8>+$:=,+)W")S'=-'("&>"$")JQ$")9g(gX)?+$X>:>:X>+$
JQ-&"$,'Z')JQ$g>Ug#&g$1
E A3O52)(+#)+$+-:=,+X')=g?%-%=)t3Nf')@J">'#U'#)g>X">"$,")tC6f:=)g["$'=,"B.)4GO2G)(+#
+$+-:=,+X'>"$'=)t24fg)W")GG)(+#)W")g["$'=,"X'>"$'=),")tA5f-')<=&"$="&)X%>>+=U:#&:$I
E <=&"$="&)X%>>+=:S:>+$:)+$+-:=,+)"O&'S+$"&)(+8+=>+$:=)-+(:-:),+)J">'#U'#)g>X">"$")JQ$"
,g#gX)X+>U:#&:$)@t5DBI)<=&"$="&)X%>>+=:S:>+$:=:=)(+#)0$&+>+U+-:=:=),g#gX)0>U+-:)W"
9%)J"=i)&08>%>%Z%=)+>:#W"$'#)(+8+S+X)J">'$"))-+e'8)0>U+U+-:)W"(+)-+&:=)+>U+
X0=%-%=,+)X+$+$)W"$'S')(+#&+)0>U+U+-:),+)9%=,+)9g(gX)9'$)"&X"=,'$IA3O52)(+#
J$%9%=,+)<=&"$="&)X%>>+=+=)"$X"X>"$'=)0$+=:)tNA)'X"=.)X+,:=>+$,+)9%)0$+=)tGGf&"
X+>U:#&:$I3A
i>
U]_&'(j3565835C(l3CDKZ0Eh/D(j302-I(!D+(`E,+(E<(%5C+,(d59+-/E0-'(ab==
kb
!"[email protected](Nab=cO'(l65+D6,.;(M3,3:32(!+.5E,EQ3,+03(@A,,65;2(%06:/;026-;'(z]94+5($5/+05+/(+03:32(32.65;(E,26765
D65+(E065;(9+(5+4+5,+03z
k=
[email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($D/376F(!+-H3/3(9+(u5+03,+0(`6HE0A'
amgbmgab=c
$!
Y%$%U-+>)+i:,+=)9+X:>,:Z:=,+)'-")8"Xi0X)YaM<)-+e'9'='=)<=&"$="&&")-+&:#)0>+=+X>+$:=,+=
W") 9%=>+$:=) #'$X"&>"$'=") -+Z>+(+S+X>+$:) 0>+=+X>+$,+=) e+9"$,+$) 0>U+,:Z:.) 0>-+) 9'>"
8"Xi0Z%=%=)<=&"$="&&"=)-+&:#)(+8U+X)'i'=)J"$"X>')9"S"$'>"$")-+e'8)0>U+,:Z:)JQ$g>U"X&",'$I
T/34&'">[email protected][email protected]&@&'H4>$<9$%$>;4?$'C"#"%"'04&$'9/649$:$>4%$&'H$%;4?$&$'?"S>"0":"[email protected]%
7gX"&'S'>"$'=)9'>J')-"W'("-'='=)(+=:)-:$+.)"O&'S+$"&")X+$#:),%(,%X>+$:)JgW"=),")"O&'S+$"&
-"X&Q$g=g=)9g(gX>gZg=g)W")J'$'#'US'>'X)"X0-'-&"U'='=)J">'#U'#>'Z'='),0Z$%,+=)"&X'>"U"X&",'$I
7l<Yf'=)e+[:$>+,:Z:)b+="e+>X:)M'>'#'U)7"X=0>0o'>"$')Y%>>+=:U)V$+#&:$U+-:f=,+.)&gX"&'S'>"$'=
t46f%)JgW"=>'X.)t56f-')J'[>'>'X)"=,'#">"$')9">'$&U"X&",'$I35
7g$X'("f,") 9%) +>J:(:) ,"Z'#&'$U"X) 'i'=) i+>:#U+>+$) (+8:>U+X&+,:$I) m$="Z'=1
E VW$%8+)W")VMR)J'9')8+[+$>+$,+)LL^)@L"S%$")L0SX"&-)^+("$B)&"X=0>0o'-'.)9'$)-&+=,+$&
e+>") J">U'#&'$) W") H"9) -'&">"$') Q,"U") -'-&"U>"$'=,") 9%) JgW"=>'X) &"X=0>0o'-'='
X%>>+=,:X>+$:=:)9">'$&U"(")9'>")J"$"X),%(U+U+X&+,:$I)m&")(+=,+=.)g>X"U'[,")LL^
X%>>+=+=)"O&'S+$"&)'#>"&U">"$'.)&gX"&'S'>"$'=)['e'=>"$'=,"X')JgW"=)+>J:>+$:=:)Jgi>"=,'$U"X
'i'=) X%>>+=,:X>+$:) 9%) &"X=0>0o'='=) &+=:&:U:=:) (+8U+X) ,%$%U%=,+) X+>U+X&+,:$I
E 7g$X'(")JgW"=>'X)X0=%-%=,+)J">'#&'$'>"=)LP7.)4R)L"S%$")J'9')8$0&0X0>)W")e'[U"&>"$'
(+X:=,+=)'[>"U"X&")W")%(J%>+U+X&+,:$I)b+&&+)MY!)W")9+=X+>+$:=)9'$>'X&")J">'#&'$,'Z'
%>%-+>),'o'&+>)Sg[,+=)MY!)PF8$"--)'>")X"=,')JgW"=>')iQ[gU>"$'=')e+[:$>+U:#&:$I
E 7g$X'("f,".)MY!)PF8$"--)-0=)[+U+=>+$,+)(+8&:Z:)&+=:&:U>+$>+)9%)+>J:(:),"Z'#&'$U"X
'i'=) i+>:#U:#&:$.) +=S+X) Q[">) -"X&Q$g=) ,"W>"&>") 9'$) +$+,+) 9"=["$) i+>:#U+>+$:
J"$i"X>"#&'$U"-')+>J:=:=)J">'#&'$'>U"-')'i'=),+e+)?+(,+>:)0>+9'>"S"X&'$I
M$%$Y$Z[$\W%$&'F]$X$Z$
D%H/&'4S$9$;24'H$%$<$;:$>$6'4S$9$;$
Rg=(+,+.)J">'#U'#)J'$'#'US'>'X)"X0-'-&"U'=")-+e'8)0>+=)g>X">"$,".)Q$Jg=)"Z'&'U,"
QZ$"=S'>"$'=)J'$'#'US'>'X)Xg>&g$g)",'=U"-')e","?>"=U"X&",'$I)V($:S+.)g='W"$-'&">"$,"),".
e"U),"$->"$,".)e"U),"),"$-),:#:)+X&'W'&">"$,")?+$X>:)#"X'>>"$,")J'$'#'US'>'X),"-&"X>"=U"X&"
W")J'$'#'US'>'X)g["$'=")"Z'&'U>"$)W"$'>U"X&",'$I
m&") (+=,+=.) g='W"$-'&">"$'=) $0>g.) -+,"S") J'$'#'US'>'X) "Z'&'U') W"$U"X) ,"Z'>.) +(=:
[+U+=,+) "X0-'-&"U'=) J">'#U"-'=') ,") -+Z>+U+X&:$I) Rg=(+,+) 9%) +>+=,+) "=) Q="U>'
g='W"$-'&">"$,"=) 9'$'.) L'>'X0=) k+,'-'f='=) U"$X"['=,"X') L&+=?0$,) l='W"$-'&"-'f,'$I
ka
ME-/E5(_E5-A,/35C(Z0EAH'(!10.37+(d5/+05+/(].E5E23-3(`6HE0A'(bcgab=c
$'
56AA)(:>:=,+),g=(+=:=)"=)9g(gX)J'$'#'U)?0=>+$:=,+=)9'$')0>+=)L"{%0'+)*+8'&+>)&+$+?:=,+=
(+8:>+=)+$+#&:$U+(+)JQ$".),g=(+)g["$'=,")e+>')e+[:$,+)?++>'("&)JQ-&"$"=)4C.C66)#'$X"&'=
XQX"=')9'$)#"X'>,")L&+=?0$,)l='W"$-'&"-'f="),+(+=U+X&+,:$I)M%)#'$X"&>"$)#'U,'("),"X)5ID
&$'>(0=)R0>+$>:X)S'$0)">,")"&U'#)W")&08>+U,+)GI2)U'>(0=)'=-+=+)'-&'e,+U)-+Z>+U:#&:$I)V(=:
[+U+=,+.)9%)+$+#&:$U+)-0=%i>+$:=+)JQ$".)L&+=?0$,)U"[%=>+$:=:=)t5Cf%)J'$'#'US'>'X.)t45f-'
(+&:$:US:>:X)'>")'>J'>"=U'#.)tGGf')'-")L&+=?0$,f,+.)g='W"$-'&"='=)J'$'#'US'>'X>")(+X:=)'>J'-'=,"=
,0>+(:)0X%,%Z%=%)9">'$&U'#&'$I34
L&+=?0$,)l='W"$-'&"-'f='),'Z"$)g='W"$-'&">"$,"=)?+$X>:)X:>+=)"=)&"U">)Q[">>'X.)QZ$"=S'>"$'=
+>,:Z:)J"=">)Xg>&g$)"Z'&'U')W")'i'=,")9%>%=,%Z%.),g#g=S")Q[Jg$>gZg=g.)(+$+&:S:>:Z:)W"
&+X:U)i+>:#U+-:=:),"-&"X>"('S')X"=,'=")e+-)+&U0-?"$,'$I)L&+=?0$,)l='W"$-'&"-'f='=)-%=U%#
0>,%Z%.)(+8:>+=,:$:>U:#)"Z'&'U)8$0J$+U>+$:),+)9%)+=>+(:#:=)9+#X+)9'$)8+$i+-:,:$I)l='W"$-'&"
9g=("-'=,")?++>'("&)JQ-&"$"=)9'$i0X)"=-&'&g)W")?+Xg>&".)J'$'#'US'>'Z')W")J'$'#'US'>'X)?'X'$>"$'='
9'$i0X)?+$X>:)8$0J$+U:=+),+e'>)"&U'#.)?+$X>:)9Q>gU>"$,"X')QZ$"=S'>"$'=.)9%)+&U0-?"$)W"
JQ$g#)["=J'=>'Z')'i'=,")("&'#U"-'=')-+Z>+U:#&:$I
L&+=?0$,)l='W"$-'&"-'.)-+,"S")J'$'#'US'>'Z'=)&"0$'X)+=>+U,+)J">'#&'$'>U"-')'i'=)%(J%=
9'$)("$),"Z'>,'$I)V(=:)[+U+=,+.)?'X'$>"$'=)W")&"X=0>0o'>"$'=)0$&+(+)i:X:8)g$g=)e+>'=")J">U"-'
'i'=),")J'$'#'US'>"$")S',,'),"-&"X>"$)-%=U+X&+,:$I)m$="Z'=.)7"X=0>0o')^'-+=->+U+)a?'-'.
QZ$"=S'>"$)W")QZ$"&'U)JQ$"W>'>"$')&+$+?:=,+=)9%>%=+=)&"X=0>0o'"$>'=)?'X$')Ug>X'("&)e+X>+$:=:=
X0$%=U+-:.)&"X=0>0o'>"$'=)>'-+=->+=U+-:)J'9')9'$i0X)Q="U>')X0=%,+)J'$'#'US'>"$"),"-&"X
0>U+X&+,:$I
5/%6$04124'/&$34%?$94'4S$9$;$&24'H$%$<$;:$>$6'H4>$<$;4'"[email protected]
l>X"U'[,")9%>%=+=)A4C)g='W"$-'&"='=)@C2),"W>"&)W")2G)W+X:?B)tGGf'=,")J'$'#'US'>'X
,"$->"$')W"$'>U"X&",'$I)M%)8$0J$+U>+$:=)t3Cf%=%),+)Q=)>'-+=-)8$0J$+U>+$:=,+)W"$'>"=
"Z'&'U>"$)0>%#&%$U+X&+,:$132)b"=g[)>'-+=-)W")(gX-"X)>'-+=-)-"W'("-'=,")J'$'#'US'>'X)"Z'&'U'
("&"$>')(+(J:=>:X&+),"Z'>,'$I
]'$'#'US'>'X)"Z'&'U'='=)(+=:)-:$+.)g='W"$-'&">"$,"X')J'$'#'US'>'X)U"$X"[>"$'.)QZ$"=S'>"$'=
J'$'#'US')0>U+-:=:),"-&"X>"U"X&".)0=>+$:=)9%)X0=%,+X')"X-'X>"$'=')J',"$U">"$')'i'=)J"$"X>'
"Z'&'U)W")X0i>%X)8$0J$+U>+$:)-%=U+X&+,:$I
p+X+&.) J"$"X) &"X=0>0o') 0?'->"$'.) J"$"X) ?'=+=-U+=.) J"$"X-") ?'X$') Ug>X'("&) e+X>+$:
X0=%-%=,+)"X-'X>'X>"$)9%>%=U+X&+,:$I
kc
#/65<E04(P539+0-3/7I(d2H68/W(#/65<E04(P539+0-3/7B-(]8E5E238(d2H68/(936(d55E96/3E5(654(]5/0+H0+5+A0-D3H'
D//HWgg+5C35++035CI-/65<E04I+4Ag-3/+-g4+<6A,/g<3,+-g#/65<E04od55E96/3E5o#A09+7o]q+8A/39+o#A22607oU8/ab=aocIH4<'
=bgab=a
kf
[email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3(d5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/(].-+53
R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(cbgbigab=c(N"539+0-3/+(-67;-;(3,+(H0EC062(9+(4+0-(E065,60;(%06,;.(ab=b(/603D,3(9+03,+0+
4676526./64;0IO
$)
QWc$\'+dS'3&$VW%a$XW\W%kWc$'M$%$Y$Z[$\$c'JW%cW#\W%$
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
QWc$\'+jS'U$\$ZI'4"&"-$'VW'2Wc&0\0o$'U"c"&\.].'3&$VW%a$XW\W%'6%"a.'M$%$Y$Z[$\$c
VW',W&$\$c_$\$c'F&kWca$
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+(T0EQ+-3'($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+!3860+/
+.-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A
$*
A/%46>$'4S$9$;
]'$'#'US'>'X)"Z'&'U'=,")Q$Jg=)"Z'&'U'=)(+=:)-:$+.)0X%>)-0=$+-:)"Z'&'U'=)Q="U')9g(gX&g$I
]'$'#'US'>"$.)'i'=,")9%>%=,%X>+$:)-"X&Q$>")'>J'>')(0Z%=)&"S$g9"(")-+e'8)0>-+>+$),+.)e:[>+
9g(g("=)W"),"Z'#"=)9'$)0$&+U,+)'#)U0,">>"$')J">'#&'$U"X)W")'#>"$'=')(Q="&U"X)X0=%-%=,+
,"-&"Z")'e&'(+i),%(+9'>U"X&",'$I)M%),"-&"X.)e"U)?0$U+>)"Z'&'U)8$0J$+U>+$:=,+=.)e"U
,")J'$'#'US')O)(+&:$:US:)+$+-:=,+)X%$%>+=)U"=&0$>%X);)X0i>%X)'>'#X'>"$')-+("-'=,")+>:=+9'>'$I
YaL]PMf'=) %(J%>+U+>:) J'$'#'US'>'X) "Z'&'U>"$') d"X'>) G6f,") ("$) +>U+X&+,:$I) aX%>) ,:#:
J'$'#'US'>'X)"Z'&'U')X0=%-%=,+)>',"$)9'$)X%$%>%#)0>+$+X)P&0e%Ux%=),+)X+8-+U>:)8$0J$+U>+$:
9%>%=U+X&+,:$I
QWc$\';)S'ED4MFU'L-`^\"Z"\.'M$%$Y$Z[$\$c'F]$X$Z\W%$
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
$"
U&6/B"9I%>4%'34'[email protected]#>"&[email protected]%@:@>"%
<=Xg9+&Q$>"$)W")e:[>+=,:$:S:>+$.)J'$'#'U>"$'=)?'X'$)+#+U+-:=,+=)'&'9+$"=.)'#)8>+=:)=0X&+-:=+
J"&'$'>U"-'=".)#'$X"&)X%$%>U+-:=+.)(+&:$:U)9%>%=U+-:=+.)?'X$'=)8$0&0&'8)+#+U+-:=+),0Z$%
J'&U"-'=")(+$,:US:)0>+=)(+8:>+$,:$I)]'$'#'U>"$")9">>')9'$)e'--")X+$#:>:Z:=,+.)'=-+=)X+(=+X>+$:.
e%X%X.)U%e+-"9".)9'>J')&"X=0>0o'>"$')J'9')X0=%>+$,+),"-&"X)W"),+=:#U+=>:X)W"$'$>"$I
]'$'#'US'>'X)Xg>&g$g=g=)("$>"#&'$'>U"-'.)8+$>+X)?'X'$>"$'=),"-&"X>"=U"-')W")9%)?'X'$>"$'=
?'['9'>'&">"$'='=)J"$i"X>"#&'>"$"X)9'$"$)'#)U0,">'="),Q=g#&g$g>U"-')+i:-:=,+=)i0X)9g(gX
Q="U)&"#X'>)","=)'=Xg9+&Q$>"$'=)W")e:[>+=,:$:S:>+$:=)+$&U+-:.)"X0-'-&"U'=)J">'#U"-')W"
("=')9+#+$:>:)J'$'#'U>"$'=)0$&+(+)i:X+9'>U"-')'i'=)X$'&'X)Q="U)&+#:U+X&+,:$I
Rg=(+,+)9%)X0=%,+X')"=)Q="U>')0$J+='[+-(0=>+$)VMR)U"$X"[>')G66)L&+$&%8-)W")T
*0U9'=&+&0$f,%$I))7g$X'("f,"X')8$0J$+U>+$)+$+-:=,+)Q=")i:X+=>+$)'-")P&0e%U.)]'$'#'U
p+9$'X+-:)@m[("Z'=)l='W"$-'&"-'B.)]+$+o)@7aMMOP7\B)W")k'W"X+)@M'>X"=&)l='W"$-'&"-'B
0>+$+X)-:$+>+=+9'>'$I)R'Z"$)("=')9+#>+(+=)e:[>+=,:$:S:>+$)+$+-:=,+)Y0i)l='W"$-'&"-'.)L+9+=S:
l='W"$-'&"-'.)d"e'$)l='W"$-'&"-')e:[>+=,:$U+)8$0J$+U>+$:)W")7g$X)7">"X0Uf%=)_'>0&&f,%$I
`"[email protected]%@;:@>"%@&'4S$9$;$
!">"X)(+&:$:US:)0>U+X)'-&"("=)(+&:$:US:>+$:=)J'$'#'US'>"$'=)'e&'(+i>+$:=:)+=>+(+9'>U"-'.
0=>+$+)U"=&0$>%X)(+8+9'>U"-')W")9%)X0=%,+)9+#+$:>:)0>+9'>U"-')'i'=)"Z'&'U)W")U"=&0$>%X
+>U+>+$:) i0X) ?+(,+>:) 0>U+X&+,:$I) M%) "Z'&'U) 8$0J$+U>+$:.) +X+,"U'X) i"$i"W","
J"$i"X>"#U"U"X&".)J"=">>'X>")-"X&Q$g=)'i'=,"=)W")U">"X)(+&:$:US:>:X)X0=%-%=,+)&"S$g9"-'
0>+=)X'#'>"$)&+$+?:=,+=)i+>:#&+(>+$)W")9'$")9'$)U"=&0$>%X)#"X>'=,")e+(+&+)J"iU"X&",'$I
M'$"(-">)Y+&:>:U)L"$U+("-')TQ="&U">'Z'f=,".)(+&:$:US:>+$:=)+X$",'&")U">"X)(+&:$:US:
0>+9'>U">"$')'i'=)9'$)+Z+)g(")0>U+>+$:)W")X"=,')8$0?"-(0=">)(+#+U>+$:=,+)9">>')9'$)&"S$g9"("
-+e'8) 0>U+>+$:) J"$"X>'>'Z'.) "Z'&'U'=) Q="U'=') i0X) Jg[">) 9'$) #"X'>,") (+=-:&U+X&+,:$I
*Sh'JWV#^"X
*ShS*'5&XW%&WX'M$%$Y$Z[$\$]$'5\W'5\`$\$'JWV#^"X
d'$X"&)X%$U+X)W")X+8+&U+=:=)X0>+(>:Z:.)<=&"$="&)J'$'#'US'>'Z'='),0Z$%,+=)"&X'>"U"X&".
"O&'S+$"&)"X0-'-&"U'='=)J">'#'U'=')'-"),0>+(>:)0>+$+X)"&X'>"U"X&",'$I))M%)X0=%(>+)+>+X+>:
e%-%->+$)+#+Z:,+)-:$+>+=U:#&:$1
E d'$X"&)X%$U+(>+)'>J'>')8$0-",g$.)U+-$+?>+$)W")#'$X"&)X%$U+X)'i'=)J"i"=)0$&+>+U+)-g$".
E ]'$'#'U>"$")("&"="X>')'-&'e,+U)X+(=+Z:=:=)-+Z>+=U+-:)W")9%)X+(=+Z:=)-+,+X+&'='=
-+Z>+=U+-:.
E b'--",+$)W")+[:=>:X)e+X>+$:)W")-Q[>"#U">"$>")9">'$>"="=)'#)(+8:#)#"X'>>"$'=,"=)0>%#+=
'e&'>+?>+$:=)0$&+>+U+)iQ[gU)-g$"-'.
E d'$X"&) X+8+&U+(>+) '>J'>') 8$0-",g$) W") '?>+-) ,%$%U%=,+) +>+S+X>:>+$:=) e+X>+$:=:=
X0$%=U+-:I
$#
T"=') #'$X"&) X%$U+) 8$0-",g$>"$') W") X%$%>%U) -g$"-') +i:-:=,+=.) 7g$X'(") 9"=["$
J">'#U'#>'X&"X')g>X">"$")JQ$"),+e+)'('),%$%U,+,:$I
QWc$\';*S'Q$%cWX'E^%Z"'E0\"-\.].
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($D/376F(!+-H3/3(9+(u5+03,+0(`6HE0A'
Nab=cO
T"=')3A65)-+(:>:)7g$X)7'S+$"&)Y+=%=%f(>+)9'$>'X&".)#'$X"&>"$'=)e%X%X')(+8:>+$:)X0=%-%=+
,+)+i:X>:X)J"&'$'>U'#.)V=0='U)d'$X"&>"$'f='=)X%$%>%U%)X0>+(>+#&:$:>+$+X.)Q[">>'X>")J'$'#'U>"$'=
08"$+-(0=">)X0=%>+$,+)(+&:$:US:>+$:=),+)e+X>+$:)X0$%=+S+X)#"X'>,")(+8:>+=,:$:>U+-:
-+Z>+=U:#&:$I
M%=%=)(+=:)-:$+)3A65)L+(:>:)7g$X)7'S+$"&)Y+=%=%)'>")-"$U+(")X0(U+)90$S%=+)'>'#X'=
0>+$+X)J"&'$'>"=)W")"-X')7g$X)7'S+$"&)Y+=%=%f=,+)("$)+>U+(+=)9'$),g["=>"U")%(+$:=S+
j?'X$')Ug>X'("&)e+X>+$:j)W")je+X>:)0>+$+X)X%>>+=:>+=),"W$",'>"9'>'$)">"X&$0='X)0$&+U>+$.
+>+=>+$.) +,>+$) W") '#+$"&>"$) J'9') ,"Z"$>"$j) #'$X"&") +(=') -"$U+(") 0>+$+X) X0=%>+9'>'$I
jp'X$')Ug>X'("&)e+X>+$:j)W")je+X>:)0>+$+X)X%>>+=:>+=),"W$",'>"9'>'$)">"X&$0='X)0$&+U>+$.
+>+=>+$.)+,>+$)W")'#+$"&>"$j)J'9'),"Z"$>"$'=)("='),g["=>"U")'>")-"$U+(")0>+$+X)#'$X"&"
X0(%>+9'>"S"X)0>U+-:)'=&"$="&)J'$'#'US'>'Z')9+X:U:=,+=)Q="U>')9'$)J">'#U",'$I)c'$+)-Q[
X0=%-%),g["=>"U")'#)e+(+&:=+)("=')+&:>+=)W")"O&'S+$"&)'>")'>J'>')J">"S"X)W++&)","=)9'>J'
W")'>"&'#'U)&"X=0>0o'>"$'),0=+=:U:=+)-+e'8)J"=i)(+&:$:US:>+$:=)W")"O&'S+$"&)-"X&Q$g="
-"$U+(")X0(U+X)-%$"&')'>")(+&:$:U)(+8U+X)'-&"("=)(+&:$:US:>+$:=),"=J">')9'$)0$&+X>:X
$$
(+8:-:=,+)9%>%#U+-:=+)0>+=+X)-+Z>+(+9'>"S"X&'$I)M%),g["=>"U")'>")"O&'S+$"&)+>+=:=,+
?++>'("&)JQ-&"$"=)9'$)#'$X"&'=)+->:=,+)"=)Q="U>')-"$U+("-')0>+=)j?'X$')g$g=j)W")j">"X&$0='X
0$&+U>+$.)+>+=>+$.)+,>+$j),+)+$&:X)-"$U+(")0>+$+X)#'$X"&")X0(%>+9'>"S"X&'$)W")9%)(0>>+
e'--",+$>:X)(+8:-:)9+X:U:=,+=)j?'X'$j)W")j-"$U+("j),"=J">')9'$)(+8:(+)-+e'8)0>+9'>"S"X&'$I
7g$X)7'S+$"&)Y+=%=%f=%=)#'$X"&)X%$%>U+-:=+)(Q=">'X)egXgU>"$')+i:X),+)0>-+)"O&'S+$"&
-"X&Q$g=,")?++>'("&)JQ-&"$U"X)'-&"("=)J'$'#'US'>"$)'i'=)%(J%>+=U+-:)J"$"X"=)08"$+-(0=">
-g$"i>"$'=)W")-0=$+-:=,+)X+$#:>+#:>+9'>"S"X)$'-X>"$'=)+i:X>+=,:Z:)$"e9"$>"$'=)0>%#&%$%>U+-:
W")9%=>+$:=)0>%#&%$%>U+)W")(+(:=>+=U+)+#+U+>+$:=,+)L7Yf>+$>+)'#9'$>'Z')'i'=,")0>%=U+-:
e"U)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=,")?++>'("&)JQ-&"$U"(')8>+=>+(+=)J'$'#'US'>"$)'i'=)e"U),")-"X&Q$,"X'
9'>'=S')W")e+$"X"&>'>'Z')+$&:$U+X)+i:-:=,+=)?+(,+>:)0>+S+X&:$I
!$aaW'0ba$-0&\"%.'ke#W&\WZW\W%$'-WXW%a$#k$%
<=&"$="&) "X0-'-&"U'='=) J">'#'U') 'i'=.) Q[">>'X>") e"=g[) ("&"$>') J">'$) ">,") "&U"("=
#'$X"&>"$,")X+>'?'(")i+>:#+=>+$:=)("$)+>U+-:=:=)-+Z>+=+9'>U"-'.)0=>+$:=)U0&'W")",'>"9'>U"-'
W")%[%=),Q="U>')-+,+X+&)(+$+&:>U+-:)'i'=)?+(,+>:)0>+=.)VMR)W")VW$%8+f,+)-:Xi+)JQ$g>"=
e'--")08-'(0=>+$:),+)J'$'#'US'>'X)"X0-'-&"U'='=)-+Z>:X>:)9'$)#"X'>,")i+>:#U+-:)'i'=)X$'&'X&'$I
V=S+X.)("=')7g$X)7'S+$"&)Y+=%=%f=,+)e'--")08-'(0=>+$:=+)("$)W"$'>U'#)0>U+-:=+)$+ZU"=.
e"=g[)W"$J'>"=,'$U")90(%&%)k"$J')\-%>)Y+=%=%f=,+)&+U)0>+$+X)iQ[gU")%>+#&:$:>U+U:#&:$I
R0>+(:-:(>+.)VMR)W")VW$%8+)M'$>'Z')%(J%>+U+>+$:)+=+>'[)",'>"$"X)9%)%(J%>+U+>+$:=)-"X&Q$
9+X:U:=,+=) "&X'=>'X) -+Z>+(+S+X) #"X'>,") J">'#&'$'>"9'>U"-') 'i'=) U"W[%+&&+) (+8:>+S+X
,"Z'#'X>'X>"$)W")0>%#&%$%>+S+X)("='),g["=>"U">"$")X+&X:)-+Z>+=U+-:.)X+U%)9+[:=,+)9%
+,:U>+$:=)+&:>U+-:=,+)Q=Sg>gX)",'>U"-')"X0-'-&"U'=)J">'#'U')9+X:U:=,+=)Q="U)+$[
"&U"X&",'$I
,WXW&Wc\$' -"g"&[.\"%.&' _"\.YZ"a.' VW-"' $Y' c^%Z"a.&k"' #0%\^c\"%' V"%k.%
<=&"$="&)"X0=0U'-'='=)J">'#'U'=')e:[>+=,:$U+)X0=%-%=,+.)J">'#U'#)g>X">"$,"=)J">"S"X
(+&:$:US:)W")("&"="X>')'#JgSg=g=)X+&X:-:)?+(,+>:)0>+S+X&:$I))V=S+X.)("&"="X>')(+9+=S:>+$:=
7g$X'("f(")J">'8)i+>:#U+-:)W"(+)'#)X%$U+-:)X0=%-%=,+)S',,')[0$>%X>+$)9%>%=U+X&+,:$I
m$="Z'=.)L0%=,S>0%,f%=)X%$%S%>+$:)<-W"i>'f,'$.)+=S+X)Jgi>g)"X0-'-&"U'=,"=)Q&g$g.
#'$X"&>"$'=')M"$>'=f")&+#:U:#)W")J'$'#'U')0$+,+)9g(g&U"(')&"$S'e)"&U'#&'$I)M%)=","=>")J"$"X
i+>:#+=>+$)'i'=)i+>:#U+)W")0&%$U+)'[='.)J"$"X-")(+&:$:US:>+$)W")#'$X"&)X%$U+X)'-&"("=>"$
'i'=)(+8:>+S+X),g["=>"U">"$>")9%)-g$"S')X0>+(>+#&:$U+X.)"X0-'-&"U'=)J">'#U"-')+,:=+
0>%U>%)9'$)+,:U)0>+S+X&:$I
M%)X+8-+U,+.)(+9+=S:)(+&:$:US:)W")J'$'#'US'>"$'=)'#)e%X%X%=,+=),0Z+=)-0$%=>+$:)JQ[
Q=g=,")9%>%=,%$%>U+>:.)9%)e%-%-&+)X0>+(>:X>+$)W")e+>'e+[:$,+)9+#+$:(+)%>+#U:#),g["=>"U">"$
@0&%$U+)W")i+>:#U+)'[=')+>:=U+-:=,+)Q=S">'X)W")e:[>:)-g$"i>"$)J'9'B)J"&'$"=)g>X")Q$="Z'
$%
0>+$+X.)V>U+=(+f,+X')U"W[%+&)7g$X'(")"O&'S+$"&)-"X&Q$g)'i'=)X$'&'X)Q="U)+$[)","=)e%-%->+$
JQ[)Q=g=,")9%>%=,%$%>+$+X)+=+>'[)",'>U">')W")9%),g["=>"U">"$'=)7g$X)e%X%X%=+
+X&+$:>U+-:)'i'=)J"$"X>')+,:U>+$))+&:>U+>:,:$I
!$aaWk"%\"%'"%"a.'$\$Yc$&$&'ke#W&\W&ZWa$'-WXW%a$#k$%
b'--",+$>+$)+$+-:)'>'#X'>"$.)J"=">>'X>")_+()L+e'8>"$')LQ[>"#U"-'f(>")X0$%=U+X&+,:$I
V=S+X.) ("=') 7g$X) 7'S+$"&) Y+=%=%) '>") e'--",+$>+$) +$+-:) '>'#X'>"$'=) =") X+,+$:=:=) +=+
-Q[>"#U"(")(+=-:(+S+Z:)X0=%-%=+)S',,')-:=:$>+U+>+$)J"&'$'>U'#&'$I))M%)-"9"8&"=.)J"=">,"
e'--",+$>+$)+$+-:=,+)&+=:U>+=+=)9%)e+X>+$)J"=">>'X>")='-9')("=')-Q[>"#U"-">)e+X)0>+$+X
X+>U+X&+,:$)W")#'$X"&),0XgU+=>+$:=+)(+=-:(+U+U+X&+,:$I
6#.&\.c'n$aaWk"%\"%'-WXW%$'c"k"%'c0%^&Z"Z"cX"k.%
<=&"$="&)J'$'#'US'>'Z'='=)J">'#"9'>U"-')'i'=)J"$"X>')0>+=)U">"X)(+&:$:US:>+$)W")J'$'#'U
-"$U+(">"$'.)(+8&:X>+$:)(+&:$:U>+$,+)+[:=>:X)e'--">"$")-+e'8)0>,%Z%)'i'=.)+[:=>:X)e'--"
-+e'8>"$'='=)X0$%=U+-:(>+)'>J'>')X%$+>>+$.)J'$'#'US'>'Z'=)J">'#U"-')'i'=)X$'&'X)Q="U)&+#:U+X&+,:$I
V=S+X)7g$X'("f,")+[:=>:X)e'--",+$>+$:=:=)X0$%=U+-:=+),+'$)U"W[%+&.)e"=g[)J">'#U'#
g>X">"$'=)i0X)J"$'-'=,",'$I)T+&:$:US:)W")J'$'#'US'>"$'=),"-&"X>"=U"-')W")9%)9+Z>+U,+X'
"&X'=>'X>"$'='=)+$&&:$:>U+-:)'i'=)+&:>U+-:)J"$"X"=)+,:U>+$,+=)9'$'-'),")U"W[%+&&+X')9%
"X-'X>'X>"$'=)J',"$'>"9'>U"-')'i'=)J"$"X>'),"Z'#'X>'X>"$'=)(+8:>U+-:=:=)-+Z>+=U+-:,:$I
QWc$\';(S'2e%c$-WTkW',"X.%.Z[.'E0%^Z"'7^%^Z^
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
$&
5P\"a' c0&^a^&k"c$' ZWV#^"X' c"%Z"Y.cX.%' VW' cW&k$' $_$&kW' _W\$Yc$\W%' V"%k.%
d'$X"&'=)X+8+=U+-:)X0=%-%=,+X')8$0-",g$>"$'=)X+$U+#:X>:Z:(>+)9'$>'X&".)7g$X'("f,"
'?>+-)X0=%-%=,+X')U"W[%+&)i0X)X+$U+#:X&:$)W")X"=,')'i'=,")i">'#X'>"$)'i"$U"X&",'$I))M%
-"9"8&"=)Q&g$g.)Q$="Z'=)+>+S+X>:>+$:=)'?>+-)-0=$+-:)+>+S+X>+$:=:)+>U+)-g$"-')4I4)(:>)0>%8.
9'$i0X)J">'#U"X&")0>+=)g>X"='=),+e')J"$'-'=,")X+>U:#&:$I
7g$X'("x,"X')'?>+-)U"W[%+&:=:=)(+$+&+9'>"S"Z')0>+-:)-0$%=>+$)-"X&Q$,"X')+X&Q$>"$'=)&'S+$'
?++>'("&>"$'=') W") ,0>+(:-:(>+) "O&'S+$"&) -"X&Q$g=g=) J">'#'U'=') "=J">>"("9'>"S"Z'=,"=
U"W[%+&&+X')-Q[)X0=%-%)i">'#X'>"$'=)0$&+,+=)X+>,:$:>U+-:)W")%(J%>+U+)W")-g$"i>"$'=
J">'#U'#)g>X">"$),g["('=")J"&'$'>U"-')'i'=)+,:U>+$:=)+&:>U+-:)Q="U>','$I)M%=%=)(+=:)-:$+.
#'$X"&)X%$%>U+-:)-g$"i>"$'=,"X')Q="$'U'[")9"=["$)#"X'>,".)8$0-",g$>"$')W")-g$"i>"$'
%(J%>+U+) 9+[:=,+) +i:X>+(+=) $"e9"$>"$'=) e+[:$>+=U+-:) W") 9%=>+$:=) X+U%0(%) '>"
8+(>+#:>U+-:=,+)'>J'>')L7Yf>+$>+)'#9'$>'Z')(+8:>U+-:)?+(,+>:)0>+S+X&:$I
QWc$\';<S'2e%c$-WTkW'5P\"a'7^%^Z^'JWV#^"X.
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
%(
*ShS('F82$["%WX'5\W'5\`$\$'JWV#^"X
PO&'S+$"&.)X"=,'=")Q[Jg)%=-%$>+$:),0>+(:-:(>+)Q[">),g["=>"U")'e&'(+i>+$:)0>+=)9'$)-"X&Q$
0>U+-:=:=)(+=:)-:$+.)='&">'Z')J"$"Z')9'$i0X)?+$X>:),g["=>"U")+>+=:=:=),+)X+8-+U:)'i'="
J'$"9'>U"X&",'$I)m$="Z'=h)&gX"&'S'>"$")(Q=">'X),g["=>"U">"$.)W"$')X0$%U+-:=+)'>'#X'=
,g["=>"U">"$.)U"-+?">')-+&:#>+$+)'>'#X'=),g["=>"U">"$.)"O'U[+),g["=>"U">"$'.)"O8+$+)W"
Q,"U") e'[U"&>"$'=") '>'#X'=) ,g["=>"U">"$.) "O?+&%$+(+) '>'#X'=) ,g["=>"U">"$.) W"$J'
,g["=>"U">"$'.) ?'X$') Ug>X'("&) e+X>+$:=+) '>'#X'=) ,g["=>"U">"$.) i"W$'U'i') %(%#U+[>:X
iQ[gUg=")'>'#X'=),g["=>"U">"$)W"),'Z"$)J"=">),g["=>"U">"$)"O&'S+$"&)-"X&Q$g)X+8-+U:=,+
%(J%>+U+)+>+=:)9%>+9'>U"X&",'$I
VW$%8+)M'$>'Z'f=,")"O&'S+$"&'),")'i'=")+>+=)9'>J')&08>%U%=+)'>'#X'=),'$"X&'?>"$'='=
i0Z%=>%Z%)5666O566G)(:>>+$:)+$+-:=,+)(+(:=>+=U:#.)-0=$+-:=,+)'-")9%),'$"X&'?>"$'=)("='
,0Z+=)'e&'(+i>+$),0Z$%>&%-%=,+)("='>"=U"-'=")J"i'>U'#&'$I)VW$%8+)M'$>'Z'f=,")"O&'S+$"&
-"X&Q$g)9+X:U:=,+=)Q="U)+$[)","=)9+#>:S+),g["=>"U">"$)+#+Z:,+X')J'9')-:$+>+=+9'>'$I
)
E VW$%8+)M'$>'Z'f='=)"O&'S+$"&)+>+=:=,+)&"U">),'$"X&'?')0>+=)5666;4A;P\)L+(:)W")N
b+['$+=)5666)7+$'e>')PO7'S+$"&)R'$"X&'?'3G.
E PO7'S+$"&)+>+=:=,+X'),g["=>"('S')i"$i"W"='=)8+$i+>+$:=,+=)0>+=)i"W$'U'i')-Q[>"#U">"$
W")&gX"&'S'>"$'=)X0$%=U+-:=+)'>'#X'=),g["=>"U">"$')9+$:=,:$+=)CD;D;P*)L+(:>:)!"-+?">'
L+&:#)R'$"X&'?'33.)C4;A4;PP*)L+(:>:)b+X-:[)LQ[>"#U")bgXgU>"$')R'$"X&'?'3D)W")CC;22;PP*
L+(:>:)7gX"&'S')l$g=>"$'='=)L+&:#:)W")]+$+=&')R'$"X&'?')W")566G;5C;P*)L+(:>:)b+X-:[
7'S+$')p++>'("&>"$)R'$"X&'?'3N)'>")CD;D;P*)L+(:>:)R'$"X&'?f'=)(g$g$>gX&"=)X+>,:$+S+X)0>+=
56AA;N4;P*)L+(:>:)7gX"&'S')b+X>+$:)R'$"X&'?'3C.
E PO&'S+$"&'=)J">'#'U')W")9%)+>+=,+)JgW"=)0$&+U:=:=)-+Z>+=U+-:)9+X:U:=,+=)Q="U>'
9'$)e%-%-)0>+=)">"X&$0='X)'U[+)W")&+=:U>+U+)W"),0Z$%>+U+)+$+i>+$:=:=),g["=>"=,'Z'
ACCC;C4;P*)L+(:>:)PO<U[+)R'$"X&'?'D6.
E m,"U")-"$W'->"$')W")"O8+$+(+)'>'#X'=),g["=>"U">"$)0>+=)566C;AA6;P*)L+(:>:)T"='
PO_+$+)R'$"X&'?'DA)'>")566D)&+$'e)W")566D;32;P*)-+(:>:)m,"U")L"$W'->"$')R'$"X&'?'D5.
ki
M3,C3(!EH,A2A(l3*2+/,+03535(M6*;(lA.A.3(Y)5,+03(9+(u*+,,3.,+($F(T6*6046(],+./0E53.(!3860+/(@E5A-A546(m
l6*3065(abbb(/603D,3(abbbgc=g%!(-67;,;(%90AH6(T60,62+5/E-A(9+(@E5-+7(&30+./3<3
kk
R+-6<+,3(-)*,+:2+,+0(3,+(3,C3,3(E,606.(/1.+/383535(.E0A526-;(D6..;546(ab(R67;-(=>>?(/603D(9+(>?g?(g]_(-67;,;
%90AH6(T60,62+5/E-A(9+(@E5-+7(&30+./3<3
k?
!1.+/383(-)*,+:2+,+0354+(D6.-;*(:60/,60(D6..;546(i(V3-65(=>>c(!603D(9+(>cg=cg]]_(#67;,;(%90AH6(T60,62+5/E-A
9+(@E5-+7(&30+./3<3
km
abbiga>g]_(-67;,;(l6.-;*(!38603(P7CA,626,60(l6..;546(%90AH6(T60,62+5/E-A(9+(@E5-+7(&30+./3<3
k>
ab==gmcg%M(#67;,;(!1.+/383(l6.,60;(l6..;546(%90AH6(T60,62+5/E-A(9+(@E5-+7(&30+./3<3
?b
=c(%06,;.(=>>>(/603D,3'(>>g>cg]_(%M(-67;,;'(],+./0E53.($2*6(l6..;546(%90AH6(T60,62+5/E-A(9+(@E5-+7(&30+./3<3
?=
%90AH6(T60,62+5/E-A(9+(@E5-+73B535(=k(].32(abb>(/603D(9+(abb>g==bg]_(5E,A'abbigkbg]_(9+(abbkgfmg]_
&30+./3<B,+0353(4+J3:/30+5(9+(abbbgfkg]_(&30+./3<3B53(21,C6(+4+5(],+./0E53.(T606(@A0A2,60;5;5(@A0A,A:A'(/6.3G3'
4+5+/323(l6..;546(&30+./3<3
?a
$F(T376-646(u4+2+(l3*2+/,+03(.E5A,A(=c(@6-;2(abb?(/603D(9+(abb?gkfg%!(-67;,;(%90AH6(T60,62+5/E-A(9+(@E5-+7
&30+./3<3
%!
E PO&'S+$"&)+>+=:=,+X'),g["=>"('S')i"$i"W"='=)Q="U>')8+$i+>+$:=,+=)9'$')0>+=)X'#'-">
W"$'>"$'=)X0$%=U+-:)X0=%-%=,+)VW$%8+)M'$>'Z'f='=)&"U">),g["=>"U"-')0>+=)CG;23;P*
L+(:>:)W")ACCG)&+$'e>')Y'#'-">)k"$'>"$'=)Y0$%=U+-:)R'$"X&'?'D4I
6V%^b"'U$%\$]$T&kW'F82$["%WX'ZWV#^"X.
VW$%8+)M'$>'Z'f='=)5666;4A;P*)-+(:>:)P>"X&$0='X)7'S+$"&)R'$"X&'?')@jPO7'S+$"&)R'$"X&'?'jB.
jX%>>+=:S:=:=)&+>"9')g["$'=")gS$"&)X+$#:>:Z:=,+.)%[+X&+=)">"X&$0='X)+$+i>+$>+)-%=%>+=)e'[U"&j
0>+$+X)&+=:U>+=+=)9'>J')&08>%U%)e'[U"&>"$')9+X:U:=,+=)%(J%>+=+S+X),g["=>"U">"$'
'i"$U"X&",'$I
PO7'S+$"&) R'$"X&'?') X+8-+U:=,+) -"X&Q$) 9+X:U:=,+=) JQ[) Q=g=,") 9%>%=,%$%>U+-:
J"$"X"=)"=)Q="U>')e%-%->+$,+=)9'$')9'>J')&08>%U%)e'[U"&')-+Z>+(:S:>+$:=.)gig=Sg)X'#'>"$'=
e%X%X+)+(X:$:)'i"$'X>"$'=,"=)-0$%U>%)&%&%>+U+(+S+Z:=+)'>'#X'=)9'$),g["=>"U")'i"$'(0$
0>U+-:,:$I)LQ[)X0=%-%)-0$%U-%[>%X),%$%U%.)e"U)e%X%X')e"U),")S"[+')-0$%U>%>%X
9+X:U:=,+=)&gU)(+-+),:#:)?++>'("&>"$)@&">'?)W")U+$X+)'e>+>>"$'.)e+X+$"&.)(+=:>&:S:)$"X>+U
W9I),"),+e'>)0>U+X)g["$"B)'i'=)J"i"$>','$I
VW$%8+)M'$>'Z')J"=">'=,")"O&'S+$"&")'>'#X'=)8>+=>+=+=)e","?>"$")&+U)+=>+U:(>+)%>+#:>+U+U:#
0>U+-:)=","='(>".)-"X&Q$g=)Q=,")J">"=)&"U-'>S'>"$'=,"=)+>:=+=)JQ$g#>"$),0Z$%>&%-%=,+
e+[:$>+=:8)AA)7"UU%[)56A5f,")(+(:=>+=+=)j*0UU%='S+&'0=D2j)'>")"O&'S+$"&)-"X&Q$g=,"
VW$%8+)M'$>'Z')a$&+X)_+[+$)e","?'='=)J"$"X>'>'X>"$'=')("$'=")J"&'$U"X)W")VW$%8+f,+)"O
&'S+$"&) -"X&Q$g=g) Jgi>"=,'$U"X) 'i'=) J"$"X>') 0>+=) +X-'(0=) 8>+=>+$:) (+(:U>+=U:#&:$I
VW$%8+)Y0U'-(0=%)&+$+?:=,+=)Q="$'>"=)+X-'(0=)+,:U>+$:)'=S">"=,'Z'=,")"O&'S+$"&
-"X&Q$g=g=)9"X>"="=)0$+=,+)J">'#U"U"-')X+$#:-:=,+)-%=%>+=)iQ[gU)Q="$'>"$'='=.)e'[U"&'=
,+e+)X0>+()"$'#'>"9'>'$)e+>")J"&'$'>U"-')W")&gX"&'S'='=)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=")0>+=)JgW"='='=
+$&:$:>U+-:) "X-"='=,") 0$&+(+) X0=%>,%Z%) W") Q[">>'X>") 9%) e%-%->+$+) Q="U) W"$'>,'Z'
JQ$g>U"X&",'$I
7g$X'("f,") "O&'S+$"&") '>'#X'=) i"$i"W") U"&'=) ='&">'Z'=,") 0>+=) P>"X&$0='X) 7'S+$"&'=
Rg["=>"=U"-')b+XX:=,+)Y+=%=)7+-+$:-:)@jPO)7'S+$"&)7+-+$:-:jB)'-".)VW$%8+)M'$>'Z')&+$+?:=,+=
X+9%>)",'>U'#)0>+=)">"X&$0='X)&'S+$"&)W")9'>J')&08>%U%)e'[U"&>"$'=")'>'#X'=)9'$&+X:U
,g["=>"U">"$'=DG)7g$X)e%X%X%)U"W[%+&:=,+)X+$#:>:X)9%>U+-:=:)-+Z>+U+X)+U+S:(>+)-+,"S"
"O&'S+$"&'=)J"=">)'>X">"$'=")("$)W"$"$"X)X+>"U")+>:=U:#&:$I
?c
((@3:3-+,(x+03,+035($:,+52+-3(9+(MA(!10(x+03,+035(#+0G+-/(&E,6:;2;56(&630(M30+7,+035(@E0A526-;(l6..;546.3(>igfkg]_
#67;(9+(af(].32(=>>i(!603D,3(%90AH6(T60,62+5/E-A(9+(@E5-+73(&30+./3<3
?f
((D//HWgg+A0K,+qI+A0EH6I+Agv+qP03#+09gv+qP03#+09I4EnA03p_URWab==Wb>faWjdVW]VWT&j
?i
%90AH6(M30,3J3B535(.E5A76(3,3:.35(430+./3<,+03L(abbbgc=g]_(-67;,;(M3,C3(!EH,A2A(l3*2+/,+03535'(u*+,,3.,+(],+./0E53.
!3860+/35(U0/6.(T6*6046.3(M6*;(Y)5,+03(l6..;546(&30+./3<(9+(abbagimg]_(-67;,;(],+./0E53.(l6G+0,+:2+(#+./)0154+
Z3*,3,3J35(@E0A526-;(9+(@3:3-+,(M3,C3,+035($:,+52+-35+(3,3:.35(&30+./3<
%'
2e%c$-WTkW'W8X$["%WX'$\W'$\`$\$'ZWV#^"XX"'Wca$c\$c\W%'V"%k.%
7g$X'("f,".)VW$%8+)M'$>'Z'f=,")%(J%>+U+,+)0>+=),g["=>"U">"$)'>")9"=["$),g["=>"U">"$'=
9+[:>+$:)e+>')e+[:$,+)(g$g$>gX&")0>%8)9'$)X:-U:)'-")&+-+$:)W"(+)&+->+X)e+>'=,",'$1
q F\WcX%0&$c'2$["%WX$&'7e#W&\W&ZWa$'!"cc.&k"'E"&^&'2"a"%.a.1)PO&'S+$"&)W"
+$+S:)e'[U"&)-+Z>+(:S:>+$:=+)'>'#X'=),g["=>"U">"$'=)(+=:)-:$+)&'S+$')'>"&'#'U)W")&'S+$'
">"X&$0='X)'>"&')JQ=,"$'U')X0=%-%=,+)X%$+>>+$)J"&'$"=)&+-+$:.)7M!!)]"=">)Y%$%>%
Jg=,"U'=,",'$I
q ;:;*'4"-.\.'5&XW%&WX'D%X"Z.&k"',"b.\"&',"-.&\"%.&'7e#W&\W&ZWa$'VW'U^
,"-.&\"%',0\^-\"'5Y\W&W&'4^_\"%\"'Je["kW\W'Fk$\ZWa$'!"cc.&k"'E"&^&1
<=&"$="&)g["$'=,"X')'i"$'Z")'>'#X'=)&+$+?>+$:)W")(gXgU>g>gX>"$'=')9">'$>"("=)Y+=%=
W")9%)Y+=%=)X+8-+U:=,+)(+8:>+=)-0=),"Z'#'X>'X>"$.)"O&'S+$"&)+>+=:=,+)?++>'("&
JQ-&"$"=)W")Y+=%=)X+8-+U:=,+)(+8U:#)0>,%Z%)'#>"U>"$)9+X:U:=,+=)'i"$'X)-+Z>+(:S:
W"(+)("$)-+Z>+(:S:)&+=:U:)'i'=")-0X%>+=)&+$+?>+$)'i'=),g["=>"U">"$)J"&'$U"X&",'$I
q 2ecWX$[$&$&'E0%^&Z"a.'!"cc.&k"'E"&^&1)5N)Y+-:U)56A4)&+$'e'=,".)(+(:U:
&+$'e'=,"=)'&'9+$"=)+>&:)+()-0=$+)(g$g$>gZ")J'$U"X)g["$")`"-U')]+["&"f,")(+(:=>+=+=
("=')7gX"&'S'='=)Y0$%=U+-:)b+XX:=,+)Y+=%=)'>")9%)Y+=%=)X+8-+U:=,+)i:X+$:>+S+X
Q[">>'X>")U"-+?">')-Q[>"#U">"$")'>'#X'=)'X'=S'>)U"W[%+&)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=,")%(J%>+U+
+>+=:)9%>+S+X&:$I
q ;)h)'4"-.\.'F\WcX%0&$c'5Z#"'E"&^&^1'l>X"U'[,")">"X&$0='X)'U[+)+>+=:=,+
,g["=>"U")5662)(:>:=,+)G6D6)L+(:>:)P>"X&$0='X)<U[+)Y+=%=%)'>")J"&'$'>U'#)W")JgW"=>'
">"X&$0='X)'U[+=:=)">>")+&:>+=)">"X&$0='X)'U[+)'>")+(=:)e%X%X')-0=%S%),0Z%$+S+Z:
X%$+>:)egXU")9+Z>+=U:#&:$I
q F8P"X^%"'L-`^\"Z"a.1)]">'$)<,+$"-')M+#X+=>:Z:)&+$+?:=,+=)4CD)L:$+)/0f>%)k"$J')\-%>
Y+=%=%)]"=">)7"9>'Z'=)(+(:U:)'>")e'[U"&")+>:=U:#&:$I
E OkWZW'VW'JW&c^\'E.-ZWX'J^X"g"c"X'4$aXWZ\W%$I'OkWZW'!$#ZWX\W%$'VW
F\WcX%0&$c'A"%"'E^%^\^Y\"%.'!"cc.&k"'E"&^&1)m,"U")-'-&"U>"$'=")'>'#X'=
0>+$+X)VW$%8+)M'$>'Z')%(J%>+U+>+$:)'>")8+$+>">),g["=>"U">"$)Q=JQ$"=)Y+=%=)5D
b+['$+=)56A4)&+$'e'=,")(g$g$>gZ")J'$U'#.)Y+=%=+)'>'#X'=)'X'=S'>),g["=>"U">"$'=
&+->+X>+$:)(+(:=>+=U:#&:$I
q E$Y$aW\' KW%$\W%$&' E0%^&Z"a.' E"&^&^' 2"a"%.a.1' M%) X0=%,+) %[%=) (:>>+$,:$
i+>:#U+>+$)(+8:>U+X&+)0>%8)Y+=%=)7+-+$:-:=:=)M+X+=>+$)Y%$%>%f=+)-%=%>U%#)0>,%Z%
9'>'=U"X&",'$I
%)
b"=g[)&+-+$:)e+>'=,")9%>%=+=)P>"X&$0='X)7'S+$"&'=)Rg["=>"=U"-')b+XX:=,+)Y+=%=
'>")Y'#'-">)k"$'>"$'=)Y0$%=U+-:)Y+=%=%f=%=)(+-+>+#U+-:),+)#%)+=,+)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=g=
(+#+,:Z:),g["=>"U")90#>%Z%=%)&+U)0>+$+X)J',"$U"("S"X&'$I)T"=')7gX"&'S')Y+=%=%f=%=
5N) !+(:-) 56A2) &+$'e'=,") (g$g$>gZ") J'$U"-'=') &+X'8) ","=) +>&:) +() 'i'=,") i:X+$:>+S+X
(Q="&U">'X>"$,"=)W")"O&'S+$"&)-+&:#>+$:=:),0Z$%,+=)"&X'>"("=)"=)Q="U>')(+-+>)U"&'=>"$,"=
0>+=)("=')!"-+?">')L+&:#>+$)TQ="&U">'Z'f=")'>'#X'=)&+->+X)]gU$gX)W")7'S+$"&)M+X+=>:Z:
&+$+?:=,+=)(+(:=>+=U:#&:$I)M%)(Q="&U">'Z'=)W")"O&'S+$"&)-"X&Q$g(>")'>J'>'),'Z"$)&gU)X+=%=
W")(Q="&U">'X>"$'=),g["=>"=U"-')-g$"S'=,".)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=g=)Q="U>')0(%=S%>+$:=:=
W")-"X&Q$)L7Yf>+$:=:=)JQ$g#>"$'='=)+>:=U+-:)W")J"$i"X>"#&'$'>"=)J">'#&'$U">"$'=)W")("='
%(J%>+U+>+$:=) 9%) JQ$g#>"$) ,0Z$%>&%-%=,+) ,g["=>"=U"-') J"$"XU"X&",'$I) V=S+X
9%)#"X'>,".)U"W[%+&:=.)-"X&Q$g=)J">'#U"-'='),"-&"X>"U"-')-+Z>+=+9'>"S"X&'$I
E$Y$aW\'VW%$\W%$&'c0%^&Z"a.&"'$\$Yc$&'ke#W&\WZW\W%
PO&'S+$"&)8+[+$:=:=)J">'#"9'>U"-')'i'=.)&gX"&'S'>"$'=)JgW"=>'X)W")J'[>'>'X)"=,'#">"$'='=
,")0$&+,+=)X+>XU+-:)X$'&'X)Q="U)&+#:U+X&+,:$I)7l<Yf'=)(+8&:Z:)+$+#&:$U+(+)JQ$".)g>X"U'[,"
X'#'-">)W"$'>"$'='=)J'[>'>'Z'=,"=)"=,'#")"&&'Z')'i'=)"O&'S+$"&)X%>>+=U+(+=)&gX"&'S'>"$'=)0$+=:
tADf,'$I)M%),0Z$%>&%,+)X'#'-">)W"$'>"$'=)X0$%=U+-:)X0=%-%=,+)+&:>+S+X)0>+=)+,:U>+$.)("='
&gX"&'S'>"$'=),0Z$%,+=)"O&'S+$"&)"X0-'-&"U'=")X+&:>U+-:=+)(0>)+i+S+X&:$I
Y'#'-">)W"$'(")J"$"X)7g$X'("f,")J"$"X-"),g=(+=:=)9'$i0X)g>X"-'=,")e+--+-'("&>"
(+X>+#:>U+-:=:=)-"9"9')X'#'-">)W"$'='=)9'$"()e+(+&:=+)'>'#X'=)e"$)9'>J'(")&"U+-)","9'>"S"X
='&">'X&")0>U+-:=,+=)X+(=+X>+=U+X&+,:$I)M%),0Z$%>&%,+)VW$%8+)M'$>'Z')&+$+?:=,+=)CG;23;P*
-+(:>:)R'$"X&'?)@jk"$')Y0$%U+-:)R'$"X&'?'jB)e+[:$>+=U:#)W")g(")g>X">"$)'i)e%X%X>+$:=,+
R'$"X&'?)'>")%(%U)-+Z>+U:#>+$,:$I
<#9%)`+80$f%=)(+(:U>+=U+)&+$'e')'&'9+$'(>")&gU)g(")g>X">"$'=)'i)e%X%X%=+)+X&+$:>U:#
0>+=)k"$')Y0$%U+-:)R'$"X&'?'f='=),"Z'#&'$'>U"-')'i'=)i+>:#U+>+$)(g$g&g>U"X&")0>%8)VW$%8+
Y0U'-(0=%)56A5)(:>:=:=)aS+X)+(:=,+)("=')9'$)k"$')Y0$%U+-:)`"Jg>+-(0=%)@j7+->+X
`"Jg>+-(0=jB)&"X>'?'=')(+(:=>+U:#&:$I
`"Jg>+-(0=)&+-+$:-:)&"X>'?')55)PX'U)56A4)&+$'e'=,")VW$%8+)_+$>+U"=&0-%f=%=)L'W'>
b+X>+$.) V,+>"&) W") <i) <#>"$') Y0U'&"-') &+$+?:=,+=) 2) !+$&) 56A2) &+$'e'=,") '-") VW$%8+
_+$>+U"=&0-%f=,+)X+9%>)",'>U'#&'$I)Y0U'&".)U"&=')X+9%>)","$X"=)U"&='=)'>X)e+>'=,"=
i0X),+e+)+Z:$)9'$)U"&'=)0$&+(+)X0(U%#&%$I)m$="Z'=.)S"[+>+$)#'$X"&'=)(:>>:X)J>09+>)S'$0-%=%=
t)5f-')0>+$+X)9">'$>"=U'#)'X"=.)Y0U'&")9%)0$+=:)t)Gf")i:X+$U:#&:$I
7+->+X)`"Jg>+-(0=.)W"$')X0$%U+-:=+)'>'#X'=)VW$%8+)M'$>'Z'f=,"X')&gU)W"$')X0$%U+
-g$"i>"$')W")%(J%>+U+>+$:=:)%(%U>+#&:$U+(:)e","?>"U"X&",'$I)7+->+X)`"Jg>+-(0=.)j,'$"X&'?j
0>+$+X),"Z'>.)j$"Jg>+-(0=j)0>+$+X)(g$g$>gZ")J'$"S"Z'=,"=.)'i)e%X%X&+)+($:S+)9'$)'#>"U"
%*
J"$"X)0>U+X-:[:=)&gU)g(")g>X">"$)9+X:U:=,+=)(g$g$>gX)&+$'e')'&'9+$'(>")J"i"$>')e+>"
J">"S"X&'$I) 7+->+X) `"Jg>+-(0=f%=) 56AG) (:>:=,+) (g$g$>gZ") J'$U"-') 9"X>"=U"X&",'$I
7g$X)b%X%X%)+i:-:=,+=)'-".)X'#'-">)W"$'>"$'=)X0$%=U+-:=+)'>'#X'=)i"$i"W")9'$)X+=%=
9%>%=U+U+X&+,:$I)D)P(>g>)5664)&+$'e'=,")V,+>"&)M+X+=>:Z:)&+$+?:=,+=)e+[:$>:X)i+>:#U+>+$:
9+#>+&:>+=.)Jg=gUg[")X+,+$)9'$i0X)W"$-'(0=)e+>'=,"),"Z'#'X>'Z")%Z$+(+$+X)-0=)e+>'="
J"&'$'>"=)Y'#'-">)k"$'>"$'=)Y0$%=U+-:)Y+=%=%)7+-+$:-:)@jk"$')Y0$%U+-:)7+-+$:-:jB)M+X+=>+$
Y%$%>%f=,+)'U[+(+)+i:>U:#&:$I)]"$"X)VW$%8+)M'$>'Z')'>"$>"U")$+80$>+$:=,+)J"$"X)egXgU"&
80>'&'X+>+$:=,+)J"$"X-")9'>J')&08>%U%)-&$+&"o'-')"(>"U)8>+=:=,+)(+-+>+#U+-:)J"$"X&'Z'
9">'$&'>"=) Y'#'-">) k"$'>"$'=) Y0$%=U+-:) Y+=%=) 7+-+$:-:) e+>"=) !"S>'-") -"WX) ",'>U"('
9"X>"U"X&",'$I
VW$%8+)M'$>'Z')&+$+?:=,+=)e"$)(:>)(+(:U>+=U+X&+)0>+=)'>"$>"U")$+80$>+$:=,+))7g$X'("f,"
X'#'-">)W"$'>"$'=)X0$%=U+-:=+)'>'#X'=)Q[">)9'$),g["=>"U"(")'e&'(+i),%(%>,%Z%.)9%)=","=>"
k"$')Y0$%U+-:)7+-+$:-:)(+-+>+#&:$:>U+)J"$"X>'>'Z'):-$+$>+)W%$J%>+=U+X&+,:$I)7g$X)b%X%X%
+i:-:=,+=)X'#'-">)W"$'>"$'=)X0$%=U+-:=+)(Q=">'X)VW$%8+)M'$>'Z')W"$')X0$%U+-:=+)'>'#X'=
U"W[%+&)'>")%(%U>%)W")(g$g$>gX&")0>+=)9">'$>')9'$)(+-+=:=)0>U+U+-:=:=)-+X:=S+>+$:=,+=
9'$'-')VW$%8+)M'$>'Z')g>X">"$'=,"=)W"$')&$+=-?"$')J"$i"X>"#&'$'>U"-')e%-%-%=,+)0$&+(+
i:XU+X&+,:$I
7g$X'(")VW$%8+)M'$>'Z')U"W[%+&:=+)JQ$")JgW"=-'[)gig=Sg)g>X")-+(:>,:Z:=,+=)VM
g>X">"$'=,"=)g>X"U'[")W"$')&$+=-?"$')(+8:>+U+U+X&+.)-+(J:=)#'$X"&>"$)VW$%8+)M'$>'Z')W"$'
X0$%U+-:) e%X%X%=+) JQ$") JgW"=-'[) -&+&g-g=,") 0>+=) 7g$X'(") g["$'=,"=) 08"$+-(0=
(g$g&U"X)'-&"U"U"X&",'$I
l>X"U'[,")X'#'-">)W"$'>"$'=)X0$%=U+-:)'>")'>J'>')="&)9'$)(+-+>)i"$i"W")0>U+U+-:=,+=
,0>+(:)"O&'S+$"&)-"X&Q$g),"),+e'>)0>U+X)g["$")9'$i0X)-"X&Q$)9%),g["=>"U">"$'=)9">'$>",'Z'
'>X"-">>'X>"$,"=)%[+X)9'$)#"X'>,")?++>'("&)JQ-&"$U"X&",'$I)Rg=(+,+.)X'#'-">)W"$'>"$'=
'#>"=U"-'(>")'>J'>')'>X"-">)"-+->+$)JQ["&'>U","=)e"$e+=J')9'$)'#)X0>%=,+)?++>'("&>"$,"
9%>%=%>U+,:Z:) J"$i"Z') JQ[) Q=g=,") 9%>%=,%$%>%$-+) 9%) '>X"-">>'X>"$') 0$&+(+) X0(+=
,g["=>"U")i"$i"W"-'='=)(0X>%Z%=%=)7g$X)'#),g=(+-:=:=),g=(+)'>")"=&"J$")9'$)'#)8$+&'Z'
J">'#&'$U"-'="),")"=J">)0>+9'>"S"Z')-Q(>"="9'>"S"X&'$I
2ecWX$[$'n"c\"%.&"'$\$Yc$&'ke#W&\WZW\W%
Tg$g$>gZ")J'$U"-'(>")9'$>'X&")54)d%9+&)ACCG)&+$'e>')26DD)-+(:>:)7gX"&'S'='=)Y0$%=U+-:
b+XX:=,+)Y+=%=f%)@jP-X')7gX"&'S')Y+=%=%jB)(g$g$>gX&"=)X+>,:$+S+X)0>+=)3G65)-+(:>:
7gX"&'S'='=) Y0$%=U+-:) b+XX:=,+) Y+=%=) @jT"=') 7gX"&'S') Y+=%=%jB) 5N) Y+-:U) 56A4
&+$'e'=,".)(+(:U:)&+$'e'=,"=)'&'9+$"=)+>&:)+()-0=$+)(g$g$>gZ")J'$U"X)g["$")`"-U')]+["&"f,"
(+(:=>+=U:#&:$I
%"
T"=')7gX"&'S')Y+=%=%)'>")'>J'>')VW$%8+)M'$>'Z')R'$"X&'?>"$')i"$i"W"-'=,")8"X)i0X)("='>'X
J"&'$'>U'#)0>%8)9%)("='>'X>"$'=)9'$i0X)-"X&Q$)g["$'=,")Q="U>')"&X'>"$')0>+S+Z:),g#g=g>U"X&",'$I
M%)X+8-+U,+)"O&'S+$"&)-"X&Q$g)g["$'=,")"&X'-')0>+=)9+#>:S+)("='>'X>"$)+#+Z:,+)-:$+>+=U+X&+,:$I
M%)"&X'>"$'=)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=")0>%U>%)9'$)#"X'>,")(+=-:U+-:)'i'=)-"X&Q$)+X&Q$>"$')&+$+?:=,+=
'X'=S'>),g["=>"U">"$'=)&+X'8)",'>U"-'.)9%=>+$:=)e+[:$>+=U+)-g$"i>"$'=")(0$%U)W")JQ$g#>"$>"
X+&X:,+)9%>%=%>U+-:)Q="U)+$[)"&U"X&",'$I
q T"=')7gX"&'S')X+=%=%)'>")X:-+)U"-+o.)">"X&$0='X)80-&+.)'=&"$="&.),'-X.)*R.)RkR.
e+?:[+)X+$&:)J'9')+$+i)W")0$&+U>+$)0>+$+X)Q$="X>"=,'$'>"9'>"S"X)jX+>:S:)W"$')-+X>+(:S:-:j
X+W$+U:)J"&'$'>U'#&'$I)M%)X+8-+U,+)jU"-+?">')-Q[>"#U">"$)J'9')(+[:>:>:X)#+$&:)+$+=U+(:8
">"X&$0='X)0$&+U,+)+X,",'>U"-'=")'UX+=)&+=:=+=)-Q[>"#U">"$.)">"X&$0='X)0$&+U,+
+X,",'>'8.)(+[:>:)0>+$+X),g["=>"=U"-')Q=JQ$g>"=)-Q[>"#U">"$,")0>,%Z%)J'9')X+Z:&
g["$'=,") W"(+) X+>:S:) W"$') -+X>+(:S:-:) +$+S:>:Z:(>+) &gX"&'S'(") '>"&'>"9'>"S"X&'$I
q T"=')7gX"&'S')Y+=%=%)X+8-+U:=,+)W'&$'=,".)$+?&+.)">"X&$0='X)0$&+U,+)W"(+)+i:Xi+
JQ$g>"9'>'$)e"$e+=J')9'$)("$,")&"#e'$)",'>"=)U+>:=)-+&:>:X)0>U+,:Z:=:)9">'$&"=)9'$
'9+$"(")("$)W"$'>U",'Xi".)0)U+>:=)-+&:#:=,+=)X+i:=:>+U+(+S+Z:),g["=>"=U'#&'$I)P-X'
7gX"&'S')Y+=%=%f=,+=)?+$X>:)0>+$+X.)">"X&$0='X)0$&+U,+)("$)+>+=)JQ$-">)W")'>+=>+$
,+),g["=>"U")X+8-+U:=+)+>:=U:#&:$I
q T"=')7gX"&'S')Y+=%=%)X+8-+U:=,+)J"&'$'>"=)Q="U>')("='>'X>"$,"=)9'$'.)+(:8>:)U+>+
'>'#X'=)X+$'=",'$I)M%=+)JQ$".)&"->'U)&+$'e'=,"=)'&'9+$"=)+>&:)+()'i'=,")0$&+(+)i:X+=
+(:8>+$:=.)&"->'U)&+$'e'=,")W+$)0>,%Z%)X+9%>)",'>"S"X)W")9%),%$%U,+)U+>:=)+(:8>:
0>U+,:Z:)-+&:S:)&+$+?:=,+=)'-8+&)",'>"S"X&'$I
q P-X')7gX"&'S')Y+=%=%f,+),+)("$)+>+=)U"-+?">')-Q[>"#U")&+=:U:)W")'>J'>'),g["=>"U">"$"
T"=')7gX"&'S')Y+=%=%)'>")J"&'$'>"=)"=)Q="U>')("='>'X.)&gX"&'S'(")&+=:=+=.)e"$e+=J'
9'$)J"$"Xi")JQ-&"$U"X-'['=)W")S"[+')#+$&)Q,"U"X-'['=)-Q[>"#U","=)S+(U+)e+XX:=:=
X%>>+=:>U+-:)-g$"-'='=)(",')Jg=,"=)0=),Q$&)Jg=")i:X+$:>U:#)0>U+-:,:$I)M%=+)"X
0>+$+X)T"=')7gX"&'S')Y+=%=%)%(+$:=S+.)0>%#&%$,%X>+$:)-'-&"U)i"$i"W"-'=,".)%[+X&+=
'>"&'#'U)+$+i>+$:=:)X%>>+=U+X)W"(+)X%>>+=,:$U+X)-%$"&'(>")-+&:S:)W"(+)-+Z>+(:S:)+,:=+
U"-+?">')-Q[>"#U")X%$%>U+-:=+)+$+S:>:X)","=>"$.)-+&:S:)W"(+)-+Z>+(:S:)'>")(+8:>+=
'#>"U>"$")'>'#X'=)X+(:&>+$:)&%&U+X)W")'-&"='>U"-')e}>'=,")9%)9'>J'>"$')'>J'>')X%$%U.
X%$%>%#)W")&gX"&'S'>"$")W"$U"X>")(gXgU>g)X:>:=U:#&:$I
q T"=')7gX"&'S')Y+=%=%f,+)je"$)&g$>g)9+=X+)e'[U"&'.)X$",'.)-'J0$&+.)9'$"(-">)"U"X>'>'X.
(+&:$:U)W")Q,"U")'>")'>J'>')e'[U"&>"$j)?'=+=-+>)e'[U"&>"$)0>+$+X)&+=:U>+=U:#)W")9%
?'=+=-+>)e'[U"&>"$")'>'#X'=)0>+$+X)-+Z>+(:S:)'>")&gX"&'S')+$+-:=,+)+X,",'>"=)U"-+?">'
-Q[>"#U">"$)+($:),g["=>"U">"$")&+9')&%&%>U%#&%$I
%#
q T"=')7gX"&'S')Y+=%=%.)e+X-:[)&'S+$')%(J%>+U+>+$:.)U"->"X')Q["='=)J"$"X>"$'="
%(U+(+=)W")%>+#&:Z:)0$&+>+U+)&gX"&'S'='=)(+),+)(Q=">,'Z')J$%9%=)0$&+>+U+)g("-'='=
U+>) W"(+) e'[U"&") '>'#X'=) "X0=0U'X) ,+W$+=:#) 9'i'U'=') Q="U>') Q>ig,") 90[+=
%(J%>+U+>+$) 0>+$+X) &+=:U>+U+X&+) W") &gX"&'S'(") (Q=">'X) 9%) &g$) %(J%>+U+>+$:
(+-+X>+U+X&+,:$I)b+X-:[)&'S+$')%(J%>+U+>+$+)'>'#X'=)9%)&+=:U)J"='#)W")(0$%U+)+i:X
0>,%Z%=,+=)e+X-:[)&'S+$')%(J%>+U+)0>+$+X)X+9%>)",'>"=)%(J%>+U+>+$)'>")9%=>+$+
'>'#X'=) ,'Z"$) ,"&+(>+$) (Q="&U">'X) X+8-+U:=,+) 9">'$>"="S"X&'$I) TQ="&U">'Z'=
e+[:$>+=U+-:=,+)566G;5C;P*)-+(:>:)b+X-:[)7'S+$')\(J%>+U+>+$)b+XX:=,+)VW$%8+
M'$>'Z')R'$"X&'?'f='=)@jb+X-:[)7'S+$')\(J%>+U+>+$)R'$"X&'?'jB)"-+-)+>:=U+-:)9"X>"=U"X&",'$I
b+X-:[)7'S+$')\(J%>+U+>+$)R'$"X&'?')"X'=,")0&%[)9'$)+,"&)e+X-:[)&'S+$')%(J%>+U+
&+=:U>+=U:#)W")9%=>+$)e+X-:[)$"X+9"&)%(J%>+U+>+$:)X+8-+U:=,+)(+-+X>+=U:#&:$I
b+X-:[)7'S+$')\(J%>+U+>+$)R'$"X&'?')i"$i"W"-'=,")e"$)g(")g>X")X"=,')'i'=,")e+X-:[
$"X+9"&') Q=>"U"(") (Q=">'X) U"X+='[U+>+$:) 0>%#&%$+S+X&:$I) Y'U') g>X">"$,") 9%
U"X+='[U+)9'$)X+U%)X%$%U%)0>%$X"=.)Q$="Z'=)<=J'>&"$"f,")X+U%=%=)(+=:=,+)+,'>
&'S+$"&)0?'-')J'9')Q["$X)U"X+='[U+>+$),+)0>%#&%$%>U%#&%$I
q `"X>+U),g["=>"U">"$'=")'>'#X'=)0>+$+X)T"=')7gX"&'S')Y+=%=%f,+X')Q=")i:X+=)("='>'X.
X%$%U)9+[:=,+)J"&'$'>"=),"Z'#'X>'X>"$,'$I)T"=')7gX"&'S')Y+=%=%)'>")$"X>+U)80>'&'X+>+$:=:=
0>%#&%$%>U+-:)W")%(J%>+=U+-:)'>")'>J'>')0>+$+X)i+Z,+#)'>"&'#'U)%(J%>+U+>+$:=:)&+X'8
"&U"X.)$"X>+U)-"X&Q$g=g=)W")$"X>+U),"="&'U)'#>"W'='=)J">'#&'$'>U"-'=")(Q=">'X
+$+#&:$U+)W")i+>:#U+>+$)(+8U+X.)9%)+>+=,+)JQ$g#)W")Q="$'>"$,")9%>%=U+X)W")9%
JQ$g#)W")Q="$'>"$')'>J'>')U"$S'>"$")'>"&U"X)+U+S:(>+)`"X>+U)Y0=-"(')W")`"X>+U
Y%$%>%) 9g=("-'=,") -"X&Q$">) +>+=>+$,+) 'e&'-+-) X0U'-(0=>+$:) X%$%>U+-:=+) X+$+$
W"$'>U'#&'$I)`"X>+U>+$+)'>'#X'=),g["=>"U">"$)7gX"&'S'='=)Y0$%=U+-:)b+XX:=,+)Y+=%=
X+8-+U:=,+)i:X+$:>U:#)(Q="&U">'X>"$)'>")i"#'&>'),'Z"$)U"W[%+&>+$,+)g$g=)9+[:=,+
("$)+>U+X&+)0>%8)(%X+$:,+)+i:X>+=+=)T"=')7gX"&'S')Y+=%=%)X+8-+U:=,+)$"X>+U
,g["=>"U">"$')'i"$"=)("=')(Q="&U">'X>"$)i:X+$:>+S+X&:$I)<#9%)`+80$%=)(+(:U:)&+$'e'=,"
9%)X+8-+U,+)e"$e+=J')9'$)(Q="&U">'X)&+->+Z:)(+(:=>+=U+U:#)0>%8)-Q[)X0=%-%
(Q="&U">'X>"$'=)T"=')7gX"&'S')Y+=%=%f=,+X')J"=">),g["=>"U">"$)%(+$:=S+)VW$%8+
M'$>'Z')%(J%>+U+>+$:=+)8+$+>">)0>+$+X),g["=>"=U"-')9"X>"=U"X&",'$I
JWa"PW\$'a"X.Y'af#\WYZW\W%$&W'$\$Yc$&'ke#W&\WZW\W%
CD;D;P*)-+(:>:)!"-+?">')LQ[>"#U">"$)b+XX:=,+)R'$"X&'?)@j!"-+?">')L+&:#)R'$"X&'?'jB
-Q[>"#U")&+$+?>+$:=:=)"#)[+U+=>:)?'['X-">)W+$>:Z:)+$+=U+X-:[:=)-+&:S:)W")&gX"&'S')+$+-:=,+
i"#'&>')+$+i>+$)W+-:&+-:(>+)@&">"?0=.)"O80-&+.)X+&+>0J)W9IB)+X,",'>"=)U"-+?">')-Q[>"#U">"$
9+X:U:=,+=)%(J%>+=U+X&+,:$I)!"-+?">')L+&:#)R'$"X&'?')VW$%8+)M'$>'Z')i+8:=,+)&gX"&'S'("
(gX-"X),g["(,")X0$%U+)-+Z>+U+X)+U+S:(>+)9'$&+X:U)&"U">)X%$+>>+$)Q=JQ$U"X&",'$I
%$
VW$%8+)M'$>'Z'f=,")(g$g$>gX&")0>+=)!"-+?">')L+&:#)R'$"X&'?')A4)b+['$+=)56A2)&+$'e'
'&'9+$'(>")7gX"&'S')b+X>+$:=+)'>'#X'=)R'$"X&'?f'=D3)(g$g$>gZ")J'$U"-'(>")9'$>'X&")(g$g$>gX&"=
X+>X+S+X&:$I) LQ[) X0=%-%) ("=') R'$"X&'?) A4) b+['$+=) 56A2) &+$'e'=,"=) -0=$+) +X,",'>"=
-Q[>"#U">"$)9+X:U:=,+=)%(J%>+=+S+X&:$I
VW$%8+)M'$>'Z')%(%U)-g$"S'=,".)T"=')7gX"&'S')Y+=%=%)'>")J"&'$'>"=)A2)Jg=)-g$">'
jS+(U+)e+XX:j)W")9"=["$')9+[:)J">'#U">"$'=.)-Q[)X0=%-%)("=')R'$"X&'?)'>")8+$+>">)0>,%Z%
JQ$g>U"X&",'$I)7gX"&'S'='=)Y0$%=U+-:)b+XX:=,+)Y+=%=)&gX"&'S')e+X>+$:)+i:-:=,+=)VW$%8+
M'$>'Z')-&+=,+$&>+$:=+)(+X>+#U:#)W")Q="U>'),"Z'#'X>'X>"$)(+8:>U:#-+),+)g>X"U'[)8'(+-+-:=,+
Q=,")J">"=)+$+S:)X%$%>%#>+$:=)U"-+?">')-Q[>"#U">"$")'>'#X'=),g["=>"U">"$)="&'S"-'=,"
%(J%>+U+(+)(Q=">'X)-0$%=>+$:),0Z+9'>"S"Z')+i:X&:$I)M%)-0$%=+)(Q=">'X)VW$%8+)M'$>'Z'
%(J%>+U+>+$:=:),+e+)(+X:=,+=.)Q[">>'X>"),")e+=J')+U+S+)e'[U"&)"&&'Z'=')+=>+U+X)+i:-:=,+=
JQ[>"U>"U"X)J"$"XU"X&",'$I
7g$X'("f,")'-")T"=')7gX"&'S')Y+=%=%)'>")U"-+?">')-Q[>"#U">"$")'>'#X'=)Q="U>'),"Z'#'X>'X>"$
(+8:>U:#&:$I)T"=')7gX"&'S')Y+=%=%f=,+)U"-+?">')-Q[>"#U">"$")'>'#X'=)egXU")"X)0>+$+X
jp'=+=-+>)b'[U"&>"$")<>'#X'=)!"-+?">')LQ[>"#U">"$j)9+#>:Z:)+>&:=,+.)?'=+=-+>)e'[U"&>"$.)e"$
&g$>g)9+=X+)e'[U"&'.)X$",'.)-'J0$&+.)9'$"(-">)"U"X>'>'X.)(+&:$:U)W")Q,"U")'>")'>J'>')e'[U"&>"$"
'>'#X'=),+e+)X+8-+U>:)9'$),g["=>"U"(")J','>U'#&'$I)T"=')7gX"&'S')Y+=%=%f=%=)2NI)!+,,"-'
%(+$:=S+)U"-+?">')-Q[>"#U">"$,".)9+-'$"&>')&+S'$)'>X"-'=,"=)(0>+)i:X+$+X)&+S'$'=.)&gX"&'S'('
9'>'=i>"=,'$U"X)W")JgW"=>'Z'=')+$&:$U+X)+,:=+)9'>J'>"=,'$U")(gXgU>g>gZg=g=)-:=:$>+$:
J"='#>"&'>U'#&'$I
OkWZW'4$aXWZ\W%$'VW'!$#ZWX\W%$'$\W'F\WcX%0&$c'A"%"'E^%^\^Y\"%.'!"cc.&k"'E"&^&
VW$%8+)M'$>'Z'f='=)566D;32;P*)-+(:>:)m,"U")b'[U"&>"$')R'$"X&'?')%(+$:=S+)Q,"U"
e'[U"&>"$'='=)'X')&"U">)+U+S:)W+$,:$I)M'$'=S'-')Q,"U")8'(+-+-:=+)J'$'#)9+$'("$>"$'=')X+>,:$+$+X
$"X+9"&')+$&:$U+X)W")?'=+=-+>)8'(+-+,+)("=')0(%=S%>+$:=)J'$'#'=')-+Z>+(+$+X)+,'>)8'(+-+
"$'#'U'=')-+Z>+U+X&:$)X')9%)Q,"U")X%$%>%#>+$:.)?++>'("&")J"i"9'>U"X)'i'=)9'$&+X:U)='&">"('S'
W")U'X&+$+)9+Z>:)J"$"X-'='U>"$')("$'=")J"&'$U"X)[0$%=,+,:$>+$I)<X'=S')+U+i)'-")9'>J'
J"$"X-'='U>"$')e%-%-%=,+)9+-'&>"#&'$'>U'#)W")&+U)%(%U>%)X%$+>>+$)W")Q,"U")e'[U"&>"$'='=
X%>>+=:U:)W")-+Z>+=U+-:)'>")'>J'>')e+X)W")[0$%=>%>%X>+$:)-+Z>+U+X&:$I
m,"U")-'-&"U>"$'='=)(0Z%=)X%>>+=:U:)W")i"#'&>'>'Z')JQ[)Q=g=,")9%>%=,%$%>+$+X.
7g$X'("f='=)VW$%8+)M'$>'Z'f=")%(%U)-g$"S'='=),")9'$)8+$i+-:)0>+$+X)7g$X'(")*%Ue%$'("&
!"$X"[)M+=X+-:)@j!"$X"[)M+=X+-:jB.)4A)V$+>:X)566N)&+$'e>')`"-U')]+["&")f,")(+(:U>+=+=.
566N;A22NA)-+(:>:)M+X+=>+$)Y%$%>%)X+$+$:)'>")Q,"U")-'-&"U>"$')e+XX:=,+)X+=%=)&+-+$:-:=:
e+[:$>+U+X) 'i'=) JQ$"W>"=,'$'>U'#&'$I) Y"=,'-'=") W"$'>"=) ("&X') ,0Z$%>&%-%=,+) !"$X"[
M+=X+-:f=:=)e+[:$>+U:#)0>,%Z%)m,"U")W")!"=X%>)Y:(U"&)!%&+9+X+&)L'-&"U>"$'.)m,"U"
?k
ai(].32(ab==(/603D,3(>cg=cg]]_(#67;,;(@E5-+7(&30+./3<3(9+(=>>>gffg]_(#67;,;(%90AH6(T60,62+5/E-A(9+(@E5-+7
&30+./3<353(4+J3:/30+5(9+(migi??g]]_(#67;,;(@E5-+7(&30+./3<3(9+(>?g?g]_(#67;,;(%90AH6(T60,62+5/E-A(9+(@E5-+7
&30+./3<353(71010,1./+5(.6,4;065(ab==gmcg]P(-67;,;(/1.+/383(D6.,60;56(3,3:.35(%90AH6(T60,62+5/E-A(9+(@E5-+7(&30+./3<3
%%
b'[U"&>"$')W")P>"X&$0='X)_+$+)Y%$%>%#>+$:)b+XX:=,+)Y+=%=)7+-+$:-:)56)b+['$+=)56A4
&+$'e'=,")X+9%>)",'>U'#)0>%8.)5D)b+['$+=)56A4)&+$'e>')W")5N3C6)-+(:>:)`"-U')]+["&")f,"
(+(:U>+=+$+X)(g$g$>gZ")J'$U'#&'$I)Y+=%=f%=)e+[:$>+=U+-:)+#+U+-:=,+)m,"U")b'[U"&>"$'
R'$"X&'?') @566D;32;P*B.) PO_+$+) R'$"X&'?') @566C;AA6;P*B) W") !%&+9+X+&) R'$"X&'?'f='=
@5665;2D;P*B)7g$X)b%X%X%f=+)%(+$>+=U+-:)"-+-)+>:=U:#&:$I
Y+=%=f+),+(+=:>+$+X)e+[:$>+=U:#)0>+=)jm,"U")b'[U"&>"$')W")P>"X&$0='X)_+$+)<e$+S:
'>")m,"U")Y%$%>%#>+$:)W")P>"X&$0='X)_+$+)Y%$%>%#>+$:)b+XX:=,+)TQ="&U">'X)7+->+Z:j)'>"
jm,"U")Y%$%>%#>+$:)W")P>"X&$0='X)_+$+)Y%$%>%#>+$:=:=)M'>J')L'-&"U>"$'='=)TQ="&'U'=")W"
R"="&'U'=")<>'#X'=)7"9>'Z)7+->+Z:j)'#9%)`+80$)&+$'e')'&'9+$'(>")+i:X>+=U:#)0>%8)-Q[)X0=%-%
&+->+X>+$+)'>'#X'=)J">'#U">"$'=)W")9%=>+$,+)(+8:>+S+X),"Z'#'X>'X>"$'=)(+X:=,+=)&+X'8)",'>U"-'.
,"Z'#'X>'X)-g$"i>"$'=,")X+&X:,+)9%>%=%>U+-:)"O&'S+$"&)-"X&Q$g)+X&Q$>"$')9+X:U:=,+=)Q="U
&+#:U+X&+,:$I
Y+=%=f%=)g>X"U'[,")Q,"U")-'-&"U>"$')8+[+$:=,+)Q="U>')9'$)90#>%Z%),0>,%$+S+Z:
,g#g=g>U"X&",'$I)Y+=%=f%=)J"$"X>')$"X+9"&)0$&+U:=:)(+$+&+9'>U"-')W")&gX"&'S'("),+e+
X+>'&">')e'[U"&)-%=%>U+-:=:)-+Z>+(+9'>U"-')9+X:U:=,+=)%>%->+$+$+-:)0(%=S%>+$:=)8+[+$+
J'$'#>"$'=')X0>+(>+#&:$+S+X)egXgU>"$)'e&'W+)",'(0$)0>U+-:.)7g$X'("f,")+($:S+)9'$)+>&(+8:
X%$%>U+,+=),g=(+,+)9%)+>+=,+)X"=,'=')X+=:&>+U:#)JgW"=>')e'[U"&)-+Z>+(:S:>+$:=)+>&(+8:>+$:=:
X%>>+=:>+$+X)">"X&$0='X)Q,"U")W")">"X&$0='X)8+$+)e'[U"&>"$'=')W"$"9'>'(0$)0>U+-:=:=
-+Z>+=U+-:)X$'&'X)Q="U)+$[)"&U"X&",'$I
W8="X^%"
R0Z+-:)J"$"Z')i0X)?+[>+)Ug#&"$')'i'=)'#>"U)(+8+=)"O&'S+$"&)#'$X"&>"$'='=)U"WS%&)X+=%=>+$
i"$i"W"-'=,")e+[:$>+U+-:)J"$"X"=)9">J")W"),0XgU+=&+-(0=.)?'$U+>+$)'i'=)S',,')+=>+U,+
'#)(gXg)W")[0$>%X>+$)0$&+(+)i:X+$U+X&+,:$I)M%)[0$>%X)W")"X)U+>'("&>"$'),g#g$U"='=)+=+
(Q=&"U'),".)P>"X&$0='X)p+&%$+)Y+(:&)L'-&"U'f='.)(+=')"O?+&%$+)-'-&"U'='),"W$"(")+>U+X&:$I
PO?+&%$+)-'-&"U')-+("-'=,".
@AB L'-&"U,")X+(:&>:)X%>>+=:S:>+$+)"O?+&%$+)JQ=,"$'>"9'>'$.
@5B L'-&"U,")X+(:&>:)X%>>+=:S:>+$,+=)"O?+&%$+)+>:=+9'>'$.
@4B ]Q=,"$'>"=)W"(+)+>:=+=)"O?+&%$+>+$)">"X&$0='X)0$&+U,+)U%e+?+[+)W")'-&"=,'J'=,"
'9$+[)",'>"9'>'$I
2A3)L:$+)/0f>%)k"$J')\-%>)Y+=%=%)]"=">)7"9>'Z')W")5A4)L+(:>:)k"$J')\-g>)Y+=%=%f=%=
545f=S') U+,,"-') %(+$:=S+.) ?+&%$+) ,g["=>"U"X) [0$%=,+) 0>+=) UgX">>"?>"$) "O?+&%$+
%(J%>+U+-:=,+=)(+$+$>+=+9'>U"X&",'$I)V=S+X.)#%)+=,+)9%),g["=>"U")-+,"S")M5M),g=(+-:
'i'=)J"i"$>','$I)!g#&"$')W")'#>"U)-+(:-:),+e+)i0X)0>%8.)Ug#&"$')9+#:=+),g#"=)S'$0=%=),+e+
+[)0>,%Z%)M5*)?0$U+&:=,+(-+.)"O?+&%$+f=:=)"=)X:-+)[+U+=,+),"W$"(")+>:=U+-:)?'$U+>+$:=
g["$'=,"X')"X)(gXg)+[+>&U+X)+i:-:=,+=)J"$"X>','$I
%&
5&XW%&WX'$_W%$c'ke#W&\WZW\W%$
Y+U%0(%=,+)%[%=)-g$")Jg=,"U')U"#J%>)","=)W")j<=&"$="&)Rg["=>"U"-'j)0>+$+X),+
+=:>+=)G3GA)L+(:>:)<=&"$="&)a$&+U:=,+)T+8:>+=)T+(:=>+$)W")M%)T+(:=>+$)T0>%(>+)<#>"="=
L%i>+$>+)!gS+,")P,'>U"-')b+XX:=,+X')Y+=%=f,+)@jG3GA)L+(:>:)Y+=%=jB),"Z'#'X>'X)(+8+=
egXgU>"$'=)("$)+>,:Z:)3GAN)L+(:>:)jV'>")W")L0-(+>)_0>'&'X+>+$)M+X+=>:Z:=:=)7"#X'>+&)k"
]Q$"W>"$')b+XX:=,+)Y+=%=)bgXUg=,")Y+$+$=+U")<>")M+[:)Y+=%=)k")Y+=%=)bgXUg=,"
Y+$+$=+U">"$,")R"Z'#'X>'X)T+8:>U+-:=+)R+'$)Y+=%=j)AC)d%9+&)56A2)7+$'e>')W")5NCAN
L+(:>:) `"-U') ]+["&"f,") (+(:U>+=+$+X) (g$g$>gZ") J'$U'#&'$I) a=+(>+=+=) 9%) Y+=%=f,+
*%Ue%$9+#X+=:)&+$+?:=,+=)G3GA)L+(:>:)Y+=%=f+)'>'#X'=)0>+$+X),"Z'#&'$'>U"-')'#+$"&)",'>"=
e%-%->+$)'-")G3A)-:$+)-+(:>:)M+[:)Y+=%=>+$,+)R"Z'#'X>'X)T+8:>U+-:)b+XX:=,+)Y+=%=)7"X>'?'
X+8-+U:=+),+e'>)",'>U'#&'$I)L0=),"Z'#'X>'X>"$')'i"$"=)9%)Y+=%=)A)!+$&)56A2)7+$'e>')W"
5NC5N)L+(:>:)`"-U')]+["&"f,")(+(:U>+=+$+X)(g$g$>gZ")J'$U'#&'$I
LQ[)X0=%-%),"Z'#'X>'X>"$'=)(g$g$>gZ")J'$U"-')'>")9'$>'X&")+#+Z:,+)9">'$&'>"=)#%)e%-%->+$
%(J%>+=:$)e+>")J">U'#&'$1
q \`^)9+[>:)"$'#'U)"=J">>"U")%(J%>+U+-:)9+#>+&:>U:#&:$I
q \(+$OX+>,:$)%(J%>+U+-:)%(+$;%(+$U+)O)"=J">>")%(J%>+U+-:=+),Q=g#&g$g>Ug#.)%(+$:
9'>,'$'U>"$")S"W+8)W"$U"U")S"[+')(+8&:$:U+)&+9')&%&%>U%#&%$.)%>+#:>+9'>'$)9'$)'>"&'#'U
9'>J'-'=")@Y+=%=)'>"),"&+(>:S+)-+(:>U:#&:$B)9'>,'$'U)(+8:>U+-:)("&"$>')X+9%>)",'>U'#&'$I
q \(+$;%(+$U+)O)"=J">>")%(J%>+U+-:),0Z$%>&%-%=,+)&g[">)X'#'>"$),"),+e'>)0>U+X)g["$"
e"$X"-)X'#'>'X)e+X>+$:=:=)'e>+>')-"9"9'(>")"$'#'U)"=J">>"U")&+>"9'=,")9%>%=+9'>"S"X&'$I
q <i"$'X)-+Z>+(:S:>+$+)"X)(gXgU>g>gX>"$)J"&'$'>U'#&'$I
q 7<M)&+$+?:=,+=)&+>"8)",'>"=)9'>J'>"$')7<Mf'=)&+>"8)"&&'Z')#"X'>,")7<Mf")-+Z>+U+X.
q 7<Mf'=)9">'$&&'Z')&",9'$>"$')+>U+X.
q L%i)-0$%#&%$U+-:)W";W"(+)X0W%#&%$U+-:)X+8-+U:=,+)U+eX"U"S")&+>"8)",'>"=
&$+?'X)9'>J'>"$'=')7<Mf")-%=U+XI
q T"$) -+Z>+(:S:=:=) -0$%U>%>%X>+$:=+) '>'#X'=) &"U">) ,"Z'#'X>'X>"$) J"&'$'>U'#&'$I
q \(+$:>+$:)52)-++&)'i'=,")S"W+8>+=,:$U+X.
q M'$)(:>,+=)+[)'X')(:>,+=)?+[>+)0>U+U+X)g["$")(Q="&U">'X&")9">'$&'>"=)-g$",")("$
-+Z>+,:Z:)e'[U"&>"$")'>'#X'=)&$+?'X)9'>J'>"$'=')-+X>+U+X)W")9%)9'>J'>"$'=),0Z$%>%Z%=%.
9g&g=>gZg=g)W")J'[>'>'Z'=')X0$%U+X.
q 7<M) &+$+?:=,+=) &+>"8) ",'>"=) 9'>J'>"$') &+>"8) ",'>"=) #"X'>,") 7<Mf") -+Z>+U+X.
q 7<Mf'=)9">'$&&'Z')&",9'$>"$')+>U+X
q L%i)-0$%#&%$U+-:)W";W"(+)X0W%#&%$U+-:)X+8-+U:=,+)U+eX"U"S")&+>"8)",'>"=
&$+?'X)9'>J'>"$'=')7<Mf")-%=U+XI
q 7<M)&+$+?:=,+=)NI)!+,,")X+8-+U:=,+)$"f-"=)J"$i"X>"#&'$'>"=>"$),:#:=,+X')"$'#'U
"=J">>"U") %(J%>+U+>+$:) X%$%>+S+X) "$'#'U) -+Z>+(:S:>+$:) 9'$>'Z') +$+S:>:Z:
J"$i"X>"#&'$'>"S"X&'$I
q m[">)e+(+&:=)J'[>'>'Z'=')'e>+>)-"9"9'(>")7<M)M+#X+=:)&+$+?:=,+=),0Z$%,+=)"$'#'U
"=J">>"U")X+$+$:)W"$'>"9'>"S"X&'$I
&(
G3GA)-+(:>:)Y+=%=)X+8-+U:=,+)J"&'$'>"=)9%),"Z'#'X>'X>"$)X+8-+U:=,+)"O&'S+$"&)-"X&Q$g
9+X:U:=,+=)Q[">>'X>")Q="U)+$[)","S"Z'),g#g=g>"=),g["=>"U">"$)W")"&X'>"$')+#+Z:,+X'
J'9')Q["&>"="9'>'$I
q \(+$:)(Q=&"U'=")'>'#X'=)0>+$+X)(+8:>+=),"Z'#'X>'X>")'i"$'X)=","='(>")e+X>+$:)'e>+>
",'>"=)X'#'>"$")%(+$:)(Q=&"U'=')X%>>+=U+>+$:)X0=%-%=,+)-"i"S"X>"$')X+=+>)9+X:U:=,+=
i0X)J"='#)9'$)i"$i"W")&+=:=U:#&:$I)M%),%$%U)Q[">>'X>")'=&"$="&)-'&"-')g["$'=,"=)9">'$>'
X+=+>>+$)X%>>+=+$+X)&+>"8>"$')+>+=)'=&"$="&)-'&">"$')+i:-:=,+=)$'-X)&"#X'>)","9'>"S"X&'$I
c'$+)9%)X+=+>>+$),:#:=,+)9%)-'&"(>")'>'#X'>')e"$)9'$)X+=+>)9%)9'>,'$'U>"$')(+8U+X
9+X:U:=,+=)%(J%=)U"S$+>+$)X+9%>)",'>,'Z'=,"=),0>+(:.)'>J'>')#'$X"&)(+=>:#)9'$)9+#W%$%
X+=+>:) X%>>+=+=>+$+) X"=,'-'=") &+>"8&") 9%>%=%>U+,:Z:=:) ',,'+) ","U"("S"X&'$I
q G3GA) L+(:>:) Y+=%=f%=) Q=S"X') W"$-'(0=%=,+) 'i"$'X) -+Z>+(:S:(+) 9'$) ',+$') X%$%U
&+$+?:=,+=) %S%) +i:X) 9'$) #"X'>,") 80['&'?) 9'$) (gXgU>g>gX) J"&'$"=) 9'$) ,g["=>"U"
9%>%=U+U+X&+(,:I)<i"$'X)-+Z>+(:S:>+$+)("=')(gXgU>g>gX>"$)J"&'$"=),g["=>"U")'>"
'i"$'X)-+Z>+(:S:>+$.)7<M)&+$+?:=,+=)&+>"8)",'>"=)9'>J'>"$')7<Mf'=)&+>"8)"&&'Z')#"X'>,"
7<Mf") -+Z>+U+X) W") 7<Mf'=) 9">'$&&'Z') &",9'$>"$') +>U+X>+) (gXgU>g) X:>:=U:#&:$I
q G3GA)L+(:>:)Y+=%=)'>")("$)-+Z>+(:S:>+$)9+X:U:=,+=),+)Q="U>')&"U">),"Z'#'X>'X>"$
J"&'$'>U'#&'$I)G3GA)L+(:>:)Y+=%=f%=)Q=S"X')U"&='=,")("$)-+Z>+(:S:>+$:=)-'-&"U>"$'=,"
9+$:=,:$U:#) 0>,%Z%) e%X%X+) +(X:$:) 'i"$'Z') X+=%=) %(+$:=S+) e+9"$,+$) ",'>U"-'
,%$%U%=,+)j&"X='X)0>+$+X)'UX+=:)9%>%=,%Z%)Q>ig,"j)i:X+$U+)(gXgU>gZg)9%>%=U+X&+
','I)R"Z'#"=)X+=%=)U+,,"-')'>")j&"X='X)0>+$+X)'UX+=:)9%>%=,%Z%)Q>ig,"j)X+(,:
0$&+,+=)X+>,:$:>U:#&:$I)M%),+)("$)-+Z>+(:S:=:=)'i"$'Z'=)i:X+$:>U+-:)X0=%-%=,+)&+>"8
+>,:Z:)&+X,'$,")9%=%)e"$)X0#%>,+)("$'=")J"&'$"S"X)&"X='X),0=+=:U+)-+e'8)0>U+-:
J"$"X&'Z'.)G3GA)L+(:>:)Y+=%=f%=)Q=S"X')U"&='=,")0>+=)9%)i"X'=S"(')("='),"Z'#"=
U"&'=>") ("$) -+Z>+(:S:=:=) 9%) &+>"8>"$") X+$#:) +$&:X) '>"$') -g$"U"("S"Z') +=>+U:=+
J">U"X&",'$I
q G3GA)L+(:>:)Y+=%=f,+)(+8:>+=),"Z'#'X>'X>")("$)-+Z>+(:S:>+$:=)(Q="&U">'X&")9">'$>"="S"X
%-%>)W")"-+->+$)i"$i"W"-'=,")(+8&:X>+$:)'#'=)='&">'Z'=")JQ$")-:=:?>+=,:$:>+9'>"S"X>"$'.
e+X)W")(gXgU>g>gX>"$')9+X:U:=,+=)?+$X>:>+#+9'>"S"X>"$')Q=JQ$g>U"X&",'$I)M%$+,+
G3GA)L+(:>:)Y+=%=f%=)&"U">)(+X>+#:U:(>+)9'$>'X&")X0=%),"Z"$>"=,'$'>,'Z'=,")X%>>+=:S:
&+$+?:=,+=)'i"$'X)(+$+&:>+$+X)0>%#&%$%>+=)'=&"$="&)-'&">"$')'i'=)J"&'$'>"S"X)(gXgU>g>gX>"$'=
'i"$'X>")'>J'>')#'X+("&>"$")"&X'=)0>+$+X)S"W+8)W"$'>U"-')W")Ug,+e+>")",'>U"-'.)'i"$'Z'=
X0=&$0>)",'>U"-')W")'[>"=U"-'.)'i"$'X)(gX>"("=)X'#'>"$'=)&$+?'X)9'>J'>"$'='=)X+(:&)+>&:=+
+>:=U+-:)J'9')(gXgU>g>gX>"$)g["$'=,")(0Z%=>+#+S+Z:)-Q(>"="9'>'$I)R'Z"$)(+=,+=
&"X='X)0>+$+X)-%=%S%>+$:)g["$'=,")'=&"$="&)-'&">"$'=')9+$:=,:$U+)?++>'("&'=,")9%>%=+=
("$)-+Z>+(:S:>+$+)'-")+>&)(+8:(+)(Q=">'X)j-'9"$)JgW"=>'Xj)X0=-"8&')i"$i"W"-'=,"
(gXgU>g>gX>"$)J"&'$'>"9'>"S"Z'.)+(=:)[+U+=,+)-"$W'-),g["(>"$')W")-%=%>+=)e'[U"&'=
X+>'&"-'(>")'>J'>'),g["=>"U">"$)(+8:>+9'>"S"Z'),g#g=g>"9'>"S"X&'$I
&!
q \`^) 9+[:=,+) "$'#'U'=) "=J">>"=U"-') -'-&"U') Y+=%=) '>") J"&'$'>"=) "=) Q="U>'
,"Z'#'X>'X>"$,"=) 9'$','$I) \`^) 9+[:=,+) "$'#'U'=) "=J">>"=U"-') '#>"U'='=
J"$i"X>"#&'$'>"9'>U"-')'i'=)'=&"$="&)&$+?'Z'='=)8+X"&)'[>"=U"-')J"$"X>','$I)M%)-'-&"U'=
X%$%>U+-:)'-".)U+e$"U'("&)e+XX:=:=)'e>+>'=")(0>)+i+9'>"S"X)$'-X>"$')9g=("-'=,"
9+$:=,:$U+X&+,:$I)V($:S+)-Q[)X0=%-%)(Q=&"U.)-'-&"U'=)X%$%>U+-:)W")'#>"&'>U"-'='=
i0X)U+>'("&>')0>U+-:)W")W+&+=,+#>+$:=)U+e$"U'("&)e+X>+$:=:)'e>+>)"&U")=0X&+-:=,+
$'-X>"$)&+#:U+-:)=","='(>"),g=(+=:=)9'$i0X)g>X"-'=,")X%>>+=:>U+-:)&"$S'e)",'>U"("=
9'$)(Q=&"U,'$I
G3GA)-+(:>:)Y+=%=)'>")(+8:>+=),"Z'#'X>'X>"$)W")9%),"Z'#'X>'X>"$)-0=%S%)+&:>+=)+,:U>+$
VW$%8+)M'$>'Z')'>'#X'>"$')Q[">'=,")VW$%8+)_+$>+U"=&0-%)&+$+?:=,+=)e+[:$>+=+=)56A4)7g$X'("
$+80$%=+),"Z'#'X>'X)Q="$'>"$')W"$'>U"-')#"X>'=,")(+=-:U:#.)$+80$+)G3GA)-+(:>:)Y+=%=)'>"
J"&'$'>"=),"Z'#'X>'X>"$)W")p+S"900X)W")T0%7%9"f%=)X+8+&+9'>"S"Z'=")'>'#X'=)-Q(>"U>"$
,")"X>"=U'#.)9%)J">'#U">"$'=)"=,'#")W"$'S')0>,%Z%=%=)+>&:)i'['>U'#&'$IDD
<=&"$="&f&")'?+,")W")e+9"$)+>U+)Q[Jg$>gZg.)?'X$')e+X>+$.)X'#'-">)J'[>'>'X)J'9')X0=%>+$,+
(+-+>)["U'='=)e+--+-'("&>")">")+>:=U+-:)J'$'#'US'>"$.)8'(+-+)+X&Q$>"$')W")9'$"(>"$)+i:-:=,+=
9g(gX)Q="U)&+#:U+X&+,:$I)<=&"$="&f&")"$'#'U'=)"=J">>"=U"-')X+$+$>+$:=:=)j0$+=&:>:>:X
'>X"-'j=")%(J%=)0>+$+X)W"$'>U"-'.)+=S+X)i0X)">["U)e+>>"$,")"$'#'U'=)Q>ig>g)#"X'>,"
"=J">>"=U"-'),g#g=g>U">','$I)LQ[)X0=%-%)X+=%=%=.)V<b!f='=)W")7g$X'(")*%Ue%$'("&'f='=
&+$+?)0>,%Z%),'Z"$)%>%->+$+$+-:)+=&>+#U+>+$:=)&+=:U>+,:Z:)'?+,")Q[Jg$>gZg),"),}e'>)&"U">
'=-+=)e+X>+$:)X$'&"$>"$'=')'i"$"S"X)#"X'>,"),g["=>"=U"-')J"$"X>','$I
U$\`$'`eVW&\$]$'VW'XecWX$[$'`eVW&$&W'$\$Yc$&'n^a^a\"%
PO&'S+$"&'=)J">'#U"-'='=)Q=g=,"X')"=J">>"$,"=)9'$')&gX"&'S')="[,'=,"X')JgW"=)+>J:-:
"X-'X>'Z','$I)M%)X+8-+U,+)9'$)+X$",'&+-(0=)-'-&"U'='=)0>%#&%$%>U+-:)JgW"=)+>J:-:=:)0>%U>%
(Q=,")"&X'>"("S"Z'=,"=.)9%=+)"X)0>+$+X)9'$)u(Q="&'#'U)+>&(+8:-:v)X%$%>U+-:),g#g=g>"9'>'$I
m$="Z'=.)9'$)8'>0&)8$0J$+U)X+8-+U:=,+)"O&'S+$"&)-'&">"$'=,")JgW"='>'$>'X)'U+o:)0>%#&%$+=
&"X=0>0o'>"$'=)@Q$=I)]00J>")*"$&'?'",)M+,J"B)X%>>+=:>U+-:)-+Z>+=+9'>'$I
L'&")W")&gX"&'S')+$+-:=,+X')JgW"='=)-+Z>+=U+-:)'i'=)JgW"=),+UJ+-:)X%>>+=:>U+-:)W"
9%=+)'>'#X'=)e%-%->+$)VW$%8+)M'$>'Z'f=,")VW$%8+)Y0U'-(0=%)&+$+?:=,+=)jP%$08")5656j
-&$+&"o'-'="),+e'>)",'>"=)9+#>:X>+$,+=)0>+=)jR'J'&'+>)VJ"=,+j)X+8-+U:=,+)&+$&:#:>+J">"=
+>+=>+$,+=)9'$','$I)VW$%8+)Y0U'-(0=%)9%)X+8-+U,+)VW$%8+f,+)0=>'=")JgW"=),+UJ+>+$:=+
'>'#X'=)X+$#:>+#&:$U+>:)9'$)i+>:#U+DN)(+(:=>+U:#)W")9%)i+>:#U+)X+8-+U:=,+)JgW"=),+UJ+>+$:=+
'>'#X'=)0>+$+X)'[>"="9'>"S"X)+#+Z:,+X'),Q$&)+($:)-"i"="Z')0$&+(+)X0(U%#&%$I
??
a?(R60/(ab=f(/603D354+5(3/3G60+5(YEA!AG+(35/+05+/(-3/+-3(D6..;546(iki=(-67;,;(.65A5A5(mI(R644+(=I(<;.06(NGO
G+543(9+(fI(<;.06-;(A760;586(!+,+.E2153.6-7E5($,+/3:32(M6:.65,;J;(/606<;5465($&%`$(!]&M$`(A7CA,6526./64;0I
NakIbiIab=f(3/3G6037,+(4A0A2A(765-;/26./64;0OI
?m
]P(U5,35+(!0A-/260.-W(MA3,435C(&3C3/6,(_E5<34+58+(35(]A0EH+
&'
q VW$%8+)Y0U'-(0=%)&+$+?:=,+=),"Z"$>"=,'$'>"=)-"i"="X>"$,"=)'>X')JgW"=),+UJ+-:=+
'>'#X'=),g["=>"U")W")-g$"i>"$'=)Jg=gUg[,")0>,%Z%)e+>'(>")X0$%=U+-:)W")Ug,+e+>"
",'>U"U"-','$I)r+>:#U+,+)9%)(0>%=)&"$S'e)",'>'8)'='-'(+&'?'=)-"X&Q$")9:$+X:>U+-:
e+>'=,") VW$%8+) "O&'S+$"&) -"X&Q$g=,"X') U"WS%&) 9Q>g=U"='=) &"&'X>"="S"Z') W"
VW$%8+f,+X')JgW"=),+UJ+-:)e'[U"&>"$'='=)("&"$'=S")Q["=>')9'$)#"X'>,")J">'#U"
JQ-&"$"U"("S"Z')9">'$&'>U'#&'$I
q m="$'>"=)'X'=S')-"i"="X)-&+=,+$&>+$)J'9'.)9+Z>+(:S:)0>U+(+=)Q[),"="&'U)+$+i>+$:)W"
Q[),"="&'U)X%$%U%)0>%#&%$%>U+-:,:$I)VW$%8+)Y0U'-(0=%)W")9'$)-"X&Q$)?0$%U%=%=
+=+)$0>,")0>U+-:)W")9%=>+$:=)$0>>"$'='=)-&+=,+$&>+$>+)9">'$>"=U"-')8>+=>+=+=)9%
-'-&"U>".)'>J'>')&+$+?>+$>+)-"X&Q$)&"U-'>S'>"$')+$+-:=,+)'#9'$>'Z'='=)-+Z>+=U+-:)W")JgW"=
,+UJ+-:=+)'>'#X'=)e%-%->+$,+)9%)X+8-+U,+)9'$)(+8:)0>%#&%$%>U+-:)Q=JQ$g>U"X&",'$I
q a$&+(+)X0=%>+=)gig=Sg)-"i"="X)VW$%8+)i+8:=,+)9'$)+X$",'&+-(0=)8>+=:)0>%#&%$%>U+-:
W") 9'$) VW$%8+) M'$>'Z') X%$%U%=%=) 9%) +X$",'&+-(0=,+=) -0$%U>%) 0>U+-:,:$I) M%
X+8-+U,+) 9+#>+=J:i) 0>+$+X) 'X'=S') -"i"="X&") Q=JQ$g>"=) #"X'>,") 9'$) -&+=,+$&
0>%#&%$%>U+-:)W"),+e+)-0=$+)9%)-&+=,+$&:=)+X$",'&+-(0=)8>+=:=:=)9'$)8+$i+-:)e+>'="
J"&'$'>U"-')Q=JQ$g>Ug#&g$I
q r+>:#U+)X+8-+U:=,+),"Z"$>"=,'$'>"=)-0=)-"i"="X)'-")VW$%8+)i+8:=,+)&+U)("&X'>'
W")&"X)9'$)JgW"=),+UJ+-:)U"X+='[U+-:=:=)0>%#&%$%>U+-:,:$I)M%)-"i"="Z'=)JQ[
Q=g=,")9%>%=,%$%>U+-:)e+>'=,")i0X)J"='#)X+8-+U>:)08"$+-(0=">)(+&:$:U>+$)(+8:>U+-:
W")VW$%8+)i+8:=,+)X0U8>"X-)80>'&'X+>+$)g$"&'>U"-'='=)">["U)0>,%Z%=%=)+>&:)i'['>U'#&'$I
VW$%8+)M'$>'Z')%(J%>+U+>+$:)'=S">"=,'Z'=,")JgW"=),+UJ+-:)-+Z>+(:8)+(=:)[+U+=,+
&gX"&'S') %(%#U+[>:X>+$:=:) iQ[gU>"("=) X%$%U>+$:=) W+$) 0>,%Z%) JQ$g>U"X&",'$I
7g$X'("f,")9'$)+X$",'&+-(0=)-'-&"U'='=)0&%$&%>U+-:)JgW"=)+>J:-:=:)0>%U>%)#"X'>,"
,"Z'#&'$"S"X&'$I)<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)X%>>+=:S:>+$:)&+$+?:=,+=)(gX-"X)9'>'='$>'Z")-+e'8.)JgW"=
+>J:-:)0>%#&%$+9'>"S"X.)Q["$X.)J'$'#'US'>'Z'=)Q=g=")J"iU"("S"X)#"X'>,".)9g$0X$+&'X)"=J">>"$
(+$+&U+(+S+X)9'$)X%$%U%=)9%)-g$"S')g-&>"=U"-')?+(,+>:)0>+S+X&:$I)VW$%8+)M'$>'Z')>',"$>'Z'=,"
i+>:#U+>+$:),"W+U)","=)W")e+>')e+[:$,+)8"Xi0X)VM)g>X"-'=,")9%>%=+=)7$%-&!+$Xf+)9"=["$
9'$)JgW"=),+UJ+-:.)X+U%)X%$%U%)='&">'Z'=,")U"->"X)X%$%>%#%)Q[">>'Z'(>")7aMM)&+$+?:=,+=
0>%#&%$%>+9'>'$I))V($:S+.)7aMM)9g=("-'=,")'e&'>+?>+$+)9+X+S+X)9'$)0U9%,-U+=)(+8:-:=:=
@&+eX'U)X%$%>%=%=B),+)0>%#&%$%>U+-:.)&gX"&'S'>"$'=)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=")0>+=)JgW"='='
+$&:$+S+X&:$I
F8X$["%WX' $n%"["X.&.&' ke#W&\W&ZWa$' VW' W8X$["%WX$&' VW%`$\W&k$%$\ZWa$
L:=:$>+$+$+-:)"O&'S+$"&&")JQ[)Q=g=,")9%>%=,%$%>U+-:)J"$"X"=)Q="U>')e%-%->+$,+=)9'$'
"O&'S+$"&'=) W"$J'>"=,'$'>U"-','$I) PO&'S+$"&'=) W"$J'>"=,'$'>U"-') X0=%-%=,+) %>%->+$+$+-:
,g[>"U,")+&:>+=)"=)Q="U>')+,:U)PX0=0U'X)<#9'$>'Z')W")Y+>X:=U+)m$Jg&gf=g=)@aP*RB
&)
N) PX'U) ACCN) 7+$'e>') M+X+=>+$) Y0U'&"-') &+$+?:=,+=) 0=+(>+=+=) jP>"X&$0='X) 7'S+$"&1
k"$J'>"=,'$U")Y0#%>>+$:)r"$i"W"-'j)'-'U>')$+80$,%$DCI)M%)$+80$)%>%->+$+$+-:)Q[">>'Z')0>+=
'#>"U>"$)9+X:U:=,+=)"O&'S+$"&'=)W"$J'>"=,'$'>U"-'=")(Q=">'X)'>X">"$'=)(+=:=,+)"-+-)0>+$+X
&gU)">"X&$0='X)&'S+$"&)'#>"U>"$'=")%(J%>+=U+)X+9'>'("&')0>+=)J"=">)'>X">"$')0$&+(+)X0(U+-:
9+X:U:=,+=)Q="U)&+#:U+X&+,:$I)M%)'>X">"$)Jg=gUg[,"),")J"i"$>')0>%8.)g>X">"$)"O&'S+$"&'=
W"$J'>"=,'$'>U"-') X0=%-%=,+X') %>%-+>) %(J%>+U+>+$:=:) 9%) '>X">"$) i"$i"W"-'=,"
#"X'>>"=,'$U"X&",'$1
q 2"%"Pa.#\.c1)R'Z"$)&'S+$"&)9'i'U>"$')'>")"O&'S+$"&)+$+-:=,+)W"$J'-">)+=>+U,+)?+$X>:>:X
(+$+&U+(+=.)'#)X+$+$>+$:=:=)+>:=U+-:=,+)W"$J'-">)(Q=,"=)['(+,")"X0=0U'X)%=-%$>+$:=
,'XX+&")+>:=,:Z:)9'$)0$&+U:=)0>%#%U%=+)'#+$"&)","$I
q FXc$&\$c1)!gX">>"?)W")',+$")&+$+?:=,+)J"$"X)%(%U)J"$"X)9g$0X$+&'X)U+>'("&>"$
U'='U'[")",'>'$I
q EWa$&\$c'VW'g"a$X\$c1)Y%$+>>+$:=)9+-'&.)+=>+#:>:$)W")Q=JQ$g>"9'>'$)0>U+-:=:=)-+Z>+U+-:.
9Q(>">'X>") W"$J'>"=,'$U") -g$"i>"$') 9+X:U:=,+=) X"-'=>'X) W") +i:X>:X) J"&'$'$I
E FXc$\$\$c'VW'"k$\\$c1)k"$J')&08>+U+)X0=%-%=,+)W"$J')&08>+U+(:)[0$>+#&:$+=)$'-X>"
0$+=&:>:)X0$%=U+)U"X+='[U+>+$:=:=),"W$"(")+>:=,:Z:h)+#:$:)%(J%>+U+>+$>+)UgX">>"?>"$
W")8'(+-+)g["$'=,")9+-X:)(+$+&+$+X)W"$J')X+i+Xi:>:Z:)W"(+)W"$J',"=)X+i:=U+(+)(0>
+i+S+X),+W$+=:#>+$+)-"9"9'("&)W"$U"X&"=)%[+X),%$U+(+)(Q=">'X&'$I
q Fa&Wc\$c1'&"X=0>0o'X)W")&'S+$')J">'#U">"$>")%(%U>%)"-="X)W"),'=+U'X)$"Jg>+-(0=>+$
0>%#&%$U+(+)(Q=">'X&'$I
VW$%8+)M'$>'Z'f=,")"O&'S+$"&'=)W"$J'>"=,'$'>U"-'=")'>'#X'=),g["=>"U">"$),+e+)i0X)U+>
W") e'[U"&>"$'=) -"$9"-&) ,0>+#:U:) '>X"-') i"$i"W"-'=,") ">") +>:=U+X&+) 0>%8) "O&'S+$"&'=
W"$J'>"=,'$'>U"-')U"WS%&)i'?&")W"$J'>"=,'$U")+=>+#U+>+$:)W")g>X">"$'=)9%)+=>+#U+>+$+
%(J%=)9">'$>",'X>"$')W"$J'>"=,'$U")80>'&'X+>+$:),0Z$%>&%-%=,+)J"$i"X>"#&'$'>U"X&",'$I)PO
&'S+$"&'=)J">'#U'#)0>,%Z%)VU"$'X+)W")<=J'>&"$")Q$="X>"$'=,")"O&'S+$"&'=)'#>"U)Q[">'=,"
@W"$J'),0Z%$+=)0>+(B)W"$J'>"=,'$'>U"-'=,"=)['(+,")"O&'S+$"&)(+8+=)X'#'>"$")e+=J')X$'&"$>"$>"
UgX">>"?'("&)&"-'-)",'>"S"Z')g["$'=")0,+X>+=:>U:#&:$I)M%)=0X&+,+)<=J'>&"$"f,")%(J%>+=+=
W"$J'>"=,'$'>U")80>'&'X+>+$:)'=S">"=,'Z'=,")X+[+=S:=)&'S+$')='&">'Z')W")X+=%=,+)9">'$&'>"=
"O&'S+$"&)'#>"U>"$'=,"=)">,")",'>"=)J">'$)"#'Z'='=)-+Z>+=U+-:),%$%U%=,+)W"$J')UgX">>"?'("&'='=
0$&+(+)i:X&:Z:)JQ$g>U"X&",'$I)m&")(+=,+=)VU"$'X+)M'$>"#'X)R"W>"&>"$'f=,")'-")'#>"U)-+(:-:
W")">"X&$0='X)&'S+$"&)'#>"U>"$'=,"=)">,")",'>"=)J">'$)"#'Z')#+$&>+$:=:=)X0>>"X&'?)0>+$+X
-+Z>+=U+-:)W"$J')UgX">>"?'("&')W"),0>+(:-:(>+)9%)UgX">>"?'("&")9+Z>:)0>+$+X)0$&+(+)i:X+S+X
W"$J'>"=,'$U"='=)#+$&:)0>+$+X)0$&+(+)X0=%>U%#&%$I
?>
U]_&'(R6,3($:,+0(@E23/+-3'(],+./0E53.(!3860+/W(x+0C3,+54302+(@E:A,,60;(\+0F+9+-3'(mg=bg=>>m'
D//HWgghhhIE+84IE0Cg/6qg8E5-A2H/3E5/6qg=>acaikIH4<
&*
*Sd',W&$'2%W&k\W%
]">"="X-">)8"$+X"=,"='=),"Z'#U"-'=")(0>)+i+=)"O&'S+$"&)-"X&Q$g.)&gU),g=(+,+)e:[>:
9'$)#"X'>,")J">'#U"X&")W")("=')&"X=0>0o'>"$)W")'#)U0,">>"$'='=)0$&+(+)i:XU+-:(>+)9'$>'X&"
("='>"=U"X&",'$I) V#+Z:,+.) -0=) ,Q="U>"$,") '[>"="=) ("=') &$"=,>"$) -:$+>+=U+X&+,:$I
J0g$\
56AA)(:>:)'&'9+$'(>"),g=(+)J"=">'=,")+X:>>:)&">"?0=)W")&+9>"&)-+&:#>+$:=:=)_*)-+&:#>+$:=:
J"iU"-'(>".)U09'>)<=&"$="&)X%>>+=:U:)e:[>+)e+(+&:U:[:=)W+[J"i'>U"[)9'$)8+$i+-:)e+>'="
J">U'#&'$I))V>:#W"$'#),"="('U')+$&:X)0??>'="f>+)0=>'="f:)9'$>"#&'$"=.)9'$,"=)?+[>+)S'e+[:=)+(=:
+=,+)(+),+)?+$X>:)[+U+=>+$,+)X%>>+=:>,:Z:)9'$)e+(+&+),0Z$%)'>"$>"U"X&",'$1
E ]00J>"f:=) VW%-&$+>(+f,+) (+8&:Z:) W") J">'#U'#) <=&"$="&) 8+[+$>+$:) +i:-:=,+=) 9'$
JQ-&"$J")&"#X'>)","9'>"S"X)+$+#&:$U+(+)JQ$"1
0 7gX"&'S'>"$'=)t34fg)9'$)S'e+[,+)9+#>+,:Z:)+>:#W"$'#".)9+#X+)9'$)S'e+[,+),"W+U
"&U"X&",'$I
0 VX:>>:)&">"?0=)X%>>+=:S:>+$:=:=)t3Cf%)+=>:X)-+&:=+>:U>+$)(+8U+X&+.)t4Af')'-")(+8&:Z:
+>:U>+$:)8>+=>:)0>+$+X)J"$i"X>"#&'$U"X&",'$I
E ^0X+-(0=)9+[>:)%(J%>+U+>+$,+=.)8$0+X&'?)e+&:$>+&U+>+$+)X+,+$)+X:>>:)&">"?0=>+$:=
W")&+9>"&>"$'=)-%=,%Z%)0>+=+X>+$.)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=:=)Ug#&"$'>"$'(>")'>"&'#'U'='
+$&:$U+X&+,:$I
E Le0H$00U'=J)+,:)W"$'>"=.)&gX"&'S'>"$'=)U+Z+[+,+)+>:#W"$'#)(+8+$X"=.)U09'>)+(J:&>+$
-+("-'=,") ?'(+&) X+$#:>+#&:$U+-:) (+8U+-:.) J">"="X-">) 8"$+X"=,"S'>"$'=.) "O&'S+$"&
?'$U+>+$:(>+),0Z$%,+=)$"X+9"&)e+>'=,")0>U+-:=:=),+)9'$)JQ-&"$J"-','$I
E !09'>'=)+>:#W"$'#")X+&&:Z:)9%),"Z"$)Q="$'>"$')-+,"S")0=>'=")8"$+X"=,"('),"Z'>.
0??>'=")8"$+X"=,"('),")"&X'>"U"X&",'$I)R">0'&&"f'=)(+8&:Z:)9'$)+$+#&:$U+(+)JQ$"
56A5)(:>:=,+)7g$X'("f,")%>+#:>+=)U09'>)8"$+X"=,")e+SU')466)U'>(0=)7^)'X"=.
+X:>>:)&">"?0=>+$,+=)"&X'>"="$"X)(+8:>U:#)U+Z+[+)+>:#W"$'#>"$'='=)&08>+U),"Z"$'
'-")AID)!'>(+$)7^f(')9%>U%#&%$I
0 M%)U09'>)"&X')VMR)W")<=J'>&"$")J'9')J">'#U'#)g>X">"$'=)J"$'-'=,")0>-+)9'>".)56A3
(:>:=+)X+,+$)(:>,+)(+X>+#:X)tN6f>'X)9'$)9g(gU")JQ-&"$U"-')9"X>"=U"X&",'$IN6
_"$+X"=,"S'>"$'=.)Ug#&"$'>"$'=")?+$X>:)S'e+[>+$:)W")?'['X-">)U+Z+[+>+$:),+)'i"$"=.)X%>>+=:S:
&"S$g9"-'='=)W")e'--'(+&:=:=)&%&+$>:)0>,%Z%)9'$)0=>'="O0??>'=")"X0-'-&"U')-%=U+-:.)Jg=gUg[g=
J"$"X>'>'Z')e+>'=")J">U'#&'$I
mb
&+,E3//+'(T+06.+54+4+(REG3,(]/.3535(Y1.-+,3:3'(D//HWgghhhI4+,E3//+I8E2g6--+/-g&8E2K
!A0.+7gvE86,wab%--+/-g&E8A2+5/-g-2,,oT+06.+54+4+wab2EG3,wab+/.3535wab7w_cwM_.-+,3w_iw>j3IH4<'(ab=f
&"
Y"[+.),g=(+=:=)VU+[0=)W")"M+()J'9')"O&'S+$"&),"W>"$'='=)(+=:-:$+.)n+>O!+$&)J'9'
0??>'=") +Z:$>:X>:) 8"$+X"=,"S'>"$') ,") U09'>) %(J%>+U+>+$+) W") &'S+$"&") S',,') (+&:$:U>+$
(+8U+X&+,:$1
E 56A4)(:>:=:=)'>X)(+$:-:=,+)VU+[0=f%)['(+$"&)","=>"$'=)tGDf-'.)"M+()['(+$"&)","=>"$'=
'-") tG6f-') -'&"(") U09'>) S'e+[>+$) X%>>+=+$+X) J">U'#&'$I) ) n+>O!+$&f:=) ">"X&$0='X
+>+=,+X')['(+$"&i')-+(:-:)VU+[0=f%=)(+$:-:)X+,+$)0>-+),+.)9%)Ug#&"$'>"$'='=)(+$:-:
U09'>)S'e+[>+$:)&"$S'e)"&U'#&'$I
E V>:#W"$'#>"$'=) "=) (0Z%=) 0>+$+X) (+8:>,:Z:) W") e"$) -"JU"=&&"=) Ug#&"$'='=) +X&'?
0>,%Z%.) 'i'=,") dgX$+=) ]g=g) W") /0">) &+&'>'=') ,") 9+$:=,:$+=) X:#) ,Q="U'=,".
VU+[0=)W")"M+(f'=)56A4)U09'>)&$+?'X)0$&+>+U+>+$:)t26f:.)U09'>)S'$0)0$+=>+$:)'-"
t56f(')(+X+>+U:#&:$I
E a=>'=")U0,+)+>+=:=,+)U09'>'=)Q="U'),")J'&&'Xi")+$&U+X&+,:$I)VU"$'X+>:)]'>&)W"
p$+=-:[)k"=&")_$'W"")#'$X"&>"$'='=)J">'$>"$'='=)t26f:.)<=J'>'[)#'$X"&)V-0-f%=)&$+?'Z'='=
'-")t56f-'.U09'>,"=)-+Z>+=U+X&+,:$I
VMR)W")VW$%8+)J'9')J">'#U'#)8+[+$>+$,+.)U09'>)&'S+$"&'=)8+(:.)&08>+U)"O&'S+$"&)'i'=,"
J'&&'Xi")+$&U+X&+,:$I
QWc$\';+S'J0g$\'2$["%WX$&'F82$["%WX'5_$&kWc$'A"-.1'6U7'VW'6V%^b"'lJ$\-"%'70\"%m
@6756.W(REG3,3.+'(R640+HE0/(ab=aKab=c(u*+,(#67;
VU"$'X+)M'$>"#'X)R"W>"&>"$'f=,")-0=)9'$)(:>,+)tG3f>:X)9'$)+$&:#)X+(,","=)U09'>)J">'$>"$'=.
56AD)(:>:=,+)&08>+U)"O&'S+$"&'=)t5Gf'=")%>+#+S+Z:)Q=JQ$g>U"X&",'$I
&#
G\$[c'p'G0\\W[X
PO&'S+$"&)?'$U+>+$:.)Q[">>'X>")&"->'U+&)W")'+,")X0=%>+$:=,+)"=,'#")(+#+(+=)Ug#&"$'>"$"
%>+#U+X)+U+S:(>+)i"#'&>')+>&"$=+&'?)?'['X-">)&"->'U+&)=0X&+>+$:)-%=U+(+)9+#>+U:#&:$I)a??>'="
,g=(+,+)W+$>:Z:)9%>%=U+(+=)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:)i"#'&>')>0X+-(0=>+$,+)X'>'&>'),0>+8>+$
+$+S:>:Z:(>+.)(+),+)?+$X>:)#'$X"&>"$>")0$&+X)i+>:#U+>+$)J"$i"X>"#&'$"$"X)+>&"$=+&'?)&"->'U+&
(Q=&"U>"$') -%=+9'>U"X&") W") 9Q(>">'X>") e'[U"&) X+>'&">"$'=') ,") +$&:$+9'>U"X&",'$>"$I
E VU+[0=.)L&+8>"-)J'9')8"$+X"=,"S'>"$")(+),+)i"#'&>')#"e'$>"$,")9%>%=+=)+>:#W"$'#
U"$X"[>"$'=")W")&$"=)'-&+-(0=>+$:=+)("$>"#&'$,'Z')X'>'&>'),0>+8>+$)+$+S:>:Z:(>+.)<=&"$="&
g["$'=,"=)-'8+$'#)W"$"=)Ug#&"$'>"$'=)-'8+$'#>"$'=')9%),0>+8>+$,+=)&"->'U)+>+9'>U"-'='
-+Z>+U+X&+,:$I
E VLaL)'-")'+,">"$'=')*0>>"S&)_>%-)#'$X"&'='=)e'[U"&')+$+S:>:Z:(>+)+>U+X&+,:$I)!g#&"$'>"$.
'+,">"$'=') 80-&+(+) W"$U"X) ("$'=".) <=J'>&"$") i+8:=,+) *0>>"S&) _>%-f:=) +=>+#U+>:
0>,%Z%)G.G66)9+XX+>)(+),+)U+$X"&&"=)9'$'=")'>"&"9'>U"X&")W")*0>>"S&)_>%-)'+,">"$'
9%)=0X&+>+$,+=)&"->'U)+>:8)VLaLf+)%>+#&:$U+X&+,:$INA
]">"="X-">))8"$+X"=,"S'>"$)'-".)U+Z+[+>+$:=:=)+W+=&+o:=:)X%>>+=U+X&+)W")Ug#&"$'>"$'="
("=')e'[U"&>"$)-%=+9'>U"X&",'$I
E VW$%8+f,+X')"O&'S+$"&)X%>>+=:S:>+$:=:=)(+X>+#:X)gi&")9'$'.)*>'SX)s)*0>>"S&)Q[">>'Z'
X%>>+=U+X&+,:$IN5
E M"-&)M%(.)n+>U+$&)J'9')9g(gX)8"$+X"=,"S'>"$.)Ug#&"$'>"$'=".)<=&"$="&)g["$'=,"=
(+8&:X>+$:)-'8+$'#>"$')U+Z+[+,+=)+>U+)?:$-+&:)-%=U+X&+,:$I
E w0e=) k+$W+&0-.) M%$9"$$() J'9') U+$X+>+$.) Ug#&"$'>"$'='=) U+Z+[+) -&0X>+$:=,+
9%>%=U+(+=)g$g=>"$'=)-'8+$'#'=')U+Z+[+,+)'_+,f>"$)+$+S:>:Z:(>+)(+8U+-:=+)0>+=+X
-+Z>+U+X&+)W")g$g=g),0Z$%,+=)Ug#&"$'(")JQ=,"$"9'>U"X&".)9Q(>">'X>")Ug#&"$'
U"U=%='("&'=') +$&:$+9'>U"X&") W") X+(:8) -+&:#>+$:) U'='U%U+) '=,'$"9'>U"X&",'$I
6-&.'`e&'XWa\$Z"X
!g#&"$'>"$.)0=>'=")U"S$+>+$,+)+>,:X>+$:)g$g=>"$'),0Z+>)0>+$+X)+=:=,+)&"->'U)+>+U+U+X&+,:$I
M%)+=>+U,+)0??>'="),g=(+=:=)J"$'-'=,")X+>+=)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:.)?'['X-">),g=(+=:=)-%=,%Z%
+W+=&+o>+$+),"=X)?:$-+&>+$)-%=U+X)+U+S:(>+)UgUXg=)0>+=)"=)X:-+)[+U+=,+)&"->'U+&
(+8+9'>U"X)'i'=)X"=,'>"$'=')J">'#&'$U"X&",'$>"$I)M%=%=)"=)-0=)Q$="Z'.)+(=:)Jg=)&"->'U+&
(+8+=)?'$U+>+$,:$I
]00J>")W")"M+(.)VMRf='=)9+&:)"(+>"&>"$'=,")+(=:)Jg=)&"->'U+&)g["$'=")i"#'&>'),"="U">"$
(+8U+X&+.)VU+[0=)'-")/"H)T0$X)J'9')9g(gX)U"&$080>>"$")(+X:=)>0o'-&'X)U"$X"[>"$'
m=
_E,,+8/(T,A-'(D//HWgghhhI8E,,+8/H,A-I8EIA.g%#U#
ma
R60/35(Z3,,'(jE00+-/+0'(]A0EH+65(U5,35+(`+/63,W(j39+(!0+54-(!E(e6/8D(35(ab=c'(aigbagab=c
&$
-+("-'=,")+(=:)Jg=)&"->'U+&)J"$i"X>"#&'$"9'>U"X&",'$I)!09'>(+)?'$U+-:)V$J0-)C6),+X'X+,+
X+$J0(+)&"->'U)J+$+=&'-')W"$U"X&",'$I
Rg=(+=:=)"=)9g(gX)0??>'=")8"$+X"=,"S'-')0>+=)n+>U+$&)'-".)U+Z+[+>+$:=:)>0o'-&'X)W"
JQ=,"$')U"$X"[>"$')0>+$+X)X%>>+=U+X&+,:$I)!+Z+[+),+Z:>:U:=:=)i0X)X+8-+U>:)0>U+-:
-"9"9'(>") ,".) Ug#&"$'>"$'=") +(=:) Jg=) &"->'U+&) X0=%-%=,+) 9+#+$:>:) 0>U%#&%$I
7"->'U+&)J+$+=&'>"$')W")+(=:)Jg=)W"(+)"$&"-')Jg=)&"->'U+&.)Ug#&"$')&"S$g9"-'=')'('>"#&'$U"='=
(+=:)-:$+.)9%)e'[U"&')-%=+=)0=>'=")8"$+X"=,"S'>"$'=)U+$X+)'U+o>+$:=:),+)X%WW"&>"=,'$U"X&",'$I
Ee%"a-0&
VU+[0=)J'9')9g(gX)9'$),"W'=)9%>%=,%Z%)"O&'S+$"&),g=(+-:=+)("=')J'$"=)0(%=S%>+$.
X"=,'>"$'=')?+$X>:>+#&:$+9'>U"X)W")Ug#&"$'>"$'=")"X),"Z"$>"$)-%=+9'>U"X)'i'=)g$g=)>'-&">"U"='=
Q&"-'=") J"iU'#&'$I) VU+[0=.) -+&:=) +>U+X) '-&",'Z') g$g=g) 9'>"=) W") 0) ,0Z$%>&%,+) ?'(+&
X+$#:>+#&:$U+-:(>+)9'$>'X&")g$g=)'i"$'Z')9'>J'-'=")%>+#U+X)'-&"("=)Ug#&"$'>"$")e'&+8)"&&'Z'
J'9'.)Xg$+-(0=)X0=%-%=,+)9+#+$:>:)0>+=)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:.)Ug#&"$'>"$'=")&+W-'(">"$)W"$"$"X
("=')&+>"8)0>%#%U%=+)X+&X:,+)9%>%=U+X&+,:$I
P&-(.)p+9.)VLaL)J'9')"O&'S+$"&)?'$U+>+$:.)g$g=>"$'=')>'-&">"U"='=)Q&"-'=")J"iU"X&".
Ug#&"$'>"$'='=)9"Z"="9'>"S"Z')g$g=>"$')Q[">)+>J0$'&U+>+$)+$+S:>:Z:(>+)&+eU'=)"&U"X&")W"
0=>+$+)Xg$+&")",'>U'#)9'$)#"X'>,")-%=U+X&+,:$I)!g#&"$'>"$".)e"U),"U0J$+?'X)Q[">>'X>"$'=".
e"U),")J"iU'#)-+&:=)+>U+)&"$S'e>"$'=")JQ$")X'#'-">>"#&'$'>U'#)&"X>'?>"$)-%=U+X&+,:$>+$I
L+(?+)-:$+>+U+>+$:.)X+U8+=(+)W")g$g=)JQ$-">>"$'.)U+$X+)-:$+>+U+>+$:.)S'=-'("&.)J"iU'#
&"$S'e.)9","=)J'9')?+X&Q$>"$)JQ[)Q=g=,")9%>%=,%$%>+$+X)X'#'-">>"#&'$'>U"X&")W")9Q(>">'X>"
e"U)Ug#&"$'>"$"),+e+)'(')9'$)e'[U"&)-%=%>U+X&+.)e"U),")("=')J">'$)+>+=>+$:)(+$+&:>U+X&+,:$I
m$="Z'=)VMR)U"$X"[>')+>:#W"$'#)X%>g9g)]'>&.)g(">"$'=")Jg=>gX)JQ=,"$,'Z')"OU+'>>"$'
,"&+(>:)9'$)#"X'>,")X'#'-">>"#&'$U"X&".)X+U8+=(+)W")g$g=)9'>J'>"$'=')?+$X>:)-:$+>+U+>+$,+
JQ=,"$U"X&",'$I
<i"$'X)8+[+$>+U+-:)9+X:U:=,+=),+)9+#+$:>:)0>+=)-0=),Q="U'=)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:.)U0,+
+>+=:=,+)Q=")i:XU+X&+,:$I)m[">>'X>")U0,+)-"X&Q$g=,")?++>'("&)JQ-&"$"=)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:
@m$I)a%&="&.)!$I)_0$&"$B.)&+9>"&)U+J+['=>"$)+$+S:>:Z:(>+)Ug#&"$'>"$'=")%>+#U+X&+,:$I)Y+>'&">'
W")i"X'S')JQ$-">)'i"$'Z'=)(+=:)-:$+.)&+9>"&)U+J+['=>"$'=)-+&:#)"=&"J$+-(0=>+$:.),0Z$%,+=
-+&:#:),+),"-&"X>"U"X&")W")#'$X"&>"$")"X)J">'$)X+[+=,:$+9'>U"X&",'$I
40a-"\'W8X$["%WX
p+S"900X.)_'=&"$"-&.)7H'&&"$)J'9')-'&">"$>")X%$%>+=)"=&"J$+-(0=)-+("-'=,".)&gX"&'S'>"$
&+W-'(">"$'=')W")+X&'W'&">"$'=')8+(>+#+9'>U"X&".)+$X+,+#>+$:=+)-0$%)-0$+9'>U"X&")W")'-&"X
>'-&">"$')0>%#&%$+9'>U"X&",'$h)9Q(>">'X>"),")-+&:#>+$)+$&U+X&+,:$I)r"#'&>')-0-(+>)"O&'S+$"&
?0$U+&>+$:)W")Q$="X>"$')+#+Z:,+X')J'9','$1
&%
q ]$%8)-+&:=+>U+>+$:)@]$0%80=.)^'W'=JL0S'+>B1)M">>')9'$)U'X&+$)+>:S:=:=)9%>%#U+-:(>+
9'$>'X&") i"#'&>') g$g=) W") e'[U"&>"$'=) ?'(+&:=:=) +[+>U+-:=:) -+Z>+(+=) -'&">"$I
q Y%>>+=:S:)&+W-'(">"$')@VU+[0=.)T">8.)w%-&M0%Je&K&B1)l$g=)W")e'[U"&)(0$%U>+$:=:)W"
X%>>+=:S:>+$:=)&+W-'(">"$'=')9'$)+$+(+)J"&'$"=)-'&">"$I
q Y%>>+=:S:>+$:=),g["=>",'Z')+>:#W"$'#)-'&">"$')@7e")p+=S(.)^(-&.)LW88>(B1)Y%>>+=:S:>+$:=
g$g=) W") e'[U"&) >'-&">"$') &+-+$>+,:Z:) W") 9'$9'$>"$'(>") 8+(>+#&:Z:) -'&">"$I
q Y+&:>:US:)"O&'S+$"&)@7e$"+,>"--.)Y'SX-&+$&"$.)*%&a=T0%$M'+-B1)Y%>>+=:S:>+$:=.)0(>+U+
(+8+$+X.) ?'=+=-U+=) -+Z>+(+$+X) W") 8+(>+#:U,+) 9%>%=+$+X) g$g=) W") e'[U"&>"$'=
g$"&'>U"-') W") 0>%#&%$%>U+-:) -g$"S'=") 9'$"9'$) X+&X:,+) 9%>%=,%Z%) -'&">"$I
q L0-(+>)+>:#W"$'#)@!0&'>0.)p+-e'-U.)]07$(K&a=B1)V$X+,+#>+$>+)9'$>'X&")+>:#W"$')(+8U+
&"S$g9"-'=')0=>'=")8>+&?0$U+)&+#:(+=.)U"-+o>+#U+)W")?0$%U)Q[">>'Z'=")-+e'8)-'&">"$I
4n0r%00Z$&`
VW$%8+f,+)9%>%=+=)+X:>>:)&">"?0=)X%>>+=:S:>+$:=:=)tA2fg.)U+Z+[+,+)+>:#W"$'#)(+8+$X"=.
<=&"$="&f&"=),+e+),"&+(>:)g$g=)9'>J'-')",'=U"X&",'$IN4)_"$+X"=,"S'>"$.)-e0H$00U'=Jf'=
X+&X:-:(>+)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=:=)"&X'-'='),+e+),+)i0X)e'--"&U"(")9+#>+U:#&:$I
QWc$\';;S'6U7TkW'4n0r%00Z$&`
@6756.W(l+507(M,E4C+/'(MA-35+--(d5-34+0'(!D+(jA/A0+(E<(&3C3/6,'(Nab=aOI
mc
R60/35(Z3,,'(jE00+-/+0'(]A0EH+65(U5,35+(`+/63,W(j39+(!0+54-(!E(e6/8D(35(ab=c'(aigbagab=c
&&
m[">>'X>".)g$g=)Q[">>'X>"$'='=)9'$")9'$)X+$#:>+#&:$:>+9'>,'Z')W")?'(+&:=)Q=")i:X&:Z:)">"X&$0='X
J'9')X+&"J0$'>"$,")?++>'("&)JQ-&"$"=)8"$+X"=,"S'>"$)-e0H$00U'=J)X0=-"8&'=,"=)Q&g$g
[+$+$)JQ$Ug#&g$I)m$="Z'=.)X"=,')Ug#&"$'>"$'='=),")U+Z+[+,+)U09'>)S'e+[>+$:(>+)VU+[0=f,+
-%=%>+=)?'(+&>+$>+)X+$#:>+#&:$U+)(+8&:Z:=:)JQ$"=)M"-&)M%(.)9%=%=)g["$'=")VU+[0=f>+
$"X+9"&"),"W+U)","9'>U"X)'i'=),g#gX)?'(+&)J+$+=&'-')-%=U+(+)9+#>+U:#&:$I
K$%X^"\'P$XX$&`'la"&"\'kW&WZWm
!0,+),'X"('=,")?++>'("&)JQ-&"$"=)("=')="-'>)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:.)X:(+?"&),"="U")W"
X0U9'=>"U")-g$"i>"$'=')0=>'="),g=(+(+)&+#:U+X)+U+S:(>+.)-+=+>),"="U")(Q=&"U>"$'="
9+#W%$U%#&%$I))M%)?'$U+>+$.)X%>>+=,:X>+$:)("='>'Xi')&"X=0>0o'>"$)W")(Q=&"U>"$)+$+S:>:Z:(>+
e"U)Ug#&"$'>"$'="),+e+)'(')e'[U"&)-%=U+X&+.)e"U),")'+,")0$+=>+$:=:)+[+>&U+X&+,:$I
!g#&"$'>"$'='),+e+)'(')&+=:U+X)W")9","=)Q>ig>"$'=')+>J:>+U+X)'i'=)gi)?+$X>:)(Q=&"U
%(J%>+=+9'>U"X&",'$1
E li)90(%&>%)(gX-"X)&"X=0>0o'>')9'$)&+$+(:S:(>+.)Ug#&"$'='=)WgS%&)Q>ig>"$'='=)&+U
0>+$+X)&+$+=U+-:.
E !g#&"$'='=) e+>') e+[:$,+) e+=J') U+$X+>+$:=) e+=J') 9","=) g$g=>"$'=') J'(,'Z'='
9">'$&U"-') W") 9%) U+$X+(+) +'&) g$g=) Q>ig>"$'='=) 9'$) $"?"$+=-) =0X&+-:) 0>+$+X
X%>>+=:>U+-:.
E !g#&"$'='=)W"$'>"=)&+>'U+&>+$),0Z$%>&%-%=,+)X"=,')Q>ig>"$'=)X"=,')Q>i"$"X)?'$U+(+
9'>,'$U"-'I
P>,")",'>"=)W"$'>"$")JQ$".),"="U")0,+-:=,+)Ug#&"$'='=)9","=)Q>ig>"$'=")"=)i0X
%(+9'>"S"X)g$g=>"$)-%=%>U+X&+)W")X:(+?"&'=)Ug#&"$'='=)g["$'=,")=+-:>),%$+S+Z:)-+=+>)9'$
#"X'>,")JQ-&"$'>U"X&",'$I
m$="Z'=.)<-W"i>')k'$&%-'[")#'$X"&'.)Ug#&"$'='=)X"=,')Q>ig>"$'=')+>U+-:)(+),+),+e+
Q=S","=)+>,:Z:)9'$)g$g=g)-"iU"-'(>")9'$>'X&")Q>ig>"$')9">'$>"("9'>U"X&",'$I)VLaL)'-")9+[:
g$g=>"$'=")k'$&%-'[")iQ[gU>"$'=')"=&"J$")"&U'#&'$)W")Ug#&"$'>"$'=")9%)-+(","),+e+)'('
9'$)&"S$g9")-%=U+(+)i+>:#U+X&+,:$I
b'=,'-&+=f:=)Q=,")J">"=)0=>'=")U0,+)8"$+X"=,")#'$X"&>"$'=,"=)9'$')0>+=)!(=&$+),+.
9%)+U+i>+)p'&'{%"&&")#'$X"&'=')-+&:=)+>U:#&:$I)!(=&$+.)p'&'{%"&&"f'=)-+=+>),"="U")g$g=g=g
X%>>+=+$+X)e"U)'+,">"$')+[+>&U+(:.)e"U),")-+&:#>+$:=:)+$&:$U+(:)8>+=>+U+X&+,:$I)p'&'{%"&&"f'=
-'-&"U'.)Ug#&"$'='=)-+=+>)9'$)U+=X"=")X"=,')Q>ig>"$'=')J'$U"-')W")9%)-+=+>)U+=X"=
g["$'=,")-"i&'Z')X:(+?"&'=)=+-:>)JQ$g="S"Z'='=)4)90(%&>%)-'Ug>+-(0=%=%)JQ$U"-')#"X>'=,"
J"$i"X>"#U"X&",'$I
!((
L0=),Q="U,")-+=+>),"="U")e'[U"&')-%=+=)?'$U+>+$)J'&&'Xi")+$&U+X&+,:$I)b+>')e+[:$,+
8'(+-+,+)9%>%=+=)?'$U+>+$,+=)9'$X+i:)7$%"p'&.)!(Le+8".)*>0&e"-e0$-".)7$%")s)*0.)!"+>'&(.
p'&-IU".)L&(X%.)p'&="S&)W")p'&&'=J`"+>'&(f,'$I
M%)+>+=,+)?++>'("&)JQ-&"$"=)"=)(+$+&:S:)W")'>"$')&"X=0>0o'>')?'$U+>+$,+=)9'$'(-".)&"X=0>0o'X
+>&(+8:-:=:)!'S$0-0?&f%=)Y'="S&)&"X=0>0o'-')g["$'=")X%$+=)M0,()!"&$'S-f&'$I)M0,()!"&$'S-.
Ug#&"$'>"$'=)U+Z+[+,+)X"=,')&+-+$>+,:Z:)9'$)X+9'=")J'$U"-'(>")9'$>'X&")&+$+U+X&+)W")WgS%&
Q>ig>"$'=')i:X+$U+X&+,:$I)!'>'U"&$'X)0>+$+X)9">'$>"="=)WgS%&)Q>ig>"$')+(=:)[+U+=,+)9%>%&
0$&+U:=,+)@S>0%,B)&%&%>U+X&+)W")Ug#&"$'>"$'=)X%>>+=:U:=+)-%=%>U+X&+,:$I)M%)&"X=0>0o'='=
%(J%>+U+-:) (gX-"X) ?'(+&>:) 0>,%Z%=,+=) Q&g$g) (+(J:=>+#U+-:=:=) [+U+=) +>+S+Z:
,g#g=g>U"X&",'$I
L+=+>),"="U")%(J%>+U+>+$:.)Ug#&"$')U"U=%='("&'=')+$&:$:$X"=.)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:
+i:-:=,+=),+)S',,')+=>+U,+)W"$'U>'>'X)+$&:#:=+)(0>)+i+9'>U"X&",'$1)-+=+>),"="U")0,+-:
X%>>+=+=)?'$U+>+$:=)'+,")0$+=>+$:=:=)(+$:)(+$:(+),g#&gZg)-+8&+=U:#&:$I
R0c'c"&"\\.'bW%"cW&kW
a??>'=")8"$+X"=,"S'>"$)"O&'S+$"&)X+=+>:=:)X%>>+=U+(:)+$&:$U:#.)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:),+
,gXX+=)+i+$+X)0??>'="),g=(+,+)W+$>:X>+$:=:)-g$,g$U"(")9+#>+U:#&:$I)M%)(+X:=-+U+=:=
&"U">)-"9"8>"$'.)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=:=)U+$X+)9'>'='$>'>'Z'=')+$&:$U+X.)Ug#&"$'>"$'(>")?'['X-">
,g=(+,+) '>"&'#'U) X%$+$+X) 0=>+$:=) JgW"='=') X+[+=U+X.) g$g=>"$'=') (+X:=,+=) &"S$g9"
"&U"-'=")0>+=+X)-+Z>+U+X)W")'U+o>+$:=:)X%WW"&>"=,'$U"X)'-&"U">"$','$I
M0=090-)W")n+$9()_+$X"$)J'9')?'$U+>+$.)Ug#&"$'>"$'='=)&"S$g9"-'=')'('>"#&'$U"X)+U+S:(>+
X0=-"8&)U+Z+[+>+$)X%$U%#&%$I
T+8:>+=)+$+#&:$U+(+)JQ$")9'$,"=)?+[>+)X+=+>,+=)+>:#W"$'#)(+8+=)&gX"&'S'>"$'=)9+Z>:>:Z:.
-+,"S")9'$)X+=+>,+=)(+8+=>+$+)JQ$"),+e+)(gX-"X&'$I)r0X)X+=+>,+=)+>:#W"$'#)(+8+=
&gX"&'S'>"$'=.)&"X$+$)+>:U)(+8U+)'e&'U+>'.),'Z"$>"$'=")JQ$"),+e+)?+[>+,:$I
_"$+X"=,",")X+=+>>+$)J'&&'Xi")+$&U+X&+.)&gU)8"$+X"=,"S'>"$),")9%)X+=+>>+$:)X%>>+=+$+X
&gX"&'S'>"$")%>+#U+X&+,:$1)p'['X-">)U+Z+[+>+$.)0=>'=")U+Z+[+>+$.)U09'>)U+Z+[+>+$.)U09'>
+>:#W"$'#)%(J%>+U+>+$:.)8+[+$("$>"$'.)X+$#:>+#&:$U+)U0&0$>+$:.)X+&+>0J>+$.),0Z$%,+=)-+&:#I
Ue-ec'VW%$
!09'>)<=&"$="&)W")-0-(+>)+Z>+$:=)X%>>+=:U:=:=)+$&U+-:(>+)9'$>'X&".)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=:=
">'=,")9%>%=+=)9'>J'>"$)+$&U:#&:$I)M%)9'>J'>"$.)Ug#&"$'>"$'=),"U0J$+?'X)Q[">>'X>"$'=,"=.
g$g=)W")e'[U"&)&"$S'e>"$'=".)9%)&"$S'e>"$')J"$i"X>"#&'$'$X"=)JQ-&"$,'X>"$'),+W$+=:#-+>
&%&%U>+$+)X+,+$),"Z'#U"X&")W")"O&'S+$"&)?'$U+>+$:)&+$+?:=,+=)-+X>+=+9'>U"X&",'$I)M%
9'>J'>"$)X%>>+=:>+$+X.
!(!
)
E L0-(+>)W"$')W")W"$')'#>"U"-'.)-0-(+>)*`!.
E n"9)+=+>'&'Z')W")'#)+=+>'&'Z'.
E TgX-"X)X'#'-">>"#&'$U".
E Y'#'-">) &+W-'(">"$) W") -0-(+>) &+W-'(">"$) J'9') +>+=>+$,+) J">'#U">"$) -+Z>+=U:#&:$I
M%)J">'#U">"$.)"O&'S+$"&)8"$?0$U+=-:=+)0>%U>%)#"X'>,")"&X')","$X"=.)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=+
9%)+>+=>+$,+)e'[U"&)-%=+=)#'$X"&>"$'='=)-+(:-:=:),+))+$&:$U:#&:$I)Mg(gX)W"$'(')"=)9+#+$:>:
X%>>+=+=)#'$X"&>"$,"=)9'$')0>+=)]'>&.)">'=,"X')-0-(+>)U",(+.)U09'>.)H"9)-'&"-')W")Ug#&"$'
,+W$+=:#)W")&"$S'e>"$'(>")'>J'>')W"$'>"$')9'$>"#&'$"$"X.)9%)W"$'>"$'.)-%=%U>+$:=:)X'#'-">>"#&'$U"X
W")Ug#&"$'>"$'='),+e+)'(')e","?>"U"X)'i'=)X%>>+=U+X&+,:$I
F8X$["%WX'a$XW\W%$&$&'%Wc\"Z'"\Z"a.
PO&'S+$"&)?'$U+>+$:.)g$g=)-+&U+=:=)(+=:)-:$+.)&$+?'X>"$'='),"),"Z"$>"=,'$U"X&")W")$"X>+U
U"S$+-:),+)0>+9'>U"X&",'$>"$I)m[">>'X>")VMR)U"$X"[>')"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=:=)9%)&$"=,'
&+X'8)"&&'Z')JQ$g>U"X&",'$I)VU+[0=.)n+>U+$&.)M"-&)M%()W")7+$J"&)J'9'),"W)0=>'=")W"
0??>'=")8"$+X"=,"S'>"$.)gig=Sg)8+$&'>"$,"=)$"X>+U)+>U+(+),"W+U)"&U"X&")W")9Q(>">'X>"
"X)J">'$)X+(=+X>+$:)(+$+&U+X&+,:$I)m=gUg[,"X')(:>>+$,+.)8"$+X"=,"S'>"$'=)9%)#"X'>,"
("=')J">'$)X+(=+X>+$:)(+$+&+S+Z:),+)Q=JQ$g>"$)+$+-:=,+,:$I
QWc$\';:S'6U7'F82$["%WX'4WcXf%e&e&'>Wc\"Z'MfaXW%$Z\W%$
@6756.W(l+507(M,E4C+/'(MA-35+--(d5-34+0'(!D+(jA/A0+(E<(&3C3/6,'(Nab=aOI
!('
:
0 ! 1 2 (
,267)+&83&.&9,)-46&,.;4-()")")"
32*27.<1(4#="="..#&0&>1&6).5&
&9,)-46&,)".%&1 )*,)6)1(&#).)')"
!"&6)1&6
(S'23>E5,FT7F'F825G6>F2'!6GJ5/5/5/'73Q3E
[email protected]/C/''[email protected]>5'KF'F825G6>F25/
[email protected]>[email protected]'5R5/'O/F>[email protected]>
7g$X'(".)D3)U'>(0=>%X)=g?%-%)W")43)U'>(0=)<=&"$="&)X%>>+=:S:-:(>+)i0Z%)VW$%8+
g>X"-'=,"=),+e+)(gX-"X)9'$)X%>>+=:S:)-+(:-:)W")80&+=-'(">'=")-+e'8)0>U+X>+)9'$>'X&".
X%>>+=:S:)-+(:-:=:=)=g?%-+)0$+=:)W")(+$+&&:Z:)&'S+$"&)e+SU')+i:-:=,+=)9%)80&+=-'(">'='=
J"$'-'=,")X+>U:#&:$I
PO&'S+$"&'=)J">'#&'$'>U"-'.)7g$X'("f='=)5654)W'[(0=%=%)J"$i"X>"#&'$U"-'=,"),")-0=
,"$"S")Q="U>')9'$)$0>")-+e'8&'$1)PO&'S+$"&)e"U)&gX"&'S'>"$".)e"U),")?'$U+>+$+),"Z"$)X+&+$+X
7g$X'("f='=)9Q>J"-">)JgSg=g)W")'e$+S+&)80&+=-'(">'=')+$&:$+S+X.)9Q(>"S")S+$')+i:Z:=),+
+[+>U+-:=+)X+&X:,+)9%>%=+S+X&:$I
7g$X'("f='=)"O&'S+$"&)80&+=-'(">'=')(+X+>+(+U+U+-:=:=)"=)Q="U>')=","=>"$')+>J:)-0$%=%
@Ug#&"$'>"$'=)"O&'S+$"&')("&"$'=S")'(')9'>U"U"-')=","='(>")"O&'S+$"&"),%(,%X>+$:)Q=)(+$J:B
W")+>&(+8:)"X-'X>'Z','$)@"O&'S+$"&'=)J"$i"X>"#U"-')'i'=)J"$"X>')&"X=0>0o'X.)U"W[%+&.)?'=+=-U+=
+>&(+8:-:)J'9')X0=%>+$,+)0>+=)"X-'X>'X)W")+i:X>+$BI
6\`.'a0%^&^)&gX"&'S'>"$'=)(+=:)-:$+.)X%$%U-+>)#'$X"&>"$'.)YaM<>"$'.)8"$+X"=,"S'>"$'.
"Z'&'U),g=(+-:=:)W")e+&&+)(+-+U+)W")(g$g&U")0$J+=>+$:=:),+)X+8-+U+X&+,:$I))l>X"U'[,".
"O&'S+$"&'=)J">'#U"-')'i'=)J"$"X>')0>+=)J"$"X)9'$"(-">.)J"$"X-")X%$%U-+>)+=>+U,+),'o'&+>
0X%$(+[+$>:X)("&"$>'),g["(,"),"Z'>,'$)W")"O&'S+$"&")JgW"=)e'--'),")("$>"#U"U'#&'$I)<=&"$="&
W")"O&'S+$"&'=)Jg=,">'X)(+#+=&:(+.)#'$X"&>"$")W")J"=">)0>+$+X)g>X"='=)J">"S"Z'=")-+Z>+(+9'>"S"Z'
X+&X:)W")-%=,%Z%)0>+=+X>+$)X0=%-%=,+)("&"$>')9'>J'(")-+e'8)0>%=U+U+-:),+)+>J:)-0$%=%=%
9"->"U"X&",'$I
6\X-"b.'Wca$c\$]$)X0=%-%),+)"O&'S+$"&'=)J">'#U"-')W")e+SU'=)+$&U+-:)'i'=)[+$%$')0>+=
&"X=0>0o'X) W") 9"#"$') +>&(+8:=:=) (+=:) -:$+.) U"W[%+&.) ?'=+=-+>) +>&(+8:.) J'$'#'US'>'X
"X0-'-&"U'.)-"X&Q$">)$+80$>+U+)W")"Z'&'U)X0=%>+$:=:),+)X+8-+U+X&+,:$I)L0=)(:>>+$,+
Q="U>')'>"$>"U">"$)X+(,",'>"=)U09'>)W")-+9'&)J"='#9+=&)+>&(+8:-:=:=),+e+)J"='#)X'&>">"$'=
<=&"$="&f")"$'#'U'=')-+Z>+(+S+X)#"X'>,")J">'#&'$'>U"-')'e&'(+S:)W+$,:$I)b%X%X')U"W[%+&:=
9">'$-'[>'Z') '-") "O&'S+$"&) ?'$U+>+$:=:=) 08"$+-(0=>+$:=:) [0$>+#&:$U+X&+.) Ug#&"$'>"$'=
JgW"=-'[>'Z'=')9"->"U"X&")W")(+&:$:US:>+$:=)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=")(+&:$:U)(+8U+(+))i"X'=U"-'="
-"9"8)0>U+X&+,:$I)V($:S+.)<=&"$="&)J'$'#'US'>"$')'i'=)i0X)X$'&'X)0>+=))?'=+=-U+=)+>&(+8:-:=:=
W")J'$'#'US'>'X)"X0-'-&"U'='=),")("&"$-'[)0>U+-:.)"O&'S+$"&'=)J">'#'U'=")X"&)W%$+=)-"9"8>"$
+$+-:=,+,:$I
M%) $+80$%=) e+[:$>+=U+-:) -:$+-:=,+) J"$i"X>"#&'$'>"=) +$+#&:$U+) W") -"X&Q$g=) Q=,"
J">"=>"$'(>")9'$>'X&")(+8:>+=)i+>:#&+(>+$)-0=%S%=,+.)$+80$,+)9+e-')J"i"=)-0$%=>+$)W"
iQ[gU)Q="$'>"$')X0=%-%=,+)-"X&Q$)&"U-'>S'>"$'='=)W")X0=%)8+(,+#>+$:=:=),"&+(>:)9'>J')W"
!("
&"S$g9"(')e+'[)0>,%X>+$:)JQ$g>Ug#&g$I))]"$"X>')+,:U>+$:=)+&:>U+-:=,+X')"=)9g(gX)"=J">'=
'-".)-"X&Q$)'>")-"X&Q$"),+=:#U+=>:X)(+8+=)J$%8>+$)+$+-:=,+)9'$)0$&+X)-Q(>"U)W")"(>"U
8>+=:)0>%#&%$+9'>"S"X)W")9%=%)&"X)">,"=)X+=%=)(+8:S:>+$+)'>"&"9'>"S"X)9'$)0>%#%U%=
"X-'X>'Z')0>,%Z%)JQ$g>Ug#&g$I
!"WS%&)L7Y)(+8:-:=:=h)X+=%=)(+8:S:>+$)W")-"X&Q$)&"U-'>S'>"$')+$+-:=,+)'e&'(+i),%(%>+=
XQ8$g(g)X%$+$+X.)-"X&Q$g=)&+>"8>"$'='=),"&+(>:)0>+$+X)&+=:U>+=U+-:=:.)"(>"U)8>+=>+$:=:=
e+[:$>+=+$+X)'>J'>')X%$%U)W")X%$%>%#>+$+)'>"&'>U"-'=')W")&+>"8>"$'=)%(J%>+U+)90(%&%=%=
"&X'>')9'$)9'i'U,")&+X'9'=')-+Z>+(+S+X)#"X'>,")J">'#&'$'>U"-')J"$"X>','$I)MQ(>">'X>")-"X&Q$g=
-0$%=>+$:=:=)W")Q="$'>"$'='=)X00$,'=">'.)Q$Jg&>g)W")0,+X>:)9'$)#"X'>,")'>"&'>"$"X)',+$')(+8:(>+
'>"&'#'U'=) X%WW"&>"=,'$'>U"-'.) -"X&Q$g=) J">'#'U') 'i'=) ?+(,+>:) -0=%i>+$) ,0Z%$+S+X&:$I
<,+$')(+8:(+)9+X:>,:Z:=,+.)U"WS%&)e+>'(>")<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)-"X&Q$g.)!+>'(")M+X+=>:Z:.
Y+>X:=U+)M+X+=>:Z:.)M'>'U.)L+=+(')W")7"X=0>0o')M+X+=>:Z:.)\>+#&:$U+.)R"='[S'>'X)W"
b+9"$>"#U") M+X+=>:Z:) W") ]gU$gX) W") 7'S+$"&) M+X+=>:Z:f=:=) -0$%U>%>%X) +>+=>+$:=,+
9%>%=U+X&+,:$I)L"X&Q$)&"U-'>S'>"$')W")L7Yf>+$:=)9%)9+X+=>:X>+$>+)e+9"$>"#U">"$'=')&"X
">,"=)(g$g&U">"$'=')-+Z>+(+S+X.)',+$')(+8:)'i'=,")9'$)U%e+&+8)X%$%U%=)0>%#&%$%>U+-:=:=
Q[">>'X>")U"W[%+&.)?'=+=-U+=)W")"Z'&'U)J'9'),"W>"&),"-&"Z')J"$"X&'$"=)X0=%>+$:=),+e+
i+9%X)W")&gU)8+(,+#>+$:=)U"=?++&'),0Z$%>&%-%=,+)iQ[g>U"-'=")X+&X:-:)9g(gX)0>+S+X&:$I
7M!!)Jg=,"U'=,"X')P>"X&$0='X)7'S+$"&)Y+=%=)7+-+$:-:f=,+),+)9">'$&'>,'Z')g["$".)"O&'S+$"&
-"X&Q$g(>") '>J'>') ("&X') W") -0$%U>%>%X) -+e'9') 0>+=) ]gU$gX) W") 7'S+$"&) M+X+=>:Z:f=:=
9g=("-'=,".)<i)7'S+$"&)]"=">)!g,g$>gZgf=")9+Z>:)0>+$+X)X%$%>+=)_"$+X"=,")W")P>"X&$0='X
7'S+$"&)R+'$"-')M+#X+=>:Z:f=:=)"&X'=>'Z'='=)W")'#>"W-">>'Z'='=)+$&&:$:>U+-:))?+(,+>:)0>+S+X&:$I
LQ[)X0=%-%),+'$")9+#X+=>:Z:.)'>J'>')?'$U+)W")X%$%>%#>+$>+),0Z$%,+=)'>'#X')X%$+$+X.)-"X&Q$g=
,g["=>"=U"-')W")-"X&Q$)8+(,+#>+$:=:=)X+U%)'>")'>'#X'>"$'='=)(g$g&g>U"-'=,")(Q=>"=,'$U"
W")X00$,'=+-(0=)X0=%-%=,+)>',"$>'Z')g-&>"="9'>'$I
MQ(>")9'$)XQ8$g)"&X'=)9'$)#"X'>,")i+>:#&:Z:)&+X,'$,".)7g$X'("f='=)Q=gUg[,"X')(:>>+$,+
"O&'S+$"&)80&+=-'(">'=")"$'#U"X)W")J">'#U"X&")0>+=)g>X">"$)+$+-:=,+)>',"$>'Z")0(=+(+9'>U"X
'i'=)(+8U+-:)J"$"X"=>"$)+#+Z:,+X')9+#>:X>+$)+>&:=,+)J$%8>+=+9'>'$1
[email protected]'KF'[email protected]'DEL>,6B6>@CE
! 7gX"&'S'.)X%$%U)W")YaM<f>"$'=.)"O&'S+$"&'=)Jg=>gX)(+#+=&:>+$:=+)W")#'$X"&>"$'="
-+Z>+(+S+Z:)X+&X:)W")-%=,%Z%)0>+=+X>+$)e+XX:=,+)9'>J'>"=,'$'>U"-'
! m$Jg=)"Z'&'U,")<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)9'>'=S'='=)("$>"#&'$'>U"-'
! R"W>"&)X%$%U>+$:=,+.)Q[">>'X>")"O,"W>"&)g["$'=,"=.)<=&"$="&)X%>>+=:U:=:=
+$&:$:>U+-:h)',+$')(+8:=:=)'=&"$="&)&"X=0>0o'>"$'='=)W")"X0=0U'-'='=)J">'#U"-'
'i'=)J"$"X>')"X0-'-&"U)W")U"W[%+&),"Z'#'X>'X>"$')e+XX:=,+)-"X&Q$)&"U-'>S'>"$'='
9'>J'>"=,'$U"-'
!(#
!
!
!
!
!
!
[email protected],6AC
7"X=0>0o'X)+>&(+8:)"X-'X>'X>"$'='=)J',"$'>U"-'=")(Q=">'X)i+>:#U+>+$:=),"W+U
"&U"-'
V>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U>"$'='=)(+(J:=>+#&:$:>U+-:
!"W[%+&)"X-'X>'X>"$'='=)J',"$'>U"-'
L"X&Q$">)$+80$>+U+)+>&(+8:-:=:=)J">'#&'$'>U"-'
T+&:$:US:)W")J'$'#'US'>"$")-%=%>+=)"Z'&'U)0>+=+X>+$:=:=)'('>"#&'$'>U"-'
PX0-'-&"U)W")?'=+=-+>)+>&(+8:=:=)J">'#&'$'>U"-'.)9'$)J'$'#'US'>'X);)&"X=0>0o')90$-+-:
X%$%>U+-:
`+80$%=)J"$')X+>+=:=,+)9%)9+#>:X>+$:=)&gUg),"&+(>:)0>+$+X)'=S">"=U'#&'$I)V=S+X
9%=>+$:=)+$+-:=,+)Q=S">'X>'),Q$&)J">'#U")+>+=:)+#+Z:,+X')J'9','$1
,*- .$J$9">'K6L%0"#"%>@6'34'H/34&'">[email protected][email protected]
7g$X'("f,"),'o'&+>)0X%$(+[+$>:X.)e"U)J">'#U'#.)e"U),")J">'#U"X&")0>+=)8+[+$>+$+)JQ$"
0>,%Xi+),g#gX&g$I)R'o'&+>)0X%$(+[+$>:Z:=)+$&:$:>U+-:)'i'=1
E V>&(+8:=:=)J">'#&'$'>U"-'1
O L+9'&)J"='#9+=&)W")U09'>)J"='#9+=&)"$'#'U'='=)(+(J:=>+#&:$:>U+-:.
O *'e+[>+$)W")<=&"$="&)8+X"&>"$')g["$'=,"X')W"$J'>"$'=),g["=>"=U"-')W"),g#gX
(+(:>:U>:)9Q>J">"$,")&"#W'X>"$'=)J">'#&'$'>U"-'.
O M">",'(">"$)&+$+?:=,+=)#"e'$)U"$X"[>"$'=,")gS$"&-'[)X+9>0-%[)<=&"$="&)e'[U"&'='=
,+e+)(+(J:=)9'$)#"X'>,")-+Z>+=U+-:.
E)<=&"$="&)X%>>+=:U:=,+)S'=-'("&.)9Q>J")W")(+#)J$%8>+$:)9+X:U:=,+=)?+$X>:>:X>+$:=
J',"$'>U"-'.
E)m[">)-"X&Q$)W"),"W>"&)0$&+X>:Z:(>+)J"$i"X>"#&'$'>"S"X)X+U%)-80&>+$:)0>%#&%$%>U+-:
W")(+(:=>+=U+-:.
E)T"=')="->'=)0X%>>+$,+)<=&"$="&)&"X=0>0o'>"$'=')X%>>+=U+(+)&"#W'X)",'>U"-')?+(,+>:
0>+S+X&:$I
PO&'S+$"&'=)J">'#U"-'='=)Q=g=,"X')"=J">>"$,"=)9'$'),")JgW"=)+>J:-:)"X-'X>'Z','$I
EVX$",'&+-(0=)-'-&"U'='=)0&%$&%>U+-:)JgW"=)+>J:-:=:)0>%U>%)#"X'>,"),"Z'#&'$"S"X&'$I
O <=&"$="&)W")"O&'S+$"&)X%>>+=:S:>+$:)&+$+?:=,+=)(gX-"X)9'>'='$>'Z")-+e'8.
O ]gW"=)+>J:-:)0>%#&%$+9'>"S"X.
O m["$X.
O ]'$'#'US'>'Z'=)Q=g=")J"iU"("S"X)#"X'>,")9g$0X$+&'X)"=J">>"$)(+$+&U+(+S+X
9'$)X%$%U%=)9%)-g$"S')g-&>"=U"-')?+(,+>:)0>+S+X&:$I
!($
VW$%8+)M'$>'Z')>',"$>'Z'=,")i+>:#U+>+$:),"W+U)","=)W")e+>')e+[:$,+)8"Xi0X)VM)g>X"-'=,"
9%>%=+=) 7$%-&!+$Xf+) 9"=["$) 9'$) JgW"=) ,+UJ+-:.) X+U%) X%$%U%) ='&">'Z'=,") U"->"X
X%$%>%#%)Q[">>'Z'(>")7aMM)&+$+?:=,+=)0>%#&%$%>+9'>'$I))V($:S+.)7aMM)9g=("-'=,")'e&'>+?>+$+
9+X+S+X)9'$)0U9%,-U+=)(+8:-:=:=)@&+eX'U)X%$%>%=%=B),+)0>%#&%$%>U+-:.)&gX"&'S'>"$'=
"O&'S+$"&)-"X&Q$g=")0>+=)JgW"='=')+$&:$+S+X&:$I
,(-' M43#L"9
PO&'S+$"&'=),g["=>"=U"-'=")'>'#X'=)J"=">)i"$i"W")9+X:U:=,+=)7g$X'("f,"X'),g["=>"U">"$
'>")VW$%8+)M'$>'Z'f=,"X'),g["=>"U">"$)8+$+>">>'X)+$[)"&U"X&",'$I)VW$%8+)M'$>'Z'f=,"X'
U"W[%+&)J"=">)i"$i"W"-')W")"O&'S+$"&)"X0-'-&"U'(>")9+Z>+=&:-:)9+X:U:=,+=)X"=,')'i'=,"
U"&0,0>0o'X),g["=)W")+e"=X)9+$:=,:$U+X&+,:$I)7g$X'("f,"),")<=&"$="&)J'$'#'US'>'Z')W"
"O&'S+$"&)'>")'>J'>')U"W[%+&:=)J">'#&'$'>U"-')'i'=)0>%U>%)(Q=,")+,:U>+$)+&:>U:#&:$I))m&")(+=,+=
7g$X'("f,") 9%) U"W[%+&>+$:=) 0>%#&%$%>U+-:.) %(J%>+=U+-:) W") "O&'S+$"&) "X0-'-&"U'(>"
9+Z>+=&:-:=:=)X%$%>U+-:)=0X&+-:=,+)9'>J')W")&"S$g9")"X-'X>'Z')9%>%=U+X&+,:$I
7g$X'("f,")U"WS%&),g["=>"U">"$'=)VMf,")0>,%Z%)J'9'.)X"=,')'i'=,")&%&+$>:)0>U+-:)W"
-"X&Q$g=) 'e&'(+S:=:) &+U+U"=) X+$#:>+U+-:) 'i'=) ("=') ,g["=>"U">"$") (+e%&) U"WS%&
,g["=>"U">"$'=)-"X&Q$g=)Jg=S">)'e&'(+i>+$:),0Z$%>&%-%=,+)$"W'[")",'>U"-'=")'e&'(+i
,%(%>U+X&+,:$1
)
E VW$%8+)M'$>'Z'f=,")(+$+&:>+=)W")7g$X)e%X%X%=+)+X&+$:>+S+X)U"W[%+&:=.)VW$%8+)M'$>'Z'
80>'&'X+.)-&$+&"o')W")"(>"U)8>+=:),g[>"U'=,")&+X'8)",'>"$"X.)9%),g["=>"U">"$'=
(+8:>:#)+U+S:=:=)@$+&'0)>"J'-B)+=+>'[)",'>"$"X)("='),g["=>"U">"$'=)9%)9+X:#)+i:-:)'>"
">")+>:=U+-:.
E PO&'S+$"&>")'>J'>')0>%#&%$%>+=)W")X%$%U-+>>+#+=)9+X:#)+i:-:)W")+=>+(:#:=)"O&'S+$"&
"X0-'-&"U'='=)'e&'(+i>+$:)W")X+(=+X)VW$%8+)M'$>'Z')U"W[%+&:=,+X'),"Z'#'X>'X>"$"
%(J%=)0>+$+X)Jg=S">)&%&%>U+-:)W")9%)i"$i"W",")&"-'-)",'>"=)%(J%>+U+)"=-&$gU+=>+$:=:=
@X+=%=.) (Q="&U">'X.) &"9>'Z.) 80>'&'X+.) -&$+&"o'B) (0$%U>+=U+-:.) %(J%>+=U+-:) W"
,"Z'#&'$'>U"-'='=) -+Z>+=U+-:.) +($:S+) 9%) +=>+(:#>+) "&X'=>'X>"$'='=) Q>ig>U"-'.
E P>"X&$0='X)7'S+$"&'=)Rg["=>"U"-')W")Y'#'-">)k"$'>"$'=)Y0$%=U+-:)X+=%=>+$:=:=
i:X+$:>U+-:.)7gX"&'S'='=)Y0$%=U+-:)Y+=%=%)X+8-+U:=,+X')(Q="&U">'X>"$'=)(g$g$>gZ"
+>:=U+-:)W")9%),g["=>"U">"$>")'>J'>')0>+$+X)9%)$+80$%=)'>"$>"("=)9Q>gU>"$'=,"
>'-&">"="=)'('>"#&'$U">"$'=)(+8:>U+-:.
E L"X&Q$)0(%=S%>+$:(>+)(+X:=)i+>:#:>U+-:)e+>'=,".)U"W[%+&.)"O&'S+$"&'=),'=+U'X>"$'='
,+e+) J"$i"Xi') ) (+=-:&+S+X) W") ,g["=>"U">"$'=) %(J%>+=+9'>'$>'Z') ,+e+) (gX-"X
0>+S+Z:=,+=)U"W[%+&)e+[:$>+=:$X"=)W")J">'#&'$'>'$X"=.)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=,")?++>'("&
JQ-&"$"=)?'$U+>+$:=)W")-"X&Q$)L7Yf>+$:=:=),+)JQ$g#>"$'='=),'XX+&")+>:=U+-:)Q="U>','$I
!(%
,E- 76K?$?94;'34'N$&"&?">'">90"[email protected]
PX0-'-&"U'=)J">'#&'$'>U"-')'i'=1
E !"WS%&)L7Y)(+8:-:=:=)&gU)-"X&Q$g=),"-&"Z'=')W")&"U-'>)JgSg=g)(+=-:&+=)9'$)(+8:(+
,Q=g#&g$g>U"-')W")-"X&Q$)&"U-'>S'>"$')'>"),"W>"&)+$+-:=,+X')'>"&'#'U'=)"&X'>')9'$)#"X'>,"
-+Z>+=U+-:.
E L"X&Q$) &"U-'>S'>"$') W") L7Yf>+$:=) '>J'>') 9+X+=>:X>+$+) &"X) 9'$) +,$"-&"=) %>+#U+-:=:
-+Z>+(+S+X.)',+$')(+8:)'i'=,")9'$)U%e+&+8)X%$%U%=)0>%#&%$%>U+-:)@]gU$gX)W"
7'S+$"&)M+X+=>:Z:)<i)7'S+$"&)]"=">)!g,g$>gZgf=")9+Z>:)0>+$+X)X%$%>+=)_"$+X"=,"
W")P>"X&$0='X)7'S+$"&)R+'$"-')M+#X+=>:Z:f=:=)"&X'=>'Z'='=)W")'#>"W-">>'Z'='=)+$&&:$:>U+-:BI
E M%=%=>+)9'$>'X&".)X+U%,+)9'>'#'U)X0=%>+$:=,+=)-0$%U>%)9'$)(+8:(+)@j*e'"?)R'J'&+>
a??'S"$j)&+=:U>+U+-:=+)9"=["$)9'$)(+8:B)J','>U"-'='=)(0>%=%=),+)+i:>U+-:)?+(,+>:
0>+S+X&:$I
p'=+=-+>)+>&(+8:=:=)Jgi>"=,'$'>U"-')'i'=1
E 7"X=0>0o') W") <=&"$="&) J'$'#'U>"$') 0,+X>:) ,"W>"&) &"#W'X>"$'='=) J">'#&'$'>U"-'.
E T+&:$:U)"=-&$gU+=>+$:)0>%#&%$%>U+-:)@p0=>+$:=)?0=%)W"),0Z$%,+=)(+&:$:U)?0=%B.
E p'=+=-+>) i:X:#) 0>+=+X>+$:=:=) +$&:$:>U+-:) @]'$'#'US'>'X) ;) 7"X=0>0o') 90$-+-:B.
E !">"X)(+&:$:US:>:Z:=)W")J'$'#'U)-"$U+(">"$'='=)(+-+>)U"W[%+&)W"),"-&"X>"$)+$+S:>:Z:(>+
,"-&"X>"=U"-')?+(,+>:)0>+S+X&:$I
,+- O>94%&"9$N'I24;4'?$?94;>4%$
l>X"U'[,")X$",')X+$&:)X%>>+=:U:)W")(+(:>:U:)i0X)(gX-"X&'$.)+=S+X)e"U)X$",')X+$&:
-+e'9')0>+=)&gX"&'S'>"$'=)<=&"$="&)g["$'=,"=)+>:#W"$'#>"$'=')X0>+(>+#&:$U+X.)e"U),")X$",'
X+$&:)0>U+(+=>+$:),+)"O&'S+$"&)X%>>+=:U:=+)+>:#&:$U+X)'i'=)+>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U>"$'='=
J">'#&'$'>U"-')?+(,+>:)0>+S+X&:$I
V>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U>"$'='=)(+(J:=>+#&:$:>U+-:1
E ]gW"=)+>J:-:=:=)J">'#'U'=")0>%U>%)X+&X:)-+Z>+(+S+X.
E PO&'S+$"&'=)9g(gU"-'='),"-&"X>"("S"X.
E b+>"=) Q="U>') 9'$) 9g(gX>gX&") 0>+=) X+(:&) ,:#:) "X0=0U'='=) +[+>U+-:=+) X+&X:,+
9%>%=+S+X&:$I
V>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U>"$'='=)J">'#&'$'>U"-')'i'=1
E m,"U")-'-&"U>"$')X0=%-%=,+X')U"W[%+&:=.)+>&"$=+&'?)Q,"U")(Q=&"U>"$'=')X+8-+(+S+X
W") 9%) (Q=&"U>"$'=) %(J%>+=U+-:=+) +i:X>:X) J"&'$"S"X) #"X'>,") $"W'[") ",'>U"-'.
E m,"U")X0#%>>+$:)X0=%-%=,+)&gX"&'S'>"$'=)9'>J')"X-'X>'Z'='=)X+U%)W")Q[">)-"X&Q$g=
0$&+X>+#+)(+8+S+Z:)i+>:#U+>+$>+)J',"$'>U"-'.
E P>"X&$0='X)?+&%$+=:=)M5*)8+[+$:=,+)%(J%>+=U+-:)W")(+(J:=>+#&:$:>U+-:)J"$"XU"X&",'$I
!(&
(S*'6\`.'VW'7$o$X"\'Dc^%-"#"%\.c
(S*S*'U$%W-\W%$&'7$o$X"\'Dc^%-"#"%\.].'VW'MeVW&'6\`.a.
7g$X'("f,"),'o'&+>)0X%$(+[+$>:X)-"W'("-'.)J"$"X)X"=&-">.)J"$"X)X:$-+>)9Q>J">"$,".)J"$"X-"
?+$X>:)"Z'&'U)-"W'("-'=")-+e'8)J$%8>+$)+$+-:=,+.)J">'#U'#)g>X">"$'=)0>,%Xi+)J"$'-'=,",'$I
T+8:>+=)+$+#&:$U+(+)JQ$".)&gX"&'S'>"$'=)<=&"$="&f&"=)+>:#W"$'#)(+8U+U+)-"9"8>"$'='=)"=
Q="U>'>"$'='=.)j'e&'(+i),%(U+U+>+$:.)U+Z+[+,+=)-+&:=)+>U+(:)&"$S'e)"&U">"$'.)JgW"=>'X
W")J'[>'>'X)"=,'#">"$'j)0>,%Z%)JQ$g>Ug#&g$I
Vi:X)+$+)?+$X>+)Q=")i:X+=)'e&'(+i),%(U+U+)X0=%-%)'-".)<=&"$="&)+>J:-:=:=)W"),'o'&+>
0X%$(+[+$>:Z:=)e"=g[)("&"$'=S")J">'#U"U'#)0>,%Z%=%)JQ-&"$U"X&",'$I)<=&"$="&f'=)-%=,%Z%
?+(,+>+$)W")"O&'S+$"&'=),"Z"$)Q="$'-'),+e+)="&)0>+$+X)0$&+(+)X0=,%Xi+.)&gX"&'S'>"$'=
<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)X0=%-%=,+X')i"X'=S">"$')+[+>+S+X&:$I
QWc$\';hS'5&XW%&WXTXW&'6\.YVW%$Y',"bZ"Z"'4WgWb\W%$I'iI'l()*(m
@6756.W([email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/
].-+53(R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
7g$X'("f,")X'#')9+#:=+)]LT<bf=:=)e"=g[)g-&)J">'$)"#'Z'=")%>+#U+U:#)0>U+-:)"O&'S+$"&
X%>>+=:U:=:=),g#gX)0>U+-:=:=)=","=>"$')+$+-:=,+,:$I)M%=%=>+)9'$>'X&"h
E 7gX"&'S'>"$'=)+Z:$>:X>+)?'(+&)0,+X>:)0>U+-:.
E VW$%8+f=:=)+X-'=")9'$)jX+&+>0J)+>:#W"$'#'j),Q="U'=,"=)J"i'>U",'Z')W")jUg#&"$'
U"U=%='("&'j)W")jg$g=)'+,"-'j)J'9')X+W$+U>+$>+)J"i)&+=:#:>,:Z:)'i'=)+>:#W"$'#)(+8+$X"=
,+e+)i"X'=J"=),+W$+=:>U+-:.
E <=&"$="&)X%>>+=:S:>+$:=:=)(+#)0$&+>+U+-:=:=),g#gX)0>U+-:)W")9%)J"=i)&08>%>%Z%=
e"=g[)-+&:=)+>U+)X0=%-%=,+)X+$+$)W"$"S"X)(+#&+)W"(+)+>:#W"$'#)(+8+S+X)J">'$")-+e'8
0>U+U+-:.
!!(
E PO&'S+$"&'=)#%)+=+)X+,+$),+e+)i0X)?'(+&)+W+=&+o:)Q[">>'Z'(>")Q=)8>+=+)i:XU:#)0>U+-:
=","='(>".)9">>')9'$)(+#:=)g["$'=,".)e+$S+U+)JgSg),+e+)(gX-"X.)W+X&')+[)W")?'(+&&+=
['(+,")g$g=)i"#'&>'>'Z'.)9'>J')["=J'=>'Z'.)$+e+&>:X)W")X0>+(>:X)J'9')?+X&Q$>"$")Q="U)W"$"=
X'&>"='=)("&"$'=S")"O&'S+$"&")+>:#+U+U:#)0>U+-:.)"O&'S+$"&)X%>>+=:U:=:=),g#gX>gZg=g=
,'Z"$)&08>%U-+>OXg>&g$">)=","=>"$')0>+$+X)Q=")i:XU+X&+,:$I
M'$"(>"$'=),'o'&+>)0X%$(+[+$>:Z:=:=)J">'#&'$'>U"-')W")'=&"$="&)W")"O&'S+$"&)9'>'=S'='=
("$>"#&'$'>U"-')'i'=1
E m$Jg=)"Z'&'U,"),'o'&+>)0X%$(+[+$>:Z:=)+$&:$:>U+-:=+)(Q=">'X)Ug?$",+&)J">'#&'$'>U"-'.
("&'#X'=>"$")(Q=">'X)(+(J:=)"Z'&'U)8$0J$+U>+$:),g["=>"=U"-'
E mZ$"=S'>"$'=)+X+,"U'X)0>+$+X)<=&"$="&f&"=)?+(,+>+=+9'>"S"X>"$')X0=%-%=,+
9'>'=i>"=,'$'>U">"$'.)e+[:$>+,:X>+$:)8$0o">"$,")<=&"$="&)X+(=+X>+$:=:)-+Z>:X>:)9'$
#"X'>,")X%>>+=U+(+)+>:#U+>+$:=:=)-+Z>+=U+-:I
E PZ'&'US'>"$'=),'o'&+>)0X%$(+[+$>:Z:=:=)W")("=')&"X=0>0o'"$>"$")0>+=)(+&X:=>:Z:=:=
+$&:$:>U+-:.
E Y+U%)W")Q[">)-"X&Q$)0$&+X>:X>+$:)-+("-'=,")U+X%>)?'(+&>:)'=&"$="&)"$'#'U)?:$-+&>+$:
-+Z>+=U+-:.
E R'o'&+>)0X%$(+[+$>:X&+)S'=-'("&)"#'&>'Z'='=)-+Z>+=U+-:.
E Mg(gX)#"e'$>"$,")26)(+#)g-&g.)X:$-+>,+)46)(+#)g-&g)=g?%-%=)'=&"$="&)"$'#'U'='=
+$&:$:>U+-:.
E P9"W"(=>"$'=)<=&"$="&'=)JgW"=>')X%>>+=:U:)X0=%-%=,+X')?+$X:=,+>:X)W")("&X'=>'Z'='
+$&:$U+(+)(Q=">'X)9'>'=i>"=,'$U")i+>:#U+>+$:)(+8:>U+-:)@<=&"$="&)-'&">"$'.)X+U%
-80&>+$:.) $+,(0) 8$0J$+U>+$:.) 9$0#g$>"$.) -"U'="$>"$) J'9'B) J"$"XU"X&",'$I
PO&'S+$"&'=) ?'(+&) +W+=&+o:) ,:#:=,+) -+Z>+,:Z:) ?+(,+>+$.) Ug#&"$') U"U=%='("&'
8$"=-'8>"$')W")JgW"=>')X%>>+=:U)%=-%$>+$:)e"U)X+U%.)e"U)Q[">)-"X&Q$g=)(+8+S+Z:
0$&+X)9'>J'>"=,'$U")i+>:#U+>+$:(>+)&gX"&'S'("),+e+)'(')+=>+&:>+9'>'$I
7gX"&'S'>"$'=)"O&'S+$"&)e+XX:=,+)9'>J'>"=U"-')W")9%)X0=%,+X')"Z'&'U'1
E 7gX"&'S')U+Z,%$'("&>"$'='=)+[+>U+-:.
E !g#&"$')U"U=%='("&'='=)+$&U+-:.
E PO&'S+$"&)"X0-'-&"U'='=)J">'#U"-')'i'=)i0X)Q="U>','$I
!'>>')PZ'&'U)M+X+=>:Z:)9g=("-'=,")i"#'&>')"Z'&'U>"$'=)J"$i"X>"#&'$'>,'Z')W")J"$i"X>"#&'$'>"S"Z'
9'>'=U"X&",'$I)V=S+X.)Q[">)-"X&Q$g=)W")"X0-'-&"U)'i'=,")9%>%=+=)W")X+$)+U+S:)Jg&U"("=
0(%=S%>+$:=),+)X+&:>:U:(>+)9'$>'X&")&gX"&'S'>"$'=)9'>J'>"=,'$'>U"-')J"$"XU"X&",'$I
!!!
7gX"&'S'>"$'=)"O&'S+$"&")0>+=)JgW"='='=)+$&:$:>U+-:)'i'=1
E PO&'S+$"&'=) ?'(+&) +W+=&+o:) ,:#:=,+) -+Z>+,:Z:) ?+(,+>+$.) Ug#&"$') U"U=%='("&'
8$"=-'8>"$') W") JgW"=>') X%>>+=:U) %=-%$>+$:) e"U) X+U%.) e"U) Q[">) -"X&Q$g=
(+8+S+Z:)0$&+X)9'>J'>"=,'$U")i+>:#U+>+$:(>+)&gX"&'S'("),+e+)'(')+=>+&:>+9'>'$I
L"X&Q$) L7Yf>+$:=:=) Q=,"$>'Z'=,") X+U%) -80&>+$:) e+[:$>+=:8) (+(:=>+=+9'>'$I
E VX$",'&+-(0=)-'-&"U'='=)0&%$&%>U+-:)JgW"=)+>J:-:=:)0>%U>%)#"X'>,"),"Z'#&'$"S"X&'$I
O <=&"$="&) W") "O&'S+$"&) X%>>+=:S:>+$:) &+$+?:=,+=) (gX-"X) 9'>'='$>'Z") -+e'8.
O ]gW"=)+>J:-:)0>%#&%$+9'>"S"X.
O m["$X.
O ]'$'#'US'>'Z'=)Q=g=")J"iU"("S"X)#"X'>,")9g$0X$+&'X)"=J">>"$)(+$+&U+(+S+X
9'$)X%$%U%=)9%)-g$"S')g-&>"=U"-')?+(,+>:)0>+S+X&:$I
VW$%8+)M'$>'Z')>',"$>'Z'=,")i+>:#U+>+$:),"W+U)","=)W")e+>')e+[:$,+)8"Xi0X)VM
g>X"-'=,")9%>%=+=)7$%-&!+$Xf+)9"=["$)9'$)JgW"=),+UJ+-:.)X+U%)X%$%U%)='&">'Z'=,"
U"->"X)X%$%>%#%)Q[">>'Z'(>")7aMM))&+$+?:=,+=)0>%#&%$%>+9'>'$I
V($:S+.)7aMM)9g=("-'=,")'e&'>+?>+$+)9+X+S+X)9'$)0U9%,-U+=)(+8:-:=:=)@&+eX'U
X%$%>%=%=B) ,+) 0>%#&%$%>U+-:.) &gX"&'S'>"$'=) "O&'S+$"&) -"X&Q$g=") 0>+=) JgW"='='
+$&:$+S+X&:$I
(S*S('E^%^Za"\'U"#k"'VW'AW%"cW&kW'4WcXf%e'6_.a.&k"&'7$o$X"\
Dc^%-"#"%\.c'VW'MeVW&'6\`.a.
7g$X'("f,")J"$"X)9g(gX)#'$X"&>"$.)J"$"X-")YaM<f>"$)M5*)W")M5M)"O&'S+$"&)X%>>+=:U:=,+
J">'#U'#)g>X">"$'=)J"$'-'=,",'$I)Y%$%U-+>)+=>+U,+)"O&'S+$"&'=)J">'#U"U'#)0>U+-:=:=)&"U">
-"9"8>"$'1
E PO&'S+$"&'=)&gX"&'S'(")-%=,%Z%),"Z"$)e+XX:=,+)("&"$>')9'>J'(")-+e'8)0>%=U+U+-:.
E <=&"$="&&")-+&:#)0>+=+X>+$:=,+=)e+9"$,+$)0>%=U+U+-:.
E <=&"$="&&")-+&:#)'i'=)J"$"X>')9"S"$'>"$")-+e'8)0>%=U+U+-:.
E 7"X='X)+>&(+8:)X0=%-%=,+)"X-'X>'X>"$)9%>%=U+-:.
E <=&"$="&)g["$'=,"=)(+8:>+=)'#>"U>"$")0>+=)JgW"=-'[>'Z'=),"W+U)"&U"-','$I
m[">>'X>")-0=)(:>>+$,+)8"$+X"=,"S'>"$)"O&'S+$"&)08"$+-(0=>+$:)X%$U+(+)W")"O&'S+$"&
-'&">"$'=')+iU+(+)9+#>+U:#&:$I))V=S+X.)8"$+X"=,",")J"=">)+=>+U,+)9'$)"O&'S+$"&")J"i'#'
JQ[>"U>"U"X)e"=g[)UgUXg=),"Z'>,'$I)M%=%=)&"U">)-"9"9'.)8"$+X"=,"S'>"$'=.)0=>'="
X+=+>>+$:.)e"=g[)0??>'=")X+=+>>+$:)&+U+U>+(+S+X)("=')9'$)-+&:#)X+=+>:)0>+$+X)JQ$U"U"-','$I
VX-'=".)"O&'S+$"&)9%Jg=")X+,+$)8"$+X"=,")?'$U+>+$:)&+$+?:=,+=)$+X'8)9'$)-"X&Q$)0>+$+X
!!'
+>J:>+=U:#&:$I))M%)+>J:,+=)Q&g$g.)9'$i0X)8"$+X"=,"S'.)0=>'=")08"$+-(0=>+$:=:)X%$U+X&+
J"i)X+>U:#.)X+>'?'(")">"U+=)("&'#&'$"U"U'#)W")9%)08"$+-(0=>+$:)(g$g&U"X)'i'=)J"$"X>'
0>+=)9g&i"(')+(:$U+U:#&:$I))PO&'S+$"&")J"$"X>')Q="U')W"$"=)8"$+X"=,"S'>"$)'-")08"$+-(0=>+$:=:=
X:-+)-g$",")J">'#&'Z'=')W")9%)("=')-+&:#)X+=+>:=,+)Q="U>')9'$)&+>"8)(0Z%=>%Z%)(+#+,:X>+$:=:
9">'$&U'#>"$,'$I
)Y%$%U-+>)9+Z>+U,+),'o'&+>)0X%$(+[+$>:X)"X-'X>'Z'='=)J',"$'>U"-')'i'=))X%$%U>+$:=1
q PO&",+$'X.)">"X&$0='X)-&0X)(Q="&'U')W")9%>%&)-'-&"U>"$'=')X%>>+=U+)X0=%-%=,+
9'>J')",'=U">"$'.
q PO&'S+$"&'=)e"U)X"=,')-"X&Q$>"$'=".)e"U),")+$+S:)e'[U"&)-+Z>+(:S:>+$+)-+Z>+(+S+Z:
(+$+$>+$)X0=%-%=,+)9'>J'>"=,'$'>U"-'.
q M%)-'-&"U>"$')X%>>+=U+>+$:=:=)&"#W'X)",'>U"-')J"$"XU"X&",'$I
(S*S<'EDU5T\W%'6_.a.&k"&'7$o$X"\'Dc^%-"#"%\.c'VW'MeVW&'6\`.a.
l>X"U'[,"X')'-&'e,+U:=)tDNf'=')0>%#&%$+=)YaM<f>"$)9'>J')"X-'X>'Z'.)X+>'?'(")">"U+=
9%>%=+U+U+-:.)'>J'>')U"W[%+&)W")&"X=0>0o'X)+>&(+8:)"X-'X>'Z')J'9')=","=>"$>")"O&'S+$"&'=
='U"&>"$'=,"=)("&"$'=S")?+(,+>+=U+U+X&+,:$I
56A5)-"="-'=,")M0-&0=)*0=-%>&'=J)]$0%8)&+$+?:=,+=)(+8:>+=)9'$)+=+>'[)j7g$X'("x,"
YaM<f>"$'=)<=&"$="&&"=)9g&g=g(>")(+$+$>+=+S+X),"-&"X)W")9"S"$'>"$")-+e'8)0>U+,:Z:=:j
0$&+(+)X0(U+X&+,:$I
QWc$\';dS'2e%c$-WTkW'EDU5T\W%$&'5&XW%&WX'E^\\"&.Z.I'lim
@6756.W(ME-/E5(_E5-A,/35C(Z0EAH'(!10.37+(d5/+05+/(].E5E23-3(`6HE0A'(Nab=cO
!!)
YaM<f>"$'=)"O&'S+$"&)X%>>+=:U:=:=)J">'#&'$'>U"-')'i'=)<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)e+XX:=,+
9'>J'>"=,'$U")W")"Z'&'U)i+>:#U+>+$:)X+8-+U:=,+h
q 7gX"&'S'>"$")W")YaM<f>"$")(Q=">'X.)("$">)W")9Q>J"-">)9'$'U>"$>")'#9'$>'Z')(+8+$+X
<=&"$="&&")JgW"=>'X)W")#"??+?>:Z:)-+Z>+(+9'>'$B.)"O&'S+$"&'.)-0-(+>)+Z)X%>>+=:U:=:
W") J"=">,") <=&"$="&) X%>>+=:U:=:) ,"-&"X>"("S"X) J'$'#'U>"$,") 9%>%=%>+9'>'$I
q <=&"$="&&") ("$) +>U+) W") "O&'S+$"&'=) -+Z>+(+S+Z:) W"$'U) +$&:#:) W") $"X+9"&i'>'X
+W+=&+o>+$:=,+=)(+$+$>+=U+(>+)'>J'>')?+$X:=,+>:Z:=)+$&:$:>U+-:=+)(Q=">'X)9'>J'>"=,'$U"
&08>+=&:>+$:),g["=>"=U">','$I
(S*S+'E"%"%'JW%[$\W%$I',"a"Z"'VW',e%eXZW'D%`"&\"%.'6_.a.&k"&'7$o$X"\
Dc^%-"#"%\.c'VW'MeVW&'6\`.a.
Tg$g&U")W")(+-+U+)0$J+=>+$:=:=.)"O&'S+$"&)-"X&Q$g)W")"O&'S+$"&'=)'#>"('#)9'i'U>"$'
e+XX:=,+)("&"$>')9'>J'(")-+e'8)0>U+>+$:=:=)-+Z>+=U+-:)"O&'S+$"&>")'>J'>')U"W[%+&:=)0>%#&%$%>U+-:
W")%(J%>+=U+-:=:),+e+)'(')9'$)=0X&+(+)J"&'$"S"X&'$I
q PO&'S+$"&)-"X&Q$g(>")'>J'>'),g["=>"U">"$)J"$i"X>"#&'$"=)W")9%),g["=>"U">"$'
%(J%>+(+=),"W>"&)0$J+=>+$:=:=.)"O&'S+$"&>")'>J'>'),+e+),"&+(>:)9'>J'>"=,'$'>U"-'.
q L'(+-"&&")W")X+U%)(Q="&'U'=,")X+$+$)+>:S:>+$+)"O&'S+$"&'=)?'(+&)+W+=&+o:),:#:=,+.
e"U)"X0=0U'(".)e"U)Ug#&"$'>"$".)e"U),"),"W>"&")-+Z>+(+9'>"S"Z')+W+=&+o>+$:=
'(')&+=:&:>U+-:)W")9Q(>">'X>")"O&'S+$"&'=)Q="U'='=)9"='U-"=U"-'='=)-+Z>+=U+-:
J"$"XU"X&",'$I
(S('6\X-"b.
(S(S*'2Wc&0\0o$c'6\X-"b.
(S(S*S*'G$n"#'c^\\"&.Z.I'5&XW%&WX'n.#.'p'bW&WX%"a-0&^
7g$X'("f,")<=&"$="&)"$'#'U)0$+=>+$:)X"=&;X:$.)9Q>J">"$)W")S'=-'("&)9+X:U:=,+=)9g(gX
?+$X>:>:X>+$)JQ-&"$U"X&",'$1
q P$'#'U)0$+=:)X"=&>"$,")tG3)'X"=.)9%)0$+=)X:$-+>,+)t53f,+)X+>U+X&+,:$I
q P$X"X>"$)+$+-:=,+)<=&"$="&)X%>>+=:U:)tGNfX"=.)X+,:=>+$)+$+-:=,+)t4Df,'$I
!!*
q MQ>J">"$")JQ$")'=&"$="&)X%>>+=:U)0$+=>+$:=,+)<-&+=9%>)t3Af>")Q=,")0>%8.)0=%)M+&:
V=+,0>%.)R0Z%)!+$U+$+.)PJ")J'9')9+&:)9Q>J">"$')&+X'8)"&U"X&")W"),0Z%)9Q>J">"$'="
,0Z$%)J','>,'Xi")'=&"$="&)X%>>+=:U)(+(J:=>:Z:)+[+>+$+X)]g="(,0Z%)V=+,0>%f,+)t46
-"W'("-'=,")X+>U+X&+,:$IN2
7g$X'(".)<=&"$="&)X%>>+=:U:)W")8"="&$+-(0=%)X0=%>+$:=,+)M`K*)W"),'Z"$)J">'#U"X&"
0>+=) <=&"$="&) "X0=0U'>"$'='=) Q=g=,") J'&U"-'=") $+ZU"=.) VW$%8+) W") ,'Z"$) J">'#U'#
8+[+$>+$:=)J"$'-'=,",'$NG1
QWc$\';jS'G$n"#'VW'MW&$Yg"&X'AW&WX%"a-0&^
@6756.W(MA(9+03,+0L([email protected]+7^_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($D/376F(!+-H3/3(9+(u5+03,+0
`6HE0A(Nab=cOB5465((4+0,+523:/30I
M'$"(-">)+=>+U,+)<=&"$="&)X%>>+=:U:=:)+$&:$U+X)'i'=1
q <=&"$="&)9+Z>+=&:-:)0>+=)e+=")-+(:-:=:)W")9+Z>+=&:)e:[:=:)+$&:$U+X)'i'=)-+9'&)W"
U09'>)+>&(+8:>+$+)(+&:$:U:=)+$&:$:>U+-:)W"),0Z%)9Q>J">"$'=,"X')"$'#'U)-"W'("-'='=
9+&:)9Q>J">"$'='=)-"W'("-'=")i:X+$:>U+-:.
q 708>%U%=)Jg=>gX)e+(+&:=+)<=&"$="&f'=)"=&"J$")",'>U"-'=')-+Z>+U+X)W")<=&"$="&f'=
X%>>+=:U:=:)X0>+(>+#&:$U+X)'i'=)9">",'(">"$)&+$+?:=,+=)#"e'$)U"$X"[>"$'=,"
gS$"&-'[)X+9>0-%[)<=&"$="&)e'[U"&'='=)(+(J:=)#"X'>,")-+Z>+=U+-:.
q Y%>>+=:U)0$+=:),g#gX)9">'$>')X"-'U>"$)'i'=)+X:>>:)&">"?0=>+$.)&+9>"&>"$)W")<=&"$="&
8+X"&>"$') g["$'=,"X') m[">) 7gX"&'U) k"$J'>"$') +[+>&:>+$+X) X%>>+=:S:>+$:=) 9%
&"X=0>0o'>"$')9"='U-"U"-'='=)&"#W'X)",'>U"-')J"$"XU"X&",'$I
mf
[email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($D/376F(!+-H3/3(9+(u5+03,+0(`6HE0A'
amgbmgab=c
mi
[email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($D/376F(!+-H3/3(9+(u5+03,+0(`6HE0A'
amgbmgab=c
!!"
Y%$%U-+>)+=>+U,+)<=&"$="&)"$'#'U'=')W")(+(J:=>:Z:=:)+$&:$U+X)'i'=1
q YaM<f>"$)9+#&+)0>U+X)g["$")&gU))?'$U+>+$)'i'=)"O&'S+$"&)"Z'&'U>"$'),g["=>"="9'>'$I
PO&'S+$"&&")JgW"=>'X)'i'=h)">"X&$0='X)X'U>'X)%(J%>+U+(+)+>:=+9'>'$.)-+(:-+>
-"$&'?'X+)Q=JQ$g>"9'>'$)W")<=&"$="&&")JgW"=>'X)+>+=:=,+)(+-+>),g["=>"U">"$"
J','>"9'>'$I
q <=&"$="&) %(J%>+U+>+$:=:=) 8+X"&>"$) e+>'=,") W") '=,'$'U>') ?'(+&>+$>+
#'$X"&>"$")-%=%>U+-:)W")9%)%(J%>+U+>+$:=)9"='U-"=U"-')'i'=)J"$"X>')&"X='X
,"-&"X)-%=%>+9'>'$I
V($:S+.)g>X"U'[,")"O&'S+$"&'=)W")<=&"$="&)"X0-'-&"U'='=)J">'#&'$'>U"-')(Q=g=,"
J"$i"X>"#&'$'>"S"X)0>+=)U"W[%+&)W"),'Z"$)+>+=>+$,+X')'('>"#&'$U">"$.)YaM<f>"$'=)"O
&'S+$"&)X%>>+=:U:=:=)+$&U+-:=:)-+Z>+(+9'>"S"X&'$I
(S(S*S('F8kWV\WX'n$#ZWX\W%$&$&'-"-`.&\.].'VW'c"ba"Z.
<=&"$="&) X%>>+=:U:=:) +$&:$+S+X) "=) Q="U>') ?+X&Q$>"$,"=) 9'$') ,") X'#'>"$'=) Jg=,">'X
e+(+&>+$:=,+.) ,"W>"&>") 0>+=) '>'#X'>"$'=') ,") <=&"$="&) g["$'=,"=.) JgW"=>') 9'$) 0$&+U,+
(g$g&"9'>"S"X>"$'=')JQ$U">"$','$I))7l<Yf'=)56A5)W"$'>"$'=")JQ$".)<=&"$="&)X%>>+=:S:>+$:=:=
tGGf')<=&"$="&'),"W>"&)'#>"$'=,")X%>>+=U+,:Z:=:)9">'$&U'#&'$IN3
PO,"W>"&)W")"OX+U%)e'[U"&>"$'='=)J">'#&'$'>U"-'.)"O-+Z>:X.)"O"Z'&'U)W")"O'e+>"
J'9')e'[U"&>"$>")8"X'#&'$'>U"-')-0=%S%=,+1
q b'[U"&)X+>'&"-')+$&:$:>+S+X.
q R"W>"&),+'$">"$'(>")0>+=)'#)W")(+[:#U+>+$:=),g["=>"=U"-')X0>+(>+#&:$:>+S+X.
q k"$J')Q,"U")J'9')?'=+=-+>)+X&'W'&">"$)X0>+(>+#&:$:>+S+X&:$I
MQ(>">'X>".)<=&"$="&)X%>>+=:U)+>:#X+=>:X>+$:)+$&:$:>+$+X.)<=&"$="&)W")"O&'S+$"&
X%>>+=:U:=:=)+$&:$:>U+-:)-+Z>+=+9'>"S"X&'$I
(S(S('6\XW%&"X$P'OkWZW'4$aXWZ\W%$
V>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U>"$'='=)("&"$'=S")(+(J:=>+#U+U:#)0>U+-:.)Q,"U")X0=%-%=,+
JgW"=-'[>'X) (+#+(+=) &gX"&'S'>"$'=) "O&'S+$"&") -:S+X) 9+XU+U+-:=+) -"9"8) 0>U+X&+,:$I
l>X"U'[,")"O&'S+$"&'=)J">'#"9'>U"-')W")(+(J:=>+#+9'>U"-')'i'=.)JgW"=>')Q,"U")(Q=&"U>"$'='=
(+(J:=>+#&:$:>U+-:)W")&gX"&'S'>"$'=)Q,"U")X0=%-%=,+)JgW"=)X+[+=U+-:)J"$"XU"X&",'$I
mk
ME-/E5(_E5-A,/35C(Z0EAH'(!10.37+($5/+05+/(].E5E23-3(`6HE0A'(bcgab=c
!!#
q MY!)W"$'>"$'=")JQ$".)56A4)(:>:)-0=%=,+)7g$X'("x,")G3.N)U'>(0=)+,"&)X$",')X+$&:.
A66.5) U'>(0=) +,"&) 9+=X+) X+$&:) 0>U+X) g["$") &08>+U,+) AGD) U'>(0=) +,"&) X+$&
9%>%=U+X&+,:$I)l>X"U'[,")"O&'S+$"&&")X+$&>:)Q,"U">"$'=)8+(:)e"$)J"i"=)(:>)+$&U+X&+,:$.
MY!)W"$'>"$'=")JQ$")56A4)(:>:=,+)'=&"$="&&"=)(+8:>+=)X+$&>:)Q,"U">"$)9'$)Q=S"X')(:>+
JQ$")t4D)0$+=:=,+)+$&+$+X)42.3)U'>(+$)7^x(")%>+#U:#&:$IND
q M%)'>"$>"U",")X+$&>:)Q,"U")-"X&Q$g=,"X')J">'#U">"$'=)"&X'-')9g(gX&g$I)m[">>'X>"
'#>"U>"$'=),+e+)JgW"=>')(+8:>U+-:=+)(Q=">'X)J">'#U">"$)Q["&>"h
q ACCN)(:>:=,+)LP7)@L"S%$")P>"S&$0='S)7$+=-+S&'0=B.)">"X&$0='X)&'S+$"&&".)'=&"$="&
g["$'=,")JgW"=>')9'>J')+X&+$:U:=:)-+Z>+U+X)+U+S:(>+)+$+>+$:=,+)kKLV.)!+-&"$*+$,
W")KM!f'=),")0>,%Z%)X%$%>%#>+$)&+$+?:=,+=)J">'#&'$'>"=)8$0&0X0>)0>%#&%$%>U%#&%$)W"
g>X"U'[,")X%>>+=:>U:#&:$I
q 566D)(:>:=,+)">"X&$0='X)&'S+$"&)'#>"U>"$'='=)JgW"=>'Z'='=)+$&:$:>U+-:)+U+S:(>+)k'-+
W")!+-&"$*+$,)&+$+?:=,+=)4R)L"S%$")-'-&"U')J">'#&'$'>U'#&'$)W")e+>"=)g>X"U'[,")+X&'?
0>+$+X)X%>>+=:>U+X&+,:$I
q 56A5)(:>:=,+)'-")g>X"U'[,")9+=X+>+$)W")MY!)&+$+?:=,+=)%>%-+>),'o'&+>)Sg[,+=)MY!
PF8$"--)J">'#&'$'>U'#)W")9%)+>+=,+)(+&:$:U>+$)(+8:>U:#&:$I))]gW"=>'X)-"W'("-')$"-U'
0>+$+X)0=+(>+=U:#)0>+=)MY!)PF8$"--)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=g=)"=)Jgi>g)9'>"#"=>"$'=,"=
9'$','$I
n0$,_+(x'=)+$+#&:$U+-:=+)JQ$")g>X"U'[,")"O&'S+$"&&")"=)i0X)X+$&)@tN4B)'>")Q,"U"
&"$S'e)",'>U"X&",'$I)M%=%)9+=X+)&$+=-?"$')@t2IGB)&+X'8)"&U"X&",'$I)Y+8:,+)Q,"U".)"O
Sg[,+=)W")U09'>)Q,"U">"$)'-")"O&'S+$"&&")X%>>+=:>+=),'Z"$)+>&"$=+&'?)Q,"U")(Q=&"U>"$','$I
L0=)(:>>+$,+)g>X"U'[,")?++>'("&")J"i"=)MY!PF8$"--))W")_+(_+>)J'9')("$">)W")%>%->+$+$+-:
Q,"U")-'-&"U>"$'='=)W+$>:Z:.)<=&"$="&&"=)+>:#W"$'#')&gX"&'S'>"$'=)JQ[g=,"),+e+)JgW"='>'$
X:>U:#&:$I)V($:S+.)X$",')X+$&:)X%>>+=U+(:)&"$S'e)"&U"("=)W"(+)9+=X+)e"-+9:)0>U+(+=
X'&>"='=)<=&"$="&)g["$'=,"=)+>:#W"$'#)(+8U+-:=:),+)X0>+(>+#&:$U:#&:$I)V>&"$=+&'?)Q,"U"
-'-&"U>"$'='=)(+(J:=>+#&:$:>U+-:.)e"U)&gX"&'S'>"$'=)-"i"="X>"$'=')+$&:$+9'>"S"X.)e"U),")"O
&'S+$"&)X%>>+=:U:=:)X0>+(>+#&:$+S+X&:$I
V>&"$=+&'?)Q,"U")-'-&"U>"$'='=)J">'#&'$'>U"-')'i'=1
q m,"U")-'-&"U>"$')X0=%-%=,+X')U"W[%+&:=.)+>&"$=+&'?)Q,"U")(Q=&"U>"$'='
X+8-+(+S+X)W")9%)(Q=&"U>"$'=)%(J%>+=U+-:=+)+i:X>:X)J"&'$"S"X)#"X'>,")$"W'["
",'>U"-'.
q m,"U")X0#%>>+$:)X0=%-%=,+)&gX"&'S'>"$'=)9'>J')"X-'X>'Z'='=)X+U%)W")Q[">
-"X&Q$g=)0$&+X>+#+)(+8+S+Z:)i+>:#U+>+$>+)J',"$'>U"-'.
m?
M65.6,60606-;(@60/(R+0.+*3'(ab=f
!!$
@m$="Z'=.) M+=X+>+$+$+-:) Y+$&) !"$X"['f='=) +>&"$=+&'?) Q,"U") (Q=&"U') 0>+=) MY!
PF8$"--.) ?+(,+>:) 9'$) &+=:&:U) i+>:#U+-:) J"$i"X>"#&'$U'#) W") "O&'S+$"&) ?'$U+>+$:(>+
0$&+X) X+U8+=(+>+$) J"$i"X>"#&'$"$"X) &gX"&'S'>"$'=) JgW"=>') Q,"U") (Q=&"U>"$'
e+XX:=,+)9'>J')-+e'9')0>U+-:=:)-+Z>+U:#&:$I)56A5)Y+-:U)+(:=,+)MY!.)7g$X'("f='=),'o'&+>)Sg[,+=:
0>+$+X)>+=-")"&&'Z')MY!)PF8$"--)Q,"U")+$+S:=:=)'>"&'#'U)?++>'("&>"$'=,")"O&'S+$"&')9g(g&U"X
'i'=) j<=&"$="&&"=) V>,:Uj.) j<=&"$="&&"=) e:[>+.) X0>+(S+) W") JgW"=>") +>,:Uj) ->0J+=:=:
X%>>+=U:#.)-"X&Q$g)9g(g&U"(")(Q=">'X)(+&:$:U)(+8U:#&:$IB
q P>"X&$0='X) ?+&%$+=:=) M5*) 8+[+$,+) %(J%>+=U+-:) W") (+(J:=>+#&:$:>U+-:
J"$"XU"X&",'$I
(S(S<'!^c^c$'6\X-"b.
PO&'S+$"&)-"X&Q$g=g)W")"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=:=)'#>"('#'='),g["=>"("=)e%X%X')+>&(+8:.
U"W[%+&:=)("&"$')X+,+$),"&+(>:)0>U+U+-:.)-"X&Q$">)J"$i"X>"$>")&+U)Q$&g#U"U"-')W"
,g["=>"U">"$'=)i">'#X'>')0>U+-:)-"9"9'(>")("&"$-'[,'$I)b%X%X')+>&(+8:=:=)("&"$-'[>'Z'(-".
"O&'S+$"&)?'$U+>+$:)X+,+$)Ug#&"$'>"$'=),")U+Z,%$)0>+9'>U"-'=")(0>)+iU+X&+,:$I
PO&'S+$"&'=),g["=>"=U"-'=")'>'#X'=)J"=">)i"$i"W")9+X:U:=,+=)7g$X'("f,"X'),g["=>"U">"$
'>")VW$%8+)M'$>'Z'f=,"X'),g["=>"U">"$)8+$+>">>'X)+$[)"&U"X&",'$I)M%)8+$+>">>'Z'=)"O&'S+$"&'
'>J'>"=,'$"=)U"W[%+&:=)0>%#&%$%>U+-:)W")(0$%U>+=U+-:)+#+U+-:=,+)e+--+-'("&>"),'XX+&"
+>:=U+-:) J"$"XU"X&",'$I) VW$%8+) M'$>'Z'f=,"X') U"W[%+&) J"=">) i"$i"W"-') W") "O&'S+$"&
"X0-'-&"U'(>")9+Z>+=&:-:)9+X:U:=,+=)X"=,')'i'=,")9'$)U"&0,0>0o'X),g["=)W")+e"=X
9+$:=,:$U+X&+,:$I)a(-+X')7g$X'("f,")9%)U"W[%+&>+$:=)0>%#&%$%>U+-:.)%(J%>+=U+-:)W")"O
&'S+$"&) "X0-'-&"U'(>") 9+Z>+=&:-:=:=) X%$%>U+-:) =0X&+-:=,+) 9'>J') W") &"S$g9") "X-'X>'Z'
9%>%=U+X&+,:$I)M%),%$%U)+->"=)9'$9'$>"$'(>")U"&0,0>0o'X)'>'#X'-')0>+=)U"W[%+&>+$:=)+($:
">")+>:=U+-:=+)=","=)0>U+X&+)W")&gU)"O&'S+$"&)"X0-'-&"U'=")80['&'?)#"X'>,")"&X')","S"X
9'i'U,")%(J%>+=U+-:=:)Jgi>"#&'$U"X&",'$I)M%)J"$"Xi">"$>")7g$X)U"W[%+&:=+)+X&+$:>+=
VW$%8+)M'$>'Z')U"W[%+&:=:=)(0$%U>+=U+-:.)0>%#&%$%>U+-:)W")%(J%>+U+(+)+X&+$:>U+-:
9+X:U:=,+=)9'$)?'X'$)W")+=>+(:#)9'$>'Z'='=)&"-'-)",'>U"-')J"$"XU"X&",'$I)M%$+,+=)e+$"X"&>"
+#+Z:,+)9">'$&'>"=)Q="$'>"$'=)e+(+&+)J"i'$'>U"-'='=)Q="U>')0>,%Z%),g#g=g>U"X&",'$I
q VW$%8+)M'$>'Z'f=,")(+$+&:>+=)W")7g$X)e%X%X%=+)+X&+$:>+S+X)U"W[%+&:=.)VW$%8+)M'$>'Z'
80>'&'X+.)-&$+&"o')W")"(>"U)8>+=:),g[>"U'=,")&+X'8)",'>"$"X.)9%),g["=>"U">"$'=
(+8:>:#)+U+S:=:=)@$+&'0)>"J'-B)+=+>'[)",'>"$"X)("='),g["=>"U">"$'=)9%)9+X:#)+i:-:(>+
">")+>:=U+-:.
q T%X+$:,+)9+e-')J"i"=)9+X:#)+i:-:=:=)'>J'>'),g["=>"U">"$')0>%#&%$+S+X)W")e+(+&+
J"i'$"S"X)X%$%U>+$)="[,'=,")X%$%U-+>>+#U+-:=:=)-+Z>+=U+-:.
!!%
q Y%$%U-+>>+#+=)9+X:#)+i:-:=:=)'>J'>')X%$%U>+$>+)"#Jg,gU>g)#"X'>,")e+(+&+)J"i'$'>U"-'
'i'=)0$&+X)9'$)%(J%>+U+)["U'='='=)&"-'-'.
q <>J'>')X%$%U)W")X%$%>%#>+$)="[,'=,")0>%#+=)?+$X:=,+>:Z:=)W")X%$%U-+>)9+X:#)+i:-:=:=
"O&'S+$"&)"X0-'-&"U'=")%(J%>+=+9'>U"-')W")>0X+>>"#&'$'>U"-')'i'=)8+(,+#>+$>+)0$&+X
9'$)'>'#X')["U'='='=)0$&+(+)X0=%>U+-:.
q PO&'S+$"&>")'>J'>')0>%#&%$%>+=)W")X%$%U-+>>+#+=)9+X:#)+i:-:)W")+=>+(:#:=)"O&'S+$"&
"X0-'-&"U'='=)'e&'(+i>+$:)W")X+(=+X)VW$%8+)M'$>'Z')U"W[%+&:=,+X'),"Z'#'X>'X>"$"
%(J%=)0>+$+X)Jg=S">)&%&%>U+-:)W")9%)i"$i"W",")&"-'-)",'>"=)%(J%>+U+)"=-&$gU+=>+$:=:=
@X+=%=.) (Q="&U">'X.) &"9>'Z.) 80>'&'X+.) -&$+&"o'B) (0$%U>+=U+-:.) %(J%>+=U+-:) W"
,"Z'#&'$'>U"-'='=) -+Z>+=U+-:.) +($:S+) 9%) +=>+(:#>+) "&X'=>'X>"$'='=) Q>ig>U"-'I
(S(S<S*'5&XW%&WX'`$%$Y$Z[$\$]$'$\W'$\`$\$'ZWV#^"X
7g$X'("f,")<=&"$="&)J'$'#'US'>'Z'='=.)e"U)J'$'#'US'>"$.)e"U),")(+&:$:US:>+$)+i:-:=,+=
J">'#'U'=')"&X'>"("=)+>+=>+$)W")'('>"#&'$'>U"-')'i'=)+&:>U+-:)J"$"X"=)+,:U>+$)+#+Z:,+X'
J'9','$1
2$["%WX'!^c^c^'$\W'$\`$\$'0\"%"c1
q d'$X"&)X%$U+)U+-$+?>+$:=:=)+[+>&:>U+-:.
q d'$X"&)X+8+U+(>+)'>J'>'h
0 d'$X"&) &+-?'(") -g$"S'='=) e:[>+=,:$:>U+-:) W") 9+-'&>"#&'$'>U"-'.
0 d'$X"&) X%$%S%>+$:=:=) #'$X"&) X+8+=:#:(>+) '>J'>') (+-+>) -0$%U>%>%X>+$:=:=
9">'$>"=U"-'.
q <?>+-),%$%U%=,+)+>+S+X>:>+$:=)e+X>+$:=:=)X0$%=U+-:)X0=%>+$:=:=)'('>"#&'$'>U"-'.
q b'--",+$)W")+[:=>:X)e+X>+$:)W")-Q[>"#U">"$>")9">'$>"="=)'#)(+8:#)#"X'>>"$'=,"
0>%#+=) 'e&'>+?>+$:=) 0$&+>+U+) iQ[g>U") -g$"-'='=) +[+>&:>U+-:.
q r+>:#+=>+$+)e'--")08-'(0=%)W"$"9'>U"='='=)Q=g=g)+i+S+X)(+-+>),g["=>"U">"$'=
(+8:>U+-:.
q T"$">)J'$'#'U)-"$U+("-')?0=>+$:)W"(+)?0=>+$:=)?0=%)X%$%>U+-:)W")'#>"&'>U"-'
X0=%-%=,+X')X%$+>>+$:)="&)0>+$+X)0$&+(+)X0(+=)9'$)(+-+=:=)e+[:$>+=U+-:.
5Y'!^c^c^'$\W'$\`$\$'0\"%"c1
q T+9+=S:>+$:=) i+>:#U+.) 0&%$U+) '['=>"$') +>U+-:=:=) W") #'$X"&) X%$U+>+$:=:=
X0>+(>+#&:$:>U+-:.
=$c%$'Je\c$-WX'!"c\"%.'$\W'$\`$\$'0\"%"c1
q l='W"$-'&">"$,"=) 9+#>+(+$+X) ?'X$') Ug>X'("&) e+X>+$:=:=) (+-+>+$>+) ,+e+) '('
X0$%=U+-:)'i'=)J"$"X>'),g["=>"U">"$'=)(+8:>U+-:I
!!&
(S(S<S('JW\Wc'-"X.%.Z[.\.c'ZWV#^"X.
7g$X'("f='=.) ,g=(+=:=) 9'>J') &08>%U%=+) ,Q=g#U"-'=") X+&X:,+) 9%>%=+=) (+9+=S:
#'$X"&>"$'=)X$'&'X)08"$+-(0=>+$:=:=)(g$g&g>U"-')9+X:U:=,+=)JgW"=>')9'$)9Q>J")0>+9'>U"-'='
-+Z>+(+9'>U"X)'i'=)U"W[%+&&+)9'$&+X:U),"Z'#'X>'X>"$)(+8:>U+-:)W")9%=+)%(J%=)(+&:$:U
'X>'U'='=)0>%#&%$%>U+-:)Q="U)&+#:U+X&+,:$I
AG)d%9+&)56A4)&+$'e'=,")`"-U')]+["&"f,")(+(:=>+=+=)M'$"(-">)Y+&:>:U)L"$U+("-')@MYLB
b+XX:=,+)TQ="&U">'X),g=(+,+)9'>'="=)"=)X+8-+U>:),"-&"X)8+X"&>"$'=,"=)9'$','$I
V=S+X.)MYL)TQ="&U">'Z'f=,".)90$,$0>%)0>%8.)-+,"S")X+(=+Z:=,+)W"$J'>"=,'$'>"=
9'$"(>"$'=),")X+&:>:U:=:)X0>+(>+#&:$+S+X)(Q=,")J">'#&'$U")(+8:>U+-:)J"$"XU"X&",'$I
MQ(>">'X>".)U">"X)(+&:$:US:)0>U+=:=)#+$&>+$:),+)X0>+(>+#&:$:>+9'>'$)W")U">"X)(+&:$:US:>:X
,+e+),+)i0X),"-&"X>"="9'>'$I
m&")(+=,+=)MYL)L"$&'?'X+-:)+>+9'>U"X)W")9%)(Q="&U">'X),+e'>'=,")(+&:$:U
(+8+9'>U"X)'i'=)J"$"X>')0>+=)-g$".)J'$'#'US'>'X),g=(+-:=:=)J"$"X-'='U>"$')+X-'="
i0X)%[%=,%$I)M%)-g$"i&"X')8$0-",g$)W")"W$+X>+$:=)+[+>&:>+$+X.)J'$'#'US'>'Z'=)$%e%=+
%(J%=)9'$)e+>")J"&'$'>U"-')J"$"XU"X&",'$I)MYL)L"$&'?'X+-:)9+#W%$%)W")'#>"U>"$'='=
"OR"W>"&)g["$'=,"=)(+8:>U+-:),g#g=g>"9'>'$I
(S(S<S<'F8X$["%WX'$\W'$\`$\$'ZWV#^"X
7g$X'("f,")W+$)0>+=)(+-+>)U"W[%+&)"O&'S+$"&')+=+)e+&>+$:(>+),g["=>"U"X&",'$.)+=S+X
"O&'S+$"&')&gU)e+&>+$:(>+)">")+>+=)W")X'#'-">)W"$'>"$'=)X0$%=U+-:=:)-+Z>+(+=)X+=%=>+$)e"=g[
&+-+$:)+#+U+-:=,+,:$I
PO&'S+$"&>")'>J'>')8+[+$:),0Z$%,+=)$"Jg>")","=),g["=>"U">"$)X+8-+U:=,+)P>"X&$0='X
7'S+$"&)Y+=%=)7+-+$:-:)Q="U>')9'$)9+#>+=J:i)=0X&+-:)0$&+(+)X0(U+X&+,:$I)P>"X&$0='X)7'S+$"&
Y+=%=)7+-+$:-:f=:=)"O&'S+$"&")'>'#X'=)&gU)%=-%$>+$:)'e&'W+)"&U",'Z')JQ$g#g)0$&+(+)X0=%>-+
,+.)8+[+$:),0Z$%,+=)$"Jg>")","=),g["=>"U">"$)9+X:#)+i:-:(>+)">")+>:=,:Z:=,+)VW$%8+
M'$>'Z'f=,")5666f>')(:>>+$:=)9+#:=,+=)'&'9+$"=)U"W[%+&&+)("$)9%>U%#),g["=>"U">"$'=)e+>"=
g>X"U'[,")(+-+>+$)X+8-+U:=,+),g["=>"=U"U'#)0>U+-:),'XX+&")+>:=,:Z:=,+.)9%)7+-+$:f=:=
i0X)Q="U>')9'$)90#>%Z%),0>,%$+S+Z:)-Q(>"="9'>'$I)M%)i"$i"W",")+#+Z:,+)9">'$&'>"=)Q="$'>"$'=
e+(+&+)J"i'$'>U"-'='=)X$'&'X)0>,%Z%),g#g=g>U"X&",'$I
!'(
PO&'S+$"&'=)9"X>"="=)'>"$>"U"(')JQ-&"$"9'>U"-')'i'=.)e+>"=)7M!!f,")9"X>"("=
"O&'S+$"&>")'>J'>')X+=%=)&+-+$:>+$:=:=)9'$)+=)Q=S")(g$g$>gZ")+>:=U+-:)J"$"XU"X&",'$1
F\WcX%0&$c'2$["%WX$&'7e#W&\W&ZWa$'!"cc.&k"'E"&^&'2"a"%.a.
7+-+$:(+)"X>"="9'>"S"X)e%-%->+$1
q 7+-+$:f=:=) ]"=">) Y%$%>) Jg=,"U'=,") Q=S">'X>"=,'$'>"$"X) e:[>:S+
(+-+>+#U+-:)-+Z>+=U+>:,:$I
q 7+-+$:)'i"$'-'=,")">"X&$0='X)&'S+$')'>"&'>"$")'>'#X'=)U+,,"='=)VW$%8+)M'$>'Z'
U"W[%+&:(>+)%(%U>%)j-0?&)08&O'=j)"-+->+$:=:)X+$#:>+(+S+X)9'i'U,"),"Z'#&'$'>U"-'='=
X$'&'X)0>,%Z%),g#g=g>U"X&",'$I
q 7+-+$:f=:=) (+-+>+#U+-:(>+) 7+-+$:f,+) ("&X') W"$'>"=) ]gU$gX) W") 7'S+$"&
M+X+=>:Z:) <i) 7'S+$"&) ]"=">) !g,g$>gZgf=g=) (+8+S+Z:) ,g["=>"U">"$) W"
J">'#&'$"S"Z')80>'&'X+>+$>+)-"X&Q$g=)J">'#'U'=")X+&X:)-+Z>+U+-:)9"X>"=U"X&",'$I
q 7+-+$:),+e+)i0X)"O&'S+$"&)#'$X"&')W")&gX"&'S')W"(+)X%>>+=:S:>+$)+$+-:=,+X')'>'#X'>"$'
,g["=>"U"(")0,+X>+=U+X&+,:$I)PO&'S+$"&)#'$X"&>"$')+$+-:=,+X')'>'#X'>"$)W"
8+[+$,+X')e+X-:[)$"X+9"&),%$%U>+$:),+),g["=>"="9'>'$I
q PO&'S+$"&)#'$X"&')0>U+X)W")?++>'("&)JQ-&"$U"X)'i'=)_+[+$)X+>'&"-'=')+$&&:$U+X
+U+S:(>+)+-J+$')#+$&>+$)W")-+e'8)0>%=U+-:)J"$"X"=)Q[">>'X>"$),g["=>"="9'>'$I
q 7+-+$:,+)J"i"=),"="&>"U"(")'>'#X'=)e%-%->+$)e+XX:=,+)&+X'8)","=)(Q="&U">'X&"
,+e+)+($:=&:>:)9'>J')W"$'>"9'>'$I
E$Y$aW\'KW%$\W%$&'E0%^&Z"a.'!"cc.&k"'E"&^&'2"a"%.a.
q M+X+=>+$)Y%$%>%f=,+)'U[+(+)+i:>+=)Y'#'-">)k"$'>"$'=)Y0$%=U+-:)b+XX:=,+
Y+=%=)7+-+$:-:f=:=)VW$%8+)M'$>'Z')U"W[%+&:(>+)%(%U>%)#"X'>,")(+-+>+#U+-:=:=
&"U'='.
q Y'#'-">)W"$'>"$'=)X0$%=U+-:)X0=%-%=,+)W"$')e+XX:)-+e'9'='=)e+X>+$:)'>")W"$'
'#>"("=) -"X&Q$) 0(%=S%>+$:=:=) U"=?++&>"$') +$+-:=,+) ,"=J"='=) X%$%>U+-:.
q Y'#'-">)W"$'>"$'=)X0$%=U+-:)'>")'>J'>')(+-+>)i"$i"W"='=)%[%=)-g$",'$)9%>%=U+U+-:
=","='(>")-"X&Q$g=)9%)(+-+>)i"$i"W"(")%(J%=)'#)(+8:#)9'i'U>"$')J">'#&'$"9'>U"-'
'i'=) ="&) W") J"$i"Xi') %(%U) -g$"i>"$'='=) [+U+=) W") ?++>'("&) 9+[:=,+
Q=S">'X>"=,'$'>"$"X) 9%) X0=%,+) -"X&Q$) 0(%=S%>+$:=+) J"$"X>') "-="X>'Z'=
-+Z>+=U+-:I
!'!
2ecWX$[$&$&'E0%^&Z"a.'!"cc.&k"'E"&^&T^&'JWa"PW\$'4"X.Y\"%',f&WXZW\$]$
TQ="&U">'X&")("$)+>U+-:)(+$+$>:)0>+S+X)X0=%>+$
q *+(U+)b+XX:)X%>>+=:U:=,+)&gX"&'S'='=)g$g=g)'+,")"&U")[0$%=>%>%Z%=%=
,g["=>"=U"-'I)@b+>'e+[:$,+)g$g=)'+,"-')0>U+,+=)A6)Jg=)'i"$'-'=,")&08>+U
9",">)&gX"&'S'(")'+,")",'>U"X&",'$IB
q *+(U+)b+XX:)X%>>+=:U:=,+)U%&+,)X%>>+=:U)&+=:U>+U+-:=:=)+($:=&:>+=,:$:>U+-:.
$"e9"$)0>+9'>"S"X)+i:X>+U+>+$+)("$)W"$'>U"-'I
q *+(U+)b+XX:)X%>>+=:>U+(+S+X)W"(+)'+,")",'>"U"("S"X)g$g=>"$")'>'#X'=),+e+
9">'$>"('S') 9'>J') W") +i:X>+U+(+) ("$) W"$'>U"-') @X0[U"&'X.) X'#'-">) X%>>+=:U
g$g=>"$'.)("=',"=)-+&:U+)%(J%=)0>U+)X$'&"$')W"(+)e'o("=)X%$+>>+$:)W9I)J'9'BI
!"W[%+&)e+[:$>+=:$X"=)W")J">'#&'$U">"$)J"$i"X>"#&'$'>'$X"=.)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=,"
?++>'("&)JQ-&"$"=)?'$U+>+$:=)W")-"X&Q$)L7Yf>+$:=:=),+)JQ$g#>"$')+>:=U+>:,:$I))L"X&Q$
0(%=S%>+$:(>+)(+X:=)i+>:#:>U+-:)e+>'=,".)U"W[%+&)"O&'S+$"&'=)J"$i"X>"$'='),+e+)'('
(+=-:&+S+X)W")%(J%>+=+9'>'$>'Z'),+e+)(gX-"X)0>+S+X&:$I
(S(S+'4WcXf%W\'>"b0%\"Z"'6\X-"b.a.
!"WS%&),%$%U,+.)7g$X'("f,"X')"O&'S+$"&)8+[+$:=:=)e+SU'=')-+Z>:X>:)&+eU'=)","9'>U"X
'i'=)("$">)9'$)X+(=+X)9%>%=U+U+X&+,:$I))T+8:>+=)&+eU'=>"$.)7l<Y.)MY!)J'9')("$">)W"
P%$0U0='&0$.)KR*)J'9'),:#)X+(=+X>:)8+[+$)+$+#&:$U+>+$:=,+=)(0>+)i:X+$+X)e"-+8>+=U+X&+,:$.
?+X+&)9%)X+(=+X>+$,+=)i:X+=)$+X+U>+$)i0X)?+$X>:)0>+9'>U"X&",'$1
q 7l<Yf'=) b+="e+>X:) M'>'#'U) 7"X=0>0o'>"$') Y%>>+=:U) V$+#&:$U+-:.) -+,"S") &gX"&'S'
&"$S'e>"$')W")X%>>+=:U)'-&+&'-&'X>"$')g["$'=")(0Z%=>+#:$X"=.)8+[+$)W")'#>"U)e+SU'
X0=%-%=,+)9'$)W"$')-%=U+U+X&+,:$I
q MY!)W"$'>"$'),")L+=+>)_aL)+X:#:=+),+(+=,:Z=,+=.)"O&'S+$"&")+'&)0>+=)9+[:)'#>"U>"$'
X+8-+U+,:Z:)W")"O&'S+$"&")+'&)0>U+(+=)8"X)i0X),'Z"$)'#>"U')X+8-+(+9'>,'Z')'i'=)">,"
",'>"=)&+eU'=>"$)J"$i"X)$+X+U>+$:)JQ-&"$U"U"X&",'$I
q P%$0U0='&0$)W")KR*)J'9'),:#)X+(=+X>+$.)-"X&Q$,"X')9+[:)0(%=S%>+$)+$+S:>:Z:(>+)W"
X'#'-">)X+(=+X>+$)g["$'=,"=)",'=,'X>"$')9'>J')W")W"$'>"$)g["$'=,"=)e+$"X"&)"&U"X&".
$+80$>+$:=,+) X%>>+=,:X>+$:) 8+[+$) e+SU') W") '>"$'(") (Q=">'X) &+eU'=>"$) -%9o"X&'?
0>+9'>U"X&",'$I
]">'#U'#)8+[+$>+$,+.)"O&'S+$"&)'>")'>J'>'),"$="X>"$)W"(+)9+Z:U-:[)8$0?"-(0=">)8+[+$
+$+#&:$U+)#'$X"&>"$')9%)X0=%>+$,+)X+8-+U>:)$+80$>+$)e+[:$>+U+X&+)W")(+(:=>+U+X&+,:$>+$I
!''
M%)$+80$>+$,+1
q PO7'S+$"&)8+[+$)e+SU')W")'>"$'(")(Q=">'X)&+eU'=>"$
q L"X&Q$)+=+>'[>"$'.
q 7gX"&'S')+=+>'[>"$'="
W%$J%)(+8:>U+X&+)W")i:X+=)-0=%i>+$)e"U)J'$'#'US'>"$".)e"U)(+&:$:US:>+$+.)e"U),")X+$+$
U"$S'>"$'=")(0>)JQ-&"$'S')0>U+X&+,:$I
4WcXf%'`W&W\$&kW'k"n"'a"]\.c\.'VW%$\W%W'VW'%"b0%\"%"'a"n$b'0\"g$\ZWc
$_$&1
q Y+U%=%=),+),"-&"Z')W")(0>)JQ-&"$'S'>'Z'(>")-"X&Q$)J"=">'=,")-&+=,+$&>+$)W"
#"??+?>:X)80>'&'X+>+$:)9">'$>"=U">'.
q 7l<Y)W")MY!)$+80$>+$>+$:)W")W"$')&08>+U+)U"&0,>+$:)J">'#&'$'>U">'.)-"X&Q$"
Q[">)$+80$>+U+)+>&(+8:>+$:)9">'$>"=U">'.
q ]">'#U'#)8+[+$>+$,+X')8+[+$)+$+#&:$U+)#'$X"&>"$')W")X+$+$)U"$S'>"$'(>")'#9'$>'Z'
(+8:>+$+X.)9%)$+80$>+$,+)7g$X'(")'i'=),")-+Z>:X>:)W"$'>"$'=)("$)+>U+-:)-+Z>+=U+>:,:$I
(S(S;'4WcXf%e&'7e#W&\W&ZWa$
(S(S;S*'E"Z^k"'Z^n"X"b\.c
PO&'S+$"&)-"X&Q$g=")'>'#X'=)e%-%->+$)?+$X>:)+>+=>+$,+)?+$X>:)X+U%)X%$%U>+$:=:=)-0$%U>%>%X
+>+=:=+)J'$U"X&".)9%)+>+=>+$,+)0$&+(+)i:X+=)-0$%=>+$,+)"O&'S+$"&)-"X&Q$)&"U-'>S'>"$'='=
U%e+&+8>+$:)?+$X>:)M+X+=>:X>+$)W")9'$'U>"$)0>+$+X)'>J'>')e%-%-+)JQ$"),"Z'#'X>'X)JQ-&"$U"X&",'$I
PO&'S+$"&)-"X&Q$g=g)'>J'>"=,'$"=)-8"-'?'X)9'$)X0=%,+)e"U)X+U%)e"U),")Q[">)-"X&Q$g=
U%e+&+8)+$+(:#:)i0Z%=>%X>+)9'$,"=)?+[>+)X%$%U+)9+#W%$%>U+-:)'>")-0=%i>+=U+X&+,:$I
m$="Z'=.)U"WS%&),%$%U,+)<=&"$="&)X0=%-%)G)9+X+=>:Z:=)-0$%U>%>%X)+>+=:=+)J'$U"X&",'$1
@AB _>+=>+U+)90(%&%)Y+>X:=U+)M+X+=>:Z:f=,+.
@5B 7"X=0>0o')90(%&%)M'>'U.)L+=+(')W")7"X=0>0o')M+X+=>:Z:f=,+.
@4B b+9"$>"#U")90(%&%)\>+#&:$U+.)R"='[S'>'X)W")b+9"$>"#U")M+X+=>:Z:f=,+.
@2B k"$J')90(%&%)!+>'(")M+X+=>:Z:f=,+.
@GB 7gX"&'S')'>'#X'>"$')90(%&%)]gU$gX)W")7'S+$"&)M+X+=>:Z:f=,+,:$I
r0Z%)[+U+=)'>J'>')X0=%=%=)e+=J')X%$%U%=)JQ$"W)W")("&X')+>+=:=+)J'$,'Z'='=)&"-8'&
",'>U"-')UgUXg=)0>U+,:Z:=,+=.)'>J'>')&+$+?>+$)-0$%=)W";W"(+)&+>"8>"$'=')9%)X%$%U>+$:=
&+U+U:)="[,'=,"),'>")J"&'$U"X),%$%U%=,+)X+>U+X&+,:$I)M%),+)'>J'>')-0$%=)(+),+)&+>"9'=
-0=%S+)%>+#&:$:>+9'>U")-g$"-'=')S',,')#"X'>,")%[+&U+X&+,:$I
!')
<,+$')(+8:,+)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=")'>'#X'=)0>+$+X)X+U%)'>")X%$%>+=)'>'#X'>"$'=)&"X
">,"=)(g$g&g>U"-'=')-+Z>+(+S+X)W")-"X&Q$g=)&"X)U%e+&+9:)0>+S+X)X+U%)&+$+?:=,+
X00$,'=+&Q$)9'$)(+8:=:=)&+=:U>+=U+-:)J"$"XU"X&",'$I
MQ(>"S")+$&:X)U'>(+$),0>+$>:X)9'$)-"X&Q$)e+>'=")J">U'#)<=&"$="&)&"X)9'$)">,"=),+e+)$+e+&
(Q="&'>"9'>'$.)e:[>:)X+$+$>+$)+>:=+9'>'$)W")"X0=0U'X)0>+$+X)9+#X+)g>X">"$>"),+e+)'(')$"X+9"&
",'>"9'>'$I)M%)W")9"=["$')$+80$>+$,+)+>&:)i'['>"=)Q="$'>"$'=)e+(+&+)J"i'$'>U"-')W")"Z'&'U
X0=%-%=,+)0>%U>%)+,:U>+$)9'$)+=)Q=S")+&:>+9'>'$I
LQ[)X0=%-%)Q="$')X+U%,+)&"X)U%e+&+8>:X)X0=%-%=%)iQ[U"X)9+X:U:=,+=)Q="U>','$I
M%=%=>+)9'$>'X&".)9%)(+8:=:=)0>%#&%$%>U+-:=:=)-g$"i>"$)W")JQ$"W),+Z:>:U>+$:)+i:-:=,+=
X+8-+U>:)9'$)8>+=>+U+)W")(+8:>+=U+)J"$"X&'$,'Z'),")Q=JQ$g>"9'>'$I))M%)#"X'>,")("=')9'$
(+8:)0>%#&%$%>U+-:=+)+>&"$=+&'?)0>+$+X.)U"WS%&)9'$)(+8:=:=)'#>"W)W")("&X'>"$'='=)J"='#>"&'>U"-'
W")9%)(+8:=:=)X0=%(+)'>'#X'=)&+>"8>"$'=)U%e+&+9:)0>U+-:),+)9'$)iQ[gU)Q="$'-')0>+$+X
,"Z"$>"=,'$'>"9'>"S"X&'$I)M%)(+8:=:=)?0=X-'(0=>+$:=:=)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=")X0=%)e"$)9'$
e%-%-%)X+8-+U+-:)UgUXg=)0>U+-+),+.)(+8:=:=)"-+-)?0=X-'(0=>+$:=,+=)9'$'='=)X"=,'-'="
'>"&'>"=)&+>"8>"$')X+U%,+X')'>J'>')(+8:>+$+)+X&+$U+X)0>+$+X)&+-+$>+=U+-:)e+>'=,".)-"X&Q$g=
9'$,"=) ?+[>+) U%e+&+8) -0$%=%) U+X%>) W") "&X'=) 9'$) #"X'>,") iQ[g>"9'>"S"X&'$I
P>"X&$0='X)7'S+$"&'=)Rg["=>"=U"-')b+XX:=,+)Y+=%=)7+-+$:-:)X+8-+U:=,+)X+=%=%=
%(J%>+U+-:=,+=)-0$%U>%)M+X+=>:X)0>+$+X)9">'$>"="=)]gU$gX)W")7'S+$"&)M+X+=>:Z:f=+
9+Z>:)<i)7'S+$"&)]"=">)!g,g$>gZg)+>&:=,+)X%$%>+=)_"$+X"=,")W")P>"X&$0='X)7'S+$"&)R+'$"-'
M+#X+=>:Z:f=:=)"&X'=>'Z'='=)W")'#>"W-">>'Z'='=)+$&&:$:>U+-:))?+(,+>:)0>+S+X&:$I)T+X:=)[+U+=,+.
VW$%8+)i+8:=,+)Q=Sg)"O&'S+$"&)9'$>'X>"$')&+$+?:=,+=)X%$%>+=)W")VW$%8+f,+)8"X)i0X)#'$X"&'
&"U-'>)","=)PS0UU"$S")P%$08")&+$+?:=,+=)VW$%8+)Y0U'-(0=%)W")VW$%8+)Y0=-"('f="
80>'&'X+>+$:=)%(%U>+#&:$:>U+-:)'i'=)9'$)j0="O-&08)-e08j)&"X>'?')'>")J',"S"Z')9">'$&'>U'#)W"
(+8:>+=) +i:X>+U+,+ND) 9%) (+X>+#:U:=) Q="U') W%$J%>+=U:#&:$I) PS0UU"$S") P%$08") 9%
X+8-+U,+)&gX"&'S')JgW"='.)JgW"=>'X.)J'[>'>'X.)0=>'=")Q,"U">"$.)"O>0o'-&'X)W")-g$,g$g>"9'>'$>'Z'
,")X+8-+(+=)"=&"J$")W")&%&+$>:)9'$)(+8:)0>%#&%$%>U+-:)J"$"X>'>'Z'=')0$&+(+)X0(U+X&+,:$I
M%)J">'#U">"$'=),"):#:Z:=,+)VW$%8+)M'$>'Z'f=,"),")Jg=,"U,")0>+=)j0="O)-&08)-e08j
(+X>+#:U>+$:)W")9%=>+$+)'>'#X'=)+&:>+=)+,:U>+$:=)&+X'9')g>X"U'[,")0>%#&%$%>+S+X)-'-&"U>"$"
Q$="X)&"#X'>)"&U"-')9+X:U:=,+=)Q="U)&+#:U+X&+,:$I
7M!!)Jg=,"U'=,"X')P>"X&$0='X)7'S+$"&)Y+=%=)7+-+$:-:f=,+)9">'$&'>,'Z')g["$".
"O&'S+$"&)-"X&Q$g(>")'>J'>')("&X')W")-0$%U>%>%X)-+e'9')0>+=)]gU$gX)W")7'S+$"&
M+X+=>:Z:)<i)7'S+$"&)]"=">)!g,g$>gZgf=g=)+>&:=,+)X%$%>+=)_"$+X"=,")W")P>"X&$0='X
7'S+$"&)R+'$"-')M+#X+=>:Z:f=:=)"&X'=>'Z')W")'#>"W-">>'Z')+$&:$:>U+>:,:$I)LQ[)X0=%-%),+'$"
9+#X+=>:Z:.)'>J'>')?'$U+)W")X%$%>%#>+$>+),0Z$%,+=)'>'#X')X%$+$+X.)-"X&Q$g=),g["=>"=U"-'
W")-"X&Q$)8+(,+#>+$:=:=)X+U%)'>")'>'#X'>"$'='=)(g$g&g>U"-'=,")(Q=>"=,'$U")W"
X00$,'=+-(0=)X0=%-%=,+)>',"$>'Z')g-&>"="9'>'$I
m?
D//HWgghhhI+8E22+08+K+A0EH+I+AgH0+--gH0+--K0+,+6-+K+8E22+08+K+A0EH+KH0EHE-+-K6KE5+K-/EHK-DEHK<E0KHE,387K
8EE04356/3E5
!'*
(S(S;S('42ET\"%.&'`e_\W&ZWa$
PO&'S+$"&)-"X&Q$g=g=)J">'#'U')'i'=)+&:>+9'>"S"X)Q="U>')+,:U>+$,+=)9'$'),")U"WS%&)L7Y
(+8:-:=:=h)X+=%=)(+8:S:>+$)W")-"X&Q$)&"U-'>S'>"$')+$+-:=,+)XQ8$g)X%$+$+X)"(>"U)8>+=>+$:=:
W")-"X&Q$g=)&+>"8>"$'='),"&+(>:)9'$)#"X'>,")&+=:U>+(+S+X.)'>J'>')X%$%U)W")X%$%>%#>+$+)"&X'>'
9'$)#"X'>,")'>"&"S"X)W")&+>"8>"$'=)%(J%>+U+)X:-U:=:=)-+Z>:X>:)9'$)#"X'>,")&+X'9')JQ$"W'='
g-&>"="S"X)#"X'>,")J">'#&'$'>U"-','$I
b+>'e+[:$,+) "O&'S+$"&) -"X&Q$g) '>") '>'#X') 'i'=,") 8"X) i0X) L7Y) 0>,%Z%) JQ[) Q=g=,"
9%>%=,%$%>,%Z%=,+.)9%)L7Yf>+$:)&"X)9'$)i+&:)+>&:=,+)&08>+(+9'>"S"X)("=')9'$)(+8:=:=
0>%#&%$%>U+-:)-g$"i>"$)W")9%)("=')L7Yf=:=)-"X&Q$,"X')X+9%>g)+i:-:=,+=)X0>+()0>U+(+S+X&:$I
M%)9+X:U:=,+=)+X&'?)0>+$+X)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=")'>'#X'=)?++>'("&>"$)(g$g&"=)W")-"X&Q$
0(%=S%>+$:)&+$+?:=,+=)&"-8'&)",'>"=)U"WS%&)9'$)L7Yf=:=)Jgi>"=,'$'>"$"X)',+$')(+8:)X+$#:-:=,+X'
-"X&Q$)&"U-'>S'-')0>+$+X)X0=%U>+=,:$:>+9'>'$I
V($:S+.)7lL<VR)W")7aMM)J'9')X%$%U>+$)9g=("-'=,")-"X&Q$)>',"$>"$'='=),"),"-&"Z'(>"
"O&'S+$"&)?+$X:=,+>:Z:=:=)+$&:$:>U+-:=+)(Q=">'X)i+>:#U+>+$)(g$g&g>U"-'.)7P_Vk)J'9'),g#g=S"
X%$%>%#>+$:(>+)'#9'$>'Z')'i'=,")0>%=U+-:),+)-"X&Q$)'e&'(+i>+$:=+)'>'#X'=)9'>'=S')+$&&:$U+X
+,:=+)Q="U)+$[)","S"X&'$I
(S(S:'M$%$Y$Z[$\$c'VW'=$&"&aZ"&'6\X-"b.a.
7g$X'("f,")9'$i0X)X%$%U)W")X%$%>%#)&+$+?:=,+=)(g$g&g>"=.)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=g=),"
(+$+$>+=+9'>"S"Z') &"#W'X) W") ,"-&"X) 8$0J$+U>+$:) e+(+&+) J"i'$'>U"X&",'$I) V=S+X.) 9%
8$0J$+U>+$:=)-&$+&"o'X)e","?>"$'='=)9">'$J'=>"#&'$'>U"-')'e&'(+S:)9%>%=U+X&+,:$I)M%)#"X'>,".
&"#W'X)W"),"-&"X>"$)e"U)("$>')e"U),")(+9+=S:)(+&:$:US:>+$)+i:-:=,+=)9'$)i"X'U)U"$X"['
e+>'=")J">"S"X)e"U),")?+(,+>+=:>U+)0$+=>+$:)+$&+S+X&:$I
7"#W'X)W"),"-&"X)-'-&"U'=")'>'#X'=)Q="$'>"$)+#+Z:,+)9">'$&'>U"X&",'$I
q 7"#W'X)W"),"-&"X>"$'=.
0)L&$+&"o'X)9'$)(+X>+#:U>+.)"O&'S+$"&'=)Q[">>'X>"$'=")%(J%=)0>+$+X.))&"X=0>0o')W"
<=&"$="&)J'$'#'U>"$'='=),+e+)?+[>+)(+$+$>+=U+>+$:=+)0>+=+X)-+Z>+(+S+X)#"X'>,"
J">'#&'$'>U"-'.
0)Rg=(+)7'S+$"&)m$Jg&g)W")VW$%8+)M'$>'Z')$"Jg>+-(0=>+$:)9+#&+)0>U+X)g["$"
%>%->+$+$+-:)+>+=,+X')'>X">"$")%(J%=)#"X'>,"),'[+(=)",'>U"-'.
0 b+X)X+[+=U+)W")%(J%>+U+)8$0-",g$>"$'='=)9+-'&>"#&'$'>U"-'I
!'"
23U526EI'ED4MFU'XWYV$c\W%$
7lM<7VY.)&"X=0>0o')J">'#&'$"=)J'$'#'U>"$")i"#'&>')e'9">"$)+$+S:>:Z:(>+),"-&"X>"$)W"$U"X&",'$I
V=S+X.)7lM<7VY),"-&"X>"$'='=.)"O&'S+$"&)#'$X"&>"$'='=)'#)U0,">>"$')W")+-:>)'#>"$'='=)&"X=0>0o'
J">'#&'$U"X)0>U+U+-:)-"9"9'(>")"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=+)&+U)0>+$+X)e'&+8)"&U",'Z')JQ$g>U"X&",'$I
YaL]PM.)g>X",")J'$'#'US'>'Z'),"-&"X>"$X"=)"O&'S+$"&'),")X+8-+U:=+)+>U:#&:$I)V=S+X)-"X&Q$">
+=>+U,+)9'$)0,+X>+=U+)0>U+,:Z:)'i'=.)YaL]PM),"-&"X>"$')'i'=)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:.),+e+
J">"="X-">)-"X&Q$>"$,")?++>'("&)JQ-&"$"=),'Z"$)?'$U+>+$>+)$"X+9"&)e+>'=,",'$I)PO&'S+$"&)J'9'
("='>'Xi')W")(+$+&:S:)-"X&Q$>"$'=),'=+U'X>"$'='=)?+$X>:>:Z:)-"9"9'(>".)"O&'S+$"&)?'$U+>+$:)("&"$'
X+,+$)YaL]PM),"-&"Z')+>+U+U+X&+,:$I)m$="Z'=.)9'>J')W")'>"&'#'U)-"X&Q$g=,")?++>'("&
JQ-&"$"=)YaM<f>"$.)J"i&'Z'U'[)(:>.)&gU)YaL]PM),"-&"X>"$'='=)'i'=,")t3f>:X)9'$)8+(
+>U:#&:$INC
m[">>'X>") ("='>'Xi') '#) U0,">>"$') &+#:(+=) <=&"$="&) W") "O&'S+$"&) J'$'#'U>"$'='=
,"-&"X>"=U"-')'i'=1
q 7lM<7VY)W")YaL]PM)J'9')0$J+='[+-(0=>+$:=)g$g=)W")&"X=0>0o')J">'#&'$U"-'
(+8U+(+=)<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)J'$'#'U>"$'=")X+8-+U>:),"-&"X)W"$"9'>U"-')'i'=
J"$"X>'),g["=>"U"='=)(+8:>U+-:.
q <=&"$="&)W")"O&'S+$"&)0,+X>:)("='),"-&"X)8$0J$+U>+$:=:=)0>%#&%$%>U+-:)J"$"XU"X&",'$I
2Wc&0b"%c\"%
7g$X'("f,")566A)(:>:=,+=)56A5)(:>:=+.)-+(:>+$:)5f,"=)2Df(")+$&+=)7"X=08+$X>+$,+C6.
<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)J'$'#'U>"$')("&"$')X+,+$)("$)9%>+U+U+X&+,:$I))M%=%=)"=)&"U">)-"9"9'
<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=:=)X0=W"=-'(0=">)+=>+U,+)&"X=0>0o'X)+$+#&:$U+)W")J">'#&'$U"
(+8U+U+-:,:$I
m&")(+=,+=.)7"X=08+$X)X$'&"$>"$'=")%(J%=)0>-+>+$)9'>".)Jg=gUg[,")9%)&+$[)?'$U+>+$
'i'=)"=)%(J%=)0>+=)aR7l)W")<7l)7"X=08+$X>+$:)&+U+U"=),0>%,%$I)a$&+>+U+)tN6
,0>%>%X&+)0>+=)<-&+=9%>)l='W"$-'&"-')7"X=08+$X:)'-".),+e+)i0X)&:8)X0=%-%=,+)?++>'("&
JQ-&"$"=)J'$'#'U>"$")"W)-+e'8>'Z')(+8U+X&+,:$ICA
m>
[email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($D/376F(!+-H3/3(9+(u5+03,+0(`6HE0A'(Nab=cO
>b
[email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/(].-+53
R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
>=
[email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/(].-+53
R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
!'#
<=&"$="&)J'$'#'U>"$'='=),"-&"X>"=U"-')'i'=1
q !"WS%&)&"X=08+$X>+$:=),+e+)i0X)<=&"$="&)W")"O&'S+$"&)J'$'#'U'=')X+9%>)","9'>U"-'
'i'=)J"$"X>'),g["=>"U"='=)J"$i"X>"#&'$'>U"-'.
q T"=')&"X=08+$X>+$,+)<=&"$="&)J'$'#'U>"$'="),+e+)i0X)("$)W"$'>U"-')J"$"XU"X&",'$I
F8X$["%WX'M$%$Y$Z[$\$]$'D%X"Z.
]g=gUg[,".) "O&'S+$"&) X0=%-%=,+) ?++>'("&) JQ-&"$"=) gi) ,"$="X) 9%>%=U+X&+,:$1
@AB P>"X&$0='X)7'S+$"&)<#>"&U"S'>"$')R"$="Z')@P7<RB
@5B PO&'S+$"&)V>&(+8:)L+Z>+(:S:>+$:)R"$="Z')@PRP`B
@4B PO&'S+$"&)L'&">"$')W")<#>"&U"S'>"$')R"$="Z')@P7<*VRB
V($:S+)7lM<LVR.)P=,"+W0$)J'9')-'W'>)&08>%U)X%$%>%#>+$:.)PO&'S+$"&)J'$'#'US'>'Z'='=
J">'#&'$'>U"-')+U+S:(>+)i+>:#U+>+$:=+),"W+U)"&U"X&",'$I
b"U)<=&"$="&)J'$'#'US'>'Z'.)e"U),")"O&'S+$"&)"X0-'-&"U'=')J">'#&'$U"X)+i:-:=,+=
9%)0$J+='[+-(0=>+$:=)?++>'("&>"$'="),"W>"&)&+$+?:=,+=),"-&"X)0>%=U+-:.)9%)&+$[)("='
0$J+='[(0=>+$)X%$%>U+-:)W")J'$'#'US'>"$)+$+-:=,+X')X0i>%X)'>'#X'>"$'='=)+$&U+-:=:=
&"#W'X)",'>U"-')?+(,+>:)0>+S+X&:$I
=$&"&aZ"&'D\"&"c\"%.
L0=)(:>>+$,+)(+#+=+=)0>%U>%)J">'#U">"$")W")56AAf,"X')9+#+$:>:)(+&:$:U)i:X:#:)Q$="X>"$'="
$+ZU"=)g>X"U'[,"X')?'=+=-+>)"X0-'-&"U)J'$'#'U)-"$U+("-'.)U">"X)(+&:$:US:)W")9+#+$:-:
-g$,g$g>"9'>'$) J'$'#'U) -+(:>+$:) +i:-:=,+=) J">'#U'#) g>X">"$'=) J"$'-'=,") X+>U:#&:$I
VW$%8+) M'$>'Z') W") ,'Z"$) g>X">"$>") X+$#:>+#&:$:>,:Z:=,+.) g>X"U'[,") e"U) ?0=) -+Z>+U+
i+>:#U+>+$:=:=) 0$&+>+U+=:=) 0>,%Xi+) +>&:=,+) X+>,:Z:) e"U) ,") X+U%=%=) Q[">) -"X&Q$"
,"-&"Z'='=)-:=:$>:)0>,%Z%)JQ$g>U"X&",'$I)V($:S+.)9%)U"X+='[U+>+$:=)(+W+#>:Z:),+),"-&"X
8$0o">"$'='=)9+#+$:-:=:)0>%U-%[)9'$)#"X'>,")"&X'>"U"X&",'$I
p'=+=-U+=)9%>U+)X0>+(>:Z:)"=,"X-'=,")'-".)VU"$'X+>:)#'$X"&>"$)tC3)'>")9+#:)i"X"$X"=.
"=,"X-)V>U+=(+f,+)t2N.)_0>0=(+f,+)tA3.)7g$X'("f,")'-")tA5f,'$IC5
>a
[email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/(].-+53
R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
!'$
T"=')(+&:$:US:>+$:)7g$X'("f,"X')<=&"$="&)8+[+$:=+)i"X"9'>U"X)'i'=)?'=+=-U+=)0>+=+X>+$:=:
J">'#&'$U"X)W")i"#'&>"=,'$U"X)J"$"X>','$1
=0&\"%.&'P0&^
P$X"=)-+?e+)J'$'#'U>"$')?0=>+(+=)J'$'#'U)?0=>+$:=+)(+&:$:U)(+8+S+X)9'$)?0=>+$:=
?0=%)(+$+$>:)0>+S+X&:$I
7lM<7VYf:=)9"=["$)#"X'>,".)"$X"=)-+?e+,+X')(gX-"X)&"X=0>0o')#'$X"&>"$'="
(+&:$:U)(+8+=)?0=>+$+)(+&:$:U)(+8+S+X)0>+=)9'$)?0=>+$:=)?0=%)X%$+S+Z:)+i:X>+=U:#&:$I
7lM<7VYf&+=) (+8:>+=) 6GI6CI56A4) &+$'e>') ,%(%$%(+) JQ$"1) jAGA2) X0,>%) ]'$'#'U
L"$U+("-') R"-&"X>"U") _$0J$+U:f=+.) 7g$X'("f,") (+) ,+) (%$&,:#:=,+) ?++>'("&
JQ-&"$"=) p0=) TQ="&'S'>"$') W") V,+() p0=) TQ="&'S'>"$') 9+#W%$+9'>U"X&",'$I
M+#W%$%) -+e'8>"$'=,"=.) ='e+') e","?') 7g$X'("f,") ("$>"#'X) &"X=0>0o') W") ("='>'X
0,+X>:) YaM<f>"$") (+&:$:U) (+8U+X) 0>+=) ]'$'#'U) L"$U+("-') p0=%) 0>%#&%$U+-:
9"X>"=U"X&",'$Ij
p0=%=)U'X&+$:)e"=g[)9">>')0>U+U+X>+)9'$>'X&".)G)P(>g>)56A4)&+$'e'=,")+i:>+=
i+Z$:.)4A)V$+>:X)56A4f&")X+8+=U:#&:$I)V($:S+.)j]'$'#'U)L"$U+("-')p0=>+$:=+)&08>+U
?0=)9g(gX>gZg=g=)t56f-'=")W+$+=)0$+=,+)e'9"),"-&"Z')W"$'>"S"X)0>+=)9%)8$0J$+U
X+8-+U:=,+.))?0=)-g$"-')A5)(:>)0>+S+X&:$I)M%)-g$"='=)G)(:>:)(+&:$:U),Q="U')W")X+>+=
-g$"),")(+&:$:U,+=)i:X:#),Q="U')0>+S+X&:$I)7lM<7VYf:=)e'9")"&&'Z')&%&+$)W")9%=+
X+$#:>:X) J">"=) X}$.) @7lM<7VY) _+(:B.) ?0=) &+-?'(") -g$"S'=,".) p0=) TQ="&'S'-'='=
8"$?0$U+=-:=+)JQ$".)m[">)T+&:$:US:)W")p0=)TQ="&'S'-')+$+-:=,+)8+(>+#&:$:>+S+X&:$Ij
70]%^k"&'-"X.%.Z'P0&^
d"??+?)9'$)80>'&'X+)i"$i"W"-'=,")(gX-"X)&"X=0>0o')W")"O&'S+$"&)?'$U+>+$:=+)(+&:$:U
(+8+S+X)0>+=)9'$),"W>"&)?0=%)X%$%>+9'>'$I)@m$="X1)*KVf'=)-+e'9')0>,%Z%)W"),0Z$%,+=
(+&:$:U)(+8+=)K=O|O7">B
2Wc&0\0o$'g0%a"a.
TgX-"X)&"X=0>0o')J'$'#'U>"$'='=)W")e:[>:)9g(g("=)<=&"$="&)#'$X"&>"$'='=)>'-&">"="S"Z'
9'$)&"X=0>0o')90$-+-:)X%$%>U+>:,:$I))M%)Q[">>'X>"$")-+e'8)0>+=)9'$)&"X=0>0o')90$-+-:.
e"U)g>X"U'[,"X')J'$'#'U>"$")(+&:$:U)(+8+=)(+&:$:US:>+$)'i'=)9'$)i:X:#)+>&"$=+&'?'
0>%#&%$+S+X.)e"U),")9Q>J")g>X">"$,")("$)+>+=)J'$'#'U>"$')g>X"U'[")i"X"9'>"S"X&'$I
M%)+i:,+=)/VLRV|f:=)M<L7f")0$&+X)0>U+-:)0>%U>%)9'$)+,:U,:$I))]'$'#'US'>"$'=.
&"X=0>0o'='=)W")e+(+>8"$"-&>"$'=)90$-+-:)0>+$+X)='&">"=,'$'>"=)/VLRV|),"-&"Z'(>"
W"(+)/VLRV|)Q$="Z'=,"=)e+$"X"&>")7g$X'("f,")9"=["$)9'$)(+8:)X%$%>U+-:)W"(+
M<L7)9g=("-'=,")J'$'#'U)W")&"X=0>0o')0,+X>:)#'$X"&>"$'=)>'-&">"=U"-'=')X0>+(>+#&:$+S+X
,g["=>"U">"$")J','>U"-')0>%U>%)0>+S+X&:$I
!'%
?
0 ! 1 2 (
:@:?83&.,267)+&83&.&9,)-46&,A
0)6.!"%!62
<S'()(<T7F'23>E5,FT7F'F825G6>F21'U5>'O/MO>3
]g=gUg[,".)0=>'=")8"$+X"=,"='=)&08>+U)8"$+X"=,")-"X&Q$g)'i'=,"X')0$+=:)e"=g[
tAID)-"W'("-'=,"(X"=.)9%)0$+=:=)Q=gUg[,"X')0=)(:>)'i'=,")+$&U+-:)W")J">'#U'#)"X0=0U'>"$'=
9%Jg=Xg)0$+=>+$:=:)J"i"$"X)tNOA6)9+=,:=+)%>+#U+-:)e","?>"=U"X&",'$IC4
7g$X'("f='=)5654)e","?>"$'=')J"$i"X>"#&'$U"-'),0Z$%>&%-%=,+.)"O&'S+$"&'=)i0X)Q="U>'
9'$)("$')9%>%=U+X&+,:$I)b","?>"="=)G66)U'>(+$)R0>+$)'e$+S+&.)+=S+X)"O&'S+$"&)-"X&Q$g=g=
J">'#&'$'>U"-'.)e"U)M5*.)e"U),")M5M)?'$U+>+$:=)<=&"$="&f'=)0>+=+X>+$:=:)X%>>+=+$+X.)("='
8+[+$>+$+) +i:>U+-:) W") ("=') Ug#&"$'>"$) ">,") "&U"-') -+("-'=,") J"$i"X>"#"9'>'$I
V($:S+.)(%$&'i')"O&'S+$"&)-"X&Q$g=g=),".)7g$X'("f='=)J">'#'U'=")8+$+>">)0>+$+X)'>"$>"("S"Z'.
J">'#"S"Z')W")9g(g("S"Z'),")9"X>"=U"X&",'$I)l>X"U'['=)=g?%-%=%=)N2)U'>(0=)0>U+-:
Q=JQ$g>g$X"=.)X'#')9+#:)"O&'S+$"&)e+$S+U+-:=:=)(:>>:X)A.666)7^)0>U+-:)9"X>"=U"X&",'$I
()*<
()(<
/g?%-C2
D3.33D.N32)
N2.52D.6NN
N56.666.666.666)
5.632.666.666.666
Y'#')9+#:=+),g#"=)]LT<b)@yBC3
A6.DN5)
5G.ADA
<=&"$="&)8"="&$+-(0=)0$+=:
2NtCD)
D6t
43.666.666CN
GD.266.666
A4tCC)
46t
A6.666.666A66
5G.666.666
PO&'S+$"&);)0$J+='[")8"$+X"=,")0$+=:
AIDtA6A)
NOA6t
Y'#')9+#:=+)"O&'S+$"&)e+$S+U+-:)@7^B
3G2I5A65
A.666
]LT<b)@yBCG
<=&"$="&)X%>>+=:S:)-+(:-:
PO&'S+$"&)8"="&$+-(0=)0$+=:
PO&'S+$"&)X%>>+=:S:)-+(:-:
T%X+$:,+X')&+9>0,+)5654)e","?>"$')e"-+8>+=:$X"=)7l<Y.)PX0=0U')M+X+=>:Z:.)P%$0U0='&0$
W"$'>"$'="),+(+=,:$:>+$+X)&+eU'=>"$)0>%#&%$%>U%#&%$I)7g$X'(")=g?%-%=%=)t2N)0>+=)'=&"$="&
8"="&$+-(0=)0$+=:=:=)5654f")X+,+$)VW$%8+)M'$>'Z')g>X"$')-"W'("-')S'W+$:=+)@tD6B)(+X>+#+S+Z:
W+$-+(:>U:#&:$I)tA4)0>+=)"O&'S+$"&)8"="&$+-(0=)0$+=:=:=)5654f")X+,+$)VW$%8+)M'$>'Z')g>X">"$'
-"W'("-'=")@t46B)J">"S"Z')W+$-+(:>U:#&:$I)tAID)0>+$+X)&+eU'=)",'>"=)PO7'S+$"&);)0$J+='["
8"$+X"=,")0$+=:=:=)5654f")X+,+$)tNOA6)-"W'("-'=")(gX-">"S"Z')Q=JQ$g>Ug#&g$I)M%)0$+=
>c
>f
>i
>k
>?
>m
>>
]A0E2E53/E0'(ab=c
!"[email protected]'(ab=c
!"[email protected]'(ab=c
!"[email protected]'(ab=c
]A0E2E53/E0'(ab=c
]A0E2E53/E0'(ab=c(N:+.3,4+(06.62(7A960,652;:/;0O
#356(%<06'(&3C3/6,(ME-HDE0A-W(!D+(#/6/+(E<(!A0.3-D(+_E22+08+(ab=c'(D//HWgghhhI-3566<06I8E2g43C3/6,KGE-HDE0A-K
/D+K-/6/+KE<K/D+K/A0.3-DK+8E22+08+Kab=c'(c=gbcgab=c
=bb
#356(%<06'(&3C3/6,(ME-HDE0A-W(!D+(#/6/+(E<(!A0.3-D(+_E22+08+(ab=c'(D//HWgghhhI-3566<06I8E2g43C3/6,KGE-HDE0A-K
/D+K-/6/+KE<K/D+K/A0.3-DK+8E22+08+Kab=c'(c=gbcgab=c
=b=
]A0E2E53/E0'(ab=c
=ba
Y6*60(/606<;5465(D+-6H,652;:/;0I
!)!
56A4f&")V>U+=(+.)<=J'>&"$")W")VMR)J'9'))g>X">"$)&+$+?:=,+=)"$'#'>U'#)9'$)-"W'(",'$I)Y'#'
9+#:=+) "O&'S+$"&) e+$S+U+-:=:=) X'#') 9+#:=+) J">'$) ,g["('='=) +$&:#:=+) 8+$+>">) +$&+S+Z:
W+$-+(:>U:#&:$I
7g$X'("f='=)9%)e","?>"$")%>+#U+-:)'i'=.)"O&'S+$"&)g["$'=,"X')+>J:)-0$%=>+$:=:=)iQ[g>U"-'.
e"U)9'$"(-">.)e"U)X%$%U-+>)+=>+U,+),'o'&+>)0X%$(+[+$>:Z:=)+$&:$:>U+-:.)?'=+=-)W")"Z'&'U
"X0-'-&"U'='=)J">'#U'#)g>X">"$,"X')-"W'("(')(+X+>+U+-:)W")"O&'S+$"&)W")<=&"$="&)J'$'#'US'>'Z'='
,"-&"X>"("S"X)U"W[%+&:=)9'$)+=)Q=S")%(J%>+U+(+)X0=U+-:)">["U,'$I
7g$X'("f='=)5654)W'[(0=%=,+)9">'$>"="=)e","?>"$)+$+-:=,+.)"O&'S+$"&'=)"=)i0X)?+(,+
-+Z>+(+S+Z:)+>+=>+$)#%=>+$,:$1
@AB PO&'S+$"&.)X+(:&),:#:)"X0=0U'='=)+[+>U+-:=+)X+&X:,+)9%>%=+S+X.
@5B YaM<f>"$'=)$"X+9"&)Jgi>"$'=')+$&:$+S+X)W")("=')8+[+$>+$+)+i:>U+>+$:=:)X0>+(>+#&:$+S+X.
@4B <#>"&U">"$'=)0$&+X)V$O]".)&",+$'X)W")8+[+$>+U+)?++>'("&>"$')J"$i"X>"#&'$U"-'="
W"-'>")0>+S+X.
@2B 7g$X'("f='=)9'>J')&"X=0>0o'>"$')-"X&Q$g=,".)(+[:>:U)W")e'[U"&>"$)+>+=:=,+)9Q>J"-">
9'$)0(%=S%)0>+$+X)X0=%U>+=U+-:=,+)'&'S')Jgi>"$'=,"=)9'$')0>+S+X.
@GB MQ>J"-">)?+$X>:>:X>+$:=)J',"$'>U"-'=")X+&X:,+)9%>%=+S+X&:$I
PO&'S+$"&.)g>X"U'['=)9%Jg=g)W")J">"S"X&"X')e","?>"$'=")%>+#U+-:)'i'=)-&$+&"o'X)Q="U
&+#:U+X&+,:$I)7g$X'("f='=)9Q>J"-">)W")Xg$"-">)+=>+U,+)$"X+9"&)+W+=&+o:)">,")"&U"-'
(0>%=,+.)<=&"$="&)&"X=0>0o'>"$'='=)X%>>+=:U:)W")"O&'S+$"&'=)(+(J:=>+#&:$:>U+-:)e"U)&gX"&'S'>"$.
e"U),")'#>"&U">"$)'i'=)X$'&'X)Q="U,",'$I
QWc$\':)S'2e%c$-WT&$&'()(<'K$#-0&^'VW'F82$["%WX$&'FXc$\$'D\"["].'!WkWP\W%
[email protected]+7(^(_E2H657'(M3,C3(!EH,A2A(#/06/+Q3-3535(Y+53,+52+-3(T0EQ+-3($5/+05+/(Z303:3283,3J3(9+(+K!3860+/(].-+53
R+98A/(&A0A2(`6HE0A'(Nab=cO
!)'
E6,/6ER6
V?$+) LI) @56A4B.) jR'J'&+>) M0-8e0$%-1) 7e") L&+&") 0?) 7%$X'-e) "*0UU"$S"j.
e&&81;;HHHI-'=++?$+IS0U;,'J'&+>O90-8e0$%-O&e"O-&+&"O0?O&e"O&%$X'-eO"S0UU"$S"O56A4
V?$+)LI)@56A4B.)j7g$X'("f='=)m=g=,"X')p:$-+&)_"=S"$"-'1)<=&"$="&)W")7g$X'("f='=)T+8U+-:
]"$"X"=>"$j.)e&&81;;HHHI-'=++?$+IS0U;&%$X'("='=O0=%=,"X'O?'$-+&O8"=S"$"-'O'=&"$="&OW"O
&%$X'("='=O(+8+9'>"S"X>"$'
VLaL.)j56A4)V==%+>)`"80$&j.)e&&81;;HHHI+-0-8>SIS0U;~;U",'+;p'>"-;V;VLaL;$"-%>&-O
+$Se'W";8,?;+==%+>O$"80$&O56A4I8,?
M+=X+>+$+$+-:) Y+$&) !"$X"[') @56A4B.) j<=&"$="&&"=) T+8:>+=) Y+$&>:) m,"U") <#>"U>"$'j.
e&&81;;HHHI9XUIS0UI&$;'-&+&'-&'X;-+=+>80-'>"(+8'>+="&'S+$"&'->"U>"$'I+-8
M+=X+>+$+$+-:)Y+$&)!"$X"['.)j_aL.)V7!)Y+$&)L+(:>+$:j.
e&&81;;HHHI9XUIS0UI&$;'-&+&'-&'X;80-+&UX+$&-+('-'I+-8
M>0,J"&)bI)@56A5B.)j7e")p%&%$")0?)R'J'&+>j.)e&&81;;HHHI->',"-e+$"I="&;o?&">>0;'J='&'0=O
56A5O,"SXO?%&%$"O0?O,'J'&+>O?'=+>
M>0,J"&) bI) @56A5B.) M%-'="--) K=-',"$.) j7e") p%&%$") 0?) R'J'&+>j.
e&&81;;HHHI9%-'="--'=-',"$IS0U;?%&%$"O0?O,'J'&+>O->',"-O56A5OAA€08A
M0-&0=) *0=-%>&'=J) ]$0%8) @56A4B.) j7g$X'(") K=&"$="&) PX0=0U'-') `+80$%j.
e&&81;;HHHI9SJIS0UI&$;,0S%U"=&-;?'>"A5CG4CI8,?
*"U)mI)@56A6B.)jP>"X&$0='X)7'S+$"&)W")YaM<f>"$'=)`"X+9"&)]gSgj
R+='">>) n'J,"$) cI) @56A4B.) p0$$"-&"$.) j7e") ]>09+>) "*0UU"$S") a880$&%='&(j.
e&&81;;9>0J-I?0$$"-&"$IS0U;['+,+='">>H'J,"$;A4O62OAD&e"J>09+>"S0UU"$S"0880$&%='&(
R+='">>)n'J,"$)cI)@56A2B.)p0$$"-&"$.)j7e")PW0>%&'0=)0?)]>09+>)"*0UU"$S")!+$X"&-j.
e&&81;;HHHI?0$$"-&"$IS0U;7e"zPW0>%&'0=za?z]>09+>z"*0UU"$S"z!+$X"&-;?%>>&"F&;O
;PO`PLD3A5A
R">0'&&") @56A2B.) j_"$+X"=,",") !09'>) P&X'='=) TgX-">'#'j.
e & & 8 1 ; ; H H H I , " > 0 ' & & " I S 0 U ; + - - " & - ; R S 0 U O
7%$X"(;^0S+>t56V--"&-;R0S%U"=&-;-U>>_"$+X"=,","t56U09'>t56"&X'='=t56(t*4
tM*X-">'t*GtCp'I8,?
!))
Rg=(+) M+=X+-:.) Kp*) @56A2B.) j<#) T+8U+) Y0>+(>:Z:) `+80$%) 56A2j.
e&&81;;HHHI,0'=J9%-'="--I0$J;,+&+;"F8>0$""S0=0U'"-;&%$X"(
P%$0U0='&0$)@56A4B.)j!+$X"&)`"-"+$Se)?0$)7%$X"(j.)e&&81;;HHHI"%$0U0='&0$IS0U;&%$X"(
P%$08"+=)*0UU'-'0=)@56A4B.)jP\)a=>'=")7$%-&U+$X-1)M%'>,'=J)R'J'&+>)*0=?',"=S")'=
P%$08"j.)e&&81;;"SI"%$08+I"%;,'J'&+>O+J"=,+;"=;="H-;"%O0=>'="O&$%-&U+$X-OtP5tN6tC4O
9%'>,'=JO,'J'&+>OS0=?',"=S"O"%$08"O-U+$&O56AA6655
PW+=-) MI) @56A4B.) P=,"$-) V=+>(-'-.) j!09'>") K-) P+&'=J) 7e") n0$>,j.) e&&81;;9"=O
"W+=-IS0U;9"=",'S&"W+=-;56A4;G;AD;U09'>"O'-O"+&'=JO&e"OH0$>,
]'>>)!I)s)R+='">>)n'J,"$)cI)@56A4B.)p0$$"-&"$.)jP%$08"+=)a=>'=")`"&+'>)p0$"S+-&.)56A5
&0) 56ADj.) e&&81;;9>0J-I?0$$"-&"$IS0U;U+$&'=J'>>;A4O64OA4O
"%$08"+=0=>'="$"&+'>?0$"S+-&56A5&056AD0=>'="J$0H&eH'>>9"J'=&080>+$'["
+S$0--"%$08"
]'>>)!I)@56A4B.)p0$$"-&"$.)jP%$08"+=)a=>'=")`"&+'>1)p'W")7$"=,-)70)n+&Se)'=)56A4j.
e&&81;;HHHI?0$$"-&"$IS0U;P%$08"+=za=>'="z`"&+'>zp'W"z7$"=,-z70zn+&SezK=z56A4;
?%>>&"F&;O;PO`PLCANN5
]0>,U+=)L+Se-)]>09+>)K=W"-&U"=&)`"-"+$Se)@56A4B.)j]>09+>)PS0UU"$S")&0)VSS">"$+&"j.
e&&81;;HHHI->',"-e+$"I="&;U0$">>'U+$S;J0>,U+=O-+Se-O"S0UU"$S"O$"-"+$SeO56A4
]0>,U+=)L+Se-)]>09+>)K=W"-&U"=&)`"-"+$Se)@56A4B.)j"*0UU"$S")PF8"S&",)&0)VSS">"$+&"
]>09+>>()'=)56A2j.)e&&81;;HHHI->',"-e+$"I="&;U0$">>'U+$S;J0>,U+=O-+Se-O"S0UU"$S"O
$"-"+$SeO56A4
]00J>")@56A4B.)j7e")/"H)!%>&'OLS$""=)n0$>,1)\=,"$-&+=,'=J)*$0--O_>+&?0$U)*%-&0U"$
M"e+W'0%$j.)e&&81;;HHHI&e'=XH'&eJ00J>"IS0U;$"-"+$SeO-&%,'"-;&e"O="HOU%>&'O-S$""=O
H0$>,O-&%,(Ie&U>
b0+$) VI) ) @56A5B.) p0$$"-&"$.) jY"() 7$"=,-) '=) M5M) "*0UU"$S") p0$) 56A4j
e&&81;;HHHI9XUIS0UI&$;'-&+&'-&'X;-+=+>80-'>"(+8'>+="&'S+$"&'->"U>"$'I+-8.56A4
b%(=e) LI) @56A4B.) p0$$"-&"$) `"+,>'="--) K=,"F1) 56A4) "*0UU"$S") ]>09+>) L&%,(.
e&&81;;HHHI?0$$"-&"$IS0U;p0$$"-&"$z`"+,'="--zK=,"Fz56A4z"*0UU"$S"z]>09+>zL&%,
(;?%>>&"F&;O;PO`PLA64D64
K=&"$="&) n0$>,) L&+&-) @56A5B.j\-+J") +=,) _08%>+&'0=) L&+&'-&'S-Ij
e&&81;;HHHI'=&"$="&H0$>,-&+&-IS0U;-&+&-Ie&U
!)*
Y0"&-'"$)[email protected])jV>'9+9+)K_a)S0%>,)$+'-")yANMOy5GM)0=)yAA6M)W+>%+&'0=.)S0U8+=(fJ$0H&e)fU"&"0$'Sfj.)e&&81;;W"=&%$"9"+&IS0U;56A4;A6;A3;+>'9+9+O'80OS0%>,O$+'-"OANO5G9O
0=OAA69OW+>%+&'0=OS0U8+=(-OJ$0H&eOU"&"0$'S;
!SY'=-"()s)*0U8+=(.)M'>J')708>%U%)L&$+&"o'-'='=)T"='>"=U"-')_$0o"-')<=&"$="&)]'$'#'US'>'Z'
W") "O7'S+$"&) PX-"=') !"WS%&) R%$%U) `+80$%.) @56A4B
e&&81;;HHHI9'>J'&08>%U%-&$+&"o'-'I0$J;&$;,0S;N+452D334"S,?6?46A4"?2G2?G5?666D
!SY'=-"()s)*0U8+=(.)M'>J')708>%U%)L&$+&"o'-'='=)T"='>"=U"-')_$0o"-')<e&'(+i)7"-8'&'
W " )
m = " $ ' > " $ )
` + 8 0 $ % . )
@ 5 6 A 4 B
e&&81;;HHHI9'>J'&08>%U%-&$+&"o'-'I0$J;&$;=0,";'e&'(+S&"-8'&'W"0="$'>"$$+80$%
aP*R)@ACCNB.)!+>')<#>"$)Y0U'&"-'.)jP>"X&$0='X)7'S+$"&1)k"$J'>"=,'$U")Y0#%>>+$:)r"$i"W"-'j.
e&&81;;HHHI0"S,I0$J;&+F;S0=-%U8&'0=&+F;AC545G3I8,?
aP*R) @56AAB.) jp'=+=S'=J) b'JeO]$0H&e) p'$U-1) 7e") `0>") 0?) V=J">) K=W"-&0$-j.
e&&81;;HHHI0"S,I0$J;-&';?'=+=S'=Je'JeOJ$0H&e?'$U-&e"$0>"0?+=J">'=W"-&0$-Ie&U
`+0)^I)@56A4B.)7"SeS$%=Se.)jM>+SX)p$',+()R"-X&08)PO*0UU"$S")L8"=,'=J)`0-")AG)_"$S"=&
70) yAI5M.) VU+[0=) n+-) 7e") !0-&) k'-'&",) a=>'=") `"&+'>"$j.
e&&81;;&"SeS$%=SeIS0U;56A4;A5;6A;9>+SXO?$',+(O,"-X&08O"OS0UU"$S"O-8"=,'=JO$0-"O
AGO8"$S"=&O&0OAO59O+U+[0=OH+-O&e"OU0-&OW'-'&",O0=>'="O$"&+'>"$
L+=0%) MI) @56A4B.) jK*7) p+S&-) +=,) p'J%$"-j.) e&&81;;HHHI'&%I'=&;"=;K7\O
R;L&+&'-&'S-;R0S%U"=&-;?+S&-;K*7p+S&-p'J%$"-56A4O"I8,?
L&+=?0$,)\='W"$-'&()@56A5B.jL&+=?0$,)\='W"$-'&(f-)PS0=0U'S)KU8+S&)W'+)K==0W+&'0=)+=,
P
=
&
$
"
8
$
"
=
"
%
$
e
'
8
j
.
e&&81;;"=J'=""$'=JI-&+=?0$,I",%;-'&"-;,"?+%>&;?'>"-;L&+=?0$,K==0W+&'0=L%$W"(PF"S%&'
W"L%UU+$(aS&56A54I8,?
7I*) PX0=0U') M+X+=>:Z:) @56A4B.) j<-&+&'-&'X) W") V=+>'[>"$j.
e&&81;;HHHI"X0=0U'IJ0WI&$;'=,"FIS?U€-+(?+'=,"Fs*pKRAGD55GD6s*p7aYP/24AGG5GA
7l<Y.) j5662O56A4) M'>J') 708>%U%)
e&&81;;HHHI&%'XIJ0WI&$;_$"K-&+&'-&'X7+9>0I,0€'-&+9',A3AG€
<-&+&'-&'X>"$'j.
7l<Y)@56A4B.)b+="e+>X:)M'>'#'U)7"X=0>0o'>"$')Y%>>+=:U)V$+#&:$U+-:.)jPW,"=)<=&"$="&)"$'#'U
'UX+=:)0>U+(+=)e+=")0$+=:)W")=","=>"$'j
!)"
n"9$+[[') @56A4B.) j7g$X'(") <=&"$="&) PX0-'-&"U') `+80$%j.
e&&81;;HHHI->',"-e+$"I="&;-"$&+S,0J+=+(;&$X'("O=&"$="&O"X0-'-&"U'O+=+>'['OX+-UO56A4
n'>>'-)YI)s)R+='">>)n'J,"$)cI)@56A4B.)p0$$"-&"$.)j\=,"$-&+=,'=J)&e")R(=+U'S-)0?)*e'=+f" * 0 U U " $ S " )
! + $ X " & j .
e&&81;;HHHI?0$$"-&"$IS0U;\=,"$-&+=,'=Jz7e"zR(=+U'S-za?z*e'=+-z"*0UU"$S"z!+
$X"&;?%>>&"F&;O;PO`PLC2D5A
!)#

Benzer belgeler

2015 yılı Bosch Rexroth Eğitim Kitapçığı için

2015 yılı Bosch Rexroth Eğitim Kitapçığı için ÷øùúûüøýþÿ1û2øý3ÿý4ûüû2ø ^7_7`  ?a  -+>  ?a >N %+

Detaylı