Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci 21 Eylül

Yorumlar

Transkript

Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci 21 Eylül
Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci
21 Eylül 2013
Versiyon 1.0
Bilgi Teknolojileri
ĠÇERĠK
1)
PROSEDÜR ÖZETĠ ......................................................................................................... 3
2)
PROSEDÜR TARĠHÇESĠ ................................................................................................ 3
3)
AMAÇ .............................................................................................................................. 3
4)
KAPSAM.......................................................................................................................... 3
5)
TANIMLAR / STANDARTLAR ........................................................................................ 3
6)
GENEL KURAL VE ESASLAR ....................................................................................... 4
7)
OPERASYONEL / BĠRĠNCĠL KONTROLLER ............................................................... 10
8)
DENETĠM / ĠKĠNCĠL KONTROLLER ............................................................................. 10
9)
ONAYLAR ..................................................................................................................... 10
10) YAPTIRIM ...................................................................................................................... 11
11) ĠLĠġKĠLĠ DOKÜMANLAR............................................................................................... 11
2
1) PROSEDÜR ÖZETĠ
Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci
1.0
Bilgi Teknolojileri
21.09.2013
31.12.2014
Her sene
Aktif
Prosedür Adı
Versiyon
Prosedür Sahibi
Uygulama Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon Sıklığı
Statü
2) PROSEDÜR TARĠHÇESĠ
No Versiyon
1
1.0
Hazırlayan
(Adı ve Soyadı, Görevi)
Erkan Sertoğlu
21.09.2012 BT Yönetişim, Güvenlik
ve Uyum Birim Müdürü
Tarih
DeğiĢiklik
Yeni Doküman
3) AMAÇ
Bu prosedürün amacı; 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası (Kanun) uyarınca internet sitesi
açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken
ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
4) KAPSAM
Bu dokümantasyon içerisinde tanımı aktarılan süreç, tüm Banka çalışanlarını kapsar.
Bu prosedür, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik’te
belirtilen kural ve gereksinimlerin nasıl karşılanacağını belirtir.
Bu prosedür, aşağıda belirtilen bilgilerin 01/10/2013 tarihindne itibaren Banka web
sitesi üzerinde nasıl güncelleneceğini belirtir.
5) TANIMLAR / STANDARTLAR
3
6) GENEL KURAL VE ESASLAR
1. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik
(Yönetmelik) içinde web sitesi üzerinde yayınlanacak bilgileri ve
güncellenme sıklıkları aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
o Sürekli yayınlanması gerekli bilgiler aşağıda yer almakta olup söz
konusu bilgilerde bir değişiklik meydana gelmesi durumunda
değişikliğin meydana geldiği tarihte değişiklik internet sitesinde
yayımlanır.
a)
Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt
edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde
yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde
müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde
yöneticilerin ad ve soyadları.
b)
Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye
olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda;
tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel
kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan
olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS
numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil
edilen gerçek kişinin adı ve soyadı.
c)
Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi,
varsa tescil edilmiş şubesi.
o En az altı aylık süre için yayınlanması gerekli bilgiler ve yayınlama
süreleri aşağıdadır.
a)
Kanunun 149 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, birleşme
sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile
yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların
incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki
otuz gün içinde internet sitesine konur.
b)
Bu fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerde inceleme yapma
hakkının belirtildiği, bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve
nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin ilan, belgelerin
tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü öncesinde internet
sitesine konur.
c)
Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının
teminat altına alınması için talepte bulunabileceklerine dair sicil
gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci
ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç
beş gün içinde internet sitesine konur.
d)
Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, Kanunun
171 inci maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı,
bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet
raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma
hakkına işaret eden ve bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine
4
ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, bölünme
kararının alındığı tarihten iki ay önce internet sitesine konur.
e)
Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını
bildirmeye ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya
çağrılmasına ilişkin sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç
defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı
tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
f)
Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
g)
Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme
kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç
beş gün içinde internet sitesine konur.
h)
Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihte internet sitesine konur.
i)
Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna
bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi
halinde, bu duruma ilişkin pay sahiplerine yapılan ilan,
erteleme kararı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde
internet sitesine konur.
j)
Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri
özel kurulunun toplantı tutanağı genel kurul tarihinden itibaren
en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
k)
Kanunun 428 inci maddesi uyarınca organın temsilcisi,
bağımsız temsilcisi ve kurumsal temsilciliğe ilişkin ilanlar, ilanın
yayımlandığı gün internet sitesine konur.
l)
Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı
hususu ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak
yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet
sitesine konur.
m)
Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş
mahkeme kararı, tescil tarihinden itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
n)
Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı,
sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
o)
Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin
artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas
sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri,
cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve
rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile
bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması
hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan
5
ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine
konur.
p)
Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının
belirlenmesine ilişkin yönetim kurulunun kararı, sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
q)
Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye
azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve
azaltmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar,
bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin
çağrı ilanının sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en
geç beş gün içinde internet sitesine konur.
r)
Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı
üzerine alacaklılara sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç
defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en
geç beş gün içinde internet sitesine konur.
s)
Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir
ay içinde ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından
yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin
yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur. Nama yazılı pay senedi
sahiplerine, davet ve ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü
mektupla yapılması halinde, bu davet ve ihtar iadeli taahhütlü
mektubun gönderildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde
internet sitesine konur.
t)
Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin
bastırılmasına ilişkin kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı
tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
u)
Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden
anlaşılamayan ya da yerleşim yerleri bilinmeyen diğer
alacaklılara yönelik şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda
bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına
bildirmeye çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta
arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
v)
Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların,
Kanunun 198 inci maddesinde belirtilen oranlarda kazanılması
veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, gerçekleşme
tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine
konur.
w)
Kanunun 966 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca malik ve
diğer hak sahiplerinin kimler olduğunun veya yerleşim
yerlerinin belli olmadığı hallerde, geminin gemi sicilinden
silinmesine ve belirlenen süreye ilişkin olarak sicil gazetesinde
6
yapılan ilan, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en
geç beş gün içinde internet sitesinde de ilan edilir.
x)
Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye
şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri,
eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve bunların,
sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret
şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak
yapacakları açıklama, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
y)
Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
z)
Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin
tek pay sahipli/ortaklı olarak kurulması halinde, şirketin tek pay
sahipli/ortaklı olduğu hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı,
soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair bilgiler sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
aa)
Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da değişikliğin
sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
bb)
Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın,
sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında
devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
cc)
Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili
kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı, sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
dd)
Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını
içeren iç yönerge ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet
sitesine konur.
ee)
Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya
kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz
çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını
gösteren raporu sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren
en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ff)
Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve
azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler
kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış
sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor, sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet
sitesine konur.
7
gg)
Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine
ilişkin çağrı ilanı yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
hh)
Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal
etmesine ilişkin kararı sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ii)
Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul
toplantılarının elektronik ortamda yapılması veya bu
toplantılara elektronik ortamda katılım sağlanması hallerinde,
elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin
ispatlandığı teknik rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı
tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
2. Internet sitesinde yukarıda belirtilen kapsamda yer alan içeriğin PDF
olarak yayınlanması durumunda içerik dijital imza ile imzalanmalı ve
zaman damgasının vurulmalıdır.
3. Eğer
içerik
bir
Web
sayfası
olarak
veriliyor
ise
(örn:
http://www.fibabanka.com.tr/fibabanka-hakkinda/yatirimci-iliskileri/ortaklikyapisi.aspx) sayfadaki içerik PDF dosyasına dönüştürülmeli ve sayfaya
link olarak eklenmelidir.
4. PDF dosyalarının başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj”
ibaresi konulmalıdır. Yönlendirilmiş mesaj zaman damgası ile
oluşturulmalıdır.
5. Banka içindeki bilgi sağlayıcılar web sitesi üzerine yayınlanacak belgelerin
teslim edilirken PDF’lerin oluşturulmasında yukarıdaki kurallara dikkat
ederler.
6. Kurumsal İletişim Internet sitesi üzerinde yapılacak PDF’lerde Madde 1’de
tanımlanmış herhangi bir bilginin yer alması durumunda PDF’in
imzalandığından ve zaman damgasının uygulandığından emin olur.
7. Engelli bireylerin erişilebilirliği sağlamak için ise ISO/IEC 40500:2012
(W3C Web Content AccessibilityGuidelines (WCAG) 2.0) standardına
uyulmalıdır.
8. ISO/IEC 27001 standardına göz önüne alınarak yayınlanmalıdır.
9. Web sitesi için yedekleme ve felaketten kurtarma planları, yetkisiz
erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip
olmaları gerekir.
10. İnternet sitesinde yer alan bilgilerin arşivlemenin işleme ilişkin ilgili
mevzuatta daha uzun bir saklama süresi öngörülmemişse –yayımın son
bulduğu tarihten itibaren 5 yıl süreyle- elektronik olarak arşivlenmesi
gerekmektedir. Bu sorumluluk BT tarafından yerine getirilir.
8
11. Yönetmelik ve Kanunun 1524 üncü madde hükümlerine uygunluğu Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya bu alanda denetim
yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafında iki yılda bir kez
tespit edilir.
12. Sitenin işleyişinde ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet
sitesinde
(http://www.kamusm.gov.tr)
yayımlanan
İnternet
Sitesi
Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin veya MTHS’lerin Alacakları Teknik
Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler Rehberindeki şartlara
uyulur.
13. Site üzerinde yeni bir belgenin yayınlanması sırasında aşağıdaki adımlara
uyulur.

Ek 1. Internet Sitesinde Bulunması Gereken Bilgiler ve Sorumluluklar
tablosunda belirtilen bilgiler ilgili sorumlular tarafından tabloda
tanımlanan zaman hedeflerineuygun olacak şekilde hazırlanır.

Belgelerin hazırlanması sırasında doküman
dönüştürülür. (Bkz. Ek 2. PDF Oluşturma Süreci)

Oluşturulan PDF dokümanına imza alanları eklenir (Bkz. Ek 3. PDF
İmza Alanını Ekle)

İmza alanları eklendikten sonra ilk imza alanı 1. İmzacı tarafından ikinci
imza alanı da ikinci imzacı tarafından doldurulur. İmzalama sırası olarak
önce 1. imzacının dokümanı onaylaması ve oluşturulan dosyanın ikinci
onaycıya iletilmesi gerekir. (Bkz. Ek 4. Nitelikli Elektronik Sertifika ile
PDF İmzalama)

2. Onaycı tarafından onaylanan belge Kurumsal İletişim’e iletilir.

Kurumsal İletişim iletilen belgenin iki farklı imzacı tarafından
imzalandığını kontrol eder (Bkz. Ek 5. Örnek İmzalı Doküman)

Eğer belge iki ayrı imzacı tarafından onaylanmış ve belgenin sağ üst
kısmında “<<Günün Tarihi>> (Yönlendirilmiş mesaj)” (örn: 02/10/2013
(yönlendirilmiş mesaj) metni var ise belgeyi zaman damgası ile
damgalar (Bkz. Ek 6. Belgenin Zaman Damgası İle Damgalanması)

Kurumsal İletişim Ek 7. Belgenin İmzalarının Ve Zaman Damgasının
Kontrol Edilmesi metoduna uygun olarak kontrol edip bir problem
bulunmuyor ise dokümanı web sitesi üzerinde ilgili yere transfer etmek
için gerekli işlemleri yürütür.
PDF
formatına
9
7) OPERASYONEL / BĠRĠNCĠL KONTROLLER
Birincil kontroller, Kapsam kısmında belirtilen süreçlere ait risk kontrol
matrislerinde gösterilmektedir.
8) DENETĠM / ĠKĠNCĠL KONTROLLER
Mevzuat ve Uyum Bölümü’nün, İç Kontrol Bölümü’nün ve Teftiş Kurulu
Başkanlığı’nın uyguladığı denetim ve kontroller, ikincil kontroller olarak
bahsedilmektedir.İkincil kontroller, Kapsam kısmında belirtilen süreçlere ait risk
kontrol matrislerinde gösterilmektedir.
9) DAĞITIM
Dağıtılan
(Adı ve Soyadı, Görevi)
Tarih
Icra Kurulu
Bölüm Yöneticileri
Şube Müdürleri
10) ONAYLAR
No
1
Tarih
Onaylayan
(Adı ve Soyadı, Görevi)
Adem Aykın
BTGenel Müdür
Yardımcısı
2
Emre Ergün
Genel Müdür Yardımcısı
3
Alsev Utku
Genel Müdür Yardımcısı
4
Ayşe Akdaş
Mali Kontrol Bölüm Yöneticisi
Ġmza
10
Ayşegül Özütürk
Perakende Pazarlama Bölüm
Yöneticisi
Gerçek Önal
Hukuk Müşavirliği Bölüm
Yöneticisi
Serdal Yıldırım
Mevzuat ve Uyum Bölüm
Yöneticisi
5
6
7
11) YAPTIRIM
Bu prosedüre uyulması Bankamız Mevzuat ve Uyum Bölümü’nün, İç Kontrol
Bölümü’nün ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın gözetimi altındadır. Uyulmadığı taktirde
Personel Prosedürü’nde ilgili bölümde belirtildiği şekilde yaptırım uygulanacaktır.
12) ĠLĠġKĠLĠ DOKÜMANLAR
11
Ek 1. Internet Sitesinde Bulunması Gereken Bilgiler ve Sorumluluklar
Bilgi
Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen
ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu
başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve
soyadları.
Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak
limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle
birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen
gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen
tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi
ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı.
Seçilen denetçinin adı/soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa
tescil edilmiş şubesi
Kanunun 149 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, birleşme
sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık
faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine
sunulmak üzere genel kurul kararı.
Bu fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerde inceleme yapma
hakkının belirtildiği, bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve
nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin ilan,
Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının teminat
altına alınması için talepte bulunabileceklerine dair sicil
gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan,
Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, Kanunun 171
Güncelleme süresi
Bilgiyi Sunacak
Birim/Bölüm
İçeriğin Şekil Onayı
Verecek Birim /
bölüm
Kurumsal İletişim
Bilgiyi
Yayınlayacak
Birim/Bölüm
Kurumsal İletişim
Derhal
Hukuk
Müşavirliği
Derhal
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Derhal
Mali Kontrol
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
karardan önceki otuz
gün içinde internet
sitesine konur
Mali Kontrol
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
belgelerin tevdi
tarihinden itibaren
en az üç iş günü
öncesinde internet
sitesine konur.
birinci ilanın sicil
gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde internet
sitesine konur.
bölünme kararının
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Mali Kontrol /
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
12
Bilgiyi Sunacak
Birim/Bölüm
İçeriğin Şekil Onayı
Verecek Birim /
bölüm
Bilgiyi
Yayınlayacak
Birim/Bölüm
Bilgi
Güncelleme süresi
inci maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme
raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve
varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma hakkına işaret eden
ve bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde
incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan,
Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını
bildirmeye ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya
çağrılmasına ilişkin sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa
yapılan ilan, birinci ilanı.
alındığı tarihten iki ay
önce internet sitesine
konur.
Hukuk
Müşavirliği
, sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde internet
sitesine konur.
, sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde internet
sitesine konur.
, sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde internet
sitesine konur.
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihte
erteleme kararı
tarihinden itibaren
en geç beş gün içinde
internet sitesine
konur.
genel kurul
tarihinden itibaren
en geç beş gün içinde
internet sitesine
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu
Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme
kararı
Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan
Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı
konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu
duruma ilişkin pay sahiplerine yapılan ilan,
Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel
kurulunun toplantı tutanağı
13
Bilgi
Kanunun 428 inci maddesi uyarınca organın temsilcisi, bağımsız
temsilcisi ve kurumsal temsilciliğe ilişkin ilanlar,
Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı
hususu ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan
Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş
mahkeme kararı,
Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı
Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin
artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas
sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri,
cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve
rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile
bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması
hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan
Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının
belirlenmesine ilişkin yönetim kurulunun kararı,
Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına
gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne
şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar, bu açıklamaların da
yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanı
Güncelleme süresi
konur.
ilanın yayımlandığı
gün internet sitesine
konur.
ilan tarihinden
itibaren en geç beş
gün içinde internet
sitesine konur.
tescil tarihinden
itibaren en geç beş
gün içinde internet
sitesine konur.
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
ilan tarihinden
itibaren en geç beş
gün içinde internet
sitesine konur.
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
Bilgiyi Sunacak
Birim/Bölüm
İçeriğin Şekil Onayı
Verecek Birim /
bölüm
Bilgiyi
Yayınlayacak
Birim/Bölüm
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
14
İçeriğin Şekil Onayı
Verecek Birim /
bölüm
Kurumsal İletişim
Bilgiyi
Yayınlayacak
Birim/Bölüm
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
?????
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Bilgiyi Sunacak
Birim/Bölüm
Bilgi
Güncelleme süresi
Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine
alacaklılara sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan,
birinci ilanın
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde internet
sitesine konur.
bu davet ve ihtar
iadeli taahhütlü
mektubun
gönderildiği tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde internet
sitesine konur.
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
birinci ilanın
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde internet
sitesine konur.
Hukuk
Müşavirliği
gerçekleşme
tarihinden itibaren
en geç beş gün içinde
internet sitesine
konur.
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay
içinde ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun
bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin yapılan davet
ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde yayımlandığı
tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
Nama yazılı pay senedi sahiplerine, davet ve ihtarın ilan yerine
iadeli taahhütlü mektupla yapılması halinde,
Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına
ilişkin kararı
Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden
anlaşılamayan ya da yerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara
yönelik şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda
bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye
çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta arayla üç defa
yapılan ilan,
Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların,
Kanunun 198 inci maddesinde belirtilen oranlarda kazanılması
veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama,
Kanunun 966 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca malik ve diğer
hak sahiplerinin kimler olduğunun veya yerleşim yerlerinin belli
olmadığı hallerde, geminin gemi sicilinden silinmesine ve
belirlenen süreye ilişkin olarak sicil gazetesinde yapılan ilan,
15
Bilgi
Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin
yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri,
velayetleri altındaki çocukları ve bunların, sermayelerinin en az
yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye
şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları açıklama
Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi.
Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek
pay sahipli/ortaklı olarak kurulması halinde, şirketin tek pay
sahipli/ortaklı olduğu hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı, soyadı,
yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair bilgiler
Şirket sözleşmesi ve değişiklikler
Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın,
sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına
veya kiralanmasına ilişkin sözleşme .
Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri
ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı,
Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren
iç yönerge ilanı
Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya
kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz
Güncelleme süresi
Bilgiyi Sunacak
Birim/Bölüm
İçeriğin Şekil Onayı
Verecek Birim /
bölüm
Kurumsal İletişim
Bilgiyi
Yayınlayacak
Birim/Bölüm
Kurumsal İletişim
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
????
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
ilan tarihini izleyen
beş gün içinde
internet sitesine
konur.
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
????
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
16
Bilgi
çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren
raporu.
Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve
azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler
kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış
sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor,
Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin
çağrı ilanı
Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal
etmesine ilişkin kararı
Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının
elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik
ortamda katılım sağlanması hallerinde, elektronik ortam
araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor
Güncelleme süresi
itibaren en geç beş
gün içinde
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
İlanın yapıldığı
tarihten itibaren en
geç beş gün içinde
internet sitesine
konur.
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten
itibaren en geç beş
gün içinde
Bilgiyi Sunacak
Birim/Bölüm
İçeriğin Şekil Onayı
Verecek Birim /
bölüm
Bilgiyi
Yayınlayacak
Birim/Bölüm
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
???
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
Hukuk
Müşavirliği
Kurumsal İletişim
Kurumsal İletişim
17
Ek 2. PDF OluĢturma Süreci

PDF Oluştur görevine tıklayınız.
18

PDF oluşturulacak dokümanı seçiniz ve Open’ı tıklayınız
19

Dokümanı oluşturduktan sonra CTRL + S’e tıklayınız.
20


Açılan pencerede dosyanın kaydedileceği yeri seçiniz ve dosya ismini
güncelleyiniz.
Güncelleme sonrasında “Save” tuşuna basınız.
21
Ek 3. PDF Ġmza Alanını Ekleme

Dosyayı açmak için “Aç”a tıklayınız.
22

Açmak istediğiniz dosyayı seçiniz ve “Open”a tıklayınız.
23

Araçlar menüsü açık değilse “Araçlar”a tıklayınız.
24

Açılan menüde “Eylem Sihirbazı” alt menüsünü açıp “İmza Alanları
Ekle” butonuna tıklayınız.
25

“Başlat” butonuna tıklayınız
26

Dosya isminin üzerinde yeşil onay işareti () görüldüğünde işlem
tamamlanmıştır.
27
Ek 4. Nitelikli Elektronik Sertifika ile PDF Ġmzalama

Dosyaya çift tıklayarak Adobe Acrobat Pro’da açtığınızda aşağıdaki
ekran görüntüsünü görmelisiniz. İlk imzacı iseniz ortadaki kutuya ikinci
imzacı iseniz sağdaki kutuya tıklayınız
1. İmzacının
tıklayacağı alan
2. İmzacının
tıklayacağı alan
28

Menü’de çıkan “Belgeyi İmzala” butonuna tıklayınız
29

Adobe otomatik olarak bilgisayarda tanımlı sertifikaları getirecektir. Size
ait olan imzayı seçiniz.
30

İmzalanacak dosyanın kayıt edileceği yeri seçiniz
31

Otomatik olarak imza ile ilgili şifre giriş giriş ekranı önünüze gelecektir.
Söz konusu ekran kullanılan imzaya bağlı değişebildiği için örnek ekran
konulmamıştır.
32

İmzalama tamamlandığında imza ekranda görülür hale gelir.
33
Bkz. Ek 5. Örnek Ġmzalı Doküman

Uyarı: AĢağıdaki
imzalanmıĢtır.

Uyarı: AĢağıdaki belge tek bir kullanıcı tarafından imzalanmıĢtır. Bu
örnek bilinçli verilmiĢtir.
belge
iki
farklı
bir
kullanıcı
tarafından
34
Ek 6. Belgenin Zaman Damgası Ġle Damgalanması

Dosyaya çift tıklayarak Adobe Acrobat Pro’da açıp “İmzala” butonuna
tıklayınız
35

Açılan menüde sırasıyla “Sertifikalarla Çalış” ve “Belgeyi Zaman
Damgala” butonlarına tıklayınız
36

Zaman damgası için iletişim kurma onay ekranı gelmesi durumunda
onaylayın
37
Ek 7. Belgenin Ġmzalarının ve Zaman Damgasının kontrol edilmesi

Dosyayı açıp İmza Paneli’ne tıklayınız.

Açılan ekranda iki farklı kişise ait sayısal imza ile zaman damgası
görülmelidir.
38

Benzer belgeler

Elektronik İmza Formatları - Kamu Sertifikasyon Merkezi

Elektronik İmza Formatları - Kamu Sertifikasyon Merkezi damgası eklenen imzanın, en az düzeyde basit veya şartlı imza formatında olmalıdır. Elektronik olarak imzalanmış anlaşmaya tekrar dönmek gerekirse, bu anlaşmadaki imzaların anlaşma süresi boyunca g...

Detaylı