ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU 6 Artvin Meslek Yüksekokulu

Yorumlar

Transkript

ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU 6 Artvin Meslek Yüksekokulu
ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU
6
Artvin Meslek Yüksekokulu, gerek ülkemizin gerekse bölgenin kalkınmasındaki en önemli unsur olan alanında uzman, yeterli teorik ve
uygulamalı eğitimle donatılmış, aldığı eğitim doğrultusunda kurum
ve kuruluşlarda görev yapacak ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik programlara sahiptir.
Ülkemizde sürekli ihtiyaç duyulan kalifiye ara elemanı eksikliğini
karşılamak maksadıyla, öğrencilerimiz iş hayatına yönelik yetiştirilmektedirler. Teknik içerikli programlardan mezun olanlar “tekniker”,
iktisadi ve idari programlardan mezun olanlar “meslek elemanı” unvanı kazanırlar.
Bu ilkeler doğrultusunda hizmet veren Meslek Yüksekokulumuzda 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 33 öğretim görevlisi ve 1 araştırmacı
görev yapmaktadır.
Programlar
Avcılık ve Yaban Hayatı, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (II. Öğretim),Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Elektrik,
Elektrik (II. Öğretim),Harita ve Kadastro, İç Mekan Tasarımı, İşletme
Yönetimi, Makine, Mobilya ve Dekorasyon, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (II. Öğretim), Ormancılık ve
Orman Ürünleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri (II. Öğretim), Özel
Güvenlik ve Koruma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Bankacılık ve
Sigortacılık, Bilgisayar Teknolojisi
Artvin Meslek Yüksekokulu İletişim Bilgileri
Tel: 0 466 212 59 13 / Faks: 0 466 212 75 32
E-Posta: [email protected]/ Web Adresi: http://myo.artvin.edu.tr
www.artvin.edu.tr / 51
6
Avcılık ve Yaban Hayatı Programı
Yaban hayatının korunması, yönetimi ve işletilmesi için, doğa sevgisi taşıyan, teknik bilgi ve beceriye sahip ara elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Avcılık ve Yaban Hayatı programı Türkiye'de çok az sayıdadır. Bu program özellikle, yaban hayvanlarının envanterini (sayımını),
üretimini, habitatların geliştirilmesini, popülasyonların izlenmesini
ve düzenlenmesini, özel avlaklar ve kamu avlaklarının geliştirilmesini
ve işletilmesini kapsamaktadır.
İş İmkânları
Ülkemizde Avcılık ve Yaban Hayatı programı mezunlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde bu konuda yetişmiş ara eleman yetersizliğinden bu programdan
mezun olanların iş bulma şansları oldukça yüksektir. Orman Bakanlığı
Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Orman Genel
Müdürlüğü, belediyeler, İl ve İlçe Av Komisyonlarında görev alabilecekleri gibi özel avlaklarda ve hayvanat bahçelerinde de teknik eleman olarak çalışabilirler. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Orman Mühendisliği
52 / www.artvin.edu.tr
Bilgisayar Programcılığı Programı
6
Bilişim sektöründeki hızlı gelişmelere paralel olarak iş hayatında
ve güncel yaşamda bilgisayar teknolojisi kullanımı hızla artmıştır. Bilgisayar teknolojisi ve programlama; bilgisayar kullanımı, yazılım yapılması (PC, ağ ortamı ve internet için), donanım, bakım, onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili alandır. Öğrencilerin,
bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatılmış, kendisini teknolojik
gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen kişiler olarak
yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
İş İmkânları
Mezunlar sanayi kuruluşları, medya kuruluşları, donanım, yazılım
ve hizmet üreten ve geliştiren firmalar, veri tabanı sistemleri geliştiren
firmalar, lojistik firmaları, internet çözümleri geliştiren firmalar, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım firmaları, şirketlerin bilgi işlem birimlerinde çalışmaşabilmektedirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Bilgisayar, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilim Sistemleri,
Bilgisayar ve Enformasyon Sitemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Enformatik, Fizik, İstatistik,
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik - Bilgisayar, Meteoroloji
Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uzay Mühendisliği
www.artvin.edu.tr / 53
6
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; kamu kurum ve
kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev
alabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmek için faaliyet gösterir. Günümüz bilgi çağına ayak uyduran, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri
yakından takip ederek mesleki ve kişisel gelişime önem veren, sürekli öğrenmeye istekli, çağdaş, araştırmacı ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.
İş İmkânları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunlarının iş
imkânları oldukça geniş olup, özel sektör ve kamu kurumlarında, üniversitelerde, hukuk bürolarında, vakıflarda, derneklerde kısaca bürosu olan her işletmede istihdam imkânları mevcuttur. Mezunlarımız,
büro yöneticisi, ofis hizmetleri uzmanı, üst yönetim asistanı, yönetici
asistanı olarak görev yapmaktadırlar.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Sağlık
Kurumları İşletmeciliği, Yönetim Bilişlim Sistemleri
54 / www.artvin.edu.tr
Elektrik Programı
6
Elektrik sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet
koşullarının etkisiyle sürekli ve dinamik bir gelişim içerisindedir. Bu gelişim özellikle teknoloji alanında ilerleme göstermiş, servis ve üretimde yepyeni bir istihdam alanı doğurmuştur. Özellikle de sanayileşmiş ülkelerde, enerji sektörü için geniş iş olanağı sağlayan Elektrik
Programı, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir.
Bu veriler ekseninde gün geçtikçe büyük bir önem kazanan Elektrik
Programı, endüstrinin ihtiyaç duyduğu; elektrik sistemlerini proje ve
standartlara uygun olarak kuran/kurduran, servis ve bakım işlemlerini yapan/yaptıran, maliyet ve iş akışını kontrol eden ve mesleğinde
iş planlaması yapabilen niteliklere sahip elemanları yetiştirmektedir.
İş İmkânları
Mezunlar serbest elektrik teknikeri olarak kendilerine ait işyeri
kurup çalışabilecekleri gibi, başta TEDAŞ, TEİAŞ, Türk Telekom olmak
üzere elektrik ve enerji sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile
endüstriyel otomasyon hizmeti gerektiren özel ve resmi kurumlarda
da istihdam edilebilmektedirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik
Öğretmenliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve
Elektroniği, Meteoroloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Mühendisliği
www.artvin.edu.tr / 55
6
Harita ve Kadastro Programı
Harita Kadastro Programı, teknolojiyi yakından takip ederek, elektronik ölçü aletleri ve uydular aracılığıyla ölçüm yapabilen Küresel Konumlama Sistemi (GPS) yardımıyla ülkenin gereksinim duyduğu her
ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük projelerin etüt ve
uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Üretilen haritalar
mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur.
Her devirde gelişmiş teknolojileri kullanarak kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu arazi ölçmeleri, değerlendirme ve konum belirleme, bilgi sistemi kurma ve sorgulama, konum bilgilerini yerine uygulama, taşınmaz mal mülkiyeti ile ilgili hukuki ve teknik bilgileri değerlendirme gibi konularda uzman teknik elemanların yetiştirilmesi
amaçlanmaktadır.
İş İmkânları
Programın iş alanları oldukça geniştir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı vb. Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü, TEAŞ, TEDAŞ, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası, DSİ, ETİBANK, İl Özel İdaresi, T.C.
Karayolları ve Devlet Demiryolları gibi çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra harita ve inşaat sektöründe hizmet veren özel müteahhitlik
büro ve şirketleri ile emlak değerleme şirketlerinde de çalışabilirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği,
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Şehir ve
Bölge Planlama
56 / www.artvin.edu.tr
İç Mekan Tasarımı Programı
6
İç Mekân Tasarımı programı, iç yaşam alanlarında estetik, fonksiyonel ve özgün tasarımlar yapabilmeye dönük teorik ve pratik bilgileri
birleştirerek tasarımcı yetiştiren programdır. Programın içeriğinde
yer alan dersler de, Türk kültürü ve çağın modern anlayışını dikkate
alarak, öğrencilere; Türk ve Batı mimarisi, Türk ve Batı sanat anlayışı
hakkında genel bilgiler verilip, öğrencilere estetik ve sanatsal bakış
açısı kazandırmak amacıyla genel sanat prensipleri kavratılıp, ergonomik tasarımlar yapabilme ve modele aktarabilme becerilerini kazanmalarını sağlayacak bilgisayar destekli çizim teknikleriyle özgün tasarımlar ortaya koymaları sağlanır. Bu program, iç mekan tasarımı alanında nitelikli tasarımcı yetiştirir.
İş İmkânları
Bu programdan mezun olan öğrenciler, iç mekan tasarımı gerçekleştiren mimari işletmelerde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde ve restorasyon firmalarında çizim elemanı, yönetici, yönetici asistanı ve kontrolör olarak çalışabilirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Mimarlık, İç mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, El Sanatları
Tasarımı ve Üretimi, Grafik ve Endüstriyel Tasarım, Geleneksel Türk El
Sanatları
www.artvin.edu.tr / 57
6
İşletme Yönetimi Programı
İşletme Yönetimi programının amacı; temel işletmecilik bilgi ve
becerilerine sahip, özel ve kamu işletmelerinde ara eleman, yönetici
yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, teknolojik
ve bilimsel değişimi takip edebilen ve uygulayabilen, piyasaların ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip ve sosyal ilişkilerde başarılı mezunlar
yetiştirmektir.
İş İmkânları
İşletme Yönetimi programından mezun olan öğrenciler, sanayi,
ticaret ve hizmet işletmelerinde yönetim, muhasebe, finansman, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve halkla ilişkiler gibi birimlerde istihdam edilebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektör bankalarında, yatırım
ve finans kurumlarında, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli
mali müşavirlik bürolarında iş bulma olanağına sahiptirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Bilgi Yönetimi, İşletme Öğretmenliği,
Lojistik Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Sağlık
Kurumları İşletmeciliği, Yönetim ve Bilişim Sistemleri.
58 / www.artvin.edu.tr
Makine Programı
6
Makine programı, teknikerlik seviyesinde, tasarım ve imalat yöntemleri, teknik resim, malzeme bilgisi, hidrolik ve pnömatik, mühendislik vb. meslek derslerinin birikimleriyle bilgisayar destekli tasarım
yapabilen konvansiyonel ve modern takım tezgâhlarıyla, talaşlı ve talaşsız imalat yöntemleriyle makine parçaları imalatını ve montajını yayapabilen makine teknikerleri yetiştirir.
İş İmkânları
Mezunlar, makine imalatına yönelik işletmelerde, teknik ressam,
tezgâh operatörü, kontrol elemanı, bakım sorumlusu, bölüm şefi olarak görev alabilirler. Küçük ve orta büyüklükteki makine imalatına yönelik işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü de üstlenebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında imalat, bakım ve kontrol teknikeri olarak
görev alabilirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği,
İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tarım Makineleri
www.artvin.edu.tr / 59
6
Mobilya ve Dekorasyon Programı
Öğrencilerine mobilya tasarımı ve üretimi için gerekli olan tüm
altyapıyı kazandırarak iç mekân tasarımı ve dekorasyon alanında sektöre ve eğitim kurumlarına modelci, tasarımcı ve eğitimciler yetiştirme hedefinde olan bir programdır. Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında donanımlı tasarımcılar ile eğitimciler yetiştirir.
İş İmkânları
Mobilya ve Dekorasyon programı mezunları orman ürünleri endüstrisinin çeşitli kollarında bilgi donanımları ve tercihlerine göre çalışma imkânı bulabilmektedirler. Özel sektöre ait orman ürünleri endüstrisinin kereste, parke, ambalaj, kontrplak, lif levha, yonga levha,
mobilya, kaplama, emprenye gibi kollarında üretimde, satış ve pazarlama işlerinde çalışabilir ya da aynı endüstri kollarında kendi işlerini
kurabilirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Endüstri Tasarımı, Endüstri
Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İmalat Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği
60 / www.artvin.edu.tr
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
6
Küreselleşmeye paralel olarak ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte muhasebe mesleği giderek daha çok
önem kazanmıştır. Muhasebe bilimi, öğrencilere muhasebenin temel
kavramlarını ve sistemini, muhasebe kayıtlarında kullanılan belgeleri
tanıtmak, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini ve bu mali tabloların nasıl hazırlanacağını öğretmek ve iş dünyasında gereksinim
duydukları analitik eğitimi sunmak amaçlanmaktadır.
İş İmkânları
Mezunlar kamu kurumlarının ve özel firmaların muhasebe ve finans birimlerinde, maliye ve vergi dairelerinde görev alabilirler. Yine
serbest muhasebeci, mali müşavirler ve yeminli müşavirlerin ofislerinde çalışabilirler. Mezunlar kamu kurumlarında, özel işyerlerinde veya
yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerinde çalışabilirler. Kamu
sektörü ve özel sektör kuruluşlarında ön muhasebe elemanı olarak
iş imkânlarına sahiptirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme,
İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik
Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe
ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve
Denetim, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve
Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
www.artvin.edu.tr / 61
6
Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı
Günümüzde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda orman ürünlerinin çeşitli sanayi kolları, ulaştırma, eğitim ve turizm gibi
alanlarda yaygın olarak kullanılmasıyla bu ürünlerin üretimi, tasarlanması ve geliştirilmesi konusunda hizmet veren işletmelerde çalışabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip ara eleman isteği artmıştır.
Bu ihtiyaçlara uygun olarak eğitim veren Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, orman kaynaklarının işletilmesi ve korunmasında görev alabilecek ve ayrıca orman mühendisine yardımcı olacak nitelikli
insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Ormancılık ve
Orman Ürünleri Programında, ağaç, ağaçlandırma, orman, orman
işletmeciliği, orman ürünleri, fidanlık tekniği, orman ekosistemleri,
ana kaya ve toprak özellikleri, yaban hayatı, orman bakımı ve koruma, orman ürünlerinin tanıtılması, üretilmesi ve pazarlanması, tıbbi
ve aromatik bitkiler, masif ve levha şeklindeki odun ürünleri, kereste
ve türevleri, ağaç malzemenin tanıtılması ve yenilebilir kaynaklardan
enerji üretimi konularında eğitim verilmektedir.
İş İmkânları
Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı mezunları, Orman ve Su
İşleri Bakanlığına bağlı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü) merkez ve taşra teşkilatları ile Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda teknik ve idari görevler yaparlar. Özel
sektörde de, özel ormancılık bürolarında, peyzaj firmalarında, özel
fidanlıklarda ve ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan diğer özel kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği,
Orman Mühendisliği
62 / www.artvin.edu.tr
Özel Güvenlik ve Koruma Programı
6
Program, gerekli teorik ve pratik bilgiye sahip, alanında ihtiyaç
duyulan ve istihdama hazır özel güvenlik personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimler neticesinde gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle
donatılmış, fiziksel ve zihinsel olarak mesleğe hazır, bir üst seviyedeki
eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve
liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen özel güvenlik ve koruma meslek elemanı yetiştirilmektedir.
İş İmkânları
Özel Güvenlik programından mezun olan öğrenciler, “özel güvenlik personeli” olarak özel güvenlik firmaları ve kamu kurumlarının güvenlik bölümlerinde istihdam edilebilmektedir (Alışveriş merkezleri,
bankalar, hastaneler, gar, havalimanı, terminal, tramvay gibi ulaşım
sistemleri, toplantı, konser, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri gibi
etkinlikler, fabrikalar ve VIP koruma). Ayrıca özel güvenlik eğitimi veren özel eğitim kurumlarında eğitici olarak ders verebilirler. Kendi eğitim kurumlarını açabilirler.
Program Kabul Şartları
1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun' un 10. Maddesi d, e, f fıkraları ile '5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik' in 18. Maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2. Tam teşekküllü bir hastaneden 'Özel Güvenlik ve Koruma Görevlisi Olur' ibaresi içeren heyet raporu almak.
3. Boy'un erkek adaylarda 1.75 m, bayan adaylarda 1.65 m den az
olmamak zorunluluğu vardır.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmet
www.artvin.edu.tr / 63
6
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programının amacı ülkemizde alanında uzmanlaşmış nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı karşılamaktır. Kamu
kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde arama ve kurtarma
teknikeri, yangın güvenlik elamanı, itfaiye teknikeri, itfaiye ve yangın
güvenliği ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında ofis çalışmalarına katkı sağlayarak görev alabilecek nitelikli insan gücünü
yetiştirmek için faaliyet gösterir. Günümüz bilgi çağına ayak uyduran,
teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek mesleki gelişime önem veren, sürekli kontrol edebilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.
İş İmkânları
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programından mezun olan öğrenciler
Belediye İtfaiye Teşkilatlarında, Acil Durum Müdürlüklerinde Arama
ve Kurtarma Teknikeri, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı, Hava alanı ve Limanlarda itfaiye teknikeri, itfaiye ve yangın güvenliği ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında teknik eleman, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların yangın güvenlik elamanı olarak çalışabilmektedirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmet
64 / www.artvin.edu.tr
Bankacılık ve Sigortacılık
6
Programımız, bankacılık ve sigortacılık olmak üzere iki ayrı
alandan oluşmaktadır. Bankalar temel olarak mevduat toplayan ve
kredi veren kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, havale yapmak, teminat
mektubu vermek, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak,
döviz işlemleri ve portföy yönetimi gibi uygulamaları da yerine
getirirler. Bankacı bu işlemler hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan
meslek insanıdır. Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı
alanlarda sigorta sağlarlar: “Günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik,
deprem, tarım, doğal afet, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta türü olduğu
bilinmektedir. Program müfredatında hem bankacılık hem de
sigortacılıkiçin de gerekli ortak dersler mevcuttur.
İş İmkânları
Mezunlar özellikle, bankalarda ve sigorta şirketlerinde çeşitli
kademelerde çalışabilirler. Çalışma alanları bunlardan ibaret olmayıp
mezunlar tüm şirketlerde, KOBİ'lerde ve finans kurumlarında iş
bulabilirler.Bu çalışma alanlarının dışında özel sigorta firmalarında da
iş imkanları mevcuttur.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans,
Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri,
Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği,
İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sermaye
Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk
Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık,
Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik
ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans,
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
Uluslar arası Ticaret ve Lojistik
www.artvin.edu.tr / 67
6
Bilgisayar
BilgisayarTeknolojisi
Teknolojisi
Bilgi işlem teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi
öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri
tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, yazılım ve donanımda ortaya
çıkacak sorunları çözebilecek, yeni yazılımlar üretebilecek yeteneklere
sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı,
çalışır durumda bulunan bilgi işlem sisteminin bakım, onarım ve
işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak
üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek
nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.
İş İmkânları
Mezunlar Bilgi İşlem Merkezleri, Kamu kuruluşları, Yazılım
Geliştirme Merkezleri, Bilgisayar Kursları, Özel Sektör Bilgisayar
Teknik Servislerinde çalışabilirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Bilgisayar, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilim Sistemleri,
Bilgisayar ve Enformasyon Sitemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Enformatik, Fizik, İstatistik,
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik - Bilgisayar, Meteoroloji
Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uzay Mühendisliği
68 / www.artvin.edu.tr

Benzer belgeler