POLİS KOLEJİ ADAY TESPİT SINAVI 1. GENEL AÇIKLAMA Polis

Transkript

POLİS KOLEJİ ADAY TESPİT SINAVI 1. GENEL AÇIKLAMA Polis
POLİS KOLEJİ ADAY TESPİT SINAVI
1. GENEL AÇIKLAMA
Polis Koleji; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisine veya Emniyet Teşkilatının
ihtiyaç duyduğu branşlarda fakültelere kaynak sağlamak amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı, parasız yatılı ve
resmi üniformalı bir okuldur. Polis Kolejine öğrenci alımı aşağıda belirtildiği şekilde iki aşamalı sınavla
gerçekleştirilmektedir.
a) Polis Koleji Aday Tespit Sınavı:
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Haziran 2005 Pazar günü Saat: 10.00’da Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ve 8. Sınıflar Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavları ile birlikte yapılacaktır.
b) Polis Koleji Giriş Sınavı:
Polis Koleji Aday Tespit Sınavında başarılı olan adaylar, 08-14 Ağustos 2005 tarihleri arasında Polis Koleji
Müdürlüğü’nde yapılacak olan Polis Koleji Giriş Sınavına katılacaklardır.
NOT: Polis Koleji Aday Tespit Sınavı sonucu 2005-Temmuz ayının üçüncü haftasından itibaren
http://www.poliskoleji.k12.tr ve http://www.egm.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç
belgesi gönderilmeyecektir. Polis Koleji Aday Tespit Sınavında başarılı olan adaylar, sınav sonucunu öğrendikten
sonra en kısa zamanda nüfus hüviyet cüzdanı ile İl Emniyet Müdürlüklerine başvuruda bulunacaklardır.
Sınavı kazanan adaylar aynı sınav giriş kartı ile Ankara’da yapılacak olan “Polis Koleji Giriş Sınavına”
katılacaklardır.
Polis Koleji Aday Tespit Sınavı başvuruları esnasında adaylar kendi durumlarına uygun seçeneği
bildireceklerdir;
10- Diğer Çocuk
11- Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Şehit Çocuğu Olanlar,
12- Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Eceli ile Vefat Edenlerin Çocuğu Olanlar,
13- Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Görev Malulü Çocuğu Olanlar,
14- Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Çalışan Personel Çocuğu Olanlar,
15- Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Emekli Personel Çocuğu Olanlar,
2. BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
a) SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN NEREYE VE NASIL YAPILACAKTIR?
Bu sınav için başvurma süresi 10 Ocak 2005 tarihinde başlayacak, 11 Şubat 2005 tarihinde sona erecektir.
Sınava başvurma işlemleri Internet aracılığı ile elektronik ortamda öğrencilerin halen öğrenim gördüğü okul
müdürlüklerince gerçekleştirilecektir. Sınava başvuracak öğrencilerin velileri, okul müdürlüğüne adayların nüfus
cüzdanı, T.C. kimlik numarası ile sınav ücretini yatırdığına dair banka dekontu ile başvuracaktır.
Adayın kimlik bilgileri ve sınav bilgileri “E-Başvuru Formu”na okul müdürlüğü yetkilisi tarafından
girildikten sonra giriş işlemini yapan yetkili ve veli tarafından kontrol edilerek, bilgilerin doğruluğundan
emin olunduktan sonra elektronik ortamda onaylama işlemi yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda
adayın başvuru işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Elektronik ortamda onaylanan bilgilerin çıktısı alınarak okul
müdürlüğü yetkilisi ve veli tarafından imzalanarak, okul müdürünce onaylanacaktır. Aslı okulda saklanarak
bir örneği veliye verilecektir.
b) “E-BAŞVURU FORMU”NUN DOLDURULMASINDAN KİM SORUMLU OLACAKTIR?
Elektronik ortamda verilerin hatasız, eksiksiz, E-Kılavuz’a uygun doldurulması gerekmektedir. Bu konu ile
ilgili sorumluluk okul müdürlüğü yetkilileri ile velinin olacaktır. Veliler, başvuruları ile E-Kılavuz’da
belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaklardır.
3. BAŞVURU HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR ?
Adayın başvurusu;
a) “E-Başvuru Formu” elektronik ortamda onaylanmamışsa veya süresinde başvuru işlemleri
gerçekleştirilmemişse,
b) “E-Başvuru Formu”nun çeşitli kısımlarına yazılan kimlikle ilgili bilgilerde bir eksiklik veya çelişki varsa,
c) Banka "Alındı" makbuzu okul müdürlüğüne teslim edilmemişse ve banka dekontunun numarası ebaşvuru formundaki ilgili yere yazılmamışsa,
geçersiz sayılacaktır.
4. BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/a-5 maddesinde
belirtilen şartları taşımak,
3. Halen ilköğretim okulu 8 inci sınıfında veya lise ve dengi okulların hazırlık sınıfında okuyor olmak,
4. 04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık
şartlarını taşımak,
5. Yaş yönünden hazırlık sınıfı okumayan adaylar için 01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak,
hazırlık sınıfı okuyan adaylar için 01 Ocak 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak,
6. Öğrenime ara vermemiş olmak,
7. Hazırlık sınıfı hariç, lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
8. İlköğretim okulunu üç ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak (2004-2005 Eğitim ve Öğretim yılı sonu
itibariyle Polis Koleji Giriş Sınavında aranır.)
9. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
10. Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.
1.
2.
5. BAŞVURU ÜCRETLERİ
5.1. Her aday; Sınav ücreti olarak 10 YTL/10.000.000.-TL ödeyecektir. Adaylar sınav ücretini; T.C. Ziraat Bankası
Şubelerine yatıracaklardır. (Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Şubelerince Kurumsal Tahsilat Programı aracılığı ile tahsil
edilecektir.) Bu ücret 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren öğrenciler ile
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve aylık Bağlanması Hakkında Kanun kpasamına giren Emniyet Genel Müdürlüğü
kadrosunda görevli iken şehit veya görev malülü olanların çocuklarından alınmayacaktır. Banka dekontunda adayın adı
soyadı, sınavın adı ve T.C. Kimlik Numarası bulunacaktır. Banka alındı makbuzu okul müdürlüğüne teslim edilecektir.
Okul müdürlüğünce banka dekontunun üzerinde bulunan referans numarası e-başvuru formunda bulunan yere
yazılacaktır. Sınav ücreti mutlaka bankaya yatırılacaktır. Mektupla veya başka bir yolla kesinlikle sınav ücreti
gönderilmeyecektir.
Adaylar, başvurma ücreti olarak da okul müdürlüğüne okul aile birliği makbuzu karşılığında 1 YTL/1 000 000 TL (bir
YTL/bir milyon TL) ödeyeceklerdir.
Bu sınava başvuran ilköğretim okulu 8. sınıf öğrencilerinden, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştrime
Sınavına veya 8. Sınıflar Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvuran veya üçüne birden başvuranlar 10
YTL/ 10 000 000 TL tek bir ücret ödeyeceklerdir.
5.2. Sınavda başarı gösteremeyen, sınava giremeyen, sınava alınmayan, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınav
ücreti yatırmış olan adayların ödemiş oldukları paralar kesinlikle iade edilmeyecektir.
6. BAŞVURMA
İŞLEM BASAMAKLARI
6.1. http://sinavlar.meb.gov.tr adresine giriniz.
6.2. Veri Giriş yetkilisi iseniz (Müdür, Müdür Vekili, Müdür Yetkili öğretmen, Müdür Başyardımcısı, Müdür
Yardımcısı, Öğretmen kadrosundaki personel yetkili olacaktır.) Okulunuza ait kurum kodunuzu ve şifrenizi
giriniz.
6.3. Ana Mönüden Veri Giriş mönüsünü seçiniz.
6.4. Adayın Uyruğunu seçiniz.
6.5. Aday, T.C. vatandaşı ise T.C. Kimlik Numarasını giriniz. T.C. vatandaşı değil ise sistem otomatik olarak aday için
bir kayıt numarası üretecektir.
6.6. Devam Et düğmesine basınız. Ekran otomatik olarak adayın adı, soyadı ve doğum yılı gelecektir. T.C. Kimlik
numarası olamayan adayların bu bilgileri, girişi yapan yetkili tarafından girilecektir.
6.7. Cinsiyeti, baba adı, ana adı, nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe, doğum yeri ili ve ilçesi, doğum günü ve ayı bilgilerini
giriniz. (T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bu bilgiler kimlik
paylaşım sisteminde açıldığı tarihten itibaren otomatik olarak ekrana geleceğinden bu bilgiler o tarihten sonra
girilmeyecektir.)
6.8. Devam et düğmesine basınız.
6.9. Eğer var ise, özür durumunu seçiniz.
6.10. Adres bilgisini, adres ilini, ilçesini, posta kodunu, varsa ev, GSM telefonunu (alan/GSM kodu ve telefon numarası
ile birlikte on haneli olacaktır. Başına sıfır yazılmayacaktır.) ve e-posta adresini giriniz.
6.11. Velinin adı, soyadı ve telefon numarasını (alan/GSM kodu ve telefon numarası ile birlikte on haneli olacaktır.
Başına sıfır yazılmayacaktır.) giriniz.
6.12. Veri Girişi yapan yetkilinin bilgilerini seçiniz. Eğer veri girişi yapan yetkilinin ismi listede yok ise, il milli eğitim
müdürlüğüne başvurarak İLSİS’in Özlük bölümüne kayıt yaptırınız.
6.13. Kaydet düğmesine tıklayınız
Böylece aday bilgilerini girmiş bulunuyorsunuz. Onaylamadan önce bu veriler üzerinde gerekirse düzeltme
yapabilirsiniz.
Bu işlemlerden sonra muaflık, sınıf ve bölüm bilgileri ekrana gelecektir.
6.14. Öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf ya da muaf değil durumunu belirleyiniz.
6.15. Adayın sınıfını Bölümünü seçiniz. (Bölüm sadece DPY ve Bursluluk Sınavına başvuracak Mesleki ve Teknik
Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören. öğrenciler için girilecektir.)
6.16. Devam et düğmesine tıklayınız.
Bu işlemlerden sonra sınav başvuru işlemleri bölümü otomatik olarak gelecektir.
6.17. Adayın girmek istediği sınavı/sınavları seçiniz. Seçtiğiniz sınav türü sınavlar penceresine otomatik gelecektir.
6.18. Seçtiğiniz sınav tipine göre, eğer var ise, öğrencinin özel durumunu seçiniz. (Bu bölüm, DPY ve Bursluluk Sınavı
ve Polis Koleji Aday tespit Sınavı içindir)
6.19. Sınav ücretinin yatırıldığı Bankadan alınan fiş numarasını giriniz. Fiş numarasının hangi rakamlardan oluşacağı
bilgisi ekranda detaylı olarak görülecektir.
6.20. Devam et düğmesine tıklayınız.
6.21. Girilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılacaksa, Ana Mönüden Veri Düzeltme alt mönüsünü tıklayınız.
6.22. Veri Düzeltme mönüsünün altında seçenekler bulunmaktadır. Yapacağınız işlem hangi seçenekle ilgiliyse, onu
seçiniz ve daha sonra öğrenci adını seçerek devam ediniz.
Yaptığınız düzeltmeleri, Güncelle düğmesine tıkladığınızda kaydetmiş olursunuz. Eğer değişiklikleri kaydetmek
istemiyorsanız, Veri düzeltmeye dönüş düğmesine tıklayınız.
6.23. Adayın kimlik bilgilerinin ve sınav başvuru bilgilerinin doğruluğundan emin iseniz ve velinin onayını da almış
iseniz Onayla düğmesini tıklayınız. Onaylama işlemini, daha sonraki tarihlerde, sınav başvuru tarihi bitimine
kadar yapabilirsiniz.
6.24. Yeni bir adayın veri giriş işlemlerini yapacaksanız Ana Mönüden Veri Giriş düğmesine tıklayınız.
6.25. Okulunuzdan müracaat eden adaylar içerisinde onaylanan/onaylanmayan/tüm adayların sayılarını görmek için
Raporlama bölümüne giriniz. İstediğiniz bilgileri liste halinde görebilirsiniz veya çıktısını alabilirsiniz.
ÖNEMLİ AÇIKLAMA:
Adayların başvurma işlemleri tamamlanarak onaylama işlemi yapıldıktan sonra veriler üzerinde düzeltme
yapılamaz. Bu nedenle veriler girildikten sonra kontrol edilecek, rapor alınacak, veri girişi yapan yetkili ve veli
tarafından tekrar kontrolü yapıldıktan sonra onaylama işlemi gerçekleştirilecektir.
Sınav başvurusu onaylanmayan adayların başvuru bilgileri, sınav başvuru tarihi bitimini müteakip sistem
tarafından otomatik olarak silinecektir. Bu nedenle Ana Mönüden Raporlama Mönüsünü, Sınav Başvuru tarihi
bitiminden önce, kontrol ederek başvuru yapmış ancak, başvurusu onaylanmamış aday olup olmadığını kontrol
ediniz ve başvuru tarihi bitiminden önce onaylayınız.
6.26. Onaylama işleminden sonra adaya ait başvuru bilgilerini içeren döküm alınacak, veri girişini yapan yetkili ve veli
tarafından imzalanacak, okul müdürü tarafından onaylanıp bir örneği veliye verilecektir.
7. SINAVA GİRİŞ BELGESİ
Sınava Giriş Belgesi 2005 Mayıs ayının ortasından itibaren başvuruları alan okul müdürlüklerince
http://sinavlar.meb.gov.tr adresinden çıkarılacaktır. Adaylar öğrenim gördüğü okul müdürlüklerine, cepheden ve son
altı ay içerisinde çekilmiş kolayca tanınmayı sağlayacak net bir fotoğrafla, başvurarak bu belgeyi alacaklardır. Sınav
günü bu fotoğraftaki görüntüye benzer görünümde olunacaktır.
Okul müdürlükleri, sınava giriş belgelerinin çıktısını Internet aracılığı ile alacaklar, adayın fotoğrafını yapıştırıp
mühürleyecekler ve belgeyi onaylayarak adaylara vereceklerdir.
Bu belgede adayın kimlik bilgileri ile adayın sınava gireceği merkez, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Adaylar
sınava giriş belgesinde yer alan merkezde, binada, salonda ve sırada sınava gireceklerdir. Ancak, olağanüstü
durumlarda (Doğal afet, yangın, vb.) bölge sınav yürütme kurulunun teklifi Bakanlığın uygun görüşü ile adayların sınav
yerleri değiştirilebilir.
8. SINAV SALONU NASIL ÖĞRENİLECEKTİR?
Sınava giriş yerleri, 2005 Mayıs ayının ortasından itibaren Bakanlığımızın http://sinavlar.meb.gov.tr adresinde ilân
edilecektir. Sınava giriş belgesinde adayın hangi merkezde hangi bina ve salonda sınava gireceği de belirtilecektir.
Adaylar, sınava başvurdukları ilde sınava gireceklerdir.
9. ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA NELER BULUNDURACAKLARDIR?
a) “Sınava Giriş Belgesi” ile özel kimlik kartı (nüfus cüzdanı vb.),
(“Sınava Giriş Belgesi”ni kaybeden adaylar, sınava giriş belgesini aldıkları okul müdürlüklerinden yenisini
alacaklardır.)
b) En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,
c) Yumuşak ve leke bırakmayan silgi,
d) Kalemtıraş,
bulunduracaklardır.
10. SINAVDA NE TÜR TESTLER UYGULANACAKTIR?
Sınavda akademik yeteneği ölçme niteliği ağırlıklı Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler testleri
uygulanacaktır. Bu testlerde derslerde öğretilen kavram, ilke ve genellemeleri çerçevesinde yorumlama, ilişkilendirme,
analiz etme gibi zihinsel beceriler yoklanacaktır.
11. SINAVIN UYGULANMASI
12 Haziran 2005 Pazar günü yapılacak bu sınav; sabah saat 10.00’da başlayıp, tek oturumda 2 saat sürecektir. Kimlik
kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç 09.30’da sınava girecekleri
okulda hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar kendi sıra numarasında oturacaklardır. Adayın yerinin değiştirilme
yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon
başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve adayların cevap kağıtlarını dağıtacaktır. Adaylar cevap
kağıtlarındaki bilgilerin kendilerine ait olduğunu mutlaka kontrol edecekler; kendilerine ait değilse, değiştirilmesi için
salon başkanına başvuracaklardır. Salon görevlileri test kitapçıklarını dağıttıktan sonra adaylar, test kitapçıklarının
üzerindeki ilgili yerleri dolduracaklar, test kitapçığının sayfalarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını, sayfa
numaralarını kontrol edeceklerdir. Eksik ve hatalı sayfa olduğu saptandığında değiştirilmesi için salon başkanına
başvuracaktır.
Sınav başladıktan sonra ilk yarım saat içinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Sınav başladıktan sonra adayların ilk 1
saat içerisinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.
™ Adaylar; başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle sınava gireceklerdir.
Adayların;
™ Çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan
cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerle,
™ Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli vb. araçlarla,
gelmeleri,
™ Sınav süresince, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav başladıktan sonra sınav görevlileri ile
konuşmaları; birbirlerinden kalem, silgi gibi şeyleri alıp vermeleri; başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip
içmeleri ve sınav düzenini bozacak şekilde davranışlarda bulunmaları
yasaktır.
Bu yasaklara uymadığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin
verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak
açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Ancak, bu
gibi adayların kimlikleri ve kusurları bir tutanakla tespit edilerek sınav evrakına eklenecektir. Bu durumdaki adayların
sınavı geçersiz sayılacak, kendilerine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
12. CEVAP KAĞIDI
Soru kitapçığındaki soruların tamamı çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için 4 farklı seçenek verilmiş olup
bunlardan yalnızca 1 tanesi doğru cevaptır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak cevap kağıdına
işaretlemekten ibarettir. Cevaplar işaretlenirken yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılması, cevap kâğıdında ayrılan
yerin dışarıya taşırılmadan karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap verilmiş ise o soruya
verilen cevap yanlış sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde
silinmesi gerekir. Cevap kağıdını okuyan optik okuyucu iyi silinmemiş işareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok
cevap verildiğini kabul ederek cevabınızı yanlış cevap olarak sayabilir. Bu nedenle yumuşak uçlu kurşun kalem ve
kaliteli bir silgi kullanmaya özelikle dikkat edilmelidir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar cevap kâğıdına
işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.
Sınavda “A” ve “B” olmak üzere iki adet test kitapçığı kullanılacaktır. Her iki türde de aynı sorular bulunacak, ancak
soru numaraları farklı olacaktır. Adaylar sınava başlamadan önce mutlaka kendisine verilen kitapçığın türünü cevap
kağıdına kodlayacaklardır. Yanlış kodlanması veya boş bırakılması halinde sınavı geçersiz sayılacaktır.
Bu sistemde; 3 yanlış 1 doğru cevabı götürdüğünden, doğruluğundan emin olmadığınız soruları rasgele cevaplamanızda
yarar yoktur.
Örnek:
Sosyal Bilgiler Testi;
Soru 2. TBMM hangi yılda kurulmuştur?
A) 1919
B) 1920
C) 1923
D) 1925
Bu sorunun doğru cevabı “B” seçeneğinde bulunduğundan, cevap kağıdında Sosyal Bilgiler Testine ait kolonda 2
numaralı soruya ayrılan satırda, içinde “B” harfi bulunan kutucuk, dışarıya taşırılmadan karalanacaktır.
Aşağıda bu sorunun doğru olarak kodlanmış biçimi görülmektedir.
1
2
3
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
13. SINAV ESNASINDA VE SINAV SONUNDA NELER TESLİM EDİLECEKTİR?
Adaylar “Sınava Giriş Belgesi” ve fotoğraflı özel kimlik belgesini sıranın üzerine koyacaktır. Salon görevlileri
adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır. Adaylar, sınavın bitiminde soru kitapçığı ile cevap kağıdını salon
görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır. Adaylar, isterlerse salon görevlilerinin sınav
evrakını, güvenlik torbasına koymalarını ve ağzını yapıştırmalarını izleyebilirler. Salon görevlileri, cevap kâğıtları ve
test kitapçıklarının sıraların üzerine bırakılmasını isteyebilirler. Bu durum, adayın cevap kâğıdının sıranın üzerinden
yere düşüp unutulmasına sebep olabilir. Bu nedenle adaylar, cevap kağıdını ve soru kitapçığını doğrudan, salon
görevlilerine teslim edinceye kadar salondan ayrılmamalıdırlar. Her salona ait sınav evrakı, salon görevlilerince
toplanarak güvenlik poşetine konulup kapatıldıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edilir. Bina sınav komisyonu,
salonlardan gelen güvenlik poşetlerini ait oldukları özel kutulara koyarak seri numaralı kilitler ile kapatır ve görevli
kuryelere tutanakla teslim eder.
14. SINAV SONUÇLARI HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?
Ölçme Değerlendirme Merkezinde her salona ait sınav evrakı paketi tek tek açılır, içinden çıkan belgeler tek tek sayılır
ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kâğıdı ve/veya soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.
Ayrıca;
™ Kopya alma veya verme girişiminde bulunan,
™ Kendine ait olmayan cevap kâğıdı kullanan,
™ Cevaplarını soru kitapçığına işaretleyip cevap kâğıdını boş bırakan,
™ Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen,
™ Soru kitapçığını veya cevap kağıdını teslim etmeyen,
adayların sınavları geçersiz sayılır.
Eksik belgeleri olduğu hâlde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar ile salon yoklama listelerinde ismi
olmadığı hâlde sınava alınan adayların durumu incelenir, zorunlu olarak ikamet değiştiren ve il sınav yürütme
kurulunca yedek salonda sınava girmesi uygun olanların haricindekilerin sınavı geçersiz sayılır.
15. ADAYLARCA CEVAP KÂĞIDI ÜZERİNDE İŞARETLENEN CEVAPLAR ÜZERİNDE NE GİBİ
İNCELEMELER YAPILIR?
Sınava giren adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar bilgi işlem yöntemleri ile
incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna
varılması durumunda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevapları iptal edilecektir. Bu incelemede ayrıca
istatistiksel yöntemler kullanılarak test puanlarının geçerliliği araştırılacak geçerli bulunmayan puanlar iptal edilecektir.
Bu nedenle adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları, kendilerine kopya vermek isteyenleri engellemeleri ve
kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları
gerekmektedir.
16. SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
a)
Veliler, sınavla ilgili her türlü yazışmalarda; öğrencinin adını, soyadını, TC. Kimlik Numarasını ve açık adresini
yazacaklardır. Bu bilgilerden herhangi birinin eksik olması hâlinde işleme konulmayacaktır.
b)
2005 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı sonuçları, sadece 2005-2006 öğretim yılı için geçerlidir.
c)
Bu sınava katılmak için aday bilgilerinin Internet ortamında doğru ve eksiksiz girilmesi, başvuru işleminin
zamanında yapılmış olması gerekmektedir.
d)
Özürlü adaylar; sınav esnasında yardımcı istiyorlarsa özür durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere başvuru esnasında okul müdürlüğüne vermek zorundadır.
Sağlık kurulu raporu kabul edilen adaylar ayrı salonlarda sınava alınacaklar, gerekli ise kendilerine yardımcı
verilecektir.
17. DEĞERLENDİRME
Testlerde uygulanacak ağırlık katsayıları aşağıda verilmiştir. Soru sayıları ile sınav süresi test kitapçığında
belirtilecektir.
Test No
Test Adı
Ağırlık Katsayısı
1
Türkçe
3,5
2
Matematik
3,5
3
Fen Grubu
2,5
4
Sosyal Grubu
2,5
Toplam
12
Adayların cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi ve puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
17.1. Her adayın cevap kâğıdı, iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okunarak Türkçe; Matematik;
Fen Grubu ve Sosyal Grubu soruları için verilen doğru cevap sayısı ile yanlış cevap sayısı ayrı ayrı belirlenir.
Daha sonra her soru grubu için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli
cevaplara karşı gelen ham puan tespit edilir. Böylece, her aday için dört ayrı ham puan hesaplanmış olur. Ham
puanın bu şekilde hesaplanması, şans etkisini ortadan kaldırmak ve adayların gerçek başarılarını ölçmek
amacına yöneliktir.
Bu sistemde doğruluğundan emin olmadığınız soruları rasgele cevaplamanızda yarar yoktur. Ancak, bir sorudaki
seçeneklerden bir veya birkaçının doğru cevap olmadığına inanıyorsanız, diğer seçeneklerden doğru olduğunu
düşündüğünüzü işaretlemeniz yarar sağlayabilir.
17.2. Elde edilen dört ayrı tür ham puan için bütün adaylar esas alınarak ortalama ile standart sapmaları hesaplanır. Bu
değerler kullanılarak her soru grubu için ayrı standart puan elde edilir.
17.3. Her soru grubuna ait Standart Puan, o grubun Ağırlık Katsayısı ile çarpılarak Ağırlıklı Standart Puanı bulunur.
Toplam Ağırlıklı Standart Puan ise, her soru grubunun Ağırlıklı Standart Puanlarının toplamı ile elde edilir.
Toplam Ağırlıklı Standart Puanların eşit olması halinde, Türkçe Ağırlıklı Standart Puanı yüksek olan adaya;
bunun da eşit olması halinde, Matematik Ağırlıklı Standart Puanı yüksek olan adaya; bunun da eşit olması
halinde, Fen Grubu Ağırlıklı Standart Puanı yüksek olan adaya; bunun da eşit olması halinde, Sosyal Grubu
Ağırlıklı Standart Puanı yüksek olan adaya; bunun da eşit olması halinde, tercih edilen okulu daha öncelikli
tercih eden adaya; tercih edilen okul sırasının da aynı öncelikte olması halinde, yaşı küçük olan adaya
yerleştirmede öncelik verilecektir. Sınav genel başarı sıralamasında da tercih önceliği dışındaki esaslar geçerli
olacaktır.
NOT:Sınavdan sonra yapılan analizlerde hatalı test sorusu tespit edildiğinde değerlendirmeye esas olacak soru sayısı,
Soruları İnceleme Komisyonu'nun kararı sonucunda kesinleşecektir.
Toplam Ağırlıklı Standart Puan Hesaplama Formülü
HPXi = Adayın Xi Testindeki Doğru Sayısı - (Adayın Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3)
Xi
HPXi
: Türkçe, Matematik, Sosyal Grubu veya Fen Grubu testlerinden herhangi birini ifade eder.
: Adayın Xi Testi Ham Puanı
SPXi = HPXi - Ortalama Xi . 10 + 50
SSXi
SPXi
: Xi Testi Standart Puanı
OrtalamaXi
: Xi Testinin Ham Puan Ortalaması
SSXi
: Xi Testinin Standart Sapması
ASPXi = AKXi . SPXi
ASPXi
: Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı
AKXi
: Xi Testi Ağırlık Katsayı
TASP = ASP Türkçe + ASP matematik + ASP fen + ASP sosyal
TASP
: Toplam Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Türkçe
: Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP matematik : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP fen
: Fen Grubu Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP sosyal
: Sosyal Grubu Testi Ağırlıklı Standart Puanı
Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan TASP en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına
dönüştürülecektir. Dönüştürme sonunda elde edilen puan adayın Polis Koleji Aday Tespit Sınavı puanı olacaktır.
Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.
PKATS = 100 +
400 (TASP – En Küçük TASP)
En Büyük TASP – En Küçük TASP
PKATS
: Polis Koleji Aday Tespit Sınavı Puanı
18. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR
18.1. Polis Koleji Aday Tespit Sınavı sonuçları en geç 2005-Temmuz ayının üçüncü haftasından itibaren
http://www.poliskoleji.k12.tr ve http://www.egm.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.
18.2. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
18.3. Sınavda başarılı olan adaylara İl Emniyet Müdürlüklerince tebligat yapılacaktır.
19. POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVINA KABULLERLE İLGİLİ ESASLAR
“Polis Koleji Aday Tespit Sınavı”nda başarılı olan adaylar İl Emniyet Müdürlüklerince kendilerine söylenen belgelerle
ve spor malzemeleri ile birlikte belirtilen tarihte Ankara Polis Kolejinde hazır bulunacaklardır.
Polis Koleji Aday Tespit Sınavında başarılı olan adaylar bu kılavuzun sonunda verilen öğrenim durumu belgesini
bilgisayar çıktısı olarak alacak, 2004-2005 Eğitim ve öğretim yılında öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine
onaylatacak ve Polis Koleji Giriş Sınavında beraberlerinde getireceklerdir. Öğrenim Durum Belgesini getirmeyen
adaylar ikinci sınav aşamasına alınmayacaklardır.
20. POLİS KOLEJİNDE YAPILACAK SINAV (POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVI)
“Polis Koleji Aday Tespit Sınavı”nda başarılı olan adaylar ayrıca; Polis Kolejinde Mülakat, Beden Eğitimi ve Yazılı
Sınav olmak üzere 3 ayrı sınava tabi tutulacaklardır.
a) Mülakat Sınavında; Adayın konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade
kabiliyeti değerlendirilecektir. Mülakat sınavında adaylar yanlarında şort getireceklerdir. Mülakat sınavında başarılı
olan adaylar, beden eğitimi sınavına alınacaktır.
b) Beden Eğitimi Sınavında; Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, belirlenen bir parkurda atlama, sıçrama, sınav,
mekik, koşu gibi çeşitli hareketleri içeren beden eğitimi sınavına tabi tutulacaklardır.
c) Yazılı Sınavda; Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı dil sorularından oluşan test usulüyle
aşağıda belirtilen ağırlıklarda yazılı sınav yapılacaktır.
KONU
SORU SAYISI
Matematik
30
Fen Grubu
25
Türkçe ve Dil Yeteneği
20
Sosyal Grup
15
Yabancı Dil
10
TOPLAM
100
Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Değerlendirme Komisyonu sorumluluğunda, yazılı sınav kağıtları
optik okuyucu ile bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilecek ve ilan edilecektir. Değerlendirme 100 tam puan
üzerinden 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı etkileyecek şekilde yapılacaktır.
21. SINAVLAR SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER
21.1. BAŞARILI ADAYLARIN İNTİBAK EĞİTİMİNE ALINMASI
Polis Koleji Giriş Sınavlarına katılan ve sınav sonucunda başarılı olan adaylar 15 Ağustos 2004 tarihinde Polis
Koleji’nde başlayacak intibak eğitimine alınacaklardır. Sınav sonunda başarılı olan adayların sınav sonucunun ilan
edilmesini müteakip intibak eğitimine alınacak olması nedeniyle, adayların sınav için gelirken sınavdan sonra
iki hafta süreyle Ankara’da kalacak şekilde hazırlıklı gelmesi gerekmektedir.
İntibak eğitiminde adayların, Polis Kolejine alışmaları ve uyum süreçleri gözlenecek ve Sağlık Yönünden 04 Ağustos
2003 tarih ve 25189 sayılı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları Polis
Koleji Müdürlüğünün aldıracağı ve işlemlerini takip edeceği sağlık raporu ile sağlık durumları tespit edilecektir.
Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda Polis Koleji öğrencisi olması uygun görünenler, Polis Kolejine geçici kayıt
yaptırmaya hak kazanır. Adayların sağlık yönünden aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
A- HASTANELERDE YAPILACAK TETKİKLER
Aday öğrencilerden istenen Sağlık Kurulu Raporları aşağıda belirtilen muayene, bulgu ve sonuçları ile radyolojik
inceleme ve laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını kapsar. Muayene bulgu ve sonuçları, yapılan tetkiklerin değerleri ve
sonuçları sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilir.
HASTANELERDE YAPILACAK MUAYENELER
1) DAHİLİYE
-Kardiyoloji
-Endokrinoloji
-Nefroloji
-Hematoloji
-Gastroenteroloji
-Romatoloji
-Enfeksiyon Hastalıkları
Not: Dahili hastalıklarda; varsa ilgili spesifik branş uzmanı tarafından, yoksa dahiliye uzmanı tarafından muayeneler
yapılacaktır.
2) GENEL CERRAHİ
3) SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
4) KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI
5) AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
6) GÖZ HASTALIKLARI
7) ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
8) KADIN HASTALIKLARI
9) KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
10) SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
11) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
12) CİLT HASTALIKLARI
Not: Gerektiğinde spesifik tıp branşları için ilgili uzman doktorlardan muayeneleri istenebilir.
HASTANELERDE YAPILACAK TETKİKLER
-Tam kan sayımı
-Sedimantasyon
-Tam İdrar Tetkiki
-Serum Biyokimyası
-AKŞ
-ALT
-AST
-Üre
-Cre
-Seroloji
-VDRL (veya RPR)
-HbsAg
-Anti HIV I-II
-Anti HCV
-HCV RNA (Anti HCV (+) pozitif olanlarda)
-EKG
-Akciğer Grafisi
NOT: İlgili uzman doktorlar tarafından gerektiğinde ileri tetkik istenebilir.
B-GENEL SAĞLIK KOŞULLARI
Öğrenci adaylarının bütün sistem muayeneleri normal olacak; kronik, ilerleyici ya da ilerleme ve nüks ihtimali olan bir
hastalığı bulunmayacaktır. Yukarıda belirtilen tetkikler yönünden aday tam sağlam olacaktır.
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR
1) Hematoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları
yönünden tam ve sağlam olacaktır. Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali,
kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
Ancak;
a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
b) İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar,
c) İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG’de seyrek gelen
ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopik atımlar ve sağ dal blokları,
d) Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, dextropozisyon ve situs inversus totalis olanlar,
e) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,
f) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar
meme operasyonları,
g) Komplikasyonsuz apandektomi ve kolesistektomi operasyonları,
h) Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları,
i) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
j) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,
k) İleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,
öğrenciliğe engel değildir.
2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul
edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.
3) Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlar
öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı
(+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.
4) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde bedensel ve hormonal gelişim devam etmekte olduğundan; aşağıda
verilen yaş-boy tablosuna göre değerlendirme yapılır.
Yaş
13 yaşından gün almamış olan (1993 doğumlu)
14 yaşından gün almamış olan (1992 doğumlu)
15 yaşından gün almamış olan (1991 doğumlu)
16 yaşından gün almamış olan (1990 doğumlu)
17 yaşından gün almamış olan (1989 doğumlu)
Erkeklerde Boy (cm)
139
144
151
156
160
Kızlarda Boy (cm)
144
147
151
156
160
5) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde hormonal gelişim henüz tamamlanmadığından genital sistemdeki tali
cinsiyet karakteri denilen özellikler öğrenciliğe kabulde dikkate alınmaz.
II- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Toraksa ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sisteme ait konjenital
anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
Ancak:
1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan
minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,
2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin
enfeksiyöz hastalıkları olanlar,
öğrenciliğe kabul edilir.
III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.
Ancak:
1) Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm.ye kadar olan alt çene gerilikleri,
(retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri, (prognatileri)
2) Ön grup (anterior bölge) haricinde sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst
çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişleri ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 5’den az kısmi diş
noksanlıkları,
3) Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olan diş çürükleri,
4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik
tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,
5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları,
öğrenciliğe kabul edilir.
IV- GÖZ HASTALIKLARI
1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.
3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş
olacaktır.
4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekil bulunmayacaktır.
5) Görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır.
V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI
Üriner ve genital sistemler yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve
ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır.
Ancak:
1) Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış
olanlar,
2) İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,
3) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan
üriner ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)
4) Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar,
öğrenciliğe kabul edilirler.
VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve
geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.
Ancak;
1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekilsiz eklem dışı
kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.
2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve
çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır.
VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik
bozukluğu olmayacaktır.
IX- CİLT HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon
bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Ancak;
1) Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde
ait diğer bening tümöral oluşumları,
2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu
tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
3) Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 2 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi,
olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
X- ONKOLOJİ
Tam ve sağlam olacaktır.
21.2. ADAYLARIN GEÇİCİ KAYITLARININ YAPILMASI
İntibak eğitiminin sonunda sağlık yönünden “Polis Koleji Öğrencisi Olur” raporu alan adaylar 2005-2006 Eğitim ve
Öğretim Yılı için Polis Kolejine geçici kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.
POLİS KOLEJİNİ TANIYALIM
POLİS KOLEJİ TARİHÇESİ
Polis Koleji, lise derecesinde eğitim ve öğretim yapmak üzere 15.06.1938 tarihinde Atatürk’ün direktifleri ile
kurulmuş, Anıttepe’deki Polis Enstitüsü binasında faaliyete geçmiştir.1979 yılında yabancı dil gereksinimi duyulup
hazırlık sınıfı konularak eğitim süresi dört yıla çıkarılmış ve müfredatı geliştirilerek Anadolu Lisesi statüsünde ve fen
alanında eğitim yapmaya başlamıştır.
Polis Koleji mezunları Polis Akademisinde veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu fakülte ve yüksek
okullarda öğrenim gördükten sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile amir sınıfında Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesinde çalışmaya başlamaktadırlar.
POLİS KOLEJİ’NİN KURULUŞ AMACI ve HEDEFLERİ
Polis Koleji; Emniyet Teşkilatı’na orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisi’ne veya Emniyet
Teşkilatı’nın ihtiyaç duyacağı branşlarda fakülte ve yüksek okullara kaynak sağlamak amacıyla Emniyet Genel
Müdürlüğüne bağlı, parasız yatılı ve resmi üniformalı bir okuldur.
Polis Koleji öğrencilerinin;
a) Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Anayasa’nın başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Millî
Eğitiminin millî, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima
üstün tutmaya çalışan, insan haklarına saygılı ve Anayasa’da özellikleri belirlenen Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren kişiler olarak yetiştirilmesi,
b) Emniyet Teşkilatı’nın orta ve üst kademe amir ve yöneticilerini yetiştirmek amacıyla kurulan Polis Akademisi’nin
öğrenci kaynağını oluşturmak üzere, meslek terbiye ve disiplin anlayışına küçük yaşlardan itibaren alıştırılması,
c) Beden, zihin, şahsiyet, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve
bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip kişiler olarak yetiştirilmesi,
d) Bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek, birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata ve polislik
mesleğine hazırlamak ve onları kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak şekilde millî
birlik ve beraberlik içinde Türk Milleti ile polislik mesleğini yapıcı ve seçkin bir ferdi olarak yetiştirilmesi temel
ilkedir.
POLİS KOLEJİ’NİN FİZİKİ DURUMU
Modern bir çehreye sahip sınıf katlarında; 30 derslik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, Self Access
laboratuarları, resim ve müzik odaları bulunmaktadır. Yatakhane katlarında öğrencilerin dinlenmeleri için koğuşlar ve
en alt katında öğrencilerin de faydalandıkları çamaşırhane bulunmaktadır. Spor imkanları açısından; hizmete yeni
girmiş olan yüzme havuzu ve yeni düzenlenmiş ve günümüzün en kaliteli kondisyon aletlerinin mevcut olduğu
kondisyon salonu bulunmaktadır . Ayrıca Kondisyon Salonu ile bağlantılı olan Havalı Tabanca Atış Poligonu’nda Atış
Takımı çalışmaktadır. Spor Salonunda basketbol, voleybol, hentbol, bedmington oynanabilmektedir. Bunların yanında
bina dışında futbol, basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortu mevcut olup, halı saha hem öğrenci hem de halkın
kullanımına açıktır. Öğrencinin dinlenmesi için gazinolarda; kantin, televizyon ve video bulunmaktadır. Öğrenciler boş
vakitlerinde gazinolardan faydalanabilecekleri gibi, satranç odası, kütüphane, bilardo, self access, bilgisayar
laboratuarlarını da kullanabilmektedirler. Sağlık hizmetleri olarak Başhekimlik bünyesinde üç doktor, bir diş hekimi
bulunup öğrencinin sağlık problemlerini imkanlar dahilinde giderirler. Ciddi ve tedavisi kurumda yapılamayacak
öğrenciler hastaneye sevk edilirler, tedavi giderleri kurumca karşılanır.
POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ ADRESİ
Polis Koleji Müdürlüğü
Çamlıca Mahallesi/YENİMAHALLE
06200 ANKARA
POLİS KOLEJİNİN TELEFONLARI VE İNTERNET ADRESLERİ
Web Adresi
: http://www.poliskoleji.k12.tr
http://www.egm.gov.tr
Telefon
: 0 312 397 30 40
Faks
: 0 312 397 30 50
Demetevler
İstikameti
POLİS KOLEJİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Çamlıca
Mahallesi
İstanbul Yolu
SSK
Blokları
Çiftlik Kavşağı
Atatürk Orman Çiftliği
Ulus
Atatürk
Orman Çiftliği
Hayvanat Bahçesi (Zoo)
Gazi Mahallesi
İstikameti
BU SAYFAYI POLİS KOLEJİ ADAY TESPİT SINAVINDA BAŞARILI OLDUĞUNUZ TAKDİRDE OKUL
MÜDÜRLÜĞÜNE ONAYLATINIZ.
DİKKAT !
Bu belge, Polis Koleji Aday Tespit Sınavında Başarılı Olan Adaylar Tarafından 01-05 Ağustos 2005
tarihleri arasında en son Eğitim ve Öğretim yılında öğrenim gördükleri Okul Müdürlüklerine doldurtularak, Ankara’da
Yapılacak Olan Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat Aşamasına getirilecektir.
Öğrenim Belgesini getirmeyen veya öğrenim belgesinde eksik bilgi bulunan adaylar sınava alınmayacaktır. Bu
belgenin kaybedilmesi veya zarar görmesi halinde, İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şubelerinden alınacak yeni
öğrenim belgesi, tekrar ilgili Okul Müdürlüklerine doldurulacaktır.
ÖĞRENİM DURUMU BELGESİ
ÖĞRENCİNİN
:
ADI
:.................................................................................
SOYADI
:................................................................................
SINIFI
:.................................................................................
NUMARASI
:................................................................................
YABANCI DİLİ
:.................................................................................
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
:..................................................................................
OKULU BİTİRDİĞİ TARİH
:.................................................................................
Bu Bölüme Öğrencinin Son
Bir Ay İçerisinde Çekilmiş
Vesikalık Fotoğrafı
Yapıştırılacak ve Okul
Müdürlüğü tarafından
Mutlaka Mühürlenecektir.
DİPLOMA NOTU (Rakam ve Yazı İle) :..................................................................................
(Hazırlık Sınıfında Okuyanlar için 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı Diploma Notu)
HAZIRLIK SINIFI OKUDUMU ?
HAZIRLIK SINIFI OKUDU İSE
BAŞARI İLE BİTİRDİ Mİ ?
EVET OKUDU
HAYIR OKUMADI
EVET
HAYIR
POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
Yukarıda açık kimliği ve fotoğrafı bulunan öğrencimizin 2004-2005 Eğitim ve Öğretim yılı devamlı
öğrencimiz olduğunu, Haziran döneminde mezun olduğunu / hazırlık sınıfını bitirdiğini, başka bir okuldan herhangi bir
sebepten çıkarılarak okulumuza kaydedilmiş öğrenci durumunda bulunmadığını tasdik ederim. .../...../2005
İmza – Mühür
Okul Müdürünün
Adı Soyadı
OKUL ADI-ADRESİ-TELEFONU :................................................................................................................
NOT : Bu belgede hiçbir şekilde kazıntı ve silinti bulunmaması, belgenin daktilo veya sabit dolmakalem ile eksik
bırakılmadan tam olarak yazılması gerekmektedir.
BU SAYFAYI POLİS KOLEJİ ADAY TESPİT SINAVINDA BAŞARILI OLDUĞUNUZ TAKDİRDE OKUL
MÜDÜRLÜĞÜNE ONAYLATINIZ.

Benzer belgeler