Özelge: Evde yapılan kek, börek, reçel gibi ürünlerin pazar

Transkript

Özelge: Evde yapılan kek, börek, reçel gibi ürünlerin pazar
Özelge: Evde yapılan kek, börek, reçel gibi ürünlerin pazar tezgahında
satılması durumunda vergilendirme hk.
Sayı:
B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 9-722
Tarih:
23/02/2012
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
Sayı
: B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 9-722
Konu
: Evde yapılan kek, börek, reçel gibi ürünlerin
23/02/2012
pazar tezgahında satılması durumunda
vergilendirme
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde kendi el emeği ile yaptığınız reçel, kek, börek gibi ürünleri "...
Pazarı"nda sattığınız belirtilerek, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf muaflığından faydalanıp faydalanamayacağınız
hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde "Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve
suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.
1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile
iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda,
bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan
aynı neviden malları satanlar hariç)
.......
6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere,
muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü,
çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, kırpıntı deriden üretilen mamüller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri
ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve
urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle
satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların
düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici
olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.
......
Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan
işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından
faydalanamazlar.
Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar
ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, 13 numaralı bendinde, esnaf muaflığından yararlananlara mal ve
hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca);
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın
imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2,
...
c) Diğer mal alımları için % 5,
...
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, gerek özelge talep formu ve eki belgelerin incelenmesi, gerekse Başkanlığımızca yapılan
araştırmalar neticesinde; evde yaptığınız el emeği ürünlerinin satışının yapıldığı yerin, ... Belediyesi ve ... Vakfı
işbirliği ile açıldığı, bu yerde kadınların küçük stantlarda cüzi miktarda kira ödemesi yaparak ürettikleri ürünleri
pazarladığı, esas amacın, kadınların evlerde ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlayarak,
ekonomik hayata katılımlarını sağlamak olduğu, satış yapılan yerin haftanın her günü değil, iki günü (Perşembe ve
Cumartesi) açık olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; evinizde ürettiğiniz ve ... Pazarında bulunan stantta
sattığınız kek, pasta börek gibi ürünler nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 9/1 inci maddesi uyarınca, erişte,
tarhana ve reçel gibi ürünler nedeniyle 9/6 ncı maddesi uyarınca esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün
bulunmakta olup, söz konusu ürünler anılan Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi veya kuruluşlara satılması
durumunda, bu satış karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden yukarıda belirtilen oranda gelir vergisi tevkifatı
yapılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*)
Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge
geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi
tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi
hesaplanmayacaktır.

Benzer belgeler

kendi imalati olan tahta tablolarin bir isyeri acilarak satisi yapilmasi

kendi imalati olan tahta tablolarin bir isyeri acilarak satisi yapilmasi ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı ...

Detaylı

tas baski ve guaj teknikleri kullanarak boya ve cesitli akrilik

tas baski ve guaj teknikleri kullanarak boya ve cesitli akrilik ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde ...

Detaylı

resim ve moda ayakkabi tasarim calismalarinin eser istisnasindan

resim ve moda ayakkabi tasarim calismalarinin eser istisnasindan Buna göre, serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenlerin, 213 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümlerinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak, konuya i...

Detaylı

forklift aracinin agir yukleri tasima isinde kullanilmasinda basit

forklift aracinin agir yukleri tasima isinde kullanilmasinda basit amacıyla kullanılan bir çeşit makine olup, 2918 sayılı  Karayolları Trafik Kanununda tanımı yapılan araçlar arasında yer almamaktadır.             Bu hüküm ve açıklamalara göre, sadece bir forklift...

Detaylı