Detay - Çanakkale Belediyesi

Transkript

Detay - Çanakkale Belediyesi
ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ
* Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemeler dayanak alınarak oluşturulmuştur.
* Tarifede yer alan ücretler belediyemiz hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda tasniflenmiştir. Birim yöneticileri (harcama
yetkilisi/müdür) gelirlerin tahakkuk ve tahsilatına ilişkin süreçlerin kontrol, denetim ve sonuçlarından birinci derece sorumludurlar.
* Tarifede yer alan ücretlere ilişkin ayrıca bir açıklama yapılmadığı ve farklı yasal düzenlemeler ile tanınan muhafiyetler gibi durumlar haricinde ücretlere KDV
dahildir.
1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2016
1.1. ARAÇ VE İŞ MAKİNASI KULLANIM ÜCRETLERİ
a
b
c
d
e
f
g
h
ı
j
k
l
m
n
400,00
400,00
315,00
500,00
650,00
345,00
315,00
365,00
400,00
345,00
370,00
130,00
200,00
300,00
FE-28 Kepçe
953 Kepçe .
FR-15 (Fiat Allis) Loder
D8-K Dozer
105A-(Fiat Allis) Greyder
120G (Caterpiller) Greyder
3CX JBC Kepçe Ekskavatör-Loder
Kompresör
Tır
Forklift / Silindir
Kamyonlar (Şehir içi)
Küçük Süpürge Aracı
Büyük Süpürge aracı
Sepetli Araç
* Tarife de belirtilen ücretler saat başına alınacaktır. Mücavir alandan gelen kullanım talepleri karşılığında 1.1.' de bulunan kent içi ücret tarifesinin birbuçuk katı
alınarak ücret belirlenir.
* Belediye ve mücavir alan dışında gelen talepler karşılığında (Gidiş Yolu+Geliş Yolu) mesafesinin 1/10'i 1.1.' de bulunan kent içi ücret tarifesinde belirtilen saat
ücreti ile çarpılır. Belediyeler ve Köy Muhtarlıklarından ücret alınmaz.
* Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından diğer müdürlüklere tahsis edilen her bir araç ve iş makinası için tahsis edilen müdürlük uygunluk kontrolü yapar ve
tahakkuk kaydını oluşturur.
2 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2016
2.1. HOPARLÖR YAYIN ÜCRETLERİ
a 30 kelimeye kadar (günde en fazla iki ilan yapılır)
120,00
b 50 kelimeye kadar (günde en fazla iki ilan yapılır)
200,00
c Reklam amaçlı ses kayıtlı yayınlar için (5 dk)
220,00
40,00
d c bendinde belirtilen özelliklerde 5 dk üzerinde her bir dakika için
1- Kamu kurum ve kuruluşların yaptırdıkları ilanlardan bu ücretlerin %50 si alınır.
2- 15 dakika üzeri yayın yapılmaz.
3- Hafta sonları ve Resmi tatillerde ölüm ve kan anonsları dışında ilan yapılmaz.
4- Ölüm ilanı ve kan anonslarından ücret alınmaz.
2016
2.2. NİKAH HİZMETİ ÜCRETLERİ
a Hafta içi günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti
350,00
b Hafta sonu günlerde, Belediyemiz Nikah Salonu dışında şehiriçi sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti
400,00
c Hafta içi günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti
550,00
d Hafta sonu günlerde mücavir alan sınırlarında Nikah Kıyma Ücreti
600,00
Engelliler, sosyal hizmet kurumlarından yetişmiş kişiler, şehit çocukları ve gazilerden nikah kıyma ücreti alınmaz.
Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahlardan ücret alınmaz.
2016
2.3. NİKAH SALONU KULLANMA ÜCRETLERİ
a Mesai saatleri dışında, belediye nikah salonunda düzenlenen nikah törenlerinden
250,00
b Belediye Nikah Salonunun, nikah töreni haricinde kullanılması durumunda alınacak kullanım bedeli
400,00
2016
2.4. BİLGİ EDİNME ÜCRETLERİ
a
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununun 10.Maddesinde; "Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya
belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir"
hükmü yer almış olup, bilgi ve belgeye erişim ücretinin tahsili Maliye Bakanlığınca 14.02.2006 tarih ve 26080 sayılı resmi gazetede
yayımlanan 1 sıra nolu Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği hükümlerince yapılacaktır.
3 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2016
3.1. İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ
* Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içinde kamuya terk edilen yol-kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela
yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması yıllık olarak
belirlenir. Belediye Encümenince belirlenen bu ücret sınırları arasında "Yer Tahsis Ücreti" olarak alınır.
* Belediyeden izinsiz olarak bu mahallere reklam asanlardan bu fıkrada belirtilen "maksimum sınırın 2 katı" kadar
izinsiz kullanım cezası alınır.
3.2. REKLAM VE TANITIM AMAÇLI YER KULLANMA İZİN ÜCRETLERİ
Fuar ve tanıtım amaçlı yerler için yer tahsis ücretlerini, tahsis edilecek yerin konumunu ve ilgili alanların bakım, onarım, temizlik,
a düzen ve güvenlik gibi hizmetlerinin verilmesine göre alanların tarifede belirlenen sınırlarda ücret belirlenmesine Belediye
Encümeni yetkilidir.
b
Belediyemizce, düzenlenen festivalde satış ve tanıtım amaçlı stand yerlerinden festival süresi boyunca, yer tahsis ücreti olarak, yer
tahsis talebinde bulunan esnaflardan tarifede belirlenen sınırlarda beher metrekare üzerinden
c Kent genelinde, ticari işletmelerin satış, reklam, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı mobil konteynır (tır) kullanımında (haftalık)
Sayfa 1 / 15
2.000,00
25.000,00
2016
1.000,00
25.000,00
100,00
700,00
7.000,00
d Kent genelinde, ticari işletmelerin reklam, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı stand kullanımında (haftalık)
1.500,00
e Kent genelinde, ticari işletmelerin reklam, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı gezici stand kullanımında (haftalık)
750,00
f Kentimizi tanıtım amaçlı stand kuran turizm şirketlerinden 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında alınacak aylık yer kullanma izin ücreti
200,00
Doktor Mümtaz Pirinççiler Meydanında yapılacak reklam ve tanıtım amaçlı broşür, katalog vb materyal dağıtımı ve ürün sunumları
g için kurulacak stantların kullanma izin ücreti (Günlük)
Herbir başvurunun izin süresi 3 gün ile sınırlıdır.
h
60,00
Belediyeye ait taşınmazlarda ve kamuya ait açık alanlarda ticari amaçlı düzenlenen, kültür ve sosyal içerikli etkinliklere yönelik
organizasyonlarda bu ücret sınırları içinde Encümence belirlenir.
750,00
2.000,00
Belediyeye ait taşınmazlarda ve kamuya ait açık alanlarda kamu yararına dernek,okul,vakıf,kurum,eğitim ve öğretim kurumlarının kültürel amaçlı panel, konferans,
sempozyum, açık oturum ve kuruluşların getirdiği eğitici öğretici amaçlı tiyatro vb. faaliyetlerin tahsisi için Belediye Başkanının oluru ile ücret alınmaz.
2016
3.3. TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASINA İLİŞKİN BELGE HİZMET ÜCRETLERİ
220,00
a Ticari araç reklam izin belgesi (araç başına)
1.100,00
b Ticari araç reklam yetki belgesi (yıllık)
06.08.2011 tarih 28017 sayılı RG/ Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen usul, esas ve şartlar uygulanır.
3.4. İLAN REKLAM ARAÇLARINI ASMA İZİN ÜCRETLERİ
2016
a Elektrik Direkleri (Adet) (Aylık)
1)Bulvar ve Meydan
45,00
2)Cadde
35,00
3)Sokak
25,00
2016
b Elektrik Trafoları (Adet) (Aylık)
1)Bulvar ve Meydan
45,00
2)Cadde
35,00
3)Sokak
25,00
2016
c Elektrik Saha Dağıtım Kutuları (Adet) (Aylık)
1)Bulvar ve Meydan
450,00
2)Cadde
350,00
3)Sokak
250,00
*03.02.2005 Tarih ve 2005/172 Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe konulan "İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği" kapsamında belirtilen usul, esas ve şartlar
uygulanır.
*Elektrik Dağıtım Firması, elektrik direklerini kiralayanlarla yapmış olduğu sözleşmeyi ve sigorta poliçesini, belediyeye izin aşamasında vermek zorundadır.
*Belediye Gelirler Kanununda yer alan vergi ve harçlar; 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi ile "Geçici Madde 7" çerçevesinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır.
4 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2016
4.1. BÜFE VE İŞYERİ DEVİR ÜCRETLERİ
a) Belediyemize ait yerlerin kira devirlerinde bulunduğu yıl içindeki 12 aylık kira tutarı kadar "Devir Ücreti" alınır.
b) Devir işlemi yapılan işyerlerinin kira bedelleri o yıla ait muammen bedel üzerinden Belediye Encümenince belirlenir.
c) Büfelerde devir işlemi yapılamaz. (Bu tanımdan kiracının eşi ve birinci derece yakınları muaf tutulur.)
2016
4.2. ATM YER KULLANIM VE İZİN ÜCRETLERİ
Belediye sınırları içinde belediyenin hüküm ve tasarrufunda bulunan alanlarda yer tespit değerlendirmesi yapılarak izin verme ve
a
tarifeyi uygulama yetkisi Belediye Encümenine aittir. (Aylık)
2.000,00
4.3. SABİT ve MOBİL HABERLEŞME ALTYAPI VEYA ŞEBEKELERİ GEÇİŞ HAKKI ÜCRET TARİFESİ
27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı RG'de yayımlanan "Sabit ve Mobil Haberleşme altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin
Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında alınan ücretler
A ALTYAPI KATILIM BEDELİ TL/Mt (Lisans süresince bir defalık)
2016
1 Sabit ve Mobil Haberleşme Alt Yapı veya Şebeke Uzunluğu birim ücreti
75,00
2 Boş göz veya göz içinde tekgöz micro duct uzunluğu birim ücreti
25,00
3 İşletmecinin 3'lü göz çoklayıcı veya microduct çekmesi durumunda uzunluğu birim ücreti
22,00
2016
B ARIZA BAKIM ONARIM BEDELİ(TL/Mt)
1 Güzergah arıza - bakım – onarım bedeli (Yıllık)
0,70
C GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah)
1 GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) (1 YILLIK)
2016
a Çanakkale Belediyesinin Göz ihtiyacı olan yerler
ÜCRETSİZ
b Mevcut Altyapı Kullanımı
3,00
c Durak,Terminal,Sahil Dolgu Alanı, Ana Arterler
8,00
2016
2 GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) (10 YILLIK)
a Çanakkale Belediyesinin Göz ihtiyacı olan yerler
ÜCRETSİZ
b Mevcut Altyapı Kullanımı
21,00
c Durak,Terminal,Sahil Dolgu Alanı, Ana Arterler
63,00
2016
3 GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ (TL/Mt Güzergah) (20 YILLIK)
Sayfa 2 / 15
a Çanakkale Belediyesinin Göz ihtiyacı olan yerler
ÜCRETSİZ
b Mevcut Altyapı Kullanımı
31,00
c Durak,Terminal,Sahil Dolgu Alanı, Ana Arterler
84,00
D SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet)
1 SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet) (1 YILLIK)
2016
a Saha dolabı, outdoor kabin
60,00
b Ankesör telefon
100,00
c Diğer yol vb üst yapılar
40,00
2 SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet) (10 YILLIK)
2016
a Saha dolabı, outdoor kabin
360,00
b Ankesör telefon
180,00
c Diğer yol vb üst yapılar
200,00
3 SAHA DOLABI ANKESÖRLÜ TELEFON V.S.ÜCRETLERİ (TL/Adet) (20 YILLIK)
2016
a Saha dolabı, outdoor kabin
600,00
b Ankesör telefon
300,00
c Diğer yol vb üst yapılar
350,00
Ücret Tarifesinin Hukuki Gerkeçesi 05.11.2008 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 03.02.2010 tarih ve 27482 sayılı Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin
Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.
Altyapı Katılım ve Güzergah bakım bedelleri altyapı tesisini kuran işletmeci veya kuruma ödenmesi gereken ücretlerdir.
Güzergah Arıza Bakım Onarım Bedelleri güzergahta oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içinde müdahale ve 24 saat içerisinde gidilme şartıyla yapılacak müdahaleler
için belirlenmiş ücret olup, kablo arızası ve deplase çalışmalarında oluşan bedeller hariçtir. Kablo arızası müdahalesi her işletmenin kendi yükümlülüğünde olup,
deplaseler ise o güzergahta kablosu bulunan işletmesi sayısınca ayrıca hesaplanarak karşılıklı mahsuplaşılacaktır.
Yeni altyapı tesisini yapacak olan işletmeci Çanankkale Belediyesi'nin göz ihtiyacı olması durumunda Geçiş Hakkı Ücreti Tarife Pozundan ücretlendirilmeye tabii
tutulacak olup, 1 nolu Geçiş Hakkı Protokolü imzalanacaktır. Çanakkale Belediyesi İşletmecisinden geçiş hakkı bedeli almayarak boş gözü kullanır. İşletmeci
güzergahın bakım sorumluluğunu yerine getirmezse Çanakkale Belediyesi güzergahın bakımını yaptırır ve bakım bedelini işletmeciden talep eder.
Mevcut altyapı tesislerini kullanacak olan işletmeci, altyapı katılım bedelinde belirtilen bedeli, altyapı tesisini kuran işletmeciye veya kuruma (altyapı katılımı ve
güzergah bakım protokolü imzalanacaktır. İlgili işletmecinin Çanakkale Belediyesinin bildirdiği hesap numarasına bedel ödendikten sonra makbuzun ibrazı ile veya
muvafakatname getirilerek) ödenecek daha sonra ise geçiş hakkı ücret tarifesinden ücretlendirilmeye tabi tutularak 2 no'lu geçiş hakkı protokolü imzalanacaktır.
Bakım bedeli Çanakkale Belediyesine ödenmediği taktirde 2 no'lu geçiş hakkı fesih edilir.
Yeni Elektronik Haberleşme Altyapı tesisini yapacak işletmeci, Çanakkale Belediyesinin göz ihtiyacı olmaması durumunda Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi pozundan
ücretlendirilmeye tabii tutulacak olup, 3 no'lu Geçiş Hakkı Protokolünü imzalayacaktır.
Vadesinde ödenmeyen tüm ücretlere 6183 sayılı Amme Alacakları Kanun hükümleri uygulanır.
Teknik nedenlerle idarenin mecbur kalması durumunda idare güzergah trafo, pano, direk yerlerinde değişikliğe gidebilir.
E
BELEDİYE ve MÜCAVİR ALAN İÇİNDEKİ ELEKTRİK TRAFOLARI, PANO VE ELEKTİRİK DİREKLERİNİN YER
TAHSİS ÜCRETİ (YILLIK)
2016
1 Elektirik aydınlatma direklerinin herbiri için (Adet)
250,00
2 Elektirik panolarının herbiri için (Adet)
400,00
3 Trafo Yer Tahsis Ücreti TL/m2 (Cadde,Meydan,Park ve otoparklar)
200,00
4 Trafo Yer Tahsis Ücreti TL/m2 (Şehrin diğer bölgeleri)
100,00
5 Elektrik Altyapı Güzergah Kullanım Ücreti TL/m
0,70
6 Güzergah Bakım ve Onarım Bedeli TL/m2
0,80
F DOĞALGAZ REGÜLATÖR ALANLARININ YER TAHSİS ÜCRETLERİ (TL/m2) (YILLIK)
2016
1 Regülatör yer tahsis Ücreti
500,00
2 Doğalgaz Altyapı Güzergah Kullanım Ücreti TL/m
0,70
2016
G P.T.T. MEKTUP TOPLAMA KUTULARI ÜCRETİ (YILLIK)
1 P.T.T Mektup Toplama Kutuları Ücreti her biri için
250,00
2016
4.4. HOBİ BAHÇESİ TAHSİS ÜCRETİ
a Hobi Bahçesi Tahsis Ücreti Birim m²/TL (Aylık)
1,00
06.01.2016 Tarih ve 2016/11 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe konulan "Hobi Bahçesi Tahsis ve Kullanma Yönetmeliği" kapsamında belirtilen usul, esas ve
şartlar uygulanır. Birim fiyata Kdv Dahil değildir.
5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.1. YOL ve MEYDANLARDA ULAŞIM ÜST YAPI TESİSLERİ TAHRİBAT ÜCRETLERİ
a
b
c
d
e
f
g
h
ı
j
k
l
m
2016
200,00
200,00
125,00
200,00
80,00
250,00
120,00
80,00
240,00
200,00
150,00
200,00
200,00
Asfalt yol tahribatı (m²)
Sathi yol tahribatı (m²)
Beton Kilit Parke yol tahribatı (m²)
Granit Küp Taş yol tahribatı (m²)
Beton kaldırım tahribatı (m²)
Granit Plak Taş kaldırım tahribatı (m²)
Kilit Parke Taş kaldırım tahribatı (m²)
Karosimon kaldırım tahribatı (m²)
Granit Bordür tahribatı (metretül)
Beton Bordür tahribatı (metretül)
Yağmur oluğu tahribatı (granit ve beton) (metretül)
Granit Yol Sınır Elemanı (Baba) (adet)
Pik Döküm Yol Sınır Elemanı (Baba) (adet)
Sayfa 3 / 15
2.500,00
Galveniz Elektro statik boyalı elektrik direği ve armatür (adet)
420,00
Yol ve kaldırım üzerinde bulunan kanalizasyon kapağı (adet) (100-120 kg)
200,00
Yol ve kaldırım üzerinde bulunan yağmur ızgarası (adet) (30-50 kg)
150,00
Yatay ve düşey trafik işaret ve işaretlemeleri tahribatı (adet)
1.250,00
Trafik ışıkları tahribatı (adet)
Belediye dışında alt ve üst yapı üretimi gerçekleştiren kurum, kuruluş ve özel firmaların belediye tarafından üretilen elektrik, su
1.250,00
t
borusu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına verilen tahribat (m)
Su, kanal, elektrik, haberleşme ve iletişim, bilgi teknolojileri, doğalgaz vb firmalarının bağlamalarında, inşaat yıkım ve yapımlarında oluşacak tahribatlar için yukarıda
belirtilen tarife uygulanır.
n
o
p
r
s
Kent genelinde park, yeşil alan ya da kamuya açık alanlarda bulunan yukarıda tanımlanmayan kent mobilyalarına verilen zararlarda, zarar verilen malzemenin fatura
bedelinin 2 katı bedel tahsil edilir.
2016
5.2. CURUF VE MOLOZ DÖKME NAKLİYE ÜCRETLERİ
Kalorifer cürufu attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece nakliye ücreti olarak her
a
bir sefer için ücret alınır.
Moloz attırmak için müracaat edenlerden, yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere sadece nakliye ücreti olarak her bir sefer
b
için
335,00
500,00
Yükleme işini de Belediyenin yapması halinde nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti İş Makinaları Tahsis Ücretleri esas alınarak belirlenir.
Yeni iskan alan dairelere yapım nedeniyle (kaldırıma ve yola) verilen hasar bedeli olarak yol ve meydanlarda ulaşım üst yapı tesisleri tahribat ücretleri esas alınrak
belirlenir.
5.3. TOPRAK HAFRİYAT DÖKÜM YERİ GÖSTERME ve YÜKLEME - TAŞIMA ÜCRETLERİ
Hafriyat Döküm Yeri Gösterme Ücreti (1m3)
Şahısların veya Kurumların (TEDAŞ, TELEKOM, Doğalgaz vb.) Kent içinde, kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan
a
hafriyatın belirli bir yerde toplanması amacı ile hafriyat belediyenin göstereceği bir alana dökülmesi ve bu yerlerin tesviyesi
zorunludur. (KDV dahil değildir)
Şahısların veya Kurumların (TEDAŞ, TELEKOM ,Doğalgaz vb.) kent içinde kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan
b harfiyatın yüklemesi talepte bulunanlarca yapılması ve harfiyatın belediyenin göstereceği alana belediyece taşınması halinde
"nakliye ücreti" her bir sefer için (KDV dahil değildir)
2016
2,50
400,00
Kazıdan çıkan harfiyatın yükleme işinin belediyece yapılması durumunda. Nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti alınır. (KDV dahil değildir)
6 HAL MÜDÜRLÜĞÜ
6.1. TEMİNATLAR
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliği' nin teminatları düzenleyen 31. maddesi kapsamında alınacak teminatlar;
Teminatlar = (AYLIK KİRA BEDELİ X 12) + (AYLIK KİRA BEDELİ X 12 X %10) şeklinde hesaplanır.
Buna göre halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı , Ocak ayı sonuna kadar yeni miktara tamamlanır.
Teminatlar, Mali Hizmetler Müdürlüğünde ilgili hesaplarda muhafaza edilir. Teminat ve iadelere ilişkin Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında
Yönetmeliği' nin ilgili hükümleri uygulanır.
2016
6.2. DEVİR ÜCRETLERİ
a Toptancı halindeki işyerini başkasına devredenlerden alınacak devir ücreti
5.000,00
7 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
7.1. İMAR DURUM ÜCRETİ
A ŞEHİR İMAR PLANI SINIRLARI İLE GÜZELYALI VE DARDANOS MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE
1 Normal imar parseli için, toplam inşaat alanının 100 m² kadar
2016
250,00
Toplam İnşaat alanı 600 m2' ye kadar plan İmar persellerinde (600m2 dahil), Normal imar parseli için,toplam inşaat alanının 100
1,00
m²’den üzerindeki her m² için sonrası
Toplam İnşaat alanı 601 m2' den büyük İmar persellerinde (601m2 dahil), Normal imar parseli için,toplam inşaat alanının 100
3
1,50
m²’den üzerindeki her m² için sonrası
Şehir İmar planı sınırları ile Güzelyalı ve Dardonos mücavir alan sınırları içersinde; Parselin cephe aldığı sokağın güncel emlak rayiç bedelinin 400'e bölünmesi ile
bulunan katsayı ile çarpılır.
2
2016
B KENTSEL GELİŞME ALANI İMAR PLANI İÇİNDE
1 Normal İmar parseli için toplam inşaat alanının her m2 'si
3,30
2 İmar uygulaması görmemiş parsellerden
850,00
3 Mücavir alan sınırları ve planı olmayan alanlarda yapılan uygulamalarda yazılı imar durumu için
300,00
7.2. İMAR PLANI veya PLAN TADİLAT DOSYASI YERİNDE İNCELEME ve RAPOR ÜCRETİ
İlave/mevzi imar tadilat imar planı dosyası için (1/5000-1/1000)*
2016
2.500,00
* Aynı parsel için, aynı içerikli olarak hazırlanıp müracaatı yapılan değişiklik önerileri 1 yıl içinde ikinci kez gelmesi halinde dosya inceleme ve rapor ücreti 2 kat alınır.
2016
7.3. HALİ HAZIR HARİTA YAPIMI KONTROL ÜCRETİ
a Ölçü Krokisi (sayfa başı)
4,00
b Poligon Koordinatı (adet)
4,00
c Nirengi Koordinatı (adet)
7,50
d Ada ve Parsel Köşe Koordinatı (adet)
1,00
2016
7.4. TEKNİK BELGE KONTROL ÜCRETLERİ
a Yol Kot Tutanağı Onay Ücreti
160,00
b İmar adası nokta koordinatlarının verilmesi ücreti (Parsel başına)
20,00
7.5. İMAR UYGULAMA HARİTA PLAN KONTROL ÜCRETİ
2016
a İmar uygulaması için dosya kontrol ücreti (3194 Sayılı İmar Kanunu 15.-16.-17. maddeleri)
240,00
b 18.madde uyg. ada dağ. ve parselasyon plan kontrol ücreti (Mesken/Ticari) (m²)
0,10
c 18.madde uyg. ada dağ. ve parselasyon plan kontrol ücreti (Sanayi) (m²)
0,10
Sayfa 4 / 15
d 18.madde uyg. ada dağ. ve parselasyon plan kontrol ücreti (Tarla) (m²)
0,05
e1 Temel Üstü Vizesi Kontrol Ücreti parsel içindeki bir bina için
160,00
e2 Temel Üstü Vizesi Kontrol Ücreti aynı parselde ilave her bir bina için
120,00
f Yapı Aplikasyon Tutanağı Onay Ücreti
160,00
g Kat mülkiyetine esas röperli krokisi, vaziyet planı , bağımsız bölüm planı onay ücreti
180,00
7.6. PROJE KONTROL ÜCRETLERİ
A YENİ PROJE
2016
1 Mesken (Mimari Proje+Statik+Elektrik+Mekanik Tesisat Projesi için toplam inşaat alanı üzerinden ayrı ayrı alınır) (m²)
2 Ticaret (Mimari Proje+Statik+Elektrik+Mekanik Tesisat Projesi için toplam inşaat alanı üzerinden ayrı ayrı alınır) (m²)
0,20
0,25
3 Çatı Proje Kontrol ve Onay Ücreti
200,00
B TADİLAT PROJE
2016
1 Mesken (Mimari Proje+Statik Proje+Elektrik Projesi+Mekanik Tesisat Projesi için toplam inşaat alanı üzerinden ayrı ayrı alınır) (m²)
0,25
2 Ticari (Mimari Proje+Statik Proje+Elektrik Projesi+Mekanik Tesisat Projesi için toplam inşaat alanı üzerinden ayrı ayrı alınır) (m²)
0,15
7.7. YAPI RUHSATI DÜZENLEME VE ONAY ÜCRETİ (Yeni Yapı, Tadilat, Devir Ruhsatları v.b.)
A MESKENLER
2016
1 Yapı grubu 3A ya kadar (Toplam inşaat alanı üzerinden alınır) (m²)
0,05
2 Yapı grubu 3B (Toplam inşaat alanı üzerinden alınır) (m²)
0,10
3 Yapı grubu 4A ve üzeri (Toplam inşaat alanı üzerinden alınır) (m²)
0,15
2016
B İŞYERLERİ
1 Yapı grubu 3A ya kadar (Toplam inşaat alanı üzerinden alınır) (m²)
0,05
2 Yapı grubu 3B (Toplam inşaat alanı üzerinden alınır) (m²)
0,10
3 Yapı grubu 4A ve üzeri (Toplam inşaat alanı üzerinden alınır) (m²)
0,15
7.8. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI) DÜZENLEME VE ONAY ÜCRETİ
A MESKENLER
2016
1 Yapı grubu 3A ya kadar (Toplam inşaat alanı üzerinden alınır) (m²)
0,05
2 Yapı grubu 3B (Toplam inşaat alanı üzerinden alınır) (m²)
0,10
3 Yapı grubu 4A ve üzeri (Toplam inşaat alanı üzerinden alınır) (m²)
0,15
2016
B İŞYERLERİ
1 Yapı grubu 3A ya kadar (Toplam inşaat alanı üzerinden alınır) (m²)
0,05
3 Yapı grubu 3B (Toplam inşaat alanı üzerinden alınır) (m²)
0,10
3 Yapı grubu 4A ve üzeri (Toplam inşaat alanı üzerinden alınır) (m²)
0,15
7.9. KENTSEL GELİŞME ALANLARINDA ALT YAPI BEDELİ
3194 sayılı İmar Kanunun Gelişme Alanlarında Yapı Ruhsatı başlıklı 23. maddesi çerçevesinde yapı izni (yapı ruhsatı) verilebilmesi için kentsel alt yapı yatırımlarının
projesini yatırım programlarına uygun olarak gerçekleştirebilmesi için alt yapıya ait bedeller aşağıdaki formule göre ilgili kentsel gelişme alanı için tespit edilen birim
bedelleri m/TL esas alınarak hesaplanır.
2016
A KARACAÖREN KENTSEL GELİŞME ALANI
1)Kanal Alt Yapı Birim Bedeli (m/TL)
324,00
2)Su Alt Yapı Birim Bedeli (m/TL)
150,00
2016
B İSMETPAŞA KENTSEL GELİŞME ALANI
1)Kanal Alt Yapı Birim Bedeli (m/TL)
321,00
2)Su Alt Yapı Birim Bedeli (m/TL)
120,00
SU ALT YAPI BEDELİ (TL) = Parselin Cephe Uzunluğu (mt) x Denge Katsayısı (Top. İnş. Alan/1500 Kar.-2000 İsmet ) x Ait olduğu Bölgenin Su Alt Yapı Birim Bedeli
(mt/TL)
KANAL ALT YAPI BEDELİ (TL) = Parselin Cephe Uzunluğu (mt) x Denge Katsayısı (Top. İnş. Alan/1500 Kar.-2000 İsmet ) x Ait olduğu Bölgenin Kanal Alt Yapı Birim
Bedeli (mt/TL) )
* Bu bedeller her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl için Resmi Gazete de yayınlanan karne katsayısı oranında eskale edilerek uygulanır.
* Denge Katsayısı 5 (beş) in üzerinde çıktığında bu değer maksimum 5 (beş) olacak şekilde indirilerek uygulanır.
* Alt Yapı Bedelleri; Söz konusu parsellerde yapı rushatı aşamasında peşin olarak alınır.
2016
7.10. TEMEL HARFİRİYAT DÖKÜM YERİ GÖSTERME ÜCRETİ
İnşaatlardan çıkan harfiyat ve molozların belirli bir yerde toplanması amacı ile belediyenin göstereceği bir alana mülk sahibi
a yada müteahhit kendi aracı ile harfiyat ve moloz nakli kendisine ait olmak üzere Ruhsat aşamasında, binanın parseldeki iz
düşüm m² si ile bodrumsuz binalar için 1.5 mt.nin çarpılması sonucu çıkan toplam miktarın 1 m³ hacim ücreti
2,00
Ruhsat aşamasında, Binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumlu binalar için 3 m'nin çarpılması sonucu çıkan toplam miktarın 1
m³ hacim ücreti çarpılması sonucu çıkan miktar kadar temel hafriyat döküm yeri ücreti
2,00
b
2016
7.11. TEMEL ATIK SU ÜCRETİ
Ruhsat aşamasında, binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumsuz binalar için 1.5 mt.nin çarpılması sonucu çıkan toplam
1,50
miktarın 1 m³ hacim ücreti
Ruhsat aşamasında, Binanın parseldeki iz düşüm m² si ile bodrumlu binalar için 3 m.nin çarpılması sonucu çıkan toplam miktarın 1
b
1,50
m³ hacim ücreti çarpılması sonucu çıkan miktar kadar temel hafriyat döküm yeri ücreti alınır.
Belediyeye ait yağmur suyu kanallarının ve su kanallarının kullanılması , kamuya ait yolların kullanılması halinde temel atık su ücreti alınır. Su tahliyesi gerekmemesi
durumunda tutulan rapor ve tutanakla yapılan tespite göre bu ücretler alınmaz.
a
Sayfa 5 / 15
2016
7.12. PROJE KONTROL-TASTİK ÜCRETİ
a Vaziyet Planı, Avan, Rölöve Kontrol-Tastik Ücreti (Proje Başına)
150,00
b Ön İnceleme ve Proje Kontrol Ücreti (Blok Başına)
250,00
2016
7.13. ASANSÖR İŞLETME RUHSATI ÜCRETİ
a Yıllık Asansör Kontrol Ücreti
200,00
b Asansör Tescil Belgesi Tasdik Ücreti
150,00
2016
7.14. GEOTEKNİK ETÜT KONTROL RAPORU ONAY ÜCRETİ
a İnşaat Alanı 1.000 m² ye kadar (1.000m² dahil)
b İnşaat Alanı 1.000m² – 2.000m² arasında (2.000m² dahil )
c İnşaat Alanı 2.000 m² den fazla
200,00
350,00
450,00
7.15. FEN ELEMANLARI (Mühendis,Mimar,Şehir Plancısı) KAYIT veya KAYIT YENİLEME ÜCRETİ
2016
a Fen elemanları yeni kayıt belge ücreti
300,00
b Fen elemanları kayıt yenileme belge ücreti (yıllık)
200,00
7.16. MÜTEAHHİT ve SÜRVEYANLARIN YENİ KAYIT veya KAYIT YENİLEME ÜCRETİ
a Müteahhit yeni kayıt belge ücreti
2016
1.200,00
b Müteahhit kayıt yenileme belge ücreti
750,00
c Yapı denetim şirketi ilk kayıt ücreti
1.500,00
d Yapı denetim şirketi belge yenileme ücreti
750,00
2016
7.17. EXPERTİZ RAPOR DÜZENLEME ÜCRETİ
a Expertiz rapor düzenleme ücreti (Her Belge İçin)
700,00
b Expertiz dosya inceleme ücreti (Her Dosya İçin)
250,00
2016
7.18. BELGE TASDİK ÜCRETİ
a Belge tasdik ücreti (İmar durumu onayı için)
100,00
b İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Tasdik Ücreti (sayfa başına)
55,00
c Kat İrtifakı Onayı (daire başına)
55,00
d Yapı Denetim Kuruluşu İş Bitirme Belgesi Onayı (m²)
0,10
e Yapı Denetim Kuruluşu Hakediş Kontrolü ve Onayı (İlk hakediş için)
50,00
f İş Bitirme, İş Deneyim Belgesi v.b. Düzenleme Ücreti
700,00
2016
7.19. YAPI RUHSATINA ESAS İMAR OTOPARK ÜCRETLERİ
a 1.Derece Bölgede otopark ücreti
2.650,00
b 2.Derece Bölgede otopark ücreti
2.300,00
c 3.Derece Bölgede otopark ücreti
2.000,00
d 4.Derece Bölgede otopark ücreti
1.750,00
e 5.Derece Bölgede otopark ücreti
1.350,00
3194 sayılı İmar Kanunun Otopark Yönetmeliği gereğince 14.11.2011 tarih ve 220 ve 11.11.2013 tarih ve 162 sayılı Belediye Meclis kararlarıyle kabul edilen
Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin otopark bedellerinin tespiti ile ilgili 4.maddesi uyarınca 2016 yılı otopark bedeli olarak alınır.
Otopark ücretleri, inşaat ruhsatı alımı esnasında, o yılın değerleri ile defaten (peşin) ödenir.
İstek halinde 01.07.1993 Tarih ve 21624 sayılı RG de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 4. maddesi f bendindeki Ek 3. pragrafında belirtildiği üzere İnşaat Ruhsatı
aşamasında %25'lik kısmı peşin, geri kalan %75'lik kısmı ise 90 gün içerisinde ödenir.
7.20. FİDAN - DİKİM VE BAKIM ÜCRETİ
A KONUT
2016
1 Daire Başına
50,00
B İŞYERİ
2016
1 100m² üzerindeki her bir iş yeri için
130,00
2 100m²’den küçük olan her bir işyeri
80,00
2016
7.21. NUMARATAJ ÜCRETİ
a Numarataj Plaka Ücreti (Her bağımsız bölüm başına)
20,00
7.22. TESCİLLİ ESKİ ESER İMAR ÜCRETLERİ
İçinde tescilli eski eser olduğu tapu kayıtlarında belirtilen ve tescil şerhi bulunan parsellerde belirtilen ücretlerde %50 oranında indirim uygulanır
7.23. SOSYAL DONATI ALANLARI ÜCRETİ
Herhangi bir nedenle nüfus artışı ortaya çıkan parsellerden, artışa neden olan işlemin onayına kadar geçen süre içinde alınmak koşulu ile ayrılması gereken yeşil alan
m² si, nüfus artışı dikkate alınarak idarece hesaplanır. Yapılan hesaplarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve aynı kanunun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.
maddesine ve aynı maddenin EK2 tablosuna göre işlem yapılır. (Kişi başına 10 m² yeşil alan ayrılmıştır.) Nüfus artışı meydana gelen parsel malikinden, parselin
bulunduğu yolun güncel emlak rayiç bedeli dikkate alınarak, aynı bölgede eş değer bir alanda yeşil alan ayırabilmek için yapılacak kamulaştırmalarda kullanılmak
üzere yapılan hesabın %25’ i oranında yeşil alan ücreti alınır.
Yeşil Alan Ücreti: İlave nüfus (kişi sayısı) x cephe alınan yolun güncel emlak rayiç bedeli x 1 kişi başına düşen yeşil alan (10 m²) x %25 olarak hesaplanır. Nüfus artışı
ve inşaat alanında arttırış olan parsellerde imar durumu almak için yapılan ilk başvuruda peşin olarak alınır.
2016
7.24. SIĞINAK KONTROL ÜCRETİ
a Her bağımsız bölüm başına
15,00
2016
7.25. ARŞİVDEN DOSYA ÇIKARMA ÜCRETİ
Sayfa 6 / 15
a Dosya başına
50,00
2016
7.26. YERİNDE TESPİT ÜCRETİ
a Arazi inceleme (emsal,temel vizesi v.b)
b
70,00
Yapı kullanma izni için yerinde kontrol ücreti müstakil binalarda (Bağımsız bölüm başına)
İkinci kez kontrol yapılması halinde %100 fazlası, üçüncü ve diğer kontrollerde her seferde bir önceki ücretin %100 fazlası alınır.
35,00
2016
7.27. İSKELE KURMA ÜCRETİ
a Boya, badana, dış cephe tadilatı, iyileştirmesi, mantolama v.b. için kurulan her türlü malzemeden iskele için alınacaktır.
70,00
7.28. BELGE VERİLMESİ ÜCRETİ
2016
a Yanan - yıkılan yapılara izin ücreti
40,00
b Onarım Ön İzin Belgesi verilmesi ücreti
80,00
c Onarım Uygunluk Belgesi verilmesi ücreti
80,00
d Jeolojik ve jeoteknik raporların incelenmesi ücreti
100,00
e KAZI VE ZEMİN İYİLEŞTİRME RUHSATI VERİLMESİ ÜCRETİ
1)Taban İnşaat Alanı 0-100 m² arası
150,00
2)Taban İnşaat Alanı 100-500 m² arası
250,00
3)Taban İnşaat Alanı 500 m² ve üzeri
500,00
70,00
f Zemin etüt proje bedeli
2016
7.29. ÖLÇÜM ALETLERİ KİRASI
a Yersel 3 Boyutlu Lazer Tarama Cihazı, Total Station Cihazı v.b. (Günlük)
1.000,00
İLAN-REKLAM TABELASI PANOSU v.b. ASMA YERİ GÖSTERME VE ONAY DOSYA İNCELEME HİZMET
7.30.
ÜCRETİ
A SABİT İLAN REKLAMLAR YER GÖSTERME VE ONAY DOSYA İNCELEME HİZMET ÜCRETLERİ
2016
Belediyenin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke ve kamuya ait yerlerde dükkan, ticari ve sınai müessese
1 ve serberst meslek erbabınca çeşitli yerlerde asılacak takılacak her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamlar için
yıllık
300,00
Belediyenin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde, bina ve işyerlerinin cephelerine veya bina cephelerine monte edilen
inşaat paravana sistemleri üzerlerine konulacak sabit ilan ve reklamlar için yıllıK
250,00
2
3 Belediyenin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde bina çatılarına konulacak sabit ilan ve reklamlar için yıllık
500,00
4
Belediyenin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki özel mülke konu yerlerde (Bina cephesi, bahçe, bahçe duvarı, arsa,
arazi v.b ) elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile (LED ekran vb.) yapılacak olan sabit ilan ve reklamlar için yıllık
1.500,00
5
Belediyenin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerdeki kamuya ait olan yerlerde (Meydan, cadde,sokak, tretuar, yeşil alan,
v.b ) elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile ( LED ekran vb.) yapılacak olan sabit ilan ve reklamlar için yıllık
1.500,00
6
Belediyenin yetki ve tasarrufu altında bulunan özel mülke konu ve kamuya ait olan yerlerde (Meydan, cadde, tretuar, yeşil alan, v.b
) Bina önlerine konulacak (Totem ) sabit ilan ve reklamlar için yıllık
1.000,00
7
Belediyenin yetki ve tasarrufu altında bulunan özel mülke konu ve kamuya ait olan yerlerde (Meydan, cadde, tretuar, yeşil alan, v.b
) binalara ait sair duvarlara konulacak sabit ilan ve reklamlar için yıllık
1.000,00
2016
B YOL KENARLARINA KONULACAK LEVHA, TOTEM, IŞIK VE İŞARETLERE YER GÖSTERME VE ONAY
1 Şahıs veya kuruluşlara ait arazi üzerinde (kendi arazisi olsa dahi) (yıllık)
1.000,00
1 - Müdürlüğümüzce tespit edilen ve Belediye Encümeni Kararı ile izin verilen yerler yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine bildirilmeden reklam ve ilan
yapılamaz.
2 - Reklam ve ilanlar müsaade edilen yerlerden başka hiçbir yere asılamaz, nakledilemez ve devredilemez.
3- 7.30 maddesindeki ücretler yıllık alınır, ücretler her yıl Ocak ayında yeniden alınır.
4- İlan - Reklam Tabelası Yer Gösterme ve Onayından önce devrilme, yıkılma, kaza v.b. karşı sigorta yaptırılması zorunludur.
5281 sayılı vergi kanunun Yeni Türk Lirası'na uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında kanunun 19.maddesi 1. maddesi 1. bendine istinaden
işgaliye harcının alınması sırasında hergün için;
* Ön Bahçe 5m ve daha fazla olan parsellerde; işgal edilen alan parsel cephesi x 1,00m
* Ön bahçe mesafesi 3-5 metre arası parsellerde; işgal edilen alan parsel cephesi x 1,50m
* Ön bahçe mesafesi 3 'den az olan parsellerde; işgal edilen alan parsel cephesi x 2m hesaplanması ve sürenin 25 gün (her kat ve çatı arası için), İlave Çatı
Ruhsatlarında 20 gün, verilmesi bunun sonucunda İlgili Kanunda belirtildiği şekilde;
İşgaliye Tutarı = Kat adeti x gün x işgaliye alan x birim fiyatı olarak hesaplanır.
* 2013 yılı Gelir Tarifesi'nde uygulanan birim fiyatlar geçerli olacaktır.
06.01.2011 tarih ve 2010/23 sayılı meclis kararı ile tanımlaması yapılan "Yeşil Ekolojik Ev" olarak projelendirilen " yapıda yeşil-ekolojik eve ilişkin maddelerden en az
ikisinin sağlanması durumunda tarifemizde belirtilen ruhsat aşamasında işgaliye ücretinin yarısı alınır, daha fazla maddeyi sağlayanlardan işgaliye bedeli alınmaz.
8 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
2016
8.1. İTFAİYE BELGE HİZMET ÜCRETLERİ
a Belediye sınırları içinde, İşyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Bakkal,Kahvehane,Berber,Büro,Dükkan ve benzeri)
25,00
b Mücavir alanda işyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Bakkal,Kahvehane,Berber,Büro,Dükkan ve benzeri)
35,00
c Belediye ve mücavir alan dışında işyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Bakkal,Kahvehane,Berber,Büro,Dükkan ve benzeri)
45,00
d Belediye sınırları içinde, İşyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Lokanta,Cafe,Bar ve benzeri)
50,00
e Mücavir alanda, İşyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Lokanta,Cafe,Bar ve benzeri)
60,00
f Mücavir alan dışında, İşyeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli (Lokanta,Cafe,Bar ve benzeri)
70,00
Sayfa 7 / 15
Belediye sınırları içinde Fabrika, Maden ocakları,Akaryakıt İstasyonları,Enerji üretim tesisleri ve benzeri kuruluşlara verilecek iş yeri
yangın güvenliği raporu hizmet bedeli
Mücavir alanda ve Organize Sanayi Bölgesinde Fabrika, Maden ocakları,Akaryakıt İstasyonları,Enerji üretim tesisleri ve benzeri
h
kuruluşlara verilecek iş yeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli
Belediye ve Mücavir alan dışında Fabrika, Maden ocakları,Akaryakıt İstasyonları,Enerji üretim tesisleri ve benzeri kuruluşlara
ı
verilecek iş yeri yangın güvenliği raporu hizmet bedeli
g
550,00
800,00
1.100,00
2016
8.2. BACA TEMİZLEME ÜCRETLERİ
a Müstakil Ev bacası (katı-sıvı yakıt)
40,00
b 1-10 arası daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt)
350,00
c 11 ve üzeri daireye sahip apartman kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt
500,00
d Toplu Konut ve Siteler (katı-sıvı yakıt)
800,00
e Otel, Motel, Özel Yurt Pansiyon (katı-sıvı yakıt)
600,00
f Kat kaloriferi (katı-sıvı yakıt)
80,00
g Lokanta,Fırın,Cafe,Bar,Fasd Food ve benzerleri işletmelere ait katı-sıvı yakıt bacalar
300,00
h Davlunmaz içi ve motor temizliği
100,00
ı 50*50 cm çapına kadar yağlı kanal temizliği (metre)
20,00
j
Resmi dairelerin kalorifer bacası (katı-sıvı yakıt)
(Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardan (İlk öğretim,Lise ) ücret alınmaz, özel okullardan alınır)
750,00
k
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre kent içinde baca temizleme hizmeti veren kişi ve firmalara
yılda bir defa olmak kaydı ile verilecek "Yetkinlik Belgesi" ücreti (Yetkinlik Belgesi her yıl tekrar revize ettirilir)
750,00
l "Kontrol Bandrol Ücreti":
Yetkili firmalardan baca temizleme ve denetim ücretlerinin toplamından KDV hariç %5 oranında alınır.
Kişi, kurum tarafından resmi olarak müracaat edilmesi durumunda İtfaiye Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek olan baca temizleme hizmetinin tahakkuku
oluşturulur. Yapının özelliği ve kişilerce yapılmış önceki müdahalelerden kaynaklanan sorunlar nedeni ile açılamayan bacalar için geri ödeme yapılmaz.
2016
8.3. İTFAİYE ARAÇLARININ ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
a Şehir içi (1 saat)
400,00
b Mücavir alan (1 saat)
600,00
c Dalgıç su motoru ile çalışma (özel talep halinde) (1 saat)
50,00
d Yangın, doğal afet, ilk yardım, kurtarma vb. gibi durumlarda ücret alınmaz.
2016
8.4. YANGIN GÜVENLİK VE ARAMA KURTARMA EĞİTİMLERİ
Kamu ve Özel işletme çalışanına yönelik yerinde yapılacak kişi başı 6 saatlik (1 gün) itfaiye Yangın ve Güvenlik eğitimi , (Teorik
a Eğitim salonu başvuru sahibi tarafından, pratik eğitim alanı belediyemiz tarafından sağlanır. Eğitim Programı isteğe göre
Günlük,Haftalık ve aylık olarak uygulanır.kişi başı 6 saatlik (1 gün) üzerinden ücret alınır.)
b Özel Kurum Kuruluşlara ait iş yerlerinde , yerinde yapılacak yangın güvenlik ,deprem ve tahliye tatbikatları
50,00
600,00
2016
8.5. SU TAŞIMA ÜCRETLERİ
a Şehir İçi (Sefer Başına)
250,00
b Mücavir Alan Sefer Başına)
350,00
c Şehir İçi Temiz Su Taşıma (13 Tonluk) (Sefer Başına)
350,00
d Mücavir Alan Temiz Su Taşıma (13 Tonluk) (Sefer Başına)
450,00
Talep edilen arazöz su miktarı belirtilen adresteki yere götürülüp bekleme yapılmadan su miktarı teslim edilir. İnşaat yıkımı ve benzeri olaylarda aracın beklemesi
sözkonusu olduğunda ayrıca bekleme saati kadar itfaiye araçlarının çalışma ücreti alınır.
9 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2016
9.1. YAZAR SANATÇI EVİ KÜLTÜR SANAT KURS VE ATÖLYELERİ
a Kurs katılım ücreti (Tam)
20,00
b Kurs katılım ücreti (Öğrenci -Öğrenci kimlik kartı ile)
10,00
9.2. ERKAN YAVUZ DENEYSEL SANAT ATÖLYESİ KULLANIM ÜCRETLERİ
a Tiyatro Çalışmaları (Haftalık)
2016
100,00
b Panel- Toplantı (Günlük)
25,00
c Film Gösterimi (Günlük)
25,00
9.3. ALTIN YILLAR YAŞAM MERKEZİ KULLANIM VE ETKİNLİK KATILIM ÜCRETLERİ
a Aylık Katılım Ücreti
2016
20,00
b Misafirhane Günlük Kullanım Ücreti (3 Öğün Yemek Dahil) (KDV Hariç)
100,00
10 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2016
10.1. AĞAÇ SATIŞ ve PEYZAJ DÜZENLEME ÜCRETLERİ
a Yaprağını döken ağaçlardan (her yaş için)
35,00
b İğneli ağaçlar (her yaş için)
45,00
c Çim ve çiçek alanlarının düzenlenmesi (m²)
55,00
Belediye sınırları içinde yeşil alan düzenlemeleri, refujlerde meydana gelen hasarların tazmini için; (Belirlenen Tarifeye KDV Dahil Değildir)
11 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
11.1. MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ
A BİRİNCİ SINIF MEZAR YERİ (AİLE MEZARLIĞI)
2016
1 Aile Mezarlığı Bölgesinden Mezar Yeri Ücreti (2 kişilik) (1 Gömülü, 1 Boş)
1.300,00
Sayfa 8 / 15
2 Definden önce mezar yeri almak isteyenlerden Aile Mezarlığı Bölgesinde (2 kişilik)
2.000,00
B İKİNCİ SINIF MEZAR YERİ (SIRALI MEZARLIK)
2016
1 Tek Kişilik Mezar Yeri (1,5x3 m²)
300,00
2 Definden önce tek kişilik mezar yeri (3X1,5m²)
650,00
Kimsesizler ve bebekler için 3. Sınıf Mezarlıkta ücretsiz mezar yeri verilir.
Birinci Sınıf Aile Mezarlığında ve İkinci Sınıf Sıralı Mezarlıkta dört adet boş mezar yerinden fazla satış yapılmaz.
Gazi, şehit ve eşlerine ücretsiz yer tahsisi yapılır.
2016
11.2. YETKİ BELGESİ ÜCRETİ
Belediyeye bağlı mezarlıklarda ticari amaçlı mezar inşa eden, bakım, ağaç dikimi veya peyzaj yapmak isteyen firma yada şahıslardan
a
yılda bir defa olmak üzere yetki belgesi ücreti alınır.
550,00
Mezarlıkta Yetki Belgesi olmaksızın hizmet verenlere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanır.
12 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
2016
12.1. İÇMESUYU ÜCRET TARİFESİ
1.1 Konut Aboneliği
AKILLI
MEKANİK
a İskan Ruhsatı Bulunan Konutlar
1,95
2,95
b Mücavir Alan
2,95
3,95
1.2 İşyeri Aboneliği
AKILLI
MEKANİK
a Lokanta(1.a*), kıraathane(1.b**), berber, kuaför, hamam, Çamaşırhane
2,50
3,15
b 1.2.a bendinde yer alan işyerleri dışındakiler (Ticarethaneler)
4,00
5,50
c Mücavir Alan
4,00
6,60
d MEB Sertifikalı Öğrenci Yurtları
2,00
2,90
e Turistlik Otel
2,00
3,00
f Otel, Motel ve Pansiyon
2,50
3,15
g WC
2,50
3,15
1.3 Sanayi Aboneleri
AKILLI
MEKANİK
2,00
a Sanayi Aboneleri(Şebeke kendine ait )(enaz 50 kişi istihdam eden)
1,10
b Organize sanayi bölgesi (Şebeke kendine ait)
1.4 İnşaat/ Şantiye Aboneleri
1.5 Resmi Aboneler
5,00
AKILLI
8,00
MEKANİK
a Eğitim Birimleri(MEB na ait kurumlar)
2,80
3,15
b Sağlık Birimleri
3,00
4,70
c Askeri ve Askeri Birimler
4,50
5,50
d Diğer (a,b ve c bendi haricindeki genel yönetim kapsamındaki kamu kurumları, resmi dinlenme tesisleri)
4,50
5,50
e Üniversite
3,00
4,70
f Ceza Evleri
1,95
2,95
3,50
5,50
4,50
6,00
2,00
3,00
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
İskan Ruhsatı Bulunmayan Bağımsız Bölümler
Sergi, fuar, sirk, panayır vb geçici seyyar yerler ve belediyece tahsise izin verilen yerler
Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Abonelikler
Gemi
Güzelyalı Mücavir Alan (Şebekekendine ait)
19,00
1,80
1-*12.1.1.2.a) Lokanta Tanımına Giren İş Kolları: Pide,Lahmacun,Kebab salonu,)(Kahvaltı,Hamburger ,Pizza salonları, Çorba,Köfte,Izgara salonları)
**12.1.1.2.b) Kıraathane Tanımına Giren İş Kolları: 1.sınıf,2.ci sınıf Kahveci,Kafe ve Lokal İşletmeleri
2-1005 sayılı 5378 Sayılı 2022 sayılı Kanunlar ile Bakanlar Kurulunun 08/01/2002 Tarih ve 2002/3654 Sayılı kararı ile Özel Hak Sahibi Olan "İskan Ruhsatı
BulunanKonutlar" Abonelerine Su bedelinin %50 si oranında indirim yapılır.
3-Birim fiyat m3'tür. Birim fiyatlara KDV dahil değildir. 1 m3 su tüketim bedeline Bakanlar Kurulu kararınca tespit edilen miktarda Çevre Temizlik Vergisi ayrıca
uygulanır. Tarife gruplarının açıklamaları Çanakkale Belediyesi Su ve kanalizasyon hizmetlerinde uygulanacak usus ve esalara ilşkin Yönetmelikte bulunmaktadır.
4- Su kullanımına ilişkin cezai durumlar da bu yönetmelik esasları doğrultusunda uygulanır.
2016
12.2. ATIK SU ÜCRET TARİFESİ (m³)(KDV Dahil Değildir)
a Taşıma sureti ile arıtma tesisine bırakılan atık su
0,60
b Konut
0,60
c Kamu
1,50
d Ticarethane
1,25
e Sanayi
2,50
f Turistlik Otel
0,75
g Organize Sanayi Bölgesi
2,50
2016
12.3. İÇME SUYU VE ATIK SU ŞEBEKE HİZMETLERİ ÜCRETLERİ
a Su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti (inş. Ruhsatından önce)
110,00
b Sıhhi tesisat uygulama projesi inceleme ve onay ücreti (proje onayı sırasında)(1)(2)( B. Bölüm başına)
25,00
c Sıhhi tesisat uygulama projesi yerinde kontrol ücreti (sıva öncesi ve sıva sonrasında) 1) (2) (3)( B. Bölüm başına)
25,00
d Altyapı bağlantı bedeli (inş. Suyu aboneliği sırasında ) (4) (B.Bölüm başına)
100,00
e Şube yolu bakım ücreti ( yapı kullanma izni sırasında) ( B. Bölüm başına)
75,00
Sayfa 9 / 15
g Tetkik ve keşif ücreti (inş. Suyu aboneliği sırasında )
20,00
h Deşarj izin belgesi ücreti
100,00
ı Altyapı üretimi yapan firmalara iş bitirme ücreti
750,00
i Şehiriçi vidanjör ücreti (1 sefer için)
70,00
j Mücavir alanlarda vidanjör ücreti (1 sefer için)
80,00
k Şehiriçi kanal temizleme ücreti (1 sefer için)
70,00
l Mücavir alanlarda kanal temizleme ücreti (1 sefer için)
75,00
m Elektromanyetik Yeraltı Radar Görüntüleme (metre)
5,00
n Ultrasonik Cihaz İle Yeraltında Su Kaçak Tespiti (metre)
1,00
1-Otel, motel, pansiyon vb. gibi yapılarda bağımsız bölüm yerine, ¼ oranında oda başına ücret alınır.
2-Proje onayında veya yerinde kontrolde uygun olmayan ve yerine getirilmeyen projeye aykırılık olması durumunda müteakip her onay ve kontrolde ücret
katlanarak alınır.
3-Sıva öncesi tesisat kontrolü yaptırılmayan binalarda sıhhı tesisat uygulama projesi yerinde kontrol ücretinin 4 katı bedel alınır.
4-Aynı parsel içinde birden fazla blok olduğu taktirde ilave her blok için ilk blok bedelinin ¼'ü alınır.
2016
12.4. ABONE HİZMETLERİ ÜCRETLERİ
a Su ilk abonelik ücreti
50,00
c Su sayacı kontrol ve muayene ücreti (1)
20,00
d Su sayacı onarım ücreti ( malzeme hariç)
20,00
(1) Sayaç sahibinin itirazı üzerine yapılan muayenelerde, sayacın doğru çalışıyor çıkması halinde muayene ücreti alınır. Sayacın hatalı çalışıyor çıkması halinde sayaç
muayene ücreti alınmaz. Sayaç muayenesi Belediye tarafından gerekli görülüp yaptırıldığı takdirde sayaç sahibine muayene ücreti yansıtılmaz.
12.5. İÇME SUYU LABORATUVAR HİZMETLERİ ÜCRETLERİ
A KİMYASAL PARAMETRELER (mg/L)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
Bor
Florür
Siyanür
Kadmiyum
Alüminyum
Florür
Sülfat
Demir
Mangan
Bakır
Kalsiyum
Magnezyum
Serbest Klor
Bağlı Klor
Nitrat
Nitrit
Amonyum
Organik Madde
Toplam Sertlik (CaCO3)
Askıda Katı Madde
55,00
65,00
50,00
55,00
55,00
65,00
65,00
55,00
55,00
55,00
35,00
35,00
12,00
12,00
65,00
65,00
50,00
35,00
35,00
35,00
2016
B FİZİKSEL/FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER
1
2
3
4
5
6
7
Sıcaklık (°C)
Tortu
Reng (NTU)
Ph
İletkenlik (µs/cm)
Tuzluluk (ppt)
TDS (Top.Çöz.Madde)(mg/L)
15,00
1,00
20,00
20,00
15,00
15,00
15,00
C MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER (Parametrik Değer Sayı/ml)
1 Coliform (100ml)
2 Escherichia Coli (100ml)
3 Clostridium Perfringens (100ml)
25,00
25,00
25,00
2016
12.6. ATIK SU LABORATUVAR HİZMETLERİ ÜCRETLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2016
Anlık numune alımı
2 saatlik numune alımı
24 saatlik numune alımı
Arıtma çamurundan numune alımı
Ph,ÇO,İletkenlik, Sıcaklık
Askıda katı madde
Biyolojik oksijen ihtiyacı
Kimyasal oksijen ihtiyacı
Toplam Azot
Amonyak Azotu
Toplam fosfor
Çamurda nem
80,00
170,00
430,00
285,00
32,00
60,00
108,00
130,00
230,00
155,00
75,00
60,00
13 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2016
13.1. İLAÇLAMA ÜCRETİ
a 0-99 m2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti
73,00
b 100 m2 – 199 m2 ye kadar alanların ilaçlama ücreti
85,00
c 200 m2 (dahil) ve üzeri alanların ilaçlama ücreti her 1 m2 ilave için
0,50
Sayfa 10 / 15
Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların mesken dışında kullanılmayan kapalı alanlarında (bodrum ve çatı katı ) ilaçlatma amacı ile Belediyemize müracaat
etmeleri halinde ilaç bedeli kendilerine ait olmak üzere yukarıda belirtilen tarife uygulanır.
2016
13.2. PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ SATIŞ ÜCRETLERİ
a 120 lt’lik plastik çöp konteyneri satış bedeli
105,00
b 240 lt’lik plastik çöp konteyneri satış bedeli
132,00
c 770 lt’lik plastik çöp konteyneri satış bedeli
660,00
d Katılım Payı (Daire Başına)
50,00
2016
13.3. KATI ATIK YÖNETİM SİSTEM ÜCRETLERİ
a Meskenler
6,50
b Konaklama Tesisleri
1) Otel,Motel,Pansiyon,Yurt vb (Oda başına yıllık)
28,00
2) Kampingler
150,00
3) Resmi Dinlenme Tesisleri
150,00
4) Halı sahalar
105,00
c İŞLETMELER
3.A-Lokanta,Cafe-Bar,Restaurant,Çorba Salonu,Pizza Salonu,Fast Food,Kantin,Pastane,Kasap,Gıda İmalathaneleri (Fırın,simit
evi,börek,unlu mamüller,süt ürünleri,vb.) Gibi gıda hizmeti veren işletmele
(m2 hesabına sadece kapalı alanlar dahil edilir)
1) 1-25 m2 arası
18,00
2) 26-50 m2 arası
20,00
3) 51-75 m2 arası
30,00
4) 76-100 m2 arası
40,00
5) 101-150 m2 arası
55,00
6) 151-200 m2 arası
75,00
7) 201 ve üzeri
121,00
3.B-MARKET-TOPTAN GIDA (m2 hesabına kullanılan açık alanlar dahil edilir)
1) 200 m2 ye kadar olan
25,00
2) 200-500 m2 arası
61,00
3) 501-1.000 m2 arası
121,00
4) 1.001-10.000 m2 arası
1.515,00
5) 10.001 m2 ve üzere
3.025,00
3.C. Bakkal, Aktar, büfe (açık gıda satışı yapanlar) Kuru Yemiş,Manav,Balık Satıcıları,Kahvehane ,Lokal vb.İşletmeler
3.D. Akaryakıt İstasyonları
16,00
61,00
3.E. Yemek Fabrikaları
730,00
d 4.Çanakkale Devlet Hastanesi
6.420,00
e 5.Özel Hastane
900,00
f 6a.Sağlık Merkezleri
121,00
g 6b.Poliklinikler
61,00
h 7.Kredi Yurtlar Kurumu
1.760,00
ı 8.Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
8.250,00
i 10.Kilitbahir ve Eceabat Geçiş İskelesi (Gestaş)
1.515,00
j 11.Dershaneler
152,00
k 12.Resmi Kurumlar (yemekhanesi olanlardan servis çıkan kişi kapasitesine göre yıllık)
l Özel ve Resmi Bankalar
19,00
31,00
m 14.Özel Okullar
460,00
n 15. Özel Kreşler
1) 1-150 m2 arası
55,00
2) 151-300 m2 arası
75,00
3) 301- ve üzeri m2
95,00
o 16.Soğuk Hava Depoları (İşleme Yapanlar)
365,00
17.Alçı Dekorasyon -Kartonpiyer,Doğrama ve İmalat Atölyeleri, Reklamcılar, güneş Paneli Isı ve Enerji sistemleri,Doğalgaz Dönüşüm
İmalathaneleri,Araç Bakım ve Onarım Servisleri,Bisiklet-Motorsiklet Tamir Atölyeleri,Hırdavat,hurdacılar,Asansör Tamir
ö BakımOnarım Servis Montaj,Cam İmalat Tamir ve Satış,Telekominasyon Tamir Bakım, Seramik Atölyeleri İmalathaneler vb.,Elektrik
Tesisatçıları ,Döşemeciler, Mobilya Tamirat,Elektronik,Elektirikli eşya Tamircileri, İnşaat Laboratuarları, Marangozlar,Ayakkabı İmalat
ve Tamircileri
7,00
p 18.Ağaç ve Ağaç İşleri, Çiçekçiler,Fidan Yetiştiriciliği, Güzellik Salonları,Otobüs Yazıhaneleri
16,00
r 19.Hal - Meyveciler,Hazır Beton Tesisleri, Otoparklar
61,00
s Pazar-Salı-Cuma- Cumartesi Pazarları Esnafları (Her Pazar Peron Başına)
1,25
22.Ayakkabı,konfeksiyon,Tuhafiye,Züccaciye,Eczane,Tıbbi Malzeme,Çeyiz,Hamam,Depo,Butik,İçgiyim,Bijuteri,Çanta,Hac
malzemesi,Müzik,CD,Bilgisayar, cep telefonu, tarım ve zirai ürünler, fotoğraf, hediyelik eşya, parfümeri, askeri malzeme, 2. el eşya,
ş mefruşat, fotokopi, kırtasiye, ozalit, gazete, matbaa, internet kafe, playstation, şans oyunları, su ve tüp satışı, sac işleri, anahtar,
akvaryum ve kuş malzemeleri, av ve silah malzemeleri-Çamaşırhane-Kuru Temizleme-, temizlik ürünleri, saatçi, tuvalet, berber ve
kuaförler, terziler, dikim evleri, carting pistleri
6,50
Sayfa 11 / 15
t
23.Kuyumcu, inşaat malzeme, nalburiye, büro (avukatlık, mimarlık, müşavirlik, sigortacılık, seyahat, emlak, oto emlak, plan-proje,
inşaat-mimari vb), gümüşçülük, noter, mobilya, beyaz eşya, büro mobilya, odun-kömür satış, gemi acenteliği, çelik kapı, gözlükçü,
oto alım-satım acenteliği, oto yıkama, halı yıkama, oto yedek parça, oto kiralama, diş hekimi, muayenehane, sinema ve spor
salonları
u 24.Otogar
6,50
1.210,00
ü Düğün Salonları
242,00
v Organize Sanayi Bölgesi
2.970,00
y Eğitim Kursları
12,00
AÇIKLAMA:
Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin, Su Abonesi olan meskenlerden, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin
Yönetmeliğin 22. maddesi gereğince aylık olarak 12 (oniki) eşit taksitte Su Faturaları üzerinden yansıtılmasına, Akıllı Sayaç sahibi mükelleflerden ise karta her su yüklenmesi
sırasında GÜNLÜK olarak tahsil edilmesine, (Akıllı sayaçlarda karta su yüklenmeyen günlere ait katı atık yönetim sistem ücretleri bir sonraki ilk yüklemede toplu olarak tahsil
edilecektir.)(ABONELİK SONLANDIRMA İŞLEMİNDE SON YÜKLEME TARİHİNDEN ABONELİK SONLANDIRMA TARİHİNE KADAR OLAN GÜNLERE AİT ÜCRET ABONELİK SONLANDIRMA
İŞLEMİ YAPILIRKEN TOPLU TAHAKKUK VE TAHSİL ETTİRİLİR.)
*Belediyemizde Su Aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinden yıllık Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin mükellefleri ayrıca tespit edilerek bu ücretler Tapu Maliklerinden Haziran
ve Aralık aylarında 2( iki) eşit taksitte tahsil edilmesine,
*İşyerlerine ait Katı Atık Yönetim Sistem Ücretlerinin su faturalarından ayrı olarak Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 eşit taksitte alınmasına,
*Resmi kurumlardan Katı Atık Yönetim Sistem Ücretlerinin su faturalarından ayrı olarak yılda 12 eşit taksitte alınmasına,
*Katı Atık Yönetim Sistem Ücret Sözleşmelerinin tüm abonelerce imzalanmasına,
*Belediye mücavir alanında bulunan Dardanos’ta daimi ikamet eden Akıllı Sayaç sahibi mükelleflerden de karta her su yüklenmesi sırasında aylık olarak Katı Atık Yönetim Sistem
Ücretinin tahsil edilmesine, (Akıllı sayaçlarda karta su yüklenmeyen ayların katı atık yönetim sistem ücretleri bir sonraki ilk yüklemede toplu olarak tahsil edilecektir.), il dışından
gelerek sezonluk ikamet eden abonelerden ise aylık olarak ücretlerin tahsil edilmesine, sürekli Çanakkale’de ikamet edip yaz aylarında Güzelyalı ve Dardanos’ta oturanlardan ikinci
bir ücret alınmamasına, Güzelyalı ‘daki aboneler için oluşturulan tahakkukların Muhtarlığa tebliğ edilerek bu ücretlerin abonelerden Muhtarlıkça tahsil edilip Belediye hesabına
yatırılmasına,
*Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden Katı Atık Yönetim Sistem Ücretlerini zamanında ödemeyenlere genel hükümlere göre icra takibi yapılmasına,
*Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarımız içinde bulunan ve Belediyemizin Katı Atık Toplama, taşıma ve bertaraf tesisi hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri, resmi kurum ve
diğer şekillerde ( boş olarak bulunanlar hariç) kullanılan binaların yıllık Katı Atık Yönetim Sistem Ücretine tabi olmasına,
*Yıl içinde Katı Atık Yönetim Sistem Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler ,yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi, işyerinin
faaliyet konusunda değişiklik olması gibi durumların meydana geldiği tarihten itibaren (bu tarih de ilave edilerek) içinde bulunduğu ay itibarıyla ücretler tesis edilecek veya sona
erecektir.Dönem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmamasına,
*Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin mükellefinin bu hizmetimizden her ne sıfatla ve her ne şekilde olursa olsun kullanan gerçek veya tüzel kişiler olmasına,
*Su tüketimi olmayan abonelere , ortak kullanım su sayaçlarına(sıcak su aboneleri, kazan daireleri ,kalorifer daireleri v.b. ) Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin yansıtılmamasına,
*Yapılmış tahakkuklara ilişkin vatandaşların yazılı talebi doğrultusunda düzeltme işlemlerinin yapılmasına,
*Akıllı sayaç abonelerinde ise yine vatandaşın yazılı talebi doğrultusunda atık oluşturmadığını gösteren resmi bir belge ibraz etmesi durumunda (UEDAŞ ya da Doğalgaz faturası ) aynı
düzeltme işlemlerinin yapılmasına
*Meskenler ile ilgili olarak konutun bulunduğu mahalle muhtarlıklarından fakir ilmühaberi getirenlerden Katı Atık Yönetim Sistem Ücretinin alınmamasına,
*Umuma açık ibadet yerleri ve Kamu yararına çalışan derneklerin bu ücret tarifesinden muaf tutulmasına
14 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14.1. BELEDİYE ŞEHİR İÇİ VE MÜCAVİR ALAN HALK OTOBÜSÜ YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ
a
b
c
d
e
f
g
h
ı
i
Şehir içi ulaşım ücreti tam
Şehir içi ulaşım ücreti öğrenci
Terzioğlu Kampüsü girişinden biniş
Mücavir alan (Dardonos,Güzelyalı,Çınarlı Köyü) tam ulaşım ücreti
Mücavir alan (Dardonos,Güzelyalı, Çınarlı Köyü) öğrenci ulaşım ücreti
7/24 kullan at kart 1 binişlik (Kart ücreti dahil)
7/24 kullan at kart 2 binişlik (Kart ücreti dahil)
7/24 kullan at kart 4 binişlik (Kart ücreti dahil)
Diğer basın kartı olanlar günde 4 defa (12 ay) 1460 biniş karşılığı
Serbest ve indirimli Kent kart ücreti (Boş Elektronik Kart Ücreti)
j
Şehir içi Öğretmen Ulaşım Ücreti: (Siyah Plakalı resmi araçlarda öğrenci tarifesi, özel Halk otobüslerinde tam fiyat tarifesi geçerli
olacaktır.)-(11/02/2002 tarihli ve 2002/3700 sayılı Bakanlar kurulu kararı gereği)
2016
1,80
1,25
0,30
3,00
2,00
2,60
4,40
8,00
50,00
5,00
k Kart Yenileme Ücreti (Çalıntı,kayıp yada yıpranma nedeniyle)
Şehir içi eketronik biletin satışından, satış yapan iş yeri sahiplerine sattığı elektronik biletlere maksimum %5 iskonto uygulamaya
l
Belediye Encümeni yetkilidir.
1,25
10,00
4736 sayılı kanun kapsamında tanımlanan muafiyetler ve indirimler uygulanır.
2016
14.2. TRAFİK BELGE ÜCRETLERİ
a Halk Otobüsü ruhsat ücreti ( yeni oluşum için )
b
125.000,00
Halk Otobüsü Ruhsat Düzenleme ve Devir Ücreti (Belediyeye ait ticari plakayı kullanma ve Belediyenin ulaşım hizmetlerinden
faydalanma ücreti)
45.000,00
* Meclis Kararı ile "Araç Değişim Planı" kapsamında yapılacak araç ve plaka değişimlerinden ücret alınmayacaktır.
c Özel Halk Otobüsü Ruhsat Vize Düzenleme Ücreti (yıllık, araç başına)
150,00
d Halk Otobüsü araç uygunluk belgesi (1 defaya mahsus) ücreti
5.000,00
e Şehir içi ve mücavir alanlar Ticari Taksi Ruhsat Düzenleme ve Devir Ücreti
5.000,00
f Şehir içi ve mücavir alanlar Ticari Taksi Durakları değişim ücreti (araç başına)
1.500,00
g Ticari Taksi ruhsat ve vize düzenleme ücreti (yıllık, araç başına)
125,00
h 18 ve altı oturma yeri olan okul ve özel servis minibüsler çalışma ruhsat ücreti
2.000,00
ı 19 ve üstü oturma yeri olan okul ve özel servis minibüsler çalışma ruhsat ücreti
3.500,00
i Servis Araçları Yeni Oluşum Ruhsatı Ücreti
3.500,00
Servis Araçları Çalışma Ruhsat Ücretleri:
* Çalışma Ruhsat Ücretleri iki eşit taksitle ödenecektir. Hizmete karşılık bir defaya mahsus alınır.
* Araç değişikliği durumunda koltuk sayısı 19 ve üzerine çıktığında tarifede belirtilen farka göre tahakkuk işlemi uygulanır.
j İl içi ilçe ve beldelerden gelen, Birlik ve Kooperatifler için düzenlenecek "Güzergah İzin Belgesi" (yıllık, araç başına)
k 05/03/2013 tarih ve2013/ 42 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiş Servis Aracı Ruhsat Düzenleme ve Devir Ücreti
l Servis (18 oturma yeri olan) Araç Uygunluk Belgesi Ücreti (yıllık, araç başına)
150,00
20.000,00
150,00
Sayfa 12 / 15
m Servis (18 oturma yerinden fazla oturma yeri olan) Araç Uygunluk Belgesi Ücreti (yıllık, araç başına)
Güzergah İzin Belgesi düzenleme ücreti (yıllık)
n
* Kayıp, çalıntı, yıpranma vb durumlarda 2013/178 sayılı Meclis Kararı uygulanır.
Eğitime katılma belgesi ücreti (Halk Otobüsü, Servis minibüs ve otobüsü, Ticari Taksi kullanıcılarına verilecek eğitim için)Yıllık- kişi
o
başı
ö S Plaka Başvuru / İşlem Bedeli yazı veya dilekçe ile "S" Plakası başvurusunda bulunanlardan (İhale edilmeyenler için)
200,00
250,00
25,00
200,00
p D2 ve D4 belgeli araçların şehiriçi güzergah izin bedeli (yıllık, araç başına)
1) 30 oturma yeri ve altı için
250,00
2) 31 oturma yeri ve üstü için
300,00
r Ticari Taşıt Tahsis Belgesi Ücreti (yıllık)
500,00
Güzergah İzin Belgesi Düzenleme Ücreti (Merkez Köy Minibüsleri İçin) (Yıllık,Araç Başına)
s
* Kayıp, çalıntı, yıpranma ya da araç değişikliklerinde ayrıca ücret alınmaz.
20,00
14.3. YAT LİMANI KÜÇÜK YÜZER İSKELE VE SANDAL BASENİ ÜCRETLERİ
* 2013/441 sayılı Yat Limanı Sandal Baseni Talimatnamesinde belirtilen usul, esas ve şartlar esas alınır.
* Küçük Yüzer İskelede halen bağlı olarak bulunan tekneler Balıkçı Baseninde yapılacak kapasite arttırımı çalışmasına kadar Küçük Yüzer İskeleden faydalanacaktır. Bu
süre içinde Sandal Baseni kısmına yeni kayıt alınmayacaktır. Küçük yüzer iskele kullanıcısı teknelerin taşınmasından sonra boşalan yerlerin kirası Yüzer İskele
tarifesinden ücretlendirilecektir.
2016
A YAT LİMANI İÇ LİMANI (SÜREKLİ KONAKLAMA)
İÇ LİMAN: Betonarme iskeleden Yat Limanı İdari Bina arasında kalan alanı kapsar. Betonerme iskelenin dış yüzeyi de bu alana dahildir.
1
2
3
4
5
6
7
Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
15.01 m ve üzerindeki boyda bulunan, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
8 15.01 m ve üzerindeki boyda bulunan,Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
Boyu 0-8 m arasında, Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
Boyu 8,01-12 m arasında, Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
Boyu 12,01-15 m arasında, Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
15.01 m ve üzerindeki boyda bulunan, Çanakkale İli ikametli şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
8 15.01 m ve üzerindeki boyda bulunan,Çanakkale İli ikametli olmayan şahıs ve şirketlere ait teknelerden (yıllık)
C YAT LİMANI MİSAFİR TEKNELER
C 0-9,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden
1
2
3
4
5
6
Günlük limana tekne bağlama
1 Haftalık limana tekne bağlama
15 günlük limana tekne bağlama
30 günlük liman tekne bağlama
3 aylık limana tekne bağlama
6 aylık limana tekne bağlama
2016
Günlük limana tekne bağlama
1 Haftalık limana tekne bağlama
15 günlük limana tekne bağlama
30 günlük liman tekne bağlama
3 aylık limana tekne bağlama
6 aylık limana tekne bağlama
110,00
700,00
1.200,00
2.000,00
4.500,00
7.500,00
2016
Günlük limana tekne bağlama
1 Haftalık limana tekne bağlama
15 günlük limana tekne bağlama
30 günlük liman tekne bağlama
3 aylık limana tekne bağlama
6 aylık limana tekne bağlama
140,00
850,00
1.600,00
2.800,00
5.000,00
9.000,00
2016
C 21,01-25,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden
24
25
26
27
28
29
2016
75,00
480,00
850,00
1.500,00
4.000,00
7.000,00
C 17,01-21,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden
18
19
20
21
22
23
6.500,00
60,00
370,00
650,00
1.200,00
3.000,00
5.500,00
C 13,01-17,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden
12
13
14
15
16
17
1.500,00
1.800,00
2.200,00
5.500,00
3.300,00
4.600,00
5.000,00
2016
Günlük limana tekne bağlama
1 Haftalık limana tekne bağlama
15 günlük limana tekne bağlama
30 günlük liman tekne bağlama
3 aylık limana tekne bağlama
6 aylık limana tekne bağlama
C 0-9,01 m-13,00 m boyundaki limana bağlanan teknelerden
6
7
8
9
10
11
9.750,00
2016
B B1) YAT LİMANI 1. YÜZER İSKELE
1
2
3
4
5
6
7
2.250,00
2.700,00
3.300,00
6.900,00
4.950,00
8.250,00
7.500,00
Günlük limana tekne bağlama
1 Haftalık limana tekne bağlama
15 günlük limana tekne bağlama
30 günlük liman tekne bağlama
3 aylık limana tekne bağlama
6 aylık limana tekne bağlama
170,00
1.050,00
1.900,00
3.400,00
6.000,00
10.000,00
2016
C 25,01 m ve üzeri limana bağlanan teknelerden
30 Günlük limana tekne bağlama
250,00
Sayfa 13 / 15
31
32
33
34
35
1 Haftalık limana tekne bağlama
15 günlük limana tekne bağlama
30 günlük liman tekne bağlama
3 aylık limana tekne bağlama
6 aylık limana tekne bağlama
1.600,00
2.900,00
5.200,00
8.500,00
13.000,00
2016
C KATAMARAN YAT
36
37
38
39
Günlük limana tekne bağlama
1 Haftalık limana tekne bağlama
15 günlük limana tekne bağlama
30 günlük liman tekne bağlama
D
YAT LİMANI 2. YÜZER İSKELE (YAT LİMANI KÜÇÜK YÜZER İSKELE VE SANDAL BASENİNE BAĞLANAN
TEKNELERDEN (Balıkçı Tekneleri Ücretleri)
2016
0 – 140 cm enindeki teknelerden (yıllık)
141-160 cm enindeki teknelerden (yıllık)
161-180 cm enindeki teknelerden (yıllık)
181-200 cm enindeki teknelerden (yıllık)
201cm enindeki ve yukarısı teknelerden (yıllık)
180,00
210,00
270,00
420,00
750,00
1
2
3
4
5
170,00
1.050,00
1.900,00
3.400,00
2016
E ACENTELERE AİT TEKNELERDEN
1 Acentelere ait teknelerden (yıllık)
9.000,00
2 Yat limanına akaryakıt ikmali için gelen tankerlerin giriş çıkış ücreti
50,00
2016
F YAT VE TEKNE YENİ KAYIT ÜCRETİ
1 Eski ve Yeni yüzer iskele yeni kayıtlarda, bağlama izin belgesi (Encümen Kararı ile verilen izin) bulunan balıkçı sandalı
Eski ve Yeni yüzer iskele yeni kayıtlarda, bağlama izin belgesi (Encümen Kararı ile verilen izin) 8 metreye kadar olan küçük yelkenli ve
2
motorlu yatlar ve özel tekneler
Eski ve Yeni yüzer iskele yeni kayıtlarda, bağlama izin belgesi (Encümen Kararı ile verilen izin) 8 metre-26 metre arası olan küçük
3
yelkenli ve motorlu yatlar ve özel tekneler
4 Yat limanı içi tüm ebatlar yeni kayıtlarda/bağlama izin belgesi (Encümen Kararı ile verilen izin)
G
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VE RESMİ DAİRELERE AİT HİZMET
YAPAN TEKNELERDEN
2.500,00
3.500,00
5.000,00
5.500,00
2016
1 0-12 m boyundaki teknelerden (yıllık)
3.000,00
1 12,01-25 m boyundaki teknelerden (yıllık)
4.500,00
Kamu kurum ve kuruluşlara ait teknelerin yalnız 1 tanesinden bağlama ücreti alınmaz. Diğer teknelerden Yat Lİmanı Ücret Tarifesinde belirtilen özelliklerde bağlama
ücreti alınır. Bağlı bulunan tüm tekneler elektrik ve suya abone olmak suretiyle ücretlerini kendileri öderler.
2016
H YAT LİMANI DİĞER HİZMET ÜCRETLERİ
1 Liman içinde, belediyeye ait deniz hizmet aracını kullanma bedeli (1 SAAT İÇİN)
100,00
2 Liman dışında, belediyeye ait deniz hizmet aracını kullanma bedeli (1 SAAT İÇİN)
200,00
3 Palamar Ücreti(saat)
25,00
4 Seyir İzin Belgesi (transitlog) Temin Ücreti
130,00
5 Yat limanı ve yüzer iskele bölümlerinde dalgıç hizmetinden yararlanma bedeli (saat)
100,00
6 Kayıtlı olmadan kaçak olarak yüzer iskeleye bağlı teknelerden (Aylık) (Yat Limanı İç Limanına Bağlanmayacaktır.)
400,00
Çanakkale Belediyesi Yat Limanı Elektronik Giriş Kartı
7
* Kartın yenilenme ve kayıp talebine karşılık belirtilen tarifenin 4 (dört) katı ücret alınır.
5,00
8 Sandal baseni ve yat limanında teknelere malzeme ikmali için araçların geçici olarak parklanması
30,00
9 Çekek Ücreti (metre) (15. güne kadar)
10,00
10 9. maddede belirtilen koşullarda 16. günden itibaren süre aşımında hergün için (metresi)
11 Sandal Baseninde kayıtlı olmadan geçici olarak bağlanan teknelerden aylık
15,00
100,00
* Yat Limanında sürekli kalan teknelerin idareye izin başvurusu yapmak kaydı ile ücretsiz olarak en fazla 6 ay ayrılma hakkı Belediye Encümenince verilebilir. Belediye
Encümenince verilen ayrılma süresi boyunca ilgiliye tahakkuk uygulanmaz. Verilen süre zarfında ilgili tekneye ait yer mevcut ücret tarifelerine uygun olarak 2.
şahıslara kullandırılabilir.
İzin başvurusu yapılmadan limandan ayrılan teknelerin tespiti durumunda mevcut tarifeye ek olarak yıllık tutarın %30 cezai yaptırım uygulanır.
* Misafir tekneler 6 aylık süre sonunda C bendinde belirlenen niteliklere uygun "günlük" ücret tarifesi uygulanılarak ücretlendirilir.
* Sandal Baseni ve Küçük Yüzer İskele hariç, Yat Limanı ve Yüzer İskelede bulunan teknelere, kullanılan elektriğin (KW h) ücreti 1 TL ile çarpımı ile bulunarak tahakkuk
oluşturulur. Misafir Teknelerde elektrik ve su dahil ücretlendirme yapılmıştır.
* İzinsiz Limana bağlanan teknelere günlük misafir yat tarifesi uygulanır.
* Yat Limanında devir işlemleri yapılmaz.
2016
I YAT LİMANI ATIK SU VE ATIK YAĞ TARİFESİ
1 Atık Su 1 lt.
0,10
2 Atık Yağ 1 lt.
1,00
3 Katı Atık 1 kg.
1,00
*Yat limanı ücret tarifesi altında bulunan maddelerde belirtilen ücretlere su ücretleri dahildir. Elektrik ayrıca hizmet bedeli olarak alınır.
* Sandal Basenine ve Yat Limanına bağlanan Tekne ve Yatların Tahakkukları o yılın Ocak ayında yapılır. Bu bedelin %50 si Mart ayı sonuna kadar, %50 si Eylül ayı
sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir.
2016
14.4. KENT DIŞI GEZİLER İÇİN OTOBÜS KİRALARI
Sivil toplum örgütleri, Üniversite Öğrenci Toplulukları, Sendikalar, İlk ve Orta Öğretim Öğrencileri tarafından sosyal, kültürel, spor ve eğitim amaçlı dışında
düzenlenen "kent dışı geziler", talep edilen belediyemize ait minibüs, otobüs ve binek araçlar için gidelecek mesafe ve araçların kullanacağı yakıt miktarı o günün
yakıt lt bedeli tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.
15 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 14 / 15
2016
15.1. RUHSAT VE İZİN HİZMET ÜCRETLERİ
a İşyeri Muayene Ruhsat ve Rapor Hizmet Ücreti
35,00
b Ruhsat Yenileme
145,00
c Evrak Onaylama
40,00
d Canlı Müzik İzni
280,00
e Mesul Müdürlük Belgesi
100,00
15.2. PAZAR YERLERİ ÜCRETLERİ
A PAZAR YERİ DEPOZİTO BEDELLERİ
2016
1 Cuma Pazarı Pazar yeri Depozito
6.000,00
2 Cumartesi Pazarı Pazar yeri Depozito
1.000,00
3 Pazar Pazarı Pazar yeri Depozito
3.000,00
4 Salı Pazarı Pazar yeri Depozito
3.000,00
2016
B PAZAR YERİ YERLERİ PERON YERİ TAHSİS ÜCRETLERİ
1 Cuma Pazarı Sebze ve Üretici satışyeri Tahsis ücreti 1 Peron için
16,00
2 Cuma Pazarı Konfeksiyon satış yeri Tahsis ücreti 1 Peron için
16,00
3 Cuma Pazarında yer tahsisi bulunan esnafların bitişiklerde bulunan boş 1 peron için kullanım ücreti
16,00
4 Cumartesi Pazarı satış yeri Tahsis ücreti 1 Peron İçin;
7,00
5 Cumartesi Pazarında yer tahsisi bulunan esnafların bitişiklerde bulunan boş 1 peron için kullanım ücreti
7,00
6 Pazar pazarı satışyeri Tahsis ücreti 1 Peron İçin;
7,00
7 Pazar pazarında yer tahsisi bulunan esnafların bitişiklerde bulunan boş 1 peron için kullanım ücreti
7,00
8 Salı Pazarı satışyeri Tahsis ücreti 1 Peron İçin
7,00
9 Salı Pazarında yer tahsisi buluman esnafların bitişiklerde bulunan boş 1 peron için kullanım ücreti
1
7,00
2016
C PAZAR YERİ DEVİR ÜCRETLERİ
Cuma Pazar alanında Cuma ve Pazar Günleri kurulan pazarlar için adına satış yerleri tahsis edilmiş olan esnaflardan alınacak devir
ücreti
2 Kentimizde Salı ve Cumartesi Günleri kurulan pazarlar için adına satış yerleri tahsis edilmiş olan esnaflardan alınacak devir ücreti
2.000,00
1.000,00
2016
D PAZAR YERLERİ PERONLARI ENERJİ KULLANIM ÜCRETLERİ
1 Cuma Pazarı yeri (Cuma,Pazar,Salı) süt ve süt ürünleri peron aylık buzdolabı sayısı X
50,00
2 Cumartesi Pazarı yeri (Cuma,Pazar,Salı) süt ve süt ürünleri peron aylık buzdolabı sayısı X
50,00
3 Cuma Pazarı yeri çay ocağı peronu aylık
10,00
4 Cuma Pazarı yeri çerez peronları aylık
10,00
5 Cumartesi Pazarı yeri çerez peronları aylık
10,00
15.3. OTOGAR ÜCRETLERİ
2016
A OTOGAR
1 Şehirler Arası Uzun Yol Otobüs Çıkış ücreti 40,00 TL + Park Ücreti 8,00 TL
48,00
2 İlçeler Arası Otobüs Çıkış Ücreti (45 Kişilik) 15,00 TL + Park Ücreti 8,00 TL
23,00
3 Şehirler Arası Midibüs Çıkış Ücreti (35-44 Kkişilik) 23,00 TL + Park Ücreti 8,00 TL
31,00
4 Transit Otobüs Çıkış Ücreti
14,00
5 İlçeler Midibüs (25-34 Kişilik) 7,50 TL + Park Ücreti 8 TL
15,00
6 7 Kişilik Şehirler Arası Midibüs 3,50 TL + Park Ücreti 4 TL
7,50
7 Taksi Abonman Kartı (1 Aylık) Otogar Taksi
100,00
8 Özel Araç Abonman (1 Aylık)
40,00
9 Servis Aracı Abonman (1 Aylık)
50,00
10 Abonman Kart Bedeli
25,00
2016
B OTOPARK
1 Otopark Ücreti (25 Dakika-1 Saat)
4,00
2 Otopark Ücreti (1 Saatten Fazla Kalacak Araçlar) Her Saat için
0,50
3 Otopark Ücreti 24 Saat Üzeri Her Saat İçin İlave
0,25
* 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 7, 28 ve 34
üncü maddeleri ile 11.06.2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 10.maddesine dayanılarak hazırlanan tebliğ
kapsamına uygun olarak ücret tarifesi düzenlenecektir.
Sayfa 15 / 15

Benzer belgeler