Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 1712

Yorumlar

Transkript

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 1712
Kullanma Kýlavuzu
Çamaþýr Makinesi
W 1712
Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce
Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.
Böylece kendinizi ve cihazýnýzý
gelecek zararlardan
korumuþ olursunuz.
tr - TR
M.-Nr. 09 509 180
Çevre Korumaya Katkýnýz
Ambalaj Malzemesinin
Kaldýrýlmasý
Ambalaj çamaþýr makinesini taþýma
sýrasýnda meydana gelebilecek
hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri
geri dönüþümlü maddelerden
seçilmiþtir.
Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý
ham madde tasarrufu saðlar ve çöp
oluþumunu azaltýr.
Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý
Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda
hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar
bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný
saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar
eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen
cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye
zararlý olabilecek maddeler bulunabilir.
Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski
cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz.
Bunun yerine belediye tarafýndan
öngörülen toplama merkezlerine
vererek elektrikli ve elektronik
parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini
saðlayýnýz.
Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden
çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði
açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný
saðlayýnýz.
2
Ýçindekiler
Çevre Korumaya Katkýnýz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kumanda Paneli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ýlk Kullaným . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Çevreyi Koruyarak Çamaþýr Yýkama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Enerji ve Su Tüketimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Deterjan Tüketimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kýsa Komutlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sýkma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Son Sýkma Devir Sayýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Program Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ekstralar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Program Akýþý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bakým Sembolleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Program Akýþýný Deðiþtirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Programý Durdurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Programa ara vermek için:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Deðiþtirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Çamaþýr Ýlavesi/Çýkarýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Çocuk Güvenliði. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3
Ýçindekiler
Deterjan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Doðru Deterjan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Su Sertliðini Yumuþatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Komple Deterjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kola/Yumuþatýcý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Yumuþatýcý, Sentetik Kola veya Sývý Kolanýn Otomatik Alýnmasý . . . . . . . . . . . . 33
Boya Çýkarma/Boyama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Temizlik ve Bakým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kazan Temizliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Cihaz Gövdesinin ve Panelin Temizliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Deterjan Çekmecesinin Temizliði. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Su Giriþ Süzgecinin Temizlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Arýzalarda Yardým. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ne Yapmalý, eðer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Yýkama programý baþlamýyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Display'de bir arýza uyarýsý görülmektedir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Çamaþýr Makinesinin Genel Problemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Çamaþýrlar temiz yýkanmamaktadýr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kazan kapaðý kapak tuþu ile açýlmamaktadýr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Týkanma ve/veya Elektrik Kesintisinde Kapaðýn Açýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Müþteri Hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tamirler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Programý Güncelleþtirme (Update). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Garanti Þartlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kurma ve Baðlantý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ön Görünüm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Arka Görünüm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Yerleþtirme Yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Makinenin Yerine Taþýnmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Nakliye Çubuklarýnýn Çýkarýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Nakliye Çubuklarýnýn Takýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4
Ýçindekiler
Yerleþtirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ayaklarýn Dýþarý Çevrilmesi ve Sýkýþtýrýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bir Tezgah Altýna Montaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Yýkama-Kurutma-Sütunu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Miele Su Koruma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Su Giriþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Su Boþaltma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Elektrik Baðlantýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Tüketim Verileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kýyaslamalý testler için bilgiler: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Teknik Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Programlama Fonksiyonlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Programlama Fonksiyonlarýnýn Açýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Programlama Fonksiyonlarýnýn Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Programlama Fonksiyonunun Çalýþtýrýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Programlama Fonksiyonunun Bitirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Lisan ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ýlave su . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Hassas Yýkama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kazan Suyunun Soðutulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Pin-Kodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Isý Birimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Sinyal Sesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Onay Sesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Parlaklýk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Standby Ekraný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Memory (Hafýza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kýrýþmayý önleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Miele Çamaþýr Bakým Ürünleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
CareCollection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Bu otomatik çamaþýr makinesi tüm yasal güvenlik þartlarýna
uygundur. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir.
Makineyi ilk defa çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu
okuyunuz. Orada cihazýnýzýn emniyeti, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili
önemli tavsiyeler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý
oluþabilecek tehlikelere karþý korumuþ olursunuz.
Kullanma Kýlavuzunu özenle saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki
sahibine veriniz.
Kullaným Kurallarý
~ Bu otomatik çamaþýr makinesi ev ve ev benzeri yerlerde
kullanýlabilir.
~ Bu çamaþýr makinesi dýþ alanda kullanýlmak üzere
tasarlanmamýþtýr.
~ Otomatik çamaþýr makinesi sadece etiketlerinde makinede
yýkanabilirliði belirtilen evsel çamaþýrlarý yýkamak için kullanýlýr.
Diðer kullaným alanlarýna izin verilemez. Miele kurallara aykýrý ve
hatalý bir kullaným sonucunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz.
~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve
bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan
kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin
kontrolünde cihazý kullanabilirler.
6
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Evdeki Çocuklar
~ Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren çamaþýr makinesini
güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra
yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan makineyi
çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi
tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr.
~ Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile
çamaþýr makinesinden uzak tutulmalýdýr.
~ Otomatik çamaþýr makinenizin çevresindeki çocuklara çok dikkat
ediniz. Çocuklarýn otomatik çamaþýr makinesi ile oynamasýna asla
izin vermeyiniz.
~ Çamaþýr yüksek ýsýda yýkanýyorsa, öndeki kapak camý çok ýsýnýr.
Bunu göz önüne alarak çocuklarýn yýkama iþlemi sýrasýnda makinenin
kapak camýný tutmalarýna engel olunuz.
7
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Teknik Güvenlik
~ Makine kurulmadan önce dýþardan gözle görülebilir bir hasar olup
olmadýðý kontrol edilmelidir.
Hasarlý bir makineyi kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz.
~ Makinenin montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini
(frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile
karþýlaþtýrýnýz. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz.
~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu
bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde
saðlanabilir.
Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan
kontrol edilmesi çok önemlidir.
Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya
çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir.
~ Güvenlik açýsýndan uzatma kablosu kullanmayýnýz (aþýrý ýsýnma
nedeniyle yangýn tehlikesi).
~ Makinenin bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý
ile deðiþtirilebilir. Miele firmasý ancak bu durumda makinenin tam
anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir.
8
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Kurallara aykýrý yapýlan tamirler makineyi kullanan kiþi için büyük
tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz.
Tamir iþleri sadece uzman ve yetkili Miele personeli tarafýndan
yapýlabilir.
~ Makineyi kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý
olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi
ile deðiþtirilmelidir.
~ Bir arýza durumunda veya temizlik ve bakým sýrasýnda makinenin
elektrikle olan baðlantýsý þöyle kesilebilir:
– Makinenin fiþini prizden çekiniz veya
– Evdeki sigortayý kapatýnýz veya
– Telli sigortayý tamamen yuvasýndan çýkarýnýz.
~ Otomatik çamaþýr makineniz ancak yeni bir hortumla su tesisatýna
baðlanabilir. Eski hortumlar yeniden kullanýlamaz.
~ Bu çamaþýr makinesi ev dýþýnda bir yerde (örneðin: teknelerde)
çalýþtýrýlamaz.
~ Miele tarafýndan izin verilmeyen deðiþiklikleri çamaþýr makinenize
uygulamayýnýz.
9
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Kullaným Kurallarý
~ Otomatik çamaþýr makinenizi donma tehlikesi olan çok soðuk
yerlere kurmayýnýz. Donan hortumlar yýrtýlabilir veya patlayabilir.
Ayrýca donma noktasý altýndaki derecelerde cihazýn elektronik kartý
bozulabilir.
~ Cihazý kullanmaya baþlamadan önce arkasýndaki nakliye
çubuklarýný çýkartýnýz ("Kurulma ve Baðlantý" bölümündeki "Nakliye
Çubuklarýnýn Çýkarýlmasý" baþlýðýný okuyunuz). Aksi halde makinenin
sýkma iþlemi sýrasýnda nakliye çubuklarý çevredeki eþya ve cihazlara
zarar verebilir.
~ Uzun süre evde bulunulmadýðý zamanlarda (tatil gibi) ve özellikle
yerde su gideri yoksa, su giriþ musluðunu kapatýnýz.
~ Su basma tehlikesi!
Su boþaltma hortumunu lavaboya asmadan önce suyun yeterli
derecede hýzlý gidip gitmediðini kontrol ediniz.
Su boþaltma hortumunun kaymamasý için önlem alýnýz. Ýyi
tutturulmamýþ bir hortum akan suyun basýncý ile yerinden oynayabilir.
~ Çamaþýr yýkanýrken kazanýn içinde yabancý maddelerin (iðne, çivi,
ataç ve bozuk para gibi) bulunmamasýna dikkat ediniz. Bunlar
makinenin yapý parçalarýna (kazan ve kazan suyu haznesi) zarar
verir. Hasarlý makine parçalarý da yýkanan çamaþýrýn zedelenmesine
ve hýrpalanmasýna sebep olur.
10
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Doðru deterjan miktarý sayesinde ayrýca bir kireç çözücüye gerek
kalmayacaktýr. Fakat makine buna raðmen kireçlenmiþ ise, o zaman
aþýndýrýcý niteliði olmayan özel bir kireç çözücü madde
kullanabilirsiniz. Kireç çözücü maddenin kullaným talimatýna
kesinlikle uyulmasý gerekir.
~ Çözücü maddelerle iþlem görmüþ çamaþýrlarý yýkamadan önce
mutlaka duru su iyice çalkalayýnýz.
~ Çamaþýr makinesinin içinde asla çözücü temizlik ürünleri (örn.:
yýkama benzini gibi) kullanmayýnýz. Makinenin yapý parçalarý zarar
görebilir ve zehirli buharlar çýkabilir. Yangýn ve patlama tehlikesi!
~ Makinenin üstünü ve içini çözücü maddelerle silmeyiniz, plastik
parçalar zarar görebilir.
~ Kumaþ boyama maddeleri çamaþýr makinesinde kullanýlabilecek
türde ve evde kullanýlabilecek ölçülerde olmalýdýr. Üreticinin kullaným
uyarýlarýna mutlaka dikkat ediniz.
~ Boya çýkarma maddeleri kükürt içerikli baðlantýlarý nedeniyle
korozyona sebep olabilir. Çamaþýr makinesi için de boya çýkarma
maddesi kullanýlamaz.
~ Eðer deterjan göze kaçarsa hemen ýlýk su ile yýkayýnýz. Yanlýþlýkla
yutulursa hemen doktora danýþýnýz. Hassas cilde sahip insanlar
deterjanla temas etmemelidir.
11
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Aksesuar
~ Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar makineye
monte edilebilir veya takýlabilir.
Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin
garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan
kalkar.
Miele güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý
sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulmaz.
12
Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý
Kumanda Paneli
a Display
Daha ayrýntýlý bilgi bir sonraki
sayfadadýr.
b Isý Derecesi Tuþu
Ýstediðiniz yýkama suyu ýsý derecesini
ayarlamak için kullanýlýr.
c Sýkma Devir Sayýsý Tuþu
Ýstediðiniz son sýkma sayýsýnýn veya
e (Durulama Sonu) veya . yok
(Sýkmasýz) seçimi için kullanýlýr.
d Optik Okuyucu PC
Müþteri hizmetlerinin test ve yükleme
noktasý olarak vazife görür (Update
iþlemi için kullanýlýr).
e Start/Stop Tuþu
Seçilmiþ olan yýkama programýný
baþlatýr ve baþlamýþ olan programý
durdurur.
f Ekstra Tuþlarý
Yýkama programlarý çeþitli ekstralar
ile tamamalanabilir.
g Program Seçme Düðmesi
Yýkama programý seçiminde kullanýlýr.
Seçilen programýn kontrol lambasý
yanar. Program seçme düðmesi
saða veya sola döndürülebilir.
h Kapak Tuþu
Kapaðý açar.
i _Tuþu
Bu tuþ ile çamaþýr makinesi açýlýr ve
kapatýlýr.
13
Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý
Program Süresi
Program baþladýktan sonra tahmini
program süresi saat ve dakika olarak
gösterilir.
Ýlk 8 dakika içinde çamaþýr makinesi
çamaþýrlarýn ne kadar su çekebileceðini
ve çamaþýrýn miktarýný bildirir. Bu
hesaplama ile baðlantýlý olarak yýkama
süresi uzayabilir veya kýsalabilir.
Programlama Fonksiyonlarý
Ekran üzerinde þu fonksiyonlar
seçilebilir:
– çamaþýr yýkama ýsýsý
– sýkma devir sayýsý
– programlama fonksiyonlarý
– programý durdurma
– çocuk güvenliði
Ayrýca ekranda þunlar gösterilir:
– program süresi
– program akýþý
14
Programlama fonksiyonlarý sayesinde
otomatik çamaþýr makinenizi kendi
yýkama alýþkanlýklarýnýza uyumlu hale
getirebilirsiniz. Programlama
statüsünde seçilen fonksiyon ekranda
gösterilir.
Ýlk Kullaným
Makineyi ilk defa kullanmadan önce
zeminde düzgün durmasýna ve
baðlantýlarýnýn doðru yapýlmasýna
özen gösteriniz. Lütfen "Kurulma ve
Baðlantý" bölümüne dikkat ediniz.
Bu otomatik çamaþýr makinesinde
eksiksiz ve köklü bir fonksiyon testi
uygulanmýþtýr, bu nedenle kazanýn
içinde bir miktar su bulunmaktadýr.
Güvenlik sebepleri açýsýndan ilk
kullanýmdan önce sýkma iþlemini
yapmak mümkün deðildir. Sýkma
iþlemini çalýþtýrabilmek için bir yýkama
programý çamaþýrsýz ve deterjansýz
olarak yürütülmelidir.
Bu durumda eðer deterjan kullanýlýrsa,
aþýrý bir köpüklenme meydana gelebilir!
Ayný anda çek valf devreye girer. Çek
valf sayesinde deterjandan tam olarak
faydalanmak mümkündür.
!
deutsch
^ Program seçme düðmesi ile
istediðiniz Display lisanýný seçiniz.
Start/Stop tuþu ile seçilen lisaný
onaylayýnýz.
Nakliye Çubuklarýnýn Çýkarýlmasý
Makinenin arkasýnda bulunan
nakliye çubuklarý ilk kullanýmdan
önce yerinden çýkarýlmalýdýr. Aksi
halde makine hasar görebilir.
^ Nakliye çubuklarýnýn çýkarýlma iþini
Start/Stop tuþuna basarak
onaylayýnýz.
Ýlk Yýkama Programýnýn Baþlatýlmasý
Otomatik çamaþýr makineniz ilk yýkama
programý için þimdi hazýrdýr.
Pamuklu programýnýn kontrol lambasý
yanar.
^ _ tuþuna basýnýz.
^ Su musluðunu açýnýz.
Çamaþýr makinesi ilk defa açýldýðýnda
ekranda bir Hoþ Geldiniz yazýsý görülür.
^ Start/Stop tuþuna basýnýz.
Ancak 1 saatlik bir çamaþýr yýkama
iþleminden sonra ekranda bir daha
hoþ geldiniz yazýsý görülmez.
^ Yýkama iþleminden sonra makineyi
kapatýnýz.
Ýlk kullaným sona ermiþtir.
Display Lisanýnýn Ayarý
Sizden kullanmak istediðiniz display
lisanýný seçmeniz istenecektir. Seçmiþ
olduðunuz lisanýný programlama
fonksiyonlarý ile deðiþtirmek her zaman
mümkündür.
15
Çevreyi Koruyarak Çamaþýr Yýkama
Enerji ve Su Tüketimi
Deterjan Tüketimi
– Çamaþýrlarýnýzý kazana yerleþtirirken
seçtiðiniz yýkama programýnýn en
yüksek kazan doluluk kapasitesinden
yararlanýnýz.
Ancak o zaman çamaþýr miktarýna
oranla enerji ve su tüketimi en düþük
düzeyde olabilir.
– Deterjaný en fazla ambalajý üzerinde
önerildiði ölçüde koyunuz.
– Az miktardaki çamaþýrlar için
Otomatik ve Ekspres
programlarýndan birini kullanýnýz.
– Pamuklu programýnda kazana az
çamaþýr konulursa çamaþýr
makineniz su, süre ve enerji
tüketimini düþürür. Böylece yýkama
iþlemi sýrasýnda ekranda gösterilen
kalan süre rakamlarýnda bir düzeltme
yapýlýr.
– Pamuklu 90°C programý yerine
Pamuklu 60°C programýný kullanýnýz.
Bu sayede %35 ile %45 arasý bir
enerji tasarrufu saðlarsýnýz. Normal
kirli çamaþýrlar için bu yeterlidir.
– Deterjan dozajýný ayarlarken
çamaþýrýn kirlilik derecesini göz
önüne alýnýz.
– Çamaþýrýnýz az ise deterjan miktarýný
da düþürünüz (yaklaþýk 1/3 daha az).
Doðru ekstra seçimi (Kýsa ve Ön
Yýkama)
Seçiminizi þöyle yapýnýz:
– Hafif kirli çamaþýrý eðer görülür bir
lekesi yoksa Kýsa ekstra yýkama
programý ile yýkayabilirsiniz.
– Normal ile çok kirli arasý çamaþýrý
eðer görülür lekeleri varsa ekstrasýz
bir yýkama programý ile yýkayýnýz.
– Aþýrý kirli çamaþýrý (örneðin çamurlu
veya topraklý) Ön Yýkama ekstra
programý ile yýkayabilirsiniz.
Makinede Kurutma Yöntemi
Kurutma iþlemi sýrasýnda enerjiden
tasarruf edebilmek için uygulanmakta
olan yýkama programýnýn en yüksek
sýkma devir sayýsýný seçiniz.
16
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý
Kýsa Komutlar
(A, B, C, . . .) sayýlarý ile gösterilen
kumanda adýmlarýný kýsa komutlar
olarak kullanabilirsiniz.
,Hiçbir þekilde makinede
kimyasal (çözücü madde içeren)
leke çýkarma maddeleri
kullanmayýnýz!
A Çamaþýrýn Hazýrlanmasý
Çamaþýrlarýn Ayrýlmasý
^ Çamaþýrlarý renkleri ve bakým
etiketlerinde (yaka veya yan
dikiþlerde) yazýlý özelliklere göre
ayýrýnýz.
Koyu renk çamaþýrlar ilk yýkamada
çoðunlukla "renk verirler". Diðer
çamaþýrlarýn da boyanmamasý için açýk
ve koyu renk çamaþýrlarý mutlaka
ayýrýnýz.
Genel Yöntemler
^ Önce cepleri boþaltýnýz.
,Yabancý maddeler (çivi, bozuk
para, ataç gibi) çamaþýrlara ve
makinenin parçalarýna zarar verir.
Lekelerin Çýkarýlmasý
^ Yeni olduðu sürece çamaþýrdaki
lekeleri yýkamadan önce çýkartýnýz. Bir
bezle lekenin üstüne bastýrýnýz.
Ovalamayýnýz!
Kahve, çay ve kan gibi bazý lekeler özel
yöntemlerle çýkarýlabilir. Bir leke
çýkarma kitabýndan bu yöntemleri
öðrenebilirsiniz.
– Perdelerde: Makaralarý ve etekteki
kurþunlarý çýkartýnýz veya bu kýsýmlarý
bir torbaya koyup, aðzýný sýkýca
baðlayýnýz.
– Sutyenlerde yerlerinden çýkmýþ
balenleri çýkartýnýz veya sökük yerleri
dikiniz.
– Trikolar, kotlar, pantalonlar ve
örgülerde (T-þört, süveter):
Üreticilerinin tavsiyelerine göre
bunlarý ters yüz edebilirsiniz.
– Yýkamadan önce fermuarlarý ve
kopçalarý kapatýnýz.
– Nevresim ve yastýk kýlýflarýný içlerine
küçük çamaþýrlarýn kaçmamasý için
ilikleyiniz.
Makinede yýkanmaz (h sembolü)
iþareti olan hiçbir tekstil ürününü
yýkamayýnýz.
17
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý
B Çamaþýr Makinesinin Açýlmasý
D Program Seçimi
C Makinenin Doldurulmasý
^ Makinenin kazan kapaðýný Kapak
tuþu ile açýnýz.
^ Çamaþýrlarý ayrý ayrý katlanmýþ ve
gevþek bir þekilde kazana koyunuz.
Farklý boyuttaki çamaþýrlar yýkamanýn
etkisini arttýrýr ve kazanýn içinde daha
iyi daðýlýrlar.
Çamaþýr makinesi kazan
kapasitesinden maksimum ölçüde
yararlanýldýðýnda enerji ve su tüketimi
toplam çamaþýr miktarýna göre en
düþük seviyede olur. Kazana çok fazla
miktarda çamaþýr doldurulduðunda
yýkama iþlemi olumsuz etkilenir ve
kýrýþmalar artar.
Kapak körük lastiði ile kapak arasýna
çamaþýrýn sýkýþmamasýna özen
gösteriniz.
^ Ýstediðiniz programý seçebilmek için
program seçme düðmesini saða veya
sola çeviriniz. Program adýnýn
yanýndaki kontrol lambasý yandýðýnda,
o program seçilmiþ demektir.
E Isý/Sýkma Devir Sayýsýnýn Seçimi
Daha önce belirlenmiþ ýsý derecesini ve/
veya sýkma devir sayýsýný
deðiþtirebilirsiniz.
2:59
r
1200
^ Isý derecesi tuþuna basarak ýsýyý ve
sýkma sayýsý tuþuna basarak sýkma
devir sayýsýný deðiþtirebilirsiniz.
^ Kazan kapaðýný hafif bir el hareketi ile
kapatýnýz.
18
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý
F Ekstralarýn Seçimi
Ýlave Su
Yýkama ve durulama iþlemlerinde su
seviyesi yükseltilir.
"Programlama Fonksiyonlarý"
bölümünde yazýldýðý gibi Ýlave Su
tuþunu diðer olanaklar için
programlayabilirsiniz.
Ön Yýkama
Çamurlu veya çok kirli çamaþýrlar için
bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
^ Ýstediðiniz ekstra fonksiyonu onun
kendi tuþuna basarak seçebilirsiniz.
Bir ekstra seçildiðinde, o ekstranýn
kendi kontrol lambasý yanar.
Her ekstra fonksiyon her yýkama
program için seçilemez.
Eðer bir ekstra seçilemiyorsa, bunun o
yýkama programý için uygun olmadýðý
anlaþýlmalýdýr.
Sesli Sinyal
Program sonunda ve son durulamada
uyarýcý bir ses duyulur. Çamaþýr
makinesi kapatýlýncaya kadar bu sinyal
sesi duyulur. Sesli sinyalin ses gücünü
"Programlama Fonksiyonlarý"
bölümünde yazýldýðý gibi
deðiþtirebilirsiniz.
Kýsa
Hafif kirli ve lekesiz çamaþýrlarýn
yýkanmasý için uygun bir programdýr.
Ana yýkama süresi kýsaltýlýr.
19
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý
G Deterjan Konulmasý
Deterjan ölçüsünü doðru ayarlamak çok
önemlidir, çünkü . . .
. . . çok az deterjan þu sonuçlarý
doðurur:
– çamaþýrlar temiz yýkanmaz ve
zamanla grileþir ve sertleþir,
– çamaþýrlarda yað benekleri görülür,
– rezistansta kireçlenmeler meydana
gelir.
. . . çok fazla deterjan þu sonuçlarý
doðurur:
– kazanda çok fazla köpük
oluþtuðundan yýkama mekaniði azalýr
ve dolayýsýyla yýkama, durulama ve
sýkma sonuçlarý tatmin edici olmaz,
– buna baðlý olarak ilave su alýnýr ve su
tüketimi çoðalýr,
^ Deterjan çekmecesini dýþarý çekiniz
ve deterjaný haznelere koyunuz.
i
Ön yýkama için deterjan (toplam
deterjan miktarýnýn önerilen daðýlýmý):
1
/3 deterjan i bölmesine ve 2/3
deterjan j) bölmesine.
j
– çevre kirliliði artar.
Ana yýkama için deterjan
§
Yumuþatýcý, sentetik kola veya sývý
kola
^ Deterjan çekmecesini kapatýnýz.
Deterjanlar ve miktarlarý konusunda
daha fazla bilgiyi "Deterjan" bölümünde
bulabilirsiniz.
20
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý
H Programý Baþlatma
^ Yanýp sönen Start/Stop tuþuna
basýnýz.
Porgramýn baþlamasýndan hemen sonra
display'de tahmini program süresi
gösterilir. Ýlk 8 dakika içinde otomatik
çamaþýr makinesi çamaþýrlarýn su
çekme miktarýný bildirir. Böylece yýkama
süresinin uzamasý veya kýsalmasý belli
olacaktýr.
Kazanda çamaþýr unutmayýnýz! Bir
sonraki yýkamada bu çamaþýrlar
çekebilir veya diðer çamaþýrlarý
boyayabilir.
Bundan baþka Display'de program akýþý
gösterilir. Otomatik çamaþýr makineniz
size ulaþýlan program kesiti hakkýnda
bilgi verir.
I Program Sonu - Çamaþýrýn
Çýkarýlmasý
Kýrýþmayý önleme iþlemi içinde
Display'deki gösterge þu pozisyonlar
arasýnda deðiþir:
0:00
Kýrýþmayý önle.
ve
0:00
Son
^ Makinenin kazan kapaðýný Kapak
tuþu ile açýnýz.
^ Çamaþýrlarý dýþarý alýnýz.
^ Kazan kapaðýndaki körük lastiðini
içinde yabancý bir maddenin
kalmamasý için kontrol ediniz.
^ Çamaþýr makinesini _ tuþu ile
kapatýnýz.
^ Kazan kapaðýný kapatýnýz. Aksi halde
kazanýn içine yanlýþlýkla yabancý
maddeler girebilir. Bunlar bir sonraki
çamaþýrla yýkanabilir ve çamaþýrlara
zarar verebilir.
21
Sýkma
Son Sýkma Devir Sayýsý
Program
D/dak.
Son Sýkmanýn Seçilmemesi
(e (Durulama Sonu))
Pamuklu
1200
Bakýmý kolay çam.
1200
Sentetik
600
Yünlü /
1200
Ekspres
1200
Otomatik
1200
^ Sýkma devir sayýsý tuþu ile e ayarýný
seçiniz. Çamaþýrlar son durulamadan
sonra suyun içinde kalýrlar. Programýn
sonunda çamaþýrlar kazandan hemen
çýkarýlmadýðý zaman çamaþýrda
meydana gelebilecek kýrýþmalar en
aza indirgenmiþ olur.
Gömlekler
600
– Son Sýkmanýn Baþlamasý:
Jeans/Kot
900
Koyu renk çamaþýr
1200
Sýkma
1200
Son sýkma devir sayýsýný azaltabilirsiniz.
Yukarýda yazýlý son sýkma devir
sayýsýndan daha yüksek bir sayý
seçmek mümkün deðildir.
Durulama Sýkma
Çamaþýrlar ana yýkamadan sonra ve
durulama aralarýnda sýkýlýr. Son sýkma
devir sayýsý azaltýlýrsa, buna baðlý olarak
durulama sýkma devir sayýsý da
düþürülür. Pamuklu programýnda
700 D/dak. Sýkma devir sayýsýndan
daha düþük devir sayýsýna bir durulama
daha ilave edilir.
22
Çamaþýr makinesi sýkma iþlemi için
uygun olan en yüksek devir sayýsýný
size sunar. Siz daha düþük bir devir
sayýsý seçebilirsiniz. Start/Stop tuþu
ile son sýkma iþlemi baþlatýlýr.
– Programý Bitirme:
Kapak tuþuna basýnýz. Su dýþarý
pompalanýr. Yeniden Kapak tuþuna
basarak kazan kapaðýný açýnýz.
Durulama Sýkma ve Son Sýkmanýn
Seçilmemesi (. yok)
Sýkma sayýsý tuþu ile . yok (=sýkmasýz)
ayarýný seçiniz. Son durulama
iþleminden sonra su dýþarý pompalanýr
ve kýrýþmayý önleme fonksiyonu devreye
alýnýr. Bu ayarda Pamuklu, Bakýmý kolay,
Ekspres ve Otomatik programlarýnda ek
bir durulama iþlemi uygulanýr.
Program Tablosu
Pamuklu
90°C ile soðuk arasý
maks. 6,0 kg
Malzemeler
Pamuklu, keten veya karma dokumalý T-þörtler, iç çamaþýrlarý, masa
örtüleri v.s.
Öneri
60°/40°C arasý ayarlar r/s ayarýndan þu noktalardan
farklýdýr:
– Program süreleri daha kýsadýr
– Isý bekletme süreleri daha uzundur
– Daha yüksek enerji
Özellikle hijyen gereken çamaþýrlar için ýsý ayarýný 60°C veya daha
yüksek bir deðer seçiniz.
Pamuklu
r/s
maks. 6,0 kg
Malzemeler
normal kirli pamuklu çamaþýrlar
Öneri
– Bu ayarlar enerji ve su tüketimi bakýmýndan pamuklu
çamaþýrlarýn yýkanmasýnda en verimli olanýdýr.
– r programýnda ulaþýlan yýkama suyu ýsý derecesi 60°C'den
daha düþüktür, yýkama gücü Pamuklu 60°C programýna
uygundur.
Test enstitüsü için Bilgiler:
Test programý 60456 sayýlý Avrupa normuna ve enerji etiketlemesi 1061/2010
yönetmeliðine göre uygulanýr.
Bakýmý kolay
60°C ile 30°C arasý
maks. 3,0 kg
Çamaþýrlar
Sentetik iplikli, karma dokumalý veya bakýmý kolay dokumalý
pamuklu çamaþýrlar içindir.
Öneri
Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlar için sýkma devir sayýsýný azaltýnýz.
Sentetik
60°C ile soðuk arasý
maks. 2,0 kg
Malzemeler
Sentetik iplikli, karma dokumalar ve suni ipek gibi narin giysiler
içindir.
Üreticisi tarafýndan makine yýkanabilirliði onaylanan tül perdeler.
Öneri
– Tozlu tül perdeler çoðu zaman ön yýkamalý bir programda
yýkanmalýdýr.
– Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlar için sýkma devir sayýsý
seçilmemelidir.
23
Program Tablosu
Yünlü /
40°C ile soðuk arasý
maks. 2,0 kg
Çam. cinsi
Yünlü ve yün karýþýmlý veya elde yýkanabilen giysiler
Öneri
Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda son sýkma devir sayýsýna dikkat
ediniz.
Ekspres
40°C ile soðuk arasý
maks. 3,0 kg
Çam. cinsi Yeniden yýkanmasý gereken az miktarda çamaþýr içindir. Çam. Cinsi
Pamuklu programýna uygundur.
Öneri
Çamaþýrlarý tek tek durulamak istediðinizde, bu program ile soðuk ýsý
derecesini seçiniz.
Otomatik
40°C ile soðuk arasý
maks. 3,5 kg
Çam. cinsi Pamuklu ve Bakýmý Kolay programlarý için renklerine göre ayrýlmýþ
çamaþýrlar.
Öneri
Burada amaç otomatik uyumlu yýkama özellikleri (örneðin: su
seviyesi, yýkama ritmi ve sýkma sayýlarý) sayesinde her çamaþýr
grubunun daima en hassas ve en temiz bir þekilde yýkanmasýdýr.
Gömlekler
Öneri
60°C ile soðuk arasý
– Yaka ve manþetler yýkamadan önce elden geçirilmelidir.
– Ýpekli gömlek ve bluzlar Sentetik programýnda yýkanmalýdýr.
Jeans/Kot
Öneri
maks. 2,0 kg
60°C ile soðuk arasý
maks. 3,0 kg
– Kot kumaþlarý ters yüz ediniz.
– Kot kumaþlar genellikle ilk yýkamada biraz renk verirler. Bu
nedenle açýk renk ve koyu renk çamaþýrlarý ayrý yýkayýnýz.
Koyu renk çamaþýr
40°C ile soðuk arasý
maks. 3,0 kg
Çam. cinsi
Siyah ve koyu renk pamuklu veya karma dokumalar içindir.
Öneri
Çamaþýrlar ters yüz edilmelidir.
Sýkma
Öneri
24
– Sadece su boþaltýlýr: Sýkma devir sayýsýný Sýkmasýz . pozisyona
getiriniz.
– Ayarlanan sýkma devir sayýsýna dikkat ediniz.
Ekstralar
Aþaðýdaki ekstralar þu programlara seçilebilir:
Su
l
ya
Sin
sli
Se
a
am
Yýk
Ön
a
ve
Ýla
Kýs
Pamuklu
X
X
X
X
Bakýmý kolay
X
X
X
X
Sentetik
X
X
X
Yünlü /
X
Ekspres
X
X
Otomatik
X
Gömlekler
X
Jeans/Kot
X
Koyu renk çamaþýr
X
Sýkma
X
X
X
X
X
X
25
Program Akýþý
Ana Yýkama
Su
Yýkama
seviyesi
ritmi
Durulama
Sýkma
Su
seviyesi
Durulama
sayýsý
Durulama
Sýkma
Son
Sýkma
2-41)2)
L
L
Pamuklu
d
a
(
Bakýmý kolay çam.
(
c
e
2-3
L
L
Sentetik
e
d
e
3
–
L
Yünlü /
e
f
e
2
L
L
Ekspres
d
b
d
2-33)
L
L
Otomatik
(
abc
e
3)
2-3
L
L
Gömlekler
e
c
e
2
–
L
Jeans/Kot
(
c
e
3
–
L
Koyu renk çamaþýr
(
b
d
3-43)
L
L
–
–
–
–
–
L
Sýkma
Bir sonraki sayfaya bakýnýz.
26
3)
Program Akýþý
d = su seviyesi düþük
Program akýþýndaki özellikler:
( = su seviyesi orta
Kýrýþmayý Önleme:
e = su seviyesi yüksek
Kýrýþmayý önlemek amacýyla makinenin
kazaný 30 dakika daha dönmeye devam
eder. Ýstisna: Yünlü programýnda
kýrýþmayý önleme iþlemi yapýlmaz.
Çamaþýr makinenizi istediðiniz zaman
açabilirsiniz.
a
= Yoðun-ritim
b
= Normal-ritim
c
= Korumalý-ritim
d
= Hassas-ritim
e
= Salýncak-ritmi
f
= Elde yýkama-ritmi
Otomatik çamaþýr makineniz tam
elektronik bir kumanda sayesinde
miktarlarý otomatik olarak ayarlar.
Çamaþýr makinesi gerekli su miktarýný
çamaþýrýn su çekme gücüne ve kazana
doldurulan çamaþýrýn miktarýna göre
kendisi belirler. Böylece farklý program
akýþlarý ve yýkama süreleri ortaya çýkar.
Burada sözü edilen program akýþlarý
tam kapasite dolu bir kazan ve ana
programda yýkanan çamaþýrlar için
geçerlidir. Seçilebilir ekstra fonksiyonlar
göz önüne alýnmamýþtýr.
1)
90°C ile 60°C arasý ýsý derecelerinde
2 defa durulama yapýlýr. 60°C
derecenin altýndaki ýsý seçimlerinde 3
defa durulama yapýlýr.
2)
3./4. durulama þu durumlarda
uygulanýr:
– kazanda çok fazla köpük varsa,
– son sýkma devir sayýsý 700/dakikadan
küçükse
– . yok fonksiyonu seçilmiþse
3)
3. durulama þu durumda yapýlýr:
. yok fonksiyonu seçilmiþse
Çamaþýr makinenizin ekrandaki akýþ
göstergesi yýkama programý içinde
ulaþýlan program kesitini size her an
haber verir.
27
Bakým Sembolleri
Yýkama
Tekne içinde görülen derece rakamý
çamaþýrý yýkayabileceðiniz en yüksek
ýsý derecesini gösterir.
9
normal mekanik çalýþtýrma
4
hassas mekanik çalýþtýrma
c
özel hassas mekanik
çalýþtýrma
/
elde yýkanan çamaþýrlar
h
yýkanamaz
Program Seçimi Ýçin Örnekler
Program
Bakým Sembolü
Pamuklu
9ö8E76
Bakýmý kolay
çam.
54321
Sentetik
ac
Yünlü
Kurutma
Noktalar ýsý derecesini belli eder
q
Normal ýsý derecesi
r
düþürülen ýsý derecesi
s
makinede kurutulamaz
Ütü & Silindir ütü
Noktalar ýsý derecelerini belli eder
I
yakl. 200°C
H
yakl. 150°C
G
yakl. 110°C
J
ütülemeyiniz/silindir ütüden
geçirmeyiniz
profesyonel temizleme
f
p
Kimyasal çözücülerle
temizleme. Harfler temizleme
maddelerini ifade eder.
/
w
Islak temizleme
Ekspres
76
D
kimyasal temizleme yapýlmaz
Otomatik
7621
28
Aðartma
x
her oksidasyonlu-aðartma
maddesi kullanýlabilir
{
sadece oksijenli aðartýcý
kullanýlabilir
z
aðartma yapýlamaz
Program Akýþýný Deðiþtirme
Programý Durdurma
Bir yýkama programýný program
baþladýktan sonra her zaman
durdurabilirsiniz.
^ Start/Stop tuþuna basýnýz.
Deðiþtirme
Program
Bir program baþladýktan sonra
programý deðiþtirmek mümkün deðildir.
Programý durdurma
Isý Derecesi
^ Yanýp sönen Start/Stop tuþuna
yeniden basýnýz.
Yýkama programý baþladýktan sonra ilk
5 dakika içinde ýsý derecesini
deðiþtirmek mümkündür.
Otomatik çamaþýr makineniz kazandaki
suyu boþaltýr.
^ Isý Derecesi tuþuna basýnýz.
Çamaþýrlarý kazandan çýkarmak
istediðinizde:
Sýkma Devir Sayýsý
^ Kapak tuþuna basýnýz.
Son sýkma baþlayýncaya kadar sýkma
devir sayýsýnda bir deðiþiklik
yapabilirsiniz.
Baþka bir program seçmek
istediðinizde:
^ Çamaþýr makinesini _ tuþu ile
kapatýnýz.
^ Çamaþýr makinesini tekrar açýnýz.
^ Deterjan kutusunda hala deterjan
olup olmadýðýna bakýnýz. Eðer
deterjan yoksa, kutuya yeniden
deterjan doldurunuz.
^ Devir Sayýsý tuþuna basýnýz.
Ekstralar
Kýsa ve Ýlave Su ekstralarýnýn seçimi ilk
beþ dakika içinde yapýlabilir.
Çocuk güvenlik kilidi devrede ise
çamaþýr makinesinde hiçbir
deðiþiklik yapýlamaz.
^ Yeni bir program seçiniz.
Programa ara vermek için:
^ Çamaþýr makinesini _ tuþu ile
kapatýnýz.
Programa devam etmek için:
^ Çamaþýr makinesini _ tuþu ile
yeniden açýnýz.
29
Program Akýþýný Deðiþtirme
Çamaþýr Ýlavesi/Çýkarýlmasý
^ Kapak açýlýncaya kadar Kapak
tuþuna basýnýz.
^ Çamaþýr ilave edebilir veya
çýkarabilirsiniz.
^ Kapaðý kapatýnýz.
Program otomatik olarak devam
edecektir.
Þunlara dikkat ediniz:
Otomatik çamaþýr makineniz program
baþladýktan sonra çamaþýr miktarýnýn
deðiþikliðini saptayamaz.
Bu nedenle çamaþýr makineniz çamaþýr
ilavesi veya çýkarýlmasý sonucunda
sanki kazan tam kapasite dolu imiþ gibi
yýkamayý sürdürür.
Çocuk Güvenliði
Çocuk güvenliði kilidi yýkama iþlemi
sýrasýnda makine kapaðýnýn
açýlmasýný, programýn durdurulmasýný
veya makinenin kapatýlmasýný
engeller.
Çocuk Güvenliðinin Açýlmasý
^ Program baþladýktan sonra Start/Stop
tuþuna uzunca bir süre basýnýz.
Stop veya 3 saniye. 0
^ Start/Stop tuþunu süre geçinceye
kadar ve ekranda þu yazý
görülünceye kadar basýnýz:
Kullanýma kapalý 0
Verilmiþ olan program akýþ süresi
uzayabilir.
Çocuk güvenliði artýk devreye girer ve
program sonunda otomatik olarak
devreden çýkar.
Þu durumlarda kapak açýlmaz:
Çocuk Güvenliðinin Kapatýlmasý
– kazan suyu 55°C derecenin üzerinde
ise,
^ Program baþladýktan sonra Start/Stop
tuþunu uzun süre basýlý tutunuz.
– su seviyesi belirli bir sýnýrý aþmýþ ise,
– Sýkma program kesitine ulaþýlmýþ ise.
Yukarýda açýklanan durumlarda Kapak
tuþuna basýldýðýnda ekranda þu yazý
görülür:
: Kapak kilitli
30
3 saniyede kilidi aç 1
^ Start/Stop tuþunu süre geçinceye ve
ekranda þu yazý görülünceye kadar
basýnýz:
Kullanýma açýk 0
Deterjan
Doðru Deterjan
Otomatik çamaþýr makinesi için uygun olan her deterjaný kullanabilirsiniz. Kullaným
ve dozaj bilgileri deterjan ambalajý üzerinde yazýlýdýr.
Standart-
Color-
Hassas- Özel-*
Deterjan
Emprenye
maddesi**
Yumuþatýcý
Pamuklu
X
X
–
–
–
X
Bakýmý kolay çam.
X
X
–
–
–
X
Sentetik
X
X
X
–
–
X
Yünlü /
–
–
–
X
–
X
Ekspres1)
X
X
–
–
–
X
Otomatik
X
X
–
–
–
X
X
X
–
–
–
X
X
X
X
–
–
X
Koyu renk
çamaþýr1)
X
X
X
–
–
X
Sýkma
–
–
–
–
–
–
Gömlekler
Jeans/Kot
1)
1)
Sývý deterjan kullanýmý
Ön yýkama seçildiðinde j bölmesine bir sývý deterjan kabýnýn yerleþtirilmesi
tavsiye edilir. Bu kabý Miele yetkili servisinden satýn alabilirsiniz.
2)
Toz deterjan kullanýmý
* Özel deterjanlar:
Bu deterjanlar özel yýkama programlarý veya belirli bir çamaþýr türü için
geliþtirilmiþ ürünlerdir (örneðin: Miele CareCollection, "Sonradan alýnabilen
aksesuar" bölümünü okuyunuz)
** Sadece "membranlý dokumalar için uygundur" uyarýsý olan emprenyeleme
maddesini kullanýnýz, bunlar fluorkimyasal bileþimlere dayanmaktadýr. Parafin
içeren maddeler kullanmayýnýz. Empreyenleme maddesini § bölmesine
doldurunuz.
31
Deterjan
Kullanýlacak deterjan miktarý þunlara
baðlýdýr:
– çamaþýrýn kirlilik derecesine
hafif kirli
Leke ve kir görülmüyor. Giysilerde
ten kokusu olabilir.
normal kirli
Kir ve/veya hafif lekeler görülüyor.
çok kirli
Kir ve/veya lekeler açýkca görülüyor.
Su Sertliðini Yumuþatma
Deterjandan tasarruf etmek için II ve III.
Su sertliði kademelerinde su yumuþatýcý
ilave edebilirsiniz. Doðru miktar ambalaj
üzerinde yazýlýdýr. Önce deterjaný, daha
sonra yumuþatýcýyý koyunuz.
Deterjaný su sertlik derecesinin 1ci
kademesine göre ayarlayýnýz.
Komple Deterjan
– suyun sertlik derecesine
Eðer suyunuzun sertlik derecesini
bilmiyorsanýz ilgili kuruma sorunuz.
Çamaþýrý birkaç ürün ile yýkýyorsanýz
(örneðin deterjan çekmecesine) bunlarý
daima aþaðýdaki sýralamaya göre j
bölmesine doldurunuz:
– çamaþýrýn miktarýna
1. Deterjan
Su Sertlik Dereceleri
2. Su sertliðini yumuþatma
Sertlik
Kademesi
Toplam Sertlik
mmol/l
Almanya
Su Sertlik
Derecesi
°d
yumuþak (I)
0 - 1,5
0 - 8,4
orta (II)
1,5 - 2,5
8,4 - 14
sert-çok sert
arasý (III)
2,5 üstü
14 üstü
32
3. Leke tozu
Böylece çekmeceye gelen su bu
maddeleri daha kolay alabilecektir.
Deterjan
Kola/Yumuþatýcý
Kola
Kola çamaþýrlara sertlik ve dolgunluk
verir.
Sentetik Kola
Bu ürün sentetik koladýr ve çamaþýrlara
tokluk verir.
Yumuþatýcý
Yumuþatýcý çamaþýrlara yumuþaklýk verir
ve kurutma makinesinde meydana
gelen statik yüklemeyi azaltýr.
Yumuþatýcý, Sentetik Kola veya Sývý
Kolanýn Otomatik Alýnmasý
Birkaç kullanýmdan sonra bu
bölmeyi ve içindeki sifonu
temizleyiniz.
Boya Çýkarma/Boyama
^ Otomatik çamaþýr makinesi içinde
boya çýkarma maddesi kullanmayýnýz.
^ Otomatik çamaþýr makinesi içinde sadece evde kullanýlacak ölçülerde
boyama maddesi kullanýlabilir.
Çamaþýrý boyama sýrasýnda kullanýlan
tudevamlý uygulandýðýnda çeliði
aþýndýrabilir. Boya maddesi
üreticisinin uyarýlarýna mutlaka dikkat
ediniz.
^ Yumuþatýcý, sentetik kola veya sývý
kolayý § bölmesine koyunuz.
Bölmedeki limit (max.) iþaretine
dikkat ediniz.
Son durulamada çekmeceye gelen su
bu maddeleri alýr ve kazana iletir.
Yýkama programýnýn sonunda §
bölmesinde az miktarda su kalýr.
33
Temizlik ve Bakým
Kazan Temizliði
Çamaþýrlarýn düþük ýsýlarda ve/veya sývý
deterjanla yýkanmasý sonucunda
bakteri- ve koku oluþumu tehlikesi
ortaya çýkabilir. Kazanýn temizlenmesi
ve koku oluþumunun engellenmesi
açýsýndan ayda bir defa olmak üzere
60°C veya daha yüksek bir ýsý
derecesinin seçilmesi ve buna ilaveten
toz deterjan kullanýlmasý lazýmdýr.
Deterjan Çekmecesinin
Temizliði
Hijyenik nedenlerle bütün deterjan
haznesi düzenli olarak temizlenmelidir.
Cihaz Gövdesinin ve Panelin
Temizliði
,Temizlik iþleminden önce cihazýn
fiþini prizden çekiniz.
,Çamaþýr makinenizi asla
hortumla yýkamayýnýz.
^ Cihazýn gövdesini ve panelini hafif
deterjanlý veya sabunlu bir suyla
siliniz ve yumuþak bir bezle
kurulayýnýz.
^ Makinenin kazanýný uygun bir çelik
temizleme maddesi ile siliniz.
,Bu temizlik sýrasýnda aþýndýrma
özelliði olan cam suyu veya genel
temizlik maddelerini kullanmayýnýz!
Bu maddeler plastik yüzeylere ve
diðer bölümlere zarar verebilir.
34
^ Deterjan çekmecesini dayanma
noktasýna kadar öne çekiniz, açma
düðmesine basýnýz ve deterjan
çekmecesini dýþarý çýkartýnýz.
^ Deterjan çekmecesini sýcak suda
yýkayýnýz.
Temizlik ve Bakým
Sifon ve Kanalýn Temizliði
Bu sifonu birkaç kere arka arkaya
sývý kola kullandýktan sonra iyice
temizleyiniz. Sývý kola yapýþmalara
sebep olabilir.
Deterjan Çekmecesi Yuvasýnýn
Temizliði
1. Sifonu yuvasýndan § çekip alýnýz ve
akan sýcak suyun altýnda yýkayýnýz.
Sifonun takýldýðý boruyu da
temizleyiniz.
2. Sifonu tekrar yerine takýnýz.
^ Bir þiþe fýrçasý yardýmý ile çekmece
yuvasýndaki su kanallarýnýn içinde
biriken deterjan ve kireç artýklarýný
temizleyebilirsiniz.
^ Yumuþatýcý kanalýný sýcak su ve fýrça
ile temizleyiniz.
35
Temizlik ve Bakým
Su Giriþ Süzgecinin
Temizlenmesi
Su Giriþ Vanasýndaki Süzgecin
Temizlenmesi
Su giriþ vanasýný korumak açýsýndan
makinede 2 süzgeç bulunmaktadýr. Bu
süzgeçler yaklaþýk altý ayda bir kontrol
edilmelidir. Evinizde çok sýk su
kesiliyorsa, bu kontrolleri daha kýsa
sürelerde yapýnýz.
^ Plastik somunu dikkatle çevirerek
yerinden sökünüz.
Su Giriþ Hortumundaki Süzgecin
Temizlenmesi
^ Su musluðunu kapatýnýz ve su giriþ
hortumunun baðlantý vidasýný
sökünüz.
^ Süzgeci bir pense yardýmýyla
yuvasýndan çýkartýnýz ve temizleyiniz.
Tekrar yerine takmak için ayný iþlemi
tersten uygulayýnýz.
Her iki süzgeç de temizlendikten
sonra mutlaka tekrar yerlerine
takýlmalýdýr.
^ Lastik contayý 1 yuvasýndan çýkartýnýz.
^ Süzgecin týrnaðýný 2 bir pense ile
tutunuz ve süzgeci çekip çýkartýnýz.
^ Süzgeci temizleyiniz. Süzgeci tekrar
yuvasýna takmak için yukarýdaki
iþlemi sýrasýyla tersten uygulayýnýz.
36
Arýzalarda Yardým
Ne Yapmalý, eðer . . .
Günlük kullanýmda ortaya çýkabilecek çoðu arýza ve hatalarý kendiniz
giderebilirsiniz. Bu durumda servis çaðýrmadýðýnýz için zaman ve paradan tasarruf
etmiþ olursunuz.
Aþaðýdaki tablolar arýza ve hatalarýn bulunmasý ve giderilmesinde size yardýmcý
olacaktýr. Fakat þu noktayý mutlaka dikkate alýnýz:
,Elektrikli cihazlarýn tamirleri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan
yapýlmalýdýr. Kurallara aykýrý yapýlan tamirler cihazý kullanan kiþi için ciddi
tehlikeler yaratabilir.
Yýkama programý baþlamýyor
Problem
Sebep
Çözüm
Ekran kararmýþsa ve
Start/Stop tuþunun
kontrol lambasý
yanmýyorsa?
Çamaþýr makinesine
cereyan
gelmemektedir.
Þunlarý kontrol ediniz:
– Fiþ prize takýlmamýþ olabilir.
– Sigorta atmýþ olabilir.
Ekranda bir pin kodu
girmeniz isteniyorsa?
Pin-kodu devrededir.
Pin kodunu giriniz ve bunu
onaylayýnýz. Eðer gelecek
sefer makineyi açtýðýnýzda bu
soru sorulmuyorsa, pin
kodunu devreden çýkartýnýz.
Ekran kararmýþsa?
Enerji tasarrufu
açýsýndan ekran
otomatik olarak
kapanýr (Stand-by).
Tuþa basýnýz. Stand-by sona
erdirilir.
37
Arýzalarda Yardým
Display'de bir arýza uyarýsý görülmektedir
Problem
Display'de ; yanýyor
ve
Su çýkýþýnda
hata
yanýp sönüyorsa?
Display'de ; yanýyor
ve
Su giriþinde
hata
Sebep
– Su çýkýþý týkalý veya
engellenmektedir.
– Hortum çok
yükseðe asýlmýþ
olabilir.
– Kazan filtresini ve su tahliye
pompasýný temizleyiniz.
– Su pompalama yüksekliði
en fazla 1 metredir.
– Su giriþi týkalýdýr
veya
engellenmektedir.
Þunlarý kontrol ediniz:
– su musluðu sonuna kadar
açýk mýdýr?
– Su giriþ hortumu bükülmüþ
müdür?
Su giriþinde hata
olduðunda su kontrol
sistemi devreye girer.
Yetkili servisi arayýnýz.
Bir arýza vardýr.
Programý yeniden baþlatýnýz.
Arýza uyarýsý yeniden
veriliyorsa, yetkili servise
haber veriniz.
yanýp sönüyorsa?
Display'de ; yanýyor
ve
Su giriþ valfý hatasý
Çözüm A
yanýp sönüyorsa?
Display'de ; yanýyor
ve
Teknik hata
yanýp sönüyorsa?
Display'de þunlar yanýp Yýkama sýrasýnda çok
sönüyorsa?
fazla köpük
oluþmuþtur.
Kýrýþmayý önle.
Dozaj kontrolü
Bir sonraki yýkamada daha az
deterjan koyunuz ve deterjan
ambalajýndaki ölçüleri esas
alýnýz.
A Hata uyarýsý silmek için: otomatik çamaþýr makinesini _ tuþu ile kapatýnýz.
38
Arýzalarda Yardým
Çamaþýr Makinesinin Genel Problemleri
Problem
Sebep
Çözüm
Makine sýkma iþlemi
sýrasýnda düzgün
durmuyorsa?
Makinenin ayaklarý eþit
ayarlanmamýþtýr ve
somunlar sýkýlmamýþtýr.
Makineyi saðlam duracak
þekilde yerleþtiriniz ve vidalý
ayaklarýn somunlarýný
sýkýþtýrýnýz.
Çamaþýr makinesi
çamaþýrlarý
alýþýlageldiði biçimde
sýkmýyor ve çamaþýrlar
ýslak kalýyorsa?
Son sýkma sýrasýnda
büyük bir sarsýntý
ölçülmüþ ve sýkma devir
sayýsý otomatik olarak
düþürülmüþtür.
Kazanda daha iyi
daðýlabilmeleri için küçük ve
büyük çamaþýrlarý daima bir
arada kazana doldurunuz.
Su boþaltmada
alýþýlmadýk sesler
duyuluyorsa?
Bu bir arýza deðildir! Su boþaltma iþleminin baþýndaki
ve sonundaki sesler normaldir.
Deterjan
çekmecesinde çok
miktarda deterjana
artýðý kalýyorsa?
Suyun akýþ basýncý yeterli – Su giriþindeki süzgeci
deðildir.
temizleyiniz.
– Gerekirse ekstra olarak
Ýlave Su pozisyonunu
seçiniz.
Toz deterjanlar
yumuþatýcý ile
karýþtýðýnda yapýþkan bir
hal alýr.
Yumuþatýcý hazneden Sifon yerine tam
tam olarak alýnamýyor oturmamýþtýr veya
veya § bölmesinde
týkalýdýr.
çok fazla su kalýyorsa?
Ekran üzerinde
yabancý bir lisan
görülüyorsa?
"Lisan !" "Programlama
Fonksiyonlarý"
menüsünde baþka bir
lisan seçilmiþ olabilir
Deterjan çekmecesini
temizleyiniz ve daha sonraki
yýkama iþlemlerinde
çekmeceye önce deterjaný
ve daha sonra yumuþatýcýyý
koyunuz.
Sifonu temizleyiniz, "Temizlik
ve Bakým" bölümü, "Deterjan
Çekmecesinin Temizliði"
böl.bkz.
Her zaman kullandýðýnýz
lisaný ayarlayýnýz. Bunun için
bayrak sembolü size yol
gösterici olacaktýr.
39
Arýzalarda Yardým
Çamaþýrlar temiz yýkanmamaktadýr
Problem
Sebep
Çözüm
Çamaþýrlar sývý
Sývý deterjanlarýn aðartýcý – Aðartýcý niteliði olan toz
deterjanla iyi
özelliði yoktur. Meyve,
deterjan kullanýnýz.
temizlenemiyorsa? çay veya kahve gibi
– j haznesine leke çýkarma
lekeler çýkarýlamaz.
tozunu ve kendi ölçeði ile sývý
deterjaný koyunuz.
– Sývý deterjaný ve leke çýkarma
tozunu çekmeceye asla bir
arada koymayýnýz.
Yýkanmýþ
Konulan deterjan miktarý – Böylesine kirlenmiþ
çamaþýrlarýn
azdýr. Çamaþýrlar çok
çamaþýrlara ya daha fazla
üzerinde gri artýklar kirlidir (yað ve krem gibi).
deterjan ya da sývý deterjan
görülüyorsa?
kullanýnýz.
– Bir sonraki çamaþýr yýkama
iþleminden önce makineyi
60°C yýkama programýnda
sývý deterjanla çamaþýrsýz
olarak çalýþtýrýnýz.
Yýkanmýþ koyu renk
çamaþýrlarýn
üzerinde beyaz
renkte deterjan
görünümünde
artýklar kalýyorsa?
40
Deterjanýn içeriðinde
suyu yumuþatmasý için
suda çözülmeyen bazý
maddeler (zeolit)
bulunmaktadýr. Bunlar
çamaþýrlara yapýþabilir.
– Kuruduktan sonra bunlarý bir
fýrça ile temizleyiniz.
– Koyu renk çamaþýrlarý ilerde
içinde zeolit maddesi
bulunmayan deterjanlarla
yýkayýnýz. Sývý deterjanlarda
çoðu zaman zeolit maddesi
bulunmaz.
– Çamaþýrlarý Koyu Renkli
Çamaþýrlar programýnda
yýkayýnýz.
Arýzalarda Yardým
Kazan kapaðý kapak tuþu ile açýlmamaktadýr
Sebep
Çözüm
Çamaþýr makinesi elektriðe Fiþi prize takýnýzve/veya makineyi _ tuþu ile
baðlanmamýþ ve/veya
açýnýz.
açýlmamýþ olabilir.
Çocuk güvenliði
devrededir.
Çocuk güvenliði sistemini kapatýnýz, "Program
Akýþýnýn Deðiþtirilmesi" bölümünün "Çocuk
Güvenliði" paragrafýna bakýnýz.
Pin kodu devreye
alýnmýþtýr.
Pn kodunu kapatýnýz, bunun için "Programlama
Fonksiyonlarý" bölümünün "Pin-Kodu" paragrafýna
bakýnýz.
Elektrik kesintisi
Kazan kapaðýný bir sonraki bölümde yazýldýðý gibi
açýnýz.
Kapak yerine tam
oturmamýþtýr.
Kazan kapaðýnýn kilit yönüne bastýrýnýz ve daha
sonra Kapak tuþuna basýnýz.
Kazanda hala su vardýr ve
makine bu suyu dýþarý
pompalayamamaktadýr.
Kazan filtresini ve pompasýný bir sonraki bölümde
yazýldýðý gibi temizleyiniz.
Haþlanmalardan korunmak için kazan suyu sýcaklýðý 55°C derecenin üzerinde
olduðu zaman kapaðý açmayýnýz.
41
Arýzalarda Yardým
Týkanma ve/veya Elektrik
Kesintisinde Kapaðýn Açýlmasý
^ Cihazý kapatýnýz.
Deterjan çekmecesi panelinin iç
tarafýnda kazan suyu filtre kapaðýný
açmak için bir çubuk bulunmaktadýr.
Su Çýkýþýnýn Týkanmasý
Su boþaltma kanalýnýn týkalý olmasý
durumunda çamaþýr makinesinin içinde
oldukça çok miktarda su (en fazla
25 lt.) bulunabilir.
,Dikkat: Kýsa süre önce yüksek
ýsýda çamaþýr yýkanmýþsa, haþlanma
tehlikesi vardýr!
Boþaltma Ýþlemi
^ Kapaðýn altýna bir tas koyunuz.
Kazan suyu filtresini tamamen dýþarý
çýkartmayýnýz.
^ Bu çubuðu yerinden çýkartýnýz.
^ Kazan suyu filtresini su dýþarý akacak
kadar gevþetiniz.
Su Akýþýnýn Durdurulmasý:
^ Kazan suyu filtresinin kapaðýný açýnýz.
42
^ Kazan suyu filtresini çevirerek tekrar
kapatýnýz.
Arýzalarda Yardým
Suyun akmasý durduðunda:
,Kazan suyu filtresi yuvasýna tam
oturtulamaz ve sýkýþtýrýlamazsa,
çamaþýr makinesinden dýþarý sular
akar.
Deterjan kaybýný önlemek için kazan
filtresini temizledikten sonra deterjan
çekmecesinden içeriye yaklaþýk 2 litre
su doldurunuz. Buradan doldurulan su
bir sonraki yýkama iþleminden önce
otomatik olarak dýþarý atýlýr.
Kazan Kapaðýnýn Açýlmasý
^ Kazan suyu filtresini tamamen dýþarý
çýkartýnýz.
^ Kazan suyu filtresini iyice
temizleyiniz.
^ Kazan suyu pompasýnýn kanatlarýnýn
kolayca dönüp dönmediðini kontrol
ediniz, þayet varsa düðme, bozuk
para gibi yabancý maddeleri çýkartýnýz
ve filtre yuvasýný temizleyiniz.
,Yýkanmýþ olan çamaþýrlarý dýþarý
almadan önce kazanýn durduðundan
emin olmalýsýnýz. Dönmekte olan bir
kazanýn içine elinizi sokarsanýz
yaralanabilirsiniz.
^ Acil kapak açma halkasýný çekiniz.
Kazan kapaðý açýlacaktýr.
^ Kazan suyu filtresini tekrar yuvasýna
yerleþtiriniz ve çevirerek sýkýþtýrýnýz.
43
Müþteri Hizmetleri
Tamirler
Programý Güncelleþtirme (Update)
Kendinizin gideremediði arýzalar için
yetkili servisi çaðýrýnýz.
Kumanda paneli üzerinde bulunan PC
iþaretli arýza kontrol lambasý yetkili
servis tarafýndan programlarý
güncelleþtirmek için kullanýlýr (PC =
Programme Correction = Program
Düzeltme).
– Miele Müþteri Hizmetleri telefon
numarasý:
T - 444 11 22
Yetkili servis sizden makinenin model
ve seri numarasýný isteyecektir. Bu
bilgileri cam kapaðýn iç tarafýna
yapýþtýrýlmýþ tip etiketinde bulabilirsiniz.
Ýlerde deterjan, tekstil ve yýkama
iþlemleri ile ilgili geliþmeler makinenizin
kumanda paneline uygulanabilecektir.
Miele firmasý programý güncelleþtirme
olanaklarýný zamanýnda haber
verecektir.
Garanti Þartlarý
Bu konuda hakkýnda daha kapsamlý
bilgiyi garanti kitapçýðýnda bulabilirsiniz.
Sonradan Alýnabilen Aksesuar
Bu otomatik çamaþýr makinesine ait
aksesuarlarý Miele satýcýlarýndan veya
Miele yetkili servislerinden satýn
alabilirsiniz.
44
Kurma ve Baðlantý
Ön Görünüm
a Su giriþ hortumu (7.000 kPa'ya kadar
basýnca dayanýklý)
b Elektrik Baðlantýsý
c - f Su boþaltma hortumu
(çýkarýlabilen döner dirsek) ve baþlýðý
g Deterjan çekmecesi
h Kumanda Paneli
i Kazan Kapaðý
j Kazan filtresi kapaðý, pompa ve acil
kilit açma
k Yüksekliði ayarlanabilir 4 adet vidalý
ayak
45
Kurma ve Baðlantý
Arka Görünüm
a Nakliye için Tutacak Yerleri
e Nakliye Çubuklarýnýn Yuvalarý
b Elektrik Baðlantýsý
f Su Giriþ ve Su Çýkýþ Hortumlarý Ýçin
Aský
c Su Giriþ Hortumu (7.000 kPa basýnca
kadar dayanýklý)
d Su Boþaltma Hortumu
46
g Çýkarýlan Nakliye Çubuklarý Ýçin Aský
Kurma ve Baðlantý
Yerleþtirme Yeri
Makinenin Yerine Taþýnmasý
Makine için en uygun yerleþtirme yeri
beton bir zemindir. Böyle bir zemin
üzerinde ahþap veya diðer "yumuþak"
zeminlere oranla sýkma iþlemi sýrasýnda
daha az sarsýntý olur.
Çamaþýr makinesini (ambalajýndan
çýkardýktan sonra kurulacaðý yere
taþýrken) öndeki ayaklarý ve üst kapaðýn
arkasýndaki tutma noktalarýný
kullanabilirsiniz.
Þunlara dikkat ediniz:
^ Otomatik çamaþýr makinenizi dikey ve
saðlam duracak þekilde yerleþtiriniz.
^ Makineyi yumuþak bir döþeme
üzerine oturtmayýnýz, aksi halde
sýkma iþlemi sýrasýnda titreþme
meydana gelir.
Makine ahþap bir döþemeye
yerleþtirilirse:
^ Cihazý saðlam bir tahta kalasýn
üzerine (en az 59x52x3 cm)
oturtunuz. Bu kalas ahþap zemine
vidalanmalýdýr.
Kaldýrmak için kazan kapaðýný
tutmayýnýz.
,Makine ayaklarý ve
yerleþtirileceði yer kuru olmalýdýr,
aksi halde sýkma iþlemi sýrasýnda
kaymalar meydana gelir.
Nakliye Çubuklarýnýn
Çýkarýlmasý
Makineyi mümkün olduðunca köþeye
yerleþtiriniz. Köþelerde zemin daha
saðlamdýr.
,Binanýn yapýmýnda mevcut olan
bir setin üzerine (beton set veya
tuðla ile örülmüþ bir set)
yerleþtirilecek makine mutlaka
desteklerle saðlama alýnmalýdýr
(destekler Miele servisinden) temin
edilebilir. Aksi halde çamaþýrý sýkma
sýrasýnda makine setten düþebilir.
^ Soldaki ve saðdaki týpalarý çýkartýnýz.
1. Týpayý bir tornavida ile kaldýrýnýz.
2. Týpayý çýkartýnýz.
47
Kurma ve Baðlantý
^ Soldaki nakliye çubuðunu ayar
anahtarý ile 90° çeviriniz ve
^ Saðdaki nakliye çubuðunu 90°
çeviriniz ve
^ nakliye çubuðunu dýþarý çýkartýnýz.
^ nakliye çubuðunu dýþarý çýkartýnýz.
48
Kurma ve Baðlantý
,Çýkarýlan nakliye çubuklarýnýn
deliklerini kapatýnýz! Kapatýlmayan
delikler yaralanma tehlikesi
yaratabilir.
^ Nakliye çubuklarýný çamaþýr
makinesinin arkasýndaki bölüme
takýnýz. Deliklerin b askýlara a
takýlmasýna dikkat ediniz.
^ Bu delikleri týpalarla kapatýnýz.
,Otomatik çamaþýr makinesi
nakliye çubuklarý olmadan bir
yerden bir yere taþýnamaz.
Nakliye çubuklarýný saklayýnýz.
Bunlar makinenin nakliyesinden
önce yerlerine takýlmalýdýr (evden
eve taþýnma gibi).
Nakliye Çubuklarýnýn Takýlmasý
Nakliye çubuklarýnýn takýlmasý çýkartma
iþleminin tersi uygulanarak yapýlýr.
49
Kurma ve Baðlantý
Yerleþtirme
Çamaþýr makinesinin kusursuz
çalýþabilmesi için dik ve dört ayaðý
üzerinde eþit seviyede durmasý þarttýr.
Kurallara aykýrý bir yerleþtirme enerji ve
su tüketimini arttýrýr ve makine
gezinebilir.
Ayaklarýn Dýþarý Çevrilmesi ve
Sýkýþtýrýlmasý
Makinenin dengesinin saðlanmasý dört
ayaðý sayesinde olur. Taþýnma sýrasýnda
bu ayaklar zedelenmemesi için
makinenin içine doðru döndürülür.
^ Makinenin düzgün durup durmadýðýný
bir su terazisi ile kontrol ediniz.
^ 1 Ayaðý bir pense ile sýkýca tutunuz.
2 Somunu anahtarla sýkýca çeviriniz.
,Her dört somun da iyice
sýkýþtýrýlmalýdýr. Bu arada ayaklarýn
hepsinin dýþarý döndürüldüðünden
emin olunuz. Aksi halde makine
gezinebilir.
^ 2 Somunlarý cihazla birlikte verilen
anahtarla saat yönünde gevþetiniz.
2 Somunu 1 ayakla birlikte dýþarý
döndürünüz.
50
Kurma ve Baðlantý
Bir Tezgah Altýna Montaj
,Çamaþýr makinesinin üst kapaðý
çýkarýlamaz.
Eðer tezgah yükseliði yeterli ise bu
makine kapaðý ile birlikte komple olarak
bir tezgahýn altýna sürülebilir.
Yýkama-Kurutma-Sütunu
Bir yýkama-kurutma-sütunu bir Miele
kurutma makinesi ile yapýlabilir. Bunun
için bir ara parça geçerlidir. Bu parçayý
Miele yetkili servislerinden temin
edebilirsiniz.
Þunlara dikkat ediniz:
a Duvara kadar olan güvenlik
mesafesi:
en az 2 cm olmalýdýr.
b Yükseklik:
Tezgahla birlikte ara parça:
yakl. 172 cm
Tezgahsýz ara parça: yakl. 170 cm
c Yýkama-kurutma-sütunu derinliði:
yakl. 65 cm
51
Kurma ve Baðlantý
Miele Su Koruma Sistemi
Miele su koruma sistemi sayesinde
çamaþýr yýkama makinesinden sýzan
sularýn yol açabileceði zararlarý
önlemek amacýyla çok kapsamlý bir
koruma saðlanmýþtýr.
Koruma sistemi üç ana parçadan
oluþmaktadýr:
1) Su giriþ hortumu
2) Elektronik beyin ve sac gövde
3) Su boþaltma hortumu
1) Su Giriþ Hortumu
– Hortumun Yýpranmalara Karþý
Korunmasý
Su giriþ hortumu 7.000 kPa üzerinde
bir basýnca kadar dayanýklýdýr.
2) Elektronik ve Gövde
– Taban Sacý
Yýkama kurutma makinesinden sýzan
sular makinenin taban sacýnda
toplanýr. Bir þamandýra þalteri su giriþ
vanasýný kapatýr. Suyun giriþi bu
þekilde önlenmiþ olur; kazanda
bulunan su ise dýþarý pompalanýr.
52
– Su Taþmasýný Önleme
Bununla yýkama kurutma makinesine
kontrolsüz bir þekilde akan sudan
kaynaklanabilecek taþmalar
önlenecektir. Su belirli bir seviyeye
geldiðinde, kazan pompasý çalýþacak
ve su kontrollü olarak dýþarý
pompalanacaktýr.
3) Su Boþaltma Hortumu
Su boþaltma hortumu bir
havalandýrma sistemi ile koruma
altýna alýnmýþtýr. Böylece yýkama
kurutma makinesinin boþ yere hava
çekmesi önlenmiþtir.
Kurma ve Baðlantý
Su Giriþi
Çamaþýr yýkama makinesi geçerli DINnormlarýna uygun olarak üretildiði için
suyun geri tepmesini önleyecek lastik
flanþ takýlmadan da su tesisatýna
baðlanabilir.
Suyun akýþ basýncý en az 100 kPa olmalý
ve 10 bar yüksek basýncý aþmamalýdýr.
Eðer yüksek basýnç 1.000 kPa
ölçüsünden fazla ise, o zaman tesisata
basýnç düþürücü bir vana takýlmalýdýr.
Her iki filtre de - biri su giriþ
hortumunun serbest ucunda, diðeri
su giriþ vanasýnýn giriþ borusunda su giriþ vanasýnýn korunmasý
açýsýndan yerlerinden
çýkarýlmamalýdýr.
Aksesuar - Hortum Uzatmasý
Aksesuar olarak 2,5 metre veya 4 metre
hortumlarý Miele yetkili servislerinden
satýn alabilirsiniz.
Sonuçta 3/4" rekorlu bir musluk
gerekmektedir. Bu musluðun olmadýðý
bir durumda çamaþýr yýkama makinesi
ancak yetkili bir tesisatçý tarafýndan su
borusuna doðrudan baðlanabilir.
,Baðlantý yeri her zaman basýnç
altýndadýr. Bu nedenle musluðu
yavaþça açarak baðlantýsýnýn su
sýzdýrýp sýzdýrmadýðýný kontrol ediniz.
Gerekirse contayý ve baðlantýyý
tekrar gözden geçiriniz.
Çamaþýr yýkama makinesi sýcak su
baðlantýsý için uygun deðildir.
Bakým
Yenilenmesi gereken hortum ancak
7.000 kPa basýnca dayanýklý orijinal
Miele hortumu ile deðiþtirilebilir.
53
Kurma ve Baðlantý
Su Boþaltma
BU durumda þunlara dikkat ediniz:
Kazanýn içindeki kirli su pompa
sayesinde 1 metre yüksekliðe kadar
dýþarý pompalanabilir. Suyun dýþarý
rahat akabilmesi için su boþaltma
hortumu bükülmüþ olmamalýdýr.
Hortumun ucundaki döner dirsek
gerektiðinde yerinden çýkarýlabilir.
Gerekirse su boþaltma hortumu 5
metreye kadar uzatýlabilir. Bu uzatmayý
Miele yetkili servislerden temin
edebilirsiniz.
Su tahliyesi 1 metreden daha yüksek bir
yere (maksimum yükseklik 1,8 metredir)
yapýlacaksa, o zaman makinenin
mevcut su tahliye motoru Miele yetkili
servisinden temin edilen daha güçlü bir
su tahliye pompasý ile deðiþtirilebilir.
Su Boþaltma Olanaklarý:
1. Bir lavaboya veya küvete asýlabilir:
Þunlara dikkat ediniz:
– Hortumun kaymamasý için önlem
alýnýz!
– Eðer su bir lavaboya aktarýlacaksa,
suyun buradan hýzla akýp gitmesi
gerekir. Aksi halde su taþar veya kirli
suyun bir kýsmý makine tarafýndan
geri çekilir.
2. Lastik manþonlu plastik bir gider
borusuna verilebilir (sifon olmasý
mutlaka gerekli deðildir).
3. Yerdeki su giderine verilebilir.
4. Plastik nipel ile lavaboya baðlanabilir.
54
a Adaptör
b Lavabo-Somun
c Hortum kelepçesi
d Hortum ucu
^ Adaptörü a mit der lavabo-somunu
b ile lavabo sifonuna takýnýz.
^ Hortum ucunu d adaptöre a takýnýz.
^ Hortum kelepçesini bir tornavida ile
c doðrudan lavabo-somununun
arkasýna vidalayýnýz.
Kurma ve Baðlantý
Elektrik Baðlantýsý
Otomatik çamaþýr yýkama makinesi
~230 V 50 Hz alternatif akýma
baðlanacak þekilde alternatif akým
kablosu ve topraklý fiþ ile donatýlmýþtýr.
Çamaþýr makinesinin elektrik
baðlantýsýný kesebilmek için toprak hatlý
prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasý
lazýmdýr.
Baðlantý sadece normlara uygun bir
elektrik tesisatýna yapýlabilir.
Çamaþýr makinesi asla bir uzatma
kablosuna veya çoklu prize
baðlanmamalýdýr. Aþýrý ýsýnma nedeniyle
yangýn çýkabilir.
Gerekli güvenliðin saðlanmasý için
çamaþýr makinesinin giriþine 30 mA'lýk
sigortalý F1-Koruma þalteri takýlmasý
tavsiye edilir.
Elektrik deðerleri ve sigorta ile ilgili
bilgiyi tip etiketinde bulacaksýnýz. Bu
bilgileri evinizin elektrik þebekesinin
verileri ile karþýlaþtýrýnýz.
55
Tüketim Verileri
Çamaþýr
Miktarý
Tüketim Verileri
Enerji
Su
kWh
Lt.
Süre
Kalan
Nem
%
90°C
6,0 kg
2,20
52
2 sa. 29 dak.
53%
60°C
6,0 kg
1,33
52
1 sa. 59 dak.
53%
60°C
3,0 kg
1,00
45
1 sa. 59 dak.
53%
r*
6,0 kg
0,95
52
2 sa. 59 dak.
53%
r*
3,0 kg
0,82
45
2 sa. 59 dak.
53%
40°C
6,0 kg
0,84
67
2 sa. 29 dak.
53%
40°C
3,0 kg
0,73
45
2 sa. 29 dak.
53%
s
6,0 kg
s*
3,0 kg
0,58
45
2 sa. 59 dak.
53%
Bakýmý kolay çam.
40°C
3,0 kg
0,50
55
1 sa. 19 dak.
30%
Sentetik
30°C
2,0 kg
0,38
69
59 dak.
–
Yünlü /
30°C
2,0 kg
0,23
39
39 dak.
–
Ekspres
40°C
3,0 kg
0,30
34
Otomatik
40°C
3,5 kg
Gömlekler
60°C
2,0 kg
0,95
Jeans/Kot
40°C
3,0 kg
Koyu renk çamaþýr
40°C
3,0 kg
Pamuklu
34 dak.
–
1 sa. 13 dak.
–
59
1 sa. 11 dak.
–
0,50
52
1 sa. 10 dak.
–
0,60
60
1 sa. 13 dak.
–
Kýyaslamalý testler için bilgiler:
* Test programý 60456 sayýlý ve enerji etiketlemesine uygun 1061/2010 yasasýna
uygun yapýlmaktadýr.
Tüketim verileri suyun basýncý, suyun sertlik derecesi, giren suyun ýsýsý, oda
sýcaklýðý, çamaþýrýn cinsi, çamaþýrýn miktarý, voltaj oynamalarý ve seçilmiþ olan
ilave fonksiyonlara baðlý olarak verilmiþ olan deðerlerden sapmalar gösterebilir.
56
Teknik Bilgiler
Yükseklik
850 mm
Geniþlik
595 mm
Derinlik
656 mm
Kapak açýkken derinlik
1092 mm
Tezgah altý yüksekliði
850 mm
Tezgah altý derinliði
600 mm
Aðýrlýk
99 kg
Kapasite
6 kg Kuru çamaþýr
Baðlantý akýmý
Tip etiketine bakýnýz
Baðlantý deðeri
Tip etiketine bakýnýz
Sigorta
Tip etiketine bakýnýz
Tüketim verileri
Tüketim verileri böl.bkz.
En düþük su akýþ basýncý
100 kPa (1 bar)
En yüksek su akýþ basýncý
1.000 kPa (10 bar)
Su giriþ hortum uzunluðu
1,60 m
Su çýkýþ hortum uzunluðu
1,50 m
Baðlantý kablosunun uzunluðu
1,60 m
Maks. su pompalama yüksekliði
1,00 m
Maks. Su pompalama uzunluðu
5,00 m
LED
1. Sýnýf
Verilen test iþaretleri
Tip etiketine bakýnýz
Kapalý durumda güç alýmý
0,2 W
Kapalý olmayan durumda güç alýmý
1,5 W
57
Programlama Fonksiyonlarý
Programlama Fonksiyonlarýnýn
Açýlmasý
Programlama fonksiyonlarý Start/Stop
tuþu ve program seçme düðmesi ile
seçilebilir. Tuþ ve program seçme
düðmesinin burada panel üzerinde
gösterilmeyen ikinci bir görevi vardýr.
Kurallar:
– Makine kapalý olmalýdýr.
– Kazan kapaðý kapalý olmalýdýr.
A Start/Stop tuþuna basýnýz ve tuþu B
ile C adýmlarý arasýnda basýlý tutunuz.
B _ tuþunu içeri basýnýz.
C Display'de þu yazý ve iþaret
görüldüðünde . . .
Lisan ! ...
. . . Start/Stop tuþunu serbest
býrakabilirsiniz.
Þimdi programlama fonksiyonlarý içinde
bulunuyorsunuz.
Programlama Fonksiyonlarýnýn
Seçimi
D Ýstediðiniz programlama fonksiyonu
Display üzerinde görülünceye kadar
program seçme düðmesini çeviriniz.
E Gösterilen programlama fonksiyonu
ile çalýþabilmek için Start/Stop tuþuna
basýnýz.
58
Programlama Fonksiyonunun
Çalýþtýrýlmasý
Program seçme düðmesini çevirerek
programlama fonksiyonlarýnýn çeþitli
olanaklarýný ekranda görebilirsiniz.
Ayarlanan olanak bir onay iþareti L
belirlenir.
F Ýstediðiniz olanak gösterilinceye
kadar program düðmesini çeviriniz.
G Ýstediðiniz olanaðýný devreye
alabilmek için Start/Stop tuþuna
basýnýz.
Programlama Fonksiyonunun
Bitirilmesi
H Program seçme düðmesini geri A
kelimesi Display içinde gösterilinceye
kadar çeviriniz.
I Start/Stop tuþuna basýnýz.
Lisan !
Display'de çeþitli lisanlar gösterilir.
Eðer seçmek istediðiniz lisanýn yerine
baþka bir lisan ayarlanmýþsa Lisan
kelimesinin yanýndaki ! bayrak sembolü
sizin için yol gösterici olacaktýr.
Seçilen lisan hafýzaya alýnacaktýr.
Programlama Fonksiyonlarý
Ýlave su
Ýlave su programlama fonksiyonu ile
Ýlave Su ekstra fonksiyonunu
seçebilirsiniz.
Bu seçim için üç olanaktan
yararlanabilirsiniz:
Su +
(fabrika çýkýþ ayarý)
Su seviyesi (daha fazla su) yýkama ve
durulamada yükseltilir.
Ek Durulama
Ýlave bir durulama iþlemi yürütülür.
Hassas Yýkama
Hassas yýkama devreye alýndýðýnda
kazan hareketleri azaltýlýr. Böylece
hafif kirli çamaþýrlar hassas yýkama
fonksiyonu ile yýkanabilir.
Hassas yýkama iþlemi Pamuklu ve
Bakýmý Kolay programlarý için
kullanýlabilir.
Hassas yýkama fonksiyonu cihaz
fabrikadan çýkarken kapalýdýr.
Kazan Suyunun Soðutulmasý
Ana yýkama iþlemi sýrasýnda kazan
suyunu soðutmak için kazana ilave su
alýnýr.
Su + ve ek durulama
Yýkama ve durulama sýrasýnda su
seviyesi yükseltilir ve ilave bir durulama
iþlemi uygulanýr.
Yýkama suyunun sýcaklýðý olarak 90°C
ve 75°C derecelerden biri seçilmiþse,
kazan suyu soðutulur.
Kazan suyu aþaðýdaki hallerde
soðutulmalýdýr:
– su boþaltma hortumu bir lavaboya
veya banyo küvetine asýldýðýnda
haþlanmalarý önlemek için.
– binadaki su giderleri DIN 1986
normlarýna uygun yapýlmamýþsa.
59
Programlama Fonksiyonlarý
Pin-Kodu
Pin-kodu ile elektroniði
kilitleyebilirsiniz. Böylece çamaþýr
makinenizin yabancýlar tarafýndan
kullanýlmasýný engelleyebilirsiniz.
Çamaþýr makinesinin kullanýlabilmesi
için pin kodu devrede ise cihaz
açýldýktan sonra pin kodunu girmeniz
lazýmdýr.
1
2
5
^ Start/Stop tuþuna basýnýz.
Onay için ekranda þunlar görülür:
Kod devrede
Makine kapandýktan sonra ancak kod
girilerek kullanýlabilir.
Makinenin Pin Kodu ile Kullanýlmasý
Pin-Kodu ...
^ Start/Stop tuþuna basýnýz.
Makine açýldýktan sonra sizden kod
numarasýný girmeniz istenecektir.
Pin-Kodunun devreye alýnmasý
^ Yukarýda yazýldýðý gibi kodu giriniz ve
onaylayýnýz.
devreye alýnýz
^ Start/Stop tuþuna basýnýz.
Çamaþýr makinesi kullaným için serbest
býrakýlýr.
Þimdi sizden pin kodunu girmeniz
istenecektir.
Pin-Kodunun devreden çýkarýlmasý
Kodun Girilmesi
Programlama fonksiyonlarýný yazýldýðý
gibi çalýþtýrýnýz.
Kod sayýsý 125 olarak belirlenmiþtir ve
bu sayý deðiþtirilemez.
C Ekranda aþaðýdaki iþaret
görüldüðünde . . .
O
__ __
^ 1. sayý ekranda görülünceye kadar
program seçme düðmesini çeviriniz.
^ 1. sayýyý onaylamak için Start/Stop
tuþuna basýnýz.
^ Her üç rakam da tamamlanýncaya
kadar bu iþlemi tekrarlayýnýz.
60
O
__ __
. . . Start/Stop tuþunu býrakabilirsiniz.
^ Þimdi kodu giriniz ve Start/Stop
tuþuna basýnýz.
^ Pin-Kodunu seçiniz ve devreden
çýkarýnýz komutunu onaylayýnýz.
Programlama Fonksiyonlarý
Isý Birimi
Isý derecelerini °C/Celsius veya
°F/Fahrenheit birimlerinden biri olarak
gösterilmesine siz karar verebilirsiniz.
Cihaz fabrikadan çýkarken °C/Celsius
olarak ayarlanmýþtýr.
Onay Sesi
Bir tuþa basýlmasý akustik bir sesle
onaylanýr.
Cihazýn fabrika çýkýþýnda akustik onay
sesi kapalýdýr.
Parlaklýk
Sinyal Sesi
Program sonunda veya son
durulamada uyarýcý bir ses duyulur.
Her iki ses gücünden birini
seçebilirsiniz:
normal
(fabrika çýkýþ ayarý)
Program sonunda ve son durulamada
sinyal normal ses gücünde duyulur.
sesli
Program sonunda ve son durulamada
sinyal sesli gücünde duyulur.
Ekran parlaklýðý on deðiþik kademede
ayarlanabilir.
Dikey çizgiler ayarlanan kademeyi
gösterir.
Cihaz fabrikadan çýkarken 5ci
kademeye ayarlanmýþtýr.
Farklý kademe seçimlerinde parlaklýk
hemen ayarlanýr.
Kontrast
Ekran göstergesinin kontrastý 10 ayrý
kademede seçilebilir.
Dikey çizgiler ayarlanankademeyi
gösterir.
Cihaz fabrikadan çýkarken 5ci
kademeye ayarlanmýþtýr.
Farklý kademe seçiminlerinde kontrast
hemen ayarlanýr.
61
Programlama Fonksiyonlarý
Standby Ekraný
Ekran kararýr ve Start/Stop tuþu
yavaþça yanýp sönerek enerji
tasarrufu saðlar.
Ekran genelde þu durumlarda kararýr:
– cihaz açýldýktan sonra 10 dakika
içinde bir program seçimi
yapýlmazsa.
– program bittikten 10 dakika sonra.
Bir tuþa basýldýðýnda ekran tekrar açýlýr.
Ayrýca ekranýn program akýþý sýrasýnda
karanlýk veya aydýnlýk olmasýný siz
belirleyebilirsiniz.
açýk
Standby fonksiyonu açýktýr. Program
baþladýktan 10 dakika sonra ekran
kararýr.
bu programda yok
(cihazýn fabrika çýkýþ ayarý)
Standby fonksiyonu kapalýdýr. Ekran
program akýþý esnasýnda aydýnlýk kalýr.
Memory (Hafýza)
Bir programa bir ekstra seçildiðinde
veya önerilen ýsý derecesi veya sýkma
devir sayýsý deðiþtirildiðinde otomatik
çamaþýr makinesi program baþlarken
bu ayarlarý hafýzaya alýr.
Yeni bir yýkama programý seçildiðinde
makine hafýzaya alýnan ayarlar
gösterilir.
Hafýza (Memory) fonksiyonu cihaz
fabrikadan çýkarken kapalýdýr.
Kýrýþmayý önleme
Kýrýþmayý önleme fonksiyonu
sayesinde program sonunda
meydana gelebilecek kýrýþmalar en
aza indirilir.
Program bittikten sonra kazan 30
dakika daha dönmeye devam eder.
Çamaþýr makinesi her an açýlabilir.
açýk
(fabrika çýkýþ ayarý)
Kýrýþmayý önleme fonksiyonu açýktýr.
kapalý
Kýrýþmayý önleme fonksiyonu kapalýdýr.
62
Miele Çamaþýr Bakým Ürünleri
Miele çamaþýrlarýn mükemmel
yýkanmasýný saðlar. Miele otomatik
çamaþýr yýkama makineleri tekstilin
cinsine göre ayarlanan çok sayýda özel
programý kullanýmýnýza sunmaktadýr.
Miele firmasý kendine ait özel çamaþýr
deterjanlarý (CareCollection) ve bakým
ürünlerinin geliþtirilmesi sayesinde
çamaþýr yýkama ve bakýmý için
benzersiz bir sistemi müþterilerine
takdim etmektedir.
Miele CareCollection ve Miele bakým
ürünleri ile ilgili detaylarý aþaðýda
bilgilerinize sunmak istiyoruz.
Bütün bu ürünleri Miele merkez
CareCollection
Miele Özel Çamaþýr Deterjanlarý
"Outdoor"
Miele özel "Outdoor" çamaþýr deterjaný,
sularý üzerinde tutmayan Outdoor
giysilerinizin özenle yýkanmasýný ve
korunmasýný saðlar.
"Spor"
Miele özel "Spor" çamaþýr deterjaný ile
spor giysi ve mikro fazer dokumalar
özellikle korunarak yýkanýr.
Çamaþýrlarýnýz hemen tertemiz olur ve
sevimsiz kokulardan arýnýr.
"Kuþ Tüyü"
servisinde bulabilirsiniz.
Bu özel çamaþýr deterjanýnýn içerdiði
hafif tensid ve doðal yardýmcý maddeler
sayesinde yýkanan kuþ tüyleri yumuþak
kalýr ve doðal bir esneklik kazanýr.
Miele Emprenye Maddesi
Miele emprenye maddesi kumaþýn
yüzeyine yapýþmadan dokumalarýný
kaplar ve su-, rüzgar- ve kir geçirmez
bir duruma getirir. Böylece kumaþýn
hava geçirgenliði ve esnekliði
kaybolmaz.
63
Miele Çamaþýr Bakým Ürünleri
"UltraWhite" Deterjan
"Narin Çamaþýra" Hassas Deterjan
Toz halindeki Miele çamaþýr deterjaný
özellikle beyaz ve açýk renk
çamaþýrlarýn veya çok kirli çamaþýrlarýn
yýkanmasý için uygundur.
Yünlü, ipekli gibi narin giysilerin çok
özenle temizlenmesi ve bakýmý için
Miele "Narin Çamaþýrlar" deterjaný
uygundur. Çok özel formülü sayesinde
20°C gibi düþük derecelerde bile
mükemmel temizlik saðlar ve narin
çamaþýrlarýnýzýn renklerinin korur.
"UltraColor" Renkli Çamaþýr Deterjaný
Miele renkli çamaþýr deterjaný
"UltraColor" özellikle renkli ve siyah
çamaþýrlarýn yýkanmasý için
kullanýlmalýdýr. Özel bileþimi sayesinde
düþük ýsýda bile çamaþýrlardaki lekelerin
çýkarýlmasý ve sevdiðiniz renklerin
solmadan korunmasýna veya renklerinin
bozulmamasýna yardýmcý olur.
64
Yumuþatýcý
Miele yumuþatýcýlar çamaþýrlarýnýzda
özellikle taze ve doðal bir koku býrakýr.
Bu yumuþatýcý kurutma makinesinde
meydana gelen elektrostatik yüklemeyi
önler ve çamaþýrlarýnýza yumuþacýk bir
görünüm verir.
65
66
67
Deðiþiklik haklarý saklýdýr./3812
EEE yönetmeliðine uygundur
M.-Nr. 09 509 180 / 00

Benzer belgeler

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 5800

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 5800 yerde (örneðin: teknelerde) çalýþtýrýlamaz. ~ Miele tarafýndan izin verilmeyen deðiþiklikleri çamaþýr makinenize uygulamayýnýz. Kullaným Kurallarý

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 5872

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 5872 ~ Uzun süre evde bulunulmadýðý zamanlarda (tatil gibi) ve özellikle yerde su gideri yoksa, su giriþ musluðunu kapatýnýz.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 5964 WPS

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 5964 WPS yerlere kurmayýnýz. Donan hortumlar yýrtýlabilir veya patlayabilir. Ayrýca donma noktasý altýndaki derecelerde cihazýn elektronik kartý bozulabilir.

Detaylı