Günlük tehlikeler için yeni simgeler

Yorumlar

Transkript

Günlük tehlikeler için yeni simgeler
i Kullanımı
venl
Kimyasal ÜrünlerinhuGü
susları
Yeni tehlike simgelerini dikkate alın!
a
Sağlık ve çevreyi korum
Kimyasal ürünlerin güvenli kullanımına ilk adım, tehlikeler ile ilgili
işaretlemelerinin dikkate alınmasıdır. Tüm kimyasal ürünlerin
üzerinde bundan sonra, yeni, dünya çapında tekdüze, tehlike simgeleri bulunmaktadır. Simgeler ve etiketin üzerinde yazılı güvenlik
talimatları kimyasal ürünlerin alımında ve doğru kullanımında yardımcı olmaktadır. Küresel çapta uyarlanan bu sistem – kısaca GHS
– bundan sonra geçerlidir. Bu sisteme geçiş, akıcı olduğundan,
2017'ye kadar eski işaretlemenin (turuncu tehlike simgeleri)
bulunduğu ürünler de daha kullanılabilmektedir.
Alım
te alın
1 Tehlike simgesini dikka
uyun
2 Tehlike talimatlarını ok
edin
3 Alternatifleri kontrol
tın almayın
4 Gerektiğinden fazla sa
nımında
Kimyasal ürünlerin kulla
Tehlikeler
Kullanım
Etiket notu
Ülkenin üç dilinden birinde yazılmış
bu veya buna benzer bir etiketi bütün
ürünlerin üzerinde bulabilirsiniz.
Aşağıda bulunması gerekli olan bilgiler
yazmaktadır.
kate alın
5 Kullanım talimatını dik
uyun
6 Güvenlik talimatlarına
anı giyin
7 Uygun koruma ekipm
akmayın
8 Dikkatsizce ortada bır
Tehlike işaretlemesi
Aşağıdaki bilgiler ve talimatlar yönetmelik
gereğince mesleki ve özel alanda kullanılan
tüm tehlikeli kimyasal ürünlerin üzerinde
bulunmaktadır. Bu bilgilere ve talimatlara
daima uyulması gerekmektedir.
Depolama ve bertaraf
klar için
9 Güvenli yerde ve çocu
saklayın
ulaşılmaz biçimde
ldurmayın
10 Asla gıda kaplarına do
dikkate alın
11 Bertaraf talimatlarını
Günlük hayatta kimyasal ürünlerin sorumlu
kullanımına dair bir kampanya.
Bundesamt für Gesundheit BAG
Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
Supe
r
Günlük tehlikeler
için yeni simgeler
nması için:
Sağlık ve çevrenin koru
güvenlik notlarını
Tehlike simgelerini ve
dikkate alın.
Tehlike simgeleri
Yasal olarak düzenli,
dünya çapında tekdüze
Tehlike notları
Tehlikenin tam tanımı
(bakınız arka taraf “Karakteristik
Özellikler” notu)
Güvenlik notları
Bir riski önlemek için
neler yapabilirsiniz
(bakınız arka taraf
“Önlemler” notu)
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Bundesamt für Umwelt BAFU
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Tehlike derecesi
Tehlike/-lerin derecesi
hakkında basit bilgi verir
Türkçe
reini
Wie
ger m
Activ wirkt de
it Ac
Versc -Formel lö r Superr
tiv-P
h
e
s
ower
Grillro mutzung t schnell iniger?
en
D
u
ste/-g
eräte und Verk nd zuverlä ie starke, g
rustu
s
und K
u
s
t
ig
hafte
hart
nge
Anle
aminfe
it
nster. n. Ideal fü näckige, e nde
schlie ung: 1)
in
r
Ohne
aggre Backöfen, gebrannte
gut a ssen. 2) 2 Flächen gle
ssive
B
0
u
Dämp ackbleche
und v swaschen Minuten ichmässig
,
fe un
.N
w
erzink
im ka
d Ger
lten O
tes Ble icht geeig irken lasse
üche.
n
net fü
fe
ch.
r lack . 3) Mit fris n einsprü
h
ierte
oder chem Was en. Ofen
Inh
vorge
d
Enthä altsstof
schäd ser und Sc anach
fe: <
lt Kali
h
igte F
5%
umhy
läche wamm
droxid nichtion
n
, Kun
is
, 2-M
ststoff
ethyl- che Tensid
e
4-phe
e
nylpe .
ntano
l
Siche
r
von K heitshinw
Gefa
in
e
d
is
ern g
hr
forde
elan : Darf nic
Hautr enhinwe
rli
is
eiz
halte ch, Verpac gen. Ist är ht in die H
n. Fre
z
Hautr ungen. K : Verursach
an
isetzu kung oder tlicher Ra ände
ea
t
Schut
te
ng
Et
z
Giftig ktionen v n allergisc
erursa
he BEI K handschuh in die Um ikett bere rfür W
itO
che
e
as
w
mit la
lang NTAKT MIT /Augensch elt verme
ngfris serorganis n.
m
id
u
m
tiger
linsen it Wasser DEN AUG tz tragen. en.
Wirku en,
sp
EN
ng.
n
MIT D ach Mög ülen. Vorh : Einige M
li
a
E
Einatm R HAUT: chkeit ent ndene Ko inuten
fe
M
n
en vo
n Neb it Wasser rnen. BEI taktu
el/Ae
n
d Seif KONTAK
rosol
e
T
wa
ve
In
Acht
ung
folin
0848 e:
80 80
83
375 m
l
Made
in Sw
itzerla
nd
koruyucu tedbirler
rmeid
Powe
rp
Reinig roduzent
u
9999 ngsstrass
e
Schau
ming 10
en
en.
schen
.
Ürün adı
Ürün tanımı
Ürünü üreticinin öngördüğü
amaçların dışında kullanmayın
Kullanım kılavuzu
Özellikle dozaj talimatına
titizce uyun
İçindekiler
Hangi maddelerin yazılması
gerekip gerekmediği yasal
olarak düzenlenmiştir
Üretici adresi
Etiketteki tehlike
arlarına neden olabilir.
alara veya ağır sağlık zar
nm
ala
yar
r ve uzun
an
ala
rud
nm
doğ
ala
kullanımı
koruma tedbirleri yar
Kimyasal ürünlerin yanlış
rin kullanımında uygun
nle
kında bilgiler
ürü
hak
al
eri
yas
birl
kim
ted
ve
a
sı
ma
aktadır. Gerekli korum
olm
cı
talimatlarının dikkate alın
dım
yar
nde
esi
ilirsiniz.
na gelmesinin önlenm
satıldığı yerden edineb
vadeli hasarların meyda
görevlisinden veya ürünün
ik
enl
güv
ki
zde
eni
tm
ve kılavuzları işle
Uygun Koruma
un olarak hareket
siyelere uyg
tlarını dikkate alan ve tav
etiketteki tehlike talima
nda
ımı
lan
kul
rin
nle
ürü
Kimyasal
le korunabilirsiniz:
iyi korunmaktadır. İşte böy
edenler, kazalara karşı
Koruyucu gözlük
dolayısıyla
Gözler çok hassastır ve
gideri
su
ve
n
Fırı
ır.
iyi korunmalıd
ürünler
rıcı
ndı
aşı
i
gib
i
iler
temizleyic
me
çöz
atık
ile tüm çalışmalar veya
lük
göz
cu
uyu
kor
çalışmalarında bir
esi
Solunum koruma mask
Gözler için tehlikeler
Soluma
rin solunum yolları
Durum: Kimyasal ürünle
ma kimyasal ürünlerin
üzerinden alma riski dai
ışmalarında veya
çal
püskürtülmesi, bileme
siz iyi havalandırılske
ma
a
genel olarak korum
mevcuttur.
mayan odalarda çalışırken
gazların solunması
Tehlikeler: Buhar, toz ve
rlerin tahrik edilmesi
solunum yolları ve akciğe
bilir. Ayrıca maddelerin
ve aşınmasına neden ola
r
vasıtasıyla zehirlenmele
kan dolaşımına girmesi
ve
a
kom
durum
tehlikesi mevcuttur. Bu
en olabilir.
ned
na
uğu
ukl
boz
m
unu
sol
Cilt teması
in benzin gibi kimyasal
Durum: Sıçramalar, cild
esi vasıtasıyla veya
maddeler ile temizlenm
ken cilt doğrudan
ışır
çal
z
koruyucu eldivensi
edebilir.
kimyasal ürünlere temas
in yerel tahrik olması
cild
,
ası
tem
Cilt
:
ler
Tehlike
alerjilerine, uzun
as
veya yaralanmasına, tem
irli maddelerin cilt
zeh
ve
rına
vadede cilt hasarla
a girmesine neden
vasıtasıyla kan dolaşımın
olabilir.
n sıçrayarak, bulaştığı
Durum: Kimyasal bir ürü
koruyucu gözlük
a
vey
ellerle dokunularak
çalışmalarda gözlere
n
irile
get
olmadan yerine
temas edebilir.
etmesi, gözlerde yerel
Tehlikeler: Göze temas
iliyetin kalıcı olarak
kab
tahrikler veya görme
nmalara yol açabilir.
etkilenmesi ile birlikte aşı
Ağızdan alma
maddeler örneğin
Durum: Tozlar, sıvılar ve
kimyasal ürünlerin
kirli eller ile yeme veya
durulması nedeniyle
gıda kaplarının içine dol
lir.
yanlışlıkla ağızdan alınabi
a, ağız boşluğu,
alm
n
Tehlikeler: Bu ağızda
yerel tahriklere veya
yemek borusu ve midede
Maddelerin emilmesi
aşınmalara yol açabilir.
sonucunda bir
kan dolaşımına ulaşması
lir. İstisnai durumlarebi
gel
na
zehirlenme meyda
bilir. Hafife alınan
da bu ölüm ile sonuçlana
kimyasal ürünlerin
bir tehlike, gazyağı gibi
sonucu meydana
ası
yutulması veya kusulm
rdir. Küçük bir
ele
ürr
zat
gelebilen kimyasal
ölümüne neden olabilir.
yudum bile bir çocuğun
irli dumanlarAkciğerlerinizi toz ve zeh
sadece
nü
ürü
dan koruyunuz ve
liyorsanız,
abi
lan
kul
a
dahili odalard
rında,
örneğin bileme çalışmala
.
nız
ayı
havalandırmayı unutm
takın.
Koruyucu eldivenler
palı
Uzun kollu kıyafetler, ka
ayakkabılar
ere maruz
Eller özellikle dış etkenl
fırın ve
n
eği
Örn
.
kalan uzuvlardır
i aşındırıcı
gib
i
iler
yic
izle
tem
su gideri
a
vey atık
ürünlerin kullanımında
ellerinizi
a
çözme çalışmalarınd
koruyun.
ile
r
nle
koruyucu eldive
alardan,
Cildinizi tozlar ve sıçram
çözme
örneğin boya veya atık
.
çalışmalarında, koruyunuz
anı
Tipik özel koruma ekipm
Koruyucu gözlük
Schutzbrille
Lunettes de protection
Occhiali di protezione
Koruyucu maske
Schutzmaske
Masque de protection
Maschera protettiva
Koruyucu eldivenler
Schutzhandschuhe
Gants de protection
Guanti protettivi
zalarda
Kimyasal ürünler ile ka
Yoldayken faydalı bir yardımcı:
mobil uygulama
İlkyardım
145
akış
B
l
e
n
e
G
e
n
ri
le
e
g
im
S
Tehlike
numarası:
24 saat aktif acil durum
.
044 251 66 66'yı arayın
a
lard
um
dur
n
aya
Acil olm
İnternette www.toxi.ch
k
İçtikten sonra
arası 145'i arayın
• Derhal acil durum num
n
doktor talimatı olmada
• Zorla kusturmayın ve
)
imi
hek
aile
a
vey
145
l.
sıvılar vermeyin (Te
DİKKAT TEHLİKELİ
Karakteristik özellikler
ler
(ürün etiketindeki tehlike
ız)
kın
ba
a
rın
notla
Önlemler
güvenlik
ki
de
(ürün etiketin
bakınız)
a
rın
tla
no
Ürün örnekleri
Cildi tahrik edebilir,
alerjiler ve egzamalara
neden olabilir. Tek bir
temastan sonra zehirlenmelere yol açabilir.
Ozon tabakasına zarar
verebilir.
Cilde temas ettirmeyin.
Sadece gerekli miktarda
kullanın. Kullanımdan
sonra iyice kapatın.
Bulaşık tabları, temizlik
malzemeleri, potasyum
klorürlü çözelti
YÜKSEK DERECEDE
PARLAYICI
Alevler veya kıvılcımlar
rtile temas, darbeler, sü
ya
ve
va
ha
,
ma
ısın
me,
su teması sonucu yanabilir. Yanlış depolama
söz konusu olduğunda
dış etki olmadan da
parlayabilir.
uzak
Yangın kaynaklarından
me
dür
sön
un
Uyg
durun.
umalzemeleri hazır bulund
ık
akl
sıc
ki
ada
run. Depolam
in.
ed
kat
dik
ne
esi
derec
Kullanımdan sonra iyice
kapatın.
Mangal tutuşturucuları,
ri,
gazyağları, sprey şişele
çözücü maddeler
Ücretsiz uygulama, yeni tehlike simgeleri ve kimyasal ürünlerin
kullanımı hakkında bilinmesi gereken her şeyi kapsamaktadır.
Uygulama, simgeler hakkında açıklamalar dışında, 145 acil durum
hattına (TOX Merkezi) doğrudan çağrı butonu dahil olmak üzere,
acil durumlarda doğru davranışlar hakkında bilgi vermektedir.
YANGIN TEŞVIK EDICI
Yangınlar meydana
getirebilir veya hızlandırabilir. Yandığında açığa
ıoksijen çıkarıyor, dolay
lze
ma
l
sıyla sadece öze
or.
iliy
leb
melerle söndürü
Alevlerin boğularak
söndürülmesi mümkün
değildir.
Daima yanabilir malzeme
un
Uyg
un.
tut
k
uza
en
lerd
i
söndürme malzemeler
ımlan
Kul
n.
uru
und
hazır bul
.
atın
kap
e
iyic
ra
son
dan
a
Hidrojen peroksit, ağartm
maddesi
PATLAYICI
Alevler veya kıvılcımlar
ile temas, darbeler,
sürtme veya ısınma
sonucu patlayabilir.
Yanlış depolama dış
etki olmadan da patlamalara yol açabilir.
Sadece uzmanlar veya
eğitimli personel tarafın
lapo
De
ır.
alıd
ılm
lan
kul
dan
re
çev
ma ve kullanımda
sıcaklığını dikkate alın.
Kullanımdan sonra iyice
kapatın.
Nitrogliserin
BASINÇLI GAZ
Basınçlı, sıvılaştırılmış
veya çözülmüş gazlar
içermektedir. Kokusuz
veya görünmez gazlar
fark edilmeden açığa
çıkabilir. Basınçlı gazlar
içeren kaplar sıcaklık
veya deformasyon
sonucu patlayabilir.
n,
Güneş ışınından koruyu
de
yer
n
rıla
iyi havalandı
ğil!).
saklayın (bodrumda de
e
iyic
Kullanımdan sonra
kapatın.
ı
Propan veya butan gaz
i
tim
üre
u
suy
a
sod
ri,
şişele
için CO2 şişeleri
SULARA ZARARLIDIR
Balıklar, su böcekleri
ve su bitkileri gibi su
organizmalarına düşük
konsantrasyonlarla
anında veya uzun vade
etkisi vasıtasıyla zarar
verebilir.
nı
Tehlike ve güvenlik notları
ım
lan
kul
ve
alın
e
kat
dik
tlarıkılavuzuna/dozaj talima
ulduy
ç
iya
iht
ık
Art
na uyun.
men
mayan ürünleri veya kıs
boşaltılmış kapları satış
a
noktasına iade edin vey
in.
özel atık olarak imha ed
ları,
Küf gidericisi, böcek ilaç
ri,
ele
dd
ma
uz
kimyasal hav
ları
yağ
motor
AŞINDIRICI
Ağır cilt aşınmalarına ve
göz hasarlarına neden
i
olabilir. Bazı malzemeler
r).
lle
çözebilir (örn. teksti
Hayvanlar, bitkiler ve
her türlü organik malze
r.
ıdı
arl
meler için zar
nKullanımda daima eldive
lük
göz
cu
uyu
kor
ve
ler giyin
ra
takın. Kullanımdan son
.
iyice kapatın
Fırın temizleyicisi, kireç
yiçözücü, su gideri temizle
mecisi, sert temizlik malze
leri
leri, deterjan konsantre
SAĞLIĞA ZARARLI
Bazı organlara zarar
a
verebilir. Sağlığın anınd
yük
bü
e
ed
vad
ve uzun
zarar görmesine neden
olabilir, kansere yol açarbilir, genetik yapı, doğu
me
ganlık veya gelişi
zarar verebilir. Solunum
ül
yollarına girerse ölümc
olabilir.
Hiçbir zaman içmeyin,
eher gereksiz teması önl
yin, uzun vadeli zararları
dikkate alın. Kullanımdan
sonra iyice kapatın.
Benzin, metanol, cilalar,
,
mangal tutuşturucuları
cu
uçu
ı
baz
,
gazyağları
yağlar
ÇOK ZEHIRLI
Düşük miktarlarda bile
ağır zehirlenmeler ve
ölüme neden olabilir.
En büyük titizlikle
kullanın. Eldivenler ve
a
maske gibi uygun korum
siz
İlgi
ın.
lan
kıyafetleri kul
kişilerin tehlikeye maruz
ımkalmasını önleyin. Kullan
.
atın
kap
e
iyic
dan sonra
Sıçan ve fare zehri
k Soluduktan sonra
kapalı odalar, silo
• Temiz hava sağlayın;
edin. Kurtarıcının
kat
dik
rda
urla
ve çuk
amalı.
kendisi tehlikede olm
• Hastayı sakinleştirin
nra
k Cilt temasından so
•
en çıkarın
Bulaşılan kıyafetleri hem
su altında iyice
n
İlgili cilt bölümlerini aka
•
yıkayın
an sabun ve su ile
Aşınmamış ciltte ardınd
•
iyice temizleyin
k
nra
Göze sıçramalardan so
•
n
10 dakika boyunca aka
Gözü hemen en azından
k tutun
açı
e
iyic
ı
arın
akl
kap
su altında yıkayın; göz
Baygınlıkta
k
a getirin, başını aşağıya
Baygın kişiyi yan konum
başvurun
Daima doktor yardımına
Sıvılar vermeyin
unmayın
Kusturma girişiminde bul
•
•
•
•
k
•
•
•
•
•
doğru eğin
Solunumun ve kan
dolaşımının durması
ı (ambulans) arayın
144 hasta acil numarasın
leri (diş protezlerini, hap
Gerekirse yabancı madde
izden giderin
gen
ve
artıkları, kusuk) ağız
in
Sıkan kıyafetleri gevşet
i
bildiğiniz yöntemle sun
Solunum durursa: En iyi
ik asit
iyan
ros
hid
:
kat
(Dik
yın
solunum uygula
a
dem kokusu] ağızdan ağz
zehirlenmelerinde [acıba
r)
lidi
r için tehlike
suni solunum yardımcıla
anlar
iş yardımcılar veya uzm
tilm
Eği
Kalp durmasında:
tarafından kalp masajı
Şimdi ücretsiz olarak App
-Store'da (Android
veya Apple) indirin. Alm
anca, Fransızca ve
İtalyanca dillerinde, doğ
rudan 145 acil durum
hattına bağlantılı yeni che
minfo uygulaması
Künye
© Bundesamt für Gesundheit BAG
Yayıncı: Federal Sağlık Bakanlığı BAG Günlük hayatta kimyasal
maddelerin sorumlu kullanımına dair GHS ortak kampanyanın
çerçevesinde: BAG, EKAS, SECO, BAFU, BLW ve SVV.
Yayın tarihi: Aralık 2014
Bu broşür Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca,
Portekizce, Türkçe, Arnavutça, Sırpça (Latin alf.) ve Tamilce
dillerinde yayınlanmaktadır. Bu broşürden ücretsiz olarak buradan
sipariş edebilirsiniz:
BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
E-posta: [email protected]
www.bundespublikationen.admin.ch
BBL sipariş numarası: 311.784.tur
BAG yayın numarası
2014-VS-05 10’000tur
www.bag.admin.ch
www.cheminfo.ch

Benzer belgeler