Müdürlüğümüzün konuyla ilgili yazısı

Transkript

Müdürlüğümüzün konuyla ilgili yazısı
TC
ŞUHUT KAYMAKAMLIĞI
Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
SAYI
KONU
:
:
25886866.841.02l 1026
Pansiyonlu Okullara Oğrenci Seçimi
21 /04 120|4
MLIDüRLÜĞlrNE
ŞIJHUT
ILGI . Il Milli Eğitim Müdürlüğünnn 09l04l20l4 tar\hve 70011467293 sayılıyazıları.
I|yazı ile belirtilen Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğünce Bakanlığımızabağlı
pansiyonlu ortaöğetim kurumlarında okutulacak oğrencilerin seçilme şartları ile ilgili
04l04l20l4 tarih ve 51010636 sayılıyazıları örneği ve başwru form dilekçe örneği ya^m|z
elçinde gönderilmi ştir.
Oğrenci seçiminde uygulanacak usul ve esaslara göre seçimi yapılan öğrencilere ait
başvuru form dilekçeleri ve dilekçede belirtilen beyanların doğrulayıcı onaylı belgelerin
eksiksiz olarak en geç 01 Temmuz2014 tarihine kadar müdürlüğümüze gönderilmesi
gerekmektedir.
Bil_qilerinizi ve gereğini rica ederim.
Nilkan GORAL
Ilçe Milli Eğitim Müdürıi
DAGITIM:
Fansiyoııu O1an Ortaokul Müdürlüklerine
EK- 2 Ad Yazı.
1Ad Form
Hiikümet Konağı Kat: 3 03800
Telefon Numarası: (0.212) 7 18I'7 63
E-Mail. suhi-ıtO jj @meb _qov. tr
Ayrıntılı Bilgi Için lrtibat. K AR.SLAN
Faks Numarası,. (0.272) 1IBI020
MİLLl EGİTİSİ VAKFİ
'.
r.
.
0
_. ./|
sAyI:ıvtAli.510/ VOjtJ
KONU ı Pansiyonlu okullara öğrenci seçilmesi
iı
Milli Eğitim
ıvıirı,i B Ğiriıvı
rvı
4
l{ısan i01(
ününıüĞü'nır
Vakfının, Mil]l Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlu ortaöğretim
kurumlarında okutacağı öğrencilerin seçilme şartları ekte belirtilmişti r.
Başvuru form diiekçe ve seçilme şartlarının ilinizde bulunan ortaokul müdürlük]erine
duyurularak, öğrenci seçiminde uyguIanacak usul ve esaslara göre işlemlerin gerçekleştirilmesi,
İl Disiplln Kurulunca seçimi yapılan öğrencilere ait kurul kararı ile ogrencilerin başvuru form
dilekçeleri ve form dilekçelerinde belirtilen beyanlarını doğrulayıci onaylı belgelerin eksiksiz
olarak 08 Ağustos2014 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi
gerekrnektedir.
Süresi içerisinde Genel Müdürlüğümüze ulaşmayan müracaatlar
aIınmayacaktır,
değerlendirme
Bilginizi ve gereğini rica ederiz.
caıı ÇO
EK:1- Oğrenci seçiminde uyguianacak usüi
EK:Z- Başvuru form dilekçe örneği,
DAGİTIM;
üc!ryj_j
Vaiilikl*ı
ve esaslar,
Merkez Yönetim Kuru]u Baskanı
öĞng]qci siçiuixon uvGLTLANAcAK usuı, vE EsAsLAR
ııiı.ri aĞiriıı vAKpI öĞnrNiııı yARDlMı yApıı-ı}ı,tsI r.t««ııioı yöınr,ııtıiĞt cö*E
sıN|Fı DEREcE iı-e sirinıNı,ın içiN ilir\izDEN ışıĞııa BELiRTİLEN şARTLARı TAşıvAN
KoNTE]ııJAN nıııiıiınBxi öĞnuxciyi tJyGuN.^ cöntceĞi pANsiyoNLu ORTAöĞRETiıı xu*iııneııNnr
oKLıTACA K 8 ıNuN içix rınruııx c i sia ı onçr.rııa sözxoN usL o L ivıAyAC AKTI R,
1ı.
İLİ: AFYGNKARAI{İSAR
Başvunı
Kontenjan: Asıl:
4
Yedek; 8
Şaıtları;
Oğre
,oı, _2oIı1
ıcinin veya ai[şinin oturduğu yerleşim merkezinde tırtzöğrgtim kurumu bulunmayan, Z0i2-?Si:tseğitim-öğrctim
1'ılı sonuııda 8. sınıftan ıns:zun olan ve aşağıdaki şartları taşıya_rı öğenciler, öğaıim vardımındaı faydalannrak üze re
başvııabilirle r.
a) Tü rkiye Cuınhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Okul idaresince diploma notları şas alınmak surğtiyle okul birincisi, ikincisi, üçünctlsü seçitdiğini bslgelemek.
c) Gireceği okulun ydnetmeliğinde lespit edjlen kayıt kabul şartlar|nı taş!ınak,
ç)
d)
e)
Bitirdiğ sınıftabiryıllıkolup, örıceki sınıfını bütünlemeye kalmaksızıngeçmiş olma_k.
Okulu bitirdiği yıl "kınama", daha önceki yrllarda ise "okuldarı kısa süreli uzaklaştırma" ceza*ından dahaağır bir
cezı almamış olmak
Fakirolduğunubelgelendirrnek,
B- BAŞVUR.U ŞEKl,I:
l)
ınii
3
)
l
)
diirlüğüne v aoıl ır.
gerekmektedir.
Oğrencilere ait form dilekçeter, ilgili okul ınüdürlüğünce doldurulup onaylandıktaı sonra en geç Teınmuz avı
haİıası icin.Ie Il Milli Eğitim Müdürlüklerinde olacak şekilde gönderileceklir.
ilk
ll Disiplin Kuru\u Teoıınuz gvı sanuna kadv top|anarak, başvuran öğrencilerin fiırmlannı qsağıdaki esaslara göre
değerlend i rir:
a,
c.
Başarı
(l)
Duruınundan
birincisjne
ikincisine
üçüncüsüne
]0
: 25
: 20
Okul
(2) Okul
(3) Okul
Ailenin Bir Ayhk
:
Geliri
Asgari ücrete kaCar oİanlara
: J0
(2) Asgari ücretin üzerinde ve ikj katı olanlara : 15
(3) AsgaIi ücretin iki katının üzerinde ve üç
(l)
katına kadar
olanlara
:5
b. Aile Dunuınundan
(l) Annesi babası
(2) Babası vela annesi
(3) Ailesi alrı
olmayonlara
olmayaırlara
yaşayanlara
ç. Ev ve
Kırdeş Duruıııundan
(t) Kiralık evde
otı,ııarılara
(2) Yüksek öğrenimdeki her kardeş
(3) Kendisindeı başka diğer
okullardaki her kardeş
iç.in
için
:
: |0
:20
: l0
:
r-L Okulurı Bıılunduğıı Yerlerin Celişmişlik Darumuadın
Köyde ofuranlara
(2) Beldede oturanlara
(]) ltçc merkezinde o1uranlara
(l)
puan veril
:
30
:20
: 10
ir.
2)
Yapılanpuansııalamasınagöreenf'arlapuanıalanadaydanbaşlanaraksonadoğugg§öğrenciseçilir
3)
Seçilen q!h]] Eğrencilerin ewakları, puan strali]ü,na ccıveli ile lıiılikte en geç
"r\4ilii Eğ!tiın \ıakfi Oene l Nlüdürlüğü, Azerbaycan Caddesi Kasım Gülek Sokak No; 6 Bahçelievler
adresine dogrudan postalarur veyır elclen teslim edilir
- ANKARA"
4) a- IlIcrde üst ıiisiplin kurulunca dcğerlenCirilmeyen listeier.
b- ligili oku] müdürlüklerincc onaylanmayan form dilekçeler,
c- Cününde ula,smayan belgeler,
Vakıf Cene
l lv{üd
ü
riüğalDco değeriendirme,ve
a[ ın
rnaz
5) l1lerden gclen sıralanra cetr-ellerine göre yapılan değcriendirı,ıede seçilen öğrenciIerin haberleşme adreslerine en geç
Ağu stos ayını n son haftasına kad ır tebligaı yapı lacaklı r.
Çeş itl i sebeplerle h akkındair vazgeçenler i |e süres inde yen i okı.ılrın a başvu rmavaı l,aıı n _v-"erine yedekle ri s ı r a ile d avet
e
dil ir.
30
: 20
5
paıısiyoNlu onraöĞnrriır
oKuLLARINDA yATILI oKuTuLAcAK öĞnnxci sn çiıvıi içiıı
ışrirı,?
1ı,isn1
nĞiriv
vAK_FI TARAFINDax
BAşvuRLT F,oRM
+
oiı,txça
Qüı4;)
AŞağıda istenilen bilgileri doğru ve okunaklı olarak gerekli yer|eri (x) işareıi ile doldurunuz
istenilen belgeleri eksiksiz oiarak i'orm dilekçe ekinde gönderiniz.
"Jug.t_ıçgıı
öĞşruşciü
Adı Soyadı
TC No
s.li
ıt
air uiiĞilü,g
Cİnsİyet
içız.l l L,rkrkL-J
g
Doğuın 'İ"arilri ve yeri
Kışabı
2
h,IehdlşiKöy
Bıılvıı,/Çadd*
Sokşk
-L2J
Lğ
=
ifairelEıı Nç
,
iiçesi
,lli
;\dı
.Ev,'C*p
tsaba
"['eletbııu
Anne
Veli
DEĞERLENDiRiLECEK HUSUSLAR:
A. BAşARI DIJRUfuıU
iÖgrencin in dereceye girdiğine dair
Okul Miidürlüğünce onaylı belge ekleneceklir)
l. Okul Birincisi
2.
okul
ı
j. A.gari u:rçıın ıkj latıntıi üzcrind* vt iiç kaiına
ü. Ağn-ENiN
YAşA§IĞi
l. Köyde
). Bcldede
3.
e.
3.
GELiRi
var ise belgesi eklenecektir)
l . Assaıi ücrtl* kırdar olaııl;ır
i. ı\sgıri ücrcıin üzcrin.-ie .ı e iki katııia l.nlu,
(,,\y,|ık gelir
2.
ı
j. Okui Üçllro,1r,l
Ç.
: f]
oİeıİ::r : E
kadaı
olrnlur :-fl
at|
i N üsuf
l.,!nlgşırç
E
il<İnİ;si
C. AiLENİN AYLIK
§. AİLs DURUİI{U
(Nufus Müdiirl üğünde n alınacak Vuku
Kayd: eklenecektir)
Pabası yok
Annesi veya Babası yok{ile qyrı yaşıyor
Ev vE IiAR.DEş DUEUfuEU
(Ev kira ise kontrat eklenecektir)
(Öğreoci kardeşlerin öğrenci belgeleri eklenecektir)
l. Aıle ktada g$rpyor
-
Yüksek öğretindeki kardeşayİİı
l. Qlğçr. g jiulla!9aki tardeş sa3; ıs ı
2,
Y üIt (İkametgah ilmuhaberi ek!enecektir)
:il
:ü
:E
:E
llçe ınerkezindc
ijĞnuı*cixix Yarıı-l oLARAK GiR§{EK isrnniĞi oKuL
VeIisi oIduğum ve oku|unuzdan mezun olan
yararlanarak,
MEsLEK ı,isnsi:D
Ortaokulu Müdürlüğüne
Milli Eğitim Vakfı öğretim yardımından
lvleslek Lisesi / Lisesiııde ya da uygun biı,
_İli,
lisede vatılı okıımasını istiyorunı.
rütü: LisEıE
Cereğini arz ederinı. .....,.i .....,.l2014
öĞşısNcf
linıisi
,ddı, Scyadı:
Irnzası:
Mlr.Li EĞirim vAKi,ı GENfiL nıününıüĞüNş
ANK,A.RA
tli,
tıkuiı:nrlızdan; okul (1,) (2.) (3.)'sü olarak mezun olan
cıIduğrınu tasdik ederim . .. ....l . . ../2014
. _ilçesi,
-
§§Y
Adı,Scıyar-!ı:
Mühün
_
İn:za:
ıince'
:TH,,o,'-.,:::1
OKUL §.r{j.DtiE.ij

Benzer belgeler