“Yeni” Güney Afrika: Kararan Kapitalizm Güney Afrika`da Kapitalizm

Yorumlar

Transkript

“Yeni” Güney Afrika: Kararan Kapitalizm Güney Afrika`da Kapitalizm
Sosyal Araþtýrmalar Vakfý
“Yeni” Güney Afrika: Kararan Kapitalizm Güney Afrika’da Kapitalizm, Irk, Sýnýf-Tolga Tören
{tab=ARKA KAPAK}
Sunu_
Irk olgusu ile hesapla_madan bugünkü Güney Afrika anla_1labilir mi?, Irk olgusu, ülkenin kapitalist geli_me sürecinden
ba1ms1z bir biçimde ele al1nabilir mi?, Irkç1l1k ya da apartheid, hangi toplumsal dinamiklerin, yap1sal ya da öznel faktörlerin
sonucunda ortaya ç1kt1, ülkenin bir gerçeklii haline geldi ve ortadan kalkt1 gibi sorular bu çal1_man1n ilk ad1mlar1n1
olu_turuyor.
&
Tolga Törenin bu çal1_mas1, Güney Afrikan1n ya_ad11 dönü_üm sürecinin uraklar1n1, sermaye birikim sürecinin tarihsel olarak
dei_en gereklilikleri ile 1rkç1l1k kar_1t1 hareketin dönü_ümünü kar_1l1kl1 etkile_imlerini göz önüne alan bir çal1_ma olarak bugü
gelinen a_amada Güney Afrikada olanlar1 anlamam1z1 salayacak bir içerik ve nitelie sahiptir.
Mehmet Türkay
{tab=0Ç0NDEK0LER}
0Ç0NDEK0LER
TABLO L0STES0
KISALTMALAR
TE^EKKÜR
ÖNSÖZ / MEHMET TÜRKAY
G0R0^
BÖLÜM I
SORUN VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Apartheid Sonras1 Güney Afrikaya Dair Literatür
Güney Afrikan1n Özgünlüü: Irk Ayr1mc1l11n1n Kapitalist Geli_meye 0çkinlii
Güney Afrikan1n Kapitalist Geli_me Sürecine K1sa Bir Bak1_
Erken Dönem Irk ve Kapitalist Geli_me Tart1_mas1
Irk Ayr1mc1l11 ve Kapitalist Geli_me Süreci: Balam Ba1ml1 Bir 0li_ki
Apartheid Sonras1 Güney Afrika: E_itsiz ve Bile_ik Geli_me Çerçevesinde Yeniden Eklemlenme
Siyah Ekonomik Güçlendirme: E_itsiz ve Bile_ik Geli_me Çerçevesinde Yeniden Eklemlenme
http://eski.savportal.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 12:07
Sosyal Araþtýrmalar Vakfý
BÖLÜM II
EKLEMLENMEN0N KAYNAKLARI: APARTHE0D ÖNCES0 GÜNEY AFR0KA
Güney Afrikada Tüccar Sermayenin Nüfuzu ve Üretim Tarzlar1n1n Biraradal11 (Kolonyalizm Dönemi)
Güney Afrikada Sermaye 0hrac1 Dönemi ve Üretim Tarzlar1n1n Eklemlenmesi
BÖLÜM III
APARTHE0D DÖNEM0: SERMAYE B0R0K0M0NDE VE IRK 0L0^K0LER0NDE DE0^EN YAPI DE0^EN AKTÖRLER
Ticaret Sermayesine Dayal1 Birikim Sürecinden Sanayi Sermayesine Dayal1 Birikim Sürecine Geçi_ ve Apartheidin 0n_as1
Apartheid Kar_1t1 Direni_in Ba_lang1c1 ve Ulusal Demokratik Devrimin 0n_as1
Üretken Sermayeye Dayal1 Birikim Süreci ve Derinle_en Irk Ayr1mc1l11: Büyük (Grand) Apartheid
Kapitalizmin Krizi, Üretken Sermayeye Dayal1 Birikimin Krizi, Irk Ayr1mc1l11na Dayal1 Birikimin Krizi
Apartheid Kar_1t1 Mücadelenin ve Ulusal Demokratik Devrimin Yükseli_i
Apartheide Dayal1 Birikim Sürecinin Yap1sal S1n1rlar1
BÖLÜM IV
0ST0KRARSIZ DENGEDEN SERMAYE HÂK0M0YET0NE ve YEN0DEN EKLEMLENMEN0N KAYNAKLARI
0stikrars1z Dengeden Sermaye Hâkimiyetine
Geçi_ Döneminde Kurulan Sermaye Hâkimiyetinin Belirleyicileri:
- Irk ve S1n1f1n Sermaye Birikiminin Tarihsellii Temelinde Olumsall11
- S1n1fsal Yap1daki Farkl1la_ma
- Sovyetler Birliinin Çözülü_ü
" ANC'nin Dönü_ümü: Ulusal Demokratik Devrimden Ulus 0n_as1na, Halk 0ktidar1ndan Hepimiz 0çin Daha 0yi Bir Ya_ama
" SACP'nin Dönü_ümü: Halk 0ktidar1 0çin Ayaklanmadan Sosyal Demokrasiye, 0_çi S1n1f1n1n Öncü Partisinden Sosyal
Partnerlie
" COSATU'nun Dönü_ümü: 0_çi S1n1f1n1n Örgütlü Gücünden Stratejik/Korporatist Sendikac1l1a
- Sermayenin Kamuoyu Olu_turma Stratejileri ve Yeni Güney Afrika 0çin Senaryolar
Yeniden Eklemlenmenin 0lk Kayna1 Olarak Yeni Güney Afrikan1n 0n_as1
BÖLÜM V
SERMAYE B0R0K0M0N0N TAR0HSELL0D0NDE IRK VE SINIFIN YEN0DEN EKLEMLENMES0: S0YAH EKONOM0K
GÜÇLEND0RME (BEE)
Siyah Ekonomik Güçlendirmenin Maddi ve Dü_ünsel Kaynaklar1
- Özel Tür Bir Kolonyalizm Analizi, Ulusal Demokratik Devrim ve Özgürlük Bildirgesi
- Kongre 0ttifak1'n1n S1n1fsal Yap1s1
- Apartheid Rejiminin Ayr1 Geli_me Politikalar1
http://eski.savportal.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 12:07
Sosyal Araþtýrmalar Vakfý
Siyah Ekonomik Güçlendirme Kavram1na Farkl1 Yakla_1mlar
Apartheid Sonras1n1 ve Siyah Ekonomik Güçlendirmeyi Tan1mlayan/Olu_turan Yasal/Kurumsal Düzenlemeler
- Özel Mülkiyete Anayasal Güvence ve Sanayi Kalk1nma Kurumunun (IDC) Yeniden Yap1land1r1lmas1
- Yeniden 0n_a ve Kalk1nma Program1 (RDP): Siyah Ekonomik Güçlendirmeye Toplumsal Me_ruiyet ve Resmi Boyut
- Kamu 0hale Sürecinin Yeniden Yap1land1r1lmas1 ve Küçük, Orta ve Mikro Ölçekli 0_letmelere Destek Stratejileri
- Çal1_ma 0li_kileri Yasas1
- Utangaç Neoliberalle_meden Aç1k Neoliberalle_meye: Büyüme, 0stihdam ve Gelir Da1l1m1 Program1 (GEAR)
- 1996 Anayasas1: Tüm 0ktidar ANCye
- Ulusal Güçlendirme Fonu
- Vas1f Geli_tirme Yasas1 (1998), 0stihdamda E_itlik Yasas1 (1998), Rekabet Yasas1
1997 Asya Krizi ve Siyah Ekonomik Güçlendirme Sürecinde K1r1lma
Siyah Ekonomik Güçlendirmenin Yeniden Yap1land1r1lmas1 ve Siyah Ekonomik Güçlendirme Komisyonu (BEECOM)
ANC 0çinde Siyah Ekonomik Güçlendirme Zemininde Çat1_malar
Siyah Ekonomik Güçlendirme Sürecinin 0kinci Dönemi
- Tercihli Kamu Al1m Politikas1 Çerçeve Yasas1 (2000)
- Sektör Sözle_meleri
Siyah Ekonomik Güçlendirmenin Üçüncü Dönemi: Geni_ Temelli Siyah Ekonomik Güçlendirme ve 0yi Uygulama Yönetmelikleri
SONUÇ YER0NE
EKLER
KAYNAKÇA
{tab=KÜNYE} ISBN 978-605-86699-6-3
Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1 47
Yeni Güney Afrika: Kararan Kapitalizm
Güney Afrikada Kapitalizm, Irk, S1n1f
Tolga Tören
Birinci Bas1m: ^ubat 2014
384 sayfa
http://eski.savportal.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 12:07
Sosyal Araþtýrmalar Vakfý
Yay1na Haz1rlayan
Serap Korkusuz Kurt
Kapak Tasar1m
0lknur Kavlak
Bask1 Öncesi Haz1rl1k
Ülkü Gündodu
Bask1 ve Cilt:
Kayhan Matbaac1l1k
Davutpa_a Cad. Güven Sanayi Sitesi C Blok No: 244
Tel: 0 212 576 01 36
Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1
0ktisadi 0_letmesi
0stiklal Caddesi Sahne Sk. No: 5/6
Beyolu 0stanbul
Tel/Fax: 0 212 292 55 85 - 86
Web: www.sav.org.tr
e-mail: [email protected]
{tab=KAPAK}
{/tabs}
http://eski.savportal.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 12:07

Benzer belgeler