TARİH :16/02/1998 HABER: RANTL Rant Finansal Kiralama A.Ş.`nin

Yorumlar

Transkript

TARİH :16/02/1998 HABER: RANTL Rant Finansal Kiralama A.Ş.`nin
TAR H :16/02/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 16.02.1998 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz yönetim kurulu, 16.02.1998 tarihinde almı bulundu u 156 numaralı yönetim kurulu kararı
ile irketin mali yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönem yapılacak sermaye artı ları
nedeniyle mevcut sermaye tavanının yeterli bulunmaması sebebiyle 1.000.000.000.000,-TL. olan
kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000.000,-TL. olması için ana sözle menin 6. maddesinin tadiline,
ana sözle me de i ikli i için izin istemiyle SPK’na ba vurulmasına, SPK iznini müteakip Sanayi ve
Ticaret Bakanlı ı’ndan izin alınmasına ve ana sözle me tadili ile ilgili gerekli bilcümle kanuni
i lemlerin ikmaline karar vermi olup, bu konularda gerekli hazırlıklara ba lanmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H :27/02/1998
HABER:
RANTL
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. . Yönetim Kurulu’nun 27.02.1998 tarihli toplantısında, A, B ve D Grubu
mtiyazlı Pay Sahipleri toplantılarının 26.03.1998 Per embe günü sırasıyla saat 10:30, 11:00 ve
11:30’da, 1997 yılı Ola an Genel Kurul Toplantısının ise aynı gün saat 12:00’de Dikilita Mh.
Emirhan C. No:139 Be ikta stanbul adresindeki GSD binasında yapılmasına karar verildi i
bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
Rant Finansal Kiralama A. .'nin kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL'den 7 trilyon TL'ye
yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ba vuruda bulunuldu u Sermaye Piyasası Kurulu
Haftalık Bülteni’nden ö renilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H :02/03/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 02.03.1998 tarihli yazısında, 26.03.1998 tarihinde yapılacak olan
1997 yılı Ola an Genel Kurul Toplantısı ile A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel
Kurulları’nda (27.02.1998 tarihli Günlük Bülten’de yayınlanmı tır.), kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon
TL’den 7 trilyon TL’ye yükseltilmesiyle ilgili olarak ana sözle menin 6. maddesinin tadili konusunun
da görü ülece i ve onaylanaca ı bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H :03/03/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. . Yönetim Kurulu’nca, 1997 yılı karından 900 milyar TL (%200) tutarında
kar payının hisse senedi eklinde da ıtılmasının Genel Kurul’a teklifine karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H :05/03/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 05.03.1998 tarihli yönetim kurulu toplantısında ana sözle menin 7.
maddesinin nama yazılı C grubu hisse senetlerinin nama ve hamiline yazılı hale dönü türülmesi için
tadil edilmesine ve sözkonusu ana sözle me madde tadilinin 1997 ola an genel kurul toplantısı ile A,
B ve D grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantılarının gündemine alınmasına karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H :13/03/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL’den 7 trilyon TL’ye
yükseltilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görüldü ü Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık
Bülteni’nden ö renilmi tir.
TAR H :25/03/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin %200 oranındaki 1997 yılı kar payı ile ilgili olarak 25.03.1998 tarihinde
yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 813.473.870.929 TL 1997 yılı karından, 31.117.041.283 TL 1994
yılı ola anüstü yedeklerinden, 55.409.087.788 TL 1995 yılı ola anüstü yedeklerinden olmak üzere
toplam 900 milyar TL kar payının hisse senedi olarak 25.05.1998 tarihinden itibaren irket merkezi ile
Tekstil Bankası A. .’nin Ankara, zmir, Bursa ve i li/ st. ubelerinde da ıtılmasının Genel Kurul’a
teklifine karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H :26/03/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 26.03.1998 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul Toplantısı’nda,
813.473.870.929,-TL 1997 yılı karından, 31.117.041.283,- TL 1994 yılı ola anüstü yedeklerinden,
55.409.087.788,- TL 1995 yılı ola anüstü yedeklerinden olmak üzere toplam 900 milyar TL tutarında
(%200 oranında) kar payının hisse senedi eklinde 25.05.1998 tarihinden itibaren da ıtılmasına, ana
sözle menin 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL’den 7 trilyon TL’ye yükseltilmesi
suretiyle, 7. maddesinin ise nama yazılı C grubu hisse senetlerinin nama ve hamiline yazılı hale
dönü türülmesi amacıyla tadil edilmesine karar verildi i, aynı gün yapılan A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay
Sahipleri toplantılarında da alınan sözkonusu kararların onaylandı ı bildirilmi tir.
TAR H:24/04/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 24.04.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, çıkarılmı
sermayenin 900 milyar TL (%200) 1997 yılı kar payından kar ılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 450
milyar TL’den 1.350 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/04/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 29.04.1998 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz Yönetim Kurulu, 29.04.1998 tarih ve 169 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; irketimizin Adana,
Antalya ve Kozyata ı irtibat bürolarının 01.05.1998 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmesine karar vermi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:01/05/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin çıkarılmı sermayesinin 900 milyar TL 1997 yılı kar payından
kar ılanmak suretiyle bedelsiz arttırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ba vuruda bulunuldu u
Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni’nden ö renilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:08/05/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin basında yeralan habere ili kin olarak Borsa Ba kanlı ı'nca istenen
açıklamaya cevaben gelen 08.05.1998 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
08.05.1998 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde yayınlanan haberde yeralan " irketimiz'in Türk
Cumhuriyetlerinde IFC ile ortak bir leasing irketi kurma projesi" henüz ön hazırlık a amasındadır. Keza,
IFC'nin kredi kullandırdı ı birkaç leasing kurulu uyla birlikte -ki irketimiz de bunların arasındadırTürkmenistan'a yaptı ı gezi de bir ön ara tırma ve çalı ma gezisidir. Türk Cumhuriyetlerinde, IFC ile
ortak leasing irketi kurulması konusunda irketimizin yetkili organlarınca alınmı herhangi bir karar
bulunmamaktadır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:22/05/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 22.05.1998 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimiz pay sahiplerinin, temettü kar ılı ında yeni pay alma haklarını kullanma tarihi olarak daha
önce açıklanan 25.05.1998 tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma i lemleri
tamamlanamadı ından 29.05.1998 tarihine ertelenmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/05/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 28.05.1998 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimiz pay sahiplerinin, temettü kar ılı ında yeni pay alma haklarını kullanma tarihi olarak daha
önce açıklanan 29.05.1998 tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma i lemleri
tamamlanamadı ından, Sermaye Piyasası Kurulu görü leri do ru tusunda, daha sonra açıklanacak ileri
bir tarihe ertelenmi tir.”
TAR H:29/05/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin çıkarılmı sermayesinin 813.474 milyon TL 1997 yılı kar payından,
86.526 milyon TL iç kaynaklardan kar ılanmak suretiyle toplam 900 milyar TL bedelsiz arttırılması
nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alındı ı Sermaye
Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni’nden ö renilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:04/06/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin çıkarılmı sermayesinin 813.473.870.929,-TL 1997 yılı kar payından,
31.117.041.283,-TL 1994 yılı Ola anüstü Yedeklerinden, 55.409.087.788,-TL 1995 yılı Ola anüstü
Yedeklerinden kar ılanmak suretiyle toplam 900 milyar TL (%200) bedelsiz artırılarak 450 milyar TL’den
1.350 milyar TL’ye yükseltilmesiyle ilgili bedelsiz hisse senetlerinin 1997 yılı kar payı kuponu kar ılı ında
da ıtılması i lemlerinin 09.06.1998-15.06.1998 tarihleri arasında irket merkezi ile Tekstilbank A. .’nin
i li/ stanbul, Ankara, zmir, Bursa ubelerinde gerçekle tirilece i, bedelsiz hisse senetlerinin da ıtımına
15.06.1998 tarihinden sonra sadece irket merkezinde devam edilece i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:08/07/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 08.07.1998 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz Yönetim Kurulu, 07.07.1998 tarihinde aldı ı 175 numaralı karar ile, 03.12.1997 tarihinde almı
oldu u 152 numaralı kararı iptal ile bu kere 5.000.000.000.000,-TL sermaye ile kurulması planlanan
GSD Yatırım Bankası A. .'ne 100.000,-TL nominal de erde 1 adet nama yazılı hisse kar ılı ı toplam
100.000,-TL ile i tirake, bu amaçla hazırlanan GSD Yatırım Bankası A. . ana sözle mesi metninin
kabülüne, irket Ana Sözle mesi'nin imzası için Ferruh Tanay ve Fatma en Akduman'a yetki
verilmesine, i tirak tutarı olan toplam 100.000,-TL'nin muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ve
defaten irkete ödenmesine karar vermi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:08/07/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. ., Borsa Ba kanlı ı tarafından SPK'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel
Durumların Kamuya Açıklanmasına li kin Tebli i'nin "Ola andı ı Fiyat ve Miktar Hareketleri" ba lıklı 4.
maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdi i 08.07.1998 tarihli yazısında kamuya
açıklanmamı özel bir durumun olmadı ını bildirmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:08/07/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. . ortaklarından Cosmos Trust Series Turkish Venture Fund Vekili Gülsen
Daldal’ın 08.07.1998 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Rant Finansal Kiralama A. .’deki %12’lik payımın %3.11’ini 6-8 Temmuz tarihleri arasında MKB’de
sattı ımdan ortaklık payımın %8.89’a dü tü ünü tarafınıza bildiririm. Satı detayları Ek’te verilmektedir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/07/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. . ortaklarından Warwick Investments Limited'ın 28.07.1998 tarihli yazısı
a a ıya çıkarılmı tır.
“Sahibi bulundu umuz 13.500.000.000,-TL nominal de erli Rant Finansal Kiralama A. . hisselerini bu
bildirimden itibaren 1 yıl içinde MKB'nda sataca ımızı bilgilerinize arz ederiz.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:17/09/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 17.09.1998 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Rant Finansal Kiralama A. . ile Cat Financial Corporation arasında imzalanan 3.000.000 USD
tutarındaki, birinci yılı ödemesiz, üç yıl vadeli kredi sözle mesi uyarınca 17.09.1998 tarihinde, sözkonusu
kredinin ilk dilimi olan 1.318.469 USD Rant Finansal Kiralama A. . tarafından kullanılmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:30/09/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 30.09.1998 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizde çalı an toplam eleman sayısı, stanbul ve Merkez dı ı temsilciliklerinde yapılan
organizasyon de i ikli i sonucunda, son bilanço dönemine göre 18 ki i eksilmi ve yeni organizasyon
yapımız 43 ki iden olu mu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:14/12/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak Banzai International Management adına Nalan Küçer’den
gelen 14.12.1998 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Yönetmekte tam yetkili oldu umuz Cosmos Trust Series Turkish Opportunity B’nin 128.250.000.000,-TL
nominal de erli Rant Finansal Kiralama A. . hisselerini bu bildirimden itibaren bir yıl içinde MKB’de
sataca ını bilgilerinize arz ederiz.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:22/12/1998
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 22.12.1998 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz Yönetim Kurulunun 03.12.1997 tarih ve 97/152 no ile almı oldu u karar uyarınca, GSD
Yatırım Bankası A. .'ne 1 adet nama yazılı hisse kar ılı ı toplam 100.000,-TL'sı ile i tirak edilmi ve
i tirak tutarı olan 100.000,-TL 21.12.1998 tarihinde nakden ve defaten ödenmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:12/02/1999
HABER:
RANTL
Cosmos Trust Series Turkish Opportunity Fund B vekili Gül en Daldal 14.12.1998 tarihli yazıya istinaden
bildirilen 128.250 Milyon TL Rant Finansal Kiralama A. . hisse senetlerinin satı ının tamamlandı ını
bildirmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:18/02/1999
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin A, B ve D grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Toplantılarının ve 1998 yılı
Ola an Genel Kurulunun 25.03.1999 Per embe günü Be ikta lçesi, Dikilita Mahallesi, Emirhan
Caddesi No:139 GSD Binası, stanbul adresindeki irket merkezinde sırasıyla saat 15:00, 15:15, 15:30
ve 15:45’de yapılaca ı bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:08/03/1999
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 05.03.1999 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar
a a ıya çıkarılmı tır.
"1) 1998 yılı karından ortaklara ayrılan 1. ve 2. Temettü Toplamı olan 1.118.288.352.918 TL'ye, 1995 yılı
Ola anüstü Yedeklerinden 24.193.412.975 TL, 1996 yılı Ola anüstü Yedeklerinden 162.224.234.107 TL,
hisse senedi ihraç priminden 45.294.000.000 TL ilave edilerek toplam 1.350.000.000.000 TL beheri
1.000 TL itibari de erde ödenmi 1.350.000.000.000 TL. Sermayeyi temsil eden 1., 2. ve 3. tertip hisse
senetleri üzerindeki 1998 yılı kar payı kuponu ibrazı kar ılı ında, net 1.000 TL temettü da ıtılmasının ve
ortaklara da ıtılacak temettünün hisse senedi olarak verilmesinin,
2) %100 oranında temettünün hisse senedi eklinde 27.05.1999 tarihinden itibaren da ıtılmasının,
3) Hisse Senetlerinin, Tekstil Bankası A. .'nin Ankara, zmir, Bursa ve i li/ stanbul ubeleri ile irket
merkezinde da ıtılmasının
Genel Kurul'a teklifine karar verilmi tir."
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:25/03/1999
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 25.03.1999 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul Toplantısı'nda,
1998 yılı karından ortaklara ayrılan 1. ve 2. Temettü Toplamı olan 1.118.288.352.918 TL'ye, 1995 yılı
Ola anüstü Yedeklerinden 24.193.412.975 TL, 1996 yılı Ola anüstü Yedeklerinden 162.224.234.107 TL,
hisse senedi ihraç priminden 45.294.000.000 TL ilave edilerek toplam 1.350.000.000.000 TL kar payının
hisse senedi eklinde 27.05.1999 tarihinden itibaren da ıtılmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Turgut
Yılmaz, Ömer Besim Küfrevi, Akgün Türer, Önol Akalın, Yasef Coyas, Ergün Aral'ın seçilmelerine karar
verildi i, aynı gün Ola an Genel Kurul Toplantısı'ndan önce yapılan A, B, D Grupları mtiyazlı Pay
Sahipleri Toplantılarında Yönetim Kurulu üyeleri adaylarının belirlendi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:08/04/1999
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. . 08.04.1999 tarihli yazısında; irket yönetim kurulunun 06.04.1999 tarihli
toplantısında yönetim kurulu ba kanlı ına Ömer Besim Küfrevi'nin, ba kan vekilli ine M.Turgut Yılmaz'ın
seçilmesine oy birli i ile karar verildi ini bildirmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:20/04/1999
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 16.04.1999 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, çıkarılmı
sermayenin 1.350 milyar TL (%100) kar payından kar ılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 1.350 milyar
TL'den 2.700 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:21/04/1999
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 21.04.1999 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ lgi:SPK 106/1321 sayı ve 26.11.1998 tarihli kararı
Konu: 2000 yılı sorunu.
irketimizin kullanmakta oldu u bilgisayar sistsemleri ve yazılımları yeni ku ak ürünler olup, 2000 yılı
problemine kar ı güvenli oldukları, yazılım firmaları ve irketimiz bilgisayar uzmanlarınca tarafımıza
bildirilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/04/1999
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 2000 yılı sorununa ili kin yazı ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:12/05/1999
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. . 'nin 12.05.1999 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 16.04.1999 tarihli
Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınmı olan sermaye artırım kararı de i tirilerek bu defa, çıkarılmı
sermayenin 1.118.288.352.918 TL 1998 yılı kar payından, 162.224.234.107 TL 1996 yılı Ola anüstü
Yedeklerinden, 24.193.412.975 TL 1995 yılı Ola anüstü Yedeklerinden, 45.294.000.000 TL hisse senedi
ihraç priminden kar ılanmak suretiyle toplam 1.350 milyar TL (%100) bedelsiz artırılarak 1.350 milyar
TL'den 2.700 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:25/05/1999
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 25.05.1999 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin sermayesinin 1.350.000.000.000 TL’den 2.700.000.000.000 TL’ye çıkarılması nedeni ile,
pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanma tarihi olarak daha önce öngörülen 27.05.1999 tarihi,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma i lemleri tamamlanamadı ından, Sermaye Piyasası
Kurulu görü leri do rultusunda, daha sonra açıklanacak ileri bir tarihe ertelenmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:18/06/1999
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin çıkarılmı sermayesinin 1.118.288.352.918 TL 1998 yılı kar payından,
231.711.647.082 TL iç kaynaklardan kar ılanmak suretiyle toplam 1.350 milyar TL (%100) bedelsiz
artırılarak 1.350 milyar TL'den 2.700 milyar TL'ye yükseltilmesine ili kin bedelsiz hisse senetlerinin 1998
yılı kar payı kuponu ve 2 nolu yeni pay alma kuponu kar ılı ında 21.06.1999-09.07.1999 tarihleri
arasında irket merkezi ile Tekstilbank A. .’nin Ankara, zmir, Bursa ve i li/ st. ubelerinde, 09.07.1999
tarihinden sonra ise irket merkezinde da ıtılaca ı bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:23/06/1999
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 23.06.1999 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“23.06.1999 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 1999 yılı mali tablolarımızın ba ımsız denetimi ile
görevlendirilmi bulunan Denver Yeminli Mali Mü avirlik A. ., mevcut kadrolarında meydana gelen
de i iklikler nedeniyle bu görevini yerine getiremeyece ini açıkladı ından, anılan dönem mali
tablolarımızın ba ımsız denetiminin Önce Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .’ne yaptırılmasına
oybirli i ile karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 23/06/1999
TAKASBANK A. . HABER :
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 21.06.1999 tarihinde ba layan % 100 oranındaki bedelsiz sermaye
artırım i leminde, bedelsiz artırım kar ılı ı olan hisse senetleri, 23.06.1999 tarihinde ilgili üye
hesaplarına alacak kaydedilmi tir.
TAR H:19/08/1999
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 19.08.1999 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
lgi: MKB Kotasyon Müdürlü ü 18.08.1999 tarih ve 858 nolu genel mektup.
irketimizin faaliyet alanı Finansal Kiralama olup, deprem felaketinden dolayı, i tiraklerimiz,
yatırımlarımız, menkul ve gayrimenkullerimizi etkileyecek herhangi bir hasar olu mamı tır.
Ticari faaliyetlerimiz ise, içinde bulundu umuz ko ullar çerçevesinde di er finans kurumları ile paralel
artlarda kesintisiz olarak sürdürülmektedir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:15/11/1999
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin Borsa Ba kanlı ı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen 15.11.1999
tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
lgi: MKB Kotasyon Müdürlü ü 15.11.1999 tarih ve 892 nolu genel mektubu.
Yukarıda tarih ve nosu belirtilen mektupta istenen açıklama a a ıdadır.
12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden dolayı, i tiraklerimiz, yatırımlarımız,
menkul ve gayrimenkullerimizi etkileyecek herhangi bir hasar olu mamı tır.
Ticari faaliyetlerimiz ise kesintisiz olarak sürdürülmektedir.”
TAR H:03/02/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 03.02.2000 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz yönetim kurulu, 02.02.2000 tarihinde aldı ı 223 nolu karar ile, 500 Milyar TL sermaye ile
kurulması planlanan GSD Menkul De erler A. .'ne 1 Milyon TL nominal de erde 1 adet nama yazılı
hisse kar ılı ı toplam 1 Milyon TL ile i tirake, bu amaçla hazırlanan GSD Menkul De erler A. . ana
sözle mesi metninin kabulüne, irket ana sözle mesinin imzası için Fatma en Akduman ve Akgün
Türer'e yetki verilmesine, i tirak tutarı olan toplam 1 Milyon TL'nın muvazaadan ari olarak taahhüt
edilerek; nakden ve defaten irkete ödenmesine, GSD Menkul De erler A. .'nin kurulu u ile ilgili
i lemlerin ikmali amacı ile Av. Murat Atım'a ana sözle me metninde resmi makam ve merciiler tarafından
istenen de i iklikleri yapabilme yetkilerini içeren bir vekaletname tanzim ettirilmesine katılanların oybirli i
ile karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:17/02/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 17.02.2000 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin Ankara temsilcili inin yeni telefon ve faks numaraları a a ıda belirtilmi tir.
Tel : (0312) 428 18 34
(0312) 428 18 35
(0312) 428 18 36
Faks : (0312) 428 18 37 ”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 02/03/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 01.03.2000 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1999 yılı Ola an
Genel Kurul Toplantısı'nın 27.03.2000 Pazartesi günü saat 14:30'da Kasap Sokak, No:17/B, Esentepe,
stanbul adresinde, Ola an Genel Kurul Toplantısı'nda A ve B Grubu Pay Sahiplerini temsilen seçilecek
denetçi adaylarının belirlenmesi konusunun görü ülece i A ve B Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri
Toplantılarının da aynı gün ve adreste sırasıyla saat 14:00 ve 14:15'de yapılmasına karar verildi i
bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 10/03/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 09.03.2000 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1999 yılı
karından 1.755 milyar TL (%65) kar payının hisse senedi eklinde 30.05.2000 tarihinden itibaren
da ıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 27/03/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 27.03.2000 tarihinde yapılan A ve B Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri
Toplantılarında Genel Kurula sunulacak Denetim Kurulu adaylarının belirlendi i, aynı gün yapılan
Ola an Genel Kurul Toplantısı’nda, 1999 yılı karından 1.755 milyar TL (%65) tutarında kar payının
30.05.2000 tarihinden itibaren da ıtılmasına karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 28/03/2000
HABER:
GSDHO
RANTL
TEKST
GSD Holding A. .’nin 28.03.2000 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
GSD Holding A. .'nin % 99.99 oranında hissesine sahip oldu u ba lı ortaklı ı GSD Yatırım Bankası
A. .'nin 1999 Yılı Ola an Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından 250.000.000.000 TL birinci temettü
ayrıldıktan sonra bu tutarın ortaklara da ıtılmayarak sermaye arttırımı sırasında kullanılmasına, kalan
karın finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla irket bünyesinde bırakılmasına, % 80 oranında
hissesine sahip oldu u ba lı ortaklı ı GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A. .'nin 1999 yılı Ola an Genel
Kurulu'nda 1999 yılı karından stopaj sonrası toplam 14.750.000.000 nakit temettü da ıtılmasına, %
52.48875 oranında hissesine sahip oldu u ba lı ortaklı ı Rant Finansal Kiralama A. .'nin 1999 yılı
Ola an Genel Kurulu'nda 1999 yılı karından 1.755.000.000.000 TL tutarında hisse senedi eklinde
temettü da ıtılmasına, % 30 oranında hissesine sahip oldu u i tiraki Tekstil Bankası A. .'nin 2000 yılına
ait Ola anüstü Genel Kurulu'nda 28 Ocak 2000 tarihinde yapılan 1999 yılı Ola an Genel Kurul
toplantısında alınan karar gere i karın sermayeye ilavesi ile sermayenin 20.000.000.000.000 TL'ndan
40.000.000.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 28/03/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 27.03.2000 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul Toplantısı’nda
da ıtılmasına karar verilen %65 oranındaki kar payının ekli sehven belirtilmemi olup, sözkonusu kar
payı hisse senedi eklinde da ıtılacaktır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 28/03/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 28.03.2000 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin 1999 faaliyet dönemine ait ola an genel kurul toplantısında; yönetim kurulunca seçilen
ba ımsız denetçi kurulu u olan Önce Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .'nin onaylanmasına oy
birli i ile karar verildi.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 20/04/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin 19.04.2000 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmı
sermayenin 945 milyar TL (%35) bedelli, 1.755 milyar TL (%65) 1999 yılı kar payından kar ılanmak
suretiyle bedelsiz artırılarak 2.700 milyar TL’den 5.400 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi i
bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 02/05/2000
HABER:
GSDHO
RANTL
GSD Holding A. .’nin 02.05.2000 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin 1 Mayıs 2000 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ba lı ortaklı ımız Rant Finansal
Kiralama A. .'nin halihazırda tamamı ödenmi
2.700.000.000.000,-TL'ndan ibaret sermayesi
7.000.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 5.400.000.000.000,-TL'na çıkarılırken, artırılan
2.700.000.000.000,-TL sermayenin 1999 yılı kar payından kar ılanacak 1.755.000.000.000,-TL
tutarındaki kısmı ile ilgili ihraç olunacak hisse senetlerinden GSD Holidng A. .'nin halihazırdaki %
52,48875 oranındaki hissesine kar ılık gelen nominal 921.177.562.500,-TL tutarındaki kısmı için yeni
pay alma hakkının 1999 yılı kar payı kuponunu ibraz etmek suretiyle kullanılması ve nakden
kar ılanacak 945.000.000.000,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili ihraç olunacak hisse senetlerinden GSD
Holding A. .'nin halihazırdaki % 52,48875 oranındaki hissesine kar ılık gelen nominal 496.018.687.500,TL tutarındaki kısmı için rüçhan hakkının yeni pay alma kuponunu ibraz ederek kullanılması
kararla tırılmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 03/05/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 03.05.2000 tarihinde gelen 02.05.2000 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin 02.05.2000 tarihli yönetim kurulu toplantısında; irket yönetim kurulu ba kanlı ına M. Turgut
Yılmaz'ın, Ba kan vekilli ine Ömer Besim Küfrevi'nin seçilmesine, katılanların oybirli iyle karar verildi.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/05/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 29.05.2000 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimiz sermayesinin 2.700 milyar TL’ndan 5.400 milyar TL’na çıkarılması nedeniyle pay sahiplerinin
bedelli ve bedelsiz yeni pay alma haklarını kullanma tarihinin 30.05.2000 olaca ı daha önce belirtilmi
idi. Ancak, artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda
alınma i lemleri halen devam etmekte oldu undan, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma haklarını kullanma
tarihi ertelenmi olup, ayrıca Ba kanlı ınıza bildirilecektir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:30/05/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 30.05.2000 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz i tiraklerinden Tekstil Factoring Hizmetleri A. .'den alınan bilgi a a ıdadır.
lgili irket 29.05.2000 tarih ve 94 sayılı yönetim kurulu toplantısında 8.100.000.000.000 TL olan ödenmi
sermayesini kayıtlı sermaye tavanı olan 9.600 Milyar TL'na halka arz suretiyle artırmaya karar vermi tir.
Bu artı sonucunda irketimiz Rant Finansal Kiralama A. .'nin Tekstil Factoring Hizmetleri A. .'ndeki
ortaklık oranı %1.98'den %1.670625'e inecektir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 21/06/2000
BORSA BA KANLI I DUYURUSU:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin çıkarılmı sermayesinin %35 bedelli, %65 bedelsiz artırılarak 5.400
milyar TL’ye yükseltilmesinde rüçhan haklarını temsil eden 3 nolu yeni pay alma kuponlarının 22.06.2000
tarihinde Birinci Seans’ta referans olarak alınabilecek fiyatı 231 TL’dır.
TAR H:21/06/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .'nin çıkarılmı sermayesinin 945 milyar TL (%35) bedelli, 1.755 milyar TL
(%65) 1999 yılı kar payından kar ılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 2.700 milyar TL’den 5.400 milyar
TL’ye yükseltilmesine rüçhan haklarının 1.000 TL nominal de erli bir hisse için 1.000 TL’den pay
bedelleri Tekstil Bankası A. . Balmumcu ubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 3 nolu yeni
pay alma kuponu kar ılı ında kullandırılması, bedelsiz hisse senetlerinin 1999 yılı kar payı kuponu
kar ılı ında da ıtılması i lemlerinin, 22.06.2000-06.07.2000 tarihleri arasında Tekstil Bankası A. .’nin
Ankara, zmir ve i li/ stanbul ubeleri ile irket Merkezi’nde gerçekle tirilece i, bedelsiz hisse
senetlerinin da ıtımına 06.07.2000 tarihinden sonra sadece irket merkezinde devam edilece i
bildirilmi tir. 3 nolu yeni pay alma kuponları 22.06.2000-30.06.2000 tarihleri arasında Rüçhan Hakkı
Kupon Pazarı’nda i lem görecek olup, fiyat tescili gerçekle inceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:23/06/2000
BORSA BA KANLI I DUYURUSU:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. . (RANTL.R) Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nda i lem gören kuponların
ederi, sırada olu an fiyat limitlerinin dı ında kalması nedeniyle söz konusu sıraya ait fiyat marjı, MKB
Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeli i’nin 15. maddesi gere ince %25’ten %50’ye çıkarılmı tır.
TAR H: 26/06/2000
BORSA BA KANLI I DUYURUSU:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. . (RANTL.R) Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nda i lem gören kuponların
ederi, sırada olu an fiyat limitlerinin dı ında kalması nedeniyle söz konusu sıraya ait fiyat marjı, MKB
Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeli i’nin 15. maddesi gere ince serbest bırakılmı tır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 26/06/2000
TAKASBANK A. . HABER :
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 22/06/2000 Tarihinde ba layan % 35 oranında bedelli % 65 bedelsiz
sermaye artırım i leminde, bedelsiz artırım kar ılı ı olan hisse senetleri 26/06/2000 tarihinde ilgili
üyelerin hesabına alacak kaydedilmi tir. Rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını
04/07/2000 tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:04/07/2000
HABER:
GSDHO
RANTL
GSD Holding A. .’nin 04.07.2000 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz’in % 52.48875 oranında hissesine sahip oldu u ba lı ortaklı ı Rant Finansal Kiralama
A. .’nin sermayesi, 7.000.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 2.700.000.000.000,-TL’ndan
5.400.000.000.000,-TL’na çıkarılırken, nakden kar ılanacak 945.000.000.000,-TL tutarındaki kısmı ile
ilgili olarak, irketimizin hissesine dü en 496.018.687.500,-TL rüçhan hakkı kullanılmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 13/07/2000
BORSA BA KANLI I DUYURUSU:
B R NC L P YASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU
irketin Unvanı
Kod RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .
irketin Sermaye Türü
Kayıtlı Sermaye (X)
Esas Sermaye ( )
irketin Artırım Öncesi Sermayesi
2.700.000.000.000.-TL
Bedelli Artırım Miktarı
945.000.000.000.-TL
Bedelsiz Artırım Miktarı
1.775.000.000.000.-TL
irketin Artırım Sonrası Sermayesi
5.400.000.000.000.-TL
Arta Kalan Payların Nominal Tutarı
672.140.000.-TL
Aracılık Yapan Aracı Kurulu Adı
Tekstil Menkul De erler A. .
Pazar Açılı ve Kapanı Tarihi (*)
24.07.2000 – 22.08.2000
Satılacak Paylar Hisse / Makbuz
Hisse
Satılacak Hisse Senetlerinin Tertibi
6
Satılacak Hisse Senetlerinin Satı Fiyatı
Nominal de erinin altında olmamak üzere MKB’nda
olu acak fiyattır.
Ba vuru ekli
Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin
Borsa üyelerine ba vuruda bulunmaları gereklidir.
Hisse Senetlerinin Teslim ekli
Hisse
senetlerinin
yatırımcılara
teslimi
MKB
düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır.
Notlar (*)
irketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan payların Takasbank A. .'ne
pazar açılı tarihininden bir gün önce depo edilmesi durumunda irketin i lem
sırası açılır.
TAR H:10/08/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 10.08.2000 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz Yönetim Kurulu’nun 10.08.2000 tarih ve 248 no ile aldı ı, irketimizin adres de i ikli ine
ili kin karar a a ıdadır.
14.08.2000 tarihinden itibaren irketimizin yeni adres ve telefonları a a ıdadır.
Rant Finansal Kiralama A. .
Levent Cad. No: 4-6, 80620 1. Levent, stanbul
Tel: (0212)-281 12 00 (PBX)
Faks: (0212) 281 30 55/281 31 44 “
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:21/12/2000
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 20.12.2000 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda kayıtlı sermaye
tavanının 7 trilyon TL’den 25 trilyon TL’ye yükseltilmesine ve bu amaçla ana sözle menin “Kayıtlı
Sermaye” ba lıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verildi i bildirilmi tir. Ana sözle menin sözkonusu
maddesinin eski ve yeni ekli ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:11/01/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 11.01.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin 1999 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde yararlandı ı Yatırım ndirimi ile ilgili
ödedi imiz
Gelir Vergisi Stopajı ve Fon Payı toplamı olan 367.115.040.000,-TL, Bo aziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Ba kanlı ı tarafından irketimize ödeme yapılmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:17/01/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 17.01.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Haziran ve Eylül 2000 dönemlerine ait mali tablolarımızın aktifinde maddi duran varlıkların 10. satırında
yer alan Verilen Sipari Avansları üzerinden amortisman ayrılmamı tır. 31.12.2000 tarihine kadar
tamamlanarak aktife alınaca ı tahmin edilenlerin üzerinden amortisman ayrılması durumunda Haziran
2000 dönemine ait amortisman giderleri 20.921 milyon TL, Eylül 2000 dönemine ait amortisman giderleri
de 8.547 milyon TL daha fazla olacak, Haziran 2000 dönemi net karı 1.613.485 milyon TL yerine
1.592.564 milyon TL, Eylül 2000 dönemi net karı 1.907.810 milyon TL yerine 1.899.263 milyon TL
olacaktır.”
Düzeltilmi mali tablolar ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:26/02/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 26.02.2001 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ola an gündem
maddelerinin yanısıra kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi amacıyla ana sözle menin 6. maddesinin
tadili konusunun da görü ülece i 2000 yılı Ola an Genel Kurul Toplantısı ile sözkonusu ana sözle me
maddesinin onaylanaca ı A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarının
27.03.2001 Salı günü sırasıyla saat 14:45, 14:00, 14:15, 14:30’da Kasap Sokak, No: 17/B, Esentepe,
stanbul adresinde yapılmasına karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:02/03/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 01.03.2001 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2000 yılı karından
2.361.805.399.272 TL (%43,74) kar payının hisse senedi eklinde 30.05.2001 tarihinden itibaren
da ıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:27/03/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 27.03.2001 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul toplantısında, 2000
yılı karından 2.359.800 milyon TL (%43,70) kar payının hisse senedi eklinde 30.05.2001 tarihinden
itibaren da ıtılmasına, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi amacıyla ana sözle menin 6. maddesinin
tadil edilmesine karar verildi i, aynı gün yapılan A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul
toplantılarında da sözkonusu ana sözle me tadilinin onaylandı ı bildirilmi tir. Ana sözle menin söz
konusu maddesinin eski ve yeni ekli ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:30/03/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 30.03.2001 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, çıkarılmı
sermayenin 340.200 milyon TL (%6,3) bedelli, tamamı 2000 yılı kar payından kar ılanmak üzere
2.359.800 milyon TL (%43,7) bedelsiz artırılarak 5.400 milyar TL’den 8.100 milyar TL’ye yükseltilmesine
karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:30/03/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 30.03.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Tekstil Factoring Hizmetleri A. .’nin 30.03.2001 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul Toplantısında,
2000 yılı karından 2.300.422.306.671,-TL tutarında kar payı da ıtılması kararla tırılmı olup, Rant
Finansal Kiralama A. .’nin bu kar da ıtımından hissesine dü en tutar 45.548.361.672,-TL’dır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:30/03/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 30.03.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizde gerçekle tirilen yeniden yapılanma çalı maları sonucunda 17 ki inin i akitleri 01.04.2001
tarihi itibariyle feshedilmi olup, toplam personel sayısı 35’den 18 ki iye inmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:30/03/2001
HABER:
RANTL
Rant finansal Kiralama A. .’nin 30.03.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizde gerçekle tirilen yeniden yapılanma çalı maları sonucunda air E ref Bulvarı No: 4, Osman
ahin
Merkezi 5/501 Çankaya, 35210 zmir adresinde bulunan zmir Bölge Temsilcili imizin
faaliyetlerine 01.04.2001 tarihi itibariyle son verilmesine karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:16/04/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 16.04.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz Yönetim Kurulu’nun 16.04.2001 tarihinde aldı ı 272 nolu Artırılan Sermaye ile ilgili Hisse
Senetlerinin Nevi, Grup ve Tertipleri ile iligli kararı ekte verilmektedir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:27/04/2001
HABER:
GSDHO
RANTL
GSD Holding A. .’nin 27.04.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin 26.04.2001 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında irket’in ba lı ortaklı ı Rant Finansal
Kiralama A. .’nin bedelli sermaye artı ına sahip oldu umuz hisse oranında i tirak edilmesine ve ayrıca
artırılması kararla tırılan sermayeye tekabül eden payların, varsa rüçhan hakları kullanıldıktan ve halka
arz edildikten sonra tam ve nakden ödemek suretiyle taahhüt edilmeyen kısmını halka arz için saptanan
sürenin bitimini takip eden üç gün içinde, nominal de erin altında olmamak üzere, Borsadaki halka arz
süresinin sonundaki üç i lem gününde Borsa birinci el pazarında gerçekle en günlük a ırlıklı ortalama
fiyatların aritmetik ortalamasının üzerinden satın alınması ile ilgili olarak Rant Finansal Kiralama A. .’ne
Sermaye Piyasası Kurulu’nun talep etmi oldu u taahhütnamenin verilmesine karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/05/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 29.05.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimiz sermayesinin 5.400.000.000.000 TL’ndan 8.100.000.000.000 TL’na çıkarılması nedeniyle pay
sahiplerinin bedelli ve bedelsiz yeni pay alma haklarını kullanma tarihinin 30.05.2001 olaca ı daha önce
belirtilmi idi. Ancak, artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından kayda alınma i lemleri halen devam etmekte oldu undan, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma
haklarını kullanma tarihi ertelenmi tir. Kayda alınma i lemleri tamamlandı ında belirlenen yeni tarihler
Ba kanlı ınıza bildirilecektir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:31/05/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 31.05.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irket Yönetim Kurulunun 31.05.2001 tarih ve 276 nolu kararı a a ıdaki gibidir.
irketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdür Fatma en Akduman’ın 31.05.2001 tarihinde istifası
nedeniyle, vaki istifanın 31.05.2001 tarihi itibariyle kabulüne, bo alan Yönetim Kurulu üyeli ine selefinin
kalan süresiyle sınırlı olarak ve ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Hakan Gülelçe’nin
atanmasına, genel müdürlük görevine ise vekaleten yine Hakan Gülelçe’nin atanmasına katılanların
oybirli i ile karar verildi.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:08/06/2001
HABER:
RANTL
Sermaye Piyasası Kurulu’nun stanbul Menkul Kıymetler Borsası’na muhatap, Rant Finansal Kiralama
A. . ile ilgili 08.06.2001 tarih ve OFD/1471-6540 sayılı yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ LG : Rant Finansal Kiralama A. .’nin Kurulumuza muhatap 20.04.2001 tarihli sermaye artırım
ba vurusu.
Rant Finansal Kiralama A. . ( irket), ilgide kayıtlı ba vurusu ile 25 trilyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanı
içerisinde çıkarılmı sermayesinin, 2.359.800 milyon TL’lik kısmı 2000 yılı karından ortaklarına
da ıtılacak kar payından, 340.200 milyon TL’lik kısmı ise nakden kar ılanmak üzere 5,4 trilyon TL’den
8,1 trilyon TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edece i, 2,7 trilyon TL nominal de erli 7’nci tertip A, B, C, ve
D grubu hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasını talep etmi tir.
irket talebinin görü üldü ü Kurulumuzun 07.06.2001 tarihli toplantısında;
1irket’in 31.03.2001 tarihli ara mali tablolarında, Seri:XI, No:1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve
Raporlara li kin lke ve Kurallar Hakkında Tebli imiz uyarınca henüz yasal olarak kesinle meyen bu
nedenle gelir tablosuna yansıtılmayıp bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekirken gelir tablosunda
gösterilen 367 milyar TL tutarındaki yatırım indirimi stopajına ve ola anüstü gelirler arasında
gösterilmesi gerekirken “Ertelenmi Vergi Yükümlülükleri” ba lı ı altında ayrıca gösterilen 47 milyar
TL tutarındaki konusuz kalan vergi kar ılıklarına ili kin düzeltmeleri yaparak izahname ve sirkülerler
ile Borsa Bülten’inde gerekli açıklamaları yapması hususunda uyarılması,
2- “Yasal ko ullar olu tu u takdirde, 31.03.2001 tarihli mali tablolarda Mevzuata aykırı olarak gelir
tahakkuku yapılmasından zarar görenlerin olması halinde, zarar görenlerin yönetim kurulu üyelerinin
hukuki sorumlulu u için gerekli yollara ba vurma haklarının bulundu u” ifadesini içeren bir
açıklamanın MKB Bülteninde ilan edilmesi,suretiyle irket talebinin olumlu kar ılanmasına karar
verilmi tir .Bilgi edinilmesini ve i bu yazımızın Borsanız Günlük Bülteninde ilan edilmesi hususunda
gere ini rica ederim.
Sinan ALP Kurul Ba kan Yardımcısı “
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:08/06/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’in 08.06.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Sermaye Piyasası Kurulu Ba kanlı ı’nın 08.06.2001 tarih, OFD/1467-6536 sayılı yazısı gere ince;
Mart 2001 dönemine ait Ayrıntılı Gelir Tablosunun “Ertelenmi Vergi Yükümlülü ü” satırında yer alan
47.453 milyon TL’sı, buradan çıkartılarak aynı tabloda, “Ola anüstü Gelirler ve Karlar-Konusu Kalmayan
Kar ılıklar” satırına yazılarak düzeltilmi tir.
Yine aynı döneme ait ayrıntılı Gelir Tablosunun “Ola anüstü Gelirler ve Karlar-Önceki Dönem Gelir ve
Karları” satırında yer alan; Bo aziçi Kurumlar Vergi Dairesi Ba kanlı ı’ndan 11.01.2001 tarihinde tahsil
edilen Yatırım ndirimi Stopajı olan 367.115 milyon TL’sı ilgili dava dosyamızın Danı tay Dördüncü
Dairesi’nde henüz karara ba lanmamı olması nedeniyle buradan çıkartılarak, Ayrıntılı Bilançonun
Pasifinde, “Di er Kısa Vadeli Borçlar – Kısa Vadeli Di er Borçlar” satırına yazılarak düzeltilmi tir. Bu
i lemler sonucunda irketin Mart 2001 dönemi net karı; 79.046 milyon TL’sı iken, 288.069 milyon TL’sı
zarar olacaktır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:11/06/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 11.06.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ lgi : Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.06.2001 tarih, OFD/1467-6536 sayılı yazısı.
lgi’de kayıtlı yazı gere i 27.04.2001 tarih, 01101 referansımız ile Ba kanlı ı’nıza gönderilen irketimiz
ba ımsız denetimden geçmemi 31 Mart 2001 tarih itibariyle bir önceki dönem ile kar ıla tırmalı ekilde
düzenlenmi ayrıntılı ara mali tablolar ve dipnotlar düzeltilerek tarafınıza sunulmaktadır.”
Söz konusu mali tablolar ve dipnotları ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:14/06/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 14.06.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimiz çıkarılmı sermayesinin 340.200.000.000 TL’lik kısmı nakden, 2.359.800.000.000 TL’lik kısmı
2000 yılı kar payından kar ılanmak üzere 5.400.000.000.000 TL’ndan 8.100.000.000.000 TL’na
yükseltilmesi dolayısıyla artırılan toplam 2.700.000.000.000 TL’lık sermayeyi temsil eden 7. tertip hisse
senetleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.06.2001 tarih ve 27/755 sayılı kararı ile kayda alındı ı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.06.2001 tarihli yazısı ile irketimize bildirilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:20/06/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin çıkarılmı sermayesinin 340.200 milyon TL (%6,3) bedelli, tamamı
2000 yılı kar payından kar ılanmak üzere 2.359.800 milyon TL (%43,7) bedelsiz artırılarak 5.400 milyar
TL’den 8.100 milyar TL’ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının 1.000 TL nominal de erli bir hisse için
1.000 TL’den pay bedelleri Tekstilbank Balmumcu ubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 4
nolu yeni pay alma kuponu kar ılı ında kullandırılması, bedelsiz hisse senetlerinin 2000 yılı kar payı
kuponu kar ılı ında da ıtılması i lemlerinin 27.06.2001-11.07.2001 tarihleri arasında Tekstilbank
A. .’nin Ankara, zmir, Bursa ve i li/ st. ubeleri ile irket merkezinde gerçekle tirilece i, bedelsiz hisse
senetlerinin da ıtımına 11.07.2001 tarihinden sonra sadece irket merkezinde devam edilece i
bildirilmi tir. 4 nolu yeni pay alma kuponları 27.06.2001-05.07.2001 tarihleri arasında Rüçhan Hakkı
Kupon Pazarı’nda i lem görecek olup, fiyat tescili gerçekle inceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 06/06/2001
BORSA BA KANLI I DUYURUSU:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin çıkarılmı sermayesinin %6,3 bedelli, %43,7 bedelsiz artırılarak 5.400
milyar TL’den 8.100 milyar TL’ye yükseltilmesinde hisse senedinin fiyatı nominal de erin altında
kaldı ından, Ba kanlı ımızın 10.03.2000 tarih ve 132 sayılı Genelgesinin 2-A/I/e maddesi uyarınca hisse
senetlerinin 27.06.2001 tarihi Birinci Seans baz fiyatı 589 TL olup, rüçhan haklarını temsil eden 4 nolu
yeni pay alma kuponları için referans fiyat hesaplanamamaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/06/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 29.06.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Ortaklarımızın yeni pay almalarına ili kin sirkülerde yeni pay alma bedellerinin 27.06.2001-11.07.2001
tarihleri arasında Tekstil Bankası A. . Balmumcu ubesi’ndeki Rant Finansal Kiralama A. .’ye ait
277889 MT – 1 numaralı hesaba yatırılaca ı duyurulmu tu.
Tekstil Bankası A. . Yönetim Kurulu’nun 25.06.2001 tarihinde aldı ı ve MKB günlük bülteninde
yayınlanan kararı gere ince; 02.07.2001 tarihinden geçerli olmak üzere:
Balmumcu ubesi’nin Be ikta
ubesi ile birlikte Te vikiye Cad. No:144 Te vikiye/ STANBUL adresine
ta ınmasına ve faaliyetlerine Te vikiye ubesi adı altında devam etmesine karar verilmi tir. 02.07.2001
tarihinden itibaren yeni pay alma bedelleri irketimize ait Te vikiye ubesi’ndeki aynı nolu hesaba
yatırılacaktır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 13/06/2001
BORSA BA KANLI I DUYURUSU:
B R NC L P YASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU
irketin Unvanı
Rant Finansal Kiralama A. .
Kod
RANTL
irketin Sermaye Türü
Kayıtlı Sermaye (X)
Esas Sermaye ( )
irketin Artırım Öncesi Sermayesi
5.400.000.000.000.-TL
Bedelli Artırım Miktarı
340.200.000.000.-TL
Bedelsiz Artırım Miktarı
2.359.800.000.000.-TL
irketin Artırım Sonrası Sermayesi
8.100.000.000.000.-TL
Arta Kalan Payların Nominal Tutarı
158.954.716.000.-TL
Aracılık Yapan Aracı Kurulu Adı
Tekstil Menkul De erler A. .
Pazar Açılı ve Kapanı Tarihi (*)
23.07.2001 – 21.08.2001
Satılacak Paylar Hisse / Makbuz
Hisse
Satılacak Hisse Senetlerinin Tertibi
7
Satılacak Hisse Senetlerinin Satı Fiyatı Nominal de erinin altında olmamak üzere MKB’nda olu acak fiyattır.
Ba vuru ekli
Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine
ba vuruda bulunmaları gereklidir.
Hisse Senetlerinin Teslim ekli
Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi MKB düzenlemeleri çerçevesinde
yapılacaktır.
Notlar (*)
irketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan payların Takasbank A. .'ne pazar açılı
tarihinden bir gün önce depo edilmesi durumunda irketin i lem sırası açılır.
TAR H:20/07/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 20.07.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Be ikta lçesi, 1. Levent Mahallesi, Levent Caddesi, No: 4/6 80620 stanbul adresindeki irket
merkezimiz
23.07.2001 tarihinde, Maltepe lçesi, Ankara Asfaltı, Küçükyalı Kav a ı, nönü Caddesi, Gökçe Sokak,
No:14 81570 stanbul adresine ta ınacaktır.
Yeni telefon numaramız 0216 489 97 50 (PBX), Fax numaramız 0216 489 97 85-86
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:15/08/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 15.08.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz 15.08.2001 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Önol Akalın'ın istifası ile bo alan irketimiz
yönetim kurulu üyeli ine, ayrılan üyenin süresini doldurmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere
B grubu hissedarları temsilen A.Erdem Yörüko lu'nun atanması kararla tırılmı tır.
Ayrıca, A.Erdem Yörüko lu'nun istafası ile bo alan denetim kurulu üyeli ine de Sedat Temelta
getirilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:21/08/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 21.08.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin daha önce Maltepe ilçesi, Ankara Asfaltı Küçükyalı Kav a ı nönü Cad. Gökçe Sokak, No:
14 81570 stanbul oldu u bildirilen yeni adresi, Küçükyalı Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe
Sokak GSD Binası, No: 14 81570 Küçükyalı Maltepe stanbul olarak 20 A ustos 2001 tarihinde stanbul
Ticaret Sicili'ne tescil edilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:24/08/2001
HABER:
RANTL
GSDHO
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 24.08.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
GSD Holding A. ., taahhüdü gere i rüçhan hakkı kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra kalan
158.954.716.000,-TL’sı hisse senedini satın almı tır.
Bu duruma göre ödenmi sermayemizin da ılımı a a ıdaki gibidir.
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı(1.000,-TL)
Adı
GSD Holding A. .
54.451154
4.410.543.466
Turhan Alpan
0.003750
303.750
Nuri Akın
0.003750
303.750
Atila Türkmen
0.003593
290.992
Halka Açık Kısmı
45.537754
3.688.558.042
100.000000
8.100.000.000
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:24/08/2001
HABER:
RANTL
GSDHO
Rant Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak GSD Holding A. .’den gelen 24.08.2001 tarihli yazı
a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Ba lı ortaklı ımız Rant Finansal Kiralama A. .’nin çıkarılmı sermayesinin 5.400.000.000.000,-TL’ndan
8.100.000.000.000,-TL’na artırılması kapsamında irketimiz rüçhan hakkını kullanmı olup, buna
ilaveten belirtilen irkete verilen i tirak taahhütnamesi gere i halka arz sonunda satılamayan
158.954.716.000,-TL tutarındaki paylar da irketimiz tarafından nominal de er üzerinden bedeli
ödenerek 24 A ustos 2001 tarihinde satın alınmı tır. Böylece irketimiz’in Rant Finansal Kiralama
A. .’nin sermayesindeki payı %52.5’tan %54.5’a çıkarak 4.410.543.466.000,-TL’na ula mı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/08/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 28.08.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin 28.08.2001 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, çıkarılmı sermayesinin 5.400 milyar
TL’den 8.100 milyar TL’ye yükseltilmesi amacıyla ba latılan sermaye artırımı i lemlerinin tamamlandı ı
tespit edilmi ve sermaye artırımı i lemlerinin tamamen Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:1, No:26 Tebli i
ile izahnemede belirtilen usule uygun olarak sonuçlandı ının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine
ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde irket’in çıkarılmı
sermayesinin 8.100 milyar TL oldu unun Ticaret Sicili’ne tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ne ilanı
için gerekli i lemlerin yapılmasına karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:05/10/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 05.10.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“25.000.000.000.000 TL’lık kayıtlı sermaye tavanı içinde, 5.400.000.000.000 TL olan çıkarılmı
sermayemizin 8.100.000.000.000 TL’na yükseltilmesine ili kin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan
01.10.2001 tarih ve 2291 numaralı sermaye artırımının tamamlanmasına ili kin belge alınmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:08/10/2001
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 08.10.2001 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin çıkarılmı sermayesinin 5.400 milyar TL’ndan 8.100 milyar TL’na artırılması i lemlerinin
tamamlandı ına ve irketimiz çıkarılmı sermayesinin 8.100 milyar TL oldu unun Ticaret Sicili’ne
tesciline ili kin 28.08.2001 tarih ve 282 sayılı irketimiz Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası
Kurulu’nca verilen 01.10.2001 tarih ve 2291 numaralı Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim
Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına ili kin belge 08.10.2001 tarihinde stanbul
Ticaret Sicili’ne tescil edilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:11/01/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 11.01.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irket, 8 Aralık 2000 tarihinde yürürlü e giren ve yatırım indirimleri üzerinden % 18 oranında tevkifat
yapılmasını konu alan Gelir Vergisi Kanunu’ndaki de i iklik uyarınca, 2000 yılında yararlandı ı yatırım
indirimlerini ihtirazi kayıtla vermi oldu u Nisan 2001 muhtasar beyannamesi ile vergilendirmi tir.
Sözkonusu 2000 yılı yatırım indirimi stopaj tutarı 243.737 milyon TL’dır. Ancak, bu uygulamanın, vergi
hukukunun kararın geriye do ru yürümeme prensibine aykırı oldu u gerekçesiyle, ihtirazi kaydı takiben
Bo aziçi Kurumlar Vergisi Dairesi aleyhine dava açmı tır. Dava stanbul 4. Vergi Mahkemesi’nin
2001/920 Esas No ve 2001/1766 Karar Nolu kararıyla redderilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:30/01/2002
HABER:
RANTL
TEKST
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 30.01.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz Yönetim Kurulu’nun 30 Ocak 2002 tarihli toplantısında Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin
3.700.000.000.000,-TL olan ödenmi sermayesindeki Tekstil Bankası A. .’ye ait %99.996 oranındaki
i tirak payının, Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 31.01.2002 tarihli bilanço de erleri esas alınmak üzere
Tekstil Bankası A. .’den satın alınması konusunda çalı malara ba lanmasına karar verilmi tir.
Geli meler tarafınıza iletilecektir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:30/01/2002
HABER:
TEKST
RANTL
Tekstil Bankası A. .’nin 30.01.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Bankamız Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2002 tarihli toplantısında, Banka i tiraklerinden Tekstil Finansal
Kiralama A. .’nin 3.700.000.000.000,-TL olan sermayesindeki % 99.996 oranındaki i tirak payını irketin
31 Ocak 2002 tarihli bilanço de erleri esas alınmak üzere Rant Finansal Kiralama A. .’ne satılması
konusunda çalı malara ba lanmasına karar verilmi tir. Geli meler tarafınıza iletilecektir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:26/02/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin ola an gündem maddelerinin yanısıra,
30.01.2002 tarihli Yönetim Kurulu kararı gere i Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin Tekstil Bankası
A. .’de bulunan hisselerinin alınmasını takiben;
Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37-39. maddeleri uyarınca
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte külliyen devir
alınması suretiyle birle ilmesi,
Birle menin iki irketin 31.03.2002 tarihli bilançoları üzerinden ve Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin
31.03.2002 tarihli bilançosundaki tüm aktif ve pasiflerin kül halinde devralınmak suretiyle
gerçekle tirilmesi,
Yukarıda belirtilen i lemleri teminen anılan irketin yönetim kuruluyla görü meler yapması, birle me
sözle mesi hazırlayıp imzalaması, birle me ile ilgili i lemlerin yürütülmesi ve imzalanan birle me
sözle mesini genel kurulun onayına sunması hususlarında irket Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
konularının da görü ülece i Ola an Genel Kurul Toplantısı ile A, B ve D Grubu mtiyazlı pay Sahipleri
Toplantılarının 29.03.2002 Cuma günü sırasıyla saat 14:45, 14:00, 14:15, 14:30’da Aydınevler Mahallesi,
nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14, Küçükyalı, Maltepe, stanbul adresinde yapılaca ı
bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:26/02/2002
HABER:
RANTL
TEKST
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 26.02.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz yönetim kurulunun, 26 ubat 2002 tarihli toplantısında; irketimizin 30.01.2002 tarihli
toplantısında “Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 3.700.000.000.000.-TL olan ödenmi sermayesindeki
Tekstil Bankası A. .’ne ait %99,996 oranındaki i tirak payının, Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin
31.01.2002 tarihli bilanço de erleri esas alınmak üzere Tekstil Bankası A. .’den satın alınması
konusunda çalı malara ba lanmasına” li kin karar alınmı tır.
Bu defa yönetim kurulumuz hisselerin satın alınması i leminin tamamlanmasından sonra
gerçekle tirilmek üzere;
Türk Ticaret kanunu’nun 451. Maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39. Maddeleri uyarınca
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte külliyen devir
alınması suretiyle birle ilmesi,
Birle menin iki irketin 31.03.2002 tarihli bilançoları üzerinden ve Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin
31.03.2002 tarihli bilançosundaki tüm aktif ve pasiflerin kül halinde irketimiz tarafından devralınmak
suretiyle gerçekle tirilmesi,
Yukarıda belirtilen i lemleri teminen anılan irketin yönetim kuruluyla görü meler yapılması, birle me
sözle mesi hazırlanıp imzalanması, birle me ile ilgili i lemlerin yürütülmesi ve imzalanan birle me
sözle mesini genel kurulun onayına sunulması hususlarında irket yönetim kuruluna yetki verilmesi
konularının irketimizin ola an genel kurul toplantısı gündemine alınmasına karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:27/02/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 27.02.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irket yönetim kurulunun 27.02.2002 tarih ve 293 nolu kararı a a ıdaki gibidir.
31.05.2001 tarihinden itibaren genel müdürlük görevini vekaleten yürüten Hakan Gülelçe'nin genel
müdürlük görevine asaleten atanmasına, katılanların oybirli i ile karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:11/03/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 11.03.2002 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 2001 yılı karından
1.900 milyar TL tutarında (%23,45679 oranında) kar payının hisse senedi eklinde 31.05.2002 tarihinden
itibaren da ıtılmasının Genel Kurula teklifine karar verildi i bildirilmi tir. Sözkonusu kar payı teklifi ile kar
da ıtım tablosunu içerir Yönetim Kurulu kararı ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:27/03/2002
HABER:
RANTL
TEKST
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 27.03.2002 tarihinde gelen yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz yönetim kurulunun 27.03.2002 tarihli toplantısında Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin
3.700.000.000.000,-TL olan ödenmi sermayesindeki Tekstil Bankası A. .’ne ait % 99,996 oranındaki
3.699.852.000 adet ve 3.699.852.000.000,-TL nominal bedeldeki hisselerin 4.200.000.000.000,-TL
bedelle satın alınmasına ve hisse devir bedelinin 29.03.2002 tarihine kadar ödenmesine karar verilmi tir.
Hisse devir i lemi, Hazine Müste arlı ı ve Rekabet Kurulu Ba kanlı ı’na yapılmı olan onay
ba vurularının olumlu sonuçlanması ko uluna ba lı olarak yapılmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:27/03/2002
HABER:
TEKST
RANTL
Tekstil Bankası A. .’nin 27.03.2002 tarihinde gelen yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
lgi: 30.01.2002 tarih ve HM/44 sayılı yazımız.
Bankamız yönetim kurulunun 30.01.2002 tarih, 620 sayılı ve kamuya daha önce açıklanan kararına ek
olarak, yönetim kurulumuz 27.03.2002 tarihli toplantısında, Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin
3.700.000.000.000,-TL olan ödenmi sermayesindeki Tekstil Bankası A. .’ne ait % 99,996 oranındaki
3.699.852.000 adet hissenin vadeli 4.666.923.315.600,-TL, pe in 4.200.000.000.000,-TL bedelle Rant
Finansal Kiralama A. .’ne 27.03.2002 itibariyle satılmasına ve pe in satıldı ı takdirde hisse devir
bedellerinin 29.03.2002 tarihine kadar tahsil edilmesine, karar verilmi tir. Ayrıca hisse devri, Hazine
Müste arlı ı’na ve Rekabet Kurulu Ba kanlı ı’na yapılmı olan onay ba vurularının olumlu
sonuçlanması ko uluna ba lı olarak yapılmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/03/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 28.03.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin % 99.99 oranında hissesine sahip oldu u ba lı ortaklı ı Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin
28.03.2002 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul toplantısında, 2001 yılı faaliyetini zarar ile kapatması
nedeniyle yedek akçe ve karpayı ayrılmamı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/03/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 29.03.2002 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul Toplantısı’nda,
•
2001 yılı karından 1.900 milyar TL’nın mevcut sermayeye ilave edilmesi ve sermaye artırımı
nedeniyle ortaklara bedelsiz hisse verilmesine,
•
30.01.2002 tarihli Yönetim Kurulu kararı gere i Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin Tekstil Bankası
A. .’de bulunan hisselerinin alınmasını takiben, Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi ve Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 37-39. maddeleri uyarınca Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin tüm aktifleri,
pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte külliyen devir alınması suretiyle birle ilmesine,
•
Birle menin iki irketin 31.03.2002 tarihli bilançoları üzerinden ve Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin
31.03.2002 tarihli bilançosundaki tüm aktif ve pasiflerin kül halinde devralınmak suretiyle
gerçekle tirilmesine,
•
Yukarıda belirtilen i lemleri teminen anılan irketin yönetim kuruluyla görü meler yapması, birle me
sözle mesi hazırlayıp imzalaması, birle me ile ilgili i lemlerin yürütülmesi ve imzalanan birle me
sözle mesini genel kurulun onayına sunması hususlarında
irket Yönetim Kuruluna yetki
verilmesine
karar verildi i,
•
Yönetim Kurulu üyeliklerine M. Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Ergün Aral, Yasef Coyas, A. Erdem
Yörüko lu, Murat Gezgin ve Hakan Gülelçe’nin seçildi i,
bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/03/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 29.03.2002 tarihinde yapılan A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri
Genel Kurul Toplantıları’nda,
•
30.01.2002 tarihli Yönetim Kurulu kararı gere i Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin Tekstil Bankası
A. .’de bulunan hisselerinin alınmasını takiben, Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi ve Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 37-39. maddeleri uyarınca Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin tüm aktifleri,
pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte külliyen devir alınması suretiyle birle ilmesine,
•
Birle menin iki irketin 31.03.2002 tarihli bilançoları üzerinden ve Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin
31.03.2002 tarihli bilançosundaki tüm aktif ve pasiflerin kül halinde devralınmak suretiyle
gerçekle tirilmesine,
•
Yukarıda belirtilen i lemleri teminen anılan irketin yönetim kuruluyla görü meler yapması, birle me
sözle mesi hazırlayıp imzalaması, birle me ile ilgili i lemlerin yürütülmesi ve imzalanan birle me
sözle mesini genel kurulun onayına sunması hususlarında
irket Yönetim Kuruluna yetki
verilmesine
karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/03/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 29.03.2002 tarihli Yönetim Kurulu kararı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,
1- Hazine Müste arlı ı Te vik Uygulama Genel Müdürlü ü’ne yapmı oldu umuz te vik ba vurusu
28.03.2002 tarihinde kabul edilmi ve irketimiz lehine 28.03.2002 tarih ve 67615 no’lu Yatırım
Te vik Belgesi tahsis edilmi tir. irketimiz lehine tahsis edilen bu Te vik Belgesi’nden kaynaklanan
Yatırım ndirimi stisnası nedeniyle, belgenin alındı ı tarihte henüz beyanname verme süresi
geçmedi inden 2001 yılına ait vergi matrahımız üzerinden hesaplanan ödenecek vergi yükümlülü ü
mebla ında 418.509.724.223 TL tutarındaki azalma olmu tur. Ödenecek vergi tutarındaki azalma
sonucunda 11.03.2002 tarihinde Yönetim Kurulumuzun almı oldu u 295 no’lu Kar Da ıtımı
Hakkındaki kararın a a ıdaki ekilde de i tirilmesine,
KAR DA ITIM TABLOSU
A. DÖNEM KARININ DA ITIMI
1. Dönem Karı
2. Ödenecek Vergiler
Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi Kesintisi
Di er Vergi ve Benzerler
3. Birinci Tertip Yasal Yedek
A. NET DA ITILAB L R DÖNEM KARI
4. Ortaklara Birinci Temettü
5. Yönetim Kurulu’na Temettü
6. Ortaklara kinci Temettü
7. kinci Tertip Yasal Yedek
8. Ola anüstü Yedekler
3.072.686.645.308 TL
650.260.567.348 TL
0
640.709.148.858 TL
9.551.418.490 TL
121.121.303.898 TL
2.301.304.774.062 TL
1.150.652.387.031 TL
0
749.347.612.969 TL
0
401.304.774.062 TL
Net karın da ıtımıyla ilgili önerimiz onaylandı ı takdirde, 2001 yılı karından ortaklara ayrılan 1. ve 2.
temettü toplamı olan 1.900 milyar TL beheri 1.000 TL itibari de erde ödenmi 8.100 milyar TL sermayeyi
temsil eden 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. tertip hisse senetleri üzerindeki 2001 yılı kar payı kuponu ibraz
kar ılı ında, net 234,5679 TL temettü da ıtılmasına ve ortaklara da ıtılacak temettünün hisse senedi
olarak verilmesine,
1- %23,45679 oranında temettünün hisse senedi
eklinde 31.05.2002 tarihinden itibaren
da ıtılmasına,
2- Hisse senetlerinin da ıtım yerlerinin: Tekstil Bankası A. . Ankara, zmir, Bursa, stanbul i li
ubeleri, Takasbank A. . ve irket Merkezi olmasına,
katılanların oy birli i ile karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/03/2002
HABER:
GSDHO
RANTL
GSD Holding A. .’nin 29.03.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
GSD Holding A. .'nin %54,45 oranında hissesine sahip oldu u ba lı ortaklı ı Rant Finansal Kiralama
A. .'nin 2001 yılı ola an genel kurulunda 2001 yılı net da ıtılabilir karından 1.900.000.000.000 TL'nın
sermayeye ilave edilmesi ve sermaye artırımı nedeniyle ortaklara bedelsiz hisse verilmesi, geriye kalan
tutarın ola anüstü yedek olarak irket bünyesinde bırakılması kararla tırılmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/03/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 29.03.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.03.2002 tarih, 302 nolu toplantısında, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu uyarınca, irketimizin 2002 yılı mali tablo ve raporlarının denetimini Ba aran Nas Serbest
Muhasebeci ve Mali Mü avirlik A. .’ne yaptırılmasına, irket’in Tekstil Finansal Kiralama A. . ile
birle mesine esas olacak 31.03.2002 tarihli mali tabloların denetlenmesi ve raporlanması için de Önce
Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .’nin seçiminin onaylanmasına ve bu hususların Ola an Genel
Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına karar verilmi tir.“
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:01/04/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 01.04.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin 29.03.2002 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul Toplantısında 2001 yılı karından 1.900
milyar TL’nın mevcut sermayeye ilave edilmesi yönünde aldı ı karar, hisse senedi eklinde karpayı
da ıtımı anlamına gelmektedir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:01/04/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 01.04.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin Hazine Müste arlı ı Te vik Uygulama Genel Müdürlü ü’ne yapmı oldu u te vik ba vurusu
28.03.2002 tarihinde kabul edilmi ve irketimiz lehine 28.03.2002 tarih ve 67615 nolu Yatırım Te vik
Belgesi tahsis edilmi tir. irketimiz lehine tahsis edilen bu te vik belgesinden kaynaklanan Yatırım
ndirimi stisnası nedeniyle, belgenin alındı ı tarihte henüz beyanname verme süresi geçmedi inden
2001 yılına ait vergi kar ılı ı de i mi tir. Bu de i iklikten dolayı irket tarafından yeniden düzenlenen
bilanço, gelir tablosu ve dipnotların de i en kalemleri a a ıda çıkarılmı tır.
Milyon TL
De i klikten Önce
De i iklikten Sonra
Bilançonun De i en Kalemleri:
E. Borç ve Gider Kar ılıkları
1-Vergi Kar ılıkları
1.124.939
706.430
F. Net Dönem Karı
2.003.918
2.422.427
Gelir Tablosunun De i en Kalemleri:
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
1.066.770
650.261
NET DÖNEM KARI(ZARARI)
2.003.918
2.422.427
Gelir Tablosu Dipnotlarında De i en Maddeler:
2-Dönemin Reeskont ve Kar ılık Giderleri (2001 Yılı)
Vergi Kar ılı ı
1.066.770
650.261
14. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için Bin TL
Nominal de erdeki hisseye dü en kar (2001)
247 TL
299 TL “
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:02/04/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 01.04.2002 tarihli Günlük Bültende yeralan haberinde, gelir tablosu
kalemlerinden “K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)” ve gelir tablosu dipnotlarından “2Dönemin Reeskont ve Kar ılık Giderleri (2001 yılı) Vergi Kar ılı ı” kalemlerinin de i iklikten önceki
tutarları sehven 1.066.770 milyon TL olarak gösterilmi olup, do rusu 1.068.770 milyon TL’dir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:04/04/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 04.04.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin, Tekstil Finansal Kiralama A. .'ni devralması i leminin, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmasını
gerektiren bir i lem olmadı ını, Rekabet Kurulu yazılı olarak tarafımıza bugün bildirmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:11/04/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 11.04.2002 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmı sermayenin
1.900 milyar TL (%23,4567901) 2001 yılı kar payından kar ılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 8.100
milyar TL’den 10 trilyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:02/05/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 02.05.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29 Nisan 2002 tarih, OFD/1192-5593 sayılı yazısında yapılması istenen
düzeltmeler 31.03.2002 tarihli mali tabloların dipnotlarında yapılmı tır. De i iklik yapılan dipnotlar
a a ıdaki gibidir (Tutarlar Milyon TL’dir).
1-10 nolu Ayrıntılı Bilanço Dipnotu
Eski ekli
De i en ekli
Ticari Olmayan Borçlar
Ticari Olmayan Borçlar
2002
2001
2002
2001
Ortaklar
32.886 TL
12.665 TL
1.932.886 TL
2.372.465 TL
Ortaklara Ticari Olmayan Borçların 2002’de 1.900.000 TL’lık (2001-2.359.800 TL) kısmı Genel Kurul
Kararı gere i bedelsiz sermaye artı ında kullanılacak kar, bir önceki yılın kar payından olu maktadır.
2- 26 nolu Ayrıntılı Bilanço Dipnotu’na a a ıdaki açıklama ilave edilmi tir.
Ba lı Ortaklıklar;
2002
2001
tirak Oranı
tirak Tutarı
tirak Oranı
tirak Tutarı
Tekstil Finansal Kiralama A. .
%99,996
4.200.000 TL
----3.699.852 TL nominal de erdeki hisse senetlerini 4.200.000 TL’sı bedelle satın almı tır.
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin hazırladı ı 31 Mart 2002 tarihi itibariyle düzenlenen mali tabloları SPK
standartlarına göre hazırlanmamı olup, bu mali tablolar ba ımsız denetime tabi tutulmamı tır. 31 Mart
2002 tarihi itibariyle, Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin dönem karı 4.141.828 TL’dır.”
TAR H:02/05/2002
HABER:
RANTL
 •   •  •   •  •   • 
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 02.05.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29 Nisan 2002 tarih, OFD/1192-5593 sayılı yazısında yapılması istenen
düzeltmeler 2 Mayıs 2002 tarihinde özel durum açıklamasıyla tarafınıza bildirilmi tir. Mart 2002 dönemi
mali tablolarına ait dipnotların düzeltilmi ekli ekte sunulmu tur.”
Söz konusu düzeltilmi mali tablo ve dipnotlar ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:10/05/2002
HABER:
RANTL
TEKST
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 10.05.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: MKB Kotasyon Yönetmeli i ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
T.C. Ba bakanlık Hazine Müste arlı ı’nın 2 Mayıs 2002 tarih ve 28211 sayılı yazısıyla irketimizin
Tekstilbank A. .’nin Tekstil Finansal Kiralama A. .’ndeki % 99.996 oranındaki hissesini satın almasına
ve Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin devir yolu ile irketimizle birle mesine finansal kiralama mevzuatı
açısından bir sakınca görülmedi i bildirilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:16/05/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 16.05.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin 16.05.2002 tarih 308 nolu Yönetim Kurulu Kararı gere ince “Cinnah Caddesi no:24/3
Çankaya/Ankara” adresinde bulunan Ankara Bölge Temsilcili imizin faaliyetlerine 31.05.2002 tarihi
itibariyle son verilmesine karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/05/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 27.05.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Çıkarılmı sermayemizin 1.900.000 milyon TL’sı (%23.4567901) 2001 yılı kar payından kar ılanması
suretiyle bedelsiz artırılarak 8.100.000 milyon TL’dan 10.000.000 milyon TL’na yükseltilmesine ili kin
hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca 27.05.2002 tarih ve 92-715 sayı ile kayda alındı ı ve
sözkonusu senetleri 2001 yılına ait kar payı kuponu kar ılı ında 31.05.2002-14.06.2002 tarihleri
arasında a a ıdaki adreslerde, 15.06.2002 tarihinden itibaren irket merkezinde da ıtılacaktır.
BA VURU YERLER
TEKST L MENKUL DE ERLER A. .
Büyükdere Caddesi No:163 Maslak STANBUL
Tel:212-325 20 90
TEKST L BANKASI A. .
L UBES
Büyükdere Caddesi No:118 Zincirlikuyu i li STANBUL
Tel:212-274 09 90
TEKST L BANKASI A. . ANKARA UBES
Ho dere Caddesi No:222 06550 Çankaya ANKARA
Tel:312-440 69 80
TEKST L BANKASI A. . ZM R UBES
Akdeniz Caddesi No:1 Reyent Hanı Kat:6 35210 ZM R
Tel:232- 489 91 04/489 40 51/489 73 18
RKET MERKEZ
Aydınevler Mah. nönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No:14
Küçükyalı STANBUL
Tel: 216 –489 97 50
MKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A. .
Abide-i Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu No:28
i li STANBUL
Tel:212 315 25 25”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/05/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 28.05.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“27.05.2002 tarihinde 1696 referans no. ile yapmı oldu umuz Özel Durum Açıklamasında hisse senedi
da ıtım adresindeki TEKST L BANKASI A. . ZM R ubesinin adresi Gazi Bulvarı No:58 35210
Çankaya/ ZM R olarak de i mi tir, daha önce bildirilen telefon numaralarında de i iklik yoktur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:04/06/2002
TAKASBANK A. . HABER :
RANTL
RANT F NANSAL K RALAMA A. .’nin 31/05/2002 tarihinde ba layan % 23,45679 oranında bedelsiz
sermaye artırım i leminde, artırım kar ılı ı olan hisse senetleri 04/06/2002 tarihinde ilgili üye
hesaplarına alacak kaydedilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:07/06/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. . ortaklarından Mehmet Sadık Eratik'in 07.06.2002 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Ben ve Ailem Rant Leasing A. . hisse senedinde çe itli zamanlarda yapmı oldu umuz i lemler
sonucunda, ailemizin ortak hesabında sahip oldu umuz hisse senedi miktarı irket sermayesinin
%34.3'üne ula mı tır. Bu durumu SPK'nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Özel Durumlar Tebli i hükümleri
uyarınca bildirmekteyiz.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:20/06/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 20.06.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin Tekstil Finansal Kiralama A. .’ni Türk Ticaret Kanunu’nun 451 ve Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 37-39 uncu maddeleri uyarınca Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin tüm aktifleri, pasifleri,
hakları ve vecibeleriyle birlikte devir alınmak suretiyle birle mesi için taraflar arasında Birle me
Sözle mesi imzalanmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:31/07/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 31.07.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin çıkarılmı sermayesinin 8.100 milyar TL’ndan 10.000 milyar TL’na artırılması i lemlerinin
tamamlandı ına ve irketimiz çıkarılmı sermayesinin 10.000 milyar TL oldu unun Ticaret Sicili’ne
tesciline ili kin 17.06.2002 tarih ve 312 sayılı irketimiz Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası
Kurulu’nca verilen 08.07.2002 tarih ve 1824 numaralı Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim
Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına li kin Belge 22.07.2002 tarihinde stanbul
Ticaret Sicili’ne tescil edilmi olup 25.07.2002 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:09/08/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 09.08.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin Tekstil Finansal Kiralama A. . ile Türk Ticaret Kanunu’nun 451’inci Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 37, 38 ve 39’uncu maddeleri uyarınca devralma suretiyle birle mesine, Sermaye Piyasası
Kurulu 26.07.2002 tarih ve 36/1067 sayılı kararı ile uygun gördü ü ve ticaret ünvanımızın Tekstil
Finansal Kiralama A. . olarak de i tirilmesi amacıyla esas sözle memizin 2’nci maddesine ili kin tadil
tasarısını onayladı ını 09.08.2002 tarihli yazısı ile irketimize bildirmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:12/08/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin ticaret ünvanının Tekstil Finansal Kiralama A. . olarak de i tirilmesine
ili kin tadiline karar verilen ana sözle menin 2. maddesinin eski ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylı
yeni ekli ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:12/08/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 12.08.2002 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda,
•
Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2002/952 D.
sayılı dosyasından birle meye yönelik
olarak hazırlanan Bilirki i Raporu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru
metninin okunması ve ortakların bilgisine sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebli leri uyarınca 31.03.2002 tarihi itibariyle hazırlanan Ba ımsız
•
Denetçi Raporu’nun okunması ve onaya sunulması,
•
irketin 31.03.2002 tarihli devir bilançosunun okunması ve onaya sunulması,
•
irketin Tekstil Finansal Kiralama A. . ile T.T.K. 451 nci maddesi ve K.V.K. 37, 38 ve 39 ncu
maddeleri uyarınca devir alma suretiyle birle mesi amacıyla anılan irketle mü tereken imzalanan
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca da onaylanan Birle me Sözle mesi’nin okunması ve onaya
sunulması
konularının görü ülece i Ola anüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 04.09.2002 Çar amba günü saat
12:00’de Maltepe lçesi, Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14,
Küçükyalı, stanbul adresinde yapılmasına karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:15/08/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 15.08.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin Tekstil Finansal Kiralama A. . ile T.T.K. 451’nci Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37, 38 ve
39’uncu maddeleri uyarınca devralma suretiyle birle mesine, Sermaye Piyasası Kurulu 26.07.2002 tarih
ve 36/1067 sayılı kararı ile uygun gördü ünü 09.08.2002 tarihli yazısı ile irketimize bildirmi tir. Birle me
ile ilgili dökümanlar ekte tatafınıza gönderilmektedir. Ayrıca ekte gönderilen duyuru metninin Sermaye
Piyasası Kurulu'nun iste i üzerine Borsa Bülteninde ilan etmenizi rica ederiz.”
Söz konusu duyuru metni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2002 tarihli yazısı, birle me
sözle mesi, bilirki i raporu ve Rant Finansal Kiralama A. . ve Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin
31.03.2002 tarihli Özel Ba ımsız Denetim Raporları ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:04/09/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 04.09.2002 tarihinde yapılan Ola anüstü Genel Kurul toplantısında,
sayılı dosyasından birle meye yönelik
• Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2002/952 D.
olarak hazırlanan Bilirki i Raporu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.07.2002 tarih ve 36/1067
sayılı kararı ile onaylanarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 02.09.2002 tarih ve 5625 sayılı
nüshasında ve Dünya Gazetesi ile Finansal Forum Gazetesi’nin 26.08.2002 tarihli nüshalarında
yayınlanan duyuru metninin okunarak ortakların bilgisine sunuldu u,
• Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebli leri uyarınca 31.03.2002 tarihi itibariyle hazırlanan Ba ımsız
Denetçi Raporu’nun kabul edildi i,
•
irketin 31.03.2002 tarihli devir bilançosunun kabul edildi i,
•
irketin Tekstil Finansal Kiralama A. . ile T.T.K. 451 nci maddesi ve K.V.K. 37, 38 ve 39 ncu
maddeleri uyarınca devir alma suretiyle birle mesi amacıyla anılan irketle mü tereken imzalanan ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.07.2002 tarih ve 36/1067 sayılı kararı ile onaylanan Birle me
Sözle mesi’nin okunarak kabul edildi i
ayrıca bugün yapılan Tekstil Finansal Kiralama A. . Ola anüstü Genel Kurul toplantısında da Birle me
Sözle mesi’nin onaylandı ı bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:10/09/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 10.09.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin Tekstil Finansal Kiralama A. . ile T.T.K. 451. Maddesi ve K.V.K. 37, 38 ve 39’ncu maddeleri
uyarınca devir alma suretiyle birle mesi stanbul Ticaret Sicil Memurlu u’nda 09.09.2002 tarihinde tescil
edilmi tir.
Birle me neticesinde personel sayısı 14’den 16’ya çıkmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:16/09/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 16.09.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimiz esas sözle mesinin 2’nci maddesi tadil edilerek ünvanımızın Tekstil Finansal Kiralama
Anonim irketi olmasına T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı ç Ticaret Genel Müdürlü ü 13.09.2002 tarih
ve 7915 sayılı yazısı ile izin vermi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:18/09/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 17.09.2002 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ana sözle mesinin
“ irketin Ünvanı”na ili kin 2’nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2002 tarih ve 10708
sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı ç Ticaret Genel Müdürlü ü’nün 13.09.2002 tarih ve 7915 sayılı
izinlerindeki gibi kabulü konusunun görü ülece i Ola anüstü Genel Kurul toplantısının 10.10.2002
Per embe günü saat 11:00’de Maltepe lçesi, Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD
Binası, No:14, Küçükyalı, stanbul adresinde yapılmasına karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:10/10/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. .’nin 10.10.2002 tarihinde yapılan Ola anüstü Genel Kurul Toplantısı’nda,
irket ünvanının “Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi” olarak de i tirilmesine ve buna ili kin olarak
ana sözle menin 2. maddesinin tadiline karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:17/10/2002
HABER:
RANTL
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 17.10.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin Rant Finansal Kiralama A. . olan ünvanı 17.10.2002 tarihinde Tekstil Finansal Kiralama
A. . olarak stanbul Ticaret Sicil Memurlu u’nda tescil edilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:08/11/2002
HABER:
RANTL
Rant Finansal Kiralama A. . ortaklarından Mehmet Sadık Eratik’in 08.11.2002 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Ben ve ailemin Rant Finansal Kiralama A. . hisse senedinde sermayenin %10 veya daha fazlasına
sahip ortaklardan olmamız nedeniyle; 01.10.2002-31.10.2002 tarihlerinde yapmı oldu umuz i lemler
sonucunda, ortaklık hisse senedi alı veya satı larının toplamı sermayenin %1'ine ula mı tır.(Ek)”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:12/11/2002
HABER:
RANTL
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 12.11.2002 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Rant Finansal
Kiralama Anonim irketi olan irket ünvanının Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi olarak de i mesi
nedeniyle daha önce Rant Finansal Kiralama Anonim irketi ünvanı ile bastırılan 1-8. Tertip hisse
senetlerinin, Tekstil Finansal Kiralama A. . ünvanı ile bastırılacak 9. Tertip hisse senetleri ile
de i tirilmesine karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:26/11/2002
HABER:
RANTL
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 26.11.2002 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Sermaye Piyasası Kurulu; Rant Finansal Kiralama A. . olan ünvanımızın 17.10.2002 tarihinde tescil
edilerek, Tekstil Finansal Kiralama A. . olarak de i mesi nedeniyle daha önce Rant Finansal Kiralama
Anonim irketi ünvanı ile ihraç edilen 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. tertip hisse senetlerinin yerine 9. tertip
hisse senetlerinin bastırılmasına 20/11/2002 tarih ve OFD/2831-14692 sayılı yazısı ile izin vermi tir.
Hisse senetlerinin de i tirilme i leminin hangi tarihler arasında yapılaca ı ayrıca duyurulacaktır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:11/12/2002
HABER:
RANTL
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin Rant Finansal Kiralama A. . olan ünvanının 17.10.2002 tarihinde
tescil edilerek, Tekstil Finansal Kiralama A. . olarak de i mesi nedeniyle daha önce Rant Finansal
Kiralama Anonim irketi ünvanı ile ihraç edilen 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. tertip hisse senetlerinin yeni
ünvanla bastırılan 9. tertip hisse senetleriyle de i tirilmesi i lemlerinin 17.12.2002-15.01.2003 tarihleri
arasında a a ıdaki adreslerde, daha sonra ise sadece irket merkezinde gerçekle tirilece i bildirilmi tir.
Ba vuru Yerleri
Tekstil Menkul De erler A. ., Maslak, stanbul
Tekstil Bankası A. .’nin i li/ stanbul, Ankara, zmir ubeleri
irket Merkezi
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:12/12/2002
TAKASBANK A. . HABER :
RANTL
Tekstil Finansal Kiralama A. . 17/12/2002 tarihinde Rant Finansal Kiralama A. . ünvanlı 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 ve 8. tertip hisse senetleri yerine, Tekstil Finansal Kiralama A. . ünvanlı 9.tertip hisse senedi
vermek suretiyle ka ıt de i im i lemi yapaca ından bahse konu eski tertip hisse senetlerinin Bankamıza
son kabul Tarihi 18/12/2002'dir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:30/01/2003
HABER:
RANTL
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 30.01.2003 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
SPK’nun Seri:X No:16 sayılı Tebli ine, Seri:X No:19 sayılı Tebli ile eklenen 28/A maddesi uyarınca
denetimden sorumlu komite kurulmasına, bu komiteye 2003 hesap dönemi için yönetim kurulu üyeleri
olan Akgün Türer ile Yasef Coyas’ın seçilmesine karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:27/02/2003
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 2002 yılı Ola an Genel Kurul Toplantısı’nın 08.04.2003 Salı günü
saat 11:00’de Aydın Evler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14, Küçükyalı,
Maltepe, stanbul adresindeki irket merkezinde yapılaca ı bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:17/03/2003
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 17.03.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2002 yılı da ıtılabilir
karından ortaklara kar payı da ıtılmayarak ola anüstü yedeklere ayrılmasının Genel Kurula teklif
edilmesine karar verildi i bildirilmi tir. irketin kar da ıtım tablosunu içeren söz konusu Yönetim Kurulu
kararı ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:27/03/2003
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 27.03.2003 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim Kurulumuzun 26.3.2003 tarihli toplantısında, Yatırım Te vik Belgeli bir finansal kiralama
i leminin, kiracısının temerrüde dü mesi nedeniyle sözle menin feshedilmesinden kaynaklanabilecek
vergi risklerini kaldırmak için ilgili kiracı firmayla sa lanan mutabakat çerçevesinde 1998 ve 1999 yılları
için 4811 nolu yasanın 7/1-4 ve 7/6'ıncı maddeleri hükmünden ve 2000 yılı içinde aynı yasanın 6/1-a
maddesi hükmünden yararlanılmasına karar verilmi tir.
1998 yılı için 45.243.200.000-TL, 1999 yılı için 2.250.000.000-TL ve 2000 yılı için ise 78.112.750.000-TL
vergi ödenecektir.
lemlerle ilgili ödenecek vergiler kiracı firmaya rücu edilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:27/03/2003
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 27.03.2003 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim Kurulumuzun 26.3.2003 tarihli toplantısında irketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37, 38 ve 39'uncu maddeleri çerçevesinde devralma suretiyle 09 Eylül
2002 tarihinde birle ti i Tekstil Finansal Kiralama A. . için 1998 ve 1999 yıllarına ili kin 4811 nolu
yasanan 7/1-4 ve 7/6 ıncı maddeleri hükmünden yararlanılmasına karar verilmi tir.
1988 yılı için 14.711.000.000-TL ve 1999 yılı için ise; 2.250.000.000-TL vergi ödenecektir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/03/2003
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 28.03.2003 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz tarafından 1999 yılında yatırım indirimi üzerinden hesaplanan 337.410.810.000 TL gelir vergisi
stopajı ve 33.741.080.000 TL fon payının geri alınması ile ilgili olarak Bo aziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Ba kanlı ı aleyhine açtı ı dava, Danı tay Dördüncü Dairesinde irketimiz lehine sonuçlanmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:03/04/2003
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 03.04.2003 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz 8 Aralık 2000 tarihinde yürürlü e giren ve yatırım indirimi üzerinden %18 oranında tevkifat
yapılmasını konu alan Gelir Vergisi Kanunu’ndaki de i ikli i, vergi hukukunda kararın geriye do ru
yürümeme prensibine aykırı oldu u gerekçesiyle ihtirazi kayıtla verdi i Nisan 2001 Muhtasar
Beyannamesi için Bo aziçi Kurumlar Vergisi Dairesi Ba kanlı ı aleyhine açtı ı davayı Danı tay
dördüncü dairesinde kaybetmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:04/04/2003
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 04.04.2003 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz yönetim kurulunun 04.04.2003 tarih, 339 nolu toplantısında, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu uyarınca, irketimizin 2003 yılı mali tablo ve raporlarının denetimini Güney Serbest Muhasebeci
Mali Mü avirlik A. .’ne yaptırılmasına ve bu hususun ola an genel kurul toplantısında ortakların
tasvibine sunulmasına karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:08/04/2003
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 08.04.2003 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul toplantısında,
7.290.035.005.665 TL tutarındaki dönem karından 5.974.675.187.193 TL tutarında geçmi yıllar zararı,
697.682.712.802 TL tutarında vergi ve yasal yükümlülükler kar ılı ı, 30.883.855.283 TL tutarında 1 nci
tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan 586.793.250.387 TL tutarındaki karın 1 nci temettü
payı da dahil olmak üzere da ıtılmayarak ola anüstü ihtiyat olarak irket bünyesinde bırakılmasına karar
verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:03/07/2003
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak GSD Dı Ticaret A. .’nin 03.07.2003 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
28.05.2003 ve 03.07.2003 tarihleri arasında MKB'nda Tekstil Finansal Kiralama A. . hisse senetlerinde
yapmı oldu umuz alı ve satı lar neticesinde sözkonusu irketteki hisse payımız % 1'e yükselmi tir.
Kamuoyunun tam ve do ru bilgilendirilmesini teminen haber edilen konu hakkındaki irketimizin
açıklamalarının bülteninizde duyurulması için gere ini rica ederiz.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:05/08/2003
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak GSD Dı Ticaret A. .’nin 05.08.2003 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
03.07.2003 ve 05.08.2003 tarihleri arasında MKB'nda Tekstil Finansal Kiralama A. . hisse senetlerinde
yapmı oldu umuz alı lar neticesinde sözkonusu irketteki hisse payımız % 2'ye yükselmi tir.
Kamuoyunun tam ve do ru bilgilendirilmesini teminen haber edilen konu hakkındaki irketimizin
açıklamalarının bülteninizde duyurulması için gere ini rica ederiz.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:15/08/2003
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak GSD Dı Ticaret A. .’nden gelen 15.08.2003 tarihli yazı
a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
15 A ustos 2003 tarihinde MKB’de Tekstil Finansal Kiralama A. . hisse senetlerinde yapmı oldu umuz
alı lar neticesinde söz konusu irketteki payımız %2.1509’a yükselmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:18/08/2003
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak GSD Dı Ticaret A. .‘nin 18.08.2003 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
18 A ustos 2003 tarihinde MKB’de Tekstil Finansal Kiralama A. . hisse senetlerinde yapmı oldu umuz
alı lar neticesinde söz konusu irketteki hisse payımız %2.16491’e yükselmi tir. Detaylı bilgi ektedir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:22/08/2003
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak GSD Dı Ticaret A. .‘nin 22.08.2003 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
22 A ustos 2003 tarihinde MKB’de Tekstil Finansal Kiralama A. . hisse senetlerinde yapmı oldu umuz
alı lar neticesinde söz konusu irketteki hisse payımız %2.29491’e yükselmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/01/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 28.01.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimiz Yönetim Kurulu 28 Ocak 2004 tarihinde yapmı bulundu u toplantıda;
Mali Tabloların 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap döneminden ba lamak üzere Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri:XI No:25 sayılı tebli inde açıklanan “Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları”na uygun olarak hazırlanmasına karar vermi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/01/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 28.01.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 16 sayılı Tebli ine, Seri: X, No: 19 sayılı Tebli i ile eklenen
28/A maddesi uyarınca denetimden sorumlu komite üyeliklerine 2004 hesap dönemi için Yönetim Kurulu
Üyeleri olan Akgün Türer ile Yasef Coyas'ın seçilmesine karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:20/02/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 20.02.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Mali Tablolarımızın 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap döneminden ba lamak üzere Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No: 25 sayılı tebli inde açıklanan “Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları”na uygun olarak hazırlanaca ı 28.01.2004 tarihinde özel durum açıklaması ile tarafınıza
bildirilmi ti.
Ayrıca irketimizin konsolide mali tablo düzenleme yükümlülü ü bulunmamaktadır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:20/02/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 20.02.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Sermayesinin %1.98’i irketimize ait olan i tirakimiz Tekstil Factoring Hizmetleri A. .’nin bugün yapılan
genel kurul toplantısında alınan kar da ıtım kararı sonucunda irketimiz hissesine isabet eden kar payı
miktarı 328.680.000.000 TL olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:26/02/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 26.02.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Sermayesinin %1.98'i irketimize ait olan i tirakimiz Tekstil Factoring Hizmetleri A. .'den 25 ubat 2004
tarihinde 328.680.000.000 TL karpayı tahsil edilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:16/03/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak Mehmet Sadık Eratik’in 16.03.2004 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Tekstil Finansal Kiralama hisse senedinde sahip oldu um hisse senetlerimin nominal tutarı
3.387.000.000.000,-TL olup, irket sermayesinin % 33,87’sine kar ılık gelmektedir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 22/03/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak Mehmet Sadık Eratik’in 22.03.2004 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Tekstil Finansal Kiralama hisse senedinde sahip oldu um hisse senetlerimin nominal tutarı
3.350.000.000.000,-TL olup, irket sermayesinin % 33,50’sine kar ılık gelmektedir. 1.510-1.540 TL fiyat
aralı ından 38.000.000 adet satı , 1.000.000 adet alı i lemi yapılmı tır. lemlerin detayına ili kin
bilgiler Ek’tedir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:23/03/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak Mehmet Sadık Eratik’in 23.03.2004 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
23 Mart 2004 tarihinde TEKFK Tekstil Finansal Kiralama A. . hisse senetleri ile ilgili olarak 1.500-1.520
TL fiyat aralı ından 28.000.000 adet satı i lemi tarafımca gerçekle tirilmi tir. lemlerin detayına ili kin
bilgiler Ek’tedir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:23/03/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak Mehmet Sadık Eratik’in 23.03.2004 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Tekstil Finansal Kiralama hisse senedinde sahip oldu um hisse senetlerimin nominal tutarı
3.330.000.000.000,-TL olup, irket sermayesinin % 33,30’una kar ılık gelmektedir. “
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:24/03/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak Mehmet Sadık Eratik'in 24.03.2004 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
23 Mart 2004 tarihinde TEKFK Tekstil Finansal Kiralama A. . hisse senetleri ile ilgili olarak 1.500-1.520
TL fiyat aralı ından 20.000.000 adet satı i lemi tarafımca gerçekle tirilmi tir. 23 Mart 2004 tarihindeki
yazımızda sehven 28.000.000 adet satı i lemi bildirilmi tir. lemlerin detayına ili kin bilgiler Ek’tedir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:24/03/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak Mehmet Sadık Eratik’in 24.03.2004 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Tekstil Finansal Kiralama hisse senedinde sahip oldu um hisse senetlerimin nominal tutarı
3.313.841.000.000,-TL olup, irket sermayesinin % 33,14’üne kar ılık gelmektedir.
24 Mart 2004 tarihinde TEKFK Tekstil Finansal Kiralama A. . hisse senetleri ile ilgili olarak 1.490-1.510
TL fiyat aralı ından 19.500.000 adet satı , 3.341.000 adet alı i lemi tarafımca gerçekle tirilmi tir.
lemlerin detayına ili kin bilgiler Ek’tedir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:25/03/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak Mehmet Sadık Eratik’in 25.03.2004 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Tekstil Finansal Kiralama hisse senedinde sahip oldu um hisse senetlerimin nominal tutarı
3.310.000.000.000,-TL olup, irket sermayesinin % 33,10’a kar ılık gelmektedir.
25 Mart 2004 tarihinde TEKFK Tekstil Finansal Kiralama A. . hisse senetleri ile ilgili olarak 1.480-1.500
TL fiyat aralı ından 4.561.000 adet satı , 720.000 adet alı i lemi tarafımca gerçekle tirilmi tir.
lemlerin detayına ili kin bilgiler Ek’tedir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/03/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. ortaklarından Mehmet Sadık Eratik’in 29.03.2004 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
29 Mart 2004 tarihinde TEKFK Tekstil Finansal Kiralama A. . hisse senetleri ile ilgili olarak 1.490/1.510
fiyat aralı ından 27.000.000 adet alı i lemi tarafımca gerçekle tirilmi tir. lem sonrası sahip olunan
hisse senetlerinin irket sermayesi içindeki payı (%33,37)’dir. lemlerin detaylarına ili kin bilgiler ekte
verilmektedir.”
TAR H:30/03/2004
HABER:
TEKFK
 •   •  •   •  •   • 
Tekstil Finansal Kiralama A. ortaklarından Mehmet Sadık Eratik’in 30.03.2004 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Tekstil Finansal Kiralama hisse senedinde sahip oldu um hisse senetlerimin nominal tutarı
3.350.000.000.000 TL olup; irket sermayesinin % 33.50' na kar ılık gelmektedir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:31/03/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 2003 yılı Ola an Genel Kurul Toplantısı’nın 27.04.2004 Salı günü
saat 11:00’de Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14, Küçükyalı,
Maltepe, stanbul adresinde yapılaca ı bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 06/04/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ADANA
Adana Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
AGYO
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
Serdar Erdeviren
BAKAB
Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. .
Bakio lu Holding A. .
ISYAT
Yatırım Ortaklı ı A. .
ISYAT
MRDIN
Yatırım Ortaklı ı A. .
Mardin Çimento Sanayi A. .
SKBNK
ekerbank T.A. .
Yatırım Menkul De erler A. .
Portföy Yönetimi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
ekerbank T.A. . Personeli Sosyal Sigorta
Sandı ı Vakfı
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ve birlikte hareket
edenler; Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 07/04/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ADANA
Adana Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
AGYO
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
Serdar Erdeviren
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
KCHOL
Koç Holding A. .
Mehmet Ömer Koç
KRDMA
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret
A. .
Mutullah Yolbulan ve birlikte hareket eden
Yolbulan Dı . Tic. Ltd. ti., Yolbulan Metal
San. ve Tic. A. ., Özlem Yolbulan, Zuhal
Güne
MRDIN
Mardin Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
GSD Dı Ticaret A. .
TAR H: 09/04/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
AGYO
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
Serdar Erdeviren
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Ulus Menkul De erler A. .
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Mustafa Yılmaz
DYOBY
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A. .
Ya ar Holding A. .
FINBN
Finansbank A. .
Fina Holding A. .
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GIMA
Gima Gıda ve htiyaç Maddeleri T.A. .
Fina Holding A. .
IDAS
stanbul Dö eme Sanayi A. .
Nerma Abbaso lu
MRDIN
Mardin Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
YTFYO
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklı ı A. .
Yatırım Finansman Menkul De erler A. .
TAR H:12/04/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 12.04.2004 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
2003 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmı olması nedeniyle kar payı da ıtımı yapılmaması konusunda
ve 2003 yılı bilançosunda olu an geçmi yıl zararlarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.12.2003 tarih
ve 66/1630 sayılı kararına göre sırasıyla da ıtılmamı geçmi yıl karları, ola anüstü yedek akçeler, yasal
yedek akçeler, özsermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan
sermaye yedekleri ile mahsup edilmesi konusunda Genel Kurul’a öneri götürülmesine karar verildi i
bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:26/04/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 26.04.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.04.2004 tarihinde aldı ı 359 nolu kararında, 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu uyarınca, irketimizin 2004 yılı mali tablo ve raporlarının denetimini Güney Serbest
Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .'ne yaptırılmasına ve bu hususun Ola an Genel Kurul Toplantısında
ortakların tasvibine sunulmasına karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:27/04/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 27.04.2004 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul Toplantısı’nda,
•
2003 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar payı da ıtılmamasına ve 2003 yılı
bilançosunda olu an geçmi yıl zararlarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.12.2003 tarih ve
66/1630 sayılı kararına göre sırasıyla da ıtılmamı geçmi yıl karları, ola anüstü yedek akçeler,
yasal yedek akçeler, öz sermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden
kaynaklanan sermaye yedekleriyle mahsup edilmesine, yasal düzenlemelerdeki geli melere ba lı
olarak mahsubun zamanı, ekli ve usulü yönünden Yönetim Kurulu’na tam yetki verilmesine,
•
Denetçi olarak Nihat Yalçınta ve Sedat Temelta ’ın 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine,
•
Yönetim Kurulu’nca seçilen Ba ımsız Denetçi Kurulu u Güney Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik
A. .’nin onaylanmasına
karar verildi i bildirilmi tir. Genel kurul toplantı tutana ı ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:03/05/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 03.05.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
31.03.2004 tarihinde 16 olan personel sayımız 2 ki inin ayrılması ile 03.05.2004 tarihi itibariyle 14 ki iye
dü mü tür.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:04/06/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 04.06.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ stanbul Ticaret Sicilinde 289661-237243 sicil no ile kayıtlı Tekstil Finansal Kiralama A. . ünvanlı
irketimiz, (Eski Ünvanı Rant Finansal Kiralama A. .) stanbul Ticaret Sicilinde 349251-260832 sicil no
ile kayıtlı Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi’ni T.T.K. madde 451 ve K.V.K madde 37, 38 ve 39
hükümleri uyarınca kül halinde devralmak suretiyle birle mi ve bu birle me ile 09.09.2002 tarihi
itibariyle 349251-260832 Ticaret Sicil numaralı Tekstil Finansal Kiralama A. . tasfiyesiz infisah olmu ve
bu durum 10.09.2002 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmu tu.
349251-260832 sicil numaralı Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin (devralınan irket) sicil kaydının terkin
edildi i Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 14/06/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
BUMYO
Bumerang Yatırım Ortaklı ı A. .
Bumerang Menkul De erler A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 13/07/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i
Ek’te yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ALGYO
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
QVT Fund LP
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
BANVT
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A. .
Vural Görener
DISBA
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Dı Yatırım Menkul De erler A. .
DISBA
T.Dı Ticaret Bankası A. .
Türk Dı Ticaret Bankası A. . Mensupları
Emekli Sandı ı Vakfı
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TOASO
Tofa Türk Otomobil Fabrikası A. .
Diego Avesani
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 16/07/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi'nde (www.imkb.gov.tr) "Günlük Bülten" bölümünde " irket Haberleri" ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
AVRSY
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Menkul De erler A. .
BANVT
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A. .
Vural Görener
DISBA
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Dı Yatırım Menkul De erler A. .
DISBA
T.Dı Ticaret Bankası A. .
Türk Dı Ticaret Bankası A. . Mensupları
Emekli Sandı ı Vakfı
GLBYO
Global Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Menkul De erler A. .
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
MYZYO
Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklı ı A. .
Ulus Menkul De erler A. .
SKTAS
Sökta Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Gönen Kayhan
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 20/07/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te
ve Borsamız Türkçe nternet Sitesi'nde (www.imkb.gov.tr) "Günlük Bülten" bölümünde " irket Haberleri" ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
SARKY
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A. .
brahim Güngör
EVREN
Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Egeli & Co Investment Management SA
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GLBYO
Global Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Menkul De erler A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
GLMDE
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 21/07/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi'nde (www.imkb.gov.tr) "Günlük Bülten" bölümünde " irket Haberleri" ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
CEMTS
BUCIM
Çemta Çelik Makine San. ve Tic. A. .
Bursa Çimento Fabrikası A. .
CEMTS
BUCIM
Çemta Çelik Makine San. ve Tic. A. .
Bursa Çimento Fabrikası A. .
EVREN
Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Egeli & Co Investment Management SA
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Fatma Can
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Hüseyin Kadri Samsunlu
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
KRDMA
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A. .
Mutullah Yolbulan ve birlikte hareket eden
Yolbulan Dı . Tic. Ltd. ti.,Özlem Yolbulan,
Zuhal Güne
SARKY
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A. .
brahim Güngör
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 27/07/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi'nde (www.imkb.gov.tr) "Günlük Bülten" bölümünde " irket Haberleri" ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
CEMTS
BUCIM
Çemta Çelik Makine San. ve Tic. A. .
Bursa Çimento Fabrikası A. .
EVREN
Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Egeli Co & Fund SA ile birlikte hareket
eden Egeli & Co. Investment Management
S.A.
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 04/08/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi'nde (www.imkb.gov.tr) "Günlük Bülten" bölümünde " irket Haberleri" ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ATAYO
Ata Yatırım Ortaklı ı A. .
E ref Denizhan
BANVT
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A. .
Vural Görüner
BUMYO
Bumerang Yatırım Ortaklı ı A. .
E ref Denizhan
EVREN
Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Egeli&Co. Investment Management SAEgeli&co Fund SA
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Mehmet Kutman
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
IHEVA
hlas Ev Aletleri malat Sanayi Ticaret A. .
hlas Holding A. .
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
YTFYO
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklı ı A. .
Yatırım Finansman Menkul De erler A. .
evki Yıldız
TAR H: 17/08/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
ATLAS
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Portföy Yönetimi A. .
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
PNSUT
Pınar Süt Mamülleri Sanayii A. .
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
evki Yıldız
TAR H: 23/08/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
evki Yıldız
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H:31/08/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 31.08.2004 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, çıkarılmı
sermayenin 7 trilyon TL (%70) öz sermaye enflasyon düzeltme farkından kar ılanmak suretiyle bedelsiz
artırılarak 10 trilyon TL’den 17 trilyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 31/08/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
BUCIM
Bursa Çimento Fabrikası T.A. .
smail Tarman
GARAN
Türkiye Garanti Bankası A. .
Filiz ahenk
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Mehmet Kutman
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
evki Yıldız
Mehmet Sadık Eratik
TAR H: 06/09/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
GLBYO
Global Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Menkul De erler A. .
GLBYO
Global Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Menkul De erler A. .
DUROF
Duran Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi A. .
brahim Okan Duran
DOBUR
Do an Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A. . Burda Holding International GmbH
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TAR H:14/09/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 14.09.2004 tarihli Yönetim Kurulu Kararı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, irketimiz esas sözle mesinin 6. Maddesinin verdi i
yetkiye istinaden Yönetim Kurulumuz’un 31.08.2004 tarih ve 363 sayılı kararı ile Ortaklı ımızın çıkarılmı
sermayesinin 7 trilyon TL’sı Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkından kar ılanmak suretiyle 10 trilyon
TL’ndan 17 trilyon TL’na yükseltilmesi amacıyla ba latılan sermaye artırım i lemlerinin tetkiki sonucunda;
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkından sermayeye ilave edilen 7 trilyon TL’sı için sermaye hesabına
aktarma yapıldı ı anla ıldı ından,
Sermaye artırımı i lemlerinin tamamen ve Sermaye Piyasası Kanunu Seri:1, No:26 tebli ’nde belirtilen
usule uygun olarak sonuçlandı ının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde irket’in çıkarılmı sermayesinin 17 trilyon
TL’sı oldu unun Ticaret Sicili’ne tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı için gerekli i lemlerin
yapılmasına,
katılanların oybirli i ile karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 15/09/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ADANA
Adana Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
BUCIM
Bursa Çimento Fabrikası T.A. .
smail Tarman
DOBUR
Do an Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A. . Burda Holding International GmbH
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Mehmet Kutman
MRDIN
Mardin Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
UNYE
Ünye Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
TAR H:24/09/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 24.09.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
30.06.2004 tarihinde 14 olan personel sayımız 23.09.2004 tarihi itibariyle 2 ki inin katılmasıyla 16 ki iye
yükselmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 30/09/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ADANA
Adana Çimento Sanayi A. . (A)
OYAK-Ordu Yardımla ma Kurumu
EGEEN
Ege Endüstri Ticaret A. .
lhan F. Gürel
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Mehmet Kutman
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
MERKO
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A. .
Rondtree Holding Inc. vekaleten Av.
Hande Toprak
MRDIN
Mardin Çimento Sanayi A. .
OYAK-Ordu Yardımla ma Kurumu
ekerbank T.A. .
SKBNK
evki Yıldız
ekerbank T.A. . Personeli Sosyal Sigorta
Sandı ı Vakfı
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
YKRYO
Yapı Kredi Yatırım Ortaklı ı A. .
Yapı Kredi Yatırım Menkul De erler A. .
TAR H:01/10/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 01.10.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin 25 trilyon TL’lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmı sermayesinin tamamı
özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından kar ılanmak suretiyle 10 trilyon TL’den 17 trilyon TL’ye
artırılması nedeniyle ihraç edece i 7 trilyon TL nominal de erli 10’uncu tertip hisse senetlerinin Kurul
kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ili kin tescile mesnet belge verilmesi
30.09.2004 tarih ve 40/1231 sayılı Kurul kararı ile uygun görüldü ü 2004/41 sayılı SPK Haftalık
Bülteninde yayınlanmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 01/10/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ADANA
Adana Çimento Sanayi A. . (A)
OYAK-Ordu Yardımla ma Kurumu
GLMDE
Global Menkul De erler A. .
Mehmet Kutman
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
evki Yıldız
TAR H: 04/10/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
BUCIM
Bursa Çimento Fabrikası T.A. .
smail Tarman
DOHOL
Do an irketler Grubu Holding A. .
Soner Gedik
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
LOGO
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A. .
Mehmet Tu rul Tekbulut
LOGO
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A. .
Turgay Aytaç
MRDIN
Mardin Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
evki Yıldız
TAR H: 06/10/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
evki Yıldız
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 08/10/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ADANA
Adana Çimento Sanayi A. . (A)
Ordu Yardımla ma Kurumu
DYHOL
Do an Yayın Holding A. .
Polat Pazvant
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
AVRSY
GLMDE
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Yatırım Holding A. .
Yatırım Ortaklı ı A. .
ISYAT
T.
Bankası A. .
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
evki Yıldız
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
GSD Dı Ticaret A. .
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 11/10/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
BUCIM
Bursa Çimento Fabrikası T.A. .
smail Tarman
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
MIGRS
Migros Türk T.A. .
SKBNK
ekerbank T.A. .
evki Yıldız
Ender ALKAYA
ekerbank T.A. . Personeli Sosyal Sigorta
Sandı ı Vakfı
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
YTFYO
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklı ı A. .
Süleyman Mehmet Ba al
TAR H:12/10/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 12.10.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin 25 trilyon TL’lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmı sermayesinin 10 trilyon TL’den
17 trilyon TL’ye artırılması stanbul Ticaret Sicili Memurlu u’nda 11.10.2004 tarihinde tescil ettirilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:12/10/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 12.10.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz tarafından kullanılan programların Yeni Türk Lirasına geçi ile ilgili test çalı masına, yazılım
irketinin çalı malarının devam etmesi nedeni ile henüz ba lanamamı tır.
Yazılım irketi YTL’ne uygun çalı malarını 18.10.2004 tarihine kadar bitirebilece ini tarafımıza
bildirmi tir. Bu çalı madan sonra 18.10.2004-01.11.2004 tarihleri arasında test çalı maların yapılması ve
çıkabilecek eksikliklerin giderilmesi hedeflenmektedir. “
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 14/10/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ADANA
Adana Çimento Sanayi A. . (A)
Ordu Yardımla ma Kurumu
BEKO
Beko Elektronik A. .
Mehmet Ömer Koç
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
Mehmet Ömer Koç
MRDIN
Mardin Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
SANKO
Sanko Pazarlama thalat hracat A. .
Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
GSD Dı Ticaret A. .
TOASO
Tofa Türk Otomobil Fabrikaları A. .
Mehmet Ömer Koç
UCAK
Usa Uçak Servisi A. .
Ferit F. ahenk
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
YTFYO
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklı ı A. .
Süleyman Mehmet Ba al
TAR H:14/10/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . 'nin "Yeni Türk Lirası irket Aylık Durum Formu" ek'te yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 15/10/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
GSDHO
GSD Holding A. .
Delta Deri Giyim Sanai A. .
GSDHO
GSD Holding A. .
M.Turgut Yılmaz
MRDIN
Mardin Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
TATKS
Tat Konserve Sanayii A. .
Erdal Kesrelio lu
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
GSD Dı Ticaret A. .
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
YTFYO
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklı ı A. .
Süleyman Mehmet Ba al
TAR H: 18/10/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açiklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ADANA
Adana Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
ATAYO
Ata Yatırım Ortaklı ı A. .
E ref Denizhan
BROVA
Borova Yapı Endüstrisi A. .
Tayfun Uzunova
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
SARKY
Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A. .
Atıf oho lu
TCELL
Turkcell leti im Hizmetleri A. .
M.V. Investments N.V.
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
GSD Dı Ticaret A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Salih Mehmet Turan
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
UZEL
Uzel Makina Sanayi A. .
Uzel Holding A. .
YTFYO
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklı ı A. .
Süleyman Mehmet Ba al
TAR H:19/10/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 19.10.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
30.09.2004 tarihinde 15 olan personel sayımız, 19.10.2004 tarihi itibariyle, 3 ki inin katılmasıyla 18
ki iye yükselmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:20/10/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin çıkarılmı sermayesinin 7 trilyon TL (%70) bedelsiz artırılarak 10
trilyon TL’den 17 trilyon TL’ye yükseltilmesine ili kin hisse senetlerinin 5 nolu yeni pay alma kuponu
kar ılı ında 28.10.2004-11.11.2004 tarihleri arasında a a ıdaki adreslerde da ıtılaca ı, da ıtıma bu
tarihten sonra irket merkezinde devam edilece i bildirilmi tir.
Ba vuru Yerleri:
Tekstil Menkul De erler A. .
Tekstil Bankası A. ., Merkez ubesi/ stanbul ile Ankara ve zmir ubeleri
irket Merkezi
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 20/10/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
AFMAS
AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A. .
Ahmet Adnan Akdemir
AFMAS
AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A. .
Mehmet Sedat Akdemir
AFMAS
AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A. .
Yalçın Selgur
AFMAS
AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A. .
Ahmet Adnan Akdemir
AFMAS
AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A. .
Mehmet Sedat Akdemir
AFMAS
AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A. .
Yalçın Selgur
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
DOBUR
Do an Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A. .
Burda Holding International Gmbh
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu,
Özgün Haydaro lu, Süheyla
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
YTFYO
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklı ı A. .
Süleyman Mehmet Ba al
TAR H:21/10/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 21.10.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ MKB’nin 20 Ekim 2004 tarih ve 1751 nolu genel mektubunda 28 Ekim 2004 tarihinin yarım gün resmi
tatil olması nedeniyle 27 ve 28 Ekim 2004 tarihinde Hisse Senetleri Piyasasında yapılacak i lemlerin
takası 2 Kasım 2004 tarihinde yapılaca ı belirtilmi tir. Bu açıklamadan hareketle; 20 Ekim 2004 tarihli
Özel Durum Açıklaması ile duyurmu oldu umuz Bedelsiz Hisse Senetleri da ıtım tarihi aralı ı 1 Kasım
2004-17 Kasım 2004 olarak de i tirilmi tir.
Da ıtım i lemleri 18 Kasım 2004 tarihinden sonra sadece irket merkezinde devam edecektir.
Daha önce bildirilen ba vuru yerlerinde bir de i iklik olmamı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:22/10/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 22.10.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Bedelsiz hisse senedi da ıtımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na ek süre talebimiz Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından 19.10.2004 tarihli yazısı ile uygun görüldü ü tarafımıza 22.10.2004 tarihinde
bildirilmi tir.”
Sermaye Piyasası Kurulu’nun sözkonusu yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
Tekstil Finansal Kiralama A. .
“ lgi: a) 14.09.2004 tarih ve 2825 sayılı yazınız.
b) 15.10.2004 tarih ve 3178 sayılı yazınız.
c) 05.10.2004 tarih ve OFD/2212-41353 sayılı yazımız.
Ortaklı ınızın ilgi (a)’da yapmı oldu u, 25 trilyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmı
sermayesinin tamamı özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından kar ılanmak suretiyle 10 trilyon
TL’den 17 trilyon TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edece i 7 trilyon TL nominal de erli 10’uncu tertip
hisse senetlerinin Kurulumuz kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ili kin tescile
mesnet belge verilmesi talebi 30.09.2004 tarih ve 40/1231 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmü ve ilgi
(c)’de yer alan 05.10.2004 tarih ve OFD/2212-41353 sayılı yazımız ile tarafınıza bildirilmi tir.
Aynı yazıda, ayrıca sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin verilen örne e uygun olarak bastırılarak
Kurulumuzun Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satı ına li kin esasları düzenleyen Seri:I,
No:26 Tebli imizin 28’inci maddesi uyarınca tescile mesnet belgenin verilmesinden itibaren 15 gün
içerisinde ortaklara teslim edilmesi ve basılan hisse senetlerinin bir örne inin Kurulumuza gönderilmesi
gerekti i de tarafınıza bildirilmi tir.
irketinizden alınan ilgi (b)’de yer alan yazıda ise hisse senedi bastırılması için ka ıt ithali, basım ve
da ıtım i lemlerinin 15 gün içinde tamamlanamayaca ının anla ıldı ı bu nedenle de i lemlerin
tamamlanması için 15.11.2004 tarihine kadar ek süre verilmesi telep edilmi tir.
Süre uzatımına ili kin sözkonusu telebiniz uygun görülmü olup, hisse senedi basım ve da ıtım
i lemlerinin 15.11.2004 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
Ayrıca i bu yazımızın MKB Günlük Bülteninde ilan edilmek üzere MKB’na iletilmesi, bundan sonraki
sermaye artırım i lemlerinizde Kurulumuz düzenlemelerine uyum konusunda gereken dikkat ve özenin
gösterilmesi hususunda gere ini rica ederim.
H. Sinan ALP
Kurul Ba kan Yardımcısı”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:25/10/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 25.10.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“21 Ekim 2004 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurmu oldu umuz Bedelsiz hisse senetleri da ıtım
tarihlerinde bir de i iklik olmamı tır. Bedelsiz hisse senetlerinin da ıtımı daha önce bildirildi i gibi 1
Kasım 2004-17 Kasım 2004 tarihleri arasında yapılacaktır. Da ıtım i lemleri 18 Kasım 2004 tarihinden
itibaren sadece irket merkezinde devam edecektir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 25/10/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
AFMAS
AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A. .
Mehmet Sedat Akdemir
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
BEKO
Beko Elektronik Sanayii A. .
Mehmet Ömer Koç
BEKO
Beko Elektronik Sanayii A. .
Mehmet Ömer Koç
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
ISGSY
Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .
Yatırım Menkul De erler A. .
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
Mehmet Ömer Koç
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
Mehmet Ömer Koç
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TOASO
Tofa Türk Otomobil Fabrikaları A. .
Mehmet Ömer Koç
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu,
Özgün Haydaro lu, Süheyla
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
TAR H: 27/10/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARAT
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret
A. .
DYHOL
Do an Yayın Holding A. .
FMR Corp. ve Fidelity International
Limited
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
ISGSY
Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .
Yatırım Menkul De erler A. .
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
Mehmet Ömer Koç
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UCAK
Usa Uçak Servisi A. .
Ferit F. ahenk
TAR H:01/11/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 01.11.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile do rudan veya dolaylı olarak tüm
bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçi ile ilgili tüm
sorunların giderildi ini ve % 100 uyumlu hale getirildi ini, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan
sorumlu oldu umuzu beyan ederiz. Aylık Durum Formu Ek’te verilmektedir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 02/11/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
ARAT
ISGSY
irket Ünvanı
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .
lem Yapan Ortak
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret
A. .
Yatırım Menkul De erler A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UCAK
Usa Uçak Servisi A. .
Ferit F. ahenk
TAR H:03/11/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .'nin "Yeni Türk Lirası irket Aylık Durum Formu" ek'te yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 03/11/2004
TAKASBANK A. . HABER :
TEKFK
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .’nin 01/11/2004 tarihinde ba layan % 70 oranında bedelsiz
sermaye artırım i leminde, bedelsiz artırım kar ılı ı olan hisse senetleri ilgili üye alt hesaplarına
03/11/2004 tarihinde alacak kaydedilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 04/11/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARAT
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret
A. .
ARCLK
Arçelik A. .
M. Ömer Koç
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
CEMTS
Çemta Çelik Makine San. ve Tic. A. .
Semiha Feyda Duraner
DUROF
Duran Ofset Matbaacılık ve Ambalaj San. A. .
brahim Okan Duran
GOODY
Goodyear Lastikleri T.A. .
Axa Oyak Sigorta A. .
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
Mehmet Ömer Koç
OYSAC
Oysa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
CIMSA
SKBNK
ekerbank T.A. .
ekerbank T.A. . Personeli Sosyal
Sigorta Sandı ı Vakfı
SKBNK
ekerbank T.A. .
ekerbank T.A. . Personeli Sosyal
Sigorta Sandı ı Vakfı
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TAR H: 09/11/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARAT
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret
A. .
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GOODY
Goodyear Lastikleri T.A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
KARSN
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A. .
Kıraça Otomotiv Sanayi ve Ticari
Yatırımlar A. .
Yatırımlar A. .
OYSAC
Oysa Çimento San. ve Tic. A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
OYSAC
Oysa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu,
Özgün Haydaro lu, Süheyla
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu,
Özgün Haydaro lu, Süheyla
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
YKGYO
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
Acces Turkey LLC
CIMSA
TAR H: 10/11/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Ulus Menkul De erler A. .
GLBYO
Global Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Portföy Yönetimi A. .
GLBYO
Global Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Portföy Yönetimi A. .
GOODY
Goodyear Lastikleri T.A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
GOODY
Goodyear Lastikleri T.A. .
Axa Oyak Sigorta A. .
KARSN
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A. .
Mehmet Can Karaba , Münir Yavuz,
Osman Zeki Sever ve irket Çalı anı
39 ki i
MRDIN
Mardin Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
MYZYO
Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklı ı A. .
Ulus Menkul De erler A. .
OYSAC
Oysa Çimento San. ve Tic. A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
OYSAC
Oysa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UCAK
Usa Uçak Servisi A. .
Ferit F. ahenk
CIMSA
TAR H: 12/11/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARAT
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret
A. .
GOODY
Goodyear Lastikleri T.A. .
Axa Oyak Sigorta A. .
GOODY
Goodyear Lastikleri T.A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
OYSAC
Oysa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
Oysa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
CIMSA
OYSAC
ekerbank T.A. .
SKBNK
ekerbank T.A. . Personeli Sosyal
Sigorta Sandı ı Vakfı
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 17/11/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARAT
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret
A. .
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Ulus Menkul De erler A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GOODY
Goodyear Lastikleri T.A. .
Axa Oyak Sigorta A. .
GOODY
Goodyear Lastikleri T.A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
OYSAC
Oysa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
OYSAC
Oysa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
CIMSA
TAR H:18/11/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 18.11.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
17.11.2004 tarihinde 18 olan personel sayımız 18.11.2004 tarihi itibariyle 1 ki inin katılmasıyla 19 ki iye
yükselmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 24/11/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
AFMAS
AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A. .
Mehmet Sedat Akdemir
ARCLK
Arçelik A. .
Mehmet Ömer Koç
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Ulus Menkul De erler A. .
CEMTS
Çemta Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A. .
Burhan Evcil
GARAN
T.Garanti Bankası A. .
Süleyman Sözen
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Erol Göker
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Akfen Holding A. .
GOODY
Goodyear Lastikleri T.A. .
Axa Oyak Sigorta A. .
GOODY
Goodyear Lastikleri T.A. .
Axa Oyak Sigorta A. .
GOODY
Goodyear Lastikleri T.A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
GOODY
Goodyear Lastikleri T.A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
MYZYO
Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklı ı A. .
Ulus Menkul De erler A. .
OYSAC
Oysa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
OYSAC
Oysa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
OYSAC
Oysa Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
SARKY
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A. .
brahim Güngör
CIMSA
SKBNK
ekerbank T.A. .
ekerbank T.A. . Personeli Sosyal Sigorta
Sandı ı Vakfı
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 29/11/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ABANA
Abana Elektromekanik San. ve Tic. A. .
Ar Turizm Ticaret A. .
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Ulus Menkul De erler A. .
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Mustafa Yılmaz
DMSAS
Demisa Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. .
Hayrettin Çaycı
DYHOL
Do an Yayın Holding A. .
Polat Pazvant
ERSU
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A. .
Ali Akman
FROTO
Ford Otomotiv Sanayi A. .
Osman Turgay Durak
FROTO
Ford Otomotiv Sanayi A. .
Aykut Özüner
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Akfen Holding A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
MYZYO
Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklı ı A. .
Ulus Menkul De erler A. .
MYZYO
Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklı ı A. .
Ulus Menkul De erler A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H:01/12/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 01.12.2004 tarihli Yönetim Kurulu kararı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,
27.04.2004 tarihli 2003 yılı Ola an Genel Kurulundan alınan yetkiye istinaden, Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan 2003 yılı bilançosunda görülen ve 30.09.2004 tarihine
ta ınmı de eri olan 39.360.036 milyon TL birikmi zararın,
1.893.559 milyon TL’nın ola anüstü yedek akçelerden,
5.192.738 milyon TL’nın yasal yedek akçelerden,
605 milyon TL’nın emisyon primi enflasyon düzeltme farkından,
29.273.134 milyon TL’nın da sermayenin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan
sermaye yede inden mahsup edilmesine,
katılanların oybirli i ile karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 01/12/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
AFMAS
AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A. .
Mehmet Sedat Akdemir
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
DMSAS
Demisa Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. .
Hayrettin Çaycı
ERSU
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A. .
Ali Akman
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
SARKY
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A. .
Hayrettin Çaycı
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A.
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 03/12/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
DMSAS
Demisa Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. .
Do an Çakır
DYOBY
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A. .
Ya ar Holding A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
KAVPA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
MRDIN
Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
PINSU
Pınar Su Sanayi ve Ticart A. .
Yapa Tüketim Malları Pazarlama A. .
PNSUT
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A. .
Ya ar Holding A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralma A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
evki Yıldız
TAR H: 07/12/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Ulus Menkul De erler A. .
EMKEL
Emek Elektrik Endüstrisi A. .
Barmenk Holding A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
MRDIN
Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 09/12/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
ATAYO
Ata Yatırım Ortaklı ı A. .
Galip Öztürk
ATAYO
Ata Yatırım Ortaklı ı A. .
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A. .
DMSAS
Demisa Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. .
Hayrettin Çaycı
FINBN
Finasbank A. .
Finans Yatırım Menkul De erler A. .
GARAN
Türkiye Garanti Bankası A. .
Filiz ahenk
GLBYO
Global Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Yatırım Holding A.
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Erol Göker
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Akfen Holding A. .
GLMDE
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
GSDHO
GSD Holding A. .
GSD Dı Ticaret A. ..
SARKY
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A. .
Hayrettin Çaycı
SARKY
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A. .
brahim Güngör
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
GSD Dı Ticaret A. .
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H:22/12/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 22.12.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim kurulumuzun 22.12.2004 tarih 373 nolu aldı ı karar ile Kurumsal Yönetim lkelerinde öngörülen
komite kurulmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/12/2004
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 28.12.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“01.12.2004 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulan Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına göre hazırlanan 2003 yılı bilançosunda görülen birikmi zararın mahsubunda sermayenin
enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yede inden mahsup edilecek
tutar sehven 29.273.134 milyon TL olarak bildirilmi ti. Bu tutar 32.273.134 milyon TL olup, bu konuda
alınan Yönetim Kurulu Kararı ili ikte sunulmu tur.”
Sözkonusu Yönetim Kurulu kararı ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 28/12/2004
TAKASBANK A. . HABER :
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebli i’nin Ek:2 maddesi gere ince; hisse senetleri
Borsada i lem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada i lem görmeyen hisse senetlerinin
Borsada satı a konu edilebilmesi amacıyla 28/12/2004 tarihinde Takasbank’a depo edilen hisse
senetlerinin bilgileri.
Satı a
Konu
His.Sen
Kod
TEKFK
Sıra Hisse Senedi Satı a Konu irket Ünvanı Grub Yatırımcının AdıNo
u Soyadı Ünvanı
1
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .
E
EROL DEM R
Nominal Öngörülen
Tutar
satı
süresi
140.506.000
1 YIL
TAR H:31/12/2004
HABER:
TEKFK
Teksil Finansal Kiralama A. .’nin 31.12.2004 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
nternet sitemiz kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak güncellenmi olup www.tekstilleasing.com.tr
adresinden ula ılmaktadır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 05/01/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
BANVT
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A. .
Vural Görener
DISBA
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Dı bank Personeli Güvenlik Vakfı
DISBA
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Dı Yatırım Menkul De . A. .
GARAN
T.Garanti Bankası A. .
FMR Corp. , Fidelity nternational Ltd. ve
do rudan ve dolaylı ba lı kurulu ları
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
UNTAR
Ünal Tarım Ürünleri hracat ve Sanayi A. .
Ünal Holding A. .
TAR H: 14/01/2004
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Fatma Karagözlü
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Fatma Karagözlü
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Galip Öztürk
BURVA
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A. .
Canan Zihnio lu
DGZTE
Do an Gazetecilik A. .
FMR Corp. ve Fidelity nternational Limited
DYOBY
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A. .
Ya ar Holding A. .
FINBN
Finansbank A. .
Fina Holding A. .
GLYHO
Global Yatırım Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
PETUN
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A. .
Ya ar Holding A. .
PETUN
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A. .
Ya ar Holding A. .
PNSUT
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A. .
Ya ar Holding A. .
PNSUT
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A. .
Ya ar Holding A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TSKB
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. .
T. Bankası A. . mü terilerinden
Turkisfund Equities
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 17/01/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Galip Öztürk
BURVA
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A. .
Canan Zihnio lu
SARKY
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A. .
brahim Güngör
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 28/01/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Fatma Karagözlü
AVRSY
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Galip Öztürk
EVREN
Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Tan Egeli
GENTS
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Pazarlama A. .
GLYHO
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
GLYHO
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
GOLDS
Golda Kuyumculuk Sanayi thalat hracat A. .
Goldart Holding A. .
ISGYO
Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
T.
Bankası A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 02/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ARAT
ARFYO
CEMTS
DISBA
GENTS
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Çemta Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A. .
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
GLYHO
ISGSY
MEMSA
PNSUT
TEKFK
TUDDF
UKIM
Global Yatırım Holding A. .
Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .
Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A. .
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Türk Demir Döküm Fabrikaları A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
lem Yapan Ortak
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım A. .
Ergun Ka ıtçıba ı
Dı Yatırım Menkul De erler A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Mehmet Kutman
Yatırım Menkul De erler A. .
Uluta Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Ya ar Holding A. .
Mehmet Sadık Eratik
Melih Batılı
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
TAR H: 03/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ALYAG
ANACM
ARAT
DISBA
GENTS
Altınya Kombinaları A. .
Anadolu Cam Sanayii A. .
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
GLYHO
GLYHO
GOLDS
ISGSY
KARTN
KARTN
PERYO
PNSUT
Global Yatırım Holding A. .
Global Yatırım Holding A. .
Golda Kuyumculuk Sanayi thalat hracat A. .
Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklı ı A. .
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A. .
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A. .
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A. .
lem Yapan Ortak
Melih Kaya
Ahmet Faruk Polatkan
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Dı Yatırım Menkul De erler A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
mre Gül Gencer
Mehmet Kutman
Goldart Holding A. .
Yatırım Menkul De erler A. .
Malazlar Kibrit Sanayi A. .
Malazlar Kibrit Sanayi A. .
Mehmet Kutman
Ya ar Holding A. .
TEKFK
UKIM
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
UNTAR
Ünal Tarım Ürünleri hracat ve Sanayi A. .
Mehmet Sadık Eratik
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Süheyla Haydaro lu, Bülent
Bostancı, Erkan Haydaro lu
Ünal Holding A. .
TAR H: 08/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ANACM
ARAT
ARAT
ARFYO
ATLAS
Anadolu Cam Sanayii A. .
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
ATSYO
DISBA
DISBA
KARSN
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
T. Dı Ticaret Bankası A. .
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A. .
PNSUT
TEKFK
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
lem Yapan Ortak
Ahmet Faruk Polatkan
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım A. .
Toprak Menkul De erler A. . ve birlikte
hareket eden Galip Öztürk
Galip Öztürk
A. Vural Akı ık-Duygu Akı ık
Annscroft Limited
Kıraça Otomotiv Sanayi ve Ticari
Yatırımlar A. .
Ya ar Holding A. .
Mehmet Sadık Eratik
TAR H: 09/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ANACM
ANSGR
Anadolu Cam Sanayii A. .
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi
ARAT
ARFYO
ATLAS
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
ATSYO
BUMYO
GENTS
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Bumerang Yatırım Ortaklı ı A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
KARTN
KARTN
PNSUT
TEKFK
TUDDF
UNTAR
YKBNK
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A. .
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A. .
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Türk Demir Döküm Fabrikaları A. .
Ünal Tarım Ürünleri hracat ve Sanayi A. .
Yapı ve Kredi Bankası A. .
YKGYO
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
TAR H: 10/02/2005
HABER:
lem Yapan Ortak
Ahmet Faruk Polatkan
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım A. .
Toprak Menkul De erler A. . ve birlikte
hareket eden Galip Öztürk
Galip Öztürk
Bumerang Menkul De erler A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Malazlar Kibrit Sanayi ve Tic. A. .
Malazlar Kibrit Sanayi ve Tic. A. .
Ya ar Holding A. .
Mehmet Sadık Eratik ve ailesi
Melih Batılı
Ünal Holding A. .
FMR Corp. ve Fidelity International
Limited.
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARAT
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
ARFYO
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
ATLAS
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Toprak Menkul De erler A. . ve birlikte
hareket eden Galip Öztürk
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Galip Öztürk
ATSYO
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Fatma Karagözlü
GENTS
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
KARTN
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A. .
Malazlar Kibrit Sanayi ve Tic. A. .
KRDMA
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A. .
Mutullah Yolbulan, Yolbulan Demir San. ve
Tic. A. ., Yolbulan Metal San. ve Tic. A. .,
Özlem Yolbulan, Zuhal Güne
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik ve ailesi
UNTAR
Ünal Tarım Ürünleri hracat ve Sanayi A. .
Ünal Holding A. .
TAR H: 14/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ANACM
ANSGR
Anadolu Cam Sanayii A. .
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi
ATLAS
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
ATSYO
GENTS
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
GLYHO
KARSN
Global Yatırım Holding A. .
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A. .
KARTN
PERYO
TEKFK
UKIM
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A. .
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
lem Yapan Ortak
Ahmet Faruk Polatkan
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket eden Galip Öztürk
Galip Öztürk
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Mehmet Kutman
Kıraça Otomotiv Sanayi ve Ticari
Yatırımlar A. .
Malazlar Kibrit Sanayi ve Tic. A. .
Mehmet Kutman
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
TAR H: 15/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
Kodu
ALYAG
ATSYO
ATLAS
Altınya Kombinaları A. .
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
ARFYO
ANSGR
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi
GENTS
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
GLYHO
KARTN
PERYO
TEKFK
Global Yatırım Holding A. .
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A. .
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mustafa Kaya
Galip Öztürk
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket eden Galip Öztürk
Alternatif Yatırım A. .
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Mehmet Kutman
Malazlar Kibrit San. ve Tic. A. .
Mehmet Kutman
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
TAR H: 16/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ARFYO
ATSYO
GENTS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
TEKFK
UKIM
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
lem Yapan Ortak
Alternatif Yatırım A. .
Galip Öztürk
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
TAR H: 17/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ARAT
ATLAS
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
ATSYO
GENTS
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
GLYHO
MYZYO
PERYO
SANKO
SARKY
SARKY
TEKFK
Global Yatırım Holding A. .
Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklı ı
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Sanko Pazarlama thalat hracat A. .
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A. .
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
lem Yapan Ortak
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket eden Galip Öztürk
Galip Öztürk
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Mehmet Kutman
Anıl Erk Yılmaz
Mehmet Kutman
Sanko Finansal Kiralama A. .
brahim Güngör
brahim Güngör
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
TAR H: 18/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
irket Ünvanı
Kodu
ARAT
ANSGR
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi
ATLAS
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
ARFYO
GENTS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
IDAS
da
KOTKS
PKART
PKART
PKART
TEKFK
UKIM
Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A. .
Plastikkart Akıllı Kart leti im Sistemleri San. ve Tic. A. .
Plastikkart Akıllı Kart leti im Sistemleri San. ve Tic. A. .
Plastikkart Akıllı Kart leti im Sistemleri San. ve Tic. A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
stanbul Dö eme Sanayi A. .
lem Yapan Ortak
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket eden Galip Öztürk
Alternatif Yatırım A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Feyzullah Tahsin Bensel adına vekaleten
Av. Bekir Atik
Adnan enbayrak
Rıdvan Çelikel
Metin Ziyal
Ali Yıldız
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
TAR H:21/02/2005
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 2004 yılı Ola an Genel Kurul Toplantısı’nın 25.03.2005 Cuma günü
saat 11:00’de Maltepe lçesi, Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14,
Küçükyalı, stanbul adresinde yapılaca ı bildirilmi tir.
Olagan genel kurul gündemi ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 21/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
Kodu
ARFYO
ALYAG
FINBN
GENTS
KOTKS
PKART
PKART
PKART
PKART
SASA
SASA
TEKFK
TUDDF
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Altınya Kombinaları A. .
Finansbank A. .
Alternatif Yatırım A. .
Mustafa Kaya
FMR Corp., Fidelity International Limited
ve do rudan ve dolaylı ortaklıklarından
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A. .
Adnan enbayrak
Plastikkart Akıllı Kart leti im Sistemleri San. ve Tic. A. .
Melih Cevdet Ziyal
Plastikkart Akıllı Kart leti im Sistemleri San. ve Tic. A. .
Ali Yıldız
Plastikkart Akıllı Kart leti im Sistemleri San. ve Tic. A. .
Metin Ziyal
Plastikkart Akıllı Kart leti im Sistemleri San. ve Tic. A. .
Rıdvan Çelikel
Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A. .
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A. .
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Türk Demir Döküm Fabrikaları A. .
Melih Batılı
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 22/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri” ba lı ı altında
yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ABANA
ANSGR
Abana Elektromekanik San. ve Tic. A. .
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi
AVRSY
KARTN
MEMSA
SARKY
SASA
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A. .
Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A. .
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A. .
Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
lem Yapan Ortak
AR Enerji A. .
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Galip Öztürk
Malazlar Kibrit San. ve Tic. A. .
Ahmet Ferhat Bahçecigil
brahim Güngör
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
Mehmet Sadık Eratik
TAR H: 23/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ALYAG
ALYAG
ARAT
ARFYO
ARFYO
ATLAS
Altınya Kombinaları A. .
Altınya Kombinaları A. .
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
AVRSY
GENTS
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
GENTS
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
KARTN
SASA
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A. .
Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A. .
TEKFK
UKIM
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
lem Yapan Ortak
Mustafa Kaya
Melih Kaya
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım A. .
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket eden Galip Öztürk
Galip Öztürk
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Malazlar Kibrit San. ve Tic. A. .
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
Mehmet Sadık Eratik
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
TAR H: 24/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
AVRSY
DISBA
DISBA
irket Ünvanı
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
T. Dı Ticaret Bankası A. .
T. Dı Ticaret Bankası A. .
lem Yapan Ortak
Galip Öztürk
Dı bank Personeli Güvenlik Vakfı
Dı Yatırım Menkul De erler A. .
SASA
Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A. .
TEKFK
UKIM
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
Mehmet Sadık Eratik
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
TAR H: 25/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
AFMAS
ARAT
ARAT
DARDL
DISBA
GENTS
AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A. .
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Dardanel Önenta Gıda Sanayi A. .
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
KARTN
SASA
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A. .
Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A. .
TEKFK
UKIM
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
YKGYO
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
lem Yapan Ortak
Mehmet Sedat Akdemir
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Niyazi Önen
Dı bank Personeli Güvenlik Vakfı
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Malazlar Kibrit San. ve Tic. A. .
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
Mehmet Sadık Eratik
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
TAR H: 28/02/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ABANA
ALYAG
ALYAG
ARAT
ATLAS
Abana Elektromekanik San. ve Tic. A. .
Altınya Kombinaları A. .
Altınya Kombinaları A. .
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
BURVA
GENTS
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
KRDMD
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A. .
LOGO
LOGO
MYZYO
MYZYO
SASA
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A. .
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A. .
Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklı ı A. .
Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklı ı A. .
Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A. .
lem Yapan Ortak
Ar Enerji A. .
Mustafa Kaya
Melih Kaya
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket eden Galip Öztürk
Canan Zihnio lu
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Kamil Güleç ve birlikte hareket etti i Ça
Çelik D.Ç.End.A. .
Turgay Aytaç
Tu rul Tekbulut
Anıl Erk Yılmaz
Anıl Erk Yılmaz
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
SERVE
TEKFK
Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mayir Saranga
Mehmet Sadık Eratik
TAR H: 01/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ALYAG
ARAT
ARFYO
DARDL
DISBA
MYZYO
SASA
Altınya Kombinaları A. .
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Dardanel Önenta Gıda Sanayi A. .
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklı ı A. .
Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
lem Yapan Ortak
Mustafa Kaya
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım A. .
Dardanel Enez Konserve San. A. .
Dı bank Personeli Güvenlik Vakfı
Anıl Erk Yılmaz
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
Mehmet Sadık Eratik
TAR H: 04/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ABANA
ARFYO
ARAT
ARAT
ATLAS
Abana Elektromekanik San. ve Tic. A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
DYOBY
FNSYO
GENTS
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A. .
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
GLYHO
NTHOL
SASA
Global Yatırım Holding A. .
Net Holding A. .
Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A. .
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
lem Yapan Ortak
Ar Enerji A. .
Alternatif Yatırım A. .
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket eden Galip Öztürk
Ya ar Holding A. .
Finansbank A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Mehmet Kutman
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A. .
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
Mehmet Sadık Eratik
TAR H: 07/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ANSGR
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi
ARFYO
ATLAS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
DISBA
T. Dı Ticaret Bankası A. .
lem Yapan Ortak
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket eden Galip Öztürk
Dı Yatırım Menkul De erler A. .
DISBA
DYOBY
GENTS
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
KAVPA
SASA
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A. .
TEKFK
TUDDF
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Türk Demir Döküm Fabrikaları A. .
Dı bank Personeli Güvenlik Vakfı
Ya ar Holding A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
evki Yıldız
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
Mehmet Sadık Eratik
Melih Batılı
TAR H: 08/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ABANA
ARAT
ARFYO
DYOBY
GENTS
Abana Elektromekanik San. ve Tic. A. .
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
GLYHO
GLYHO
MEMSA
SASA
Global Yatırım Holding A. .
Global Yatırım Holding A. .
Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A. .
Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A. .
TEKFK
UKIM
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
lem Yapan Ortak
Ar Enerji A. .
Aktif Tekstil Yatırımı Sanayi ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım A. .
Ya ar Holding A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Mehmet Kutman
Avrasya Yatırım Holding A. .
Uluta Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
TAR H: 09/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ANSGR
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi
ARFYO
ATLAS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Yatırım Ortaklı ı A. .
ATSYO
CEMTS
DISBA
GENTS
Atlantis Yatırım Ortaklı ı A. .
Çemta Çelik Makina San. ve Tic. A. .
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
GLYHO
KARSN
MAALT
ISATR
ISBTR
ISCTR
ISKUR
MAALT
ISYAT
Global Yatırım Holding A. .
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A. .
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A. .
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A. .
lem Yapan Ortak
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket etti i Galip Öztürk
Galip Öztürk
Celal Gökçen
Dı bank Personeli Güvenlik Vakfı
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Mehmet Kutman
Kıraça Otomotiv Sanayi ve Ticari Yat. A. .
Türkiye Bankası A. .
Yatırım Ortaklı ı A. .
MYZYO
TEKFK
UKIM
Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklı ı A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Anıl Erk Yılmaz
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
TAR H:10/03/2005
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 10.03.2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,
SPK’nun 25 ubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gere ince, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan
mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde irketler kar da ıtımı
yapamayacaklardır. Bu karar uyarınca irket 2004 yılı içerisinde yasal kayıtlarına göre 6.164.998 YTL
zarar etmi oldu undan 2004 yılı karından temettü da ıtımı yapılmayacaktır.
UFRS mali tablolarına göre bulunan 858.211 YTL dönem karının ola anüstü yedek akçelere ayrılması
konusunda Genel Kurul’a öneri götürülmesine,
katılanların oybirli i ile karar verildi.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 10/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ABANA
ARFYO
CEMTS
DISBA
DISBA
DYOBY
GLYHO
KRDMA
Abana Elektromekanik San. ve Tic. A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Çemta Çelik Makina San. ve Tic. A. .
T. Dı Ticaret Bankası A. .
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A. .
Global Yatırım Holding A. .
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A. .
MYZYO
SASA
Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklı ı A. .
Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A. .
TEKFK
YUNSA
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A. .
YUNSA
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A. .
lem Yapan Ortak
Ar Enerji A. .
Alternatif Yatırım A. .
Celal Gökçen
Dı bank Personeli Güvenlik Vakfı
Dı Yatırım Menkul De erler A. .
Ya ar Holding A. .
Avrasya Yatırım Holding A. .
Mutullah Yolbulan, Yolbulan Demir San. ve
Tic. A. ., Yolbulan Metal San. ve Tic. A. .,
Özlem Yolbulan, Zuhal Güne
Anıl Erk Yılmaz
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
TAR H: 11/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
ABANA
ARFYO
MYZYO
TEKFK
UKIM
irket Ünvanı
Abana Elektromekanik San. ve Tic. A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklı ı A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
lem Yapan Ortak
Ar Enerji A. .
Alternatif Yatırım A. .
Anıl Erk Yılmaz
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Haydaro lu
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
TAR H: 14/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ARFYO
DISBA
DMSAS
EVREN
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Demisa Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. .
Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
EVREN
Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
GENTS
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
LOGO
SARKY
SERVE
TEKFK
TUDDF
YUNSA
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A. .
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A. .
Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Türk Demir Döküm Fabrikaları A. .
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A. .
lem Yapan Ortak
Alternatif Yatırım A. .
Dı bank Personeli Güvenlik Vakfı
Do an Çakır
Egeli&Co Fund SA ile birlikte hareket eden
Egeli&Co Investment Management S.A.
Egeli&Co Fund SA ile birlikte hareket eden
A. Muzaffer Egeli
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Tu rul Tekbulut
brahim Güngör
Mayir Saranga
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Melih Batılı
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
TAR H:15/03/2005
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 15.03.2005 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz yönetim kurulunun 15.03.2005 tarihinde aldı ı 385 nolu kararında 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu uyarınca, irketimizin 2005 yılı mali tablo ve raporlarının denetiminin Güney Serbest
Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .'ne yaptırılmasına ve bu hususun ola an genel kurul toplantısında
ortakların tasvibine sunulmasına karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 15/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ARFYO
FNSYO
GENTS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
TACYO
TEKFK
UKIM
Taç Yatırım Ortaklı ı A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
UKIM
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
lem Yapan Ortak
Alternatif Yatırım A. .
Finansbank A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
stanbul Gıda Dı Ticaret A. .
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
YUNSA
Haydaro lu
Akbank T.A. . Mensupları Tekaüt Sandı ı
Vakfı
 •   •  •   •  •   • 
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A. .
TAR H: 18/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
AFMAS
ARFYO
ATLAS
BUMYO
DISBA
DISBA
DMSAS
GLYHO
SERVE
TEKFK
TSKB
UKIM
UKIM
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Yatırım Ortaklı ı A. .
Mehmet Sedat Akdemir
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket etti i Galip Öztürk
Bumerang Yatırım Ortaklı ı A. .
Bumerang Menkul De erler A. .
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Dı bank Personeli Güvenlik Vakfı
T. Dı Ticaret Bankası A. .
Dı Yatırım Menkul De erler A. .
Demisa Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. .
Hayrettin Çaycı
Global Yatırım Holding A. .
mre Gül Gencer
Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A. .
Mayir Saranga
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. .
Halil Ero lu
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 23/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
ATLAS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
BUMYO
DARDL
DMSAS
DMSAS
GLYHO
MEMSA
TEKFK
UKIM
Bumerang Yatırım Ortaklı ı A. .
Dardanel Önenta Gıda Sanayi A. .
Demisa Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. .
Demisa Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. .
Global Yatırım Holding A. .
Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket etti i Galip Öztürk
Bumerang Menkul De erler A. .
Niyazi Önen
Hayrettin Çaycı
Maksut Urun
Mehmet Kutman
Uluta Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Mehmet Sadık Eratik
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 24/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
ATLAS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
GLYHO
IHEVA
IHLAS
TEKFK
UKIM
Global Yatırım Holding A. .
hlas Ev Aletleri malat Sanayi Ticaret A. .
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket etti i Galip Öztürk
Avrasya Yatırım Holding A. .
hlas Holding A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Mehmet Sadık Eratik
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:25/03/2005
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 25.03.2005 tarihinde yapılan Ola an Genel Toplantısı’nda,
•
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25 ubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gere ince SPK
düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı
olması halinde irketler kar da ıtımı yapamayaca ından bu karar uyarınca irket’in 2004 yılı
içerisinde yasal kayıtlara göre 6.164.997,53 YTL zarar etmi olması nedeniyle 2004 yılı karından
temettü da ıtımı yapılmamasına, Uluslararası Finansal Raporlama Standardı’na göre hazırlanan
mali tablolara göre bulunan 858.211 YTL tutarındaki dönem karının ola anüstü yedek akçelere
ayrılmasına ve yasal kayıtlarda yer alan 6.164.997,53 YTL tutarındaki geçmi yıl zararının,
5.463.324,54 YTL tutarındaki kısmının yasal yedek akçelerden, 701.672,99 YTL tutarındaki kısmının
ise ola anüstü yedek akçelerden mahsup edilmesine karar verildi i,
•
Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere M.Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Ergün
Aral, Yasef Coyas, A. Erdem Yörüko lu, Eyüp Murat Gezgin ve Hakan Gülelçe’nin seçildi i,
•
Denetçi olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Nihat Yalçınta ve Sedat Temelta ’ın seçildi i,
•
Yönetim Kurulu’nca seçilen Ba ımsız Denetçi Kurulu u Güney Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik
A. .’nin onaylanmasına karar verildi i,
•
irketin 2004 yılı içerisinde herhangi bir ba ı ta bulunmadı ının hissedarların bilgisine sunuldu u
bildirilmi tir.
Genel kurul toplantı tutana ı ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:30/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ARFYO
ATLAS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
BSPRO
BSH Profilo Elektrikli Gereçler Sanayii A. .
BUMYO
DMSAS
GLYHO
PERYO
GLYHO
SEKFK
Bumerang Yatırım Ortaklı ı A. .
Demisa Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. .
Global Yatırım Holding A. .
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
eker Finansal Kiralama A. .
lem Yapan Ortak
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket etti i Galip Öztürk
BSH Bosch und Siemens Hausgerate
Gmbh
Bumerang Menkul De erler A. .
Hayrettin Çaycı
Erol Göker
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Cahit Ba er
SEKFK
TEKFK
UKIM
eker Finansal Kiralama A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Hasan Ali en
Mehmet Sadık Eratik
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 31/03/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
BUMYO
DMSAS
GENTS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Bumerang Yatırım Ortaklı ı A. .
Demisa Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
PERYO
GLYHO
SEKFK
SEKFK
SEKFK
TEKFK
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
eker Finansal Kiralama A.
eker Finansal Kiralama A.
eker Finansal Kiralama A.
Tekstil Finansal Kiralama A.
Alternatif Yatırım A. .
Bumerang Menkul De erler A. .
Hayrettin Çaycı
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Global Yatırım Holding A. .
.
.
.
Mehmet Cahit Ba er
Hüseyin Serdar
Hasan Ali en
.
Mehmet Sadık Eratik
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 01/04/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
ATLAS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
AVRSY
BUCIM
BUMYO
EVREN
GENTS
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Bursa Çimento Fabrikası T.A. .
Bumerang Yatırım Ortaklı ı A. .
Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
PERYO
GLYHO
SARKY
TEKFK
VKGYO
UKIM
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket etti i Galip Öztürk
Metro Yatırım Menkul De erler A. .
smail Tarman
Bumerang Menkul De erler A. .
Egeli&Co Investment Management S.A.
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Global Yatırım Holding A. .
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Atıf oho lu
Mehmet Sadık Eratik
Galip Öztürk
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 06/04/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ARFYO
ATLAS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
AVRSY
AVRSY
PERYO
GLYHO
TEKFK
VKGYO
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
lem Yapan Ortak
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket etti i Galip Öztürk
Metro Yatırım Menkul De erler A. .
Galip Öztürk
Global Yatırım Holding A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
Galip Öztürk
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 14/04/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ABANA
ARFYO
ATLAS
Abana Elektromekanik San. Tic. A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
AVRSY
BUCIM
DMSAS
EVREN
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Bursa Çimento Fabrikası T.A. .
Demisa Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. .
Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
EVREN
PERYO
GLYHO
PERYO
GLYHO
PNSUT
Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Ar Enerji A. .
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket etti i Galip Öztürk
Galip Öztürk
smail Tarman
Hayrettin Çaycı
Egeli&Co Fund SA adına Egeli
Danı manlık Ltd. ti.
Ayhan Soysal Vekili Av. Özgül Arslan Kuy
Global Yatırım Holding A. .
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Yatırım Holding A. .
TEKFK
TSKB
UKIM
UNTAR
UNTAR
VKGYO
YKGYO
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A. .
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. .
Julius Baer Central Europe Stock Fund ve
Magna Eastern Euporean Fund adına
Charlemagne Capital (IOM) Limited
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
Ünal Tarım Ürünleri hracat ve Sanayi A. .
Seda Mızraklı
Ünal Tarım Ürünleri hracat ve Sanayi A. .
Ünal Holding A. .
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
Galip Öztürk
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 18/04/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
ABANA
AKMGY
ARFYO
ATLAS
AVRSY
AYGAZ
BEKO
BUCIM
BUMYO
BUMYO
DMSAS
FNSYO
GLYHO
TEKFK
TSKB
UKIM
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
Abana Elektromekanik San. Tic. A. .
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
Ar Enerji A. .
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A. .
mü terilerinden Tekfen Holding A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket etti i Galip Öztürk
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. .
Aygaz A. .
Mehmet Ali Neyzi
Beko Elektronik A. .
Ali Hakan Sümenal
Bursa Çimento Fabrikası A. .
smail Tarman
Bumerang Yatırım Ortaklı ı A. .
Bumerang Menkul De erler A. .
Bumerang Yatırım Ortaklı ı A. .
Bumerang Menkul De erler A. .
Demisa Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A. .
Hayrettin Çaycı
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
Finansbank A. .
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik ve Ailesi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. .
Julius Baer Central Europe Stock Fund ve
Magna Eastern Euporean Fund adına
Charlemagne Capital (IOM) Limited
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte
hareket eden Kazım Haydaro lu, Özgün
Haydaro lu, Bülent Bostancı, Erkan
Haydaro lu
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:19/04/2005
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 19.04.2005 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim Kurulumuzun 19.04.2005 tarih, 390 no’lu aldı ı karar ile Denetimden Sorumlu Komite ve
Kurumsal Yönetim lkelerinde öngörülen komiteleri yeniden olu turulmu tur.
lgili Yönetim Kurulu Kararı a a ıda tarafınıza sunulmaktadır.
irketin Kurumsal Yönetim lkelerine uyumunu izlemek ve bu konuda iyile tirme çalı malarında
bulunmak üzere olu turulan Kurumsal Yönetim Komitesi Ba kanlı ına Yasef Coyas’ın, üyeli e Eyüp
Murat Gezgin’in atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 16 sayılı Tebli ine, Seri: X, No:
19 sayılı Tebli i ile eklenen 28/A maddesi uyarınca denetimden sorumlu komite üyeliklerine, yönetim
kurulu üyeleri olan Akgün Türer ile Yasef Coyas’ın seçilmesine, Gn. Md. Hakan Gülelçe, Mali ler Bölüm
Ba kanı Fahri Çınar ve Operasyon Müdürü Ferah Tüzmen’in Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal
Yönetim Komitesi ile i birli i halinde bulunarak kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerin tam ve
zamanında hazırlanması ve açıklamaların yapılması konusunda tam yetki ve sorumluluk verilesine, pay
sahipli i haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözle meye ve di er irket içi düzenmelerele
uygunlu un sa lanması konularından sorumlu olmak üzere ve do rudan Kurumsal Yönetim
Ba kanlı ı’na ba lı çalı mak üzere Pay Sahipleri ile li kiler Birimi kurulmasına, Birim Ba kanlı ı’na
Farhi Çınar’ın, Birim üyeli ine Hasibe Uzun’un atanmasına, Denetimden Sorumlu Komiteye ba lı
çalı mak üzere Risk Yönetimi ve ç Kontrol Birimi olu turulmasına, GSD Yatırım Bankası Kredi Analiz ve
Risk zleme Grup Ba kanı Murat Turhan’ın Komite’nin Ba kanlı ına, GSD Yatırım Bankası Müfetti i
Aykut Vançin’in Komite’nin üyeliklerine atanmasına katılanların oybirli i ile karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 20/04/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
ABANA
irket Ünvanı
Abana Elektromekanik San. Tic. A. .
lem Yapan Ortak
Ar Enerji A. .
AKMGY
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
ATLAS
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
AVRSY
BUCIM
BUMYO
ECYAP
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Bursa Çimento Fabrikası A. .
Bumerang Yatırım Ortaklı ı A. .
Eczacıba ı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A. .
ECYAP
Eczacıba ı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A. .
FINBN
Finansbank A. .
FNSYO
FINBN
GENTS
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
MEMSA
NTHOL
NTTUR
TEKFK
YKGYO
Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A. .
Net Holding A. .
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A. .
mü terilerinden Davit Braun tayn
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket etti i Galip Öztürk
Metro Yatırım Menkul De erler A. .
smail Tarman
Bumerang Menkul De erler A. .
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
FMR Corp. ve do rudan-dolaylı i tirakleri
ile Fidelity International Limited ve
do rudan-dolaylı i tirakleri
Finansbank A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Uluta Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
Mehmet Sadık Eratik
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 29/04/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ABANA
ARFYO
ATAYO
ATLAS
ATLAS
Abana Elektromekanik San. Tic. A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Ata Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
AVRSY
BUCIM
EVREN
FNSYO
FINBN
GENTS
SKTAS
TEKFK
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Bursa Çimento Fabrikası A. .
Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
lem Yapan Ortak
Ar Enerji A. .
Alternatif Yatırım A. .
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A. .
Egeli&Co Fund SA adına Egeli Danı manlık Ltd. ti.
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve birlikte
hareket etti i Galip Öztürk
Metro Yatırım Menkul De erler A. .
smail Tarman
Egeli&Co Fund SA adına Egeli Danı manlık Ltd. ti
Finansbank A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve Pazarlama A. .
Sökta Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Muzaffer Müfit Kayhan
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:04/05/2005
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 04.05.2005 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin 31 Mart 2005 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:25 sayılı tebli inde
açıklanan “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan, Ba ımsız Denetimden
Geçmemi kar ıla tırmalı ara mali tablo ve dipnotları 28 Nisan 2005 tarihinde Ba kanlı ı’nıza teslim
edilmi ve aynı gün içinde borsa bülteninde yayınlanmı tır.
Cari ara dönem bilançosu önceki yıla ili kin yıllık bilanço ile kar ıla tırmalı olarak verilmesi gerekirken,
31 Mart 2004 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı olarak verilmi tir.
31 Aralık 2004 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı olarak hazırlanan 31 Mart 2005 tarihli mali tablo ve
dipnotlar yayınlanmak üzere gönderilmektedir.”
Söz konusu mali tablolar ve dipnotlar ekte yayınlanmakta olup, Borsamız internet sitesinde
güncellenmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 04/05/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
ABANA
AKMGY
ARFYO
ATLAS
AVRSY
CBSBO
CBSBO
ECBYO
FNSYO
GENTS
GLYHO
GLYHO
TEKFK
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
Abana Elektromekanik San. Tic. A. .
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Ar Enerji A. .
Davit Braun tayn
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket etti i Galip Öztürk
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. .
ÇBS Boya Kimya San. ve Tic. A. .
ÇBS Holding A. .
ÇBS Boya Kimya San. ve Tic. A. .
ÇBS Holding A. .
Eczacıba ı Yatırım Ortaklı ı A. .
Eczacıba ı Yatırım Holding Ortaklı ı
A. .
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
Finansbank A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
Global Yatırım Holding A. .
Mehmet Kutman
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 11/05/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
ATLAS
AVRSY
CBSBO
CBSBO
NTTUR
PARSN
SERVE
TEKFK
TSKB
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket etti i Galip Öztürk
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. .
ÇBS Boya Kimya San. ve Tic. A. .
ÇBS Holding A. .
ÇBS Boya Kimya San. ve Tic. A. .
ÇBS Holding A. .
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A. .
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A. .
Parsan Makina Parçaları Sanayi A. .
M.Alp Tiryakio lu
Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A. .
Mayir Saranga
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. .
Julius Baer Central Europe Stock Fund,
Magna Eastern Euporean Fund ve OCCO
Global Emerging Markets Fund namına
Charlemagne Capital (IOM) Limited
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 21/06/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
ARFYO
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Sevgi Mert
AVRSY
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Cengiz Kaya
AVRSY
Duran Do an Basım ve Ambalaj San. A. .
Duran Do an Basım ve Ambalaj San. A. .
DUROF
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
Finansbank A. .
FNSYO
Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A. .
Uluta Tekstil San. Tic. A. .
MEMSA
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Yatırım Holding A. .
PERYO
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A. .
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
PNSUT
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. .
Julius Baer Central Europe Stock Fund,
TSKB
Magna Eastern Euporean Fund, Magna
Turkey Fund, OCCO Global Emerging
Markets Fund, OCCO Eastern European Fund
ve The Balkan Fund namına Charlemagne
Capital (IOM) Limited
TSKB Yatırım Ortaklı ı A. .
Turquoise Investment Fund-Balanced Fund
TSKYO
Tüpra Türkiye Petrol Rafinerileri A. .
Fidelity Investment
TUPRS
Uki Uluslararası Konfeksiyon malat ve Ticaret A. .
Prim Menkul De erler A. . ile birlikte hareket
UKIM
eden Kazım Haydaro lu, Özgün Haydaro lu,
Bülent Bostancı, Erkan Haydaro lu
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklı ı A. .
brahim Özçelik
YTFYO
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 13/07/2005
ANSGR
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ANSGR
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi
ARFYO
ATLAS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
BUCIM
DUROF
FNSYO
FINBN
GENTS
Bursa Çimento A. .
Duran Do an Basım ve Ambalaj San. A. .
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
GENTS
MMART
MMART
PERYO
SEKFK
SERVE
SKPLC
TEKFK
YKGYO
YTFYO
lem Yapan Ortak
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve
birlikte hareket eden Galip Öztürk
Bülent Selen Sarper
Duran Do an Basım ve Ambalaj San. A. .
Finansbank A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve
Pazarlama A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
Orhan Kahraman
Marmaris Martı Otel letmeleri A. .
Union Bancaire Privee
Marmaris Martı Otel letmeleri A. .
Union Bancaire Privee
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
European Catalyst Fund
eker Finansal Kiralama A. .
Bahar Göktan
Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A. .
Mayir Saranga
eker Piliç ve Yem Sanayi Ticaret A. .
Ali Bor, Osman Bor
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklı ı A. .
brahim Özçelik
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 18/07/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
ARAT
ATLAS
DEVA
DUROF
GENTS
GOLDS
SERVE
TEKFK
YTFYO
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Hasan Arat
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve birlikte
hareket eden Galip Öztürk
Deva Holding A. .
GEM Global Equities Management SA tarafından
yönetilmekte olan Post Communist Opportunities
Fund Ltd
Duran Do an Basım ve Ambalaj San. A. .
Duran Do an Basım ve Ambalaj San. A. .
Genta Genel Metal Sanayi ve Ticaret A. .
Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve Pazarlama A. .
Golda Kuyumculuk Sanayi thalat hracat A. .
Goldart Holding A. .
Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A. .
Mayir Saranga
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklı ı A. .
brahim Özçelik
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:10/08/2005
TAKASBANK A. . HABER :
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebli i’nin Ek:2 maddesi gere ince; hisse senetleri
Borsada i lem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada i lem görmeyen hisse senetlerinin
Borsada satı a konu edilebilmesi amacıyla 10/08/2005 tarihinde Takasbank’a depo edilen hisse
senetlerinin bilgileri.
Satı a
Konu
His.Sen.
Kodu
TEKFK
Sıra Hisse Senedi Satı a Konu irket
No Ünvanı
Grub Yatırımcının Adı-Soyadı
u Ünvanı
1
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. . E
EROL DEM R
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 11/08/2005
Nominal Öngörülen
Tutar (YTL)
satı
süresi
98,35
1 YIL
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
ARFYO
ATAYO
ATLAS
ECBYO
FINBN
ISAMB
KOTKS
MEMSA
TEKFK
VANET
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Ata Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Alternatif Yatırım A. .
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve birlikte
hareket eden Galip Öztürk
Eczacıba ı Yatırım Ortaklı ı A. .
Lionhart Aurora Fund Limited - Optimum
Class
Finansbank A. .
Morgan Stanley&Co. International Limited
I ıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. .
I ıklar Pazarlama A. .
Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A. .
Adnan enbayrak
Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A. .
Ahmet Ferhat Bahçecigil
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
Van-Et Entegre Et Sanayi ve Ticaret A. .
Ya ar Kızılkum
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 12/08/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
ATLAS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
BUCIM
CEMTS
FNSYO
FINBN
GDKYO
ISAMB
MMART
SKPLC
TEKFK
Bursa Çimento Fabrikası A. .
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve birlikte
hareket eden Galip Öztürk
Çemta Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A. .
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
Finansbank A. .
Gedik Yatırım Ortaklı ı A. .
Gedik Yatırım Menkul De erler A. .
I ıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. .
I ıklar Pazarlama A. .
Marmaris Martı Otel letmeleri A. .
Credit Agricole (Suisse) SA
eker Piliç ve Yem Sanayi Ticaret A. .
Ali Bor
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:15/08/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
ARFYO
EVREN
FINBN
GOLDS
ISAMB
TEKFK
irket Ünvanı
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Finansbank A. .
Golda Kuyumculuk Sanayi thalat hracat A. .
I ıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
lem Yapan Ortak
Alternatif Yatırım A. .
Tan Egeli
Morgan Stanley&Co. International Limited
Goldart Holding A. .
I ıklar Pazarlama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TAR H: 16/08/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ARFYO
ATLAS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
KONYA
FNSYO
FINBN
ISAMB
KRDMB
Konya Çimento Sanayii A. .
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
lem Yapan Ortak
Alternatif Yatırım A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve birlikte
hareket eden Galip Öztürk
smail Tarman
Finansbank A. .
I ıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. .
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi
ve Ticaret A. .
I ıklar Pazarlama A. .
Mutullah Yolbulan ve birlikte hareket etti i
Yolbulan Demir San. ve Tic. A. ., Yolbulanlar
Nak. ve Tic. A. ., Özlem Yolbulan, Zuhal
Güne
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Octane Fund Ltd.
PERYO
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 17/08/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
E ref Denizhan
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve birlikte
hareket eden Galip Öztürk
Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Tan Egeli
EVREN
I ıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. .
I ıklar Pazarlama A. .
ISAMB
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi
Mutullah Yolbulan ve birlikte hareket etti i
KRDMB
ve Ticaret A. .
Yolbulan Demir San. ve Tic. A. ., Yolbulanlar
Nak. ve Tic. A. ., Özlem Yolbulan, Zuhal Güne
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
European Catalyst Fund
PERYO
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
Ünye Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
UNYEC
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 18/08/2005
ATAYO
ATLAS
Ata Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
BUCIM
CEMTS
FNSYO
FINBN
IBTYO
ISAMB
KONYA
KRDMB
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
Bursa Çimento Fabrikası A. .
Çemta Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A. .
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
Finansbank A. .
nfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
I ıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. .
Konya Çimento Sanayii A. .
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi
ve Ticaret A. .
nfo Menkul De erler A. .
I ıklar Pazarlama A. .
smail Tarman
Mutullah Yolbulan ve birlikte hareket etti i
Yolbulan Demir San. ve Tic. A. ., Yolbulanlar
Nak. ve Tic. A. ., Özlem Yolbulan, Zuhal
Güne
Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A. .
Uluta Tekstil San. Tic. A. .
MEMSA
Marmaris Martı Otel letmeleri A. .
Pakize Oya Temelli
MMART
Marmaris Martı Otel letmeleri A. .
N.Emre Narin
MMART
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
European Catalyst Fund
PERYO
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
Ünye Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
UNYEC
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:22/08/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
ATAYO
ATLAS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Ata Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
BUCIM
CEMTS
EVNYO
GLYHO
Bursa Çimento Fabrikası A. .
Alternatif Yatırım A. .
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve birlikte
hareket eden Galip Öztürk
Çemta Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A. .
Evgin Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Yatırım Holding A. .
Hakan Mutlu
Erol Göker
nfo Menkul De erler A. .
I ıklar Pazarlama A. .
Mutullah Yolbulan ve birlikte hareket etti i
Yolbulan Demir San. ve Tic. A. ., Yolbulanlar
Nak. ve Tic. A. ., Özlem Yolbulan, Zuhal
Güne
eker Piliç ve Yem Sanayi Ticaret A. .
Ali Bor, Osman Bor
SKPLC
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
Transtürk Holding A. .
Abdurrahman Veli ahin
TRNSK
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 23/08/2005
IBTYO
ISAMB
KRDMA
KRDMB
nfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
I ıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. .
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi
ve Ticaret A. .
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ARFYO
ATAYO
ATLAS
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Ata Yatırım Ortaklı ı A. .
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
BTCIM
CEMTS
GLYHO
GOLDS
IBTYO
IHLAS
ISAMB
PERYO
PERYO
GLYHO
PRKTE
SKPLC
SKTAS
TEKFK
TRNSK
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A. .
Çemta Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A. .
Global Yatırım Holding A. .
Golda Kuyumculuk Sanayi thalat hracat A. .
nfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
hlas Holding A. .
I ıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. .
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
lem Yapan Ortak
Alternatif Yatırım A. .
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A. .
Metro Yatırım Menkul De erler A. . ve birlikte
hareket eden Galip Öztürk
smail Tarman
Burhan Evcil
Erol Göker
Goldart Holding A. .
nfo Menkul De erler A. .
Ali Tubay Gölba ı
I ıklar Pazarlama A. .
Octane Fund Ltd.
Global Yatırım Holding A. .
Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A. .
Park Havacılık, Ta ımacılık ve Tic. A. .
eker Piliç ve Yem Sanayi Ticaret A. .
Ali Bor
Sökta Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Muzaffer Müfit Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
Transtürk Holding A. .
Abdurrahman Veli ahin
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 14/09/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
ARFYO
ATAYO
ATAYO
BUCIM
CEMTS
DEVA
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Ata Yatırım Ortaklı ı A. .
Ata Yatırım Ortaklı ı A. .
Bursa Çimento Fabrikası A. .
Alternatif Yatırım A. .
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A. .
E ref Denizhan
Çemta Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A. .
Deva Holding A. .
ECBYO
Eczacıba ı Yatırım Ortaklı ı A. .
EVNYO
FFKRL
EVG Yatırım Ortaklı ı A. .
Finans Finansal Kiralama A. .
GLYHO
GOLDS
IHLAS
Global Yatırım Holding A. .
Golda Kuyumculuk Sanayi thalat hracat A. .
hlas Holding A. .
GEM Global Equities Management S.A.
tarafından yönetilmekte olan Emerging Private
Equity Fund Ltd.
Lionhart Aurora Fund Limited - Optimum
Class
Evgin Yatırım Menkul De erler Tic. A. .
Magna Turkey Fund namına Charlemagne
Capital (IOM) Limited
Erol Göker
Goldart Holding A. .
Ali Tubay Gölba ı
INDES
INDES
ISYAT
ndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. ve Tic. A. .
ndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. ve Tic. A. .
Yatırım Ortaklı ı A. .
KAVPA
PERYO
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
SKBNK
SKPLC
TEKFK
UNTAR
VANET
YTFYO
TSKB
ekerbank T.A. .
eker Piliç ve Yem Sanayi Ticaret A. .
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Ünal Tarım Ürünleri hracat ve Sanayi A. .
Van-Et Entegre Et Sanayi ve Ticaret A. .
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklı ı A. .
Pouliadis & Associates S.A.
Pouliadis & Associates S.A.
European Catalyst Fund namına Absolute
Capital Management Holdinds Limited
evki Yıldız
Absolute Return Europe Fund, European
Catalyst Fund, Absolute Octane Fund Ltd.
namına Absolute Capital Management
Holdinds Limited
S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi
Ali Bor
Mehmet Sadık Eratik
Ünal Holding A. .
Ya ar Kızılkum
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. .
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 16/09/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ARFYO
BTCIM
BTCIM
DEVA
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A. .
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A. .
Deva Holding A. .
IBTYO
ISFIN
TSKB
KAVPA
SEKFK
SEKFK
SEKFK
SERVE
SKBNK
TEKFK
TRCAS
TUDDF
VANET
VANET
UNTAR
nfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Finansal Kiralama A. .
lem Yapan Ortak
Alternatif Yatırım A. .
smail Tarman
Orascom Construction Industrics S.A.E.
GEM Global Equities Management S.A.
tarafından yönetilmekte olan Emerging Private
Equity Fund Ltd.
nfo Menkul De erler A. .
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. .
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
evki Yıldız
eker Finansal Kiralama A. .
Bahar Göktan
eker Finansal Kiralama A. .
Osman Göktan
eker Finansal Kiralama A. .
Ramazan Öznacar
Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A. .
Mayir Saranga
ekerbank T.A. .
S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
Turcas Petrol A. .
Yasemin Baban
Türk Demir Döküm Fabrikaları A. .
Melih Batılı
Van-Et Entegre Et Sanayi ve Ticaret A. .
Ya ar Kızılkum
Van-Et Entegre Et Sanayi ve Ticaret A. .
Ya ar Kızılkum
Ünal Tarım Ürünleri hracat ve Sanayi A. .
Ünal Holding A. .
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 19/09/2005
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
ECBYO
ECBYO
ECBYO
FFKRL
Eczacıba ı Yatırım Ortaklı ı A. .
Eczacıba ı Yatırım Ortaklı ı A. .
Eczacıba ı Yatırım Ortaklı ı A. .
Finans Finansal Kiralama A. .
FNSYO
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
lem Yapan Ortak
Lionhart Aurora Fund Limited - Optimum
Lionhart Global Appreciation Ltd
Lionhart Global Appreciation Ltd
Magna Turkey Fund namına Charlemagne
Capital (IOM) Limited
Finansbank A. .
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. .
European Catalyst Fund namına Absolute
Capital Management Holdinds Limited
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
evki Yıldız
KAVPA
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A. .
Access Turkey LLC adına Türkiye Daimi
PNSUT
Temsilcisi Anadolu Danı manlık Ltd. ti.
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 20/09/2005
ISFIN
ISYAT
Finansal Kiralama A. .
Yatırım Ortaklı ı A. .
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
Kodu
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
Alternatif Yatırım A. .
Sıtkı Koçman
Magna Turkey Fund namına Charlemagne
Capital (IOM) Limited
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
Finansbank A. .
FNSYO
Finansal Kiralama A. .
T. Bankası A. .
ISFIN
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
evki Yıldız
KAVPA
Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A. .
Mayir Saranga
SERVE
ekerbank T.A. .
Mehmet ahin
SKBNK
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
Türk Demir Döküm Fabrikaları A. .
Melih Batılı
TUDDF
Ünal Tarım Ürünleri hracat ve Sanayi A. .
Ünal Holding A. .
UNTAR
Ünye Çimento Sanayi A. .
Ordu Yardımla ma Kurumu
UNYEC
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 22/09/2005
ARFYO
BANVT
FFKRL
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A. .
Finans Finansal Kiralama A. .
HABER:
Hisse senetleri Borsamızda i lem gören a a ıda belirtilen irketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII,
No: 39 sayılı Tebli i’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örne i Ek’te ve
Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “ irket Haberleri Ekleri”
ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
irket
irket Ünvanı
lem Yapan Ortak
Kodu
Ar Enerji A. .
nan Çetinerler
Alternatif Yatırım A. .
Berra Kılıç
Nurtaç Aytaç Cesur
Eczacıba ı Yatırım Holding Ortaklı ı A. .
Eczacıba ı Holding A. .
Evgin Yatırım Menkul De erler Tic. A. .
Finansbank A. .
F.Tahsin Bensel
T.Sınai Kalkınma Bankası A. .
evki Yıldız
Anıl Erk Yılmaz
Egeli & Co Fund SA namına Egeli
Danı manlık Ltd. ti.
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
European Catalyst Fund namına Absolute
PERYO
Capital Management Holdinds Limited
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Yatırım Holding A. .
PERYO
Tekstil Finansal Kiralama A. .
Mehmet Sadık Eratik
TEKFK
Turcas Petrol A. .
Yasemin Baban
TRCAS
Ünal Tarım Ürünleri hracat ve Sanayi A. .
Ünal Holding A. .
UNTAR
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 07/10/2005
ABANA
ARAT
ARFYO
ATAYO
DISBA
ECILC
ECILC
EVNYO
FNSYO
GLYHO
ISFIN
KAVPA
MYZYO
PERYO
Abana Elektromekanik San. Tic. A. .
Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
Alternatif Yatırım Ortaklı ı A. .
Ata Yatırım Ortaklı ı A. .
Türk Dı Ticaret Bankası A. .
Eczacıba ı laç Sanayi ve Ticaret A. .
Eczacıba ı laç Sanayi ve Ticaret A. .
EVG Yatırım Ortaklı ı A. .
Finans Yatırım Ortaklı ı A. .
Global Yatırım Holding A. .
Finansal Kiralama A. .
Kav Danı manlık Pazarlama ve Ticaret A. .
Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklı ı A. .
Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı ı A. .
TAKASBANK A. . HABER :
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebli i’nin Ek:2 maddesi gere ince; hisse senetleri
Borsada i lem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada i lem görmeyen hisse senetlerinin
Borsada satı a konu edilebilmesi amacıyla 07/10/2005 tarihinde Takasbank’a depo edilen hisse
senetlerinin bilgileri.
Sıra Hisse Senedi Satı a Konu irket Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Nominal Öngörül
Satı a
Konu His. No
Ünvanı
Tutar
en satı
(YTL)
süresi
Sen.Kodu
TEKFK
1 TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .
E
CEMALETT N
21.280,0 1 AY
KAR IYAKA
0
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:08/02/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 08.02.2006 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
31.12.2005 tarihinde 19 olan personel sayımız 22.01.2006 tarihinde 1, 08.02.2006 tarihinde de 1 ki inin
ayrılması ile 17 ki i olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:20/02/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 20.02.2006 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Yönetim Kurulumuzun 20.02.2006 tarihli toplantısında,
irket ana sözle mesinin Amaç ve Konu ba lıklı 3/8 Maddesi’nin, irketin Merkez ve ubeleri ba lıklı 4.
Maddesi’nin, Kayıtlı Sermaye ba lıklı 6. Maddesi’nin, Hisse Senetleri ve Devri ba lıklı 7. Maddesi’nin ve
Denetçilerin Görevleri ve Ücretleri ba lıklı 14. Maddesi’nin ekte yer alan yeni ekilleri ile de i tirilmesine
ve ana sözle me de i ikli ine ili kin gerekli izin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı’na ba vuruda bulunulmasına
karar verilmi tir.
Ana sözle menin söz konusu maddelerinin eski ve yeni ekli ektedir.”
Ana sözle menin söz konusu maddelerinin eski ve yeni ekli ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:20/02/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 20.02.2006 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
08.02.2006 tarihinde 17 olan personel sayımız 14.02.2006 tarihinde 1, 20.02.2006 tarihinde de 1 ki inin
i e ba laması ile 19 ki i olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/02/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 28.02.2006 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
20.02.2006 tarihinde 19 olan personel sayımız 28.02.2006 tarihinde 1 ki inin ayrılması ile 18 ki i
olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:12/04/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 12.04.2006 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin 2005 faaliyet dönemi Ola an Genel Kurul Toplantısı ekteki gündem maddelerini görü mek
ve karara ba lamak üzere 09/05/2006 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’de Maltepe lçesi,
Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak GSD Binası No:14, Küçakyalı, 34854, stanbul
adresinde yapılacaktır.
Yönetim Kurulu Kararı ektedir.”
Genel Kurul Toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:13/04/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 13.04.2006 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimiz Yönetim Kurulu’nun 13/04/2006 tarihinde aldı ı 418 nolu Genel Kurul’a kar da ıtım önerisi ile
ilgili kararı ili ikte sunulmu tur.”
Sözkonusu yönetim kurulu kararı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,
SPK’nun 25 ubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gere ince SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali
tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde irketler kar da ıtımı
yapamayacaklardır. Bu karar uyarınca irket 2005 yılı içerisinde yasal kayıtlarına göre 4.182.284,75 YTL
zarar etmi oldu undan 2005 yılı karından temettü da ıtımı yapılmayacaktır.
UFRS mali tablolarına göre bulunan 1.150.301 YTL net karının ola anüstü yedek akçelere ayrılması
konusunda genel Kurul’a öneri götürülmesine,
katılanların oybirli i ile karar verildi.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:13/04/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 13.04.2006 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimiz Yönetim Kurulu’nun 13.04.2006 tarihinde aldı ı 417 nolu kararında Kurumsal Yönetim lkeleri
kapsamında olu turulan ve ekte yer alan Kar Da ıtım Politikasının onaylanarak yürürlü e girmesine
karar vermi tir.”
Sözkonusu Yönetim Kurulu kararı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,
Kurumsal Yönetim lkeleri kapsamında bir kar da ıtım politikasının uygulanmasını benimsemi tir. 2006
ve izleyen yıllara ili kin olarak belirlenmi olan kar da ıtım politikası ve kar da ıtımı ile ilgili a a ıda
belirtilen konular hakkında ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın bilgilendirilmesine katılanların
oybirli i ile karar verilmi tir.
irketin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde da ıtılabilir karı çıkması durumunda, kar
da ıtımının ortaklara bedelsiz hisse senedi da ıtımı eklinde yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından belirlenen asgari kar da ıtım tutarının çıkarılmı sermayenin %5’inin altında olması
durumunda ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun aksine bir kararı olmaması ko uluyla kar da ıtımı
yapılmaması ve karın ola anüstü yedeklere eklenmesinin Genel Kurulumuza teklif edilmesi esasına
dayanan bir kar da ıtım politikası benimsenmi tir.
Kar da ıtımının bedelsiz hisse da ıtımı eklinde yapılması yönündeki tercih, irketin büyümesinin
özkaynaklarla finanse edilebilmesi amacıyla yapılmı tır.
Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
Ana Sözle memizde Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çalı anlarımıza kar payı verilmesi uygulaması
yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayına ba lıdır.
Kar payı ödemelerinin, mevzuatta belirtildi i üzere 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede
yapılmasına özen gösterilmektedir.
Ana sözle memizde kar payı avansı da ıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:13/04/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 13.04.2006 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz yönetim kurulunun 13.04.2006 tarihinde aldı ı 420 nolu kararında Sermaye Piyasası lke ve
Kurallarına göre 2006 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda ba ımsız denetim kurulu u
olarak denetimden sorumlu komite tarafından önerilen Akis Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .’nin
seçilmesine ve bu hususun ilk yapılacak olan genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:13/04/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 13.04.2006 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim Kurulumuzun 13.04.2006 tarih, 419 nolu aldı ı karar ile, Denetimden Sorumlu Komite ve
Kurumsal Yönetim lkelerinde öngörülen komiteleri yeniden olu turulmu tur.
lgili Yönetim Kurulu Kararı a a ıda tarafınıza sunulmaktadır.
irketin Kurumsal Yönetim lkelerine uyumunu izlemek ve bu konuda iyile tirme çalı malarında
bulunmak üzere olu turulan Kurumsal Yönetim Komitesi ba kanlı ına Yasef Coyas’ın, üyeli e Eyüp
Murat Gezgin’in atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X, No: 16 sayılı Tebli ine, Seri: X, No:
19 sayılı Tebli i ile eklenen 28/A maddesi uyarınca denetimden sorumlu komite üyeliklerine, yönetim
kurulu üyeleri olan Akgün Türer ile Yasef Coyas’ın seçilmesine, Gn. Md. Hakan Gülelçe, Mali ler Bölüm
Ba kanı Fahri Çınar ve Operasyon Müdürü Ferah Tüzmen’in Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal
Yönetim Komitesi ile i birli i halinde bulunarak kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerin tam ve
zamanında hazırlanması ve açıklamaların yapılması konusunda tam yetki ve sorumluluk verilmesine,
pay sahipli i haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözle meye ve di er irket içi düzenlemelere
uygunlu un sa lanması konularından sorumlu olmak üzere ve do rudan Kurumsal Yönetim Ba kanı’na
ba lı çalı mak üzere “Pay Sahipleri ile li kiler Birimi” kurulmasına, Birim Ba kanlı ı’na Fahri Çınar’ın,
Birim üyeli ine Hasibe Uzun’un atanmasına, Denetimden Sorumlu Komiteye ba lı çalı mak üzere “Risk
Yönetimi ve ç Kontrol Birimi” olu turulmasına, GSD Yatırım Bankası Kredi Analiz ve Risk zleme Grup
Ba kanı Murat Turhan’ın Komite’nin Ba kanlı ına, GSD Yatırım Bankası Müfetti i Aykut Vançin’in
Komite’nin üyeliklerine atanmasına katılanların oybirli i ile karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:09/05/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 09.05.2006 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul Toplantısı’nda,
•
2005 yılı içerisinde GSD E itim Vakfı’na toplam 10.000 YTL ba ı yapılmı oldu u hakkında
hissedarlara bilgi verildi i,
•
2005 yılı içerisinde yasal kayıtlara göre 4.182.284,75 YTL zarar olması nedeniyle 2005 yılı karından
temettü da ıtımı yapılmamasına, Uluslararası Finansal Raporlama Standardı’na göre hazırlanan
mali tablolara göre bulunan 1.150.301 YTL net karın ola anüstü yedek akçelere ayrılmasına karar
verildi i,
•
Nihat Yalçınta ve Sedat Temelta ’ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine
karar verildi i,
•
Yönetim Kurulu’nca seçilen Ba ımsız Denetçi Kurulu u Akis Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik
A. .’nin onaylanmasına karar verildi i
bildirilmi tir.
Genel kurul toplantı tutanakları ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:13/06/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 13.06.2006 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“20.02.2006 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulan irket ana sözle mesindeki de i iklik ile ilgili
Yönetim Kurulu kararımız de i tirilmi tir. irketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 3/5,
3/8, 4., 6., 7., 14., 16/d ve 25.inci maddelerinin ekteki ekilde de i tirilmesine karar verilmi tir.
Ana sözle menin söz konusu eski ve yeni ekli ektedir.”
Ana sözle me tadil metinleri ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:07/08/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 07.08.2006 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
30.06.2006 tarihinde 19 olan personel sayımız 23.07.2006 tarihinde 1, 06.08.2006 tarihinde de 1 ki inin
i ten ayrılması ve 01.08.2006 tarihinde 1 ki inin i e ba laması ile 18 ki i olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:15/08/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 15.08.2006 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı ç Ticaret Genel Müdürlü ü tarafından 13.06.2006 tarihli Özel Durum
Açıklaması ile duyurulan irket ana sözle mesi de i ikli ine 11 A ustos 2006 tarihinde izin vermi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:17/08/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 17.08.2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, irket ana
sözle mesinin 3/5, 3/8, 4., 6., 7., 14., 16/d ve 25.inci maddelerinin tadilinin Sermaye Piyasası Kurulu,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı’nın izinlerindeki gibi
kabulü konusunun görü ülece i Ola anüstü Genel Kurul toplantısının 06.09.2006 Çar amba günü saat
15:00’de Maltepe lçesi, Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14,
Küçükyalı, stanbul adresinde yapılmasına karar verildi i bildirilmi tir.
Olaganüstü genel kurul gündemi ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 06/09/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 06.09.2006 tarihinde yapılan Ola anüstü Genel Kurul ile A, B ve D
Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantılarında, irket ana sözle mesinin 3/5, 3/8, 4., 6., 7.,
14., 16/d ve 25.inci maddelerinin tadiline karar verildi i bildirilmi tir.
Toplantı tutanakları ile tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:03/10/2006
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 06.09.2006 tarihli Ola anüstü Genel Kurul ile A, B ve D Grubu
mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantılarında alınan kararlarının 07.09.2006 tarihinde tescil edildi i
bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 18/01/2007
MERKEZ KAYIT KURULU U A. . HABER :
Nev’i de i ikli i yapılmak kaydıyla Kurulu umuza iletti i beyan do rultusunda Merkezi Kaydi Sistemde
DOHOL
GENTAS “ ptal Edilmi Hisse Senedi” olarak düzenlenen ve kayden olu turulan Pay Bilgileri a a ıdaki tabloda yer
almaktadır. lgili paylar kayden olu turulmu olup iptal edilen hisse senedi sertifika bilgileri Kurulu umuz
ALTIN
internet sitesinde (www.mkk.com.tr) “Yayın - Raporlar - Hisse nevi/grup de i iklik” menü adımından
TEKFK
raporlanmaktadır. lgili payların yatırımcı hesaplarına aktarımıiçin ilgili sertifikaların ihraçcı kurulu
ve/veyaihraçcı üye tarafından yetkilendirilmi kurulu a teslimi gerekmektedir.
Hisse
Borsa
Kodu
DOHOL
hraçcı Kurum
DO AN
GENTS
ALTIN
TEKFK
GENTA GENEL METAL SAN. VE T C.A. .
ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A. .
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .
RKETLER GRUBU HOLD NG A. .
ptal Edilen
Nev’i
Nama
Hamiline
Nama
Hamiline
** ptal Edilen
Pay
137.100
1,165,000.000
28,734.610
1,334.351
TAR H:05/02/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 05.02.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
31.12.2006 tarihinde 17 olan personel sayımız 06.02.2007 tarihinde 19 olacaktır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:14/02/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ’nin 14.02.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilecek olan SPK mevzuatına göre düzenlenmi ,
ba ımsız denetimden geçmemi 31.12.2006 tarihli bilanço ile 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait Gelir
Tablosu yazımız ekinde gönderilmektedir.”
Sözkonusu mali tablolar Ek’te ve Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten”
bölümünde “ irket Haberleri Ekleri” ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 19/02/2007
MERKEZ KAYIT KURULU U A. . HABER :
AKENR
KENT
NTHOL
TEKFK
VKING
Nev’I de i ikli i yapılmak kaydıyla Kurulu umuza iletti i beyan do rultusunda Merkezi Kaydi Sistemde
“ ptal Edilmi Hisse Senedi” olarak düzenlenen ve kayden olu turulan Pay Bilgileri a a ıdaki tabloda yer
almaktadır. lgili paylar kayden olu turulmu olup iptal edilen hisse senedi sertifika bilgileri Kurulu umuz
internet sitesinde (www.mkk.com.tr) “Yayın – Raporlar – Hisse nevi/grup de i iklik” menü adımından
raporlanmaktadır. lgili payların yatırımcı hesaplarına aktarımı için ilgili sertifikaların ihraçcı kurulu
ve/veya ihraçcı üye tarafından yetkilendirilmi kurulu a teslimi gerekmektedir.
MKB Kodu Hisse ISIN kodu
AKENR
TRAAKENR91L9
hraçcı Kurum
AK ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .
ptal Edilen
Nev’I
HAM L NE
ptal Edilen
Pay
1.200
KENT
TRAKENTW91A2
NTHOL
TEKFK
VKING
TRANTHOL91Q6
TRARANTL91P6
TRAVKING91D6
KENT GIDA MADDELER SAN. VE
T C.A. .
NET HOLD NG A. .
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .
V K NG KA IT SELÜLOZ A. .
HAM L NE
135,000.-
HAM L NE
HAM L NE
NAMA
7.100
243.210
0.300
TAR H:20/03/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 20.03.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin 31.12.2006 tarihli mali tabloların 31 nolu dipnotunda irket aleyhine davalar kısmında
açıklanmı olan dava ile ilgili a a ıdaki geli me olmu tur.
Sözkonusu mü teri ve kefiller irketimiz aleyhine ikame ettikleri bütün davalardan feragat etmi ,
irketimiz tarafından aleyhlerine açılan itirazın iptali davalarını kabul etmi lerdir. Ayrıca mü teri ve kefiller
9 aylık sürede 92.916,00 USD'nin icrada ödenmesi taahhüdünde bulunmu lardır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:22/03/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 21.03.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Genel Müdür Hakan Gülelçe 21.03.2007 tarihi itibariyle Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeli inden
ayrılmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:22/03/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 21.03.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Murat Gezgin 23.03.2007 tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevine
atanmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/03/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 28.03.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2007 tarih, 447 nolu kararında Sermaye Piyasası lke ve Kurallarına
göre 2007 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda Ba ımsız Denetim Kurulu u olarak
Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Akis Ba ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Mü avirlik A. .'nin seçilmesine ve bu hususun ilk yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulmasına
karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/03/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 29.03.2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı a a ıya çıkarılmı tır;
“SPK’nun 25 ubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gere ince, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan
mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde irketler kar da ıtımı
yapamayacaklardır. Bu karar uyarınca irket 2006 yılı içerisinde yasal kayıtlarına göre 1.785.276,52 YTL
zarar etmi oldu undan 2006 yılı karından temettü da ıtımı yapılmayacaktır.
UFRS mali tablolarına göre bulunan 4.019.082 YTL net karının ola anüstü yedek akçelere ayrılması
konusunda Genel Kurul’a öneri götürülmesine,
katılanların oybirli i ile karar verildi.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/03/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 29.03.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim Kurulumuz 29.03.2007 tarih, 448 nolu aldı ı karar ile denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal
Yönetim lkelerinde öngörülen komiteleri yeniden olu turmu tur.
lgili Yönetim Kurulu Kararı a a ıda tarafınıza sunulmaktadır.
irketin Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve bu konuda iyile tirme çalı malarında
bulunmak üzere olu turulan Kurumsal Yönetim Komitesi Ba kanlı ına Yasef Coya 'ın, üyeli e Akgün
Türer'in atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 numaralı Tebli in, ikinci kısmının 25. maddesi uyarınca
olu turulan Denetimden Sorumlu Komite Ba kanlı ına Akgün Türer'in, üyeli e Yasef Coya 'ın
atanmasına,
Eyüp Murat Gezgin, Fahri Çınar ve Ferah Tüzmen'e Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim
Komitesi ile i birli i halinde bulunarak kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerin tam ve
zamanında hazırlanması ve açıklamaların yapılması konusunda tam yetki ve sorumluluk verilmesine,
Pay sahipli i haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözle meye ve di er irket içi düzenlemelere
uygunlu un sa lanması konularından sorumlu olmak üzere ve do rudan Kurumsal Yönetim Komitesi
Ba kanı'na ba lı çalı mak üzere Pay Sahipleri ile li iler Birimi Ba kanlı ına Fahri Çınar'ın üyeli e Vedat
Erdal Yılmaz'ın atanmasına,
Denetimden Sorumlu Komiteye ba lı olarak faaliyet göstermekte olan Risk Yönetimi ve çi Kontrol Birimi
Ba kanlı ına Murat Turhan'ın üyeli e Özlem Tozlu'nun atanmasına”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 03/04/2007
BORSA BA KANLI I DUYURUSU:
GSDHO
Ulusal Pazar'da i lem görmekte olan GSD Holding A. . (GSDHO.E), Tekstil Finansal Kiralama A. .
(TEKFK.E) ve Tekstil Bankası A. . (TEKST.E) hisse senetlerinin sıraları, basında yer alan habere
TEKFK
ili kin olarak Borsa Ba kanlı ı’nca irketlerden açıklama istenilmesi nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası
TEKST
Yönetmeli i'nin 25/a maddesi uyarınca, 03.04.2007 tarihli 1. seans öncesinde (saat 09:20:49’da) geçici
olarak i leme kapatılmı tır. Gönderilen açıklamaların duyurulmasının ardından GSDHO.E, TEKFK.E ve
TEKST.E sıraları 11:00:00’dan itibaren i leme açılmı tır. Sıralarda, 11:00:00-11:10:00 saatleri arasında
açılı seansı yapılmı tır. Açılı i lemleri sonrasında ilgili düzenlemeler uyarınca, gerçekle en i lemlerin
de erlendirilebilmesi amacıyla sıralar, 11:10:00-11:15:00 saatleri arasında i leme kapalı kalmı ve
11:15:00’ten itibaren sürekli müzayedede yeniden i leme açılmı tır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:03/04/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 03.04.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin 2006 yılı faaliyet dönemi Ola an Genel Kurul Toplantısı ekte gündem maddelerini
görü mek ve karara ba lamak üzere 27.04.2007 tarihine rastlayan Cuma günü, saat 11:00’de Maltepe
lçesi, Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sok., GSD Binası, No:14, Küçakyalı, 34854, stanbul
adresinde yapılacaktır.”
Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:03/04/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 03.04.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz Yönetim Kurulunun 03.04.2007 tarih, 450 nolu kararı ili ikte sunulmu tur.
irketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Gülelçe'nin 21.03.2007 tarihinde istifası nedeniyle bo alan
Yönetim Kurulu Üyeli i'ne selefinin kalan süresini tamamlamak ve ilk Genel Kurulun onayına sunulmak
üzere, Dünhal Hakan Atitürk'ün atanmasına karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:03/04/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .'nin basında yeralan habere ili kin olarak Borsa Ba kanlı ı'nca istenen
açıklamaya cevaben gelen 03.04.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Bugünkü Star Gazetesinde yer alan haber gerçek dı ıdır. irketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamı özel
bir durum yoktur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:16/04/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 16.04.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimiz Yönetim Kurulu’nun 16.04.2007 tarihinde aldı ı 454 nolu Kar Da ıtım Politikası ile ilgili karar
a a ıdaki gibidir.
Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde, irketimizin 2007 ve izleyen yıllara ili kin kar da ıtım
politikasının 27.04.2007 tarihinde yapılacak Ola an Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmak üzere
a a ıdaki ekilde belirlenmesine karar verilmi tir.
2007 ve izleyen yıllara ili kin Kar Da ıtım Politikası, irketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik
büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ı ı ında, Bankacılık Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözle memizdeki
hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için ola anüstü
yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak da ıtılması esasına
dayalı temel bir kar da ıtım politikası benimsenmi tir. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kar
da ıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve
irketimizin likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar
de erlendirilmesine karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:24/04/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 24.04.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
31.03.2007 tarihinde 18 olan personel sayımız 24.04.2007 tarihinde 20 olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:27/04/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 27.04.2007 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul toplantısında;
- 2006 yılı içerisinde GSD E itim Vakfı'na toplam 10.000 YTL ba ı yapılmı oldu unun ortakların
bilgisine sunuldu u,
- “SPK'nun 25 ubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gere ince, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan
mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde irketler kar da ıtımı
yapamayacaklardır. Bu karar uyarınca irket 2006 yılı içerisinde yasal kayıtlarına göre 1.785.276,52 YTL
zarar etmi oldu undan 2006 yılı karından temettü da ıtımı yapılmayacaktır. UFRS mali tablolarına göre
bulunan 4.019.082 YTL net karının ola anüstü yedek akçelere ayrılmasına” eklindeki Yönetim Kurulu
önergesinin aynen kabulüne karar verildi i,
- Denetçilerin seçiminde; verilen önergeler do rultusunda (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen
adaylar arasından Nihat Yalçınta ve (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından
Sedat Temelta 'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine karar verildi i,
- Yönetim Kurulu'nca seçilen Ba ımsız Denetçi Kurulu u Akis Ba ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Mü avirlik A. .'nin onaylanmasına karar verildi i,
bildirilmi tir.
Genel kurul toplantı tutana ı ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:30/04/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 30.04.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun olarak
hazırlanmı , ba ımsız denetimden geçmemi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Bilgi Yönetim
Dairesi'ne gönderilen 31 Mart 2007 dönemine ait mali tablolar ekte bilgilerinize sunulmaktadır."
Söz konusu mali tablolar Ek’te ve Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten”
bölümünde “ irket Haberleri Ekleri” ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/05/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 29.05.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin % 0.077 oranında hissesine sahip oldu u i tiraki Tekstil Menkul De erler A. .'nin 29
Mayıs2007 tarihli ola anüstü genel kurulunca irket sermayesinin 1.047.809.46 YTL'lık kısmının
sermaye enflasyon düzeltme farklarından, 790.965.33 YTL'lık kısmının yedek akçelerden ve
1.961.225.21 YTL'lık kısmının nakden kar ılanmak üzere 1.200.000 YTL'ndan 5.000.000 YTL'na
artırılması kararla tırılmı olup; irketimizin Yönetim Kurulu 29 Mayıs 2007 tarihinde irketimizin
sözkonusu sermaye artırımına sahibi oldu u hisse grup ve oranlarda katılmasına ve nakit sermaye
artırımından irketimizin payına dü en 1.510.14 YTL katılım bedelini 29 Mayıs 2007 tarihine kadar
Tekstil Menkul De erler A. .'nin hesabına ödenmesi kararla tırılmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:31/05/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 31.05.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, irket Ana Sözle mesinin 3. madde 8.
bendinin de i tirilmesine ve ana sözle me de i ikli ine ili kin gerekli izin alınması amacıyla Sermaye
Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı’na
ba vuruda bulunulmasına karar verilmi tir.”
Ana sözle menin “Amaç ve Konu” ba lıklı 3. maddesinin ilgili bendinin eski ve yeni ekli ekte
yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:05/06/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 04.06.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin 4 Haziran 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuata
uyum göstermek amacıyla irketimiz Yönetim Kurulu üyeli inden istifa eden Dünhal Hakan Atitürk'ün
yerine, ayrılan üyenin kalan süresini doldurmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere D grubu
hissedarları temsilen T.C. Kimlik numarası 24794459868 olan ve Kozyata ı Sinan Ercan Cad. I ıklar 2
Apt. No: 36, D: 18 Kadıköy, stanbul adresinde ikamet eden Cezmi Öztürk'ün atanmasına ve kendisine A
grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:18/06/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 18.06.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
24.04.2007 tarihinde 20 olan personel sayımız 18.06.2007 tarihinde 21 olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:22/06/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 22.06.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
18.06.2007 tarihinde 21 olan personel sayımız 22.06.2007 tarihinde 23 olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/06/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 28.06.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
22.06.2007 tarihinde 23 olan personel sayımız 28.06.2007 tarihinde 26 olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:17/07/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 17.07.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“31/05/2007 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulan irket ana sözle mesinin 3/8'inci maddesinin
(Amaç ve Konu) tadiline ili kin talebimiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun
bulunmamı tır.
lgili talebimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görü leri do rultusunda
de i tirilmesine ve ana sözle me de i ikli ine ili kin gerekli izin alınması amacıyla Sermaye Piyasası
Kurulu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı'na ba vuruda bulunulmasına karar verilmi tir.
Ana sözle menin eski ve yeni ekli ektedir."
Ana sözle me tadilini de içeren Yönetim Kurulu Kararı ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:23/07/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. . ile ilgili olarak GSD Holding A. .'nden gelen 20.07.2007 tarihli yazısı
a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin, 20 Temmuz 2007 tarihinde, 610,72 YTL nominal de erde Tekstil Finansal Kiralama A. .
hissesini, Atila Türkmen’den 916,09 YTL pe in bedelle borsa dı ında satın almı tır. Bu i lem sonucunda
irketimiz’in Tekstil Finansal Kiralama A. .‘nin sermayesindeki pay tutarı 9.257.306,89 YTL’ye çıkmı ,
pay oranı ise %54,45 olarak de i meden kalmı tır.” Ek:1 sayfa
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:27/07/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 27.07.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimiz esas sözle mesinin ”Amaç ve Konu” ba lıklı 3. maddesinin de i tirilmesine ili kin tadil
tasarısına Sermaye Piyasası Kurulu uygun görü vermi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:27/07/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 27.07.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilecek olan SPK mevzuatına göre düzenlenmi ,
ba ımsız denetimden geçmemi 30.06.2007 tarihli Bilanço ile 01.01.2007-30.06.2007 dönemine ait Gelir
Tablosu yazımız ekinde gönderilmektedir."
Söz konusu mali tablolar Ek’te ve Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nin (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten”
bölümünde “ irket Haberleri Ekleri” ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:13/08/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 13.08.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
30.06.2007 tarihinde 26 olan personel sayımız 13.08.2007 tarihinde 29 olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:10/09/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 10.09.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21/08/2007 tarih, BDDK.UYII.130.11586 sayılı
yazısına istinaden ana sözle menin 15, 23 ve 24'üncü maddelerinin, ekteki tadil metnine uygun olarak
de i tirilmesine Yönetim Kurulu 10/09/2007 tarih ve 473 nolu toplantısında karar vermi tir.
Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmaktadır."
Söz konusu ana sözle me maddelerinin eski ve yeni ekli ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:14/09/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 14.09.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
30.06.2007 tarihinde 29 olan personel sayımız 14.09.2007 tarihinde 27 olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:04/10/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 04.10.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin Ola anüstü Genel Kurul Toplantısı ekteki gündem maddelerini görü mek ve karara
ba lamak üzere 31.10.2007 tarihine rastlayan Çar amba günü 10:00’da Maltepe lçesi, Aydınevler
Mahallesi nönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No:14 Küçükyalı 34854 stanbul adresinde
yapılacaktır.
Ola anüstü Genel Kurul Gündemi
1-Bir ba kan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının te kili,
2-Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3- irketimiz Ana Sözle mesinin 3., 15., 23. ve 24. maddelerinin tadiline ili kin tadil metinlerinin Sermaye
Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı’nın
izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
4-Dilekler ve kapanı .”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:25/10/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 25.10.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilecek olan UMS/UFRS’ye göre düzenlenmi ,
ba ımsız denetimden geçmemi 30.09.2007 tarihli Bilanço ile 01.01.2007-30.09.2007 dönemine ait Gelir
Tablosu yazımız ekinde gönderilmektedir."
Söz konusu mali tablolar Ek’te ve Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nin (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten”
bölümünde “ irket Haberleri Ekleri” ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:31/10/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 31.10.2007 tarihinde yapılan Ola anüstü Genel Kurul ile A, B ve D
Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantılarında, irket ana sözle mesinin 3., 15., 23. ve 24.
maddelerinin tadiline karar verildi i bildirilmi tir.
Toplantı tutanakları ile tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:05/11/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 05.11.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24.10.2007 tarih ve 2347 sayılı Kararıyla, irketimizin
10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü e giren "Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine
intibak etmesi ve irketimiz adına faaliyet izin belgesi düzenlenmesi Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu'nun 2 Kasım 2007 tarih, 15162 sayılı yazısı ile uygun görüldü ü irketimize
bildirilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:13/11/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 31.10.2007 tarihinde yapılan ola anüstü genel kurul toplantısında
alınan kararların 02.11.2007 tarihinde tescil edildi i bildirilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:22/11/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 22.11.2007 tarihinde gelen 21.11.2007 tarihli yazısı a a ıya
çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Bugünkü yönetim kurulu toplantısında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
yayınlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları
Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak, Ankara li, Yenimahalle lçesi, Ostim Organize Sanayi
Bölgesi, Uzay Ça ı Caddesi No:82 ve stanbul li, Küçükçekmece lçesi, kitelli Organiza Sanayi Bölgesi,
Turgut Özal Caddesi No:107/2 adreslerinde temsilcilikler açılmasına ve bu hususta izin alınması için
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na müracaat edilmesine karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:26/12/2007
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 26.12.2007 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
30.09.2007 tarihinde 27 olan personel sayımız bugün itibariyle 30 olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:23/01/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 23.01.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, "Pay Sahipleri ile li kiler Birimi" üyeli inden ayrılan
Vedat Erdal Yılmaz'ın yerine Ergin Egi'nin atanmasına,
Denetimden Sorumlu Komiteye ba lı olarak faaliyet göstermekte olan "Risk Yönetimi ve ç Kontrol
Birimi" üyeli inden ayrılan Murat Turhan ve Özlem Tozlu'nun yerine, Nazmiye Selin Golo lu'nun
atanmasına karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/01/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 29.01.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilecek olan UMS/UFRS’ye göre düzenlenmi ,
ba ımsız denetimden geçmemi 31.12.2007 tarihli Bilanço ile 01.01.2007-31.12.2007 dönemine ait Gelir
Tablosu yazımız ekinde gönderilmektedir."
Söz konusu mali tablolar Ek’te ve Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nin (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten”
bölümünde “ irket Haberleri Ekleri” ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:31/01/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 31.01.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ankara li Yenimahalle lçesinde "Tekstil Finansal
Kiralama A. . ç Anadolu Bölge Temsilcili i" ünvanlı, stanbul li, Küçükçekmece lçesinde "Tekstil
Finansal Kiralama A. . Trakya Bölge Temsilcili i" ünvanlı temsilciliklerinin açılmasını 31 Ocak 2008
tarihli ve BDDK.UYII.130-1594 sayılı yazısı ile uygun görüldü ünü irketimize bildirmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:05/02/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 05.02.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimizin bugünkü yönetim kurulu toplantısında,
1) irketimiz çalı anı Eser Utku I ık'ın "Tekstil Finansal Kiralama A. . Trakya Bölge Temsilcili i"ne
temsilci olarak,
2) Halen Konya Bölge Temsilcisi olarak görev yapan Hakkı Küçükdaban'ın "Tekstil Finansal Kiralama
A. . ç Anadolu Bölge Temsilcili i"ne temsilci olarak,
atanmalarına karar vermi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/02/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .'nin 2007 yılı Ola an Genel Kurul toplantısının 25.03.2008 Salı günü saat
11:00'de, Maltepe lçesi Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi Gökçe Sok. GSD Binası No:14 Küçükyalı
stanbul adresinde yapılaca ı bildirilmi tir.
Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:07/03/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 07.03.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.02.2008 tarih, B.02.1.SPK.0.13-206-2553 sayılı yazısı gere ince, 2007
faaliyet döneminde yasal kayıtlara göre net da ıtılabilir dönem karı olu madı ından kar da ıtımı
yapılmayacaktır.
UFRS mali tablolarına göre bulunan 4.262.808 YTL net karının ola anüstü yedek akçelere ayrılması
konusunda Genel Kurul’a öneri götürülmesine Yönetim Kurulu karar vermi tir.”
Kar da ıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “ irketler“ bölümünde yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:10/03/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 07.03.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Yasef Coyas irketimiz yönetim kurulu üyeli inden, kurumsal yönetim komitesi ba kanlı ından ve
denetimden sorumlu komite üyeli inden istifa etmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:11/03/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 11.03.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin Ba ımsız Denetimden geçmi 2007 yılı faaliyet sonuçlarına ili kin Ba ımsız Denetim
Raporu 07 Mart 2008 tarihinde Ba kanlı ı’nıza teslim edilmi ve aynı gün içinde Borsa Günlük
Bülteni’nde yayınlanmı tır.
Gönderilen CD içindeki Mali Tabloların Gelir Tablosu bölümünde hisse ba ına kar/zarar 31 Aralık 2007
tarihinde 0,251 olması gerekirken, sehven 251.000 olarak yazılmı tır.”
Söz konusu mali tablolar Borsamız internet sitesinde güncellenmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:19/03/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 19.03.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.03.2008 tarih, 494 nolu kararında Sermaye Piyasası lke ve Kurallarına
göre 2008 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda Ba ımsız Denetim Kurulu u olarak
Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Akis Ba ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Mü avirlik A. .'nin seçilmesine ve bu hususun ilk yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulmasına
karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:25/03/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 25.03.2008 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul Toplantısında;
−
GSD E itim Vakfı'na toplam 10.000 YTL ba ı yapılmı oldu unun ortakların bilgisine
sunuldu u,
−
Yönetim Kurulu'nun; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2008 tarih, B.02.1.SPK.0.13-2062553 sayılı yazısı gere ince, 2007 faaliyet döneminde yasal kayıtlara göre net da ıtılabilir dönem
karı olu madı ından kar da ıtımı yapılmaması, UFRS mali tablolara göre bulunan 4.262.808 YTL
net karının ola anüstü yedek akçelere ayrılmasına" eklindeki Yönetim Kurulu önergesinin kabulüne
karar verildi i,
−
Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün
Türer, Murat Atım, Cezmi Öztürk, Ergün Aral, Turhan Alpan ve Genel Müdür sıfatıyla Eyup Murat
Gezgin'in seçilmelerine karar verildi i,
−
Denetçili e; Sedat Özkanlı ve Sedat Temelta 'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi i,
−
Yönetim Kurulu'nca seçilen Ba ımsız Denetçi Kurulu u Akis Ba ımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .'nin onaylanmasına karar verildi i,
bildirilmi tir.
Genel Kurul toplantı tutana ı ile yönetim kurulu üyesi ve denetçi adaylarının belirlendi i A, B ve D Grubu
mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanakları ekte yayınlanmaktadır.
Kar da ıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “ irketler” bölümünde yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:18/04/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 18.04.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim kurulumuz bugünkü toplantısında,
irketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve bu konuda iyile tirme çalı malarında bulunmak
üzere olu turulan kurumsal yönetim komitesi ba kanlı ına Murat Atım'ın, üyeli e Cezmi Öztürk'ün,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No: 22 numaralı Tebli in, ikinci kısmının 25. maddesi uyarınca
olu turulan denetimden sorumlu komite ba kanlı ına, Akgün Türer'in, üyeli e Turhan Alpan'ın
atanmasına karar vermi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:21/04/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 21.04.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Yönetim kurulumuz bugünkü toplantısında,
18 Nisan 2008 tarihinde, 27 olan personel sayımız 2 personelin ayrılması ve 1 personelin i e ba laması
ile 21 Nisan 2008 tarihi itibariyle 26 ki i olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:29/04/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 29.04.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu’na gönderilecek olan UMS/UFRS’ye göre düzenlenmi ,
ba ımsız denetimden geçmemi 31.03.2008 tarihli Bilanço ile 01.01.2008-31.03.2008 dönemine ait Gelir
Tablosu, yazımız ekinde gönderilmektedir.”
Söz konusu mali tablolar Ek’te ve Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten”
bölümünde “ irket Haberleri Ekleri” ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:06/05/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 06.05.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
21 Nisan 2008 tarihinde, 26 olan personel sayımız, 1 personelin i e ba laması ile 6 Mayıs 2008 tarihi
itibariyle 27 ki i olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:25/07/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 25.07.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilecek olan UMS/UFRS’ye göre düzenlenmi ,
ba ımsız denetimden geçmemi 30.06.2008 tarihli Bilanço ile 01.01.2008-30.06.2008 dönemine ait Gelir
Tablosu, yazımız ekinde gönderilmektedir.”
Söz konusu mali tablolar Ek’te ve Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten”
bölümünde “ irket Haberleri Ekleri” ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 30/10/2008
BORSA BA KANLI I DUYURUSU:
Ulusal Pazar'da i lem görmekte Tekstil Finansal Kiralama A. . (TEKFK.E) hisse senetlerinin sırası,
irketin 9 aylık mali tablo sonuçlarının Borsamızda duyurulmadan önce Kamuyu Aydınlatma Platformu
test ortamında faaliyet raporu içerisinde yayınlanması nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası
Yönetmeli i'nin 25/a maddesi uyarınca, 30.10.2008 tarihli 2. seansta saat 16:37:29’da, geçici olarak
i leme kapatılmı tır. lgili mali tabloların 30.10.2008 tarihli Günlük Bülten’de yayınlanması ile birlikte
TEKFK.E sırası 31.10.2008 tarihinden itibaren i leme açılacaktır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:19/12/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 19.12.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
Bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
yayınlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları
Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak, stanbul li, Küçükçekmece lçesi, kitelli Organize
Sanayi Bölgesi, Turgut Özal Caddesi No:107/2, zmir li, Konak lçesi, Cumhuriyet Bulvarı, No:116 ve
Konya li, Büyük Sinan Mah. Ankara Yolu, No:124 adreslerinde açılan temsilciliklerin faaliyetlerinin
durdurulması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna müracaat edilmesine karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:19/12/2008
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 19.12.2008 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
30 Eylül 2008 tarihinde, 28 olan personel sayımız, bugün itibariyle 22 olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:05/01/2009
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 02.01.2009 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
05 Ocak 2009 tarihi itibariyle personel sayımız 4 ki i azalarak 18 olmu tur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:26/01/2009
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 26.01.2009 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilecek olan UMS/UFRS'ye göre düzenlenmi ,
ba ımsız denetimden geçmemi 31.12.2008 tarihli Bilanço ile 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ait Gelir
Tablosu, yazımız ekinde gönderilmektedir."
Söz konusu mali tablolar Ek’te ve Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten”
bölümünde “ irket Haberleri Ekleri” ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:09/03/2009
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 09.03.2009 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin 2008 faaliyet dönemi Ola an Genel Kurul Toplantısı a a ıdaki gündem maddelerini
görü mek ve karara ba lamak üzere 31.03.2009 tarihine rastlayan Salı günü, saat 11:00’de Maltepe
lçesi Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sok. GSD Binası No:14, Küçükyalı, 34854, stanbul
adresinde yapılacaktır. Yapılacak olan Ola an Genel Kurul Toplantısında görü ülüp karara ba lanacak
bazı gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A)
ve (B) Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları aynı gün ve aynı yerde sırasıyla saat 10:00
ve 10:30’da yapılacak ve a a ıdaki gündem maddeleri görü ülecektir.
Toplantıda vekaleten oy kullacak ortakların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09 Mart 1994 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan Seri:IV, No:8 tebli i gere ince a a ıdaki (veya örne i www.tekstilleasing.com.tr
internet sitesi adresindeki) vekaletname formunu doldurarak imzalarını noterce onaylattırmaları veya
noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını ta ıyan vekaletname formuna ekleyerek irketimize
vermeleri gerekmektedir.”
Genel Kurul Toplantılarına ili kin Gündemler ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:13/03/2009
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 13.03.2009 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2009 tarih, B.02.1.SPK.0.13-43-502 sayılı yazısı gere ince,
irketimizin 2008 yılı net dönem karının, yürürlükteki mevzuata ve irketimiz Kar Da ıtım Politikasına
uygun olarak ekteki ekilde da ıtılması hususunun 31 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan Ola an Genel
Kurul toplantısında onaya sunulmasına oy birli i ile karar verilmi tir. (Yönetim Kurulu karar tarihi
13.03.2009’dur).
Kar Da ıtımı
Ana sözle memizin 20. maddesine, irketimiz Kar Da ıtım Politikası'na ve yürürlükteki mevzuata uygun
olarak, 2008 yılı kar da ıtımına esas dönem karı olan 6.742.420 TL'nın a a ıdaki ekilde da ıtımının ve
olu an 3.000.000 TL (%17,65) tutarındaki ortaklara birinci temettünün bedelsiz hisse senedi olarak tevdi
edilmesini onaylarınıza sunarız."
Kar da ıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “ irketler” bölümünde yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:13/03/2009
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 13.03.2009 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebli i uyarınca yapılan açıklamadır.
irketimiz yönetim kurulunun 13.03.2009 tarih, 527 nolu kararında Sermaye Piyasası lke ve Kurallarına
göre 2009 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda ba ımsız denetim kurulu u olarak
denetimden sorumlu komite tarafından önerilen Akis Ba ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Mü avirlik A. .'nin seçilmesine ve bu hususun ilk olan yapılacak genel kurulun onayına sunulmasına
karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:17/03/2009
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 17.03.2009 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 13.03.2009 tarihinde
Ba kanlı ı’nıza teslim edilmi ve aynı gün içinde Borsa Günlük Bülten’nde yayınlanmı tır.
Gönderilen 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Ola an Genel
Kurul Toplantı Gündemindeki toplantı tarihi 31.03.2009 tarihi olması gerekirken sehven 31.03.2008 tarihi
yazılmı ve 31.03.2009 Salı günü A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantıları sırasıyla
10:00 ve 10:30 olması gerekirken 31.03.2008 Salı günü A, B ve D grubu imtiyazlı pay sahipleri
toplantıları 10:15, 10:30 ve 10:45 olarak yazılmı olup D grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantı
gündemi bulunmamaktadır.”
Faaliyet raporunun düzeltilmi sayfaları ekte yayınlanmakta olup, internet sitemizde de güncellenmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:31/03/2009
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 31.03.2009 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimiz’in ola an ve imtiyazlı pay sahipleri genel kurul kararları
irketimizin 31.03.2009 tarihli Ola an Genel Kurul Toplantısı’nda, yasal kayıtlardaki 8.013.492,70 TL
geçmi yıllar zararının, 1.271.073,22 TL kadarının ola anüstü yedeklerden, 6.742.419,48 TL kadarının
2008 yılı dönem net karından mahsubu, yasal kayıtlara göre net da ıtılabilir dönem karı olu madı ından
kar da ıtımı yapılmayarak, UFRS mali tablolarındaki 6.742.419,48 TL 2008 yılı dönem net karının
ola anüstü yedeklere aktarılmasına;
(A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sedat Özkanlı ve (B) Grubu hissedarlar
tarafından gösterilen adaylar arasında Sedat Temelta ’ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi
olarak seçilmelerine;
Yönetim Kurulu’nca seçilen Ba ımsız Denetçi Kurulu u Akis Ba ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Mü avirlik A. .’nin onaylanmasına,
karar verilmi tir.
Ayrıca “ irketimiz’in sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım
ve finansman ihtiyaçları ı ı ında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözle memizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması
yoluyla büyümenin finansmanı için ola anüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye
artırımlarında pay olarak da ıtılması esasına dayalı temel bir kar da ıtım politikası benimsenmi tir. Bu
politika, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kar da ıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve irketimizin likidite durumu
gözetilerek her yıl tekrar de erlendirilecektir.” eklindeki 2009 ve izleyen yıllara ili kin irket’in kar
da ıtım politikası ve
irket’in 2008 yılında GSD E itim Vakfı’na toplam 25.000 TL ba ı yapmı oldu u
Ortakların bilgisine sunulmu tur.
Genel kurulların toplantı tutanakları ve genel kurulca kararla tırıldı ı ekliyle kar da ıtım tablosu ekte
sunulmu tur.”
Ola an genel kurul ile A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantı tutanakları ile Kar da ıtım
tablosu ekte, kar da ıtım tablosu ayrıca internet sitemizin “ irketler” bölümünde yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:01/04/2009
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 01.04.2009 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimizin iç kaynaklardan sermaye artırımına ili kin Yönetim Kurulu kararı:
irketimizin 31 Mart 2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
1. 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına sahip irketimizin halihazırda tamamı ödenmi 17.000.000
TL'den ibaret sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içinde tamamı iç kaynaklardan 3.000.000 TL
(mevcut çıkarılmı sermayenin %17,65'i oranında) bedelsiz artırılarak 20.000.000 TL'na
çıkarılmasına ve artırılan söz konusu 3.000.000 TL'nin sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu
farkından kar ılanmasına,
2. Halihazır pay sahiplerinin sermaye enflasyon düzeltme farkı kar ılı ında bedelsiz pay olarak yeni
pay alma haklarını, sermayenin artırılan kısmı için ait oldukları gruplarda ve sahip bulundukları
payları oranında kullanmalarına,
3. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin ba ladı ı tarih itibariyle hak sahiplerince fiziken
muhafazasına devam edilen kaydile tirilmemi hisse senetleri sahiplerinin, iç kaynaklardan artırılan
sermaye ile ilgili yeni pay alma haklarını ait oldukları gruplarda ve sahip oldukları payları
oranlarında kullanmaları için, hisse senetlerini kaydile tirdikten sonra, 6 nolu yeni pay alma
kuponlarını ibraz etmek suretiyle, ilanda belirtilecek tarihe kadar ilanda belirtilecek ba vuru
yerlerine, bu tarihten sonra irket Merkezine ba vurmaları gerekti ine,
karar verilmi tir."
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/04/2009
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 28.04.2009 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve
zahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve çeri i Hakkında Tebli 'e uygun olarak
hazırlanmı , Ba ımsız Denetimden geçmemi Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Bilgi
Yönetim Dairesi'ne gönderilen 31 Mart 2009 dönemine ait mali tablolar ekte bilgilerinize sunulmu tur."
Söz konusu mali tablolar Ek’te ve Borsamız Türkçe nternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten”
bölümünde “ irket Haberleri Ekleri” ba lı ı altında yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:28/05/2009
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 28.05.2009 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“ irketimiz’in 26 Mayıs 2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
irketimiz esas sözle mesinin 6. maddesinin verdi i yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuz’un
31.03.2009 tarih ve 530 sayılı kararı ile Ortaklı ımızın çıkarılmı sermayesinin, 3.000.000 TL’sı Öz
Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkından kar ılanmak suretiyle, 17.000.000 TL’ndan 20.000.000 TL’na
yükseltilmesi amacıyla ba latılan sermaye artırım i lemlerinin tetkiki sonucunda;
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkından sermayeye ilave edilen 3.000.000 TL’sı için sermaye
hesabına aktarma yapıldı ı anla ıldı ından,
Sermaye artırımı i lemlerinin tamamen ve Sermaye Piyasası Kanunu Seri: 1, No:26 Tebli i’nde belirtilen
usule uygun olarak sonuçlandı ının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde irket’in çıkarılmı sermayesinin
20.000.000 TL’sı oldu unun Ticaret Sicili’ne tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı için gerekli
i lemlerin yapılmasına,
karar verilmi tir.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:05/06/2009
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin Borsa Ba kanlı ı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII,
No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına li kin Tebli i'nin "Ola andı ı Fiyat ve Miktar
Hareketleri" ba lıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebli 'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya
cevaben gönderdi i 05.06.2009 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“05.06.2009 tarihinde saat 13:51’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz
a a ıda yer almaktadır.
irketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekle en ola andı ı fiyat ve miktar hareketine ili kin
olarak, irketimizce açıklanması gereken,henüz açıklanmamı özel bir durum yoktur.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:01/07/2009
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 01.07.2009 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“01.07.2009 tarihinde saat 14:48’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz a a ıda
yer almaktadır.
Konu: Rüçhan ve/veya Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri
Konuya li kin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 29.05.2009
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
Mevcut Ödenmi /Çıkarılmı Sermaye (TL)
Artırım Sonrası Ödenmi /Çıkarılmı Sermaye (TL)
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Rüçhan Haklarının Kullanımına li kin Kısıtlama (varsa)
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
ç Kaynaklardan (TL)
Temettüden (TL)
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Ba langıç
Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Biti Tarihi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Kar ılı ı
:
25.000.000,00
17.000.000,00
20.000.000,00
0
0
0
0
0
3.000.000,00
3.000.000,00
0
17,65
:
02/07/2009
:
Kaydi pay
verilecektir
YOK
Satın Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa)
:
Artırılan Sermayeyi Temsilen hraç Edilen Paylar lk Defa Hangi
: 2009
Hesap Dönemi Karından Yararlanacak?
irketimizin sermayesinin 25.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı Özsermaye
Düzeltmesi Olumlu Farkından kar ılanmak üzere 17.000.000-TL'den 20.000.000-TL'ye artırılması
nedeniyle ihraç edilecek 3.000.000-TL nominal de erli paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
26/06/2009 tarih ve 18/516 sayı ile Kurul kaydına alınmı tır.”
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:02/07/2009
HABER:
TEKFK
Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin 02.07.2009 tarihli yazısı a a ıya çıkarılmı tır.
“02.07.2009 tarihinde saat 14:36‘da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz a a ıda
yer almaktadır.
Konu: Bedelsiz Sermaye Artırımına li kin Pay Da ıtım Duyurusu
Tekstil Finansal Kiralama A. . yönetim kurulu ba kanlı ı'ndan bedelsiz payların da ıtımına ili kin
duyurudur.
irketimiz sermayesinin 17.000.000 tl'den, 20.000.000 tl'ye artırılması nedeniyle çıkarılan paylar Sermaye
Piyasası Kurulu'nca 26.06.2009 tarih ve 18/516 sayı ile kayda alınmı tır. Ancak kayda alınma
ortaklı ımızın veya paylarının kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
Ortaklarımızın artırılan 3.000.000 tl'ye kar ılık %17,64705 oranında bedelsiz pay alma hakları
bulunmaktadır.”
Bedelsiz pay da ıtım duyurusu internet sitemizin Günlük Bülten bölümünde “ irket Haberleri Ekleri” ba lı ı
altında ve KAP’ta yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H:06/07/2009
MERKEZ KAYIT KURULU U A. . HABER :
TEKFK
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .’nin 02/07/2009 tarihinde ba layan %17,64705 oranında bedelsiz
sermaye artırım i leminde, kaydile mi hisse senetlerinin artırım kar ılıkları ilgili üyelerin mü teri alt
hesaplarına 06/07/2009 tarihinde alacak kaydedilmi tir.
 •   •  •   •  •   • 
TAR H: 19/10/2009
MERKEZ KAYIT KURULU U A. . HABER :
Hisse
Kodu
TEKFK
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebli i’nin Ek:2 maddesi gere ince; hisse senetleri
Borsada i lem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada i lem görmeyen hisse senetlerinin
Borsada satı a konu edilebilmesi amacıyla 19/10/2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kurulu una ba vurulan
hisse senetlerinin bilgileri.
Sıra Satı a Konu Hisse Ünvanı
Grubu Yatırımcının
Nominal Satı
Tsp
Satı
No
Adı-Soyadı
Tutar Süresi
lem Kısıtı
Ünvanı
(TL)*
i
**
**
92
TEKST L F NANSAL
E
SOYMEN
1,176 5 YIL
K RALAMA A. .
MENKUL
KIYMETLER
A
 •   •  •   •  •   • 

Benzer belgeler