Global Reports LLC

Yorumlar

Transkript

Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .
OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM
1. Bir ba kan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının te kili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2002 yılı Bilanço ve Kar – Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının
görü ülmesi, onaylanması,
okunması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2002 yılı çalı malarından dolayı ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
5. 2002 yılı karının ihtiyatlara ayrılması veya da ıtılmasına karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
7. Denetçilerin seçimi,
8. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulunca seçilen ba ımsız Denetçi kurulu unun onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret kanunu'nun 334. ve 335. maddelerince izin
11. Dilekler ve kapanı .
TOPLANTI YER VE TAR H
08/04/2003 Salı günü saat :11:00
Aydınevler Mahallesi , nönü Caddesi, Gökçe Sok. GSD Binası ,No:14 Küçükyalı 34854
Maltepe – STANBUL
Global Reports LLC
verilmesi,
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .
(A) GRUBU MT YAZLI PAY SAH PLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM
1. Bir ba kan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının te kili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3.
irketimizin 08.04.2003 tarihli Ola an Genel Kurul Toplantısında yeniden te kil
olunacak
Denetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Denetim Kurulu Üye adayının
belirlenmesi,
4. Dilekler ve kapanı .
B) GRUBU MT YAZLI PAY SAH PLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM
1. Bir ba kan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının te kili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3.
irketimizin 08.04.2003 tarihli Ola an Genel Kurul Toplantısında yeniden te kil
olunacak
Denetim Kurulu'na, (B) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Denetim Kurulu Üye adayının
belirlenmesi,
4. Dilekler ve kapanı .
TOPLANTI YER VE TAR H
08/04/2003 Salı günü (A) ve (B) grubu mtiyazlı Pay sahipleri Genel Kurul Toplantıları aynı gün ve
aynı yerde sırasıyla 10:30 ve 10:45 ‘de yapılacaktır.
Aydınevler Mahallesi , nönü Caddesi, Gökçe Sok. GSD Binası ,No:14 Küçükyalı 34854
Maltepe – STANBUL
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .
2002 YILI FAAL YET RAPORU
Sayın Hissedarlarımız,
2002 yılının irketimiz açısından oldukça önemli, olumlu ve aktif bir faaliyet dönemi oldu unu ifade
etmekten büyük memnuniyet duymaktayız. GSD Grubuna ait bankalardan Tekstilbank’ın i tiraki
olan, sektörümüzün ba arılı firmaları arasında yer alan Tekstil Leasing ile birle me i lemine bu
faaliyet döneminde ba landı ve tamamlandı. Birle menin do al sonucu olarak Tekstil Leasing’e ait
son derece de erli sözle me ve mü teri portföyü Rant Leasing’e kazandırılmı oldu. Belki de GSD
Grubuna ait iki ayrı leasing irketine ait maddi ve gayri maddi de erler ve insan kaynakları Rant
Leasing bünyesinde birle ti demek daha do ru bir ifade ekli olacaktır. Bu birle me ile birlikte 23.3
Trilyon TL tutarında Yatırım ndirimi stisnasına da sahip olunarak önemli bir vergi ve rekabet
avantajı kazanıldı. Birle me i lemini takiben Tekstilbank’ın yıllar içinde kazanmı oldu u haklı
itibardan da yararlanmak ve Tekstilbank ile olan dolaylı sermaye ili kimizi vurgulamak için
ünvanımız Tekstil Finansal Kiralama olarak de i tirildi.
2002 yılında faaliyetlerimiz do rudan ihracat yapan irketlere veya ihracatçı irketlerin tedarikçisi olan
küçük ve orta boyutlu irketlere do ru yo unla tırıldı. Karlı i ler yapan, kredi de erlili i yüksek pek
çok yeni irket mü teri portföyümüze kazandırıldı. Ülkemizin kalkınmasında önemli payı olan bu
irketlerin yenileme ve kapasite artırımına yönelik yatırımları finanse edilerek varlık nedenimiz olan
yatırımların finansmanında önemli i ler gerçekle tirildi.
Yukarıda özetlemeye çalı tı ımız ekilde irketimize göstermi oldu unuz güvenden güç alarak
kazançlı ve do ru i ler yapıldı. Etkin pazarlama çabaları sonucu en az yapılmı olan i ler kadar de erli
olan ili kiler kuruldu. Kiracılarımızla ve müstakbel kiracılarımızla kurmu oldu umuz sa lam ve
kar ılıklı kazanç ili kisine dayanan bu de erli ili kileri gelecekteki faaliyetlerimizin en önemli
güvencesi olarak görmekteyiz.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmı olan 2002 faaliyet
dönemine ait Faaliyet Raporu ve Mali Tablolarımız ekte tetkik ve görü lerinize sunulmaktadır.
Tüm hissedarlarımıza irketimize gösterdikleri ilgi ve güven nedeniyle te ekkür eder, saygılarımızı
sunarız.
Global Reports LLC
YÖNET M KURULU ÜYELER VE GÖREV SÜRELER
ADI , SOYADI
GÖREV SÜRES
GÖREV
M.TURGUT YILMAZ
(29.03.2002-DEVAM ED YOR )
BA KAN
AKGÜN TÜRER
(29.03.2002-DEVAM ED YOR )
BA KAN VEK L
YASEF COYAS
(29.03.2002-DEVAM ED YOR )
ÜYE
A.ERDEM YÖRÜKO LU
(29.03.2002-DEVAM ED YOR )
ÜYE
EYÜP MURAT GEZG N
(29.03.2002-DEVAM ED YOR )
ÜYE
ERGÜN ARAL
(29.03.2002-DEVAM ED YOR )
ÜYE
HAKAN GÜLELÇE
(29.03.2002-DEVAM ED YOR)
ÜYE /GENEL MÜDÜR
DENETC LER VE GÖREV SÜRELER
Global Reports LLC
ADI , SOYADI
GÖREV SÜRES
N HAT YALÇINTA
(29.03.2002-07.04.2003)
SEDAT TEMELTA
(29.03.2002-07.04.2003)
DAR YAPI
2002 yılı sonunda irketin toplam personel sayısı 16 ‘dır .Yıl içinde irketten 3 ki i ayrılmı ; 7 ki i ise
alınmı tır. irketimizde toplu sözle me uygulaması yoktur.Faaliyet dönemi sonu itibarıyla çalı anlar
için ayrılan kıdem tazminatı yükümlülü ü 76.023.295.890.-TL ‘dır
irketimizin üst yönetim organizasyonu, bir Genel Müdür, üç Bölüm Müdürlü ünden olu maktadır.
YÖNET M
Hakan Gülelçe
Fahri Çınar
Ferah Tüzmen
Ahmet Münir Korkut
Mustafa Bayram
BA IMSIZ DENET M
Genel Müdür
Mali ler ve Muhasebe Grup Ba kanı
Operasyon Müdürü
Pazarlama Müdürü
(02.07.2002 – Devam Ediyor)
Ankara Bölge Müdürü (01.01.2002 – 20.05.2002)
RKET
Ba aran Nas Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .
YEM NL MAL MÜ AV R
Ba aran Nas Yeminli Mali Mü avirlik A. .
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
Yönetim Kurulumuzun 11 Nisan 2002 tarihli kararı uyarınca çıkarılmı sermayemiz 8.100 milyar
TL’ndan, 10.000 milyar TL’na artırılmı ve 25 Temmuz 2002 ve 5599 sayılı Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi’nde ilan edilmi tir
ORTAKLIK YAPISI
ORTAK ADI/ÜNVANI
PAY TUTARI
GSD Holding A. .
5.445.115.390.000 TL
54,45
Halka Açık Kısmı
4.553.775.360.000 TL
45,54
Di er
TOPLAM
Global Reports LLC
1.109.250.000 TL
10.000.000.000.000TL
PAY ORANI %
0,01
100,00
YARARLANILAN TE V KLER
Bu dönemde, finansal kiralama konusu belgeler kapsamında 974.567 milyon TL yatırım indiriminden
yararlanılmı tır.Gelecek dönemlere aktarılan yararlanılacak yatırım indirimi 34.485.763 milyon TL
dır.
F NANSAL K RALAMA (LEASING) SEKTÖRÜ VE 2002
Türkiye’de finansal kiralama i lemlerini düzenleyen 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu
28.06.1985 tarihinde yürürlü e girmi tir. 3226 sayılı Kanun kapsamında ilk irket 1986 yılında
kurulmu tur. 31.12.2002 tarihi itibariyle 3226 sayılı Kanun kapsamında kurulmu bulunan 89 adet
finansal kiralama irketi bulunmaktadır. Ayrıca yatırım bankaları ve özel finans kurumlarının da
finansal kiralama yapma yetkileri vardır. Türkiye’de yapılmakta olan leasing i lemlerinin tamamına
yakın kısmı Finansal Kiralama Derne i (F DER) üyesi olan irketler tarafından gerçekle tirilmektedir.
2002 yılı sonu itibariyle F DER’e üye olan irketlerin sayısı 40 adettir.
F NANSAL K RALAMA LEMLER
YURT Ç K RALAMALAR (Milyar TL)
1996
1997 1998
1999
2000
2001
2002
146,464
192,934
164,929
216,606
47,222
46,494
11,071
4,013
16,106
726
63,598
22,798
25,918
31,539
306,616 168,290
26,091
34,212
126,120
8,650
38,072
86,932
42,270
514,797
40,081
100,448
1,675
1,814
139,695
36,907
415,940
86,472
312,296
27,719
9,807
553,240
67,044
804,460
106,513
303,918 585,536 454,536 1,050,576
947,880
2,097,685
MAL GRUPLARI
Bilgisayar, Büro Mal., Telekom.
Kara Ula ım Araçları
Deniz Ula ım Araçları
Hava Ula ım Araçları
Tekstil ve Basın Mak.
Tıbbi Cihazlar
Di er malat Makineleri
Gayrimenkuller
Yatırım Tutarı Toplamı
lem Adedi
Global Reports LLC
21,568
13,229
10,224
874
19,051
18,139
62,204
3,667
149,055
8,031
53,188 88,914
27,587
3,598
2,341
66,233
14,370
124,496
12,105
17,053 18,909
11,381
19,617
6,712
19,388
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .
GENEL B LG LER
GSD Grubu bünyesinde leasing faaliyetleri 1992 yılında Rant Finansal Kiralama A. . (Rant
Leasing)’in kurulmasıyla ba ladı. 1995’te, Rant Leasing halka açıldı ve hisse senetleri Istanbul
Menkul Kıymetler Borsası (IMKB)’de i lem görmeye ba ladı. 1996 yılında Nomura Securities
liderli indeki bir Japon yatırım fonu Rant Leasing’in büyüme potansiyelini görerek irketin sermaye
artırımına katılmak suretiyle %22.5 tutarında hissesini satın aldı ve yatırım stratejileri gere i zaman
içinde sahip oldu u hisseleri elinden çıkarttı.1996 yılında Tekstilbank kendi ba lı ortaklı ı Tekstil
Finansal Kiralama A. . (Tekstil Leasing)’yi kurdu.
2002 yılının ba ında GSD Holding Tekstilbank’ta hakim ortak durumuna gelince, operasyonel
verimlili in artırılması ve kaynakların etkin kullanılması amacıyla Grubun iki ayrı leasing irketinin
birle tirilmesine karar verildi. Söz konusu birle me Eylül 2002’de sonuçlandı. Tekstilbank’la olan
dolaylı sermaye ili kisinin ilgili taraflara ifade edilebilmesi için birle meden sonra Rant Finansal
Kiralama A. . ünvanı Tekstil Finansal Kiralama A. . olarak de i tirilmi tir.
2002 yılında ödenmi sermayesi 10 trilyon TL’na ula an Tekstil Leasing’in ana orta ı % 54.5 pay ile
GSD Holding olup, kalan bölüm IMKB’de i lem gören halka açık hisselerden olu maktadır. Leasing
irketleri derne i F DER’e de üye olan Tekstil Leasing, aynı zamanda Dünya Bankası’nın bir kurulu u
olan IFC’den de kredi kullanmı ender birkaç Türk leasing irketinden biridir.
Global Reports LLC
2002 DÖNEM YATIRIM MALI BAZINDA K RALAMA
LEMLER
ELEKTRON K VE OPT K
C HAZLAR
TUR ZM EK PMANLARI
%3
%12
BASIN YAYIN LE SLG L
DONANIMLAR
%2
TEKST L MAK NALARI
%40
BÜRO EK PMANLARI
%9
1
GAYR MENKULLER
%3
TIBB C HAZLAR
%1
MAK NA VE
EK PMANLAR
VE N AAT
MAK NALARI
TA IT ARAÇLARI
%10
%4
%16
TUR ZM EK PMANLARI
BÜRO EK PMANLARI
ELEKTRON K VE OPT K C HAZLAR
GAYR MENKULLER
BASIN YAYIN LE SLG L DONANIMLAR
TA IT ARAÇLARI
VE N AAT MAK NALARI
TEKST L MAK NALARI
MAK NA VE EK PMANLAR
TIBB C HAZLAR
F NANSAL GÖSTERGELER
Global Reports LLC
TL (Milyon)
31/12/1997
31/12/1998
31/12/1999
31/12/2000
31/12/2001
31/12/2002
Toplam Aktifler
Çıkarılmı Sermaye
21.283.395
450.000
36.457.053
1.350.000
28.748.271
2.700.000
35.493.310
5.400.000
28.044.458
8.100.000
35.359.986
10.000.000
6.314.599
15.596.154
13.854.738
11.183.677
11.610.615
17.130.015
907.292
1.287.756
1.867.986
2.486.111
2,422.427
1.553.390
Finansal Kira Gelirleri
Net Kar
TOPLAM AKT FLER (000.000) TL
40000000
30000000
20000000
10000000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
ÇIKARILMI SERMAYE (000.000) TL
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
F NANSAL K RA GEL RLER (000.000) TL
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Global Reports LLC
1997
1998
1999
2000
2001
2002
NET KAR (000.000) TL
3000000
2000000
1000000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
F NANSAL YAPI
L K D TE (%)
2002
Cari Oran
Likidite Oranı
Nakit Oranı
11,79
7,07
1,94
F NANSAL YAPI ORANLARI
66
40,42
25,87
Maddi Duran Var./Özsermaye+U.V.Borçlar 156,83
Global Reports LLC
2000
1999
152
51,89
8,50
66,04
322
63,67
12,64
97
477
67,91
14,78
118
7,00
29,56
41,07
6,46
37,33
45,02
85,43
81,16
38,07
78,70
75,64
22,15
(%)
Toplam Borçlar /Özsermaye
K.V.Borçlar /Aktif Toplamı
U.V.Borçlar /Aktif Toplamı
KARLILIK ORANLARI(%)
Net Dönem Karı/Aktif Toplam
Net Dönem Kar/Özsermaye
V.Ö.Kar/Özkaynaklar
2001
118,58
115,05
40,27
4,34
12,86
14,64
8,64
21,81
27,66
Global Reports LLC
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .
Global Reports LLC
GENEL KURUL'A SUNULACAK
AYRINTILI B LANÇO (Milyon TL)
Ba ımsız Denetim'den
Geçmi
Geçmi
31.12.2002
31.12.2001
I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır De erler
1. Kasa
2. Bankalar
3. Di er Hazır De erler
B. Menkul Kıymetler
1. Hisse Senetleri
2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
4. Di er Menkul Kıymetler
5. Menkul Kıymetler De er Dü üklü ü Kar .(-)
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
4. Di er Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. üpheli Alacaklar Kar ılı ı (-)
D. Di er Kısa Vadeli Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. tiraklerden Alacaklar
3. Ba lı Ortaklıklardan Alacaklar
4. Kısa Vadeli Di er Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. üpheli Alacaklar Kar ılı ı (-)
E. Stoklar
1. lk Madde ve Malzeme
2. Yarı Mamüller
3. Ara Mamüller
4. Mamüller
5. Emtia
6. Di er Stoklar
7. Stok De er Dü üklü ü Kar ılı ı (-)
8. Verilen Sipari Avansları
F. Di er Dönen Varlıklar
II. DURAN VARLIKLAR
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
4. Di er Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. üpheli Alacaklar Kar ılı ı (-)
B. Di er Uzun Vadeli Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. tiraklerden Alacaklar
3. Ba lı Ortaklıklardan Alacaklar
4. Uzun Vadeli Di er Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. üpheli Alacaklar Kar ılı ı (-)
C. Finansal Duran Varlıklar
1. Ba lı Menkul Kıymetler
2. Ba lı Menkul Kıy.De .Dü .Kar ılı ı (-)
3. tirakler
4. tiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5. tirakler De er Dü üklü ü Kar ılı ı (-)
6. Ba lı Ortaklıklar
7. Ba lı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
8. Ba lı Ortaklıklar De er Dü üklü ü Kar . (-)
9. Di er Finansal Duran Varlıklar
D. Maddi Duran Varlıklar
1. Arazi ve Arsalar
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
3. Binalar
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
5. Ta ıt Araç ve Gereçleri
6. Dö eme ve Demirba lar
7. Di er Maddi Duran Varlıklar
8. Birikmi Amortismanlar (-)
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
10. Verilen Sipari Avansları
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1. Kurulu ve Te kilatlanma Giderleri
2. Haklar
3. Ara tırma ve Geli tirme Giderleri
4. Di er Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5. Verilen Avanslar
F. Di er Duran Varlıklar
AKT F TOPLAMI
1,684,708
131,571
227
131,344
0
145,310
0
0
0
145,310
0
695,968
1,183,587
8,113
0
116,529
(247)
(612,014)
37,226
0
0
0
37,226
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
674,633
33,675,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162,341
0
0
1,000
0
0
0
0
0
161,341
33,043,003
0
0
56,178
0
96,490
141,022
100,442,285
(68,122,036)
21,780
407,284
439,029
0
38,911
0
400,118
0
30,905
35,359,986
17,257,006
5,360,802
42
5,360,760
0
499,506
0
0
0
499,506
0
10,878,188
11,218,018
115,653
94
62,473
(2,944)
(515,106)
4,178
0
0
0
4,178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
514,332
10,787,452
1,971,646
1,971,646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161,383
0
0
1,000
0
0
0
0
0
160,383
8,633,460
0
0
97,108
0
23,783
71,659
31,913,983
(23,695,119)
0
222,046
20,963
0
20,963
0
0
0
0
28,044,458
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .
GENEL KURUL'A SUNULACAK
AYRINTILI B LANÇO (Milyon TL)
I. KISA VADEL BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri
4. Çıkarılmı Bonolar ve Senetler
5. Di er Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
4. Di er Ticari Borçlar
5. Borç Reeskontu (-)
C. Di er Kısa Vadeli Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. tiraklere Borçlar
3. Ba lı Ortaklıklara Borçlar
4. Ödenecek Giderler
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Di er Kesintiler
6. Ertelenen ve Taksite Ba lanan Devlet Alacakları
7. Kısa Vadeli Di er Borçlar
8. Borç Reeskontu (-)
D. Alınan Sipari Avansları
E. Borç ve Gider Kar ılıkları
1. Vergi Kar ılıkları
2. Di er Borç ve Gider Kar ılıkları
II. UZUN VADEL BORÇLAR
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Çıkarılmı Tahviller
3. Çıkarılmı Di er Menkul Kıymetler
4. Di er Finansal Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
4. Di er Ticari Borçlar
5. Borç Reeskontu (-)
C. Di er Uzun Vadeli Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. tiraklere Borçlar
3. Ba lı Ortaklıklara Borçlar
4. Ertelenen ve Taksite Ba lanan Devlet Alacakları
5. Uzun Vadeli Di er Borçlar
6. Borç Reeskontu (-)
D. Alınan Sipari Avansları
E. Borç ve Gider Kar ılıkları
1. Kıdem Tazminatı Kar ılıkları
2. Di er Borç ve Gider Kar ılıkları
III. ÖZ SERMAYE
A. Sermaye
B. Sermaye Taahhütleri (-)
C. Emisyon Primi
D. Yeniden De erleme De er Artı ı
1. Duran Varlıklardaki De er Artı ı
2. tiraklerdeki De er Artı ı
3. Borsa'da Olu an De er Artı ı
E. Yedekler
1. Yasal Yedekler
2. Statü Yedekleri
3. Özel Yedekler
4. Ola anüstü Yedek
5. Maliyet Artı Fonu
6. Serm.Eklenecek t.His.ve Gayr.Satı Kazançları
7. Geçmi Yıl Karı
F. Net Dönem Karı
G. Dönem Zararı (-)
H. Geçmi Yıllar Zararları (-)
1.2001 Yılı Zararı
2. ........... Yılı Zararı
PAS F TOPLAMI
Global Reports LLC
Ba ımsız Denetim'den
Geçmi
Geçmi
31.12.2002
31.12.2001
14,290,967
14,552,750
11,426,283
1,657,244
977,581
4,595
10,448,702
1,652,649
0
0
0
0
0
0
1,365,038
11,316,119
518,157
1,134,921
0
0
0
0
846,881
10,196,407
0
(15,209)
576,787
419,290
6,532
34,449
0
0
0
0
0
0
570,255
16,013
0
0
0
368,828
0
0
714,860
400,243
207,999
759,854
192,965
706,430
15,034
53,424
9,149,056
2,384,200
9,073,033
0
9,073,033
0
0
0
0
0
0
0
0
2,344,297
0
419,819
0
0
0
0
0
1,971,646
0
(47,168)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76,023
39,903
76,023
39,903
0
0
11,919,963
11,107,508
10,000,000
8,100,000
0
0
252
252
1,252
1,252
0
0
1,252
1,252
0
0
6,339,744
583,577
864,635
548,978
0
0
0
0
436,147
34,599
0
0
0
0
5,038,962
0
1,553,390
2,422,427
0
0
(5,974,675)
0
(5,974,675)
0
0
0
35,359,986
28,044,458
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .
GENEL KURUL'A SUNULACAK
AYRINTILI GEL R TABLOSU (Milyon TL)
A. Brüt Satı lar
1. Yurtiçi Satı lar
2. Yurtdı ı Satı lar
3. Di er Satı lar
B. Satı lardan ndirimler (-)
1. Satı tan adeler (-)
2. Satı skontoları (-)
3. Di er ndirimler (-)
C. Net Satı lar
D. Satı ların Maliyeti (-)
BRÜT SATI KARI (ZARARI)
E. Faaliyet Giderleri (-)
1. Ara tırma ve Geli tirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satı ve Da ıtım Giderleri (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
ESAS FAAL YET KARI (ZARARI)
F. Di er Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
1. tiraklerden Temettü Gelirleri
2. Ba lı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3. Faiz ve Di er Temettü Gelirleri
4. Faaliyetle lgili Di er Gelirler ve Karlar
G. Di er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-)
H. Finansman Giderleri (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
FAAL YET KARI (ZARARI)
I. Ola anüstü Gelirler ve Karlar
1. Konusu Kalmayan Kar ılıklar
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
3. Di er Ola anüstü Gelirler ve Karlar
J. Ola anüstü Giderler ve Zararlar (-)
1. Çalı mayan Kısım Giderleri ve Zararları (-)
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3. Di er Ola anüstü Giderler ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI (ZARARI)
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
Global Reports LLC
Ba ımsız Denetim'den
Geçmi
Geçmi
31.12.2002
31.12.2001
17,130,015
11,610,615
17,130,015
11,610,615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,130,015
11,610,615
0
0
17,130,015
11,610,615
(13,365,698)
(6,667,303)
0
0
0
0
(13,365,698)
(6,667,303)
3,764,317
4,943,312
2,201,501
19,817,260
15
42
0
0
512,754
7,239,526
1,688,732
12,577,692
(1,147,321)
(3,716,639)
(2,273,583)
(17,373,272)
(167,186)
(349,562)
(2,106,397)
(17,023,710)
2,544,914
3,670,661
941,801
455,857
32,833
26,800
619,143
0
289,825
429,057
(1,742,010)
(1,053,830)
0
0
0
0
(1,742,010)
(1,053,830)
1,744,705
3,072,688
(191,315)
(650,261)
1,553,390
2,422,427
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
1-
letmenin fiili faaliyet konusu:
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi (“ irket”), Hazine ve Dı Ticaret Müste arlı ı’ndan
alınan izne istinaden 3226 sayılı Kanun uyarınca finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak
üzere, 28 A ustos 1992 tarihinde Rant Finansal Kiralama Anonim irketi ünvanı ile
kurulmu tur. irket’in Rant Finansal Kiralama Anonim irketi olan ünvanı, 9 Eylül 2002 tarihli
birle me sebebiyle (bakınız bilanço dipnotu 33 (f)), 17 Ekim 2002 tarihinde Tekstil Finansal
Kiralama Anonim irketi olarak de i mi tir. Ünvan de i ikli i 22 Ekim 2002 tarihli 5661 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 147 no.’lu sayfasında yayınlanmı tır.
2-
Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların:
Adı
GSD Holding A. .
Halka arz
Di er
Pay Oranı
% 54.45
% 45.54
% 0.01
%100.00
2002
Pay Tutarı
5,445,116
4,553,775
1,109
Pay Oranı
% 54.45
% 45.54
% 0.01
10,000,000
%100.00
2001
Pay Tutarı
4,410,543
3,688,558
899
8,100,000
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle;
irket Yönetim Kurulu 11 Nisan 2002 tarih ve 304 no.’lu kararında, irket’in çıkarılmı
sermayesinin % 23.46 oranında bedelsiz artırılarak 8,100,000 TL’ndan 10,000,000 TL’na
çıkartılmasına karar vermi ve sermaye artırımı 8 Temmuz 2002 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil
edilmi tir.
31Aralık 2001 tarihi itibariyle;
irket Yönetim Kurulu 30 Mart 2001 tarih ve 270 no.lu kararında irket’in çıkarılmı
sermayesinin % 43.7 bedelsiz ve % 6.3 bedelli artırılarak 5,400,000 TL’ndan 8,100,000 TL’na
çıkarılmasına karar vermi tir. 2001 yılında, irket sermayedarları, 340,200 TL tutarındaki
bedelli artırıma konu olan sermaye taahhüdünün 158,955 TL tutarındaki kısmı ile ilgili olarak
rüçhan haklarını kullanmamı lar ve sözü geçen bu paylar irket'in sermayedarlarından GSD
Holding Anonim irketi tarafından 24 A ustos 2001 tarihi itibariyle nominal de erleri
üzerinden satın alınmı tır.
Global Reports LLC
3-
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (hisse senetleri tertipleri ve
imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı): 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihleri itibariyle, sermayeyi
temsil eden hisse senetlerinden A grubu pay sahipleri yönetim kurulunda üç üye ile, B grubu
pay sahipleri iki üye ile ve D grubu pay sahipleri bir üye ile temsil edilmektedir. Denetçilerden
biri, A grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından ve di eri de B grubu hissedarların
gösterecekleri adaylar arasından seçilmektedir.
4-
Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı: 25,000,000 TL (2001: 25,000,000 TL).
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
5-
Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları:
Dönem
31 Aralık 2002
31 Aralık 2001
Artırım Tarihi
11 Nisan 2002*
30 Mart 2001*
Artırım Tutarı
1,900,000
2,700,000
Nakit
1,900,000
2,700,000
Yedekler
-
YDDAF
-
* Yönetim Kurulu karar tarihi
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle, arıt ın tamamı 2001 yılı temettüsünden kar ılanmı tır.
31 Aralık 2001 tarihi itibariyle, nakit olarak artırılan sermaye tutarının 2,359,800 TL'lık kısmı
2000 yılı temettüsünden kar ılanmı tır.
6-
Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dı ındaki menkul kıymetler: Yoktur (2001: Yoktur).
7-
Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (2001:
Yoktur).
8-
Cari dönemde duran varlık hareketleri:
a) Satın alınan, imal veya in a edilen
maddi duran varlıkların maliyeti
b) Satılan veya hurdaya ayrılan
maddi duran varlık maliyeti
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden
de erleme artı ları
- Varlık maliyetlerinde (+)
- Birikmi amortismanlarda (-)
d) Yapılmakta olan yatırımların niteli i,
toplam tutarı, ba langıç ve biti tarihi ve
tamamlanma derecesi
2002
2001
:
17,636,958
1,856,862
:
12,672,590
5,484,050
:
:
:
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
:
21,780
Yoktur
Bilanço ile ilgili 33 (b) no.lu dipnotta açıklandı ı üzere 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle duran
varlıkların üzerinde aktifle tirilen 96,613 TL tutarındaki kur farkı gideri (2001: 191,267 TL)
yukarıda “Satın alınan, imal veya in a edilen maddi duran varlıkların maliyeti” kaleminde
gösterilmi tir.
irket, 9 Eylül 2002 tarihi itibariyle, Tekstil Finansal Kiralama A. . ile birle mesi neticesinde,
bu irketin maddi duran varlıklarını da devralmı tır. Bu suretle 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle,
irket’in maddi duran varlıklarına Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin maliyet bedeli 64,058,692
TL ve birikmi amortisman tutarı 44,102,889 TL olan maddi duran varlıkları da dahil olmu tur.
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle, Tekstil Finansal Kiralama A. .’den devralınan maddi duran
varlıklar içinde satın alınan, imal veya in a edilen maddi duran varlıkların maliyeti 9,376,358
TL, satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti 5,733,723 TL’dır. Bu rakamlar
yukarıda belirtilen rakamlara ilave edilmemi tir.
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımlar henüz kiracılara teslim edilmemi
finansal kiralama konusu sabit kıymetlere ili kin akreditif harcamalarından olu maktadır.
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
9-
Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı:
Cari dönemde yararlanılan : 974,567 TL (2001: 388,967 TL). Gelecek dönemlere aktarılan
yararlanılacak yatırım indirimi 34,485,763 TL (2001: Yoktur).
irket, 9 Eylül 2002 tarihi itibariyle, Tekstil Finansal Kiralama A. . ile birle mesi nedeniyle
23,272,564 TL (endekslenmemi ) yatırım indirimi devralmı tır.
10-
letmenin ortaklar, i tirakler ve ba lı ortaklıklarla olan alacak borç ili kisi:
Alacaklar
Ticari
Ticari Olmayan
2002
2001 2002
2001
Ortaklar
tirakler
Ba lı
Ortaklıklar
Grup irketleri
-
1,018
-
-
Borçlar
Ticari
Ticari Olmayan
2002
2001
2002
2001
-
173,964
76,904
6,532
-
34,449
-
336
- 82,385 5,313,809
1,166
503
13,958
16,755
336
1,018 82,385 5,313,809
175,130
77,407
20,490
51,204
31 Aralık 2002 ve 2001 tarihleri itibariyle, irket’in ortak, i tirak ve ba lı ortaklık olmayan
ili kili kurulu larıyla olan grup irketi hesap bakiyelerinin detayı a a ıdaki gibidir.
Ticari
Alacaklar
2002
Ticari
Borçlar
2001
Ticari
Ticari
Alacaklar
Borçlar
GSD Yatırım Bankası Anonim irketi
336
Tekstil Bankası Anonim irketi
Tekstil Factoring Hizmetleri Anonim irketi
GSD Factoring Hizmetleri Anonim irketi
-
893
269
4
-
-
49
427
27
336
1,166
-
503
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle, irket, ili kili kurulu larından olan GSD Yatırım Bankası
Anonim irketi’nin verdi i danı manlık hizmetleriyle ilgili olarak 13,958 TL (2001: 16,755 TL)
tutarında gider tahakkuk ettirmi ve bu tutar mali tablolarda di er borç ve gider kar ılıkları
hesabında sınıflandırılmı tır.
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle, irket’in ili kili kurulu larından olan bankalarda 82,385 TL
tutarında vadesiz mevduat hesabı bulunmaktadır (2001: 5,292,195 TL vadeli, 21,614 TL
vadesiz). 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle, irket vadeli mevduat hesabıyla ilgili olarak 4,999 TL
tutarında faiz geliri tahakkuk ettirmi ve bu tutar ili ikteki mali tablolarda di er dönen varlıklar
hesabında sınıflandırılmı tır.
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
11-
Stoklar ve di er bilanço kalemlerinde uygulanan de erleme, envanter ve amortisman
ayırma yöntemleri, bunlarda ve di er muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre
yapılan de i iklikler, bu de i ikliklerin parasal etkileri ve i letmenin süreklili i ile
dönemsellik varsayımlarını de i tirecek muhtemel geli meler ve bunların gerekçeleri:
Mali Tabloların Sunulu
ekli
irket, 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihinde sona eren hesap dönemleri ile ilgili mali tablolarını,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 29 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan XI/1
sayılı (Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara li kin lke ve Kurallar Hakkında Tebli )
tebli i ve bu tebli e de i iklik, ekleme ve açıklamalar yapan ek tebli leri esas alarak
hazırlamı tır. Bütün bu ilke ve kurallar bundan sonra SPK tarafından yayımlanan genel kabul
görmü muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır.
li ikteki mali tabloların hazırlanmasında uygulanan muhasebe prensipleri a a ıda izah
edilmi tir:
(a) Birle me ve devirler: Bilanço ile ilgili 33 (f) no.’lu dipnotta ayrıntılı olarak açıklandı ı
üzere irket; 9 Eylül 2002 tarihinde, 31 Mart 2002 tarihinde % 99.996 oranında iktisap
etti i ba lı ortaklı ı Tekstil Finansal Kiralama A. . ile devralma suretiyle birle mi tir.
Birle me sırasında; devralınan Tekstil Finansal Kiralama A. .’ nin tüm aktif ve pasif
kalemleri irket’in aktif ve pasif kalemlerine eklenmi olup, birle me tarihine kadar olan
1 Ocak 2002 - 9 Eylül 2002 dönem karı geçmi yıl karlarına; 2001 yılı zararından olu an
birikmi zararı ise geçmi yıl zararlarına eklenmi tir. Devralınan Tekstil Finansal
Kiralama A. .’nin nominal ödenmi sermaye tutarı ile irket’in ba lı ortaklıklar
hesabında yer alan elde etme maliyeti arasındaki fark maddi duran varlıklar içerisine
kaydedilmi olup, 5 yıl içerisinde itfa edilmeye ba lanmı tır.
(b)
Menkul Kıymetler: 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihleri itibariyle, di er menkul kıymetler
içinde yer alan A tipi fon, bu tarihleri itibariyle fon yöneticisi kurulu tarafından
açıklanan fon alı fiyatları ile de erlenlmi tir.
(c)
Finansal Kiralama Alacakları: Finansal kiralama alacakları, irket’in yapmı oldu u
finansal kiralama i lemleri ile ilgili yaptı ı yatırım ve hizmetler kar ılı ında elde edilen
ana para ile faiz alacaklarının toplamı olarak kabul edilir. Yürürlükteki ticari ve mali
mevzuat ile SPK tarafından yayımlanmı genel kabul görmü muhasebe ilkelerine göre
vadesi gelerek faturalanmı toplam 1,183,587 TL (2001: 1,373,967 TL) tutarındaki finansal
kiralama alacaklarını bilançoda alıcılar ana hesap kalemi altında muhasebele tirilmi tir.
irket, 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle, 27,401,155 TL tutarındaki kısa vadeli ve
16,633,082 TL tutarındaki uzun vadeli toplam 44,034,237 TL tutarındaki henüz vadesi
gelmemi anapara ve faizleri içeren finansal kiralama alacaklarını, bilançosunda
göstermeyip, nazım hesaplarda takip etmektedir.
Bilanço ile ilgili 33 (a) no.’lu dipnotta ayrıntılı olarak açıklandı ı üzere, irket 31 Aralık
2002 tarihi itibariyle nazım hesaplarda takip etti i finansal kiralama alacaklarını, 31
Aralık 2001 tarihi itibariyle bilançonun aktifinde kısa ve uzun vadeli ticari alacaklaralıcılar hesabında, bilançonun pasifinde kısa ve uzun vadeli ticari borçlar di er ticari
borçlar hesabında göstermi tir. irket, 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle 9,844,051 TL
tutarındaki kısa vadeli ve 1,971,646 TL tutarındaki uzun vadeli toplam 11,815,697 TL
tutarındaki henüz vadesi gelmemi anapara ve faizleri içeren finansal kiralama
alacaklarını bilançonun aktifinde kısa ve uzun vadeli ticari alacaklar- alıcılar hesabında,
aynı tutarlarda kar ılı ını ise bilançonun pasifinde kısa ve uzun vadeli ticari borçlar di er ticari borçlar hesabında göstermi tir.
Finansal kiralama sözle me süresinin finansal kiralama konusu sabit kıymetin
amortisman süresinden kısa oldu u durumlarda, finansal kiralama sözle mesi sonunda
mülkiyet kiracıya devredildi inde ilgili finansal kiralamaya konu sabit kıymetin net defter
de eri sabit kıymet satı zararı olarak muhasebele tirilmektedir.
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
11-
Stoklar ve di er bilanço kalemlerinde uygulanan de erleme, envanter ve amortisman
ayırma yöntemleri, bunlarda ve di er muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre
yapılan de i iklikler, bu de i ikliklerin parasal etkileri ve i letmenin süreklili i ile
dönemsellik varsayımlarını de i tirecek muhtemel geli meler ve bunların gerekçeleri
(Devamı):
(d)
Alacak ve Borç Reeskontu: 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle 3 aydan uzun vadeli senetsiz
ticari borçlar bulunmamaktadır. 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle, 3 aydan uzun vadeli
senetsiz ticari borçlar, ilgili tutarların içerdi i faiz oranları kullanılarak reeskonta tabi
tutulmu ve ili ikteki gelir tablosuna yansıtılmı tır.
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle alacak senetleri hesabında sınıflandırılan Türk Lirası (TL)
vadeli çekler %64 (2001: %70) oranı kullanılarak, yabancı para vadeli çekler ise %1.38 %2.90 (2001: %1.88 - %3.27) arasında de i en faiz oranlarıyla reeskonta tabi
tutulmu tur.
31 Aralık 2002 ve 2001 tarihleri itibariyle, irket’in 3 aydan uzun vadeli senetsiz ticari
alaca ı yoktur.
(e)
üpheli Alacak Kar ılı ı: üpheli alacak kar ılı ı SPK’nun belirledi i çerçevede irket
yönetiminin, ticari alacakları üzerinde yaptı ı de erlendirmeler ve irket’in önceki
yıllarda tahsil edilemeyen alacaklarına ili kin veriler sonucunda ayrılan kar ılıklardan
olu maktadır. Cari döneme isabet eden kar ılıklar cari dönem faaliyetlerine intikal
ettirilmektedir.
(f)
tirakler ve Di er Finansal Duran Varlıklar: tirakler ve di er finansal duran
varlıklar, elde etme maliyeti ve buna ilaveten ilgili kurulu ların içsel kaynaklarından
yaptıkları sermaye arttırımlarından edinilen bedelsiz hisse senetlerinin nominal
de erleriyle yansıtılmaktadır.
(g)
Maddi Duran Varlıklar: Maddi duran varlıklar elde etme maliyetinden birikmi
amortismanların indirilmesi suretiyle gösterilmekte ve yeniden de erlemeye tabi
tutulmamaktadır.
irket kullanımında olup, 1998 yılında satın alınanlara %20 oranında do rusal, 1999
yılında satın alınanlara %4 ve %40 oranında hızlandırılmı , 2000 yılında satın alınanlara
%2 ve %20 oranlarında do rusal, 2001 yılında satın alınanlara %20 oranında do rusal
ve 2002 yılında satın alınanlara ise %20 oranında do rusal ve %40 oranında
hızlandırılmı amortisman uygulanmı tır.
Di er maddi duran varlıklar adıyla sınıflandırılan finansal kiralamaya konu olan
aktiflerden, 1998 yılı giri lerine %2 ve %20 oranlarında do rusal amortisman veya %4 ve
%40 oranlarında hızlandırılmı , 1999 ile 2000 yılları giri lerine %20 oranında do rusal
ve %4 ile %40 oranlarında hızlandırılmı , 2001 yılı giri lerine %20 oranında do rusal ve
%40 oranında hızlandırılmı ve 2002 yılı giri lerine ise %2 ve %20 oranında do rusal
amortisman veya %40 oranında hızlandırılmı amortisman tatbik edilmektedir.
(h)
Global Reports LLC
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Maddi olmayan duran varlıklar elde etme
maliyetinden birikmi itfa payları indirilmesi suretiyle gösterilmekte ve 5 yılda e it
paylarla itfa edilmektedir.
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
11-
Stoklar ve di er bilanço kalemlerinde uygulanan de erleme, envanter ve
amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve di er muhasebe politikalarında önceki
dönemlere göre yapılan de i iklikler, bu de i ikliklerin parasal etkileri ve
i letmenin süreklili i ile dönemsellik varsayımlarını de i tirecek muhtemel
geli meler ve bunların gerekçeleri (Devamı):
(i)
Kıdem Tazminatı Kar ılı ı: Yürürlükte olan i Kanunu, irkette bir hizmet yılını
doldurmu olan her personele sebepsiz olarak i ten çıkarma veya emeklili e hak kazanma,
25 hizmet yılını doldurma (kadınlarda 20 yıl), askere ça rılma veya ölüm hallerinde kıdem
tazminatı ödemeyi öngörür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık ücret tutarıdır
ve 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle 1,260,150,000 TL (31 Aralık 2001: 1,076,400 TL) ile
sınırlandırılmı tır. Kıdem tazminatına hak kazananlar için tahakkuk eden hizmet maliyetleri
tahakkuk ettikleri dönem sonuçlarına intikal ettirilmektedir.
(j)
Yabancı Para Varlık ve Borçlar: lgili dönem sonları itibariyle tamamlanan yabancı
para cinsinden i lemler, ilgili tarihlerdeki kurlarla Türk lirası’na çevrilerek hesaplara
yansıtılmı tır. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihleri itibariyle, bilanço hesaplarından yabancı
para ile ifade edilen borçlar dönem sonu T.C. Merkez Bankası (“T.C.M.B.”) döviz satı
kurları, yabancı para ile ifade edilen alacaklar ise T.C.M.B. döviz alı kurları kullanılarak
Türk lirası’na çevrilmi tir. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihleri itibariyle, döviz cinsinden
alınan ve verilen finansal kiralama konusu sabit kıymet avansları maliyet de erleriyle
izlenmektedir. Yabancı paralı i lemlerin Türk lirası’na çevrilmesi sonucu ortaya çıkan kur
farkları, ilgili bilanço ve gelir/gider kalemlerine yansıtılmı tır.
(k)
Vergi Kar ılıkları: 29 Temmuz 1998 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4369 sayılı
yeni vergi kanunu çerçevesinde 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
kurumlar vergisi oranı fon dahil olmak üzere % 33 olarak uygulanmaktadır.
Bu de i iklik öncesinde irketin kar da ıtımı yapıp yapmadı ına bakılmaksızın
hesaplanması gereken stopaj, yapılan de i iklikle irketin kar da ıtımı yapması artına
ba lanmı tır. Buna göre irket 2002 yılı karını da ıtmadı ı sürece yukarıda belirtilen %
33 kurumlar vergisi dı ında ayrıca stopaj hesaplamayacaktır. Karın da ıtılması halinde ise
da ıtılan kar üzerinden fon dahil % 5.5 (halka açık olmayan irketlerde % 16.5) oranında
stopaj hesaplanacaktır.
irketin, kurumlar vergisinden istisna edilmi kazançlarının bulunması halinde bu
kazançlar üzerinden (i tirak kazançları istisnası hariç, yatırım indirimi istisnası dahil)
yukarıdaki uygulamadan farklı olarak, karın da ıtılıp da ıtılmadı ına bakılmaksızın
belirli oranlarda stopaj hesaplanacaktır.
Karın sermayeye ilave edilmesi hali kar da ıtımı sayılmayacak ve stopaj
uygulanmayacaktır.
Aynı kanun de i ikli i çerçevesinde irket üçer aylık mali tabloları üzerinden % 25
oranında geçici vergi hesaplayacak ve o dönemi izleyen ikinci ayın 15 inci günü
ak amına kadar o yılın kurumlar vergisinden mahsup edilmek üzere ödeyecektir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı
a mamak kaydıyla dönem kurumlar vergisi matrahından indirilebilirler.
Yukarıda izah edilen esaslar çerçevesinde bilançoda kısa vadeli borç ve gider kar ılıkları
altında gösterilen vergi kar ılıkları 192,965 TL (2001: 706,430 TL) olup, ili ikteki mali
tablolarda kar ılık gideri olarak faaliyet sonuçlarına yansıtılmı tır. Ayrıca irket, 31
Aralık 2001 tarihi itibariyle, gelir tahakkukları üzerinden %33 vergi oranını kullanarak
ertelenmi vergi yükümlülü ü hesaplamı ve bu kar ılı ı mali tablolarına yansıtmı tır.
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
12-
11-
Stoklar ve di er bilanço kalemlerinde uygulanan de erleme, envanter ve
amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve di er muhasebe politikalarında önceki
dönemlere göre yapılan de i iklikler, bu de i ikliklerin parasal etkileri ve
i letmenin süreklili i ile dönemsellik varsayımlarını de i tirecek muhtemel
geli meler ve bunların gerekçeleri (Devamı):
(l)
Di er Bilanço Kalemleri: Di er bilanço kalemleri, esas olarak kayıtlı de erleriyle
yansıtılmı tır.
(m)
li kili Kurulu lar: li ikteki mali tablolar açısından irket’in ortakları, i tirakleri ve
ba lı ortaklıkları ve irket ile dolaylı sermaye ili kisinde olan kurulu lar olan GSD
Holding Anonim irketi grup irketleri “ li kili kurulu lar” olarak kabul edilmi tir.
(n)
Vadeli döviz alım satım i lemleri: irket’in 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihleri itibariyle
açık vadeli döviz alım satım i lemleri (“Forward i lemleri”) bulunmamaktadır. 31 Aralık
2002 tarihinde sona eren dönemde gerçekle tirilen forward i lemlerinde, forward gelir ya
da gideri, anla ma ile belirlenen vadeli döviz alım/satım kurları ile anla manın sona erdi i
dönemdeki cari döviz kurları arasındaki farktan olu maktadır.
(o)
hbar Tazminatı: Yürürlükteki sosyal güvenlik mevzuatına göre bir i veren olarak
irket, i ine son verece i personeline durumu ile ilgili personelin irkette çalı mı oldu u
süreye göre 2-8 hafta önceden bildirmek ya da bu süreler için ihbar tazminatı ödemek
zorundadır. Yönetim yakın gelecekte i ten çıkarmaların olaca ını tahmin etmedi inden
dolayı mali tablolarda ihbar tazminatı için herhangi bir kar ılık ayrılmamı tır.
(p)
Gelir ve Giderler: Gelir ve gider kalemleri tahakkuk esasına gore
muhasebele tirilmektedir. Yürürlükteki ticari ve mali mevzuat ile SPK tarafından
yayımlanmı genel kabul görmü muhasebe ilkelerine göre finansal kiralama anapara ile
faiz alacaklarının toplamı mü terilere faturalandı ı esnada satı lar ana hesap kalemi
altında gelir olarak kaydedilmektedir.
Tebli in 1 numaralı ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı
gerektiren hususlara ili kin bilgi:
A.
Düzeltme Gerektiren Hususlar
Aa) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkarılan muhasebe hata ve hileleri: Yoktur (2001 : Yoktur).
Ab) Varlıkların de erlerinde ortaya çıkan kayıpların bilanço tarihinden sonra ortaya
çıkarılması: Yoktur (2001 : Yoktur).
Ac) Ortaklı ın i tiraklerinin de erinde (di er finansal duran varlıklar dahil) sürekli bir de er
kaybının oldu unu gösteren bilgi ve belgelerin bilanço tarihinden sonra elde edilmesi:
Yoktur (2001 : Yoktur).
Ad) Vergi oranlarının de i mesi: Yoktur (2001: Yoktur)
Ae) Benzeri olaylar: Yoktur (2001 : Yoktur).
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
12-
Tebli in 1 numaralı ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı
gerektiren hususlara ili kin bilgi (Devamı):
B.
Açıklama Gerektiren Hususlar
Ba) letme yapısında de i iklikler olması, faaliyetin geni lemesi veya daralması ya da yeni
faaliyetlere ba lanması: Yoktur (2001: Yoktur).
Bb) Bilanço tarihinden sonra varlıklarda de er kayıplarının ortaya çıkması: Yoktur (2001:
Yoktur)
Bc) Sermaye artırımı ve önemli ölçüde di er menkul kıymet ihraçları: Yoktur. (2001: Yoktur).
Bd) Önemli ölçülerde maddi duran varlık alım ve satımları, i tirakte bulunulması veya
i letmeye i tirak edilmesi: Yoktur. (2001: Yoktur).
Be) Grev ve benzeri ihtilaflar: Yoktur (2001 : Yoktur).
Bf) Kıdem tazminatı limitlerinin artması:
Kıdem tazminat tavanı her kıdem yılı için 01
Ocak 2003’den geçerli olmak üzere 1,323,950,000 TL’na yükseltilmi tir (1 Ocak 2002 :
1,076,400,000 TL).
Bg) Benzeri olaylar: Yoktur (2001 : Yoktur).
13-
Tebli in 2 numaralı ekinde belirtilen arta ba lı zararlar ile her türlü arta ba lı
kazançlara ili kin bilgi (i letmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek
hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır):
(a)
Danı tay Dördüncü Dairesi'nin 3 Mayıs 2000 tarihli kararı ile Bakanlar Kurulu'nun
yatırım indirimi üzerinden %15 tevkifat yapılmasına konu olan 99/13230 sayılı kararının
ilgili bölümünden "yatırım indirimi dahil" ifadesi iptal edilmi olup, bu durum 1999 yılı
içinde kullanılan yatırım indirimleri üzerinden yapılan stopajın iadesini gündeme
getirmi tir. irket'in ihtirazi kayıtla vermi oldu u Nisan 2000 dönemi muhtasar
beyannamesinde sözü geçen 1999 yılı yatırım indirimi stopaj tutarı 371,152 TL'dir.
irket’in ihtirazi kaydı takiben vergi mahkemesine açmı oldu u dava irket’in lehine
sonuçlanmı olup, Bo aziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nden 11 Ocak 2001 tarihinde
367,115 TL tahsil edilmi tir. Ancak ilgili vergi dairesi kararı Danı tay’da temyiz etmi tir.
Bu nedenle irket ilgili tutarı 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle ili ikteki mali tablolarda
Kısa Vadeli Di er Borçlar kalemi içinde sınıflandırmı tır. Bunun yanında, ihtirazi kayda
dayanak gösterilen ve yatırım indirim tutarı üzerinden stopaj yapılmasını öngören
Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal eden Danı tay Dördüncü Dairesi’nin 3 Mayıs 2000 tarihli
kararının,Danı tay Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 1 Aralık 2000 tarihli kararıyla
bozulmu tur.
Ancak Daireler arasında olu an karar aykırılı ının içtihatların birle tirilmesi suretiyle
giderilmesinin istenmesi sonucu Danı tay çtihatları Birle tirme Kurulu, 19 Temmuz
2002 tarihli ve E:2002/3, K: 2002/3 sayılı kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun
4369 sayılı Kanunla de i ik 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin
(b-ii) ait bendi hükmüne göre “ yatırım indirimi” nin vergi tevkikatına tabi olmadı ı
hakkında karar almı ve bu kararı 13 Aralık 2002 tarihli ve 24962 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanmı tır.
Yukarıdaki i lemin hukuken kesinle mesi sebebiyle irket, 2001 yılında tahsil etti i
367,115 TL ve ayrıca 252,028 TL (devir suretiyle birle ilen Tekstil Finansal Kiralama
A. .’den gelen) olmak üzere toplam 619,143 TL’sını cari dönemde önceki dönem gelir ve
karları olarak gelir hesaplarına intikal ettirmi tir.
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
13-
Tebli in 2 numaralı ekinde belirtilen arta ba lı zararlar ile her türlü arta ba lı
kazançlara ili kin bilgi (i letmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek
hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır) (Devamı):
(b)
irket, 8 Aralık 2000 tarihinde yürürlü e giren ve yatırım indirimleri üzerinden %18
oranında tevkifat yapılmasını konu alan Gelir Vergisi Kanunu’ndaki de i iklik uyarınca,
2000 yılında yararlandı ı yatırım indirimlerini ihtirazi kayıtla vermi oldu u Nisan 2001
Muhtasar Beyannamesi ile vergilendirmi tir. Söz konusu 2000 yılı yatırım indirimi stopaj
tutarı 243,737 TL’ dır. Ancak, bu uygulamanın, vergi hukukunun kararın geriye do ru
yürümeme prensibine aykırı oldu u gerekçesiyle, ihtirazi kaydı takiben Bo aziçi
Kurumlar Vergi Dairesi aleyhine dava açmı tır. Dava Vergi Mahkemesinde irket
aleyhine sonuçlanmı tır.
irket Danı tay’a temyiz ba vurusunda bulunmu tur. Rapor tarihi itibariyle temyiz
ba vurusunun de erlendirilmesi devam etmektedir.
(c)
irket, atır Madencilik Mermercilik n aat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi (“ atır
Madencilik”) ile yaptı ı 20 Mayıs 1998 tarihli finansal kiralama sözle mesine konu olan
maddi duran varlı ı, atır Madencilik’in finansal kira borcunun temerrüte dü en kısmını
ödememesi gerekçesi ile geri almı ve satmı tır. atır Madencilik ise sözkonusu borcu
reddetmektedir. Konuyla ilgili olarak atır Madencilik tarafından, irket aleyhine
350,000 TL tutarında maddi ve manevi tazminat davası açılmı tır.
irket tarafından atır Madencilik aleyhine açılan 202,000 ABD Doları alacak davası
mahkeme tarafından kabul edilmi ve kar ı tarafın açmı oldu u 350,000 TL’lık maddi ve
manevi tazminat davası reddedilmi tir. Sözkonusu karar temyiz incelemesinden
geçmemi tir.
14-
letmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe
tahminlerindeki de i ikliklere ili kin bilgi ve bunların parasal etkileri: Yoktur (2001:
Yoktur).
15-
Aktif de erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: Yoktur
(2001: Yoktur).
16-
Aktif de erlerin toplam sigorta tutarı:
Finansal kiralama sözle melerine ait sabit kıymetler :
irket kullanımındaki sabit kıymetler
:
67,731,979
1,070,601
(2001: 31,987,385 TL).
17-
Alacaklar için alınmı olan ipotek ve di er teminatların toplam tutarı:
Teminat Senetleri
potekler
Teminat Çekleri
Teminat Mektupları
Rehin alınan çekler
Global Reports LLC
2002
2001
213,874,314
43,552,253
464,225
297,845
310,474
25,493,015
11,136,748
1,758,671
80,000
8,637
258,499,111
38,477,071
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
18-
Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:
(a)
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle irket, yurtiçi bankalardan almı oldu u toplam 287,961
TL (2001: 202,743 TL) tutarındaki teminat mektuplarını, ticaret mahkemeleri, gümrük
daireleri ve alınan kredilere kar ılık bankalara teminat olarak vermi tir. irket, 31 Aralık
2001 tarihi itibariyle 51,079 TL tutarındaki kendisine ait borç senetlerini özel finans
kurumlarından almı oldu u sabit kıymetler için aynı borç tutarında ve vadesinde olmak
üzere, teminat olarak vermi tir. irket, GSD Holding A. .’nden almı oldu u 277,842 TL
(2001: 1,289,603 TL) tutarındaki kefaleti, alınan kredilerine kar ılık teminat olarak
vermi tir.
Ayrıca irket 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle yurtiçi bir bankadan almı oldu u 19,183,028 TL
tutarındaki kefaletleri de alınan yurtdı ı kredilerine kar ılık teminat olarak vermi tir.
(b)
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle, irket’in 255,766 TL (2001: 72,937 TL) tutarında
finansal kiralama konusu sabit kıymet alım taahhüdü bulunmaktadır.
(c)
31 Aralık 2001 tarihi itibariyle, irketin henüz vadesi gelmemi 40,693 EURO tutarında
finansal kiralama borcu vardır.
19-
Bankalardaki mevduatın bloke olanına ili kin tutarlar: Yoktur (2001: Yoktur).
20-
Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmi menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmi menkul
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre de erlerini gösteren
bilgi:
Menkul Kıymetler:
GSD Bank A. . A Tipi Yatırım Fonu
Rayiç De eri
127,221
355,327
145,310
499,506
21-
Menkul kıymetler ve ba lı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp i letmenin ortakları,
i tirakleri ve ba lı ortaklıkları tarafından çıkarılmı bulunan menkul kıymet tutarları ve
bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur (2001: Yoktur).
22-
Mali tablolardaki "di er" ibaresini ta ıyan hesap kalemlerinden dahil oldu u grubun
toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini a an kalemlerin ad ve
tutarları:
2002
2001
Kısa Vadeli Di er Alacaklar:
Verilen Avanslar
33,567
Personel Avansları
3,659
4,178
Di er Dönen Varlıklar:
Pe in Ödenen Finansman Giderleri
Pe in Ödenen Vergi
Pe in Ödenen Sigorta Giderleri
Devreden Katma De er Vergisi
Mevduat Faiz Gelir Tahakkuku
Di er
Global Reports LLC
2002
2001
Maliyet Bedeli
37,226
4,178
195,419
188,722
167,091
114,844
8,557
2,069
433,883
57,264
15,550
4,999
567
674,633
514,332
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
22-
Mali tablolardaki "di er" ibaresini ta ıyan hesap kalemlerinden dahil oldu u grubun
toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini a an kalemlerin ad ve
tutarları (Devamı):
Di er Finansal Duran Varlıklar:
Tekstil Factoring Hizmetleri A. .
Tekstil Menkul De erler A. .
The Euro Textile Bank Off Shore Ltd
GSD Dı Ticaret A. .
GSD Factoring Hizmetleri A. .
Di er Maddi Duran Varlıklar:
Finansal Kiralama Konusu Sabit Kıymetler
Özel Maliyetler
Di er Duran Varlıklar:
Pe in Ödenen Finansman Giderleri
Kısa Vadeli Di er Borçlar:
Yatırım ndirimi Stopajı
Di er
Di er Borç ve Gider Kar ılıkları:
Kredi Faiz Tahakkukları
Di er Gider Kar ılıkları
2002
2001
160,380
924
18
16
3
160,380
2
1
161,341
160,383
100,382,248
60,037
31,853,946
60,037
100,442,285
31,913,983
30,905
-
-
367,115
1,713
-
368,828
-*
15,034
36,669
16,755
15,034
53,424
(*) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle 94,333 TL tutarındaki kredi faiz tahakkuklarının 1,203 TL’lık
bölümü kısa vadeli banka kredileri içerisinde, 93,130 TL’lık bölümü uzun vadeli kredilerin
anapara ve faizleri içerisinde gösterilmi tir.
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
23-
"Di er Alacaklar" ile "Di er Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde
bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini a an, personelden alacaklar ile personele
borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları: Yoktur (2001: Yoktur).
24-
Ortaklar, i tirakler ve ba lı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan üpheli alacak
tutarları ve bunların borçluları: Yoktur (2001: Yoktur).
25-
Vadesi gelmi bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan üpheli alacak
tutarları (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir):
Vadesi gelmi bulunan alacaklar için 612,014 TL (2001: 515,106 TL) tutarında üpheli alacak
kar ılı ı ayrılmı tır. Bu kar ılı ın 129,741 TL (2001: 121,260 TL) cari dönemde 482,273 TL
(2001: 393,846 TL) daha önceki dönemlerde ayrılan üpheli alacak tutarlarını ifade etmektedir.
Henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan üpheli alacak kar ılı ı yoktur (2001: Yoktur).
26-
letme ile dolaylı sermaye ve yönetim ili kisine sahip i tirakler ve ba lı ortaklıkların
dökümü, i tirakler ve ba lı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve i tirak
oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan
dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait oldu u
dönem, SPK standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadı ı, ba ımsız denetime tabi
tutulup tutulmadı ı ve ba ımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve artlı olmak
üzere hangi türde düzenlendi i:
2002
tirak
Oranı
Tutarı
GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A. .
%20.00
1,000 TL
2001
tirak
Oranı
Tutarı
%20.00
1,000 TL
GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A. .’nin en son hazırladı ı 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle
düzenlenen mali tabloları, SPK standartlarına göre hazırlanmamı olup, bu mali tablolar
ba ımsız denetime tabi tutulmamı tır. 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle, GSD Sigorta Aracılık
Hizmetleri A. .’nin vergi öncesi dönem karı 81,282 TL’dır. (31 Aralık 2001 tarihi itibariyle
vergi öncesi dönem karı 4,203 TL). Bu tarih itibariyle ilgili mali tablolarda hesaplanan vergi
26,823 TL’dır.
Global Reports LLC
27-
tirakler ve ba lı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle
elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (2001: Yoktur).
28-
Ta ınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların de erleri: Yoktur (2001:
Yoktur).
29-
Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden de erleme tutarları: Yoktur (2001:
Yoktur).
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
30-
Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte
mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönü türülme kurları:
Alacaklar:
Döviz
Cinsi
2002
Döviz Kur (TL) Milyon TL
Tutarı
Döviz tevdiat hesabı
EURO
ABD
GBP
CHF
DM
JPY
42,690
22,010
41
11
-
1,703,477
1,634,501
2,618,888
1,169,633
-
Vadeli döviz mevduat
faiz tahakkuku
ABD
EURO
-
-
Finansal kira alacakları *
ve ticari alacaklar
EURO
ABD
DM
157,819
141,172
-
1,703,477
1,634,501
-
Alacak senetleri
EURO
ABD
DM
1,843
84
-
1,703,477
1,634,501
-
3,140
137
3,277
Verilen sipari avansları ** EURO
GBP
ABD
97,030
59,425
59,000
1,635,801
2,452,017
1,642,126
158,721
145,711
96,885
401,317
Döviz kredileri ve faizi
EURO 8,452,159
ABD 3,077,377
DM
-
1,711,693
1,642,384
-
Ticari borçlar
EURO
ABD
DM
NLG
154,246
100
-
1,711,693
1,642,384
-
264,022
164
264,186
Alınan sipari avansları **
EURO
ABD
DM
203,338
188,176
-
1,580,440
1,495,670
-
321,364
281,449
602,813
Döviz
Tutarı
72,721 246,556
35,975 1,503,127
107
13
3,949
1,381
108,816
2001
Kur (TL)
Milyon TL
1,268,115
1,439,567
648,377
10,972
312,661
2,163,852
2,560
15
2,479,088
481
68
1,439,567
1,268,115
692
86
778
268,841 441,244
230,746 3,161,884
- 11,273,031
499,587
1,268,115
1,439,567
648,377
559,548
4,551,744
7,309,174
12,420,466
4,901
50,970
1,439,567
648,377
7,055
33,048
40,103
-
-
-
14,467,501
5,054,235
- 2,564,935
19,521,736
651,504
1,671,065
1,671,065
621,872
228,000
838,179
1,274,231
651,504
578,221
792,409
148,543
484,653
1,425,605
5,325
115,782
112,531
1,040,150
1,332,392
616,352
5,539
154,267
69,359
228,965
-
Borçlar:
Global Reports LLC
*
33 (a) no.’lu dipnotta belirtildi i üzere, 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle sadece faturalanmı ticari
alacaklardan olu maktadır.
**
31 Aralık 2002 ve 2001 tarihleri itibariyle, alınan ve verilen sipari avansları maliyet
de erleriyle kaydedilmektedir.
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
31-
Ortaklar, i tirakler ve ba lı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro
gibi yükümlülüklerin tutarı: Yoktur (2001: Yoktur).
32-
Kategorileri itibariyle yıl içinde çalı an personelin ortalama sayısı:
Üst kademe yönetici
Orta kademe yönetici
Memur
33-
2002
2001
4
4
6
5
4
12
14
21
Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve
anla ılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan di er hususlar:
(a) Finansal Kira Alacakları: irket, 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle 44,034,237 TL tutarında
bilanço tarihi itibariyle henüz vadesi gelmemi anapara ve faizleri içeren finansal kiralama
alacaklarını, bilançosunda göstermeyip, nazım hesaplarda takip etmektedir. 31 Aralık 2001
tarihi itibariyle 11,815,697 TL finansal kira alaca ı bilançonun aktifinde kısa ve uzun vadeli
ticari alacaklar- alıcılar kaleminde, kar ılı ı ise bilançonun pasifinde kısa ve uzun vadeli
ticari borçlar - di er ticari borçlar kaleminde gösterilmi tir.
Vadesi gelmemi finansal kira alacaklarınının vadelerine göre dökümü ise a a ıdaki gibidir:
Dönemi:
1 Ocak 2002 – 31 Aralık 2002
1 Ocak 2003 – 31 Aralık 2003
1 Ocak 2004 – 31 Aralık 2004
1 Ocak 2005 – 31 Aralık 2005
1 Ocak 2006 – 31 Aralık 2006
2002
2001
27,401,155
11,967,630
4,420,114
245,338
9,844,051
1,900,544
69,160
1,942
-
44,034,237
11,815,697
(b) Di er Maddi Duran Varlıklar: Di er maddi duran varlıklar finansal kiralama konusu sabit
kıymetleri içermektedir.
irket, di er maddi duran varlıkların aktifle tirilmesinden sonraki mali yılda ortaya çıkan ve
bu varlıkların iktisabında kullanılan kredilerden kaynaklanan finansman giderlerini
aktifle tirmeyerek gider kaydetmektedir. Cari dönemde finansal kiralama konusu
menkullerin satın alınması için alınan kredilerin 96,613 TL (2001: 191,267 TL) tutarındaki
finansman gideri aktifle tirilerek finansal kiralama konusu menkullere dahil edilmi tir.
Finansal kiralama mevzuatına göre kiracının satın alma opsiyonunu kullanması halinde, bu
menkullerin mülkiyeti iki ila dört yıllık sözle me süresi sonunda kiracıya devredilecektir.
(c) irket’in 4 Eylül 2002 tarihinde yapılan Ola anüstü Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret
Kanunu’nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37. ve 39. maddeleri uyarınca,
irket’in 31 Mart 2002 tarihinde iktisap etti i ba lı ortaklı ı Tekstil Finansal Kiralama A. .
ile, sözü edilen irketin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte, külliyen
devir alınması yoluyla birle mesine karar verilmi tir. Bu karar stanbul Ticaret Sicili
Memurlu u'nda 9 Eylül 2002 tarihinde tescil ettirilmi tir.
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
33-
Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve
anla ılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan di er hususlar (Devamı):
(d) Ödenecek Faiz Tutarları: Yıllara göre ödenecek banka kredi faiz tutarlarının dökümü
orijinal yabancı para cinsinden a a ıdaki gibidir:
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle:
Döviz Cinsi:
Euro
ABD Doları
31 Aralık 2001 tarihi itibariyle:
Döviz Cinsi:
Alman Markı
Euro
Hollanda Florini
2003
2004
2005
2006 ve sonrası
291,477
1,476
177,314
298
75,903
-
11,841
-
2002
2003
2004
2005 ve sonrası
182,441
21,399
81,764
16,222
-
11,273
-
7,497
-
(e) 28 Mart 2002 tarihinde, irket lehine 28 Mart 2002 tarihli ve 67615 numaralı Yatırım Te vik
Belgesi tahsis edilmi tir. irket, tahsis edilen Yatırım Te vik Belgesi dolayısıyla öngörülen
toplam 3,780,241 TL tutarındaki yatırım harcaması indiriminin 3,170,529 TL’lık kısmından,
belgenin alındı ı tarih itibariyle henüz vergi beyanname verme süresi geçmedi inden
yararlanmı tır. Bu durumun 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle, irket’in hesapladı ı ödenecek
vergi yükümlülü ü üzerinde 418,509 TL tutarında azaltıcı etkisi olmu ve dolayısıyla 31
Aralık 2001 tarihi itibariyle irket’in kar da ıtımı a a ıdaki ekilde de i mi tir. irket’in
kar ıla tırma amacıyla sunulan önceki dönem mali tablolarına yukarıda belirtilen de i iklik
yansıtılmı tır.
31 Aralık 2001
De i iklikten
De i iklikten
Önce
Sonra
Dönem karı
Ödenecek vergiler
Birinci tertip yasal yedek
Net da ıtılabilir dönem karı
Ortaklara da ıtılacak temettü
Ola anüstü yedekler
Global Reports LLC
3,072,687
1,068,770
100,196
1,903,721
1,900,000
3,721
3,072,687
650,261
121,121
2,301,305
1,900,000
401,305
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER T BAR YLE
AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
33-
Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve
anla ılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan di er hususlar (Devamı):
(f)
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle irket’in mali tabloları, 9 Eylül 2002 tarihi itibariyle
irket tarafından devralınan Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin devir bakiyelerini de
içermektedir. Bu kapsamda, ili ikteki bilançoda 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle yer alan
toplam 5,974,675 TL tutarındaki geçmi yıl zararları, Tekstil Finansal Kiralama A. .’den
devralınan birikmi zararı ifade etmekte olup, bu tutarın tamamı devralınan irketin 2001
yılı faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Tekstil Finansal Kiralama A. .’den 1 Ocak 2002
- 9 Eylül 2002 dönemine ait 5,038,962 TL net dönem karı ve 548,584 TL ödenecek vergi
devralınmı olup, bilançoda sırasıyla Geçmi Yıl Karı ile ödenecek Vergi, Harç ve Di er
Kesintilerde gösterilmi tir.
Ayrıca, irket’in 9 Eylül 2002 tarihi itibariyle Tekstil Finansal Kiralama A. . ile
birle mesi sonucu; Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin nominal sermayesi ile irket’in
ba lı otaklıklar hesabında yer alan Tekstil Finansal Kiralama A. . hisselerinin alı
bedelinin kar ılıklı mahsup edilmesi sonucu olu an 500,148 TL tutarındaki fark Di er
Maddi Olmayan Duran Varlıklar içerisinde gösterilmi olup 5 yıl içerisinde e it paylarla
itfa edilmeye ba lanmı tır.
(g)
SPK hükümleri gere i irket tarafından hazırlanan Nakit Akım, Fon Akım ve Kar
Da ıtım Tabloları, sırasıyla Ek:1, Ek 2 ve Ek3’te yer almaktadır.
(h)
31 Aralık 2001 tarihi itibariyle mali tablo kalemlerine 2002 yılı ile uyumlu olması için
bazı sınıflandırmalar yapılmı tır.
Yukarıdaki maddelerde yer almayıp i letme için belli bir öneme sahip olan muhasebe
politikaları: Yoktur.
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T
AYRINTILI GEL R TABLOSU D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
1-
Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:
2002
Finansal
Kiralama
letme
Konusu
Konusu
Dönemin tüm amortisman giderleri
ile itfa ve tükenme payları
:
a) Amortisman giderleri
:
aa) Normal amortisman giderleri :
ab) Yeniden de erlemeden do an
amortisman giderleri
:
b) tfa ve tükenme payları
:
2-
3-
2001
letme
Konusu
11,110,704
147,919
4,671,917
39,411
11,110,704
11,110,704
28,960
28,960
4,671,917
4,671,917
24,397
24,397
Yoktur
Yoktur
Yoktur
118,959
Yoktur
Yoktur
Yoktur
15,014
Dönemin reeskont ve kar ılık giderleri:
Vergi kar ılı ı
üpheli alacak kar ılı ı
Kredilerin faiz tahakkukları
Di er gider kar ılıkları
Reeskont gideri
Kıdem tazminatı kar ılı ı
Finansal
Kiralama
Konusu
2002
2001
191,315
129,741
94,333
15,034
247
11,627
1,068,770
121,260
36,669
16,755
2,944
(3,377)
443,884
1,243,021
:
:
2,370,196
Yoktur
17,564,539
Yoktur
:
:
96,613
2,273,583
191,267
17,373,272
Dönemin tüm finansman giderleri:
Dönemin tüm finansman giderleri
a) Üretim maliyetine verilenler
a) Sabit varlıkların maliyetine
verilenler
c) Do rudan gider yazılanlar
4-
Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba lı ortaklıklar ve i tiraklerle ilgili kısmın tutarı (toplam
tutar içindeki payları %20'yi a anlar ayrıca gösterilecektir): Yoktur (2001: 96,563 TL).
5-
Ortaklar, ba lı ortaklıklar ve i tiraklerle yapılan satı ve alı lar (toplam tutar içindeki payları %20'yi
a anlar ayrıca gösterilecektir): irket dönem içinde, ortaklarından GSD Holding Anonim irketi’ne 7,405 TL
(2001: 14,867 TL) tutarında finansal kiralama faturası tanzim etmi tir. Dönem içinde GSD Holding Anonim
irketi, irket’e 318,754 TL (2001: 176,350 TL) tutarında giderlere katılım payı faturası tanzim etmi tir.
irket dönem içinde, ili kili kurulu ları olan GSD Dı Ticaret Anonim irketi’ne 270,236 TL (2001: 76,352
TL), Tekstil Bankası Anonim irketi’ne 532,644 TL (2001: Yoktur.) ; di er ili kili irketlerine 3,170 TL (2001:
55,107 TL) tutarlarında finansal kiralama faturası tanzim etmi tir. irket, dönem içinde ili kili bir kurulu olan
GSD Yatırım Bankası Anonim irketi’nden 213,932 TL (2001: 174,444 TL) tutarında danı manlık hizmeti
almı tır.
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T
AYRINTILI GEL R TABLOSU D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
6-
Ortaklar, ba lı ortaklık ve i tiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar
içindeki Payları %20’yi a anlar ayrıca gösterilecektir):
irket, 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle GSD Holding Anonim irketi’ne 46,328 TL (2001: 20,232 TL) tutarında
kira, ili kili bir kurulu u olan GSD Dı Ticaret Anonim irketi’ne ise 27,770 TL (2001: 59,534 TL) tutarında
özel maliyet bedeli ödemi tir.
irket, GSD Holding Anonim irketi’nden 40,861 TL (2001: 1,919 TL) tutarında faiz geliri elde etmi tir. 31
Aralık 2001 tarihi itibariyle 96,563 TL ise faiz ödemi tir.
irket, 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle sona eren dönemde, i tiraki olan GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri
A. .’ye ödedi i 163,882 TL (2001: 99,004 TL) tutarında maddi duran varlık sigorta bedelini gider kaydetmi tir.
Toplam ödenen sigorta bedelinin 167,091 TL’lık (2001: 57,246 TL) kısmı pe in ödenmi giderler içerisinde
bilançoda gösterilmi tir.
7-
Yönetim kurulu ba kan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst
yöneticilere cari dönemde sa lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 174,000 TL’dır (2001:
241,131 TL).
8-
Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan de i ikliklerin dönemin amortisman
giderlerinde meydana getirdi i artı (+) veya azalı (-):
Amortisman hesaplama yöntemi do rusal veya hızlandırılmı amortismandır. Bu yöntemlerde yapılan
de i iklik yoktur (2001: Yoktur).
9-
Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipari maliyeti gibi) ve yöntemleri (a ırlıklı ortalama
maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi): Yoktur. (2001: Yoktur)
10-
Varsa, tamamen veya kısmen fiil stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri: Yoktur (2001: Yoktur).
11-
Yurtiçi ve yurtdı ı satı lar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin
satı ları ile hizmet satı larının ayrı ayrı toplamlarının brüt satı ların yüzde yirmisini a ması halinde bu
madde ve hizmetlere ili kin tutarları: Yoktur (2001: Yoktur).
1213-
letmenin varsa satı larıyla ilgili te vik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi: Yoktur (2001:Yoktur).
Önceki döneme ili kin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve
kaynaklarını gösteren açıklayıcı not:
Bilanço ile ilgili 13 (a) no.’lu dipnotta ayrıntılı olarak açıklandı ı üzere; irket'in ihtirazi kayıtla vermi oldu u
Nisan 2000 dönemi muhtasar beyannamesinde sözü geçen 1999 yılı yatırım indirimi stopaj tutarı, i lemin
hukuken kesinle mesinden dolayı irket’in 2001 yılı içerisinde tahsil etti i 367,115 TL ve ayrıca 252,028 TL
(devir suretiyle birle ilen Tekstil Finansal Kiralama A. .’den gelen) olmak üzere toplam 619,143 TL’sı cari
dönemde önceki dönem gelir ve karlarına kaydedilmi tir (2001:Yoktur).
Önceki döneme ait gider ve zararlar yoktur (2001:Yoktur).
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T
AYRINTILI GEL R TABLOSU D PNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar milyon Türk lirası (“TL”) olarak gösterilmi tir.)
14-
Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek ko uluyla, 1,000 TL nominal de erdeki hisse
senedi ba ına kar ve kar payı oranları:
31 Aralık 2002 tarihinde sona eren dönemde elde edilen net dönem karının 1,000 TL nominal de erli
10,000,000,000 (2001: 8,100,000,000) adet hisseye bölünmesiyle bulunan hisse ba ına kar, adi ve imtiyazlı
hisse senetleri için yüzellibe TL (2001: ikiyüzdoksandokuz TL)’dir.
31 Aralık 2002 tarihinde sona eren döneme ait kar da ıtımı Genel Kurul tarafından onaylanmadı ından dolayı
kar payı oranı kesinle memi tir (2001: ikiyüzotuzbe TL).
15-
Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, i letmenin dönem içinde gerçekle tirdi i mal ve
hizmet üretim miktarlarındaki de i meler: Yoktur (2001: Yoktur).
16-
Her bir ana satı grubu için ayrı ayrı olmak üzere, i letmenin dönem içinde gerçekle tirdi i mal ve
hizmet satı miktarlarındaki de i meler: Yoktur (2001: Yoktur).
17-
Gelir tablosunda “di er” ibaresini ta ıyan hesap kalemlerinin ad ve tutarları:
Faaliyetle lgili Di er Gelirler ve Kârlar:
Kur Farkı Gelirleri
Vade Farkı Gelirleri
Sigorta Gelirleri
Menkul Kıymet De er Artı Reeskontu
Forward Geliri
Borç Reeskontu
Di er
Di er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar:
Kur Farkı Giderleri
Forward Gideri
Önceki Dönemler Reeskont Gelirlerinin
Ters Çevrilmesi
Menkul Kıymet Satı Zararı
Alacak Reeskontu
Di er
Di er Ola anüstü Gelirler ve Karlar:
Sabit Kıymet Satı Karı
Di er Ola anüstü Giderler ve Zararlar:
Sabit Kıymet Satı Zararı
Di er
Global Reports LLC
2002
2001
753,001
613,952
190,346
32,835
98,598
10,369,685
352,211
85,802
196,144
1,416,469
62,377
95,004
1,688,732
12,577,692
872,884
194,210
3,658,644
-
64,886
29
15,312
42,380
2,944
12,671
1,147,321
3,716,639
289,825
429,057
1,742,010
-
986,210
67,620
1,742,010
1,053,830
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T
NAK T AKIM TABLOLARI
(Milyon TL)
CAR DÖNEM
31/12/2002
A
DÖNEM BA I NAK T MEVCUDU (*)
B
1-
DÖNEM Ç NAK T G R LER
Satı lardan elde edilen nakit
a-Net satı lar
67-
b-Alacaklardaki azalı (satı lardan kaynaklanan)
c-Alacaklardaki artı (satı lardan kaynaklanan) (-)
Di er faaliyetlerden gelirler ve karlardan
dolayı sa lanan nakit
Ola anüstü gelir ve karlardan sa lanan
Nakit
Kısa vadeli borçlardaki artı
a-Menkul kıymet ihraçlarından
b-Di er artı lar
Uzun vadeli borçlardaki artı
(alımlarla ilgili olmayan)
a-Menkul kıymet ihraçlarından
b-Di er artı lar
Sermaye artırımından sa lanan nakit
Di er nakit giri leri
C
DÖNEM Ç NAK T ÇIKI LARI
1-
Maliyetlerden sa lanan nakit çıkı ları
a-Satı ların maliyeti
b-Stoklardaki artı
c-Borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalı
d-Borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artı (-)
e-Amortisman ve kar ılıklar gibi nakit
çıkı ı gerektirmeyen giderler (-)
f-Stoklardaki azalı (-)
Faaliyet giderlerinden dolayı nakit çıkı ı
a-Ara tırma ve geli tirme giderleri
b-Pazarlama, satı ve da ıtım giderleri
c-Genel yönetim giderleri
d-Nakit çıkı ı gerektirmeyen giderler (-)
234-
5-
2-
Di er faaliyetlerden giderler ve zararlardan
dolayı nakit çıkı ı
a-Di er faaliyetlerle ilgili giderler ve zararlar
b-Nakit çıkı ı gerektirmeyen giderler ve
zararlar (-)
4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkı ı
5- Ola anüstü gider ve zararlardan dolayı
nakit çıkı ı
a-Ola anüstü giderler ve zararlar
b-Nakit çıkı ı gerektirmeyen giderler ve zararları (-)
6- Duran varlık yatırımı nedeniyle nakit çıkı ı
7- Kısa vadeli borçların anapara ödemeleri
(alımlarla ilgili olmayan)
a-Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b-Di er ödemeler
8- Uzun vadeli borçların anapara ödemeleri
(alımlarla ilgili olmayan)
a-Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b-Di er ödemeler
9- Ödenen vergi ve benzerleri
10- Ödenen temettüler
11- Di er nakit çıkı ları
ÖNCEK DÖNEM
31/12/2001
5,600,892
DÖNEM SONU NAK T MEVCUDU
E
NAK T ARTI veya AZALI I
8,417,952
27,671,323
37,334,358
17,794,345
11,901,778
17,130,015
11,610,61
5
291,163
0
664,330
0
2,183,412
19,976,012
941,801
4,452,688
455,857
2,010,461
0
4,452,688
0
2,010,461
0
0
0
0
0
0
1,900,000
399,077
2,700,000
290,250
33,140,644
40,391,508
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,965,707
1,864,892
0
0
13,365,698
(11,399,991)
0
0
6,667,303
(4,802,411
)
3-
D
EK - 1
1,082,435
3,688,042
1,147,321
3,716,639
(64,886)
(28,597)
2,440,152
17,470,429
1,742,010
1,053,830
1,742,010
0
1,053,830
0
15,585,752
1,958,455
798,350
9,634,265
0
1,958,455
0
9,634,265
1,423,408
2,126,212
0
1,423,408
0
2,126,212
706,430
1,900,000
4,336,295
1,015,661
2,359,801
380,026
131,571
5,360,802
(5,469,321)
(3,057,150)
(*) NOT:Devir yoluyla birle ilen Tekstil Finansal Kiralama A. .' nin devir bilançosundan gelen 240,090 TL nakit mevcudu
dönem ba ı nakit mevcuduna eklenmi tir.
Global Reports LLC
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M
RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T
FON AKIM TABLOLARI
(Milyon TL)
CAR DÖNEM
31/12/2002
A
KAYNAKLAR
Faaliyet karından sa lanan kaynak
1
a
b
c
d
2
25,656,703
Faaliyet karı
Amortismanlar (+)
Fon çıkı ı gerektirmeyen di er giderler (+)
Fon giri i sa lamayan gelirler (-)
3,670,661
4,711,328
193,758
(238,127)
941,801
455,857
0
0
6,481,442
0
2,455,876
0
1,900,000
0
KAYNAK KULLANIMLARI
a
b
c
d
2
Faaliyet zararından dolayı kaynak kullanımı
Faaliyet zararı
Amortismanlar (+)
Fon çıkı ı gerektirmeyen di er giderler (+)
Fon giri i sa lamayan di er gelirler (-)
7
8
9
Ödenen vergi ve benzerleri
Ödenen temettüler
Dönen varlıkların tutarında artı
Duran varlıkların tutarında artı (yeniden
de erleme hariç)
Kısa vadeli borçlarda azalı
Uzun vadeli borçlarda azalı
Sermayede azalı
1
2
NET LETME SERMAYES NDEK DE
Net i letme sermayesindeki artı
Net i letme sermayesindeki azalı
Global Reports LLC
2,143,219
690,472
0
0
2,700,000
0
25,656,703
14,327,168
0
0
0
0
0
Ola anüstü zarardan dolayı kaynak kullanımı
a Ola anüstü zarar
b Fon çıkı ı gerektirmeyen giderler (+)
c Fon giri i sa lamayan gelirler (-)
3
4
5
6
455,857
941,801
0
0
Dönen varlıkların tutarındaki azalı
Duran varlıkların tutarındaki azalı
Kısa vadeli borçlarda artı
Uzun vadeli borçlarda artı
Sermaye artırımı (nakit kar ılı ı)
Emisyon primi
1
8,337,620
2,544,914
11,143,970
221,535
(32,835)
a Ola anüstü kar
b Fon çıkı ı gerektirmeyen giderler (+)
c Fon giri i sa lamayan gelirler (-)
B
14,327,168
13,877,584
Ola anüstü kardan sa lanan kaynak
3
4
5
6
7
8
ÖNCEK DÖNEM
31/12/2001
0
0
0
0
0
1,742,010
1,742,010
0
0
1,053,830
1,053,830
0
0
706,430
1,900,000
0
1,015,661
2,359,801
0
15,944,454
0
1,663,809
3,700,000
0
7,824,576
2,073,300
0
0
8,610,905
5,578,669
0
M
TEKST L F NANSAL K RALAMA ANON M RKET
31 ARALIK 2002 VE 2001 TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T
KAR DA ITIM TABLOLARI
(Milyon TL)
Cari Dönem
31/12/2002
A DÖNEM KARININ DA ITIMI
1-Dönem Karı (*)
2-Geçmi Yıllar Zararları (*)
3-Ödenecek Vergiler
- Kurumlar Vergisi
- Gelir Vergisi Kesintisi (*)
- Di er Vergi ve Benzerleri (*)
4-Birinci Tertip Yasal Yedek
NET DA ITILAB L R DÖNEM KARI
5-Ortaklara Birinci Temettü
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
6-Memur ve çilere Temettü
7-Yönetim Kuruluna Temettü
8-Ortaklara kinci Temettü
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
9- kinci Tertip Yasal Yedek
10-Statü Yedekleri
11-Özel Yedekler
OLA ANÜSTÜ YEDEK
B YEDEKLERDEN DA ITIM
1-Ortaklara Pay
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2-Memur ve çilere Pay
3-Yönetim Kuruluna Pay
C H SSE BA INA KAR (TL/ %)
1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)
2- mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
(TL/%)
D H SSE BA INA KAR PAYI
1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)
2- mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
(TL/%)
0
(634,108)
(63,575)
(293,397)
0
(293,396)
0
Önceki Dönem
31/12/2001
7,290,035
(5,974,675)
(697,683)
(30,884)
586,793
(293,397)
0
0
(293,396)
0
0
0
0
(640,709)
(9,552)
(1,150,653)
0
(749,347)
0
3,072,688
0
(650,261)
(121,121)
2,301,306
(1,150,653)
0
0
(749,347)
0
0
(401,306)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155
0
%15.5
0
299
0
%29.9
0
60
0
%6
0
235
0
%23.5
0
(*) NOT: Devir yoluyla birle ilen Tekstil Finansal Kiralama A. .’nin devir bilançosundan gelen
5,545,330 TL dönem karı 506,368 TL (460,035 TL Gelir Vergisi; 46,003 TL Fon Payı ) vergi kar ılı ı
ve 5,974,675 TL geçmi yılı zararı cari dönem kar da ıtım tablosunda dikkate alınmı tır.
31 Aralık 2002 tarihinde sona eren cari döneme ait karın da ıtımı Genel Kurul tarafından onaylanmı tır.
Global Reports LLC
GENEL KURUL’A DÖNEM KARININ DA ITIMI ÖNER S
2002 yılı net karı olan 6.592.352.292.863 TL’nın irketimizin Ana Sözle mesi’nin 20. Maddesi’ne uygun olarak
a a ıdaki ekilde da ıtımını onaylarınıza sunarız.
KAR DA ITIM TABLOSU
A. DÖNEM KARININ DA ITIMI
1. Dönem Karı
2. Geçmi Yıllar Zararı
3. Ödenecek Vergiler
Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi Kesintisi
Di er Vergi ve Benzerler
4. Birinci Tertip Yasal Yedek
NET DA ITILAB L R DÖNEM KARI
4. Ortaklara birinci temettü
5. Yönetim Kurulu’na temettü
6. Ortaklara ikinci temettü
7. kinci tertip yasal yedek
8. Ola an üstü yedekler
7.290.035.005.665.-TL
5.974.675.187.193.-TL
697.682.712.802.-TL
0
634.107.051.685.-TL
63.575.661.117.-TL
30.883.855.283.-TL
586.793.250.387.-TL
293.396.625.193.-TL
0
0
0
293.396.625.194.-TL
Net karın da ıtımıyla ilgili önerimiz onaylandı ı takdirde, 2002 yılı karından ortaklara ayrılan 1.
temettü payı dahil toplam 586.793.250.387.-TL,nın da ıtılmayarak ola anüstü yedeklere
ayrılmasını onaylarınıza arz ederiz.
Global Reports LLC
Global Reports LLC
Global Reports LLC

Benzer belgeler