Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları

Transkript

Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'
2&*3*1*#'4,&,-#*-,
!"#$ %#$&'()*+$,-./0
(
(
(
!"#$%&'()#%*+#"(,'*-#+.*/#.*(
01212(3&2!"/#.*(4'&$&.&(012121(4'&5*"*%()&"6(78+#/*%(,$#.*
12%#$34%#$5*6)*+$ /07-8
0*/*/(,'*-#+.*/#.*(92/*.&:*(-#(9:&+*(;*"*%"#+(3&2!"/#.*(
*$&.#/(;*"*%*(-#(<&%1(=>'#/*%*(;>"!%!
9#$3/8/:
5%-'$67#8.+*'189'"!':!)*'063.*'3!$0%1%;'!<!.!&'6#*&'<=:!'*%>%-?'5*@0*'A%-'
+!3%@#!;'$67#8.1*#'+=)!&%&'1*B#*&.*1,'*.*:,3#*'C*&<%'+*"-*&,@#*-,&'189'6#*D
:*B,'"!'0*[email protected],#,B,&+*'&!'$=-'3*7$,-,.'<E-!:!B%;'1*+!:!'+!"#!$'$*-*F,&+*&'A!#%-#!D
&!A%#%-?'G=&=.=)+!'+!"#!$#!-;'H189'"!':!)*+*'0*&8&%#%0I'Jnullum crimen sine
"#?#@('1""&(AB#'&(.*'#("#?#K'%#0!1%'<!-!B%&:!;'189#*-,'"!':!)*#*-,'0*&8&#*'A!#%-#!D
.!0$!+%-?'58'+8-8.+*'189'"!':!)*'063.*'3!$0%1%;'+!"#!$%&'3*1*.*'F6&01%36D
&8&8&'A%-'16&8:8'6#*-*0'6-$*3*'9,0.*0$*+,-?'58'3E&=3#!'+!"#!$%&':!)*#*&+,-D
.*'3!$0%1%'"!'A8&8&'1,&,-#*-,;'C!.'*&*3*1*'C80808'C!.'+!':!)*'C80808'%#!'
%#%@0%#%'A%-'06&8+8-?'58'06&8&8&'$!6-%1%&%&'"!'7-*$%B%&%&'=#0!.%)+!'3!$!-%&:!'
%&:!#!&+%B%'1E3#!&!.!)?'58'06&8+*0%'A%#%.1!#'9*#,@.*#*-'360'+!&!:!0'0*+*-'
*)+,-?L
!"#!$;'1*C%7'6#+8B8':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%3#!;'C8080'08-*##*-,&*'838#.*D
1,&,'1*B#*.*;'C8080%'A*-,@,'$!1%1'!$.!;'$67#8.8'"!'A%-!3#!-%'C8080%'%C#*##!-!'
0*[email protected],' 06-8.*' <E-!"%&%' 3!-%&!' <!$%-%-?2' M9' <="!&#%B%&' 1*B#*&.*1,;' 3*&%' 189' "!'
189#8#80#*'.=:*+!#!;'C80801*#'+!B!-#!-%&'!$0%&'@!0%#+!'06-8&.*1,'"!'+!"#!$'
+,@,'0%@%'"!'08-8.#*-,&'<=9'08##*&.*1,&,&'E&=&!'<!9%#.!1%;'+!"#!$%&'[email protected]
L'
489'"!':!)*#*-*'%#%@0%&'%#0!#!-+!&'A%-%&%'A*B,.1,)'6#*-*0'!#!'*#*&'A%-960'!1!-'6#.*1,&*'-*B.!&;'
+!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%'"!'A8&8&'1,&,-#*-,&,'A%-'A=$=&'6#*-*0'%&:!#!3!&'!1!-'1*3,1,'6#D
+809*'*)+,-?
N'
O"6'277!#;'5*%;<))=>?$=>@$AB%<;*;' 8&:0!-'P'Q8.A#6$'R!-#*<;'5!-#%&'LSST;'1?'LS?
4
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
#80'$!.!#%&%'"!'+!"#!$%&'$!.!#'*.*:,&,'6#[email protected]$8-8-?'U6-08'"!'!&+%@!+!&'8)*0'
A%-'3*@*.,&'1*B#*&.*1,;'A*-,@'%9%&+!'A%-#%0$!'3*@*.,&'1=-+=-=#.!1%&%'1*B#*D
3*&'08-*##*-*'83.*3*&#*-*'0*[email protected],'.=:*+!#!'"!'0%@%1!#':!)*#*&+,-.*'3E&$!.%D
&%&'6-$*+*&'0*#+,-,#.*1,;'+!"#!$%&'1*C%7'6#+8B8':!A%-'$!0!#%'"!':!)*#*&+,-.*'
3!$0%1%' 1*3!1%&+!' <!-9!0#[email protected]!0$!+%-?' !"#!$%&' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%;' C8080'
08-*##*-,&,&'83<8#*&.*1,&,'"!'3*1*#*-*'%$**$%'1*B#*.*0'*.*:,3#*'+!"#!$%&'1*D
C%7'6#+8B8'3!$0%3%'"!'C*00,'%F*+!'!+!-?V
489#*-,&'"!':!)*#*-,&'&!#!-'6#*:*B,'"!':!)*#*-,&'.%0$*-,'06&818&+*;'3*1*.*'
6-<*&,&,&'$*0+%-'3!$0%1%'A8#8&.*0#*'A%-#%0$!;'3*1*.*'6-<*&,'A8'3!$0%1%&%'*&*3*D
1*3*'83<8&'08##*&.*0'+8-8.8&+*+,-?W'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'+!"#!$%&':!)*#*&D
+,-.*'3!$0%1%&%&'$!.!#%&%'*+*#!$#!'1,&,-#,'$67#8.1*#'3*-*-'6#*-*0'<E-.!0$!+%-?'
H(!)*'"!-.!'C*00,&,&'!1*1,&,;'*+*#!$#!'1,&,-#*&+,-,#.,@'$67#8.1*#'3*-*-'[email protected]=&D
:!1%'6#[email protected]$8-8-?'58&8&'+6B*#'16&8:8'6#*-*0'+*;'3*1*'0638:8'A%-'+=)!&#!.!3!'<%D
+!-0!&'0*.8'3*-*-,&,'!&'*)'0%@%'3*-*-,'0*+*-'[email protected]=&.!0'+8-8.8&+*+,-?'U*.8'
3*-*-,&,&' $*0+%-%' %1!' /*1*.*' Y-<*&,&,&' 3!$0%1%&+!+%-?' Z!' "*-' 0%' 3*1*' 0638:8'
0*.8'3*-*-,'[email protected]=&:!1%3#!'!3#!.#!-!'+%#!+%B%'.%0$*-+*':!)*'1*7$*3*.*3*:*B,'
<%A%;'0%@%&%&'$!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%&%'+!.60-*$%0'$67#8.'+=)!&%&%&'<!-!0D
#!-%&!'*30,-,'6#*-*0'1,&,-#*3*.*)?'/*1*'0638:8&8&':!)*'1*7$*.*+*0%'3!$0%1%&%&'
1,&,-,&,'HC8080'+!"#!$%'%#0!1%I'6#[email protected]$8-8-?[
\!+!-*#'2#.*&'2&*3*1*'X*C0!.!1%'A%-'0*-*-,&+*'+!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'
3!$0%1%&%'@E3#!'*9,0#*.*0$*+,-]'H(!)*'*+*#!$%'36#83#*'C8080%'A*-,@,&'1*B#*&D
.*1,;' +!"#!$%&' !&' E&!.#%' <E-!"#!-%&+!&' A%-%+%-?' Q*&<%' !3#!.#!-%&' 189' [email protected]%#'
!>%B%&%&'A!#%-#!&.!1%;'F*%##!-%&'3*0*#*&.*1,;'189#8'6#87'6#.*+,B,&,&'$!17%$%'"!'
189#8' 6#+8B8&*' 0*-*-' "!-%#!&#!-%&' :!)*#*&+,-,#.*1,;' :!)*' *+*#!$%&%' 1*B#*3*&'
6-<*&#*-,&'<E-!"%+%-?'58'*.*9#*'189'%@#!3!&'0%@%#!-'C*00,&+*'3*1*+*'E&<E-=D
#!&'[email protected]##*-'*#$,&+*':!)*'+*"*1,'*9,#,-;'3*-<,#*.*'3*7,#,-'"!'0*&8&+*'E&<E-=D
#!&' :!)*#*-' C=0.6#8&8-?^' \?'2#.*&'2&*3*1*' X*C0!.!1%&%&' A%-' A*@0*' 0*-*D
-,&*'<E-!;'H+!"#!$%&'<E-!"%;'"*$*&+*@#*-,&,&'<="!&#%B%&%'1*B#*.*0'"!'6&#*-,&'
+!"#!$' 08-8.#*-,&,&' %@#!3%@%&!' 6#*&' %&*&:,&,' 06-8.*0$,-?I' 58' +*' H+!"#!$%&'
:!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%'08##*&.*1,&,I'<!-!0$%-%-?_
5%-!3#!-%'C8080*'*30,-,'1*#+,-,#*-*'0*[email protected],'06-83*-*0'6&#*-*'C8080%'<="!&#%0'
1*B#*.*0;'*&*3*1*'C80808'*9,1,&+*&'+!"#!$%&'*7-%6-%'A%-'$!.!#'3=0=.#=#=D
B='6#+8B8'<%A%;'*3&,')*.*&+*'$!.!#'*.*9#*-,&+*&'A%-%+%-?'[email protected])'C8080*'
-%*3!$'3*#&,):*':!)*#*&+,-.*'36#83#*'1*B#*&*.*)?'5%-#%0$!'3*@*.*'"!'C8080'
A%#%&:%&%&'<=9#!&+%-%#.!1%;'1613*#'9*$,@.*#*-*'&!+!&'6#*&'[email protected]##*-'"!'6#*3#*-'
C*00,&+*'$67#8.8&'A%#<%#!&+%-%#.!1%;'%&1*&#*-,'189*'3E&!#$!&'&!+!&#!-#!'.=D
V' `+)*-+' 4:C.%+$Da6-b%<;' HG-!&)!&' +!-' 1$**$#%:C!&' 4$-*F<!c*#$I;' d?' 5*+8-*e`?' -!%!-'
JQ-1<?K;'C*)B)DE%F;B$GH$I<E%*$J=>@*)K*%;<))=>?)?*%FDEBL'5+?'N;'f=A%&<!&'NggL'1?'[g[?
W' `-1*&'h!&;'MNOPQMNNR$S><6<)<$,<E(*T*)F$U<%<%+<%V>@<$W*X<$Y=(=(=;'5!$*'/*3,&!"%;'
M1$*&A8#'LSST;'1?'S?
[' 2/X;'`?'LSSgeV[;'U?'LSSLeLV;'U?f?'^'Q*)%-*&'LSSL?
^' 5R!-FG`'[L;'VNW'JVWVK?
_' 5R!-FG`'NS;'LTS'JLSWKi'23&,'3E&+!'0*-*-#*-'%9%&'A0)?'5R!-FG`'VV;'V^_'JVTVKi'__;'^['J_^K?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
G
:*+!#!'"!'%&1*&#*-,'0!&+%#!-%&%'06-8.*0'=)!-!'E&#!.#!-'*#.*3*'[email protected]"%0'!$.!0'
"!3*'E)!#'C8080'*#*&,&+*0%'$*).%&*$'.=!11!1!1%&%'!$0%&#[email protected]$%-.!0;'C8080'+=D
)!&%&%&' 1*B#*&.*1,' "!' 06-8&.*1,&*' 3*-+,.:,' 6#*:*0$,-?'2&:*0;' &!' 3*7,#,-1*'
3*7,#1,&;'+!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%'08##*&.*1,'0*9,&,#.*)+,-?T' !"#!$%&;'
<="!&#%B%'"!'+=)!&%'1*B#*.*0'=)!-!'C8080*'*30,-,'C*-!0!$'!+!&'"!3*'189'%@D
#!3!&'0%@%#!-%':!)*#*&+,-.*'36#8&*'<%$.!1%'$*-$,@.*1,)'6#+8B8&*'<E-!;':!"*7D
#*&+,-,#.*1,'<!-!0!&'!1*1'16-8;'+!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%&'1,&,-#*-,&,&'
&!'6#+8B8'16-818+8-?
!"#!$%&' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%&%&' 9!-9!"!1%&%&' A!#%-#!&.!1%' A=3=0' E&!.'
*-)'!$.!0$!+%-?'(!)*'C80808'A%-'3*&+*&'$!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%'06-8-0!&;'
+%B!-' 3*&+*&' +*' A8&#*-,&' 1,&,-#*&+,-,#.*1,' %@#!"%&%' <E-=-?' 58' 3E&=3#!' :!)*'
C80808'1%3*1*#'%0$%+*-#*-,&'!#%&+!'C!-')*.*&'960'E&!.#%'A%-'1%#*C'6#[email protected]'*1,#'
%@#!"%'H06-8.*I'6#.*1,'<!-!0!&'A8'C8080'*#*&,;'A*)!&'H360'!$.!I;'HA*1$,-D
.*I'"!3*'H1%&+%-.!I'*-*:,'6#*-*0'08##*&,#*A%#.%@$%-?S'58'&!+!&#!'+!"#!$%&':!D
)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%'C8080'+!"#!$%&%&'<!-!0#!-%&!'83<8&'"!'%&1*&'C*0#*-,&*'
1*3<,#,'A%-'@!0%#+!'08##*&.*1,&,'1*B#*3*:*0'+=)!&#!.!#!-!'"!'.!0*&%).*#*-*'
%C$%3*9'A8#8&.*0$*+,-?
58' 9*#,@.*&,&' *.*:,;' +!"#!$%&' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%&%&' 1,&,-#*-,&,' 6-$*3*'
063.*0$,-?' !"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%&'1,&,-#*-,i'C8080%'+=)!&#!.!#!-;'
+60$-%&+!0%'<[email protected]#!-'"!'2&*3*1*'X*C0!.!1%'0*-*-#*-,',@,B,&+*'%&:!#!&!:!0$%-?'
23-,:*'9*#,@.*3,')!&<%&#[email protected]$%-.!0'"!'F*-0#,'3*0#*@,.#*-,'6-$*3*'063.*0'*+,&*'
\!+!-*#'2#.*&'2&*3*1*'X*C0!.!1%'"!'2"-87*'M&1*&'Q*0#*-,'X*C0!.!1%'0*D
-*-#*-,&+*&'3*-*-#*&,#*:*0$,-?'
99#$ W-ZS7S0 98,S$ &-.U/A/0/$ U[77S098U-0$ -57-./0$S0S\
&SAS$/7-$JS]7979]9
!"#!$;' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%&%&' $!0' 08##*&,:,1,' "!' E$!1%;' )6-8&#8' 08##*D
&,:,1,+,-?' !"#!$;' 1*C%7' 6#+8B8' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%3#!;' C8080' 08-*##*-,&*'
838#.*1,&,' 1*B#*.*;' C8080%' A*-,@,' $!1%1' !$.!;' $67#8.8' "!' A%-!3#!-%' C8080%'
%C#*##!-!'0*[email protected],'06-8.*'<E-!"%&%'3!-%&!'<!$%-%-?Lg'(!)*#*&+,-.*'+6B-8+*&'A*),'
C*0'"!'E)<=-#=0#!-%&'0,1,$#*&.*1,'+!.!0$%-?'5*@0*'A%-'*&#*$,.#*;':!)*#*&+,-D
.*'&!'*.*9#*LL'3*7,#,-1*'3*7,#1,&;'16&89$*':!)*j'3*7$,-,.;'A*),'$!.!#'C*0'"!'
T'
4:C.%+$Da6-b%<;'1?'[g^?
S'
f=-0*&'/*#9,&'4*&:*-;'H(!)*'Q80808&+*'kl)<=-#=09=m'"!'k5*10,:,m'/*0#*@,.#*-D/*-<,D
$*3'(!)*'G!&!#'U8-8#8&8&'kU*A6B#8DY-*&m'U*-*-,I;'&V+T<X$S+F*;*>@F!2+=^><$S%T<\
2<>;'/!$0%&'/*3,&#*-,;'2&0*-*'NggS;'1?'WgN?
Lg' 277!#;'1?'LS?
LL' (!)*'C80808&+*':!)*#*&+,-.*&,&'*.*:,&*'3E&!#%0'960'1*3,+*'<[email protected]'"!'$!6-%'6-$*3*'
*$,#.,@$,-?'58&#*-,'<!&!#'6#*-*0;':!)*3,'.8$#*0'A%-'*.*9'6#*-*0'189'1*3,#*&'!3#!.'%9%&'
"!-%#.%@'A%-'0*[email protected],#,0;'A%-'0!F*-!$'<E-!&'.8$#*0':!)*'"!3*'.8$#*0'*+*#!$'$!6-%#!-%;':!)*3,'
189#*-,'E&#!3%:%'"!'189#8#*-,',1#*C'!+%:%'A%-'3E&$!.'6#*-*0'<E-!&'F*3+*:,'3*0#*@,.'J&%17%'
:!)*'$!6-%#!-%K'"!'C!-'%0%'3*0#*@,.,'A%-#%0$!'+!B!-#!&+%-!&'0*-.*'J8)#*@$,-,:,K'3*0#*@,.'
6#*-*0'E)!$#!3!A%#%-%)?'G!&!#'6#*-*0'A8'3*0#*@,.#*-+*&;'0*-.*'3*0#*@,.'C*-%9;'1*+!:!'
A%-%&%&'1*#$'6#*-*0'A!&%.1!&.!1%'1E)'06&818'+!B%#+%-?'58'06&8+*'*3-,&$,'%9%&'A0)?'Z8-'
6
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
E)<=-#=0#!-%&' 1,&,-#*&+,-,#.*1,' 6#*-*0' 0*[email protected],.,)*' 9,0.*0$*+,-?' 58' +8-8.+*'
+!.60-*$%0'*&*3*1*#'+!"#!>!'189'"!':!)*3*'%#%@0%&'D!&'*),&+*&D'$!.!#'!1*1D
#*-,&'*&*3*1*+*'A!#%-#!&.!1%'"!'<="!&:!#%'6#.*1,'+*'0*9,&,#.*)'6#.*0$*+,-?
!.60-*$%0' *&*3*1*#' +!"#!>!;' +!"#!$' %0$%+*-,' [email protected])' 1,&,-1,)' +!B%#+%-?'
201%&!'+!"#!$'%0$%+*-,;'*&*3*1*#*-+*'3!-'*#*&'A%-960'C=0=.#!'A=3=0'E#9=+!'
1,&,-#*&+,-,#.,@$,-?' 2&*3*1*&,&' =1$=&#=B=' "!' A*B#*3,:,#,B,' %#0!#!-%&%&' 16&8D
:8' 6#*-*0;' +!"#!$' 6-<*&#*-,' C!-' $=-#=' !3#!.' "!' %@#!.#!-%&+!' *&*3*1*3*' A*B#,'
6#.*0'"!'83.*0'+8-8.8&+*+,-?'201%'$*0+%-+!'*&*3*1*&,&'<="!&:!'&6-.8'
6#.*1,&,&'A%-'*&#*.,'6#.*)+,?' 6#*3,1,3#*':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%'08##*&*:*0'
6#*&'+!"#!$'6-<*&,&,&e6-<*&#*-,&,&'*&*3*1*'%#!'A*B#,'6#.*1,'<!-!0%-?'58'1,&,-D
#*-;'+!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%'%9%&'+!'<!9!-#%+%-?'
2&*3*1*3*'A*B#,#,0;':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%'08##*&*&'3*1*.*'6-<*&,'*9,1,&D
+*&'%0%'*3-,')6-8&#8#80'<!$%-.!0$!+%-?'l&:!#%0#!'0*&8&'0638:8;'189'"!':!)*D
#*-*'%#%@0%&'*&*3*1*#'C=0=.#!-!'83.*0')6-8&+*+,-?'M0%&:%'6#*-*0;'+6B-8+*&'
:!)*#*&+,-.*3*'3E&!#%0'6#.*.*0#*'A%-#%0$!;'*&*3*1*'0638:8&8&;'=1$=&'&6-.'
36#83#*'<="!&:!3!'*#+,B,'C8080%'+!B!-#!-%&;':!)*'&6-.8'36#83#*'%C#*#%'.=.D
0=&'+!B%#+%-?'5*@0*'A%-'*&#*$,.#*;'0*&8&'0638:8'*&*3*1*#'<="!&:!#!-#!'A*B#,D
+,-'"!'*&*3*1*'$*-*F,&+*&'1*B#*&*&'<="!&:!#!-%;':!)*'&6-.8'36#83#*'6-$*+*&'
0*#+,-.*1,'1E)'06&818'6#*.*)?'
n*B+*@'*&*3*1*#*-;'C8080'+!"#!$%'%#0!1%&%'$*.'*&#*.,3#*'<!-9!0#[email protected]$%-.!0'
"!'$!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%'+*C*'<="!&:!#%'0,#.*0'=)!-!;':!)*'C80808&8&'
$!.!#'%#0!#!-%&%'+6B-8+*&'*&*3*1*+*'+=)!&#!.!'36#8&*'<%$.%@#!-+%-?'2&*3*D
1*+*'3!-'*#*&'A8'%#0!#!-;'+!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%&'1,&,-#*-,&,'6#[email protected]$8D
-8-?'2&*3*1*'X*C0!.!1%'+!'"!-+%B%'0*-*-#*-#*'A8'1,&,-#*-,'+*C*'A!#%-<%&'C*#!'
<!$%-%-?' 58' &!+!&#!' +!"#!$%&' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%&%&' 1,&,-#*-,&,&' $!17%$%&+!'
*&*3*1*'.*C0!.!#!-%&%&'3*0#*@,.,'"!'$8$8.8'A=3=0'E&!.'*-)'!$.!0$!+%-?
2&*3*1*' X*C0!.!1%' A%-960' 0*-*-,&+*' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%&%' 08##*&*&'
3*1*'0638:8&8&'*&*3*1*3#*'A*B#,#,B,&,'@8'%F*+!#!-#!'*9,0#*.,@$,-]'H/*1*'0638D
:8;':!)*'C80808'*#*&,&+*'3!$0%1%&%'08##*&,-0!&'$67#8.+*'A!##%'!3#!.#!-%&'189'
1*3,#,7' 1*3,#.*.*1,;' 189' 1*3,#+,0#*-,' $*0+%-+!' C*&<%' [email protected]%$' "!' E#9=#!-+!' :!)*'
3*7$,-,.#*-,'%#!'0*[email protected],#*&.*#*-,'<!-!0$%B%'"!'C*&<%'C*#'"!'C*-!0!$#!-%&'*B,-#*@D
$,-,:,'"!3*'C*op!$%:%'&!+!&'6#*-*0'0*A8#'!+%#!:!B%'06&8#*-,&+*'$*0+%-'3!$0%1%D
&!' 1*C%7$%-?'2&:*0' A8' *#*&+*0%' $*0+%-' 3!$0%1%' 1,&,-1,)' 6#.*3,7' 3*1*' 0638:8;'
2&*3*1*m3*'"!':!)*'C80808&8&'$!.!#'%#0!#!-%3#!'A*B#,+,-?ILN
!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%&'*&*3*1*#'1,&,-#*-,&+*&'1E)'!+!-0!&'=9'$!D
.!#'C8181'=)!-%&+!'+8-.*0'<!-!0!:!0$%-?'5%-%&:%'1,&,-;'.*++%':!)*'C80808&*'
(!&$!#;'H(!)*&,&'2.*:,'"!'5!#%-#!&.!1%I;'_%!;#$ %#$.=%E<>$.`;<>$&'D*^6*$S%T<2<>;'
M).%-;'NggL;'1?'VV_qV_Ni'\*$.*'U*-*0*@;'W*X<>V>$ST<DV$K*$Y<aF)$W*X<)V;'r!<*#'/*3,&D
:,#,0;'M1$*&A8#'NgLgi'48-8-%'20$*@;'H(!)*#*&+,-.*&,&'2.*:,'s)!-%&!I;'-bYC ;'(?'tOOO;'
4?'LqN;'NggS;'1?'LDN[i'M#C*&'s)=#.!);'H(!)*'46-8.#8#8B8&8&'`1*1,'"!'(!)*#*&+,-.*&,&'
2.*:,&*' *%-' [email protected]=&:!'Q*-!0!$#!-%'J(!)*'Q80808&+*'Y08##*-'X=:*+!#!1%KI;'-bYC ;'
(?'R;'4?'LqW;'NggL;'1?'N[SDNSW?
LN' 2/X;'`?'Ngg[eL[;'U?'NggTeN;'U?f?'V'Y:*0'NggT?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
7
E)<='*&*3*1*#'<="!&:!#!-+%-?'M0%&:%'1,&,-'%1!;'*&*3*1*&,&'$*&,+,B,'$!.!#'C*0#*-'
"!'E)<=-#=0#!-%&'16&8:8'6#*-*0'76)%$%F'+=)!&#!.!'3=0=.#=#=B=&='6-$*3*'9,D
0*-*&;'C*0'$!.!##%'1,&,-#*-+,-?'46&'6#*-*0;'+%B!-'A=$=&'C*0#*-'"!'08-8.#*-+*'
6#+8B8'<%A%;'+!"#!$'6-<*&#*-,&,&':!)*#*&+,-.*3*'%#%@0%&'1%3*1!$%&+!'+!'!$0%#%'
6#*&'*&*3*1*#'%#0!#!-+%-?'
999#$,S
/$W-ZS$Y[U[U[0S$1Z3b$S0S&SAS7$3b5-0W-7-8
2&*3*1*#*-,&' <!$%-+%B%' <="!&:!#!-%&' A%-' 0,1.,' :!)*D*+*#!$' 1%1$!.%&!' %#%@D
0%&+%-?'`1*1'%$%A*-%3#!'A8'%#0!#!-%&'96B8'0%@%'<="!&#%B%'"!'*+%#'3*-<,#*&.*3#*'
%#<%#%'6#*-*0'+*C*'960':!)*'.8C*0!.!1%'C80808&*'%#%@0%&+%-?'58&8&#*'A%-#%0$!'
+=&3*'*&*3*1*#*-,&+*'E)!##%0#!':!)*'%C+*1,&*'3E&!#%0'6#*-*0;'A*),'.*++%':!)*'
C80808'%#0!#!-%&!'-*1$#*&.*0$*+,-?'
LSTN'2&*3*1*1,&,&' VT?' .*++!1%LV;' H489' "!' :!)*#*-*' %#%@0%&' !1*1#*-I' 0!&*-'
A*@#,B,&,'$*@,-?'5%-%'.=#<*'6#.*0'=)!-!'$67#*.'LN'F,0-*+*&'6#[email protected]*&'A8'.*++!+!;'
+*C*'960'.*++%':!)*'C80808&*'E)<='A%-$*0,.'<="!&:!#!-!'3!-'"!-%#.!0$!+%-?'
(!)*'&6-.#*-,'1E)'06&818'6#+8B8&+*;'*&*3*1*'0638:8&8&'+6B-8+*&'189'"!'
:!)*'%C+*1,&*;'A*@0*'A%-'+!3%@#!':!)*D*+*#!$'1%1$!.%&!'%#%@0%&'6-$*3*'063+8B8'
$!.!#'%#0!#!-'<!#.!0$!+%-?'u%-*'*&*3*1*'0638:8;':!)*'&6-.#*-,&,&'%C+*1,&+*'
3*1*'0638:83*'A8'$!.!#'%#0!#!-!'83.*1,&,'!.-!$.!0$!+%-?
f=-0'2&*3*1*1,'*9,1,&+*&':!)*#*&+,-.*&,&'$!.!#'%#0!#!-%;'189'"!':!)*#*-,&'
3*1*##,B,;'189'"!':!)*&,&'@*C1%#%B%'%#!'3*1*0#*&*&':!)*'3*7$,-,.#*-,'6#.*0'=)!-!'
=9'A*@#,0'*#$,&+*'%&:!#!&!:!0$%-?
2#.*&'C80808&+*'*&*3*1*'C80808&8&':!)*'"!':!)*'.8C*0!.!1%'C808D
08&*'+6B-8+*&'!$0%1%;'*&*3*1*#'%#0!#!-'"!'3*),#,'6#.*3*&'*&*3*1*#'%#0!#!-'9!-D
9!"!1%&+!'!#!'*#,&.*0$*+,-?'58'%#0!#!-+!&'%#0%'6#*&'0*&8&18)'189'"!':!)*'6#.*)'
%#0!1%;'2&*3*1*'.?'LgVeNm+!;'HA%-'!3#!.;'*&:*0'%@#!&.!1%&+!&'E&:!':!)*1,'3*1D
*3#*'A!#%-#!&+%B%'$*0+%-+!':!)*#*&+,-,#*A%#%-I'@!0#%&+!'%F*+!'!+%#.%@$%-?'2#.*&'
C80808&+*' A8' %#0!&%&i' E-F' "!' *+!$' C80808&8&' <!9!-1%)#%B%;' A!#%-#%#%0' %#0!1%;'
LV' U%.1!;'%@#!&+%B%')*.*&'3=-=-#=0$!'A8#8&*&'0*&8&8&'189'1*3.*+,B,'A%-'o%#+!&'+6#*3,'
:!)*#*&+,-,#*.*)i'0%.1!3!'1898'%@#!+%B%')*.*&'0*&8&+*'6'189'%9%&'06&8#[email protected]'6#*&':!D
)*+*&'+*C*'*B,-'A%-':!)*'"!-%#!.!)?'489'"!':!)*')*.*&*@,.,'%#!':!)*'.*C0v.%3!$%&%&'
16&89#*-,'06&818&+*'+*'380*-,+*0%'F,0-*'83<8#*&,-?
'
(!)*'"!':!)*'3!-%&!'<!9!&'<="!&#%0'$!+A%-#!-%'*&:*0'0*&8&#*'06&8#8-?
'
489#8#8B8'C=0.!&'1*A%$'6#8&:*3*'0*+*-;'0%.1!'189#8'1*3,#*.*)?
'
Q%9' 0%.1!' 0!&+%1%&%' "!' 0*&8&+*' <E1$!-%#!&' 3*0,&#*-,&,' 189#*3*&' A%-' A!3*&+*' A8#8&D
.*3*' "!3*' A8' 36#+*' +!#%#' <E1$!-.!3!' )6-#*&*.*)?' J`0' F,0-*]' VeLgeNggLDW_gSeL[' .+?K'
U*&8&*'*30,-,'6#*-*0'!#+!'!+%#.%@'A8#<8#*-;'+!#%#'6#*-*0'0*A8#'!+%#!.!)?
'
(!)*' 16-8.#8#8B8' @*C1j+%-?' J`0' F,0-*]' VeLgeNggLDW_gSeL[' .+?K' Q%9' 0%.1!;' 3*#&,):*'
1E)#[email protected]!+!&'+6B*&'A%-'3=0=.#=#=B='3!-%&!'<!$%-!.!.!1%&+!&'+6#*3,'E)<=-#=B=&+!&'
*#,06&8#*.*)?'J`0'F,0-*]'VeLgeNggLDW_gSeL['.+?i'X=#<*]'_e[eNggWD[L_ge['.+?K'J !B%@%0]'
_e[eNggWD[L_ge['.+?K'l#=.':!)*1,'"!'<!&!#'.=1*+!-!':!)*1,'"!-%#!.!)?
'
M+*-!;' 0%@%' C=--%3!$%&%&' 0,1,$#*&.*1,' 16&8:8&8' +6B8-*&' A%-' .=!33%+!' 83<8#*3*.*)?'
4%#*C#,'U8""!$#!-%&'%9'+=)!&%'A*0,.,&+*&'A8'C=0.!'0*&8&#*'%1$%1&*#*-'<!$%-%#!A%#%-?
'
J !B%@%0]' _e[eNggWD[L_ge[' .+?K' w#81#*-*-*1,' (!)*' %"*&,&*' $*-*F' 6#.*&,&' <!-!0$%-+%B%'
3=0=.#=#=0#!-'C*-%9'6#.*0'=)!-!'"*$*&+*@;'189'1!A!A%3#!'3*A*&:,'A%-'=#0!3!'"!-%#!.!)?
8
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
<!9.%@!'!$0%#%'6#.*'3*1*B,'"!'0,3*1'3*1*B,'6#.*0'=)!-!'+E-$'8&18-8'%9!-+%B%'
0*A8#'!+%#.!0$!+%-?'M0%&:%1%;'3*1*#'818#!'<E-!'+%&#!&.!0'C*00,+,-]'HQ!-0!1;'
.*C0!.!+!;' 3*1*#' 818#!' <E-!' +%&#!&.!0' C*00,&*' 1*C%7$%-I' JGG' .?' LgVeLK?'
s9=&:=1=;' 9%F$!' :!)*#*&+,-.*' 3*1*B,+,-]' HQ%9' 0%.1!;' <!&!#' :!)*' 3*1*#*-,&*'
<E-!;' *3&,' !3#!.+!&' +6#*3,;' A%-+!&' F*)#*' :!)*#*&+,-,#*.*)I' JGG' .?' LgVeVK?'
E-+=&:=1=;' %+*.' :!)*1,' 3*1*B,+,-' JGG' .?' LgNK?' [email protected]%&:%1%;' 0818-18)' :!)*'
6#.*)' %#0!1%+%-?' (!)*' 0*&8&8&+*' +=)!&#!&!&;' *&:*0' 2&*3*1*+*' *9,09*'
E&<E-=#.!3!&'A8'%#0!3%'\!+!-*#'2#.*&'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'GG'.?'NgeVm$!'
3!-' *#*&' C8080' +!"#!$%' %#0!1%&+!&' $=-!$.!0$!+%-?' \!+!-*#' 2&*3*1*' X*C0!D
.!1%'*3-,:*'C8080'+!"#!$%'%#0!1%&+!&'18918)#80'0*-%&!1%&%'"!'@=7C!+!&'1*&,0'
3*-*-#*&,-'%#0!1%&%'+!'$=-!$.%@$%-?
S#$A="$K*$W*X<+<%V>$&<)<++V2V
2&*3*1*' C80808;' :!)*' "!' :!)*' .8C*0!.!1%' C80808&8' A%-960' 3E&+!&'
+6B-8+*&' !$0%#!.!0$!+%-?' 58' A*B#*.+*' *&*3*1*#*-+*' 3!-' *#*&' 189' "!' :!)*D
#*-,&' 0*&8&%#%B%' %#0!1%;' !&' A*@$*' )%0-!+%#.!1%' <!-!0!&' A%-' %#0!+%-?' 5%-!3#!-%&'
E)<=-#=0#!-%&%' 0,1,$#*.*' 3!$0%1%&%&' 7-*$%B%' 6#*&' :!)*' C80808' *#*&,&,&' 1,&,-D
1,):*'08##*&,#.*1,&,&'E&=&!'<!9%#.!1%;'9*B+*@'C8080'+!"#!$#!-%&%&'<!#+%B%'!&'
E&!.#%'*@*.*+,-?LW'489#*-,&'"!':!)*#*-,&'0*&8&%#%B%'23+,&#*&.*'+E&!.%&+!'
+%#!'<!$%-%#.!3!'A*@#*&.,@$,-?'M#0'+!F*'L__^'X*-3#*&+'2&*3*1*1,&+*L['"!'L_TS'
$*-%C#%'\-*&1,)'M&1*&'"!'/8->*@'Q*0#*-,'5%#+%-%1%m&%&'T?'.*++!1%&+!'+=)!&#!D
&!&'"!'+6B*#'C8080$*&'$=-!$%#!&'189'"!':!)*#*-,&'0*&8&%#%B%'%#0!1%'<=&=.=)D
+!'8#81#*-*-*1,'%&1*&'C*0#*-,'1E)#[email protected]!#!-%&%&'"!'*&*3*1*#*-,&'$!.!#'A%-'%#0!1%'
C*#%&!'<!#.%@$%-?L^'G=&=.=)+!'!&'E&!.#%'%&1*&'C*0#*-,'A!#<!#!-%'0*A8#'!+%#!&'
5%-#[email protected]%@'X%##!$#!-'M&1*&'Q*0#*-,'`"-!&1!#'5%#+%-<!1%'%#!'2"-87*'M&1*&'Q*0#*-,'
4E)#[email protected]!1%m&+!'0*&8&%#%0'%#0!1%'3!-'*#.*0$*+,-?'58'%#0!'LS?'3=)3,#,&'6-$*#*-,&D
+*'\!8-A*:C'$*-*F,&+*&;'r*$%&:!''1""1%(C+*%#'@('1""&(AB#'&(.*'#("#?#'@!0#%&+!'
F6-.=#!'!+%#.%@'"!'6'+E&!.+!&'A8<=&!'08##*&,#.*0$*+,-?L_
(!)*'C80808&8&'E&!.#%'%#0!#!-%&+!&'1*3,#*&'0*&8&%#%0'%#0!1%;'A%-!3%&'E)D
<=-#=B=&=&'1,&,-#*-,&,'E&:!+!&'A%#.!1%'<!-!0$%B%3#!'%#<%#%+%-?'58'%#0!'0%@%#!-%&'
$67#8.'%9%'+*"-*&,@#*-,&,'A8&*'<E-!'+=)!&#!.!'6#*&*B,&,'"!-.!1%'3E&=&+!&'
A%-!31!#'E)<=-#=B=&'!&'!1*1#,'<="!&:!1%+%-?LT
U*&8&%#%0'3*'+*'+*C*'*9,0'A%-'1E3#!3%@#!;'189'"!':!)*#*-,&'0*&8&%#%B%'%#0!1%'
LW' Z!+%.'5!0-%;'H489$*'"!'(!)*+*'U*&8&%#%0'M#0!1%'"!'M#0!&%&'w#81#*-*-*1,'M&1*&'Q*0#*-,'
5!#<!#!-%'%#!'w#81#*-*-*1,'(!)*'Q80808'w3<8#*.*#*-,&+*0%' 8-8.8I;'[email protected]<+*B$ *%?F)F;'
4?'VT;'NgLg;'1?'[S?
L[' 23C*&'l&+!-;'W*X<$Y=(=(=$ *%)+*%F;'\%#%)'U%$*A!"%;'M1$*&A8#;'LSSN;'1?'[_?
L^' M#0!&%&'$*-%C1!#'<!#%@%.%'"!'3!-'*#+,B,'*&*3*1*#*-'%#!'8#81#*-*-*#,'A!#<!#!-'%9%&'A0)?'5!-0%;'1?'_g'"+?
L_'
6B*&'463*1#*&;'&'%'BT*$c%?<>V>V>$A="$K*$W*X<$U!6T<$&*B(F)F;'U*)*&:,;'2&0*-*;'
LSSg;'1?'N^i'u!0%'Q*F,)6B8##*-,'"!'X8C*--!.'l)!&;'.'%($W*X<$Y=(=(=$3*>*+$Y'('T\
ler;'w4D2'/*3,&:,#,0;'2&0*-*;'NgLg;'N?'A*10,;'1?'NN?
LT' l&+!-;'1?'[^i'Q*F,)6B8##*-,el)!&;'1?'NLi'U*3,C*&'M9!#e4=C!3#' 6&*3;'U*[email protected],#*@$,-.*#,'"!'
w3<8#*.*#,'(!)*'Q80808'JG!&!#'U,1,.K;'[?'A*10,;'M1$*&A8#'Ngg^;'1?'TL?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
9
"!'+6B8-+8B8'16&89#*-'06&818&+*'+60$-%&+!'$*.'6#.*1*'+*'<[email protected]'A%-#%B%'1E)'
06&818+8-?'58&*'<E-!;'189'"!':!)*#*-'*&:*0'0*&8&#*'%C+*1'!+%#!A%#%-?'U%.1!'
%@#!+%B%')*.*&'3=-=-#=0$!'A8#8&*&'0*&8&8&'*9,09*'189'1*3.*+,B,'A%-'o%#+!&'
+6#*3,':!)*#*&+,-,#*.*)?'58'*3&,')*.*&+*'189'"!':!)*#*-,&'0*&8&+*'*9,09*'
A!#%-$%#.!1%&%'<!-!0$%-%-?'U%.1!3!'%@#!+%B%')*.*&'189'6#*&'o%#'%9%&'E&<E-=#!&'
:!)*+*&'F*)#*1,'"!-%#!.!)?'M+*-!&%&'+=)!&#!3%:%'%@#!.#!-%3#!'189'"!':!)*'%C+*1'
!+%#!.!)?'(!)*'0*&8&8&'83<8#*.*1,&+*'0,3*1'"!3*'0,3*1*'36#'*9*:*0'@!0%#+!'
<!&%@'36-8.'%#!'Cx0%.%&'0*&8&'3*-*$.*1,'3*1*0$,-?LS
489'"!':!)*+*'0*&8&%#%0'%#0!1%;'$!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-!'+6B-8+*&'.=+*D
C*#!' 6#[email protected]$8-*&;' 189#*-,&' :!)*#*&+,-,#.*1,' F**#%3!$%&+!;' A%-!3#!-%&' 0!3o#%B!' 0*[email protected],'
06-8&.*1,&+*'!&'E&!.#%'<="!&:!+%-?Ng'Z%$!0%.'2&*3*1*'X*C0!.!1%'A%-960'0*D
-*-,&+*'0*&8&%#%0'%#0!1%&%&'"*)<!9%#.!)'A%-'<="!&:!'F6&01%36&8'6#+8B8&8'%F*+!'
!$.!0$!+%-?'Hy(!)*'Q80808'*#*&,&+*'8)8&'A%-'<!#%@%.'!"-!1%&+!&'<!9!-!0'6#8D
@*&':!)*#*-,&'3*1*##,B,'"!':!)*'16-8.#8#8B8&8&'0%@%1!##%B%'%#0!#!-%;'<!-!0'$67#8.;'
<!-!0'0%@%#!-'3E&=&+!&'A%-'<="!&:!'6#.*'&%$!#%B%&%'0*)*&.,@$,-yI'NL
U*&8&%#%0'%#0!1%;'189'"!':!)*#*-,&'0*&8&#*'A!#%-#!&.!1%;'*#!3C$!0%':!)*'C=0=.D
#!-%&%&'<!9.%@!'!$0%#%'6#.*.*1,;':!)*'C80808&+*'0,3*1'3*1*B,;'189'"!':!)*#*-,&'
A!#%-#%#%B%' <%A%' 8&18-#*-*' 1*C%7$%-?'23-,:*;' %&1*&' C*0#*-,' "!' +!.60-*$%0' *&*3*1*#'
C*0#*-*'*30,-,':!)*'0*&8&8'3*7,#.*.*1,;'0*&8&%#%0'%#0!1%&%&'+%B!-'A%-'E)!##%B%+%-?22
489'"!':!)*#*-,&'0*&8&%#%B%'%#0!1%;'+E-$'$!.!#'<="!&:!3%'%9!-%-]NV
D'4898&'$&D6"6(5*+'0*&8&#*'%C+*1,'q'M+*-!&%&'+=)!&#!3%:%'%@#!.#!-%3#!'189'"!'
:!)*'%C+*1'!+%#!.!.!1%'"!'E-F'*+!$'C80808&8&'<!9!-1%)#%B%'q'Jnulla poena sine
"#?#(.C+*A/&K;
D'G!9.%@!'!$0%#%'6#.*'3*1*B,'J'1""&(AB#'&(.*'#("#?#(A+&#-*&K;
D'5!#%-#%#%0'%#0!1%'J'1""&(AB#'&(.*'#("#?#(C#+/&K;
D'U,3*1'3*1*B,'J&8##*'76!&*'1%&!'#!<!'1$-%:$*K?
LS' l&+!-;'1?'[Sq^Si'5!-0%;'1?'^gq^^i'Q=1*.!>%&'wB8-;'H489$*'"!'(!)*+*'U*&8&j#%0'M#0!1%'
"!'2&*3*1*'X*C0!.!1%'U*-*-#*-,'U*[email protected],1,&+*'/*7$,-,.1,)'U*#*&'5*),'489#*-I;'.'%(F6*$
J<%!+<%$JF%+F2F$ *%?F)F;'4?'SL;'NgLg;'1?'VgVqVgW?
Ng' 5!-0%;'1?'[T?
NL' 2/X;'`?'LSTge^V;'U?'LSTge^T;'U?f?'LL'2-*#,0'LSTg?
22' 5!-0%;'1?'[T?
NV' l&+!-;'1?'[SD^g?'2&*3*1*'X*C0!.!1%'+!'A%-960'0*-*-,&+*'+60$-%&+!0%'3*0#*@,.*'7*-*#!#'
6#*-*0' 0*&8&%#%0' %#0!1%&%' 8&18-#*-,3#*' *9,0#*.*0$*+,-?' l-&!0' %9%&' A0)?'2/X;' `?' Ngg^eL_;'
U?'NggSeVV;'U?f?'N^'h8A*$'NggS]'H2&*3*1*&,&'VT?'.*++!1%&%&'A%-%&:%'F,0-*1,&+*'0%.1!&%&;'
%@#!&+%B%')*.*&'3=-=-#=0$!'A8#8&*&'0*&8&8&'189'1*3.*+,B,'A%-'o%#+!&'+6#*3,':!)*#*&+,D
-,#*.*3*:*B,'"!'0%.1!3!'1898'%@#!+%B%')*.*&'0*&8&+*'6'189'%9%&'06&8#[email protected]'6#*&':!)*+*&'
+*C*'*B,-'A%-':!)*'"!-%#!.!3!:!B%'A!#%-$%#.!0$!+%-?'489'"!':!)*+*'0*&8&%#%0'%#!'<!9.%@!'83D
<8#*.*'3*1*B,'6#*-*0'%F*+!'!+%#!&'"!'C8080'+!"#!$%'%#0!1%&%&'<!-!0#!-%'*-*1,&+*'1*3,#*&'A8'
%#0!#!-'3*&,&+*'0,3*1'3*1*B,'%#!'A!#%-#%#%0'%#0!1%'+!'A8#8&.*0$*+,-?'5!#%-#%#%0'%#0!1%;'C80801*#'
<="!&#%0#!'A*B#*&$,#,'6#87'0%@%&%&;'3*1*+*'C*&<%'16.8$'!3#!.'"!'6#<83*'C*&<%'C80801*#'
3*7$,-,.,&'"!3*'16&8:8&'A*B#*&+,B,&,'A!#%-#%'A%-'0!1%&#%0'%9%&+!'A%#!A%#.!1%&%'%F*+!'!+!-?I
MH
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
M#$ A="$ K*$ W*X<>V>$ U<>=>+<$ U!>=+T<)V$ d/@<%*>F>$ 'X*>+*6FDF$ /e+*T+*\
%F6+*$ A="$ K*$ W*X<$ /[email protected]<)$ [email protected]+*T*T*)F$ K*$ 1%;[email protected]*B$ Y=(=(=>=>$ 3*"*%\
)FX+F2Ff
489'"!':!)*#*-'1*+!:!'0*&8&*'+*3*&*A%#%-?'58-*+*'@!0#%'0*&8&'.*++%'0*D
&8&'$*-$,@.*1,'3!-1%)+%-'"!'0*1$!+%#!&'3*1*.*'6-<*&,'$*-*F,&+*&'A!##%'A%-'818#!'
<E-!'%C+*1'!+%#!&'"!'3=-=-#=B!'<%-!&'@!0#%'0*&8&+8-?'(!)*'0*&8&8'3*),#,'A%-'
0*&8&' 6#.*#,+,-?' /*),#,' 6#.*3*&' 0*&8&#*-,&' A8#8&+8B8' A%-' $67#8.+*' 1$*&D
+*-$' 83<8#*.*' 6#*.*)?' 23&,' @!0%#+!;' 3*1*#*-,&' 3*),#,#,B,' 6&#*-,' <!&!#' %-*+!'
+,@,&+*' A%-' %-*+!' $*-*F,&+*&' +!B%@$%-%#.!1%&%&' E&=&!' <!9!-?NW' 5*@0*' A%-' *&#*D
$,.#*;'189'"!':!)*'3*-*$.*'3!$0%1%;'3*1*.*'3!$0%1%&%'+!"-!$.!3!:!0'6#*&'3*D
1*.*'6-<*&,&*'*%>%-?N[
U*&8&%#%0' %#0!1%&%&' 16&89#*-,&+*&' A%-%' %+*-!&%&' +=)!&#!3%:%' %@#!.#!-%3#!'
:!)*'&6-.8'%C+*1'!+%#!.!.!1%+%-?'[NV_'1*3,#,'f(Um&%&'N?'.*++!1%&%&'%0%&:%'
F,0-*1,&+*'H%+*-!&%&'+=)!&#!3%:%'%@#!.#!-%3#!'189'"!':!)*'06&8#*.*)I'+!&%#!D
-!0;'f=-0'C80808&+*'*9,09*'3*1*0#*&.*0$*+,-?'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'X*-0*D
#*-,&'U6-8&.*1,'Q*00,&+*'U*&8&'Q=0.=&+!'U*-*-&*.!m&%&':!)*'E&<E-!&'
A*),'.*++!#!-%&%'Hy2&*3*1*m&,&'VT?'.*++!1%&+!;':!)*'"!':!)*'3!-%&!'<!9!&'
<="!&#%0'E&#!.#!-%&%&'*&:*0'0*&8&#*'06&8#*:*B,'A!#%-$%#.%@;'SL?'.*++!1%&%&'
%#0' F,0-*1,&+*' +*;' f=-0%3!' 5=3=0' X%##!$' X!:#%1%m&%&' 5*0*&#*-' U8-8#8m&*' 0*D
&8&'C=0.=&+!'0*-*-&*.!'9,0*-.*'3!$0%1%'"!-!A%#!:!B%;'*&:*0'1,0,3E&!$%.'"!'
6#*B*&=1$='C*##!-'1*0#,'0*#.*0'=)!-!;'2&*3*1*m&,&'%0%&:%'0,1.,&,&'A%-%&:%'"!'
%0%&:%'AE#=.#!-%&+!'3!-'*#*&'$!.!#'C*0#*-;'0%@%'C*0#*-,'"!'E+!"#!-%'%#!'+E-+=&D
:='AE#=.=&+!'3!-'*#*&'1%3*1%'C*0#*-'"!'E+!"#!-%&'0*&8&'C=0.=&+!'0*-*-&*D
.!#!-#!'+=)!&#!&!.!3!:!B%'E&<E-=#[email protected]$=-I'<!-!09!1%3#!'%7$*#'!$.%@$%-?N^
489#*-,&'"!':!)*#*-,&'0*&8&%#%B%'%#0!1%&%&'0*$,'83<8#*.*1,'A*),'.*C)8-#*-,'
A!-*A!-%&+!'<!$%-.%@$%-?'489#8#8B8&'*-$,@,;'%@#!&%@'@!0%##!-%;':!)*&,&'F*%#%&'0%@%D
#%B%&!'83+8-8#.*1,'<!-!B%;'3*1*.*'6-<*&,&,&'3*"*@'9*#,@.*1,'"!'6#*B*&=1$='
C*##!-'<%A%'1!A!7#!-#!'A8'%#0!&%&'0*$,#,B,'!#[email protected]$%-%#.%@i'3*1*.*'6-<*&,;'3=-=$.!'
"!' 3*-<,' 6-<*&,' #!C%&!' 3!$0%#!-' "!-.!3!' )6-#*&.,@$,-?N_' 58' +8-8.' *9,0' :!)*'
&6-.#*-,'+!&!&'&6-.#*-,&'6-$*3*'9,0.*1,&*'1!A!7'6#[email protected]'"!'A8&#*-,&'%+*-!&%&'
+=)!&#!3%:%'%@#!.#!-%3#!'+6#+8-8#*A%#!:!B%'0*A8#'!+%#.%@$%-?NT'M+*-!&%&'+=)!&D
#!3%:%'%@#!.#!-%3#!'!01%0':!)*'&6-.#*-,'$*.*.#*&*.*)?'2&:*0'%+*-!&%&'+=)!&D
#!3%:%'%@#!.#!-%3#!'*9,0':!)*'&6-.#*-,'+6#+8-8#*A%#%-'"!'A8'+8-8.+*'%+*-!&%&'
+=)!&#!3%:%'%@#!.#!-%':!)*'&6-.8&8&'0*3&*B,&,'6#[email protected]$8-8-?NS
NW' (!1*-!'5!::*-%*;'A="+<%$K*$W*X<+<%$Y<((V>@<;'J9!"]'4*.%'4!#980K;'M.<!'U%$*A!"%;'2&D
0*-*;'NggW;'1?'WN?
N[' 5!-0%;'1?'^gq^L?
N^' 2/X;'`?'Ngg[eL[;'U?'NggTeN;'U?f?'V'Y:*0'NggT?
N_' 463*1#*&;'1?'N^qN_i'Q*F,)6B8##*-,el)!&;'1?'Ng?
NT' Q*F,)6B8##*-,el)!&;'1?'Ng?
NS' Q*F,)6B8##*-,el)!&;'1?'N^?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
11
LLL_' 1*3,#,' U=9=0#!-%' X8),-' [email protected]%3*>*&' U6-8.*' U*&8&8&' L?' .*++!1%'
83*-,&:*'.8),-'6#*&'&[email protected]%3*$,&'&!'6#+8B8&8&'=3!#!-%'5*@A*0*&#,0'$*-*F,&+*&'
*$*&*&'A%-'08-8#*'"!-%#%36-'6#.*1,;'2&*.8C*#!F!$'7*-$%1%'$*-*F,&+*&;'3*1*.*'
3!$0%1%&%&' +!"-%' 6#*-*0' <E-=#!-!0;' %7$*#' +*"*1,&*' 06&8' !+%#.%@$%-?' 2&*3*1*'
X*C0!.!1%'%1!;'H58'3*1*#'+=)!&#!.!#!-;'3*1*.*'3!$0%1%&%'f=-0'X%##!$%'*+,&*'
08##*&*&'f=-0%3!'5=3=0'X!:#%1%'$*-*F,&+*&'3*7,#.,@'6#87;'2&*3*1*m&,&'H2%D
#!&%&'06-8&.*1,I'A*@#,B,'*#$,&+*0%'WL?'.*++!1%&%&'"!'HG!&9#%B%&'06-8&.*1,I'
A*@#,B,' *#$,&+*0%' [T?' .*++!1%&%&' !"#!$!' 3=0#!+%B%' E+!"#!-%&' 3!-%&!' <!$%-%#D
.!1%&%'*.*9#*.*0$*+,-?'58'+=)!&#!.!#!-+!'3!-'*#*&'08-*##*-,&'83<8#*&.*D
1,&+*'A!##%'08-8#'3*'+*'.!-:%#!-%&'<E-!"#!&+%-%#.%@'6#.*1,&,&;'%7$*#'%1$!.%&+!'
%#!-%'1=-=#!&'1*"#*-'+6B-8#$818&+*'H!<!.!&#%B%&'A%-'=-=&='6#*&'3*1*'063.*0;'
$67#8.'F!-$#!-%&%'A*B#*3*&'08-*##*-'063.*0???I;'+6#*3,1,3#*'!<!.!&#%0'C*00,&,'
+!"-!$.%@'6#.*0'A%9%.%&+!'16&89'+6B8-*:*B,&,'0*A8#'!$.!0'.=.0=&'+!B%#D
+%-?I'+%3!-!0;'A8'+8-8.8'*&*3*1*3*'83<8&'A8#[email protected]$8-?Vg
2&*3*1*'X*C0!.!1%&!'<E-!;'189'"!':!)*&,&'0*&8&%#%B%'%#0!1%;'189*'83<8#*D
&*:*0'3*7$,-,.'%9%&'C!-'$=-#='+8-8.8&;'0*&8&'0638:8'$*-*F,&+*&'A!#%-#!&.!D
1%&%&')6-8&#8'6#+8B8&8'"8-<8#*.*0$*+,-?'HQ80808.8)+*':!)*&,&'3*1*##,B,'
%#0!1%;'A%-'189*'83<8#*&*:*0'3*7$,-,.,&'"!'A8&*'%#%@0%&'1,&,-#*-,&;'C*op!$%:%'"!'
*B,-#*@$,-,:,'8&18-#*-,&'3*1*'0638:8'$*-*F,&+*&'08-*#*'A*B#*&.*1,&,')6-8&#8'
0,#.*0$*+,-?IVL
2&0*-*'V?'21#%3!'(!)*'X*C0!.!1%&+!'<E-=#.!0$!'6#*&'A%-'+*"*+*;'L[^_'
1*3,#,' f=-0' d*-*1,&,&' U,3.!$%&%' U6-8.*' Q*00,&+*0%' U*&8&8&;' +!B%@%0' L?'
.*++!1%&%VN'3*1*.*'3!$0%1%&%&'5*0*&#*-'U8-8#8&*'+!"-%&!':!"*)'"!-+%B%'@!0D
#%&+!'36-8.#*3*-*0;'3*1*.*'3!$0%1%&%&'+!"-!+%#!.!3!:!B%'C=0.=&='0*71*D
3*&' zLS^L{'2&*3*1*m&,&' [?' .*++!1%&!i' *3-,:*' 0*&8&8&' C=0.%' @*C,1#*-,&' +*'
:!)*#*&+,-,#*:*0#*-,&,'0*A8#'!$.%@'6#.*1,'&!+!&%3#!;'189#*-,&'0*&8&%#%B%&%'"!'
:!)*' 16-8.#8#8B8&8&' @*C1%' 6#+8B8&8' C=0.!' A*B#*3*&' zLS^L{'2&*3*1*m&,&'
VV?'X*++!1%&!'*30,-,'6#+8B8'%#!-%'1=-=#[email protected]$=-?'2&*3*1*'X*C0!.!1%'%1!;'0*&8D
&%'+=)!&#!.!3%'%$%-*)'36#8&*'A*@"8-*&'.*C0!.!+!&'F*-0#,'+!B!-#!&+%-!-!0i'
*9,0'&6-.'83<8#*.*1,&,'2&*3*1*3*'J"!'0*&8&%#%0'%#0!1%&!K'83<8&'A8#[email protected]$8-?'
H2&*3*1*.,)'3*1*.*'3!$0%1%&%;'3=-=$.!'<E-!"%&%;'3*-<,'3!$0%1%&%'*3-,'*3-,'6-D
<*&#*-*'"!-.!0#!'2&*3*1*'U6.%136&8'-*76-8&+*0%'$*A%-#!'[email protected]*0'08""!$D
#!-'*3-,#,B,'!1*1,&,'0*A8#'!$.%@$%-?'58&*'<E-!'@=7C!1%)'3*1*.*'6-<*&,'0*&8&'
3*7.*' 3!$0%1%&%' A*@0*' !##!-!' A,-*0*.*)?' 58' 7-!&1%7'2&*3*1*&,&' [?' .*++!D
1%&+!'*9,0#*&.,@$,-?'/*1*.*'6-<*&,;'C!-C*&<%'A%-'1*C*3,'2&*3*1*3*'83<8&'6#D
.*1,'@*-$,'%#!'+=)!&#!3!A%#%-?'58'+=)!&#!.!+!'A=$=&'%C$%.*##!-%'<E)'E&=&+!'
Vg' 2/X;'`?'LST^eLN;'U?'LST_eW;'U?f?'LL'h8A*$'LST_?'
VL' 2/X;'`?'LSS[eNg;'U?'LSS^eW;'U?f?'L'h8A*$'LSS^?
VN' X*++!'.!$&%'@E3#!+%-]'HU*.A%36;'&=08$;'!1C*.'"!'$*C"%#x$'*#,.'"!'1*$,.,&,&'"!'A8&D
#*-#*'0,3.!$#%'.*+!&#!-'"!'0,3.!$#%'$*@#*-#*'A8&#*-+*&'.*.8#'"!3*'A8&#*-,'.8C$!"%'
C!-'&!"%'[email protected]*'"!'0,3.!$#!-%&'"!'$%:*-%'1!&!$#!-#!'$!+%3!3%'$!.%&!'3*-*3*&'C!-'$=-#='"*D
1,$*'"!'"!1%0*#*-,&'.!.#!0!>!&'%C-*:,'"!3*'.!.#!0!$!'%$C*#%&%&'$*&)%.'"!'$*C+%+%&!'
"!' f=-0' d*-*1,&,&' U,3.!$%&%&' U6-8&.*1,' ),.&,&+*' 0*-*-#*-' %>%C*),&*' M:-*' R!0%##!-%'
Q!3!$%'1*#*C%3!$#%+%-?I
12
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
A8#8&+8-*-*0'$!F!--8*$*'*%$'C=0=.#!-%'+!'$!17%$'!$.!0'3!$0%1%&%'C*%)'%1!'+!i'
)*.*&,&'<!-!0#!-%&!'<E-!'1,0'1,0'$!+A%-#!-'*#,&.*1,&*'"!3*'*#,&*&'$!+A%-#!-%&'
0*#+,-,#.*1,&*'"!'3!-%&!'<E-!'$!0-*-'06&8#.*1,&*'#=)8.'<E-=#!&'C*##!-+!;'3*D
1*.*'6-<*&,&,&;'3*7,1,'A*0,.,&+*&;'*B,-'%@#!.!1%'"!'<=&#=0'6#*3#*-,'%)#!3!-!0'
)*.*&,&+*'$!+A%-#!-'*#.*1,&,&'<=9#=B='0*[email protected],1,&+*'!1*1#,'C=0=.#!-%'$!17%$'!$D
$%0$!&'16&-*'%C$%1*1*'"!'%+*-!'$!0&%B%&!'$**##v0'!+!&'C8181#*-,&'+=)!&#!&.!1%'
%9%&'Q=0=.!$%'<E-!"#!&+%-.!1%'+!'3*1*.*'3!$0%1%&%'08##*&.*0$*&'A*@0*'A%-'
@!3'+!B%#+%-?'h8'C*#!'<E-!i'A8'+8-8.8'3*1*.*'3!$0%1%&%&'3=-=$.!'6-<*&,&*'
A,-*0,#+,B,'*&#*.,&*'*#.*0'+6B-8'6#*.*)?'M$%-*)'06&818'L[^_'1*3,#,'0*&8&8&'
L?'.*++!1%3#!'0*&8&'0638:8'Q=0=.!$%&'C*&<%'1*C*3,'+=)!&#!3!:!B%&%'$!17%$'
!$.%@$%-?'58&#*-'+*i'0*.A%36;'&=08$;'!1C*.'"!'$*C"%#x$'*#,.'"!'1*$,.,&,&'"!'
A8&#*-#*'0,3.!$#%'.*+!&#!-'"!'0,3.!$#%'$*@#*-#*'A8&#*-+*&'.*.8#'"!3*'A8&D
#*-,'.8C$!"%'C!-'&!"%'[email protected]*'"!'0,3.!$#!-%&'"!'$%:*-%'1!&!$#!-#!'$!+%3!3%'1*B#*3*&'
C!-'$=-#='"*1,$*'"!'"!1%0*#*-,&'.!.#!0!>!&'%C-*:,&,'"!3*'.!.#!0!$!'%$C*#%&%'
$*&)%.' "!' $*C+%$' !$.!0' "!' f=-0' d*-*1,&,&' U,3.!$%&%&' 06-8&.*1,' ),.&,&+*'
0*-*-#*-' *#.*0$,-?' 58' C=0=.#!-#!' +=)!&#!.!&%&' 3E&=' $x3%&' "!' !1*1,' $!17%$'
6#8&[email protected]$8-y'U*&8&'0638:8'+=)!&#!.!'*#*&,&,&'!1*1#*-,&,'$!17%$'"!'*.*:,'
$x3%&'!>%0$!&'16&-*'*#,&*:*0'$!+A%-#!-%&'%C$%3*:*'83<8&#8B8&8'1*B#*.*0'=)!D
-!'3=-=$.!'6-<*&,&,'<E-!"#!&+%-.%@'"!'A8'<E-!"%&'<!-!0$%-+%B%'$*1*--8p*-+*'
A8#8&.*0'3!$0%1%&%'"!-.!0'18-!$%3#!'3*1*.*'3!$0%1%&%'A8'36#+*'08##*&.*3,'
83<8&'A8#[email protected]$8-?'/=-=$.!'6-<*&,&,&'9,0*-*:*B,'"!'$*$A%0!'063*:*B,'0*-*-D
#*-#*' .*01*$' +,@,&*' 9,0,7' 9,0.*+,B,&,&' $x3%&%;' 0*&8&8&' 2&*3*1*m3*' *30,-,'
6#87'6#.*+,B,&,&'$!17%$%'A*0,.,&+*&'E&!.'$*@,.*)?'n=&0='A8'$*0+%-+!'0*D
-*-,&' 0*&8&*' *30,-,#,B,' 1E)' 06&818' 6#8-?' 58' C*#;'2&*3*1*m&,&' LLW?' .*++!1%'
83*-,&:*'0*)*j'+!&!$%.!'$*A%+%-?'/80*-,+*'3*),#,'1!A!7#!-#!i'L[^_'1*3,#,'0*&8D
&8&'L?'.*++!1%&%&'2&*3*1*m&,&'[?'.*++!1%&!'*30,-,'6#+8B8'%++%*1,'3!-%&+!'
<E-=#.!.%@$%-?IVV' 5!&)!-' A%-' 0*-*-;' J.=#<*K' LSLT' 1*3,#,' U*9*09,#,B,&' X!&' "!'
f*0%A%' Q*00,&+*' U*&8&' %#!' %#<%#%' 6#*-*0' "!-%#.%@$%-?' M$%-*)' 36#8&*' A*@"8-*&'
n*&*00*#!'21#%3!'(!)*'X*C0!.!1%'2&*3*1*&,&'A%-'o%#%&'189'"*1F,&,'$x3%&'"!'
$!17%$'!$.!0'3!$0%1%&%'[email protected]%%'08""!$!'A,-*0$,B,&,;'*&:*0'.!":8$'+*"*+*'1*&,B*'
%1&*$'6#8&*&'o%#%&'%#<%#%'0*&8&8&'!0'N?'.*++!1%&%&'Q=0=.!$!'$*&,+,B,'3!$0%D
3!' +*3*&,#*-*0' Q=0=.!$9!' 9,0*-,#*&' WeLgVW_' 1*3,#,' 0*-*-#*' $!17%$' !+%#+%B%&%;'
A8&8&'*&*3*1*&,&'3*1*.*'3!$0%1%&%&'+!"-!+%#.!1%&%'3*1*0#*3*&'.*++!1%&!'
*30,-,'6#+8B8&8'%#!-%'[email protected]$=-?'2&*3*1*'X*C0!.!1%'*@*B,+*0%'<!-!09!3#!;'
%$%-*),&'-!++%&!'0*-*-'"!-.%@$%-]'H/!&%'2&*3*1*m.,)'3*1*.*'3!$0%1%&%;'3=-=$D
.!'<E-!"%&%;'3*-<,'3!$0%1%&%'*3-,'*3-,'6-<*&#*-*'"!-.!0#!'2&*3*1*'U6.%136&8'
-*76-8&+*0%'$*A%-#!'[email protected]*0'08""!$#!-'*3-,#,B,'!1*1,&,'0*A8#'!$.%@$%-?'58&*'
<E-!'@=7C!1%)'3*1*.*'6-<*&,'0*&8&'3*7.*'08+-!$%&%'A*@0*'!##!-!'A,-*0*.*)?'
58'7-!&1%7;'2&*3*1*m&,&'['%&:%'.*++!1%&+!'*9,0#*&.,@$,-?'/*1*.*'6-<*&,'0*D
&8&'3*7*-0!&'A=$=&'%C$%.*##!-%'<E)'E&=&+!'A8#8&+8-*-*0'$!F!--8*$*'*%$'C=D
0=.#!-%'+!'$!17%$'!$.!0'3!$0%1%&%'C*%)'%1!'+!i')*.*&,&'<!-!0#!-%&!'<E-!'1,0'1,0'
+!B%@%0'$!+A%-#!-'*#,&.*1,&*'"!3*'*#,&*&'$!+A%-#!-%&'0*#+,-,#.*1,&*'"!'3!-%&!'
<E-!'$!0-*-'06&.*1,&*'#=)8.'<E-=#!&'C*##!-+!'3*1*.*'6-<*&,&,&'3*7,1,'A*0,D
.,&+*&'*B,-'%@#!.!1%'"!'<=&#=0'6#*3#*-,'%)#!3!-!0')*.*&,&+*'<!-!0#%'$!+A%-D
VV' 2/X;'`?'LS^VeW;'U?'LS^Ve_L;'U?f?'NT'X*-$'LS^V?'
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
13
#!-%'*#.*1,&,&'<=9#=B='0*[email protected],1,&+*'0*&8&'0638:8&8&'!1*1#,'C=0=.#!-%'$!1A%$'
!>%0$!&'16&-*'%C$%1*1'"!'%+*-!'$!0&%B%&!'$**##v0'!+!&'C8181#*-,&'+=)!&#!&.!1%'
%9%&' Q=0=.!$!' 3!$0%' "!-.!1%' 3*1*.*' 3!$0%1%&%' 08##*&.*0$*&' A*@0*' A%-' @!3'
+!B%#+%-?'h8'C*#!'<E-!'A8'+8-8.8'3*1*.*'3!$0%1%&%&'3=-=$.!'6-<*&,&*'A,-*D
0,#+,B,'*&#*.,&*'*#.*0'+6B-8'6#*.*)?IVW
2&*3*1*'X*C0!.!1%'0*&8&8'<!&%@'36-8.#*.*0$*;'Y1.*&#,'+E&!.%&+!&'
0*#*&'"!'7*+%@*C'$*-*F,&+*&'9,0*-,#*&'&%)*.&*.!#!-%'0*&8&'0*A8#'!$.!0$!+%-?'
56#"*+%&'21#%3!'(!)*'X*C0!.!1%'$*-*F,&+*&'3*1*0'1=-!'%9%&+!'A*#,0'*"#*.*0'
1898&8&' <E-=#+=B=' +*"*+*' u*A,$*%' 4*3+%3!' Z%)*.&*.!1%&+!' :!)*' 3*7$,-,D
.,' A!#%-#!&.!1%' *&*3*1*3*' *30,-,' <E-=#!-!0;' 2&*3*1*' X*C0!.!1%&!' A*@"8D
-8#[email protected]$8-?'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'Hy2+,'&%)*.&*.!'6#.*0#*'A%-#%0$!'$67#8.'
%9%&' 838#.*1,' )6-8&#8;' <!&!#;' 1638$;' 1=-!0#%' "!' 06&838' +6B-8+*&' +6B-83*'
+=)!&#!-'&%$!#%0$!'08-*##*-'0*71*-i'3*&%'0*&8&'+!B!-'"!'<=:=&+!+%-?'Z%)*.D
&*.!' *+,&,' $*@,.*1,&,&;' 6' 9*B+*' 0*&8&#*' &%)*.&*.!' *-*1,&+*0%' *3,-,.,&'
0!1%&'6#*-*0'A!#%-.!.%@'"!'$=)=0'J&%)*.&*.!K'+!3%.%&%&'C!&=)'A8'<=&0='
*&#*.'"!'0*"-*.%3#!'3!-#[email protected]!.%@'A8#8&.*1,&+*&'%#!-%'<!#+%B%'1E3#!&!A%#%-?'
u*A,$*j'4*3+%3!'Z%)*.&*.!1%;'+*%.*'A%-'0*&8&'&%$!#%B%'%#!'83<8#*&*<!#.%@i'
0%.%'C=0=.#!-%&%&'+!B%@$%-%#.!1%'"!3*'0*#+,-,#.*1,'3*C8$'3!&%'C=0=.#!-'!0D
#!&.!1%' C!7' 0*&8&' 9,0*-,#.*1,' 36#83#*' 1*B#*&.,@$,-y' l)!$#!&!:!0' 6#8-1*'
u*A,$*j'4*3+%3!'Z%)*.&*.!1%'0*&8&'&%$!#%B%&+!+%-?'N['%&:%'.*++!1%3#!':!)*'
C=0.='<!$%-.!1%&+!'2&*3*1*m3*'*30,-,#,0'360$8-?I'16&8:8&*'"*-.,@$,-?V['h!&;'
A8'0*-*-,'!#[email protected]$%-!-!0;'C!-'&!'0*+*-'&%)*.&*.!'+E&!.%&'3*1*'0638:818'7*D
+%@*C'$*-*F,&+*&'9,0*-,#.,@'6#1*'+*'A8'<=&=.=)'3*1*.*'6-<*&,&,&'%-*+!1%&%'
$*@,.*+,B,&+*&'"!'$=)=0'+!B!-%&+!'6#+8B8&+*&;'0*&8&%#%0'%#0!1%&!'*30,-,'6#D
+8B8'<[email protected]=&+!+%-?V^
5%-'!3#!.'3*#&,):*'3*),#,'A%-'0*&8&*'+*3*&,#*-*0':!)*#*&+,-,#*A%#%-?'5%-'A*@D
0*' +!3%@#!' E-F' "!' *+!$' C80808;' A%-' :!)*&,&' +*3*&*B,' 6#*.*)' "!3*' 0*&8&+*'
E&<E-=#!&':!)*+*&'A*@0*'A%-':!)*&,&'C=0.6#8&.*1,&*'36#'*9*.*)?
(!)*'C80808'*#*&,&+*'E-F'"!'*+!$'C80808'-!++!+%#.!.!0#!'A%-#%0$!;'E-F'"!'
*+!$'C80808'+6B-8+*&'0*3&*0#*-'+!B%#'+6#*3#,'0*3&*0#*-'*-*1,&+*'1*3,#.*0D
$*+,-?'5*@0*'A%-'*&#*$,.#*'E-F'"!'*+!$'C80808':!)*'&6-.8&*'+!B%#;'0*&8&8&'
VW' 2/X;'`?'LS^NeLST;'U?'LS^NeLLL;'U?f?'Lg'2-*#,0'LS^N?'s3!#!-+!&'|%F*$'GE018;'M1.*%#'Q*00,'
s#0.!&'"!'`0-!.'U6-08$'96B8&#80'<[email protected]=&!'0*$,#.*3*-*0;'0*[email protected],'63'08##*&.,@#*-+,-?'
HU*&8&+*' $*0%7' !+%#!:!0' 1%3*1!$%&' !1*1' "!' 7-!&1%7#!-%' A!#%-$%#.!+!&' 3=-=$.!' 6-<*&,D
&*'A8'0*+*-'.8$#*0'"!'<!&%@'A%-'$*0+%-'3!$0%1%'$*&,&.*1,&,'3=-=$.!'6-<*&,&,'0*&8&8&'
83<8#*&.*1,&*' $**##v0' !+!&' $!F!--8*$,&' $!1A%$%3#!' <E-!"#!&+%-.!' .*C%3!$%&+!' +!B%#;'
3*1*.*'1*C*1,&*'<%-!&'A%-'3!$0%&%&'+!"-!+%#.!1%&+!&'A*@0*'18-!$#!'%F*+!'"!'%)*C'!$.!0'
.=.0=&'+!B%#+%-?'u%-*'!.&%3!$'AE#<!#!-%&%&'&!-!#!-+!'"!'&!'0*+*-'A%-'1*C*'%9%&+!'%C+*1'
6#8&*A%#!:!B%;' !&<!##!.!' $!+A%-#!-%&%&' &!#!-' 6#*A%#!:!B%;' !.&%3!$' AE#<!#!-%&+!' %0*.!$'
!+!&'@*C,1#*-,&'C*&<%'C*##!-+!'A*@0*'3!-#!-!'&*0%#'"!'%10x&'6#8&*A%#!:!B%'C*00,&+*'*3D
+,&#*$,:,'C=0=.#!-'0*&8&+*'<E1$!-%#.!+!&'5*0*&m#*-'U8-8#8&*'"!-%#.%@'6#*&'A8'3!$0%D
#!-'A%-'<!&!##%0'"!'1,&,-1,)#,0'%F*+!'!$.!0$!+%-yI
V[' 2/X;'`?'LS^^eW;'U?'LS^^eN[;'U?f?'V'X*3,1'LS^^?'
V^' h!&;'1?'Vg?
14
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
83<8#*&.*1,&+*&'+6B*&'$!*.=#!'0*3&*0#,0'6#[email protected]$8-.*0$*+,-?V_'(!)*'0*&8&8D
&8&' *9,09*' <E&+!-.!+!' A8#8&+8B8' +8-8.#*-+*;' E-F' "!' *+!$' C80808' !01%0'
A%-'C=0.='$*.*.#*.*1,'A*B#*.,&+*'+6#*3#,'0*3&*0'6#.*0$*+,-?'f(Um&%&'N^?'
X*++!1%&+!' +=)!&#!&!&' C*00,&' 08##*&,#.*1,' "!' .*B+8-8&' -,)*' <E1$!-.!1%'
"!'E)!##%0#!'@!-!F!'0*[email protected],'189#*-+*;'1*-F'!+%#!&'1E)#!-%&'*@*B,#*3,:,'6#87'6#.*D
+,B,&,&'A!#%-#!&.!1%'E-F'"!'x+!$!'<E-!'6#8-?VT'23&,'@!0%#+!'E-F'x+!$%&'0%.%'+8D
-8.#*-+*':!)*'0*&8&8&'36-8.8&+*'*-*9'6#*-*0'08##*&,#*A%#!:!B%'+60$-%&+!'
0*A8#'!+%#!&'A%-'[email protected]=&:!+%-?'Z%$!0%.'A*),'o%##!-%&'*&#*.,'.!0x&*'"!')*.*&*'
<E-!'+!B%@%0#%0'<E1$!-!A%#%-?'58'+8-8.#*-+*;'E-F'"!'*+!$'3*-+,.:,'A%-'0*3&*0'
6#*-*0' 6-$*3*' 9,0.*0$*+,-?VS'2#.*&' C8080' EB-!$%1%&+!' F*%#%&' #!C%&!' 6#*&' E-F'
"!'*+!$'C80808&8&'83<8#*&.*1,'[email protected]'<E-=#.!0$!+%-?'l-&!0'6#*-*0;'.*BD
+8-8&'-,)*1,&,&'%#0!'6#*-*0'3*-*#*.*'1898'+,@,&+*'+*'E-F'"!'*+!$'C80808&*'
+*3*&*&'C8080*'83<8&#80'1!A!A%'6#*-*0'$*&,&.*1,'<E1$!-%#.!0$!+%-?Wg
P#$A="$K*$W*X<+<%V>$3*"TFe*$&'%'T*T*)F
5%-':!)*'C=0.='&!'<!9.%@!'!$0%#%'6#*:*0'@!0%#+!'3=-=-#=B!'1608#*A%#%-'&!'
+!' <!9.%@!' !$0%#%' 6#*:*0' @!0%#+!' *B,-#*@$,-,#*A%#%-?'2&:*0' <!9.%@!' !$0%#%' 6#.*'
3*1*B,;'3*#&,):*'.*++%':!)*'C80808'A*0,.,&+*&'<!9!-#%'6#87;':!)*'.8C*0!D
.!1%'"!3*':!)*#*-,&'%&F*),&+*'<!9!-#%'+!B%#+%-?'2&:*0'F*%#%&'#!C%&!'6#*&'0*&8&'
<!9.%@!'!$0%#%+%-?
G!9.%@!'!$0%#%'6#.*'3*1*B,;'f=-0'(!)*'U*&8&8&8&'_?'.*++!1%&+!'*9,09*'
E&<E-=#[email protected]$=-?'58&*'<E-!;'!3#!.%&'<!-9!0#[email protected]$%B%'*&+*0%'08-*##*-'<!9!-#%'6#8-?'
58&8&#*'A%-#%0$!;'.*++!&%&'%0%&:%'F,0-*1,&*'<E-!;'F*%#%&'#!C%&!'6#*&'0*&8&'<!D
-%3!'3=-=-?'2#.*&'C8080'EB-!$%1%&+!')*.*&*@,.,'1=-!#!-%&%&'<!9.%@!'!$0%#%'
6#*:*0'@!0%#+!'8)*$,#.*1,&,&'[email protected]#8B8'$*-$,@.*#,+,-?'\!+!-*#'2#.*&'2&*3*D
1*'X*C0!.!1%'A8'3E&+!'A%-'+=)!&#!.!3%'!1*1'%$%A*-%3#!'[email protected]'A8#.*0$*+,-?WL
g#$A="$K*$W*X<+<%V>$J*+F%+F+F2F
5!#%-#%#%0'%#0!1%;'C80808&'C!-'*#*&,&+*'<!9!-#%'6#*&'$!.!#'A%-'%#0!+%-?'[email protected]
0818)'A8'%#0!&%&':!)*'C80808'A*0,.,&+*&'$*@,+,B,'E&!.'+*C*'F*)#*+,-?'Z%D
$!0%.':!)*'C80808&+*'A!#%-#%#%0'%#0!1%'2&*3*1*.,)+*'E)!#'A%-'+=)!&#!.!3!'
06&8'6#*:*0'+=)!3+!'E&!.1!&.%@$%-?WN
(!)*#*&+,-.*+*' 0!3o#%B%' E&#!3!&' 189#*-,&' "!' :!)*#*-,&' A!#%-#%#%B%' %#0!1%;'
:!)*'C80808&*'%#%@0%&'0*&8&'.!$%&#!-%&%&'3*&%'1898&'8&18-#*-,&,&'"!'0*[email protected],#,D
V_' /*1!.%&'[email protected],0$*9;'Y=(=(=>$U<6><2V$c+<%<($1%;$K*[email protected]*B$Y=(=(=;'\%#%)'U%$*A!"%;'M1$*&D
A8#;'NggS;'1?'^N?
VT' Q*F,)6B8##*-,el)!&;'1?'N[?
VS' Q*F,)6B8##*-,el)!&;'1?'N[?
Wg' 5!-&+'Q!%&-%:C;'AB%<;%*DEB$L$S++?*T*F>*%$.*F+L'5+?'L;'N?'28p*<!;'U6C#C*..!-'R!-#*<;'
4$8><*-$'NgLg;'|&?'N^?
WL' 5R!FG`'N[;'N^S'JNT^K?
WN' Y1.*&'(*&;'H5!#%-#%#%0'M#0!1%&!'2&*3*1*#'5*0,@I;'Sb-YC L$/,#'Ngg[;'(%#$'Ot;'4*3,'LDN;'1?'S[?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
MG
B,&+*0%':!)*'%#!'*B,-#*$,:,'&!+!&#!-%&'E-&.&/(5*+(&'"&$6F&G(1*C%7'0%@%#!-+!'$!-!+D
+=+!'3!-'"!-.!3!:!0'@!0%#+!'*9,09*'+=)!&#!&.!1%&%'%F*+!'!+!-?WV
(!)*' 0*&8&#*-,' C!.' C*&<%' !3#!.#!-%&' 189' [email protected]%#' !+!:!B%' C!.' +!' A8' !3D
#!.#!-%&' C8080%' 16&89#*-,' *9,1,&+*&' *1<*-%' +=)!3+!' A!#%-<%&' "!' *9,0' 6#.*0'
)6-8&+*+,-?' 5!#%-#%#%0' %#0!1%&%&' .8C*$*A,' 3*1*' 0638:8+8-?' 58' %#0!' 83*-,&:*'
3*1*'0638:8;'1898&'8&18-#*-,&,'*9,09*'<E1$!-.!0'18-!$%3#!':!)*#*&+,-.*&,&'
[email protected]##*-,&,'16.8$'6#*-*0'+=)!&#!.!0'+8-8.8&+*+,-?WW'5E3#!#%0#!'A%-!3#!-'A%-'
$*-*F$*&'3*-<,:,&'0!3o'%@#!.#!-%&!'0*[email protected],'06-8&.*0$*;'E$!'3*&+*&':!)*'C80808'
&6-.#*-,&,&'%)%&'"!-+%B%'*#*&,&'1,&,-#*-,&,'EB-!&.!0$!+%-#!-?'
\!+!-*#' 2#.*&' 2&*3*1*' X*C0!.!1%&%&' 1=-!0#%#%0' 0*)*&.,@' %9$%C*+,&*'
<E-!;'3*1*'0638:8;':!)*#*&+,-,#*A%#%-#%B%&'[email protected]##*-,&,;'1898&'8&18-#*-,&,&'0*7D
1*.,'"!'83<8#*.*'*#*&,'*&#*@,#*A%#%-'"!'36-8.'36#83#*'$!17%$'!+%#!A%#%-'@!0%#+!;'
16.8$' 6#*-*0' $*&,.#*.*0#*' 3=0=.#=+=-?' 2&:*0' 1898&' 8&18-#*-,&,&' A!#%-#%'
6#.*1,')6-8&#8#8B8;'Cx0%.#!-%&'36-8.'3*7.*1,&,'<!-!0$%-!:!0'0*"-*.#*-,&'
08##*&,#.*1,&*'!&<!#'+!B%#+%-?'58'&!+!&#!'[email protected]*&,&'$*A%*$,'%:*A,;'0%.%'+8-8.D
#*-+*'A%-'!3#!.%&'3*1*+*0%'189'$*&,.,&*'8387'83.*+,B,'[email protected]'6-$*3*'9,0*D
A%#%-?'58&8&#*'A%-#%0$!'08-*#'6#*-*0'A%-'!3#!.%&':!)*#*&+,-,#*A%#%-'&%$!#%0$!'6#87'
6#.*+,B,;' &6-.8&' .8C*$*A,' 6#*&' A%-!3#!-' $*-*F,&+*&' 3*1*#' +=)!&#!.!+!&'
C*-!0!$#!'E&<E-=#!A%#.!#%+%-?'`&'*),&+*&'$!-!++=$'C*#%&+!':!)*#*&+,-,#*A%#%-D
#%0'-%10%'A8#8&+8B8&8&'<E-=#!A%#.!1%'<!-!0%-?'(!)*'3*-<,#*.*1,'A*0,.,&+*&'
3*1*#'A!#%-#%#%0'%#0!1%&+!&'0,3*1'36#83#*'189'3*-*$.*'3*1*B,'9,0.*0$*+,-?'489'
"!' :!)*#*-*' %#%@0%&' A%-' C=0.=&' #*F),;' 3*-<,1*#' 36-8.8&' 1,&,-#*-,&,' 9%)!-?' \!D
+!-*#' 2#.*&' 2&*3*1*1,m&,&' 189' "!' :!)*#*-,&' 0*&8&%#%B%' %#0!1%&%' +=)!&#!3!&'
LgV?'.*++!1%&%&'N?'F,0-*1,;'A%-!3#!-'%9%&':!)*'$!C+%+%&%&'E&<E-=#!A%#%-#%B%&%'<=D
"!&:!' *#$,&*' *#.*0' %1$!+%B%' %9%&;' 36-8.8&' 1,&,-,' A8' C=0.=&' *.*:,' ,@,B,&+*'
A!#%-#!&.!#%+%-?W[
2&*3*1*'X*C0!.!1%'A!#%-#%#%0'%#0!1%&%'0*&8&%#%B%&'E&!.#%'A%-'8&18-8'6#*D
-*0' <E-.!0$!' "!' <="!&:!' F6&01%36&8' %9%&' "*)<!9%#.!)' 6#*-*0' %#!-%' 1=-.!0D
$!+%-]' H5!#%-#%#%0' %#0!1%;' C80801*#' <="!&#%0#!' A*B#*&$,#,' 6#87' 0%@%&%&;' 3*1*+*'
C*&<%'16.8$'!3#!.'"!'6#<83*'C*&<%'C80801*#'3*7$,-,.,&'"!3*'16&8:8&'A*BD
#*&+,B,&,'A!#%-#%'A%-'0!1%&#%0'%9%&+!'A%#!A%#.!1%&%'%F*+!'!+!-?IW^'5*@0*'A%-'0*-*-D
+*'%1!'A!#%-#%#%0'%#0!1%'@E3#!'*9,0#*&.*0$*+,-]'H2&*3*1*m&,&'VT?'.*++!1%&%&'%#0'
F,0-*1,&+*;'HU%.1!;'???'0*&8&8&'189'1*3.*+,B,'A%-'o%#+!&'+6#*3,':!)*#*&+,-,#*D
.*)I'+!&%#!-!0'H1898&'3*1*##,B,I;'=9=&:='F,0-*1,&+*'+*'H:!)*'"!':!)*'3!-%&!'
<!9!&'<="!&#%0'$!+A%-#!-%'*&:*0'0*&8&#*'06&8#8-I'+!&%#!-!0;'H:!)*&,&'3*1*#D
#,B,I'%#0!1%'<!$%-%#.%@$%-?'2&*3*1*m+*'E&<E-=#!&'189$*'"!':!)*+*'3*1*##,0'%#0!1%;'
%&1*&' C*0' "!' E)<=-#=0#!-%&%' !1*1' *#*&' A%-' *&#*3,@,&' E&!' 9,0$,B,' <=&=.=)+!;'
:!)*' C80808&8&' +*' $!.!#' %#0!#!-%&+!&' A%-%&%' 6#[email protected]$8-.*0$*+,-?'2&*3*1*m&,&'
WV' 48#C%' E&.!)!-e4*C%-'`-.*&;'0<X<%F$K*$.<BhF(F$W*X<$Y=(=(=D3*>*+$UV)VT;'(?'L;'5!$*'
/*3,&#*-,;'M1$*&A8#'LSSW;'1?'Ng?'
WW' 5R!-FG`'N[;'N^S'JNT[Ki'_V;'Ng^'JNVWKi'_[;'VNS'JVWLK?
W[' 5R!-FG;'N'5"|'LNSgeSS;'LN?LN?Nggg;'7-<?'LS?
W^' 2/X;'`?'Ngg^eL_;'U?'NggSeVV;'U?f?'N^'h8A*$'NggS?
16
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
VT?' .*++!1%&!' 7*-*#!#' 6#*-*0' f=-0' (!)*' U*&8&8m&8&' N?' .*++!1%&+!' 3!-'
*#*&'H189$*'"!':!)*+*'0*&8&%#%0I'%#0!1%'83*-,&:*;'C*&<%'!3#!.#!-%&'3*1*0#*&D
+,B,' "!' A8' 3*1*0' !3#!.#!-!' "!-%#!:!0' :!)*#*-,&' C%9A%-' [email protected]*' 3!-' A,-*0.*D
3*:*0'A%9%.+!'3*1*+*'<E1$!-%#.!1%;'08-*#,&'*9,0;'*&#*@,#,-'"!'1,&,-#*-,&,&'A!##%'
6#.*1,'<!-!0.!0$!+%-?'U%@%#!-%&'3*1*0'!3#!.#!-%'E&:!+!&'A%#.!#!-%'[email protected]=&:!D
1%&!'+*3*&*&'A8'%#0!3#!'$!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%&'<="!&:!'*#$,&*'*#,&.*1,'
*.*9#*&.*0$*+,-?IW_
U*&8&%#%0' %#0!1%' 1*+!:!' 189' "!' :!)*&,&' 0*&8&#*' 0638#.*1,&,' +!B%#;' *3&,'
)*.*&+*' A8&8&' *9,0;' A%#%&!A%#%-' "!' *&#*@,#*A%#%-' 6#.*1,&,' <!-!0$%-.!0$!+%-?'
(!)*&,&'C!-0!1'$*-*F,&+*&'E&:!+!&'A%#%&.!1%&%'1*B#*3*:*0'E#9=$=&'E&<E-=#D
mesi gerekir?WT' 5%-' A*@0*' 0*-*-+*' +*' A!#%-#%#%0' %#0!1%&%&' E&!.%&%' "8-<8#*+,0D
$*&'16&-*;'A!#%-#%'6#.*+,B,&*'0*&**$'<!$%-+%B%'3*1*'&6-.8&8'%7$*#'!$.!0$!+%-?'
H2&*3*1*m&,&' N?' .*++!1%&+!' 3!-' *#*&' C8080' +!"#!$%&%&' $!.!#' %#0!#!-%&+!&'
A%-%' HA!#%-#%#%0I$%-?' 58' %#0!3!' <E-!;' 3*1*#' +=)!&#!.!#!-%&' C!.' 0%@%#!-' C!.' +!'
%+*-!' 3E&=&+!&' C!-C*&<%' A%-' +8-*01*.*3*' "!' [email protected]*' 3!-' "!-.!3!:!0' @!D
0%#+!' *9,0;' &!$;' *&#*@,#,-' "!' 83<8#*&*A%#%-' 6#.*1,;' *3-,:*' 0*.8' 6$6-%$!#!-%&%&'
0!3o'83<8#*.*#*-,&*'0*[email protected],'06-838:8'E&#!.'%9!-.!1%'+!'<!-!0#%+%-?'5!#%-#%#%0'
%#0!1%;'C80801*#'<="!&#%0#!'A*B#*&$,#,'6#87'A%-!3;'3*1*+*&;'A!#%-#%'A%-'0!1%&#%0'
%9%&+!;'C*&<%'16.8$'!3#!.'"!'6#<83*'C*&<%'C80801*#'3*7$,-,.,&'"!3*'16&8D
:8&'A*B#*&+,B,&,;'A8&#*-,&'%+*-!3!'C*&<%'.=+*C*#!'3!$0%1%&%'+6B8-+8B8&8'
A%#.!#%+%-?'5%-!3'*&:*0'A8'+8-8.+*'0!&+%1%&!'[email protected]!&'3=0=.#=#=0#!-%'E&<ED
-!A%#%-' "!' +*"-*&,@#*-,&,' *3*-#*-?' Q8080' <="!&#%B%;' &6-.#*-,&' E&<E-=#!A%#%-'
6#.*1,&,;' A%-!3#!-%&' $=.' !3#!.' "!' %@#!.#!-%&+!' +!"#!$!' <="!&' +83*A%#.!1%D
&%;' +!"#!$%&' +!' 3*1*#' +=)!&#!.!#!-+!' A8' <="!&' +83<818&8' )!+!#!3%:%' 3E&D
$!.#!-+!&'0*9,&.*1,&,'<!-!0#%'0,#*-y'U8-*#+*;'C*&<%'!3#!.%&'<!-9!0#[email protected]!1%'
C*#%&+!' 1898&' 6#[email protected]*:*B,' 3*&%' 1898&' 8&18-#*-,&,&' &!#!-' 6#+8B8&8&' A!#%-#!&D
.!1%'f\\m&8&'$*0+%-%&!'A,-*0,#.*0$*;'AE3#!:!':!)*'3*7$,-,.,'83<8#*&.*1,&,'
1*B#*3*:*0' !3#!.#!-' /*1*m+*' A!#%-$%#.!.!0$!' "!' f\\m&8&' A!#%-#!+%B%' 818#' "!'
!1*1#*-*'A*B#*&.*0$*+,-?'l$!'3*&+*&;'%$%-*)'06&818'08-*#+*'189'6#[email protected]$8-*&'oD
%##!-'A!#%-#!&.!+%B%&+!&'A8&*'A*B#,'6#*-*0'HC*01,)'"!'3!$0%1%)I'1E):=0#!-%'+!'
A!#%-1%)'0*#.*0$*+,-?'/*1*'08-*#,'A8'*&#*.+*'A!#%-#%'"!'E&<E-=#!A%#%-'6#.*+,B,'
<%A%;'1898&'3*1*##,B,'%#0!1%&!'+!'83<8&'+!B%#+%-?'29,0#*&*&'&!+!&#!-#!;'%$%-*)'
06&818'08-*#'2&*3*1*m&,&'N?'"!'VT?'.*++!#!-%&!'*30,-,+,-?'M7$*#%'<!-!0%-?WS
2&*3*1*'X*C0!.!1%;'A!#%-#%#%0'%#0!1%&!'"!-+%B%'E&!.!'0*[email protected],&'A*),'0*-*-#*D
-,&+*' A!#%-#%#%B%' +*C*' +*-' 36-8.#*+,B,' <E)#!&.!0$!+%-?' _^[' 1*3,#,' f=-0' (!)*'
U*&8&8&8&' [N^?' .*++!1%&%&' A%-%&:%' F,0-*1,&,&' %C$%"*' !>%B%' H*..!' !.&%3!$%I'
J0*.8'<="!&#%B%K;'"!3*'H*..!'%&$%)*.,I'J0*.8'+=)!&%K;'1E):=0#!-%&'0!1%&#%0'
$*@,.*3*&;' 36-8.*' .8C$*9;' E)!##%0#!' 1,&,p,' $67#8.#*-+*' 0%@%&%&' *9,1,&*' <E-!'
+!B%@%0#%0' <E1$!-!&' 1E):=0#!-' 6#+8B8;' 1898&' 0*&8&+*' $=.' 0*&8&%' EB!#!-%3#!'
A%-#%0$!'A!#%-#!&.!.%@1!'H18:8&'3*1*#,B,I'%#0!1%&!'838#.*+,B,'<!-!09!1%3#!'%$%D
W_' 2/X;'`?'NgLgeLL^;'U?'NgLLeLLT;'U?f?'_'f!..8)'NgLL?
WT' h!&;'1?'WV?
WS' 2/X;'`?'NgLgeLS;'U?'NgLLe^;'U?f?'^'Y:*0'NgLL?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
17
-*)' 36#8&*' A*@"8-8#[email protected]$8-?' 2&*3*1*' X*C0!.!1%' 0*-*-,&+*' E&:!#%0#!' Hf=-0'
(!)*'U*&8&8&8&'[N^?'.*++!1%&%&'A%-%&:%'F,0-*1,&+*'3!-'*#*&'H*..!'!.&%3!$%I'
J0*.8'<="!&#%B%K'H*..!'%&$%)*.,I'J0*.8'+=)!&%K'"!'H.=#*C*)*I'<%A%'+!3%.D
#!-'"!'1E):=0#!-'%$%-*)'36#8&*'A*@"8-*&'.*C0!.!&%&'0*-*-,&+*'%#!-%'1=-=#+=B='
<%A%'0!1%&#%0'$*@,.*3*&'36-8.*'.8C$*9;'0%@%#!-%&'A*0,@'*9,1,&*'<E-!'+!B%@%0#%0'
<E1$!-!&'1E):=0#!-+!&'%A*-!$'6#.*3,7'$!-1%&!'*&#*.#*&'83<8#*.*#*-#*'A!#%-.%@;'
C8080'"!'2&*3*1*'+%#%&!'<%-.%@'0*"-*.#*-+*&+,-;'E-&!B%&'2&*3*1*m&,&'+!B%@%0'
LL?;'L^?;'+!B%@%0'LS?;'NT?;'+!B%@%0'NS?;'"!'+!B%@%0'W^?'.*++!#!-%&+!;'H.%##%'<="!&D
#%0I'H0*.8'+=)!&%I;'"!'+!B%@%0'L[?'.*++!1%&+!'H0*&8&#*'3!$0%#%'0,#,&*&'.!-:%I'
+!3%.#!-%&%&' 08##*&,#+,B,' <E-=#[email protected]$=-?' Q8080' +%#%&!' "!' 0*&8&#*-*' <%-.%@' "!'
=1$!#%0'A%-'0,1.,'2&*3*1*+*'3!-'*#.,@'A8'$!-%.#!-%&'*&#*.*&,&'36-8.*'.8C$*9'
6#+8B8&+*&'"!'0%@%#!-!'<E-!'+!B%@!A%#!:!B%&+!&'1E)'!+%#!-!0'"!'A8'<%A%'&!+!&D
#!-!'+*3*&,#*-*0'0*&8&'C=0.=&=&'2&*3*1*m3*'*30,-,#,B,&,&'%#!-%'1=-=#!.%3!D
:!B%'@=7C!1%)z+%-{I'+%3!-!0;':!)*'0*&8&+*'08##*&,#*&'A8'$=-'%F*+!#!-%&'3!-%&+!'
6#+8B8'0*-*-,&*'"*-.,@$,-?[g
2&*.8C*#!F!$'d*-$%1%'f5XX'G-8A8'H.8),-'&[email protected]%3*$,&I'&!'6#+8B8&8&'A!D
#%-#!&.!1%&%'A%-'%+*-%'08-8#*'A,-*0*&'LLL_'1*3,#,'U=9=0#!-%'X8),-'[email protected]%3*>*&'
U6-8.*' U*&8&8&' A*),' .*++!#!-%&%&' %7$*#%' %9%&' 2&*3*1*' X*C0!.!1%&!' A*@D
"[email protected]$8-?'M7$*#'<!-!09!1%&+!'%1!;'H58'@!0#%3#!'.8),-'$!1%-'3*7*:*0'&[email protected]%3*$'"!'
C*>*'.*&!"%3*$;'0%@%#!-!'<E-!;'0%@%#!-%&'*&#*3,@#*-,&*'<E-!;'1=A}!0$%F'3*-<,#*-#*'
36-8.#*&*A%#!:!0'A%-'&%$!#%0'$*@,.*0$*+,-?'U%@%#!-%&'*&#*3,@#*-,&*;'A%-%0%.#!-%&!;'
0=#$=-' 3*7,#*-,&*' <E-!' +!B%@%0' *&#*.#*-' 0*)*&*&' AE3#!' <!&!#' 0*"-*.#*-' !1*1'
*#,&*-*0'C*0'"!'E)<=-#=0#!-+!'1,&,-#*.*#*-'3*7.*0'"!'C!#!'C!#!'A8'0*"-*.*'
*30,-,#,0'%++%*1,3#*':!)*#*&+,-,#.*0'.=.0=&'+!B%#+%-?'R*$*&+*@'&!3%&'.8),-'
6#+8B8&8'A%#.!0'+8-8.8&+*+,-?'5%#%&.!3!&'A%-'@!3!'*30,-,'+*"-*&.*0'%++%D
*1,'%#!-%'1=-=#!.!)?'n=&0=;'U*&8&8&'189'1*3+,B,'+8-8.8&'&!'6#+8B8'3*1*+*'
<E1$!-%#.!.%@$%-?' Y' C*#+!;' 0=9=0#!-%&' .*&!"%3*$,' =)!-%&+!' .8),-' $!1%-' 3*7*D
:*0'&[email protected]%3*$'"!3*'!1!-'<%A%'A!#%-1%)'A%-'0*"-*.*'<E-!'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%&'0,D
1,$#*&.*1,'E&:!#%0#!'C80808&'=1$=&#=B=&!;'C8080'+!"#!$%'*&#*3,@,&*'*30,-,+,-?'
n=&0=' A8-*+*' C*00*' "!' C8080*' 1=A}!0$%F' 36-8.#*-' !<!.!&' 6#.*0$*+,-?' 58'
&!+!&#!;'A8'/*1*&,&'#'%&:%'.*++!1%'2&*3*1*&,&;'(8.C8-%3!$%&'&%$!#%0#!-%&%'A!D
#%-#!3!&' N' &:%' .*++!1%&!;' A8' .*++!+!0%i' Hf=-0%3!' (8.C8-%3!$%???' A%-' C8080'
!"#!$%+%-?I' %#0!1%&!' *30,-,+,-?' 58' &!+!&#!' %7$*#%' <!-!0%-yI' +!&%#.%@$%-?'2&*D
3*1*'X*C0!.!1%'%1!'0*-*-,&+*;'HA!#%-1%)#%0I'"!'H1=A}!0$%p%0I'%++%*1,&,'6-$*+*&'
0*#+,-*:*0'3!$!-#%'A%-'*9,0#*.*+*'A8#8&*.*.,@i'A8&*'0*[email protected],&'%7$*#'%1$!.%&%'-!+D
+!$.%@$%-?'HGE-=#+=B='=)!-!;'+*"*:,&,&'L?'.*++!3!'3E&!#%0'1*",;'!1*1'%$%A*-%3D
#!;'J.*&!"%3*$I'"!'H.8),-I'0*"-*.#*-,&,&'A!#%-1%)#%B%&+!'"!'1=A}!0$%F'36-8.#*D
-*'*9,0'6#+8B8'&60$*1,&+*'$67#*&.*0$*+,-?'21#,&+*;'%#!-%'1=-=#+=B='A%9%.+!'"!'
A638>*'0*"-*.'A!#%-1%)#%B%'1E)'06&818'+!B%#+%-?'n=&0='L?'.*++!+!0%'H.8),-I'
0*"-*.,&,&'%F*+!'$*-),3#*'83<8#*.*+*'+8-*01*.*#*-,'"!'1=A}!0$%F'36-8.#*-*'
+*3*#,'!01%0'3*'+*'3*&#,@'0*-*-#*-,'E&#!3!A%#!:!0'*9,0#*3,:,'EB!#!-%;'*3&,'/*1*&,&'
N?'.*++!1%&%&'%0%&:%'F,0-*1,'%#!'<E&+!-.!+!'A8#8&8#*&'L_VS'1*3,#,'X%##%'`B%$%.'
f!.!#'U*&8&8&+*0%'HG!&!#'2.*9#*-I'"!'Hf!.!#'M#0!#!-I+!'A8#.*0'.=.0=&D
[g' 2/X;'`?'LS_VeLN;'U?'LS_VeNW;'U?f?'_'Q*)%-*&'LS_V?'
18
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
+=-?'5*@A*0*&#,0'A=&3!1%&+!'6#[email protected]$8-8#*&'U8-8#m8&;'A*1,#.,@'!1!-#!-%&'0=9=0D
#!-'%9%&'H.8),-I'6#87'6#.*+,B,'C81818&+*'3*7*:*B,'%&:!#!.!+!'*&,#*&'HG!&!#'
2.*9#*-I,'"!'Hf!.!#'M#0!#!-I%'<E)'E&=&+!'A8#8&+8-.*0')6-8&#8#8B8'"*-+,-?'
*"*:,&,&'+%#!09!1%&+!'%#!-%'1=-+=B='H$*0+%-I'3*'+*'H%1$!B!'A*B#,#,0I'C*#%'1E)'
06&818'6#*.*)yI'5!+!&')%C%&;'*C#*0'-8C'"!'+83<8'A*0,.#*-,&+*&'+!&<!#%'"!'
1*B#,0#,'@!0%#+!'<!#%@.%@'A%-'0%@%#%B!'"!'0*-*0$!-!;'C=-'"!'A%#%.1!#'[email protected]=&.!'<=D
:=&!;'<!&%@'A%-'+=&3*'<[email protected]=&!'1*C%7;'%&1*&'C*0#*-,&*;'1*3<,#,;'0%@%#%0'"!'[email protected]!AD
A=1!'+!B!-'"!-!&i'$67#8.*'0*[email protected],'16-8.#8#80'+83*&;'3*7,:,;'3*-*$,:,'"!'"!-%.#%'
0%@%#!-'6#*-*0???I'3!$%@$%-.!3%;'2&*3*1*'%#!'838.'%9%&+!'"!'A%-'+%-!0$%F'08-*#'C*D
#%&+!'E&<E-=#[email protected]$=-?'58'08-*#*'*30,-,'A%-'3*3,&'$=-='H.8),-I,&'1,&,-#*&'%9%&!'
<%-!A%#!:!0$%-?I[L
5!#%-#%#%0'%#0!1%&%&'*.*:,;':!)*'0*&8&#*-,&,&'C!.':*3+,-,:,'C!.'+!'EB-!$%:%'
&%$!#%0$!'6#.*1,&,'1*B#*.*0$,-?'\!+!-*#'2#.*&'2&*3*1*'X*C0!.!1%'A8'C81818'
0,1*'"!'&!$'6#*-*0;'HC!-0!1;'C*&<%'!3#!.%&'3*1*0'6#+8B8&8'"!'3*1*0#*&*&'A8'
!3#!.#!-'%9%&'C*&<%':!)*#*-,&'E&<E-=#+=B=&='E&:!+!&'A%#!A%#.!#%+%-I'@!0#%&D
+!'*9,0#*.*0$*+,-?[N'58&8&#*'A%-#%0$!'\!+!-*#'2#.*&'2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&'
A!#%-#%#%0'%#0!1%&!'%#%@0%&'+!&!$%.+!'3=01!0'1$*&+*-$#*-'*-*+,B,'1E3#!&!.!)?[V
/!-#[email protected]%0'%9$%C*+,&+*'X*C0!.!;'<!&%@'0*71*.#,'+=)!&#!.!#!-%'*&*3*1*3*'*3D
0,-,'A8#.*0$*;'36-8.'36#83#*'*9,0#,B*'0*"[email protected]$8-8#*A%#!:!0'+=)!&#!.!#!-%'%1!'
*&*3*1*3*'*30,-,'A8#.*.*0$*+,-?[W
2#.*&'C8080'EB-!$%1%&+!;'0*&8&+*'189'[email protected]%#'!+!&'A%-'!3#!.%&'$*.*.,3#*'
<!&!#'A%-'C=0=.'@!0#%&+!'+=)!&#!&.!1%&%&'A!#%-#%#%0'%#0!1%&!'*30,-,#,0'6#[email protected]$8D
-*:*B,'$*-$,@.*1,)'0*A8#'!+%#.!0$!+%-?'l-&!B%&;'H0*.8'3*-*-,&*'*9,09*'*30,-,'
A%-'!3#!.+!'A8#8&*&'0%.1!;'y'*3+*&'y'3,#*'0*+*-'C*7%1':!)*1,'%#!':!)*#*&+,D
-,#,-I'+%3!&'A%-'C=0=.;'A!#%-#%#%0'%#0!1%&!'*30,-,+,-?[[
2&:*0'<=&=.=)+!0%'F*-0#,'3*@*.'+*"-*&,@#*-,&,&'0*-.*@,0#,B,'"!'[email protected]%$#%#%D
B%'0*[email protected],1,&+*'16.8$'6#*3+*'A%-'!3#!.%&'189'$*&,.,&*'83<8&#8B8&8&'$*-$,@.*'
3*-*$.*1,' 0*9,&,#.*)' C*#!' <!#.!0$!+%-?' 58' &60$*+*' 3*1*' 0638:8' %#!' 3*1*3,'
36-8.#*3*&' *-*1,&+*' <!-%#%.#%' A%-' %#%@0%' 6-$*3*' 9,0.*0$*+,-]' /*1*;' C80801*#'
+!B!-#!-%'06-8.*0'=)!-!'&!'3*7*A%#%-;'&!'3*7.*#,+,-;'&!'3*7.*0')6-8&+*+,-~'
5%-'A*@0*'+!3%@#!;'A%-'3*1*;'6&*'$*A%'6#*&#*-,&'E)<=-#=0#!-%&%'E#9=1=):!'1,&,-D
[L' 2/X;'`?'LST^eLN;'U?'LST_eW;'U?f?'LL'h8A*$'LST_?'s3!#!-+!&'X*C.8$'(8C-80'A8'<[email protected]!'
0*$,#.*.,@$,-]'H489'"!':!)*#*-,&'0*&8&%#%B%'%#0!1%'189'1*3,#*&'!3#!.%&'A=$=&'8&18-#*-,3D
#*'3*1*+*'A!#%-#!&.%@'6#.*1,&,'<!-!0#%'0,#*-?'5%-'*3+*&'*)'1=-!#%'.!"08$!#!-+!'"!'!0#!-%&'
+!'LT'3*@,&'+*&'0=9=0#!-%&'.*&!"%3*$,'=)!-%&+!'.8),-'$!1%-'3*7*A%#!:!0'&%$!#%0$!'3*3,&'
3*7,#.*1,&,' :!)*#*&+,-*&' "!' F*0*$' 8&18-#*-,&,&' &!' 6#+8B8' A!#%-#!&.!.%@' A8#8&*&' `0'
X*++!'N'C=0.='+!'2&*3*1*m&,&'VT?'.*++!1%&!'*30,-,'[email protected]!-?I
[N' 5R!-FG;'NN?g^?LSTT;'N'5"|'NVWeT_;'N'5"|'LL[WeT^?
[V' O&<6'56>ed*8#'U-!##;'H !-'G-8&+1*b'&8##*'76!&*'1%&!'#!<!H'%.'r%:C$!'"!-F*118&<1<!-%:C$#%:D
C!-'`&$1:C!%+8&<!&I;'Z*FB)DE%F;B$;'%[email protected]<)$I=%F)BF)DE*[email protected]=T;'^eNgLg;'1?'^S[?
[W' l-&!0'6#*-*0'A0)?'5R!-FG`'WT;'WT'J[^K?
[[' 56>eU-!##;'1?'^S[?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
19
#*&+,-.*+*&' &*1,#' 0*#!.!' *#,&.*#,+,-~[^' 58' 16-8&8&' 9E)=.=;' C8080%' <!-D
9!0#%B%&' <%>%09!' 0*-.*@,0' C*#!' <!#.!1%' &!+!&%3#!' )6-#*@.*0$*+,-?' f!0&6#6}%'
*#*&,&+*0%'%#!-#!.!#!-;'.6+!-&'A%#%.%&'<!#%@.!1%;':!)*'C80808&8&'2"-87*#,D
#*@.*1,'"A?'!$0!&#!-;'3*1*'0638:838'960'+*C*'+%00*$#%'6#.*3*')6-#*.*0$*+,-?
i#$UV6<)$&<)<2V
U,3*1'3*1*B,;'189'"!':!)*#*-,&'0*&8&%#%B%'%#0!1%&%&'+6B*#'A%-'16&8:8'6#87;'
!"-!&1!#'&%$!#%0$!'A%-'%#0!+%-?'58&*'<E-!;'0*&8&#*-,&'189'"!':!)*'%9!-!&'C=0=.D
#!-%&%&'83<8#*&.*1,&+*'0,3*1'3*7,#*.*)?'Qx0%.%&'-6#='0*&8&8'83<8#*.*0D
$*&' %A*-!$' 6#87i' E)!#' C8080$*' 6#+8B8' <%A%;' :!)*+*' 7-!$6-' C80808' .!3+*&*'
<!$%-%#.!1%'1E)'06&818'+!B%#+%-?[_
489' "!' :!)*' %9!-!&' C=0=.#!-;' 0,3*1*' 36#' *9*:*0' A%9%.+!' <!&%@' 36-8.D
#*&*.*)?'U,3*1'3*1*B,;'H:!)*'0*&8&#*-,'+*-'36-8.#*&,-I'@!0#%&+!'+!'%F*+!'
!+%#.!0$!+%-?'U,3*1'3*1*B,'%#!'[email protected]'36-8.8&'1,&,-#*-,'9%)%#.%@'6#.*0$*+,-?'
2&:*0;'3*1*+*;'3*1*'0638:8&8&'<E)=&+!&'0*9*&'A%-'[email protected]#80'1E)'06&818'6#D
+8B8&+*;'F*%#%&'#!C%&!'6#*:*0'@!0%#+!'0,3*1'3*7,#.*1,'.=.0=&+=-?[T
(!)*'0*&8&#*-,&,&'A%-!3#!-!'<="!&:!'1*B#*.*'%@#!"%&%'3!-%&!'<!$%-!A%#.!1%'
%9%&'0,3*1'3*1*B,&*'3!-'"!-.!1%'<!-!0%-?'Z%$!0%.'f=-0'(!)*'U*&8&8&+*;'0,3*1'
3*1*B,3#*' <!$%-%#!&' <="!&:!&%&' $*.' *&#*.,3#*' 83<8#*&*A%#.!1%&%' .=.0=&'
0,#.*0'*.*:,3#*;'0,3*1*'36#'*9*:*0'@!0%#+!'<!&%@'36-8.*'A*@"8-8#*.*3*:*B,'
*9,09*'%F*+!'!+%#.%@$%-?'2&:*0'A8'C=0=.#!':!)*'C80808&+*'<!&%@#!$%:%'36-8.'
$=.=3#!'3*1*0#*&.*.*0$*;'1*+!:!'A8'36-8.'A%9%.%&%&'0,3*1*'36#'*9*:*0'@!D
0%#+!'83<8#*&.*1,&,&'E&=&!'<!9%#.!0$!+%-?
(!)*'C80808'&6-.#*-,;'<!-9!0'3*@*.,&'[email protected]%$#%#%B%&%'C!1*A*'0*$.*0')6-8&D
+*+,-?'58'&!+!&#!':!)*'C80808'&6-.#*-,'36-8.#*&*A%#%-?'Q*>*'A*)!&'36-8.'
!#)!.+%-?'2&:*0'189'"!':!)*#*-,&'0*&8&%#%B%'%#0!1%;'[email protected]'36-8.8&'1,&,-#*-,'
*@,#*-*0'0,3*1'36#8&*'A*@"8-8#.*1,&,'"!'AE3#!:!'*&*3*1*3*'*30,-,'A%-'83<8#*D
.*3*'<%+%#.!1%&%'3*1*0#*.*0$*+,-?
\!+!-*#' 2#.*&' 2&*3*1*' X*C0!.!1%&!' <E-!;' 2#.*&' 2&*3*1*1,m&,&' LgV?'
.*++!1%&%&'N?'F,0-*1,&+*0%'HA%-'!3#!.;'*&:*0'%@#!&.!1%&+!&'E&:!':!)*1,'3*D
1*3#*'A!#%-#!&+%B%'$*0+%-+!':!)*#*&+,-,#*A%#%-I'C=0.=;'1898&'8&18-#*-,&*'%#*D
"!#!-'3*7,#.*1,&*'%)%&'"!-.!+%B%'<%A%;'1898&'8&18-#*-,&,&'<!&%@#!$%:%'@!0%#+!'
36-8.#*&.*1,&*'+*'!&<!#'[email protected]%#'!+!-?[S
J#$A="$K*$W*X<+<%V>$:<E)F+F2F
2&*3*1*' X*C0!.!1%' A%-960' 0*-*-,&+*;' HC!-0!1%&' 0!&+%' !3#!.%&+!&' 16D
-8.#8'6#*:*B,;'A*@0*'A%-'*&#*$,.#*'A*@0*#*-,&,&'189'6#[email protected]$8-*&'!3#!.#!-%&+!&'
[^' €%&F-%!+'Q*11!.!-;'HG!1!b!1A%&+8&<'8&+'X!$C6+!&#!C-!I;'Z8_;'Ngg_;'1?'NLVq'NLS
[_' wB8-;'1?'VgV?
[T' Q*F,)6B8##*-,el)!&;'1?'Ng?
[S' 5R!-FG`'SN;'L'J^K?
PH
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
+6#*3,' 0%.1!&%&':!)*#*&+,-,#.*3*:*B,I' A%9%.%&+!' $*&,.#*+,B,' H:!)*' 16-8.D
#8#8B8&8&'@*C1%#%B%I&%&;'A%-'*&*3*1*#'%#0!'6#+8B8'0*+*-;'!"-!&1!#'&%$!#%0#%'A%-'
$!.!#'%#0!'6#+8B8&8'"8-<8#*.,@$,-?^g
5*1,&'36#83#*'3*7,#*&'C*0*-!$#!-+!;'.!"08$!'1*C%7#!-%&!'+!':!)*'16-8.#8D
#8B8'3=0#!3!&'+=)!&#!.!#!-%'0*[email protected],1,&+*;'/*-<,$*3'W?'(!)*' *%-!1%;'[^Tg'1*3,#,'
5*1,&'U*&8&8'%#!'_^['1*3,#,'!10%'f=-0'(!)*'U*&8&8&8&'WTL?'.*++!1%&%&'1!D
0%)%&:%'F,0-*1,&,&'H:!)*'16-8.#8#8B8&8&'@*C1%#%B%I'%#0!1%&!'*30,-,'6#+8B8'<!D
-!09!1%3#!'%7$*#%'%9%&'2&*3*1*'X*C0!.!1%&!'A*@"8-8+*'A8#8&[email protected]$8-?'2&*3*D
1*'X*C0!.!1%'1E)'06&818'C=0=.#!-%':!)*#*-,&'@*C1%#%B%&!'*30,-,'A8#[email protected]'"!'
%7$*#'!$.%@$%-?'Hf=-0'(!)*'/*1*1,m&,&'WTL?'.*++!1%&%&'3!+%&:%'F,0-*1,&+*'C*0*D
-!$'1898&8'%@#!+%B%'%++%*'!+%#!&'0%@%&%&'%17*$'C*00,&,'08##*&.*1,;'*&:*0'%1&*+,'
%17*$' !+!.!.!1%' +8-8.8&+*' 0!&+%1%&!' f=-0' (!)*' /*1*1,m&,&' WTg?' .*++!1%'
<!-!B%&:!' "!-%#.!1%' <!-!0!&' :!)*&,&' 3*&1,' 0*+*-' *-$,-,#*-*0' :!)*' "!-%#!:!B%'
E&<E-=#[email protected]$=-;'%$%-*)'06&818'f=-0'(!)*'/*1*1,m&,&'WTL?'.*++!1%&%&'1!0%)%&D
:%'F,0-*1,&+*'%1!;'AE3#!'+8-8.#*-+*'C*0*-!$' 1898'3*3,&' 36#83#*'%@#!&.%@'%1!'
H.!"08$!'1*C%A%;'.!"08$!'6#.*+,B,'$*0+%-+!'&*@%-%'C*00,&+*I'*3-,:*':!)*'E&D
<E-=#[email protected]$=-?'Q*0*-!$'!>%B%'%++%*'6#8&*&'0%@%#!-%&'*&*3*1*#'A%-'C*0'6#*&'H%1D
7*$'C*00,&,I'08##*&.*#*-,'"!'%1&*+,'0*&,$#*3*.*.*#*-,'+8-8.8&+*'.!"08$!'
1*C%A%'"!3*'3*3,&#*$*&':!)*'$!C+%+%3#!'0*[email protected],'0*[email protected],3*'A,-*0,#.*0$*+,-?'Q*0*-!$'
1898&8'%@#!+%B%'%++%*'!+%#!&'0%@%&%&'!3#!.%&+!&'+6#*3,'16-8.#8'$8$8#.*1,'1E)'
06&818'6#.*3*&;'*&:*0'1*&,B,&'%17*$'C*00,&,'08##*&.*1,'3=)=&+!&'A8'C*0D
0,&'08##*&,#.*1,'%#!'C%9A%-'%#<%1%'A8#8&.*3*&'.!"08$!'1*C%A%'"!3*'3*3,&#*$*D
&,&' :!)*#*&+,-,#.*1,' 189' "!' :!)*&,&' 0%@%1!##%B%' %#0!1%3#!' A*B+*@.*.*0$*+,-?'
58' &!+!&#!-#!' .!"08$!' 1*C%A%' "!3*' 3*3,&#*$*&' 0!&+%' !3#!.#!-%&+!&' +!B%#;'
A*@0*#*-,&,&'!3#!.#!-%&+!&':!)*'16-8.#8#8B8'*#$,&*'1608#.*0$*+,-'0%;'A8'A%D
9%.+!0%'A%-'+=)!&#!.!&%&':!)*#*-,&'0%@%1!##%B%'08-*#,&,'%9!-!&'2&*3*1*m&,&'VT?'
.*++!1%&!'*30,-,#,B,'*9,09*'6-$*3*'9,0.*0$*+,-?I^L
2&*3*1*' X*C0!.!1%' A%-' A*@0*' 0*-*-+*;' NSLT' 1*3,#,' U*-*36##*-,' f-*o0'
U*&8&8m&8&'LL^?'.*++!1%&+!0%;'$-*o0'08-*#'"!'3*1*0#*-,&*'*30,-,'+*"-*&,@D
#*-,' A!#%-#!&!&' *&:*0' 1=-=:=1=' $!17%$' !+%#!.!3!&' *-*9#*-*;' $-*o0' )*A,$*1,&:*'
$!1:%#'7#*0*1,&*'<E-!':!)*'"!3*'189'$8$*&*B,'+=)!&#!.!'6#*&*B,'$*&,3*&'08-*#,;'
:!)*#*-,&' @*C1%#%B%' %#0!1%&!' *30,-,' A8#.*.,@$,-?'2&*3*1*' X*C0!.!1%&!' <E-!;'
H:!)*#*-,&' 0%@%1!##%B%' 08-*#,' <!-!B%&:!' A%-' 0%@%;' 1*+!:!' 0!&+%1%&!' *%$' 0818-#8'
o%#%&+!&'16-8.#8'$8$8#*A%#%-?'5%-'0%.1!&%&'%@#!.!+%B%'A%-'o%#+!&'+6#*3,':!)*D
#*&+,-,#.*1,'"!3*'A%-'!3#!.%&'*1#%'"!3*'F!-%'F*%#%'6#.*+*&'6'!3#!.+!&'16-8.#8'
$8$8#.*1,;'2&*3*1*m&,&'VT?'.*++!1%&%&'3!+%&:%'F,0-*1,'<!-!B%&:!'6#*&*0#,'+!D
B%#+%-?'LL^?'.*++!+!0%'16-8.#8#80;'%-*+%'"!'0818-#8'6#*&'1=-=:=&=&'!3#!.%D
&!'+*3*&.*0$*+,-?'2&:*0'1=-=:=&=&'0%.#%B%&%&'A!#%-#!&.!1%&+!;'LL^?'.*+D
+!+!'1*3,#*&'%C#*##!-%&'&%$!#%B%&+!&'0*3&*0#*&*&'<=9#=0#!-'A8#8&+8B8&+*&;'
$-*o0'%C#*#%&!'%#%@0%&'$8$*&*0;'*-*:,&'$!1:%#'7#*0*1,&*'<E-!'+=)!&#!&.!0$!+%-?'
23-,:*'08-*#'%C#*#%'3*7*&'"!'1=-=:=1='$!17%$'!+%#!.!3!&'*-*9#*-,&;'$-*o0')*D
A,$*1,'$*-*F,&+*&'1*7$*&*A%#!:!0'7#x0*1,&+*&'A*@0*'*3,-$'!+%:%'A%-'E)!##%B%&%&'
^g' 2/X;'`?'LSSLeN;'U?'LSSLeVg;'U?f?'LS'`3#=#'LSSL?
^L' 2/X;'`?'LSSLeN;'U?'LSSLeVg;'U?f?'LS'`3#=#'LSSL?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
21
A8#8&.*+,B,;'*&:*0'7#x0*'%#!'+!'*-*9'1*C%A%&!'8#*@,#*A%#!:!B%'*9,0$,-?' 6#*3,D
1,3#*'2&*3*1*m3*'*30,-,#,B,'%#!-%'1=-=#!&'+=)!&#!.!&%&;'<!#%@!&;'A=3=3!&;'9!D
@%$#!&!&'"!'96B*#*&'$-*o0'16-8&#*-,&,')*.*&,&+*'"!'!$0%&'A%-'A%9%.+!'+!&!$#!D
3!A%#.!0'"!'$67#8.'Cx#%&+!'3*@*.*&,&'<="!&#%'A%-'A%9%.+!'1=-+=-=#!A%#.!1%'
*.*:,3#*;'+!.60-*$%0'$67#8.+*')6-8&#8'6#*-*0'<!$%-%#!&'83<8#*.*#*-'6#+8B8'
0*A8#'!+%#.!#%+%-?I^N
2&*3*1*'X*C0!.!1%'3!&%'$*-%C#%'A%-'A*@0*'0*-*-,&+*'%1!;'&=F81'"!'*%#!':=)D
+*&#*-,&,'0*3A!+!&'96:80#*-,&'"!#%'"!3*'"*1%#!-%&!'"!-%#!&'%+*-%'7*-*':!)*1,&,&'
2&*3*1*+*'E&<E-=#!&'189'"!':!)*#*-*'%#%@0%&'!1*1#*-*'*30,-,'6#87'6#.*+,B,&,'
%&:!#!.%@$%-?' 2&*3*1*' X*C0!.!1%' 0*-*-+*' E&:!#%0#!' :!)*' C80808&*' %#%@0%&'
+=)!&#!.!#!-+!'6#+8B8'<%A%'0*A*C*$#!-'C80808'*#*&,&+*'+*'2&*3*1*m3*'"!'
:!)*' C80808&8&' $!.!#' %#0!#!-%&!' 838#.*1,' <!-!0$%B%&%' A!#%-$.%@$%-?' X*C0!D
.!3!'<E-!;'2&*3*1*'"!':!)*'C80808&8&'$!.!#'%#0!#!-%&!'A*B#,'0*#.*0'[email protected]
#83#*' C*&<%' !3#!.#!-%&' 0*A*C*$' 1*3,#*:*B,;' A8&#*-*' 83<8#*&*:*0' 3*7$,-,.,&'
$=-='"!'E#9=1=;'3*7$,-,.,&'*B,-#*@$,-,:,'"!'C*op!$%:%'&!+!&#!-%&%&'A!#%-#!&.!1%'
<%A%'06&8#*-+*'3*1*'0638:8&8&'$*0+%-'3!$0%1%'"*-+,-?' *C*'16&-*'X*C0!.!;'
[WSg' 1*3,#,' Z=F81' Q%).!$#!-%' U*&8&8' .?' ^Tm+!0%' &=F81' "!' *%#!' :=)+*&#*-,&,'
0*3A!+!&'96:80#*-,&'"!#%'"!3*'"*1%#!-%&!'%+*-%'7*-*':!)*1,'"!-%#.!1%&!'%#%@0%&'
+=)!&#!.!&%&':!)*#*-,&'@*C1%#%B%'%#0!1%&!'83<8&#8B8&8'%&:!#!.%@$%-?'2&*3*1*'
X*C0!.!1%&!'<E-!;'H:!)*'16-8.#8#8B8&8&'@*C1%#%B%':!)*'C80808&8&'$!.!#'
08-*##*-,&+*&+,-?' (!)*#*-,&' @*C1%#%B%&+!&' *.*9;' A%-' 0%.1!&%&' %@#!.!+%B%' A%-'
o%#+!&' +6#*3,' :!)*#*&+,-,#.*.*1,+,-?' 5*@0*' A%-' *&#*$,.#*' A%-' 0%.1!&%&' A*@D
0*1,&,&'o%#%&+!&'16-8.#8'$8$8#.*.*1,+,-?'2&*3*1*m&,&'VT?'.*++!1%&+!'%+*D
-%'"!'*+#%':!)*#*-'*-*1,&+*'A%-'*3-,.'3*7,#.*+,B,&+*&'%+*-%'7*-*':!)*#*-,'+*'
A8'.*++!+!'E&<E-=#!&'%#0!#!-!'$xA%+%-?'/*1*'0638:8'%$%-*)'06&818'%A*-!&%&'
A8#8&+8B8' 08-*#,;' &=F81' %@#!.#!-%&%&' +=)!&#%' 6#*-*0' 0*3+!+%#.!1%&%;' A8' %@D
#!.#!-%' A%#+%-.!0#!' <E-!"#%' 6#*&#*-,&' 3=0=.#=#=0#!-%&%' "*0$%&+!' 3!-%&!' <!D
$%-.!#!-%&%;' &=F81' "!' *%#!' :=)+*&#*-,&,&' 06-8&.*1,' *9,1,&+*&' <!-!0#%' +%00*$'
"!'E)!&%&'<E1$!-%#.!1%&%'1*B#*.*0'%9%&'0*.8'3*-*-,'*.*:,3#*'E&<[email protected]$=-?'
58&8&'3*&,&+*'3*1*'0638:8;'"!#%'"!3*'"*1%#!-%&'"!#*3!$'"!'"!1*3!$'C80808'
9!-9!"!1%&+!'96:80#*-'=)!-%&+!0%'16-8.#8#80#*-,&,;'96:8B8&'&=F81':=)+*&,&,'
06-8.*+*' <!-!0#%' +%00*$' "!' E)!&%' <E1$!-!.!3!:!B%&%' "!' %+*-%' 7*-*' :!)*1,&,'
E+!.!' <=:=&=&' 6#.*.*1,&,' +*' <E)!$!-!0;' &=F81' "!' *%#!' :=)+*&,&,&' 96:80'
$*-*F,&+*&'0*3A!+%#.!1%'!3#!.%&+!;'"!#%'"!3*'"*1%3%'16-8.#8'[email protected]$8-?'58'
+=)!&#!.!&%&'+!'*&*3*1*#'1,&,-#*-'%9%&+!'3*1*'0638:8&8&'$*0+%-%&+!'6#+8B8'
*9,0$,-?I^V
GE-=#+=B='=)!-!'2&*3*1*'X*C0!.!1%;':!)*'16-8.#8#8B8&8&'@*C1%#%B%&%'
960'0*$,'A%-'@!0%#+!'83<8#*.*.*0$*;'0*.8'3*-*-,;'0*.8'+=)!&%'<%A%'C*0#,'A%-'
&!+!&'"*-1*'A%-'0%.1!&%&'A*@0*1,&,&'!3#!.#!-%&+!&'+6#*3,':!)*#*&+,-,#.*1,&,'
%1$%1&*'6#*-*0'0*A8#'!$.!0$!'"!'3*1*'0638:8&8&'A8'06&8+*0%'$*0+%-'3!$0%1%&!'
960'F*)#*'.=+*C*#!'!$.!.!0$!+%-?
^N' 2/X;'`?'NggWeLL^;'U?'NggTe_W;'U?f?'^'X*-$'NggT?
^V' 2/X;'`?'NgLLeLg[;'U?'NgLNeVT;'U?f?'L['X*-$'NgLN?
22
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
W#$S><6<)<@<$&<)<(+<><>$W*X<$&<aBV%VT+<%V
2&*3*1*&,&'VT?'X*++!1%&+!':!)*'0*&8&#*-,&+*'%0%'$=-'3*7$,-,.*'3!-'"!-%D
#!.!3!:!B%'*9,0'A%-'A%9%.+!'%F*+!'!+%#.!0$!+%-?'58&#*-'E#=.':!)*1,'"!'<!&!#'
.=1*+!-!':!)*1,+,-?'l$!'3*&+*&'*&*3*1*&,&'L_?'.*++!1%&+!'H<*%.#$#(*F2#'C#(
-#(#D*$#/($&A6"&%&DH(2*%.#(*'.&'(I&$.*$#/*$"#(5&8:&F%&$&'(5*+(C#D&$&(-#$&(%1&%#"#J
$#(/K5*(/1/1"&%&DI'+!&%#!-!0;'%@0!&:!&%&'"!3*'!)%3!$%&'A%-':!)*'3E&$!.%'6#*-*0'
08##*&,#.*1,&,&' E&=&!' <!9%#.%@$%-?' 23-,:*' %&1*&' C*31%3!$%3#!' A*B+*@.*3*&'
:!)*#*-,&'"!-%#.!1%'3*1*0#*&.,@$,-?'[email protected])'A8'3*1*0;'1*+!:!'83<8#*3,:,#*-'
%9%&'+!B%#'*3&,')*.*&+*'189'"!':!)*#*-,'+=)!&#!3!&'3*1*'0638:8'%9%&+%-?
l#=.':!)*1,'LSN^'$*-%C#%'_^['1*3,#,'f=-0'(!)*'U*&8&8&'0*A8#=&+!&;'NggW'
$*-%C'"!'[NLT'1*3,#,'l#=.'(!)*1,&,&'U*#+,-,#.*1,'%#!'5*),'U*&8&#*-+*' !B%D
@%0#%0' /*7,#.*1,&*'M#%@0%&' U*&8&8&' 3=-=-#=B!' <%-.!1%&!' 0*+*-' f=-0' C8080'
+=)!&%&+!'3!-'*#.,@$,-?'[NLT'1*3,#,'U*&8&8&'0*A8#=&+!&'E&:!;'NggW'3,#,&+*'
[L_g'1*3,#,'0*&8&'%#!'3*7,#*&'*&*3*1*'+!B%@%0#%B%3#!'E#=.':!)*1,'f=-0'C8080'
+=)!&%&+!&'$*.*.!&'0*#+,-,#.,@$,-?^W'NggW'$*-%C'"!'[NV_'1*3,#,'f=-0'(!)*'U*D
&8&8&+*'E#=.':!)*1,&*'C%9'3!-'"!-%#.!.%@$%-?'
l#=.':!)*1,&,&'3=-=-#=0$!'6#+8B8'+E&!.+!;':!)*&,&'2&*3*1*3*'*30,D
-,'6#+8B8'<!-!09!1%3#!'2&*3*1*'X*C0!.!1%&!'A*@"8-8+*'A8#8&8#[email protected]$8-?'
LS^V' 3,#,&+*' f=-0%3!' [email protected]%' d*-$%1%' $*-*F,&+*&' 2&*3*1*' X*C0!.!1%&!' %7$*#'
A*@"8-818'3*7,#.,@$,-?'5*@"8-8:8'7*-$%'+*"*'+%#!09!1%&+!'Hy2&*3*1*m.,D
),&;'$!.!#'C*0'"!'C=--%3!$#!-%&'*&:*0'0*&8&#*'1,&,-#*&*A%#!:!B%;'0*&8&8&'
0*.8' 3*-*-,;' <!&!#' *C#x0;' 0*.8' +=)!&%;' 1613*#' *+*#!$' "!' .%##j' <="!&#%0'
<%A%' 1!A!7#!-#!' +!' 6#1*' A%-' C*00,&' "!' C=--%3!$%&' E)=&!' +608&*.*3*:*B,'
C=0=.#!-%&%' 0*71*3*&' LL' %&:%' .*++!1%3#!;' C!-0!1%&;' 3*@*.*;' .*++j' "!'
.*&!"j'"*-#,B,&,'<!#%@$%-.!'C*0#*-,&*'1*C%7'A8#8&+8B8&8'A!#%-$!&'LW'=&:='
.*++!1%&!'+*3*&,#*-*0'0*&8&8&'C!-'&!'1!A!7#!'6#8-1*'6#18&'3*@*.*'C*0D
0,&,&' E)=&!' +608&.*.*1,' <!-!0$%B%' "!' 1E)=' <!9!&' .*++!#!-#!' 06&8#*&'
!1*1#*-*'<E-!'8)8&'3,##*-'.=:*+!#!1%'3*7,#*&'E#=.':!)*1,&,&'0*#+,-,#.*1,'
7-!&1%A%&%&'0*A8#'!+%#.%@'6#+8B8'%#!-%'1=-=#!-!0'3*@*.*'C*00,&,&'E)=&='
6-$*+*&'0*#+,-*&'E#=.':!)*1,&,&'2&*3*1*m3*'*30,-,'A8#8&+8B8&+*&yI'+%D
3!-!0;'E#=.':!)*1,&,&'2&*3*1*&,&'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%'1,&,-#*&+,-*&'.*+D
+!1%&!' *30,-,' 6#+8B8&8' E&!' [email protected]$=-?' 58&*' 0*[email protected],&'2&*3*1*' X*C0!.!D
1%'06&838'%&1*&'C*0#*-,3#*'%#<%#%'A8#.*.,@'"!'2MQ4m&%&'N?'.*++!1%&%&'N?'
F,0-*1,&+*'A!#%-$%#!&'3*@*.*'C*00,&,&'%1$%1&*1,&*'*$,F$*'A8#8&*-*0;'+*"*3,'
-!++!$.%@$%-?^[
^W' NggL'$*-%C'"!'W_gS'1*3,#,'0*&8&'%#!'3*7,#*&'*&*3*1*'+!B%@%0#%B%&+!'2&*3*1*&,&'VT?'.*+D
+!1%&!'H4*"*@;'960'3*0,&'1*"*@'$!C+%+%'"!'$!-E-'189#*-,'C*##!-%'+,@,&+*'E#=.':!)*1,'"!-%D
#!.!)?I'F,0-*1,'!0#!&.%@$%-?'58'F,0-*'[L_g'1*3,#,'0*&8&#*'3*7,#*&'*&*3*1*'+!B%@%0#%B%&!'
0*+*-'3=-=-#=0$!'0*#.,@$,-?
^[' 2/X;'`?'LS^VeNg_;'U?'LS^VeL_[;'U?f?'L'f!..8)'LS^V?'2&*3*1*'X*C0!.!1%&!'<E-!;'Hy'
f!.!#' C*0' "!' C=--%3!$#!-%&' !&' A*@,&+*' <!#!&' 3*@*.*;' .*++j' "!' .*&!"j' "*-#,B,' <!#%@D
$%-.!' C*0#*-,&,' "!' 0%@%' C=--%3!$%&%' LW' =&:=' .*++!&%&' A%-%&:%' F,0-*1,' %#!' $!.%&*$' *#$,&*'
*#*&'2&*3*1*'0638:818;'.=$!*0%7'F,0-*+*'A8'C*0'"!'C=--%3!$#!-#!'%#<%#%'6#*-*0'063+8B8'
<!&!#'7-!&1%7#!;'0%@%'+608&8#.*)#,B,'"!'C=--%3!$%'$!-%.#!-%3#!'%F*+!'!3#!+%B%'A8'C*00,&'
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
23
2&*3*1*'X*C0!.!1%;'.=1*+!-!&%&':!)*'.,'<="!&#%0'$!+A%-%'.%'6#+8B8'3ED
&=&+!0%'$*-$,@.*+*;'.=1*+!-!&%&'A%-':!)*'3*7$,-,.,'6#+8B8&8'0*A8#'!$.%@$%-?'
Hu6-*#,.,&;':!)*'.,;'$!+A%-'.%'6#+8B8'06&818&+*0%'A%#%.1!#'$*-$,@.*#*-'A%-'
3*&*'A,-*0,#,-1*;'189$*'08##*&,#*&'[email protected]*&,&')6-*#,.,;'<!&!##%0#!':!)*'6#*-*0'&%$!D
#!&+%-%#.!0$!+%-?'G!&!#')6-*#,.'3*1*B,&,&'zLS^L{'2&*3*1*m&,&'VV'=&:='.*+D
+!1%&!'06&8#[email protected]'"!')6-*#,.'%9%&'A8'.*++!+!'H:!)*I'+!3%.%&%&'08##*&,#.,@'
6#.*1,'+*'A8'<[email protected]='+!1$!0#!.!0$!+%-?I^^
%3*-A*0,-'L'Z8.*-*#,'4,0,3E&!$%.'210!-j'X*C0!.!1%'$*-*F,&+*&'_^['1*D
3,#,'f=-0'(!)*'U*&8&8m&8&'WgV?'.*++!1%&%&'16&'F,0-*1,&,&'2&*3*1*m&,&'LL?;'
LV?;' V[?' "!' VT?' .*++!#!-%&!' *30,-,#,B,' &!+!&%3#!' 3*7$,B,' %$%-*)' A*@"8-818&+*'
2&*3*1*' X*C0!.!1%;' %#<%#%' C=0.=' <!&!#' .=1*+!-!' 3*1*B,&*' *30,-,' A8#*-*0'
%7$*#' !$.%@$%-?' Hf=-0' (!)*' U*&8&8m&8&' WgV?' .*++!1%&%&' 16&' F,0-*1,&+*' 3!-'
*#*&'C=0=.;'<!&!#'.=1*+!-!':!)*1,'&%$!#%B%&+!+%-?'58':!)*;'2&*3*1*m&,&'<!D
&!#'.=1*+!-!':!)*1,'"!-%#!.!3!:!B%&%'E&<E-!&'VT?'.*++!1%&!'*30,-,#,0'6#[email protected]
$8-.*0$*+,-?'lB-!$%+!'+!'*3&,'<[email protected]'7*3#*@,#.*0$*+,-?'l)!##%0#!'A%-'189#8&8&'
1898'6#[email protected]$8-*&'!3#!.%'%#!'C%9A%-'%#<%1%'6#.*3*&'$=.'.*.!#!0%&%&'.=1*+!-!1%'
A8<=&0=':!)*'C80808&+*'C*0#,'<E-=#.!.!0$!+%-?'\*%#%&'A=$=&'$*@,&,-'"!'$*D
@,&.*)'.*##*-,&,&'.=1*+!-!'6#8&.*1,&,&'2&*3*1*m&,&'VT?'.*++!1%&!'*30,-,'
6#+8B8'@=7C!1%)+%-?I^_
95#$.-,-7$/7U-7-8$5-$W-ZS7S0 98,S$&-.U/A/$
!"#!$%&'08##*&+,B,'3!$0%#!-%&'$=.=&+!'6#+8B8'<%A%;'%&1*&'C*0#*-,&*'1*3D
<,#,'+!"#!$;'C8080'+!"#!$%'"!'[email protected]%$#%0'%#0!#!-%':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%&'08##*&,.,'
A*0,.,&+*&'+*'E&!.'$*@,.*0$*+,-?'M&1*&'C*0#*-,&,&'06-8&.*1,'"!':!)*#*&D
+,-.*' %#%@0%1%' A%-' =1$' A*@#,0$*' +!$*3#,' A%-' A%9%.+!' *9,0#*&.,@$,-?' l$!' 3*&+*&'
C8080'+!"#!$%'"!'[email protected]%$#%0'%#0!#!-%;'!&'*)'0*&8&%#%0'%#0!1%'0*+*-'2&*3*1*'X*C0!D
.!1%'0*-*-#*-,&+*'$*-$,@,#*&'"!'"8-<8#*&*&'%#0!#!-+%-?'hE3#!'0%i':!)*'&6-.#*-,D
&*'%#%@0%&'2&*3*1*'X*C0!.!1%&!'*9,#*&'%7$*#'+*"*#*-,'"!3*'%$%-*)'36#8'A*@"8D
-8#*-,&,&'A=3=0'96B8&#8B8&+*'C8080'+!"#!$%'"!e"!3*'[email protected]%$#%0'%#0!1%&!'*30,-,#,0'
%++%*1,&+*'A8#8&8#.*0$*+,-?
+*' .8$#*0' 6#.*+,B,&,;' $67#8.' C*3*$,&,&' )*-8-j' 0,#+,B,' C*##!-+!' 0*&8&+*' *9,09*' <E1D
$!-%#.!0'"!'Cx0%.'0*-*-,&*'+*3*&.*0'@*-$,3#*'0*3,$#*&*A%#!:!B%&%'A!#%-$.!0#!'A!-*A!-'
!)%3!$'"!'%@0!&:!3%'"!'%&1*&'C*31%3!$%3#!'A*B+*@.*3*:*0':!)*'06&8#.*1,&,'3*1*0'!>%B%'
C*#+!;' E#=.' :!)*1,&*' A8-*+*' +*' +608&.*.,@$,-?' Z%$!#%0#!-%' *9,0#*&*&' A8' C=0=.#!-!'
<E-!;'1E)='<!9!&'VV?'"!'LW'=&:='.*++!#!-+!'1*3,#*&'3*1*0#*-'+,@,&+*'0*#*&':!)*'.=D
!33%+!#!-%&%&'"!'A8'*-*+*'E#=.':!)*1,&,&'2&*3*1*m3*'*30,-,'A%-'$*-*F,'A8#8&.*+,B,&,&'
0*A8#='<!-!0%-?'y'X!.#!0!$%.%)%&'LS[W'1!&!1%&+!'0*$,#.,@'6#+8B8;'JM&1*&'Q*0#*-,'"!'
2&*'Q=--%3!$#!-%&%'U6-8.*3*'+*%-'4E)#[email protected]!K'&%&'N'&:%'.*++!1%&%&'JQ!-'F!-+%&'3*@*.*'
C*00,'0*&8&8&'C%.*3!1%'*#$,&+*+,-?'U*&8&8&'E#=.':!)*1,'%#!':!)*#*&+,-+,B,'A%-'189$*&'
+6#*3,' C*00,&+*' .*C0!.!:!' C=0.!+%#!&' A8' :!)*&,&' %&F*),' +,@,&+*' C%9' 0%.1!' 0*1$!&'
E#+=-=#!.!)K'18-!$%&+!0%'A%-%&:%'F,0-*1,'E#=.':!)*1,&,&'%&1*&'C*0'"!'*&*'C=--%3!$#!-%&!'
+!'*30,-,'A8#8&.*+,B,&,'*9,09*'<E1$!-.!0$!+%-?I
^^' 2/X;'`?'LS^^eLW;'U?'LS^^eV^;'U?f?'NL'`3#=#'LS^^?
^_' 2/X;'`?'LST_eNT;'U?'LSTTeL^;'U?f?'V'Q*)%-*&'LSTT?
24
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
Q8080' +!"#!$%;' C80808&' =1$=&#=B=&=&' 3*@*.*' <!9%-%#+%B%;' 3E&!$%.+!'
0!3o#%B%&'E&#!&+%B%;'+!"#!$%&'C8080*'A*B#,'6#+8B8;'3*-<,&,&'A*B,.1,)'&%$!#%D
B%3#!'1%3*1*#'A*10,'"!'0*-,@.*#*-+*&'!$0%#!&.!+!&'9*#,@$,B,;'C8080'08-*##*-,D
&,&'C!-0!1!'[email protected]%$'83<8#*&+,B,;'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%&'<="!&:!3!'*#,&+,B,;'A%-!3D
#!-!'C8080'<="!&#%B%&%&'1*B#*&+,B,'A%-'1%1$!.%'%F*+!'!+!-?'
Q8080'+!"#!$%;'+!"#!$'%0$%+*-,&,&'C8080'+=)!&%'9!-9!"!1%&+!'08##*&,#.*1,'
"!' C8080!&' <="!&:!' *#$,&*' *#,&.,@' A%-!31!#' *#*&,&' +!"#!$!' 0*[email protected],' 06-8&.*1,'
*&#*.,&*'<!#%-?' !"#!$'%0$%+*-,&,&'C8080#*'A*B#,'6#.*1,;'C!.'+!"#!$'%0$%+*-,D
&,&'0!3o'@!0%#+!'08##*&,#.*1,&,'E&#!-'C!.'+!'+!"#!$'F**#%3!$#!-%&%&'"*$*&+*@D
#*-'%9%&'E&<E-=#!A%#%-'"!'C!1*7#*&*A%#%-'6#.*1,&,'1*B#*-?^T
Q8080' +!"#!$%&%&' !&' E&!.#%' 8&18-#*-,&+*&' A%-%' C8080' <="!&#%B%+%-?' 5%D
-!3#!-'*9,1,&+*&'C8080'<="!&#%B%;'%#0'6#*-*0'0*)*&,#.,@'C*0#*-,&'06-8&.*1,&,'
%F*+!'!+!-?'5%-!3#!-'%9%&'1*C%7'6#+80#*-,'C*0#*-,&'"!'3=0=.#=#=0#!-%&'0*71*D
.,' A%#%&!A%#%-' 6#.*#,+,-' 0%;' +*"-*&,@#*-,&,' A8&*' <E-!' *3*-#*3*A%#1%&?' Q8080'
+!"#!$%&+!'0*&8&#*-'*9,0'"!'A!#%-<%&'6#.*#,+,-'0%;'C80808&'&!3%'E&<E-+=B='
A%#%&!A%#1%&?'Q8080'<="!&#%B%&%&')*.*&1*#'A%-'A638$8'+*'"*-+,-?'58&*'<E-!'
A%-!3#!-%&'.!":8$'C8080'&6-.#*-,&*'"!3*'C8080'+=)!&%&!'<="!&%'06-8&8-?'
Q8080' <="!&#%B%' "!' 0*)*&,#.,@' C*0#*-,&' 06-8&.*1,' 9!-9!"!1%&+!' 3*1*#*-,&'
<!9.%@!'!$0%#%'6#.*1,'3*1*B,&,&'E&!.#%'A%-'-6#='"*-+,-?^S
2&*3*1*' X*C0!.!1%' %&1*&' C*0#*-,&*' 1*3<,#,' 6#.*3,;' C8080' +!"#!$%&%&' A%-'
7*-9*1,'6#*-*0'<E-.!0$!+%-?'HQ8080'+!"#!$%;'%&1*&'C*0#*-,&*'1*3<,'<E1$!-!&'"!'
A8'C*0#*-,'06-838:8;'*+%#'A%-'C8080'+=)!&%'08-*&'"!'A8&8'+!"*.'!>%-.!3!'
0!&+%&%' )6-8&#8' 1*3*&' "!' A=$=&' F**#%3!$#!-%&+!' C8080*' "!'2&*3*1*m3*' 83*&'
A%-' +!"#!$' 6#.*0' <!-!0%-?I_g' 5*@0*' A%-' 0*-*-+*' %1!;' %&1*&' C*0#*-,&,&' E&!.%&!'
+*C*'960'"8-<8'3*7.*0$*+,-?'HQ8080'+!"#!$%;'%&1*&'C*0#*-,&*'1*3<,'<E1$!-!&;'
A8'C*0#*-,'06-838:8;'*+*#!$#%'A%-'C8080'+=)!&%'08-87'1=-+=-.!0#!'0!&+%1%&%'
3=0=.#=' 1*3*&;' A=$=&' !$0%&#%0#!-%&+!' C8080*' "!'2&*3*1*m3*' 83*&;' %@#!.' "!'
!3#!.#!-%'A*B,.1,)'3*-<,'+!&!$%.%&!'A*B#,'6#*&'+!"#!>%-?'5E3#!'A%-'+=)!&%&'08D
-8#.*1,;'3*1*.*;'3=-=$.!'"!'3*-<,'*#*&,&*'<%-!&'$=.'%@#!.'"!'!3#!.#!-%&'C8D
080'08-*##*-,'%9%&+!'0*#.*1,;'$!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%&;'*&*3*1*#'<="!&:!3!'
A*B#*&.*1,3#*'6#*&*0#,+,-?I_L'5%-'A*@0*'0*-*-+*'%1!'2&*3*1*'X*C0!.!1%'C8080'
+!"#!$%&%&'16-8.#8#80'3E&=&!'"8-<8'3*7.*0$*'"!'$=.'6-<*&#*-,&,'3*-<,'+!D
^T' |*%&!-' Q6F.*&&;' H|!:C$11$**$17-%&)%7' 8&+' `8-67%1:C!1' G!.!%&1:C*F$1-!:C$I;' %&]' |?'
Q6F.*&&e'a?'X*-06e'\?'X!-#%e'`?'€%!+!-%&'JQ-1<?K;'8*DEB))B<<B+FDE(*FB$F>$-=%!a<;'(?\?'
X=##!-'R!-#*<;'Q!%+!#A!-<'LSS^;'1?'VNLi'|!%&C*-+'Q!&+#!-;'AB<<B)!%?<>F)<BF!>)%*DEB;'N?'
28p*<!;'566-A!<;'NggV;'|&?'[L?
^S' a=-<!&'4:Cc*-)!;'-=%!ajF)DE*)$5*%k<+B=>?)%*DEB;'5+?'OO;'Z6.61'R!-#*<;'5*+!&D5*+!&'
Ngg[;'1?'LgTNi'fC6.*1'5!-<!-;'Z=+j))F?(*FB)?%*>X*>[email protected]*%$8'D(kF%(=>?$K!>$3*)*l*>m$
-F>*$(%FBF)DE*$S><+6)*[email protected]*%$8*DEB)a%*DE=>[email protected]*)$J=>@*)K*%;<))=>?)?*%FDEB)$=>@[email protected]*)$
3*%FDEB)E!;)[email protected]*%$-=%!ajF)DE*>$3*T*F>)DE<;B;'`8-67%1:C!'Q6:C1:C8#1:C-%F$!&;'|!%C!'
N]'|!:C$1c%11!&1:C*F$;'5+?'VVWW;'\-*&0F8-$eX?;'5!-#%&;'5!-&;'5-8‚!##!1;'Z!c'/6-0;'Y‚D
F6-+;'€%!&;'NggN?'1?'LT_?
_g' 2/X;'`?'LST^eLN;'U?'LST_eW;'U?f?'LL'h8A*$'LST_?'
_L' 2/X;'`?'LSSSeLL;'U?'LSSSeNS;'U?f?'LV'f!..8)'LSSS?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
PG
&!$%.%&!'*9,0'A%-'+!"#!$'6#*-*0'$*&,.#*.*0$*+,-]'H2&*3*1*m&,&'N?'.*++!1%&+!'
A!#%-$%#!&'C8080'+!"#!$%;'%&1*&'C*0#*-,&*'+*3*&*&;'A8'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%'06-8D
387'<=9#!&+%-!&;'!3#!.'"!'%@#!.#!-%'C8080*'83<8&'6#*&;'C!-'*#*&+*'*+*#!$#%'A%-'
C8080'+=)!&%'08-87'A8&8'<!#%@$%-!-!0'1=-+=-!&;'2&*3*1*m3*'*30,-,'+8-8.'"!'
$8$8.#*-+*&'0*9,&*&;'C80808'$=.'+!"#!$'6-<*&#*-,&*'!<!.!&'0,#*&;'2&*3*1*'
"!'3*1*#*-#*'0!&+%&%'A*B#,'1*3*&;'3*-<,'+!&!$%.%&!'*9,0'6#*&'+!"#!>%-?I'_N
2&*3*1*' X*C0!.!1%' A%-960' %7$*#' 0*-*-,&+*' C8080' +!"#!$%' %#!' :!)*#*&+,-D
.*' 3!$0%1%' *-*1,&+*' 1,0,' A%-' %#%@0%' <[email protected]' "!' 3*1*' 0638:8&8&' C8080' +!"#!$%'
%#0!1%&!'83.*1,'<!-!0#%#%B%'=)!-%&+!'[email protected]$8-?'HQ8080'+!"#!$%'C!-'!3#!.'"!'
%@#!.%'C8080*'83<8&;'%&1*&'C*0#*-,&*'1*3<,'<E1$!-!&;'A8'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%'
06-8387'<=9#!&+%-!&;'C!-'*#*&+*'*+*#!$#%'A%-'C8080'+=)!&%'08-87'A8&8'<!#%@D
$%-!-!0' 1=-+=-!&;'2&*3*1*m3*' *30,-,' +8-8.' "!' $8$8.#*-+*&' 0*9,&*&;' C80808'
$=.'+!"#!$'6-<*&#*-,&*'!<!.!&'0,#*&;'2&*3*1*'"!'C80808&'=1$=&'08-*##*-,3#*'
0!&+%&%'A*B#,'1*3,7'3*-<,'+!&!$%.%&!'*9,0'6#*&;'3*1*#*-,&'=1$=&+!'3*1*'0638:8D
&8&'+*'A6)*.*3*:*B,'$!.!#'C8080'%#0!#!-%'"!'2&*3*1*'A8#8&+8B8'A%#%&:%&+!'
6#*&'+!"#!>%-y'/*1*'0638:8'A*),'189#*-+*'1898&'F*%#%&%;'3*-<,#*.*&,&'"!':!)*'
*#.*1,' +8-8.8&+*' :!)*!"#!-%&%&' 6#8.18)' [email protected]##*-,&+*&' 06-8.*0;' *3&,' )*D
.*&+*'.*C0!.!#!-%&'%@'3=0=&='C*op!$.!0'"!'3*-<,#*.*'<%+!-#!-%&%'*)*#$.*0'
*.*:,3#*'E&'E+!.!'"!'A!&)!-%'+=)!&#!.!#!-'3*7*A%#%-?'23-,:*'A8'+=)!&#!.!D
#!-#!'<=>=B='*.*:,'<!-9!0#[email protected]$%-.!0'%9%&'.*++%'<!-9!B%&'*-*@$,-,#+,B,'.*C0!.!'
*@*.*1,&+*'83<8#*&*&'3*-<,#*.*'818#='3E&$!.#!-%&+!&'F*-0#,'A*),'3E&$!.#!-'
+!'A!#%-#!3!A%#%-?'2&:*0'3*1*'0638:8'A8'3E&+!0%'$*0+%-'C*00,&,'08##*&,-0!&'C8D
080'+!"#!$%'%#0!1%&!'83<8&'6#*-*0'*+*#!$#%'A%-'C8080'+=)!&%'08-.*0'"!'%+*-!D
&%&'0!3o#%B%&!'36#'*9*:*0'+=)!&#!.!#!-+!&'0*9,&.*0')6-8&+*+,-?'58'&!+!&#!;'
[email protected]*)#,B,&'$*-*F,'6#*&'.=+*C%#'<=.-=0'%+*-!1%&%&'A!#%-#!+%B%'(O\'+!B!-%&;'
C!.'3*0*#*.*'!3#!.%&!'0*$,#*&#*-*'E+!&!:!0'%0-*.%3!&%&;'C!.'+!'@=7C!#%3!'
3*7,#*:*0'E&'E+!.!'$!A#%<*$,&+*0%'.%0$*-,&'A!#%-#!&.!1%&+!'!1*1'*#,&.*1,'C8D
080' +!"#!$%' %#0!1%3#!' A*B+*@.*.*0$*+,-?'29,0#*&*&' &!+!&#!-#!' %$%-*)' 06&818'
%A*-!;'2&*3*1*m&,&'N?'.*++!1%&!'*30,-,+,-;'%7$*#%'<!-!0%-?_V
`@%$#%0'%#0!1%;'%#0!&%&'3*-*-#*&,:,#*-,'*9,1,&+*&'$!.!#'A%-'C*00,'%F*+!'!+!-?'
U*&8&#*-'0*[email protected],1,&+*'[email protected]%$'%@#!.'<E-.!'C*00,&,'+6B8-8-?' !"#!$'3E&!$%.%'*9,D
1,&+*&'%1!'*&*3*1*#'A%-'!.%-'"!'+!"#!$'3E&!$%.%&!'Cx0%.'A%-'%#0!'6#*-*0'0*-D
@,.,)*'9,0*-?_W'`@%$#%0'+60$-%&+!'.8$#*0'[email protected]%$#%0'"!'&%17%'[email protected]%$#%0'6#.*0'=)!-!'%0%'
F*-0#,'*9,+*&'!#!'*#,&.*0$*+,-?'X8$#*0'[email protected]%$#%0'3*'+*'@!0#%'C8080%'[email protected]%$#%0;'0*&8D
&8&'*3-,.'<E)!$.!01%)%&'C!-0!1'%9%&'*3&,'83<8#*&.*1,+,-?'l$!'3*&+*&'&%17%'
[email protected]%$#%0' J.*++%' C8080%' [email protected]%$#%0K' %1!;' *3&,' C80801*#' +8-8.+*' 6#*&#*-,&' [email protected]%$#%B%'
6#87i' C!-0!1' %9%&' .8$#*0' A%-' [email protected]%$#%B%' %F*+!' !$.!.!0$!+%-?_[ Anayasa MahkeD
_N' 2/X;'`?'Ngg^eLS;'U?'NggSeVN;'U?f?'N^'h8A*$'NggS?
_V' 2/X;'`?'Ngg^eW_;'U?'NggTeLWW;'U?f?'LT'`3#=#'NggT?
_W' l)A8+8&;'1?'LW_?
_[' U!.*#'GE)#!-;'.'%($S><6<)<$Y=(=(=L$`0%&'/*3,&!"%;'58-1*;'Nggg;'1?'LTN?'23-,:*'A0)?'
X!-%C'l+!&;'.'%($S><6<)<$Y=(=(=>@<$-eFB+F($/+(*)FL$/!$0%&'/*3,&#*-,;'2&0*-*'NggV;'
1?'L_DVVi'l)A8+8&;'1?'LWTDLWS?
26
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
.!1%;' :!)*' C80808&*' %#%@0%&' A%-960' 0*-*-,&+*;' &%17%' [email protected]%$#%B!' "8-<8' 3*7*-*0'
J2&*3*1*'X*C0!.!1%'&%17%'[email protected]%$#%0'$*A%-%&%'08##*&.,36-K'[email protected]%$#%B%&'*3&,'C8080%'
+8-8.+*'6#*&#*-'%9%&'<!9!-#%'6#+8B8&8;'F*-0#,'+8-8.#*-'"!3*'o%##!-'%9%&'E&<ED
-=#!&'F*-0#,':!)*#*-,&'[email protected]%$#%0'%#0!1%'*9,1,&+*&'+!B!-#!&+%-%#!.!3!:!B%'3E&=&+!'
0*-*-#*-'"!-.%@$%-?_^
2&*3*1*'X*C0!.!1%;'[email protected]%$#%B%'C80801*#'"!'!3#!.1!#'[email protected]%$#%0'6#.*0'=)!-!'%0%'
F*-0#,'@!0%#+!'!#!'*#.*0$*+,-?__'58&*'<E-!;'*&*3*1*&,&'1*B#*.*3*'9*#,@$,B,'[email protected]%$D
#%0;'A%-!3#!-'*-*1,&+*'o%#%'A%-'[email protected]%$#%0'+!B%#;'*01%&!'C80801*#'A%-'[email protected]%$#%0$%-?' %B!-'
3*&+*&;'0*&8&'E&=&+!'[email protected]%$#%0;'C!-0!1%&'C!-'3E&+!&'*3&,'08-*##*-*'$*A%'6#.*1,'
+!B%#;' *3&,' C8080%' +8-8.' %9%&+!' A8#8&*&#*-,&' *3&,' 08-*##*-*' $*A%' 6#.*1,&,'
<!-!0$%-.!0$!+%-?
2&*3*1*'X*C0!.!1%'[email protected]%$#%'0*-*-#*-,&+*;'[email protected]%$#%B%&'*&#*.,;'*.*:,;'0*71*.,'
=)!-%&+!' 1,09*' [email protected]$8-]' H`@%$#%0' %#0!1%&%&' *.*:,;' *3&,' +8-8.+*' A8#8&*&'
0%@%#!-%&'3*1*#*-'0*[email protected],1,&+*'*3&,'%@#!.!'A*B#,'$8$8#.*#*-,&,'1*B#*.*0;'*3-,.:,D
#,0'3*7,#.*1,&,'"!'*3-,:*#,0'$*&,&.*1,&,'E&#!.!0$%-?'58'%#0!3#!;'*3&,'+8-8.+*'
A8#8&*&'0%.%'0%@%'"!'$67#8#80#*-*'*3-,'08-*##*-'83<8#*&*-*0'3*1*'0*[email protected],1,&+*'
[email protected]%$#%B%&'9%B&!&.!1%'3*1*0#*&.,@$,-?I_T
2&*3*1*'X*C0!.!1%'[email protected]%$#%0'%#0!1%&!'E)!#'A%-'E&!.'*$F!$.!0$!'"!'*3-,&$,D
#,' A%-' A%9%.+!' $*&,.#*.*0$*+,-?' H2&*3*1*m&,&' Lg?' .*++!1%&+!' +=)!&#!&!&'
[email protected]%$#%0'%#0!1%3#!'*3&,'C80801*#'+8-8.+*'6#*&'0%@%#!-%&'*3&,'08-*##*-*'+!B%@%0'
C80801*#' +8-8.+*' 6#*&#*-,&' %1!' +!B%@%0' 08-*##*-*' A*B#,' $8$8#.*1,' E&<E-=#D
.!0$!+%-?'/*1*'E&=&+!'[email protected]%$#%0;'C!-0!1%&'C!-'3E&+!&'*3&,'08-*##*-*'A*B#,'6#*D
:*B,'*&#*.,&*'<!#.!.!0$!+%-?'/*1*#*-,&'83<8#*&.*1,&+*'+%#;',-0;'-!&0;':%&D
1%3!$;'1%3*1j'[email protected]=&:!;'F!#1!Fj'%&*&9;'+%&'"!'.!)C!7'*3-,#,B,'<E)!$%#.!1%'"!'A8'
&!+!&#!-#!'[email protected]%$1%)#%B!'36#'*9,#.*1,'2&*3*1*'0*$,&+*'<!9!-#%'<E-=#.!.!0$!+%-?'
58'.8$#*0'3*1*0;'A%-A%-%&%&'*3&,'+8-8.+*'6#*&#*-*'*3-,'08-*##*-,&'83<8#*&D
.*1,&,'"!'*3-,:*#,0#,'0%@%'"!'$67#8#80#*-,&'3*-*$,#.*1,&,'!&<!##!.!0$!+%-?'U%.%'
38->*@#*-,&' C*0#,' A%-' &!+!&!' +*3*&*-*0' +!B%@%0' 08-*##*-*' A*B#,' $8$8#.*#*-,'
[email protected]%$#%0'%#0!1%&!'*30,-,#,0'6#[email protected]$8-.*.*0$*+,-?' 8-8.'"!'06&8.#*-,&+*0%'E)!#D
#%0#!-;' 0%.%' 0%@%#!-' 3*' +*' $67#8#80#*-' %9%&' +!B%@%0' 08-*##*-,' "!' +!B%@%0' 83<8D
#*.*#*-,'<!-!0#%'0,#*A%#.!0$!+%-?'l)!##%0#!-!;'*3-,#,0#*-*'+*3*&+,B,'%9%&'C*0#,'
6#*&' &!+!&#!-;' *3-,' +=)!&#!.!3%' *30,-,' +!B%#;' <!9!-#%' 0,#.*0$*+,-?'23&,' +8D
-8.+*' 6#*&#*-' %9%&' *3-,' +=)!&#!.!' *30,-,#,0' 6#[email protected]$8-.*0$*+,-?' 2&*3*1*m&,&'
*.*9#*+,B,'[email protected]%$#%0;'!3#!.#%'+!B%#;'C80801*#'[email protected]%$#%0$%-?'23&,'C80801*#'+8-8.#*-'
*3&,;'*3-,'C80801*#'+8-8.#*-'*3-,'08-*##*-*'A*B#,'$8$8#8-1*'2&*3*1*m&,&'E&D
<E-+=B='[email protected]%$#%0'<!-9!0#[email protected]%@'6#*:*0$,-?'5*@0*'A%-'*&#*$,.#*;'0%@%1!#'&%$!#%0#!D
_^' 58'<[email protected]'2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&'3!-#[email protected]%0'%9$%C*+,'6#87;'LS^N'3,#,&+*&'A!-%'"!-+%B%'0*D
-*-#*-*'6&#*-:*'E-&!0'<E1$!-%#!A%#%-?'5*),'E-&!0#!-'%9%&'A0)?'2/X;'`?'LS_^eLV;'U?'LS_^eVL;'
U?f?'V'Q*)%-*&'LS_^i'2/X;'`?'LSS_e[_;'U?'LSSTeLL;'U?f?'Vg'Z%1*&'LSSTi'2/X;'`?'LSS_e^g;'
U?'LSSTe[V;'U?f?'NN'`3#=#'LSST?
__' 2&*3*1*'X*C0!.!1%;'GE)#!-'$*-*F,&+*&'08##*&,#*&'.8$#*0'[email protected]%$#%0'3!-%&!'H!3#!.#%'[email protected]%$D
#%0I;'&%17%'[email protected]%$#%0'3!-%&!'%1!'HC8080%'[email protected]%$#%0I'$*A%-%&%'08##*&.*0$*+,-?
_T' 2/X;'`?'NgggeLS;'U?'NggNeL[;'U?f?'L['Y:*0'NggN?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
27
-%' "!' +8-8.#*-,' E)[email protected]' 6#*&#*-' *-*1,&+*;' 3*1*#*-*' 06&8#*&' 08-*##*-#*' +!B%@%0'
83<8#*.*#*-'3*7,#*.*)?' 8-8.#*-+*0%'+!B%@%0#%B%&'+6B8-+8B8')6-8&#8#80D
#*-#*;' 0*.8' 3*-*-,' 3*' +*' A*@0*' C*0#,' &!+!&#!-!' +*3*&,#*-*0' 3*1*#*-#*' F*-0#,'
83<8#*.*#*-'<!$%-%#.!1%'+8-8.8&+*'2&*3*1*m&,&'[email protected]%$#%0'%#0!1%&%&'9%B&!&+%B%'
16&8:8'9,0*-,#*.*)?I_S
2&*3*1*' X*C0!.!1%&%&' C8080' +!"#!$%&+!' 189' %#!' :!)*' *-*1,&+*' *+%#' A%-'
+!&<!&%&'08-8#.*1,'<!-!0$%B%'3E&=&+!0%'%9$%C*+,;'[email protected]%$#%0'%#0!1%'%#!'+!'%#%@0%#%+%-?'
2&*3*1*'X*C0!.!1%;'%0%':!)*'C=0.=&=&'.80*3!1!1%&!'+*3*&*&'2&*3*1*3*'
*30,-,#,0'%++%*#*-,&,'[email protected]%$#%0'%#0!1%'3E&=&+!&'+!'%&:!#!.%@$%-?'l-&!B%&'X*C0!D
.!;' LTgV' 1*3,#,'2F' U*&8&8&8&' %$%-*)' 06&818' ^?' .*++!1%&%&' %0%&:%' F,0-*1,&,;'
C8080'+!"#!$%'%#0!1%'3*&,'1,-*'[email protected]%$#%0'%#0!1%&!'+!'*30,-,'A8#[email protected]$8-?'X*C0!.!3!'
<E-!;'Hy'A%-'1898'A%-'0!)'%@#!3!&%&'*3&,'1898'%0%'0!)'%@#!3!&+!&'+*C*'960':!)*'
<E-.!1%'16&8:8&8'"!-!&'1E)'06&818'3*1*'08-*#,;'2&*3*1*m&,&'N?'.*++!1%&+!'
A!#%-$%#!&'C8080'+!"#!$%'%#0!1%3#!'A*B+*@.*+,B,'<%A%;'2&*3*1*m&,&'LN?'.*++!D
1%&+!'*9,0#*&*&'[email protected]%$#%0'%#0!1%&!'+!'*30,-,'[email protected]!0$!+%-?ITg
2&:*0'2&*3*1*' X*C0!.!1%&!' <E-!;' H189' %#!' :!)*' *-*1,&+*' 6-*&,&' *+*#!D
$!'83<8&'A8#8&87'A8#8&.*+,B,&,'6'1898&'$67#8.'C*3*$,&+*'3*-*>,B,'!$0%3!'
<E-!'$*0+%-'!$.!0')6-8&#8#8B8'"*-+,-?'/601*'C!-C*&<%'A%-'189*'0*[email protected],'06&[email protected]'
6#*&'A%-':!)*'%#!'3*7,#*:*0'A%-'0,3*1#*.*&,&;'A8'6-*&,'$x3%&+!'!1*1'6#*.*3*D
:*B,'*9,0'A%-'<!-9!0$%-?ITL'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'A8'3*0#*@,.,&,'16&-*0%'3,##*-D
+*'+*'A=3=0'E#9=+!'[email protected]$=-?'5%-'$!17%>!'A8#8&.*0'<!-!0%-1!;'2&*3*1*'
X*C0!.!1%;'3*1*'0638:8&8&'189'"!':!)*#*-'06&818&+*0%'$*0+%-'3!$0%1%&%'96D
B8&#80#*'<!&%@'36-8.#*.*0$*;'C*0#,'A%-'&!+!&%&'"!'0*.8'3*-*-,&,&'A8#8&87'
A8#8&.*+,B,'C81818&*'A*0.*0$*;'C*>*'A*)!&'@!0#%'C8080%'[email protected]%$#%0'+!&!$%.%3D
#!'3!$%&.!0$!+%-?TN
2&*3*1*' X*C0!.!1%;' LST^' 3,#,&+*' "!-+%B%' A%-' 0*-*-+*' f=-0' (!)*'
U*&8&8m&8&' 1!.*"%' +%&#!-D1!.*"%' 6#.*3*&' +%&#!-' *3-,.,&,' 3*7*&' "!' 1*D
+!:!'1!.*"%'+%&#!-!'3E&!#%0'1*#+,-,#*-,':!)*#*&+,-*&'L_[?'"!'L_^?'.*++!#!-%'
+%&'"!'"%:+*&'E)<=-#=B=&=&'3*&,'1,-*'[email protected]%$#%0'%#0!1%&!'+!'*30,-,'A8#*-*0'%7$*#'
!$.%@$%-?'2&*3*1*'X*C0!.!1%&!'<E-!;'Hy'+%&#!-'"!'%&*&9#*-'*-*1,&+*'*3,-,.'
3*7,#.*1,&,'C*0#,'A%-'&!+!&!'+*3*&+,-.*0'.=.0=&'+!B%#+%-?'/*1*'0638:8D
&8&' A!&)!-' +8-8.#*-*' A!&)!-' 9E)=.#!-' <!$%-.!1%' *1,#+,-?' /*1*#*-,&' <!&!#'
6#.*1,' %#0!1%' +!' A8&8' )6-8&#8' 0,#*-?' f=-0' (!)*' U*&8&8&8&' +*"*' 06&818'
L_[?'.*++!1%3#!'+%&#!-'*-*1,&+*'3*7,#*&'*3,-,.'C*0#,'A%-'&!+!&!'+*3*&.*D
.*0$*+,-?'58'%$%A*-#*'VN[['1*3,#,'/*1*&,&'E&<E-+=B='3!&%'+=)!&#!.!'2&*D
3*1*&,&'Lg?'.*++!1%&+!'%F*+!1%&%'A8#*&'3*1*'E&=&+!'[email protected]%$#%0'%#0!1%&!'*30,-,'
[email protected]!0$!+%-?ITV
_S' 2/X;'`?'LSS[eNN;'U?'LSS[eV_;'U?f?'L['2B81$61'LSS[?
Tg' 2/X;'`?'LS^_e_;'U?'LS_^eV[;'U?f?'NW'Q*)%-*&'LS_^?
TL' 2/X;'`?'LS^[eVg;'U?'LS^[e[T;'U?f?'N'U*1,.'LS^[?
TN' l+!&;'1?'NTLDNTN?
TV' 2/X;'`?'LST^eLL;'U?'LST^eN^;'W'U*1,.'LST^?
28
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
2&*3*1*' X*C0!.!1%&%&' [email protected]%$#%0' 06&818&+*' "!-+%B%' A*),' 0*-*-#*-' %1!;' C*0'
"!'E)<=-#=0#!-%'06-8.*0'"!'2&*3*1*&,&'E&<E-+=B='[email protected]%$#%B%'1*B#*.*0$*&'6#D
+809*'8)*0$,-?'[email protected]'f(U'.?'WVT?'.*++!'0*-*-,&+*'H/*1*'0638:8&8&;'*3&,'
!3#!.'%9%&'0%.%'&!+!&#!-#!'+!B%@%0':!)*#*-'A!#%-#!+%B%'A=$=&'A8'+8-8.#*-+*;'
E-&!B%&' (!)*' /*1*1,m&,&' WWS?' "!' W[g?' .*++!#!-%' <!-!B%&:!' JE.=-' A638' *B,-'
C*7%1'"!3*'%+*.K'%#!':!)*#*&+,-,#*&'189#8#*-,&'E#+=-+=0#!-%'0%@%#!-%&'3*@*.*'
C*0#*-,&,'06-8+8B8;'A8&*'0*[email protected],&'WWT?'.*++!'83*-,&:*'JNWDVg'3,#'*-*1,&+*'*B,-'
C*7%1' %#!K' :!)*#*&+,-,#*&' 189#8#*-,&' E#+=-+=B=' 0%@%#!-%&' 3*@*.*' C*00,&,' 06D
-8.*+,B,'<%A%'A%-'[email protected]=&:!3!'3!-'"!-%#!.!)?'23&,'A%9%.+!'WVT?'.*++!&%&'+!'
[email protected]'.!1#!0'!+%&!&'0*+,&#*-,&'3*@*.*;'.*++j'"!'.*&!"j'"*-#,0#*-,&,'06-8D
.*0'C*0#*-,&,'6-$*+*&'0*#+,-+,B,&+*&'+*'1E)'!+%#!.!)?'n=&0=;'E#=.;'A8'$=-'
0*+,&#*-,&')6-#*'0*9,-,#.*#*-,'"!3*')6-#*',-)*'<!9%#.!#!-%'&!+!&%'%#!'+!B%#'+!'
+6B-8+*&'+6B-83*'3*@*.*'C*0#*-,&*'3E&!#%0'A%-'1*#+,-,'16&8:8'.!3+*&*'<!#D
+%B%&+!'189#8&8&;'E#!&%&'[email protected]'.!1#!0'!+%&.%@'A%-'0*+,&'6#.*1,'<E)'E&=&+!'
$8$8#.*01,),&' f=-0' (!)*' U*&8&8m&8&' 0*1$!&' *+*.' E#+=-.!' %9%&' 1*7$*+,B,'
WWT?;' WWS?' "!3*' W[g?' .*++!#!-%&+!&' A%-%' %#!' :!)*#*&+,-,#*:*B,' [email protected])+8-?I'
58&8&#*'A%-#%0$!'*3&,'0*-*-,&+*'2&*3*1*'X*C0!.!1%'0*-*-,&'+!"*.,&+*;'Hl#D
+=-.!'!3#!.%&%&;'0%.'$*-*F,&+*&;'0%.!'0*[email protected],'"!'&!'A%9%.+!'%@#!&%-1!'%@#!&1%&;'
*3&,' :!)*' %#!' :!)*#*&+,-,#.*1,' <!-!0$%B%' 1*"8&8#*.*3*:*B,' <%A%' )6-#*' 0*9,-D
.*0'"!',-)*'<!9.!0'!3#!.#!-%&%&'+!'0%.!'0*[email protected],'%@#!&%-1!'%@#!&1%&'*3&,':!)*'%#!'
0*[email protected],#*&.*1,'<!-!0$%B%'+!'%#!-%'1=-=#!.!)?'58'$=-'189#*-,;'[email protected]'.!1#!0'!+%&!&'
0*+,&#*-*'0*[email protected],'%@#!3!&'0%@%#!-!;'*3&,'!3#!.%'%ƒ!$#%'0*+,&#*-*'0*[email protected],'<!-9!0#[email protected]$%D
-!&'0%@%#!-!'"!-%#!:!0':!)*+*&'+*C*'*)'A%-':!)*'"!-%#.!1%'/*1*'0638:8&8&'AE3D
#!' A%-' :!)*' %&+%-%.%&%' 83<8&' <E-.!1%&%&' A%-' 16&8:8+8-?' n=&0='2&*3*1*m3*'
<E-!'%@#!&!&'1898&'*B,-#,B,'"!'$67#8.'3*@*.,&+*0%'!$0%#!-%'<E)'E&=&+!'$8$8D
#*-*0' <!-!0!&' :!)*&,&'1*7$*&.*1,;'3*1*.*'6-<*&,&,&' 3!$0%1%' "!' $*0+%-' *#*&,'
%9!-%1%&+!'A8#8&.*0$*+,-?'/*1*'0638:8&8&'3!$0%1%'%9%&+!'6#*&'"!'2&*3*1*m3*'
*30,-,'6#.*3*&'$*0+%-#!-%'2&*3*1*m3*'83<8&#80'+!&!$%.%'0*71*.,&+*'+!B%#D
+%-?' 2&*3*1*' X*C0!.!1%' 3!-%&+!#%0' +!&!$%.%' +!B%#' 83<8&#80' +!&!$%.%' 3*D
7*-?' 5*@0*' A%-' *&#*$,.#*;' 3*1*' 08-*#,&,&' 2&*3*1*m3*' *30,-,' 6#87' 6#.*+,B,&,'
1*7$*-?' /*1*' 0638:8;' :!)*' C80808' *#*&,&+*;' 3*1*.*' 3!$0%1%&%' 08##*&,-0!&;'
2&*3*1*m&,&'189'"!':!)*#*-'%9%&'E&<E-+=B='$!.!#'%#0!#!-!'*30,-,'6#.*3*&'"!'
0!&+%'$*0+%-'*#*&,'%9!-%1%&+!'0*#*&'+=)!&#!.!#!-'+!'1!-A!1>%-y'/*1*'0638:8;'
[email protected]'0!&+%&!'.!1#!0'!+%&!&'A%-'0*+,&,&'0*9,-,#.*1,'"!',-),&*'<!9%#.!1%'%#!'
*3&,'!3#!.%&'A8'+8-8.+*'A8#8&.*3*&'0*+,&#*-*'0*[email protected],'3*7,#.*1,&,&'$67#8.'
3*@*.,&+*'3*-*$*:*B,'F*-0#,'!$0%#!-%'+%00*$!'*#*-*0'189$*&')*-*-'<E-!&'0%@%&%&'
+8-8.8&*'<E-!'+!B%@%0':!)*#*-'"!-%#.!1%&%'83<8&'<[email protected]'+%3!-!0;'[email protected]'
.!1#!0'!+%&!&'0*+,&#*-,&'$!:*"=)!'8B-*.*#*-,'3*'+*'0*9,-,#.*#*-,&,&':!)*3,'
*)*#$,:,'3*1*#'&!+!&'6#.*1,&,'[email protected]%$#%0'%#0!1%&!'*30,-,'A8#.*.,@$,-?TW
[email protected])' 3*1*' 0638:8' C*0#,' A%-' &!+!&!' +*3*&*-*0' F*-0#,' A%-' 83<8#*.*'
E&<E-!A%#%-?' 2&:*0' 3*1*' 0638:8&8&' A8' 06&8+*0%' $*0+%-' 3!$0%1%' 2&*3*1*'
X*C0!.!1%&%&'+!&!$%.%&!'$*A%+%-?'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'3*1*'0638:8&8&'+*D
3*&+,B,' &!+!&%&' C*0#,' A%-' &!+!&' 6#87' 6#.*+,B,&,' %&:!#!3!A%#!:!0;' C*0#,' A%-'
TW' 2/X;'`?'LSTTeW;'U?'LSTSeV;'U?f?'LN'Y:*0'LSTS?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
29
&!+!&%&' 6#.*+,B,' 16&8:8&*' "*-,-1*;' F*-0#,' 83<8#*.*' <!$%-!&' +=)!&#!.!3%'
[email protected]%$#%0'%#0!1%&!'*30,-,'A8#*:*0$,-?'2&*3*1*'X*C0!.!1%&!'<E-!;'[email protected]'0!&+%D
1%&!'.!1#!0'!+%&!&'0*+,&#*-*'0*[email protected],'%@#!&!&')6-#*'0*9,-.*0'"!3*',-)*'<!9.!0'
189#*-,&+*'AE3#!'A%-'0*+,&,&'8B-*+,B,')*-*-,&'*3&,'!3#!.#!-#!'0*[email protected],#*@*&'%ƒ!$#%'
A%-'0*+,&,&'8B-*+,B,')*-*-*'<E-!'+*C*'*)'6#.*1,'A8'*3,-,.,&'C*0#,'&!+!&%&%'
6#[email protected]$8-.*0$*+,-?I'2&*3*1*' X*C0!.!1%&%&' A8' <[email protected]=&!' 0*$,#.*0' .=.0=&'
+!B%#+%-?'u%-*',-)*'<!9.!0'1898&8&'*&:*0'&*.81#8'0*+,&#*-'*#!3C%&+!'%@#!D
&!A%#!:!B%i'[email protected]'0!&+%#!-%&!'.!1#!0'!+%&!&'0*+,&#*-,&'A8'!3#!.%'$%:*-j'A%-'%@'
1*3.,@'6#.*#*-,&+*&'+6#*3,;'A8&#*-,&':%&1!#'E)<=-#=0#!-%&%&'&*.81#8'0*+,&D
#*-,&':%&1!#'E)<=-#=0#!-%'E#9=1=&+!'%C#*#'!+%#.%@'1*3,#*.*3*:*B,;'F*%#%&;'=:-!$'
0*[email protected],#,B,&+*'!#+!'!+%#!A%#!:!B%'A%-'@!3!')6-#*'1*C%7'9,0.*1,&+*'1*+!:!'1,&,-#,'
A%-'"*C*.!$'<E-=#!A%#!:!B%'+6B-8#$818&+*0%'<[email protected]#!-'<!9.%@$!'0*#*&;'<=&=D
.=)+!' $!-0' !+%#.%@' 6#*&' <[email protected]#!-+%-?' (%&1!#' E)<=-#=0$!&' 3*-*-#*&.*' "!' A8'
E)<=-#=B=&' 06-8&.*1,' A*0,.,&+*&' A%-!3#!-' *-*1,&+*' A%-' *3-,.' 3*7,#*.*)?'
6#*3,1,3#*'6-$*+*'C*0#,' A%-' &!+!&'A8#8&.*.*0$*+,-?'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'
A8'C=0.=;'%&1*&'6&8-8&*;'%&1*&'C*0#*-,&*'"!'[email protected]%$#%0'%#0!1%&!'*30,-,'A8#.*1,'
<!-!0%-0!&;'$*.'$!-1%'A%-'16&8:*'8#*@.*1,'3!-%&+!'6#.*.,@$,-?'`#A!>!'2&*3*D
1*'X*C0!.!1%;'3*1*'0638:8&8&'189'"!':!)*#*-*'%#%@0%&'$*0+%-'3!$0%1%&!'1*3<,'
<E1$!-.!#%+%-?'2&:*0'3*1*'0638:8&8&'$*0+%-'3!$0%1%'1,&,-1,)'6#.*3,7;'$*0+%-'
*#*&,&,&'1,&,-#*-,'2&*3*1*#'%#0!#!-#!'"!'$!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-#!'9%)%#.%@$%-?
58'0*-*-'2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&'[email protected]%$#%0'%#0!1%'%#!'%#<%#%'"!-+%B%'0*-*-#*-'%9!D
-%1%&+!'C*0#,'6#*-*0'!&'960'!#[email protected]$%-%#!&'0*-*-+,-?'4E)'06&818'A8'0*-*-'+60$-%&D
+!;'*+*#!$'%9!-!&'%&1*&'C*0#*-,&*'1*3<,#,'C8080'+!"#!$%'%#!'0*&8&'E&=&+!'[email protected]%$D
#%0'%#0!1%&%&'3*1*'0638:8'$*-*F,&+*&'$*0+%-'3!$0%1%&%&'0!3o'A%-'@!0%#+!'08##*D
&,#.*1,'"!'%&1*&'C*0#*-,&,'+*-'36-8.#*.*1,'&!+!&%3#!'!#[email protected]$%-%#.%@$%-?T['\[email protected]'
3*7*&'0*+,&,&'A!+!&%&%&'"!'6&8-8&8&'+%B!-'0*+,&#*-,&0%&+!&'+*C*'+!B!-1%)'
6#+8B8;'A8'F*-0#,#,0'3=)=&+!&'[email protected]'3*7*&'0*+,&,&'6&8-8&8&;'C8080!&'+*C*'
*)'06-8&.*3,'C*0'!>%B%'1E3#!&!.!)?T^
5#$.-,-7$YSU7S8$5-$W-ZS7S0 98,S$&-.U/A/$
LSTN' 2&*3*1*1,m&,&' LL?' .*++!1%&!' <E-!;' H2&*3*1*' C=0=.#!-%;' 3*1*.*;'
3=-=$.!'"!'3*-<,'6-<*&#*-,&,;'%+*-!'.*0*.#*-,&,'"!'+%B!-'08-8#[email protected]'"!'0%@%#!-%'
A*B#*3*&'$!.!#'C8080'08-*##*-,+,-?I'58'C=0.=&'A%-'16&8:8'6#*-*0;'2&*3*D
1*+*'E&<E-=#!&'$!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-;'C80808&'C!-'*#*&,&+*'<!9!-#%+%-?'
5%-'A*@0*'+!3%@#!;'$!.!#'C*0#*-,&'A*B#*3,:,'!$0%1%&%&'6#.*+,B,'A%-'*#*&'360$8-?'
58' A*B#*3,:,#,0;' .*++%' :!)*' C80808' &6-.#*-,&,&' 06&.*1,&+*&' :!)*' .8C*D
0!.!1%&!'"!':!)*'%&F*)'-!}%.%&!'0*+*-;'+!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%'%9%&'+!'
<!9!-#%+%-?
f!.!#'C*0#*-,&'A*B#*3,:,'!$0%1%&%&'$!.!#+!'%0%'A638$8'A8#8&.*0$*+,-?'5%-'
0!-!;' +!"#!$%&' $!.!#' 6-<*&#*-,;' 2&*3*1*+*' <="!&:!' *#$,&*' *#,&*&' $!.!#' C*0'
T[' h!&;'1?'LNi'Q*03!.!);'1?'NgVDNgW?
T^' |80%3!'200*3*'U%*;'HQ80808&'U*+,&*'5*0,@,]'`-<!&'"!'`@%$'Y#*.*.*'Q*#%I;'-bYC ;'
(?'tOOO;'4?'LqN;'NggS;'1?'SL?
gH
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
"!' E)<=-#=0#!-#!' A*B#,+,-#*-?' l$!' 3*&+*&' *3&,' 6-<*&#*-' $!.!#' C*0#*-,&' <!-D
9!0#[email protected]$%-%#.!1%&%'1*B#*.*0#*'+*'3=0=.#=+=-#!-?'2&*3*1*;'3*1*'0638:838'"!'
:!)*'3*-<,:,&,;'$!.!#'C*0#*-,'06-8.*'"!'$!.!#'C*0#*-,&'08##*&,#*A%#.!1%'%9%&'
<!-!0!&'$!+A%-#!-%'*#.*0#*'3=0=.#='0,#.*0$*+,-?
/*1*.*'6-<*&,;'2&*3*1*+*'3!-'*#*&'$!.!#'C*0#*-#*'A*B#,'6#+8B8&+*&;'$!D
.!#'C*0'1*C%7#!-%&%&'C*0#*-,&,'%C#*#'!+!.!)?'f!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-!'3E&!D
#%0'A%-'.=+*C*#!;'!B!-'3*1*#'A%-'$!.!#!'+*3*&.,36-1*;'[email protected]'A%-'0*.8'3*-*-,'
%)#!.!.%@1!;'E#9=1=)'"!3*'E)!'+608&836-1*;'$!.!#'C*0#*-,'%C#*#'!$.%@'+!.!0D
$%-?' X*++%' :!)*' C80808' *#*&,&+*' 3*1*' 0638:8&8&' $!.!#' C*0#*-#*' A*B#,#,B,'
C!.'189'%C+*1,&+*'C!.'+!'A8&#*-*'0*[email protected],'E&<E-=#!:!0':!)*#*-+*'<!9!-#%+%-?T_
/*1*'0638:8;'189'%C+*1,3#*' A!#%-#%'A%-'%&1*&'+*"-*&,@,&,':!)*%'3*7$,-,.*'
A*B#*3*A%#%-?'`B!-'189'6#*-*0'$*&,.#*&*&'!3#!.;'2&*3*1*+*'<="!&:!'*#$,&*'
*#,&*&'A%-'C*0'"!'E)<=-#=B=&'06-8.*'*#*&,&+*'3!-'*#,36-1*;'AE3#!'A%-'+8D
-8.+*' $!.!#' C*00*' 3E&!#%0' A%-' .=+*C*#!' "*-' +!.!0$%-?' 58' .=+*C*#!&%&'
[email protected]'6#*A%#.!1%'%9%&'2&*3*1*+*'E&<E-=#!&'$!.!#'C*0#*-,&'1,&,-#*&.*1,'06D
@8##*-,&*'83<8&'6#.*1,'<!-!0%-?'f!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%&'1,&,-#*&.*1,&+*'
838#.*1,'<!-!0!&'[email protected]##*-'%1!;'LSTN'2&*3*1*1,m&,&'LV?'.*++!1%&+!'1*3,#.,@D
$,-?'58'.*++!3!'<E-!;'$!.!#'C*0'"!'C=--%3!$#!-'*&:*0'0*&8&#*'1,&,-#*&*A%#%-?'
Q*>*' 2&*3*1*' 3*1*##,0' %#0!1%&%;' $!.!#' C*0#*-#*' <="!&:!' *#$,&*' *#,&.*3*&'
%&1*&' +*"-*&,@#*-,&,&' 189' 6#*-*0' +=)!&#!&.!1%' "!' :!)*#*&+,-,#.*1,&+*' +*'
*-*.*0$*+,-' J.?' VTK?'23-,:*' A%-' +*"-*&,@,&' :!)*#*&+,-,#*A%#.!1%' %9%&' 0*.8'
+=)!&%;'189'%@#!&.!1%&%&'E&#!&.!1%;'A*@0*#*-,&,&'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%&%&'06D
-8&.*1,;'<!&!#'*C#*0'<%A%'[email protected]'A%-'0*.8'3*-*-,&,&'A8#8&.*1,'<!-!0%-?'l-D
&!B%&;'f(U'.?'LN[m+!'+=)!&#!&!&'C*0*-!$'1898;'%F*+!'E)<=-#=B=&=;'=9=&:='
0%@%#!-%&'0%@%#%0'C*0#*-,&,&'06-8&.*1,'*.*:,3#*'1,&,-#*.*0$*+,-?'58&*'0*[email protected],D
#,0;'-,)*3*'+*3*#,'[email protected]:%&1!#'%#%@0%#!-%&'"!'A%-#%0$!'3*@*.,&'<!&!#'6#*-*0':!)*#*&D
+,-,#.*1,&+*'0*.8'3*-*-,&,&'A8#8&.*+,B,'0*A8#'!+%#.!0$!+%-?TT'w38#.*1,'
<!-!0!&'+%B!-'A%-'[email protected]#'+*;'E#9=#=#=0'%#0!1%+%-?'/*1*'0638:8;':!)*#*&+,-.*'
3!$0%1%&%' 08##*&,-0!&' E#9=#=' 6#.*0' )6-8&+*+,-?' (!)*' C80808' EB-!$%1%&+!'
H8#$%.*' -*$%6I' 6#*-*0' %F*+!' !+%#!&' 7-!&1%7' *1#,&+*' E#9=#=#=0' %#0!1%&%&' :!)*'
C80808' *#*&,&+*0%' E)!#' A%-' 83<8#*.*' @!0#%+%-?' 58&*' <E-!;' :!)*' C80808;'
3*#&,):*' +%B!-' [email protected]*0' *-*9#*-,&' !#"!-%@1%)' 6#.*1,' "!3*' &!$%:!' "!-.!.!1%'
C*#%&+!' +!"-!3!' <%-!-?TS' Z%C*3!$;' :!)*' 0*&8&#*-,' $!.!#' C*0#*-,&' E)=&!' +6D
T_' 5!-&C*-+'€*#+.*&&;'H *1'4$-*F-!:C$'%.'47*&&8&<1F!#+')c%1:C!&'G-8&+-!:C$1"!-c%-0#%:D
C8&<'8&+'G-8&+-!:C$1A%&+8&<I;'C*)B)DE%F;B$;'%$C%<>X$8F(+F>;'u=-%:C'Ngg_;'1?'N_W?
TT' 2MQX;' NN?Lg?LSTL' $*-%C#%' 8+<!6&e5%-#[email protected]%0' U-*##,0' 0*-*-,&+*;' 3!$%@0%&#!-' *-*1,' -,)*3*'
+*3*#,' [email protected]:%&1!#' %#%@0%&%&' :!)*#*&+,-,#.*1,&,' 4E)#[email protected]!m&%&' T?' X*++!1%&+!' +=)!&#!&!&'
E)!#'C*3*$*'1*3<,'C*00,&,&'%C#*#%'6#*-*0'+!B!-#!&+%-.%@$%-?'X*C0!.!;'4E)#[email protected]!m3!'*3D
0,-,#,B,' %#0' 7#*&+*' E#9=#=#=0' %#0!1%&!' +*3*&+,-.*0#*' A%-#%0$!;' <!&!#' 1*B#,0' "!' *C#*0,&'
06-8&.*1,' <!-!09!1%&%' +!' 08##*&.*0$*+,-?' l-&!B%&;' LS?gN?LSS_' $*-%C#%' r*10!3;' a*<D
<*-+'"!'5-6c&e5%-#[email protected]%0'U-*##,0'0*-*-,&+*'X*C0!.!;'3!$%@0%&#!-'*-*1,&+*0%'-,)*3*'+*D
3*#,'1*+6D.*)[email protected]%1$'%#%@0%#!-'1,-*1,&+*'6#[email protected]*&'.=!11%-'o%#'"!'3*-*#*.*+*&'0*3&*0#*&*&'
.*C0v.%3!$%;'1*B#,B,&'06-8&.*1,'%9%&'+!.60-*$%0'$67#8.+*'<!-!0#%'A%-'$!+A%-'6#*-*0'
<[email protected]'"!'4E)#[email protected]!m&%&'T?'.*++!1%&%&'%C#*#'!+%#.!+%B%&!'0*-*-'"!-.%@$%-?
TS' €*#+.*&&;'1?'N_^?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
31
08&*.*)?' /*1*' 0638:8;' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%&%' 08##*&,-0!&' C*00,&' E)=&!'
+608&*&;' 3*&%' 6&8' 08##*&,#*.*)' C*#!' <!$%-!&' "!3*' 08##*&,#.*1,&,' 6#+809*'
<=9#[email protected]$%-!&' A%-' +=)!&#!.!' 3*7*.*)?' l-&!B%&' A%-' :!)*' 0*&8&8' A%)*$%C%' A%-'
+%&%'%&*&:,'"!3*'+=&3*'<[email protected]=&=':!)*#*&+,-.*'36#8&*'<%+!.!)?
/*1*' 0638:8;' A%-' $!.!#' C*00,&' 06-8.*' *#*&,&*' <%-.!3!&' A%-' !3#!.%' 189'
6#*-*0'0*A8#'!+%7':!)*#*&+,-,-0!&'[email protected])'$*0+%-'3!$0%1%&!'1*C%7$%-?'2&:*0'
A8'C*#+!'A%#!'3*1*'0638:8&8&'$*.*.!&'1!-A!1$'6#+8B8'1E3#!&!.!)?'201%&!'
E#9=#=#=0'%#0!1%'<%A%'C8080'+!"#!$%&+!&'$=-!3!&'%#0!#!-!'83.*0#*'3=0=.#=D
+=-?'U!)*'3*1*'0638:8'A%-'!3#!.%':!)*#*&+,-,7':!)*#*&+,-.*3*:*B,&,'A!#%-#!-D
0!&'E)!##%0#!'[email protected]%$#%0'%#0!1%&%;'*3-,.:,#,0'3*1*B,&,'"!'0!3o'+*"-*&.*'3*1*B,&,'
<E)'E&=&+!'$8$.*1,'<!-!0%-?'58'A*0,@'*9,1,'*#$,&+*'E-&!B%&'C6.61!01=!#'%#%@0%'
%9%&'<!$%-%#!&'06-8.*'3*@,&,&'C!$!-61!01=!#'%#%@0%'3*@,&+*&'+*C*'3=01!0'$8$8#D
.*1,&,'C*0#,'<E1$!-!:!0'A%-'&!+!&'A8#8&.*.*0$*+,-?Sg
/*1*'0638:8;'3*#&,):*'C*&<%'!3#!.#!-%&'189'[email protected]%#'!+!:!B%&%'A!#%-#!-0!&'+!D
B%#;'*3&,')*.*&+*'189'[email protected]%#'!+!&'A8'!3#!.#!-!'"!-%#!:!0':!)*&,&'$=-='"!'.%0D
$*-,&,'A!#%-#!-0!&'+!'$!.!#'C*0#*-#*'A*B#,+,-?'LSTN'2&*3*1*1,m&,&'VT?'.*++!1%;'
E#=.':!)*1,&,&'"!'<!&!#'.=1*+!-!':!)*1,&,&'"!-%#!.!3!:!B%&%'*9,09*'E&<E-D
.!0$!+%-?'23&,'@!0%#+!'A!+!&1!#':!)*'"!-%#!.!3!:!B%'<%A%;'%&1*&#,0'+,@,'3*'+*'
6&8-'0,-,:,':!)*'+*'"!-%#!.!)'JLSTN'2&*3*1*1,'.?'L_K?
S#$SK%=a<$/>)<>$Y<(+<%V$,<E(*T*)F$U<%<%+<%V>@<$/>)<>+V($ VeV$6<[email protected]<$
c>=%$UV%VDV$W*X<$&<)<2V
2"-87*'M&1*&'Q*0#*-,'4E)#[email protected]!1%m&+!'3!-'*#*&'!&'$!.!#'<="!&:!#!-+!&'
A%-%;'4E)#[email protected]!m&%&'V?'.*++!1%&+!'3!-'*#*&;'%@0!&:!'3*1*B,'%#!'%&1*&#,0'+,@,'3*'
+*'6&8-'0,-,:,':!)*'3*1*B,+,-?'Q!.'2MQX'0*-*-#*-,&+*'C!.'+!'#%$!-*$=-+!;'
+!.60-*$%0' $67#8.8&' !&' E&!.#%' +!B!-#!-%&%' 06-83*&' "!' <=9#=' A%-' A=$=&D
#[email protected]$%-%:%' !$0%3!' 1*C%7' +=)!&#!.!#!-;' .!-0!)%' &%$!#%0$!' 0*A8#' !+%#.!0$!+%-?SL
58' A*B#*.+*' 2MQX;' A*@#*&<,9$*&' A8<=&!' 0*+*-' 4E)#[email protected]!m&%&' V?' .*++!D
1%&+!'3!-'*#*&'<="!&:!&%&'+!.60-*$%0'$67#8.8&'$!.!#'+!B!-#!-%&+!&'A%-%'
6#+8B8&8' C!7' "8-<8#*.,@$,-?SN' 4E)#[email protected]!m+!;' %@0!&:!' "!' %&1*&#,0' +,@,' 3*' +*'
6&8-'0,-,:,':!)*;'.8$#*0'&%$!#%0$!'A%-'3*1*0'6#*-*0'E&<E-=#[email protected]$=-?'G!-9!0$!&'
Sg' €*#+.*&&;'1?'N_^DN__i'2MQX;'S?L?NggV'$*-%C#%'4?r?e2"81$8-3*'+*"*1,&+*;'L['3*@,&*'<!#!&'
!-<!&' A*@"8-8:8&8&' [email protected]:%&1!#' 6#+8B8&8' F*-0' !$.%@' 6#.*1,&*' -*B.!&'2"81$8-3*' (!)*'
U*&8&8&8&' NgS?' .*++!1%&!' <E-!' :!)*#*&+,-,#.*' 06-08183#*' LT' 3*@,&*' 0*+*-' :%&1!#'
%#%@0%+!' A8#8&*.*.*1,&,;' 0*+,&#*-' A*0,.,&+*&' *3&,' 3*@' +E&!.#!-%' %9%&' [email protected]:%&1!#' %#%@0%'
3*1*B,'A8#8&.*.*1,;'C!$!-61!01=!#;'#!)A%3!&'"!'C6.61!01=!#'%#%@0%#!-+!0%'-,)*'3*@,&,&'
[email protected]%$#!&.!1%' 3E&=&+!' <%+!-!0' *-$*&' A%-' 2"-87*' 06&1!&1=1=' A8#8&.*1,' <!-!09!1%3#!;'
4E)#[email protected]!m&%&'T?'.*++!1%'%#!'A*B#*&$,#,'6#*-*0'*3-,.:,#,0'3*1*B,&*'%#%@0%&'LW?'.*++!3!'
*30,-,'A8#[email protected]$8-?'
' 2"81$8-3*' 2&*3*1*' X*C0!.!1%;' 1E)' 06&818' .*++!3%;' 2MQXm&%&' 0*-*-,&+*&' E&:!;'
NL?g^?NggN'$*-%C%&+!'2&*3*1*3*'*30,-,'A8#*-*0'%7$*#'!$.%@$%-?
SL' X?' `?' R%##%<!-;' Y<>@h=DE$ @*%$ -=%!a<*F)DE*>$ ,*>)DE*>%*DEB)(!>K*>BF!>;' u=-%:C'
LSSS;'1?'L_Ti'a?'X!3!-Dr*+!c%<;'Y<>@(!TT*>B<%$-,8U;'5*+!&D5*+!&'NggV;'1?'[Wi'|?'
`11!-;'S=;[email protected]*T$n*?$X=$*F>*T$*=%!a<*F)DE*>$AB%<;K*%;<E%*>)%*DEB;'5!-#%&'NggN;'1?'V_W?
SN' l-&!0'6#*-*0'A0)?'2MQX;'l:*#*&ef=-0%3!'"!'46!-%&<eM&<%#$!-!'0*-*-#*-,?
32
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
V?'.*++!'%&:!#!&+%B%&+!;'4E)#[email protected]!'1%1$!.%&+!'C!-C*&<%'A%-'1,&,-#*.*'"!3*'
%1$%1&*' %9!-.!3!&' $!0' +=)!&#!.!' 6#+8B8' *&#*@,#.*0$*+,-?' f!-E-%).#!' "!3*'
6-<*&%)!' 189#8#80#*' .=:*+!#!;' A=3=0' )6-#80#*-' %9!-1!' +!;' A8' +8-8.' C*0D
0,&' 1,&,-#*&+,-,#*.*)' &%$!#%0$!' 6#.*1,&,' +!B%@$%-.!)?' X*++!&%&' A8' +=)!&D
#!.!'@!0#%&+!&;'.*++!&%&'06-8.*'*#*&,&*'3E&!#%0'C!-'.=+*C*#!&%&'$!.!#'
C*0'%C#*#%&%'6#[email protected]$8-*:*B,'16&8:8'9,0.*0$*+,-?'23-,:*'4E)#[email protected]!;'%@0!&:!'"!'
%&1*&#,0' +,@,' 3*' +*' 6&8-' 0,-,:,' :!)*' 3*1*B,&,;' 8#818&' 3*@*.,&,' $!C+%$' !+!&'
6#*B*&=1$='C*##!-+!'A%#!'1,&,-#*&+,-,#*.*3*:*0'C*0#*-'*-*1,&+*'1*3.*0$*+,-'
J.?'L[K?'
2MQX;'4E)#[email protected]!m&%&'V?'.*++!1%&%&'.8$#*0'&%$!#%0$!'6#+8B8&8'l:*#*&'0*D
-*-,&+*'*9,09*'"8-<8#*.,@$,-]'E)#-"#/"#+*'(?!'!%!D:#(/BA"1%"&+6'[email protected](/#+>+*./(F*:J
:#L#'(2B+1%&(2B'1.1':&(2&+.6"&F/62"&+6(5!$!2(DB+"12"&+6'(M&+26':&:6+N(4'C&[email protected](.>D(
2B'1.1(2BF1""&+(&"/6':&(5*"#@( >D"#F%#(2#.*'(B"&+&[email protected](%&8:1+1'(/&-+6':&'(5&86%.6D(
B"&+&2(*F2#'C#$*($&(:&(*'.&'"62(:6F6(-#$&(2!O!"/!C!(%1&%#"#(-#$&(C#D&$6($&.&2"&%&2/&J
:6+N(PN(%&::#(*./*.'&*(:1+1%&($#+(-#+%#%#2/#@(QRN(%&::#(O#+O#-#.*':#@(.&-&F(-#(5&F2&(
5*+(1"1.&"(B"&8&'!./!(:1+1%:&(:&I*@(!O!'C!(%&::#$#(O#2*'C#(?#/*+*"#%#%#2/#:*+NGSP
[email protected]!&:!;'%&1*&#,0'+,@,'3*'+*'6&8-'0,-,:,':!)*'3*1*B,&*'%#%@0%&'V?'.*++!&%&'
06-8+8B8'+!B!-;'$!.!#'C*0'1*C%7#!-%&%&'o)%01!#'"!'-8C1*#'A=$=&#=B=+=-?'U%D
@%#!-%&'A=$=&#=B=&!'3E&!#%0'C!-'.=+*C*#!;'V?'.*++!&%&'%C#*#%&!'36#'*9.*);'
*01%&!'3*#&,):*'*1<*-%'A%-'+=)!3!'!-%@!&'"!'%&1*&'6&8-83#*'A*B+*@.*3*&'.=D
+*C*#!#!-'%C#*#'6#[email protected]$8-8-?SW
4E)#[email protected]!m&%&'V?'.*++!1%'6#+809*'0,1*'"!'E)'A%-'+=)!&#!.!+%-?'U!)*'.*+D
+!+!' 3!-' *#*&' 0*"-*.#*-' A!#%-1%)+%-?' Z%$!0%.' #%$!-*$=-+!' A8' 0*"-*.#*-,&'
*9,0#,B*'0*"[email protected]$8-8#.*1,'<!-!0$%B%;'4E)#[email protected]!m&%&'+%B!-'A*),'.*++!#!-%'<%A%;'V?'
.*++!&%&'+!'16.8$#*@$,-,#.*3*'"!'36-8.#*&.*3*'.8C$*9'A%-'C=0=.'6#+8D
B8'+%#!'<!$%-%#.%@$%-?S['f!6-%+!'"!'83<8#*.*+*;'%@0!&:!;'%&1*&#,0'+,@,'"!'6&8-'
0,-,:,':!)*'*-*1,&+*'A%-'*B,-#,0'"!'+!-!:!'F*-0,&,&'A8#8&+8B8'0*A8#'!+%#.!0D
$!+%-?' 58&*' <E-!;' 6&8-' 0,-,:,' :!)*' "!3*' .8*.!#!' 3*1*B,;' !&' [email protected]=0' +!-!:!3%'
6#[email protected]$8-8-0!&;'%@0!&:!'3*1*B,'%1!'!&'*B,-'*@*.*3,'6#[email protected]$8-.*0$*+,-?'[email protected]!&:!'%#!'
%&1*&#,0'+,@,'"!3*'6&8-'0,-,:,':!)*'*-*1,&+*'&%$!#%0'F*-0,'+!B%#;'1*+!:!'+!-!:!'
F*-0,'"*-+,-?'5*@0*'A%-'*&#*$,.#*;'A8&#*-,&'C!71%'+!'H0E$='.8*.!#!I'&%$!#%B%&D
+!' 6#.*0#*' A!-*A!-;' A%-A%-#!-%&+!&' 1*+!:!' H0E$=I#=B=&;' 3*&%' 0%@%&%&' .*-8)'
A,-*0,#+,B,' A*10,&,&' J*:,' "!3*' !#!.%&K' *B,-#,0' "!3*' 36B8&#8B8' A*0,.,&+*&'
F*-0#,#*@,-#*-?'h8'C*#+!;'0%@%&%&'.*-8)'A,-*0,#+,B,'A*10,;'*B,-#,B,'"!3*'36B8&D
#8B8'A*0,.,&+*&'%@0!&:!'6#*-*0'&%$!#!&!.!1!'A%#!'3%&!'+!'%&1*&#,0'+,@,'"!3*'
6&8-'0,-,:,'&%$!#%0$!0%'A%-'0E$='.8*.!#!'6#*A%#%-?
2MQX;'A8<=&!'0*+*-'"!-.%@'6#+8B8'0*-*-#*-+*;'4E)#[email protected]!m&%&'V?'.*++!D
1%&+!'<!9!&'%@0!&:!;'%&1*&#,0'+,@,'"!'6&8-'0,-,:,'J0=9=#$=:=K':!)*'0*"-*.#*-,&D
+*&'&!'*&#*@,#.*1,'<!-!0$%B%&%'6-$*3*'[email protected]$8-?'
SV' 2MQX;'l:*#*&ef=-0%3!'U*-*-,;'LN'X*3,1'Ngg[;'5*@"8-8'&6]'W^NNLeSS;'7*-*<-*F'L_S?
SW' (C-%1$67C' G-*A!&c*-$!-;' -=%!a<*F)DE*$ ,*>)DE*>%*DEB)(!>K*>BF!>;' R!-#*<' (?' Q?'
5!:0;'X=&:C!&'NggV;'1?'LW[?
S[' G-*A!&c*-$!-;'1?'L^gi'R%##%<!-;'1?'L_Si'`11!-;'1?'V_[?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
33
2MQX;'A%-':!)*&,&'C*&<%'@*-$#*-'*#$,&+*'%&1*&#,0'+,@,'"!3*'6&8-'0,-,:,'A%-'
:!)*'1*3,#*:*B,&,;'%#0'+!F*'f3-!-eM&<%#$!-!'0*-*-,&+*'6-$*3*'[email protected]$8-?'X*C0!D
.!;'1E)'06&818'+*"*+*;'A%-'.*C0!.!&%&'3*1*3*'+*3*&*-*0'"!-+%B%'167*#*.*'
:!)*1,&,&'V?'.*++!'A*B#*.,&+*'C*&<%'3*1*0'0*71*.,&*'<%-+%B%&%'%&:!#!.%@$%-?'
X*C0!.!'%#0'6#*-*0'A*@"8-8:8&8&'+*"*'06&818'6#*3+*'9!0$%B%'*:,'+=)!3%&%&;'
%@0!&:!'0*"-*.,&+*'"*-'6#*&'*:,'+=)!3%&!'8#*@.*+,B,&,'A!#%-$!-!0'"!-%#!&':!D
)*&,&'4E)#[email protected]!m&%&'V?'.*++!1%'*&#*.,&+*'%@0!&:!'6#.*+,B,&,'$!17%$'!$.%@$%-?'
*C*'16&-*'%1!'%&1*&#,0'+,@,'"!'6&8-'0,-,:,':!)*'*-*1,&+*0%'%#%@0%3!'+!B%&.%@'"!'
A8&#*-' *-*1,&+*' A%-' +!-!:!' F*-0,&,&' A8#8&+8B8&8' A!#%-$.%@$%-?' X*C0!.!m3!'
<E-!;'A%-':!)*&,&'4E)#[email protected]!m&%&'V?'.*++!1%'*&#*.,&+*'H%&1*&#,0'+,@,':!)*I'6#*D
-*0'0*A8#'!+%#!A%#.!1%'%9%&;'9!0%#!&'*:,&,&'A!#%-#%'A%-'+=)!3+!'6#.*1,'<!-!0%-?'
X*C0!.!;'+*"*'06&818'6#*3+*'9!0%#!&'*:,&,&'H%&1*&#,0'+,@,':!)*I'+=)!3%&!'
8#*@.*+,B,&,'$!17%$'!>%0$!&'16&-*;'83<8#*&*&':!)*&,&'H6&8-'0,-,:,'J*@*B,#*3,D
:,;'0=9=#$=:=K':!)*I'1*3,#,7'1*3,#.*3*:*B,&,'*-*@$,-.,@$,-?'X*C0!.!m3!'<E-!;'
E$&+?6(B+?&'"&+6(/&+&M6':&'(-#+*"#'(C#D&"&+6'(I#%#'(I#A.*':#(2&O6'6"%&D(B"&+&2(5*+(
&F&86"&%&(1'.1+1(51"1':181(*O*'@(?#'#"(B"&+&2(C#D&"&+6'( >D"#F%#T'*'(PN(%&::#.*J
'#(&$26+6(B":181(.B'1C1'&(-&+%&2(&'"&%.6D(B"1+N(4."6':&( >D"#F%#T'*'(PN(%&::#.*@(
&O62O&( E*'.&'"62( :6F6G( -#( EB'1+( 26+6C6G( C#D&"&+6( $&.&2"&:686':&'@( 51( /!+( C#D&"&+( *"#(
?#'#"(B"&+&2(C#D&(&+&.6':&2*(M&+2&(:&(*F&+#/(#/%#2/#:*+N(U&I2#%#T$#(?>+#@(5*+(C#D&'6'(
PN(%&::#(&'"&%6':&(EB'1+(26+6C6G(B"&5*"%#.*(*O*'@(C#D&:&2*(&F&86"&%&(-#$&(2!O!%.#J
%#'*'(5#"*+"*(5*+(:!D#$#(1"&F%&.6(-#(I#+(I&"!2&+:&(5*+(C#D&:&(?#'#"(B"&+&2(51"1'&'(
&F&86"&%&:&'(5&F2&(B"%&.6(?#+#2*+N(;1(2B'1:&2*(:#8#+"#':*+%#(?>+#C#"*:*+H(I#+(B"&$6'(
F&+/"&+6'&(-#(>D#""*2"#(C#D&'6'(-#(*'M&D(/&+D6'6'(F#2"*'#(?>+#(:#8*F*+NGS^
X*C0!.!m3!' <E-!;' H$&+?6.&"( 5#:#'.#"( C#D&'6'( &"#'*( B"%&$&'( 5*+( /&+D:&( *'M&D(
#:*"%#.*@(C#D&'6'(E&F&86"&$6C6"62G(2&/#?B+*.*'#(?*+%#.*'*(#'?#""#%#DN(4F&86"&$6C6(5*+(
C#D&(*O*'@(%&8:1+1'(5&F2&"&+6'6'(?>D!':#(B"%&.&(5*"#(2#':*(?>D!':#(&F&86"&'%&.6(
$#/#+"*:*+N(=&+?6.&"(5#:#'.#"(C#D&'6'(>D#""*8*@(5*+(*'.&'6'(:*8#+(5*+(*'.&'&(VD*2.#"(F*:J
:#/(21""&'%&.6:6+N()&I&[email protected](51(B"&$:&(5#:#'.#"(C#D&@(2&'1'"&(:!D#'"#':*8*@($&+?6.&"(
%&2&%"&+(/&+&M6':&'(2&+&+(-#+*":*8*(-#()#-"#/*'(AB"*.*(/&+&M6':&'($#+*'#(?#/*+*":*8*(
*O*'(21+1%.&""&F/6+6"%6F(5*+(F*::#L*+N(;&[email protected](51(C#D&'6'(2#':*.*'#(1$?1"&'%&.6(
.B'1C1(OB2(1D1'(.!+#"*(&86+(VD*2.#"(&C6"&+(O#2%#%*F/*[email protected](&'C&2(51(C#D&@(PN(%&::#'*'(
2B+1%&$6(&%&O"&:686(*'.&'(B'1+1'&(-#(*'.&'6'(VD*2.#"(5!/!'"!8!'#(&O62(5*+(.&":6+6(
B"1F/1+%1F/1+N(;1(C#D&'6'(B"1%.1D(A.*2B"BW*2(.B'1O"&+6(:&(?>D:#'(1D&2(/1/1"&%&DNG97
5=$=&'A8'@*-$#*-,'<E)'E&=&+!'$8$*&'X*C0!.!;'A*@"8-8:8&8&;'H6&8-'0,-,:,'
:!)*I'0*"-*.,&+*'%90%&'A8#8&*&'*@*B,#*.*'8&18-8&8&'A8#8&+8B8'A%-':!)*D
3*'.*-8)'A,-*0,#+,B,&,'$!17%$'!$.%@$%-?'58'&!+!&#!-#!'X*C0!.!;'A*@"8-8:83*'
83<8#*&*&'A!+!&1!#':!)*&,&;'4E)#[email protected]!m&%&'V?'.*++!1%&+!0%'6&8-'0,-,:,':!)*'
6#[email protected]$8-+8B8'16&8:8&*'"*-.,@$,-?
2MQXm!'<E-!;'A%-':!)*&,&'H%&1*&#,0'+,@,I'"!3*'H6&8-'0,-,:,I'6#.*1,'%9%&;'A8&D
#*-,&' 36#' *9$,B,' ,1$,-*7' "!' *@*B,#*&.*' +83<818&8&;' C!-C*&<%' A%-' [email protected]' .8*D
.!#!' "!3*' :!)*&,&' 36#' *9$,B,' 0*9,&,#.*)' ,1$,-*7' "!' *@*B,#*&.*' +83<818&+*&'
S^' 2MQX'U*-*-,;'f3-!-e5%-#[email protected]%0'U-*##,0;'N[?gW?LS_T;'5*@"8-8'&6]'[T[^e_N;'7*-*<-*F'NSDVg?
S_' 2MQX'U*-*-,;'f3-!-e5%-#[email protected]%0'U-*##,0;'N[?gW?LS_T;'5*@"8-8'&6]'[T[^e_N;'7*-*<-*F'VNDVV?
34
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
C!-'C*#=0x-+*'+*C*'%#!-%'A638>*'6#.*1,'<!-!0%-?ST'23-,:*'A%-':!)*&,&'V?'.*++!'
A*B#*.,&+*'H6&8-'0,-,:,I'6#87'6#.*+,B,'+!B!-#!&+%-%#%-0!&;'1E)'06&818':!)*&,&'
*.*:,&,&'.*B+8-8'*@*B,#*.*0'"!3*'6&8-8&8'0,-.*0'6#87'6#.*+,B,'"!'+6B8-D
+8B8'16&89#*-'%$%A*-,3#*'.*B+8-8&'0%@%#%B%'=)!-%&+!'V?'.*++!'0*71*.,&*'<%-!D
:!0'@!0%#+!'6#8.18)'!$0%'3*-*$,7'3*-*$.*+,B,'+%00*$!'*#,&.*#,+,-?SS
2B,-'o)%01!#'"!'-8C1*#'*:,#*-*'36#'*9*&'.8*.!#!'"!':!)*#*-;'%&1*&#,0'+,@,'
.8*.!#!'"!':!)*'6#*-*0'0*A8#'!+%#.!0$!+%-?'58'$=-'.8*.!#!'"!':!)*#*-;'0%@%D
#!-+!'!&+%@!;'06-08'"!'*@*B,#*&.*'+83<818'3*-*$,-?' !"#!$9!'*#,&*&'A%-'$!+A%-'
"!3*'83<8#*&*&'A%-':!)*;'AE3#!'A%-'*B,-#,B*'"!'36B8&#8B*'1*C%7'%1!;'A8'+8-8.;'
1=-!;'o)%01!#'"!'-8C1*#'16&89#*-;'0%@%&%&':%&1%3!$%;'3*@,'"!'1*B#,0'+8-8.8'<%A%;'
16.8$'6#*3,&'[email protected]##*-,&+*&'A*B,.1,)'6#*-*0;'%&1*&#,0'+,@,'.8*.!#!'"!3*':!)*'
6#*-*0'&%$!#!&+%-%#%-?Lgg'2MQX;'+!B!-#!&+%-.!'3*7*-0!&;'1E)'06&818'.8*.!D
#!&%&'"!3*':!)*&,&'.*B+8-8&'6&8-8&8'0,-.*0'"!3*'6&8'*#9*#$.*0'*.*:,&,'
$*@,3,7'$*@,.*+,B,&,'+%00*$!'*#.*0$*+,-?'2&:*0;'AE3#!'A%-'*.*:,&'6#.*.*1,;'V?'
.*++!&%&'%C#*#'!+%#+%B%'16&8:8&*'"*-,#.*1,&,'.8$#*0*'!&<!##!.!)?LgL
J#$.'%($S><6<)<$,<E(*T*)F$U<%<%+<%V>@<$/>)<>+V($ VeV$6<[email protected]<$c>=%$UV\
%VDV$W*X<$&<)<2V
[email protected])'+!"#!$':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%'08##*&,-0!&'2&*3*1*+*'<="!&:!'
*#$,&*'*#,&*&'$!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-!'*30,-,'A%-'+=)!&#!.!'3*7*.*)?' !"D
#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%'1,&,-#*&+,-*&'$!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-'%9!-%1%&+!'
!&'E&!.#%1%'%&1*&#,0'+,@,'3*'+*'6&8-'0,-,:,':!)*'3*1*B,+,-?'
LS^L'2&*3*1*1,;'%&1*&#,0'+,@,'3*'+*'6&8-'0,-,:,':!)*'3*1*B,&,'HU%@%' 608D
&8#.*)#,B,I' A*@#,0#,' LW?' .*++!+!;' HM&1*&' C*31%3!$%3#!' A*B+*@.*3*&' :!)*'
06&8#*.*)I' @!0#%&+!' E&<[email protected]$=-?' LSTN'2&*3*1*1,m&,&' L_?' .*++!1%&+!' +!'
A!&)!-'A%-'+=)!&#!.!'3!-'*#.*0$*+,-?'58&*'<E-!;'H0%.1!'%&1*&'C*31%3!$%3#!'
A*B+*@.*3*&'A%-':!)*3*'"!3*'.8*.!#!3!'$*A%'$8$8#*.*)?I
2&*3*1*'X*C0!.!1%;'LS^V'$*-%C#%'A%-'0*-*-,&+*;'%&1*&'C*31%3!$%'0*"-*.,&,'
@8'@!0%#+!'*9,0#*.*0$*+,-]'HM&1*&'C*31%3!$%'0*"-*.,'%&1*&,&'&!'+8-8.+*;'C*&<%'
@*-$#*-' *#$,&+*' A8#8&8-1*' A8#8&18&' 1,-F' %&1*&' 6#[email protected]&8&' 0*)*&+,-+,B,' +!B!-%&'
$*&,&.*1,&,'"!'1*3,#.*1,&,'*&#*$,-?'58'E3#!'A%-'+*"-*&,@'9%)<%1%+%-'0%'6&+*&'*@*D
B,'[email protected]=&:!;'.8*.!#!'6&*'.8C*$*7'6#*&'%&1*&,'%&1*&'6#.*0$*&'9,0*-,-?'M&1*&'
C*31%3!$%'0*"-*.,&,;'$67#8.#*-,&'0!&+%'<E-!&!0'"!'<!#!&!0#!-%&!'"!'$67#8#80'
08-*##*-,&*'<E-!'1*3<,3*'+!B!-'6#*A%#.!1%'%9%&'A%-'%&1*&+*'A8#8&.*1,&,')6-8&#8'
<E-+=0#!-%'&%$!#%0#!-#!'0*-,@$,-.*.*0'<!-!0#%+%-?'58'0*"-*.,&'<!#%@.!1%'"!'3!-D
#[email protected]!1%'960'8)8&'A%-')*.*&'*#.,@i'7-*&<*A!&$#%0;'[email protected]%-;'A638&+8-80;'+*3*0'
<%A%':!)*#*-,&'0*#+,-,#.*1,'A8'1*3!+!'.=.0=&'6#*A%#.%@$%-?ILgN
ST' 2MQX'U*-*-,;'R?e5%-#[email protected]%0'U-*##,0;'L^?LN?LSSS;'5*@"8-8'&6]'NWTTTeSW;'7*-*<-*F'_L?
SS' 2MQX'U*-*-,;'|*&%&!&e\%&#*&+%3*;'L^?LN?LSS_;'5*@"8-8'&6]'NgS_NeSN;'7*-*<-*F'[[?
Lgg' G-*A!&c*-$!-;'1?'LW_?
LgL' 2MQX'U*-*-,;'R?e5%-#[email protected]%0'U-*##,0;'L^?LN?LSSS;'5*@"8-8'&6]'NWTTTeSW;'7*-*<-*F'_L?
LgN' 2/X;'`?'LS^VeLVN;'U?'LS^^eNS;'U?f?'NT'Q*)%-*&'LS^^?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
gG
2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&'%&1*&#,0'+,@,'3*'+*'6&8-'0,-,:,':!)*'3*1*B,&*'%#%@D
0%&'E&!.#%'0*-*-#*-,&+*&'%#0%;'LS^['$*-%C#%'0*$,01,)'C*7%1':!)*1,&*'%#%@0%&'0*-*D
-,+,-?'2&*3*1*'X*C0!.!1%'A8'0*-*-,&+*'210!-%'(!)*'U*&8&8&+*0%'0*$,01,)'
C*7%1' :!)*1,&,' +=)!&#!3!&' C=0.=&;' 2&*3*1*m&,&' LW?' .*++!1%&+!0%' H%&1*&'
C*31%3!$%3#!'A*B+*@.*3*&':!)*'06&8#*.*)I'@!0#%&+!0%'C=0.!'*30,-,'6#+8B8'
%++%*1,&,'3!-%&+!'A8#.*.,@$,-?'
2&*3*1*'X*C0!.!1%'A8'16&8:*'@8'+!B!-#!&+%-.!#!-#!'8#*@.,@$,-]'HU*$,01,)'
C*7%1' *10!-#%B!' E)<=' A%-' :!)*+,-?'210!-#%0' C%).!$%&%&' "!' *10!-' $67#8#8B8&8&'
A=&3!1%&+!0%'E)!##%0#!-%&'+6B8-+8B8'A%-'%C$%3*:,'0*[email protected],#*-y'Q!-':!)*;':!)*#,3*'
A%-'*:,'<!$%-%-?'58;'+*C*'960'A%-'$*0,.'36018&#80#*-,&'16&8:8+8-?'(!)*&,&'06D
&8#.*1,&+*'"!'83<8#*&.*1,&+*'+*%.*'AE3#!'A%-'!-!0'0!&+%&%'C%11!>%-%-?'2&:*0'
*:,&,&'.*08#;'%&1*&%'A%-'1,&,-,'*@.*.*1,;'!)%3!$'"!'%@0!&:!'&%$!#%B%&!'"*-.*.*D
1,'@*->,-y'U*$,01,)'C*71%&;'*#!#*+!'C*7%1$!&'A*@#,:*'F*-0,'=9!-'<=&#=0'1=-!#!-'
%9%&':!)*#,&,&'3%3!:!B%&%&'+*C*'+*'1,&,-#*&.,@'6#.*1,&+*&'%A*-!>%-?'M90%3!'*#,@,0'
A%-'.*C0v.*':!)*!"%&+!'%90%'"!-%#.!1%'&*1,#'[email protected]=&=#!.!)1!'1%<*-*'%9!&%&'+!'
0,1*'1=-!#!-'%9%&'$=$=&1=)'A,-*0,#.*1,&,&'A%-'!)%3!$'"!3*'%@0!&:!'6#*-*0'<E-.!0'
:!)*'0*"-*.,&,'7!0'C*oF!'*#.*0'6#8-y'/6018&#80'=9'<=&+!&'F*)#*'1=-.!)y'
Z%C*3!$'C*#0,&,&'A=3=0'96B8&#8B8&8&;'&!'3*),0'0%'A*@#,:*'<,+*1,&,'!0.!0'[email protected]
0%#'!+!&'A%-'=#0!+!'A%-':!)*#,&,&'=9'<=&'3*#&,)'A8'<,+*'%#!'3!$%&.!0')6-8&+*'
A,-*0,#.*1,&,'!)%3!$'"!'%@0!&:!'1*3.*0'<!-9!09%'A%-'<[email protected]'"!'*&#*3,@'6#*.*)?'
2C#x09*' [email protected]%$#%' 0%.1!#!-%' %9%&+!' A*-,&+,-.*0' )6-8&+*' A8#8&*&' *10!-' 6:*B,&D
+*&;'A%-'$*0,.'*B,-'*10!-#%0'C%).!$#!-%&+!&'1,3-,#*A%#.!0'%9%&'C*71!'<%-.!'36#D
#*-,&,'*-*3*:*0#*-,&'"!'6+*'C*71%&%'&%.!$'1*3*:*0#*-,&'9,0*A%#!:!B%&%'"!'A8'<%D
A%#!-%'*&:*0'0*$,01,)'C*71%&'36#*'<!$%-!A%#!:!B%&%'+!'*3-,:*'<E)'E&=&+!'$8$.*0'
<!-!0%-?I' 58' $!17%$#!-+!&' 16&-*' X*C0!.!;' 0*$,01,)' C*71%&' %&1*&' C*31%3!$%3#!'
A*B+*@,7'A*B+*@.*+,B,'16-8&8&8'!#!'*#.,@'"!'H0*$,01,)'C*7%1;'H%&1*&'C*31%3!D
$%I'0*"-*.,&*'<E-!'E#9=3!'"8-8#+8B8&+*;':!)*!"%&+!'+!B%#'A%-'6+*+*;'1*B#,0'
@*-$#*-,' *#$,&+*;' <%)#%:!' "!' $!0' A*@,&*' 9!0%#!&;' 0=9=0' [email protected]=-=:=' &%$!#%B%' A8#8&D
.*3*&'"!':!)*!"#!-%&+!0%'6#*B*&'3!3%7'%9.!'+%1%7#%&%&'0,1*'1=-!#!-'%9%&'A%-*)'
+*C*'+*-*#$,#.*1,&+*&'%#!-%'<%$.!3!&'AE3#!'A%-':!)*&,&'%&1*&,&'1,-F'%&1*&'6#.*'
+!B!-%&%&'C*0'!>%B%&+!&'+*C*'*@*B,'A%-'+*"-*&,@'1*3,#*.*3*:*B,I'<!-!09!1%3#!'
0*$,01,)'C*7%1':!)*1,&,&'2&*3*1*3*'*30,-,'6#.*+,B,'16&8:8&*'"*-.,@$,-?LgV
[email protected])'2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&'A8'0*-*-,&,&'%&1*&'C*0#*-,'*&#*3,@,'%#!'
A*B+*@$,-,#.*1,'.=.0=&'+!B%#+%-?'X*C0!.!&%&'+*3*&+,B,'<!-!09!#!-'A=$=D
&=3#!' 0*A8#' !+%#!.!)' &%$!#%0$!+%-?' X*C0!.!&%&;' 0*$,01,)' C*7%1' :!)*1,&,' A%-'
H<!-!01%&%.I'6#*-*0'&%$!#!.!1%;'C!-':!)*&,&':!)*#,3*'A%-'*:,'<!$%-!:!B%&%'"8-D
<8#*.*1,;'189#8#*-,'*&:*0'AE3#!'A%-':!)*&,&'36#*'<!$%-!:!B%&%'%.*'!$.!1%;'1*D
+!:!'!0.!0'"!'18'"!-%#!-!0'%&F*)'!+%#!&'A%-':!)*3,'H1*B#,0'@*-$#*-,'*#$,&+*I'83D
<8#*&*&'A%-'3*7$,-,.'6#*-*0'<E-.!1%;'=9!-'<=&#=0'1=-!#!-#!'1*+!:!'!0.!0'"!'
18'"!-%#!-!0'%&F*)'!+%#!&'A8':!)*3,;'H6#*B*&'3!.!'%9.!'+%1%7#%&%&%&'A%-*)'+*C*'
+*-*#$,#.*1,&+*&I'%A*-!$'1*3.*1,;'%&1*&'C*0#*-,3#*'A*B+*@.*.*0$*+,-?LgW
LgV' 2/X;'`?'LS^Ve[_;'U?'LS^[e^[;'U?'f?'N_'2-*#,0'LS^[?
LgW' U*-*-,&'!#[email protected]$%-%1%'%9%&'A0)?'X?'4!.%C'G`X2rX2u;'Hf=-0%3!'/*-<,1,&,&'[email protected]!&:!'U*[email protected],D
1,&+*'f*"-,I;'/>)<>$Y<(+<%V$&V++V2VL$(?'LW;'LSSN;'1?'__D_T?
36
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
59#$ -57-./0$ W-ZS7S0 98,S$ &-.U/A/0/0$ A90987S89$ 5-$
S0S&SAS$&S839A9
n*B+*@' *&*3*1*#*-;' C8080' +!"#!$%' %#0!1%&%' $*.' *&#*.,3#*' <!-9!0#[email protected]$%-D
.!0'"!'$!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%'+*C*'<="!&:!#%'0,#.*0'=)!-!;':!)*'C808D
08&8&'$!.!#'%#0!#!-%&%'+6B-8+*&'*&*3*1*+*'+=)!&#!.!'36#8&*'<%$.%@#!-+%-?'
2&*3*1*+*'3!-'*#*&'A8'%#0!#!-;'+!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%&'1,&,-#*-,&,'
6#[email protected]$8-8-?'2&*3*1*' X*C0!.!1%' +!' "!-+%B%' 0*-*-#*-#*' A8' 1,&,-#*-,' +*C*' A!D
#%-<%&'C*#!'<!$%-%-?'58'&!+!&#!'+!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%&'1,&,-#*-,&,&'
$!17%$%&+!' *&*3*1*' .*C0!.!#!-%&%&' 3*0#*@,.,' "!' $8$8.8' A=3=0' E&!.' *-)'
!$.!0$!+%-?'
2#.*&':!)*'C80809818'|6‚%&;'\!+!-*#'2#.*&'2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&'A8D
<=&!'0*+*-'+!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%&'1,&,-#*-,'06&818&+*'A!#%-<%&'A%-'
*&#*3,@'<!#%@$%-!.!+%B%&%&'*#$,&,'9%).!0$!+%-?Lg[
f=-0'2&*3*1*'X*C0!.!1%'*9,1,&+*&'+*'+8-8.'7!0'F*-0#,'+!B%#+%-?'`1*1,&D
+*'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'LS^N'3,#,&+*&'%$%A*-!&'"!-+%B%'0*-*-#*-#*'2&*3*1*&,&'
A*),'$!.!#'%#0!#!-%&!'%#%@0%&'&!$'"!'%1$%0-*-#,'A%-'%9$%C*$'6#[email protected][email protected]$8-?'58&8&#*'
A%-#%0$!'3*1*.*'6-<*&,&,&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%'08##*&.*+*'1,&,-#*-,'*9,09*'
A!#%-#!.!0'3!-%&!'3*1*'0638:8&8&'<!&%@'A%-'$*0+%-'3!$0%1%&!'1*C%7'6#+8B8&8'
"8-<8#*.,@'"!':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%&'1,&,-#*-,&,'*3-,&$,#,'A%-'@!0%#+!'F6-.=#!'
!$.!.%@;'%#0!1!#'+=)!3+!'*9,0#*.*#*-#*'3!$%&.%@$%-?'
[email protected])'2&*3*1*' X*C0!.!1%;' 189' "!' :!)*#*-*' %#%@0%&' 0*-*-#*-,3#*' :!)*'
C80808&8&' <!#%@%.%&!' E&!.#%' 0*$0,#*-+*' A8#8&[email protected]$8-?' Z!' "*-' 0%;' 0*A8#'
!+%#!.!);' !#[email protected]$%-%3!' *9,0' "!' $*-$,@.*#,' 0*-*-#*-,' +*' 360' +!B%#+%-?' 2&*3*1*'
X*C0!.!1%&%&' <!&!#' !B%#%.%&!' A*0,#+,B,&+*' :!)*#*&+,-.*' 06&818&+*' 3*1*'
0638:83*'960'<!&%@'A%-'$*0+%-'*#*&,'$*&,+,B,'<E-=#.!0$!+%-?Lg^'X*C0!.!m&%&'
A8'06&8+*'0!&+%'0!&+%&%'1,&,-#*.*'36#8&*'<%>%B%'"!'+!&!$%.'3!$0%1%&%'3!-%&D
+!#%0' +!&!$%.%&!' 0*+*-' <E$=-.!+!&' C8080*' 83<8&#80' +!&!$%.%3#!' 1,&,-#*D
.*3*'9*#,@$,B,'1E3#!&!A%#%-?'Z%$!0%.'A8'C81818'X*C0!.!'0*-*-#*-,&+*'@E3#!'
*9,0#*.*0$*+,-]' H2&:*0;' 0*&8&' C=0=.#!-%&%&' 2&*3*1*m3*' 83<8&#80#*-,&,&'
+!&!$#!&.!1%'1,-*1,&+*;'A8'C=0=.#!-%&'6-$*3*'*$,#*&'$=-#='[email protected]=&:!#!-#!'9!#%D
@%7'9!#%@.!+%0#!-%&%&'+!B%#'+!'2&*3*1*'08-*##*-,&*'*30,-,'6#87'6#.*+,0#*-,&,&'
%&:!#!&.!1%' )6-8&#8#8B8' "*-+,-?ILg_' H2&*3*1*' X*C0!.!1%&%&' [email protected]%$#%' 0*-*-#*D
-,&+*'*9,0#*&+,B,'=)!-!;'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'<!-!0'%7$*#'+*"*1,;'<!-!0'%$%-*)'
Lg[' (#*81'|6‚%&;'AB%<;K*%;<E%*>)%*DEB;'5!:0'R!-#*<;'NggS;'1?'[WWq[W[?
Lg^' h!&;'2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&':!)*'&6-.#*-,&,'+!&!$#!.!1%&%'1*+!:!'C8080%#%0'+!&!$%D
.%3#!'1,&,-#,'<E-.!0$!'"!'0*&8&'0638:8&8&'%)#!+%B%'189'"!':!)*'1%3*1!$%'A*0,.,&+*&'
063+8B8' 08-*##*-,&' 3!-%&+!#%0' *9,1,&+*&' +!B!-#!&+%-%#.!1%&%' %.0x&1,)' <E-.!0$!+%-?'
2&*3*1*3*'83<8&#8B8;'0*&8&'E&=&+!'[email protected]%$#%0;'189'"!':!)*+*'0*&8&%#%0;'C*0'*-*.*'E)D
<=-#=B=' "!' .*18.%3!$' 0*-%&!1%' <%A%' %#0!#!-' 6#*-*0' <E-.!0$!;' %&1*&' C*0#*-,&*' 1*3<,#,'
C8080'+!"#!$%'%#0!1%'<!-!B%&:!;'2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&'*+*#!$!'A*B#,'0*#,7'0*#.*+,B,D
&*'A*0.*1,'<!-!0$%B%&%'%#!-%'1=-.!0$!+%-?'58'A*B#*.+*'$67#8.'+=)!&%&%'A6).*3*&'oD
%##!-%&;'E-&!B%&'0,-.,),':!0!$'<%3!&#!-%&'"!3*'160*0$*'1%.%$'3%3!&#!-%&':!)*#*&+,-,#.*1,;'
3!-%&+!#%0'+!B%#'C8080%#%0'+!&!$%.%'0*A8#'!+%#.!#%+%-?'h!&;'1?'SqLg?
Lg_' 2/X;'`?'LS_geL_;'U?'LS_geV_;'U?f?'N['f!..8)'LS_g?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
37
36#8'%#!'2&*3*1*3*'*30,-,#,B,'E&!'1=-=#!&'A%-'3*1*'C=0.=&=&'*&#*.,&,'0!&+%'
C80801*#'<[email protected]='"!'*&#*3,@,'*9,1,&+*&'%&:!#!3%7'1*7$*.*0'"!'6'C=0.=;'2&*D
3*1*3*' 83<8&#80' +!&!$%.%&+!&' A8' *&#*3,@' %9%&+!' <!9%-.!0' +8-8.8&+*+,-?'
58'&!+!&#!-#!;'%$%-*):,'.*C0!.!&%&'83<8#*.*3*'%#%@0%&'6#*-*0'E&!'1=-+=B='
3E&#!-'=)!-%&+!'+8-8#.*1,&*'<!-!0'<E-=#.!.%@$%-?ILgT
l$!'3*&+*&'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'189'"!':!)*#*-*'%#%@0%&'0*&8&'C=0=.#!D
-%&%&'2&*3*1*3*'83<8&#8B8&8'+!&!$#!-0!&'E#9='&6-.'6#*-*0'3*#&,):*'2&*3*D
1*+*'A!#%-$%#!&'$!.!#'%#0!#!-%'+!B%#;'2&*3*1*+*'*9,09*'3!-'*#.*3*&'A*),'%#0!D
#!-%'+!'08##*&.*0$*+,-?'58&#*-'H:!)*'C80808&8&'$!.!#'%#0!#!-%I;'H$67#8.1*#'
%C$%3*9#*-I;'H189'"!':!)*'*-*1,&+*'6-*&$,#,#,0I'"!'H0*.8'3*-*-,I+,-?'2&*3*1*#'
+=)!&#!.!&%&' E$!1%&+!' 3!-' *#*&' A8' E#9=$#!-' $*.*.!&'2&*3*1*' X*C0!.!1%'
%9$%C*$#*-,3#*'6-$*3*'9,0.,@$,-?
2&*3*1*'X*C0!.!1%&!'<E-!;'0*&8&'0638:8&8&':!)*'&6-.#*-,'063.*1,&D
+*'$!.!#'*.*9')*.*&'%9%&+!'+!B%@!&'$67#8.1*#'<!-!01%&%.#!-%'0*[email protected],#*.*0$,-?'
58'+8-8.+*'189'76#%$%0*1,&,&'A!#%-#!&.!1%'$*.*.!&'3*1*.*'6-<*&,&,&'$*0+%-'
3!$0%1%'%9%&+!'0*#.*0$*+,-?'Hu*.*&'%9%&+!'$67#8.1*#'<!-!01%&.!#!-%'0*[email protected],#*D
.*0'0%@%'"!'$67#8.'3*-*-,&,&')6-8&#8'0,#+,B,'+=)!&#!.!#!-%'3*7.*0;'$67#8.D
+*0%'+!B%@%0#%0#!-!' [email protected]$' 6#*-*0' *#,&*&' E&#!.#!-%'<=9#!&+%-.!0;'<!#%@$%-.!0'
!$0%#!-%&%'+*C*'960'*-$,-.*0'3*'+*'$!-1%&!'A8&#*-,'C*op!$.!0'3*'+*'6-$*+*&'
0*#+,-.*0'3*1*'0638:8&8&'3!$0%1%&+!+%-?ILgS'H(!)*#*-,&;'189#*-,&'*B,-#,0'+!D
-!:!#!-%&!'<E-!'E&#!.!'"!'%3%#[email protected]$%-.!'*.*9#*-,'+*'<E)'E&=&+!'$8$8#*-*0'*+*D
#!$#%'A%-'E#9='%9%&+!'06&8#.*1,;':!)*'C80808&8&'$!.!#'%#0!#!-%&+!&+%-?'4613*#'
+=)!&'"!'$67#8.'3*-*-,'*.*:,'%#!'<!&!#'08-*#*'*3-,0'08-*##*-'06&8#.*1,')6D
-8&#8#8B8'6-$*3*'9,0.,@'"!'3*1*'0638:8'3!$0%1%&%'08##*&.,@$,-?ILLg'H/*1*'06D
38:8;':!)*3,'1*7$*-0!&;':!)*'3*7$,-,.,&,&'189#8'=)!-%&+!'3*-*$*:*B,'!#!.'"!'
*:,&,&;'A8'1898&'$67#8.+*'&!+!&'6#+8B8'$!70%3#!'6-*&$,#,'A8#8&.*1,'<!-!B%&%'
<E)'E&=&+!'$8$.*0'+8-8.8&+*+,-?ILLL
R*&' NL?' 4!33*-' a*&+*-.*' f8<*3' U6.8$*&#,B,' 210!-j' X*C0!.!1%' $*-*D
F,&+*&'L^VN'1*3,#,'210!-j'(!)*'U*&8&8&8&'H3!&%+!&'*10!-'!$.!I'3*7$,-,.,'
+=)!&#!3!&' .*++!&%&' 2&*3*1*3*' *30,-,' 6#+8B8' <!-!09!1%3#!' 3*7$,B,' %$%-*)'
=)!-%&!'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'H2&*3*1*;'189'"!':!)*'06&818&+*'A%-'!3#!.%&'
*&:*0'0*&8&#*'189'1*3,#*A%#!:!B%i':!)*#*-,&'"!':!)*'$!+A%-#!-%&%&'0*&8&#*'06D
&8#*A%#!:!B%;' *B,-#*@$,-,#.,@' :!)*#*-,&;' *B,-#*@$,-.*' $*-%C%&+!&' E&:!0%' !3#!.D
#!-!' 83<8#*&*.*3*:*B,i' :!)*' 16-8.8&8&' @*C1%#%B%i' %&1*&' C*31%3!$%3#!' A*BD
+*@*.*)':!)*'"!'<!&!#'.=1*+!-!':!)*1,'06&8#*.*3*:*B,'<%A%'A*@#,:*'A%-'0*9'
LgT' 2/X;'`?'LSTgeLT;'U?'LSTgeNS;'U?f?'NS'Z%1*&'LSTg?
LgS' 2/X;'`?'LSS[eNN;'U?'LSS[eV_;'U?f?'L['2B81$61'LSS[?
LLg' 2/X;'`?'LSSgeV[;'U?'LSSLeLV;'U?f?'^'Q*)%-*&'LSSL?'46&-*0%'A%-'0*-*-,&+*'2&*3*1*'X*C0!D
.!1%'Hy58'9!-9!"!+!'3*1*'0638:8&8&;'+!B%@!&'"!'<!#%@!&'$67#8.'3*@*.,&+*&'0*3&*0D
#*&*&'3!&%'<!-!01%&%.#!-%'0*[email protected],#*.*0'*.*:,3#*'189'"!':!)*'*#*&,&+*'3!&%'+=)!&#!.!#!-'
<!$%-.!1%'6#*B*&+,-?I'+%3!-!0;'189'"!':!)*'%C+*1,&,&'*.*:,&,&'+!B%@!&'$67#8.1*#'%C$%3*9D
#*-'6#+8B8&8'%F*+!'!$.%@$%-?'50)?'2/X;'`?'LSS[eNN;'U?'LSS[eV_;'U?f?'L['2B81$61'LSS[?
LLL' 2/X;'`?'LSTgeVW;'U?'LSTge[T;'U?f?'LT'U*1,.'LSTg?
38
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
%#0!3%'A!#%-$.!0#!'3!$%&.%@'JLS^L'2&*3*1*1,'.*++!'VV'"!'LWKi'A8&#*-,&'+,@,&+*'
0*#*&'C8181#*-'"!'E)!##%0#!'&!'<%A%'!3#!.#!-%&'189'1*3,#*:*B,&,&'"!'6'189#*-*'
&!'[email protected]%$;'&!'.%0$*-':!)*'"!-%#!:!B%&%&'$*3%&%&%'3*1*'3*7,:,3*'A,-*0.,@$,-?'/*1*'
3*7,:,'A8'06&8+*'2&*3*1*'08-*##*-,;':!)*'C80808'%#0!#!-%'"!'$67#8.')*-8-!$'
"!'3*-*-#*-,&,&'<!-!0#!-%'%#!'A*B#,'0*#*-*0;'$*0+%-%&%'08##*&*A%#!:!0$%-y'U*&8&'
0638:8+*&;' 0*&8&8' 3*7$,B,' 1,-*+*0%' $67#8.' )*-8-!$#!-%&%&' "!' 3*-*-#*-,&,&'
<!-!0#!-%&%'[email protected]=&.!0')6-8&+*'A8#8&+8B8'%9%&'A%-':!)*&,&'6#+8B8'<%A%'A,-*D
0,#.*1,&+*'"!3*'0*#+,-,#.*1,&+*'$*0+%-%&%'*&:*0'6'<!-!0#!-!'<E-!'08##*&,#.*D
1,'A!0#!&%-?I'+%3!-!0'3*1*.*'6-<*&,&,&'$*0+%-'3!$0%1%&%'6-$*3*'[email protected]$8-?LLN
2&*3*1*'X*C0!.!1%;'189'"!':!)*#*-,&'$*0+%-%&+!'3*1*.*'6-<*&,&,&'<!&%@'A%-'
$*0+%-'3!$0%1%&!'1*C%7'6#+8B8&8'0*A8#'!$.!0$!+%-?'5%-960'0*-*-,&+*'C*&<%'oD
%##!-%&'189'6#*-*0'A!#%-#!&!:!B%&%;'A8&#*-*'83<8#*&*:*0'3*7$,-,.,&'6-*&,&,&'&!'
6#*:*B,&,;'*B,-#*@$,-,:,'"!'C*op!$%:%'1!A!7#!-%'$*.*.!&'0*&8&'0638:8&8&'$*0D
+%-%&+!'6#+8B8'16&8:8&*'"*-.,@$,-?'HyU*.8'+=)!&%&%&'06-8&.*1,;'<="!&'
"!'C8)8-8'A6)*&'!3#!.#!-%&'!$0%#%'A%-'A%9%.+!'E&#!&.!1%'%9%&'3*1*.*'6-<*&,;'
*&*3*1*#'1,&,-#*-'%9%&+!;'+!B%@%0':!)*#*-'E&<E-!A%#%-?'(!)*'*#*&,&+*'+=)!&#!.!'
3*7*-0!&;'2&*3*1*m&,&' $!.!#' %#0!#!-%&!' "!' :!)*' C80808&8&' *&*' 08-*##*-,&*'
A*B#,'0*#.*0'[email protected]#83#*;'$67#8.+*'A!##%'!3#!.#!-%&'189'1*3,#,7'1*3,#.*.*#*-,;'
189' 1*3,#*&#*-,&' C*&<%' $=-' "!' E#9=+!' 3*7$,-,.#*-#*' 0*[email protected],#*&.*#*-,' <!-!0$%B%;'
C*&<%'+8-8.'"!'+*"-*&,@#*-,&'*B,-#*@$,-,:,'3*'+*'C*op!$%:%'EB!'6#*-*0'0*A8#'
!+%#!:!B%'C8181#*-,'+*'3*1*'0638:8&8&'$*0+%-'3!$0%1%'0*71*.,'%9%&+!+%-?I$LLV
2&*3*1*' X*C0!.!1%;' 189' [email protected]%#' !+!&' A%-' !3#!.' %9%&' E&<E-=#!:!0' :!)*'
.%0$*-,&,&'+*'3*1*.*'6-<*&,&,&'$*0+%-%&+!'6#+8B8&8'A!#%-$!-!0;'A%-'189'%9%&'
E&<E-=#!&':!)*&,&'A*@0*'A%-'189'%9%&'E&<E-=#!&':!)*3#*'0,3*1#*&*-*0;'6-*&D
$,1,)#,B,&' %#!-%' 1=-=#!.!3!:!B%&%' A!#%-$.%@$%-?' X8$0%' 48#C' (!)*' X*C0!.!1%'
LS^['3,#,&+*;'[^L_'1*3,#,'Q*3"*&'Q,-1,)#,B,&,&'X!&m%'Q*00,&+*0%'U*&8&8&'
LV'=&:='.*++!1%&%&;'H189'"!':!)*+*'6-*&$,'6#.*+,B,I'+6#*3,1,3#*'2&*3*1*D
3*'*30,-,'6#+8B8&+*&'C*-!0!$#!;'%$%-*)'36#83#*'2&*3*1*'X*C0!.!1%&!'A*@D
"[email protected]$8-?LLW'2&*3*1*'X*C0!.!1%'0*-*-,&+*;'Hy2&:*0;'189'%#!':!)*'*-*1,&D
+*'6-*&,&'*+*#!$!'83<8&'A8#8&87'A8#8&.*+,B,&,'6'1898&'$67#8.'C*3*$,&+*'
3*-*>,B,' !$0%3!' <E-!' $*0+%-' !$.!0' )6-8&#8#8B8' "*-+,-?' /601*' C!-C*&<%' A%-'
189*' 0*[email protected],' 06&[email protected]' 6#*&' A%-' :!)*' %#!' 3*7,#*:*0' A%-' 0,3*1#*.*&,&;' A8' 6-*&,'
$x3%&+!' !1*1' 6#*.*3*:*B,' *9,0' A%-' <!-9!0$%-ILL[' @!0#%&+!0%' 0*-*-,' %#!' %$%-*),'
LLN' 2/X;'`?'LS^_e[N;'U?'LS^TeNS;'U?f?'N'f!..8)'LS^T?
LLV' 2/X;'`?'LSS[eNg;'U?'LSS^eW;'U?f?'L'h8A*$'LSS^?
LLW' M#0'+!-!:!'X*C0!.!1%;'[^L_'1*3,#,'3*1*&,&'LV?'.*++!1%&%&'2&*3*1*3*'*30,-,#,B,&,'%#!-%'
1=-!-0!&' E)!##%0#!' @8' C81818&' *#$,&,' 9%).%@$%-]' HQx#A80%' 6#*3+*0%' 189' 06&818' %&!B%&'
+!B!-%'*)*.%'Ngg'#%-*'6#+8B8&*'<E-!'189;'1=A8$*'!-+%B%'$*0+%-+!'1*&,0#*-*'J???K'!&'*)'*#$,D
@*-'1!&!'C*7%1'"!'A%-!-'3,#'+*'1=-<=&':!)*1,'C=0.!+%#.!1%'#*),.'<!#!:!0$%-?'`B!-'A8'1*D
&,0#*-'%&!0'1*C%A%&%&'A%-'06#8&8'067*-1*#*-'"!3*'<E)=&='0E-'!$1!#!-'%+%'8)8"'$*$%#%&+!&'
:!)*#*-,'['1!&!'C*71%'<!9.!3!:!0$%;'AE3#!'6#8&:*'+*'1E)='!+%#!&'[^L_'1*3,#,'U*&8&8&'LV'
=&:='.*++!1%'C*00*&%3!$!'"!':!)*&,&'o%#!'83<8&'6#+8B8'0*&**$%&%'"!-.!.!0$!+%-I?'
50)?'2/X;'`?'LS^[eVg;'U?'LS^[e[T;'U?f?'N'U*1,.'LS^[?
LL[' 2/X;' `?' LS^[eVg;' U?' LS^[e[T;' U?f?' N' U*1,.' LS^[?' 5!&)!-' %F*+!#!-' %9%&' A0)?' 2/X;' `?'
LSTTeW;'U?'LSTSeV;'U?f?'LN'Y:*0'LSTS?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
39
3!-%&+!'A8#.*.,@'"!'189'"!':!)*+*'6-*&$,+*'$*0+%-'C*00,&,&'3*1*.*'6-<*D
&,&+*'6#+8B8&8'"8-<8#*.,@$,-?
H(!)*'C80808'3*7,1,'3E&=&+!&'$67#8.8&'0=#$=-'"!'83<*-#,0'+=)!3%;'161D
3*#'"!'!06&6.%0'3*@*&$,1,3#*'%#<%#%'A8#8&.*1,'"!'*&:*0' !"#!$9!'06&8#*A%#%-'"!'
A%9%.#!&+%-%#!A%#%-'6#.*1,'&!+!&#!-%3#!'1%3*1*#'&%$!#%0'+!'$*@,3*&'A%-'C8080'+*#,'
6#+8B8&+*&'189#*-*'83<8#*&*:*0':!)*#*-+*'A%-'*#$'1,&,-'0*Av#'!$.!1%' !"#!$%&'
:!)*'1%3*1!$%3#!'%#<%#%+%-?'58'+*'3*1*.*'6-<*&,&,&'$*0+%-'*#*&,'%9%&+!+%-?I LL^'5!&D
)!-' @!0%#+!;' Q*$*3'2B,-' (!)*' X*C0!.!1%' $*-*F,&+*&;' LSLT' 1*3,#,' U*9*09,#,B,&'
X!&' "!' f*0%A%&!' *%-' U*&8&*' VNL_' 1*3,#,' 0*&8&#*' +!B%@%0' N_?' .*++!1%&+!0%'
A%-'%A*-!&%&'1!A!A%3#!;'%0%'+!B!-'*-*1,&+*'*@,-,'F*-0'6#.*1,&*'0*[email protected],&':!)*#*-'*-*D
1,&+*'+!B!-%'F*)#*'6#*&'[email protected]*'#!C%&!'"!'*)'6#*&,&'*#!3C%&!'*+*#!$'%#0!#!-%&!'*30,-,'
A%9%.+!':!)*'<!$%-%#+%B%'"!'A8'+8-8.8&'*&*3*1*&,&'<!&!#'!1*1#*-,&*'"!'[email protected]%$#%0'
%#0!1%&!'*30,-,'[email protected]$=B='E&!'1=-=#[email protected]$=-?'2&*3*1*'X*C0!.!1%'%1!;'Hy'Y38&'
0xB,$#*-,' 06&818&+*0%' $8$8.' 1613*#' "!' !06&6.%0' %#0!#!-!' $!-1' [email protected]!3!&' A%-'
3*1*.*' $*0+%-%+%-?' U*.8' 3*-*-,&,&' A%-0*9' 3E&+!&' <E)!$%#+%B%' +=)!&#!.!+!'
2&*3*1*m&,&'Lg?'.*++!1%&!'*30,-,#,0'A8#8&.*.*0$*+,-?I'@!0#%&+!0%'0*-*-,3#*;'
189#*-*'"!-%#!:!0':!)*'6-*&,&,&'$*.*.!&'0*&8&'0638:8&8&'3!$0%1%&+!'6#+8B8D
&8'A%-'0!)'+*C*'"8-<8#*.,@$,-?LL_'5%-'$67#8.+*'189'"!':!)*'1%3*1!$%&%'A!#%-#!.!'
3!$0%1%'3*1*.*'6-<*&,&*'*%>%-?'U*&8&'0638:8'A%-'1898'+%#!+%B%'E#9=+!':!)*#*&D
+,-*A%#%-?'HQ!-'189'%9%&'A%-'$!C+%$'"!'+6#*3,1,3#*'E&#!.!'*-*:,'6#*-*0':!)*&,&'$=-'
"!' E#9=#!-%&%;' E&:!+!&' <!&!#' "!' 1638$' 3*' +*' E)!#' "!' 1638$' A%9%.+!' A!#%-#!3%7'
1*7$*.*0' 2&*3*1*m&,&' T_?' .*++!1%3#!' 3*1*' 0638:83*' $*&,&.,@' 3!$0%#!-' *-*D
1,&+*'A8#8&.*0$*+,-?'f67#8.8&;'A!##%'A%-')*.*&+*0%'$=.'3*@*&$,1,&,&'1%3*1*#'
6#[email protected]'"!'+!B!-'3*-<,#*-,':!)*'C80808'08-*##*-,&*'3*'+6B-8+*&'+6B-83*'3*'
+*'+6#*3,1,3#*'!$0%+!'A8#8&8-'"!3*'6&#*-*'3*&1,-?'58'!$0%#!.!'"!'3*&1,.*&,&;'
2&*3*1*m+*'3!-'*#*&'$!.!#':!)*'08-*##*-,3#*'1,&,-#*-,&*'"!'<!&!#'C8080'08-*##*-,D
&*'*30,-,'[email protected]!.!0'[email protected]#83#*;':!)*'08-*##*-,'%#!'0*71*+,0#*-,':!)*'3*7$,-,.#*-,;'
$67#8.8&'"!'A%-!3#!-%&'A!##%'A%-')*.*&+*0%'$=.'3*@*&$,#*-,&,&'$=-#='&!+!&#!-#!'
6#[email protected]$8-*:*B,')6-8&#8#80#*-,&'+6B8-+8B8'+=)!&'"!'<="!&'<!-!01%&%.#!-%&%'0*-D
@,#*.*0'=)!-!;'*&:*0'+!"#!$9!'06&8#8-?'5*@0*'A%-'*&#*$,.#*;'380*-,+*'*9,0#*&*&'
1,&,-#*-'%9%&+!'0*#.*0'[email protected]#83#*'3*1*'0638:8'A!##%'A%-'!3#!.'"!'+*"-*&,@,'1638$'
"!'<!&!#'6#*-*0'189'1*3*-*0;'6&8':!)*'3*7$,-,.,'%#!'E&#!.!0'%1$!3!A%#!:!B%'<%A%;'
:!)*'3*7$,-,.#*-,&,'$=-'"!'E#9=#!-%'A*0,.,&+*&;'1638$'"!'<!&!#'6#*-*0'*-$,-.*0'
3*'+*'*)*#$.*0'3!$0%1%&%'+!'$*@,.*0$*+,-?ILLT
H(!)*&,&':*3+,-,:,#,B,'"!'189#8&8&'838.'1*B#*3*A%#!:!0'+8-8.*'<!$%-%#!D
-!0'$67#8.*'3!&%+!&'0*)*&+,-,#.*1,;':!)*'76#%$%0*1,&,&'$!.!#'*.*9#*-,&+*&'
A%-%&%'6#[email protected]$8-8-?'Q*00,&+*'"!-%#!&'.*C0v.%3!$'C=0.=&=&'%&F*),&+*&'16&-*'
F*%#%&'3!&%+!&'189'%@#!.!1%;'6&8&',1#*C'6#.*+,B,&,'<E1$!-%-?'58'&!+!&#!;'.=D
0!--%-'6#*&#*-#*'6#.*3*&#*-'C*00,&+*'F*-0#,'08-*##*-'<!$%-%#.!1%;'.=0!--%-#!-!'
"!-%#!:!0' :!)*#*-,&' A%-' .%0$*-' *-$,-,#.*1,' "!' 0%.%' 3*1*#' %&+%-%.#!-+!&' 3*-*-D
LL^' 2/X;'`?'LST[eVL;'U?'LST^eLL;'U?f?'N_'X*-$'LST^?
LL_' 2/X;'`?'LST[eVL;'U?'LST^eLL;'U?f?'N_'X*-$'LST^?'
LLT' 2/X;'`?'LSSgeL_;'U?'LSSgeNV;'U?f?'Ng'`3#=#'LSSg?'
iH
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
#*&+,-,#.*.*1,':!)*'76#%$%0*1,'<!-!B%+%-?'/*1*'0638:8;'[email protected])'2&*3*1*m&,&'
"!' :!)*' C80808&8&' $!.!#' %#0!#!-%&!' 83<8&' 6#.*0' [email protected]#83#*;' :!)*#*&+,-D
.*+*' <=+=#!&' *.*:,' +*' <E)!$!-!0;' C*&<%' o%##!-%&' 189' 1*3,#*:*B,&,' "!' A8&D
#*-*' "!-%#!:!0' :!)*&,&' &!"m%' "!' .%0$*-,&,;' *-$,-,.' "!3*' %&+%-%.' &!+!&#!-%&%'
1*7$*3*A%#%-?ILLS
H(!)*'C80808&+*'*3&,'$=-'189#*-*'A!&)!-'&%$!#%0$!'"!'*B,-#,0$*':!)*#*-'"!D
-%#.!1%'[email protected]%$#%0'*&#*3,@,&,&'<!-!B%+%-?'2&:*0;'189'"!':!)*'*-*1,&+*0%'+!&<!&%&'
1898&' $67#8.' C*3*$,&+*' 3*-*>,B,' !$0%3!' "!' $67#8.1*#' 3*7,3*' <E-!' A!#%-#!&D
.!1%'"!'*+*#!$!'83<8&'6#.*1,'<!-!0%-?'[email protected])'3*1*'0638:8;'189'"!':!)*#*-'
C*00,&+*' 08-*#' 063*-0!&' 2&*3*1*' "!' :!)*' C80808&8&' !"-!&1!#' %#0!#!-%3#!'
A*B#,+,-?'LNg
2&*3*1*'X*C0!.!1%;'*C#*0'08-*##*-,3#*':!)*'&6-.#*-,'*-*1,&+*0%'1,0,'%#%@D
0%3!'+!B%&+%0$!&'16&-*;'*C#*0*'*30,-,'!3#!.#!-%&'189'6#*-*0'%C+*1'!+%#.!1%&+!'
A*),'E#9=$#!-'6-$*3*'063.*0$*+,-?'H2C#x0'08-*##*-,'*#*&,;'C8080'"!'E)!##%0#!'
:!)*'C80808'*#*&,&+*&'+*C*'<!&%@$%-?'n*B+*@':!)*'3*1*#*-,;'3*#&,)'$67#8.8&'
+=)!&%&%;' C8)8-8&8' "!' <="!&#%B%&%' A6)8:8' &%$!#%0$!0%' *C#x0*' *30,-,' +*"-*D
&,@#*-,' 0!&+%' *#*&,' %9%&!' *#.*0#*' 3!$%&.%@;' 0!1%&' A%-' )6-8&#8#80' 6#.*+,09*'
A8' &%$!#%0$!' 6#.*3*&' *C#x0' 08-*##*-,&*' *30,-,' +*"-*&,@#*-*' 0*-,@.*3,' 0%@%#!D
-%&' E)<=-#=0#!-%' "!' +608&8#.*)#,0#*-,' A*0,.,&+*&' )*-*-#,' "!' C*>*' $!C#%0!#%'
<[email protected]#!-+%-?'58&*'A%-'E-&!0'"!-.!0'<!-!0%-1!'f=-0'(!)*'Q80808&*'<E-!;'
A%-'0%@%&%&;'A*@0*1,&,&'.*#,&*'"!3*'A*@0*'A%-'"*-#,B,&*'1*#+,-.*3,'[email protected]=&.!1%;'
A8&8')%C&%&+!'0*-*-#*@$,-.*1,'*C#x0*'*30,-,'0E$='A%-'C*-!0!$'6#.*0#*'A%-#%0$!'
<%-%@%.'!"-!1%&!'<!9.!+%09!':!)*'06&818'0*A8#'!+%#.!.%@$%-?'58&*'0*[email protected],#,0;'
*C#x0'*&#*3,@,&*'*30,-,'[email protected]!3!&'0%.%'!3#!.#!-'+!'D'0*.8'+=)!&%&%'"!'<=D
"!&#%B%&%'%#<%#!&+%-.!1%'+6#*3,1,3#*'D'A%-'%C$%3*$'$!+A%-%'6#*-*0':!)*'3*7$,-,.,&*'
A*B#,'$8$8#[email protected]$8-?'58'$=-'!3#!.#!-'C!-'&!'0*+*-'+6B-8+*&'+6B-83*'0%@%#!-!'
A%-')*-*-'"!-.!3!A%#%-1!'+!'A%-'$!C#%0!'+6B8-*A%#!:!B%'[email protected]=&:!1%3#!':!)*'C8D
0808&8&'06&818'%9%&!'*#,&.,@$,-?'l-&!B%&'0*A*C*$'189#*-,&+*'6#+8B8'<%A%y'
5E3#!'6#.*1*3+,;'3*&%'*C#x0*'83<8&'<E-=#.!3!&'A=$=&'+*"-*&,@#*-'189'1*3,D
#*-*0':!)*'3*7$,-,.,&*'A*B#,'$8$8#[email protected]'6#1*3+,;'%&1*&#*-+*'"!'$67#8.+*'*C#x0'
A%#%&:%'+!B!-1%)'C*#!'<!#%-;'%&1*&#*-'$67#8.'%9%&+!'C!.!&'C!.!&'3*@*3*.*)'
+8-8.*'[email protected]!-#!-+%?'G!&!##%0#!'3*1*#*-,&'+,@,&+*'0*#*&'*#*&#*-+*'0E$='+*"-*D
&,@#*-,' E&#!3%:%' %3%' A%-' 08""!$%&' A8#8&.*1,&*' E&!.' "!' +!B!-' "!-%#.%@$%-?' 58'
08""!$%&'+!'*C#x0'08-*##*-,'6#+8B8'[email protected])+8-?ILNL
599#$ -57-./0$ W-ZS7S0 98,S$ &-.U/A/0/0$ A90989$ c7S8SU$
17ob7b7bU$/7U-A/
Q8080'+!"#!$%'"!'%&1*&'C*0#*-,'*#*&,&+*0%'<!#%@.!#!-':!)*'C80808&8'+*'
A=3=0'E#9=+!'!$0%#!.!0$!'"!':!)*'C80808'%#!'%#<%#%'3*1*#'C=0=.#!-%&'3!&%+!&'
<E)+!&'<!9%-%#.!1%&%'1*B#*.*0$*+,-?'
LLS' 2/X;'`?'LSSSeL^;'U?'LSSSeNW;'U?f?'_'Q*)%-*&'LSSS?
LNg' 2/X;'`?'LSSSeN_;'U?'LSSSeWN;'U?f?'NW'U*1,.'LSSS?
LNL' 2/X;'`?'LS_[eL[N;'U?'LS_[eNgN;'U?f?'NL'`0%.'LS_[?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
41
!"#!$%&' C8080*' A*B,.#,#,B,&,&' %+!*#' A%-' A%9%.+!' <!-9!0#[email protected]$%-%#!A%#.!1%'
%9%&':!)*'C80808&8&'%9!-%0'3E&=&+!&'&*1,#'+=)!&#!&.!1%'<!-!0$%B%&%'.*++%'
*&#*.+*'C8080'+!"#!$%'%#0!1%'A!#%-#!-?'58'*&#*.+*;':!)*'0*&8&#*-,&,&'%&1*&*'
1*3<,'!1*1,&+*&'C*-!0!$'!$.!#!-%;'!)%3!$'"!'%@0!&:!'&%$!#%B%&%'<E1$!-!&'83<8D
#*.*#*-+*&' 0*9,&.*#*-,;' %&1*&' 6&8-8' %#!' A*B+*@.*3*&' :!)*#*-' 063.*.*#*D
-,;'Cx0%.#!-%&'0!3o'"!'+83<81*#'A%9%.+!'C=0=.'"!-.!#!-%&!'36#'*9*A%#!:!0'
08-8.#*-*' 3!-' "!-.!.!#!-%;' $!+A%-' 83<8#*&.*1,&+*' $!C#%0!&%&' +!-!:!1%' "!'
o%#%&'*B,-#,B,'%#!'6-*&$,#,'6#.*3*&'!1*1#*-*'+*3*&,#.*1,&,'E&#!.!#!-%'"!'[email protected]%$#%0'
%#0!1%&+!&'C%9A%-')*.*&'*3-,#.*.*#*-,'C8080'+!"#!$%'%#0!1%&%&'<!-!B%+%-?LNN
(!)*'C80808'*#*&,&+*'E#9=#=#=0'%#0!1%'%#!'%#<%#%'[email protected]=&:!#!-'960'!10%'$*-%CD
#!-!' 0*+*-' <%$.!0$!+%-?' l$!+!&' A!-%' 189' %#!' :!)*' *-*1,&+*' *+%#' A%-' 6-*&$,&,&'
A8#8&.*1,'<!-!0$%B%'*+*#!$%&'A%-'<!-!B%'6#*-*0'0*A8#'!+%#.%@$%-?'M$*#3*&'[email protected]=D
&=-='(?'5!::*-%*;'<=&=.=)+!&'3*0#*@,0'NVg'3,#'E&:!;':!)*'C80808'*#*&,&+*'
E&!.#%'A%-'!1!-'6#*&'H489#*-'"!'(!)*#*-I'*+#,'3*7,$,&+*'189'%#!':!)*'*-*1,&+*'
*+%#'A%-'6-*&$,&,&'A8#8&.*1,'<!-!0$%B%&%'1E3#!.%@$%-?LNV'G=&=.=)+!'+!'189'%#!'
:!)*'*-*1,&+*'*+%#'A%-'6-*&$,&,&'A8#8&.*1,;'*+*#!$%&'"!'%&1*&#,B*'1*3<,&,&'A%-'
<!-!B%'6#*-*0'0*A8#'!+%#.!0$!+%-?LNW
l#9=#=#=0' %#0!1%;' 17!1%o0' 6#*-*0' :!)*' "!' :!)*' .8C*0!.!1%' C80808' *9,D
1,&+*&;' 16.8$' 6#*3#*' %#<%#%' A=$=&' 0%@%1!#' "!' .*++%' @*-$#*-,&' ,@,B,&+*;' *#,&*&'
A%-' $!+A%-%&' 8#*@,#.*0' %1$!&!&' *.*:*' !-%@.!0' %9%&' .8$#*0*' !#"!-%@#%;' <!-!0#%'
"!'6-*&$,#,'6#.*1,'<!-!0$%B%&%'%F*+!'!+!-?'5%-'A*@0*'+!3%@#!;'8#*@,#.*0'%1$!&!&'
*.*:*'!-%@.!0'%9%&;'A%-!3#!-!'+*C*'*)'3=0=.#=#=0'<!$%-!&'"!3*'+*C*'!#"!-%@#%'
A*@0*'A%-'*-*:,&'A8#8&.*.*1,'<!-!0%-?'23-,:*;'*#,&*&'$!+A%-#!'A*B#*&$,#,'6#*D
-*0'3*7,#*&'.=+*C*#!'%#!'.!":8$'189'%@#!.!'@=7C!1%&%&'+!-!:!1%'"!'06&8&8&'
LNN' U*3,C*&' M9!#e4=C!3#' 6&*3;' U<%eV+<eBV%T<+V$ K*$ [6?=+<T<+V$ W*X<$ Y=(=(=L$ 3*>*+$
UV)VT$9;'\%#%)'U%$*A!"%;'M1$*&A8#'LSSV;'1?'_N?
LNV' 50)?'4*.%'4!#980;'o'%'BT*+*%;'f!0%&'/*3,&!"%;'M1$*&A8#'LSSg;'1?'NVL?'
LNW' G=&$!-' Q%-1:C;' <)$ 5*%E<*+B>F)T<*))F?(*FB)a%F>XFa$ FT$ 3*T*F>)DE<;B)%*DEB;' 56&&'
LSS_;'1?'L]'f8-C*&'f8F*&'/=:!;'H489'M#!'(!)*'2-*1,&+*0%'Z%1A!$1%)#%B%&'2&*3*1*3*'23D
0,-,#,B,'d-6A#!.%'"!'2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&'5%-'U*-*-,I;'/)B<>h=+$J<%!)=$ *%?F)F;'(?'
W_;'4?'VDW;'LS_V;'1?'NS[i'48#C%' E&.!)!-e'4*C%-'`-.*&;'0<X<%F$K*$.<BhF(F$W*X<$Y=(=(=;'
G!&!#'U,1,.;'(?'N;'LL?'5*1,;'M1$*&A8#'LSS_;'1?'[[Li'\*-80'`|`X;'W*X<$[)=+'$Y=(=(=L$
[?'5*1,;'2&0*-*'LS_T;'1?'VVi'f*C%-'f*&!-;'W*X<$Y=(=(=;'w.8.%'U,1,.;'V?'5*1,;'M1$*&A8#'
LS[V;' 1?' [^Ti' r*10%e4*3.!&;' 189' %#!' :!)*' *-*1,&+*0%' 6-*&1,)#,B,&' C*#0,&' 1!.7*$%1%&%'
189#8&8&'=)!-%&!'9!0!:!B%&%'A!#%-$.!0$!+%-#!-'J)%0-!+!&'`|`X;'1?'VVKi'r!%AC6#)e|%&:0;'
A8' 06&8+*' @8&#*-,' 1E3#!.!0$!+%-#!-]' H2&*3*1*&,&' <!&!#' 7-!&1%7#!-%&+!&' "!' E)!##%0#!'
C8080' +!"#!$%' 7-!&1%A%&+!&' :!)*' C80808' %9%&' 9,0*&' 16&89;' :!)*' %#!' o%#%&' *B,-#,B,' "!'
F*%#%&'0818-8'*-*1,&+*'*+%#'A%-'6-*&$,&,&'A8#8&.*1,'.!:A8-%3!$%+%-?'58'!1*1#*'9*$,@*&'
C!-':!)*'0*&8&8;'*&*3*1*3*'*30,-,+,-?I'50)?'G?'r!%AC6#)e'Q?'a?'|%&:0;'3%=>@?*)*l$;'%$
@F*$ J=>@*)%*a=h+F($ *=B)DE+<>@$ ;' U6..!&$*-;' N?'28p*<!;' UE#&' LS^^;' 1?' W^' J)%0-!D
+!&'/=:!;'1?'NSSKi'X*8&)e =-%<m!'<E-!;':!)*;'o%#%&'*B,-#,B,'"!'F*%#%&'0818-8'%#!'6-*&$,#,'
6#.*#,+,-;'1898&'"!C*.!$%&!'J*B,-#,B,K'"!'F*%#%&'0818-8&*'<E-!'C*0%.!;':!)*3,'83+8D
-*A%#.!'%.0*&,;'08-*#'6#*-*0'"!-%#.!#%+%-?'58'!1*1#*-*'-%*3!$'"!'A8&#*-,&'$*0+%-%;'08-*#'
6#*-*0' 0*&8&' 0638:8&8&' %@%' 6#.*0#*' A%-#%0$!;' 0*&8&' 0638:8' A8' !1*1#*-,' *9,09*' %C#*#'
!+!-1!;' 0*&8&' C=0=.#!-%' *&*3*1*3*' *30,-,' 6#8-?' 50)?' X*8&)e =-%<;' 3%=>@?*)*l;'
U6..!&$*-;'5*&+'O;'2-$?'LD^S;'X=&:C!&D5!-#%&'LS^^;'1?'L^'J)%0-!+!&'/=:!;'1?'VggK?
42
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
E&!.%' *-*1,&+*' E#9=1=)' A%-' 6-*&$,&,&' A8#8&.*.*1,' <!-!0%-?' (!)*' C80808D
&8'%#<%#!&+%-!&'3*-<,1*#'A%-'+!&!$%.+!'E#9=#=#=0'%#0!1%&!'838#87'838#.*+,B,'
<!&!##%0#!' %0%' *@*.*+*' +!&!$#!&%-?' M#0' 6#*-*0;' *&*3*1*' 3*-<,1,' 36#83#*' 3*1*#'
+=)!&#!.!#!-%&'E#9=#=#=0'%#0!1%&!'83<8&'6#87'6#.*+,B,'+!&!$#!&%-?'M0%&:%'6#*D
-*0;'3*1*#'+=)!&#!.!#!-!'+*3*&,#*-*0'*#,&*&'.=&F!-%$'$!+A%-#!-%&'E#9=#='6#87'
6#.*+,B,'+!&!$#!&%-?'58'16&'C*#+!':!)*'3*-<,9#*-,&,&'E#9=#=#=0'%#0!1%&%'83<8D
#*-0!&'<!-!0!&'+%00*$'"!'E)!&%'<E1$!-.!#!-%'<!-!0%-?'Z%$!0%.'2#.*&3*m+*;'16D
.8$'6#*3#*-+*'3*-<,9'.*-%F!$%3#!'3*7,#*&'E#9=#=#=0'+!&!$%.%'[email protected]%$#%'!#[email protected]$%-%#!-!'
.*-8)' 0*#.,@$,-?' 58' !#[email protected]$%-%#!-%&' A*@,&+*;' 3*-<,9#*-,&' E#9=#=#=0' %#0!1%&%' 83D
<8#*-0!&'818#'C80808&8&'*.%-'C=0=.#!-%&%'E&!.1!.!.!#!-%'16&8:8&*'36#'
*9.*1,' <!#.!0$!+%-?' 58&8&' +,@,&+*;' E#9=#=#=0' %#0!1%&%&' *@,-,' @!0%#+!' 83<8D
#*&.*1,&+*&'@%0x3!$'!+%#.!0$!+%-?LN['58'!#[email protected]$%-%#!-!'0*[email protected],#,0;'E#9=#=#=0'%#0!1%D
&%&':!)*'C80808'$!+A%-#!-%&!'83<8#*&.*1,&+*&'"*)<!9%#!.!)?'u%-*'E#9=#=#=0'
%#0!1%;' 16.8$' 6#*3#*-+*' +!&<!' 1*B#*3,:,' "!' 0%@%1!##[email protected]$%-%:%' A%-' E)!##%B%' 6#+8B8'
<%A%;'*+*#!$%&'<!-9!0#[email protected]$%-%#.!1%'%9%&'+!'<!-!0#%'6#*&'A%-'0-%$!-+%-?
/*1*'0638:8;':!)*'C80808&*'%#%@0%&'A%-'+=)!&#!.!'3*7*-0!&'C8080'+!"D
#!$%'%#0!1%&%&'A%-'<!-!B%'"!':!)*'C80808&8&'$!.!#'7-!&1%7#!-%&+!&'6#*&'E#9=D
#=#=0'%#0!1%3#!'A*B#,+,-?'58'%#0!'%1!'H!#"!-%@#%#%0I;'H<!-!0#%#%0I'"!'H6-*&$,#,#,0I'
6#.*0'=)!-!'=9'*#$'%#0!+!&'6#[email protected]*0$*+,-?'58'%#0!'83*-,&:*':!)*'0*&8&#*-,&+*'
[email protected]'A%-'*.*9'%)#!&.!#%;'A8'*.*:*'!-%@.!0'%9%&'08##*&,#*&'*-*9#*-'!#"!-%@#%'
"!'<!-!0#%'6#.*#,'"!'08##*&,#*&'*-*9'%#!'*.*9'*-*1,&+*'E#9=#='A%-'6-*&$,'A8#8&D
.*#,+,-?'
l#9=#=#=0' %#0!1%;' C!.' 3*1*.*' C!.' +!' 3*1*#*-,&' 83<8#*&.*1,' *#*&,&+*'
A%-!3#!-'0*[email protected],1,&+*'+!"#!$%&'1*C%7'6#+8B8'!&'*B,-'1%#*C'6#*-*0'+!"#!$%&':!)*D
#*&+,-.*'3!$0%1%&%&'+!&!$%.%&+!'08##*&,#*A%#!:!0'!&'-*136&!#'E#9=$#!-+!&'A%D
-%+%-?LN^'\!+!-*#'2#.*&'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'E#9=#=#=0'%#0!1%&%':!)*'C80808'
*#*&,&+*'83<8#*-0!&':!)*&,&'*.*:,'"!'1,&,-#*-,&*'%#%@0%&'$!.!#'16-8#*-,':!"*7D
#*&+,-.*3*'9*#,@.,@$,-?'l-&!B%&':%&*3!$'1898'%9%&'E&<E-=#!&'E.=-'A638'C*7%1'
:!)*1,&,&'*&*3*1*3*'83<8&#8B8&8'+!&!$#!-0!&;'E#9=#=#=0'%#0!1%'*9,1,&+*&'+*'
%&:!#!.%@$%-?LN_'X*C0!.!'A8'06&8+*'6-$*3*'=9'16-8'*$.,@'"!'A8&#*-,&':!"*A,D
&,'*-*.,@$,-]'M#0'6#*-*0;'E.=-'A638'C*7%1':!)*1,'%&1*&'6&8-8&*'1*3<,'%#0!1%&%'
%C#*#'!$.!0$!'.%+%-~'M0%&:%'6#*-*0;'E.=-'A638'C*7%1':!)*1,':%&*3!$'1898'%9%&'
H<!-!0#%' "!' 6-*&$,#,I' A%-' 3*7$,-,.' .,+,-~' Z%C*3!$;' C!-' $=-' :%&*3!$' 1898' %9%&'
)6-8&#8'6#*-*0'E.=-'A638'C*7%1':!)*1,'"!-%#.!1%'*@,-,#,0'3*1*B,&*'JE#9=#=#=0'
%#0!1%&!K'*30,-,'.,+,-~LNT
LN[' 50)?' Q!-.*&&' Q%##;' HR!-F*118&<1-!:C$#%:C!' G!c*!C-#!%1$8&<!&' <!<!&=A!-' +!-' 1$**$D
#%:C!&'4$-*F<!c*#$I;'a61!F'O1!&1!!ed*8#'U%-:C6F;'Y<>@[email protected]*)$AB<<B)%*DEB)[email protected]*%$J=>\
@*)%*a=h+F($ *=B)DE+<>@;'5*&+'RO;'\-!%C!%$1-!:C$!;'(?'\?'X=##!-'a8-%1$%1:C!-'R!-#*<;'
Q!%+!#A!-<'LSTS;'1?'LVL^?
LN^' fC6.*1' €!%<!&+;' H !-' G-8&+1*b' +!-' R!-C*!#$&%1.*11%<0!%$' *#1' G-!&)!' 1$**$#%:C!-'
4$-*F<!c*#$I;'fC6.*1'€!%<!&+eG!6-<'U=77!-'JQ-1<?K;'C*)B)DE%F;B$;'%$Y<>)$I!<DEFT$
YF%)DE$X=T$RH#$3*h=%B)B<?L$LSSS;'1?'SLT?
LN_' 5R!-FG`'W[;'LT_?
LNT' €!%<!&+;'1?'SLS?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
43
\!+!-*#'2#.*&'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'E.=-'A638'C*7%1':!)*1,&,&'*&:*0'A%-'
[email protected]#'*#$,&+*'%&1*&'6&8-8'%#!'A*B+*@*A%#!:!B%&%'0*A8#'!$.!0$!+%-?'58&*'<E-!;'
3*1*'0638:8;'E.=-'A638'C*7%1':!)*1,&*'9*-7$,-,#*&'C=0=.#=#!-'%9%&'*F'"!'A!D
#%-#%' [email protected]##*-' *#$,&+*' @*-$#,' 1*#,"!-.!' %.0x&,' E&<[email protected]!;' E.=-' A638' C*7%1'
:!)*1,'%&1*&'6&8-8&*'*30,-,#,0'6#[email protected]$8-.*)?'X*C0!.!;'%0%&:%'16-83*':!)*&,&'
*&#*.' "!' *.*:,' 9!-9!"!1%&+!' 3*0#*@.*0$*' "!' :%&*3!$' 1898' %9%&' E.=-' A638'
C*7%1':!)*1,'"!-%#.!1%&%&'[email protected]'A%-'*.*:,'<!-9!0#[email protected]$%-%7'<!-9!0#[email protected]$%-.!+%B%D
&%'16-<8#*.*0$*+,-?'X*C0!.!3!'<E-!;':!)*&,&'A*@$*'<!#!&'*.*:,;'$67#8.1*#'
C*3*$,&'$!.!#'+!B!-#!-%&%'"!'$67#8.8'1613*#'*9,+*&')*-*-#,'+*"-*&,@#*-*'0*[email protected],'
06-8.*0$,-?'l.=-'A638'C*7%1':!)*1,'%#!':*3+,-,:,#,0;'E&#!.!'"!'1613*#'06-8.*'
*.*9#*&.,@$,-?' 58&#*-' A%-' :!)*' %9%&' %)#!&!A%#!:!0' [email protected]' *.*9#*-+,-?' U*1$!&'
*+*.'E#+=-.!'"!'A%-'A*@0*'1898'E-$A*1'!$.!0'*.*:,3#*'*+*.'E#+=-.!'189D
#*-,' %9%&' E&<E-=#!&' E.=-' A638' C*7%1' :!)*1,&,&' E#9=#=#=0' %#0!1%3#!' A*B+*@,7'
A*B+*@.*+,B,' 16-818;' X*C0!.!' $*-*F,&+*&' @E3#!' :!"*7#*&+,-,#.,@$,-]' /*1*'
0638:8;':%&*3!$'"!'1630,-,.'1898'C*-%9'+%B!-'189#*-'A*0,.,&+*&'3*-<,#*.*3,'
3*7*&'.*C0!.!3!'16.8$'6#*3,&'E)!##%0#!-%&%'+%00*$!'*#*-*0':!)*3,'A!#%-#!.!'
"!'0%@%1!##[email protected]$%-.!'3!$0%1%'$*&,.,@$,-?'(!)*'X*C0!.!1%;'1898&'%@#!&%@'A%9%.%&%'
"!'F*%#%&'0818-8&8'<E)'E&=&+!'A8#8&+8-*-*0':!)*3,'A!#%-#!3!:!B%&+!&;'0!&D
+%1%&!'6-*&$,1,)'<E)=0!&'A%-':!)*'"!-.!0')6-8&+*'+!B%#+%-?' 6#*3,1,3#*'E#9=D
#=#=0'%#0!1%&!'*30,-,#,0'360$8-?'46&89'6#*-*0;'\!+!-*#'2&*3*1*'X*C0!.!1%&!'
<E-!;'E.=-'A638'C*7%1':!)*1,;'%&1*&'C*31%3!$%&!'83<8&'@!0%#+!'%:-*'!+%#!:!B%'
<="!&:!'*#$,&*'*#,&.,@'%1!'"!'C=0=.#=&=&'%#!-%+!'$!0-*-'E)<=-#=B=&!'0*"[email protected]
.*0'%9%&'16.8$'"!'<!-9!0#[email protected]!A%#%-'A%-'@*&1,'"*-1*;'0*$#*&,#*A%#%-#%0'J6-*&$,#,#,0K'
%#0!1%&!'*30,-,'+!B%#+%-?LNS
l#9=#=#=0'%#0!1%&%&'*#$'%#0!1%'6#*&'!#"!-%@#%#%0'%#0!1%&!'<E-!;'A%-':!)*'0*&8&8;'
3*1*'0638:8&8&'8#*@.*0'%1$!+%B%'[email protected]'*.*:,'<!-9!0#[email protected]$%-.!3!'!#"!-%@#%'6#.*D
#,+,-?'w#*@,#.*0'%1$!&!&'*.*:,'<!-9!0#[email protected]$%-.!3!&'"!3*'*.*:,&'<!-9!0#[email protected]!1%&!'
C%9A%-'0*$0,1,'6#.*3*&'A%-'0*&8&;'E#9=#=#=0'%#0!1%&!'*30,-,#,0'6#[email protected]$8-*:*0$,-?' 6D
#*3,1,3#*' E#9=#=#=0' %#0!1%;' +!"#!$%&' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%&%' 1,&,-#*&+,-.*0$*+,-?'
(!)*'0*&8&8&+*'3!-'*#*&'A%-'$!+A%-;'*.*:*'8#*@.*0'%9%&'!#"!-%@#%'6#1*'+*;'*3&,')*D
.*&+*'A8'$!+A%-%&'!&'*)'1,&,-#*3,:,;'!&'[email protected]*0'$!+A%-'6#.*1,'<!-!0%-?'5%-'A*@0*'
+!3%@#!;'1!9%#!&'*-*9;'%#<%#%#!-%&'C*0#*-,&,'!&'*)'1,&,-#*3*&'A%-'*-*9'6#.*1,'<!-!0%-?
\!+!-*#' 2#.*&' 2&*3*1*' X*C0!.!1%&!' <E-!;' H*3&,' +!-!:!+!' !$0%#%;' *&D
:*0'$!.!#'C*00,'C%9'1,&,-#*.*3*&'"!3*'C%11!+%#%-'@!0%#+!'+*C*'*)'1,&,-#*3*&'
A*@0*'A%-'*-*:,&'1!9%#.!'%.0x&,'3601*'*-*9'<!-!0#%+%-I?LVg'5*),'0*-*-#*-,&+*'
%1!;'%#0!3%;'H*.*:*'8#*@.*+*'*3&,'!$0%3!'1*C%7;'A%-!3#!-!'+*C*'*)'3=0=.#=D
#=0' <!$%-!&' A*@0*' A%-' *-*9' 3601*' 1!9%#!&' *-*9' <!-!0#%+%-I' @!0#%&+!' F6-.=#!'
!$.!0$!+%-?LVL
LNS' 5R!-FG`'W[;'LT_'JNW[K?
LVg' 5R!-FG`;'5+?'Vg;'1?'NSN'JVL^Ki'5+?'N[;'1?'L'JL_Ki'5+?'VV;'1?'L_L'JLT_K?
LVL' 5R!-FG`;'5+?'VT;'1?'NTL'JVgNKi'5+?'WS;'1?'NW'J[TK?'\!+!-*#'2#.*&'2&*3*1*'X*C0!.!1%'A%-'
0*-*-,&+*;'<!-!0#%#%0'%#0!1%&%'+*C*'F*-0#,'A%-'A*0,@'*9,1,3#*'$*&,.#*.,@$,-]'Hl#9=1=)#=0'3*D
1*B,;'+*C*'%3%'16&89'"!-!&'A*@0*'[email protected]'A%-'.=+*C*#!&%&'A8#8&.*+,B,'+8-8.#*-+*;'3*1*'
0638:838'[email protected]*0'*-*:,'1!9.!0#!'3=0=.#='0,#*-I?'50)?'5R!-FG`;'5+?'VS;'1?'L[_'JL^[K?
44
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
G!-!0#%#%0'%#0!1%;'*.*:*'8#*@.*0'%9%&'3!$!-#%'6#*&'!&'C*oF'$!+A%-%&'*#,&D
.*1,&,;' A8' 3!$!-#%' +!B%#1!' +*C*' *B,-' $!+A%-#!-!' +6B-8' *@*.*#,' A%-' <!9%@%&'
3*7,#.*1,&,' )6-8&#8' 0,#*-?' \!+!-*#' 2#.*&' 2&*3*1*' X*C0!.!1%' A%-' 0*-*D
-,&+*'A8'C81818'*9,09*'"8-<8#*.,@$,-]'H/*1*'0638:8;'A%-'$!C#%0!&%&'E&=&='
*#.*0'%9%&'+*C*'C*oF'*-*9#*-*'A*@"8-.*3,'+!&!.!+!&;'+6B-8+*&'+6B-8D
3*' <!&!#' A%-' 3*1*0#*.*' 36#8&*' A*@"[email protected]*;' E#9=#=#=0' %#0!1%&%' 9%B&!.%@'
6#8-I?LVN
l#9=#=#=0'%#0!1%&%&'=9=&:='*#$'%#0!1%'6#*&'6-*&$,#,#,0'%#0!1%;'3*-<,'0*-*-#*D
-,&+*'"!'#%$!-*$=-+!'F*-0#,'@!0%##!-+!'$*&,.#*&.*0$*+,-]'H5%-'*-*9;'8#*@,#.*0'
%1$!&!&'*.*9'%#!'*9,0'A%-'6-*&$,1,)#,0'%9%&+!'A8#8&.*.*#,+,-ILVV;'H*-*9'%#!'8#*D
@,#.*0'%1$!&!&'*.*9'*-*1,&+*'E#9=#='A%-'6-*&$,'A8#8&.*#,+,-ILVW;'H*-*9;'%#<%#%#!D
-!'E#9=1=)'3=0=.#=#=0#!-'<!$%-.!.!#%+%-ILV[;'H*-*9;'%#<%#%#!-'%9%&'0*$#*&,#*A%#%-'
6#.*0')6-8&+*+,-ILV^
\!+!-*#'2#.*&'2&*3*1*'X*C0!.!1%'A%-'0*-*-,&+*;'H3*1*#'+=)!&#!.!&%&'
8#*@.*0'%1$!+%B%'0*.8'3*-*-,'%#!'.=+*C*#!&%&'*B,-#,B,'*-*1,&+*'3*7,#*:*0'A%-'
$*-$,.+*;'+=)!&#!.!&%&'<!&!#'6#*-*0'6-*&$,#,I'6#.*0')6-8&+*'6#+8B8&8'A!D
#%-$.%@$%-?LV_'5E3#!:!'X*C0!.!;'+!"#!$%&'*#.,@'6#+8B8'A%-'$!+A%-%&'*B,-#,B,&,;'
$!+A%-#!'8#*@,#.*0'%1$!&!&'*.*:*'<E-!'+!&!$#!.!0$!+%-?
f=-0'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'E#9=#=#=0'%#0!1%&%&'=9'*#$'%#0!+!&'6#[email protected]$8B8&8'
0*A8#'!$.!0$!'"!'A8&#*-,'@E3#!'$*&,.#*.*0$*+,-]'Hl#9=#=#=0'%#0!1%;'H!#"!-%@D
#%#%0I;'H<!-!0#%#%0I'"!'H6-*&$,#,#,0I'6#.*0'=)!-!'=9'*#$'%#0!+!&'6#[email protected]*0$*+,-?'
H`#"!-%@#%#%0I;' A*@"8-8#*&' E&#!.%&' 8#*@,#.*0' %1$!&!&' *.*9' %9%&' !#"!-%@#%' 6#D
.*1,&,;'H<!-!0#%#%0I'A*@"8-8#*&'E&#!.%&'8#*@,#.*0'%1$!&!&'*.*9'A*0,.,&+*&'
<!-!0#%' 6#.*1,&,' "!' H6-*&$,#,#,0I' %1!' A*@"8-8#*&' E&#!.' "!' 8#*@,#.*0' %1$!&!&'
*.*9'*-*1,&+*'6#.*1,'<!-!0!&'E#9=3='%F*+!'!$.!0$!+%-?ILVT
2&*3*1*'X*C0!.!1%&!'<E-!;'E#9=#=#=0'%#0!1%;'C8080'+!"#!$%'%#0!1%&%&'A%-'
<!-!B%'"!':!)*'C80808&8&'$!.!#'7-!&1%7#!-%&+!&'A%-%+%-?'l#9=#=#=0'%#0!1%'<!D
-!B%&:!'+!"#!$;'H:!)*#*&+,-.*&,&'1*B#*+,B,'0*.8'3*-*-,'%#!'A%-!3%&'C*0'"!'E)D
<=-#=0#!-%'*-*1,&+*'*+%#'A%-'+!&<!3%'1*B#*.*0#*'3=0=.#=+=-?ILVS
LVN' 50)?' |6&*' 4!-6)*&;' H2#.*&' \!+!-*#' 2&*3*1*' X*C0!.!1%' U*-*-#*-,I;' ,YS ;' /,#' W;'
4*3,'^;'LS_g;'1?'NWW?
LVV' 5R!-FG`;'5+?'_;'1?'V__'JWg_Ki'5+?'LV;'1?'S_'JLLTKi'5+?'NT;'1?'V^W'JV_WKi'5+?'VS;'1?'N[T'JN_gKi'
G`Zfu;'1?'L^gWi'Q%-1:CA!-<;'1?'_[?
LVW' 5R!-FG`;'5+?'Lg;'1?'TS'JLL_Ki'5+?'L[;'1?'NN^'JNVWKi'5+?'LT;'1?'V[V'JV^NKi'5+?'V[;'1?'NgN'JNVNKi'
5+?'V[;'1?'VTN'JWgLKi'5+?'VT;'1?'NTL'JVgNK?
LV[' 5R!-FG`;'5+?'L_;'1?'Vg^'JVLWKi'5+?'LS;'1?'VVg'JVV_Ki'5+?'VT;'1?'VLN'JVNNKi'5+?'W[;'1?'WNN'JWVLKi'
5+?'WS;'1?'NW'J[TK?
LV^' 5"!-FG`;'5+?'V_;'1?'L'JLSKi'5+?'VT;'1?'NTL'JVLgK?
LV_' 5R!-FG`;'5+?'TW;'1?'LVV'JL[VK?
LVT' 2/X;'`?'Ngg_eS[;'U?'NgLLe^L;'U?f?'Vg'X*-$'NgLL?
LVS' 2/X;'`?'Ngg_eS[;'U?'NgLLe^L;'U?f?'Vg'X*-$'NgLL?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
iG
l#9=#=#=0'%#0!1%&!'83.*'06&818&+*'16-8.#8#80'!&'A*@$*'3*1*'0638:83*'
*%>%-?'/*1*'0638:8'C80801*#'+!B!-#!-%'06-8.*3*'!#"!-%@#%'6#.*3*&'"!3*'<!D
-!0#%'6#.*3*&':!)*'&6-.#*-,&,'063.*.*#,+,-?'23-,:*'3*1*'0638:8;'3*1*#'A%-'
+=)!&#!.!+!':!)*'3*-<,:,&*'16.8$'6#*3+*'$67#8.'3*-*-,'%#!'F*%#%&'36#'*9$,B,'
)*-*-'*-*1,&+*'6-*&$,#,#,B,'1*B#*.*0'=)!-!'!1&!0#%0'$*&,.*0')6-8&+*+,-?'(!)*'
3*-<,:,&*'$*&,&*:*0'A8'!1&!0#%0'.*++%'C8080'"!3*'818#'C80808'!&1$-=.*&D
#*-,3#*'1*B#*&*A%#%-?'`#"!-%@1%);'<!-!01%)'"!'6-*&$,1,)':!)*'C80808'&6-.#*-,&,&'
2&*3*1*'X*C0!.!1%'$*-*F,&+*&'*&*3*1*3*'*30,-,'A8#8&*-*0'%7$*#'!+%#.!'6#*D
1,#,B,'6#+809*'3=01!0'6#*:*0$,-?LWg
2&*3*1*' X*C0!.!1%;' :!)*#*-,&' !3#!.%&' *B,-#,B,' "!' 189#8&8&' 0818-83#*'
6-*&$,#,'6#*-*0'+=)!&#!&.!1%&%'%#0!'6#*-*0'0*A8#'!$.!1%&!'0*[email protected],#,0;'%#0'3,##*-+*'
*&*3*1*3*'83<8&#80'+!&!$%.%&+!'A8&8'83<8#*.*'3E&=&+!'7!0'%1$!0#%'+*"D
-*&.*.,@$,-?'5%-'0*-*-,&+*'X*C0!.!;':!)*&,&'C!1*7#*&.*1,&,&;'A%-%1%'0*&8&'
0638:83*' "!' E$!0%1%' 6&8' 83<8#*3*:*0' .*C0!.!#!-!' %#%@0%&' 6#.*0' =)!-!' %0%'
*3-,'!"-!3%'0*71*+,B,&,'A!#%->%0$!&'16&-*;'0*&8&'0638:8&8&'<!&!#'"!'1638$'
6#*-*0'%#0'!"-!+!'0*&8&#*-+*'3!-'*#*&'C!-'189'0*[email protected],#,B,&+*'&!'E#9=+!':!)*'"!D
-%#!:!B%&%' 1*7$*-0!&' !&' A*@$*' :!)*&,&' 1898&' *B,-#,B,' "!' 1898&' [email protected]%#' !+!:!B%'
$!C#%0!&%&' A=3=0#=B=' %#!' 6-*&$,#,' A8#8&.*1,' <!-!B%&%' <E)' E&=&+!' $8$.*1,'
<!-!0$%B%&%' %F*+!' !$.%@$%-?' 2&*3*1*' X*C0!.!1%;' :!)*' 3*7$,-,.#*-,&,' H1898&'
*B,-#,B,'%#!'6-*&$,#,'6#.*0I;'H.*08#'"!'%&1*&%'1*3,#,:*0'1,&,-#*-,'*@.*.*0I'<%A%'
0*3,$#*-*' A*B#*.,@' 6#.*0#*' A%-#%0$!;' 0*-*-,&' +!"*.,&+*' H???A%-' !3#!.%' 3*' +*'
+*"-*&,@,'A!##%'A%-')*.*&+*'189'1*3*&'A%-':!)*'C=0.=&=&'1638$'6#*-*0':!)*'
1%3*1!$%'"!3*':!)*&,&'1%3*1%#%B%'3E&#!-%&+!&'2&*3*1*m3*'83<8&#80'+!&!$%.%&!'
A*B#,' $8$8#*A%#!:!B%' <%A%' 3!-1%)' A%-' [email protected]=&:!3!' "*-,#*.*)ILWL' +!.!0' 18-!$%3#!'
9!#%@0%#%'A%-'16&8:*'8#*@.,@$,-?LWN
2&*3*1*' X*C0!.!1%;' NT?^?LS^^' $*-%C#%' 0*-*-,&+*LWV;' L^VN' 1*3,#,' 210!-%'
(!)*'U*&8&8m&8&'VL?'.*++!1%&%&'J2K'A!&+%&+!'3!-'*#*&'Hf*-$':!)*1,'*3-,:*'
A%-'C=0.!'C*:!$'0*#.*01,),&'C%).!$'!1&*1,&+*'0*)*&,#.,@'6#*&'1*%-'C*0#*-,&'
0*3A!+%#.!1%&%' .8:%7' 6#8-I' 08-*#,&,&'2&*3*1*3*' *30,-,#,B,&,' %&:!#!.%@$%-?'
2&*3*1*'X*C0!.!1%&!'<E-!;'HJ`K#A!>!0%'$*-$':!)*1,'+*'A%-$*0,.'36018&#80D
#*-'<!$%-!:!0'"!'A8'36018&#80#*-,&'*B,-#,B,;'*10!-#%0'@!-!o&%'#!0!#!.!0'<%A%'
A%-'!3#!.%&'*B,-#,B,'%#!'!%<>BV+V$6#*:*0$,-I?'58&8&#*'A%-#%0$!;'2&*3*1*'X*CD
0!.!1%&%&'0*-*-+*'3!-'*#*&'@8'<[email protected]#!-%;'6-*&$,#,#,0'%#0!1%3#!'A*B+*@.*.*0D
LWg' €!%<!&+;'1?'SN[?
LWL' `?'LS_geNN;'U?'LS_LeNg;'U?f?'LT?N?LS_L;'S,U ;'4*3,'Lg;'1?'LT?'489'"!':!)*#*-,&'6-*&$,#,'
6#.*1,'%#0!1%;'0*-*-+*'0*-,@,0'A%-'%F*+!3#!'+%#!'<!$%-%#.%@$%-]'H/*1*0'A%-'!3#!.'0*[email protected],#,B,&+*'
%&1*&'C*31%3!$%3#!'A*B+*@.*3*&'A%-':!)*'3*7$,-,.,'06&8#.*1,'6#*&*B,'3601*'+*;'A8'%#D
0!&%&;'C=--%3!$%'1,&,-#*3,:,':!)*'3*7$,-,.#*-,&,&;'1898&'*B,-#,B,'%#!'6-*&$,#,'6#*-*0'A!##%'
!+%#%7'1*7$*&.*1,')6-8&#8#8B8'A*0,.,&+*&'0!1%&'A%-'1,&,-'[email protected]%#'!+!:!B%'[email protected]=&=#!.!)?'
???':!)*'3*7$,-,.#*-,&,&'[email protected]%$'"!'E#9=#!-%&%&'.*08#'"!'%&1*&%'1*3,#*:*0'1,&,-#*-,'*@.*.*0'
0*3+%3#!;'3*1*'0638:8'$*-*F,&+*&'1!9%#.!1%'6#*&*B,'"*-+,-?I
LWN' 23&,'3E&+!'<[email protected]'%9%&'A0)?'\*),#'4*B#*.;'.*T*+$Y<(+<%V>$AV>V%+<>T<)V$K*$1X';'2&0*-*'
LSTN;'1?'LNV?
LWV' `?'LS^VeLVN;'U?'LS^^eNS;'U?f?'NT?^?LS^^;'S,U ;'4*3,'W;'1?'L_[DNL[?
46
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
$*+,-]' H210!-#%0' @!-!p%' A%-' <E-!"+%-?' 58' @!-!o&' 06-8&.*1,' 0*3<,1,' *>$ <2V%$
6<aBV%VT+<%V$ A%#!' C*0#,' 0,#*-?' 210!-#%0' @!-!o&!' #!0!' 1=-!&#!-%&' 3!-%&!' <E-!'
C*7%1;' *B,-' C*7%1;' C*>*' %+*.' :!)*1,' %#!' :!)*#*&+,-,#.*#*-,' 3!$!-#%' +!B%#+%-?'
5E3#!#!-%&%&'A%-'+*C*'<!-%'*#,&.*01,),&'*10!-'$67#8#8B8&+*&'+,@*-,'*$,#.*D
#*-,;'*10!-#%0'C%).!$%&+!&'+6B*&'A=$=&'%#%@0%#!-%&%&'0!1%#.!1%'<!-!0%-I?'2&*D
3*1*' X*C0!.!1%&%&' A8' 1E)#!-%&+!&' *10!-#%0' @!-!o' 1E)' 06&818' 6#+8B8&+*'
6-*&$,#,#,0'%#0!1%'<E)'E&=&!'*#,&.*1*'+*'6#8-'<%A%'A%-'*&#*.'9,0.*0$*+,-?LWW
'2&*3*1*'X*C0!.!1%;'LS^['$*-%C#%'A%-'0*-*-,&+*LW['H189#8&8&'o%#%&%&'*B,-D
#,B,' %#!' 6-*&$,#,' A%-' :!)*3*' 9*-7$,-,#.*1,' #=)8.8' *@%0x-+,-I' +!+%B%' C*#+!;' 1E)'
06&818'6#*3+*'0,-1*#'*#*&#*-+*'A=3=0A*@'C*3"*&'C,-1,)#,B,'3*7*&#*-,&'E$!0%'
C,-1,)#,0'189#8#*-,&*'6-*&#*'V'.%1#%'@%++!>!':!)*#*&+,-,#.*1,&,'E&<E-!&'[^L_'
1*3,#,'3*1*&,&'LV?'.*++!1%&%'2&*3*1*m3*'*30,-,'A8#.*.,@$,-?'M#0'+!-!:!'X*CD
0!.!1%;'[^L_'1*3,#,'3*1*&,&'LV?'.*++!1%&%&'2&*3*1*3*'*30,-,#,B,&,'%#!-%'1=-!-D
0!&'E)!##%0#!'@8'C81818&'*#$,&,'9%).%@$%-]'HQx#A80%'6#*3+*0%'189'06&818'%&!D
B%&'+!B!-%'*)*.%'Ngg'#%-*'6#+8B8&*'<E-!'189;'1=A8$*'!-+%B%'$*0+%-+!'1*&,0#*-*'
J???K'!&'*)'*#$,@*-'1!&!'C*7%1'"!'A%-!-'3,#'+*'1=-<=&':!)*1,'C=0.!+%#.!1%'#*),.'
<!#!:!0$%-?'`B!-'A8'1*&,0#*-'%&!0'1*C%A%&%&'A%-'06#8&8'067*-1*#*-'"!3*'<E)=D
&='0E-'!$1!#!-'%+%'8)8"'$*$%#%&+!&':!)*#*-,'['1!&!'C*71%'<!9.!3!:!0$%;'AE3#!'
6#8&:*'+*'1E)='!+%#!&'[^L_'1*3,#,'U*&8&8&'LV'=&:='.*++!1%'C*00*&%3!$!'"!'
:!)*&,&'o%#!'83<8&'6#+8B8'0*&**$%&%'"!-.!.!0$!+%-I?LW^
2&*3*1*' X*C0!.!1%;' A8' 6#*3+*' 1E)' 06&818' +=)!&#!.!&%&' 6-*&$,#,#,0'
%#0!1%&!' *30,-,' 6#87' 6#.*+,B,&,' *-*@$,-.*.,@;' 1*+!:!' H189' %#!' :!)*' 6-*&,&,&'
*+*#!$!'83<8&'A8#8&87'A8#8&.*+,B,&,;'6'1898&'$67#8.'C*3*$,&+*'3*-*>,B,'
!$0%3!'<E-!'$*0+%-'!$.!0')6-8&#8#8B8'"*-+,-I'+!.!0#!'3!$%&.%@$%-?'2&*3*1*'
X*C0!.!1%&!'<E-!;'H189#8&8&'%@#!+%B%'1898&'$67#8.'C*3*$,&+*0%'!$0%#!-%'<E)'
E&=&+!' $8$8#*-*0' <!-!0!&' :!)*&,&' 06&8#.*1,' +*' 3*1*.*' 6-<*&,&,&' 3!$0%1%'
%9%&+!'A8#8&.*0$*+,-I?LW_
LWW' 50)?'/=01!#'X`fMZ;'1+"'+'+'($/+(*)Fm$U<%eV+<eBV%T<+V$JF%$S><6<)<$Y=(=(=$/>D*+*\
T*)F;'4!90%&'/*3,&#*-,;'2&0*-*'NggN;'1?'Ngg?
LW[' `?'LS^[eVg;'U?'LS^[e[T;'U?f?'N?LL?LS^[;'S,U ;'4*3,'V;'1?'N_[DNTL?'2&*3*1*'X*C0!.!D
1%&!' <E-!;' H189' %#!' :!)*' *-*1,&+*0%' 6-*&,&' *+*#!$!' 83<8&' A8#8&87' A8#8&.*+,B,&,' 6'
1898&'$67#8.'C*3*$,&+*'3*-*>,B,'!$0%3!'<E-!'$*0+%-'!$.!0')6-8&#8#8B8'"*-+,-?'/601*'
C!-C*&<%'A%-'189*'0*[email protected],'06&[email protected]'6#*&'A%-':!)*'%#!'3*7,#*:*0'A%-'0,3*1#*.*&,&;'A8'6-*&,'
$*3%&+!'!1*1'6#*.*3*:*B,'*9,0'A%-'<!-9!0$%-?'/*1*.*'6-<*&,;'<!-!09!#!-%&+!'*9,0#*&+,B,'
=)!-!;'38->*'*3-,'A%-'0*&8&'%#!'E)!#'$!+A%-'"!'.=!33%+!#!-'06&8#.*1,&,')6-8&#8'0,#*:*0'
+!-!:!+!'A%-'C8)8-18)#80'1!A!A%'6#*-*0'<E-=#!&'A=3=0A*@'C*3"*&'C,-1,)#,B,'189#*-,&,'
0*[email protected],#*.*0'=)!-!'[email protected]=&=#!&'$!+A%-#!-'"!'.=!33%+!#!-'*-*1,&+*'%$%-*)'06&818'C=0=.D
#!-%'+!'0*A8#'!$.%@$%-?'58&*'0*[email protected],;'A*@0*'&%$!#%0$!0%'A%-'189'%9%&'8.8.%':!)*'0*&8&8&+*'
$*3%&'0,#,&.,@'A%-':!)*'%#!'0,3*1#,3*-*0'A8'C=0=.#!-+!;'o%#'%#!':!)*'*-*1,&+*'2&*3*1*'
%#0!#!-%&!'83<8&18)#80'"!'C*00*&%3!$!'*30,-,#,0'"*-+,-'36#8&+*'%#!-%'1=-=#!&'<[email protected]'+!'
3!-%&+!'A8#8&.*.,@$,-I?'50)?'23&,'0*-*-;'1?'NTg?
LW^$ S,U L'4*3,'V;'1?'N_^?
LW_ S,U L$4*3,'V;'1?'NTg?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
47
2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&'A8'0*-*-,'+60$-%&+!'A*),'3*)*-#*-:*'!#[email protected]$%-%#.%@D
$%-?'f?f?'/=:!;'2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&'1E)'06&818'0*-*-,&,'!#!'*#,7'%&:!#!+%D
B%' .*0*#!1%&+!;' %#0' 6#*-*0;' 0*[email protected],#*@$,-.*#,' C8080$*&' +*' 3*-*-#*&*-*0' 189' %#!'
:!)*' *-*1,&+*0%' 6-*&' 06&818&*' +!B%&.!0$!' "!' 16&-*' 2&*3*1*' X*C0!.!1%'
0*-*-,&*'3E&!#%0'!#[email protected]$%-%1%&%'HC8080'+!"#!$%'7-!&1%A%&!'*30,-,#,0I'"!'HC8080*'
"!'"%:+*&%'0*&**$!'*30,-,#,0I'A*@#,0#*-,'*#$,&+*'$67#*.*0$*+,-?LWT'/*)*-,&'%#!D
-%'1=-+=B='<[email protected]#!-%&'$!.!#%&+!'E#9=#=#=0'[email protected]=&:!1%'3*$.*0$*+,-?'2&*3*1*'
X*C0!.!1%&%&'A8'0*-*-,'\?'4*B#*.'$*-*F,&+*&'+*'!#[email protected]$%-%#.%@$%-?'/*)*-*'<E-!;'
2&*3*1*'X*C0!.!1%':!)*'*#*&,&+*'3*1*'0638:8&8&'3!$0%1%&!'1*3<,'06&818&D
+*'<E1$!-+%B%'$%$%)#%0'C*0#,'<E-=#!A%#%-?'2&:*0;'X*C0!.!'A8&8;'C8080'+!"#!D
$%&%&'<!-!0$%-+%B%'E#9=#=#=0'+!&!$%.%&+!&'"*)<!9!-!0'3!-%&!'<!$%-.!.!#%+%-?'
2&*3*1*'X*C0!.!1%'3*1*'0638:8&8&'%-*+!1%&!'1*3<,'<E1$!-%-0!&'E#9=#=#=0'
%#0!1%&%'<E)'*-+,'!$.!.!#%+%-?LWS
58&*' 0*[email protected],#,0' LS_L' $*-%C#%' A%-' 0*-*-+*;' X*C0!.!;' 189' "!' :!)*#*-,&' 6-*&D
$,#,' 6#.*1,' <!-!B%&%' +*C*' *9,0' A%-' @!0%#+!' %F*+!' !$.%@$%-]' H2&:*0' :!)*#*-;' !3D
#!.%&'*B,-#,B,'"!'189#8&8&'16-8.'+!-!:!1%'%#!'6-*&$,#,'6#*-*0'$!-$%7'!+%#%-'"!'
83<8#*&,-I?L[g'U!)*'LS_V'$*-%C#%'A%-'0*-*-,&+*'189'%#!':!)*'*-*1,&+*'A8#8&.*1,'
<!-!0!&' 6-*&' 06&818&+*' +*C*' *9,0' A%-' $8$8.' $*0,&.,@$,-]' H???' ^V?' .*++!+!'
+!-&!B%&'0*7*$,#.*1,&*'&!+!&'6#*&#*-,&'!3#!.#!-%&!'A%9%#.%@'6#*&'A%&'#%-*3*'
0*+*-'*B,-'7*-*':!)*1,'%#!'A8'3=)+!&'$=)!#'0%@%#%B!'"!'+6#*3,1,3#*'+!-&!0'=3!D
#!-%&!'3E&!#$%#!&'0*7*$.*'<%A%'*B,-'A%-':!)*'*-*1,&+*'*+*#!$#%'A%-'+!&<!'A8#8&D
.*+,B,&*'A8-*+*'*3-,:*'%@*-!$'!+%#.!1%'3!-%&+!'6#*:*0$,-I?L[L
2&*3*1*' X*C0!.!1%;' LSTN' 2&*3*1*1,' +E&!.%&+!' "!-+%B%' A%-' 0*-*-+*L[N;'
189' "!' :!)*' *-*1,&+*' A8#8&.*1,' <!-!0!&' 6-*&$,' 06&818&+*0%' $!.!#' 3*0#*@,D
.,&,'6-$*3*'[email protected]$8-?'58'0*-*-'*3&,')*.*&+*'0*&8&'0638:8&8&':!)*'*#*D
&,&+*'3*1*.*'3!$0%1%&%'08##*&,-0!&'1*C%7'6#+8B8'$*0+%-'3!$0%1%'"!'A8'3!$0%&%&'
1,&,-,' 06&818&8' +*' *9,0#,B*' 0*"[email protected]$8-.*0$*+,-]' EX#D&( -#+%#( I&226'6'( #.&.6'[email protected](
&:&"#/"#(.6'6+"&':6+6"%6F(/BA"1%.&"($&+&+(:!F!'C#.*(B"1F/1+1+N(;1'1'(:B8&"(.B'1C1(
B"&+&2(:&@(5*+(:!D#'"#%#$#(?*:#+2#'($&.&(2B$1C1(2&%1($&+&+6'6(#'(&D(2*F*($&+&+6(2&:&+(
:!F!'%#2(:1+1%1':&:6+N(<&%1($&+&+6'6'(/&2:*+*(*.#(=&.&%&(Y+?&'6'6'($#/2*.*':#J
:*+N(Z#(-&+(2*($&.&(2B$1C1(2&%1($&+&+6(:!F!'C#.*$"#(#$"#%"#+#(:*"#:*8*(%*2/&+:&(C#D&(
.&A/&$&%&$&C&86(?*5*@(2*F*'*'(/#%#"(I&2(-#(>D?!+"!2"#+*'*(:#%B2+&/*2(/BA"1%(:!D#J
'*'*'(?#+#2"#+*'#(&$26+6(B"&+&2(.6'6+"&$&%&DN(=&.&(2B$1C1'1'(C#D&(.&A/&%&:&2*($#/J
2*.*'*'(.6'6+6'6(I1212(:#-"#/*(*"2#.*(B"1F/1+1+N(NNN(01212(:#-"#/*'*'(>8#"#+*(&+&.6':&@(
$&.&"&+6'(2&%1($&+&+6'&(:&$&'%&.6(-#(#F*/"*2(*"2#.*(-&+:6+N(X#D&"&+6'@(.1O"&+6'(&86+"62(
:#+#C#"#+*'#(?>+#(>'"#%#(-#(*$*"#F/*+%#(&%&O"&+6(:&(?>D(>'!':#(/1/1"&+&2(&:&"#/"*(5*+(
>"O!(*O*':#(2B'1"%&[email protected](C#D&(I12121'1'(/#%#"(*"2#"#+*':#':*+NG(
LWT' /=:!;'1?'NSW'"+?
LWS' 4*B#*.;'1?'LNW?
L[g' `?'LS_geWN;'U?'LS_LeVg;'U?f?'S?V?LS_L?
L[L' `?'LS_VeV;'U?'LS_VeV_;'U?f?'LT;LS;Ng?LN?LS_V?
L[N' `?'LSSgeV[;'U?'LSSLeLV;'Uf?'^?'^?'LSSL?
48
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
2&*3*1*'X*C0!.!1%;'+*C*'16&-*'"!-+%B%'0*-*-#*-+*'A8'%9$%C*+,&,'1=-+=-D
[email protected]$=-?'l-&!B%&;'A%-'0*-*-,&+*'@E3#!'+!.!0$!+%-]L[V'H489'%#!':!)*'*-*1,&+*0%'
6-*&,&' *+*#!$!' 83<8&' A8#8&87' A8#8&.*+,B,&,;' 6' 1898&' $67#8.' C*3*$,&+*'
3*-*>,B,' !$0%3!' "!' 0*.8' "%:+*&,&+*' *#+,B,' $!70%3!' <E-!' $*0+%-' !$.!' )6-8&D
#8#8B8' "*-+,-?' 58' 6-*&1*##,0' A*B,&,&' A8#8&.*1,;' C8080' +!"#!$%' %#0!1%&%&' "!'
*+*#!$' *&#*3,@,&,&' A%-' <!-!B%+%-?' /*1*' 0638:8;' :!)*#*-,&' $=-=&=' 1!9!-0!&' "!'
1,&,-#*-,&,'A!#%-#!-0!&'.8$#*0'*+*#!$'E#9=#!-%&%'%)#!.!0')6-8&+*+,-?'(!)*'0!&D
+%#%B%&+!&'C*0#,'6#.*#,+,-?'(!)*#*-,&;'189#*-,&'*B,-#,0'+!-!:!#!-%&!'<E-!'E&#!D
.!'"!'%3%#[email protected]$%-.!'*.*9#*-,'+*'<E)'E&=&+!'$8$8#*-*0'*+*#!$#%'A%-'E#9='%9%&+!'
06&8#.*1,':!)*'C80808&8&'$!.!#'!1*1#*-,&+*&+,-?I
2&*3*1*'X*C0!.!1%;'3*0,&'$*-%C#%'A%-'A*@0*'0*-*-,&+*L[W;'3*1*'0638:8&8&'
:!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%'08##*&,-0!&'C*&<%'C8181#*-,'<E)'E&=&+!'$8$.*1,'<!D
-!0$%B%&!'*9,0#,0'<!$%-.%@$%-?'X*C0!.!'%#0'6#*-*0;'3*1*'0638:8&8&'$*0+%-'3!$D
0%1%&!' "!' A8&8&' 1,&,-,&*' +!B%&.%@$%-?' X*C0!.!m3!' <E-!;' H3*1*' 0638:8&8&;'
189' "!' :!)*#*-,&' A!#%-#!&.!1%&+!' $*0+%-' 3!$0%1%' 6#.*0#*' A%-#%0$!' A8' 3!$0%1%&%'
08##*&,-0!&'189'%#!':!)*'*-*1,&+*0%'*+%#'+!&<!3%'1*B#*.*1,'"!'E&<E-=#!&':!D
)*&,&':!)*#*&+,-.*+*'<=+=#!&' *.*:,'<!-9!0#[email protected]$%-.!+!'!#"!-%@#%'6#.*1,'<%A%'
!1*1#*-,'+%00*$!'*#.*1,')6-8&#8+8-?' *"*'"!':!)*')*.*&*@,.,'%#!'%#<%#%'08-*#D
#*-'+*C%':!)*3,'*B,-#*@$,-*&'3*C8$'189'063*&'C=0=.#!-'&%$!#%B%&+!+%-?' *"*'"!'
:!)*')*.*&*@,.,'1=-!#!-%&%&i'189#*-,&'*B,-#,B,;'0*.8'+=)!&%'%9%&'6#[email protected]$8-+8B8'
!$0%'"!':!)*'1%3*1!$%&%&'<!-!B%'6#*-*0'A!#%-#!&.!1%&+!'3*1*'0638:8&8&'$*0+%-%'
2&*3*1*'"!':!)*'C80808&8&'$!.!#'%#0!#!-%3#!'1,&,-#,+,-?I'
2&*3*1*' X*C0!.!1%;' 0*-*-,&' +!"*.,&+*;' :!)*' C80808&8&' $!.!#' %#0!#!D
-%&+!&' A%-%' 6#*-*0' 0*A8#' !>%B%' E#9=#=#=0' %#0!1%' =)!-%&+!' *3-,&$,#,' A%-' @!0%#+!'
[email protected]$8-?' 5%#%&+%B%' =)!-!' E#9=#=#=0' %#0!1%;' +!"#!$%&' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%&%'
1,&,-#*&+,-*&' !&' E&!.#%' %#0!#!-+!&' A%-%+%-?' 2&*3*1*' X*C0!.!1%&%&' 0*-*-+*'
3!-'*#*&'*9,0#*.*#*-,&+*&'E#9=#=#=0'%#0!1%&%&'E&!.%&%'0*"-*+,B,'*&#*@,#.*0D
$*+,-?'58'0*-*-;'E#9=#=#=0'%#0!1%&!'83<8&#80'+!&!$%.%'3*7,#,-0!&'3=)!31!#'"!'
<!&!#'A%-'3*0#*@,.,&'+!B%#;'*01%&!'2&*3*1*3*'*30,-,#,B,'%#!-%'1=-=#!&'&6-.8&'
E#9=#=#=0' %#0!1%&%&' *#$' %#0!#!-%&!' 83<8&#8B8&8&' *3-,' *3-,' %&:!#!&.%@' 6#.*1,'
A*0,.,&+*&'+*'E&!.'$*@,.*0$*+,-?'X*C0!.!;'0*-*-+*'@E3#!'+!.!0$!+%-]
E=&.&([email protected](D&%&'&F6%6(21+1%1'1(:!D#'"#+2#'(I1212(:#-"#/*(*"2#.*'*'(5*+(?#J
+#8*(-#(C#D&(I12121'1'(/#%#"(A+#'.*A"#+*':#'(B"&'(>"O!"!"!2(*"2#.*$"#(5&8"6:6+N(;1(
*"2#( *.#( E#"-#+*F"*"*[email protected]( E?#+#2"*"*2G( -#( EB+&'/6"6"62G( B"%&2( !D#+#( !O( &"/( *"2#:#'( B"1FJ
%&2/&:6+N(E["-#+*F"*"*[email protected](5&F-1+1"&'(>'"#%*'(1"&F6"%&2(*./#'#'(&%&O(*O*'(#"-#+*F"*(B"J
%&.6'[email protected](E?#+#2"*"*2G(5&F-1+1"&'(>'"#%*'(1"&F6"%&2(*./#'#'(&%&O(5&26%6':&'(?#+#2"*(
B"%&.6'6(-#(EB+&'/6"6"62G(*.#(5&F-1+1"&'(>'"#%(-#(1"&F6"%&2(*./#'#'(&%&O(&+&.6':&(
B"%&.6(?#+#2#'(>"O!$!(*M&:#(#/%#2/#:*+N
7"O!"!"!2(*"2#.*$"#(:#-"#/@(C#D&"&':6+%&'6'(.&8"&:686(2&%1($&+&+6(*"#(5*+#$*'(I&2(
-#(>D?!+"!2"#+*(&+&.6':&(&:*"(5*+(:#'?#$*(.&8"&%&2"&($!2!%"!:!+N(4.2#+*(:*.*A"*'*'(
/#.*.*':#(D&V$#/*(>'"#%#2(&%&C6$"&(?#/*+*"#'(21+&"@(5&2&$&(.1O1'1'(M&*"*'*'(&.2#+(2*F*(
L[V' 2/X;'`?'LSSNeW[;'U?'LSSNe[L;'U?f?'V'2-*#,0'LSSN?
L[W' 2/X;'`?'Ngg_eS[;'U?'NgLLe^L;'U?f?'Vg'X*-$'NgLL?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
49
B"%&%&.6( '#:#'*$"#( 5#"*+/*"#'( &%&C&( 1"&F%&:&( #"-#+*F"*( :#8*":*+N( 4$+6C&( 2#.*'/*.*D(
5*+(.1O(B"&'(5&2&$&(.1O1':&(D&%&'&F6%6(.!+#.*'*'@(M&*"*'(&.2#+*(I*$#+&+F*(-#(:*.*A"*'(
&"/6'&(?*+:*8*($&2&"&'%&.6(-#$&(:#I&"#/*':#'(:#8*"(:#(B'1'(5!/!'(&.2#+*(%!2#""#VJ
$#/"#+*'*'( 5*/%#.*':#'( */*5&+#'( 5&F"&/6"%&.6( &.2#+*( :*.*A"*'*'( .&8"&'%&.6( &O6.6':&'(
?#+#2"*(5*+(/#:5*+(B"&+&2(:#8#+"#':*+*"#%#DN(4$'6(D&%&':&(M&*"*'("#I*'#(B"&'(\]R(.&$6"6(
^X<T:&(#'(&86+(C#D&$6(?#+#2/*+#'(.1O"&+:&(5*"#(D&%&'&F6%6(.!+#.*'*'(_`($6"(B"%&.6(
2&+F6.6':&( */*+&D( 2B'1.1( 21+&"6'( B+&'/6"6( B"%&:686'6( 2&51"( #/%#2( ?#+#2*+N( 9/*+&D( 2BJ
'1.1(21+&"@(2*F*"#+*(*F"#:*2"#+*(.1O"&(B+&'/6.6D(-#(%&21"(B"%&$&'(5*+(.!+#(*O*':#(:&-&J
"&+6'6'('#(F#2*":#(.B'1O"&'&C&86(#':*F#.*$"#(:#($&F&%&2(:1+1%1':&(56+&2%&2/&:6+N
9/*+&D(2B'1.1(21+&"(.1O1'(&86+"686'[email protected](B'&(-#+*"#'(C#D&'6'(.!+#.*'*@(C#D&:&'(5#2"#J
'#'(.B.$&"(M&$:&'6'(D&%&'(*O*':#(&D&"&C&86'6(:*22&/#(&"%&%&.6(-#(M&*"*'(.*-*"(2*F*(B"J
%&.6'&(-#(&.2#+*(:*.*A"*'*(5BD%&(:1+1%1':&(B"%&%&.6'&(+&8%#'(5>$"#(5*+(?#+#2O#$#(
:&$&'%&.6(.#5#A"#+*$"#(2&%1($&+&+6(*"#(5*+#$*'(I&2(-#(>D?!+"!2"#+*(&+&.6':&(&:*"(5*+(
:#'?#(B"1F/1+&%&:686':&'(>"O!"!"!2(*"2#.*'#(&$26+6"62(*O#+%#2/#:*+NQRR
L[['2/X;'`?'Ngg_eS[;'U?'NgLLe^L;'U?f?'Vg'X*-$'NgLL?
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
GH
Ac0[o
!"#!$;'1*C%7'6#+8B8':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%3#!;'C8080'08-*##*-,&*'838#.*D
1,&,'1*B#*.*;'C8080%'A*-,@,'$!1%1'!$.!;'$67#8.8'"!'A%-!3#!-%'C8080%'%C#*##!-!'
0*[email protected],' 06-8.*' <E-!"%&%' 3!-%&!' <!$%-%-?' M9' <="!&#%B%&' 1*B#*&.*1,;' 3*&%' 189' "!'
189#8#80#*'.=:*+!#!;'C80801*#'+!B!-#!-%&'!$0%&'@!0%#+!'06-8&.*1,'"!'+!"#!$'
+,@,'0%@%'"!'08-8.#*-,&'<=9'08##*&.*1,&,&'E&=&!'<!9%#.!1%;'+!"#!$%&'[email protected]
#80'$!.!#%&%'"!'+!"#!$%&'$!.!#'*.*:,&,'6#[email protected]$8-8-?'U6-08'"!'!&+%@!+!&'8)*0'
A%-'3*@*.,&'1*B#*&.*1,;'A*-,@'%9%&+!'A%-#%0$!'3*@*.,&'1=-+=-=#.!1%&%'1*B#*D
3*&'08-*##*-*'83.*3*&#*-*'0*[email protected],'.=:*+!#!'"!'0%@%1!#':!)*#*&+,-.*'3E&$!.%D
&%&'6-$*+*&'0*#+,-,#.*1,;'+!"#!$%&'1*C%7'6#+8B8':!A%-'$!0!#%'"!':!)*#*&+,-.*'
3!$0%1%' 1*3!1%&+!' <!-9!0#[email protected]!0$!+%-?' !"#!$%&' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%;' C8080'
08-*##*-,&,&'83<8#*&.*1,&,'"!'3*1*#*-*'%$**$%'1*B#*.*0'*.*:,3#*'+!"#!$%&'1*D
C%7'6#+8B8'3!$0%3%'"!'C*00,'%F*+!'!+!-?
(!)*' *+*#!$%' 36#83#*' C8080%' A*-,@,&' 1*B#*&.*1,;' +!"#!$%&' !&' E&!.#%' <ED
-!"#!-%&+!&'A%-%+%-?' !"#!$%&'<E-!"%;'"*$*&+*@#*-,&,&'<="!&#%B%&%'1*B#*.*0'"!'
6&#*-,&'+!"#!$'08-8.#*-,&,&'%@#!3%@%&!'6#*&'%&*&:,&,'06-8.*0$,-?'58'+*'+!"D
#!$%&' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%&%' 08##*&.*1,&,' <!-!0$%-%-?' !"#!$%&;' <="!&#%B%' "!'
+=)!&%'1*B#*.*0'=)!-!'C8080*'*30,-,'C*-!0!$'!+!&'"!3*'189'%@#!3!&'0%@%#!-%'
:!)*#*&+,-.*'36#8&*'<%$.!1%'$*-$,@.*1,)'6#+8B8&*'<E-!;'=)!-%&+!'+8-8#.*1,'
<!-!0!&'C8181;'+!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%&'1,&,-#*-,&,&'&!'6#+8B8'16-8D
18+8-?
!.60-*$%0' *&*3*1*#' +!"#!>!;' +!"#!$' %0$%+*-,' [email protected])' 1,&,-1,)' +!B%#+%-?'
201%&!'+!"#!$'%0$%+*-,;'*&*3*1*#*-+*'3!-'*#*&'A%-960'C=0=.#!'A=3=0'E#9=+!'
1,&,-#*&+,-,#.,@$,-?'2&*3*1*&,&'=1$=&#=B='"!'A*B#*3,:,#,B,'%#0!#!-%&%&'16&8:8'
6#*-*0;'+!"#!$'6-<*&#*-,'C!-'$=-#='!3#!.'"!'%@#!.#!-%&+!'*&*3*1*3*'A*B#,'6#D
.*0'"!'83.*0'+8-8.8&+*+,-?' 6#*3,1,3#*':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%'08##*&*:*0'
6#*&'+!"#!$'6-<*&,&,&e6-<*&#*-,&,&'*&*3*1*'%#!'A*B#,'6#.*1,'<!-!0%-?'58'1,&,-D
#*-;'+!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%'%9%&'+!'<!9!-#%+%-?'
n*B+*@'*&*3*1*#*-;'C8080'+!"#!$%'%#0!1%&%'$*.'*&#*.,3#*'<!-9!0#[email protected]$%-.!0'
"!'$!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-%'+*C*'<="!&:!#%'0,#.*0'=)!-!;':!)*'C80808&8&'
$!.!#'%#0!#!-%&%'+6B-8+*&'*&*3*1*+*'+=)!&#!.!'36#8&*'<%$.%@#!-+%-?'2&*3*D
1*+*'3!-'*#*&'A8'%#0!#!-;'+!"#!$%&':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%&'1,&,-#*-,&,'6#[email protected]$8D
-8-?'2&*3*1*'X*C0!.!1%'+!'"!-+%B%'0*-*-#*-#*'A8'1,&,-#*-,'+*C*'A!#%-<%&'C*#!'
<!$%-%-?' 58' &!+!&#!' +!"#!$%&' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%&%&' 1,&,-#*-,&,&' $!17%$%&+!'
*&*3*1*'.*C0!.!#!-%&%&'3*0#*@,.,'"!'$8$8.8'A=3=0'E&!.'*-)'!$.!0$!+%-?
!"#!$%&' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%' 06&818&+*' f=-0' 2&*3*1*' X*C0!.!1%&%&'
1*B#*.'"!'$8$*-#,'A%-'%9$%C*$'<!#%@$%-+%B%'1E3#!&!.!)?'2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&'
3!-#[email protected]%0' %9$%C*+,&*' <E-!;' 3*1*' 0638:8;' 0*.8' +=)!&%&%&' 06-8&.*1,' *.*:,3D
#*':!)*'C80808'*#*&,&+*'+=)!&#!.!'3*7*-0!&'2&*3*1*m3*'"!':!)*'C80808D
&8&'$!.!#'%#0!#!-%&!'A*B#,'0*#.*0'[email protected]#83#*'$67#8.+*'C*&<%'!3#!.#!-%&'189'
1*3,#*:*B,'"!'189'1*3,#*&'A8'!3#!.#!-%&'C*&<%'$=-'"!'E#9=+!':!)*%'3*7$,-,.*'
A*B#*&*:*B,'06&818&+*'*&*3*1*#'1,&,-#*-'%9%&+!'$*0+%-'3!$0%1%&!'1*C%7$%-?'/*1*'
0638:8&8&'189'"!':!)*#*-,'A!#%-#!-0!&'=#0!&%&'1613*#'"!'0=#$=-!#'3*7,1,&,;'*CD
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
GM
#*0'*&#*3,@,&,;'!06&6.%0'C*3*$,&'<!-!0#!-%&%'"A?'C8181#*-,'<E)'E&=&!'*#.*1,'
"!'A8&#*-*'<E-!'A%-':!)*'1%3*1!$%'A!#%-#!.!1%'<*3!$'+6B*#+,-?'58'9!-9!"!+!'3*1*'
0638:8&8&' $*0+%-' 3!$0%1%&!' 1*C%7' 6#+8B8' +*' $*-$,@.*1,)+,-?'2&:*0' A8' $*0D
+%-' 3!$0%1%' 1,&,-1,)' 6#.*3,7;' C8080' +!"#!$%&%&' <!-!0#!-%' "!' %&1*&' C*0#*-,3#*'
1,&,-#,+,-?'58'A*B#*.+*'f=-0'2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&'0%.%'+8-8.#*-+*'3*1*'
0638:83*'960'<!&%@'A%-'$*0+%-'*#*&,'$*&,+,B,;'*9,09*'$!.!#'C*0'"!'E)<=-#=0#!-;'
%&1*&'6&8-8'3*'+*'[email protected]%$#%0'%#0!1%&!'*30,-,'+=)!&#!.!#!-%'%7$*#'!$.!0$!&'0*9,&D
+,B,'<E-=#.!0$!+%-?'[email protected])'189'"!':!)*'76#%$%0*1,&,'A!#%-#!.!'3!$0%1%'3*1*'
0638:83*' *%>%-?' 58&8&' A%-' 16&8:8' 6#*-*0' !#A!>!'2&*3*1*' X*C0!.!1%' 3*1*'
0638:8&8&'$*0+%-'3!$0%1%&!'1*3<,'<E1$!-!:!0$%-?'2&:*0'%&1*&'6&8-8'%#!'A*BD
+*@.*3*&;'[email protected]%$#%0'%#0!1%&!'3*'+*'2&*3*1*+*'<="!&:!'*#$,&*'*#,&*&'C*0'"!'E)D
<=-#=0#!-!'*30,-,'189'"!':!)*#*-*'%#%@0%&'3*1*#'+=)!&#!.!#!-%'+!'%7$*#'!$.!0$!&'
0*9,&.*.*1,'<!-!0%-?'
G!&!#'A%-'+!B!-#!&+%-.!'3*7.*0'<!-!0%-1!;'2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&':!)*'
C80808&8&' $!.!#' %#0!#!-%&%&' 3*@*.*' <!9%-%#.!1%&+!' 960' A=3=0' 0*$0,1,&,&'
6#+8B8' 1E3#!&!A%#%-?'2&*3*1*' X*C0!.!1%' A8<=&!' 0*+*-' "!-.%@' 6#+8B8' 0*D
-*-#*-#*' +!"#!$%&' :!)*#*&+,-.*' 3!$0%1%&%&' 1,&,-#*-,&,' 9%).%@' "!' 3*1*' 0638:8D
3*'-!CA!-#%0'!$.%@$%-?'l$!'3*&+*&'2&*3*1*'X*C0!.!1%'A%-960'+8-8.+*'3*1*'
0638:8':!)*#*&+,-.*'3!$0%1%&%&'1,&,-#*-,&,'*9,09*'*@$,B,'C*#+!;'A8&*'+8-'+!D
.!.%@;'2&*3*1*m3*'"!':!)*'C80808&8&'$!.!#'%#0!#!-%&!'*30,-,'+=)!&#!.!#!-%'
%7$*#'!$.!.%@$%-?'
2&*3*1*'X*C0!.!1%;'189'"!':!)*#*-*'%#%@0%&'3*1*#*-,&'2&*3*1*3*'83<8&D
#8B8&8'+!&!$#!-0!&;'3*1*'0638:8&8&'$*0+%-'3!$0%1%&!'1*3<,'<E1$!-.!0#!'A%-D
#%0$!;'189'"!':!)*#*-*'%#%@0%&'$!.!#'%#0!#!-!'"!'%&1*&'C*0#*-,&*'*30,-,'3*1*#*-,'+*'
%7$*#'!$.!0$!&'0*9,&.*.*#,+,-?
GP
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
US&0SUoS
2UU2/2' UM2;' |80%3!?' HQ80808&' U*+,&*' 5*0,@,]' `-<!&' "!' `@%$' Y#*.*.*'
Q*#%I;'-bYC ;'(?'tOOO;'4?'LqN;'NggS;'1?'T_DLgN?
2Uf2h;'48-8-%?'H(!)*#*&+,-.*&,&'2.*:,'s)!-%&!I;'-bYC ;'(?'tOOO;'4?'LqN;'
NggS;'1?'LDN[?
2dd`r;'O"6?'5*%;<))=>?$=>@$AB%<;*;' 8&:0!-'P'Q8.A#6$'R!-#*<;'5!-#%&'LSST?
52hr2|;'U!.*#?'H2&*3*1*'X*C0!.!1%&%&'/*1*.*'/!$0%1%&%&'G!&!##%B%'M#0!1%'%#!'
M#<%#%'5%-'U*-*-,&,&' [email protected]=&+=-+=0#!-%I;'&<)<T<$ *%?F)F;'4?'_;'Ngg_;'1?'LTqWg?
5`((2|O2;'(!1*-!?$A="+<%$K*$W*X<+<%$Y<((V>@<;'J9!"]'4*.%'4!#980K;'M.<!'
U%$*A!"%;'2&0*-*;'NggW?
5`U|M;'Z!+%.?'H489$*'"!'(!)*+*'U*&8&%#%0'M#0!1%'"!'M#0!&%&'w#81#*-*-*1,'M&D
1*&'Q*0#*-,'5!#<!#!-%'%#!'w#81#*-*-*1,'(!)*'Q80808'w3<8#*.*#*-,&+*D
0%' 8-8.8I;'[email protected]<+*B$ *%?F)F;'4?'VT;'NgLg;'1?'[TqTT?
5`|G`|;' fC6.*1?' Z=+j))F?(*FB)?%*>X*>[email protected]*%$ 8'D(kF%(=>?$K!>$ 3*)*l*>m$
-F>*$ (%FBF)DE*$S><+6)*$ @*%$ 8*DEB)a%*DE=>?$ @*)$ J=>@*)K*%;<))=>?\
)?*%FDEB)$ =>@$ @*)$ 3*%FDEB)E!;)$ @*%$ -=%!ajF)DE*>$ 3*T*F>)DE<;B;'
`8-67%1:C!' Q6:C1:C8#1:C-%F$!&;' |!%C!' N]' |!:C$1c%11!&1:C*F$;' 5+?'
VVWW;' \-*&0F8-$eX?;' 5!-#%&;' 5!-&;' 5-8‚!##!1;' Z!c' /6-0;' Y‚F6-+;' €%!&;'
NggN?'
5Yff;'O&<6eU|`rr'd*8#?'H !-'G-8&+1*b'&8##*'76!&*'1%&!'#!<!H'%.'r%:C$!'
"!-F*118&<1<!-%:C$#%:C!-' `&$1:C!%+8&<!&I;' Z*FB)DE%F;B$ ;'%$ @<)$ I=%F)\
BF)DE*[email protected]=T;'^eNgLg?
(2Z;'Y1.*&?'H5!#%-#%#%0'M#0!1%&!'2&*3*1*#'5*0,@I;'Sb-YC ;'/,#'Ngg[;'(%#$'
Ot;'4*3,'LDN;'1?'S[?
(`Zf`r;' Z8-?' H(!)*&,&'2.*:,' "!' 5!#%-#!&.!1%I;' _%!;#$ %#$ .=%E<>$ .`;<>$
&'D*^6*$S%T<2<>;'M).%-;'NggL;'1?'VV_qV_N?
lZX`u`|'48#C%'e'`|X2Z;'4*C%-?'0<X<%F$K*$.<BhF(F$W*X<$Y=(=(=\3*>*+$
UV)VT;'(?'L;'5!$*'/*3,&#*-,;'M1$*&A8#'LSSW?
`| Y„2Z;'X81$*F*?'S><6<)<$Y=(=(=;'Y-%6&'/*3,&#*-,;'2&0*-*;'Ngg_;'W?'A*10,?
`44`|;'|6A!-$?$S=;[email protected]*T$n*?$X=$*F>*T$*=%!a<*F)DE*>$AB%<;K*%;<E%*>)%*DEB]'
F*$ 3%=>@+<?*>$ FT$ AaF*?*+$ @*%$ 8*DEB)a%*DE=>?$ @*)$ -=%!ajF)DE*>$
3*%FDEB)E!;)$;'%$,*>)DE*>%*DEB*$d-3,8f$F>$AB%<ph=%?;' !'G-83$!-'
R!-#*<;'5!-#%&'NggN?
G`X2rX2u;'X?'4!.%C?'Hf=-0%3!'/*-<,1,&,&'[email protected]!&:!'U*[email protected],1,&+*'f*"-,I;'/>\
)<>$Y<(+<%V$&V++V2VL$(?'LW;'LSSN;'1?'^[DLg_?
Glur`|;'U!.*#?'S><6<)<$Y=(=(=>=>$,*[email protected]!+!qF)F;'N?'5*10,;'`0%&'U%$*A!D
"%;'58-1*'LSSS?'
Glur`|;'U!.*#?'.'%($S><6<)<$Y=(=(=L$`0%&'/*3,&!"%;'58-1*;'Nggg?
!"#!$%&'(!)*#*&+,-.*'/!$0%1%&%&'2&*3*1*#'4,&,-#*-,
Gg
G|25`Z€2|f`|;' (C-%1$67C?' -=%!a<*F)DE*$ ,*>)DE*>%*DEB)(!>K*>BF!>;'
R!-#*<'(?'Q?'5!:0;'X=&:C!&'NggV?
Q2\OuY„wrr2|O;'u!0%elu`Z;'X8C*--!.?$.'%($W*X<$Y=(=(=$3*>*+$Y'\
('T+*%;'N?'5*10,;'w4D2'/*3,&:,#,0;'2&0*-*'NgLg?
Q2U/`X`u;'/818F'h!"0%?'Y=(=($K*$AF6<)*B$-()*>F>@*$S><6<)<$,<E(*\
T*)F>F>$&<%?V)<+$S(BFKFXTF$K*$/>)<>$Y<(+<%V$S>+<6VeV;'/!$0%&;'2&0*D
-*;'NggS?
Q244`X`|;'€%&F-%!+?'HG!1!b!1A%&+8&<'8&+'X!$C6+!&#!C-!I;'Z8_;'Ngg_;'
1?'NLVq'NLS
Q`OZ|O(Q;'5!-&+?$AB%<;%*DEB\S++?*T*F>*%$.*F+L'5+?'L;'N?'28p*<!;'U6C#C*.D
.!-'R!-#*<;'4$8><*-$'NgLg?
Q`Z r`|;'|!%&C*-+?$AB<<B)!%?<>F)<BF!>)%*DEB;'N?'28p*<!;'566-A!<;'NggV?
QOrr;'Q!-.*&&?'HR!-F*118&<1-!:C$#%:C!'G!c*!C-#!%1$8&<!&'<!<!&=A!-'+!-'
1$**$#%:C!&' 4$-*F<!c*#$I;' a61!F' O4`Z4``ed*8#' UO|(QY\;' Y<>@h=DE$
@*)$AB<<B)%*DEB)[email protected]*%$J=>@*)%*a=h+F($ *=B)DE+<>@;'5*&+'RO;'\-!%C!%$1D
-!:C$!;'(?'\?'X=##!-'a8-%1$%1:C!-'R!-#*<;'Q!%+!#A!-<'LSTS?
QO|4(Q;' G=&$!-?' <)$ 5*%E<*+B>F)T<*))F?(*FB)a%F>XFa$ FT$ 3*T*F>)DE<;B\
)%*DEB;'56&&'LSS_?
QY\X2ZZ;'|*%&!-?'H|!:C$11$**$17-%&)%7'8&+'`8-67%1:C!1'G!.!%&1:C*F$D
1-!:C$I;'%&]'|?'Q6F.*&&e'a?'X*-06e'\?'X!-#%e'`?'€%!+!-%&'JQ-1<?K;'8*DEB\
))B<<B+FDE(*FB$F>$-=%!a<;'(?\?'X=##!-'R!-#*<;'Q!%+!#A!-<'LSS^?'
OhOUf2n;' /*1!.%&?' Y=(=(=>$ U<6><2V$ c+<%<($ 1%;$ K*[email protected]*B$ Y=(=(=;' \%#%)'
U%$*A!"%;'M1$*&A8#;'NggS?
Mn`r'U*3,C*&'e' YZ2/;'4=C!3#?'U<%eV+<eBV%T<+V$K*$[6?=+<T<+V$W*X<$Y=(=\
(=$d3*>*+$UV)VTf;'[?'5*10,;'M1$*&A8#'Ngg^?
U2|2U2h;'\*$.*?'W*X<>V>$ST<DV$K*$Y<aF)$W*X<)V;'r!<*#'/*3,&:,#,0;'M1$*&D
A8#'NgLg?
X`fMZ;'/=01!#?'1+"'+'+'($/+(*)Fm$U<%eV+<eBV%T<+V$JF%$S><6<)<$Y=(=(=$/>\
D*+*T*)F;'4!90%&'/*3,&#*-,;'2&0*-*'NggN?
X`/`|Dr2 `€OG;'a!&1?'U!>K*>BF!>[email protected]*%$,*>)DE*>%*DEB*$=>@$
3%=>@;%*FE*FB*>m Y<>@(!TT*>B<%$-,8U;'Z6.61'R!-#*<;'5*+!&D5*D
+!&'NggV?
l `Z;' X!-%C?$ .'%($S><6<)<$ Y=(=(=>@<$ -eFB+F($ /+(*)FL$ /!$0%&' /*3,&#*-,;'
2&0*-*'NggV?
lZ `|;'23C*&?'W*X<$Y=(=(=$ *%)+*%F;'\%#%)'U%$*A!"%;'M1$*&A8#;'LSSN?
lu5w wZ;'`-<8&?'.'%($S><6<)<$Y=(=(=L$Lg?'5*10,;'/!$0%&'/*3,&#*-,;'2&D
0*-*;'NggS?
Gi
!"#"$"%&"'()*)$+!+!%,-.-/-0-!-!%123%45/5!"% .*"6"!
7893%7.3%4:($)/%&;<=>%/ ?6.3%@A.3%B)#$)/%7=>C;D
|YtOZ;'(#*81?'AB%<;K*%;<E%*>)%*DEB;'R!-#*<'(?'Q?'5!:0;'X=&:C!&'NggS?
42„r2X;'\*),#?'.*T*+$Y<(+<%V>$AV>V%+<>T<)V$K*$1X'L$2&0*-*'LSTN?
42Z(2|;' f=-0*&;' H(!)*' Q80808&+*' kl)<=-#=09=m' "!' k5*10,:,m' /*0#*@,.D
#*-D/*-<,$*3' (!)*' G!&!#' U8-8#8&8&' kU*A6B#8DY-*&m' U*-*-,I;' &V+T<X$
S+F*;*>@F!2+=^><$S%T<2<>;'/!$0%&'/*3,&#*-,;'2&0*-*'NggS?
4(QXO fDaY|fuOG;' `+)*-+?' HG-!&)!&' +!-' 1$**$#%:C!&' 4$-*F<!c*#$I;' d?'
5*+8-*e`?' -!%!-' JQ-1<?K;' C*)B)DE%F;B$ GH$ I<E%*$ J=>@*)K*%;<))=>?)?*\
%FDEBL'5+?'N;'f=A%&<!&'NggL?
4(Q€2|u`;'a=-<!&?$-=%!ajF)DE*)$5*%k<+B=>?)%*DEB;'5+?'OO;'Z6.61'R!-#*<;'
5*+!&D5*+!&'Ngg[?
4`rnwU;'4*.%?'o'%'BT*+*%;'f!0%&'/*3,&!"%;'M1$*&A8#'LSSg?
4Y/24r2Z;' 6B*&?'&'%'BT*$c%?<>V>V>$A="$K*$W*X<$U!6T<$&*B(F)F;'U*D
)*&:,;'2&0*-*;'LSSg?
h`Z;' `-1*&?$ MNOPQMNNR$ S><6<)<$ ,<E(*T*)F$ U<%<%+<%V>@<$ W*X<$ Y=(=(=;'
5!$*'/*3,&!"%;'M1$*&A8#'LSST
w„w|;'Q=1*.!>%&?'H489$*'"!'(!)*+*'U*&8&j#%0'M#0!1%'"!'2&*3*1*'X*C0!D
.!1%'U*-*-#*-,'U*[email protected],1,&+*'/*7$,-,.1,)'U*#*&'5*),'489#*-I;'.'%(F6*$J<\
%!+<%$JF%+F2F$ *%?F)F;'4?'SL;'NgLg;'1?'VggqVVW?
sZR`|;'/!&!-?'W*X<$Y=(=(=6+<$U!%=>T<)V$ST<"+<><>$Y=(=()<+$ *2*%;'
4!90%&;'2&0*-*;'NggV?
susrX`u;'M#C*&?'H(!)*'46-8.#8#8B8&8&'`1*1,'"!'(!)*#*&+,-.*&,&'2.*:,D
&*' *%-' [email protected]=&:!'Q*-!0!$#!-%'J(!)*'Q80808&+*'Y08##*-'X=:*+!#!1%KI;'
-bYC ;'(?'R;'4?'LqW;'NggL;'1?'N[SDNSW?
ROrrOG`|;'X?'`?'Y<>@[email protected]*%$-=%!a<*F)DE*>$,*>)DE*>%*DEB)(!>K*>BF\
!>;'u=-%:C'LSSS?
€2r X2ZZ;' 5!-&C*-+?' H *1' 4$-*F-!:C$' %.' 47*&&8&<1F!#+' )c%1:C!&'
G-8&+-!:C$1"!-c%-0#%:C8&<' 8&+' G-8&+-!:C$1A%&+8&<I;' C*)B)DE%F;B$
;'%$C%<>X$8F(+F>;'u=-%:C'Ngg_?
€`OG`Z ;' fC6.*1?' H !-' G-8&+1*b' +!-' R!-C*!#$&%1.*!11%<0!%$' *#1' G-!&D
)!' 1$**$#%:C!-' 4$-*F<!c*#$I;' fC6.*1' €!%<!&+eG!6-<' U=77!-' JQ-1<?K;'
C*)B)DE%F;B$;'%$Y<>)$I!<DEFT$YF%)DE$X=T$RH#$3*h=%B)B<?L$LSSS?
/s(`;' f8-C*&' f8F*&?' H489' M#!' (!)*' 2-*1,&+*0%' Z%1A!$1%)#%B%&' 2&*3*1*3*'
230,-,#,B,' d-6A#!.%' "!' 2&*3*1*' X*C0!.!1%&%&' 5%-' U*-*-,I;' /)B<>h=+$
J<%!)=$ *%?F)F;'(?'W_;'4?'VDW;'LS_V?'

Benzer belgeler

Türkçe - Red Thread

Türkçe - Red Thread -(-)A.AIA3.-$ [email protected]+0$ 1"8W0A$ %.4,.-(D$ c(0"I+0$ CD$ !*-12*+"6H+0 $ ef*+#"$ !#"-12*+9g$ QC"[email protected]$ b"1+S$ &+.1+>$ *"1"0$ *"1"0$ YGH."(+0$ 7-=A04-$ ?"8+.1+=#+D$ C:3.")"$ 2+0"1-$ -(-)A.AIA3.-$ eC"...

Detaylı

ANKARA AHIR TAHSİSLERİ (799 İndirmeler)

ANKARA AHIR TAHSİSLERİ (799 İndirmeler) E5D4 20B786 1B28 13B539 14B586 7B320 13B552 13B551 13B550 15B589 5B196 5B197 5B198 14B580 14B579 14B578 14B577 7B319 17B678 8B359 26B997 26B998 21B815 13B545 24B932 24B931 13B544 14B575 14B576 9B39...

Detaylı