Tam Liste

Yorumlar

Transkript

Tam Liste
‹L ‹L M‹LLETVEK‹L‹ ADAYLARI TAM L‹STES‹
PERfiEMBE,12 EYLÜL 2002
1. Musa Öztürk
2. Ali Tekin
3. M. Fuat F›rat
4. Ali Batman
5. Hamiyet Özs›rk›nt›
6. M. Turhan Çamurdan
7. Kalender Cemek
8. Faruk Metin
9. Süleyman Girmen
10. Mehmet Yalç›n
11. Etem Koruklu
12. Elife Sumru Yenen
13. Selahattin Akbafl
14. Rahman Evrenkaya
1. fiahin Bilgiç
2. Suat Yahfli
3. Kerim fiahin
4. Mehmet Cengiz Kasapo¤lu
5. Kemal Y›ld›r›m
6. Orhan Dikici
7. fienel Erdo¤an
8. Musa Mustafa Göçer
9. Mustafa Erçetin
10. Taner Boz
11. Ferhat Celil Gezer
12. Fatma Güven
13. Adem Gonca
14. ‹rfan Çep
1. Gaye Erbatur
2. Mehmet Ziya Yergök
3. Tacidar Seyhan
4. Kemal Sa¤
5. U¤ur Aksöz
6. Atilla Baflo¤lu
7. Hüseyin Keser
8. Ali Ekber Gökmen
9. Ahmet Sar›
10. Mekin fiahin
11. Y›lmaz Yakar
12. Halil Korkmaz
13. Zihni ‹ncedere
14. Zülfikar Deniz
01. Tayyibe Gülek
02. Mithat Akkaya
03. Orhan Toklu
04. Muhteflem Girmen
05. Aytekin Gündo¤du
06. Yusuf Timuçin
07. Mehmet Keskin
08. Asaf Önder Ulu¤türkkan
09. Servet Y›ld›r›m
10. Gökhan Paydak
11. Ali Fuat Tünakaya
12. ‹brahim Yap›c›o¤lu
13. ‹mam Bulut
14. Hüseyin Erzurumluo¤lu
1. Mehmet Halit Da¤l›
2. Kaz›m Bar›fl
3. Ramazan A¤ar
4. Veli Andaç Durak
5. Durmufl Ali Demirdüzen
6. Hakan Topalo¤lu
7. Hüseyin Keçe
8. Mehmet ‹zlemek
9. Fikret Adamhasan
10. Turgut Tekin
11. Mehmet ‹brahim Yenice
12. Ramazan Tafldurmaz
13. fiahin Tekin
14. Ahmet Yolcu
1. Hamza Ünlütürk
2. Emin Galip Emingil
3. Mehmet Cerito¤lu
4. Do¤angül Halaç
5. Mehmet Avanos
6. Talip ‹lhan
7. Metin Hoflgör
8. R›fat Hakan Ülgen
9. Mesut Bahad›r Tokmak
10. Kezban Tozak
11. Sema Sönmez
12. Halil Seher
13. Ayd›n Koç
14. Çakan Tan›d›k
1. Necdet Özkaya
2. Fatih Mehmet Zorba
3. Ali Halaman
4. Recai Y›ld›r›m
5. Mehmet Metanet Çulhao¤lu
6. Adnan Fatin Özdemir
7. Salih Gökçe
8. Bülent Bülbül
9. Mehmet Ali Ün
10.Necmettin Karakufl
11.Nuriye Tanr›kulu
12.Emrah Tülü
13.Muharrem Karl›
14.Yusuf Özyörük
1. Yakup Budak
2. S›tk› Cengil
3. Süleyman Çal›flkan
4. Sabri Ardݍ
5. Mehmet Emin Ad›güzel
6. Mehmet Ifl›k
7. Abdullah Özo¤lu
8. Hülya Unüvar
9. Hüseyin Karatoprak
10. Sad›k Kozan
11. Ali R›za Küçüko¤lu
12. Necati Alyaprak
13. Mehmet Emin Dündar
14. Adnan Afllamac›
1. ‹. Yavuz Bildik
2. Ahmet Eker
3. Gülflen Tafl
4. ‹smet Vursavufl
5. Enver Akç›nar
6. Timurçin Savafl
7. Mustafa Bafl
8. M. Kemal Atilla
9. Seyhan Varinli
10.Hatem Ergin
11.Bülent Özülkü
12.Mustafa Balc›
13.Fatih Akçal
14.Nur Çelik
ADIYAMAN
1. Mehmet Özyol
2. Mahmut Göksu
3. Fehmi Hüsrev Kutlu
4. Ahmet Faruh Ünsal
5. Mehmet Erdo¤an
1. Bekir A¤ao¤lu
2. Mehmet Nuri Tu¤suz
3. Halil Y›lanc›
4. ‹smail Kuflo¤lu
5. Raflit Ya¤c›
1. Ziya Kaygusuz
2. Ramazan Baki fiimflek
3. Mehmet Ayd›n
4. Mehmet Emin Saray
5. Mustafa Demirtafl
1. fievket Gürsoy
2. Memet Baykara
3. Sait Do¤an
4. Mehmet Karahan
5. Sait Karahan
1. Zeynal Ekici
2. Abdurrahman Yi¤it
3. Halil ‹brahim Karakafll›
4. Hüseyin Ekici
5. Üzeyir K›l›ç
1. Mahmut Bozkurt
2. Yusuf Özdemir
3. Abdulkadir Özbay
4. Hac› Mehmet Karatafl
5. Mübeccel Çalda¤
1. Mustafa Çingay
2. M. Sait Da¤deviren
3. Mehmet Yilter
4. Orhan Kömür
5. Hüseyin Sabri Ayd›k
1. Hasari Güler
2. Hamdi Do¤an
3. fiükrü Do¤an
4. Zülfikar Ifl›k
5. Hamdi Söylemez
1. Mahmut Çelik
2. Ahmet Çelik
3. Abdülkadir Gözleyici
4. Cuma Dayan
5. Adnan Uyar
1. Do¤an Gül
2. Cemal Avc›
3. Nuri Çelik
4. Servet Gürbüz
5. (Aday Bildirilmedi)
AFYON
1. Sait Açba¤
2. ‹brahim Hakk› Aflgar
3. Ahmet Koca
4. Ahmet Koçak
5. Halil Aydo¤an
6. Reyhan Baland›
7. Zekeriya Aslan
1. Halil ‹brahim Özsoy
2. Ramazan Er
3. Ender Yurter
4. Hüseyin Ar›evi
5. Fevzi Can
6. Osman Topal
7. Ömer Faruk Aksoy
1. Seydi ‹nceosman
2. Mevlüt Çelik
3. Seydi Uysal
4. Hasan Yaylal›
5. Sabri Çetingül
6. Ahmet Bahçe
7. Süleyman Görgöz
1. Halil Ünlütepe
2. Muharrem Demirel
3. Bekir Kasap
4. Mehmet Tu¤rul Akkufl
5. Ertu¤rul Y›lmaz
6. Gülten Duman
7. Mustafa Güzel
1. Orhan Birgit
2. Mevlüt Çolako¤lu
3. Y›lmaz Bilensoy
4. Mehmet Sar›
5. Remzi Akçin
6. Kemal Aflk›n
7. Mücait Karagöz
1. ‹smet Attila
2. Nuri Oyna¤anl›
3. Murat Akflit
4. Hüseyin Topçu
5. Mehmet fiahan
6. Cengiz Sa¤lam
7. Kadir Münir Pehlivano¤lu
1. Cemal Gürsoy
2. Metin Suphi H›zal
3. Tar›k Tunç
4. Murat E. Körükçüo¤lu
5. Vadi Ertan
6. Kemal Y›lmaz
7. Osman De¤irmenci
1. Abdülkadir Akçan
2. Mehmet Telek
3. Kemalettin Y›lmaz
4. Aziz Aslan
5. Erdal Sayar
6. Ahmet Özer
7. Müjdat Kayayer
1. Osman Hazer
2. Mustafa Varl›k
3. Mevlüt Kocasoy
4. Ahmet Yeflil›rmak
5. Ali Kutver
6. Ulvi Oktay
7. Mehmet Kaya
1. Gaffar Yak›n
2. Yaflar Gözel
3. Veli Cengiz
4. Nadir ‹fller
5. ‹smail Kavun
6. Metin Beypazar
7. (Aday Bildirilmedi)
1. Halil Özyolcu
2. Mehmet Kerim Y›ld›z
3. Mehmet Meriç Özmen
4. Memduh Efendio¤lu
5. ‹brahim Bozkurt
1. Celal Esin
2. Sabri Erim
3. Müslüm Demir
4. Hamdi Sar›
5. ‹lhan K›vanç
1. Ergin Kara
2. Necati Turan
3. Güven Çelikkaya
4. Orhan Han
5. Veli Demir
1. Cemal Kaya
2. Naci Aslan
3. Ferudun Süphanda¤
4. Sebahattin Sar›
5. Begali Çeçen
1. Sebahattin duman
2. Memet turan
3. Mehmet özbey
4. Kas›m biçer
5. Ali haydar aslan
1. Musa Konyar
2. Ali ‹hsan Varol
3. Nesip Aslank›l›ç
4. Nusret Yakut
5.Nimet Çaçan
1. Serdar Ürgener
2. Turgay Yokufl
3. ‹brahim Bozkufl
1. Nidayi Seven
2. Niyazi Cengizo¤lu
3. Metin Engin
4. Hüseyin Dursun
5. Nizamettin Güzel
1. M. Emin Küfrevi
2. (aday bildirilmedi)
3. (aday bildirilmedi)
4. (aday bildirilmedi)
5. (aday bildirilmedi)
1. Nusret Güven
2. Ali Y›ld›ran Salar
3. Murat Özmen
4. Turgay Erdo¤an
5. Ekrem ‹lbasan
1. Akif Gülle
2. Hamza Albayrak
3. ‹smet Özaslan
1. Sermet Erdin
2. Zeki Hökelek
3. Metin Eraslan
1. Talip Gün
2. Fatih Peker
3. ‹hsan Özsoy
1. Mustafa Sayar
2. ‹smail Öksel
3. Haydar Oymak
1. Mehmet Tahir Köse
2. Necdet Cabio¤lu
3. Engin Yarar
1. Ahmet ‹yimaya
2. Recep Nadir Sar›göz
3. Salih Aflç›
1. Necmi Hallemo¤lu
2. Burhan Karatosun
3. Ahmet Peker
1. Adnan Uçafl
2. Halil fienbafl
3. Bülent Aral
1. ‹lyas Töngüfl
2. Ahmet fiahin
3. Ferit Kavi
1. Gönül Saray Alphan
2. Gürhan Erkifli
3. ‹smail Hakk› Kanar
ANKARA
1. BÖLGE
1. ‹smail Alptekin
2. Bülent Gedikli
3. Cemil Çiçek
4. Halil Alacan
5. Ersönmez Yarbay
6. Mehmet Zeki Özcan
7. Remziye Öztoprak
8. Faruk Koca
9. Nilüfer Yücel
10. ‹lhami Teke
11. Mesut Aggül
12. Rauf Özdemir
13. Burhan Kayatürk
14. Bayram Özentürk
15. Ahmet Akkufl
1. Nejat Arseven
2. Ergun Özbudun
3. Ayfle Füsun Gönül
4. Ramazan Tosun
5. ‹brahim Koz
6. Kadir Özgiray
7. Yusuf Ekfli
8. Y›ld›r›m Ak
9. ‹hsan Koçak
10. Emre Dökmeci
11. Ersan Öztuna
12. Ayfle Ülke Topçuo¤lu
13. Mehmet Raflit Alpay
14. Yasemin Oral
15. Nuran Pektafl
1. Umut Y›lmazel
2. Osman Karaaslan
3. Hakk› Aslan
4. Murat Bahad›r Akkoyunlu
5. S›rr› Ç›nar
6. Mustafa Koçak
7. Ahmet Polat
8. Hakan Koçak
9. Y›ld›z Erifl
10. ‹rfan Bulut
11. Müzeyyen Renda
12. Hüdaver Özlü
13. Fevzi Ekinci
14. Ergün fiahin
15 Arap Yaflar fiener
1. Önder Sav
2. Eflref Erdem
3. Oya Arasl›
4. Y›lmaz Atefl
5. Ayfle Gülsün Bilgehan
6. ‹smail De¤erli
7. Mehmet Tomanbay
8. Levent Gök
9. Tekin Bingöl
10. H. Nazl› Eray (Bütün)
11. Zeynep Aras
12. Ersin Özbey
13. Bilge Gültekin
14. Hasan Aydo¤an
15. Bahattin Aslan
1. Hikmet Ulu¤bay
2. Ayd›n Tümen
3. Melda Bayer
4. Mecit fiekercio¤lu
5. Cumhur Ömer Özgün
6. Dilek Tözeren
7. Levent Tatkan
8. Sedat Erdem
9. Gürbüz Evren
10. Neriman Da¤›stanl›o¤lu
11. Asuman Ayd›nlar
12. Y›ld›r›m Önay
13. Hülya Kurdik
14. Ahmet Çavdar
15. Ayfle Nuray fienol
1. Turhan Güven
2. Bülent Kuflo¤lu
3. Mehmet Aypek
4. Mihtat Atak
5. Çetin Elmas
6. Ali Arif Özzeybek
7. Veysel Karan› Aksungur
8. Medine Filiz Pehlivan
9. Necati Beycan
10.Perihan Hofler
11.Erol Türk
12.Fatma Demirba¤
13.Talat Bulut
14.Nurettin Özcan
15. (Aday ?ildirmedi)
1. Ercan Çal›
2. Cihangir Çak›c›
3. Tunç Sevin
4. Osman Do¤an
5. Mehmet Derici
6. Behice Ünlü
7. Hasan Tamer ‹nce
8. Mehmet Coflkun
9. Leyla fiahin
10. U¤ur Hindio¤lu
11. Arzu Alphan
12. Fethiye Sar›ca
13. Rasim Ayd›n Öncan
14. Nam›k Kemal Durmaz
15. Leyla Atak
1. Koray Ayd›n
2. Bekir Aksoy
3. Kemal Çevik
4. Ercan Koç
5. Sedat Çevik
6. Abdurrahman Küçük
7. Ali Ifl›klar
8. Ali ‹nce
9. Üçler U¤urlu
10.Rüstem Aksoy
11.Atilla Bedri Demir
12.fiemsi Erdem
13.Mazhar Büyükcivelek
14.Ali Özcan
15.Nuran Özdemir
1. Oya Mu¤isuddin Akgönenç
2. M. Zeki Çelik
3. Hüseyin Hac›abdullaho¤lu
4. Yakup Erikel
5. Nazir Cihangir
6. Ali Vural
7. Ahmet Göçer
8. Celalettin Keskin
9. Ahmet Emiro¤lu
10. Ali Ferhan
11. Ömer Keskin
12. Turgut Koç
13. Bayram Baba
14. Ayhan Y›ld›z
15. Mustafa Bilcan
1. Metin Bostanc›o¤lu
2. O¤uz Aygün
3. Erol Tutal
4. Günal Akbay
5. Mustafa Ersoy
6. ‹smet Türker
7. Meltem Türko¤lu
8. Ahmet Dündar
9. Turgay Y›ld›r›m
10. Mehmet Yaflar Ünal
11. Erdem Ekinci
12. (Aday Bildirilmedi)
13. (Aday Bildirilmedi)
14. (Aday Bildirilmedi)
15. (Aday Bildirilmedi)
ANKARA
2. BÖLGE
1. Salih Kapusuz
2. Eyüp Sanay
3. Sait Yaz›c›o¤lu
4. Beflir Atalay
5. Reha Denemeç
6. Haluk ‹pek
7. Talat Karap›nar
8. Nurdo¤an Topalo¤lu
9. Mustafa Tuna
10. Nurettin Akman
11. Selim Aras
12. Ali Zor
13. Mesut Türko¤lu
14. Kenan Baflayar
1. Sami Selçuk
2. Selçuk Pehlivano¤lu
3. Celal Ceylan
4. Erol Akgün
5. Mehmet Sezai Pekuslu
6. Sat›lm›fl Karakoç
7. Nazmi Ardahanl›
8. Ziya Ye¤in
9. Gül Sunay Avflar
10. Giray fiahin
11. Cihan Ankara
12. Hatice Dilsiz
13. Ali Asker Öztürk
14. Erdal Akyel
1. Lütfü fiahsuvaro¤lu
2. Akif Bindal
3. As›m Beyhan
4. Tevfik Genç
5. Filiz Köstenceli
6. Tacettin Türeli
7. Himmet Reflit Ayhan
8. Rabia Gölbafl›
9. ‹smail Önder Aktaç
10. Adem Erkoço¤lu
11. Bahattin Tepeli
12. Mehmet Akdemir
13. Sat›lm›fl Korkmaz
14. Ahmet K›l›ço¤lu
1. Bayram Ali Meral
2. Yakup Kepenek
3. A.‹smet Çanakç›
4. Zekeriya Ak›nc›
5. Muzaffer R. Kurtulmuflo¤lu
6. Hamza K›rm›z›
7. Fatma S›d›ka Çölaflan
8. Nazmi fiarvan
9. Demet Ifl›k
10. ‹nci Pelit Gürses
11. Fethi Yaflar
12. Özcan Öztürk
13. Sat›lm›fl Ça¤lar
14. Murat Peksöz
1. Mehmet Zeki Sezer
2. Hüseyin Tayfun ‹çli
3. Ayfle Gürocak
4. Arif Ali Atay
5. Haluk Y›lmaz Yüksel
6. Müzeyyen Okur
7. Hikmet Aydemir
8. Öncü Uysal
9. Nahit Söyler
10. R›za Sümer
11. Ali Kemal Karahan
12. Abdullah Ifl›kdo¤an
13. ‹brahim Musluo¤lu
14. Baflar Okçuo¤lu
1. Fikret Eren
2. Ahmet Bilge
3. Nevzat Ceylan
4. ‹lhami Y›lmaz
5. Tulu¤ Ok
6. ‹smail Arslan
7. Y›lmaz Hastürk
8. Erdo¤an Bucak
9. Mehmet Apayd›n
10.Tülay Alifl
11.Vefa Peçenek
12.Tamer Y›ld›r›m
13.Murat fiimflir
14.Hac› Do¤an Develio¤lu
1. Salih Usta
2. Taner Tazegül
3. Ayhan Yellice
4. Turgay Turhan
5. ‹hsan Ayd›n
6. Çetin Bayrak
7. ‹lyas Koparan
8. Fikret Kad›k›ran
9. Ahmet Kahveci
10. Ekrem Baydo¤rul
11. Murat Cengiz
12. Albuz Bergin
13. Ali Gönder
14. Dursun Uluda¤
1. fiefkat Çetin
2. Deniz Bölükbafl›
3. Cihan Paçac›
4. Yaflar Y›ld›r›m
5. Mehmet Arslan
6. Kadir Ar›c›
7. fienol Yeflil
8. Hediye Akdere
9. Muharrem Beflir
10.Ramazan K›l›ç
11.Aziz Kamil Y›lmaz
12.Veli Metin
13.Mehmet Atabey
14.‹brahim ‹lkyaz
1. O¤uzhan Asiltürk
2. R›za Ulucak
3. (Aday Bildirilmedi)
4. Mücahit Yan›lmaz
5. Sayfullah fiahin
6. Mustafa Köylü
7. Resulü Küçük
8. Ali R›za Dönmez
9. Muammer Tu¤cu
10. Celalettin Gürses
11. Banu Atabay
12. Cemal Sertkaya
13. Burhan K›rman
14. Kenan Alyurt
1. M. Seyfi Oktay
2. Ahmet fiagar
3. Esfet Özdo¤u
4. Mehmet Karaduman
5. fiükrü Boyraz
6. M. Cemalettin Çelebi
7. Selahattin Dündar
8. Tunç Tonger
9. Targen Kuzucuo¤lu
10. (Aday Bildirilmedi)
11. (Aday Bildirilmedi)
12. (Aday Bildirilmedi)
13. (Aday Bildirilmedi)
14. (Aday Bildirilmedi)
ANTALYA
1. Mehmet Dülger
2. Mevlüt Çavuflo¤lu
3. Burhan K›l›ç
4. Osman Akman
5. Fikret Badazl›
6. Erdal Öner
7. Ayfle Güliz Y›lmaz
8. Hanis Mahir Boztepe
9. Habib Akhan
10. Cahit Köflker
11. Bayram Y›lmaz
12. Mustafa Akdeniz
13. Talip Yörüko¤lu
1. Arif Ahmet Denizolgun
2. Cengiz Aydo¤an
3. Recep Cihan Dinç
4. Ali R›za Subafl›
5. Hayrullah Keskin
6. Ahmet Özdemir
7. Ayfer Akkaya
8. Muzaffer Develi
9. Mustafa Kemal Tongur
10. Kaz›m Bayrak
11. (Aday bildirilmedi)
12. (Aday bildirilmedi)
13. (Aday bildirilmedi)
1. ‹rfan Yaman
2. Fuat Mentefleli
3. Hayrullah Demir
4. ‹smail Hakk› Akan
5. Ali Yuval›
6. Durmufl Gül
7. Ramazan Keskin
8. Mehmet Erdal Baytok
9. Nejdet Parmaks›zo¤lu
10. Mustafa Erüst
11. Mehmet Sabri Özsürekçi
12. Yaflar Olgan
13. Vakkas Önal
1. Deniz Baykal
2. Tuncay Ercenk
3. Nail Kamac›
4. Osman Kaptan
5. Atilla Emek
6. Feridun Fikret Balo¤lu
7. Hüseyin Ekmekcio¤lu
8. Osman Özcan
9. Mehmet Özbey
10. ‹brahim Demir
11. Zuhal Saml›
12. Çetin Manav
13. Abdil Karatafl
1. Mustafa Vural
2. Rag›p Hazar
3. Saniye Turan
4. fierafettin Duman
5. Yaflar Koçak
6. fieref Gök
7. Fikri Tekeli
8. Sevim Gültekin
9. Mehmet Engin Vural
10. ‹brahim Tafltan
11. Selma Ako¤lu
12. Yalç›n Özcan
13. Abdullah Gül
1. Kemal Çelik
2. Can Yeflilada
3. Mustafa Önal
4. Murat Duman
5. Mahmut Çil
6. Mehmet Baysar›
7. Emin Erdem
8. Arif Bahçeci
9. Mahmut Y›lmaz
10.Mehmet Çelebio¤lu
11.Fevzi Piflkin
12.Zekai ‹lter
13.Hüseyin Kasap
1. Mehmet Mustafa Kaya
2. Ali Alt›nbafl
3. Selahattin Dakkur
4. Sibel Karakaya
5. Mehmet Oskay
6. Rengin Albayraksara
7. Kayhan Akanl›
8. Mehmet Madran
9. Selçuk ‹lhan
1. Özcan Arslan
11. Ali Parçao¤lu
12. Ayfle Sema Kaya
13. Oya Aydo¤an
1. Tunca Toskay
2. Necmettin Gökkaya
3. Ali Baki Sar›ca
4. Hüseyin Y›ld›z
5. Selçuk Senirli
6. Hasan Mo¤ol
7. Emine Kaçar
8. Ahmet Kamil Atalay
9. Baki Küçükokudan
10.Yaflar Körk
11.Ali ‹hsan Ifl›ldar
12.Nuri Sezen
13.Ali Okur
1. M. Zeki Okudan
2. Galip Ak›n
3. Hasan U¤ur
4. Ramazan Düzen
5. Abdurrahman Demir
6. Hamza Karaa¤aç
7. Adnan Semerci
8. Hasan Burgan
9. Ramazan Gülcü
10. ‹smet Piflirici
11. Ali Özsoy
12. Abdurrahman Tural
13. Ahmet Babacan
1. Metin fiahin
2. Aydo¤an Acarlar
3. Arif Osman Güven
4. Ahmet Sancar Say›n
5. Mustafa Kemal Kaya
6. Özcan Kaya
7. Levent Benal
8. ‹smail Özçelik
9. Mehmet Sait Tanr›kulu
10. Cem Balkan
11. Süleyman Mümtaz Urhan
12. Güner Tekeli
13. Durmufl Ali Sezgin
ARTV‹N
1. Orhan Y›ld›z
2. Ertekin Çolak
1. Hüseyin Adnan Çeltikçio¤lu
2. Ali Yi¤it
1. Ahmet Koçak
2. Perihan Gündüz
1. Yüksel Çorbac›o¤lu
2. Ahmet Varan
1. Hasan Ekinci
2. Orhan Yaz›c›
1. Ömer Alibaflo¤lu
2. Adem Ustabafl
1. Gürsel Özkan
2. Zafer Aydemir
1. Habip Düzcan
2. Erdal Batumo¤lu
1. Kemal Fahir Genç
2. Reflat Ayd›n
AYDIN
1. Atilla Koç
2. Ahmet R›za Acar
3. Ahmet Ertürk
4. Semiha Öyüfl
5. Mahmut Petekkaya
6. Mehmet Pala
7. Ali Metin Akar
8. Ahmet Celal Kacar
1. Cengiz Alt›nkaya
2. Mehmet Beli¤ Azbazdar
3. Ender Vardar
4. Yusuf Günefl
5. Bahriye ‹lifl
6. fiükrü Uluda¤
7. Ayhan Ifl›k
8. Ahmet Tokmako¤lu
1. Yusuf Kurto¤lu
2. Ali ‹hsan Y›lmaz
3. Cengiz Avc›
4. Kemal Ergun
5. Avni Fatih Kaymaz
6. Mehmet Yeter
7. Ahmet Atay
8. Halil Baflaran
1. Mehmet Mesut Özakcan
2. Mehmet Semerci
3. Mehmet Boztafl
4. Özlem Çerçio¤lu
5. Bülent Tezcan
6. Hüseyin Y›ld›z
7. Hasan Yörük
8. Kemal Tufan
1. Ali Günald›
2. Hilmi Kaya
1. Saffet Baflaran
2. Mehmet Önder Aksakal
3. Fatma Aynur Sümer
4. Mahmut Alvar
5. Hasan Yavuz
6. Cafer Özyi¤it
7. Mutlu Alt›n
8. Muhammet Demirtafl
1. Ayd›n Menderes
2. Ali R›za Gönül
3. Ergüven Yakan
4. Kamil Acun
5. Güler Nalbant
6. Abdullah Afflin
7. Müfit Kas›m Bayraktar
8. Hasan Gürsoy
1. Sema Enel
2. Tamer Alk›z
3. Bülent Yorgun
4. Esat Keskin
5. Ülker Ünal
6. fierife Alev Kurutepe
7. Samay Emül
1. Ali Uzun›rmak
2. Ertu¤rul Kumcuo¤lu
3. U¤ur Türkmen
4. Recep Taner
5. Ali Barut
6. Bekir Ongun
7. Tahsin Serttafl
8. Muhammet O¤uz
1. Cihat Akkufl
2. Mehmet Tosun
3. Emin Demirtafl
4. Ali Sö¤üt
5. Osman Gümüflhan
6. Nihat Aslan
7. Yaflar Sabah
8. Fikret Çiftçi
1. Halit Dikmen
2. Kemal Alper
3. Ömer Kuyumcu
4. Altu¤ Karaköse
5. Zeynep Gönül Y›ld›r›m
6. Hasan Batuman
7. Adnan Özsar›
8. Sedat Selami Tosun
1. ‹smail Özgün
2. Ahmet Edip U¤ur
3. Ali Osman Sali
4. Turhan Çömez
5. Ali Osman Ayd›nl›o¤lu
6. Zekai Kafao¤lu
7. ‹smail Avc›
8. Erhan Aky›ld›z
1. Nadir Karaa¤aç
2. Recep Ad›n
3. Mehmet Murat Ayd›nl›gil
4. fiadi Bayraktar
5. Erdi Batur
6. R›dvan Dikicio¤lu
7. Ergün Yal›n
8. Raif Y›ld›z
1. Halil Metin Can
2. Hatice Eren
3. ‹smail Yolgiden
4. Kadir Geraslan
5. Mehmet Avc›o¤lu
6. Raflit Kaya
7. Rifat Karan
8. Selami Yazar
1. Orhan Sür
2. Ali Kemal Deveciler
3. Sedat Pekel
4. Cahit ‹nceo¤lu
5. Cemil O¤uz
6. Ergün Aydo¤an
7. Zeki Ayan
8. Haluk Ahmet Gümüfl
1. Hüseyin Pazarc›
2. Ali Y›ld›r›m
3. Ahmet Aydo¤du
4. Erdo¤an Tanyel
5. Mustafa Yüksel Yetkin
6. Ünal Yaflar
7. Ahmet Erdo¤an
8. Ahmet Baytafl
1. ‹lyas Y›lmazy›ld›z
2. Tanju Güvendiren
3. ‹lhan Aytekin
4. Abdulbaki Ataç
5. Mehmet Erol Taflkesen
6. fierife Yücel Güner
7. Haydar Alt›ntafl
8. Mehmet Cemal Öztaylan
1. ‹smail Gür
2. ‹smail Çeldir
3. Ali Galip Bafl
4. Muammer Bilgen
5. Hakk› Hattato¤lu
6. Ahmet Kuyucu
7. Salih fiener
8. Aytekin Fidan
1. Murat fiefkatli
2. Ahmet Duran Bulut
3. fi›tk› fieremetli
4. Ahmet Kamil Gönenli
5. Mehmet A¤ar
6. Hüseyin Kalkan
7. fiaban Çiçek
8. Kamil Ürer
1. Mete Gündo¤an
2. Cengiz Yücel Özek
3. fiaban Cengiz
4. Mehmet Filiz
5. Sefer ‹driso¤lu
6. Mustafa Köse
7. Mustafa Kemal Ar›tafl›
8. Abdülaziz Öz
1. Mustafa Güven Karahan
2. Tamer Kanber
3. Numan Gültekin
4. Mehmet Tüm
5. Do¤an Do¤an
6. Mustafa Bahçeci
7. Cem Aynao¤lu
8. Mehmet -
1. Fahrettin Poyraz
2. Metin Yücel
1. Ahmet Yaprak
2. Ahmet Özünlü
1. fienel Bostan
2. Mehmet Taflp›nar
1. Yaflar Tüzün
2. Nebiye Zobaro¤lu
1. Sebahat Vardar
2. Recep Ütük
1. Bahattin fieker
2. Mehmet Kemal E¤ilmez
1. Memifl Mete
2. Gülten Sirkeci
1. Hayati Çetin
2. Hüseyin Arabac›
1. Orhan fiiflman
2. Seyfettin T›k›z
1. Remzi Sancar
2. Perihan Erflan
1. Mahvuz Güler
2. Fevzi Berdibek
3. Abdurrahman An›k
1. Süleyman Ertu¤rul
2. Ferhan Gülen
3. Mehmet Korlaelçi
1. (aday bildirilmedi)
2. Abdurrahman Karl›
3. Hasan Ar›k›z
1. Mustafa Kurban
2. Galip Bazancir
3. Orhan Çiftçi
1. Ayd›n Hasar
2. Turan Gökeri
3. Hasan Bolat
1. Necati Yöndar
2. Ekrem Hanedano¤lu
3. Sabri Börü
1. Ziya K›vanç
2. Serkan Selahattin Ant
3.
1. Saim Tekin
2. Mehmet Çelik
3. fievket Övün
1. Hüsamettin Korkutata
2. Bedri Tu¤
3. Ergül Onder
1. Baki Anflin
2. Ali Kenan Aybek
3. Medeni A¤ar
1. Zeki Ergezen
2. Vahit Kiler
3. Abdurrahim Aksoy
4. Ahmet Çelik
1. Süleyman Kara
2. Mustafa Barut
3. Fermez Türkal
4. Naif Yüzügüldü
1. Ahmet Baydaro¤lu
2. Kudbettin Bayav
3. ‹smail Özügüzel
4. Kas›m Tok
1. Veysi Uyan›k
2. Mehmet Kocakaplan
3. Hasan Dalk›ran
4. Yüksel Erel
1. Ayhan Demir
2. Hikmet Tuncel
3. Abdülkadir Nacar
4. Mezher Öndefl
1. Yahya Çevik
2. Necati Gürsoy
3. Ziya Yoldafl
4. ‹hsan Tan›fl
1. Banu Berksoy
2. ‹lhan Ayhan
3. Ahmet K›l›ç
1. ‹brahim Halil Oral
2. (Aday bildirilmedi)
3. Tilo Uçak
4. (Aday bildirilmedi)
1. (aday bildirilmedi)
2. (aday bildirilmedi)
3. S›dd›k Kara
4. Kerem Arabo¤a
1. Erfin Ba¤
2. Zübeyir Dalga
3. Bülent fierbet
4. Mehdi Subafl›
1. Mehmet Güner
2. Metin Y›lmaz
3. Yüksel Coflkunyürek
1. Yusuf Yaman
2. Halil Alio¤lu
3. Nevzat Anl›tan
1. Hayrettin Kulakl›
2. Cemil Gökçek
3. Mehmet Erdo¤an
1. Necdet Gören
2. Cihan Taflal
3. Hatice Demir
1. Seyfi Çevik
2. Durmufl Erdinç
3. ‹rfan Özdemir
1. Nihat Öztürk
2. Oktay Türesin
3. Saip Garipo¤lu
1. Abdullah Erençin
2. Tüler Konba
3. Mualla Çobano¤lu
1. fiükrü Gülez
2. Mehmet Y›lmaz
3. Rühi Aktafl
1. Mevlüt Özcan
2. Servet Türker
3. Hayrettin Aytar
1. Mustafa Karsl›o¤lu
2. Celal Ery›lmaz
3. Mustafa Y›lmaz
1. Mehmet Alp
2. Bayram Öçelik
3. Beytullah Okay
1. Ahmet Pesen
2. (Aday bildirilmedi)
3. Hüseyin Uslu
1. Mehmet Kandabafl
2. Sedat Öz
3. Durmufl Demir
1. Ramazan Kerim Özkan
2. Mehmet Göker
3. Kaz›m Aksöz
1. Hasan Macit
2. R›za Bulut
3. Özay Akbulut
1. Mehmet Baflaran
2. Adem fiengül
3. Mustafa Örs
1. Haluk Elver
2. fiükrü Yektefl
3. ‹brahim Aksoy
1. Mehmet Y›lmaz Ar›yörük
2. Nazif Aktürk
3. Hikmet Ökte
1. Ahmet Sipahi
2. Osman K›z›ltan
3. Celil Aygün
1. Mehmet Özkan
2. Eflref Güngör
3. (aday bildirilmedi)
1. Ertu¤rul Yalç›nbay›r
2. Altan Karapaflo¤lu
3. Faruk çelik
4. Sedat K›z›lc›kl›
5. Mehmet Emin Tutan
6. fierif Birinç
7. fievket Orhan
8. Niyazi Pakyürek
9. Zafer H›d›ro¤lu
10. Mustafa Dindar
11. Faruh Ambarc›o¤lu
12. Abdülmecik Alp
13. Salih Demir
14. ‹smet Terzi
15. Kas›m fiahin
16. ‹brahim Güler
1. Kenan Sönmez
2. Behzat Çevik
3. Halil Uysal
4. Hasan Alt›nsoy
5. Güler Dönmez
6. M. Orhan Efe
7. Osman Nuri Çelikyay
8. Saim Gültekin
9. Üner Varal
10. Kadriye Sar›b›y›k
11. Faruk Baykal
12. Nihal Yaln›zgezen
13. Sezai Selimo¤lu
14. Fahriye Cebecio¤ullar›
15. Fatma Güler ‹nan
16. Zeynep Tülin Ar›t
1. Ekrem Alfatl›
2. Ahmet Y›ld›z
3. Ali ‹hsan Biber
4. Rufat Hetemo¤lu
5. Mehmet Gönder
6. Durmufl Eker
7. Recep Birinci
8. Lokman Akgün
9. Ahmet K›ran
10. Mustafa Pala
11. Zeki Turan fianl›
12. Ülkü Sonki Armutçu
13. fiahin Pehlivan
14. Halil Özbek
15. Ömer Tüzün
16. Ahmet Darendelio¤lu
1. Ali Dinçer
2. Kemal Demirel
3. Mustafa Özyurt
4. Mehmet Küçükafl›k
5. Feridun Pehlevan
6. Cevdet Ulu
7. Hakan Afllar
8. Emir Birgün
9. M. fiahin Gençal
10. Hidayet Uras
11. Haldun Özsaraç
12. Ferudun Akif Oktay
13. Dündar Koyutürk
14. Mustafa Y›ld›r›m
15. Cesim Alptekin
16. Ömer Atalay
1. Hayati Korkmaz
2. Ali Rahmi Beyreli
3. Orhan Ocak
4. Adnan Gerez
5. Serdar Ratip Pamirol
6. Nuran Kalkanl›lar
7. Osman Delikanl›
8. Erdem Baydaro¤lu
9. Cemil Y›ld›r›r
10. Sefa Y›lmaz
11. Aylan Tando¤an
12. Hikmet Bilgin
13. Melek Apayd›n
14. Ahmet Çiçekli
15. Nurettin Sezer
16. Erol Gülmez
1. Turhan Tayan
2. ‹brahim Yaz›c›
3. ‹lhan Harseker
4. Binhan O¤uz
5. Arif Tat
6. Fahrettin Demirtafl
7. Cemal Ar›k
8. Kadir Hoflgör
9. Hakk› Üçüncü
10.Salip Tetikcan
11.Mehmet Teke
12.Azize Ufuk Varol Nalbur
13.Zeki Sayg›l›
14.Mehmet Zeki Arkan
15.Adnan Tayfur
16.Enver Uruçay
1. Besim Tibuk
2. Metin Sak
3. Ufuk Güven
4. Ali R›za Kocaman
5. Bülent Özgan
6. Hasan Bafl
7. Nurten Atasever
8. Nur Gür
9. Sabiha Özacan
10. Cengiz Cingiler
11. Remziye Demiro¤lu
12. Mustafa Kovanc›gil
13. ‹rfan K›rm›z›çiçek
14. Hakan Kumru
15. Ayhan Koruk
16. Murat Gür
1. Emin Çar›kç›
2. ‹smet Büyük Ataman
3. Metin Deniz Savafl
4. Necati Özensoy
5. Burdan Orhan
6. Orhan fien
7. Hüsamettin Olgun
8. Mehmet Bodur
9. Gürsoy Alagöz
10.Mustafa Barutçuo¤lu
11.Mehmet Ali Adak
12.Erol Sönmez
13.Osman Çevik
14.Süleyman Ünsal
15.Ramazan Cinci
16.Fatih Mehmet fiahin
1. Ahmet Sünnetçio¤lu
2. Orhan Alt›nöz
3. Hilmi Tan›fl
4. Mustafa Baykal
5. Salih Kanak
6. Osman Elbafl
7. Ayhan Özbek
8. Ömer Bektafl
9. Recep Aygün
10. Süleyman Çelik
11. Mehmet Kadri A¤ral›
12. Selim Sait Terzio¤lu
13. Zekeriya Birkan
14. Ahmet Bask›nda¤l›
15. Hüseyin Güven
16. fieref Okumufl
1. Recep Önal
2. Fahrettin Gülener
3. Ramazan Ertu¤rul Kaplan
4. Mehmet Murat Kaçar
5. Canan Altun
6. Najat Yahya
7. Harun Bayrak
8. Müberra Akgün
9. Bektafl Kemal Aslan
10. Fikret Kurtuldu
11. Ahmet Atalay
12. Vecdi Tan
13. Necmiye Alada¤
14. Mehmet Tuncer
15. Koray Kalay
16. Emel Yoldafl
1. Mehmet Danifl
2. ‹brahim Köfldere
3. Ali R›za Tekin
4. Veysel Acar
1. M. Cumhur Ersümer
2. ‹brahim Ayd›n
3. Nail Babacan
4. Erdener Can
1. Ethem H›rç›n
2. Hakk› Ergüven Cebeci
3. Dervifl Ortak
4. Sad›k Bak›r
1. ‹smail Özay
2. Ahmet Küçük
3. Tuygan Çal›ko¤lu
4. Faik Göksel
1. Engin Hoflten
2. Ömer Akyol
3. Zühtü Karamercan
4. Osman Fidan
1. Nevfel fiahin
2. Tülay Ömercio¤lu
3. Yahya Remzi Arslan
4. Zührü Uçar
1. fievket Kutay Çolako¤lu
2. Erol Tafldemir
3. Asaf Ǜnar
4. Yener Y›ld›r›m
1. Recep Cahit Özer
2. Ali Tülümen
3. Yusuf Özkan
4. Reflat Duran
1. fiaban Sar›
2. Zekeriya Ayy›ld›z
3. Yusuf Hurflito¤lullar›
4. Güngör Kara
1. Hüdai Erdal Gezen
2. Yaflar Ükten
3. Melüt Semih Ünlü
4. Süleyman Fethi Toprak
1. Hikmet Özdemir
2. ‹smail Ericekli
3. Tevfik Akpak
1. Ferit Arsan
2. Salih Karaböcek
3. Veli Karatafl
1. Ahmet Y›lmaz
2. Erdem Sovukp›nar
3. Bayram Çelik
1. Ertu¤rul Hüseyin Yeflilda¤
2. Ahmet Alpay
3. ‹smail Çevik
1. Atilla Ceylan
2. Muharrem Lafç›
3. Nam›k Kaya
1. Ahmet Uyan›k
2. Raif Oktay
3. Halil ‹brahim Becer
1. Nihat Özcan
2. Tuncel Eren
3. Necmi Ifl›k
1. Ahmet Bukan
2. Hakk› Duran
3. Muharrem K›c›man
1. Hüseyin Karagöz
2. ‹smail Aydos
3. Ömer Uzun
1. Eyüp Koyuncu
2. Aynur Kader
3. Nam›k Mutlu
1. Agah Kafkas
2. Murat Y›ld›r›m
3. Ali Yüksel Kavufltu
4. Muzaffer Külcü
5. Ahmet Karacif
1. R›fat Ekrem Akkaymak
2. ‹brahim Bozda¤
3. Ayten Y›lmaz
4. fi. Volkan Özgüven
5. Bekir K›l›ç
1. Hasan Ça¤layan
2. Nihat Argun
3. Hikmet Durgun
4. Yaflar Okumufl
5. Muammer Yaman
1. Feridun Ayvazo¤lu
2. ‹lhan Sar›altun
3. Arif Il›man
4. Haydar K›l›ç
5. Cemal Çetiny›lmaz
1. Gazi Kalender
2. Hasan Alpaslan B›y›ko¤lu
3. Ergül Cenan
4. Bilhan Uncu
5. Bekir Ekmekçi
1. Kenan Nuhut
2. Abdullah K›yak
3. Mehmet Kalem
4. Sevim Tütüncüo¤lu Örs
5. Mehmet Özsoy
1. Cihat Masa
2. Ömer Faruk Dilbaz
3. Ali Naci Do¤an
4. Feridun Özkan
5. Sat›lm›fl Bolat
1. Ahmet Aksoy
2. Vahit Kayr›c›
3. Muhittin Çolak
4. Selim Bilge
5. Alaittin Akel
1. Arif Ersoy
2. Mehmet Balo¤lu
3. Hasan Karaca
4. Hulusi Çak›r
5. Mustafa Mutlu
1. Yusuf Sönmez
2. Ayfle Cancano¤lu
3. ‹brahim Oktay Güçlü
4. Serhat Kay›fl
5. Hazmi Gezgiç
AMASYA
A⁄RI
ADANA
1. Ömer Çelik
2. Abdullah Çal›flkan
3. Ziyaettin Ya¤c›
4. Vahit Kiriflci
5. Recep Garip
6. Abudullah Torun
7. Ali Küçükayd›n
8. Ayhan Zeynep Tekin
9. Fevzi Erdeve
10. Adem Köylüo¤lu
11. Recai Mercimek
12. Ifl›lay Ün
13. Feyzullah Öge
14. Abdullah Do¤ru
BALIKES‹R
YTP
B‹LEC‹K
SP
B‹NGÖL
MHP
B‹TL‹S
LDP
BOLU
DYP
BURDUR
DSP
BURSA
CHP
ÇANAKKALE
BBP
ÇANKIRI
ANAP
ÇORUM
AKP
‹L ‹L M‹LLETVEK‹L‹ ADAYLARI TAM L‹STES‹
1. Beyhan Arslan
2. Mehmet Yüksel
3. Mustafa Gürbüz
4. Muharrem Ök
5. Fatma Çomut
6. Metin Paç
7. ‹mdat Aday
1. Mehmet Karabay
2. Mehmet Efe
3. Ali Acar
4. Baki Özgen
5. Nam›k Selçuk
6. Halil ‹brahim Y›lmaz
7. Zekeriya Ak›nc›
1. Mehmet U¤ur Neflflar
2. B. Haflim Oral
3. Mustafa Gazalc›
4. Kaz›m Aslan
5. Selahattin Koçdemir
6. Muzaffer ‹nceo¤lu
7. Kenan Öztürk
1. Mehmet Kocabatmaz
2. Hasan Erçelebi
3. Ali Coflkun
4. Tuncer Kafa
5. Özkan Fidan
6. Mesut Eski
7. Talat Alp
1. Ayd›n Sezgin
2. Zekeriya Er
3. Necati Caner
4. ‹smail A¤ar
5. Mehmet Gözlükaya
6. Cihat Bamyac›
7. Mustafa Kemal Aykurt
1. Emin Can Akçakaya
2. Osman Akk›l›nç
3. Cahit Ça¤layan
4. Do¤an fiahin
5. Özgül Öztürk
6. Ayflegül Kahraman
7. Kemal Arslan
1. Ali Keskin
2. Alp Arslan
3. Hasan Erdo¤an
4. Salih Erbeyin
5. Atilla Durum
6. Rifat Kabukcu
7. Kadir Kurucu
1. Mesut Afl›kç›
2. fiakir Tar›m
3. fiükran Kaplan
4. Raflit Karak›l›ç
5. M. Emin Inceler
6. Zekeriya Ceviz
7. Günay Çelik
1.Bekir Urgano¤lu
2. Hali Derici
3. ‹smail Hakk› ‹çöz
4. Aliye Kambero¤lu Bak›rtafl
5. Hasan Hüseyin Çizmeci
6. Oryal Bafltano¤lu
7. S›kt› Kars
D‹YARBAKIR
1. Osman Aslan
2. Mehmet ‹hsan Arslan
3. Ali R›za Akgül
4. Cavit Torun
5. Ali ‹hsan Merdano¤lu
6. Mehmet Mehdi Eker
7. Fehmi Uyan›k
8. ‹rfan R›za Yaz›c›o¤lu
9. Celal Ayhan
10. R›za Nergiz
1. Ayd›n Ayayd›n
2. S. Haflim Haflimi
3. Mehmet Delil
4. Hac› ‹hsan Ayd›n
5. Mevlüt Tamses
6. Vezire Kaplan
7. Medeni Seyrek
8. Veysi Kurt
9. Fesih Y›ld›z
10. Mehmet fiükrü Ok
1. Abdulkadir Gilgin
2. Mehemet Dadak
3. Mustafa Coflkun
4. Hidayet Akgönül
5. (aday bildirilmedi)
6. (aday bildirilmedi)
7. (aday bildirilmedi)
8. (aday bildirilmedi)
9. (aday bildirilmedi)
10.(aday bildirilmedi)
1. Mesut De¤er
2. Muhsin Koçyi¤it
3. Mehmet Nevzat Karahan
4. fieyhmuz Yi¤it
5. Remzi Günefl
6. Reflit Kartal
7. Alaattin Balk›fl
8. Abdurrahman Aslan
9. Aygül Kaya
10. Mehmet Kadri Göral
1. Haflmet Durmaz
2. Nefle Atmaca
3. Oktay Atabay
4. Hadi Karahanl›
5. Mehmet Reif Yaram›fl
6. Mehmet Da¤k›ran
7. Y›lmaz Oku
8. Ayfle Dalgݍ
9. Mehmet Alkan
10. Hasan Aslan
1. M.Salim Ensario¤lu
2. Ferit Bora
3. Ahmet Bilgin
4. Veysel Tosun
5. Nurettin Atik
6. Salih Sümer
7. Zülfü Balc›
8. Hamza Polad
9. Mehmet Ali Kaynak
10.Mehmet Biro¤lu
1. F›rat Yaflan
2. Yücel Ar›
3. Salih Moral
4. Nasuh Yaflar Bozkurt
5. Mustafa Öztürk
6. Sabiha Bahri
7. Neziha Güngör
8. Hakan Zer
9. Metin Eski
10. Tayan Öztürk
1. Hidayet Altunakar
2. fiemsettin K›l›çdo¤an
3. Mehmet Bak›r Budak
4. Mustafa Kader Altan
5. Serdal Ergün
6. Bedrettin Demir
7. Mehmet Cavit Karatay
8. Abdullah Arzakç›
9. (Aday bildirilmedi)
10.(Aday bildirilmedi)
1. Ömer Vehbi Hatipo¤lu
2. (Aday bildirimedi)
3. Tahsin Arslan
4. Abdulmuttalip Bademci
5. S›tk› Zilan
6. Yaflar Karatafl
7. Medet Öztürk
8. Mehmet Hanazay
9. Cafer fiat›r
10. Mehmet Tokay
1. Abdulsamet Turgut
2. Necdet Yorgun
3. Atila Arslan
4. Mehmet Haldun Savc›
5. S›rr› Kalan
6. Feyruz Er
7. Abdullah Galip Kaplan
8. (aday bildirilmedi)
9. (aday bildirilmedi
10. (aday bildirilmedi)
ED‹RNE
1. Ali Ayag
2. Müjdat Kahve
3. Osman Recai Kocafll›
4. Fevzi Tezel
1. Faruk Murat Y›lmaz
2. Kadir Çakay
3. Adem Özsoy
4. Mehmet Serin
1. Ahat Kara
2. Serap Barshan
3. Hasan Arslan
4. Rafi Serdaro¤lu
1. Necdet Budak
2. Rasim Çak›r
3. Nejat Gencan
4. Cevdet Kocaman
1. Ali Ahmet Ertürk
2. fiadan fiimflek
3.Poyraz Ülger
4. Sinan Gazio¤lu
1. Salih Çelen
2. Atilla Yorulmaz
3. Recep Bilgin
4. Nurhayat Bozkurt
1. Süryya Türker
2. Özkan Gözüm
3. Coflkun Tektafl
4. Ali Bora Pilatin
1. Ali Özer
2. Cemalettin Uslu
3. Ali Ceylan
4. Gürsel fiimflek
1. Mustafa ‹rifl
2. Ali Erhan Demirk›ran
3. Ali Ergen
4. ‹smail Ayaz
1. Mustafa ‹limen
2. Emin ‹na¤
3. Ali Soydan
4. Nurhan Ifl›kseren
ELAZI⁄
1. Necati Çetinkaya
2. Abdülbaki Türko¤lu
3. Zülfi Demirba¤
4. fiemsettin Murat
5. Nurettin K›l›ç
1. Feyzi ‹flbaflaran
2. Naci Taflel
3. Ali Erad
4. Mevlüt Gültekin
5. Mehmet Murat Öztürk
1. Ali Yücel Uygur
2. ‹rfan Sönmez
3. Mustafa Selami Ekici
4. Muhittin Tuncer
5. Selahattin Yi¤it
1. Hayrettin Karamaz›
2. Cemal Ekfli
3. Hasan Fehmi Kara
4. Zülfikar Özbay
5. Zülküf Çitçi
1. ‹lyas selçuk erden
2. Bünyami erdem
3. Mustafa y›lmaz
4. Y›lmaz gül
5. Bedri tosun
1. Turgut Nasün
2. Feyzi Septio¤lu
3. Ayfle Ergin Güllü
4. Cezmi Orkun
5. Aziz Dinç
1. Hamdi Erdem
2. Hüseyin Eren
3. Ahmet Veysel Çelik
4. ‹srafil Murat
5. Mehmet Feza Gürel
1. Mustafa Gül
2. Mehmet Çevik
3. fiükrü Atilla Ertürk
4. Alparslan Kaya
5. Serdar Keskin
1. Ahmet Cemil Tunç
2. Latif Öztek
3. ‹lyas Keskin
4. Mesut Turan
5. Ahmet Özdemir
1. Menflure Yavuz
2. Yakup Mengi
3. (aday bildirilmedi)
4. (aday bildirilmedi)
5. (aday bildirilmedi)
ERZ‹NCAN
1. Tevhit Karakaya
2. Talip Kaban
3. Nedim Küçüker
1. Recai Alptekin
2. Orhan Derdiyok
3. fienol Özel
1. Aflk›n Coflgun
2. Bilal Bulut
3. Ahmet Saka
1. Erol T›nastepe
2. Dursun Ali Sönmez
3. Halil ‹brahim Bektafl
1. Ercan güvenç
2. Mahmut ayd›n
3. Hasan u¤urtürk
1. Hasan Basri Aktan
2. Sebahattin Karakelle
3. Abdurrahman fiahin
1. Cavit Tabak
2. fiener Köken
1. Mihrali Aksu
2. Kerim Bitlislio¤lu
3. Hamit Sekman
1. Orhan Bulut
2. Enis Baflak›n
3. Hikmet Meydan
1. Adnan Ölmeztürk
2. Hayati Aktafl
3. Canan Ak›l
ERZURUM
1. Recep Akda¤
2. Muzeffer Gülyurt
3. Müjcahit Dalo¤lu
4. Mustafa Il›cal›
5. Ömer Öy›lmaz
6. Mustafa Nuri Akbulut
7. ‹brahim Erdo¤an
1. Abdülvahit Bingöl
2. Abdürrahim F›rat
3. Hüseyin Özer
4. Alparslan Sarcan
5. Mehmet Latif Maskan
6. Bilgi Soylu
7. Hulisi Do¤anay
1. Emrullah Önalan
2. Mustafa Alt›nsoy
3. ‹smet Yi¤it
4. Hulisi Bayçök
5. Yasemin Holgan
6. Haydar Kelefl
7. Çetin Medeto¤lu
1. Tuncer Aktafl
2. Ad›güzel Özgüven
3. Fehmi Bedir
4. Mahmut Toprak
5. Hakan Koç
6. Ahmet Ersin Nalbanto¤lu
7. Abdülmecit Erdo¤du
1. Adnan demir
2. Nurettin bulut
3. Nevzat ç›nar
4. Ali polat
5. Osman hatuno¤lu
6. Ünal k›rmac›
7. Cengiz gül
1. Celal Adan
2. Ömer Mustafao¤lu
3. Hulusi S›rmac›
4. Celalettin Çetinkaya
5. Sadullah Kaya
6. Abdulkadir Ayd›n
7. Turan Alp
1. Ali Yener
2. Nazmi Canl›öz
3. Mehmet fiipal
4. Bünyamin Coçkun
5. Birnaz Yener
1. ‹smail Köse
2. Ömer Haluk Pirimo¤lu
3. Cezmi Polat
4. Y›lma Durak
5. Mücahit Himo¤lu
6. Nurettin Taflç›
7. Ömer Özden
1. Lütfü Esengün
2. Aslan Polat
3. Cemalettin Timur H›n›sl›o¤lu
4. Orhan Deligöz
5. Tekin P›nar
6. Binali Bulut
7. Sabahattin Uçar
1. Faruk Terzio¤lu
2. Tüzel ‹kizo¤lu
3. H. Serdar Nalbanto¤lu
4. Sinan Ersan Özgöral
5. Haluk Volkan Gencal
6. Ercüment Deveci
7. Yaflar Deniz
1. Murat Mercan
2. Muharrem Tozçöken
3. Fahri Keskin
4. Ayhan Arslan
5. Gülnur Hayran
6. Birol Azdiken
1. ‹brahim Yaflar Dedelek
2. Ayfer Küçükça¤layan
3. Mustafa Arslan
4. Cenap Çoral
5. Y›ld›r›m Berktafl
6. Ergun Yüce
1. Rahmi B›y›k
2. Ahmet Nam›k Akdo¤an
3. Sabri Artar
4. Vildan Bahar
5. Atakan Turmufl
6. Abdullah Kocakaya
1. Cevdet Selvi
2. Mehmet Vedat Yücesan
3. Mehmet Ali Ar›kan
4. Vedat Celal Alp
5. Erdal Cafero¤lu
6. Rauf Özel
1. Necati albay
2. Yusuf kenan çingir
3. Emel dokuzlar
4. Turhan günay
5. Pekcan imren
6. Taner say›l›r
1. Emin Nedim Öztürk
2. Yetkin Tetik
3. Mehmet Sadri Y›ld›r›m
4. Mete Bülgün
5. Sema Kurun
6. ‹zzet Atik
1. Gökhan Aydar
2. Fedai Can
3. Levent Ero¤lu
4. Sezer Ayy›ld›z
1. Nam›k Kemal Zeybek
2. Hüseyin Seçgil
3. Beytullah Asil
4. Ahmet Vural
5. Muhammet Teveto¤lu
6. Nihal Uslukol Karao¤lu
1. ‹brahim At›c›
2. Ahmet Turan Y›ld›z
3. Hüseyin fiiflman
4. Mustafa Özkan
5. Metin Soy
6. Mehmet Dunca
1. Mahmut Erdir
2. Süleyman Yaflar
3. Cahide Tetik
4. Yusuf Celalettin Mumcu
5. Seydi Ahmet U¤ur
6. Özcan Uçkan
1. Kürflat Düzmen
2. Nurettin Aktafl
3. Ömer Abuflo¤lu
4. Ahmet Uzer
5. Metin Özkarsl›
6. Mehmet Sar›
7. Fatma fiahin
8. Mahmut Durdu
9. Mehmet Ali Çiftçi
10.Cuma Sedayi
1. Mustafa Rüfltü Taflar
2. Muharrem Özsever
3. Reflat Özberk
4. Ökkefl Kavak
5. Selami Y›ld›r›m
6. Necla Kalender
7. ‹hsan Y›lmaz
8. Zekeriya Tekgöz
9. Turan Özün
10. Yusuf Azrail Uskaner
1. Fevzi Koço¤lu
2. Metin Demirçubuk
3. Zennur Karay›lan
4. Adil Küçük
5. Hasan Hamurlu
6. fienol Bak›r
7. Ahmet Y›ld›r›m
8. Eyyüp Sümbül
9. Ahmet Kenan Karatafl
10. Eflref Savafl
1. Abdülkadir Atefl
2. Mustafa Y›lmaz
3. Ahmet Y›lmazkaya
4. Hasan Kocaaslan
5. Lütfü Demir
6. Nerin Türkmen
7. Ahmet Y›lmaz
8. Cahit Çirkin
9. Alp Metin Çelikel
10. ‹brahim Kaçar
1. Do¤an özdemir
2. Sadettin koyun
3. Erdal çerkezo¤lu
4. Ali erdem
5. Cabir tekin
6. Hüseyin do¤an
7. Nuri birimo¤lu
8. Pafla çetin öztürk
9. Feyzi yonucuo¤lu
10. Atilla haluk riflvano¤lu
1. ‹brahim Konuko¤lu
2. Ayvaz Gökdemir
3. Coflkun Özkaya
4. Feyzullah Y›ld›r›r
5. Mehmet U¤ur K›l›ç
6. Emel Çetin
7. Uzo Karay›lan
8. Sad›k Aydo¤an
9. Celal Do¤an
10.Aysel fierafettino¤lu
1. Halis Taner Yurtyapan
2. Zeki Erba¤c›
3. Mehmet Celil ‹yikesici
4. Aytu¤rul Uzak
5. Mahmut Turgut Dai
6. Sami Aslan
7. Can Mamato¤lu
8. Yusuf Demirbafl
9. Abdülmetin Ölçal
10. Murat Evyapan
1. fievket Bülent Yahnici
2. Numan Durak Aksoy
3. Ali Özdemir
4. Cuma Kaymakç›
5. Mehmet Hanifi Tiryaki
6. Nevin Eryi¤it
7. Mehmet Ay
8. Latif Kaplan
9. Mehmet Emin Ba¤c›
10.M. ‹brahim Halil Özsayg›l›
1. ‹rfan Çelikaslan
2. Raif Bozgeyik
3. Enver Bak›rc›
4. Burhanettin Afliro¤lu
5. Mustafa Karatafll›o¤lu
6. Ali Y›ld›r›m
7. fiahabettin Bozk›r
8. Ahmet Dinço¤lu
9. Semih Simitçi
10. Mustafa Ergüler
1. Merdan Delibalta
2. ‹smet Sar›gül
3. Ekrem Zer
4. Coflkun Serdengeçti
5. Ceman Yaflar
6. Sait k›sac›k
7. Kas›m Y›lmaz
8. Veli Sezer
9. Mustafa Türkan
10. Mehmet Dede
1. Nurettin Canikli
2. Hasan Ayd›n
3. Ali Temur
4. Adem Tatl›
5. mustafa Karadere
1. Hüseyin Adanur
2. Emin Yaflar Yan›kömero¤lu
3. Erdal Çal›fl
4. ‹brahim Kara
5. Hasan Yeflilkaya
1. Yusuf Kocao¤lu
2. Mustafa Çiftçi
3. Hayri Özdemir
4. Halil ‹brahim Koç
5. Ahmet Var›c›
1. Mehmet Ifl›k
2. Necdet Derviflo¤lu
3. Necati Dede
4. Vehbi Güven
5. Orhan Ayd›n
1. Hasan akgün
2. U¤ur Köse
3. Erol Demiro¤lu
4. R›dvan Mutlu
5. Mustafa Okusal
1. Ali Osman Akkoyunlu
2. Yavuz Selim baflar
3. fiafak Hisarkaya
4. Bahattin Aslan
5. Mehmet Ali Karadeniz
1. Ahmet Berber
2. At›f Ketenci
3. Hakan Burak Öztürk
4. Gökhan Deniz
5. Lütfi Atefl
1. ‹smail Bozalio¤lu
2. Hüseyin Çal›k
3. Hicabi C›nd›k
4. ‹hsan Do¤an
5. Mustafa Yaman
1. Turan Alçelik
2. U¤ur Köksal Odabafl
3. Ömer Bulduk
4. Özdemir Y›rtmaz
5. Ali Kaya
1. Ahmet Türker Tunavelio¤lu
2. Hilmi Dalman
3. ‹lhami Alpaslan
4. Ömer Güre
5. (aday bildirilmedi)
1. Sabri Varan
2. Temel Y›lmaz
1. Muharrem Gürses
2. Yusuf Tafldemir
1. Nabi Tafltan
2. Sami Daltaban
1. Erden Üçüncüo¤lu
2. Recep Akkoyunlu
1. Abubekir Akkan
2. fiakir Hünkar
1. Metin Öztürk
2. Cengiz Salantur
1. Muhsin Özer
2. Aycan Turgut
1. Bedri Yaflar
2. ‹skender Engin Tokdemir
1. Lütfü Do¤an
2. Bahtiyar Soylu
1. Mahir Köksal
2. Maehmet Olgun
1. Fehmi Öztunç
2. fiükrü Gür
3. Behçet Tansu
1. Celal Özel
2. Abdulkadir Seyito¤lu
3. Nusret Öner
1. Vedat Cesuro¤lu
2. Recep Canl›
3. (aday bildirilmedi)
1. Esat Canan
2. Abdulhalik Özdinç
3. Musa Ertufl
1. Y›lmaz Kahraman
2. Ahmet Kurt
3. Nam›k Kemal ‹lter
1. ‹smet Bayhan
2. Hakk› Töre
3. Mikail Çiftçi
1. Ubeydullah Akbulak
2. Mehmet Soydan
3. Sait Öztünç
1. Sabri Gündo¤an
2. Hüsnü Durum
3. Mehmet Ali Mendano¤lu
1. Mustafa Çelik
2. Ekrem Ziya Tatl›
3. Zeydin Kaya
1. Evliya Parlak
2. Salih Aydemir
3. Mehmet fierif Bay
1. Sadullah Ergin
2. Mehmet Soydan
3. Fuak Geçen
4. ‹smail Soylu
5. Mehmet Eraslan
6. Ahmet fianverdi
7. Mehmet Cengiz Özgöz
8. Orhan Soyluy›lmaz
9. Hüseyin Y›lmaz
10.mevlüt Ayd›n
1. Levent M›st›ko¤lu
2. Hakk› O¤uz Aykut
3. Hüseyin Düfler
4. Hüseyin Ata Kaflgöz
5. Yurdagül Ergüner
6. Ömer Lütfü Avflar
7. Halil Bay›nd›r
8. Necla Dalo¤lu
9. Adil Çelen
10. Ahmet Genç
1. ‹smail Hakk› Kumru
2. Mustafa O¤uzhan
3. Ayd›n Pado
4. fiükrü Akkoyun
5. Hanefi Kat›lm›fl
6. Mehmet Lütfi Kara
7. Mehmet Ali Kurto¤lu
8. Murat Günayd›n
9. Edip Çabalak
10. Cemil Devao¤lu
1. ‹nal Batu
2. Fuat Çay
3. Abdülaziz Yazar
4. Zübeyr Amber
5. Gökhan Durgun
6. Hüseyin Telli
7. Mehmet Ali Edibo¤lu
8. Bülent Düzgün Korkmaz
9. Mithat Seçkin Güven
10. ‹brahim Eraslan
1. Mehmet Karaçay
2. Mehmet Beyaz›t Akgün
3. Ali ‹hsan Köse
4. Ethem Urcun
5. ‹dris Emir
6. Abidin Ömero¤lu
7. Mehmet Çak›r
8. Ali B›kmaz
9. Mehmet Gökhan
10. Adnan Günal
1. Mehmet Dönen
2. Abdurrahman Nafiz Özcan
3. ‹brahim Yalç›n
4. Nurettin Tokdemir
5. Hüseyin Arif Atefl
6. Hac› Veli K›l›ço¤lu
7. Bestami Teke
8. Abdulkadir Akgöl
9. Mehmet Mutlu Eker
10.Tayfun K›vrak
1. Seyrani Erden
2. Orlando Kadumenos
3. Elizabeth U¤urlu
4. Muhammet Erkin ‹slam
5. Mahide Seyhan
6. Mehmet Ali Özkonak
7. Raif Tankut Önal
8. Tayfun Ça¤›rl›
9. Gürbüz Çavdar
10. Yüksel Ayan
1. Süleyman Turan Çirkin
2. Hac› Bayram Türko¤lu
3. Mehmet fiand›r
4. Mehmet Necmettin Ahrazo¤lu
5. Nurettin Can
6. Mehmet Biçer
7. Mehmet Nuri Tarhan
8. ‹lker Sökmen
9. Turgut Nefleli
10.Ahmet Yanar
1. (aday bildirilmedi)
2. (aday bildirilmedi)
3. Arif Özkan
4. Mehmet Mahmut Do¤ru
5. Fuat Mansuro¤lu
6. Hüsamettin Ayd›n
7. Mehmet Caynak
8. Yaflar Gökmen
9. Mehmet Geçin
10. Nasan Day›o¤lu
1. Ali Günay
2. Fatofl Kayacan Hatayl›
3. Hüseyin Cihat Aç›kal›n
4. Y›lmaz Kirkizo¤lu
5. Mustafa Telli
6. Coflkun Eser
7. Cemil Kimyonok
8. Erdem Ünlüçetinkaya
9. Mustafa Çiçekli
10. Mahfuz Karaçay
1. Erkan mumcu
2. Recep Özer
3. Sait Arma¤an
4. Mehmet Emin Murat Bilgiç
5. Kezban Ayflegül Dursun
1. Baki Songur
2. Mustafa Hobano¤lu
3. Hakk› Taner So¤anc›
4. Ümmühan Do¤ankaya
5. Süleyman Yi¤it
1. Hasan Hüseyin Baflçiftçi
2. Zeki Haz›m Türker
3. (aday bildirilmedi)
4. Hüseyin Y›lmaz
5. Halit Turgut
1. Mevlüt Coflkuner
2. Musa Gürbüz Deniz
3. Aliflan Yaman
4. Gülser Mutluay
5. Ali Hürk›v›lc›m
1. Necmettin Akflahin
2. Lokman Kumcu
3. Emin Yi¤it
4. Harun Reflit Tana¤ard›
5. Resul Olgun
1. Mehmet Aybat›l›
2. Ramazan Gül
3. Eshat Bolat
4. Ramazan Özen
5. Halim K›yak
1. Süleyman Sayar
2. Murat Dolunay
3. Seyit Çakmakç›
4. Osman Kireçli
5. Emre Aydo¤du
1. Rasih Demirci
2. Erhan Kubilay
3. Cemalettin Bedii Cevher
4. Mehmet Erdo¤an Cab›o¤lu
5. Mustafa Zorlu
1. Cevat Gençay
2. Mahmut Bilgiç
3. Hüseyin Antalyal›
4. Ali Erol
5. Hüseyin Yavuz
1. Aytez Tezgül Turan
2. Hasan Avcu
3. Kadir Can
4. Mustafa Özdemir
5. Suzan Alay
1. Ali Er
2. Dengir Mir Mehmet F›rat
3. Ömer ‹nan
4. Saffet Benli
5. Mustafa Eyiceo¤lu
6. Ali Mazak
7. Durhasan Koca
8. Kemal K›l›nç
9. Erhan Çonart
10.Ayfle Koruyucu
11.Tahir tuncay K›l›ç
12. Mehmet Akkoca
1. Rüfltü Kaz›m Yücelen
2. Mücahit Emin Polat
3. Yemliha Günayd›n
4. Ahmet O¤uz Demirsoy
5. Cevat fiahin
6. Semra Çal›flkan
7. Nuri Alver
8. Hakim Mehmet ‹pk›ran
9. Necla Petek
10. Mustafa Ünal
11. Naile Gürbüz
12. Mahmut Bedii Ekinci
1. Enis Öksüz
2. Fahri Özalt›n
3. Hac› Ali Zeren
4. Mustafa K›l›ç
5. Fatih Helvac›
6. Halit Kireççi
7. Erdo¤an Ürkmez
8. Abdullah Tok
9. Kadir Evlik
10. Ark›n Dirgen
11. Fikret Y›ld›z
12. Nedim Terzi
1. Mustafa Özyürek
2. Ersoy Bulut
3. fiefik Zengin
4. Ali Oksal
5. Hüseyin Özcan
6. Vahit Çekmez
7. Hüseyin Güler
8. Ali R›za Öztürk
9. M. Yüksel E¤inli
10. Ali Erhan Y›ld›z
11. Vedat Özpaksoy
12. Ali Cemal Aydo¤du
1. Mehmet Canbolat
2. Mahmut Çomak
3. Seyfettin Ankay
4. Adem Topçu
5. Zafer Do¤anay
6. Ahmet Onur
7. Mehmet Kekilli
8. Leyla fiahin
9. ‹brahim Etem U¤ur
10. Süleyman Gökmen
11. Nazan Aktolun
12. Ebubekir K›l›ç
1. Ayfer Y›lmaz
2. Mehmet Erdal
3. Hasan Aslan
4. Mehmet Hazinedaro¤lu
5. Turgay Doludeniz
6. Yusuf Fevzi Ar›c›
7. Celil ‹brahim Ersin
8. Hüseyin Bahar
9. Serdar Arslan
10.Ahmet Bilyeli
11.Naz›m Bafl
12.Müslüme Samray
1. Murat Kemal Akyurt
2. Gürkan Levent Gökçay
3. Mustafa Levent
4. ‹lhami Tol
5. Abdülcabbar Ar›kan
6. Selda Yal›m Saçl›
7. Nazmi Bilgen
8. Rüstem fien
9. Do¤an Yordan
10. Burhan Sa¤o¤lu
11. Muharrem Ay›k
12. Ayfle Morkoyun
1. Behiç Çelik
2. Hidayet K›l›ç
3. Akif Akkufl
4. Hamit Tuna
5. Ali Berat Alptekin
6. Erdal Y›ld›zl›
7. fiuayip Bozfak›o¤lu
8. Mehmet Akif Uysal
9. Yalç›n Kaya
10.Duran Kaya
11.Kerim Tufan
12.Mahmut Tat
1. Enüfl Yaflar
2. Nurettin Özyurt
3. (Aday Bildirilmedi)
4. Sezai ‹ncesu
5. Ahmet Ergül
6. Birman Türüt
7. Faruk Süzen
8. Ramazan Er
9. Abdullah Y›ld›z
10. ‹brahim Ersöz
11. ‹smet Kavak
12. Hasan Ali Ulkü
1. M. ‹stemihan Talay
2. Akif Serin
3. Ali Fuad Budur
4. Edip Özgenç
5. Bayram Kaymakl›
6. Faik Burak Gazi
7. H. Haluk Ertafl
8. Ahmet Aslan
9. Hüseyin Sar›da¤
10. Ahmet Akkurt
11. Mehmet Naci Ensari
12. Semahat Yürekli
1. Recep Tayyip Erdo¤an
2. ‹rfan Gündüz
3. Tayyar Alt›kulaç
4. Mustafa Atafl
5. Mehmet Beyaz›t Denizolgun
6. Binali Y›ld›r›m
7. Nusret Bayraktar
8. Gülseren Topuz
9. Ali ‹difl
10.Hüseyin Besli
11.Mehmet Sekmez
12.Emin fiirin
13.Gülsoy Eroy
14.Muharrem Karsl›
15.Mihrimah Belma Sat›r
16.R›fat Besçeli
17.Fatih Recep Saraço¤lu
18.Fahir Cengiz Kalyoncu
19. Ömer Özkartal
20.Abdullah ‹mamo¤lu
21.Sayit Ba¤bars
22.Fahret Çubukçuo¤lu
23.Mehmet Ku¤u
24.Süleyman Dilmaç
1. Ediz Hun
2. Sühan Özkan
3. Mehmet Cahit Kavak
4. Berna Türkili
5. Mahmut Ekfli
6. Erdo¤an Nezih Özgür
7. Hüma Kaplan
8. Taner Ça¤atay
9. Sibel Yelman
10. Sabiha Çolak
11. Mehmet O¤uz
12. Orhan Ar›kan
13. Gülflen Musluo¤lu
14. Zeynep Akçiçek
15. Sezgin F›rat
16. Vezir Çubukçu
17. R›za ‹mamo¤lu
18. Mehmet Turan Çuhadar
19. Erdo¤an Demirba¤
20. Mustafa Korkmaz
21. fievket T›rt›l
22. (Aday bildirilmedi)
23. (Aday bildirilmedi)
24. (Aday bildirilmedi)
1. Mehmet Ceylan
2. Pakize Akbaba
3. Hanefi Bostan
4. Ahmet Lütfi Akkufl
5. fiaban Baybura
6. Ahmet Alaçam
7. Ahmet Korkmaz
8. Yaflar Canbolat
9. ‹lhami Güneysu
10. Duran K›l›ç
11. Metin Sertbafl
12. Metin Cörüt
13. Mehmet Hasan Baklac›
14. Nurten Çelik
15. Ömer K›l›çkaya
16. Ça¤atay Özdemir
17. Yakup Kaya
18. Fikret Dafl
19. Cemal E¤in
20. Nazmi fiekerli
21. Ali ‹hsan Balta
22. Salih P›narl›
23. Ali Himmet
24. Özdilek Y›lmaz
1. Kemal Dervifl
2. Ömer Zülfü Livanelio¤lu
3. Algan Hacalo¤lu
4. Güldal Okuducu
5. Ali Topuz
6. Hasan Ayd›n
7. Ali R›za Gülçiçek
8. Ali Kemal Kumkumo¤lu
9. Berhan fiimflek
10. Ahmet S›rr› Özbek
11. Gökhan Ç›rnaz
12. Mehmet Bölük
13. Gül Zeynep Gö¤üfl
14. Funda Acar
15. Ali Cihat Ifl›k
16. Zuhal Özen
17. Haydar Karakufl
18. Nurettin Sar›bal
19. Ümit Silan
20. Mehmet Sedat Koruklu
21. Alev Baymur Özcan
22. Ruhi Engin Özmen
23. Haydar Eren
24. Mustafa Karao¤lu
1. Mustafa Bülent Ecevit
2. ‹brahim Nami Ça¤an
3. Ahmet Tan
4. Süleyman Ya¤›z
5. Sulhiye Serbest
6. Hadimi Soydal S›lay
7. Gözde Turan
8. Celil Çelik
9. Tuncay Aktafl
10.Yücel Erdener
11. Ali Fuat Kalfao¤lu
12.Osman Güner
13.Ülkü Koçar
14.Kemal Gündo¤du
15.Çiydem Yakut
16.Nurallah Tandaç Günefl
17.Aydan Tüzün
18.Mehmet Mustafa Görgünel
19.Murat Hubay
2.Tuncay Akça
21.Hakk› Çarpa
22.Merih Çal›k
23.Haydar Kokmaz
24.Hüseyin Cahit Kesemen
1. Mehmet Okan O¤uz
2. Ümran Akkan
3. Sinan Ülgen
4. Metin fientürk
5. Cafer Dere
6. Adnan Odabafl
7. Ersin Öden
8. Güler Bengüer
9. Feza Gülfidan
10.Süleyman Kara
11.Hay1ati Y›lmaz
12.Gönül Gürsoy
13.Mafluk Naz
14.Feray Destegül
15.Erol Altuno¤lu
16.Mehmet Ayan
17.Önder Günay
18.Bilal Gündo¤du
19.Zeki Kayhan
20.Hasan Y›lmaz
21.Muzaffer Akgün
22.M. Ali Aydemir
23.fiadan Köse
24.Yüksel Türko¤lu
1. ‹hsan Ayd›n
2. fiaban Kalyoncuo¤lu
3. Ahmet Esen Yolaç
4. Mehmet Nizam Ka¤›tç›bafl›
5. Ömer Acar
6. Ali Terko¤lu
7. Oktay Cengizbay
8. Melik Erkut Gültakan
9. Mürflit Koryak
10. ‹smet Özer Balta
11. Filiz ‹nal
12. fiahin Atalay
13. Tuncer Sökmen
14. Taner Kapanc›
15. Bülent Özden
16. Yusuf Baykan
17. Sait Aksöz
18. Ayhan Köngül
19. Mustafa Arma¤an
20. Seyit Murat Gürakan
21. Mustafa Efendio¤lu
22. Adil Görür
23. Zafer Hakan Solmaz
24. Fahrettin Turhan
1. Mithat Melen
2. Ahmet Vefik Alp
3. Mustafa Verkaya
4. Bozkurt Yaflar Öztürk
5. Nam›k Kemal Kurt
6. Mehmet Bülent Karatafl
7. Mustafa Can
8. ‹dris Kurtulufl
9. Fuat Çak›ro¤lu
10.Ali Sukas
11.Mehmet Nuri Kurifl
12.Mehmet Öncü
13.Nadir Alt›ndal
14.‹brahim Uçar
15.Sema K›l›ç
16.Abdulhalim fiahino¤lu
17.Erol Altaca
18.Muzaffer Y›ld›z
19.Firdes Yüksel
20.‹sa Bora
21.Cengiz Gökçe
22.Fikret Ayd›n
23.Hasan fiükrü Perek
24.P›nar Ergenekon
1. Yasin Hatipo¤lu
2. Ertan Yülek
3. Selahattin Öztürk
4. Sami Dedeo¤lu
5. (aday bildirilmedi)
6. Selman Esmener
7. Ali Haydar Haksal
8. fiahin Soylu
9. Fethi Acar
10. ‹lyas Sad›ko¤lu
11. Naci Terzi
12. Bekir Necati fiimflek
13. Bülent Kula
14. Selman Yücel
15. Ekrem fiama
16. Necdet Gökç›nar
17. Rasim Kökmen
18. Ethem Kardo¤an
19. Mustafa Bilgen
20. Muzaffer Ayano¤lu
21. Mehmet Topal
22. ‹hsan Aktafl
23. Cihan Tufan
24. Saffet Eren
1. Ercan Karakafl
2. Cavit Savc›
3. Erol Al
4. Adil Güleflçi
5. Cahit Savafl Yaz›c›
6. Ahmet Sever
7. Can Baydorol
8. Ali Özcam
9. Kamuran Dikbafl
10. Tar›k F›rat
11. (aday bildirilmedi)
12. (aday bildirilmedi)
13. (aday bildirilmedi)
14. (aday bildirilmedi)
15. (aday bildirilmedi)
16. (aday bildirilmedi)
17. (aday bildirilmedi)
18. (aday bildirilmedi)
19. (aday bildirilmedi)
20. (aday bildirilmedi)
21. (aday bildirilmedi)
22. (aday bildirilmedi)
23. (aday bildirilmedi)
24. (aday bildirilmedi)
1. Mehmet Ali fiahin
2. Murat Bafleskio¤lu
3. Hüseyin Kansu
4. Mustafa Bafl
5. Hayati Yaz›c›
6. Burhan Kuzu
7. Ekrem Erdem
8. ‹brahim Reyhan Özal
9. Egemen Ba¤›fl
10.Zeynep Arma¤an Uslu
11.Alaattin Büyükaya
12.Recep Koral
13.Nimet Çubukçu
14.Yaflar Karayel
15.Yusuf Tülün
16.Ahmet Misbah Demircan
17.Canan Kals›n
18.Selim Dursun
19.Nilgün Cabuo¤lu
20.Sinan Ergün
21.Ahmet Müfit Cengiz
1. Ahmet Özal
2. Y›lmaz Karakoyunlu
3. Nesrin Nas
4. Emre Kocao¤lu
5. R›fat fienkardefl
6. Osman Dinç
7. Köksal Aykuto¤lu
8. Osman Bibero¤lu
9. Ali Çak›ro¤lu
10. Cengiz Cup
11. Mehmet Kardefl
12. Ahmet Yüzbafl›o¤lu
13. Mukime Boncukçu
14. Fuat 15. Cevat Bahar
16. Musa Salim Çelik
17. (Aday bildirilmedi)
18. (Aday bildirilmedi)
19. (Aday bildirilmedi)
20. (Aday bildirilmedi)
21. (Aday bildirilmedi)
1. Musa Serdar Çelebi
2. Bahtiyar Çelik
3. Mustfa Mumin fiat›ro¤lu
4. Ayd›n Çetiner
5. fierif Ok
6. Fahri Seçgin
7. Nurettin Ruacan
8. Yavuz Gündo¤an
9. Sülayman Balc›
10. Mahmut Ka¤n›c›
11. Coflkun K›l›ç
12. Abdurrahman Mete
13. Ahmet Gümüfl
14. ‹lyas Artan
15. Emin Ali Emino¤lu
16. fiükrü Yüksel Bilgin
17. Recai Erdo¤an
18. Alaeddin Özbey
19. Faik Y›ld›z
20. Engin Karagöz
21. Ahmet Ziya Erçak›r
1. Mehmet Sevigen
2. Bülent Hasan Tanla
3. Kemal K›l›çdaro¤lu
4. Memduh Hac›o¤lu
5. Ersin Ar›o¤lu
6. Bihlun Tanayl›gil
7. Hasan Fehmi Günefl
8. Onur Öymen
9. Zahit Gürdal
10. F. Nur Ger
11. Tu¤rul Erkin
12. Erman Kunter
13. Kemal Özden
14. Erol Abik
15. Mehmet Erusta
16. Mehmet Durako¤lu
17. Kamil Ergin
18. Engin Baba
19. Birol Durhan
20. Tefik Kamuran Sözmen
21. ‹hsan Maçin
1. Ziya Aktafl
2. Osman K›l›ç
3. Hüseyin Mert
4. Ahmet Güzel
5. Hayri Bak›c›
6. Mehmet Atilla Özdemiro¤lu
7. Ahmet Hikmet Alt›nkaynak
8. ‹smail Ortakç›er
9. Y›ld›z Taflç›
10.O¤uz Tolga
11.Zabit Demir
12.Didim Ekfliler
13.‹smail Hakk› Seven
14.Erden Emanet
15.Hikmet Kabuk
16.Ahsen Merze
17.Cenk Özeker
18.Nihat Bulut
19.Üstün Tahmaz
20.Fevzi Ömür
21.Hayri Yaman
1. Y›ld›r›m Akbulut
2. S›dd›k Ensari
3. Süleyman Soylu
4. Atay fievkadlio¤lu
5. Hakan Aksu
6. Bayram Akgül
7. Kadir Kartal
8. Selatin Erihan
9. Recep Duran
10.Feridun Özer
11.Süreyya Özyurtkan
12.Nursan Ünal
13.Ayhan Ertin
14.Sabri Yavafl
15.Osman Y›lmaz
16.Cahit Bölükbafl›
17.Salih Gürkanpalas
18.Biriçim Küçük
19.Mahfuz Yetüt
20.Fatma Nurgünur
21.Ayd›n A¤ao¤lu
1. Engin Güner
2. Cem Toker
3. Sabahattin Sakman
4. Süleyman Sedat Satal
5. A. Akif Poroy
6. Ramazan Terzi
7. Celal Ramazano¤lu
8. Y›lmaz Çinetçi
9. Savafl Koç
10. Veli Terzi
11. Fikret Gündo¤du
12. Agop Sar›yan
13. Ayfle Uluses
14. Ali Galip Oflazer
15. Mehmet Emin Güde
16. Koray Deneçli
17. Coflkun Tekin
18. Zülfikar Alkan
19. ‹smail Y›lmaz
20. Selçuk Gürkaynak
21. Özcan Akacan
1. Murat Sökmeno¤lu
2. Ümit fiafak
3. Ahmet Çolak
4. Nazif Okumufl
5. Onurhan Homrifl
6. ‹lyas Kumbasar
7. Vahdettin Özcan
8. Hasan Hüseyin Ceylan
9. Mehmet Alp
10.Erdinç Balc›
11.Ali Çanak
12.Sabri Sümer
13.Arif Köro¤lu
14.Mehmet Hadi Özerdem
15.Cihangir Fad›l Ünal
16.Turgut Albafl
17.Hasan Algaç
18.Hasan Küçük
19.Nihat Ercan
20.Ertu¤rul Erden
21.Dursun Abanik
1. Numan Kurtulmufl
2. Bahri Zengin
3. Remzi Çak›r
4. ‹smail Müftüo¤lu
5. Salih Kaç›r
6. Ömer Korkmaz
7. Tevfik Göksu
8. Salih Güzel
9. Mehmet Ünal
10. Fuat U¤ur
11. Abdullah Demirhan
12. Ahmet Adil Çaml›
13. Faruk Yi¤it
14. Abdulaziz Yak›flan
15. Mahmut Celal Terzi
16. Ali Taflk›ran
17. Kenan Demirhan
18. Eyup Erol
19. Hüseyin Çakmaktafl
20. Mustafa Kadal
21. Yücel Erence
1. Hüsamettin Özkan
2. Ali Il›ksoy
3. Kerim Erden
4. Yalç›n K›z›lkaya
5. Zafer Güler
6. Perihan Y›lmaz
7. Kaz›m U¤ur K›z›laslan
8. Babür Atilla
9. Mehmet Eren
10. Zülfü Do¤an
11. Tuncay fieker
12. Orhan Pak
13. Aysel Sa¤lam
14. (aday bildirilmedi)
15. (aday bildirilmedi)
16. (aday bildirilmedi)
17. (aday bildirilmedi)
18. (aday bildirilmedi)
19. (aday bildirilmedi)
20. (aday bildirilmedi)
21. (aday bildirilmedi)
1. Abdulkadir Aksu
2. Ali Coflkun
3. Nevzat Yalç›ntafl
4. Azmi Atefl
5. ‹dris Naim fiahin
6. Lokman Ayva
7. Naz›m Ekren
1. Ali Talip Özdemir
2. Ahat Andican
3. Ahmet Mete Ifl›kara
4. fiamil Ayr›m
5. P›nar Türenç
6. ‹brahim Taflk›n
7. Sadettin Batu
1. Servet Avc›
2. ‹smail Durak Ünlü
3. Kadir Saçl›
4. Ramazan Durmufl
5. Hikmet Aytek
6. Teyfur ‹lhan
7. Hakk› Özyurt
1. Yaflar Nuri Öztürk
2. fiükrü Mustafa Elekda¤
3. Mehmet Ali Özpolat
4. Birgen Kelefl
5. Ahmet Gülyüz Ketenci
6. Zeynep Damla Gürel
7. ‹smet Atalay
01. Erdo¤an Toprak
02. Masum Türker
03. Necdet Saruhan
04. Recai Birgün
05. Zekeriya Temizel
06. Fadl› A¤ao¤lu
07. Handan ‹la¤a
1. Hasan Ufuk Söylemez
2. O¤uz Tezmen
3. Reha Çamuro¤lu
4. ‹skender Oflaz
5. Cemil Kaya
6. Mustafa Ergun Eyüpo¤lu
7. Hakan Sar›
1. Kamil Hakan Çizem
2. Dilek Saliho¤lu
3. Ahmet Fikri Kahraman
4. Kemal Do¤u
5. Bayram Tanr›verdi
6. Kamil R›dvan Gezer
7. Fahrettin Tan›nm›fl
1. Esat Öz
2. Mehmet Pak
3. Ercüment Konukman
4. Mehmet Gül
5. Nursafa Pandar
6. Avni Karamustafa
7. Erdo¤an Asl›yüce
1. Mukadder Bafle¤mez
2. Osman Yumako¤ullar›
3. Erol Erdo¤an
4. ‹smet Toprak
5. (aday bilidirilmedi)
6. Sadrettin Karaduman
7. Cemil Afl›kkutlu
1. ‹smail Cem
2. Bahri Sipahi
3. Adil Özkol
4. Do¤an Tafldelen
5. Ruflen Çak›r
6. Bülent Ersin Gök
7. Ahmet Y›ld›r›m
‹ÇEL
DEN‹ZL‹
1. Osman Nuri Filiz
2. Mehmet Salih Erdo¤an
3. Mehmet Salih Yüksektepe
4. Ümmet Kando¤an
5. Fethi Erdem
6. Selma Aliye Kavvaf
7. Muhammet Subafl›o¤lu
ESK‹fiEH‹R
YTP
GAZ‹ANTEP
SP
G‹RESUN
MHP
GMfi.
HANE
LDP
HAKKAR‹
DYP
HATAY
DSP
ISPARTA
CHP
‹STANBUL
1. BÖLGE
BBP
‹STANBUL
2. BÖLGE
ANAP
‹STANBUL
3. BÖLGE
AKP
PERfiEMBE,12 EYLÜL 2002
‹L ‹L M‹LLETVEK‹L‹ ADAYLARI TAM L‹STES‹
PERfiEMBE,12 EYLÜL 2002
‹STANBUL
3. BÖLGE
8. fiahin Metin
9. Zehra Nesrin Gelberi
10. Berrin Tezgen
11. Azmi Zafer
12. fiermin Cihano¤lu
13. Erdo¤an Kaya
14. Fatma Zehra Yi¤it
15. Ekber Alkan
16. Ferah Güngör
17. ‹lyas Y›ld›r›m
18. Esen Ceylan Uzer
19. Sanem Batmaz
20. Aytu¤ Barbu
21. Saniye Ceylan
22. Nakiye Kavas
23. Kezban K›z›l›rmak
24. Mustafa K›sac›k
25. (Aday bildirilmedi)
8. Nurettin Ruacan
9. ‹smet Koçak
10. fieyh Hamit Akdere
11. Olcay Polat
12. Cansel Ünbay
13. Ali Çelebican
14. Soner Do¤an
15. Halis Sezgin
16. Yusuf Tokdemir
17. Adem Akhan
18. Erdo¤an Top
19. Y›lmaz Küçük
20. Temuçin Do¤utafl
21. Fahrettin Adil
22. Ömer Karasu
23. Y›lmaz Bilgin
24. Hüseyin Y›lmaz
25. Metin Yalç›n
8. Halil Akyüz
9. S›d›ka Aydo¤an
10. Fahri Vatansever
11. fiahin Ça¤lar
12. Selami Özdemir
13. Ayda Özlü Çevik
14. A. Ceyhun Ya¤l›c›o¤lu
15. Orhan Utan
16. Ali Kaya
17. Kas›m Kolcuo¤lu
18. Seydali Günefl
19. fiahin Özdemir
20. Hikmet Çelik
21. Asim Yaz›c›
22. Celal Gül
23. ‹srafil Süslü
24. Erhan Hozan
25. Feramuz Öztürk
08. Hikmet Ǜplak
09. Hüseyin K›ran
10.Mikail Ya¤c›
11.Hasan Fehmi Yavuzalp
12.Feridun Özd›ngifl
13.Hasan Karao¤lu
14.Yalç›n Avc›
15.Sebahattin Y›lmaz
16.Hüseyin ‹ncesu
17.Halim Bölükbafl›
18.Nihat Oral
19.Mahmut Sa¤söz
20.Selim Ergin
21.Seyit Mehmet fiirin
22.Sabri Avc›
23.Cem Ar›ca
24.Oktay fiahin
25.Fatma Oya Ulum
8. Azmi Karamahmuto¤lu
9. Remzi fien
10.Orhan Kivelio¤lu Aksoy
11.Abidin Gözen
12.Burhan Er
13.Neflet Koçyi¤it
14.P›nar Nilgün Kutsal
15.Süheyla Öztekin
16.Ruhi Bayaz›t
17.Süleyman Karakoç
18.Bekir Yetkin
19.Hüseyin Yavuz Tunç
20.Halil ‹brahim Kökçü
21.Ender Balaban
22.Hac› Salih Babayi¤it
23.Mahmut Nedim Akkurt
24.Ahmet Umut Hac›fevzio¤lu
25. (Aday bildirmedi)
8. Müjgan Dakkur
9. Aziz Bülent Y›ld›r›m
10. R›za Zahidi
11. Naci Çelik
12. Nihat Kandemir
13. Zekeriya Güneykaya
14. Yavuz Kaskan
15. Yusuf Özbek
16. Eyüp Cerrah
17. Salih Bilgen
18. Mitat Çelik
19. Tahsin Semih Coflkun
20. Metin Ada
21. Ekrem Levent
22. Ahmet Nurhan Erkent
23. Berahat Rothemyer
24. Ergün Ayd›n
8. Fahrettin Taflk›n
9. Selami Kuran
10.Faz›l Özen
11.Habib Sad›k K›z›löz
12.Hasan Oktay
13.‹hsan Karagöz
14.Mehmet Yetifl
15.Kamil Elverdi
16.Nihat Kaya
17.Mahmut K›yak
18.Mustafa Günayd›n
19.Talip Ünvermifl
20.Mustafa Sucuo¤lu
21.Nurettin Satk›n
22.Selma Gönüllü
23.Sevim Karatafl
24.Turan P›nar
25.Zeki Ayd›n
8. ‹brahim Bitifl
9. Yunus Kalkan
10. Erdem Sezer
11. Kuddusi Yüksekda¤
12. Mehmet Cihan
13. Zafer Sar›tafl
14. fiaban Ayd›n
15. Nezir Nebati
16. Asef Demirci
17. Recep K›z›ltepe
18. Halis Özdemir
19. Osman Albayrak
20. Mustafa Coflkun
21. Mürsel Bafler
22. Kaz›m Naci Do¤an
23. Engin Bilgin
24. Remzi Yedikardefl
25. Bilal Tut
8. Gül Soydan
9. Ali R›za Zaman
10. Ercan Köse
11. Arslan Da¤ar
12. (aday bildirilmedi)
13. (aday bildirilmedi)
14. (aday bildirilmedi)
15. (aday bildirilmedi)
16. (aday bildirilmedi)
17. (aday bildirilmedi)
18. (aday bildirilmedi)
19. (aday bildirilmedi)
20. (aday bildirilmedi)
21. (aday bildirilmedi)
22. (aday bildirilmedi)
23. (aday bildirilmedi)
24. (aday bildirilmedi)
25. (aday bildirilmedi)
‹ZM‹R
1. BÖLGE
1. Mehmet Ayd›n
2. Mehmet Saim Tekelio¤lu
3. Teyfik Ensari
4. Nükhet Kotar
5. ‹brahim Derici
6. Tu¤rul Yemiflçi
7. Murat Kornaflör
8. Nazmi Y›lmaz
9. Adnan Yaflar Görmez
10. Mustafa Akil Ba¤naz
11. Mehmet Karayel
12. Edibe Dinçel
1. Ifl›lay Sayg›n
2. Ekrem Pakdemirli
3. Altan Koçer
4. Bilal Do¤an
5. Abdülbahri Vreskala
6. Nedret Akel
7. Ahmet Özdemir
8. Perihan Genç
9. Engin Demir
10. Mevlüt Özer
11. Mehmet Buldanl›
12. ‹brahim Ayd›n Mimaro¤lu
1. Yaflar Koç
2. Recai Topaç
3. Cavit Babür
4. Mustafa Oluklup›nar
5. Ayfle Gülen
6. Haldun Akkoyunlu
7. Nuray Özyurt
8. Hasan Ali Ayd›ner
9. Meral Ural
10. Burhanettin B›kmaz
11. Ahmet Veysel Türkefl
12. (aday bildirilmedi)
1. Bülent Baratal›
2. Enver Öktem
3. Türkan Miçoo¤ullar›
4. Ahmet Ersin
5. Sedat Uzunbay
6. Y›lmaz Kaya
7. Abülrezzak Erten
8. Erdal Karademir
9. Semra Aksakal
10. Gülseren Alç›
11. Nail Yüce
12. Zafer Yap›c›
1. Atilla Mutman
2. Suat Ça¤layan
3. Güler Aslan
4. Rahmi Sezgin
5. K›yasettin Dündar
6. Seyhan Teoman
7. Yasemin Cany›lmaz
8. Bülent ‹lhan
9. Erkan Keskin
10. Mustafa Soydan
11. Mualla Ergen
12. Mehmet Çelikkol
1. Süha Tan›k
2. Y›ld›r›m Ulup›nar
3. Ayfle Dener
4. Mustafa Selim Yaflar
5. Metin Dökmeciler
6. Kani Aydo¤du
7. Ergül Gülbent
8. Hüseyin Öner
9. Mustafa Levent Ayd›n
10. Fatma Karaalhasl›
11. Beli¤ Beler
12. Mehmet Dolunay Köstepen
1. Ifl›k Biren
2. Nuri U¤ur Aslaner
3. Y›lmaz Uça
4. Fehim Okay
5. Osman Çal›flkan
6. Sabri Gökalp
7. Yücel Kozano¤lu
8. Mahmut Beflkardefller
9. ‹sa Evren Gürsan
10. Füsun Hatice Cosentino
11. ‹smail Hakk› Erkani
12. Hülya Bilgi Yarg›ç
1. Oktay Vural
2. Emin Haluk Ayhan
3. Suat Baflaran
4. Hasan Ali Türkaslan
5. Mehmet Gülgör
6. Gani Engin Ulusoy
7. Bilgi Küçükören
8. (Aday bildirilmedi)
9. (Aday bildirilmedi)
10. (Aday bildirilmedi)
11. (Aday bildirilmedi)
12. (Aday bildirilmedi)
1. fierafettin K›l›ç
2. Veli ‹ntafl
3. Halil Fatih Boyac›
4. Halil Bülbül
5. Mustafa Erduran
6. Abdullah Akgül
7. Hüseyin Yeflil
8. Mehmet Ferit Okumufl
9. Ahmet Sertcan
10. Bayram Akgün
11. Kemal Öge
12. ‹smail Öztürk
1. Hakan Tartan
2. Salih Day›o¤lu
3. Rifat Nalbanto¤lu
4. Benal Büyükgebiz
5. Fikret Do¤an
6. Vildan Gündo¤du
7. O¤uz Makal
8. Selahattin Akdo¤an
9. Nida Turanl›
10. Ayfle Baysal
11. Atilla Ege
12. (aday bildirilmedi)
‹ZM‹R
2. BÖLGE
1. ‹smail Katmerci
2. Serpil Y›ld›z
3. Faz›l Kahraman
4. Zekerriya Akçam
5. Ceyhun Yasemin flimflek
6. ‹rfan Eskin
7. Buyan Do¤an
8. Mehmet Ganim Bafler
9. ‹smail Sar›
10. Mehmet S›tk› ‹çelli
11. Mustafa Akdemir
12. Abubekir S›dd›ksoysal
1. Kutlu Aktafl
2. Aytun Ǜray
3. Galip Öztürk
4. Abdullah Kavuk
5. Celal Ovagül
6. Ömer Sar›
7. Y›lmaz Ad›güzel
8. Selma Ceveno¤lu
9. Mustafa Karalar
10. Behiye ‹fller
11. (Aday bildirilmedi)
12. (Aday bildirilmedi)
1. Ahmet Yenilmez
2. Mehmet Karanfil
3. Selahattin Gümüfl
4. Ali Cihangir Ekici
5. Ahmet Sa¤lam
6. Fehmi Akyüz
7. Dilaver Girgin
8. Mehmet Hopa
9. Mehmet Altayl›
10. Muhittin Uçkan
11. Zekeriya Kaya
12. Recai Kaçmaz
1. Hakk› Akal›n
2. Hakk› Ülkü
3. K. Kemal Anadol
4. Ali R›ra Bodur
5. O¤uz Oyan
6. Canan Ar›tman
7. Vezir Akdemir
8. Muharrem Toprak
9. ‹. Yücel Özen
10. Mehmet Ar›soy
11. Muammer Gezginci
12. Kemal Cengizo¤lu
1. fiükrü Sina Gürel
2. Vural Savafl
3. Mehmet Çümen
4. Cenap Börühan
5. Metin K›z›lda¤
6. Seyfullah Çelik
7. Ömer Akkufl
8. Murtaza Ça¤lar
9. ‹brahim Gürdamar
10. Metin Candemir
11. Abdülkadir Ifl›k
12. Mustafa Polat Kaya
1. Mehmet Ali Bayar
2. Yücel Karaflan
3. Talat fialk
4. ‹brahim Muhsin Erdem
5. Vasfi Özçoban
6. Reflat Gençtürk
7. Ahmet Kemal Baysak
8. Ali Keke
9. Ahmet Kocaa¤
10. Türker K›z›lok
11. Cumali K›l›ç
12. Mehmet Günay Karatafl
1. Abdülkadir Türkben
2. Murat Osmano¤lu
3. Tuncay Murat Atefl
4. Fethi Ufuk Öztürk
5. Ayd›n ‹zbudak
6. fiükrü Kurutepe
7. Zeynep Kader
8. Levent Kaplan
9. Rafet Atafl
10. Oktay Uzdurmaz
11. Orhan Y›lmaz
12. Adnan Yurttafl
1. Ahmet Kenan Tanr›kulu
2. Semih Uflakl›o¤lu
3. Mehmet Bay›nd›r
4. ‹lhan Cemal Köymen
5. Yusuf K›rkp›nar
6. Metin Yenice
7. Mehmet Yi¤it Y›ld›r›m
8. Sündüz Uzun
9. Emine Atefl
10. Hande Topbulut
11. (Aday bildirilmedi)
12. (Aday bildirilmedi)
1. Burhanettin Barbak
2. Bayram Sakartepe
3. Ali Sabanc›
4. S›d›ka Oya Çolako¤lu Yeniflar
5. Abdurrahman Karaman
6. Orhan Hal›c›
7. fiemsettin Y›ld›r›m
8. Oktay Karaçelik
9. ‹brahim Orakç›
10. Memet Marsak
11. Hasan Sezer
12. ‹brahim Lapç›n
1. Ekrem Demirtafl
2. R›fat Serdaro¤lu
3. Kemal Vatan
4. Burhan B›çakç›o¤lu
5. fievket Ayaz
6. Faruk Yüksel
7. Bahar Dönmez
8. Mehmet Birlik
9. Mehmet Ali Sar›zeybek
10. Hüseyin Akdemir
11. (aday bildirilmedi)
12. (aday bildirilmedi)
KARS
1. Zeki Karabay›r
2. Yusuf Selahattin Beyribey
3. Remzi Aras
1. Cahit Günefl
2. Kerem Gök
3. Muharrem Baysan
1. Ahmet Semeto¤lu
2. Yüksel Saçakl›
3. Bülent Karakelle
1. Selami Yi¤it
2. Sürmeli Gönen
3. Erdo¤an Çeçen
1. Ali Asker Koç
2. Naim ‹me
3. Kadir Gülefl
1. Mehmet Sabri Güner
2. Talat Y›lmaz
3. Onurcan H›lm›ulusoy
1. Emine Demir
2. Kemal Ad›güzel
3. Zeki Karabulut
1. Aslan Aydar
2. Oktay Yavlal
3. Ömer Akbaba
1. At›f Özbey
2. Nevzat Boz
3. fiahap Güngör Bulut
1. Çetin Bilgir
2. Erdem Ekinci
3. Ömer Tafldelen
KASTAMONU
1. Musa S›vac›o¤lu
2. Hakk› Köylü
3. Sinan Özkan
4. Turgut Al›c›o¤lu
1. Hayati Hamzao¤lu
2. fierafettin Kaplan
3. Nuray Çakmak
4. Bekir Özdemir
1. Hüseyin Canal
2. Hüsnü Çiftçi
3. Murat Küçükekmekçi
4. fiaban K›raç
1. Mehmet Y›ld›r›m
2. Emine Demir
3. Hakk› Gültürk
4. Mehmet Ali Tosyal›o¤lu
1. Ender Karahasano¤lu
2. ‹dris Arslan
3. Hasan Zeki Ünal
4. Ali ‹nce
1. Nurhan Tekinel
2. Haluk Y›ld›z
3. Ahmet Ruganc›
4. Hikmet Yüksek
1. S›tk› Erbay
2. Haflim Zopao¤lu
3. Kemal Tu¤tepe
4. Fuat Çak›ro¤lu
1. Mahmut Ziya Y›lmazbilen
2. Mehmet Serdaro¤lu
3. ‹lhan Engin
4. Fikri Yazan
1. Ahmet Osman Gürsoy
2. Abdullah Aktafl
3. ‹lyas Çak›r
4. Hilmi Can
1. Hadi Dilekçi
2. Suat Sayg›n
3. Nezehat Kam
4. Fatma ‹nce
1. Abdullah Gül
2. Sad›k Yakut
3. Mustafa Elitafl
4. Taner Y›ld›z
5. Adem Bafltürk
6. Niyazi Özcan
7. Mustafa Duru
8. Kaz›m Nuralan
1. ‹brahim Y›lmaz
2. Memici K›z›lkaya
3. Mazhar Polat
4. Günefl Solak
5. Faruk Orhan
6. Fatih Güney
7. Ali ‹hsan Ceren
8. Semra Nurdo¤an
1. Ahmet Yurdakul
2. Çetin Aygül
3. Ramazan Silay
4. Ömer Uzuno¤lu
5. Ali Aydo¤mufl
6. fiemsettin Demir
7. ‹smail Topuz
8. ‹rfan Çürüttü
1. Muharrem Eskiyapan
2. Mehmet Sa¤›ro¤lu
3. Seyfettin Diyner
4. ‹brahim Kanl›öz
5. Feyzullah Keskin
6. Durmufl Muslu
7. Özcan Ak›nc›
8. fieniz Atik
1. Metin Ceylan
2. Muammer Üçok
3. U¤ur Özdemir
4. Erol Bezirhan
5. Bayram Tufan
6. Ayflen Ergüz
7. Ferit Do¤an
8. Gülhan›m Coflkun
1. Tu¤rul Türkefl
2. Sevgi Esen
3. Kamil Karamete
4. Halil Orhan
5. Suat Tafltekin
6. Halil Göncü
7. Mustafa Erçal›k
8. Mehmet Bekarlar
1. Mahmut fiahin
2. Ömer Gülyuva
3. Aziz Can
4. Gönen Çelebi
5. Ayd›n Sürücü
6. ‹smail Kat›rc›o¤lu
7. Mustafa Ruhlusaraç
8. Mahmut K›lnamaz
1. Sabahattin Çakmako¤lu
2. Kadir Gökdemir
3. Ahmet Sar›
4. Hamdi Bakt›r
5. Mazhar Gündo¤
6. Veli K›l›ç
7. Hasan Basri Üstünbafl
8. Mustafa Canbolat
1. Mustafa Akkafl
2. Fevzi Konaç
3. Mustafa Ünal
4. Duran Soyu¤ur
5. Ali Karakoç
6. ‹lhan Karacalar
7. Hasan Ersözlü
8. Fatin Rüfltü Kapusuz
1. Tülin Dalo¤lu
2. ‹hsan Özçukurlu
3. Mete Türkmeno¤lu
4. Nefle ‹kbal fien
5. Kübilay Sönmez
6. Ahmet Gazi fiahin
7. ‹smail Köker
8. Necati Kahraman
1. Ahmet Gökhan Sar›çam
2. Nuri Uzunca
3. Hayrettin Gümüfl
1. Cemal Özbilen
2. Ali Zafer Manglay
3. Engin Kartal
1. Hüseyin Razl›k
2. Oktay Kahve
3. Recep Özcan
1. Mehmet Siyam Kesimo¤lu
2. Yavuz Alt›norak
3. M. Tuna Soykan
1. Necdet Tekin
2. Halit Karap›nar
3. Mehmet Gürel Balkan
1. Mustafa Telat Çar›kç›
2. Selim K›nal›
3. Hasan Hersek
1. Hasan Tosun
2. Salih Erol Tan›nm›fl
1. fieref Barut
2. Sabri Akyüz
3. (Aday bildirilmedi)
1. Hikmet Y›ld›r›m
2. Yücel fiahin
3. Özay Dilber
1. Nural Karagöz
2. Mesut K›yak
3. Abdullah Kal›no¤lu
1. Hac› Turan
2. Mikail Arslan
3. Kemal Çal›flkan
1. Hidayet Ya¤mur
2. Mustafa U¤urlu
3. Kemal Çal›flkan
1. Üzeyir Tunç
2. (aday bildirilmedi)
3. Hatice Gültekin
1. Hüseyin Bay›nd›r
2. Abdullah Gazi Özer
3. Cahit Gürses
1. Osman Alifliro¤lu
2. Zafer Aydo¤an
3. Sedat Yalç›n
1. Adnan Türko¤lu
2. Bektafl Y›ld›r›m
3. Hakan Ülser
1. Halil fiahin
2. fievki Bak›rbafl
1. Ramazan Mirzao¤lu
2. Metin Çobano¤lu
3. Mustafa Hayk›r
1. Hamdi Saylam
2. Musa Sar›y›ld›z
3. Nami Temur
1. Süleyman Gündüz Yücesan
2. Fatma Ayd›n
3. Mehmet Ali Bafl
1. Mehmet Vecdi Gönül
2. Osman Pepe
3. Eyyüp Ayar
4. Nihat Ergün
5. Muzaffer Bafltopçu
6. Nevzat Do¤an
7. Gülsen Ustao¤lu
8. Ali Toltar
9. Mahir Y›ld›r›m
1. Sefer Ekfli
2. Ömer Faruk Baflaran
3. Erol Kaçar
4. A. Önder Ertürer
5. Tülay Akgün
6. Hasan Savafl
7. Ramazan Coflan
8. Ali ‹hsan Sofu
9. Yaver Ucal
1. Hasan Akgül
2. Sedat Ayhan
3. Mehmet Akif Tuncer
4. Ataman Ertu¤rul
5. Zekeriya Yald›z
6. Nusret Kocaman
7. Taner Arslan
8. fierif Civan
9. Ömer Kuzu
1. Mehmet Sefa Sirmen
2. ‹zzet Çetin
3. Salih Gün
4. R›tvan Alkan
5. ‹samettin Akkurt
6. ‹smial Demir
7. Ayten Gül
8. Feyzullah Horel
9. Mustafa Duran
1. Harun Demirkaya
2. Harun Öztürk
3. Nurdo¤an Öztaban
4. Tuncay Çelik
5. Cumhuriyet ‹nce Çetin
6. Cavit Keskin
7. Erol Demirbek
8. Mevlüt Tataro¤lu
9. Engin Ǜnar
1. Orhan Keçeli
2. Mehmet Kaz›m Dinç
3. Funda Do¤an
4. Halil ‹brahim Artvinli
5. Mustafa Çolak
6. Celalettin Kurt
7. Muzaffer Gürkan
8. Ercüment fiahin
9. Oya Tunçel
1. ‹smail K›rtay
2. Kamil Türko¤lu
3. Metin Y›ld›z
4. Ahmet Alk›n
5. Coflkun Uysal
6. Semih Ali Gönenç
7. Ali Yurttan
8. Mustafa Ünlü
9. Cüneyt Sinanlar
1. Meral Akflener
2. Cumali Durmufl
3. Kemal Köse
4. ‹brahim Hakk› Alptürk
5. fiambaz Y›ld›z
6. Nurdo¤an Kaçar
7. Abdurrahman Dede
8. ‹smail Kurt
9. Erkan Büyüksökmen
1. Mehmet Batuk
2. (aday bildirilmedi)
3. Mehmet Aras
4. Kayhan Baytar
5. Nizamettin Kaya
6. Kemal ‹rfan Akkufl
7. Erol Pekcan
8. Hüseyin Küçükkeskin
9. Eser fiükrü Köseli
1. Halil Çal›k
2. Ahmet Reyiz Y›lmaz
3. Nail Çiler
4. Utkan Celal Alacakanat
5. Mehmet Temel Yalaz
6. Bahri fianl›
7. Tafltan Murat
8. Ahmet Karaa¤aç
9. Ali Bozkurt
1. Halil Ürün
2. Sami Güçlü
3. Hasan An¤›
4. Özkan Öksüz
5. Remzi Çetin
6. Kerim Özkul
7. Harun Tüfekçi
8. Mustafa Ünald›
9. Mehmet K›l›ç
10. Ahmet Büyükakkafllar
11. Abdullah Çetinkaya
12. Muharrem Candan
13. Orhan Erdem
14. Ahmet Ifl›k
15. Mustafa Akkoç
16. Mehmet Koyuncu
1. Mehmet Keçeciler
2. Mustafa Dinek
3. Hasan Basri Balkan
4. Ahmet Bozda¤
5. Sadettin Aky›l
6. Yaflar Koyuno¤lu
7. Muammer Sar›
8. Erdem Elibol
9. Necmettin Ertiftik
10. Vehbi Tafl
11. Dervifl Davasl›
12. Sad›k Akbafl
13. Hasan fiimflek
14. Selçuk Sonuvar
15. Hayati Soydabircan
16. Cemal Zeray
1. Hüseyin Ar›
2. Mehmet Akgül
3. Mustafa Kabakç›
4. Mustafa Sar›
5. Adalet Karahan
6. Necati Çivlik
7. Arif Cengiz
8. Nursel Akgün
9. Ali Osman Soydo¤an
10. Fehmi Çiftçi
11. Osman Balc›
12. Mehmet Can
13. Abdullah Nacak
14. Yahya fieker
15. Musa Sönmez
16. Mükremin Gül
1. Nezir Büyükcengiz
2. Atilla Kart
3. Hakk› Süha Okay
4. Sevgi Kökbudak
5. Mehmet Yak›c›
6. Ahmet Çankaya
7. Mürsel Ayranc›
8. ‹brahim Cin
9. Mehmet Dadak
10. ‹smail Sarg›n
11. Mehmet Ali Ünal
12. Üçler Kaya
13. Nurettin Karakulak
14. Tekin Kavlak
15. Selami Gedik
16. Süleyman Ba¤›rsakç›
1. Emrehan Hal›c›
2. Yusuf Günefl
3. Kadir Kocaaksu
4. Levent Enis
5. Hüseyin Koç
6. Ali Uygur
7. Ayfle Güngör
8. Ayfle Sabriye Kambur
9. Ramiz Hami Dinçer Çetin
10. Gülay Cücük
11. Necati Süer
12. ‹smail Deveci
13. Salim Do¤anay
14. Alime Göksel
15. Ahmet Göksu
16. Gökay Meriç
1. Mümtaz Yavuz
2. Mehmet Ali Yavuz
3. Mustafa Bezirci
4. Cengiz Aysun
5. ‹smail Afflar
6. Hac› Ahmet Kart
7. H›z›r Kavak
8. Ali Deveci
9. Afl›r fiimsek
10. Himmet Türko¤lu
11. Yahya Yaman
12. Canan Bahçeci
13. Fikret Oltulu
14. Ahmet Özkaral›
15. Sinan fieker
16. Ali Emekli
1. Osman Ceylan
2. Hasan Duysak
3. Ahmet ‹nan
4. Mehmet De¤irmenci
5. Yusuf Helvac›
6. Kemal Kirifl
7. Ayfle Oflaz
8. Abdullah Seçilmifl
9. Gürman Üçler
10. Metin Demir
11. Adnan ‹lbiz
12. Halis Akça
13. Ali Seçilmifl
14. ‹clal fiahin
15. Abdurrahman Afacan
16. Mevlüt fiimflek
1. Ömer ‹zgi
2. Faruk Bal
3. Hasan Kaya
4. Halil Harman
5. Recep Konuk
6. Hüseyin Oprukçu
7. Ali Gebefl
8. Hayrani Alt›ntafl
9. Adnan Kurban
10. Ramazan D. Hodalo¤ullar›
11. Ahmet Bülbül
12. Abdullah Topaç
13. Mustafa Nurettin Özerdem
14. Habip Yalç›n
15. Ali Patlak
16. Halil Özer
1. Veysel Candan
2. Tahir Akyürek
3. Abdurrahman Büyükkörükçü
4. Teoman R›za Güneri
5. Lütfi Yalman
6. Suat Alt›nsoy
7. Zeki Koç
8. Nurettin Duran
9. Ali Galip Do¤an
10. Veli Tolu
11. ‹smail F›nd›k
12. Bekir Kencik
13. Yasin Dan›fl
14. Niyazi Toncak
15. Fehmi Yavuz
16. Bilal Uluda¤
1. Mustafa Özflenol
2. Ayfle Meral Küçük
3. Turgay Bilge
4. Rahim Kulbay
5. Derya Kalayc›
6. Gürsel Köseo¤lu
7. Saadet Avflar
8. Havva Tavukçuo¤lu
9. Saadet Akçil
10. Mehmet Pektafl
11. Aliye Gülbeyaz
12. Faz›l fiütçü
13. fiükrü Rehabilir
14. ‹brahim Ergün
15. Saadetin Erkan
16. (aday bildirilmedi)
1. Hüsnü Ordu
2. Halil ‹brahim Y›lmaz
3. Soner Aksoy
4. Abudullah Erdem Cantimur
5. Hasan Fehmi K›nay
6. Alaaddin Güven
1. Mustafa Gültekin
2. Ahmet Erdo¤an
3. Mustafa Kesekler
4. Abdurrahman Ali Kad›o¤lu
5. Münevver Dünder
6. Rabia Aksakal
1. Ebubekir Yi¤it
2. Mehmet Sezgin
3. Mehmet Tekin
4. Muzaffer Efe
5. Osman Parlak
6. Yahya Daban
1. A. Recai Özekmekçi
2. At›f Çavdar
3. fieref Do¤an
4. Ruhsen Kumdal›
5. Ayfle Esen
6. ‹lhami Yolcular
1. Mustafa Pak
2. Yener Ǜnar
3. Mehmet Bafler
4. Mehmet Akarsu
5. Abdullah Y›lmaz
6. Medine Sa¤lam
1. ‹smail Karakuyu
2. Hakan fiimflek
3. Y›lmaz Durmaz
4. ‹brahim Ayafll›
5. R›za Ocako¤lu
6. Erol Ertürk
1. Ruflen Fahri Tangöller
2. Zeki Özkan Elagöz
3. ‹smail Erkan
4. Tayfun Ça¤›r›c›
5. Nuran Sezdi
6. Ahmet Zekai Tozak
1. Nurullah Bülbül
2. Seydi Karakufl
3. Nihat Kula
4. Yusuf Okumufl
5. Osman Barut
6. Mehmet Armut
1. Aynur Demiray
2. Yusuf ‹zzettin Akyol
3. ‹smail Dönmez
4. Tahsin Aygün
5. Mustafa Hac›mustafao¤lullar›
6. Recep Kaçmaz
1. ‹brahim Yanalak
2. Mustafa Tayyar Baykan
3. Osman Orhan Cengiz
4. Nalan Ördo¤lu
5. Ahmet Ali Kurt
6. Mehmet U¤ur Atakan
1. Ali Osman Baflkurt
2. Ahmet Münür Erkal
3. Süleyman Sar›tafl
4. Miraç Akdo¤an
5. Fuat Ölmeztoprak
6. Öznur Çal›k
7. Ahmet Durmufl
1. Nevzat Öztürk
2. ‹smet Tafl
3. Nilüfer Altunbafl
4. ‹brahim Adnan Hanl›o¤lu
5. Mukadder Evren
6. Halise Çine
7. Naci Özhan
1. Cahit Tokmak
2. Sedat Alatafl
3. Neflet F›rat
4. Mehmet Sait Çiçek
5. Harun O¤uz
6. Recep Ülkü
7. Halil Gürbüz
1. Ferit Mevlüt Aslano¤lu
2. Muharrem K›l›ç
3. Veli A¤baba
4. ‹lhan Deniz
5. Rahmi Yüce
6. Cemal Laçin
7. Yalç›n Karatepe
1. Ahmet Koflar
2. ‹lhan Do¤an
3. Hasan fiiflli
4. Selahattin Özman
5. Cumali Kaya
6. ‹smail Karakufl
7. ‹lhan Gül
1. Hikmet Tanr›verdi
2. Yusuf Keskin
3. Hanifi Bayram
4. Zeynel Körükmez
5. Ayfer Ertan
6. Yusuf Aksaç
7. Mustafa Bülent Topalo¤lu
1. Necdet Akbo¤a
2. Galip Gönültafl
3. Hasan Z›mba
4. Abdullah Derin
5. Mustafa Karatafl
6. Do¤an Gümüflbo¤a
7. Günay Bayar
1. Ali Helvac›
2. ‹zzet Sar›bafl
3. Ali Ero¤lu
4. Arif Y›ld›z
5. Yaflar Bozkurt
6. Nam›k Hakan Durhan
7. Kemal Deniz
1. M. Recai Kutan
2. Mustafa Özhüsrev
3. Ramazan Acar
4. Mustafa Üzmez
5. Veli Gün
6. Ramazan Tunç
7. Behsat Karakaya
1. Yusuf Kenan Do¤an
2. Ahmet Turan fiadol
3. Mine Yalç›no¤lu
4. Halil ‹brahim Demirhan
5. ‹brahim Kal›
6. Abdullah Kaya
7. Hasan Hüseyin Do¤anflahin
1. Bülent Ar›nç
2. Hüseyin Tanr›verdi
3. Mehmet Çerçi
4. Süleyman Turgut
5. Hakan Taflc›
6. ‹smail Bilen
7. Abdülfettah Gürmen
8. Ramis fiiyak
9. Feridun Uyar
10. Burhan Tezcan
1. Sümer Oral
2. Ahmet Cengiz Erciyesli
3. Hüseyin Fidan
4. Zümbül Özdemir
5. ‹brahim Noyan
6. Cevat Say›n
7. Mahbup ‹nce
8. Sebahat Morca
9. Mehmet Uyan›fl
10. Nuran Acar
1. Selçuk Özda¤
2. Tuncay Özfidan
3. Osman Özk›z›lc›k
4. Ahmet Ar›k
5. Ayfle Güngör
6. Gürsel Bafldemir
7. Halil ‹brahim Gencerler
8. Özlem Güvener (Kalburcu)
9. Haflim Tül
10. ‹smail Duysak
1. Mustafa Erdo¤an Yetenç
2. Nuri Çilingir
3. Ufuk Özkan
4. Hasan Ören
5. Mehmet Sezgin
6. Abdullah Saka
7. Fevziye Güven
8. Mustafa Aksoy
9. Tunay Köksal
10. fiaziye Ege
1. ‹smail Bozda¤
2. Metin Hocalar
3. Tevfik Kayserili
4. fiakir Balc›
5. Hüseyin Sefa Da¤l›
6. Ahmet Ceylan
7. Hülya Yolcu
8. Fahri Kestane
9. Halil Demir
10. Mustaf Eser Kavruk
1. Zeynel Balk›z
2. Ömer Külahl›
3. R›za Akçal›
4. Ahmet Orhan
5. Halil ‹brahim Do¤an
6. Ahmet Zeki Do¤an
7. Muharrem Kaya
8. M.Nuri fieyda Sorman
9. Baykal Yaral› Tu¤sal
10. Adnan Özdiflçi
1. ‹smail Ayd›n
2. A¤im Hikmet Reka
3. Mehmet Bilgen
4. Yusuf Niflanc›
5. Ahmet Bilmez
6. Kaz›m M›d›k
7. Erdem Dal
8. Bekir Ali Onkök
9. Mehmet Zakir Göksever
10. Naime Simsaro¤lu
1. Mustafa Enöz
2. ‹hsan Temel
3. Ali Serdengeçti
4. Faruk Gülp›nar
5. Hüseyin Akgül
6. ‹smail Çetin
7. Mahir Köseler
8. ‹dris Bayram
9. Gökhan Karaçoban
10.Ali Gürsel
1. fierafettin Kabakç›o¤lu
2. ‹smail Özdemir
3. Cemil Ba¤c›
4. Mehmet A¤açhan
5. Nurettin Kilit
6. Mehmet Saim So¤uko¤lu
7. Adnan Yükalan
8. Mehmet Ercan Nergiz
9. Razim Karaca
10. Mustafa Tosun
1. Cihan Yazar
2. Hasan Gülay
3. Nurcan Gülter
4. Ali Girgin
5. Nihat Olca
6. Solmaz Akdemir
7. Hüseyin Afflaro¤lu
8. Zerrin Mastan
9. Ünal Çetinbafl
10. Nevin Da¤l›
1. Ali Sezal
2. Nevzat Pakdil
3. Hanefi Mahçiçek
4. Mehmet Y›lmaz Can
5. Mehmet Ali Bulut
6. Avni Do¤an
7. Fetih Ar›kan
8. ‹lter Kozan
1. Ali Do¤an
2. Mustafa Coflkun Kale
3. Tevfik K›sakürek
4. Hasan Kekil
5. Ahmet Tan›fl
6. Mustafa Gebel
7. Ayfle Y›lmaz
8. Nurettin Abac›o¤lu
1. Edip Özbafl
2. Haflim Yanar
3. Abdurrahman Bolat
4. Ahmet Köker
5. Ökkefl Yorulmaz
6. ‹smail Özcan
7. Himmet Reflit Ayhan
8. Gülten Özkars-Taze
1. Mehmet Parlakyi¤it
2. Do¤an Aslan
3. Salman Bakay
4. Zeynel Yüce
5. Mehmet Vicdan
6. Selim Sümen
7. Adil Tekin
8. Mehmet Ar›
1. Hasan Koçda¤
2. Ali Gürkan
3. Göksal Gözükara
4. Fatma Kaya
5. Yusuf Telci
6. ‹lhan Aygün
7. Aziz Gökhan Özsönmez
8. Hanifi Demircan
1. Mehmet Sa¤lam
2. Haluk fierbetçi
3. Ejder Karaya¤l›
4. Tacettin Yinanç
5. Yakup Hamdi Bozda¤
6. Selahittin Hac› Ömero¤lu
7. Adem Gök
8. Ali Çetin
1. Ahmet Bakkalo¤lu
2. Orhan Urhan
3. Mehmet Yunuso¤lu
4. Mehmet Bülent Zafir
5. Nasuh Yaflar Bozkurt
6. Murat Emiralp
7. Cüneyt Sinanlar
1. Mehmet Akif Paksoy
2. Arif Zeki Akat
3. Ali Do¤an
4. Nevzat Taner
5. fiule Ar›kan
6. Vahtet Say›n
7. Fikret Soyer
8. Fahrettin O¤uz Tor
1. Mustafa Kamalak
2. Ahmet Eyicil
3. Ali Baflaran
4. Yakup Özer
5. Mehmet Dere
6. Hac› Mehmet Kuzu
7. Ali Fahri fiirikci
8. Mehmet Tahir Gören
1. Hayri fiahin
2. Orhan Kuru
3. Mustafa Zabun
4. (aday bildirilmedi)
5. (aday bildirilmedi)
6. (aday bildirilmedi)
7. (aday bildirilmedi)
8. (aday bildirilmedi)
1. Nihat Eri
2. Selehattin Da¤
3. Mehmet Beflir Hamidi
4. Ahmet Munip Y›ld›zo¤lu
5. Gönül fiahkulubey
6. Suut Cevhero¤lu
1. Süleyman Çelebi
2. Ömer Ertafl
3. Adnan Birol
4. Naflit Temelli
5. Cemal Ayd›n
6. Nebi Deniz
1. Nejat Günefltan
2. Ahmet Gökalp
3. ‹smail Acu
4. Engin Bafltu¤
5. Abdullah Turan
6. Tevfik Bakir
1. Muharrem Do¤an
2. Mahmut Duyan
3. Nevzat Y›ld›z
4. Abülkadir Bulut
5. Hüsnü Kartal
6. Süleyman Ramazano¤lu
1. ‹brahim Tafldelen
2. Hayrettin Deniz
3. Abdülaziz Cengiz Çevik
4. Abdülsamet Çavl›
5. Abdülhalim Tafl
6. Veysi Y›ld›r›m
1. Metin Musao¤lu
2. Veysi fiahin
3. Hüseyin Yaflin
4. Cemil Matarac›
5. Süleyman Aslan
6. Mehmet Dalar
1. Burhan Buladlar
2. Ali Cahit Kutman
3. Lütfü K›l›ç
4. Hasan Malik Veyis
5. Salih Moral
6. Metin Eskin
1. Abdülaziz Bilgiç
2. Nihat Özkan
3. Orhan Y›ld›z
4. Mehmet fierif Temelli
5. Ahmet Niyazi Özbek
6. Adnan Sülkü
1. Fehim Adak
2. (aday bildirilmedi)
3. Sedat Aflar
4. A. Latif Yenigün
5. Emin Ayd›n
6. fiükrü Cevhero¤lu
1. Mehmet Ali Olgaç
2. Cengiz Uslu
3. Osman Bafl
4. Ayd›n Tör
5. Münir Gazan
6. Zeki Sevinç
1. Hasan Özyar
2. Orhan Seyfi Terzibafl›
3. Yavuz Erçan
4. Celalettin Döver
5. Taner Türkmen
6. Hasan Akçaalan
1. Yüksel Yalova
2. ‹zzet Ünsal
3. Mehmet Dinçberk
4. Hasan Sertel
5. Zübeyda Fellaho¤lu
6. Nazmi Yaflar
1. Kenan Vergili
2. Nuri Durusoy
3. Ahmet Gelöz
4. Bülent Kardafl
5. Salih Fidan
6. Mustafa Günayd›n
1. Ali Arslan
2. Gürol Ergin
3. Ali Cumhur Yaka
4. Fahrettin Üstün
5. Osman Önefl
6. Yalç›n Dere
1. Nazif Topalo¤lu
2. Süleyman Ülker
3. Mehmet Salih Ayas
4. Ayd›n Toraman
5. Salih Nazmi
Büyükdö¤erlio¤lu
6. Necmettin Yankol
1. Tansu Çiller
2. Rüfltü Yi¤itkaya
3. Latif Sak›c›
4. Alper Çal›ko¤lu
5. ‹smet Köse
6. Ça¤lar Güner
1. Aziz Tekakp›nar
2. S. Murat fieremetli
3. Yaman Ahmet Cang›z
4. Ümit Taflören
5. Özden Ahmet Akgüç
6. Saim Kerteo¤ullar›
1. Cengiz Çay
2. Metin Ergün
3. Hac› Çelik
4. Bestami fiinik
5. Hasan Gezgin
6. Arif Bozkurt
1. Muammer Kaya
2. Bülent Çam
3. Yavuz Selim Orhan
4. Hüseyin Tümenci
5. Avni Kelefl
6. Selahattin Koçar
1. Fikret Uzunhasan
2. Enver Tuna
3. Ender Kasal
4. Zeki Ercan
5. Nihat Uzar
6. Cemal Öztürk
1. Medeni Y›lmaz
2. Seracettin Karaya¤›z
3. Sebahattin Y›ld›z
4. ‹smail Arslan
1. Hikmet Karayel
2. Hatem Akpolat
3. Hayrettin Babahan
4. Adnan Çakar
1. Mithat Aykan
2. Sait Demir
3. Hüseyin K›l›ç
4. (aday bildirilmedi)
1. Mehmet fierif Ertu¤rul
2. Bahattin Dost
3. Recep Argun
4. Tekin Biçici
1. Necati Dikmen
2. fiemsettin Onuler
3. ‹rfan Altay
4. Ayd›n özyurt
1. Necmettin Dede
2. Mehmet Emin fiimflek
3. Kemal Türker
4. Mehmet Emin fieydagil
1. Erhan Onan
2. Turgay Noyan
3. Günay Bayar
4. Hüseyin Alt›ntop
1. Ensar K›l›ç
2. Celal Karada¤
3. Erdal Özdemir
4. Ümit Ülker
1. Muhittin Aytunç
2. Sadettin K›l›ç
3. Nurettin Yurtlu
4. Turgut Yenilmez
1. Metin Tümer
2. Seyithan Özmen
3. Mehmet Salih Güler
4. (aday bildirilmedi)
1. Mehmet Elkatm›fl
2. R›tvan Köybafl›
3. Osman Seyfi
1. Abdülkadir Bafl
2. R›fat Kürflat Numano¤lu
3. ‹zzet Tafltak
1. Erdal Bayram
2. Emir Kabaktepe
3. Cafer Gezer
1. Faruk Sar›aslan
2. Mehmet De¤irmenci
3. Turhan Ceran
1. Kadir Taflk›n
2. Merih ‹lba¤›
3. Ayatullah Canavar
1. Mehmet Arif Parmaks›z
2. Mehmet Ünal
3. Erkal Yand›
1. Hasan Söyler
2. Mümtaz Hasdemir
3. K. Ahmet Sokulluo¤lu
1. Bülent Didinmez
2. Sahir Solmaz
3. Mükremin Taflk›n
1. Mustafa Aydemir
2. Ayhan Karaman
3. ‹smail Metin Güven
1. S›rr› Öztürk
2. Halil ‹brahim Tokmak
3. Cengiz Gülen
MU⁄LA
KONYA
KOCAEL‹
8. Güldal Akflit
9. Cengiz Kaptano¤lu
10.‹nci Gülser Özdemir
11.Yahya Bafl
12.Ünal Kaç›r
13.Mehmet Mustafa Aç›kal›n
14.Halide ‹ncekara
15.Göksal Küçükali
16.‹lhan Albayrak
17.Tamer Özyi¤ito¤lu
18.Turan K›ratl›
19.Hakk› Ahmet beyo¤lu
20.Hamdi Irmak
21.Ayhan Bölükbafl›
22.Mehmet Do¤an Kubat
23.Ahmet Ayd›n
24.Akif Memifl
25.Mustafa Paflao¤lu
KAYSER‹
YTP
KRKLAREL‹
SP
KIRfiEH‹R
MHP
KÜTAHYA
LDP
MALATYA
DYP
MAN‹SA
DSP
K.MARAfi
CHP
MARD‹N
BBP
MUfi
ANAP
NEVfiEH‹R
AKP
‹L ‹L M‹LLETVEK‹L‹ ADAYLARI TAM L‹STES‹
1. Ak›n Gönen
2. Mehmet Hakk› fiengezer
3. Hüseyin Baykan
1. Nurettin Tekin
2. Bünyamin Karatafl
3. Sinan Eryi¤it
1. Orhan Eraslan
2. Fatih Do¤an
3. Celal Ertan
1. Ülkü Varol
2. Ahmet Mekik
3. ‹brahim Yüce
1. Do¤an Baran
2. ‹brahim Ar›soy
3. ‹brahim Ball›
1. Cengiz Özlü
2. Özgür Ömer Güner
3. Sadullah Ergin Özuçar
1. Refik Koflmaz
2. Güngör Karap›nar
3. Yunus Çelikbafl
1. R›fat Özkan
2. Mahmut Karaca
3. Hasan Gökler
1. Eyüp Do¤anlar
2. Kutsi Y›lmaz
3. Nurgönül Zermando¤an
1. Mustafa Hilmi Güler
2. Eyüp Fatsa
3. Hamit Taflç›
4. Enver y›lmaz
5. Cemal Uysal
6. Ayhan Y›lmaz
7. Mustafa Hamarat
1. Sefer Koçak
2. ‹smet Dindar
3. Hayrullah Ulusoy
4. Ekrem Y›lmaz
5. Gülflen Tapano¤lu
6. Salim Demir
7. Okan Özo¤lu
1. Halit Salih Do¤ruyol
2. ‹brahim Çak›r
3. Zeki Sönmez
4. Mehmet Kartal
5. Tuncer Usta
6. Y›ld›z Erifl (Akatan)
7. Murat Gündüz
1. Kaz›m Türkmen
2. ‹dris Sami Tando¤du
3. Mustafa Çukury›ld›z
4. Osman Nuri Ifl›k
5. Zekai Sana
6. Adem Üzüm
7. Mehmet Y›ld›z
1. Noyan Savafl
2. Birol Y›lmaz
3. Ahmet Bayram
4. Sefai Uzunyurt
5. Cenan Erdönmez
6. Özcan Görmüfl
7. ‹smail fiahin
1. Fad›l Ünver
2. Metin Karakaya
3. Talip Erkoç
4. Burhan Çakmak
5. Süha Topalo¤lu
6. ‹smail Hakk› Y›lmaz
7. Abdullah Aktafl
1. Hayri Zavals›z
2. Erdal Cebi
3. ‹smail Hakan Furtun
4. Ümit Kalpakl›
5. Hüseyin ‹lhan
6. Ak›n fiimflek
7. Fisun Demirözcan
1. Yener Y›ld›r›m
2. Cemal Enginyurt
3. Osman Kayg›
4. Servet fiahin
5. Arif Yörük
6. Fahri Çelik
7. Ekrem fientürk
1. Mustafa Hasan Oz
2. Yalç›n Yüksel
3. Avni Kurul
4. Hüsamettin Var›c›
5. Recep Sucu
6. Ahmet Tepe
7. ‹smet Çelik
1. Veysel Ayd›n
2. ‹hsan Çabuk
3. Mehmet fiener
4. Hüseyin Cahit ‹nce
5. Vahit Tu¤rul fian
6. Kadir Öksüz
7. fiükrü Poyraz
R‹ZE
1. Abdulkadir Kart
2. ‹mdat Sütlüo¤lu
3. ‹lyas Çak›r
1. A. Mesut Y›lmaz
2. ‹smet Berbero¤lu
3. Temel Ery›lmaz
1. Muhammet Kaçar
2. Süleyman S›rr› Karaali
3. (aday bildirilmedi)
1. Turgut Karafazl›
2. Mehmet Hikmet Aslankaya
3. Hikmet Hat›rnaz
1. Haydar Kuk
2. Orhan Ferah
3. Bayram Kan
1. Yaflar Özmen
2. Mustafa Hal›c›
3. Necati Topal
1. Yakup fiahin
2. Seyfettin Serdaro¤lu
3. Hamdullah Günayd›n
1. Haydar Sad›ko¤lu
2. Yunus Baha Ar›c›
3. Turan Aslan Mercan
1. Mehmet Bekaro¤lu
2. Hasan Taflç›
3. Metin Fazl›o¤lu
1. Hüseyin Ekfli
2. Burhan Ye¤en
3. Alper Demirda¤
SAKARYA
1. Recep Y›ld›r›m
2. Süleyman Gündüz
3. Hasan Ali Çelik
4. fiaban Diflli
5. Erol Arslan Cebeci
6. Ayhan Seferüstün
1. Ahmet Neidim
2. Hamza Ekfli
3. Mesut Atabek
4. Necmi Yaman
5. Müyesser Dokumac›
6. Ömer Arslan
1. Cengiz Arslan
2. Mehmet Ali Do¤u
3. Cevat Ayy›ld›z
4. Reflat Usturbelli
5. Yalç›n ‹nan
6. Kenan Candar
1. Y. Selçuk Gedikli
2. Ayhan Mutan
3. Hüseyin Öztürk
4. Mustafa Ecevit
5. fiaban Koludra
6. Mehmet Selçuk
1. fiaban Ramis Savafl
2. Kemal Ak›n
3. Feridun Özdemir
4. Adem Baflo¤lu
5. Necati Eker
6. Bülent Kibar
1. Nevzat Ercan
2. Nihat Nalbanto¤lu
3. Erdal Taflk›n
4. Cevdet ‹zmirli
5. Mehmet Mang›ro¤lu
6. Gülflen Hac›hüseyino¤lu
1. R›dvan Erifl
2. Adnan Kurt
3. Durul Mert
4. Recep Ayd›n
5. Hamiyet Ayd›n
6. ‹lker fieyhler
1. Osman Fevzi Zihnio¤lu
2. Münir Kutluata
3. Cengiz Albayrak
4. Hüsamettin Atasever
5. Süheyla Gönültafl
6. Metin Yuvac›
1. Cevat Ayhan
2. Nezir Ayd›n
3. Saadettin Ar›c›
4. Mehmet Ali Özyard›mc›
5. Mustafa Uzun
6. Abidin Birinci
1. Kamil Özkan
2. Vahit Serbes
3. Süleyman Uysal
4. Osman ‹pcio¤lu
5. Yi¤it Kaz›m Özel
6. Ali Öztürk
SAMSUN
1. Musa Uzunkaya
2. Cemal Y›lmaz Demir
3. Mustafa Demir
4. Ahmet Yeni
5. Mustafa çak›r
6. Suat K›l›nç
7. Mehmet Kurt
8. Neslihan Çak›r
9. Murat Çelik
1. Fikret Güven
2. Mehmet Çakar
3. Haluk Alver
4. Hayrul Kayar
5. Nam›k Anarat
6. Hüsamettin Soyak
7. Sündüs Özkaya
8. Kemal Yavuzcan
9. Gülsade Kurtulufl
1. Orhan Arslan
2. Mehmet Karabacak
3. Bilal Mürtezao¤lu
4. Rasim Kani
5. Öznur Ural(Özge)
6. Mustafa Kofo¤lu
7. Yusuf Yaz›c›
8. Hamit Gök
9. Sefa Genç
1. Haluk Koç
2. ‹lyas Sezai Önder
3. Ahmet ‹hsan Kalkavan
4. Naz›m Alkan
5. Adem Orman
6. Recep K›l›ç
7. F. Necile Çokay
8. Atilla Günay
9. Tuncay Seven
1. Yekta Aç›kgöz
2. Mücahit Taneri
3. Kani Bak
4. Ahmet Hidayet Bektafl
5. Cemalettin Öngör
6. Cemil Küçük
7. Mustafa Sonkaya
8. Ömer Zorlu
9. Arslan fien
1. Kemal Kabatafl
2. Fahri Eldemir
3. Erdo¤an Sezgin
4. Ersin Y›lmaz
5. Hüseyin Fak›
6. Yücel Türe
7. Orhan Ergin
8. Vecdet Öz
9. Hüseyin Akdeniz
1. Faruk Alparslan
2. Hasan Öztorun
3. Hasan Öztürk
4. Ziya fiener
5. Ahmet Arman
6. Vedat Hac›o¤lu
7. Hatice Meti
8. Ayhan Demircio¤lu
9. Murat Erbay
1. Osman Çak›r
2. Kemal Bostanc›
3. Mustafa Yumurtac›
4. Erdem fienocak
5. Osman Teber
6. Kurtman Ersanl›
7. Muhterem Kaya
8. Hüseyin Baflgöl
9. Fahri Dan›fl
1. Ahmet Demircan
2. ‹dris Çak›r
3. Mehmet Figen
4. Yalç›n Tozlu
5. Refaettin Gürler
6. Bilal Kalkan
7. Adnan Öz
8. Mustafa Yeflil
9. Muammed S›dd›köz
1. Tar›k Cengiz
2. Nilüfer Alptekin
3. Yalç›n Gürtan
4. fiener Alkur
5. Metin Akçao¤lu
6. Hayrettin Barboros Toz
7. Hamit Aslan
8. fievket Kamburo¤lu
9. Mesut Bingöl
S‹‹RT
1. Mervan Gül
2. Öner Gülyeflil
3. Öner Ergenç
1. Feyzi Sevgili
2. Görgil Yeflilbafl
3. Abidin Ensari
1. Nihat Eren
2. ‹hsan Uzun
3. Seyfettin fiakar
1. Ekrem Bilek
2. Abdulhalim Ǜnar
3. G. Mehmet Befltafl
1. Erol Avc›
2. Fethullah Santalu
3. Mehmet Veysi Uysal
1. Takiddin Yarayan
2. M.‹hsan Ayd›n
3. Suak Karatay
1. Halis Güngör
2. Halit fieker
3. Rauf Tayfur
1. Kas›m Keramullah Ceylan
2. Hayrettin Akgün
3. Hilmi Medeni Özcan
1. Fahrettin Öktem
2. Sait Bilgili
3. Nihat Altunç
1. Ahmet Akdemir
2. Abdurahman K›z›lkan
3. Turhan Bak›r
S‹NOP
1. Mustafa Üstün
2. Cahit Can
3. Dursun Demirel
1. Yaflar Topçu
2. Engin Ünald›
3. Hikmet fiimflek
1. R›zvan Aksoy
2. Erol Altayl›
3. S›rr› Taflk›ner
1. Engin Altay
2. Rifat Örnek
3. Aziz Konukman
1. Bahad›r Oktay
2. Mahmut Benk
3. Fahri Y›ld›r›m
1. Kadir Bozkurt
2. Bilal fiimflirgil
3. ‹brahim Örnek
1. O¤uz Ergun
2. Cem Göko¤uz
3. Erdem Akaslan
1. Emin Kuru
2. Saim K›l›ç
3. Hasan Aslan
1. (aday bildirilmedi)
2. Hüseyin Cavit Üçüncüo¤lu
3. Ferhat Aksu
1. ‹smail Hakk› Gülenç
2. Fikret Özdemir
3. ‹smail Kabakç›
S‹VAS
1. Abdüllatif fiener
2. Selami Uzun
3. Ömer Kulaks›z
4. Osman K›l›ç
5. Orhan Tafl
6. Muammer Y›ld›z
1. Sacit Ak
2. Mehmet Ali Kesti
3. Yusuf Ziya Kurt
4. Sultan Esmer
5. O¤uz Köçmen
6. ‹brahim Hamulu
1. Muhsin Yaz›c›o¤lu
2. Nevzat Yanmaz
3. Mehmet Avc›
4. Hikmet Kuzu
5. Osman Çongar
6. Mustafa Sar›kaya
1. Nurettin Sözen
2. Malik Ecder Özdemir
3. Tu¤rul Özturan
4. Mevlüt Aslan
5. Gökçen ‹pek
6. Enver Baydan
1. Yusuf Da¤
2. Turan Bulut
3. ‹mdat fienel Karacaev
4. Mehmet Mücahit Korkut
5. Ali Sicim
6. Engin Do¤an
1. Özden Özbilun
2. Tahsin Irmak
3. Mahmut Karabulut
4. Mustafa Yüzüak
5. Sebehatdin Tapan
6. Alper Halkan Güle¤len
1. Yavuz Kitapç›
2. Ruhi Süt
3. fierafettin Hasdemir
4. Recep fiimflek
5. Adnan Sar›gül
6. Ali Pembeliyüz
1. Hüsnü Yusuf Gökalp
2. Ferhat Do¤an
3. Adil Coflkun
4. Kadir E¤ri
5. Köksal Koçer
6. Kemal Arslan
1. Temel Karamollao¤lu
2. Musa Demirci
3. Dursun Coflar
4. Sabahattin Tokgöz
5. A. Turgay O¤uz
6. Halim Uzun
1. Taylan Küçüker
2. M. Ejder Yolveren
3. Mehmet Fevzi Özkul
4. Erhan Yavano¤lu
5. ‹smail Özdemir
6. Hac› Duran Esen
TEK‹RDA⁄
1. Ziyaettin Akbulut
2. Ahmet Kanbur
3. Atilla K›l›ç
4. fiener Çelikayar
5. Mehmet fi›k
1. Osman Tabak
2. Alkan fiahin
3. ‹mdat Y›ld›r›m
4. Bülent Can
5. Mustafa Asbafl
1. Ahmet Emin Y›ld›z
2. Gökhan Gülmez
3. Yücel Orayl›
4. Mehmet Y›ld›r›m
5. Cebrail ‹çer
1. Erdo¤an Kaplan
2. Mehmet Nuri Saygun
3. Enis Tütüncü
4. Altan Ersin
5. Nusrat Haluk Öztrak
1. Feyzi Aytekin
2. Bayram F›rat Dayan›kl›
3. Mustafa Varl›
4. Cenap Ersöz
5. ‹smail Bayol
1. Enis Sülün
2. Tuncer Baflo¤lu
3. Tufan Y›ld›r›m
4. Semra Ayd›n
5. Birol Kaya
1. Raif Terzi
2. B. Özcan Hergül
3. Ulvi Arda
4. Müberra Siydam
5. Cengiz Bozkurt
1. Mehmet Ordueri
2. Bülent Belen
3. Ertu¤rul Demirtafl
4. Mustafa Yüce
5. Mustafa Y›ld›r›m
1. Recep Erol
2. Kurtulufl Ay
3. Zeki Özgün
4. Fethi Pehhlivan
5. Hamdi Balatan
1. Ahmet Zamant›l›
2. Sevtap Tonguç
3. Hac› Mehmet Gençer
4. Haydar Eren
5. Salih Zeki Özalt›n
1. M.Ersun Da¤c›o¤lu
2. fiükrü Avalan
3. Zevo Arslan
4. Resul Tosun
5. ‹brahim Çakmak
6. Ali Kasac›
7. Fikret Uysal
1. Cafer Üzrek
2. ‹smail Bar
3. Fatma Ferzan Gümüfltekin
4. Kamran Atanç
5. Atilla Yaflar
6. Duran Çelik
7. Mürüvvet Ifl›ldako¤lu
1. Naim Y›ld›z
2. Hakan Ahmet Bice
3. Mustafa Köklü
4. Hatice Durmaz
5. Hasan Özseven
6. Ahmet Duran Yalç›n
7. ‹brahim Dikmen
1. Orhan Diren
2. Feramuz fiahin
3. Hasan Özmat
4. Deniz P›nar At›lgan
5. Muammer Öcal
6. Timur Can Ulusoy
7. Cumali Özkan
1. Hüseyin Ayd›n
2. Tevfik Ürkmez
3. Hüseyin Çoban
4. Sabri Gündo¤an
5. Gazi Çatak
6. Süleyman Aytekin
7. Cevat Gültekin
1. Ali fievki Erek
2. ‹rfan Alpat
3. Tekin Çelep
4. Süleyman Özkaleli
5. Salih Sar›kaya
6. Ömer Faruk Altuntafl
7. Cevat At›lgan
1. Oktay Çit
2. Orhan Beneklio¤lu
3. Güngör Tunçkol
4. Bülent R›fat Doruk
5. Yüksel Kalkan
6. Mehmet Hamdi Da¤taflo¤lu
7. Hüseyin Yüksek
1. Reflat Do¤ru
2. Üzeyir Termeli
3. Lütfü Ceylan
4. Mümtaz Turgut Topbafl
5. Kadir Ö¤ütçü
6. Zeki Kurt
7. Mehmet Bildifl
1. Ahmet Feyzi ‹nceöz
2. Ayhan Yaram›fl
3. ‹brahim Ünefl
4. Yakup Deniz
5. Mesut Do¤an
6. Musa Kibar
7. fieref Mentefle
1. Kas›m Ertürk
2. Ali Ekber Ulusoy
3. (aday bildirilmedi)
4. (aday bildirilmedi)
5. (aday bildirilmedi)
6. (aday bildirilmedi)
7. (aday bildirilmedi)
1. As›m Aykan
2. Faruh Özak
3. Kemalettin Göktafl
4. A.Ayd›n Dumano¤lu
5. Mustafa Cumhur
6. Cevdet Erdal
7. Safiye Seymeno¤lu
8. Halit Ziya Erenay
1. Ali Kemal Baflaran
2. Naz›m Özcan
3. ‹nci Emirzeo¤lu
4. Köksal Esertafl
5. Ali Nail Bahad›r
6. Ufuk Çakmakç›
7. Haydar Hiso¤lu
8. Ekrem Ayhan Kuleyin
1. Özcan Ali Hasano¤lu
2. Cemal Binler
3. Yaflar Cihan
4. Mehmet Seyyit Türker
5. Muhammer Y›ld›r›m
6. ‹brahim Tüfek
7. ‹smail Gürsoy
8. Musa Malik Y›ld›r›m
1. Akif Hamzaçebi
2. fievket Arz
3. Mehmet Özmeno¤lu
4. Muharrem fiahin
5. Zülküf Çavdar
6. Ahmet Hamdi Ulu
7. Ayhan Sürmen
8. Osman Karaçukur
1. Hikmet Sami Türk
2. fieref Topalo¤lu
3. Emin Uludüz
4. Ahmet Verep
5. R›za Günayd›n
6. Hasan Basri Aksoy
7. Mustafa Koço¤lu
8. Halim Solak
1. Eyüp Afl›k
2. Bekir Bülbülo¤lu
3. Mehmet Çak›ro¤lu
4. Yusuf Bahad›r
5. Mehmet Usta
6. Kemal Cevher
7. Atilla Ataman
8. Mustafa Turhan
1. Yakup Usatbafl
2. Engin Öncü
3. Orhan Çelik
4. ‹brahim Erol
5. Yalç›n Bebek
6. Sadettin Bac›
7. Behçet Temel
8. ‹smail Kara
1. Orhan B›çakc›o¤lu
2. Ahmet Azmi Yetim
3. ‹brahim Çak›r
4. Zekeriya Vardalo¤lu
5. Hasan Suiçmez
6. Hikmet Y›lmaz
7. Osman Akbulut
8. Arslan Bulut
1. fieref Malkoç
2. Dursun Ali Düzenli
3. Ali Kemal Topal
4. Mustafa Y›lmaz
5. fiakir fiahintafl
6. Yakup Kaya
7. Halil Ayd›n
8. Ali Haydar Usta
1. Ali Haydar Sümer
2. Ali Kaynar
3. Remzi Atay
4. Temel Y›ld›z
5. Zekeriya Vural
6. Nevhal Keser
7. ‹smail Palab›y›k
8. Fatma Tomar
1. Osman Vahap Y›lmaz
2. Halim Seyrek
1. Makbule Yaflar
2. Osman Bedrettin Altan
1. Hasan Hayri Kandu
2. Tahsin Genç
1. V. Sinan Yerlikaya
2. Hasan Güyüldar
1. ‹mam K›l›ç
2. R›za Can
1. Kamer Genç
2. Nizami Ünlü
1. Ali Kemal Çiçek
2. Kadem Emiro¤lu
1. ‹hsan fiahin
2. H›d›r Budak
1. Bahaddin Do¤an
2. Düzali K›z›laslan
1. Bekir Gündo¤an
2. Hüseyin Do¤an
fiANLIURFA
1. Zülfikar ‹zo¤lu
2. Yahya Akman
3. Mehmet Faruh Bayrak
4. Abdurrahman Müfit Yetkin
5. Mehmet Özler
6. Mehmet Atilla Marafl
7. Mahmut Kaplan
8. ‹brahim Halil Peltek
9. Mehmet Münip Görgün
10. Cuma A¤aç
11. Fikret Gelen
1. Eyüp Cenap Gülp›nar
2. Seyit Eyyüpo¤lu
3. Mehmet Ekinci
4. Mustafa Y›lmaztekin
5. Cuma Türk
6. Mehmet Tak›l
7. ‹smail Carus
8. Nuri Kömürcüo¤lu
9. M. Cevher Nuranio¤lu
10. Mehmet Gültekin
11. Mahmut Y›ld›r›m
1. Nevzat Günefl
2. Lütfi K›l›ç
3. Mehmet Timuçin
4. Mehmet Ba¤r›yan›k
5. O¤uzhan Demiröz
6. Fad›l Küsel
7. Ömer Yaylagül
8. Mehmet Emin Durmufl
9. Ali Murtaza Halhall›
10. (aday bildirilmedi)
11. (aday bildirilmedi)
1. Mahmut Y›ld›z
2. Mehmet Vedat Melik
3. Turan Tüysüz
4. Ahmet Öncel
5. Mehmet fierif Özkan
6. Halil Ak›l
7. Halil K›l›ç
8. Naci Sat›fl
9. Nazime Nazan Odabafl›
10. Abdullah Naci Torun
11. Necati Gökkan
1. Nevzat Kara
2. Mehmet Memitanl›
3. Aslan Kuranl›o¤lu
4. Halil Yalç›nkaya
5. Teyyar Kabasin
6. Vedat Çekilmez
7. Abdülhamit Erdihan
8. Mustafa Atmak
9. Mustafa Beyaztafl
10. Hüseyin Bilal
11. Mehmet Levent Ayataç
1. Sedat Edip Bucak
2. U¤ur Esat Akgöl
3. Mehmet Yalç›nkaya
4. ‹brahim Halil K›z›l
5. Enver Ak›l
6. Aziz Bülent Öncel
7. Tanju Mo¤oltay
8. Ömer Karakeçili
9. fiükrü Yüksel
10. Hasan Y›lmaztekin
11. Mustafa Göktafl
1. Bekir Beyaztafl
2. Fevzi Yaflar
3. Mustafa Avc›
4. Mehmet Fethi Gökkufl
5. Mehmet Emin Avc›
6. Mustafa Çiftçi
7. Murat Ergin Kürkçüo¤lu
8. Muhammet Ahmeto¤lu
9. Melek ‹lhan Beyaz
10. Haz›m Büyüksimitçi
11. Ayd›n Kudal
1. Muzaffer Çakmakl›
2. Mahmut Özyavuz
3. Mahmut Gülen
4. Mehmet Yüzücü
5. M. Sait Savafl
6. (Aday Bildirilmedi)
7. (Aday Bildirilmedi)
8. (Aday Bildirilmedi)
9. (Aday Bildirilmedi)
10. (Aday Bildirilmedi)
11. (Aday Bildirilmedi)
1. M. Niyazi Yanmaz
2. ‹smail Yazmac›
3. Ahmet Karavar
4. Sait Baydilli
5. Sinan Yavuz
6. ‹brahim Kaymaz
7. Selim Gülsatar
8. ‹smail Kaplan
9. Süleyman Elgün
10. Hamit Çelik
11. Latif Gökçin
1. Mehmet Orhan Gören
2. Nihat Avc›
3. Ali Seyrek
4. Zeynel Hakan Gülo¤lu
5. (aday bildirilmedi)
6. (aday bildirilmedi)
7. (aday bildirilmedi)
8. (aday bildirilmedi)
9. (aday bildirilmedi)
10. (aday bildirilmedi)
11. (aday bildirilmedi)
UfiAK
1. Ali Tunç
2. Ahmet Ça¤layan
3. Nuri Arslan
1. Naci Y›ld›r›m
2. Sinan Çiçek
3. Cavide Öztop
1. Mehmet Ali Metin
2. Sedat Dülger
3. Üzeyir Çiçek
1. Osman Coflkuno¤lu
2. Fatma Özkumur
3. Esat Beylerce
1. Necmettin Çelik
2. Hüseyin Remzi Çak›r
3. Reflat Y›ld›z
1. Aysal Aytaç
2. Hasan Erdo¤an
3. Daylan Özdemir
1. Mehmet Suphi H›zal
2. Zehra Bastiyal›
3. Fehmi Arman
1. Arma¤an Y›lmaz
2. fiuayip Baflyi¤it
3. Baki Kantar
1. R. Taner Zeybek
2. Yunuz Acar
3. Osman Babur
1. Hasan Özgöbek
2. Ahmet Tufan Güven
3. Erol Özer
VAN
1. Hüseyin Çelik
2. Hac› Biner
3. Malih Ejder Arvas
4. Asuman Yekta Haydaro¤lu
5. Cüneyt Karab›y›k
6. Halil Kaya
7. Kenan Atefl
1. fierif Bedirhano¤lu
2. ‹brahim Kaya
3. Fatih Çiftçi
4. Mehmet Ça¤atay Sungur
5. Selahattin Güngör
6. Kemal Hasar
7. Kadir Peker
1. Mehmet Zeki fiayl›k
2. Halis Bayramo¤lu
3. Hasan Perihano¤lu
4. fiemsettin Bak›fl
5. Turan Deniz
6. Mehmet fiaban ‹nan
7. Turgay Ad›güzel
1. Mehmet Kartal
2. Necmi Ya¤›zer
3. Nihat Avc›
4. Engin Beydo¤an
5. Çetin Erdinç
6. Nejat Türko¤lu
7. Abdulkadir Altay
1. Mehmet Ali Denizhan
2. Servet Aktafl
3. Fahreddin Çuyrak
4. Necip Düz
5. Cahit Akbafl
6. Kerem Manto
7. Y›lmaz Ad›yaman
1. Pafla Kurflunluo¤lu
2. ‹skender Ertufl
3. Nesim Çelik
4. Mustafa Kaçmaz
5. Fettullah Gültepe
6. Lütfü Özgökçe
7. Yemen Akyüz
1. Gülhan›m Ceylan
2. Kudbettin Al›tafl
3. Nafiz Y›lmaz
4. Mansur Bacak
5. Turan Gayran
6. Emine Demirer
7. ‹smet Ertafl
1. Mustafa Orhan Türko¤lu
2. Gültekin Çavuflo¤lu
3. Ayhan Çevik
4. Mustafa Tokat
5. Haspolat Umurta¤
6. Orhan Bitik
7. Nedim Kaplano¤lu
1. Fethullah Erbafl
2. Abdurrahim Küçükkaya
3. Tevfik Yayla
4. Abdurrahim Akda¤
5. Hüsamettin Demir
6. Bünyamin Eren
7. Mehmet Necip Yavuzer
1. Fethi Eryi¤it
2. Hüsamettin Çelik
3. Çetin Alpaslan
4. Mehmet Çarur
5. Cahit Alkan
6. fiükrü Türel
7. Yücel Yar›z
1. Mehmet Erdemir
2. ‹lyas Arslan
3. Mehmet Çiçek
4. Mehmet Yaflar Öztürk
5. Bekir Bozda¤
6. Bayram Bile Tokel
1. Lutfullah Kayalar
2. ‹hsan Telli
3. Elmas Bacanl›
4. Engin Gül
5. Mehmet Fahri fienyi¤it
6. Davut Kirazl›
1. Selahattin fienliler
2. Aydo¤an Bilir
3. Ahmet Tafldemir
4. Necati Erdo¤an
5. Ahmet Aksoy
6. Ömer Osman Yener
1. Emin Koç
2. Ali Keven
3. Avni Hokkaömero¤lu
4. Mithat fienen
5. Zöhre Aslan
6. Cem Gedik
1. Ziya Çak›r
2. Celalettin Ero¤lu
3. Bekir Soylu
4. Ahmet Mutluer
5. ‹brahim Türko¤lu
6. Mehmet Ali Erbafl
1. Mustafa Mit
2. Mustafa Odabafl›
3. Ahmet Atefl
4. Dervifl Demirbafl
5. Cafer O¤uz
6. Nuri Efe
1. As›m Korkmazyürek
2. Gürol Keflir
3. Ahmet Erinkut
4. Leven Özdemir
5. Yahya Salabafl
6. Han›m Ulutafl
1. Altay Tokat
2. fiuayip Üflenmez
3. Adnan Serbest
4. Mustafa ‹lbafl
5. Mesut Türker
6. Bahri Zorlu
1. Kaz›m Aslan
2. (aday bildirilmedi)
3. (aday bildirilmedi)
4. (aday bildirilmedi)
5. (aday bildirilmedi)
6. (aday bildirilmedi)
1. Kadim Do¤an
2. (aday bildirilmedi)
3. (aday bildirilmedi)
4. (aday bildirilmedi)
5. (aday bildirilmedi)
6. (aday bildirilmedi)
1. Köksal Toptan
2. Fazl› Erdo¤an
3. Polat Türkmen
4. Özcan Ulup›nar
5. Bayram Berber
1. Zeki Çakan
2. Mustafa Yalç›n
3. Saim S›rr› Yücel
4. Mahmut Gülenç
5. Kemal Özel
1. Ali Osman Özcan
2. Ayhan fiensöz
3. Abdülkadir Yedek
4. Habip Mollao¤lu
5. ‹smail Kocaday›
1. Nadir Saraç
2. Harun Ak›n
3. Muhammet Arslan
4. Ali ‹hsan Köktürk
5. Cemil Bernal Yüce
1. Hüseyin Ça¤r›c›
2. Zeki Günalp
3. Muhsin Dede
4. Hasan Ataç
5. Erbil Demiralay
1. Ömer Barutçu
2. ‹smail Verimbafl
3. Nevzat Çimeno¤lu
4. ‹brahim Cöbek
5. Vural Çebi
1. fienol Gümüflyaz›c›
2. U¤uralp Civelek
3. ‹.Kerem Ertem
4. Vedat Güngör
5. Hasan Bilgin
1. ‹smail Hakk› Cerraho¤lu
2. Muzaffer Kalayc›o¤lu
3. Fadile Uyan
4. Nihal Albuz
5. Recep Karakoca
1. fiahin Kalça
2. R›za Kelefl
3. Seyfettin Aydemir
4. Mustafa fiamkara
5. Mehmet Ulu
1. Hasan Gemici
2. Tahsin Boray Bayc›k
3. Ertu¤rul Yaman Ayözger
4. Yusuf Kald›
5. Mehmet ‹zzet Türkçelik
1. Ali R›za Alaboyun
2. Ruhi Aç›kgöz
3. Ramazan Toprak
4. Ahmet Yaflar
1. Orhan Ayd›n
2. Beytullah Coflkun
3. Bilal Alt›nsoy
4. Aynur Öztürk
1. ‹smet Gür
2. Ahmet Yar
3. Bayram Övgü
4. Noman Oylum
1. Abdullah Emre ‹leri
2. Nafiz Tülek
3. Hac› Coflgun
4. Talat Karaa¤aç
1. Haluk Karg›l›
2. Necmi Arkan
3. Hatice Avan
4. Ar›kan Demiraslan
1. Yaflar Acar
2. Halil Bafl
3. Faruk Özyurt
4. Yücel Coker
1. Yalç›n Özk›l›ç
2. Haluk Özenç
3. Bülent Gençay
4. Erdem Akaslan
1. Davut Menki
2. Faruk Keskink›l›ç
3. Bayram Çamkerten
4. Kürflat Eser
1. Sayit Çelebi
2. Mustafa fiahin
3. Necati Çekiç
4. Sami Koyuncu
1. Dilek Terzio¤lu
2. Bahad›r Ak›nc›
3. ‹smail Sarkmaz
4. ‹smail Öztürk
1. Fetani Battal
2. Nihmail Mansal
1. Niyazi Kahveci
2. (Aday bildirilmedi)
1. Osman Piri
2. fiaban Ayan
1. Mustafa Kald›r›mo¤lu
2. Zeynel Acun
1. Ahmet Cengiz Okumufl
2. Hikmet Bayramo¤lu
1. ‹dris Yücel
2. Ayfle Gencal (fien)
Murat Coflkun
Abdullah Usta
1. fiaban Kardefl
2. ‹smail Ekincio¤lu
1. Suat Pamukçu
2. Temel Arkda¤o¤lu
1. (aday bildirilmedi)
2. Mehmet Vahit Ark›n
1. Mevlüt Aksun
2. Yüksel Çavuflo¤lu
3. Osman Asanakutlu
1. Ergun Örs
2. Mustafa Ba¤cac›
3. Mevlüt Coflkun
1. Süleyman Y›lmaz Soysal
2. Mustafa Alanya
3. Ali Akgün
1. Firet Ünlü
2. fiahin Y›ld›z
3. Osman Nuri Koçak
1. Mehmet Ali Usatac›
2. Taner Avc›
3. Abidin Çö¤ürcü
1. Recep Özel
2. Celal Aslan
3. Necati Akp›nar
1. Ahmet Bülent Ertem
2. Ayd›n Aldemir
3. Ömer Üstbafl
1. Hasan Çal›fl
2. Ahmet Alparslan
3. Seyit Osman Sevimli
1. Asaf Çal›flkan
2. Mehmet Karakafl
3. Abidin Ça¤layan
1. Yakup Selvi
2. Servet Uysal
3. Ahmet Koca
1. Vahit Erdem
2. Ramazan can
3. Murat Y›lmazer
4. Kemal Albayrak
1. Nihat Gökbulut
2. O¤uzkan Bölükbafl›
3. ‹brahim Baykurt
4. Mustafa Y›ld›z
1. Halil Mert
2. Recep ‹çin
3. Yaflar Kaya
4. Hürriyet Akça (Köyük)
1. Halil Tiryaki
2. Hakan Yurdakul
3. Hasan Burunucu
4. Ali Y›ld›zl›
1. Ahmet Yüceda¤
2. Haydar Atasoy
3. Ahmet Sert
4. Osman Vural
1. Hac› Filiz
2. Ali Y›ld›z
3. Üzeyir Karayel
4. Mehmet Karatafl
1. Cemal Özdamar
2. Tuncay Bekir Güner
3. Mehmet Günay Tanr›yar
4. Oktay Baflaran
1. Osman Durmufl
2. ‹hsan Kayalak
3. Y›lmaz fienyüz
4. Erol Çak›r
1. Bülent Kutluca
2. ‹smail Akay
3. Mehmet Kaya
4. Hidayet Ifl›k
1.Cafer Saçal
2. Adnan Güvenç
3. Hüseyin Ery›lmaz
4. Haydar Y›lmaz
1. Ahmet ‹nal
2. Mehmet Ali Suçin
3. Afif Demirk›ran
4. Haluk Kaya
1. Ataullah Hamidi
2. ‹rfan Arslan
3. Abdulnas›r Çimen
4. Hasan Fehmi Bekiro¤lu
1. Recep Er
2. Abdulbari Y›ld›z
3. fievki Candan
4. Kenan Yaprak
1. M. Nezir Nas›ro¤lu
2. Orhan Ekmen
3. Gülseni Cemal Y›ld›z
4. ‹slam Çetin
1. Erdo¤an Durmaz
2. Mehmet Çelik
3. ‹zzettin Ayd›n
4. Ramazan Bidikçi
1. Faris Özdemir
2. Hüseyin Yaflar
3. Kutbettin Arslan
4. Mehmet Mahsuny›lmaz
1. Mustafa Bak›kç›o¤lu
2. Mehmet Hamurcu
3. Ekrem Malkoç
4. Neflet Tayfun Ertürk
1. Murat Okay
2. Fuday›l Yüksel
3. ‹smet Do¤u
4. Bayram Sönmez
1. Musa Okçu
2. Sait Ekinci
3. Mehmet fiah Nas›ro¤lu
4. Faysal Ekmen
1. Selahattin Karatay
2. Esat Acu
3. fiehmuz S›rlan
4. Mehmet Ali Binç
1. A.Veli Seyda
2. ‹brahim Hakk› Birlik
3. (aday bildirilmedi)
1. Mehmet Salih Y›ld›r›m
2. Abdurrahman Abay
3. Faysal Y›ld›z
1. (aday bildirilmedi)
2. Mustafa Sar›
3. Hamdi Do¤an
1. Mehmet U¤ur
2. Cemil Taflk›n
3. fiükrü Aflut
1. Ramazan Bark›n
2. Sait Yak›emir
3. Süleyman Konur
1. Kamil Ata¤
2. Orhan Uysal
3. Kaz›m Babat
1. Alihan Osal
2. Ömer Ustabafl
3. Tülay Tosun
1. Hakim Zeyrek
2. Abdurrahman Çiftçi
3. Adil Gökçe
1. Abdulselam Güleç
2. Abdullah Gökçe
3. Feysel Acar
1. Cihan Güven
2. M. Veysi Ünal
3. Fatma Gültekin
1. Mehmet As›m Bulak
2. Hac› ‹brahim Kabar›k
1. Haluk Osman Turna
2. Hasene Sümmeo¤lu
1. Erdal Babür
2. Kaya Kaplandeniz
1. Hasan Akyol
2. Nurettin Çivi
1. Hüseyin Avni Çelik
2. Ferruh Çelik
1. Mustafa Yelkenci
2. Nurettin Bayrak
1. Bülent Kurnaz
2. Sabiha Yongac›
1. Cemal Ak›n
2. Gültekin Recepo¤lu
1. Mehmet Talha Gizli
2. Yaflar Sinoplu
1. Cafer Tufan Yaz›c›
2. Nihat Günal
1. Kenan Altun
2. Nihat Turan
1. Yavuz Say›l›r
2. Kirman Yeflilyurt
1. Ünsal K›l›ç
2. Mehmet Toprak
1. Ensar Ö¤üt
2. Volkan Sinan
1. Ayhan Polat
2. Fehmi Gündüz
1. Saffet Kaya
2. ‹srafil Korkmaz
1. Mehmet At›f Aksoy
2. Aziz Keskin
1. Bülent Ulutafl
2. Özcan Coflkun
1. Mikail Kayatürk
2. Muzaffer Gümüfl
1. Faruk Demir
2. Mustafa Küpeli
1. Mahmut fieyk
2. Süleyman Ataman Tokgöz
1. Ali Güner
2. Osman Toka
1. ‹lhan Karaba¤
2. Cem Erdem fiimflek
1. Yücel Artantafl
2. ‹mdat Türkan
1. Mustafa Aflula
2. Osman fiahin
1. Nuri Alagöz
2. ‹smail Günefl
1. Abdullah Bayar
2. Mehmet Bayar
1. Abbas Bozyel
2. Rahim Azero¤lu
1. Mustafa Babar
2. Mustafa Akkufl
1. Adil Yi¤it
2. (aday bildirilmedi)
1. fiükrü Önder
2. Fikri Demirel
1. Cengiz Dereli
2. Suat Meydan
1. Ahmet Hamdi Turgut
2. Ahmet Uzun
1. Selçun Ergin
2. Muharrem ‹nce
1. Hasan Suna
2. Melih Çoflkun
1. Fikri Turgut
2. Okan Ak›nç
1. Ali Hikmet Acar
2. Sevil Arat
1. Yaflar Okuyan
2. Nam›k Öz
1. Mustafa Balta
2. Celal Korkmaz
1. Melih Yüzbafl›o¤lu
2. Mehmet Emin Ortakaya
1. Mehmet Ceylan
2. Hasan Bilir
3. Ali Ö¤üten
1. Pehlivan Baylan
2. Hatice Gündüz
3. Öztürk Karahan
1. Erol Keskin
2. Sefer Aç›kdeniz
3. Mehmet Nuri Aslan
1. fiükrü Kemal Turhan
2. Sabri Cebecik
3. Kemal Kande
1. Erol Karan
2. Aytekin Kufl
3. Habib Mutlu
1. Fatma fiirin
2. Erol Serin
3. Mehmet Çiftçi
1. Levent Dikmen
2. Celal K›l›ç
3. ‹smail Sait Ifl›ldak
1. ‹lhami Y›lmaz
2. Yaflar K›l›ç
3. Kemal Cebecik
1. Haydar Usta
2. Serdar Akça
3. Hasan Sevdal›
1. Hikmet Arslan
2. Sedat Karao¤lu
3. Hakk› Zeki Büyüky›ld›z
1. Hasan Kara
2. Veli Kaya
1. Hikmet Y›ld›r›m Celkan
2. Abidin Akçay
1. Abdullah Türkmen
2. Seydo Y›ld›r›m
1. Enver Kestanl›o¤lu
2. Mehmet Akif Perker
1. Mehmet Da¤
2. Hasan Arslan
1. Mustafa Tohumcu
2. Nadir Kulako¤lu
1. Osman Ümmet
2. Sümer Türkmer
1. Mehmet Nacar
2. Habib Ekrem Bazo¤lu
1. fierif Karakurt
2. Osman Gökçen
1. Mustafa Polat
2. Gazi Ery›lmaz
1. fiükrü Ünal
2. Durdu Mehmet Kasdal
3. Mehmet Sar›
4. Metin Özdemir
1. Kadir Kanat
2. Ömer Seyfi Öztürk
3. Mesut Yalç›n
4. Ahmet Ayata
1. Turan Güven
2. Ahmet Kara
3. Nilgün Poyraz
4. Ökkefl fiahin Erdem
1. Necati Uzdil
2. Osman Gökahmeto¤lu
3. Ahmet Donbalo¤lu
4. Murat Lo¤o¤lu
1. Fevzi Ç›nk›r
2. Celal Tekgül
3. ‹smet Sevimli
4. Kadir Traflo¤lu
1. Ali Nuho¤lu
2. Mustafa ‹pek
3. Cennet Uyduran
4. Saim Gelici
1. Cafer ‹fller
2. F.Hamiyet O¤uzhan
3. Nuri Çakk›r
4. Muhammet Abdulrahman
1. Devlet Bahçeli
2. Abdullah Ziyan
3. Mehmet Bayrak
4. Mehmet Özkan
1. Zeki Kahraman
2. Hilmi Keyh›d›r
3. ‹rfan ‹lker fianl›
4. Hasan K›vr›m
1. Ramazan Velieceo¤lu
2. Ayfle Sevinç
3. (aday bildirilmedi)
4. (aday bildirilmedi)
1. Yaflar Yak›fl
2. Fahri Çak›r
3. Metin Kafl›ko¤lu
1. Erol Solak
2. Gökhan Komit
3. Y›lmaz Kay›kç›
1. Kazim Çakmakç›
2. ‹brahim Köro¤lu
3. ‹smail Bayrak
1. Ali Haydar Y›lmaz
2. Feridun Aksoy
3. Rahmi Demirci
1. Kenan F›rat
2. Zeyneti Bayr› Ünal
3. Yüksel Öztürk
1. Necmi Hoflver
2. Yaflar Ayd›n
3. Ümit Özmen
1. Ömer Y›ld›z
2. Alaattin Da¤
3. Cengiz Ergezer
1. Cemalettin Y›ld›z
2. Osman Bozkan
3. Ayd›n Koç
1. Fethi Görür
2. ‹lyas Keskin
3. Hüsamettin Kaya
1. Mehmet Erözmen
2. Fevzi Er
3. Vehbi Turhan
I⁄DIR ARDAHAN
BARTIN
KIRIKKALE KARAMAN
BAYBURT
TUNCEL‹
TRABZON
TOKAT
ORDU
1. Erdo¤an Özegen
2. Mahmut U¤ur çetin
3. ‹smail Göksel
YOZGAT
YTP
ZONGULDAK
SP
AKSARAY
MHP
BATMAN
LDP
fiIRNAK
DYP
YALOVA
DSP
KARABÜK
CHP
K‹L‹S
BBP
OSMAN‹YE
ANAP
DÜZCE
N‹⁄DE
AKP
PERfiEMBE,12 EYLÜL 2002

Benzer belgeler