Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Yorumlar

Transkript

Ürün Güvenlik Bilgi Formu
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 15
Revizyon tarihi 12/12/2014
FILACLEANER
Basım tarihi 19/03/2015
Sayfa no. 1/13
Ürün Güvenlik Bilgi Formu
BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
Unvanı
Kimyevi ismi ve eşanlamlılar
FILACLEANER
Zeminler için üniversal temizleyici
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Zeminler için üniversal temizleyici.
Tanımlama/Kullanım
1.3. Şirket/iş sahibinin tanıtımı
Şirket Unvanı
Adres
Mevki ve Ülke
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Via Garibaldi, 58
35018 San Martino di Lupari (PD)
ITALIA
tel. +39.049.9467300
faks +39.049.9460753
yetkili kişinin e-posta adresi,
Güvenlik bilgileri formu sorumlusu
1.4. Acil durum telefonu
Acil bilgiler için danışınız
[email protected]
TEL +39.049.9467300 ITALIA: +39 02 66101029 Ospedale Niguarda di Milano ESPAÑA: + 34 91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses PORTUGAL: +351 808250143 Centro de Informação Antivevenos (CIAV) UNITED KINGDOM: NHS Direct - +44 0845 4647 or 111 (In England and Wales); NHS 24
- +44 08454 24 24 24 (In Scotland) FRANCE: +33 01 40 05 48 48 Centres Antipoison et de Toxicovigilance du Paris DEUTSCHLAND: +49 030 19240, Inst. f. Toxikologie Berlin ÖSTERREICH: +43 1 406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale VIZ NORGE: +47 22 59 13 00 Norwegian Poison Information Centre SWISS: 145 Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum - Centre Suisse
d''''''''''''''''Information Toxicologique - Centro Svizzero d''''''''''''''''Informazione
Tossicologica SWEDEN: 112 Giftinformationscentralen DENMARK: 82 12 12 12 Giftlinjen POLSKA: +48 22 849 76 12 Zakład Higieny NETHERLANDS: +31 030 2748888 National Poison Center BELGIQUE: +32 070 245 245 Centre Antipoisons - Ελλάδα: ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 7793777 HUNGARY: +36 06 80 20 11 99 ETTSZ= Health Toxicological Information Service
BÖLÜM 2. Tehlikelerin tanitimi.
2.1.Madde veya müstahzarın sınıflandırılması.
Ürün, 1272/2008 (AT) Yönetmeliği (CLP) hükümleri (ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar) uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu doğrultuda
ürün, 1907/2006 (AT) Yönetmeliği hükümleri ve sonraki değişikliklerine uygun bir güvenlik bilgi formu düzenlenmesini gerektirir.
Sağlık ve/veya çevreye yönelik olarak taşıdığı risklere ilişkin olası ilave bilgiler, işbu formun 11 ve 12. bölümlerinde bulunur.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 15
Revizyon tarihi 12/12/2014
FILACLEANER
Basım tarihi 19/03/2015
Sayfa no. 2/13
2.1.1. 1272/2008 Yönetmeliği (CLP) ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar .
Sınıflandırma ve tehlikelerin tanıtımı:
Eye Irrit. 2
H319
2.1.2. 67/548/AET ve 1999/45/AT Direktifleri ve sonraki değişiklikleri ve uyarlamalar.
Tehlike sembolleri:
-R Cümleleri:
-2.2. Etiket üzerinde belirtilmesi gereken bilgiler.
1272/2008 (AT) Yönetmeliği (CLP) ve sonraki değişiklikler ve uyarlamaları uyarınca tehlike etiketleri.
Resimli işaretler:
Uyarılar:
Dikkat
Tehlike bilgileri:
H319
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Tedbir önerileri:
P264
P280
P305+P351+P338
P337+P313
Kullanımdan sonra eller özenle yıkayınız.
Eldiven / koruyucu giysiler giyiniz / gözleri / yüzü koruyunuz.
GÖZLER İLE TEMAS HALİNDE: özenle birkaç dakika durulayınız. Kolaylıkla yapılması halinde olası lensleri çıkarınız.
Durulamaya devam ediniz.
Gözlerde tahriş devam ediyor ise: bir doktora danışınız.
2.3. Diğer tehlikeler.
Bulunmayan bilgiler.
BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkinda bilgi.
3.1. Maddeler.
İlgili olmayan bilgiler.
3.2. Müstahzarlar.
Kapsadıkları:
Tanıtımı.
Kons. %.
Sınıflandırma 67/548/AET.
Sınıflandırma 1272/2008 (CLP).
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 15
Revizyon tarihi 12/12/2014
FILACLEANER
Basım tarihi 19/03/2015
Sayfa no. 3/13
oxirane 2-methyl- polymer with oxirane mono(2propylheptyl) ether
C.A.S. 166736-08-9
Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
1-5
AT. İNDEKS. 1-METOKSİ-2-PROPANOL
C.A.S. 107-98-2
AT. 203-539-1
1-5
R10, R67, Notlar
Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336
1-3
Xn R22, Xi R41, N R50, Notlar
Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Aquatic
Acute 1 H400 M=1
1-5
Xi R38, Xi R41, Notlar
Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315
1-5
Notlar
Avrupa Birliği düzenlemelerince iş yerinde maruz
kalma limiti bulunan madde.
İNDEKS. 603-064-00-3
Tes. No.
01-2119457435-35
Alcohols, C12-15, ethoxylated
C.A.S. 68131-39-5
AT. İNDEKS. Tes. No. 01-2119488720-33
Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane
hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene,
sodium salts
C.A.S. 68439-57-6
AT. İNDEKS. Tes. No. 01-2119513401-57
DİPROPİLEN GLİKOL MONOMETİLETER
C.A.S. 34590-94-8
AT. 252-104-2
İNDEKS. Tes. No. 01-2119450011-60
Not: Menzil üst değeri hariç.
Risk (R) ibarelerinin ve tehlike açıklamalarının komple metinleri bilgi formunun 16. bölümünde bulunur.
T+ = Çok Zehirli(T+), T = Zehirli(T), Xn = Zararli(Xn), C = Aşindirici(C), Xi = Tahrİş Edici(Xi), O = Yakici(O), E = Patlayici(E), F+ = Son Derece
Parlayici(F+), F = Kolay Parlayici(F), N = Çevre İçin Tehlikeli(N)
BÖLÜM 4. İlk yardim önlemleri.
4.1. İlk yardım tedbirlerinin tanımı.
GÖZLER: Olası lensleri çıkarın. Göz kapaklarını iyice açarak, derhal ve bol su ile en az 30/60 dakika yıkayınız. Derhal bir doktora danışınız.
DERİ: Kirlenmiş giysileri üzerinizden çıkarınız. Derhal bir duş alınız. Derhal bir doktora danışınız.
YUTMA: Mümkün olduğu kadar çok miktarda su içiriniz. Derhal bir doktora danışınız. Doktor tarafından net şekilde izin verilmemiş ise, kusturmaya
çalışmayınız.
SOLUNUM: Derhal bir doktor çağırınız. Maruz kalmış olan kişiyi kaza yerinden uzakta açık havaya çıkarınız. Solunum kesilirse, suni solunum
uygulayınız. Yardım eden kişi için uygun tedbirleri alınız.
4.2. Başlıca belirtiler ve etkiler, gerek akut gerekse daha sonra ortaya çıkabilecek olanlar .
Kapsanılan maddelerden kaynaklanan belirti ve etkiler, için 11. bölüme bakınız.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 15
Revizyon tarihi 12/12/2014
FILACLEANER
Basım tarihi 19/03/2015
Sayfa no. 4/13
4.3. Derhal bir doktora danışılmasının gerekli olup olmadığının veya özel tedavilerin gerekli olup olmadıklarını belirtiniz.
Bulunmayan bilgiler.
BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri.
5.1. Yangın söndürücüler.
UYGUN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI
Yangın söndürme teçhizatları: karbonik anhidrit, köpük, kimya tozu. Yanmamış ürün kaçakları ve dökülmeleri halinde, tutuşabilir buharları dağıtmak ve
kaçakları durdurmaya çalışan kişileri korumak için su buharı kullanılabilir.
UYGUN OLMAYAN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI
Su jetleri kullanmayınız. Su, yangını söndürmek için etkili değildir, ancak patlama ve infilakları önleyerek, alevlere maruz kalmış kapalı kapların
soğutulması için kullanılabilir.
5.2. Madde veya müstahzardan kaynaklanan özel tehlikeler.
YANGIN HALİNDE MARUZİYETTEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER
Patlama tehlikesi doğurarak, ateşe maruz kalmış olan kapların içinde aşırı basınç meydana gelebilir. Yanma ürünlerini teneffüs etmekten kaçınınız.
5.3. Yangın söndürme görevlilerine yönelik özel tavsiyeler.
GENEL BİLGİLER
Ürünün ayrışmasını ve sağlık açısından potansiyel olarak tehlikeli maddelerin meydana gelmesini önlemek üzere kapları su jetleri ile soğutunuz. Daima
yangına karşı koruma ile komple ekipmanlar kullanınız. Kanalizasyona boşaltılmamaları gereken yangın söndürme sularını toplayınız. Yangın söndürme
için kullanılmış kontamine su ve yangın artıkları yürürlükteki kanunlara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
EKİPMAN
Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı (EN 137), yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler (EN469), itfaiyeciler
için koruyucu eldivenler (EN 659) ve itfaiyeci çizmeleri (HO A 29 veya A30) gibi yangınla mücadele için normal donanımlar.
BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayilma önlemleri.
6.1. Kişisel önlemler, koruma düzenekleri ve acil durum halinde süreçler.
Tehlike olmadığı takdirde, kaçağın yayılmasını önleyiniz.
Deri, gözler ve kişisel giysilerin kontamine olmasının önlenmesi için uygun koruyucu donanımları (güvenlik bilgi formunun 8`inci bölümünde yer alan
kişisel koruyucu donanımlar dâhil) giyin. Bu bilgiler gerek çalışan görevliler gerekse acil durum müdahaleleri için geçerlidir.
6.2. Çevresel önlemler.
Ürünün kanalizasyonlara, yüzeysel sulara, yeraltı sularına sızmasını önleyiniz.
6.3. Sınırlandırma ve temizleme metot ve malzemeleri.
Sızan/akan ürünü uygun bir kap içerisine toplayınız. Bölüm 10`u kontrol ederek, ürün ile kullanılacak kabın uygunluğunu değerlendiriniz. Geri kalanı, atıl
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 15
Revizyon tarihi 12/12/2014
FILACLEANER
Basım tarihi 19/03/2015
Sayfa no. 5/13
emici malzeme ile emdiriniz.
Kaçağın meydana gelmiş olduğu yerin yeterli derecede havalandırılmasını sağlayınız. Bölüm 7`deki kapların malzemesi için olası uyumsuzlukları kontrol
ediniz. Kontamine olmuş materyalin bertaraf edilmesi, madde 13 bağlamında bulunan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
6.4. Diğer bölümlere göndermeler.
Kişisel koruma ve bertaraf konularına ilişkin olası bilgiler 8 ve 13 numaralı bölümlerde belirtilmiştir.
BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama.
7.1. Güvenli kullanım için koruyucu önlemler.
Isı kaynaklarından, kıvılcımlardan ve çıplak ateşten uzak tutunuz, sigara içmeyiniz, kibrit ve çakmak kullanmayınız. Uygun bir havalandırma olmadığı
takdirde, buharlar zeminin hemen üstünde birikim yapabilir ve tetiklendikleri takdirde, alev alma tehlikesi ile daha sonra da tutuşabilirler. Elektrostatik yük
birikimlerinden kaçınınız. Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Yemek yenilen bölgelere girmeden önce kontamine olmuş
giysileri ve koruyucu donanımları çıkarın. Ürünün çevreye yayılmasını önleyin.
7.2. Olası uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama şartları.
Sadece orijinal kabında muhafaza ediniz. Serin ve iyi havalandırılan yerlerde, ısı kaynaklarından, çıplak ateş, kıvılcım ve diğer tutuşma kaynaklarından
uzakta muhafaza ediniz. Bölüm 10`da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.
7.3. Özel kullanımlar.
Bulunmayan bilgiler.
BÖLÜM 8. Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma.
8.1. Maruziyet sınır değerleri.
Referans Standartlar:
AUS
BEL
CYP
CZE
Österreich
Belgique
Κύπρος
Česká Republika
DEU
DNK
ESP
Deutschland
Danmark
España
FIN
Suomi
FRA
GRB
GRC
France
United Kingdom
Ελλάδα
HRV
Hrvatska
Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011
AR du 11/3/2002. La liste est mise à jour pour 2010
Κ.Δ.Π. 268/2001; Κ.Δ.Π. 55/2004; Κ.Δ.Π. 295/2007; Κ.Δ.Π. 70/2012
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci
MAK-und BAT-Werte-Liste 2012
Graensevaerdier per stoffer og materialer
Publicación: Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en
Espana 2012
HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisuja 2012:5
JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102
EH40/2005 Workplace exposure limits
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9
Φεβρουαρίου 2012
NN13/09- Institut za sigurnost Zagreb
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 15
Revizyon tarihi 12/12/2014
Basım tarihi 19/03/2015
FILACLEANER
Sayfa no. 6/13
HUN
IRL
ITA
NLD
Magyarország
Éire
Italia
Nederland
NOR
POL
Norge
Polska
SVK
SVN
SWE
TUR
EU
Slovensko
Slovenija
Sverige
Türkiye
OEL EU
TLV-ACGIH
50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values,
AF 2011:18
Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia
16 grudnia 2011r
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. júna 2007
Uradni list Republike Slovenije 15. 6. 2007
Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18
2000/39/EC sayılı Direktifin ekidir
Yönetmeliği 2009/161/AB; Yönetmeliği 2006/15/AT; Yönetmeliği
2004/37/AT; Yönetmeliği 2000/39/AT.
ACGIH 2014
1-METOKSİ-2-PROPANOL
Eşik sınır değer.
Tip
Ülke
ZAO/8saat
MAK
AUS
187
50
187
50
DERİ.
VLEP
BEL
375
100
568
150
DERİ.
TLV
CYP
375
100
538
150
DERİ.
TLV
CZE
270
AGW
DEU
370
100
740
200
740
200
mg/m3
STEL/15dak
ppm
mg/m3
ppm
DERİ.
550
MAK
DEU
370
100
TLV
DNK
185
50
VLA
ESP
375
100
568
150
DERİ.
HTP
FIN
370
100
560
150
DERİ.
VLEP
FRA
188
50
375
10
DERİ.
WEL
GRB
375
100
560
150
DERİ.
TLV
GRC
360
100
1080
300
GVI
HRV
375
100
568
150
MDK
HRV
360
100
540
150
AK
HUN
375
OEL
IRL
375
100
568
150
TLV
ITA
375
100
568
150
OEL
NLD
375
TLV
NOR
180
NDS
POL
180
NPHV
SVK
375
DERİ.
568
DERİ.
DERİ.
563
DERİ.
50
360
100
568
DERİ.
MAK
SWE
190
50
300
75
DERİ.
ESD
TUR
375
100
568
150
DERİ.
OEL
EU
375
100
568
150
DERİ.
369
100
553
150
TLV-ACGIH
DİPROPİLEN GLİKOL MONOMETİLETER
Eşik sınır değer.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 15
Revizyon tarihi 12/12/2014
Basım tarihi 19/03/2015
FILACLEANER
Sayfa no. 7/13
Tip
Ülke
ZAO/8saat
mg/m3
STEL/15dak
ppm
mg/m3
ppm
614
100
DERİ.
MAK
AUS
307
50
VLEP
BEL
308
50
DERİ.
TLV
CYP
308
50
DERİ.
TLV
CZE
270
AGW
DEU
310
50
310
50
310
50
DERİ.
550
MAK
DEU
310
50
TLV
DNK
300
50
VLA
ESP
308
50
HTP
FIN
310
50
DERİ.
DERİ.
VLEP
FRA
308
50
WEL
GRB
308
50
TLV
GRC
600
100
AK
HUN
308
OEL
IRL
308
50
DERİ.
TLV
ITA
308
50
DERİ.
TLV
NOR
300
50
DERİ.
NDS
POL
240
NPHV
SVK
308
50
MV
SVN
308
50
MAK
SWE
300
50
ESD
TUR
308
50
OEL
EU
308
50
606
100
TLV-ACGIH
DERİ.
900
150
308
480
DERİ.
DERİ.
450
75
DERİ.
DERİ.
DERİ.
909
150
DERİ.
Açiklamalar:
(C) = CEILING ; SOLUN = Solunabilir Fraksiyon ; TENEF = Teneffüs Edilebilen Fraksiyon ; GÖĞÜS = Göğüssel Fraksiyon.
Solvent karışımları TLV:
369 mg/m3.
8.2. Maruziyet kontrolleri.
Uygun teknik önlemlerin alınmasının, kişisel koruma ekipmanlarına nispet ile daima öncelikli olması gerektiği ışığında, etkin bir yerel emme aracılığı ile
çalışma mekanının iyi havalandırılması garanti edilmelidir.
Kişisel koruyucu ekipmanların seçimi için, gerekmesi halinde kendi kimyasal madde tedarikçilerinize fikir danışınız.
Kişisel koruyucu donanımlar, bunların yürürlükteki standartlara uygunluğunu kanıtlayan CE işaretini taşımalıdır.
Göz yüz yıkama haznesi ile acil duşu öngörünüz.
EL KORUMA
Elleri, kategori III iş eldivenleri ile koruyunuz (ref. EN 374 standardı).
İş eldivenleri malzemesinin kati seçimi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: uyumluluk, degradasyon, kırılma süresi ve içine işleme.
Müstahzarlar halinde, iş eldivenlerinin kimyasal maddelere dayanıklılığı, önceden tahmin edilebilir olmadığından, kullanmadan önce kontrol edilmelidir.
Eldivenler, kullanım süresi ve şekline bağlı olan bir aşınma süresine tabidirler.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 15
Revizyon tarihi 12/12/2014
FILACLEANER
Basım tarihi 19/03/2015
Sayfa no. 8/13
CİLT KORUMA
Kategori I profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu iş giysileri ve güvenlik ayakkabıları giyiniz (ref. 89/686/EEC Direktifi ve EN ISO 20344 standardı).
Koruyucu giysileri çıkardıktan sonra su ve sabun ile yıkanınız.
GÖZ KORUMA
Hava geçirmez koruyucu gözlük takılması tavsiye edilir (ref. EN 166 standardı).
SOLUNUM KORUMA
Maddenin veya üründe bulunan bir veya daha fazla maddenin eşik değerinin (ör. TLV-TWA) aşılması halinde, sınıfı (1, 2 veya 3) kullanım limiti
konsantrasyonuna göre seçilecek olan A tip filtreli bir maskenin takılması tavsiye edilir. (ref. EN 14387 standardı). Farklı doğalı gaz veya buharların
ve/veya partiküllü gaz veya buharların (aerosol, duman, sis, vb.) bulunması halinde kombine tip filtreler öngörmek gerekir.
Uygulanan teknik önlemlerin, işçinin dikkate alınmış eşik değerlerine maruziyetini sınırlandırmak için yeterli olmamaları halinde, solunum yollarını koruma
araçlarının kullanılması gerekir. Her halükarda maske ile sağlanan koruma sınırlıdır.
Dikkate alınan maddenin kokusuz veya bunun koku eşiğinin ilgili TLV-TWA değerinden daha fazla olması halinde ve acil durumda, kendi kendine yeterli
açık devreli basınçlı hava solunum cihazı (ref. EN 137 standardı) veya dış hava alımlı solunum cihazı (ref. EN 138 standardı) takınız. Solunum yolları
koruma donanımının doğru seçilmesi için, EN 529 standardını referans olarak alınız.
ÇEVRESEL MARUZIYET KONTROLLERI.
Havalandırma cihazlarından emisyonlar da dahil olmak üzere, üretim süreçlerinin emisyonları çevreyi koruma normatiflerine uygunluk açısından kontrol
edilmelidir.
BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler.
9.1. Başlıca fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgiler.
Fiziksel Durumu
Renk
Koku
Koku eşiği.
pH.
Erime veya donma noktası.
Ilk kaynama noktası.
Kaynama derecesi.
Alevlenme noktası.
Buharlaşma hızı
Katıların ve gazların parlayıcılıkları
Alevlenme alt limiti.
Alevlenme üst limiti.
Patlama alt limiti.
Patlama üst limiti.
Buhar basıncı.
Buharların Yoğunluğu
Özgül ağırlığı.
Çözünürlük
Ayrışma katsayısı: n-otanol/su
Kendiliğinden alevlenme ısısı.
Ayrışma sıcaklığı.
Viskozite
Patlayıcı özellikleri
Yanıcı özellikler
sıvı
sarı
limon
Mevcut değil.
10,1
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
> 61 °C.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
1,005 Kg/l
suda tamamen çözünür
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
9.2. Diğer bilgiler.
Kuru Artık.
VOC (1999/13/AT Yönetmeliği) :
VOC (uçucu karbon) :
0,13 %
4,00 %
2,17 %
-
40,20
21,84
g/litre.
g/litre.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 15
Revizyon tarihi 12/12/2014
FILACLEANER
Basım tarihi 19/03/2015
Sayfa no. 9/13
BÖLÜM 10. Kararlilik ve reaktivite/tepkime.
10.1 Reaktivite.
Normal kullanım şartlarında diğer maddeler ile özel reaksiyon tehlikesi yoktur.
10.2. Kimyasal kararlılığı.
Ürün, normal kullanım ve depolama şartlarında kararlıdır.
10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılığı.
Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar meydana getirebilir.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar.
Aşırı ısınma kaynağından kaçınınız. Elektrostatik yük birikimlerinden kaçınınız. Her türlü ateşleme kaynağından kaçınınız.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler.
Bulunmayan bilgiler.
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri.
Termik ayrışma veya yangın halinde sağlık açısından potansiyel zararlı gaz ve buharlar meydana gelebilir.
BÖLÜM 11. Toksikoloji bilgisi.
11.1. Toksikolojik etkiler hakkında bilgi.
Ürün ile ilgili deneysel toksikolojik verilerin bulunmaması halinde, ürünün sağlık açısından olası tehlikeleri kapsanan madde özellikleri bazında
sınıflandırma için referans alınan normatif bağlamında öngörülen kriterlere göre değerlendirilmiştir.Bundan dolayı, ürüne maruziyetten kaynaklanan
toksikolojik etkileri değerlendirmek için, olası olarak 3. bölümde belirtilmiş tek maddelerin konsantrasyonlarını dikkate alınız.
Akut etkileri: Göz ile teması tahriş etkisi yapabilir; belirtileri kızarma, ödem, ağrı ve gözlerde yaşlanma olabilir.
Buharların teneffüs edilmesi üst solunum yollarında orta derecede tahrişe neden olur; cilt ile teması orta derecede tahrişe neden olur.
Yutma, yanmalı karın ağrısı, bulantı ve kusmayı içererek sağlık bozukluklarına sebep olabilir.
Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts
LD50 (Oral).2079 mk/kg ratto maschile femminile
LD50 (Deri).> 13500 mg/kg coniglio
LC50 (Soluma).> 52 mg/l 4 ore
Alcohols, C12-15, ethoxylated
LD50 (Oral).1700 mg/kg ratto maschile femminile
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 15
Revizyon tarihi 12/12/2014
FILACLEANER
Basım tarihi 19/03/2015
Sayfa no. 10/13
LD50 (Deri).> 2000 mg/kg ratto maschile femminile
1-METOKSİ-2-PROPANOL
LD50 (Oral).5300 mg/kg Rat
LD50 (Deri).13000 mg/kg Rabbit
LC50 (Soluma).54,6 mg/l/4h Rat
BÖLÜM 12. Ekoloji bilgisi.
Preparat hakkında özellikli bilgiler mevcut olmadıklarından ürünü çevreye atmadan iyi çalışma pratiklerini uygulayınız. Ürünü kesinlikle zemin,
kanalizasyon ve su yollarına atmayınız. Ürün su yollarına veya kanalizasyonlara ulaşmış veya toprak veya bitkileri kirletmiş ise yetkili makamlara haber
veriniz. Su tabakası üzerinde etkileri minimuma indirmek için gerekli önlemleri uygulayınız.
12.1. Ekotoksisite.
Alcohols, C12-15,
ethoxylated
EC10 Yosunlar / su Bitkileri.
0,092 mg/l/72h alghe 72 h
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik.
DİPROPİLEN GLİKOL
MONOMETİLETER
Suda çözülebilir.
mg/l 1000 - 10000
Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir.
1-METOKSİ-2-PROPANOL
Suda çözülebilir.
mg/l 1000 - 10000
Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir.
12.3. Biyobirikim potansiyeli.
DİPROPİLEN GLİKOL
MONOMETİLETER
Ayırma katsayısı: noktanol/su.
0,0043
1-METOKSİ-2-PROPANOL
Ayırma katsayısı: noktanol/su.
<1
12.4. Hareketlilik.
Bulunmayan bilgiler.
12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları.
Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den daha yüksek yüzdede PBT veya vPvB maddeleri içermez.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 15
Revizyon tarihi 12/12/2014
FILACLEANER
Basım tarihi 19/03/2015
Sayfa no. 11/13
12.6. Diğer ters etkiler.
Bulunmayan bilgiler.
BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri.
13.1. Atık işleme metodu.
Mümkün ise, tekrar kullanınız. Ürünün kalıntıları, tehlikeli özel atık olarak kabul edilmelidir. Bu ürünü kısmen içeren atıkların tehlikeliliği, yürürlükteki
kanun hükümlerine göre değerlendirilmelidir.
Bertaraf edilme, ulusal ve olası yerel kanunlara uygun olarak atık idaresi konusunda yetki sahibi bir şirkete teslim edilerek gerçekleştirilmelidir.
Ürünü kesinlikle zemin, kanalizasyon ve su yollarına atmayınız.
KONTAMİNE AMBALAJLAR
Kontamine olmuş ambalajlar, atık idaresine ilişkin ulusal kanunlara uygun olarak geri kazanım veya imha edilmek üzere gönderilmelidir.
BÖLÜM 14. Taşımacilik bilgisi.
Ürün, karayolu (A.D.R.), demiryolu (RID), denizyolu (IMDG kodu) ve havayolu (IATA) tehlikeli mal taşımacılığı yürürlükteki hükümler uyarınca tehlikeli
olarak kabul edilmemelidir.
BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi.
15.1. Madde veya müstahzar için özel sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin norm ve mevzuatlar .
Seveso Kategorisi.
Hiçbiri.
1907/2006 (AT) Yönetmeliği XVII Ekinde kapsanılan ürün veya maddelere ilişkin kısıtlamalar.
Ürün.
Nokta.
3
Candidate Listesinde (REACH Madde 59) yer alan maddeler.
Hiçbiri.
İzne tabi maddeler (REACH XIV Eki).
Hiçbiri.
649/2012 (EC) Yönetmeliği uyarınca ihracat bildirim yükümlülüğüne tabi maddeler.
Hiçbiri.
Rotterdam Anlaşmasına tabi maddeler:
Hiçbiri.
Stockholm Anlaşmasına tabi maddeler:
Hiçbiri.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 15
Revizyon tarihi 12/12/2014
FILACLEANER
Basım tarihi 19/03/2015
Sayfa no. 12/13
Sağlık Kontrolleri.
Mevcut risk değerlendirme verilerinin, işçi sağlık ve güvenliğine ilişkin risklerin az olduğunu ve 98/24/EC direktifine uyulduğunu kanıtlamaları şartı ile bu
kimyasal maddeye maruz kalmış işçiler sağlık kontrollerinden geçmeyecektir.
Düzenleme CE N.648/2004 uygun olarak bileşenler
5% Inden daha azı
5% ve 15% arasında
Parfüm , Sitral , Limonen
Koruyucular : benzisotiazolinon
anyonik yüzey aktif maddeler
iyonik olmayan yüzey aktif maddeler
15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi.
Müstahzar ve kapsadığı maddelere ilişkin olarak bir kimyevi güvenlik değerlendirilmesi hazırlanmamıştır.
BÖLÜM 16. Diğer bilgiler.
Form`un 2-3 bölümlerinde belirtile (H) tehlike bilgilerinin metni:
Flam. Liq. 3
Parlayıcı sıvı, kategori 3
Acute Tox. 4
Akut zehirlilik, kategori 4
Eye Dam. 1
Ciddi göz hasarları, kategori 1
Eye Irrit. 2
Göz tahrişi, kategori 2
Skin Irrit. 2
Deri tahrişi, kategori 2
STOT SE 3
Maruz kalan organlar için özel zehirlilik - bir kez maruz kalma, kategori 3
Aquatic Acute 1
Su ortamı için tehlikelidir, akut zehirlilik, kategori 1
H226
Alevlenir sıvı ve buhar.
H302
Yutulması halinde zararlıdır.
H318
Ciddi göz hasarına yol açar.
H319
Ciddi göz tahrişine yol açar.
H315
Cilt tahrişine yol açar.
H336
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H400
Sucul ortamda çok toksiktir.
Form`un 2-3 bölümlerinde belirtilen (R) risk cümleleri metinleri:
R10
ALEVLENIR.
R22
YUTULMASı HALINDE ZARARLıDıR.
R38
CILDI TAHRIŞ EDER.
R41
GÖZDE CIDDI HASAR RISKI.
R50
SUCUL ORGANIZMALAR IÇIN ÇOK TOKSIKTIR.
R67
BUHARLARı UYUŞUKLUĞA VE BAŞ DÖNMESINE NEDEN OLABILIR.
AÇIKLAMALAR:
- ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması
- CAS NUMBER: Chemical Abstract Service kayıt Numarası
- CE50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50`sinde etki gösteren konsantrasyon
- CE NUMBER: ESIS`deki belirleme numarası (mevcut maddelerin Avrupa arşivi)
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 15
Revizyon tarihi 12/12/2014
FILACLEANER
Basım tarihi 19/03/2015
Sayfa no. 13/13
- CLP: EC1272/2008 Yönetmeliği
- DNEL: Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için dünya genelinde harmonize edilmiş sistem
- IATA DGR: Uluslararası hava taşımacılığı Birliği`nin tehlikeli maddelerin taşınması Yönetmeliği
- IC50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50`sinde immobilizasyon konsantrasyonu
- IMDG: Tehlikeli Maddelerin taşınması için Uluslararası Denizcilik Kodu
- IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü
- INDEX NUMBER: CLP`nin VI Ek`teki belirleme numarası
- LC50: Ölümcül konsantrasyon %50
- LD50: Ölümcül konsantrasyon %50
- OEL: Mesleki maruziyet seviyesi
- PBT: REACH`e göre kalıcı, biyobirikimli ve zehirli
- PEC: Öngörülen Çevresel Konsantrasyonu
- PEL: Öngörülen Maruziyet Seviyesi
- PNEC: Öngörülen etkisiz konsantrasyon
- REACH: EC 1907/2006 Yönetmeliği
- RID: Tren ile tehlikeli maddeleri uluslar arası taşıma Yönetmeliği
- TLV: Eşik sınır değer
- ESD TAVAN DEĞERİ:mesleki maruziyet süresinin her anı esnasında aşılmaması gereken konsantrasyon.
- TWA STEL: Kısa süreli maruziyet sınırı
- TWA: Zaman ağırlıklı ortalama maruziyet sınırı
- VOC: Uçucu organik bileşik
- vPvB: REACH`e göre çok kalıcı ve çok biyobirikimli
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).
GENEL BİBLİYOGRAFİSİ:
1. 1999/45/AT Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler
2. 67/548/AET Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar
3. Regulation (AB) 1907/2006 (REACH)
4. Regulation (AB) 1272/2008 (CLP)
5. Regulation (AB) 790/2009 (I Atp.CLP)
6. Regulation (AB) 453/2010
7. Regulation (AB) 286/2011 (II Atp.CLP)
8. Regulation (AB) 618/2012 (III Atp.CLP)
9. Regulation (AB) 487/2013 (IV Atp. CLP)
10. Regulation (AB) 944/2013 (V Atp. CLP)
11. Regulation (AB) 605/2014 (VI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) Web sitesi
Kullanıcılar için bilgi:
Bu güvenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Ürünün özel kullanım alanlarına
göre kullanıcılar, bilginin uygunluğunu ve eksiksiz olduğunu doğrulamalıdırlar.
Bu belge herhangi bir ürün özelliği için garanti olarak kabul edilmemelidir.
Bu ürünün kullanımı bizim direk kontrolümüz dışındadır, bu nedenle kullanıcılar kendi sorumlulukları altında geçerli tüzüğe, sağlık ve emniyet kurallarına
uymalıdırlar. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.
Kimyasal ürünlerin kullanılması ile görevli personel uygun eğitimden geçirilmelidir.
Önceki revizyona göre değişiklikler:
Belirtilen kısımlarda değişiklik yapıldı:
09 / 10 / 11.

Benzer belgeler

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Κ.Δ.Π. 268/2001; Κ.Δ.Π. 55/2004; Κ.Δ.Π. 295/2007; Κ.Δ.Π. 70/2012 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 Graensevaerdier per ...

Detaylı

HYDROREP ECO_2 TUR.rtf

HYDROREP ECO_2 TUR.rtf uzakta muhafaza ediniz. Bölüm 10`da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.

Detaylı

FUGAPROOF_12 TUR.rtf

FUGAPROOF_12 TUR.rtf BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri. 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı.

Detaylı

FILANO RUST_1 TUR.rtf

FILANO RUST_1 TUR.rtf 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri Şirket Unvanı Adres Mevki ve Ülke

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Κ.Δ.Π. 268/2001; Κ.Δ.Π. 55/2004; Κ.Δ.Π. 295/2007; Κ.Δ.Π. 70/2012 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 Graensevaerdier per ...

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi 28/04/2015 Sayfa no. 10/16

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Referans Standartlar:

Detaylı