Osmanlı İmparatorluğu`nda Hayatta kalan Ermeni Sürgünleri,1917

Yorumlar

Transkript

Osmanlı İmparatorluğu`nda Hayatta kalan Ermeni Sürgünleri,1917
OSMANLI ÝMPARATORLUÐU’NDA HAYATTA KALAN ERMENÝ SÜRGÜNLERÝ, 1917
Harita 2
Ka r ad eni z
Bu haritada, Talât Paþa’nýn,
Osmanlý Ermenilerinin
Edirne
1915-1917’deki imhasý
an
Ýst
sýrasýnda üzerinde çalýþtýðý
LEJANT
Osmanlý Ermenileri...
1917’de yerlisi olduðu vilayette
sayýlanlar (%)
1917’de baþka vilayetlerde
sayýlanlar (%)
Nüfusun düþük gözüktüðü yerlerin
verilerinde herhangi bir uyarlama
yapýlmamýþtýr
Dairenin büyüklüðü, nüfusun büyüklüðüyle
orantýlýdýr (Verilerin tamamý için, Bkz.
Talât Paþa’nýn Ermeni Soykýrýmý Raporu)
%5
l
bu
%95
%4
Kastamonu
%26
Bolu
Ýzmit
i
%6
la a- niye le)
K lta kka
%3
%94
%6
Su ana
Ankara
Hüdavendigâr
%47
%
94
(Ç
Karesi
%15
%53
%97
Eskiþehir
%85
Kütahya
r
isa%44
h
Aydýn
ra
%33
Ka %56
%32
n
yo
f
A
Konya
%67
%68
M
M een
ntteeþe
se
Trabzon
Erzurum
%10
Sivas
%90
%2
%19
%81
Mamuret-ül
Aziz
%98
Niðde
Kayseri
Maraþ
Bitlis
Van
Diyarbekir
97%
%15
Teke (Antalya)
%74
Urfa
Adana
Ýçel
%68
%85
Ha
l eb
Halep
%32
%50
1917 sayýmýnda gözüken
Ermeni sayýsý (204.157)
%50
%3
haritadaki Der Zor verisi, Talât’ýn dipnotlarýndaki düzeltilmiþ rakamý deðil,
* Bu
ana raporundaki düzeltilmemiþ rakamý yansýtýr.
© Ara Sarafian, 2011
Ak de n
iz
Vilayetin
yabancýsý olan
Ermeniler,
106.910,
% 52
Van Gölü
3%
%26
Ermeni sürgünlerine ayrýlan
resmi iskân mýntýkasý
Vilayetin
yerlisi olan
Ermeniler,
97.247,
% 48
Can
ik
%74
%96
%4
%96
%97
Beyrut
verileri yer almaktadýr
Çatalca
Der Zor *
Musul
%3
%97
Suriye
gh d a
Baðdat
%100
Gomidas
Enstitüsü
Gomidas Enstitüsü tarafýndan yayýnlanmýþtýr, www.gomidas.org
Gomidas Enstitüsü Araþtýrma Dizisi: Ara Sarafian, Talât Paþa’nýn Ermeni Soykýrýmý Raporu, Londra: Gomidas Enstitüsü, 2011 ISBN 978-1903656-59-4

Benzer belgeler

Osmanlı İmparatorluğu`ndaki Ermenilerin İmhası,1915-17

Osmanlı İmparatorluğu`ndaki Ermenilerin İmhası,1915-17 Nüfusun düþük gözüktüðü yerlerin verilerinde herhangi bir uyarlama yapýlmamýþtýr Dairenin büyüklüðü, nüfusun büyüklüðüyle orantýlýdýr (Verilerin tamamý için, Bkz. Talât Paþa’nin Ermeni Soykýrýmý Ra...

Detaylı

bütün ermenilere ve dostlara çağrı 22-24 nisan

bütün ermenilere ve dostlara çağrı 22-24 nisan belediye eşbaşkanları ve milletvekilleri Soykırım hakkında çok açık bir dille konuştular ve konuşuyorlar. Diyarbakır belediyesi, dünyanın en büyük Ermeni kiliselerinden biri olan Surp Giragos kilis...

Detaylı

2011 uluslararası orman yılı sonuç raporu

2011 uluslararası orman yılı sonuç raporu 2006 tarih ve 61/193 sayýlý kararý ile 2011 Yýlý Uluslararasý Orman Yýlý ilan edilmiþtir. “Ýnsanlar Ýçin Ormanlar” sloganýyla yola çýkan Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu, sürdürülebilir kalkýnma ve...

Detaylı