Perakende Satış Fişinin Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi hk.

Transkript

Perakende Satış Fişinin Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi hk.
Özelge: Perakende Satış Fişinin Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi hk.
Sayı: 67854564-010.01-159
Tarih: 21/03/2013
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
: 67854564-010.01-159
Konu
: Perakende Satış Fişinin Yabancı Para
21/03/2013
Cinsinden Düzenlenmesi
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; ... taşımacılığı işinde kullanılmak üzere yabancı
müşterileriniz için EURO cinsinden perakende satış fişi bastırmak istediğiniz belirtilmiş olup, konunun Vergi
Usul Kanunu yönünden değerlendirilerek sakıncası olup olmadığı hususuna ilişkin Başkanlığımız görüşünün
talep edildiği anlaşılmıştır.
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun "Perakende Satış Vesikaları" başlıklı 233 üncü maddesinde;
"Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan
çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki
vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.
1. Perakende satış fişleri;
......
Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı,
düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.
Perakende satış fişi ile yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve
biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. ...." ,
Anılan Kanunun "Türkçe Tutma ve Türk Parası Kullanma Zorunluluğu" başlıklı 215 inci maddesinde;
"..... 2. a) Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla,
yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen
belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz. ...." hükümleri yer almaktadır. Buna göre, ... taşımacılığı faaliyetinizde, yabancı turistlere hizmet karşılığı düzenleyeceğiniz perakende
satış fişlerini, Türk para birimi karşılığının gösterilmesi şartıyla yabancı para birimi üzerinden düzenlemeniz
mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge
geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla
vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi
hesaplanmayacaktır.

Benzer belgeler

sirketin besihanede yetistirip kestigi hayvanlardan yine kendisine ait

sirketin besihanede yetistirip kestigi hayvanlardan yine kendisine ait yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.  ...." 

Detaylı

gelir idaresi baskanligi

gelir idaresi baskanligi kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.                           ...

Detaylı