Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi

Yorumlar

Transkript

Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi
Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi
Kuruluş Tanıtım Dokümanı
İçerik
1.
Kuruluş Amacı ..........................................................................................................................................2
2.
İşleyiş Prensipleri .....................................................................................................................................2
2.1.
Yedek Parça Sertifikasyonu .................................................................................................................2
2.2.
Hasar Onarım Sertifikasyonu ...............................................................................................................2
3.
Organizasyon Yapısı .................................................................................................................................4
4.
Ekler .........................................................................................................................................................5
4.1.
SASM Yönetim Kurulu......................................................................................................................5
4.2.
SASM için Belirlenen Rollerin İş Tanımları .......................................................................................7
4.2.1.
Genel Müdür İş Tanımı ................................................................................................................7
4.2.2.
Uzman İş Tanımı ..........................................................................................................................9
4.2.3.
Uzman Yardımcısı İş Tanımı .......................................................................................................11
1
1. Kuruluş Amacı
Kurulması hedeflenen Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi (SASM) araç hasar onarımlarında
sunulan güvenlik ve kalite standartlarını yukarı çekmeyi; buna karşın maliyetleri daha etkin bir şekilde
kontrol etmeyi ve adil bir rekabet ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Kuruluş eşdeğer yedek parça
sertifikasyonu, onarım servisi sertifikasyonu, hasar onarım araştırmaları ve hasar operasyonlarındaki
tedarik ağı işleyişinin yönetimini sağlayacaktır.
SASM, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından anonim şirket olarak kurulacaktır.
2. İşleyiş Prensipleri
2.1.
Yedek Parça Sertifikasyonu
Yedek parça sertifikasyon işleyişinde Türkiye araç parkında yer alan ve en fazla kazaya karışan araç marka
modellerine ait parçalara sertifikasyon sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Türkiye araç parkı
verileri ile sigorta hasar operasyonlarında kullanılan parçalar incelenmiş ve hedef parça grupları
belirlenmiştir. Hedef parçalar, aracın dış karoserini oluşturan yapısal olmayan metal ve plastik parçalar ile
aydınlatma parçalarıdır (Tablo-1).
 Ön Tampon
 Ön Çamurluk
 Bagaj Kapağı
 Ön Far Kompleleri
Tablo-1








Motor Kaputu
Far Çerçevesi
Arka Çamurluk
Arka Stop Lambası
Ön Panel
Tampon Demiri
Ön Kapı
Sis Lambası




Ön Panjur
Arka Tampon
Arka Kapı
Sinyal
Parça sertifikasyonu uygulamalarında eşdeğer yedek parçanın boyutsal kontrolü, araç ile görsel uyumu,
fonksiyonelliği ve malzeme özellikleri değerlendirilmesi sağlanacak ve yedek parçaların güvenliğinin,
performansının ve malzeme kalitesinin uygunluğunu belgeleyecek bir sertifikasyon sistemi hayata
geçirilecektir. Sahada kullanılan eşdeğer yedek parçaların kalitesinin sürekliliği için sertifikalı eşdeğer
yedek parçalar devamlı olarak denetlenecektir.
2.2.
Hasar Onarım Sertifikasyonu
Servis sertifikasyon işleyişinde ilk aşamada sigorta hasar onarım operasyonlarında faaliyet gösteren
sigorta şirketleri ile anlaşması olan bağımsız kanaldaki onarım servislerinin belgelendirilmesi
hedeflenmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 68500 adet hasar onarım servisinden 2500 kadarı
yetkili onarım servisidir ve bu servislerin büyük çoğunluğunun TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi mevcuttur.
Bağımsız kanalda yer alan ve özel servis olarak nitelendirilen yaklaşık 4300 adet hasar onarım servisinden
hizmet uygunluk belgesi olanların oranı ise çok düşüktür. İlk aşamada bu sınıftaki hasar onarım
servislerinin belgelendirilmesi ve hizmet kalitelerinin artırılması önem teşkil etmektedir.
Onarım servisi belgelendirme uygulamalarında ise onarım servislerinin çalışan personel yetkinliği, doğru
donanım ve onaylı onarım yöntemleri kullanmaları ve servis hizmet kalitesi değerlendirilecektir. Kaliteli,
doğru ve güvenli onarım hizmeti sağlayan onarım servisleri belgelendirilecektir. Hizmet kalitesinin
sürdürülebilmesi için sertifikalandırılan onarım servislerine periyodik olarak denetimler
gerçekleştirilecektir.
2
Hedeflenen modelin hayata geçirilmesi için üç aşamalı bir yol haritası planlanmıştır.
Başlangıçta sektör ihtiyaçlarının ivedi şekilde karşılanması için sertifikasyon fonksiyonlarının dış kaynak
kullanılarak gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda yedek parça sertifikasyonu için yurtdışında
benzer sertifikasyon operasyonlarını gerçekleştiren kuruluşların vereceği sertifikalar, bu kuruluşların SASM
tarafından belirlenen belli kıstaslara uymaları şartıyla, Türkiye pazarında kabul edilecektir. Servis
sertifikasyonu için de belge sağlayan kurum ve kuruluşların sertifikaları kabul edilecek, sertifikalı
servislerin yaygınlaştırılması için ilgili TSE standartlarında ise revizyon sağlanmasına çalışılacaktır.
Yakın-orta vade planında yurtdışından standart belirleme ve sertifikasyon yetkinliği olan bir kuruluşunun
yetkilendirilmesi ve TSB bünyesinde özel bir sertifikasyon programı oluşturulması planlanmaktadır. Bu
özel programın hayata geçirilmesi ile sektör genelinde kullanılacak tekil bir sertifikasyon yapısının
oluşturulması ve yönetilmesi sağlanacaktır.
Hedef işleyiş modelinin son aşamasında ise SASM Türkiye’deki otomotiv yedek parça yan sanayii
gelişimine paralel olarak gerekli Ar-Ge ve test laboratuvarları yatırımlarını gerçekleştirebilecektir. Ayrıca
bu son aşamada SASM tüm hasar sürecinin iş akışı, yedek parça tedariki ile OEM ve eşdeğer yedek parça
kodu eşleştirilmesi süreçlerini yürütecektir.
3
3. Organizasyon Yapısı
Kuruluşun Yönetim Kurulu üyeleri, Birlik Yönetim Kurulu tarafından seçilen 5 üyeden oluşacaktır.
Başlangıçta kuruluşun operasyonları Genel Müdür, uzman ve uzman yardımcısı olmak üzere 3 kişilik bir
ekip tarafından yönetilecektir. Destek operasyonlar için dış kaynakların kullanılması uygun görülmektedir.
Kurulacak ekip, sektör paydaşlarının ihtiyaçlarının değerlendirerek sertifikasyon işleyişinin idaresini
sağlamak için stratejileri belirleyecek, sertifikasyon kurallarını ve gereksinimlerini tanımlayacak ve
uygulayacaktır. Ayrıca yedek parça ve servis sertifikasyonlarını sağlayacak 3. Partilerin yönetimi için gerekli
iletişim aktivitelerini yönetecektir. Aynı zamanda bu ekip güncel yedek parça verileri ve onaylı onarım
servis bilgileri toplayacak ve oluşturduğu ilgili raporları sektör paydaşları ile web-sayfası üzerinden
paylaşacaktır.
4
4. Ekler
4.1. SASM Yönetim Kurulu
Yapısı

Yönetim Kurulu üyeleri, Birlik Yönetim Kurulu tarafından seçilen 5 üyeden oluşur.

Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde üye seçimini yenileyebilir.

Üye atamasının yapılmasından sonra yapılacak ilk toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından
Başkan ve Başkan Vekili seçilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın katılamadığı hallerde
ise Başkan Vekilinin başkanlığında toplanılır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile ( asgari 3 üye) toplanır ve karar alır.

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır.

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Yönetim Kurulu toplantılarında bir oya sahiptir. Oylarda eşitlik
halinde görüşmeye esas olan konu bir sonraki toplantıya ertelenir. İkinci toplantıda eşitlik halinde
Başkanın görüşü doğrultusunda karar alınır.

Genel Kurul, Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyelerinden oluşur.
Görev ve Sorumlulukları:

Kuruluşun amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirlerin alınması

Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi

Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli
düzenin kurulması

Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulu’nun
yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi

Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet
raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurul’a sunulması, Genel Kurul
toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul kararlarının yürütülmesi

Kuruluş stratejilerinin ve politikalarının değerlendirilmesi

Faaliyet operasyonlarına ilişkin kamunun bilgilendirilmesi ve ilgili mesleki toplantı ve kongrelerde
kuruluşun temsil edilmesi

Sertifikasyon faaliyetlerinin gelişmesini sağlayıcı önlemlerin alınması, bu amaçla gerekli girişimlerde
bulunulması, araştırma kuruluşlarının tesis edilmesi ve bu konudaki araştırma ve çalışmalarının
desteklenmesi

Üye şirketlere bilgi verilmesi, yol gösterilmesi ve mesleki eğitime ilişkin çalışmaların yapılması

Yatırım planlarının yapılması ve finansal kaynak yeterliliğinin kontrol edilmesi

Kuruluşun faaliyet raporunun ve bütçe kalemlerine ilişkin kaynakları Genel Kurul onayına sunmak

Teknik Komite ve Genel Müdür atamalarının yapılması, kuruluşun personel kadrosunun belirlenmesi
5

Teknik Komite üyelerinin öneri ve çalışmalarının değerlendirilerek karara bağlanması

Personel kadrosunun özlük işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi

Kuruluşun genel durumu ile işlemleri ve çalışmaları hakkında Genel Kurul toplantısına raporlama
yapılması
6
4.2. SASM için Belirlenen Rollerin İş Tanımları
4.2.1.Genel Müdür İş Tanımı
SİGORTA ARAŞTIRMA VE SERTİFİKASYON MERKEZİ (SASM)
İŞ TANIMI
Pozisyon
Kıdem
Genel Müdür
En az 10 yıl
Kariyer Planı/Uzmanlık
Pozisyon Tipi
Sigorta Otomotiv Hasar ve Operasyonları, Otomotiv Satış
Sonrası Hizmetler ve Lojistik Operasyonları
Tam zamanlı
İŞİN GENEL TANIMI
Kuruluşun operasyonlarını yönetmekle sorumludur.
TEMEL SORUMLULUKLAR

Hasar onarım operasyonlarının (yedek parça ve hasar onarım servisleri) sertifikasyon
gereksinimlerinin belirlenmesi için Teknik Komite ile çalışmaların yönetilmesi

Kuruluş stratejilerinin kısa ve uzun vadeli olarak planlanması, yürütülmesi ve pazar değişkenlerine
göre gerektiğinde güncellenmesi

Kuruluşun devam eden ve planlanan faaliyetleriyle ilgili sektör paydaşları arasında yönetim
seviyesindeki iletişimin yürütülmesi

Kuruluşun bütçe ve faaliyet raporunun hazırlanması

Sertifikasyon işleyişi içerisinde yer alan ilgili paydaşlar (araç üreticileri, yedek parça üreticileri,
yedek parça distribütörleri, hasar onarım servisleri, sigorta şirketleri ve sigortalılar) ile iletişim
aktivitelerinin yönetilmesi

Uluslararası kabul görmüş sertifikasyon ve belgelendirme kuruluşları ile iletişim aktivitelerinin
yönetilmesi

Ekip içi rol ve sorumlulukların belirlenmesi ve sertifikasyon ekibinin yönetilmesi

Dış kaynaklar tarafından yürütülen destek fonksiyonlarının ( Muhasebe, İnsan Kaynakları, Hukuk,
Kurumsal İletişim ve Bilgi Teknolojileri) idaresi
7
GENEL NİTELİKLER
Eğitim Düzeyi
4 yıllık üniversite
Eğitim Alanı
Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler veya
Mühendislik Bölümleri
Toplam Deneyim
Aşağıdaki alanlarda toplamda en az 10 yıllık deneyim:
- Sigorta Otomotiv Hasar ve Operasyonları
- Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler ve Lojistik Operasyonları
BİLGİ / BECERİLER
Yabancı Dil Bilgisi
İyi derecede İngilizce
Bilgisayar Bilgisi
Microsoft Office Programları
Diğer Beceriler
Stratejik düşünme
Etkin sözlü ve yazılı iletişim becerisi
Yetkinlikler
İleri seviyede operasyon ve ekip yönetimi
Stratejik planlama
Paydaş yönetimi
İş geliştirme
Tedarik ağı yönetimi
8
4.2.2.Uzman İş Tanımı
SİGORTA ARAŞTIRMA VE SERTİFİKASYON MERKEZİ (SASM)
İŞ TANIMI
Pozisyon
Kıdem
Uzman
En az 5 yıl
Kariyer Planı/Uzmanlık
Pozisyon Tipi
Sigorta Otomotiv Hasar ve Operasyonları, Otomotiv Satış
Sonrası Hizmetler
Tam zamanlı
İŞİN GENEL TANIMI
Kuruluşun günlük operasyonlarının yönetiminin sağlanması ile sorumludur.
TEMEL SORUMLULUKLAR

Günlük sertifikasyon işleyişinin yönetiminin sağlanması

Hasar onarımlarında eşdeğer parça kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla iletişim aktivitelerinin
planlanması ve yönetilmesi

Uluslararası kabul görmüş sertifikasyon ve belgelendirme kuruluşları ile iletişim aktivitelerin
planlanması ve koordine edilmesi

Hasar onarımlarında kullanılan otomotiv parçalarının sertifikalandırılması için yürütülen test ve
denetim aktivitelerinin detaylarının takip edilmesi

Hasar onarım servislerinin belgelendirilmesi için yürütülen denetim aktivitelerinin detaylarının
takip edilmesi

İlgili paydaşlarla sertifikasyon işleyişi için gerekli olan teknolojik altyapı ve süreçler ile ilgili
bilgilendirme yapılması

Kurumun irtibat ve itiraz operasyonlarının yürütülmesi

Kuruluş içi ve kuruluş dışı (ilgili paydaşlar) eğitimlerin planlaması ve koordinasyonu

Periyodik sektör ve teknik raporların hazırlanması ve yayınlanması
GENEL NİTELİKLER
Eğitim Düzeyi
4 yıllık üniversite
Eğitim Alanı
Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler veya
Mühendislik Bölümleri
Toplam Deneyim
Sigorta Otomotiv Hasar Operasyonları konusunda en az 3
yıllık bilgi birikimi
9
Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler konusunda en az 2 yıllık
bilgi birikimi
BİLGİ / BECERİLER
Yabancı Dil Bilgisi
İyi düzeyde İngilizce
Bilgisayar Bilgisi
Microsoft Office Programları
Diğer Beceriler
Etkin sözlü ve yazılı iletişim becerisi
Çözüm odaklılık
Yetkinlikler
Operasyon ve ekip yönetimi
Süreç iyileştirme
Tedarik ağı yönetimi
Değişim yönetimi
10
4.2.3.Uzman Yardımcısı İş Tanımı
SİGORTA ARAŞTIRMA VE SERTİFİKASYON MERKEZİ (SASM)
İŞ TANIMI
Pozisyon
Kıdem
Uzman Yardımcısı
1-3 yıl
Kariyer Planı/Uzmanlık
Pozisyon Tipi
Sigorta Otomotiv Hasar Operasyonları
Tam zamanlı
İŞİN GENEL TANIMI
Sertifikasyon işleyişi için gerekli takibin yapılması, sektör paydaşları ve kurum içi iletişim aktivitelerinin
yürütülmesi ve düzenli olarak dokümanların hazırlanmasından sorumludur.
TEMEL SORUMLULUKLAR

Sertifikasyon işleyişi için gerekli dokümantasyonun yapılması

Sertifikasyon programına dahil olan yedek parçaların ve hasar onarım servislerinin kalitesinin,
performansının ve yeterliliği için yapılan denetimlerin takip edilerek dokümantasyonun yapılması

Sertifikasyon sağlanan yedek parça ve belgelendirilen servis bilgilerinin yer aldığı veri tabanının
düzenli olarak güncellenmesi ve ilgili paydaşlar ile paylaşılması

Türkiye araç parkı hakkında güncel verilerin takibinin ve dokümantasyonun yapılması

Sertifikasyon sağlanan yedek parça ve belgelendirilen servisler hakkında gelen şikayetlerin
takibinin yapılması

Hasar onarım servislerinde yer alan teknisyenlerin ve sigorta eksperlerinin günlük işlerini
kolaylaştırıcı hizmetler için gerekli kurumlar ile iletişim aktivitelerinin yürütülmesi

Sektör için planlanan eğitim aktivitelerinin takibi ve ilgili dokümanların hazırlanması

Periyodik sektörel ve teknik raporların hazırlanması için gereken verilerin toplanması ve analiz
edilmesi
GENEL NİTELİKLER
Eğitim Düzeyi
4 yıllık üniversite
11
Eğitim Alanı
Toplam Deneyim
Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler veya
Mühendislik Bölümleri
Sigorta Otomotiv Hasar Operasyonları konusunda tecrübe
ve bilgi birikimi
BİLGİ / BECERİLER
Yabancı Dil Bilgisi
İyi düzeyde İngilizce
Bilgisayar Bilgisi
Microsoft Office Programları (özellikle ileri seviye Excel
bilgisi)
Diğer Beceriler
Veri takip ve yönetim becerisi
Sözlü ve yazılı iletişim becerisi
Yetkinlikler
Ekip içi iletişim
Çoklu görev yürütümü
Etkin raporlama ve dokümantasyon
12

Benzer belgeler