taı chı chuan - Çin Eğitim Hizmetleri

Yorumlar

Transkript

taı chı chuan - Çin Eğitim Hizmetleri
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
TAI CHI CHUAN
" Taici, çigong ve yoga gibi fiziksel bedeni içine alan ruhsal uygulamalarýn küresel uyanýþta çok önemli bir rol oynayacaklarýný
belirtmek gerekir."
Eckart Tolle
Taici Çüen ( Tai Chi Chuan, Taiji Quan )
Taici çüen özgünleþmiþ bir çigong, yani bir yaþam enerjisi çalýþmasýdýr. Ýleriki aþamalarý göz önüne alýnýrsa, bir öz savunma
birlikte temelde yaþam enerjisini yoðunlaþtýrmayý, uzuvlara yaymayý, tüm bedende dolaþtýrmayý ve Yer ve Gök ile serbestçe ile
sokmayý öðretir. Bedeni bir makine gibi yüksek tempolu çalýþtýrmayan, yorulma hissi yaratmayan, her yaþta yapýlabilen bir hare
etme sanatýdýr. Bu sanat dirençsizlik öðretisini yaþama geçirir. Taici çüenin meditatif çalýþmalarý, hazýrlanma hareketleri, dizi h
ve ileri düzeylerinde iki kiþiyle yapýlan öz savunma alýþtýrmalarý vardýr.
* Maymunu püskürtme
Taicinin sözcük anlamý Yüce Köken, Yaþamýn Yüce Soluðu, çüenin ise sýralý hareketler ya da yumruktur. Çinliler tarafýndan bin
yýldan beri bir yaþam tarzý olarak sürdürülen taici, yaratýcý bir boþluktan çýkan doðal deðiþim, dönüþüm hareketlerinin anlatýmý
zamanlarda Çin’deki Daocu (Taocu) ustalar bu hareketlerin ilkelerini insan bedenine uyarlamaya baþlamýþlar ve
bedensel hareketleri zaman içinde belirginleþtirmiþlerdir. Aþaðý yukarý dörtyüz yýl önce ortaya taici çüen adý altýnda hareket etm
ya da bilimi çýkmýþ, günümüze aile stilleri aracýlýðýyla gelmiþtir.
{mospagebreaktitle= Tai Chi Stilleri}
Sanatýn geçmiþi ile ilgili birbirilerinden farklý görüþler vardýr. Taici çüen günümüze aile stilleri ile geldi.
Bu alanda adý geçen ilk kiþi efsanevî Daocu rahip Çang San-feng'dir. Bir görüþe göre gördüðü bir düþten esinlenerek Sung Hane
son zamanlarýnda sanatý ortaya koydu. Ancak Çang San-feng'in adý nei çia (içi eðiten okul) adlý bir okulla iliþkilendirilmektedir.
Diðer bir görüþ, yine Çang San-feng'in Tang Hanedanlýðý döneminde (618 -907) benzer hareketlerle savaþ sanatý çalýþan dört
birleþtirerek taici çüeni yarattýðýdýr. Ancak konunun araþtýrmacýlarý ve öðretmenler bu görüþü geçerli görmemektedirler.
Üçüncü görüþe göre sanatý Þansi eyaletinden Vang Tsung-yüe adlý bir gezgin ortaya koydu. Sanatý sistemli tanýtan "Taici Çüen
bir yapýt hazýrladý ve Honan eyaletinde Çenciagu köyünde Çen ailesine sanatý tanýtýp öðretti. Öncüllerinin deneyimlerini toplay
çüeni ortaya çýkardýðý düþünülmekle birlikte ilk olarak nerede ve kimden öðrendiði belli deðildir.
Dördüncü görüþ sanatýn Ming Hanedanlýðý'nýn (1368 - 1644) son zamanlarýnda Çenciagu köyünden Çen Vang-ting adlý kiþi ta
ortaya çýkarýldýðý yönündedir. Çen Vang-ting, sanatýn ilk aile stili olan Çen stiline adýný veren Çen ailesindendir ve bu ailenin ta
kayýtlarýna göre Çen stilinin ustasýdýr. Bu görüþü Çen ailesinin ardýllarý savunmaktadýr.
En eski Çen stili Çen Vang-ting'inkidir ve büyük daireler boksu diye anýlýr. Ayný aileden Çen Yu-pun yeni Çen stili olan küçük da
boksunu, onun öðrencilerinden Çen Çing-ping ise daha yavaþ çalýþýlan ve birbirine görece baðlý hareketleri olan Çaobao stilini y
Çaobao bu stilin yaratýldýðý yerin adýdýr. Çen stili genel olarak sert savaþ sanatlarýnýn ruhunu barýndýrýr. Dizisi deðiþken hýzla
Yang stilinin yaratýcýsý Yang Lu-çan'dýr. Yang Lu-çan Çen ailesinde eðitim gördü. Öðrendiði savaþçý Çen stilini aþamalý olarak
çok saðlýklý kalmaya yönelik bir yönteme dönüþtürdü. Oðullarýndan Yang Çien-hoð babasýndan öðrendiði diziyi gözden geçirip
stili) yarattý. Onun oðullarýndan Yang Çeng-fu da orta stilin hareketlerini düþük hýzlý ve sürekliliði olan zarif bir tarza dönüþtürüp
ortaya çýkardý. Yang stili ilk zamanlarda Çen stilinin sertliðine yakýndý. Ancak üç kuþak boyunca deðiþim geçirdi ve savaþ sanat
özelliklerini koruyarak ruh-bedensel saðlýk ögelerini ortaya çýkaran yumuþak bir uygulama haline geldi.
Büyük stil günümüzde en yaygýn çalýþýlan stildir. Uzun Yang dizisinin ve Çeng Man-çing'in kýsa dizisinin stilidir. Oldukça açýlan
yumuþak, akýcý, hafif, doðal ve eþ hýzda yapýlan hareketler Yang stiline özgüdür. Yang stili dünyada en yaygýn çalýþýlan stildir.
Okulumuzda seksen sekiz kalýplýk ikinci uzun dizisi ve on kalýplýk kýsa dizisi çalýþtýrýlmaktadýr.
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 12:26
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
Ýki ayrý Vu stilinden söz edilir. Birisi Vu Yu-þiang'ýnkidir. Bu stil taici çüen Çen ve Yang stillerinin bir karýþýmýdýr. Titizlikle uygu
beden teknikleri, bütünlük içindeki hareket rutinleri, akýcý ve yavaþ hareketler ve tam adýmlarla kof olanlar arasýndaki net ayrým
stile özgüdür.
Diðer Vu stilinin kurucusu olan Mançu uyruklu Çüen Yu hareketleri yumuþak çalýþmasý ile tanýndý. Sanatý öðrettiði oðlu adýný V
olarak deðiþtirmiþti. Vu Cian Çüen'in yuvarlak hareketlerden oluþan basitleþtirilmiþ akýcý dizisi Çin'de halkýn yaygýn kabulunü gö
Dördüncü aile stili Sun Lu-tang tarafýndan geliþtirildi. Þinyi çüen, bagua çang ve taici çüenin güçlü yönlerini araþtýrdý, "Taici Çüe
kitabý yazarak Sun stilini yarattý. Bu stilde öne çýkma ve geri çekilme hareketleri doðal ve yumuþaktýr, yön deðiþtirirken hareketl
baðlamak için serbest açýlma ve kapanma adýmlarý atýlýr.
Bir metrekarelik alanda çalýþýlabilen Lee stili de günümüzde çalýþýlan stillerdendir.
kaynak : vadiruhu.com
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 12:26

Benzer belgeler