SAMSUNG GALAXY NEXUS CĠHAZ KAMPANYASI

Yorumlar

Transkript

SAMSUNG GALAXY NEXUS CĠHAZ KAMPANYASI
SAMSUNG GALAXY NEXUS CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ -Bireysel
AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.‟nin (“AVEA”) Samsung Galaxy Nexus Cihaz Kampanyası‟ndan
(“Kampanya”)
iĢbu Taahhütname‟de (“Taahhütname”) belirtilen Ģartlar kapsamında
yararlanacağımı bildiğimi;
Buna göre;
1. Kampanya‟ya katılımın 30 Eylül 2012 tarihine kadar geçerli olduğunu, AVEA‟nın
Kampanya‟ya katılım süresini uzatabileceğini,
2. ĠĢbu Taahhütname‟de ve Ekleri‟nde belirtilen Ģartları taĢımam kaydıyla tarafıma AVEA
tarafından Ģartları aĢağıda yer alan Paket‟in verileceğini ve Avea bayisinden satın almıĢ
olduğum Samsung Galaxy Nexus cihazının (“Cihaz”) bedellerinin AVEA faturasında
tahsilatına aracılık edilen hizmetler kalemi altında yer verilerek ödenmesine imkan
verileceğini,
3. ĠĢbu Taahhütname ile Kampanya kapsamına alınan iĢbu Taahhütname‟nin 6. Maddesinde
numarası yer alan hattımın iĢbu Taahhütname imza tarihinden itibaren 24 ay süresince
faturalı sistemde adıma kayıtlı bir Ģekilde açık olması gerektiğini bildiğimi, Kampanya'dan
Cihaz bedelinin AVEA‟nın gönderdiği fatura aracılığı ile ödenmesini içeren iĢbu
Taahhütname‟nin 9. Maddesi ve Ekleri‟nde detayları yer alan Tahsilatına Aracılık Edilen
Hizmetler olarak Cihaz Bedelinin tahsil edilmesini seçmem halinde iĢbu Taahhütname'nin
imzalandığı tarih itibariyle en az 8 (sekiz) aydır Bireysel Faturalı Hat olması ve en az 8
(sekiz) aydır faturalarımı düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün
içinde ödüyor olmam veya Taahhütname konusu hattımın Bireysel Faturalı hat olması ve
söz konusu hatta iliĢkin ödemeler için aktif otomatik ödeme talimatı vermiĢ olmam ve iĢbu
Taahhütname'nin imza tarihinden geriye dönük olarak son 3 (üç) aydır faturalarımı
otomatik ödeme talimatı yöntemi ile düzenli olarak ödemem halinde yararlanabileceğimi,
Cihaz bedelini Kredi Kartı ile ödemeyi seçmem halinde ise faturalı hat (bireysel veya
kurumsal) Abonesi olmam kaydıyla bu seçenekten yararlanabileceğimi bildiğimi,
4. Kampanya‟dan faydalanmak için tarifemin Cihaz Tarifesi olması gerektiğini, Kampanya‟ya
baĢvurduğum tarihte Cihaz Tarifesi‟nden baĢka bir tarifeye kayıtlı olmam durumunda, iĢbu
Kampanya‟ya baĢvurmamın aynı zamanda tarifemin Cihaz Tarifesi olarak değiĢtirilmesini
talep ettiğim anlamına geldiğini bildiğimi ve tarifemin Cihaz Tarifesi olarak değiĢtirilmesini
kabul ettiğimi,
5. Kampanya‟dan faydalanmak amacıyla iĢbu Taahhütname ve Ekleri‟nde belirtilen Ģartlarla
Samsung Galaxy Nexus (“Cihaz”)dan ekte belirtilecek seçeneklerden birini tercih ederek
almam ve iĢbu Taahhütname‟yi imzalamam kaydıyla Taahhütname‟nin tarafımca
imzalandığı ve Samsung Galaxy Nexus Tarifesine ve/veya Kampanyası‟na geçiĢ yaptığım
tarihten itibaren 24 ay süresince geçerli olacağını,
6. Kampanya‟ya dahil etmek istediğim …....................………… no‟lu hatta tanımlanmak üzere
ayda heryöne 1000 Dk, heryöne 1000 SMS ve 2GB internet Paketi ve
............................................ ödeme Ģeklini seçtiğimi,
7. Hattıma iĢbu Taahhütname ile tanımlanmıĢ olan Kampanya Paket Tarifesi‟nin aylık
taahhüt tutarına AVEA tarafından aksi belirtilmedikçe aĢağıda belirtilen miktarda ses, sms
ve internet kullanımının dahil olacağını,

Heryöne 1000 Dk, heryöne 1000 SMS ve 2GB internet;
8. Kampanya’dan yararlandığım süre zarfında 11. Madde’de belirtilen Cihaz Tarife’sinin aylık sabit
ücretini ödemeyeceğimi, ancak taahhüt süresinden önce Kampanya’dan çıkmam ya da taahhüt
süremin sonunda AVEA’ya başka bir tarifeye geçmek istediğimi bildirmemem halinde 11. Madde’de
belirtildiği üzere Cihaz Tarifesi sabit ücretinin KDV ve ÖİV dahil 7,95 TL olacağını, veri
kullanımlarının, WAP APN üzerinden gerçekleştirilen veri kullanımı için KDV ve ÖİV dahil 0.18 TL /
25KB, Internet APN üzerinden gerçekleştirilen veri kullanımı için KDV ve ÖİV dahil 0.05 TL /
25KB'den ücretlendirileceğini, yurtiçi Ses ve SMS gönderimlerinin adedi, KDV ve ÖİV dahil 41,5
Kr'den ücretlendirileceğini, Tarife’ye tanımlı olan Ses, SMS ücretlendirme yapısı ve veri kullanımları
sadece yurtiçi Ses, SMS ve veri kullanımları için geçerli olduğunu bildiğimi ve kabul ettiğimi
9. ,
10. Hattıma iĢbu Taahhütname ile tanımlanmıĢ olan Kampanya paketi ve ödeme seçeneğinin
AVEA tarafından ilgili aya ait faturama (Taahhütname ekinde belirtildiği Ģekilde) Ses ve
SMS bir paket, Data ayrı bir paket Servis Bedeli Ģeklinde yansıtılacağını ve cihaz bedeline
ise AVEA tarafından düzenlenecek faturada Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler
kapsamında “Tahsilatına Aracılık Edilen Tutar” olarak ayrı bir kalem olarak yer
verileceğini,
11. Kredi kartı yolu ile ödeme seçeneğini seçmiĢ olmam halinde Paket‟te belirtilen cihaz
bedelinin iĢbu Taahhütname‟nin imzalandığı tarihten itibaren ilk 12 aylık taksidini AVEA
ile anlaĢmalı (ve AVEA tarafından internet ve benzeri mecralarda duyurulan)
banka(lar)dan alınmıĢ kredi kartıyla 12 (oniki) aylık eĢit taksitler halinde ödeyeceğimi ve bu
tutarların söz konusu 12 (oniki) ay boyunca banka ekstreme yansıtılacağını; ilk 12 aylık
Servis Bedellerini ise AVEA tarafından gönderilecek faturalar uyarınca ödeyeceğimi, söz
konusu 12 aylık süreden sonra ise kalan Taahhütname süresince ödemem gereken aylık
ücretleri (Servis Bedelleri ve Cihaz Taksidi) 12. ayı takip eden ilgili fatura dönemlerimde
AVEA tarafından gönderilen aylık faturalarımda yer alacağını ve bu suretle ödeyeceğimi,
12. Kampanya Taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, Taahhüt süresinin
sona ermesinin ardından hattıma tanımlı paketimi değiĢtirmeyi talep etmem durumunda,
hattıma tanımlı Cihaz Tarifesi üzerinden ücretlendirilmeye devam edeceğimi ancak taahhüt
süresi bitiĢini takip eden fatura dönemi itibariyle cihaz taksit bedelinin tarafımca eksiksiz
olarak ödenmiĢ olması halinde faturama yansıtılmayacağını, ayrıca Kampanya kapsamında
sağlanan ve yukarıda detayları verilen toplu ses, SMS, data kullanımı gibi hakların da –aksi
yönde bu Taahhütname‟de yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla- Taahhüt süresi
sonunda sona ereceğini bildiğimi ve sona erme tarihinden itibaren aksi yönde bir talebimin
olmaması halinde tarifemin aĢağıdaki koĢullarla uygulanacağını, söz konusu bedellerin,
seçilen Kampanya paketi ile verilen data limitlerinin aĢılması halinde aĢılan kısım
bakımından da uygulanacağını ve tabloda yer alan fiyatlara KDV ve ÖĠV‟nin dahil
olduğunu,
Sabit Ücret/taahhüt süresi sonunda
7,95TL
Heryöne Konuşma ücreti
41,5 Kr
SMS Ücreti
41,5 Kr
Data Ücreti
WAP APN üzerinden gerçekleştirilen veri kullanımı
için KDV ve ÖİV dahil 0.18 TL / 25KB , Internet APN
üzerinden gerçekleştirilen veri kullanımı için standart
ücretlendirme KDV ve ÖİV dahil 0.05 TL / 25KB ile
ücretlendirilecektir.
Kampanya kapsamında sunulan veri kullanım hakkının
üzerindeki veri kullanımları KDV ve ÖİV dahil
0,00492 KR/KB ile ücretlendirilecektir.
13. Kampanya kapsamında belirlenen aylık paket ücretlerinin, Kampanya‟ya dahil olduğum
tarihten itibaren –fatura kesim tarihine kalan günden bağımsız olarak- ilgili Paket‟te
belirtilen aylık tutarlar üzerinden faturama yansıtılacağını bildiğimi,
14. Kampanya kapsamında seçmiĢ olduğum ödeme seçeneğinin “Kredi kartı” olması ve Kredi
kartı limitimin, Paket kapsamındaki Cihaz‟ın 12 (oniki) aylık bedeli için yeterli olmaması
halinde Kampanya‟dan yararlanamayacağımı, iĢbu Taahhütname‟nin akdedilmiĢ olmasına
rağmen kredi kartımdan çekim yapılarak limitimin yeterli olmadığının tespit edilmesi
durumunda Taahhütname‟nin kendiliğinden geçersiz hale geleceğini, Taahhütname konusu
Kampanya‟dan derhal çıkarılacağımı, bu madde uyarınca Kampanya‟dan çıkarılmam
halinde, AVEA‟dan herhangi bir talepte bulunamayacağımı bildiğimi,
15. Kampanya kapsamındaki hattımın Kampanya süresince faturalı sistemde açık tutmam
gerektiğini bildiğimi ve bu hususu kabul ettiğimi,
16. Kampanya kapsamında iĢbu Taahhütname Eki‟nde yer alan Paketin hattıma
tanımlanmasını kabul ettiğimi ve iĢbu Taahhütname kapsamındaki seçimime göre
doldurulması gereken alanların doldurulmamıĢ olması veya eksik veya hatalı doldurulmuĢ
olması ve / veya Taahhütname sonunda yer alan ödeme seçeneklerinden herhangi birinin
seçilmemiĢ olması veya birden fazlasının seçilmiĢ olması halinde Kampanya‟ya dahil
edilmeyeceğimi veya Kampanya‟dan yararlanmamın sona erdirilebileceğini ve bununla ilgili
burada yazılan hususların uygulanabileceğini ve ilgili alanların eksiksiz ve hatasız olarak
doldurulmasından tarafımın sorumlu olduğunu bildiğimi,
17. Kampanya kapsamında, seçtiğim ödeme seçeneğini değiĢtirmem halinde Kampanya‟dan
yararlanamayacağımı ve Kampanya‟dan yararlanacak olan iĢbu Taahhütname‟nin 6.
maddesinde numarası yer alan hattım ile, iĢbu Taahhütname‟yi imzalayarak Kampanya‟ya
dahil olduğum tarih itibariyle iĢbu Taahhütname süresince baĢka bir Avea Taahhütlü Cihaz
kampanyasına katılamayacağımı, iĢbu Taahhütname‟yi imzaladığım tarihte iĢbu
Taahhütname‟nin 6. Maddesinde numarası yer alan hattım ile baĢka bir Cihaz
Kampanyası‟ndan hali hazırda faydalanıyor olmam halinde ise iĢbu Taahhütname‟de
düzenlenen Kampanya‟ya katılamayacağımı bildiğimi,
18. Taahhüt süresinden önce Kampanya‟dan çıkmam ve/veya Aboneliğimi sona erdirmem,
Avea tarafından Aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem ve/veya hattımı üçüncü
bir tarafa devretmem, numaramı bir baĢka iĢletmeciye taĢımam ve/veya faturasız sisteme
geçmem, iĢbu Kampanya ile birlikte baĢka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmam,
iĢbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz‟ın, iĢbu Taahhütname süresi
içerisinde kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir Ģekilde kullanılamaz hale
gelmesi nedeniyle ve benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak
üzere herhangi bir sebeple burada yazılı taahhütlerimden herhangi birini yerine
getirmemem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı
ve Kampanya‟dan çıkma/hat iptal etme/hattın iptal edilmesine sebebiyet verme/numara
taĢıma/faturasız sisteme geçme/hattımı üçüncü Ģahsa devretme/taahhüdümü iptal etme
tarihinden itibaren seçmiĢ olduğum pakete iliĢkin aĢağıda düzenlenen tutarın son faturama
aĢağıdaki tabloda ceza bedeli olarak yer alan tutarın ilgili paketin altında belirtilen Ģekilde
yapılacak hesaplama kapsamında yansıtılacağını bildiğimi ve söz konusu tutarı ödemeyi
kabul ettiğimi,
Model
Ödeme Tİpi
24 ay Taahhüt Ceza bedeli
Samsung Galaxy Nexus
Kredi Kartı ile
Faturadan ödeme
Aylık Cihaz Taksidi xkalan ay
Aylık Cihaz Taksidi xkalan ay
Yukarıdaki tabloda yer alan “kalan ay” ifadesi, bu maddede sayılan ihlal hallerinin meydana
gelmesinden itibaren taahhüt edilen 24 aylık sürenin bitimine kalan ayları ifade etmektedir.
Kredi Kartı ile ödemede eğer müşteri son 12 aylık ödeme periyoduna girmiş ise ceza bedeli olarak
Aylık Cihaz Taksidi x Kalan Ay Sayısı şeklinde hesaplama yapılacaktır.
19. Kampanya‟dan, tarafıma ait olan her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi;
AVEA‟nın Cihaz sayısını 2 (iki) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu bildiğimi, bu
nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının ikiden fazla olması halinde dahi, AVEA‟nın üçüncü
hattım için bu Kampanya‟dan faydalandırmayabileceğini bildiğimi ve bu hususu kabul
ettiğimi; böyle bir durumda kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçerek ayrı ayrı hatlarım için
2 adetten fazla Cihaz almak istememe rağmen AVEA‟nın tarafıma en fazla 2 adet Cihaz
temin edebileceğini,
20. Kampanya kapsamında almıĢ olduğum ................................... IMEI numaralı Samsung
Galaxy Nexus model Cihazı, çalıĢır durumda ve eksiksiz olarak kutusu açılmamıĢ halde
teslim aldığımı,
21. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihazlar‟ın tümünün, Cihazlar‟ın üretici firması
tarafından düzenlenen garanti belgesi koĢulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu
anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi, Cihaz‟ı sağlayacak olan AVEA bayisi
tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle Cihazlar‟ın üretici
firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri doğrudan
üretici firma yetkili servislerinden alacağımı bildiğimi,
22. Kampanya kapsamındaki tarife ve seçmiĢ olduğum Samsung Galaxy Nexus kampanya
paketinin yurt içi kullanım ücretlerini içerdiğini bildiğimi ve Kampanya süresi içinde yurt
dıĢına çıkmam halinde standart yurtdıĢı ses, sms, veri tarifesinden veya dahil olduğum
yurtdıĢı ses, sms, veri seçenekleri üzerinden ücretlendirileceğini bildiğimi;
23. ĠĢbu Taahhütname‟de belirtilen 24 ay aylık süre sonunda aksini AVEA‟ya bildirmediğim
sürece Kampanya kapsamında hattıma tanımlanan Cihaz tarifesinin geçerli olmaya devam
edeceğini ancak yukarıda 6. Maddede ifade edilen Ses, SMS ve data kullanım imkanlarının
sona ereceğini, tarifeye ait aylık sabit ücretin faturama yansıtılmaya baĢlayacağını ve
AVEA‟nın söz konusu tarife Ģart ve ücretlerinde mevzuata uygun olarak değiĢiklik
yapabileceğini bildiğimi,
24. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili güncel bilgilerin AVEA‟nın resmi internet
sitesi olan www.avea.com.tr„de yer alacağını ve söz konusu bilgileri bahsi geçen siteden
takip edebileceğimi,
25. ĠĢbu Taahhütname‟de yer alan yükümlülüklerimden herhangi birini ihlalim halinde adıma
tahsis edilen hattın, ihlal tarihinden itibaren AVEA tarafından görüĢmeye/kullanıma
kapatılma hakkının bulunduğunu,
26. ĠĢbu Taahhütname‟den ve Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her
türlü vergi ve mali yükümlülükten tarafımın sorumlu olduğunu ve Kampanya kapsamında
düzenlenecek faturalara yansıtılmak suretiyle düzenlenecek bu vergilerin tarafımca
karĢılanacağını,
27. ĠĢbu Taahhütname‟nin 1 (bir) nüsha olarak hazırlanmıĢ ve Taahhütname ile birlikte Paket,
ödeme seçeneği ve Tarife bilgilerinin yer aldığı EK 1‟in de tarafımca imzalanmıĢ olduğunu
ve Taahhütname ve Ekleri‟nin 1 (bir) suretinin tarafıma verilerek asıl nüshasının AVEA‟da
kalacağını,
Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya‟dan ancak bu Ģartlar
kapsamında yararlanabileceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ettiğimi, iĢbu Taahütname‟nin
imzalı bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
EK1 : Kampanya tarifeleri ile ilgili form
ĠĢbu Taahhütname ve ekleri tarafımca .../.../..... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalanmıĢtır.
Ad-Soyad
:
TC Kimlik No
:
Ġmza
:
EK-1
KAMPANYA KAPSAMINDAKĠ ĠÇERĠKLERĠn FĠYATLARI AġAĞIDAKĠ GĠBĠDĠR:
Genel bilgiler:
• Tarifelerdeki toplu süre aĢımında ve yurtdıĢı kullanımlarında ses, sms ve veri kullanımı standart
limit aĢımı ve yurtdıĢı ses, sms ve veri tarifesinden veya abonenin dahil olduğu yurtdıĢı veri
seçeneklerinden ücretlendirilir.
• Ġlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. Ġçerik hizmetleri (logo, melodi ve
benzeri hizmetlere iliĢkin internet, SMS vb) ayrıca ücretlendirilir.
• Ġlgili fatura dönemi içinde kullanılmayan ses, sms ve internet miktarları bir sonraki aya
devretmez.
• Belirtilen ücretlere tüm vergiler dahildir.
• Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabilecektir.
• Kampanyanın taahhüt süresi abonenin Samsung Galaxy Nexus kampanya paketine geçiĢ tarihi
itibariyle baĢlar.
• Ġnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri, paket kullanım
miktarından düĢer.
• 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu‟nun 5838 sayılı Kanun ile değiĢik 39. maddesi gereği;
faturalarda belirtilen KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel ĠletiĢim Vergisi tahakkuk
ettirilerek Maliye Bakanlığı‟na ödenir.
• Ġlgili kanun maddeleri gereğince; bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel ĠletiĢim Vergisi
(ÖĠV), Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu ruhsat ücreti aboneden alınır. Hattın kullanımından
doğan Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu kullanım ücreti abone tarafından ödenecektir.
Abonenin hattını kullanmaması veya kendi isteği ile tekrar kullanmak üzere kapatması
durumlarında bahsi geçen tüm aylık bedeller abonenin faturasına yansıtılır.
• Aboneler kampanyaya katldıklarında 3G abonelikleri otomatik olarak açılacak ve seçtikleri
tarifeyi 3G Ģebekesinde kullanacaklardır. Abonelerin 3G hızından yararlanabilmeleri için Avea 3G
kapsaması içerisinde olmaları gerekmektedir; Avea 3G kapsaması coğrafi koĢullara bağlı olarak
değiĢillik gösterebilir.
 ĠĢbu Taahhütname„nin imza tarihi itibariyle 8 (sekiz) aydan daha uzun bir süredir AVEA
abonesi olan ve 8 aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7
gün içinde ödeyen veya faturasını Taahhütname‟nin imza tarihinden geriye doğru 3 (üç) aydır
otomatik ödeme talimatı ile ödeyen ve otomatik ödeme talimatı aktif olan faturalı aboneler Cihaz
taksitlerini 12 boyunca kredi kartı ile ödemeyi seçebilecektir.
 ĠĢbu Taahhütname„nin imza tarihi itibariyle 8 (sekiz) aydan daha az bir süredir AVEA abonesi
olan, Taahhütlü Cihaz Kampanya kriterlerini sağlamayan ya da Taahhütlü Cihaz Kampanya
kriterlerini sağladığı halde Kredi Kartı ile Kampanya‟ya dahil olmak isteyen faturalı aboneler ise
sadece 12 ay boyunca kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçebilecek olup, Avea faturası aracılığı ile
ödeme seçeceğini tercih etmeleri söz konusu olamayacaktır.
Seçilen paketin altındaki alan abone tarafından doldurularak bu alanın imzalanması
gerekmektedir. Aksi halde abone Kampanyadan faydalanamayacak / Kampanya‟dan
çıkartılacaktır ve iĢbu Taahhütname geçersiz addedilecektir.
Samsung Galaxy Nexus Kampanyası– Kredi Kartı Kurgusu
ĠĢbu Taahhütname„nin imza tarihi itibariyle 8 (sekiz) aydan daha az bir süredir AVEA abonesi
olan, Taahhütlü Cihaz Kampanya kriterlerini sağlamayan ya da Taahhütlü Cihaz Kampanya
kriterlerini sağladığı halde Kredi Kartı ile Kampanya‟ya dahil olmak isteyen faturalı aboneler
Kampanya kapsamında bu tekliften faydalanabilirler.
Bu teklif kapsamındaki cihazlar ve paket içerik ve bilgileri aĢağıdaki gibidir:
Samsung Galaxy Nexus Kampanyası
Yurtiçi
heryöne 1000 Dk
Heryöne 1000 SMS
2GB
24 ay taahütlü teklif
Aylık Ücret
Cihaz (TAEH)
Servis (kampanya paket )bedeli
Ses+SMS
internet
Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir
129 TL
79 TL
50 TL
33,20 TL
16,80 TL
TAEH: Tahsilatına aracılık edilen hizmetler ifadesinin kısaltmasıdır ve aylık cihaz taksitlerini ifade
Eder
Yukarıda yer alan tablodaki fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir
Yukarıdaki tabloda belirtilen cihaz modeli bazında değiĢen Cihaz bedelinin ilk 12 aylık tutarı
AVEA ile anlaĢmalı ve AVEA tarafından belirlenecek ve www.avea.com.tr internet sayfasında
yayımlanacak Banka‟lardan birine ait ve abonenin kendi adına kayıtlu kredi kartlarından biri ile
tahsil edilecektir. Bakiye tutar ise, iĢbu Taahhütname‟nin abone tarafından imzalanmasından
itibaren 12 aylık süre sonunda (13. Aydan itibaren) abonenin faturasında taksitler halinde
tahsilatına aracılık edilen hizmetler kapsamında ayrı bir kalem olarak yer alacak ve AVEA
tarafından tahsil edilecektir. Söz konusu bedel, AVEA tarafından, cihazın satın alındığı bayi adına
tahsil ediliyor olması nedeniyle abone faturasında “Tahsilatına Aracılık Edilen Bedel” kalemi
altında gösterilecektir.
12 ay taahhütlü kampanyada 12 ay süre sonunda söz konusu servis bedelleri biteceğinden
müĢterinin faturasına herhangi bir bedel yansıtılmayacaktır.
Yukarıda belirtilen haberleĢme ücretleri kapsamında çeĢitli mecralarda (AVEA internet sitesi vb)
belirtilen miktarlarda internet, aboneler tarafından içinde bulundukları her bir fatura dönemi
içerisinde Taahhütname süresince kullanılabilir.
Ad-Soyad:
Ġmza:
Samsung Galaxy Nexus Kampanyası–24 ay boyunca Fatura‟dan ödeme Kurgusu
ĠĢbu Taahhütname‟nin imza tarihi itibariyle 8 (sekiz) aydan daha uzun bir süredir AVEA abonesi
olan ve 8 aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde
ödeyen veya faturasını Taahhütname‟nin imza tarihinden geriye doğru 3 (üç) aydır otomatik
ödeme talimatı ile ödeyen ve otomatik ödeme talimatı aktif olan faturalı aboneler Kampanya
kapsamında Samsung Galaxy Nexus Cihaz Kampanyasından faydalanabilirler.
Bu Teklif kapsamındaki cihazlar ve paket içerik ve bilgileri aĢağıdaki gibidir:
Samsung Galaxy Nexus Kampanyası
Yurtiçi
heryöne 1000 Dk
Heryöne 1000 SMS
24 ay taahütlü teklif
2GB
Aylık Ücret
129 TL
Cihaz (TAEH)
79 TL
Servis (kampanya paket )bedeli
50 TL
Ses+SMS
33,20 TL
internet
16,80 TL
Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir
TAEH: Tahsilatına aracılık edilen hizmetler ifadesinin kısaltmasıdır ve aylık cihaz taksitlerini ifade
eder
Yukarıda yer alan tablodaki fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir
Yukarıdaki tabloda belirtilen cihaz modeli bazında değiĢen Cihaz ve Servis(Ses/SMS ve Data)
Bedelleri (KDV dahil) 24 ay boyunca taksitler halinde AVEA tarafından abone faturasında
yansıtılacaktır.
Ad-Soyad:
Ġmza:

Benzer belgeler

SAMSUNG GALAXY NEXUS CĠHAZ KAMPANYASI

SAMSUNG GALAXY NEXUS CĠHAZ KAMPANYASI • Ġlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. Ġçerik hizmetleri (logo, melodi ve benzeri hizmetlere iliĢkin internet, SMS vb) ayrıca ücretlendirilir. • Ġlgili fatura dönem...

Detaylı

iPAD MINI CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim

iPAD MINI CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere herhangi bir sebeple burada yazılı taahhütl...

Detaylı

SAMSUNG GALAXY NEXUS INTERNET PAKETĠ

SAMSUNG GALAXY NEXUS INTERNET PAKETĠ • Ġlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. Ġçerik hizmetleri (logo, melodi ve benzeri hizmetlere iliĢkin internet, SMS vb) ayrıca ücretlendirilir. • Ġlgili fatura dönem...

Detaylı

Sony Xperia Z İnternet Paketli Cihaz Kampanyası

Sony Xperia Z İnternet Paketli Cihaz Kampanyası 10. Taahhüt Süresince İnternet Paketleri arasında aşağıdaki şekilde geçiş yapılabilecektir. • Taahhüt Süresince en fazla 3 (üç) kez daha yüksek kullanım hakkı (kota) içeren bir İnternet Paketine ve...

Detaylı

AVEA INTOUCH 3 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI

AVEA INTOUCH 3 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) işbu Taahhütname’nin Özel Şartlar’ında belirtilen Avea inTouch 3 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) beli...

Detaylı

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) işbu Taahhütname’nin Özel Şartlar’ında belirtilen Avea inTouch 2 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) beli...

Detaylı

Grup SMS Sözleşmesi

Grup SMS Sözleşmesi 2.1.5 ĠĢbu Taahhütname kapsamında satın aldığımız Ön Ödemeli Toplu mesajlaĢma Paketleri kapsamında tarafımıza sağlanacak Toplu mesajları kısmen ya da tamamen kullanmamıĢ olmamız hallerinde dahi, se...

Detaylı

TEKNOSA MOBİL TARİFE ve HEDİYE ÇEKİ KAMPANYASI

TEKNOSA MOBİL TARİFE ve HEDİYE ÇEKİ KAMPANYASI Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak ...

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN)

FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) 10. Kurum‟un, Uygulama kapsamındaki hattımın kayıtlı olduğu tarifeye ilişkin sabit ücretin 5 TL‟sinin herhangi bir sebeple ödemeye devam etmek istememesi durumunda, AVEA‟yı derhal bilgilendirerek v...

Detaylı